2019. szeptember 30., hétfő

A természetes és a természetfeletti világ kapcsolata 3.

A deista világnézet

A deizmus az európai emberek világnézete, amely az animizmusra épült, elnyomta azt. Alapvetően materialistává tette az embereket. Pontosan ellentéte az animizmusnak. A deizmus élesen szétválasztja a természetes és természetfeletti világot. Elfogadja Isten létezését, de tagadja annak beavatkozását a látható világba. A látható világ történéseit anyagi dolgokra, természetes dolgokra vezeti vissza.

Tagadják, hogy a természetfelettinek lenne befolyása a természetes dolgokra. A történéseket anyagi okokra vezetik vissza. Ez a felfogás a földi élet távlatába gondolkodik, alapvetően materialista, nem gondolkodik az örök élet távlatában. Akkor is materialista, ha elfogadja Isten létezését.

A nyugati világban és Európában ez a gondolkodás úgy jött létre, hogy nagyon régen, kb. 2600 évvel ezelőtt az európai gondolkodást megalapozó görögök megelégelték azt, hogy ezektől az animista szellemektől állandóan rettegni kell. Az embereket azzal nyomorgatta az örökölt világnézetük, hogy a világ tele van szellemi lényekkel, akik teljes mértékben meghatározzák földi sorsukat (görög mitológia, ez teljességgel animizmus). Az emberek rettegtek a láthatatlan szellemi világtól. Hiába tanulok, nem vagyok ura a sorsomnak.... nem tehetek semmit ellene (mojra: sors istennők a görög animizmusban, akik fonják az élet, a sors fonalát. Görög boldogság: eudaiomonia - jó démon. Boldogtalanság: kakodaimonia - rossz démon.)

Erre elindult a régi görögökben egy lázadás. Sehol máshol a világon ilyen nem történt! Indiánok, afrikaiak, stb. nem foglalkoztak ezzel. Azért zártak be minket őseink a materializmusba, mert megunták életük ilyen irányítását. Pl. kizárták, hogy van élet a halál után. Ezt Epikureus találta ki. Pál vitatkozott is az epikureusokkal. Azt mondták, hogy nincs élet a halál után, amíg pedig az ember a földön él, az istenek nem foglalkoznak vele: a természetfeletti világ kirekesztése. Az európai gondolkodás elkezdett a földi élet távlatában gondolkodni. Kirekesztette az örök életet, és a természetfeletti megnyilvánulását a természetes világban. A materializmus kialakítása az animizmussal szemben történt. Ennek jó oldala, hogy kiszorították a babonaságot és az okkultizmust. Rossz oldala, hogy bezáródtunk a deizmus, materializmus csapdájába. Ebben a kultúrában nőttünk fel. Bármi történik, mindent természetes dolgokra vezetünk vissza, ok-okozati összefüggések, következtetések, stb. Ezek be vannak ágyazódva a lelkedbe, nem engedik, hogy nyitottá válj a csodákra, a paradoxonokra, hogy megnyilvánuljon a láthatóban valami nem logikus módon! Minden mögött logikát keresel. Ez a gondolkodás bezár a csodákkal szemben úgy, hogy nem is veszed észre. Nem tudod a lelked mélyéről felfogni, hogy a természetfeletti világ megnyilvánul a terméseset világban és van a kettő között átjárás.

A deista gondolkodás lényegi magva a materializmus, ami azt tanítja, hogy nincsenek szellemi tényezők, azok nem avatkoznak be életünkbe, ezért csak a földi élet távlatában kell gondolkodni.

Másik következménye a relativizmus: nincs olyan külső erkölcsi törvény vagy isteni parancsolat, amihez szabni kell a cselekedeteinket, ami az embernek tetszik, azt cselekedje meg. A rosszat s a jót nem tudom viszonyítani egy abszolút igazsághoz. Az ember saját magának a mértéke. Ez az erkölcsi relativizmus.

Harmadik következménye a nihilizmus. Nincs jövőképe, mert a földi élet távlatában gondolkodik. A jelen pillanat miatt lemond a jövőről. Carpe diem = élj a mának. => Hedonizmus.

Marx próbálta felturbósítani ezt a világképet, belevitt eszkatológiát, mint a kommunizmus a Kánaán, a messiási királyság.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. szeptember 26., csütörtök

Németh Sándor - A Szent Szellem hatalmas erővel rendelkezik

"A Szent Szellem Isten keze, természetfölötti hatalma, ereje. Mit jelent a kéz? Munkavégzést. A Szentlélek bennünk lakik. Ő az, aki megoldja a problémádat, megszabadít. Nagy vita van, hogy lehet-e a Szent Szellemhez szólni. Igen, lehet, de nem uralkodás céljából, hanem akkor, ha a célunk megegyezik Isten akaratával. Mi a Földön Jézus Krisztust képviseljük, így az inspirált mondatoknak erejük lesz. Sokszor a félelem, összetörtség elnyomja bennünk a kenetet, de ezt nem szabad hagynunk!"

Németh Sándor - Molytalanítsd a szívedet!

"A moly és féreg démonokat jelképez az Ószövetségben. Gonosz szelemek, amik meg akarnak alázni, bénítani. Ne félj! Azok a démonok fogják megemészteni a szidalmazóidat, amiket rád küldtek, ha nem térnek meg. Isten megtartja a szavát örökké! Isten fog téged megszabadítani minden ilyen helyzetből. Isten elkötelezte magát irántad, hogy ki fog menteni."

Németh Sándor - Legyél te is teflonkeresztény!

"Minden szó hordoz szellemet. Mikor megnyitod a szívedet a gonosz szavak előtt, a szelleme beléd hatol. Tedd erőtlenné ezeket a szavakat! Nyelvtani tartalmát könnyű cáfolni, de fontosabb, hogy a szellemi tartalmát is megtörd. A hit pajzsa pontosan ezek ellen hatásos. El kell választani az írott szót annak szellemi tartalmaktól."

A természetes és a természetfeletti világ kapcsolata 2.

Az animizmus

Kiterjedése valamennyi nemzetre érvényes. A világ valamennyi nemzetének legősibb és legalapvetőbb világnézete az animizmus. Ez volt a Nimród korában Babilonban (Bábelben) az emberek ősi világnézete. Ez tehát egész odáig vezethető vissza. Amikor Isten lerombolta a bábeli toronytemplomot, a Biblia szerint 70 nemzetet kergetett szét a földön. Ezen nemzetek elvándorlásával vitték tovább ezt a világnézetet, pl. a magyarok is. Nimród az egész emberiséget lázadásba vezette (Nimród: lázadás). Tulajdonképpen gonosz angyalokkal álltak kapcsolatban. Évente egyszer a vallásuk főpapja a mezopotámiai toronytemplomok tetején kapcsolatba került azzal a szellemi lénnyel, amit imádtak (gonosz angyal).

Mi a lényege az animista világnézetnek?

