2010. március 31., szerda

Hogyan történt az ÓSZ-i tekercsek másolása?

A zsinagógai tekercset tiszta állatok bőrére kell írni, melyet egy zsidó készített elő kimondottan zsinagógai használatra.
Ezeket tiszta állatoktól származó zsinegekkel kell egymáshoz erősíteni.
Minden bőrnek adott számú hasábot kell tartalmaznia, amely szám az egész kódexben azonos. Az egyes hasábok hossza nem lehet kevesebb 48 sornál és nem haladhatja meg a 60 sort; szélességük 30 betű kell, hogy legyen.
a másolatot megvonalazott papírra kell írni és ha három szó nem esik egy vonalba, akkor a másolat értéktelen.
A tinta fekete kell, hogy legyen, nem pedig piros, zöld, vagy egyéb színű; és adott recept szerint kell készülnie.
Hiteles másolatot kell mintául választani, melytől a másoló a legkisebb mértékben sem térhet el.
Egyetlen szót vagy betűt, de még egy iótát sem szabad emlékezetből leírni, vagyis anélkül, hogy az írástudó az előtte levő kódexre nézett volna.
A mássalhangzók között mindig lennie kell egy hajszálnyi köznek; az egyes parásák vagy szakaszok között 9 mássalhangzónyi köznek; az egyes könyvek között 3 sornak.
Mózes ötödik könyvét pontosan egy sorral kell lezárni, a többit azonban nem.
Ezenfelül a másolónak teljes zsidó öltözetet kell viselnie, tetőtől talpig meg kell mosakodnia, nem kezdheti leírni Isten nevét frissen tintába mártott tollal, és ha e név leírása közben még ha a király szól is hozzá, senkit sem szabad figyelemre méltatnia.

Samuel Davidson: The Hebrew text of the Old Testament

Israel Houghton - Just Wanna' Say

">

Humor

A király meglátogat egy börtönt, hosszan elbeszélget egy rabbal. Utána megparancsolja, hogy annak a rabnak csökkentsék a felére a büntetését. Igen ám, de a rab életfogytiglanit kapott, hogyan lehet azt megfelezni? Hívatják a bölcs rabbit, mondja meg, mit tegyenek? - Egyszerű! Egyik nap itt legyen a rab, másik nap otthon, felváltva!

- Rabelében, szabad-e levágnunk az olyan tyúkot, amelyiknek csirkéi vannak? - kérdezi Kohn.
- Szabad.
- Akkor is, ha tudjuk, hogy emiatt a csirkék elpusztulnak?
A rabbi erre a kérdésre nem számított, eltűnődik és azt mondja:
- Hagyjunk időt Istennek, hogy megtalálja a megoldást. Gyere vissza holnap a válaszért.
Szomorúan állít be másnap Kohn:
- Rabbi, az éjjel a róka elvitte a tyúkomat a csibékkel együtt!
A rabbi az égre emeli a tekintetét, és elismerően mondja:
- Micsoda frappáns megoldás!

Chambers - Kész vagy-e elindulni ismeretlen helyre?

„Hit által engedelmeskedett Ábrahám, hogy menjen ki arra a helyre . . . és kiment, nem tudván, hova megy." Heb. 11, 8

Elindultál-e már valaha így? Ha igen, és valaki megkérdezi, hogy mi a szándékod, nem is tudod megokolni lépésedet. A keresztény munka egyik nehézsége ez a kérdés: "Most mi a szándékod?" - Valójában nem is tudod, mit fogsz tenni, csak azzal az eggyel vagy tisztában, hogy Isten tudja, mit akar. Állandóan vizsgáld, hogy Isten iránti magatartásod ilyen kimenés-e mindenből, - a belé vetett teljes bizalom alapján. Éppen ez a magatartás tart örökös várakozásban: nem tudod, mit tesz majd Isten legközelebb.
Legyen minden reggeled, amelyre felvirradsz, ilyen "kimenés", bizalomteljes építés Istenre. "Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől . . . se a ti testetek felől" (Luk. 12, 22), azaz ne aggódj olyasmiért, amivel "kimeneteled" előtt oly sokat törődtél.
Meg szoktad-e kérdezni Istentől, hogy mi a szándéka? Hiszel-e a csodákat cselekvő Istenben és kész vagy-e - teljesen átadva magad neki - mindaddig "kimenni", amíg már semmin sem csodálkozol, amit Ő tesz?
Feltéve, hogy Isten az, akinek akkor ismerted meg, amikor legközelebb voltál hozzá, mekkora arcátlanság akkor aggodalmaskodnod? Legyen az életed folytonos kimenetel a belé vetett szüntelen bizalomba. Akkor kibeszélhetetlen szépség övezi majd körül életedet, ami megelégíti Jézus szívét. Tanulj meg "kijönni" meggyőződéseidből, hitvallásaidból, megtapasztalásaidból, egészen addig, amíg hitedet tekintve - nincs többé semmi közted és Isten között.

2010. március 30., kedd

Don Moen - Jesus you are my healer

">

Érdemes megjegyezni

„Ahogy értelmezel egy igeszakaszt, az megmutatja azt, ami a szívedben van!"

J. Lee Grady (Charisma magazin főszerkesztője)

Humor

A rabbi fia kikeresztelkedett, valaki szemrehányást tett neki:
- Hogy engedhette meg, hogy a fia keresztény legyen? Mit fog mondani az Úrnak, ha számon kéri?
- Azt mondom majd: Uram, és az ön fia?!

Súlyos szárazság következtében nagy ínség fenyeget. A rabbi azonnal böjtöt parancsol. Ugyanakkor a szomszéd falu rabbija nagy lakomát rendez. - Hadd lássák odafent, hogy mi enni is szoktunk - magyarázza a híveinek. - Ha folyton böjtölnénk, még azt hihetnék az égiek, hogy megvagyunk mi eledel nélkül is!

Rodney H. Browne - Mennyei Atyám Igéje és útjai

János 1:1-4 - Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige. 2 Ez kezdetben az Istennél volt. 3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 4 Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.
Isten gondolatait és útjait az Ő Igéjén keresztül ismerjük.
 • Sokan vannak olyanok, akiknek kevés ismeretük van az Atyáról.
 • János 14:9 - Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
 • Hetven százalékban Jézus szolgálata abból állt, hogy betegeket gyógyított és démonokat űzött.
 • Dániel 11:23 - És akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.
 • Márk 16:15-18 - És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. 16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 17 Azokat pedig, akik hisznek ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. 18 Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
 • Két ember ugyanabba a gyülekezetbe jár és ugyanazt a Bibliát olvassa. Az egyik megérti azt, a másik nem.
 • Istent nem lehet természetes értelemmel megérteni; a szívvel kell befogadnod Őt.
 • János 4:23-24 - De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. 24 Az Isten Szellem: és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.
 • Istennek kell a legfőbb tekintélynek lennie az életünkben: Isten IGÉJÉNEK kell a legfőbb tekintélynek lennie az életünkben. Ézsaiás 40:8 - Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
 • A pelyvát, a vallást és a tradíciót a tűz felemészti. (Jeremiás 23:29 - Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?)
 • Keresd Őt azáltal, hogy tanulmányozod az Ő Igéjét és követed az Ő sugallatait; a Szent Szellem sugallatait - légy odaszánt és engedelmes. (Ézsaiás 1:19 - Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek.)
 • Idézet Smith Wigglesworth "Isten Igéjének ereje" c. prédikációjából:
 • "A hívők csak annyira erősek, amennyire Isten Igéje lakozik bennük. Isten Igéje szellem és élet azoknak, akik egyszerű hittel befogadják azt, és felülvizsgálója mindazoknak, akik birtokolják az Ő hatalmát.
 • Ismerd meg a Könyvedet, éld meg azt, hidd el, ami benne van és engedelmeskedj annak. Rejtsd el Isten Igéjét a szívedben. Az Ige megmenti a lelkedet, megeleveníti a testedet, megvilágosítja az elmédet. Isten Igéje teljes és befejezett, tévedhetetlen, megbízható, naprakész, és a megkérdőjelezhetetlen engedelmesség magatartásával kell viseltetnünk iránta.
 • Ha valami benne van a Bibliában, akkor az úgy van; akkor nem is kell azért imádkozni; úgy kell elfogadni és megcselekedni. A tétlen hit meglop bennünket, megfoszt minket az áldástól. A növekedés cselekedet által történik, hogy használjuk azt, amit birtokolunk és amit tudunk. Az életednek hitből hitbe kell szárnyalnia."
 • "A nagy hit a nagy csaták eredménye."
 • "Nagy bizonyságtételek nagy próbákból lesznek."
 • "Nagy győzelmek csak nagy megpróbáltatások árán születnek."
 • Zsoltár 18:31-33 - Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne. 32 Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? 33 Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat.
 • Az érzéki emberek útjait és Isten útjait egy világ választja el egymástól. Isten mennyei helyekre akar felemelni bennünket.
 • Márk 7:13 - Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.
 • Hóseás 4:6 - Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.
 • Imádság: Ne a vallás és a tradíció szemüvegén keresztül mutasd meg nekem az útjaidat. Mutasd meg a velem való tervedet és szándékaidat. Megcselekszem a Te szándékaidat. Megcselekszem a Te tervedet. Hiszem, hogy ezt fogom hallani: "Jól vagyon, jó és hű szolgám..."
 • Jeremiás 29:11-13 - Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek. 12 Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. 13 És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

