2014. december 22., hétfő

Kellemes Ünnepeket És Kegyelemben Bőséges Új Évet Kívánunk!

Legközelebb januárban térünk vissza, ha csak nem lesz olyan dolog, amit sürgősen kell megosztani.

Jó pihenést mindenkinek!

Rodney H. Browne - Mária éneke

És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Szellemmel; 42 És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. 43 És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön énhozzám. 44 Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben. 45 És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Lukács 1:41-45

Abban a pillanatban, amikor Erzsébet meglátta Máriát, kisbabája (János) repesett az örömtől a méhében, és Erzsébet tudta, hogy Mária a Messiást hordozta a méhében. Jézust Urának nevezte.

Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, 47 És örvendez az én szellemem az én megtartó [megváltó] Istenemben. Lukács 1: 46-47

Máriának ezt a prófétai énekét magnificátnak is szokták nevezni, ami ennek az igeszakasznak a latin fordításban az első szava. Mária magasztalta Istent azért, amit a világért rajta keresztül tenni fog, csakúgy mint Anna, Sámuel anyja tette az 1 Sámuel 2:1-10-ben. Mindkét énekben, amint a Szent Szellem prófétál e két asszonyon keresztül, Isten felmagasztaltatik, mint a szegények, az elnyomottak és a megvetettek bajnoka. Mária Istent Megváltónak nevezi. Máriának, mint minden embernek a földön, szüksége volt Istenre, mint Megváltóra. Mária nem volt szent és tökéletes - átlagos lány volt -, de mivel odaszánta a szívét és engedelmes volt, Isten tudta Őt használni arra, hogy megszülje az egész emberiség Megmentőjét -, és ma már áldottnak mondjuk Őt, úgy, ahogy Ő azt megmondta.

Mert reátekintett az ő szolgálóleányának alázatos állapotára; mert ímé, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. 49 Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az Ő neve! Lukács 1:48-49

Mária ünnepli, hogy milyen jó volt hozzá Isten, nem azért, mert megérdemelte, hanem az Úr jósága miatt. Csak akkor tudjuk igazán megérteni, hogy mi a kegyelem, ha elég alázatosak vagyunk, hogy felismerjük, hogy nem érdemeltük meg azt, amit Isten adott nekünk. Mária nem volt felfuvalkodott amikor ezt mondta: "Mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek." Felismerte és elfogadta az ajándékot, amit Isten adott neki. Amikor Isten elhív, ismerd fel, hogy az Úr SEGÍTSÉGÉVEL BE TUDOD tölteni az Ő életedre vonatkozó tervét. Először is, nem szabad ezt mondanod: "Nem." Másodszor, meg kell cselekedned, és el kell ismerned, hogy Isten nélkül nem tudod megtenni. A büszkeség visszautasítja Isten ajándékait és elhívását, és nem ismeri el, amit Isten tett. Az alázat elfogadja Isten kegyelmét, szolgálatra használja fel azokat, és dicséretet szerez az Úrnak. Ne tagadd meg, illetve ne kicsinyítsd le, ne vedd semmibe az ajándékaidat. Adj hálát Istennek értük, és használd azokat Isten dicsőségére.

És az Ő irgalmassága nemzetségről-nemzetségre van azokon, akik Őt félik. Lukács 1:50

Isten mindig megtartja az ígéretét. Mária dicséri Istent, mert az Ótestamentum ígéretei végre beteljesednek. Az Úr a múltban mindig megtartotta az ígéreteit, és az eljövendő nemzetségeknek is továbbra is be fogja tartani azokat az ígéreteket, amelyeket megígért.

De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökkévaló az Őt félőkön, és az Ő igazsága a fiaknak fiain.Zsoltár 103:17

Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. 52 Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. 53 Éheszőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. 54 Felvevé Izráelnek, az Ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az Ő irgalmasságáról. 55 Amiképpen szólott a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké! Lukács 1:51-55

Mária kijelenti, hogy Isten mindent meg fog változtatni. Leszámol az önteltekkel, az uralkodókkal és a gazdagokkal - szétszalasztja és megszégyeníti őket. El kell ismerniük, hogy Ő Király. Másrészről, felmagasztalja az alázatost és felemeli az alacsonysorsút. Jó dolgokkal betölti és megelégíti az éhest. Végre igazság fog uralkodni.

Isten megtartotta ígéretét Ábrahámnak, hogy irgalmas lesz Isten népéhez örökre. Krisztus születése betöltötte az ígéretet, és Mária tudta és megértette ezt.

Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, amely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. 18 És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az Én beszédemnek. I. Mózes 22:17-18

Hűséget mutatsz a Jákóbnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Mikeás 7:20

Dicsőség Istennek Máriáért, a fiatal, alázatos lányért, aki ismerte az ő Istenét, és bízott az Ő beszédében. Bízott azokban a szavakban, amelyeket olvasott Isten írott Igéjében, és bízott azokban a szavakban is, amelyet az Úr személyesen mondott neki. Fenntartás nélküli hite, és az Isten akaratának, életére vonatkozó tervének való önátadása miatt Mária helyet kapott a történelemben, mint a mi Urunk Jézusunk anyja. Nagy hitű asszonyként emlegetjük, aki méltó minden tiszteletre.

2014. december 19., péntek

JÓTEVŐ - Csatlakozz!

Kedves Barátaink,

HISZ - Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata elindította új JÓTEVŐ programját, amellyel céljuk, hogy 20 helyszínen legalább 3000 rászoruló gyermek megfelelő étkeztetését biztosítsák az ünnepek alatt Budapesten és vidéken egyaránt.

Nézze meg az alábbi, Gera Zoltánnal készült videót és ossza meg minél barátjával, hogy a lehető legtöbb emberhez eljuthasson a Jótevők felhívása!

2014. december 18., csütörtök

Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 17.

Amikor megtértem, tiszta voltam már, de az életem unalmas volt. Rájöttem, hogy be kell töltekezzek Istennel! Elkezdtem az Igét olvasni, imádkozni 1 órát, 2 órát, 3 órát… Elkezdtem az Igéket megtanulni fejből, 1 verset, 2 verset, 10 verset. Amikor egy éve voltam megtérve, az életemben volt egy olyan rítus: napi 6-7 órát töltöttem Istennel és minden nap 3 órát imádkoztam és 2 órát olvastam a Bibliát. Alig tudtam kivárni, hogy imádkozhassak! Hogy az Igét olvashassam! Minden nap 20 Igeverset tanultam meg. 6 hónapig csináltam ezt anélkül, hogy kihagytam volna egy napot is. Ez lefektette az alapot az életem többi részére. Bármilyen témát akarsz, hogy arról tanítsak, vagy prédikáljak, nekem nem kellenek órák, hogy felkészüljek erre, még csak percek se, mert az Ige bennem van! Az alapok akkor lettek lefektetve, amikor tizenéves voltam.

Évente egyszer vitám van a tanári karban valamelyik tanárral az iskolánkban. Van egy olyan tantárgyunk, ami a teológiai ellentmondásokról szól. A diákok különböző témákat vitatnak meg egymással, hogy megtanulják, hogyan kell kinyitni az Igét és megfelelő módon hasogatni különböző témákban. És akkor fogjuk az egyik tanárt, aki nagyon okos, aki tele van Szent Szellemmel, tele van Isten Igéjével, és több hetet adunk neki, hogy felkészüljön egy ilyen vitára. Kiválaszt egy témát, és ő fog érvelni az egyik oldalról. Aztán eljön a vitának a napja, amikor leülünk az osztályba, és én ekkor hallom először a témát. Mondják, hogy ez a vitának a témája, és te ezt az álláspontot kell, hogy képviseljed. Kezdjétek el! Gond nélkül meg tudom csinálni, mert az alapok éveken keresztül le lettek fektetve az életemben.

A Biblia nem egy vastag könyv! Némelyek közülünk nem emlékeznek túl könnyen a dolgokra, az elménk nem egyformán működik, és ez nem is baj. De hogyha a tv-műsor tanulmányozása helyett Isten Igéjét tesszük a magunkévá, a videózás, a számítógépes játék helyett imádkozunk, hogyha nem mindig magunkkal foglalkozunk, hanem elkezdünk azokkal foglalkozni, akik szükségben vannak, akkor hirtelen minden megváltozik. Az életünk elkezd betelni! Nagyon sokat kapunk Istenből! Ő olyan valóságossá válik a számunkra! És az Ő öröme olyan csodálatos! Van valami, amit föl tudunk kínálni a bűnös és haldokló világnak! Telve Istennel, szabadon a bűn erejétől! Elkülönítve a szentségre! És örvendezünk az Úr jóságában. Kultúra ellenes forradalmárok vagyunk, akik összezúzzuk ennek a kornak az isteneit! Egy másik Királyért, másik országért élünk!

Tudjátok, mi egy érdekes dolog? Ha elolvassuk a 100 évvel ezelőtti gyászjelentéseket az újságokban – az egyik barátom mutatott rá erre – elolvashatjuk, mi van írva a sírkövekre a temetőkben. És soha nem olvasunk ilyet, hogy „Azért halt meg, mert nem tudott eleget tv-t nézni!” Ilyet soha nem találunk  leírva. Érdekes, nem? Ki kellene próbálnotok valamit! Próbáljátok meg egy darabig elválasztani magatokat a világtól! Kapcsoljátok le a tv-t! De azt mondod, az időjárás-jelentést meg kell nézned. De az időjárás ugyanaz lesz akkor is, ha nézed, akkor is, ha nem! Némelyek közülünk naponta tízszer nézik meg a híreket és óránként hússzor ellenőrzik, milyen az időjárás-jelentés. De ha valami jelentős sportesemény van, meg kell néznem! A csapatod akkor is győz vagy veszít, hogyha te nem nézed! Nem fogod őket bevinni a célba, hogyha nézed, és nem veszítenek csak azért, mert te nem nézed. A baj az, hogy ez szenvedéllyé vált! És mi a különbség e között és aközött, hogyha egy tűt szúrsz a karodba? Hiszen ezek irányítják az életünket, függőségben vagyunk ezektől!

Fejezd be! És menj Isten után! Hogyha valami tisztátalan, ne érintsed! Tegyen Isten téged érzékennyé! Lehet, hogy azt mondod: Testvér! Nagyon sok keresztyén vezető nem ért veled ebben egyet! Mert őket a legrosszabb világi zene szórakoztatja, elmennek a mozikba filmeket nézni, és üzeneteket kapnak, miközben nézik, és prófétai módon alkalmazzák ezeket. És törvénykezésnek tartják a te tanításodat!

Én őszintén megmondom nektek, hogy emiatt a mentalitás miatt vagyunk ilyen szörnyű állapotban! Mert megalkuszunk a bűneinkkel! Miért van akkora felfordulás a társadalmunkban? Azért, mert Jézusnak az egyháza kudarcot vallott! Mért van egyház ekkora zűrben? – kérdezem én! A vezetőknek a bűnei miatt! Az egész dolog ránk vezethető vissza! Nem hívhatjuk az embereket, hogy éljenek egy bizonyos módon, ahogy mi sem élünk! Itt az ideje, hogy megtisztítsuk magunkat! Itt az ideje, hogy elforduljunk mindentől, ami tisztátalan! De tegyük ezt egy más hozzáállással! Istenem, azt akarom, hogy otthon érezd magad az életemben! Azt akarom, hogy otthon érezd magad ott, ahol lakom! Szeretnék egy helyet készíteni Neked, ahol Te szívesen laksz! Egy helyet, ahol kinyilváníthatod erődet!