Minden létezőnek, természetes eseménynek lelke, és szelleme van. A növényeknek, köveknek, a tavaknak, stb. van szelleme. Időjárási jelenségeknek, stb. Magának a harcnak, stb. Pl. egy növény fejlődését nem a természet adottságaiból vezetik le, pl. föld tápereje, időjárás, hanem a föld szelleme, eső szelleme, a növény szelleme határozza meg szerintük, hogy milyen lesz a termés. Eggyé olvad a természetfeletti és az anyagi világ. Minden természetes jelenség hátterében azonnal szellemi okokat keresnek. Világi emberek vették észre, hogy az észak-amerikai indiánok sámánizmusa, animista világnézete semmiben nem tér el az ázsiai sámánok, közép-afrikaiak világnézetétől. Mindegyik nemzet közös eredete a nimródi Babilon volt. Bábel után importálták az ősi animista, sámánisztikus gondolkodásmódot. Ha egy keresztény világnézete animista, és nem változtatja meg, minden létező dolog, probléma mögött démonikus jelenséget fog keresni. Boldogulását kizárólag démonokkal való konfrontáció által tudja elképzelni.

Azt is vallják, hogy az ősök szellemei az elköltözés után visszatérhetnek és jót vagy gonoszt okozhatnak az élőknek attól függően, hogy az élők hogyan viszonyulnak hozzájuk haláluk után. Ezért lehetséges, hogy valaki életében putriban élt, halála után pedig hatalmas kriptát, óriási halotti szertartást kap. Babonás varázslatok a halottak kiengesztelésere. Nagyon erős a múltba fordulás, irreálisan erős a tradicionális értékek megtartása.

E világnézet szerit a természetes világ és a természetfeletti szinte teljesen átjárható, folyamatos mozgás van. Ezért van ebben a világnézetben egy sámán vagy táltos/varázsló (közvetítő személy), akinek az a dolga, hogy a szellemeket kiengesztelje, pozitív módon befolyásolja. Törekszik az extázisra, révületbe, amelyen keresztül kapcsolatba tud lépni ezekkel a szellemekkel. Révületben kapott üzenetét, amit kimond, azt hívjuk REGÉLÉSNEK! Rege: kultúránk animista, sámánisztikus mélységeire utal!

Ebből a sámánizmusból szakították ki a görögök Európát, és szabadították rá a materializmust.
Azonban pl. a mi gondolkodásunkban mélyen mégis benne van! Szita, szita péntek stb... Szita, dob: sámáni kellékek a révületbe esése. Fordított sorrendű szavak kimondása: révületbe esések kelléke. Gólya, gólya gilice. Síp, dob, nádihegedű: sámánisztikus szerszámok révületbe eséshez.

A Biblia azt állítja, hogy az élettelen dolgoknak nincs szelleme vagy lelke. Nem azt mondja, hogy nem állhatnak szellemi lények ezekkel kapcsolatban (pl. időjárás befolyásolása stb.). A halottak szellemei a Biblia szerint nem jöhetnek vissza. Vagy a Mennybe, vagy a pokolba kerülnek. Sem ártani, sem használni nem tudnak.

Lukács 16,29-31. "Monda néki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat. Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!
Ő pedig mondja néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad."

A halottakért mondott imának nincs értelme, nem befolyásolhatjuk örökkévaló sorsukat. Sámuel próféta szelleme feljöhetett Saulhoz, de ez egy speciális és kivételes eljárás volt. Spiritiszta szeánszon familiáris démonok ("óv" héberül az "áv" atya szóból) szólnak, akik jól ismerik az adott személyt.

A sámán tevékenysége teljesen ellentétes Isten akaratával. Isten azt tanítja, hogy a szellemvilágba csak az újjászületés által lehet úgy belépni, hogy az ember ne a sátán karmai közé essen, és ne démonokkal álljon kapcsolatba. Isten Igéje ezt illegalitásnak tekinti és okkultizmusnak mondja.

5 Mózes 18,10-14. "Ne találtassák te közötted aki z ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előtted. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzetsz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak, de tenéked nem engedett ilyen az Úr, a te Istened."

- Van határvonal a természetes anyagi, látható világ és a természetfeletti, szellemi, láthatatlan világ között. Nem folyik olyan mértékben egybe a két világ, mint az animisták tanítják. A bibliai világnézet elválasztja egymástól a két világot.
- Az anyagi világ önálló anyagi törvényszerűségekkel rendelkezik. Ezeket Isten hozta létre, és Ő rendelte alá ezeknek a törvényeknek (gravitáció, stb.). Van a két világ között kölcsönhatás.
- A természetfeletti világ megnyilvánulása a természetes világban nem mindennapi, hanem kivételes esemény. (Epifánia – a Messiás megjelent Jákóbnak, Ábrahámnak stb.). Nem lehet összemosni a két világot egymással.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. szeptember 24., kedd

Idézetek - Miért van szenvedés, miért történnek tragédiák?

Mi a helyzet a másik elvvel, miszerint Isten időnként közvetlenül beavatkozik, hogy megbüntesse az embert helytelen viselkedéséért? Megdöbbentő, manapság milyen gyakran és meggondolatlanul alkalmazzák ezt az elvet a keresztények, bűntudatot („biztos valami rosszat tettél”) és vádaskodást („biztos nem imádkozol elég buzgón”) visznek ajándékba a kórházban fekvőknek.

Hatalmas különbség van azonban a mindennapok során tapasztalt szenvedés - síbaleset, ritka daganat, busztragédia - és a büntetésként kapott ótestamentumi szenvedés között. Ott a büntetés csak a konkrét viselkedéssel szemben újra és újra elhangzó figyelmeztetés után következik be. A büntetés csak akkor hatékony, ha egyértelműen kötődik a viselkedéshez. Képzeljünk el egy szülőt, aki gyermekét készül megbüntetni: nem sokra menne vele, ha a legváratlanabb pillanatban a gyerek mögé lopódzna, és minden magyarázat nélkül nyakon vágná. Az efféle taktika nem engedelmes, hanem neurotikus embert nevelne a gyerekből.

Izrael népe tudta, miért éri büntetés, hiszen a próféták kínos részletességgel figyelmeztették őket. Az egyiptomi fáraó pontosan tudta, miért sújtja földjét a tíz csapás: Isten előre megmondta, azt is, hogy mi az oka, és elárulta, milyen szívbéli változással lehet megakadályozni. A büntetésként kapott szenvedés tehát legtöbbször egy bizonyos mintát követ a Bibliában. A fájdalom hosszas figyelmeztetés után érkezik, és utána senki sem kapkodja a fejét, hogy „de miért?”. Pontosan tudják, miért szenvednek.

Vajon ez a mintázat jelenik meg a mi életünkben is? Isten közvetlen kinyilatkoztatásban figyelmeztet az eljövendő katasztrófára? Személyes szenvedésünkhöz egyértelmű magyarázatot is csatol az Úr? Ha nem, akkor kétlem, hogy a többség isteni büntetés miatt szenvedné el a rákot vagy a közúti balesetet. Ha a szenvedés valóban büntetés, akkor Isten elég zavarosan kommunikál, mert a betegség és fájdalom meglehetősen véletlenszerűen üti fel a fejét, erénytől és bűntől függetlenül.