2010. március 29., hétfő

Vidám Vasárnap - Káin és Ábel (részlet)

">

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója:

Az ember sorsát döntően két tényező határozza meg. Káin és Ábel történetéből is kitűnik, hogy az egyik meghatározó dolog milyen az ember kapcsolata Istennel, másik, hogy milyen az ember társaihoz való viszonya. Káin bukását az okozta, hogy azt hitte csupán akarattal megtudja változtatni sorsát, és figyelmen kívül hagyhatja szülei, Ádám és Éva bűnbeesésének következményeit, mely miatt már fogantatásától fogva determinálva volt a sorsa. Bibliai aranyszabály, hogy az ember bűnnel nem járulhat Isten jelenlétébe, mert Isten szent, és elfordítja arcát attól az embertől, aki bűnnel járul elé. Káin bűnnel járult Isten elé és a föld gyümölcsével, mely átkozott és nem tudja Isten kegyelmét közvetíteni, mert Isten nem tekint átkozott dolgokra. Ábel ezzel szemben elfogadta, hogy Ő is bűnös Isten előtt, és hogy a bűn következményeit csak Isten kegyelme tudja felszámolni. Ábel áldozata kedvességet talált Isten előtt és elérte a célját, áldással tért haza. Az Istennel való megbékélés két lépése az, hogy az ember elfogadja Jézus helyettesítő áldozatát és az engesztelés vérét. A Názáreti Jézus Krisztus a saját életét adta, hogy az ember megbékülhessen Istennel és kiszabadítsa a determinizmus alól. Aki elfogadja Jézus engesztelő áldozatát és vérét annak Isten Jézus Krisztus érdemeit tulajdonítja ingyen kegyelemből, hit által.

A teljes adás az alábbi címen tekinthető meg:
http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2010-02-07-kain-es-abel

2010. március 28., vasárnap

Természetkedvelőknek

Róma 1:20. - Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniilik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik.

Azoknak a figyelmét hívnám fel az alábbi oldalra, akik szeretnek gyönyörködni Isten alkotásában:

http://teremtettvilag.tumblr.com/

2010. március 27., szombat

Chambers - Ragaszkodjunk a lényeghez

, ". . . az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy nyíltsággal magasztaltatik majd Krisztus az én testemben akár életem által, akár halálom által." Phil. 1, 20

Mindenemet adom az Ő legdrágábbjáért. "Az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök." Mindannyian megszégyenülünk, ha nem engedünk Jézusnak ott, ahol Ő engedelmességet kíván tőlünk. Pál így szól: "Elhatároztam, hogy mindent megteszek az Ő uralmáért, ami csak telik tőlem." Ez nem az elmélkedés, nem az alkudozás, hanem az akarat kérdése; akaratunkat azon a ponton feltétel nélkül és visszavonhatatlanul alá kell rendelnünk neki. Túlságosan kíméljük magunkat, ez tart vissza ettől az elhatározástól, bár azt a látszatot keltjük, mintha másokra lennénk tekintettel. Ha azt fontolgatjuk mibe kerül másoknak a mi engedelmességünk Krisztus hívó szava iránt, ezzel szinte szemére vetjük Istennek, hogy nem számol engedelmességünk következményeivel. Ragaszkodj a lényeghez! Ő tudja, Ő számol vele. Dobj ki magadból minden más meggondolást, maradj Isten színe előtt erre az egyre ügyelve: "Mindenre kész vagyok az Ő legdrágábbjáért." Elszántam magam arra, hogy egészen és feltétel nélkül neki élek, egyes-egyedül neki.
Tántoríthatatlanul harcolok az Ő szentségéért ! ". . . akár életem, akár halálom által" (Phil 1,21). Pál eldöntötte, hogy semmi sem riaszthatja vissza Isten akaratának hűséges teljesítésétől. Isten parancsa válsággá fog fokozódni életünkben, ha addig, amíg gyengédebben irányított, elengedtük a fülünk mellett. Olyan helyzetbe visz, ahol megkérdezi tőlünk : elmegyünk-e a legvégsőkig, kész vagyunk-e mindent kockára tenni Őérte, - mi pedig vitába szállunk vele! Ezért aztán gondoskodik róla, hogy olyan válságba jussunk, ahol döntenünk kell - mellette vagy ellene, és ezen a ponton kezdődik el életünk "nagy vízválasztója".
Ha ez a válság téged is utolért már valamilyen úton, rendeld neki alá akaratodat feltétlenül és visszavonhatatlanul.

2010. március 26., péntek

Palesztin gyerekek dzsihádra nevelése 2

">

Humor

Két talmudista vitázik, hogy szabad-e a Talmud tanulása közben dohányozni? Nem tudnak megegyezni, ezért az egyik elmegy a rabbihoz:
- Rabelében, szabad a Talmud olvasása közben dohányozni?
- Nem, nem szabad!
Aztán a másik megy el hozzá, s megkérdezi:
- Rabbi, szabad dohányzás közben a Talmudot olvasni?
- Hát persze, a Talmudot mindig szabad olvasni!

- Rabelében, szabad szombaton megölni a tetűt?
- Nem szabad.
- Hát a bolhát?
- Azt szabad.
- Miért szabad az egyiket és miért nem a másikat?
- Mert a tetű másnapra is ott marad, de a bolha elugrik!

Ron kenoly - God is Able

">

2010. március 25., csütörtök

Humor

Egy emberbaráti társaság meg akarja nyerni céljainak a rabbit. Kérik, hogy segítsen nekik a társadalmi egyenlőtlenségek kiigazításában. - Rendben van - egyezik bele a rabbi -, hajlandó vagyok együttműködni veletek. Majd megosztjuk a munkát: ti rábeszélitek a gazdagokat, hogy adakozzanak, én meg rábeszélem a szegényeket, hogy fogadják el.

A bölcs rabbitól megkérdezik a tanítványai: mitől édes a kávé, a cukortól vagy a kavarástól?
- Nu, természetesen a kavarástól.
- Akkor miért kell bele a cukor?
- Szamarak, hogy tudjuk, meddig kell kavarni!

Könyvajánló


Kevin Howard, Marvin Rosenthal: Az Úr ünnepei

Izrael ünnepeinek jelentősége messze túlmutat a hagyományon és a kultúrán. Ezeket a napokat maga az Úr rendelte és jelölte ki.
Nem véletlenül nevezi őket saját ünnepeinek. Ezek együtt egy olyan prófétikus naptárat alkotnak, melyből fényesen kiviláglik a történelem legfontosabb alakjának - Jézusnak, a Messiásnak - személye és műve. Ezt a fantasztikus panorámát az teszi lélegzetelállítóan izgalmassá, hogy egyértelműen rámutat: az egyes ünnepek prófétikus beteljesedésének sorozatában a következő lépés a Kürtzengés (Rós hasaná) megvalósulása, az Egyház elragadtatása!
Az Úr ünnepei című könyv óriási érdeme, hogy zsidó-keresztény nézőpontból, zsidó szemmel láttatja ezeket a zsidó ünnepeket, feltárva azok minden aspektusát a történelmi háttértől a bibliai szokásrenden és a modern ceremóniákon át egészen a prófétikus jelentőségig. A csodálatos, gazdag illusztrációk még közelebb viszik az olvasót az Úr ünnepeinek rendjéhez, a Biblia és a zsidóság világához és a jövő megértéséhez.

Kapható az Amana7 könyvesboltban.

Derek Prince: A legnagyobb próba 2. rész (bef)

Két másik király

Salamont követően a királyság két részre szakadt. Az északi, izraeli királyság minden uralkodója bálványimádó lett és az Úr elutasította őket. A déli országrész, Júda királyai közül többen szintén elfordultak az Úrtól és bálványimádásra adták fejüket. Azonban volt néhány valóban igaz király Júdában, de egyiknek sem sikerült tökéletesen átesni a siker próbáján.

