2013. április 29., hétfő

Kenneth E. Hagin - Az Ő akarata szerint


És ez az a bizodalom, amellyel Õhozzá vagyunk, hogy  ha  kérünk  valamit  az  Õ  akarata  szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tõle. — 1JÁNOS 5,14. 15.

Az emberek emlékeznek arra, hogy János ezt a kifejezést használta: „az Õ akarata szerint”, és úgy vélik, így kell imádkozniuk: „Uram, tedd meg ezt vagy azt, ha a Te akaratod”. Ha azonban akkor is beillesztjük ezt a kifejezést az imába, amikor Isten Igéje már kijelentette, hogy amiért imádkozunk az az Õ akarata — ezzel azt valljuk meg, hogy nem hisszük Isten Igéjét. Az ilyen fajta ima pedig nem fog mûködni. Hogyan tudhatjuk meg, hogy mi Isten akarata?
Isten akarata az Õ Igéje! A Bibliából ismerhetjük meg Isten ránk vonatkozó akaratát — mert a Biblia Isten akarata, az Õ szövetsége, és az Õ rendelése. Isten ránk vonatkozó akarata pedig az, hogy mindaz a miénk legyen, amirõl Õ már gondoskodott! Elõször meg kell keresnünk azokat az Igéket,  amelyek  felfedik  Isten  ránk  vonatkozó  akaratát.
Majd odajárulhatunk Isten elé nagy bátorsággal: „…ez az a BIZODALOM, amellyel Õhozzá vagyunk…” Amikor olyan dolgokért imádkozunk, amelyekrõl Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy ezek az Õ akaratában vannak, akkor tudjuk,
hogy meghallgat bennünket! Ha pedig tudjuk, hogy Isten meghallgat  minket,  akkor  tudjuk, hogy  megvan  nekünk, amit  kértünk  Tõle.  Tudjuk, hogy  megvan,  dicsõség Istennek!


Megvallás:  Én  bátran  járulok  Isten  elé.  Ha  kérek valamit  az  Õ  Igéje szerint,  tudom,  hogy  Õ  meghallgat engem!  És tudom,  hogy  amikor  meghallgat,  megvan nekem, amit kértem Tõle!

David Wilkerson - A KERESZT ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG 8.


Pál apostolnak a galatákhoz írt levele ugyanezt az üzenetet közvetíti. Ebben a gyülekezetben a zsidó hívők Krisztus gyermekeit belegabalyították egy csomó kötelékbe, mert ragaszkodtak ahhoz, hogy az üdvösség érdekében minden hívőt körül kell metélni. Pál nagyon határozottan megszidta őket: „ha körülmetélkedtek,  Krisztus semmit sem fog használni nektek.... Nem használ nektek a Krisztus, akik a törvény által kerestek igazságot. Kiestetek a kegyelemből. Mi ugyanis Szellem által hit alapján várjuk az igazságosság reménységét. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedésnek, sem a körülmetéletlenségnek nincs semmi ereje, csak a szereteten át munkálkodó hitnek.” (Gal 5,2.4-6).
Halljátok, mit mond itt Pál? Kijelenti, hogy a galaták kiestek a kegyelemből. Még ezt is hozzáteszi: „Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket (zavart támasztanak köztetetk)” (12. v.). Az eredeti görög szöveg tartalmaz még itt valami nagyon fontos dolgot. Pál ezt mondja: „Bárcsak adná Isten, hogy a cselekedetek hatalmát hirdető tanítók kimetszenék magukat, ahogyan Kübelé apokóposzai tették.”
Galáciában mindenki tudta, milyen vallási kultuszról beszél Pál. Ez egy különös istentiszteleti forma volt, Galácia egyik nagyvárosában, amelyet Pessinusnak neveztek. A szertartás abból állt, hogy áldozatokat hoztak a Kübelé nevű istennőnek. Elkötelezett követőit apokóposzoknak [jelentése: lemetszett, kiherélt – a ford.] hívták. Ezek az emberek öncsonkítást végeztek, és addig ütötték-verték a saját hátukat, amíg véresek nem lettek.
Pál tehát lényegében ezt mondta a galatáknak: Ha megpróbáljátok megkerülni a keresztet, és abban bíztok, hogy a testetek megmetszése által elnyeritek Isten tetszését, akkor miért nem mentek végig ezen az úton? Csatlakozzatok az önostorozókhoz, az apokóposzokhoz, és szó szerint csonkítsátok meg a testeteket. Végül is ha a teológiátok helyes, akkor nem elég egy kis vágás, nagyobb darab levágása sokkal szentebbé tesz.
Tegyetek úgy, mint az apokóposzok!
Pál tanítása ugyanaz volt, mint Krisztusé: Az üdvösség ajándéka, amelyet Isten ad nektek, nem a test egyes részeinek megmetszésétől függ. A Szent Szellem lemetsz rólatok mindent, amit szükségesnek ítél. Eltávolít rólatok minden gonoszságot, ami a gondolkodásotokban gyökerezik. Szakadjatok hát el attól a tanítástól, hogy saját cselekedeteitek révén üdvözíthetitek magatokat!
Kérdezem tőletek: Ha nem azon az alapon álltok, hogy Jézus a kereszten mindent elvégzett, akkor mi a célja a test megvágásának? Hová vezetnek az előírások és a szabályok? Mi értelme próbálkozni azzal, hogy elnyerjétek Isten tetszését? Az eredmény az, hogy 600 vagy még több mód született arra, hogy Istennek tetszeni lehessen – és senki nincs, aki valaha is megtartotta vagy teljesíteni tudta volna mindegyiket.
Jézus ezekkel a szavakkal zárja le tanítását erről a kérdésről: „mert azért jött az Emberfia, hogy megmentse (megtartsa) ami elveszett!” (Mt 18,11). Urunk erre figyelmeztet: Nem tudjátok megmenteni magatokat. Ezért jöttem el én. Üdvösségeteket egyedül én tudom kimunkálni.
Eljutottál-e oda, hogy végleg eltávolíts magadból minden függőséget a saját testedtől? Mondtad-e már: „Uram, tudom, hogy én nem vagyok képes megtenni. A kezem, a szemem, a lábam mindenen eluralkodik.” Ha még mindig a régi szövetség kötelékében élsz, meg kell bánnod, és meg kell vallanod: „Jézusom, én már nem tudom többé irányítani az életemet. Mindent elrontottam, amihez csak hozzányúltam. Segíts most nekem, hogy elvágjak minden függőséget a szememtől, a kezemtől, a lábamtól! Szabadíts meg minden olyan testies próbálkozástól, amellyel neked akartam tetszeni! Szellemed által metssz le tagjaimról minden botránkoztató kívánságot és szokást!”
Nem neked kell végrehajtanod a lemetszést. Jézus keresztáldozata minden erőfeszítésednek véget vetett. Egyszerűvé tette számodra az utat. Mindössze csak gyermeki bizalommal hinned kell abban, amit Krisztus elvégzett érted – hinni a szövetségkötéskor tett ígéreteiben és gondviselésében.