Vegyetek föl egy más hozzáállást! Én szeretnék forradalmi lenni! Radikális akarok lenni! Ennek a kornak a szelleme ellen akarok menni! És a szentséget fogom a magamévá tenni! Egy kultúra ellenes hívő leszek! Isten kegyelme erőt ad ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk! Isten kegyelme visz, hordoz minket! És amikor híjával vagyunk a dolgoknak, akkor Ő szívesen megbocsát nekünk! De ez nem mentség a bűnökre! Teljes szívünkkel és lelkünkkel szeretjük az Urat, és ezért törekszünk a szentségre!

Mielőtt megváltoztathatnánk a világot, velünk kell kezdődnie a változásnak! És ahogy elválunk a bűntől, ahogy Istennek odaszánjuk magunkat, úgy használ minket arra, hogy helyreállítsuk a világunkat! És ha az emberek gyűlölnek minket, hát gyűlölnek! Ha elutasítanak minket, hát elutasítanak! Hogyha megölnek minket, hát megölnek! De Istenért élünk, szeretünk, kiöntjük magunkat, megérintünk egy haldokló világot és szabadságot és bűnbocsánatot ajánlunk fel nekik Jézus vére által!

 Küszködjetek, birkózzatok ezekkel az igazságokkal, és kérjétek Istent, mutassa meg nektek az  Ő akaratát! Nem baj, ha emiatt elveszítek barátokat, ha félreértenek, az Ige egyértelmű! Isten útjai egyértelműek! És ha bármi van, amit megtanultunk az ébredésben, a szolgálati iskolában, akkor ez csak a megerősítése annak, amit mindig tudtunk egyébként: A megtérés készíti el az Úr útját! Az ébredés mindig a szentség ébredése! A Szent Szellem  nem köteléket hoz, hanem szabadságot! A Szent Szellem örömöt és szabadságot hoz! Meghalunk a bűnnek és igazából élünk Istenben!

Istenem! Kérlek, add, hogy valóság legyen ez számunkra! Adj megtérést azokon a pontokon, ahol bűnben vagyunk! Kérlek, hogy ezeken a napokon egyre erősebben győzd meg az embereket a szívükben! Tegyél minket szabaddá az emberek halott tradícióitól és a törvénykezés kötelékeitől és hozz be minket a Te szentséged szabadságába, hogy azt szeressük, amit Te szeretsz és gyűlöljük, amit Te gyűlölsz!
Jézus nevében kérünk!
Ámen.

2014. december 17., szerda

Rodney H. Browne - Mennyei öröm

De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. 21 Azon órában örvendeze Jézus szellemében, és monda: Hálákat adok Néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves Te előtted. Lukács 10:20-21

A 21. versben azt olvassuk, hogy "Jézus örvendezett szellemében". Az Amplified Bibliában az áll, hogy "örvendezett és örült a Szent Szellemben".

Jézust betöltötte a Szent Szellem, és örvendezett. Az "örvendezett"-re használt görög szó az agalliao, amelynek jelentése: ugrálni az örömtől; ujjongani; (rendkívül) örülni; rendkívüli örömmel; (nagymértékben) örvendezni.
Mindez a következőt jelenti:
Annyira vidámnak lenni, hogy az ember ugrál örömében.
Ujjongani, illetve övendezni, mert az ember oly különleges mértékben boldog.
Szó szerint "nagyon nevetni", illetve "felszabadultan nevetni"

Más szavakkal: ebben az igeszakaszban azt olvassuk, hogy Jézus annyira megtelt örömmel, hogy nevetett, ujjongott és ünnepelt. Jézus tele volt élettel és örömmel! Ezt a fajta örömöt csak a Szent Szellem által tapasztalhatjuk meg. Nem a hústest, illetve természetes erőforrások terméke.

Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, 47 És örvendez az én szellemem az én megtartó Istenemben. 48 Mert reátekintett az Ő szolgálóleányának alázatos állapotára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. 49 Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az Ő neve! Lukács 1:46-49

Jézus anyja, Mária, amikor várandós volt a kisded Jézussal, ugyanezt a örömtől kitörő, szellemi örvendezést (agalliao-t) apasztalta meg, amikor a Szent Szellem rászállt; Mária magasztalta az Urat és prófétált.

Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az Én napomat; látta is, és örült. János 8:56

Az Úr megmutatta Ábrahámnak a jövőt. Ábrahám örvendezett (agalliao), mert látta az eljövendő Messiást, az Ő áldozatát és az üdvösség napját minden ember számára. Annak ellenére, hogy Ábrahám nem láthatta saját szemével a mi Urunk üdvösségét, hit által látta azt (Zsidókhoz írt levél 11:13), és nevetett, örvendezett és ujjongott.

Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé, 30 és kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? 31 Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe! 32 és hirdeték néki az Úrnak Igéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál voltak. 33 És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, megmosá az ütésektől; és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan. 34 és bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. Apostolok Cselekedetei 16:29-34

Pál és Silás börtönőre majdnem öngyilkos lett, amikor azt hitte, hogy minden rab kiszabadult. Megkérdezte Páltól és Silástól, hogy miként térhetne meg, majd ő és családja elfogadták Jézust Uruknak és Megváltójuknak. Aztán nagymértékben örvendezett (agalliao) - ugrált örömében és ujjongott.

Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, 7 Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor; 8 Akit, noha nem láttatok, szerettek; Akiben, noha most nem látjátok, de hisztek Benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: 9 Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. 1 Péter 1:6-9

Az öröm (agalliao), amit akkor érzünk, amikor Isten hatalmának jelenléte megérint bennünket, mennyei öröm, ami tele van dicsőséggel, és nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Dicsőség Istennek, hogy nekünk adta a nevetés, az ugrálás és a tánc képességét, hogy ezek által kifejezhessük azt a nagy örömöt, amit a bensőnkben érzünk. Csak akkor tapasztalhatjuk meg ennek teljes jótéteményét, ha engedjük, hogy rajtunk keresztül fifejeződjön, és nem folytjuk el magunkban. A nevetés gyógyszer, ami hasznos a szívnek és a léleknek egyaránt.

És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a Mindenható. 7 Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget Néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az Ő felesége elkészítette magát. Jelenések 19:6-7

A mi Urunk, a Mindenható Uralkodik! Örüljön (agalliao) az Ő menyasszonya, és nevessen kitörő és győzedelmes mennyei örömmel!

2014. december 10., szerda

3 napos konferencia a Hit Parkban: december 12-14!


Derek Prince - PRÓBÁLD MEG ELKÉPZELNI ŐT, AMINT OTT FÜGG A KERESZTEN

A Jézusra szálló átkot úgy nevezi az ige, mint a „törvény átka”. Az 5 Mózes 28-ban Mózes kimerítő felsorolást ad az áldásokról, amelyeket a törvénynek való engedelmesség eredményez, valamint az átkokról, amelyeket a törvény megszegése von maga után. Az átoklistát az 5 Mózes 28,15-68-ban a következőképpen foglalhatjuk össze: megalázottság - meddőség, gyümölcstelen élet - értelmi és fizikai betegségek - felbomlott család - szegénység (folyamatos nélkülözés) - vereség - elnyomás - kudarc - Isten jóindulatának hiánya.

Van olyan ezek közül a szavak közül, ami az életedben megtalálható? Vannak olyan dolgok, amik sötét árnyékként telepednek rád, elzárva előled Isten áldásainak napfényét, amely után annyira vágyakozol? Ha így áll a dolog, nagyon is elképzelhető, hogy a problémáid gyökere egy átok, amely alól fel kell szabadulnod.
Azért, hogy valóságosan értékelni tudd azt, hogy Jézus átokká lett érted, próbáld meg elképzelni Őt, amint ott függ a kereszten.
Jézust saját népe elutasította, egyik tanítványa elárulta, a többiek pedig elhagyták (bár némelyikük később visszatért a kereszthez, hogy tanúja legyen végső szenvedésének). Mezítelenül függött ég és föld között. Teste a számtalan sebtől eltorzult, lelkét az egész emberi nem bűne nyomta. A körülötte állók undorodva fordultak el Tőle, a Menny nem válaszolt kiáltására. Míg a Nap visszatartotta a fényét és a sötétség körülfogta Őt, éltető vére a poros, köves talajra csepegett el testéből. Mégis! Közvetlenül halála beállta előtt, még egy utolsó, győzelmes kiáltás hallatszott át a sötétségen: „Elvégeztetett!”
A görög szövegben, a magyarhoz hasonlóan egyetlen szó szerepel itt, méghozzá egy olyan igének a befejezett igealakja, amelynek a jelentése „valamit teljesen vagy tökéletesen elvégezni”. Tehát úgy is fordítható lenne, hogy „Teljesen beteljesített” vagy „tökéletesen tökéletessé tett”.
Jézus minden rossz következményt, amelyet a lázadás hozott az emberiségre, és minden átkot, amelyet Isten törvényének áthágása vont maga után, magára vállalt a kereszten. Mindezt azért tette, hogy cserébe mi elnyerhessük az Ő engedelmességének minden áldását. Egy ilyen áldozat hatását tekintve beláthatatlanul nagy, mégis egyszerűségében ámulatba ejtő.
Képes voltál hit által megragadni Jézus áldozatának ezt az igazságát, és mindazt, amit Ő megszerzett számodra a kereszten?
A szívedben felfakadt már a vágy, hogy belépj Isten teljes gondoskodásába?

Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 16.

Nagyon sok szabad időm volt. Tudjátok, ez az egyetemeken zajló tüntetések kora volt, amikor a főiskolákon a fiatalok tüntettek. Mi is a középiskolákban ilyen sztrájkot hirdettünk, és mielőtt megtértem, én is vezetője voltam egy ilyen sztrájknak, és azért harcoltunk, hogy az iskolákban egy különleges tanmenetet vezessenek be. Másféle órarendet akartunk, hogy reggel 9-től délig legyenek az órák, és azt akartuk, hogy szabadon választott módon lehessen az iskolába menni. Hogy akkor megyünk, hogyha akarunk. Nem kellett volna részt venni az órákon. És hogy mi választhassuk meg, hogy milyen jegyeket kapunk, hogy ha nem is járunk iskolába, kaphassunk egy ilyen átcsúszó jegyet. Nem viccelek, ezt itt most Dr.  Michael Brown, én mondom! A középiskola utolsó két évében nem jártam be az iskolába! A zenekari, együttesbeli próbákon kívül nem mentem be az órákra, és az összes többi tantárgyból ilyen átmenő jegyet kaptam. Néhány tanításra elmentem, a többire nem. Néhány dolgozatot megírtam, néhány vizsgát letettem, de hogyha nem akartam, akkor nem akartam!

Néhány évig ilyen különleges módon működött az iskolánk. Az iskolaépület végében volt nekünk négy osztályunk. Hogyha odajöttél az iskolaépülethez, akkor minden ablakot tisztának láttál, de aztán láttad a mi négy szobánknak az ablakait, az összes ablakot kifestettük. Egy őrület volt! Aztán megtértem – éppen elkezdődött a tanév, amikor megtértem – és ugye, nagyon könnyű volt nekem az iskolai program, minden napon rengeteg szabad időm volt. Hát mit csináljak ezzel? Most már nem lőhetem be magam! Amikor az ember belövi magát, vagy berúg, akkor örömmel csinál - semmit.
Hogyha elszállsz a kábítószertől, ott ülsz egy szobában, lekapcsolod a lámpákat, ugyanazt a zenét hallgatod újra és újra és újra, és azt mondod: óóó! Így van ez a tv-vel. Ott ülsz minden este előtte több órát, és nem csinálsz semmit. Ma este családi este van… - az egész család a tv előtt ül!