Például Ezékiás elsöprő erejű reformokat vezetett be és helyreállította Jahve igazi imádását. Amikor Asszíria királya Szenakherib ostromzár alá vette Jeruzsálemet, Isten beavatkozott és csodálatos szabadulással ajándékozta meg Ezékiást és népét. Később, amikor Ezékiás halálosan megbetegedett, Isten nem csupán meggyógyította őt, hanem természetfeletti jelet is adott: visszafordította a nap járását. Ezen kívül további tizenöt évet ígért Ezékiásnak. A csodálatos jel után Ezékiás hírneve elterjedt más nemzetekben is. Nagykövetek érkeztek Babilonból. Miután hízelgett büszkeségének a babiloniak figyelme, megmutatott nekik minden értéket királyságában. De ezért nem Istennek adta a dicsőséget!

A Szentírás két tanulságos megjegyzést tartalmaz Ezékiás viselkedésével kapcsolatban: „De Ezékiás nem viszonozta a jót, az ő hozzá való jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodott…” „De mivel a babiloni fejedelmek követeivel megbarátkozott, akik ő hozzá küldettek, hogy megtudakozzák a csodálatos jelt, amely azon a földön lett, elhagyta őt az Isten, hogy megpróbálja, mi van az ő szívében.” (2.Krón.32,21)

Ezékiástól két dolgot tanulhatunk: Először is, ha Isten különleges csodával ajándékoz meg téged, attól még nem leszel különleges személy; ez csak annyit jelent, hogy különleges Istened van. Másodszor, ha Isten visszavonja jelenlétét és látszólag nincs aktívan jelen az életedben, lehet, hogy éppen megpróbál, mert látni akarja, hogyan viselkedsz, amikor magadra maradsz.

Júda történelmének későbbi szakaszában újra egy igaz király, Jósiás emelkedett trónra. Ezékiáshoz hasonlóan szintén radikális reformokat vezetett be és helyreállította Jahve imádását, sőt még a bételi bálványimádó oltárt is leromboltatta.Azonban Jósiás sikerei túlzottan magabiztossá tették őt és meggondolatlan dolgot művelt. Anélkül, hogy az Urat megkérdezte volna és törődött volna a komoly figyelmeztetéssel, szembeszállt Nékó fáraóval, Egyiptom királyával, és a csatában életét vesztette. Vele együtt Júda utolsó reménysugara is kihunyt.

Sikeremberek az Újszövetségben

De mit találunk az Újszövetségben? Itt vajon más szabályok érvényesek? Vizsgáljuk meg a legkiemelkedőbb személyiségeket: Jézust magát és három vezető tanítványát, Pétert, Jánost és Pált. Ők hogyan végezték?

Jézus természetesen egyedülálló – Isten tökéletes, bűntelen Fia. Soha nem élt át kudarcot. Mégis kereszten függve végezte meztelenül, a gúnyolódó bűnösöknek kiszolgáltatva. A világ utoljára ezt látta Jézusból. Az ezt követő feltámadás és dicsőség csak az „Istentől eleve választott bizonyságoknak” jelentetett ki (Ap.Csel.10,41). A világnak viszont Isten soha nem akarta bizonyítani a feltámadást.

Na és Péter, a tizenkét apostol vezetője? A jó öreg tradíció szerint Péter is kereszten végezte. Saját kérésére fejjel lefelé feszítették meg, mert nem érezte magát méltónak ahhoz, hogy ugyanúgy szenvedjen, mint Ura.

János halálának körülményeiről nincsenek hiteles feljegyzések. Azt azonban tudjuk, hogy vénségére Patmosz kietlen, sziklás szigetére száműzték, ahol megkapta a Jelenések könyvében megörökített látomásokat.

Mi a helyzet Pállal? Ő maga írta le, hogyan élt apostoltársaival egyetemben: „Mindez ideig éhezünk is, szomjazunk is, meztelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is, fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodva; ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk, ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük; Ha gyaláztatunk könyörgünk: szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig.” (1.Kor.4,11-13)

Végül, egy erőteljes és csodálatos szolgálat után, amely megnyitotta az evangélium számára az utat a pogány világ előtt, Pál láncra verve végezte egy hideg római zárkában. Néhányan még legközelebbi munkatársai közül is elhagyták őt. Onnan nyilvános kivégzésre vitték és lefejezték.

A Jézusról, Péterről, Jánosról és Pálról szóló feljegyzések azt jelentenék, hogy minden elkötelezett kereszténynek szükségképpen mártírhalált kell halnia? Vagy hogy az elszánt keresztények nem lehetnek gazdagok? Korántsem! Azonban nagyon is hangsúlyoznak egy rendkívül lényeges dolgot: soha ne engedjünk a világ szerinti siker csábításának. Soha ne keressük a világ jóváhagyását. A népszerűség utáni vágy mindig veszélyes. Jézus ez ellen komolyan figyelmeztetett.

A farizeusoknak ezt mondta: „…mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.” (Luk.16,15) A saját tanítványainak pedig: „Jaj nektek, mikor minden ember jót mond felőletek. Apáik éppen így mondtak jót a hamis prófétákról.” (Luk.6,26)

Magamban összehasonlítottam az ószövetségi öt királyt Jézusnak és tanítványainak sorsával. Mi lehet a titka – morfondíroztam – a tartós sikernek? Az Úr két igéhez vezetett. Elsőként Pál szavaihoz az első Korintusi levélben: „de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hűséges legyek.” (1.Kor.7,25) Megértettem, hogy ha hűséges akarok maradni, teljes függőségben kell élnem az Úr kegyelmétől. Nem bízhatok az értelmiségi háttérben, a szellemi ajándékaimban, a korábbi eredményeimben, a szolgálatban eltöltött években. Egyetlen dolog tud csak hűségben megtartani: Isten kegyelme.

Életem legnagyobb céljává kell tennem, hogy tudatosan és folyamatosan Isten kegyelmétől függjek. Őrizkednem kell mindentől, ami tompítja vagy elhomályosítja a függőség érzését. Különösen vigyáznom kell a büszkeség bármely formájára, ami lényegében nem más, mint az éntől való függőség. Isten ezután az Úr Jézus szavaihoz vezetett: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem” (Ján.4,34) Jézus eledele – életének és erejének forrása – az a céltudatos elhatározás volt, hogy a végsőkig Isten akaratát cselekedte. Ez az igazi siker, amelyre neked és nekem egyaránt törekednünk kell.

2010. március 24., szerda

Kenneth Hagin - 2003

">

Paul Wilbur - Praise Adonai

">

Humor

- Rabelében, miért van az, hogy mindig a villámlást látjuk előbb, s csak azután halljuk a mennydörgést? - kérdik a tanítványok.
- Szamarak! Mert Isten rendeltetéséből a szemünk előrébb van, mint a fülünk.

A gőzfürdőben látja Kohn, hogy a zuhany alatt Grün előrehajolva szappanozza a lábát. Odamegy, és nagyot sóz az ülepére. A szappanozó felegyenesedik, megfordul. Akkor veszi észre, hogy az nem is Grün, hanem a rabbi.
- Bo... bocsánat - hebegi Kohn -, nem tudtam, hogy a rabbi az...
- Nem tesz semmit! Ahol te megütöttél, ott én nem is vagyok rabbi.

2010. március 23., kedd

Megtörténhet?

">

Bonnke filmelőzetes

">

Humor

- A mi rabbink már kicsi gyermek korában tanúságot tett a bölcsességről! - dicsekszik egy vonaton utazó zsidó a társainak.
- Az úgy történt, hogy egy gazdag zsidó azt mondta neki: na te fiúcska, adok neked egy guldent, ha megmondod, hol lakozik az Isten? Hát mit mondott erre a mi rabbink, pedig még gyermek volt?! Én adok magának két guldent, ha megmondja, hol nem lakozik!

2010. március 22., hétfő

Érdemes megjegyezni

Vajon mit mond majd az ítélet napján az a hívő, aki többet fektetett a kutyuskájába, mint a dicsőség Királyába és az Ő földön végzett munkájába?

John Hagee

Nem történhet meg mégegyszer, vagy mégis?

">

www.nehallgass.com

2010. március 21., vasárnap

Szülőknek: hasznos kérdések 2.

"Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." (Márk 12:31)

Gyermeked:
1. Tanulja-e hogy megértse átérezze mások érzéseit?
2. Tanul-e nem önzőnek és követelőzőnek lenni?
3. Megtanulja-e megosztani a dolgait?
4. Megtanulja-e, hogy ne pletykálkodjon és ne kritizáljon másokat?
5. Megtanulja-e elfogadni önmagát?