Tom Marshall - A szeretet, a legtartósabb építőelem 7.


Szánalom: szeretet és együttérzés

A szánalom, vagy amit néha annak tartunk, gyakran nem egyéb, mint pusz­ta érzelem: megérint minket valakinek a helyzete, de nem teszünk sem­mit ezzel kapcsolatban. Robert Greenleaf erre hívja fel a fi­gyel­mün­ket, amikor ezt mondja: “A gondoskodó könyörületesség gyakran for­dí­tot­tan arányos a társadalom eszményképeivel”.
A szánalom a sajnálat vagy a lesújtottság érzése mások betegsége vagy szenvedése láttán. Szükség van hozzá némi képzelőerőre, hogy be­le tudjuk képzelni magunkat mások helyzetébe, és arra, hogy át tud­juk érezni, mit élnek át. Isten szívében a szánalom kegyelemmel, meg­bo­csá­tás­sal és gondoskodással párosul, és ez arra késztette Őt, hogy Krisz­tus által töltse be a szenvedők és az elveszettek szükségeit. Pál le­ve­le­iben a szánalom kedvességgel, emberiességgel, gyengédséggel, tü­re­lem­mel, megbocsátással és hosszútűréssel kapcsolódik össze.
A szánalom ezenkívül egyfajta lakmuszpapír-próba, melyből meg­tud­hat­juk, hogy mely érzelmek megengedettek számunkra, ke­resz­té­nyek számára, és melyek nem. Ha egy érzelem összeegyeztethető a szá­na­lom­mal, akkor megengedett, de ha nem összeegyeztethető, akkor biz­tos, hogy nem az. Például: lehetséges, hogy haragszom valakire, mi­köz­ben szánalmat érzek iránta, az viszont elképzelhetetlen, hogy egy­szer­re érezzek rosszindulatot és szánalmat valaki iránt.

Megbocsátás: a szeretet legszívélyesebb oldala

Egyetlen kapcsolat sem maradhat életben, még kevésbé lehet virágzó a megbocsátás készsége nélkül. A megbocsátás véget vet a hi­báz­ta­tás­nak, és szabaddá teszi a vétkes felet a büntetéstől, a viszonvádaktól és a rosszallástól. A megbocsátás kegyelemből származik, mivel az, aki meg­­bo­csát, lemond valamiről, és ezzel együtt egyszer s mindenkorra le­zár­ja az ügyet.
Kapcsolatainkban mindig fennáll az a veszély, hogy magunkban lis­tát vezetünk embertársaink vétkeiről, kudarcairól és gyengéiről, ké­szen arra, hogy szükség esetén ezeket bizonyítékként felhasználjuk el­le­nük. Ha ez így van, akkor valójában nem bocsátottunk meg. A kap­cso­la­tok­ban nagyon sok feszültség ebből a meg nem bocsátásból, va­la­mint abból származik, hogy az emberek érzik: múltbeli tévedéseiket még mindig felhasználják ellenük. Isten úgy bocsát meg, hogy nem ve­zet listát bűneinkről, soha többé nem emlékezik vissza rájuk, és ne­künk is ugyanígy kell megbocsátanunk egymásnak.

Rick Warren - A bűn érzelmileg szorongást és csalódást okoz

Megvizsgáltam mindent, ami a nap alatt történik, és úgy találtam, hogy minden hiábavalóság, időpocsékolás és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számításba venni. (Préd. 1:14-15, EFO)


A bűn érzelmileg szorongást és csalódást okoz.
Salamon ír erről a Prédikátor könyvében: "Megvizsgáltam mindent, ami a nap alatt történik, és úgy találtam, hogy minden hiábavalóság, időpocsékolás és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számításba venni" (Préd. 1:14-15, EFO).
Salamon azt mondja, hogy emberileg minden értelmetlen, mert nem tudjuk megváltoztatni a múltat és nem tudunk uralkodni a jövőnk felett. Nem tudjuk visszafordítani mindazt, amit rosszul csináltunk.
És nincs hatalmunkban a jövő sem. Életed legfontosabb dolgai fölött többnyire nincs hatalmad. A világot nem lehet csupán emberi erőfeszítéssel működtetni.
Mehetünk és tehetünk jót a világban? Igen. Kellene ezt tenni? Igen. Tudjuk könnyíteni a fájdalmunkat? Persze.
De a világ megjavíthatatlanul összetört. Szolgálunk mások felé, hogy csökkentsük a fájdalmat, gyógyítjuk az embereket, segítünk nekik túljutni a betegségeken. De legyünk őszinték: nem hozzuk el a Királyságot a földre. Ez nem a Mennyország.Legfontosabb feladatunk az, hogy eljuttassuk az embereket a tökéletes helyre, nem pedig az, hogy a földet tegyük tökéletes hellyé. Meg kell próbálnunk jobbá tenni a világot? Igen. El kell várnunk, hogy tökéletes legyen? Nem. Az okozott kár túl nagy, nem lehet megjavítani.
Mivel a kár olyan nagy, ezért idegesek leszünk - mert a dolgok nem működnek jól, nincs elég időnk arra, hogy mindent megcsináljunk, ezért aztán a dolgok mennek a maguk útján. Késések vannak, nehézségek, zsákutcák és természetesen csalódások.

Készültél már úgy egy nagy eseményre, hogy ezt mondtad: "Ez annyira jó lesz!"? Majd amikor vége lett, elgondolkoztál: "Ennyi volt?" Ismerek olyan embereket, akik egy egész éven keresztül az esküvőjüket tervezik. Aztán egy óra alatt vége van.
A lényeg az, hogy elképesztő képességgel rendelkezünk ahhoz, hogy túlbecsüljük milyen boldogok leszünk azzal a bizonyos emberrel, azon az eseményen vagy azzal a dologgal. Nemcsak életünk eseményei vagy az életünkben résztvevő emberek miatt vagyunk csalódottak. Saját magunkkal szemben csalódunk valójában.
Miért? Mert ez nem a Mennyország. A földön minden sérült. Semmi nem működik tökéletesen a bűneink miatt.

2013. április 28., vasárnap

Kenneth E. Hagin - Az ima gyümölcse


Ha  énbennem  maradtok, és  az  én  beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsõíttetik meg az én  Atyám, hogy  sok  gyümölcsöt  teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. — JÁNOS 15,7. 8.

