2013. július 18., csütörtök

Tom Marshall - Tisztességre teremtve 8.

A tisztelet kifejezése és megadása

Nem elég megértenünk a tisztelet lényegét, sőt még az is kevés, ha fel­is­mer­jük fontosságát. Tudnunk kell, hogyan lehet kifejezni. A tisz­te­le­tet “meg kell adnunk”, hogy a másik személy ré­szesülhessen benne; gyak­­ran használjuk azt a kifejezést, hogy “lerójuk tiszteletünket” va­la­ki előtt. Ezek mögött a kifejezések mögött ott rejtőzik az a valós tar­ta­lom, hogy ha csupán tisz­te­let­tel gondolunk valakire, vagy csak érez­zük, mennyire értékes ember, az nem sokat ér, ha va­la­mi­lyen módon nem fejezzük ki tiszteletünket.

A tisztelet kifejezése szavakkal

A tisztelet kifejezésének legegyszerűbb módja az, hogy szavakba önt­jük, elmondjuk egyszerű, őszin­te mondatokban, amelyek tartalmazzák jó­­vá­ha­gyá­sun­kat, elismerésünket, vagy meg­be­csü­lé­sün­ket. El­mond­hat­juk szemtől szemben: ebben az esetben az érintett személy érzékelheti han­­­gunk­­ban a melegséget, láthatja arckifejezésünket, ezenkívül ezer­nyi mó­don aláhúzhatjuk mon­da­nivalónkat. Megtehetjük írásban is, ami bi­zo­nyos mértékben nélkülözheti ugyan a sze­mé­lyességet, viszont sokkal ha­tá­ro­zot­tabb, céltudatosabb, és az írott szöveget a címzett újra meg új­ra elolvashatja.

A tisztelet kifejezésének egy másik módja az, hogy elismerően be­szé­­lünk valakiről egy har­ma­dik személy előtt. Pál ezt rendszeresen gya­­ko­rol­ta, és a gyülekezeteknek írt levelei tele van­nak mun­ka­tár­sa­i­nak meleg hangú, személyes ajánlásaival.

A dicséret, a megbecsülés, az értékelés, a megerősítés, a helyeslés és az ajánlás kifejezése mind-mind a tisztelet kimutatásának eszköze. A szülőknek nem szabad erről meg­fe­led­kez­ni­ük. A gyermekek két alap­­ve­tő szükséglettel születnek: szükségük van szeretetre és a fon­tos­ság tu­datára, vagyis hogy jó érzéseik legyenek saját magukkal kap­cso­lat­ban. Ez utóbbi a tisz­te­let­tel függ össze, és nem azonos a szeretet igé­nyé­vel. Igaz ugyan, hogy annak a gyermeknek, akit sze­ret­nek, job­bak az esélyei arra, hogy úgy érezze, tisztelik is, de ez nem feltétlenül van így, és egészen biztos, hogy az a gyermek, akit nem szeretnek, mind­két te­rü­le­ten vesztes marad. A tisz­te­let hiányát a gyermek akkor is meg­síny­li, ha nagyon szeretik. A legáltalánosabb kö­vet­kezmény a ki­­sebb­sé­gi érzés, rosszabb esetben pedig a reménytelenség, az ál­ta­lá­nos bi­zony­­ta­­lan­­ság. Az apa szerepe a döntő. Az ő feladata, hogy meg­ad­ja a gyer­mek­nek az önazonosság ér­ze­tét és a fontosság tudatát. Ér­de­mes el­ol­vas­ni, hogyan viszonyult az Atya Jézushoz. Az Atya hoz­zá­ál­lása adta meg személyiségtudatát: “Te vagy az én szerelmes fiam, aki­ben gyö­nyör­kö­döm”, és tiszteletben részesült: “Hogy mindenki úgy tisztelje a Fi­út, miként tisztelik az Atyát”.