Dr. James Dobson

2010. március 19., péntek

Andre Rieu - Hava Nagila

">

Derek Prince - A legnagyobb próba 1. rész

Ha most feltenném azt a kérdést mindegyikőtöknek, hogy Te személy szerint mit tartasz a legnagyobb keresztény próbatételnek? Valószínűleg más és más válaszokat kapnék. Az én válaszom talán sokakat meglep, mégis több mint ötven év teljes idejű szolgálaton alapszik. Úgy hiszem, hogy a legnagyobb próba - amellyel valószínű, hogy szembekerülünk és a legkevésbé valószínű, hogy kiálljuk - a SIKER. Salamon így figyelmeztet: „A dolgok vége jobb mint azok kezdete és a szellemében türelmes jobb, mint a szellemében büszke.” (Prédikátor 7,8)

Más szóval: nem attól leszel győztes, ahogy elkezded a versenyt, hanem attól ahogy befejezed. Egy veterán kínai pásztor, aki több mint húsz évet töltött börtönben a hitéért, és nemrégiben az Úrhoz költözött, a következő megjegyzést tette: „Sok olyan embert láttam, aki jól kezdte, de keveset, aki jól is fejezte be.” Én ugyanezt tudom mondani. Vizsgáljunk meg szemléltetés gyanánt néhány olyan izraeli királyt, akik sikeresek lettek.

Az első három király

Az első király, Saul, erős és kiemelkedő képességű fiatalember volt, aki karrierje korai szakaszában számos katonai győzelmet szerzett. Viszont amikor Isten az amalekiták ellen küldte őt, hagyta hogy az emberektől való félelem meghiúsítsa teljes engedelmességét Isten parancsával szemben. Ezért Sámuel próféta azzal az üzenettel jött elé, hogy Isten elutasította őt, mint királyt. Saul problémájának a lényegét Sámuel üzenete pár szóval összefoglalja: „Hát nem Izrael királya voltál már akkor is, amikor még kicsiny voltál a saját szemedben?” (1.Sám.15,15).

Amíg tehát Saul alázatos maradt, Isten meg tudta őt áldani. De amint gőgössé vált, az Úr félreállította őt. Ez mindnyájunkra nézve igaz. Amikor kicsik vagyunk a magunk szemében, van hely Isten nagysága számára. De amikor nagyokká válunk magunk előtt, nem hagyunk helyet Istennek, hogy rajtunk keresztül érvényesíthesse nagyságát. Saul gőgje tragikus véghez vezetett. Életének utolsó éjszakáján boszorkányhoz ment tanácsért, másnap pedig a csatatéren öngyilkos lett.

A következő király, Dávid, Isten szíve szerint való férfiú volt. Éveken át menekültként tengődött, Saul király üldözte és vadászott rá. Mégis győztesen került ki mindebből és végül csodálatos bizonyságot tett Isten mellett:

„Az Úr megfizetett nekem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nekem. Mert megőriztem az Úrnak útjait és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől.” Ám később Dávid megváltozott, és vele együtt a beszéde is:„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem.” (Zsolt.51,1-2)

Mi történt vele? Mi változott meg? Dávid megtapasztalta a teljes sikert. Miután király lett egész Izrael felett és legyőzte minden ellenségét, a siker gyümölcseit ízlelgette. Nem ment már ki a csatába. Otthon maradt Jeruzsálemben, hogy szabadon kiélhesse magát kénye-kedve szerint. Így hát habozás nélkül elcsábította Bethsabét, a szomszéd Uriás feleségét, majd megszervezte Uriás halálát, csakhogy elfedezze bűnét. A siker idején Dávid elfelejtette milyen elvek szerint élt, mielőtt király lett. Hála Istennek, hogy Dávid végül megtért és Isten megbocsátotta bűnét. Azonban vétke mégis sötét árnyként vetült leszármazottjaira az őt követő nemzedékekben. Isten így figyelmeztette őt: „Ezért a kard nem távozik majd házadtól…” (2.Sám.12,10).

Fontos megemlékeznünk arról, hogy Isten megbocsátása nem törli el szükségképpen a bűn minden következményét. Dávid fia, Salamon, aki apját követte a trónon, Isten szeretettje és választottja volt. Mivel alázatosan elismerte, hogy bölcsességre van szüksége, Isten neki is gazdagságot és tisztességet adott. Az izraeli királyok közül ő volt a legbölcsebb, leggazdagabb és leghíresebb. Mégis, minden bölcsessége ellenére nem állta ki a siker próbáját: „És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajtották az ő szívét az idegen istenek után… Mert Salamon követte Astoretet a szidonbeliek istenét és Milkómot az ammoniták utálatos bálványát. És gonosz dolgot cselekedett Salamon az Úr szemei előtt…” (1.Kir.11,4-6). A dicsőséges kezdet ellenére Salamon bálványimádóként halt meg.

Rövid példázatok

Abban az időben, amikor Európában még nem járt autó, az evangélium egyik prédikátora kerékpárral járta a vidéket, hogy különböző helyeken hirdesse az evangéliumot. A gyülekezetekben arról volt ismert, hogy rendkívül hálás ember, aki háláját nyilvánosan kifejezésre is juttatta imádságaiban. Némelyek úgy vélték, hogy Isten iránti hálája némileg túlzott. Ő azonban nem hagyta magát eltántorítani, és Istennek minden segítségért mindenkor teljes szívből bemutatta hálaáldozatát. Amikor egy napon kerékpárjával úton volt, rettenetes felhőszakadás lepte meg. Mivel a nyílt úton haladt, nem volt lehetősége arra, hogy beálljon valahová, és teljesen átázott. Amikor ebben a zuhogó esőben odaérkezett ahhoz a gyülekezethez, ahol az evangéliummal szolgálni akart, csak éppen hogy át tudott öltözni, mert azonnal fel kellett mennie a szószékre, hogy hirdesse Isten Igéjét. Az egész gyülekezet tudta azonban, hogy bőrig ázott, és feszülten várta, vajon aznap miért fog hálát adni. Azt, hogy az esőért és a teljes átázásért fog köszönetet mondani Istennek, kizártnak tartották. A hallgatók nagy meglepetésére és szégyenkezésére azonban a prédikátor ezekkel a szavakkal kezdte bevezető imáját: „Úr Jézus, köszönöm Neked, hogy nem minden nap esik úgy az eső, mint ma…"
Talán nekünk is szégyenkeznünk kell e sorok olvasásakor. Mennyire szidtuk volna mi a rossz időt, és mennyire panaszkodtunk volna a többieknek a kellemetlenségek miatt, hogy sajnáljanak minket, és kellően a középpontba kerüljünk. Ettől a testvértől feltétlenül meg kell tanulnunk „mindig mindenért hálát adni Istennek".

2010. március 18., csütörtök

Hillsong - At the Cross

">

Dicséret - Mindenki meglát

">

Exodus a 21. században

Szülőknek: hasznos kérdések 1

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. (Márk 12:30)

1. A gyermeked megismeri-e Isten szeretetét a szülei szeretetén, gyengédségén és könyörületén keresztül?
2. Tanul-e arról, hogy beszéljen az Úrról, és hogy beleszámítsa Őt a gondolataiba és terveibe?
3. Megtanulja-e, hogy Jézushoz forduljon segítségért amikor fél, gondjai vannak, vagy magányosnak érzi magát?
4. Tanulja-e, hogy Bibliát olvasson?
5. Tanul-e imádkozni?
6. Tanulja-e a keresztény élet örömeit?
7. Tanul-e Jézus születésének, halálának és feltámadásának jelentőségéről?

Dr. James Dobson

2010. március 17., szerda

Film - Egy másik teljesen idegen


Egy másik teljesen idegen

Derek Prince: Szellemi fegyverek 4. rész

Az igehírdetés, mint fegyver:
Pál apostol megbízza Timóteust, hogy hirdesse az Igét. "Kérve kérlek, az Isten és a Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az Ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az Igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak." (2Tim 4:1-4)


Isten Igéje hatékony. "...így lesz az én Igém is, mely számból kijön: nem tér vissza üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (Ézs 55:11) "Nem olyan-e az én Igém, mint a tűz - így szól az Úr - vagy mint a sziklazúzó pöröly?" (Jer 23:29) "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." (Zsid 4:12)
A prédikált Ige mellett Isten bizonyságot tesz csodákkal, jelekkel. Pál prédikációja nyomán Efezusban az egész város felett uralkodó okkult hatalom megtört. (ApCsel 19:17-19)

A bizonyságtétel azt jelenti, hogy tanúskodni, tanúnak lenni. A bizonyságtétel saját személyes tapasztalatunk elbeszélése pl. Isten gyógyításáról. "Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig." (ApCsel 1:8)
A mi bizonyságtételünk természetfölötti erővel történik. Jézus ezért küldte el a Szent Szellemet Pünkösd napján. A "tanúim lesztek" azt jelenti, hogy a teljes életünk tanúskodik Jézus és az evangélium igazsága mellett. Menjenek, beszéljenek emberekkel, hadd higgyenek ők is, és hadd töltekezzenek fel Szent Szellemmel, és utána ők is elmondják az evangéliumot másoknak. Jézus utolsó szavai voltak ezek itt a Földön. A Biblia azt jelzi, hogy ugyanez a fegyver fogja végül megdönteni Sátán királyságát is a magasságban.