Hogy őszinte legyek, ha Isten másként nem mondja (közvetlen kijelentésben), szerintem jobb, ha más bibliai példák után nézünk, a Biblia ugyanis több helyen beszél olyan emberekről, akik ugyan szenvedtek, de egész biztosan nem Isten büntetése nyomán.

Mit mond Jézus?

Jézus sosem tartott kiselőadást a szegényeknek és szenvedőknek, hogy „fogadják el sorsukat”, vagy éppen „vegyék be az orvosságot, amelyet Isten kiosztott nekik”. Szokatlanul érzékenyen reagált a szenvedők sóhajaira, és nekilátott, hogy orvosolja bajaikat. Természetfeletti erejét gyógyításra és nem büntetésre használta.

Hogyan közelített Jézus a „Ki a felelős a szenvedésért?” kérdéshez?
Erről legtisztábban Lukács evangéliumának 13. fejezete beszél. Az Ószövetséghez hasonlóan itt is többféle válasz lehetséges. Például a 16. versben Jézus kijelenti, hogy a tizennyolc éve beteg asszony fájdalmát a sátán okozta, a fejezet végén pedig az Úr Jeruzsálemet siratja. Az ótestamentumi prófétákhoz hasonlóan előre látta, hogy a város makacs, lázadó tettei nagy szenvedést szülnek. Azonban ugyanebben a fejezetben, kicsit korábban, Jézus két „friss hírt” hoz szóba, amelyek szemmel láthatóan felkavarták a kedélyeket: a római elnyomás újabb példájaként katonák mészárolták le egy vallási kisebbség tagjait, illetve baleset történt egy építkezésen, ahol tizennyolcan vesztették életüket. Bárhogy kutatok is a Bibliámban, nem találok még egy olyan helyzetet, amely ilyen pontosan rezonálna a minket zaklató kérdéssel. Jézus válasza egyszerre rejtélyes és zseniális. Nem ad teljes választ az okot firtató kérdésre, ami valójában foglalkoztatta őket, nem ad magyarázatot, hogy „na, ezért történt az a két tragédia”, egyvalamit azonban egyértelművé tesz: nem valamely konkrét gonosztett miatt.

"Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen... Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, bűnösebb volt Jeruzsálem minden lakójánál? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen..." (13,2-5)

A gyászoló rokonoknak tehát nem kell azon töprengeniük, mi okozta a csapást, Jézus félreérthetetlenül kimondja, az áldozatok semmi szokatlant nem tettek, amivel kiérdemelték volna sorsukat. Nem voltak mások, mint a többi ember. És bár Jézus erről nem beszél, lehet, hogy a torony egyszerűen azért omlott össze, mert rosszul építették meg.

Jézus azonban folytatja, és mindkét tragédiát arra használja fel, hogy egyetemes érvényű igazságokat fogalmazzon meg („ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek”), majd példázatot mond Isten irgalmáról, amely visszatartja a büntetést. Azt sugallja, hogy katasztrófák „szemlélőiként” mi ugyanannyit tanulhatunk belőlük, mint áldozataik. A tragédiák felráznak bennünket, és felkészítenek, ha legközelebb mi esnénk áldozatául egy összeomló toronynak vagy épp politikai terrorizmusnak. A katasztrófa tehát összekapcsol áldozatot és szemlélőt: megtérésre hív, és eszünkbe idézi, milyen rövid az élet.

A természetes és a természetfeletti világ kapcsolata 1.

Zsidó 11,3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde alapján teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

A világmindenség két részből áll. Van egy látható, természetes, anyagi része, ez a látható világ, és van egy természetfeletti, szellemi, az emberek számára láthatatlan része. A látható világ középpontjában a Föld áll az emberrel, a Föld és az ádámi faj. Ezzel szemben a természetfeletti szellemi, láthatatlan világ középpontjában a Menny helyezkedik el Istennel, valamint a jó angyalokkal. Ennek van egy másik része is, melyhez a Sátán és a gonosz angyalok tartoznak.

Hogyan illeszkedik az anyagi, látható világ a természetfeletti világhoz? A láthatatlan világ magasabb rendű, mint a látható. A látható függőségben van a szellemi világhoz képest.

Van-e éles határ a természetes világ és a természetfeletti világ között?

Ennek a kérdésnek a megértését csak hit által tudjuk elvégezni. Nem lehet megérteni a két világ kapcsolatát, találkozását a bibliai kinyilatkoztatásba vetett hit nélkül. Világnézetünk örökölt, kiskorunktól magunkba szívott. Ez alapján nem tudjuk megérteni a láthatatlan világot, csak úgy, ha olvassuk/hallgatjuk a kinyilatkoztatást és elhisszük a benne foglaltakat, és kijelentésből származó hit által elkezd a gondolkodásmódunk, világnézetünk kijönni az öröklött felfogás rabságából.

Ez a gondolkodás és a világnézet megújulása: értelem, elme megújítása (Pál apostol). Olvasni az Igét, amelyet a Szent Szellem felken, és ezen keresztül érted meg a láthatatlan világ találkozását a láthatatlannal.

A világnézet nagymértékben befolyásolja az elvárásainkat. Mit várunk, mit gondolunk egy jelenséggel, dologgal kapcsolatban, pl. egy ember remeg a földön a gyülekezetben. Rosszullét, szabadulás? Ezt alapvetően a lelkedben való világnézet és gondolkodás határozza meg. Ezzel tisztában kell lenni.

Mi a világnézet?

Úgy mondhatjuk, ahogyan Te magyarázod a dolgokat, hogy miért úgy vannak a dolgok, és miért nem másképpen. A jelenségekre, dolgokra adott magyarázat a világnézet. A lelkünkbe legmélyebben beleágyazódott világnézetet nem mi választottuk, hanem kiskorunkban tanították a szüleink. A világnézetünk fóruma tulajdonképpen a család. Pl. animista kultúrában a szülők egy természeti jelenséget a gyermeknek szellemi háttérrel magyaráznak, Európában a materialista kultúrában pedig természetes jelenségként. Egy embernek a lelkében lévő legmélyebb világnézet az öntudatlanul a családban épül be. Ezek sokkal nagyobb erősségek, mint amiket az ember felnőttként tudatosan választ.

Pl. a zsidók amint Jézust meglátták, királlyá akarták tenni szinte minden alkalommal. Nem tudták, hogy lesz egy másik, politikai téren is rendet teremtő eljövetele. Ezt már az elsőnél várták, hiszen az Ószövetségben erről olvastak. Ezt több száz éven keresztül beágyazódott világnézet alakította.
Újjászületés után is ilyen erős a világnézet! Pálékat Listrában a nyomorék ember meggyógyítása után Jupiternek és Merkurnak akarták kinevezni, és áldozatot akartak bemutatni. A gyógyulást az örökölt világnézetük alapján értékelték.