Van, ami az érzelmeinket igazán megmozgatja, ami igazán számít nekünk, ami a szenvedélyeinket felkavarja, amikor van valami, amiért élünk vagy meghalunk! Igen, testvérek. Mi az? A foci! Az emberek körülöttünk meghalnak és a Pokolra jutnak, és egyetlen könnyet sem ejtünk emiatt, de ha a világbajnokságon veszítünk, akkor hónapokig depressziósak vagyunk! És állandóan ezt gondoljuk végig. Hogyha csak az a lövés bement volna! Nem hiszem egyszerűen, hogy a kapufának ment az a labda! Az emberek haldokolnak Jézus nélkül, nem gond. Majd adok egy dollárt a misszionáriusoknak. Nincsen teher rajtunk, nem törik össze a szívünk! A világi dolgok fontosabbak  nekünk, mint ezek és Isten dolgai! A legtöbb sport önmagában nem rossz, de mi leborulunk előtte és ennek a világnak az istenei előtt, és megszállottai vagyunk a sportnak. Szenvedélyesen ragaszkodunk a szórakoztatáshoz, a viseletünk olyan, mint a világ ruhaviselete, a pénz és a kapzsiság irányítja az életünket. De arra vagyunk elhívva, hogy kultúra ellenes emberek legyünk! Radikálisan mások legyünk! Más értékrendekkel és más célokkal éljünk!

2014. december 8., hétfő

AMIKOR A JÖVŐNK A TÉT - INTERJÚ NÉMETH SÁNDORRAL

"Az ember legfontosabb feladata az Istennel szembeni adósságának a törlesztése, tehát az embernek meg kell adnia Istennek az idejéből, az energiájából, ami jár. Ez az adósságtörlesztés az Isten dicsérete, imádása, tisztelete, az ő beszédének hallgatása, követése. Mindegyikünk adósa Istennek, és aki ezt a szempontot nem az első helyre teszi, még nagyobb adósságba keveredik, különösen abban az esetben, hogyha ráadásul tudja, hogy mit kellene cselekednie. Azok az emberek, akik ezt az egyensúlyt eltévesztik, előbb-utóbb komoly bajba kerülnek. Közép- és hosszú távon mindig látható, hogy az általuk kialakított rendszerben alapvető zavarok állnak be. Az én tapasztalatom szerint általában a munkában sikeresek maradnak (feltételezzük a legjobbat!), inkább a magánéletben szokott ez megmutatkozni: sikertelen a házasságuk, elválnak, belekeverednek olyan dolgokba, amikbe nem kellene. Tehát Isten megfogja őket ezekben a dolgokban, és ahogy mondja az Ige, „a visszáshoz visszás”. Ez egy visszás magatartás Istenhez. Az ilyen fiatalokra pontosan az vonatkozik, amit a Példabeszédek is mond, hogy kész az asztal, meg van terítve eledellel, itallal, és várják az elhívottakat, de ők azt felelik, nem érnek rá, mert ökörfogatot vettek, ki kell próbálni, megházasodtak stb. És mi lesz ennek az eredménye? Az Úrtól ezek a fiatalok el fognak szakadni, mert az Úr megveti őket. Aki megveti Istent, azt Isten is megveti. Aki megveti Isten Igéjét, azt megveti Isten.

Tehát az ilyen ember elér eredményeket, de az a tapasztalat, hogyha eléri, nem élvezi. Ha élvezi, akkor is be vannak iktatva a sorsába olyan fájdalmak, olyan tövisek, amikről egyértelműen látható, hogy rendellenességek.​"

A teljes interjú itt olvasható: http://www.nemethsandor.hu/amikor-jovonk-tet-interju-nemeth-sandorral-az-eter-magazinban

Rodney H. Browne - VESD A TE KENYEREDET A VÍZ SZÍNÉRE

Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Prédikátor 11:1

Ebben az igeversben az áll, hogy áldások fognak visszaszállni arra, aki bőkezű és vendégszerető. A "vesd" szó a következőt jelenti: elküldeni; kivetni; kiadni; túladni; elvetni; elszórni; kinyújtani; kiterjeszteni. Adakozó, kiszóró kézre utal, amely a bőkezűséget jelképezi - mind a mennyiséget, mind pedig a célirányt illetően. Hogy nem válogatjuk meg, hogy ki kapja az áldást, hanem sok és különféle embert megáldunk. A "víz", amelyre a kenyeredet veted, olyan, mint az óceán hullámai, amelyek a part felé tartanak, majd visszahúzódnak. Az áldások, amelyeket szétküldesz, visszatérnek hozzád, és megáldanak. Lehet, hogy nem azonnal jönnek vissza, de vess továbbra is, mert kétség kívül egy idő után viszontlátod őket. Még akkor is, ha még semmit nem látsz azokból az áldásokból, vess továbbra is, mert az áldásod már feléd tart, hogy visszatérjen hozzád.

Adj részt hétnek vagy nyolcnak is; mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Prédikátor 11:2

Hét vagy nyolc több, ill. sok embert jelent. A hét Isten számát jelképezi - a tökéletes számot, egy határozatlan számot. A nyolc egy lépéssel több, tehát annyit kell adnunk, amennyit csak tudunk -, majd pedig még eggyel meg kell haladnunk azt! Adakozásunkban a maximumot kell nyújtanunk, és az Úr is a maximumot fogja nyújtani. Az élet semmit nem garantál a számunkra, ezért felkészültnek kell lennünk. Kenyeret (mindennapi táplálékot) kell adnunk másoknak, mert sohasem tudhatjuk, hogy nekünk mikor lesz szükségünk kenyérre. Ha másokról gondoskodunk, az Úr is gondoskodni fog rólunk a szükségünkben. Nem láthatjuk előre a nehéz időket, amelyek a jövőben várnak ránk, ezért adakozunk és megáldunk másokat, hogy bármik is legyenek a körülmények, az Úr be fogja tölteni a szükségeinket. Még a legcudarabb körülmények között is, Isten minden szükségünket meg fogjak elégíteni.

Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre; és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ottmarad. Prédikátor 11:3

Ez az igevers Isten áldásainak bizonyosságát mutatja be. Azzal biztosan, ahogy a nedvességgel teli felhők esőt adnak a földre, olyan bizonyossággal fognak a te áldásaid is visszatérni hozzád. Ahogy a természetben ez egy rendszeres körforgás és ismétlődő évszakok, amelyekre mindig lehet számítani, ugyanúgy az az ember is, aki a víz színére veti a kenyerét - a maga idejében áldott lesz. A fa ott van, ahova esik: nem vethetünk mindent az irányításunk alá, Istenben kell bíznunk.

Aki a szelet nézi, nem vet az; és aki sűrű fellegre néz, nem arat. Prédikátor 11:4

Csak mert az élet bizonytalan, nem jelenti azt, hogy semmit nem kell tennünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy zsugoriak legyünk, vagy hogy átadjuk magunkat a reménytelenségnek. Haladunk kell továbbra is előre a bizalom és a hit szellemében, szaván fogva Istent, mind cselekedetünkben, mind pedig abban, amit várunk Tőle. Ha mielőtt bármit is tennénk, arra várunk, hogy minden körülmény tökéletes legyen, akkor tétlenek és terméketlenek maradunk. Nem várhatunk a körülményekre, amelyek talán soha nem jönnek létre. Az az ember, akit a jövő bizonytalansága vezet, nem fogja elvetni a magját, és aratni sem fog. Nem vethetjük tekintetünket a természetes dolgokra, és nem hagyhatjuk, hogy azok diktáljanak abban, hogy engedelmeskedünk-e Isten Igéjének, vagy pedig sem. Az adakozó számára nincs alkalmas, ill. alkalmatlan idő. Bármilyenek legyenek is a körülményeink, itt az ideje az adásnak. Az Urat kell megtenned ellátásod forrásául az élet minden körülményei között, különösen a nehéz időkben. Ezért adakozásod időszakai a jó ÉS a nehéz időket egyaránt kell, hogy jelentse. Ami a vetést illeti: amikor nehéz idők jönnek, ne vond vissza a kezedet. Ilyen időkben úgy kell adnod, mint még soha. Ami az aratást illeti: ne szabj határokat Istennek. Ő nemcsak a jó időkben gondoskodik rólad, hanem bőségesen ellát a nehéz időkben is, amikor mások szükségben vannak. Bízz az Úrban, hogy az élet minden időszakában gondoskodik rólad.

Miképpen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében; azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, Aki mindeneket cselekszik. Prédikátor 11:5

Ha nem értjük meg teljesen a természet végtelen munkáját és a természeti dolgokat, hogy érthetjük meg a Mindenható Isten munkáját? Bíznunk kell Őbenne, hogy Ő mindent a legjobban tud, hinnünk kell az Ő Igéjében, és engedelmeskednünk kell annak. Ahhoz, hogy befogadd az Igét, nem kell megértened. Csak cselekedd meg a te részedet, és bízz Istenben, hogy Ő is megcselekszi az Övét.

Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind. Prédikátor 11:6

Legyen az adás az életstílusod. Tedd az adást szokásoddá és fontossági listád legelejére. Az aratást nem befolyásolhatjuk. Amit befolyásolhatunk, az a magvetésünk. Vesd el a magodat reggel; ne vond vissza a kezedet este sem. Ne csak akkor adj, ha egy bizonyos dologra van szükséged. Adj, és ne hagyd abba az adást. Ne szabd meg az "árát" a magodnak; ne kategorizáld azt. Ne gondold az egyik földről, hogy az jobb, mint a másik. Nem tudhatod, hogy konkrétan melyik mag fog termést hozni, mennyei Atyád azonban tudja. Ne hagyd abba a vetést, és továbbra is helyezd hitedet Istenbe. Ahogy minden nap elveted a magodat, bízz az Úrban, hogy Ő ugyanúgy minden nap be fogja tölteni a szükségedet és gondoskodni fog rólad.

2014. december 5., péntek

Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 15.

Egyrészt pont úgy nézünk ki, mint a világ, és ez rendben is van, mert végül is ebben a világban élő emberek vagyunk, másrészt a bűn szempontjából nem nézhetünk ki úgy, mint a világ! Soha nem szabad úgy öltözködnünk, hogy szexuális vágyat keltsünk a másneműekben! Íme, néhány jó alapelv a hölgyek öltözködésével kapcsolatban:
Amit viselsz, az az arcodra hívja fel a figyelmet! A ruhánk célja, amit megpróbálunk eltakarni, és nem az, amit megpróbálunk felfedni.

- De akkor lehet, hogy ki kell a ruhatáramat dobnom!
- Rendben van! Pont jó!
- Majd odaajándékozom valaki másnak.
- Nem, az nem jó!
- De nagyon drága volt!
- Van egy drága kutyám, nagyon drága, de veszett ez a kutya. Ha valakit megharap, az meghalhat. Most öljem meg a kutyát? Nem! Ez egy drága kutya! Majd odaadom a kutyát egy barátomnak!...