Ezt láthatjuk a Jelenések 12:7-11-ben egy prófétikus látásban. Ezek a versek az angyalok és az emberek között zajló összecsapásról szólnak, amely a történelem záróakkordjaként kiterjed mind a Mennyre, mind a Földre.
"Ezután háború támadt a Mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a Sárkánnyal, és a Sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a Mennyben. És levettetett a hatalmas Sárkány, az ősi kígyó, akit Ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a Földre, és vele együtt az angyalai is levettettek.


Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a Mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig."
A hívők bizonyságtétele Isten Igéje és Jézus vére köré összpontosul. Amikor hirdetjük, mit mond Isten Igéje arról, amit Jézus vére szerzett számunkra, akkor ezzel legyőzzük a Sátánt. Amikor gyakoroljuk az Úrvacsora vételt, akkor erről azt írja Pál apostól az 1Kor 11:26- ban "Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön." Tudjuk, hogy a pohár az Úr vérét jelképezi, tehát, ha Úrvacsorát veszünk, azzal folyamatosan bizonyságot teszünk, hirdetjük Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Tudnunk kell, hogy mit mond Isten Igéje Jézus véréről. Öt fontos tényt tár fel előttünk.

Az Efezus 1:7-ben találjuk: "Őbenne van - az Ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából,..."

1. Megváltás; 2. Bűnbocsánat; 3. Megtisztítás; "Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7) Jézus vére által folyamatosan szellemi tisztításban lehet részünk.

4. Megigazulás; "Ha tehát már most megigazított minket az Ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól." (Róm 5:9) A megigazulás azt jelenti, mintha soha nem vétkeztem volna.

5. Megszentelődés; "Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett." (Zsid 13:12) A megszentelődés azt jelenti, hogy szentté tesz, azaz elválaszt Isten számára. Ezek az ellátások akkor lépnek be az életünkbe, ha ezeket megvalljuk.


"Jézus vére által megigazultam, meg vagyok váltva a Sátán kezéből. Jézus vére által minden bűnöm megbocsáttatott. Jézus vére megtisztít engem minden bűntől. Jézus vére által megigazultam, úgy mintha soha nem vétkeztem volna. Jézus vére megszentelt engem, elválasztott Isten számára. Nem vagyok többé a Sátán területén."

A személyes megvallás által legyőzzük a Sátánt. "Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." Ahhoz, hogy eredményesen vívjuk meg a szellemi harcot, folyamatosan támadnunk kell azokkal a fegyverekkel, amelyeket Isten biztosított számunkra.

Jézus Krisztus, Isten Báránya
"az uraknak Ura, és királyoknak Királya."

(Jelenések 17:14)

2010. március 16., kedd

Third Day - Cry Out To Jesus

">

Derek Prince: Szellemi fegyverek 3. rész

Támadó fegyverek: ima, dicséret, igehirdetés, bizonyságtétel

Jézus úgy mutatja be az Egyházát, mint egy támadó állásba helyezkedett szervezetet. A Máté 16:18-ban ezt mondja: "Te Péter vagy, azaz kő; és ezen a kősziklán építem fel Egyházamat, és a Pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." A Pokol görögül Hadész, a Sátán királyságának nem látható világa. Jézus megígérte, hogy ha engedelmeskedünk Neki, mint főparancsnoknak, akkor képesek leszünk megrohamozni az Ördög magaslatait, betörni kapuin, megszabadítani a foglyait. A kapu a tanács és ítélkezés helye.

Isten a kereszt által lefegyverezte a Sátán királyságát. Egy város ostromakor a legkézenfekvőbb támadási pont a kapu, hiszen ez a fal leggyengébb része. A kereszten Jézus nem saját magának aratott győzelmet, hanem a mi képviselőnkként nekünk. "De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt." (2Kor 2:14) Jézus azt mondta, hogy a hatalom nékem adatott, ezért menjetek el, és gyakoroljátok ezt a hatalmat a nevemben! (Máté 28:18-20)

Az ima mint fegyver a leghatékonyabb.
"Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Szellem által!" (Ef 6:18) Az ima esetében nem számít sem idő, sem távolság. Mikor Péter a börtönben volt, a gyülekezet éjjel és nappal kitartóan imádkozott. Isten pedig elküldte angyalát, és kiszabadította Pétert. (ApCsel 12:8-11) Isten tehát természetfölötti beavatkozással válaszolt a gyülekezet imáira. A mi imáinkra van szükség ahhoz is, hogy az angyalok be tudjanak avatkozni a mi javunkra. Az angyalok szolgáló szellemek. Az ima áttör a Sátán királyságán, a magasságokon, és kivívja az angyali beavatkozást.

A dicséretet felfoghatjuk az ima egy fajtájának.
Ezt olvashatjuk 2Mózes 15:10-11-ben "Leheltél leheleteddel, s tenger borítá be őket, elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben. Kicsoda olyan, mint Te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csudatévő?" és a Zsoltárok 8:3-ban "A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd." A dicséret célja, hogy elnémítsa a Sátánt. A dicséret felemelkedik a magasságokig, áttör egészen Isten trónjához, és elhallgattatja Sátán ellenünk szóló vádjait.
A tisztátalan szellemeket békákhoz hasonlítja az Ige. Ezek éjjel csapnak zajt, brekegnek. A mai civilizációnk a propagandát használja. Hamis ideológiákat, gonosz vezetőket reklámoznak.


Ez ellen Isten népe dicséreteket mond, énekel az Istennek. "Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőkeiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!" (Zsoltárok 149:6-9)


Az 1Kor 6:2-3-ban Pál azt mondja a keresztényeknek: "Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött ítélkezünk majd?" Hatalmat kaptunk tehát, hogy Isten Igéje által végrehajtsuk Isten ítéletét angyalokon, fejedelmeken, királyokon, népeken és nemzeteken. Ez óriási erőt és hatalmat jelent!

Dicséretek: Örökkévaló

">

Vidám Vasárnap: A visszatérés (részlet)

">

2010. március 15., hétfő

J.Hagee: Szellemi ellenőrzőlista

Ha nehézségbe kerülsz, érdemes végigmenni az alábbi szellemi ellenőrzőlistán, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem mi magunk vagyunk-e problémáink forrása. Ha összhangban vagy Isten szavával, akkor tudni fogod, hogy a probléma nem belső, hanem külső okra vezethető vissza. Fontos az önvizsgálatnál az őszinteség!

1. Olvasod-e Isten Igéjét? (Józsué 1:8)
2. Betöltöd az ígéretek feltételeit? (Józsué 1:8)
3. Megvallod hitben Isten ígéreteit? (Józsué 1:8)
4. Életed során minden ismert bűnből megtértél? (Ézsaiás 55:7)
5. Mindenkinek megbocsátottál, aki esetleg megsértett? (Máté 6:14-15)
6. Fizetsz tizedet a jövedelmed zsengéjéből? (Példabeszédek 3:9)
7. Kéred az Úrtól, amire szükséged van? (1Tim. 5:5)
8. Bízol Istenben, hogy átvisz a nehézségen, és gondviselésében részesít? (Zsoltárok 78:7)
9. Dicséred Őt a probléma közepette? (2Mózes 15:2)
10. Készen állsz megengedni az Úrnak, hogy Ő döntse el, hogy mi a legjobb neked? (Zsoltárok 47:3-5)

Részlet a "Problémamegoldás a Biblia alapján" c. könyvből. Megjelent az Amana7 kiadásában.

2010. március 14., vasárnap

Érdemes megjegyezni

Megtanulni imádkozni imádkozás által lehet, megtanulni jól imádkozni pedig még több imádkozás által.

John Hagee

Vidám vasárnap részlet - 2010.01.24.

">

http://www.youtube.com/user/vidamvasarnap

Dicséret - Itt van már a nehéz idő

<

Forrás: http://www.youtube.com/user/vidamvasarnap

Derek Prince: Szellemi fegyverek 2. rész

Védelmi fegyvereink:
"Éppen ezért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok! Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságlelkűséggel, és magatokra öltve a igazság páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével! Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát! Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Szellem kardját, amely az Isten beszéde!" (Efezus 6:13-17)

Ez az Ige egyértelműen figyelmeztet bennünket, hogy meg kell védenünk magunkat Isten fegyverei segítségével. Ezen minden keresztény átmegy. Az apostol a képekben a római légionáriusok felszerelését vette kölcsön.