Amikor bibliai dolgokat értelmezel, milyen módon közelíted meg?

Málta: Pált megmarta egy vipera. Mivel nem halt meg, a máltaiak istenségnek tekintették.
Az európai embert kiskora óta arra nevelik, hogy következtetéseket vonjon le, a jelenségeket természetes okokból vizsgálják. Ezen kívüli emberek gondolkodásában nagyobb erőt képvisel a szellemi okok keresése.

Hogy gondolkodsz öntudatlanul? Mindenütt démonokat látsz, vagy azt gondolod, a dolgaid hátterében nem démonok tevékenysége áll? Mindez attól függ, milyen neveltetést kaptál.

Hogyan befolyásolja a világnézet a dolgok magyarázatát?
Efézus 2, 2-3. "Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegõbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is."

 A testi gondolkodás nagyon erős sátáni befolyásra vezethető vissza.

A lelkünkbe mélyen beágyazott világnézet hátterében sátáni erők is lehetnek, ezekkel szoros összefüggésben lehet velük. Nem minden jó, amit mi gondolunk a világból. Lehetnek beágyazódva olyan értelmezések, amelyek hátterében sátáni erők állnak. A családi nevelés nem csak emberi tényező, hanem sátáni erők is, mert azok építik ki és tartják fent az emberekben a világnézetet és a testi gondolatokat. Fontos, hogy a rossz világnézetek a megtéréssel nem szűnnek meg automatikusan. Az egyház tele van felemás keresztényekkel, akik szelleme és szíve megváltozott, de a gondolkodásmódjuk megmaradt az otthonról hozott testi világnézet fogságában. Az újjászületés a szívet és a szellemet érinti, az értelem, elme pedig továbbra is fogságában maradhat családi világnézetnek, ami mögött sátáni erők munkálkodnak. Ezért hangsúlyozza Pál, hogy a hamis világnézetet le kell rombolni. Ebben az aktivitást hangsúlyozza. Az újjászületésbe csak úgy belesodródtunk. Isten része nagyobb volt ebben. Az elménk megújításában nem így van. Ebben Isten kicsit háttérbe vonul, és tőled sokkal nagyobb aktivitást vár. A Szent Szellem világításában filézd ki a tradícióidat, és amikor már meg tudtad azokat ítélni, aktívan működj közre hogy a rossz pogány világképedet leromboljad.

2 Kor 10, 4-5. "Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erõsek az Istennek, erõsségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;"

A hamis világnézeteket le kell rombolni. Isten nem rombolja le benned, neked aktív részt kell vállalni, hogy megítéld magadban ami helytelen, és megítéld magad, hogy megszabaduljon az elméd olyan démonikus befolyásoktól, amelyek Istentől távol akarnak tartani.

A három legalapvetőbb világnézet:
ANIMIZMUS
DEIZMUS (materializmus)
BIBLIAI VILÁGNÉZET

Ha valaki az első két világnézetet nem rombolja le, akkor aszerint értelmezi a jelenségeket keresztény korában is.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. szeptember 23., hétfő

Idézetek

Ha a szenvedés igazságtalanságáról vitázunk, mindenekelőtt ki kell mondanunk, hogy Isten sincs megelégedve a bolygó állapotával. Az egész Biblia, Mózestől a Jelenésekig azt tárja elénk, hogyan igyekszik Isten visszaállítani a teremtett világot eredeti, tökéletes állapotába. A Szentírás egyazon képpel indul és zárul, a paradicsommal, a folyóval, Isten ragyogó dicsőségével és az élet fájával. Az emberiség teljes történelme valahol a Biblia első és utolsó fejezete között zajlik, ahol minden egyetlen küzdelemről szól: visszaszerezni azt, ami elveszett.

Tragikus hiba lenne, ha Istent kizárólag a jelenvaló világ alapján ítélnénk meg. Volt idő, amikor talán valóban ez volt „az elgondolható legjobb világ”, most azonban egészen biztosan nem az. Nincs még egy olyan egyértelmű üzenet a Bibliában, mint hogy Isten elégedetlen a teremtett világ és az emberiség állapotával.

Csak képzeljük el, hogy vandálok törnek be egy múzeumba, ahol Picasso kék korszakából származó festményeket őriznek. A betörők merő pusztítási vágyból vörös festékkel locsolják le és felhasogatják a képeket. Mi sem lehetne igazságtalanabb annál, mint ha e festményeket - amelyek csupán ízelítőt adnak Picasso kreatív géniuszából, ráadásul a vandálok tönkre is tették őket - ezek után is a művészre jellemző alkotásokként mutatnák be. 
Az Isten által teremtett világra ugyanez vonatkozik: az „Ítélet alatt” feliratú tábla ott lóg földünk felett, és Isten ítéletet és helyreállítást ígért. Az pedig, hogy ez a gonosz és a szenvedés által megrontott világ egyáltalán még létezik, Isten irgalmát és nem a kegyetlenségét jelzi.

Philip Yancey

2019. szeptember 20., péntek

Bibliaiskola - A Szent Szellem személye 4.

A Szellem másik tevékenysége a szolgálat munkájára való felkenés, azaz a kenet szelleme.

A kenet kimondottan emberek képességére jön rá, alkalmassá teszi Isten munkájának elvégzésére. Mózesről részletesen leírja a biblia, hogyan jött rá a kenet a csipkebokornál.

II Mózes 4: ezek a kenet megnyilvánulásai. A kígyó a sátán feletti hatalmat nyilvánította ki, azt csinált vele amit akart. Lepra: a bűn és a betegség szimbólumba, a bűn és következményeit szabadon fel tudja számolni a kenet. A gonosz szellemek felett is hatalmat kapott.
Mózes részleges megdicsőülése történt, mikor fénylett az arca. Mózesre több típusú kenet, pl. vezetői kenet is jött.

V Mózes 34,9. "Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek szellemével; mert Mózes tette vala õ reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek."

Itt a bölcsesség a kormányzásra való bölcsességre értendő. Ez szállt Józsuéra mint Mózesre, aki saját kenetét kézrátétellel megosztotta.

IV Mózes 11,16-17, 25. "Monda azért az Úr Mózesnek: Gyûjts egybe nékem hetven férfiút Izráel vénei közül, a kikrõl tudod, hogy vénei a népnek és annak elõljárói, és vidd õket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alá szállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a szellemből, a mely te benned van, és teszem õ beléjök, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad.
Akkor leszálla az Úr felhõben, és szóla néki, és elszakaszta abból a szellemből, a mely vala õ benne, és adá a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék õ rajtok a szellem, menten prófétálának, de nem többé."

Gyülekezet sátora: dicsőség helye. Itt a Mózesen való Szent Szellem megosztásáról van szól.

A Szent Szellem a te életedben is élő vízként akar kifolyni, és változás alá vonni téged is és más embereket is.