„Ha  énbennem  maradtok…”  Ha  újjászülettünk,  már valóban Krisztusban lakozunk. Ha Jézus csak ennyit mondott volna, akkor másra nem lenne szükségünk, Õ azonban így folytatta: „… és az én beszédeim bennetek maradnak…”
Jézus beszédei olyan mértékben maradnak bennünk, amilyen mértékben megengedjük, hogy irányítsa az életünket. Vagyis olyan mértékben, amilyen mértékben az Ige szerint cselekszünk. Ha Jézus beszédei bennünk maradnak, akkor kell lennie hitünknek is, mert a Biblia azt mondja: „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” (Róm. 10,17) Az  nem  lehetséges,  hogy  valakiben  megmaradnak Jézus szavai, és még sincs hite. A hitetlenség és
a  kételkedés  abból  származik,  hogy  nem  ismerjük  Isten Igéjét.  Ha  éljük  is  az  Igét,  akkor  az  Ige  olyan  gazdagon lakozik  bennünk,  hogy  amikor  imádkozunk,  szavaink Jézus  szavaivá  válnak  ajkainkon.  Olyan  lesz,  mintha  az Atya szavai szólnának Jézus ajkain.


Megvallás:  Én  Krisztusban  maradok  és  az  Õ  beszédei bennem maradnak. Elrejtem az Õ szavait a szívemben. Hiszem ezeket, imádkozom ezeket. Amikor imádkozom, az  Ige,  ami  a  szívemben  lakozik,  Isten  szavává  válik az ajkaimon, az pedig nem térhet vissza Istenhez üresen. Az Ige megcselekszi azt, amit ígér!

R. Liardon - John Alexander Dowie 1.


„Vajon lesz-e bátorsága esőért imádkozni?... Ha igen, és mégsem esik, akkor nem ő Illés. Ha viszont meghátrál, akkor fél megtenni és ez szinte rosszabb. A prédikátor végül térdre hullt a szószék mögött. Ilyen feszült figyelemmel még sohasem kísérték egy imáját sem: "Istenünk, Atyánk, látjuk, milyen csapás alatt sínylődik ez a föld... tekints rá irgalommal, és küldj esőt.."
A főpolgármester váratlanul szünetet tartott, majd ezt mondta: "Menjetek haza gyorsan, mert nagy eső” zúgása hallatszik." De már késő volt. Még fel sem kerekedett a tömeg, amikor az eső már vízesésként zúdult reájuk.”

A mai nemzedékből csak kevesen ismerik John Alexander Dowie szolgálatának megragadó és drámai történetét. Kétségtelen pedig hogy ennek az embernek sikerült a századfordulón felrázni a világot. Az élő Isten egyházát a társadalom figyelmé­nek középpontjába állította, különösen ami Isten gyógyító erejét és a megtérést illeti. Akár egyetértett valaki Dr. Dowie-val, akár nem. annyi tény, hogy hihetet­len története rendíthetetlen hitet és igen erőteljes látást mutat. .Alexander Dowie szolgálatának köszönhetően sok-sok milliónyi megtérést jegyeztek fel. Bár élete tragikus véget ért, alig van életpá­lya, amely az övénél több energiát és életerőt sugározna. Apostoli szolgálata megváltoztatta a világot, s azáltal, hogy hitelt érdemlően bemutatta: Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké Úr, két világrészben is egymaga hívta ki és győzte le korának erősen hitehagyott, mélabús szellemét.

Hol képmutató és ellenkező klérussal, hol ádázul rágalmazó plety­kalapokkal, máskor vérengző csőcselékkel vagy könyörtelen hivatal­nokokkal szemben is Dowie állta a sarat. Apostoli elhívását Istentől ka­pott koronaként, üldöztetését kitüntetésként viselte.

John Alexander Dowie 1847. május 25-én, a skóciai Edinburgh-ban született. Hívő szülei, Mr. és Mrs. John Murray Dowie olyan nevet ad­tak neki, amelyhez - remélték - felnő majd: „John”-nak nevezték el, amely azt jelenti: „Isten kegyelmével”, és „Alexanderének", amely pe­dig ezt: „az emberek segítője”.

Csak a hit szemével nézve lehetett azonban elképzelni, hogy a nyo­morban született kisgyermek számára olyasmit tartogat a jövő, mint ami később valóra vált. Az iskolából ugyan a gyakori betegeskedés mi­att ki-kimaradozott, a kis Dowie borotvaéles felfogóképessége és lelke­sedése mégis feltűnést keltett. Szülei abban a reményben nevelték és gyámolították, hogy Isten elhívja majd valamikor. Ima- és bibliatanul­mányozó összejöveteleiken a fiatal Dowie is tevékenyen részt vett. Azt sem mulasztották el soha, hogy a szolgálatba is bevonják. Nagyon sze­rették; s a szülei nyújtotta biztonság kulcsfontosságú volt a kis John formálódásában.

Még csak hatéves volt, amikor elejétől végigolvasta a Bibliát. Amit olvasott, az olyan meggyőző erővel hatott rá, hogy mély gyűlölet ala­kult ki benne a szeszes italok élvezetével szemben. Skóciában akkor­tájt éppen egy mozgalom kezdett terjedni, amely az alkoholtól való tartózkodást hirdette, és Dowie - anélkül, hogy tudatában lett volna Isten munkájának az életében - maga is részt vett az alkoholellenes tüntetéseken; sőt egy beadványt is aláírt, amelyben kötelezte magát arra, hogy sohasem követ el visszaélést szeszes italokkal.
Közben a Biblia olvasását sem hagyta abba, és amennyire tehette, apját is elkísérte a „prédikációs utakra”. Egy ilyen utazás alkalmával találkozott egy Wright nevezetű egyszerű utcai prédikátorral, és az evangélium hallgatása közben a fiatal Dowie Jézus Krisztusnak adta a szívét.
Nagyon zsenge korban, már hétévesen érezte, hogy elhívást kapott a szolgálatra, de nem tudta még, mi módon válaszoljon rá.

Karizmatikus klasszikusok - Kathryn Kuhlman - ORU Chapel 1974. Just Jesus 1.

Simon Wiesenthal - Aki önmaga elől menekült 2.