1. az igazlelkűség deréköve; 2. az igazság mellvasa; 3. a békesség evangéliuma; 4. a hit pajzsa; 5. az üdvösség sisakja; 6. a Szellem kardja. Ha ezeket felöltjük, akkor mindenütt védve vagyunk, csak hátul nem.

1. Az igazlelkűség deréköve azt jelenti, hogy félre kell tenni a színlelést, képmutatást, vallásos közhelyeket. Csak azt mondjuk és tegyük, amit komolyan gondolunk.
2. Az igazság mellvasa a szívet védi. "Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet." (Példabeszédek 4:23) Ami a szívedben van, az határozza meg végső soron egész életed folyását. Pál apostol visszatér erre a témára, és az 1Thess 5:8-ban ezt mondja: "Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába..." Tehát nem a cselekedetek, a vallási törvények igazságára, hanem a hitből származó igazságra gondol. "És találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján." (Fil 3:9) A sikeres keresztény életben "a szeretet által munkálkodó hit" a fontos. (Gal 5:6) A szeretet soha el nem fogy, és távol tartja szívedet minden támadástól.
3. Felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével! Tanulmányozzátok az Igét, értsétek meg, és értelmesen adjátok tovább az evangélium üzenetét! Ez az evangélium hoz békességet a szívekbe és elmékbe azoknak, akik hisznek, és engedelmeskednek neki.
4. A hit pajzsa esetén egy hosszabb, téglalap alakú pajzsról beszél Pál. A Sátán támad az elménk, a szívünk, a testünk vagy az anyagi javaink területén. Szükségünk van tehát egy pajzsra, amely befedez bennünket, a családunkat, a szolgálatunkat és mindent, amit Isten ránk bízott. Megvalljuk, hogy Jézus vérébe vetett hit által kérjük a védelmet mindezekre.
5. Az üdvösség sisakja a fejünket védi, a fej pedig az elmét jelképezi. A római katonák szorosan egymás melletti sorokban harcoltak, és így védték egymás hátát. Krisztus Testében nem vagyunk egyedül. Közösen küzdünk, és meg kell védenünk egymás hátát, nem pedig hátba támadni, mint ahogy egyesek teszik sajnos.
6. A Szellem kardja az Isten beszéde. "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." (Zsid 4:12)

A Jelenések 1:16-ban, amikor János apostol látomást látott a megdicsőült Jézusról, mint a gyülekezet Uráról, látott egy kardot is, amely Jézus szájából jött elő. "Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki..." Jézus a pusztában a Sátán ellen megkísértésekor a Szellem kardját használta. (Mt 4:1-11)
Meg van írva...meg van írva...meg van írva ..." Jellemző az is, hogy az Ördög is képes idézni az Írást, csak éppen nem megfelelően. Vigyáznunk kell azokkal az emberekkel, akik nem megfelelően használják az Igét, és meg akarnak kísérteni, hogy helytelenül cselekedjünk. Pál apostol a a görög "rhema" szót használja Isten Igéjére. Ez a "rhema" elsősorban a kimondott Ige, tehát amikor idézed, akkor a Szellem kardjává válik. Nekünk kell megragadni a kardot, és akkor a Szent Szellem megadja nekünk az erőt és a bölcsességet ahhoz, hogy használni tudjuk.

2010. március 13., szombat

Rebecca St. James - Pray

">

Gospel Gangstaz - Ill Be Good

">

Derek Prince: Szellemi fegyverek 1. rész

Az Efézus 6:10-12-ben Pál apostol világosan bemutatja ezt a harcot, melyhez szükségünk van mindannyiunknak fegyverzetre.

"Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az Ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Ef 6:10-12)


A Sátán birodalma, királysága az égi szférában van. "Belzebub" = "legyek ura" a démonok fejedelme. Máté 12:26-28 versekben Jézus a gonosz szellem kiűzésével meggyógyított egy démonok által fogva tartott férfit, aki vak és néma volt.


Jézus ezt mondja:
"Ha pedig a Sátán Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa (urasága, királysága)? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek bíráitok! Ha viszont én Isten Szellemével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa (urasága, királysága).Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett Fiának országába." (Kol 1:12-13)


Isten országa a világosság, a Sátáné a sötétség, (égi szféra). Ez a harc napjainkban éri el csúcspontját, ahogy közeledünk a jelen korszak lezárásához. Jób korában Sátán bemehetett a Mennybe, Isten jelenlétébe, és vádolta Jóbot. Sátán képes átváltoztatni magát a "világosság angyalává" (2Kor 11:14), és vádolja Isten népét éjjel-nappal az Atya előtt.


"Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:10-11)


A Sátán az emberek elméjét köti gúzsba. "Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása." (2Kor 4:4) Győzelmünk alapja Jézus Krisztus kereszten elszenvedett halála, kiontott vére és feltámadása. Ezzel Krisztus teljes és végérvényes vereséget mért a Sátánra, minden gonosz hatalmasságára és fejedelemségére.


Sátán egyik fegyvere a bűntudat ébresztése, hogy bűnösnek érezzük magunkat. "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:10-11) Isten befedett minket a Kolossé 2:14-15 szerint: "Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Jézus a kereszthalála által az egész világegyetem előtt bemutatta a teljes sátáni királyságon aratott győzelmét. Értünk győzött! Nem Jézusnak volt erre szüksége. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. (2Kor 2:14) Krisztusban van a győzelmünk mindenkor és mindenütt!

Máté 28:18-20-ban Jézus kijelenti:
"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nékem adatott minden hatalom Mennyen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."


Jézus a pusztában, amikor a Sátán megkísértette, akkor győzött a saját életében. Miértünk győzött a kereszten. A hívő keresztények feladata, hogy bemutassuk a világnak Krisztus győzelmét. Ehhez Isten ellátott bennünket szellemi fegyverekkel.

Ezek kétfélék: védelmi fegyverek és támadó fegyverek.

2010. március 12., péntek

Delirious - Rain down

">

Derek Prince: A test helye az Úr szolgálatában

„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó és tökéletes akarata.” (Róma 12, 1-2.)