II Mózes 31,2-3. "Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségébõl. És betöltöttem õt Istennek szellemével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez."

Bésaléel: Őt egy munka elvégzésére tette alkalmassá a kenet. A kenet nem csak tipikusan evangelizálásra, hanem célirányos feladatok elvégzésére is alkalmas, nem csak szakrális célokra! Földi dolgokról van szó, ha azok át vannak adva Isten céljára. A Szent Szellem segítséget ad a magánéletben is, de csak akkor, ha ennek megvan a visszacsatolása Isten munkájára. Ha például csak karriert akarsz befutni, azzal könnyen megszomoríthatod a Szent Szellemet. A Szent Szellem Sámsont az ellenség elpusztítására tette alkalmassá.

A Szent Szellem mindenre meg akar tanítani, olyan élethelyzetekre vezet, ahol tipikusan rád van szükség, pl. csak te tudod kimondani Isten szavát. Ki akar rángatni a saját ügyeidből, és be akar vinni Isten ügyeibe. Ha a környezetedben ott van a Szent Szellem, de nem vagy vele közösségben, úgy viselkedhetsz, mint Géházi. Bélpoklosság: bűn, és a bűn következményei.

A Szent Szellem fel akar ruházni erővel, hogy Jézus Krisztus tanúbizonyságai legyünk.


Összefoglalás:
Isten Személyéről szóló tanítások

Istenről szőlő alapvető állítások:

- Isten létezik. Isten kijelenti magát. Ténylegesen van, olyan amilyen. Emberi gondolkodás útján nem megismerhető, csak kijelentés (akokalüpszisz) útján. Akik nem ez alapján követik, nem Hozzá jutnak el. Isten létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt kitartóan keresik. Minden istentisztelet gonosz szellemekhez jut el, kivéve az Isten kijelentése alapján történő istentisztelet.

Az igaz istentisztelet alapítója Ábel, a hamisé Káin. Ábel istentiszteletéből jó emberi magatartás, lojalitás, kedvesség származott, Káinéből harag, gyilkosság, elkeseredés. Gyümölcsökről ismerhető meg a fa. Életünkben legfontosabb, hogy kapjuk Istenről, Istentől kijelentést. Karizmatikus keresztény valaki attól fogva, hogy kijelentése van arról, Jézus Krisztus a személyes megváltója. Istennel való találkozások vannak gyümölcsei. A hit hajtómotorja az Istennel való személyes kapcsolat. Kijelentés vétele és folyamatos keresése (istentisztelet, ima, Bibliaolvasás, szolgálat). Mindent a kijelentés köré kell felépíteni.

- Isten élő személy.
Személyiségjegyek: kommunikációs képesség, érzelem, akarat, értelem.

- Isten egyedi lény, senkihez nem hasonlítható. Nem ember, nem angyal. A személyes létezőknek kategóriái: gonosz lények, emberek, jó angyalok. Isten semmihez sem hasonlítható, külön “kategória”. Isten egy Isten, de három Személy. (Pl. az ember eredetileg egy volt, Isten kettéválasztotta. Külön-külön embernek mondjuk, de ha szövetséget kötnek, akkor eggyé válnak.) Három személy együtt alkot egy Istent. Atya, Fiú, Szent Szellem.

- Mindentudás, mindenhatóság, mindenütt jelen levőség, örökkévaló. Az örökkévalóság nem végtelen idő, időn kívüli létforma. Isten ebben tartózkodik. Isten az idő felett tartózkodik.

- Isten egy Isten, de három Személy. A Szentháromság Személyeinek fő tulajdonságai.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. szeptember 18., szerda

Németh Sándor - Tanítványság 2.

Lukács 14:25 Megy vala pedig ő vele nagy sokaság; és megfordulván, monda azoknak:
Luk 14:26 Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
Luk 14:27 És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.
Luk 14:28 Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze?
Luk 14:29 Nehogy minekutána fundamentomot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja,
Luk 14:30 Ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni!
Luk 14:31 Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nemde leülvén először tanácskozik, hogy tízezerrel szembeszállhat-é azzal, aki ő ellene húszezerrel jött?
Luk 14:32 Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a békefeltételeket.
Luk 14:33 Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.
Luk 14:34 Jó a só: de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg?
Luk 14:35 Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas: kivetik azt. Akinek van füle a hallásra, hallja.

Itt nem gyűlöletről van szó. Át kell alakítani a vérségi, lelki kapcsolatokat. A tanítványoknak is meg kellett változniuk. Tudjál Isten gyermeke lenni szó szoros értelemben, ne csak jelképesen! Van benned olyan szellem, lélek, test, amely Tőle van!

Lásd Géházi mutyiját! Elizeus szíve elment vele, és látta, hogy miket tett. Ha Amerikába elutazik a társad, akkor elmegy vele a szíved. Úgy viselkedsz, mintha mellette lennél. A szív tud látni, hallani, érteni. Tudja, hogy mit csinál a másik. Ilyen szíve volt Elizeusnak is. Az önző, gőgös, szeretetlen emberek nem akarják a szívüket mások mellé tenni, mert azonnal meglátszik, hogy segítségre van szükségük. A szeretetlen szív mindig magánál van. Nem indul meg benne semmi. Nem veszi le a másik nyomorúságát. Nincs benne részvét.

Minél jobb ember vagy, annál inkább tud a szíved Isten szerint mozogni. Ha kevély ember vagy, akkor még ahhoz is kijelentés kell, hogy mit vegyél a feleségednek.

Nem minden ember szelleme ösztönzi a másikat Isten jelenlétére. Nem csinál semmit az illető, de akkor is ez sugárzik belőle. Ezt főleg családban lehet megtapasztalni. Ha felismered magadban, hogy nem te beszélsz, hanem valamelyik familiáris démon, akkor az már jó. :-)

Helyezd bele a szellemedet, lelkedet Isten jelenlétébe, hogy a szokások ne tudják kilendíteni! A családban az ember lelke megtanulja az alkalmazkodást. Engedd, hogy a szellemed át tudja ezt formálni, hogy szellemi emberként tudjál viszonyulni a családtagjaidhoz is! A felnőtt gyermekedet se hívd úgy, hogy: Kisfiam! Egy bizonyos kor után már ne mondd neki!

A familiáris szellemek évezredeken keresztül kísérik a családot. Annyira ismerik az ember lelkének a bejáratait, fizikai testét, hogy sokan nem is veszik komolyan, hogy miért kell megszabadulni tőlük. Ezek szállítják a betegségeket, a válást. A cselekedetek visszahatnak az ember szellemi világára, beépülnek és tárgyiasulnak. A keresztény családban Krisztus személyiségét kell erősíteni! Ima, aktív szellemi élet!

Az embernek akkor is meg kell feszítenie az akaratát, ha szenved tőle, fáj neki. Erről ma nem lehet beszélni a keresztényeknek. De nem tudsz Jézus tanítványa lenni, ha állandóan a saját akaratod szerint akarsz járni!