Majd hazamegyek, végignézem a videokazettáimat, CD-imet, és ha olyan van közötte, ami zavarba ejtene, ha itt, előttetek kivetítenék, akkor kidobom. Ó, nem dobhatom ki, nagyon drága volt! Majd odaadom őket a barátomnak! Ezt a ruhát nem viselhetem, mert bűnös, mert csábító hatása van, megpróbálja az alakomra felhívni a figyelmet, már nem viselhetem többet ezt, majd odaadom a barátnőmnek! De ne! Pusztítsd el, semmisítsd meg! Tudjátok, hogy mit csináltam a kábítószereimmel, amikor megtértem? A kokainnal, a tűkkel, a heroinnal? Kidobtam őket! Mert pusztító volt! De te azt mondod: De testvér! Hogyha megteszem azt, amit te mondasz nekem, akkor egész nap nem lesz mit tennem, hisz mindenben van valami rossz, bárhová megyek, bármit nézek, akkor mit csináljak egész nap? Van egy ötletem! Mi lenne, hogyha elkezdenéd megismerni Istent? Mi lenne, hogyha vele töltenél időt? Mi a helyzet az imával, imádással és az Igével? Mi lenne, ha odaszánnád magadat azoknak, akik szükségben vannak? Mi lenne, hogyha megosztanád az Evangéliumot az elveszettekkel? 
Én megtértem. Az én életem tele volt bűnnel, mert csak ezért éltem. A létezésemnek a célja az volt, hogy vétkezzek. Hogy a testemnek a kívánságait kielégítsem. Hogy valami új tapasztalatot éljek át. Aztán megtértem, és elfordultam mindezektől a dolgoktól. Abbahagytam a bűnös zene hallgatását és művelését, tudtam, hogy ez a zene le fog engem húzni. Tudtam, hogy ez pusztulást hoz nekem. 

Beszéltem az iskolánk egyik végzősével, aki észrevette, hogy az életében némi visszacsúszás következett be. Megkérdeztem, miként kezdődött el. Azt mondta: Elkezdtem újra világi zenét hallgatni, és kezdett ez lehúzni engem. Az ilyesmi hat az emberre! A zene rendkívül erőteljes dolog! A kultúra ellenes mozgalom a zene által terjedt! A Sátán erőteljesen használta ezt a zenét, hogy átalakítsa a társadalmat. Az Evangélium ügyében még nem ragadtuk meg eléggé a zene erejét!
Mert felkent zene által megváltoztathatunk egy nemzedéket! Olyan sok van ebben!  
– De valami történt az életemben. Már nem hallgattam a régi zenéimet és nem néztem a régi tv-műsorokat – és az még nem volt olyan rossz, mint a mai tv-műsorok, de akkor is sok szemét volt a tv-ben, de elfordultam ettől. Nem kábítószereztem többet, nem mentem házibulikba, nem rúgtam be többet, - akkor mit fogok csinálni? Az élet unalmassá vált a számomra. Tiszta voltam, a barátaim is tiszták voltak, de az életem unalmas volt. Azt mondtam magamnak: Előtte tele voltam bűnnel, most Istennel kell, hogy betöltekezzek!

Derek Prince - A győzelem stratégiája - Az Isten országának evangéliuma minden nemzetnek

I. Mikor lesznek meg ezek a dolgok?

A. Máté 24:1–2. És kijõvén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az õ tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kõ kövön, mely le nem romboltatik.

—Éppen úgy, ahogy a fizikai templom, amely a judaizmus szimbóluma volt, leromboltatott, a kereszténység látható intézményeire is ez a sors vár. Minden, ami mozdítható, el lesz mozdítva.

1. 3. v.  Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?

—A tanítványok három különböző kérdést tettek fel Jézusnak:

a. Mikor fog megtörténni a templom lerombolása?
b. Mi lesz a jele a te eljövetelednek?
c. Mi lesz a jele a világ végének?

2. 4–6. v. És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jõnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Messiás; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreirõl: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

—Attól kezdve sok hamis messiás volt, és gyakorta robbantak ki háborúk

3. 7–13. v. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyûlöletesek lesztek minden nép elõtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyûlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

—Ezzel a verssel kezdődik a végső idők kezdetéről szóló rész.

Nemzetközi konfliktusok, pusztító éhínségek, járványok, földrengések, üldöztetések, árulások, hamis próféták és törvénytelenség fogja jellemezni ennek a korszaknak a végét (lásd: Júdás 14–21)

4. 14. v. És az Isten birodalmának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jõ el a vég.

—Krisztus eljövetelének jele az Isten birodalma evangéliumának hirdetése lesz minden nemzetnek

5. 15. v. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyrõl Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg).

—Ez a vers az izraeli hívőknek szóló speciális üzenet bevezetése


II. Az Isten országának ez az evangéliuma

A. ApCsel 17:6–7. Mikor pedig õket nem találák, Jásont és némely atyafiakat vonszolák a város elõljárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek; Kiket Jáson házába fogadott: pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivelhogy mást tartanak királynak, Jézust.

—A „botrányos” üzenet, amely a világot felforgatta, az volt, hogy Jézus a Király

B. Máté 2:1–3. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletrõl bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az õ csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.

—A politikai és a vallási vezetőket felzaklatta a Király születéséről szóló üzenet

C. Préd. 8:4. Mivelhogy a király szava hatalmas; és kicsoda merné néki ezt mondani: mit mívelsz?

—A királytól senki nem kérdezheti meg, hogy „mit művel”

D. Máté 4:23–24. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erõtlenséget. És elterjede az õ híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlõdõket, démonizáltakat, epilepsziásokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala õket.

—Az Isten országa evangéliuma a teljes üzenet, amely teljes gyógyulást hoz az egész ember számára (lásd még: Máté 9:35; 10:6–8)

E. Máté 12:28. Ha pedig én Istennek Szelleme által ûzöm ki a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

—Isten országát demonstrálni kell erőben (Lukács 9:1, 2, 11; 10:8–9)

F. ApCsel 8:5–7, 12. És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.

—Nem tudunk úgy prédikálni az Isten országáról anélkül, hogy ne demonstrálnánk annak erejét

III. Jézus missziós parancsa

A. Máté 28:18–20. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

—Minden hatalom Jézusnak adatott, és parancsunk van rá, hogy ezt demonstráljuk. A tanítványság egy olyan életút, ahol megtanuljuk mindazt, amit az első apostolok megtanultak Jézustól.

B. Márk 16:15–20. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben démonokat ûznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerõsítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!

—Jézus ígérete szerint ezek a jelek követik mindazokat, akik elmennek

2014. december 4., csütörtök

A Hamasz fia interjút adott

Budapesten adott interjút a Népszabadságnak Moszab Hasszán Juszef. A harminchat éves palesztin férfi a Hamász egyik alapítójának az elsőszülött fia. Maga is részt vett a szervezet tevékenységében, letartóztatták. A börtönben beleegyezett az együttműködésbe az izraeliekkel. Azt állítja, kettős ügynökként a saját oldalát szolgálta. Szerinte az Iszlám Állam rémálommá változtatná Európát.

Juszef a bevallása szerint a börtönben meggyőződött arról, hogy az izraeliek emberségesebbek, mint saját bajtársai. 1997-ben szervezték be. Tíz éven keresztül szállított fontos adatokat az izraeli elhárításnak, a Sin Betnek azzal a feltétellel, hogy az izraeliek a célszemélyeket letartóztatják, s nem likvidálják. Végül, amikor kiszállt – nyilván izraeli-amerikai titkosszolgálati támogatással –, az Egyesült Államokba települt. Könyvet adott ki életéről, családjáról A Hamasz fia címmel, amely 2011-ben megjelent magyarul is. Izraeli filmesek dokumentumfilmet készítettek Moszabról, amelyet ezen héten az Izraeli Filmhét keretében mutatnak be a budapesti Puskin moziban.

– Ön szerint milyen esélyei vannak az izraeli-palesztin megállapodásnak?

– Soha nem volt ilyen rossz a helyzet a palesztin területeken. Sem a Gázai övezetben, sem Ciszjordániában. Ez azért van, mert a palesztin vezetők nem képviselik a palesztin népet. A Hamasz vezetői például külföldi vallási és politikai érdekeket visznek. Az, hogy a Hamaszt nem érdekli a palesztin élet, bizonyítja, hogy Gázában lakások, gyerekotthonok, kórházak alatt ásnak alagutakat, onnan indítják a rakétákat. Készek háborúzni a világ legsűrűbben lakott területén. A Hamaszt nem politikai, nemzeti célok vezetik, hanem egy tisztán vallási program, amelynek a végcélja a zsidók elpusztítása, és nem csak Izrael megsemmisítése.

Ezért azt mondom, hogy Gázát eltérítette egy terrorista szervezet. Ha Ciszjordániáról beszélünk, ott is hasonló a helyzet. Ha a palesztin nép jövője, jóléte, munkája lenne az érdekük, akkor nem csupán az állammal kapcsolatos alkudozás folyna. Ráadásul nem érdekli őket az egyszerű szegény emberek jóléte. Kastélyokat építenek maguknak, dúl a korrupció. Az egyik országrészben egy romlott vallási rendszer uralkodik, a másikban egy nem kevésbé korrupt világi gárda, s egyiket sem érdekli sem a nép életszínvonala, sem a jövője.

A palesztin nép pedig e két korrupt politikusi gárda között harc áldozata. Nem vagyok most személyes kapcsolatban ottaniakkal, de követem az eseményeket. Tudom, kikről beszélek, mert magam is nagyon közel álltam a palesztin vezetéshez. Találkoztam Mahmúd Abbasszal, korábban Jasszer Arafattal, más PFSZ vezetőkkel,. Ismerem őket, a családjaikat, személyes helyzetüket. Hallom, ahogy ugyanazokat szövegeket ismételgetik, ugyanazokat az elméleteket hirdetik, ugyanazokat a hibákat követik el. És mivel ott nincs demokrácia, a palesztin népnek nincs módja rá, hogy leváltsa őket.

– Mi tartja a hatalomban ezeket a vezetőket?

– A Hamász, de a Fatah is, megfélemlítéssel tartja fenn hatalmát. Gátlástalanul meggyilkolják, helyben agyonlövik, akit megvádolnak az Izraellel fenntartott kapcsolatokkal. A Hamász nehézfegyverekkel, rakétákkal felszerelt ideológiai mozgalom, amely magától nem mond le a hatalomnak egy morzsájáról sem. A palesztinokat évtizedek óta megfélemlítik, és félrevezetik. Évtizedek óta érvényes – egészen a legutóbbi időkig – a dogma, hogy a cél Izrael eltörlése a föld színéről. Nem a palesztin állam felépítése a programjuk, hanem egy másik megsemmisítése. Nincsenek tervek az állam, a nemzet építésére. Nem is beszélhetünk nemzetről.

A létező politikai pártokat pedig külföldről pénzelik, mert idegen államok céljait hirdetik. Egyiptomi, török, katari, iráni, szír érdekeket hirdetnek. Azt teszik, amiért fizetnek. Például a katariak mi mindent finanszíroznak azzal a rengeteg pénzzel, amit a Hamaszhoz irányítanak. Vagy, hogy Törökország irodát nyitott a Hamasznak. Mielőtt al-Sziszi hatalomra került, Egyiptomból óriási mennyiségű fegyver áramlott Gázába Szudánon keresztül... Felelősség kellene, az idegen államoknak tiszteletben kellene tartaniuk a határokat, s nem szabadna beavatkozniuk a palesztin ügyekbe.

– A vallás valóban ennyire fontos szereplő a térségben?

– Az én viszonyom a vallásos eszmékhez nagy változáson ment keresztül. Az elmúlt években megismerkedtem nemcsak a kereszténységgel (Moszab megkeresztelkedett a kilencvenes évek végén – a szerk.), hanem az indiai, iráni vallásos eszmékkel, vallásfilozófiával. Mind izgalmas olvasmány, de nem kell feltétlenül hinni mindenben. A rettenetes az, amikor rákényszerítik az emberekre a hitet. Erre példa az Iszlám Állam jelensége. Először Irak és Szíria, most megjelentek Líbiában, és elérhetik Európát is. Mennyi európai harcol közöttük. Ezek nemsokára hazatérnek, sokan közülük soha nem lépett át egyetlen hivatalos határt sem. Megtanulták a rejtőzködést, megtanultak bombákat készíteni. És az Iszlám Államnak nem feltétlenül az a célja, hogy kormányozza az európai országokat, de a terrorral rémálommá akarják változtatni a városokat, így akarva leigázni Európát.