A Bibliának sok mondanivalója van a testünkkel kapcsolatban. Pál a rómaiakhoz írt levelében az első 11 részben áttekinti a megváltás tervét. Bemutatja, hogy mindenki megváltásra szorul, majd rávilágít arra, hogyan működhet a megváltás az emberek életében. A 9-11 részekben Isten Izraelre vonatkozó tervét ismerteti. A 12. rész elején aztán hirtelen váltás következik: látszólag földhözragadt témára tér át, a testünk Istennek való odaszánására. Ebből látszik, hogy az egyedüli helyes reakció a megváltásra a testünk élő áldozatként való odaadása Isten számára. Megtetted-e már ezt az életedben? Ha igen, akkor többé nem te rendelkezel a tested fölött, nem te döntöd el, hogy hol lakjon a tested, hová utazzon, mit egyen, mit igyon..., hanem ezeket a kérdéseket Isten akaratának rendeled alá. A 2. versből kiderül, hogy a test odaszánása az alapja az elme megújításának is. A megújulás nélküli elme egocentrikus. Minden helyzetben azt vizsgálja, hogyan húzhat hasznot a maga számára. A megújult elme gondolkodásának középpontjában azonban Isten áll, minden körülményben Isten megdicsőülésének lehetőségét keresi.
I.Kor. 6, 19-ben Pál megkérdezi a hívőket: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” Ezt a mai keresztények többsége nem tudja. Nem lehetsz egyszerre magadé is és Istené is. A templom Isten megszentelt helye. Nem mindegy, hogyan bánunk a testünkkel. Sok keresztény annyit sem ápolja a testét, mint a házát vagy az autóját, pedig ezek pótolható dolgok, a tested helyett azonban nem vehetsz másikat. Isten számon fogja kérni mindenkitől, hogyan gondozta a testét.
A Ján. 4, 24-ben Jézus arról beszélt, hogy az Ő eledele az Atya akaratának megcselekvése, az Ő dolgának véghezvitele. Ez a mi elhívásunk is. Ehhez azonban életben kell maradnunk. Ez egy kihívás a testünk számára. Csak egy példa: rendszeres mozgásra van szükséged ahhoz, hogy tested egészséges maradjon!
Jézus vére kiváltott minket az ördög kezéből (Kol. 1, 14.). Ahhoz azonban, hogy ez a vér működni tudjon az életünkben egyrészt világosságban, vagyis engedelmességben és nyíltságban, másrészt egymással közösségben, vagyis becsületességben és alázatosságban kell járnunk (I.Ján. 1, 7.). Jézus folyamatosan megszentel minket, elválaszt Isten számára (Zsid. 13, 2.).
Róma 6, 13-ban Isten azt kéri tőlünk, hogy szánjuk oda tagjainkat az igazság fegyvereiül Istennek, vagyis vegyünk részt a szellemi hadviselésben az Ő oldalán. El kell döntened, hogy melyik oldalon harcol a nyelved, ki irányítja a tagjaidat! A bizonyságtételünk által győzzük le a Sátánt (Jel. 12, 11). Mindenben, amit teszel, legyen az bármilyen „földhözragadt” tevékenység, mint pl. az evés, vagy az ivás, Isten dicsőségét kell keresned (I.Kor. 10, 31). A szemedet egy célra kell összpontosítanod: a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra (Zsid. 12, 2). Így leszel tele Isten világosságával, így válik a tested világossághordozó edénnyé (Máté 6, 22).
Róma 8, 1-ben kijelenti az Ige, hogy nincsen már semmi sem, amivel az ördög vádolhatna minket, mert Jézus elhordozta a bűneinket, és megbocsátotta azokat. Jézus vére által igazságossá vagyunk nyilvánítva, mintha soha nem vétkeztünk volna (Róma 5, 9). Isten az üdvösség ruhájával öltöztetett fel minket és Jézus Krisztus igazságossága, mint egy palást, teljesen beborít minket (Ézs. 61, 10). Jézus Krisztus testében vitte fel bűneinket a keresztre, az Ő sebei miatt gyógyulunk meg (I.Péter 2, 24).
Jel. 12, 11-ben olvassuk, hogy „életüket nem kímélték mind halálig”, tehát az Urat még az életüknél is jobban kell szeretni.
Isten testünkkel kapcsolatos akaratának ismerete azonban nem elegendő ahhoz, hogy az Ige megvalósuljon az életünkben. A zsidókhoz írt levél Jézust a mi vallásunk apostolának és főpapjának nevezi (Zsid. 3.1). A vallás megvallást jelent, vagyis ugyanazt mondani magunkról mint amit az Ige állít rólunk. Jézus csak akkor tud főpapként cselekedni az életünkben, ha megfelelő megvallásokat teszünk. Az ószövetségi páska áldozatra vonatkozó rendtartás segít megértenünk a megvallás jelentőségét (Móz. 12, 22.). Izrael fiainak házanként egy bárányt meg kellett ölniük. A vért fel kellett fogni, majd ki kellett vinni a házból, és izsóp segítségével a szemöldökfára és az ajtófélfára kellett kenniük. Ez a vér védelmezte meg őket a gonosz angyal pusztításától. Fontos azonban megérteni, hogy ha a vér az edényben maradt volna, nem használt volna semmit. A felkenés kulcsfontosságú volt a védelem szempontjából. Az izsópot kellett használniuk. Az izsóp egy kistermetű, Közel-Keleten igen elterjedt, étkezésre használt növény, mely mindenki számára könnyen hozzáférhető. Jézus vére közel 2000 éve kifolyt a kereszten. Ez a tény azonban olyan, mint az edényben lévő vér. Ahhoz, hogy ez a vér megmosson, megvédelmezzen minket, az életünkre kell helyezni. Ezt csak megvallás által tehetjük meg. A megvallás tehát olyan mint az izsóp. Bár vannak erők (kárhoztatás, kísértések, nehézségek, terhek stb.), melyek el akarnak bizonytalanítani minket, tántoríthatatlanul meg kell tartanunk a reménységnek megvallását (Zsid. 10, 23., 4, 14.). A megvallásunk határozza meg, hogy mit kapunk a jövőben. A 12 kém története is egyértelműen bizonyítja ezt (IV. Móz. 13, 14. fejezet).
Végezetül Isten testünkre vonatkozó igazságainak birtokba vételéhez szolgáljon mintaként a fent áttekintett Igék alapján megfogalmazott megvallás:
A testem a Szent Szellem temploma, melyet Jézus vére megváltott, megszentelt, megtisztított. Tagjaim az igazság fegyverei, melyeket átadok Isten szolgálatára és dicséretére. Szememet egyetlen célon tartom, és az egész testem tele van világossággal. Az ördögnek nincs helye bennem, nincs hatalma fölöttem, nincsenek jogos követelései velem szemben, mivel Jézus vére mindent elrendezett. Legyőzöm a Sátánt a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszéde által, és nem kímélem az életemet mindhalálig. A bizonyságtételem pedig a következő: maga Jézus hordozta el bűneimet testében a keresztfán, hogy a bűnöknek meghalva, az igazságnak élhessek. Jézus sebeiben meggyógyultam.

2010. március 11., csütörtök

Rövid példázatok

Az amerikai költő, Mark Twain (1835–1910) a dolgozószobájába vitt egy, a természetben szabadon élő kaméleont, és örült a kicsi kis állatnak. A kaméleonnak természetéből adódóan lehetősége van arra, hogy alkalmazkodjék minden színhez és minden környezethez, s így más állatok ne vegyék észre, és így nagyobb biztonságban legyen. Mark Twain ezt nem vette figyelembe, és az állatot egy tarka szőnyegre helyezte. Az állat azonnal alkalmazkodott a színekhez, amelyek a szőnyegen voltak. Amikor odébb ment néhány lépéssel oda, ahol a szőnyegnek más színe volt, a kaméleon természetesen újra megváltoztatta a színét. Mivel ennek futkározás közben túl gyakran kellett megtörténnie, ami egy egyszínű szőnyegen nem lett volna így, a kaméleon egy idő múlva elpusztult a túlerőltetés miatt. A gyakori színváltás túl sok volt a szegény kis állatnak.

Találó kép ez azokra a hívőkre, akik állandóan alkalmazkodnak e világ folyásához annak sokféle divatjelenségével együtt, akik mindig együtt úsznak e világ áramlatával, és ott táncolnak az ördög minden lakodalmán: Meghalnak a túlerőltetésben, miközben ennek az elveszett világnak a nyomában sán­tikálnak. Ahelyett, hogy hitük teljes erejét az Úr Jézus követésének és Isten or­szá­ga szolgálatának szentelnék, úgy vélik, hogy rosszul értelmezett szabadságukban még e világ folyamatának múlandó dolgaiban is részt kell venniük.

A bálványok nem istenek!

">

2010. március 10., szerda

Derek Prince: Izrael és az Egyház jövője

Milyen hatással van Izrael történelme és jövõje korunk keresztényeire?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására vállalkozik Derek Prince ebben a gondosan mélyreható, mégis közérthetõen megfogalmazott tanulmányban, mely az Izrael földjével és népével kapcsolatos isteni próféciákkal foglalkozik. A precíz bibliai analízis feltárja, hogy Izrael jövõbeni sorsa, bár tisztán elkülöníthetõ az egyház jövõjétõl, mégis szorosan összefonódik azzal. Izrael jelenleg óriási szellemi erõk összecsapásának színhelye. Isten azonban mind Izraellel, mind az egyházzal megmásíthatatlan szövetséget kötött, ezért Izrael helyreállítása a keresztényeknek is szívügye kell hogy legyen.

Derek Prince felszólítja a keresztényeket, hogy ismerjék fel azt a szellemi adósságot, mely Izrael irányában elkötelezi õket, és támogassák imáikkal ezt a népet. A Közel-Keleten jelenleg kialakult helyzetrõl ezt mondja:

"Igazságon alapuló tartós béke csak akkor fog megvalósulni, mikor a Messiás elkezdi uralkodását Jeruzsálemben."