János 21:18 Bizony, bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod.
Ján 21:19 Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván, szóla néki: Kövess engem!
Ján 21:20 Péter pedig megfordulván, látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén és mondá: Uram! ki az, aki elárul téged?
Ján 21:21 Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, ez pedig mint [lészen]?
Ján 21:22 Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!

Fontos, hogy személyesen NEKED mit mond az Úr! Nem másolhatod mások életét! Ne az ő elhívásuk után vágyakozzál! Azt tedd, amit NEKED mond az Úr! Péternek más volt a sorsa, mint Jánosnak, ezért mondta neki Jézus, hogy: Te kövess engem! Te se mással foglalkozz! Kövesd Jézust, és megismered Isten akaratát! Ez az ára Jézus Krisztus követésének! Nem csak az áldásokat kell figyelni, hanem a szidalmakat, rágalmakat, újságcikkeket. Légy kész kifizetni az árat! Ez szándék kérdése!

Az első időszakban a dajkálás időszaka van, de 18-20-40 éves korban már nem. A gyerek nem játékszer, nem azért van hogy állandóan ölelgesd. Vannak gyerekek, akik nem is igénylik; eltolják maguktól a felnőtteket. Ez egészséges. Már magkapták a megfelelő dajkálást, és ez elég nekik.

Van, hogy szenvedni, tűrni kell az Úrért, ezt is be kell kalkulálni a költségbe. Van amit, neked kell kifizetni, így készül el a ház; ekkor leszel egészséges keresztény. Az áldás az nem költség. Ha nem fizetsz, akkor ez nem fog megvalósulni. Nem szocializálhatjuk csak arra a keresztényeket, hogy mit fognak kapni az Istentől! Meg kell tanítani, hogy fizessék ki az árát! Így lesz sorsuk, személyiségük. Világossá kell tenni, hogy a keresztény élet nem csak a békesség, nyugalom. Megtérés után az ember bevonul katonának. A harcban nem a katona mondja meg, hogy mikor van vége a harcnak. Ne a lábadhoz tedd a fegyvert!

Sokszor az ördög színleli, hogy visszavonult, pedig csak nagyobb csapdát készít elő. Elővigyázatosnak kell lenni! Ne legyél naiv! Nem biztos, hogy hazamész a harcmezőről úgy! Ne becsüld le az ellenséget, mert ravasz! Újra és újra próbálkozik. Kész vagy-e egész életedben harcolni, démont űzni? Ha ellene állsz az ördögnek 10,20,30,40 évig akkor el fog futni tőled, de visszajön. Nem tudsz olyan csatát nyerni, ami után ne jönne vissza. Az eltáv idejét a parancsnok mondja meg. Ha főnök megmondja, akkor pihenünk. Ő tudja a szükségeinket, tudja mikor kell pihennünk. Építkezéssel és harccal az Úr kifizetteti veled a számlát. Így hozzájárulsz az egyház növekedéséhez; értékes, fölkent ember leszel. 

33. vk. Isten sáfársággal bízott meg. El kell számolni az anyagi áldással. Ő a tulajdonos, te csak sáfár vagy.

JÓ SÓ LESZEL! SOHA NEM VESZÍTED EL AZ ÍZEDET! HASZNÁLNI FOG ISTEN! ŐRIZNI FOG KEGYELEMBEN! VELED MARAD A VILÁG VÉGEZETÉIG!

2009.03.

2019. szeptember 16., hétfő

Németh Sándor - Tanítványság 1.

Máté 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Máté 28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
Máté 28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Az újjászületés lényege, hogy az embereket tanítványokká tegyük. Nem elég, hogy csak hívők lesznek. A keresztségek leglényegesebb célja a tanítvánnyá válás. Te is légy Jézus Krisztus által tanított ember! Tartsd meg az Úr Igéjét!

Konkrét személyben kell megragadni az Igét: Jézus Krisztusban! Vele legyél személyes közösségben, mert másképp nem tudod megtartani az Igét! Olyan a kapcsolatod Jézussal, amilyen az Igével és fordítva! Sem nem jobb, sem nem rosszabb!

Nagyon fel lett vizezve az evangélium: nem tanítják a tanítvánnyá válást. Nem tesznek rá egyáltalán hangsúlyt. Pedig ez a cél! Ha tanítvány vagy, akkor az Úr őriz, véd téged!

János 17:11 És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Ján 17:12 Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.

Változtasd meg az életvezetésedet! Nem élhetsz úgy, mint egy pogány! Izrael fiai számára is egyértelművé tette ezt az Úr. Nem köthettek házasságot sem velük.

Egységbe, közösségbe kell kerülni a gyülekezettel! Ez az Igehirdetés célja is. Integrálódjunk az Igéhez! Az újjászületés után nem fogsz egyből egyéniséggé válni. Egy 2 éves gyerek sem tud egyből autót vezetni. Amikor valakinek erős az énje, kevély, hiú, akkor azt mondja azokra, akik a gyülibe járnak, hogy: Nincs személyiségük, egyéniségük, és azt mondják, amit a gyüliben mondanak.

1Korinthus 1:10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

Isten munkájának a legfontosabb mutatója, hogy egység van a gyülekezetben.

János 17:21 Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

Az ördög fél az egységtől, mert tudja, hogy az ilyen ima hatékony. De ha azt mondod a testvérednek, hogy: Barom, hülye, akkor nem lesz részed imameghallgatásban! Minél nagyobb az egység, annál inkább jön a válasz az imákra. Akkor vagyunk áldások, ha egyek vagyunk mindannyian. Jézus Krisztus is mindig egységben volt az Atyával. Ezért nem esett el bűnben. Ha egy ember nincs egységben az Úrral, akkor elesik bűnben. Az egységben van az erő. Ez mindent le tud győzni ebben a világban! De individuálisan nem tudod ezt képviselni!

A gyülekezet nem plurális, demokratikus, ahol szabadon választják meg az emberek az életmódot. Rendeld alá magad Isten akaratának, és egyre több csatorna fog megnyílni a számodra!

A lagymatag, elkötelezettség nélküli, értéktelen élet nem só! Csak megfelelő bibliai életvitellel leszel érték. Másképp nem fog előre menni a pünkösdi mozgalom. A hit mozgalomban mindig arra tették a hangsúlyt, hogy anyagilag, egzisztenciálisan hogyan tudnak előbbre menni az emberek. De nem ez a lényeg!

Ne csak hívő légy, egyháztag, hanem tanítvány! A tanítvány állandóan tanul a Szent Szellemtől, olvas, tanulmányoz. Ma annyira elmaterializálódott a pünkösdi mozgalom, hogy nem lehet rávenni az embereket az olvasásra. Látványos leépülés van embereknél, amikor abbahagyják a tanulást. Butábbak, mint 18 évesen.