Ezek az emberek – ismerem őket – felsőbbrendűnek tartják magukat. Azt hiszik, hogy aki nem veti magát alá nekik, a Koránt követve, a Próféta nevében megsemmisíthető. Ez a fanatizmus végtelenül veszélyes, és nem férhet össze a demokráciával. Nagyobb csapás fenyeget, mint 2001. szeptember 11-én, és nem egy terrortámadás, hanem akciók sorozata, ami kivéreztetheti a világgazdaságot.

– Milyen hatása van a könyvének, a belőle készült filmnek?

– Sok nyelvre lefordították a könyvet. Héberre is. Könyv alakban nem jelent meg arabul, de elérhető szabadon az interneten. Sok izraeli olvasta a könyvet. Ez nem izraeli propaganda, sok dologban bírálja Izraelt. Ennek ellenére az izraeliek felismerték, hogy ez nem ellenséges, romboló bírálat. Kaptam reakciókat, e-maileket az arab világból, palesztinoktól is. Nem túl sokat, de ezek az emberek megértették, hogy a könyv nem propaganda, hanem egy szemtanú beszámolója.

– Mennyire veszélyeztetett? Képes-e fiatal emberhez méltó életet élni? Gondolom sajátjai árulónak tartják.

– Normális életet élek, vannak barátaim, szabadon sétálok az utcán. Most voltam Izraelben. A taxis, aki szállított, egy kelet-jeruzsálemi arab volt. Beszélgettünk, panaszkodott a viszonyokra. Megmondtam neki, hogy ki vagyok, s ő felkiáltott: igen, hallottam már rólad – mondta. Valóban, nem mehetek Ramallahba, nem utazhatok Gázába, pedig nem tettem semmit, amit szégyellnem kellene. Többek szerint áruló vagyok. Például a családom szerint, mert tájékoztattam az ellenséget. De milyen információt kaptak tőlem? Azt, hol készül egy öngyilkos merénylet, hol akar valaki egy autóbuszt, vagy piacot, bevásárlóközpontot felrobbantani. Ahol rengeteg ember halhatott volna meg. Muzulmánok is. Ha az ő szempontjukból ez árulás, ez az ő dolguk. Én nem az politikájukat szolgáltam, hanem az emberséget. És ezt árulásnak tartják.

2014. december 3., szerda

Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 14.

Íme, az igaz történet: Van egy misszionárius barátom, aki amerikai. 25 évig élt Olaszországban, mint misszionárius. Egyszer itt volt Németországban egy keresztény barátjával együtt. Elmentek egy strandra fürödni. A barátja kérdezte:

- Szeretnél szaunázni?
- Persze, nagyon szívesen! - majd eszébe jutott valami.
– Egy pillanat! A szaunában ugye, levetkőzik az ember. Csak biztos akarok lenni a dolgomban. Van egy külön szauna a férfiaknak és külön a nőknek, ugye?
A barátja megharagudott emiatt.
- Persze, hogy nincs!
- De te azt várod tőlem, hogy bemenjek a szaunába meztelen nők közé? Hogy én is levetkőzzek ott?
- Én nem azért megyek be oda, hogy kéjvágyam legyen, hanem a szauna kedvéért. – mondta az itteni testvér. – Ti, amerikaiak! – legyintett és megharagudott rá. – Elrontottad a napomat! – és otthagyta őt.

Nagyon sokkoló dolog ezt hallani. Várj egy percet! Te keresztény vagy? És elmész egy olyan strandra, ahol a hölgyeken felül nincsen semmi? Neked ez nem gond? Te keresztény vagy? Bikini van rajtad, ami a tested 90%-át fedetlenül hagyja? Mi lenne, ha most felhívnék egy testvérnőt, megkérném, hogy 90%-ig vetkőzzön le, majd megkérném, hogy vezessen minket imában? De a strandon ezzel minden rendben van?
Miért? Barátaim! Megkeményedtünk! Az irányelveinkből engedtünk! 100 évvel ezelőtt a világ sem öltözött így! Ha megnézitek, hogy 100 évvel ezelőtt milyen fürdőruhákat viseltek az emberek, tetőtől talpig föl voltak öltözve. Bűnösök, olyan emberek, akik nem ismerték Istent. Olyan emberek, akik berúgtak este és házasságtöréseket követtek el. Amikor a tengerpartra mentek, volt bennük annyi szemérem, hogy eltakarták magukat. A mai egyház, Isten népe, akiket megmosott Jézus vére és tele vannak Isten Szellemével és minden bűntől meg vannak tisztítva – a mi lécünk lejjebb van, mint a múltban élő bűnösök lécei! Nem értjük a dolgokat. Olyanok lettünk pont, mint a világ! 
Kérdezed: Mit mondasz, testvérem? Fel kell öltöznünk teljesen? És ha vannak ott olyan emberek, akik majdnem teljesen meztelenek, akkor maradjunk távol attól a helytől? Persze, hogy ezt mondom! Ez egyáltalán nem kérdés a számomra! De te azt mondod: Testvér, te most elrontod a szórakozásomat! Én nagyon szeretek oda menni, nagyon élvezem! Én is élveztem, amikor heroint injekcióztam magamba, nagyon szerettem elszállni a kábítószertől… 

Amikor valaki házasságtörést követ el, akkor élvezi a szexet egy másik nővel, de nekünk arra van elhívásunk, hogy a világgal szemben éljünk, hogy elválasszuk magunkat a világ dolgaitól! De nem jövünk rá, hogy ez így van. Mert a lécet lejjebb tettük, az irányelveinket lejjebb engedtük. És az egyház már nem változtatja meg a világot, a világ változtatja meg az egyházat! Jézus azt mondta, hogy ha a te jobb kezed megbotránkoztat téged, akkor vágd le és vesd el magadtól! Mi a lényeg ebben? Jézust nem annyira a jobb kezünk érdekli. Mi a lényeg? Akármennyire kedves és fontos is valami a számunkra, akármennyire függünk is valami dologtól, hogyha bűn, akkor válaszd el magad tőle! Forradalmároknak kell lennünk! Az áramlattal ellen kell úsznunk! Emlékszem a hippi napjaimra. Ilyen trapéznadrágokat viseltünk és a nadrágon kívül viseltük az inget. Nagyon sokféle színű ingjeink voltak, tarka ingek, amiket kívül viseltünk, és annyira különböztünk mindenkitől, hogy nagyon büszkék voltunk rá, mert mi kultúra ellenes emberek voltunk!

Rodney H. Browne - EL NE FELEDKEZZÉL AZ ÚR SEMMI JÓTÉTEMÉNYÉRŐL

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. 2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Zsoltár 103:1-2

Szívünkből, lelkünkből és EGÉSZ bensőnkből áldjuk az Urat, és ezzel kifejezzük, hogy imádni és tisztelni kívánjuk Őt mindennel, amivel rendelkezünk, és mindennel, amik vagyunk. Amikor áldjuk Istent, emlékeznünk kell az Ő összes jótéteményére. Isten minden gyermekének tudnia kell, milyen jótétemények elérhetők a számukra. De mik is ezek a jótétemények?

Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsoltár 103:3

1. jótétemény: Megbocsátja minden bűnünket.

2. jótétemény: Meggyógyít minden betegséget

Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Zsoltár 103:4

3. jótétemény: Megváltja életünket a koporsótól.

4. jótétemény: Kegyelemmel koronáz meg bennünket.

5. jótétemény: Irgalmassággal koronáz meg bennünket.

Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasét. Zsoltár 103:5

6. jótétemény: Minden szükséget betölt, és jó dolgokkal elégit meg bennünket.

7. jótétemény: Megújítja fiatalságunkat, mint a sasét.

Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Zsoltár 103:6

8. jótétemény: Igazságot cselekszik minden elnyomottal.

Megismertette az Ő útait Mózessel; Izráel fiaival az Ő cselekedeteit. Zsoltár 103:7

9. jótétemény: Megismerteti útjait gyermekeivel.

10. jótétemény: Megismerteti az Ő cselekedeteit gyermekeivel.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Zsoltár 103:8

11. jótétemény: Könyörülő és irgalmas hozzánk.

12. jótétemény: Türelmes - hosszútűrő - késedelmes a haragra.

13. jótétemény: Bővölködik az irgalmasságban.

Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Zsoltár 103:9

14. jótétemény: Nem fedd állandóan. Fegyelmez, de nem lovagol mindig ugyanazon.

15. jótétemény: Nem tartja meg haragját örökké. Haragja elmúlik. Késedelmes a haragra és hamar megbocsát.

Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Zsoltár 103:10

16. jótétemény: Bűneinkkel szemben irgalmas. Türelmes velünk, amikor bűnbe esünk.

17. jótétemény: Irgalma által nem azt adja, amit megérdemlünk: a büntetést. Kegyelme által azt adja, amit nem érdemlünk meg: megbocsátást és igazlelkűséget.

Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt. Zsoltár 103:11

18. jótétemény: Végtelen irgalmat tanúsít azok iránt, akik tisztelik és félik Őt.

Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Zsoltár 103:12

19. jótétemény: Teljesen eltörli bűneinket - annyira, hogy számlánkon az soha nem fog megjelenni. Soha többé nem fogja senki felhozni ellenünk.

Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt. Zsoltár 103:13

20. jótétemény: Ugyanúgy érez irántunk, és ugyanúgy bánik velünk, ahogy egy szerető apa bánik gyermekeivel.

Mert Ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Zsoltár 103:14

21. jótétemény: Ismeri minden hibánkat, tudja minden gyengeségünket és törékenységünket, és mindennek ellenére, szeret bennünket.

22. jótétemény: Bűneink és engedetlenségünk ellenére megértő, gyengéd és kedves irántunk.

Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. 16 Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. Zsoltár 103:15-16

23. jótétemény: Jóllehet életünk az időhöz és az örökkévalósághoz képest rövid, Isten szeretete minden, a földön eltöltött életnek értéket ad, bármilyen rövid, ill. hosszú legyen is.

De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt félőkön, és az Ő igazsága a fiaknak fiain.Zsoltár 103:17

24. jótétemény: Örök irgalom van azokon, akik félik Őt.

25. jótétemény: Örökké igazlelkűek maradnak azok, akik félik Őt.

26. jótétemény: Örökké igazlelkűek lesznek az utánuk jövő nemzedékek is, mert Isten félelmében nevelik fel, és Isten félelmére tanítják őket.

Azokon, akik megtartják az Ő szövetségét és megemlékeznek az Ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék. Zsoltár 103:18

27. jótétemény: Igazlelkűség áldását bocsátja a szövetség megtartóira.

28. jótétemény: Igazlelkűség áldását bocsátja az engedelmesekre.

Az Úr a mennyekbe helyezte az Ő székét, és az Ő uralkodása mindenre kihat. Zsoltár 103:19

29. jótétemény: Megbízható, örök kegyelem trónja, és olyan Isten, Aki mindenek felett uralkodik.

30. jótétemény: Isten országának tagságával rendelkezünk.

Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő rendeletét, hallgatván az Ő rendeletének szavára. 21 Áldjátok az Urat minden Ő serege: Ő szolgái, akaratának teljesítői! 22 Áldjátok az Urat minden Ő teremtményei, az Ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!Zsoltár 103:20-22

2014. december 1., hétfő

Derek Prince - A győzelem stratégiája - Isten Igéje: A Szellem kardja

I. Bevezetés

A. Efé. 6:10–17.  Végezetre, atyámfiai, legyetek erõsek az Úrban, és az õ hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elõ, körül övezvén derekatokat igazlelkûséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Szellemnek kardját, a mely az Isten beszéde.