Roschmann eredetileg nem nagyon izgatta magát letartóztatása miatt, mert azt hitte, „csak” újnáci üzelmekkel gyanúsítják, és e címen kétszázadmagával került fogságba. Csak akkor ébredt a veszély tudatára, amikor egy szép napon elébe állt két brit katona, hogy elvigyék Dachauba. Osztrák náci körökben ekkorra már elterjedt a hír, hogy az egykori koncentrációs táborban működő amerikai katonai bíróság hozza a legkeményebb ítéleteket.
  Vonatra szálltak, és Graztól Salzburgig Roschmann-nak bőven volt ideje, hogy elgondolkodjék a jövőről. Amikor a vonat megállt Halleinben, engedélyt kért, hogy az illemhelyre menjen, ami voltaképpen feltűnhetett volna őreinek, hiszen az állomásokon való tartózkodás alatt az illemhelyet tilos használni, de a brit katona beérte azzal, hogy odaállt az ajtó elé. Roschmann pedig kiugrott az ablakon – amely nem a peronra nyílt –, és eltűnt a téli éjszakában.
  Az angol katona néhány perc múlva feltörte ugyan az illemhely ajtaját, majd a vészfékkel megállította a vonatot, de akkorra az már megtett néhány kilométert, és a frissen hullott hóban nyomok után is hasztalan kutattak. Roschmann később elmesélte, hogy egész éjjel mozdulatlanul feküdt a hóban, nehogy elárulja magát. Csak másnap kereste fel egyik bajtársát, aki aztán továbbsegítette. Az újságok nem tudósítottak Roschmann szökéséről, mert az angolok fátylat akartak borítani a baklövésre; magam is csak akkor tudtam meg, mi történt, amikor érdeklődtem Dachauban, hogy áll a pere. És így odalett az esély, hogy esetleg még menekülés közben el lehessen csípni.
  
Évekkel később megtudtam, hogy Halleinből eljutott a Felső-Ausztria és Salzburg tartomány közötti határnál lévő Ostermiethingbe, a menekülő nácik egyik csatlakozási állomására. A régi bajtársak szájról szájra adták a szükséges kódszavakat; Roschmann is így igazolta magát. Két hétre elbújtatták egy téglaégetőben, míg aztán a szervezet a következő szállítmánnyal átcsempészte az olasz határon. Mint csaknem valamennyi barátja, ő is a római via Sicilián lévő ferences kolostorban talált menedéket, és élvezte Hudal püspök védelmét. A római Caritas szervezte meg és fizette kivándorlását Argentínába, ahol a Buenos Aires-i Villa de Mayóban telepedett le.
  Argentínát Roschmann azért választotta, mert feleségének rokonai éltek ott (bizonyos Vidmerék), és tőlük segítséget remélt. Mint Hudal valamennyi védence, ő is el volt látva hamis papírokkal: most Fritz vagy Frederico Wegenernek hívták, s mint ilyen dolgozott először egy Aeros nevű utazási irodában, majd egy bizonyos Stemmlerrel asztalosműhelyt nyitott. 1955-ben összeházasodott titkárnőjével, Irmtraud Schuberttel, noha Grazban feleséget és gyermekeket hagyott. A törvényes feleség Vidmerék révén értesült az eseményről, és feljelentést tett. Így történt, hogy Eduard Roschmann, alias Fritz Wegener ellen 1959-ben bigámia miatt letartóztatási parancsot adtak ki. Az újabb, immár rigai működésével kapcsolatos letartóztatási parancs csak egy évvel később született meg.

Peter Horrobin - Hogyan lépnek be a démonok 5.


A védelem alapelve

Istennek az volt a szándéka, hogy a gyermekek szüleik védelme alatt álljanak és „az Úr félelmében és intése szerint” növekedjenek fel. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek Isten helyi képviselőinek kell lenniük, és úgy kell felnevelniük gyermekeiket, hogy megismerjék őt mint Atyát.
Az a védelem, amelyet a szülőknek biztosítaniuk kell gyermekeik számára, olyan mint egy esernyő. Bármennyire is zuhog az eső, ha valaki az esernyő védelme alatt áll, akkor száraz marad. Ha azonban az esernyő lyukas, akkor az ember el fog ázni azon a részén, amely éppen a lyuk alatt van, máshol azonban száraz marad.

Ha tehát az apa tudatosan bűnt követ el, akkor ezzel lyukat üt a védelmen (kilyukasztja az esernyőt), és így azok, akik az esernyő alatt állnak, sebezhetővé válnak ugyanazon a területen. Vagy – hogy még pontosabban fogalmazzunk – ha az apa egy bizonyos bűn miatt démonizálódik, akkor a gyermekek is sebezhetővé válnak ugyanazon démoni erők számára.
Amikor az apa, akinek ősei négy generáción keresztül házasságtörő életmódot folytattak, ránéz a fiára és ezt kérdezi: „Vajon van-e remény az ő számára?”, akkor el tudjuk neki magyarázni, mi történt a démoni világban és biztosíthatjuk őt afelől, hogy fiának lehetősége van úgy dönteni, hogy elfordul a bűntől, megbocsát őseinek és utána megszabadulhat attól a szellemtől, amely nemzedékről nemzedékre kiváltotta a házasságtörő életmódot. Van remény, de a szabadítás szolgálata nélkül minden egyes generációra átokként nehezedik az a bűnös magatartási minta, amelynek forrása a dédnagypapa bűne volt.

Nem csoda, hogy a Jeremiás siralmainak írója ezt mondja: „A mi őseink vétkeztek, most már nincsenek, és nekünk kell szenvednünk bűneik miatt” (Jeremiás siralmai 5:7). Mózes harmadik könyvében pedig ezt olvassuk: „Utódaitok megvallják bűneiket és az ő őseik bűneit, akik szembeszegültek velem és fellázadtak ellenem” (3Mózes 26:40).
Fontos azt is emlékezetben tartanunk, hogy az Isten szerinti fedezék biztos védelmet nyújt, amely alatt a gyermekek felnövekedhetnek „az Úr félelmében és intése szerint”. Nem csoda, hogy a Sátán minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a szülőket bűnbe vigye, hogy a generációs védőernyőn ütött lyuk által megpróbálja magának követelni a gyermekeket. A tízparancsolat ugyanennek a kérdésnek a másik oldalát is kifejezi: „Megmutatom az én szeretetemet ezer nemzedéken keresztül azok felé, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják” (2Mózes 20:6).

2013. április 25., csütörtök

David Wilkerson - A KERESZT ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG 7.


RITKÁN FORDUL ELŐ AZ EGÉSZ BIBLIÁBAN, HOGY ISTEN OLYAN KEMÉNYEN BESZÉL VALAMIRŐL, MINT E HELYEN JÉZUS.