Marilyn Hickey: Hálaadás

„Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok” ( 1 Thesz. 5,18.)
(Apcs. 28, 15.) Amikor elkezded gyengének, gyávának, erőtlennek érezni magadat, akkor kezdjél el hálát adni. Mikor Istennek hálát adsz, akkor belépsz a kegyelembe és ez aztán túlmutat a körülményeiden. A kegyelem része Istennek az a reakciója is, hogy nem annyit kapsz, amennyit megérdemelsz, hanem annál jóval többet. Pál apostol nagyon jól ismerte ennek a működését, mert többet prédikált a hálaadásról és a kegyelemről, mint bárki más a Bibliában.
(1 Thesz. 5, 18.) Pál szerint mindenben és mindenért hálát kell adni Istennek. Amíg hálát adsz Neki, addig Isten akaratában vagy.
(Luk. 17, 11-19.) Ebben a történetben tíz bélpoklos gyógyult meg Jézus szolgálatára. Közülük azonban csak egy tartatott meg véglegesen - egynek lett üdvössége -, annak, aki elkezdett hálát is adni a gyógyulásáért.
(Ján. 11, 41.) Jézus hálát adott és így lépett be az Atya jelenlétébe. Mikor a legnagyobb problémában vagy, akkor is tartsd meg a hálaadásodat! Sokszor a hálaadás áldozat, nagyon nehéz megtenni. De ha mégis megteszed, akkor belépsz Isten kegyelmébe. ( Jón. 2, 10.)
Ezzel szemben a hálátlanság nagyon nagy probléma, sőt annál több, a Biblia szerint a hálátlanság a romlás kezdete ( Róma 1, 21.). Az utolsó időknek egyik nagy problémája többek között a hálátlanság is ( 2 Tim. 3, 1-2.). Ha hálátlan vagy, akkor morgolódsz és mérgezed a lelkedet. Morgolódni és zúgolódni pedig nagyon veszélyes dolog, mert ezzel behívod a pusztítót az életedbe ( 1 Kor. 10, 10.).
Hagyd el a zúgolódást és inkább adj hálát te is Istennek, hogy az Ő akaratában járhass!

Reinhard Bonnke in Nsukka, Nigeria

">

A Nap mögött - egy muszlim keresztény lett, és hazamegy bizonyságot tenni


A Nap Mögött

Christianne | MySpace Video">

Yeshiva Boys Choir -- Kol Hamispalel

">

Érdemes megjegyezni

A Biblia egyértelmű tanítása szerint minden kereszténynek készen kell állnia a szellemi világban jelen lévő konfliktus és hadviselés felvállalására.
Pál apostol 4 hadászati szakkifejezést alkalmaz: háború, fegyverek, erődítmények lerombolása, foglyul ejtés. Állítása szerint ezek a keresztény élet alapvető és kikerülhetetlen részei.
Az Újszövetség nem védekező pozícióban ábrázolja a keresztényeket, hanem offenzívában.
Nekünk keresztényeknek
kell háborút indítanunk az ellenségünk ellen.

Derek Prince

2010. március 9., kedd

Trip Lee, Tedashii: Real vision

">

Érdemes megjegyezni

„Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.

Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.”

A sátán azt várja, hogy feladjuk a küzdelmet, és kételkedni kezdjünk: „Hát hol van Isten?” Azt akarja, hogy bátorságunk köddé váljon, és ne merjünk kilépni életünk legnagyobb álmaiba és célkitűzéseibe, mivelhogy félünk a bukás lehetőségétől.

Viszont Isten azt szeretné, ha a szellemedben megértenéd, hogy ha elesel, akkor sincs vége mindennek. Szeretné, ha eltökélnéd magadban, hogy az Ő keze segítségével fel fogsz kelni, akárhányszor is kerülsz le a padlóra.

Jerry Savalle

Steven Curtis Chapman: Heaven In The Real World

">

John Hagee: Problémamegoldás a Biblia alapján


A Problémamegoldás a Biblia alapján című könyvben John Hagee pásztor sorra veszi, mi minden szükséges ahhoz, hogy az élet kihívásain tudatosan túljussunk, és a nekünk szóló isteni ígéreteket elérhessük. A szerző rámutat napjaink legáltalánosabb megpróbáltatásaira, s közben olyan bibliai alapelveket alkalmaz ezekre, amelyek átsegítenek bennünket a viszontagságokon úgy, hogy lépésről lépésre haladva megvalósíthassuk álmainkat:
konfrontálj a problémákkal szemtől szembe;
ragadd meg Isten ígéreteit ezeknek a megoldására;
juss át gyorsan a nehézségeken, és nyerd el Isten gondviselését!

Ebben az életedet megváltoztató könyvben hozzád hasonló emberek rendkívül bátorító bizonyságai is helyet kapnak. Ők is alapvető gondokkal szembesültek, de Isten természetfölötti ígéreteire támaszkodtak, s így elnyerték a Mindenhatónak az életükre vonatkozó tökéletes gondviselését.

Kiadta az Amana7.

Rövid történetek

Egy észak-amerikai evangélista evangélizációs körúton járta lóháton a metodista gyülekezeteket. Útközben megállt a lovával egy kicsit pihenni az erdőben. Itt egy négerre bukkant, aki az erdőben bujkált. A néger rabszolga volt, aki elszökött az urától, és már néhány éve ebben az erdőben rejtőzködött. Érthető volt tehát, hogy könyörögni kezdett az evangélistának, nehogy elárulja őt. Az nem állhatta meg nevetés nélkül, és így felelt a négernek: „Hát nem tudod, hogy 1863. január 1-vel Amerikában eltörölték a rabszolgaságot? Több mint egy éve szabad ember vagy, és itt bujkálsz az erdőben? Menj vissza a városba, és élvezd a szabadságodat!"
Ez a kis esemény hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy újra felfogjuk Urunk nagy megváltói munkáját. Ő a Golgotán vállalt szenvedése, halála és feltámadása révén megszerezte számunkra a szabdságot. Megszabadított bennünket a bűn és a halál rabszolgaságából (Jn 8,36; Zsid 2,14-15). Igen, az Úr Jézus Krisztus teljes és tökéletes szabadságot hozott nekünk, és sok hívő mégis olyan, mint ez a szökött rabszolga, aki már régóta szabad volt, de még tudatlanul tovább sínylődött a rabszolgaság miatt.

Nicole C. Mullen: Call On Jesus

">

Érdemes megjegyezni

Nem az teszi sikertelenné az embert, hogy elesett, hanem az, hogy nem kel fel.

John Hagee

2010. március 8., hétfő

Reinhard Bonnke

">

A vakok látnak, a sánták járnak... mert Jézus él és ma is cselekszik!

Reinhard Bonnke Lagos-ban

">

Valamivel több mint 1 millió ember kiált az Úrnak!

Rodney H. Browne

">

Kenneth Hagin

">

Marilyn Hickey: A hit hegyeket mozdít

„Fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek:” (Jónás 1, 12.)
Isten egy radikális Isten! Isten sokkal hatalmasabb annál, mint amit sokszor gondolunk Róla, ami képként él Róla az elménkben. A nagyságát és mindenhatóságát jól példázza az a tény is, hogy képes volt 40 éven keresztül 3 millió ember étel és vízszükségletéről nap mint nap gondoskodni a pusztában, ahol a zsidók vándoroltak. Ez nem kevesebb, mint napi kb. 4.500 tonna élelemről és 40 millió liter vízről való gondoskodást jelent! Isten képes mindenkinek az életébe radikális módon beavatkozni és radikális módon cselekedni, de ehhez legtöbb esetben Ő is radikális engedelmességet vár el az embertől. Sok esetben látjuk azt a Bibliából, hogy egy-egy ilyen radikális hitbeli lépés milyen fantasztikus reakciót hozott a hívők számára Isten részéről:
Isten részéről radikális kérés volt rabszolgáktól az, hogy családonként vágjanak le egy-egy bárányt. Ez nem lehetett olcsó mulatság! Az engedelmességükért cserébe másnap kifosztották Egyiptomot, majd a negyven éves vándorlás alatt sem kellett ételre és italra költeniük, mikor pedig bementek Kánaán földjére, mindenük megvolt: házak, kertek, állatok, ráadásként pedig ott volt számukra Egyiptom gazdagsága. Rabszolgákból rendkívül gazdagokká lettek!
Anna az egyetlen, régen várt fiát -Sámuelt- adta oda Istennek a szolgálatra. Sámuelből próféta, bíró és könyvíró lett, Anna pedig kapott helyette öt gyermeket.
(1 Kir. 17, 11-14.) Az özvegyasszony utolsó falat ételét Illés kérte el tőle. Ez egy radikális kérés volt a részéről, aminek az özvegyasszony engedelmeskedett. Isten válasza sem volt kevésbé radikális: az özvegyasszonyt az éhség esztendeinek a végéig természetfölötti módon eltartotta.
(2. Kir. 4, 8-17.) A súnemi asszony a férjével együtt radikális módon adakozott Isten emberének. Szobát építettek külön Elizeusnak, pedig évente csak párszor járt arra. Erre az adakozásra Isten válasza az volt, hogy gyereke lett az asszonynak, akinek előtte pedig nem lehetett.
Jónás próféta, miután kiderült a hajóban az, hogy miatta van a vihar, radikálisan rábízta az életét Istenre azt kérte, hogy dobják a tengerbe. Miután a cethal a partra vetette, a szolgálatára egy egész nemzet radikálisan megtért.
Te soha nem tudsz radikálisabb lenni Istennél! Ha Isten szól hozzád, akkor neked is radikálisnak kell lenned a hitben és engedelmeskedned kell! A válasz nem marad el!