1. 10. v.—Minden egyes keresztény közvetlenül és személyesen vesz részt a Sátánnal való konfliktusban

2. 11. v.—Ennek a konfliktusnak a természetéből adódóan fel kell öltöznünk magunkra a szellemi fegyverzetünket

3. 12. v.—A harcunk természetét tekintve olyan, mint egy bírkózás—a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak

4. 13. v.—Nekünk kell felvenni a fegyverzetet. Nem fog magától ránk csatolódni.

5. 14–17. v.—A fegyverzetünk tartozékai:

a. az igazlelkűség öve
b. az igazság mellvasa
c. a békesség evangéliuma hirdetése készségének saruja
d. a hit pajzsa
e. az üdvösség sisakja
f. a Léleknek (Szellemnek) kardja (vesd össze: 1 Thessz. 5:8)

B. János 10:35. Ha azokat isteneknek mondá, a kikhez az Isten beszéde lõn (és az írás fel nem bontható).

—A teljes Szentírás az Isten Igéje, és „fel nem bontható”.

1. 2 Tim. 3:16–4:2. A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ országában. Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással.

—A Biblia minden egyes könyve hasznos és mindenestől azért adatott, hogy felkészítsen minket.

2. Zsidó 4:12. Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

—Az Isten Igéje élő és energikus, élesebb minden kétélű kardnál. Behatol az emberi természet legbelsőbb részeire is.

3. Máté 4:4, 7, 10. Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

—Jézus az írott Isten Igéje fegyverét használta a Sátán elleni harcban.

4. Jel. 1:13–16. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érõ ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az õ feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tûzláng; És a lábai hasonlók valának az izzó fényû érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélû éles kard jõ vala ki; és az õ orczája, mint a nap [a mikor] fénylik az õ erejében.

—Mint a feltámadt Krisztus, a Szellem kétélű kardját használja

(vesd össze: Jel. 2:12, 16; 19:15–21).

5. Ézs. 40:6–8. Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fû, és minden szépsége, mint a mezõ virága! Megszáradt a fû, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fû a nép. Megszáradt a fû, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!

—Az egyetlen maradandó, változhatatlan, állandó és örökkévaló dolog, amink van, az az Isten Igéje.

6. Ézs. 55:11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

—Amikor Isten Igéje kijön a szájából a Szellemmel, akkor elvégzi a feladatát.

7. Zsolt. 33:6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

—Amikor Isten Igéje kijön a Szellemmel, az tekintéllyel és teremtő erővel teljes, dolgokat megváltoztató.

8. Jer. 1:4–10. Szóla pedig az Úr nékem, mondván: Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, [már] ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé. És mondék: Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én! Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd [ezt:] Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked. Ne félj tõlök, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr. És kinyújtá az Úr az õ kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én igéimet adom a te szádba! Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!

—Jeremiás azért változott át beszédre képtelen gyermekből nemzetek és királyok előtt szolgáló prófétává, mert Isten Jeremiás szájába adta az Ő Igéjét.

C. Jer. 15:16–19. Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedrõl neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene! Nem ültem a nevetgélõk gyülekezetében, és nem ujjongtam [velök; ]a te hatalmad miatt egyedül ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lett szünetlenné az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nékem, mint a bizonytalan vizû, csalóka patak! Azért ezt mondja az Úr: Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, elõttem állasz; és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Õk térjenek meg te hozzád, de te ne térj õ hozzájok!

—Az Isten Igéje átadásának elsődleges feltétele, hogy mi magunk belőle táplálkozzunk.

1. 1 Pét. 4:11. Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit [szólja:] ha valaki szolgál, mintegy azzal az erõvel [szolgáljon,] a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsõíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsõség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.

—A szolgálatban Isten rendelkezésére kell bocsátanunk a szánkat, amelyen keresztül megszólalhat az Igéje (lásd: 5 Móz. 4:2; 12:32; Péld. 30:5–6; Jer. 1:17–19, 26:2; Jel. 22:18–19).

2. 3 Móz. 19:19/Máté 13:38.  Az én rendeléseimet megtartsátok: Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetû ruha ne legyen rajtad.
A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.

—Be kell vetnünk a földet, ami a világ, a maggal, ami az Isten Igéje, és nem szabad ehhez a maghoz kevernünk semmilyen más magot!

3. 1 Tim. 1:3–4. A miképpen Maczedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt, Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.

—Ha elhagyjuk az evangélium prédikálását, akkor végül már csak „mesékről” és „végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokról” fogunk prédikálni.

4. Zsolt. 68:12. Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivõ asszonyok nagy csapatának.

—Isten dolga szót adni a szánkba, de a mi dolgunk kihirdetni azt.

5. ApCsel 6:2–4. Annakokáért a tizenkettõ egybegyûjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk. Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Szellemmel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.

4 Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában.

—A szellemi vezetők fő feladata az imádkozás és az Igével való szolgálat kell, hogy legyen.

6. Kol. 1:23–25. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erõsen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétõl, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részérõl betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Õ testéért, a mi az egyház; A melynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, a melyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét.

—Pál, elsősorban az evangélium szolgája volt. Másodsorban az egyház szolgája volt, hogy teljesen feltárja az Isten Igéjét.

Reinhard Bonnke - A közbenjárás faltörő kosai 6.

A KÖZBENJÁRÓ TITKAI

Az Úr adhat nekünk olyan feladatokat is, amelyeket nekünk kell elvégeznünk, például beszélnünk kell valakivel valami személyes ügyéről. A közbenjárás fő célja azonban nem az, hogy titkokat halljunk másokról Istentől. Nem az a dolgunk, hogy jöttünkben-mentünkben "helyreigazítsuk" a testet, megmondjuk embereknek, mit gondol Isten, és mindenkivel megosszuk Isten bizalmas közléseit. (Suzette ezt "szellemi pletykának" hívja, és figyelmeztet, hogy Isten titkai szentek az Úr szemében.) Isten ad nekünk bizonyos információkat, hogy közbenjárhassunk másokért, és ezáltal Ő elérhesse a céljait az illető életében. Úgy tűnik azonban, hogy az Úr az időnek csak 2%-ában beszél ezekről a titkokról. A közbenjárási idő 98%-át azzal töltjük, hogy a világot visszafordítjuk Istenhez a Szellem vezetése szerint.

Ha belépünk a közbenjárás munkájába, ez a tapasztalat megváltoztatja az életünket, de csak Isten tehet valakit közbenjáróvá. Ha az Úr olyan élményeken visz téged keresztül, amelyek vágyat ébresztenek benned, hogy Isten trónja előtt elveszett világunkért kiálts, akkor nem fogod ezt bánni, akármilyen nehéz legyen is a felkészítő munka.

A közbenjárás megváltoztatja az élethez való hozzáállásodat, olyan beteljesülést hoz számodra, amit előzőleg senki sem tud ábrázolni előtted, mert oly gazdag ez az átélés. Állítsd szívedet Isten rendelkezésére, ne csak az idődet, akkor olyan helyen gyűjtesz kincset, ahol a moly nem érheti el.

Az evangélizálást minden értelemben a Szent Szellem munkájának kell látnunk. Az evangélizációs hadjárat minden mozzanatát Neki vetjük alá: a prédikálást, az éneklést, az összejövetel rendjét, minden szolgálatnak és a Szellem ajándékainak a használatát. Az evangélizáció egyetlen nagy erőfeszítés, amit helyi hívők épp úgy támogatnak, mint az egész Egyház. Az evangélizáció eltávolít minden gátat, minden akadályozó önérdeket és minden olyan eszközt, ami távol tarthatja az embereket Istentől. Az evangélizációban a Szent Szellem működik a közbenjáráson és a szolgálaton keresztül is. Ez az összetétel hozza létre a világot meghódító ébredést!

2014. november 28., péntek

Rodney H. Browne - 16 OK, AMIÉRT DICSÉRJÜK ISTENT

Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az Ő szabadítását. 24 Beszéljétek a pogányok között az Ő dicsőségét, minden népek között az Ő csodálatos dolgait; 25 Mert nagy az Úr és igen dícsérendő, és rettenetes minden istenek felett; 26 Mert a pogányoknak mimden isteneik csak bálványok, de az Úr teremtette az egeket. 27 Dicsőség és tisztesség van Őelőtte, erősség és vígasság az Ő helyén. 28 Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget! 29 Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jöjjetek eleibe, imádjátok az Urat a szentség ékességében. 30 Rettegjen az egész föld az Ő orcájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék. 31 örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között: az Úr uralkodik! 32 Zengjen a tenger és az ő teljessége; örvendezzen a mező és minden, ami azon van. 33 Akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fái az Úr előtt, mikor eljövend megítélni a földet. 34 Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az Ő irgalmassága. 35 És mondjátok: Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyűjts össze minket és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a Te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a Te dícséretedben! 36 Áldott legyen az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké! és monda a sokaság: Ámen! És dícséré az Urat. 1 Krónika 16:23-36

Oly sok mindenért dicsérhetjük és áldhatjuk az Urat. Alább csak néhányat említünk:

Dicsérjük Őt teremtményéért (1 Krón. 16:23,36).

Mindent, amit Isten cselekszik, tökéletesen és csodálatosan teszi. Mi, a világgal együtt, és ami abban van, az Ő teremtményei vagyunk. Imádjuk Őt, mert minden teremtett dolga jó, és hálásak vagyunk, hogy élhetünk, és hogy ezen a szép földön élhetünk, amelyet Isten megteremtett számunkra.

Dicsérjük Őt szabadításáért (1 Krón. 16:23,35).

Amikor az emberiség bűnbe esett, Isten nem hagyott bennünket a bűneinkben, elküldte Jézust, hogy megmentsen bennünket a bűntől, a kárhozattól és a pokoltól.

Dicsérjük Őt dicsőségéért (1 Krón. 16: 24,28,29).

Elismerjük Isten dicsőségét, és dicsérjük Őt az Ő dicsőségéért. Az Úr méltó minden imádatra, tiszteletre és dicsőségre.

Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az Ő neve dicső egyedül; az Ő dicsősége égre-földre kihat! Zsoltár 148:13

Dicsérjük Őt csodadolgaiért a nemzetek között (1 Krón. 26:24).

Beszéljétek a népek között az Ő dicsőségét, minden nemzet között az Ő csodadolgait. Zsoltár 96:3

Dicsérjük Őt nagyságáért (1 Krón. 26:25).

Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett. Zsoltár 96:4

Dicsérjük Őt hatalmáért.

Magasztaltasság fel Uram, a Te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat! Zsoltár 21:14

Dicsérjük Őt nagy tisztességéért (1 Krón. 26:27).

Énekeljétek az Ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az Ő dicséretét! Zsoltár 66:2

Megtelik szám dicséreteddel, minden napon a Te dicsőségeddel. Zsoltár 71:8

Dicsérjük Őt erejéért és öröméért (1 Krón. 16:27).

Hatalmával szemben Tereád vigyázok; mert Isten az én váram. Zsoltár 59:10

Én pedig éneklem a Te hatalmadat, és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. 18 Én erősségem! Tenéked éneklek, mert Isten az én váram: Ő az én kegyelmes Istenem! Zsoltár 59:17-18

Dicsérjük Őt nevéért (1 Krón. 16:29).

Énekeljétek az Ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az Ő dicséretét! Zsoltár 66:2

Dicsérjük Őt a föld kerekségéért, amelyet megerősített (1 Krón. 16:30).

Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Zsoltár 8:4

Dicsérjük Őt, mert Ő uralkodik (1 Krón. 16:31).

Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. Zsoltár 97:1

Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld! Zsoltár 99:1

Dicsérjük Őt eljövendő igazságos ítéletéért (1 Krón. 16:32).

Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Zsoltár 96:10

Dicsérjük Őt jelenlétéért (1 Krón. 16:33).

Boldogok, akik lakoznak a Te házadban, dicsérhetnek Téged szüntelen! Zsoltár 84:5

Dicsérjük Őt jóságáért (1 Krón. 16:34).

Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Zsoltár 107:8

Dicsérjük Őt örökkétartó kegyelméért (1 Krón. 16:34).

Én pedig a Te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a Te félelmedben. Zsoltár 5:8

Dicsérjük Őt áldásáért ( 1 Krón. 16:35).

Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; Vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják Őt. 18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, Aki csodadolgokat cselekszik egyedül! 19 Áldott legyen az Ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!Zsoltár 72:17-19

Reinhard Bonnke - A közbenjárás faltörő kosai 5.

JOGOS ÖRÖKSÉGED

Amálek támadása a pogányok próbálkozása volt arra, hogy távol tartsák Izraelt az örökségétől. Ez rávilágít a közbenjáró erőfeszítés megfelelő témájára, amit a Zsolt. 2:8. állít elénk: "Kérjed tőlem és
odaadom néked a pogány okát örökségül, és birtokodul a föld határait.”

Megjegyzés: először kérünk (közbenjárunk), aztán birtokolunk. A közbenjárást evangélizáció követi - ezzel megyünk be ténylegesen a földre, hogy elfoglaljuk. Ugyanezt az alapelvet mutatja az 1. Timóteus 2:1., ahol azt az utasítást kapjuk, hogy járjunk közben minden emberért. A 4. vers szerint azonban az imának határozott célpontja van. A cél az, hogy "mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson”. Figyeld meg a "mindenki" szót! így menekülhet meg a világ - a közbenjárás és az evangélizáció által.

Azt is észre kellene vennünk, hogy Mózes leült. Nem keresett kifogásokat azzal, hogy: "fáradt vagyok", mert "mindig imádkozni kell és meg nem restülni" (Lk. 18:1.) és "a jócselekedetben ne restüljünk meg" (Gal. 6:9.). Mózes eldöntötte, hogy imádkozik, amíg a győzelem el nem jön, nem érdekelte az idő. Ez azt jelenti, hogy belépünk a csata egy bizonyos területére, nem csak úgy általánosan imádkozunk, vagy minden különös ok nélkül böjtölünk. Helyénvaló kötelességünk, hogy bizonyos időt imával töltsünk, de a közbenjárásba beletartozik az, hogy egy felismert ellenségre lövünk.

Továbbá az is nagyon fontos, hogy Mózes nem csak elmondott egy imát. A karjai felemelve maradtak, amíg Józsué meg nem szalasztotta Amáleket. A közbenjárás és a kitartás biztosította a győzelmet. Suzette "vajúdásnak" hívja ezt. Ilyen meghatározásokat ad ő a közbenjárásra:

Ima, hogy Isten akarata legyen meg a világban.
Behatolás, közbelépés és együttműködés Istennel.
Részesülés Isten cselekedeteiből, az Ő szolgálata ima által.

Nem saját véleményünk szerint való imádkozás, hanem olyan, ami az Isten vállán levő terhet tartja szem előtt. Azért kell imádkoznunk, amit Isten akar, nem azért, amit mi gondolunk. Ezáltal felvesszük Krisztus gondolkodásmódját.
Fontos annak a meglátása, hogy szükség van Isten cselekedeteire, és akkor bátran és bizalommal kérhetjük az Urat, hogy cselekedjen.

MEGHATÁROZÁSOK

Suzette rámutat, hogy a "közbenjárás" szó ténylegesen az Ézsaiás 53:12-ben fordul elő először a Bibliában, amikor Krisztusról van szó, aki "imádkozott a bűnösökért". Ez a héber baga szó alapvetően azt jelenti: "kegyetlenül összeütközni". Vine szótára leszögezi, hogy a baga azt jelenti: "ellene indul, kegyetlen vele, behatol, közé áll, könyörgésre kényszerít, találkozik és imádkozik".

Tehát itt két különböző szempontot látunk: háborút és vajúdást. Először is, a baga a Sátánnal való valódi szembenállást jelent. Jézus nevében az emberek javára ezáltal "ellene indulunk" és összeütközünk vele. Ez a szó a vajúdásra is utal, ami enyhébb kifejezés - "közé állás", vagyis az Atya elé állás az emberek érdekében. A közbenjárásnak tehát két vonása van: szembe áll a Sátánnal, és Isten elé is áll.

Suzette felhívja a figyelmet az Újszövetségben is a közbenjárásra használt szavakra. Az egyik ilyen görög szó két részből áll. Az egyik rész jelentése: "túlhaladni", a másiké: "találkozni valaki javára, vagy érdekében". Más szavakkal, átnyúlunk a másik emberhez, és megtesszük érte a tőlünk telhető legtöbbet. Egy másik a közbenjárásra használt szó erre is utal: "eljutni a Király füléhez valaki érdekében". Ez azt mutatja, hogy szoros kapcsolatra van szükség a szóló és a Király között.

Suzette egy közönséges szótárhoz is elirányít minket (ez esetben Websteréhez). Ez a közbenjárást úgy írja le, mint "közvetítés, könyörgés, ima, vagy kérés valaki más javára" és a "közbenjárni" igét így határozza meg: "cselekedet két fél között azzal a szemponttal, hogy kibékítsék a köztük levő különbségeket, vagy vitapontokat; követni, ügyet védeni, vagy beavatkozni más érdekében". Könyörgés, kérés, ügy védése, beavatkozás, közbelépés - ez a legmagasabb hőfokra emelt ima.

Fineás beavatkozott, amikor Izrael nagyot vétkezett és csapás következett az egész országra. A terjedő borzalom véget ért, és ezt még nemzedékekkel később is igazságul tudták be Fineásnak. A közbenjáráshoz tartozik, hogy békét csinálunk, embereket eljuttatunk Isten békességéhez. Ez az igazság aratását növeli, ami az örökkévalóságig érvényes. Ez a közbenjárásban rejlő erő.

Suzette hangsúlyozza, fontos, hogy Isten irányítsa az imánkat. Az Ő céljára kell lőnünk. Istennek csatornákra van szüksége az akarata megvalósításához. Suzette erősen ragaszkodik ahhoz, hogy tudnunk kell, mi érdekli Istent, mert Ő tudja, mi történik, amikor mi nem tudjuk, és pontosan tudja, hol készül támadásra a Sátán.

2014. november 26., szerda

Megjelentek Dag Heward-Mills könyvei

A kenethez vezető lépések - http://immanuel.hu/konyv.php?id=418

A megagyülekezet - http://immanuel.hu/konyv.php?id=420

A vádaskodók - http://immanuel.hu/konyv.php?id=422

Akik elhagynak - http://immanuel.hu/konyv.php?id=419

Gyülekezetnövekedés - http://immanuel.hu/konyv.php?id=421

És újra szeretnénk emlékeztetni benneteket a Moszab Hasszán Juszeffel, A Hamasz fia szerzőjével való találkozás lehetőségeire, aki most a róla készült film kapcsán kapott meghívást Magyarországra...

ELŐADÁSOK ÉS DEDIKÁLÁSOK HELYSZÍNEI ÉS IDÔPONTJAI:
2014. 12. 03. 16:30-kor az Alexandra Könyvesházban (1075 Budapest, Károly körút 3/C)
2014. 12. 04. 11:00-kor a könyv kiadójának (Immanuel Alapítvány) könyvesboltjában:
(A Szószórók Könyvesboltja – 1052 Budapest, Városház utca 1.)
2014. 12. 04. 17:30-20:00 a Corvinus Egyetem C épületében


Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 13.

Hadd vigyem kicsit tovább ezt a gondolatot! Hogyha megbotránkoztatlak, hát megbotránkoztatlak, de mégis az igazságot fogom mondani! Ha akarsz, elmehetsz… A kultúra ellenes mozgalomnak az egyik jellegzetessége az volt, hogy az emberek levetkőztek. A mai Jézus-mozgalomnak az az egyik jellegzetessége, hogy az emberek felöltöznek. Hadd beszéljek erről egy percig! Nem fog ez nektek tetszeni, legfeljebb az igazán öregeknek, de a fiatalabbaknak nem és a középkorúaknak sem. Hadd mondjak egy szabályt, ami a mi iskolánkban működik. Ez csak egy irányelv a tanulók számára. Nem lehet nyilvánosan különböző nemű embereknek együtt úszni. A férfiak nem mennek a tengerpartra együtt a lányokkal fürdőruhában. Azt mondjátok erre, hogy ez szélsőséges. Lehet, hogy szélsőséges, vagy olyan, mint amikor én óriásnak éreztem magam egy japán ember mellett. Lehet, hogy nem a megfelelő dolgokkal hasonlítjuk össze a dolgokat. Reggel valaki odatelefonál a szobámba, hogy fölébresszen. Miért kell nekem valaki, hogy fölébresszen? Ó, hát azért, mert alszom! És amikor alszom, akkor nem tudom, hogy alszom! Ha tudnám, hogy alszom, akkor egyszerűen fölébrednék! Néha nagyon el vagyok foglalva alvás közben, vezetem az autót, vagy repülök egy repülővel, vagy a számítógépemen írok, de alszom és álmodom. De amikor alszol, nem tudod, hogy alszol. Az irányelveket egyre lejjebb süllyesztettük, és észre sem vettük!

Hadd mondjak el egy igazi történetet. Talán azt mondod nekem: Testvér, azok a dolgok, amikről te beszélsz nekem, azok engem nem zavarnak. Én megnézhetem azt a filmet. Lehet, hogy az a pár elkezdett csókolózni és elkezdenek vetkőzni, de ez engem nem zavar! Engem szexuális módon ez nem izgat! Nem kelt bennem rossz gondolatokat. Tudod, mért? Nem azért, mert olyan szent vagy, hanem a szíved annyira megkeményedett! Ez a szív keménységének a tünete. Mert sokkal rosszabb dolgokhoz vagy szokva, mint ez. Beszélhetek veletek őszintén? Vannak olyan emberek, akik nudista kolóniákban élnek. Meztelenül járkálnak, látják egymás meztelen testét, de szexuális módon ez nem izgatja őket. Ha közülünk valaki odamenne, állandóan be kellene takarnunk a szemünket, vagy másfelé kellene néznünk, számunkra ez beszennyező lenne. Miért? Mert ők szentebbek, mint mi vagyunk? Ők annyira tiszták, hogy ezek a dolgok már nem zavarják őket? Nem! Ez azért van, mert ők annyira kemények már.

Felhívást intézek hozzátok, mint hívőkhöz, hogy halljátok meg, amit mondok: Az európai hívők nagyon kemények bizonyos bűnökkel szemben! Az amerikai keresztények is nagyon kemények bizonyos bűnökkel kapcsolatban. Te talán valamikor dohányoztál, állandóan cigiztél. De a ruhádnak soha nem volt cigarettaszaga – szerinted. Olyan szobákban voltál, ami tele volt füsttel és nem zavart téged. Miért nem? Mert hozzá voltál szokva. Természetesen, a ruhádnak is cigarettaszaga volt, csak nem jöttél rá erre. Aztán abbahagytad a dohányzást, már két éve nem dohányoztál, és bemész egy szobába, ahol mindenki dohányzik, és elkezdesz köhögni, majd kiszaladsz a szobából. A ruhádnak füstszaga van. Mi történt? Érzékennyé váltál rá!