Pásztorok, evangélisták és tanítók! Vésődjön a szívetekbe Jézus kemény szavainak komolysága: „…jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik”!
Semmi sem keltette fel annyira Jézus haragját, mint az a támadás, ami ezen igazság ellen szólt. Azt gondolhatjuk, hogy haragja elérte a csúcsát, amikor a pénzváltókat kiűzte a templomból. Az azonban semmi ehhez a vádbeszédhez képest. Szavai itt még szigorúbbak, mert tudja, hogy a cselekedetek és a kereszt összevegyítése az egész egyházat romba döntheti.
Ismerek egy orosz pásztort, aki azt hirdeti, hogy senkinek sem teljes az üdvössége, amíg először nem szenvedett. Ő egyszer ezt mondta nekem: „A gyülekezetednek nincs joga örvendezni addig, amíg mindannyian el nem szenvedtek nehéz időket.”
Nem, soha! Isten szolgájaként reszketve hallom, amit Jézus mond itt a gyülekezetének: ha közülünk bárki, bármilyen szolgálatban álljon is, ember alkotta erkölcsi törvényekre, törvényeskedő szabályokra vagy bármely más emberi előírásra vonatkozóan azt állítja, hogy szükséges az üdvösséghez, az magának Istennek a haragjával találja szembe magát. Ha leterheljük Krisztus akármely gyermekét saját felekezeti előírásainkkal, jobb lenne, ha a tenger mélyére vetnének minket!

MOST ÉRÜNK A SZENTÍRÁS EGYIK LEGINKÁBB FÉLREÉRTETT FEJEZETÉHEZ.

Ahhoz a fejezethez értünk, amelyet „csonkítási” szakaszként ismerünk. Jézus ezt mondja itt a tanítványainak: „Ha pedig a kezed vagy lábad megbotránkoztat (botlásba visz, kelepcébe csal) téged, vágd le és dobd el (magadtól), jobb neked, ha csonkán és sántán mégy be az életbe, minthogy két kézzel vagy két lábbal dobjanak (vessenek) az eoni [(világ)korszakig tartó] tűzbe,” (Mt. 18,8).
Jézus ezzel a szóval kezdi a mondatot [az angol régi fordítású biblia szerint - a ford.]: „ennélfogva” – ami azt jelenti: ennek fényében. Belehelyezi ezt a kijelentést annak az egész tanításnak az összefüggésébe, amelyet a cselekedetek és a kereszt keveredése kapcsán ad. Tehát amikor ezt mondja: „Ha a te kezed vagy lábad botránkoztat meg téged...”, akkor arról a botránkozásról beszél, amelyet a kereszt okoz a testi embernek.
Emlékeztetlek: Jézus már korábban megmondta, hogy a következő kijelentés sok hívőre igaz lesz: „mert amikor jön a szorongatás (nyomorúság), vagy az üldözés az Ige szava miatt, azonnal megbotlik (eltántorodik). [megbotránkozik- Károly - ford. szerint]” (Mt 13,21). Krisztus nagyon világosan kijelentette: Isten igéje sokak számára botránkoztató lesz. Saját földijeim is megbotránkoznak, amikor erről beszélek nekik (lásd a 13,57-et).
Ne feledjük, milyen emberekhez beszél Jézus! Az első századi gyülekezetet alkotó hívő zsidók kijelentették: „Meg tudom oldani. Képes vagyok megtartani a törvényt.” És sokan közülük sosem alázták meg magukat, és nem törekedtek az üdvösségre. Ehelyett saját kezükbe vették a dolgokat, életüket alárendelték a vallási szabályoknak és rendelkezéseknek. Elsősorban Mózesre figyeltek, nem pedig Krisztusra.
Amikor Jézus itt ezt mondja: „vájd ki – vágd le”, elsősorban a zsidó hallgatókhoz szólva a saját jótetteikben való bizalomról beszél. A kéz, a láb és a szem mind a testet jelképezi – a függetlenség eszközeit, amelyek által az ember a saját útját járja, a maga akaratára támaszkodik, és emberi erőfeszítésekkel akarja elszakítani magát a bűntől. Az ilyen embernek ezt mondja Jézus: A szemed rossz irányba néz. Saját képességeidre és erődre akarsz támaszkodni. Ezért vájd ki a szemed! Meg kell tisztítanod a testedet, az elmédet és a szívedet ettől a helytelen gondolkodástól! Tegyél le erről, és sürgősen távolítsd el magadból! Vágd ki magadból a reményt, hogy bármiféle saját érdemet vagy jóságot felajánlhatsz Istennek! A kívánságokat és a botránkozásokat le kell metszeni, de nem a saját kezeddel. Ezt a Szellem végzi el. – Ezután pedig egyszerűen fuss az én karomba! Alázd meg magad, ahogyan egy kisgyermek, és fogadd el, hogy győztem a kereszten! Add át magad teljesen nekem, hogy életed tőlem függjön! A Kálvárián elvégzett művem alapján többé már nem vagy a magadé. Megvásároltalak. Az én Szellemem véghezviszi majd benned a megszentelődést, amit tőled kérek.

Megjelent: Martin Smith - God’s Great Dance Floor: Step 01 (2013)


Tracklist:

01. Awake My Soul
02. Fire Never Sleeps
03. Back to the Start (God's Great Dance Floor)
04. Waiting Here for You
05. You Carry Me
06. Safe in Your Arms
07. Soldiers
08. Jesus of Nazareth
09. Catch Every Teardrop
10. Shepherd Boy
11. Jesus Blood (Bonus)
12. Spirit Break Out (Bonus)
13. There Is Always a Song (Bonus)
14. I Could Sing of Your Love Forever (Bonus)
15. Back To the Start (Video)
16. God's Great Dance Floor My Story (Video)

Scofield - Dániel könyve 8. fejezet


(8,1) A 8. és 11. fej. feltűnően pontos jövendölései Antiochus Ephiphanes hellén király uralkodásáról, jelleméről és múltjáról, aki Nabukodonozor ideje után négyszáz évvel kegyetlenül üldözte a zsidókat, Prophyrust, a keresztyénellenes filozófust Kr. u. a 3. században arra a megállapításra vezette, hogy Dániel könyvét nem írhatták eme idők előtt. Ezt a felfogást sok modern bibliakritikus is átvette, de ez ne akadályozzon meg senkit –aki hiszi, hogy a próféciák jövendőt mondanak – abban, hogy elfogadja a könyv megírásának hagyományos időpontját.

(8,1) Ebben a fej.-ben részleteket találunk, a második és harmadik világbirodalomról: a 2. fej. ezüst- és rézkirályságáról; és a 7. fej. medve- és párducuralmáról, azaz a történelem méd-perzsa és görög (macedón) királyságairól. Ennek a látomásnak idején (8,1) az első világbirodalom már vége felé járt. Belsazár volt a birodalom utolsó uralkodója Babilon városában.