Sajnos sokan nem érzik, hogy tanítvánnyá kell válniuk. Mindig kitalálnak helyette valamit. Fontos a szellemi, intellektuális munka! Nem bocsáthatod árúba a testedet: kevés munka, kevés tanulás, sok pénz! Ha nem akarsz depressziós, frusztrált keresztény lenni, akkor működtesd intenzíven a szellemi, lelki, intellektuális képességeidet! Az ilyen emberek tovább is élnek! Ha nem mozog a személyiséged, akkor leáll. Az intenzív életben óriási áldások vannak! Ne akarj magadnak élni!

Úgy nem leszel menő, hogy állandóan azt teszed, amit akarsz. Attól leszel sikeres, ha tanít a Szent Szellem. Felszabadul a szellemed és megértesz titkos dolgokat! Ez minden emberi örömnél nagyobb öröm! Felkapcsolódik a villany! Bibliaolvasáskor, könyvolvasáskor az ember szelleme kimegy a térből és bemegy a szellemi igazságokba. Sokszor emberek annyira kikapcsolnak ilyenkor, hogy nem is veszik észre a fizikai dolgaikat! Észre sem veszik, hogy 40 éves a szék, és a falat is át kellene festeni. :-) Mondjuk, ha ezekre is figyelne, akkor még boldogabb lenne, mert a fizikai rend pozitívan hat a lélekre is.

A szellemben való járásban nagy öröm van. aki nem boldog keresztény, az soha nem tapasztalta ezt még meg.

2009.03.

2019. szeptember 6., péntek

Bibliaiskola - A Szent Szellem személye 3.

A Szent Szellem szerepe az üdvtörténelemben

János 15,26. "Mikor pedig eljõ majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot."

A Szent Szellem az Atyától származik. Ez az Ószövetségben ilyen mélységben nem szerepel. Ezért ez az állítás évszázadokig vita tárgya volt. Azért is van róla kevés írás, mert a legközelebb van hozzánk, és így meg tudjuk ismerni.

Az itt szereplő igeidő alapján három értelmezés lehetséges:
- Úgy is lehet értelmezni, hogy a Szent Szellem az Atyától folyamatosan árad kifelé.
- Jelenthet közeli jövőben esedékes dolgot is, azaz, hogy hamarosan jönni fog az Atyától.
- Jelentheti azt is, hogy hamarosan jönni fog.

Péld. 8,23. "Örök idõktõl fogva felkenettem, kezdettõl, a föld kezdetétõl fogva."

Az Ige, a Fiú soha nem volt kenet nélkül. A kenetet pedig a Szent Szellem hordozza. A fiú rögtön Felkentként született meg. A Szent Szellem pedig nem előzte meg a Fiút, mert a Fiú az elsőszülött. A Szent Szellem és a Fiú elválaszthatatlanok. Felkenettem: eredetiben ötvösmesterség kifejezéssel áll rokonságban. Amikor a Fiú született, akkor jött ki a Szent Szellem az Atyától.

Szellem = lehelet, szél. Nincs beszéd lehelet nélkül!

A látható világ teremtése

I Mózes 1,1-2. "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett."

A Szent Szellem behatolt a sötétségbe. Lebegett: kotlik, mint a tyúk a kiscsibék felett. Kész volt az életet védelmezni, és világra segíteni. Védelmezőként és életadóként volt jelen a földön. A szó elhangzott, és a Szent Szellem elkezdte az életet adni a földre. Az élet a szóval jött be a földre, “legyen világosság!”. Ez szellemi világosságra kell érteni. A Szent Szellem az egész földet kirántotta a sötétség birodalmából, és élet jött létre a földön. Ez az élet titka. Ilyen döntő szerepe volt tehát a szent Szellemnek a világ teremtésében.

Zsolt 33,6. "Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök."
Az egek serege az angyalok.

Az ember teremtése

I Mózes 2,7. "És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Így lõn az ember élõ lélekké."

Isten az ember lehelet által tette élő lénnyé. Az ember szellemére az én tudat úgy kerül rá, hogy a szellem bejön az emberbe, és a testéből egy önazonossággal kezd rendelkezni. Ha a szellem kimegy, vége az emberi életnek. Honnan származnak ezek a szellemek? Isten szájának leheleteként jönnek létre. Az ember szelleme az Isten szelleméből származó lehelet. Az emberben kap emberi identitást, és ilyen módon válik a saját szellemünké. A mi egyéni létünknek van kezdete. Az ember teremtésében technikailag döntő szerepe a Szent Szellemnek van.

Zsolt 104, 29-30. " Elfordítod orczádat, megháborodnak; elveszed a lelköket, kimulnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét."

A Szent Szellem hordozza a földön az isteni dicsőséget. A Szent Szellem a dicsőség szelleme. Ha Isten dicsősége megjelenik, az tulajdonképpen a Szent Szellem.

I Mózes 15,17. "És mikor a nap leméne és setétség lõn, ímé egy füstölgõ kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között."

Mózes az égő csipkebokorban a Szent Szellemet látta, Ő képviselte a tüzet. A Szent Szellem tipikus jele az Igében a tűz. Illés áldozatára is tűz felelt, ez szintén Isten Szelleme volt.

A legkülönlegesebb és tartós megnyilvánulása a Szent Sátor és a Templom esetén volt. A Pusztában tűz kísérte Izrael fiait, nappal pedig felhő.

II Mózes 40,34-38. "És a felhõ befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsõsége betölté a hajlékot. És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhõ rajta nyugovék, és az Úrnak dicsõsége tölté be a hajlékot. És mikor a felhõ felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; [így lõn] egész utazásuk alatt. Ha pedig a felhõ nem szálla fel, õk sem indulának el, míg csak fel nem szálla. Mert az Úrnak felhõje vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tûz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt."

I Kor 10,2-3. "És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhõben és a tengerben; És mindnyájan egy lelki eledelt ettek."
Ez a keresztség előképe. A Vízkeresztség előképe a tenger, a víz, a szellemi keresztségé pedig a felhő.

A messiási korban újra nappal felhőoszlop fogja Jeruzsálemet és a választott népet befedezni, éjjel pedig tűz.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. szeptember 5., csütörtök

Ruff Tibor - Őrizd meg az üdvösséged 3.

2. „a testet megfertőztetik”
Bűnökkel beszennyezik a testet.

3. „a tekintélyt megvetik”
A tekintélynek 4 formája van:

- család
- állam
- munkahely
- egyház

Ezeken a területeken ember is tekintélyt gyakorol ember fölött. Ne vesd meg ezeket a területeket, különben elbuksz! Gyerekek szülők felé, feleség férj felé, beosztottak a főnök felé, egyháztagok a gyülekezet felé, állampolgárok a nemzet vezető felé.

4. „…a tekintélyben lévő embereket megvetik.”

Júdás 1:9 Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!
Júd 1:10 Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak; amiket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.

Sokszor a tények ismeret nélkül is negatív véleményt fogalmaznak meg. A természetes tudás még jobban elősegíti a bukást, ha nincsen természetfölötti tudás.

Júdás 1:11 Jaj nékik! mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.