Állandóan az erőszakot nézzük a tv-ben – nem a dokumentumfilmekről beszélek, mert a híradások tényekről beszélnek, még ha ezek nagyon jól is vannak ábrázolva. Arról beszélek, hogy amikor az erőszakot azért nézzük, hogy szórakozzunk rajta. Állandóan ilyeneket nézünk, amikor embereknek elvágják a torkát és kifröcsköl belőle a vér. Amikor szétlövik emberek agyát. Ilyen jelenetek… Amerikában nagyon sok ilyesmi van. És megnézzük. „Engem nem zavar! Nekem nem gond!” Miért nem? Mert szent vagy? Nem, azért mert kemény vagy! Mert hozzászoktál!

Újra halljátok meg, amit mondok! Isten arra hívott el minket, hogy radikálisan különbözzünk a világtól! Nagyon sok keresztényt ismerek, akiknek nincsen tévéje, évek óta nem láttak egyetlen filmet sem és tele vannak élettel, tele vannak erővel, örömmel és állandóan az embereket Jézushoz vezetik. Nem akarják, hogy beszennyezzék és visszahúzzák őket ezek a dolgok, elfordítsák őket a normától.

2014. november 25., kedd

Rodney H. Browne - NE VESD SENKI MÁSBA A BIZALMADAT

Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 9 Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Zsoltár 118:8-9

Nem bölcs más dologba, ill. más személybe helyezni a bizalmadat, mint Istenbe az Atyába. Ha bízol az Úrban, sikeres és áldott leszel. Ha más dolgokban vagy emberekben bízol, kudarcot vallasz.

A gonoszok nem bíznak Istenben:

Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyullad fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen; 22 Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az Ő segedelmében. Zsoltár 78:21-22

Jaj az ellenszegülőnek és undoknak, az erőszakos városnak! 2 Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített! Sofóniás 3:1-2

Ne vesd bizalmadat bálványokba:

Meghátrálnak és mélyen megszégyenülnek, akik a bálványban bíznak, akik ezt mondják az öntött képnek: Ti vagytok a mi isteneink! Ézsaiás 42:17

Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat? 19 Jaj annak, aki fának mondja: Serkenj fel! Néma kőnek: Ébredj fel! Taníthat-é ez? Ímé, borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi! 20 Ellenkezőleg, az Úr az Ő szent templomában van, hallgasson előtte az egész föld! Habakuk 2:18-20

Ne bízz a saját igazlelkűségedben:

Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá: 10 Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11 A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! Hálákat adok Néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. 12 Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek. 13 A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! 14 Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.Lukács 18:9-14

Ne bízz a hazugságban és a hamisságban:

Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; mert a hazugságot választottuk oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el! Ézsaiás 28:15

Ez a te sorsod, a te kimért részed Éntőlem, ezt mondja az Úr, aki elfelejtkeztél Énrólam, és hittél a hazugságnak. Jeremiás 13:25

Ne hazudj magadnak és ne tűrd el mások hazugságait. Semmi okból ne hazudj azért, hogy mentsd a bőrödet.

Ne vesd bizalmadat emberekbe:

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! 6 Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Jeremiás 17:5-6

Ne bízz földi szövetségekben, illetve világi társulásokban:

Akik Égyiptomba szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Fáraónak oltalmába, és Égyiptom árnyékába rejtőzködjenek. Ézsaiás 30:2

De párot üte ellene, bocsátván követeit Égyiptomba, hogy adjon néki lovakat és sok népet. Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon megszabadítja-é magát, aki ezeket cselekszi? Aki megszegte a szövetséget, megszabadul-é? Ezékiel 17:15

Egyiptom a világot, illetve a világi rendszert szimbolizálja. Ne vesd bizalmadat azokba.

Ne bízz a gazdagságban, illetve a mammonban:

Akik gazdagságukban bíznak és nagy vagyonukkal dicsekesznek, 8 Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Zsoltár 49:7-8

És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta: 9 Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt! Zsoltár 52:8-9

Aki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak. Példabeszédek 11:28

A tanítványok pedig álmélkodának az Ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! Márk 10:24

Azoknak átka, akik minden másban bíznak, kivéve az Úrban:

Jaj a lázadó fiaknak, így szól az Úr, akik tervet visznek véghez Nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem Szellemem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak! 2 Akik Égyiptomba szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Fáraónak oltalmába, és Égyiptom árnyékába rejtőzködjenek. 3 És lesz néktek a Fáraó oltalma szégyenetekre, és az elrejtőzködés Égyiptom árnyékában gyalázatotokra.Ézsaiás 30:1-3

Jaj nékik, akik Égyptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban; és nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik.Ézsaiás 31:1

2014. november 20., csütörtök

Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 12.

Volt egy Sátántól származó kultúra ellenes mozgalom. Isten népe részt kell, hogy vegyen egy Isten szerinti kultúra ellenes mozgalomban! Mert az egész kultúra átbillent ebbe a gonosz irányba. Mit teszünk erre mi, Isten népe? Mi is egy kicsit átjövünk ide! Csak egy kicsit változunk, hisz nem akarunk fanatikusok és szélsőségesek lenni, nem akarjuk eltaszítani magunktól a világot, nem akarunk törvénykezők lenni. De barátaim, ha ilyenek vagytok, senkit nem változtattok meg! Mert ez nem a Jézus-féle módszer!

Mi megérintjük a világot, szeretjük a világot, megmossuk a bűnösök lábát és bekapcsolódunk azok életébe, akiknek szükségeik vannak, de ami a személyes életmódunkat, a szentségünket és tisztaságunkat illeti, teljesen át kell mennünk vissza, abba a végletbe, ami Istennek az irányelveit jelenti! Ezért üldözték a korai Egyházat, mert mások voltak. Nem vettek részt a világ bűneiben. Miért figyelne ránk a világ? Mi azt mondjuk, hogy az Evangélium megváltoztatja az életüket, de mi pont olyanok vagyunk, mint ők! A világi emberek küszködnek a pornográfiával, de az egyházban lévők is sokan. A világi tinédzserek erkölcstelenek szexuális szempontból, de a gyülekezetben lévő fiatalok is azok! A világban szétesnek a házasságok, de az egyházban is szétesnek a házasságok. A világot mindenféle tisztátalan dolog szórakoztatja, de az egyházat is szórakoztatja ugyanaz. Hol van az Evangélium ereje? Hol van a megváltozott élet? Hol van a szent kultúra ellenes mozgalom? Az Ördög gyűlöli a szentséget. Annyira gyűlöli, hogy negatív hangzását kelti a szívedben. „Ez törvénykezés! Ez vallás! Ez tradíció!” De ez az ördögnek a hangja! A szentség egy radikális dolog. A szentség forradalmi dolog!

Meg kell ezt értenetek, mielőtt megtértek! Nagyon örülök, hogy radikális vagyok. A barátaimnak rövid hajuk volt, a rock-sztároknak hosszú. Én is elkezdtem megnöveszteni a hajamat, és az együttesemben lévő fickók is. Azokban a napokban ez valaminek a jelképe volt. A barátaim sportoltak az iskolában, én meg a kábítószertől szálltam el. Ők keményen dolgoztak az iskolában, mert jó képzést akartak kapni, én meg csak kábítóztam. Boldog lettem ettől, örültem, hogy más vagyok. Miért? Mert egy másféle értékrendet, egy másféle világrendet tettem a magamévá. Egy ellenkultúrás gondolkodásmódot vettem át. Némelyek rám néztek, a hosszú hajamra, és kinevettek. De engem nem bántott, mert én nem tiszteltem őket, mert ennek a világnak a normális emberei voltak. Én másmilyen voltam. 
Mikor megtérünk, olyanok akarunk lenni, mint mindenki más. Mielőtt megtértünk, mások voltunk, mint mindenki más. Voltak, akik háború-ellenes vagy környezetvédő mozgalomban voltak, vagy terroristacsoportokban, mindenféle ideológiákban voltunk benne. Kultúra ellenes emberek voltunk. De ennek a többsége a bűnről és a lázadásról szólt. Nem a megfelelő okért csináltuk ezt. Teljesen ellene mentünk a társadalomnak. Ez volt a kultúra ellenes mozgalom ereje. De megtértünk, és teljesen normális tagjai lettünk a társadalomnak. Mert ebben a világban dolgozunk és élünk, és a gyermekeinket ebben a világban neveljük fel, de nem veszünk részt a világ bűneiben. Radikális, kultúra ellenes emberek vagyunk? A fiataloknak meg kell ragadniuk ezt az igazságot! Radikális dolog az, hogy mi szentek vagyunk! 

Ma nem radikális dolog, hogy egy 13 éves lány szexuális életet él. Néhány nemzedékkel ezelőtt ez radikálisnak számított, de ma már nem az. Nem radikális ma már, hogy ez a kislány terhes lesz és abortuszt hajt végre. Nem radikális, hogy egy homoszexuális más férfivel lefekszik. Mi el sem tudjuk képzelni, de ez az ő normális életmódjának a része. Tudjátok, mi a radikális? Ha mi nem érintünk semmilyen tisztátalant! Ha teljesen tisztán tartjuk magunkat, hogy szexuális becsületességben, tisztességben járunk és nem érintjük meg a világ bűneit! Ez a radikális! Ez a forradalmi! Ez a kultúra ellenes életmód! Megvakultak a szemeink – állandóan ezt hallom. A keresztények ücsörögnek, beszélgetnek: 
- Láttad ezt a filmet? Láttad azt a filmet?
- Milyen filmet?
- Azt! Nagyon erős evangéliumi üzenet van benne.
Egy pillanat! Van benne egy szerelmeskedő jelenet, az emberek levetkőznek benne! Várj egy picit! A  színészek káromkodnak a filmen és ellene vannak minden olyan alapelvnek, amiért te kiállsz! Hogyan szórakozhatsz te ezen? Hogyan nézheted ezt?
- Testvér, te fanatikus vagy és törvénykező! – és az ördög nevet, nagyon szereti ezt!

Figyeljetek rám! Annyira megkeményedtünk, hogy rá sem jövünk erre! Hadd illusztráljam ezt egy kicsit! Emelje fel egy nős ember a kezét ezen az oldalon. OK. Rendben. Most szeretnék egy férjezett asszonyt a másik oldalon. OK. Köszönöm. Mi lenne, ha megkérném őket, mindketten jöjjenek fel ide a színpadra. Egy nős ember, akinek egy másik asszony a felesége, és egy férjes asszony, akinek egy másik ember a férje. Elkezdenének most csókolózni, fogdosni egymást, levetkőznének… Felvennénk videóra és megnézzük. Ugye, rögtön azt mondjátok: Nem, ez tisztátalan! Ez lehetetlen!
Ez házasságtörés! De aztán elmegyünk a moziba és megnézzük ugyanazt. Mi történt velünk? Akarok most egy nőtlen fiatalembert ezen az oldalon, és egy hajadont a másikon. Most mi lenne, ha kettőjüket felhívnánk a színpadra, és megkérnénk, hogy ők kezdjék el ugyanezt… Hogyan szórakozhatnánk egy ilyesmin? Hogyan mondhatnánk: Úgy, úgy, Uram! Jöjj, Szent Szellem! Tölts be minket! Küldd az ébredést! – És közben a világ bűnei szennyeznek be minket! Nem tudjuk, hova tűnt Isten ereje…

Ha Isten ereje leszállna, akkor egyszerűen megölne minket! Itt prédikálok, és mondjuk, a közepén elkezdenék csúnya dolgokat mondani. Mindenféle tisztátalan kifejezéseket használnék. Hiába venném az Úr nevét, befognátok a fületeket! Kérdeznétek: Mi történt itt? Állítsátok le a kazettát! Aztán otthon nézzük a videót, ami tele van szennyes beszéddel, és azt mondjuk: Otthon? Az rendben van. A gyülekezetben nincs rendben. Valami baj van itt valahol! Történt valami az alapelveinkkel!