(8,9) E vers „kis szarv”-a (vö. 23. v.) Antiochus Ephiphanes személyében teljesedett be (Kr. e. 171-165), aki Szíriából jött (a 8. és 22. v.-ben említett négy királyság egyikéből), üldözte a zsidókat és megszentségtelenítette a templomot Jeruzsálemben. Ne tévesszük össze őt a 7,8-ban említett „kicsiny szarvval”, amely majd a nagy nyomorúság idején fog fellépni (lásd 9-13.23. v.-et). A 7,8 „kis szarv”-a a tíz szarv közül támad; erre a tíz részre a negyedik birodalom (a római) oszlik fel, míg a 8. fej.-ben említett „kis szarv” annak a négy szarvnak az egyike (9. és 22. v.), melyekre a harmadik királyság (a görög) oszlott fel Nagy Sándor halála után (21-22. v.), és Nagy Sándor hadvezéreinek négy királysága utolsó idejére mutat (23. v.). Mindkét „kicsiny szarv” erőszakoskodó a zsidók és Isten elleni gyűlöletében, és mindketten megszentségtelenítik a jeruzsálemi templomot (vö. Dán 7,25 és Dán 8,10-12-t).


(8,13) Dániel hét esetben beszél pusztításról:
(1) a szentélyéről (Dán 8,13), amit Antiochus Ephiphanes teljesített be, Kr. e. 171-165;
(2) a szentélyéről (Dán 9,17), ami a szent hely állapotára utal Dániel idejében, mialatt a zsidók fogságban voltak;
(3) általában az országról, beleértve Dániel idejét is;
(4) a szentélyéről (Dán 9,26), ami Kr. u. 70-ben teljesedett be, amikor elpusztult a város és a templom a Messiás megölése után (Lk 21,20);
(5), (6) és (7) amikor a fenevad elpusztítja majd a szent helyet, Dán 9,27; 11,31; 12,11. Vö. Mt 24,15; Márk 13,14; 2Tesz 2,3.8-12; Jel 13,14-15.

(8,14) Ez a jövendölés az Antiochus Ephiphanes alatti kegyetlen üldözés idején következett be, és amikor utána megtisztították a szent helyet Jeruzsálemben.

(8,22) Nagy Sándor birodalmát a következő négy királyságra osztották (Kr. e. 4. században): Macedónia, Szíria, Egyiptom és Kis-Ázsia.


(8,23) Ennek a sötét személyiségnek a kilétéről háromféle vélemény van:
(1) Egyesek azt gondolják, hogy ő az „északi király” a Dán 11,40-ben.
(2) Mások úgy tekintik őt, mint aki az utolsó idők római vadállatának egyik típusa (Dán 7,23-27). És
(3) némelyek ebben a királyban az utolsó római vadállatról szóló közvetlen próféciát látják, s ezzel egyben meghatározzák származásának földrajzi helyét is.


2013. április 24., szerda

Kenneth E. Hagin - Ő tartja az Ő Szavát


Mert amint leszáll az esõ és a hó az égbõl, és oda vissza  nem  tér, hanem  megöntözi  a  földet, és termõvé, gyümölcsözõvé teszi azt, és magot ád a
magvetõnek és kenyeret az éhezõnek: Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem  megcselekszi, amit  akarok, és
áldott lesz ott, ahová küldöttem.
— ÉSAIÁS 55,10. 11.

Az Ésaiás 55,11 egy olyan igevers, amit állandóan használnod  kellene  az  imáidban.  Ez  az  imaélet  gerince.  Az Istentõl kiment egyetlen Ige sem térhet vissza hozzá üresen. Isten azt mondta: „… gondom van az én Igémre, hogy be-
teljesítsem azt.” ( Jer. 1,12) A King  James-Biblia széljegyzete szerint: „Ügyelek arra, hogy az én szavamat végrehajtsam.” Isten  be  fogja  teljesíteni  az  Õ  Igéjét,  ha  te  rendületlenül kitartasz mellette!
Imáimra  akkor  jöttek  a  leghatalmasabb  válaszok, amikor Isten elé vittem az Õ Igéjét, és emlékeztettem Õt arra,  hogy  mit  mondott.  Dicsõség  Istennek,  Õ  megtartja a Szavát.


Megvallás: Isten  Igéje  nem  tér  hozzá  üresen,  hanem megcselekszi,  amit  Õ akar,  és  beteljesedik  ott,  ahová Õ küldte. Én Isten elé viszem az Õ Igéjét imában. Isten pedig beteljesíti azt, megtartja az Õ Igéjét. És én élvezem ennek áldásait.

Kari Jobe with Chris Tomlin - Revelation Song

700-as Club - Élet a csőd után

Tom Marshall - A szeretet, a legtartósabb építőelem 6.


Szeretetteljes gondoskodás: a szeretet leggyengédebb formája

A gondoskodás a szeretetnek egy olyan kifejeződése, amely el­vá­laszt­ha­tat­lan az intimitástól, például az anya és a csecsemő kapcsolatában, a férj és a feleség viszonyában, vagy a szülő-gyermek kapcsolatban. Az a felismerés váltja ki az erősebb félből, hogy a másik, a gyengébb fél nagyon sebezhető, ugyanakkor nagyon értékes. A Biblia “sze­re­tet­tel­jes könyörületességnek” nevezi Isten viszonyulását hozzánk, és ezért kell nekünk is gyengéden megbocsátanunk egymásnak.
A gyengédség nem követelőzik, nem vár választ vagy viszonzást, csak annyit kér, hogy fogadják el. Mind szavaiban, mind cse­le­ke­de­te­i­ben nagyon gyengéd, mivel tudatában van a másik ember tö­ré­keny­sé­gé­nek, és annak, hogy érzelmei mennyire érzékenyek. Például ha meg akarunk vigasztalni egy gyászolót, vagy meg akarunk nyugtatni egy zaklatott, félő embert, nagyon fontos, hogy szeretetteljesen be­szél­jünk hozzá. Ez azt jelenti, hogy beszédünk hangszíne a leg­fon­to­sabb.
A férfiasság sztereotip nyugati felfogása hajlamos arra, hogy a gyen­géd­sé­get valami puha és gyenge dolognak képzelje el. Ez a té­ve­dés katasztrofális következményekkel jár. Számtalanszor előfordul, hogy a férfiak képtelenek adni vagy elfogadni gyengédséget, és ezt mind ők, mind feleségük és gyermekeik rettenetesen megsínylik. Bár a szeretetteljes gondoskodás valóban gyengédséget jelent, soha nem szár­maz­hat gyengeségből, csak erőből, ezért védelmező és megerősítő jel­le­gű, és az, aki részesül benne legyen az csecsemő, kisgyermek, fe­le­ség vagy barát azt érzi, hogy biztonságban van és dédelgetik.