„Káin útján indultak el” = elhagyta a testvérszeretetet
„Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki” = anyagi érdekek, üzleti csalások kerülnek előtérbe
„Kóré ellenkezésével vesztek el” = Kórán, Dátán és Abirám nyílt lázadásba került végül Mózessel és Áronnal szemben. Nem Istennel szemben, hanem velük szemben. Azt hitték, hogy Istent szolgálják, pedig NEM! Élve kerültek a Seolba!

Júd 1:12 Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;

„tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják”
Részt vesznek az istentiszteleten ezek az emberek, fogyasztják az áldásokat, hogy magukat hizlalják.

„víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek”
Nem válik tőlük termővé a föld.

„elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;”
Második halálra utal, ami a Tűznek tava, az örök kárhozat. Önmagának feszítette meg Krisztust az ilyen ember. Pedig az Ő áldozata megismételhetetlen! Megváltás csak egyszer van!

Ádámban meghaltunk, Jézus Krisztussal pedig feltámadtunk az életre. Aki ezt az életet kiirtja magából, az elkárhozik. A kárhozatodat TE okozod és nem Isten!

A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme. Az Úr félelme annál jobb, minél erősebb! Ne veszítsd el az örök életet, amit egyszer megkaptál, mert nem lehet visszaszerezni!

Júdás 1:13 Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
Júd 1:14 Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
Júd 1:15 Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.

A kemény beszédből is meg kell térni, mert az kemény szívet hoz létre!

Júdás 1:16 Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.

A haszonlesésből való személyimádás nem őszinte szeretet. Vizsgáld meg, hogy egyenes, őszinte szeretet legyen, amit kifejezel mások felé!

Júdás 1:17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
Júd 1:18 Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak.
Júd 1:19 Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen [Szent] Lélek.
Júd 1:20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
Júd 1:21 Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
Júd 1:22 És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.
Júd 1:23 Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.

Csúfolkodók = cinikusak; az igazi értékeken visszás és fonák módon gondolkodók.

Te ne ilyen legyél, hanem egyenes ember!

A nyelveken szólás jó arra, hogy megőrizd magad. Előbb-utóbb megérzed Isten kegyelmét, szeretetét!

Júdás 1:24 Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
Júd 1:25 Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.

Ezt kívánjuk nektek!

2009.06.

2019. szeptember 2., hétfő

Ruff Tibor - Őrizd meg az üdvösséged 2.

2. Angyalok

Szexuális bűn vitte őket a bukásba. Örök kárhozatba kerültek.

3. Szodoma és Gomora

Egyiptom, Szodoma és Gomora más szempontból is érdekes. Egyiptom erkölcsisége nem volt összeegyeztethető Izrael fiainak a szellemi-erkölcsi életvitelével. Ezért kellett kijönniük onnan. Szodoma és Gomora kananeus város volt.

3Mózes 18:2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd nékik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3Móz 18:3 Ne cselekedjetek úgy, amint Égyiptom földén cselekesznek, ahol laktatok; úgy se cselekedjetek, amint Kanaán földén cselekesznek, ahová beviszlek titeket; se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok.
3Móz 18:4 Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg, azok szerint járván. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Ezek magának, Istennek a szavai, isteni törvények. Különféle bűnöket sorol fel ezután az Ige.

3Mózes 18:24 Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül; mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magokat, kiket én kiűzök ti előletek.
3Móz 18:25 És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait.
3Móz 18:26 Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez útálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény:
3Móz 18:27 (Mert mindezeket az útálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, amely előttetek van; és fertelmessé lőn az a föld),
3Móz 18:28 Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, amint kiokádja azt a népet, amely előttetek van.
3Móz 18:29 Mert aki megcselekszik valamit ez útálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül.

Felhívja a figyelmet, hogy ezek miatt a bűnök miatt, és az okkult bűnök miatt elveszti minden nép és nemzet a hazáját. Ezért ha valóban hazafi vagy, és büszke arra, hogy magyar, akkor ne tegyél ilyen bűnöket, mert el fog veszni a nemzeted!

1Mózes 39:6 Mindent azért valamije vala József kezére bíza; és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. József pedig szép termetű és szép arcú vala.
1Móz 39:7 És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és monda: Hálj velem.
1Móz 39:8 Ő azonban vonakodék s monda az ő ura feleségének: Ímé az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, mindenét az én kezemre bízá.
1Móz 39:9 Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában; és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivelhogy te felesége vagy; hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és [hogyan] vétkezném az Isten ellen?
1Móz 39:10 És lőn, hogy az asszony mindennap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgata reá, hogy vele háljon és vele egyesüljön.
1Móz 39:11 Lőn azért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házba beméne, és a háznép közül senki sem vala ott benn a házban,
1Móz 39:12 És megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: Hálj velem. Ő pedig ott hagyá ruháját az [asszony] kezében és elfuta és kiméne.1Móz 39:19 És lőn, amint hallja az ő ura az ő feleségének beszédeit, melyeket néki beszélt, mondván: Ilyesmiket tett velem a te szolgád; haragra gerjede.
1Móz 39:20 Vevé azért Józsefet az ő ura és veté őt a tömlöcbe, melyben a király foglyai valának fogva, és ott vala a tömlöcben.

Egyiptomban másfajta értéket képviselt a szépség, mint Izrael fiai között. Látjuk, hogyan ütközött József törvénytisztelete és tisztasága Egyiptom kultúrájával. Izrael fiainak ki kellett jönnie Egyiptomból, hogy ne nyelje el őket ez a kultúra.

„Más test után jártak.” A szép termet és a szép arc szinte veszélyessé teszi az emberi életet. Amikor József ennek ellene állt, akkor bebörtönözték.

Ma a média is Egyiptom és a Kanaán erkölcsiséget terjeszti. Akik ennek ellene állnak, azokat hamis vádak alapján megvetik, bebörtönzik. Ezeknek a népeknek a szokása felé NE MENJ! Maradj meg az Úr erkölcsiségében! Ha támadás, kísértés ér, akkor inkább menekülj el onnan! A bűn olyan, mint egy örvény. Sokszor, amikor már észreveszed, akkor már nem tudsz kijönni belőle. Nincs már rá erőd! Ezért őrizd meg a magadat!

Júdás 1:8 Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják.

Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki Izrael fiaiból!
Itt már a jelenről beszél Júdás. „…a tekintélyt megvetik, a tekintélyben lévőket szidalmazzák.”

4 jellemzője ezeknek az embereknek:

1. „álomba merülnek”
Szellemi alvást jelent ez. Honnan tudod, hogy szellemileg elaludtál?

- abbahagyod az imádkozást
- az Igével való személyes közösséget
- ritkábban jársz gyülekezetbe
- nem szolgálsz
- a testi kívánságaidat elégíted ki.

Énekek Éneke 5:2 Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala….

Ez nyárra egy nagyon jó Ige! Pihenhetsz, de belül a szellemed továbbra is virrasszon, maradjon éber!!!


2009.06.