Bőkezűség: a szeretet legnagylelkűbb formája

Ez nemcsak a pénzbeni bőkezűséget jelenti, hanem ami még ennél is fon­to­sabb: az időben, figyelemben, segítségben, bátorításban és el­is­me­rés­ben való nagylelkűséget is. Olyan dolgokban is megnyilvánul, mint az őszinte öröm kifejezése a másik ember sikere vagy sze­ren­csé­je láttán.
Istennek a természetéhez tartozik, hogy bőkezűen, szinte pazarlóan ad, és nekünk is ugyanezt kell tennünk. Megtapasztaltuk, hogy a nagy­lel­kű­ség mind kulcsa, mind pedig célja a sikeres életnek, de ez a si­ker elsősorban virágzó lelki életet jelent, amely tartalmas, erőtől duz­zad és a képességek egész tárházával rendelkezik. Az a szóhalmaz te­hát, amellyel a bőkezűséget jellemezhetnénk, nagyjából így hangzik: ön­zet­len, soha nem szűkmarkú, nagylelkű, szívességre hajlamos, irigy­ség­től mentes és segítőkész. Ilyen lehet egy valóban nagyszerű em­ber vagy vezető portréja. Ezek a szavak egy széles látókörű, jó­in­du­la­tú, együttérző és fogékony embert sugalmaznak.

Simon Wiesenthal - Aki önmaga elől menekült 1.


Még soha nem hallottam a nevét, de ismert írónak mondta magát, akinek néhány könyvét már meg is filmesítették. Hogy szavait megerősítse, át is adott egy ajánlólevelet Fred Zinnemanntól, aki tömören csak ennyit közölt: Frederick Forsyth úr tehetséges író, és ő arra kér, legyek segítségére.
  – És miben segíthetnék önnek? – érdeklődtem.
  Ekkor kiderült, hogy Forsyth többet tud rólam, mint én őróla. – Olvastam A gyilkosok közöttünk járnak című könyvét – mondta –, és abban van egy fejezet a menekülőket segítő szervezetről, az ODESSA-ról. Elsőrangú filmsztori lehetne.
  – És én mit tehetnék a film érdekében?
  – Ön szállítaná a történelmi hátteret. Egy bűnügyi történetben is a helyén kell lennie mindennek. Úgy kell hatnia, mintha akár meg is eshetett volna.
  Elgondolkodtam. Természetesen már többször is bábáskodtam könyvek megszületésénél, csakhogy ott komoly dokumentációkról volt szó. Ha most egy szórakoztatóipari náci krimi létrejöttéhez nyújtok segédkezet, sokat árthatok az ügynek, melyet szolgálok. – Sajnos attól tartok, ebben nem segíthetek – mondtam bocsánatkérőn.
  De Forsyth nem hagyta lerázni magát. – Itt hagyom a könyv szinopszisát, fussa át. Utána talán mégis szóba áll velem.
  – Rendben van – feleltem, és megbeszéltük, hogy másnap ismét találkozunk.
  
Este elolvastam Forsyth szinopszisát. Egy menekülő német háborús bűnösről szólt – és mindjárt eszembe jutott róla valami. Az ötlet egyik legrégibb ügyemhez kapcsolódott: Eduard Roschmann ügyéhez. Az első értesülést 1946. december 8-án kaptam róla; az anyag, személyi adatai mellett, rövid életrajzot tartalmazott. Az 1908. november 25-én született Roschmann a háború előtt likőrügynök, majd egy stájerországi sör- és szeszesital-gyár alkalmazottja volt. Nem örvendett valami jó hírnek, a nácikkal pedig már akkor is meghitt kapcsolatban állt. A Harmadik Birodalomban aztán karriert csinált: a rigai gettó parancsnokhelyettese lett, s e minőségében legalább háromezer-nyolcszáz zsidó, köztük nyolcszáz gyermek meggyilkolása száradt a lelkén. Ezen túlmenően meghatározatlan számú zsidót szállíttatott az auschwitzi megsemmisítő táborba. Újabb. 1960-ból való dokumentumok szerint az áldozatok száma ennél is nagyobb volt; kitűnt, hogy Roschmann volt a felelős kétezer munkaképtelen zsidó meggyilkolásáért, és ő szervezte meg a hírhedt transzportokat Dünamündéből Lettországba. Ha a szám szerint ismert halottakat a becsültek legkisebb számával összeadjuk, kiderül, hogy mintegy harmincötezer emberélet volt a rovásán.
  
Akárcsak számos más náci bűnözőről, röviddel a háború után róla is az a hír járta, hogy felismerték és agyonverték, de a hírt nem lehetett megerősíteni. 1947-ben aztán kiderült, hogy él és virul: megjelent Grazban, a családjánál, sőt, le is tartóztatták, igaz, nem rigai bűntettei miatt, hanem azért, mert belépett egy újnáci szervezetbe: Theodor Soucek barátjaként tagja lett a Soucek vezette Európai Társadalmi Rendmozgalomnak, a SORBE-nak. Grazban és környékén lakat alá került Soucek régi és újabb bajtársainak egész csapata – köztük Eduard Roschmann is.
  Akkoriban elég szorosan együttműködtem az osztrák rendőrséggel, így tudomást szereztem a letartóztatásról, és magam is tehettem bizonyos lépéseket; értesítettem az amerikaiakat, hogy véletlenségből horogra akadt a rigai parancsnokhelyettes, és jó lenne, ha a gondjukba vennék, mielőtt az osztrákok, ne adj isten, eleresztik. Az amerikaiak nem is haboztak: tájékoztatták az angolokat – Graz ugyanis az ő megszállási övezetükben volt-, és kérték Roschmann „kiadatását”.

2013. április 23., kedd

Rodney H. Browne - Az igazi szőlőtő


1) Én vagyok az igazi szőlőtő, és az Én Atyám a szőlőműves. János 15:1
 
Jézus a Szőlőtő. Isten a Szőlőműves; a Gazda; a Kertész; a Földművelő. A hívők a szőlővesszők. A szőlő nagyon termékeny növény - egy darab szőlőtőből számos szőlővessző nő ki, amely sok szőlőt terem. A szőlő az Ótestamentumban azt a gyümölcsöt jelképezi, amelyet Izráel fiai az Istennek való engedelmessége és szolgálata által termett. A szőlőtő gyümölcse a húsvéti étekben Isten az Ő népe iránti jóságát szimbolizálja.
 
2) Minden szőlővesszőt, amely Énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. János 15:2
 
Különbség van egy vessző megmetszése és levágása között. Az olyan vesszőt, amely gyümölcsöt terem azért metszik meg, hogy elősegítsék a növekedést - így még több gyümölcsöt tud hozni. Időről-időre az Úrnak meg kell fegyelmeznie bennünket, hogy növekedjünk és hogy jellemben és hitben erősebbek legyünk. Akit az Úr szeret, megfegyelmezi.
 
Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Zsidókhoz írt levél 12:11
 
Az az ág, amelyik egyáltalán nem terem gyümölcsöt haszontalan, ézért a törzsnél teljesen le fogják vágni. A gyümölcsöt nem termő ág nemcsak haszontalan és értéktelen, de a fa többi részét is megfertőzheti. Fontos, hogy Jézusban maradjunk, fontos, hogy hagyjuk, hogy az Úr megmetszen bennünket, hogy továbbra is jó, egészséges gyümölcsöt teremjünk.
 
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 19 Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. 20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Máté 7:18-20
 
Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 9 Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Lukács 3:8-9
 
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. János 15:3
 
Isten Igéje megtisztítja és "megmetszi" mindazokat, akik befogadják és elhiszik az Igét, és engedelmeskednek annak.
 
4) Maradjatok Énbennem és Én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; aképpen ti sem, hanemha Énbennem maradtok. János 15:4
 
A szőlővesszőknek Krisztusban kell "maradniuk", és Krisztusnak bennük kell maradnia ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjenek.
 
Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Filippi 1:11
 
5) Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki Énbennem marad, Én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 15:5
 
A szőlőtőtől elválasztott vessző nem tud és soha nem is fog gyümölcsöt teremni. A szőlővessző élete, támasza és tápláléka a törzsön keresztül a gyökérből jön. A vesszők teljesen a törzstől, illetve a gyökértől függenek, sőt, azok nélkül a szőlővessző nem is létezne. Ha Krisztusban élünk, és ha Ő és az Ő Igéje bennünk él, akkor bőséges gyümölcsöt fogunk teremni. Jézus nélkül semmit sem tehetünk. Az Úr csak akkor teremhet gyümölcsöt általunk, ha mi Őbenne maradunk; egyesülve Ővele és Őbenne.
 
6) Ha valaki nem marad Énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. János 15:6
 
A szőlővesszőknek Krisztusban kell élniük, Őbenne kell maradniuk, másképp levágják és elégetik őket. Krisztusban maradni a következőt jelenti: hiszed, hogy Jézus Isten Fia; elfogadod Őt Megváltónak és Úrnak; azt teszed, amit Isten mond; továbbra is elhiszed a Jó Hírt; szereted hívőtársaidat, Krisztus Testét.
 
7) Ha Énbennem maradtok, és az Én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. János 15:7
 
A szőlővesszőknek (a hívőknek) nemcsak Krisztusban kell maradniuk, hanem az Ő beszédének is bennük kell lakoznia. Ha ezt megteszik, kérhetnek bármit, Isten meg fogja azt cselekedni. Micsoda nagyszerű ígéret!
 
Sokan próbálnak meg tetszeni Istennek, csupán jó cselekedetekkel gyümölcsöt teremni és azt tenni, amiről ők azt gondolják, hogy helyes. De Jézus azt mondja, hogy a gyümölcstermelésnek a kulcsa az Ővele való közeli kapcsolat, amilyen közeli kapcsolatban van a szőlővessző a szőlőtővel. Krisztustól távol minden erőfeszítésünk gyümölcstelen. Jézus mindent könnyűvé tesz számunkra - ahogy Hozzá csatlakozunk, és továbbra is kapcsolatban maradunk Vele, Ő táplálni fog bennünket, és így elkerülhetetlenül jó gyümölcsöt fogunk teremni.
 
8) Abban dicsőíttetik meg az Én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek Nékem tanítványaim.János 15:8
 
Istennek csak akkor tudnak a szőlővesszők dicsőséget adni, ha Krisztusban maradnak és sok gyümölcsöt teremnek.
 
De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 23 Az ilyenek ellen nincs törvény. Galata 5:22-23
 
Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 9 Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van, 10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Efézus 5:8-10
 
Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében. Kolossé 1:10

David Wilkerson - A KERESZT ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG 6.


JÉZUS SZIGORÚAN FIGYELMEZTETTE AZOKAT, AKIK AZT TANÍTOTTÁK, HOGY A KERESZT NEM ELÉG AZ ELVESZETTEK MEGMENTÉSÉRE.

Krisztus nagyon világosan megmondta tanítványainak: „aki pedig megbotránkoztat (botlásba visz) egyet e kicsinyek közül, akik bennem hisznek, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a mély tengerbe süllyesztenék. Jaj a világnak a botrányok (a botlásba vivő alkalmak) miatt! mert szükséges (elkerülhetetlen) ugyan, hogy botrányok jöjjenek, mégis jaj annak az embernek, aki által jön a botrány.” (Mt. 18,6-7)
Jézus kifejezte haragját azok iránt, akik azt tanítják, hogy a kereszt nem elég az üdvösséghez. Figyeljük meg, hogy nem a keményszívű farizeusoknak vagy a kételkedő zsidóknak beszélt! Nem, ő közvetlenül az egyháza talpköveihez szólt, a saját tanítványaihoz! Figyelmeztette őket, hogy ne botránkozzanak meg az új szövetségen! El kell fogadniuk az igazságot, hogy egyedül Jézus az, aki teljes fizetség a bűneinkért.
Jézus ezt mondja a mai egyháznak is: Jaj annak az igehirdetőnek, tanítónak vagy bizonyságtevőnek, aki akadályozza, hogy ezek a kicsinyek megtérjenek! Ok egyszerű hittel és bűnbánattal jönnek hozzám. Ti azonban haragomat vonjátok magatokra, ha megbotránkoztatjátok őket ezt mondva: „Jézus nem elég. Ha valóban üdvözülni akartok, többet kell tennetek. íme, itt vannak egyházunk tanításai és szabályai.”
Megtörténik ez a ti egyházatokban? Mi van, ha belép a gyülekezetetekbe egy fiatal nő vastagon sötétre rúzsozott szájjal, testhez simuló ruhában és szokatlan, égnek álló lila hajjal? Lehet, hogy beteg, belefáradt az életbe, és szeretné megismerni Krisztust. Ezért így imádkozik: „Jézus, ha létezel, mutasd meg magad nekem!”
Aztán odajön hozzá valaki, ránéz, és ezt mondja: „Sajnálom, hölgyem, aki keresztény, az nem nézhet ki így. El kell távolítania a sötét rúzst! És nem jöhet többé a gyülekezetbe ilyen szűk nadrágban. Szégyellje magát!”
Vagy megjelenik egy hosszú hajú fiatalember, és alkoholszagot árasztva besétál az istentiszteletetekre. Épp, hogy bemenekült az utcáról, és azt keresi, vajon tényleg jelen van-e Krisztus a gyülekezeti közösségben. Odamegy hozzá valaki a gyülekezetből, és így szól hozzá: „Fiatalember, le kellene vágatnia a haját! És milyen szaga van – mi ez, sör? Nem hiszem, hogy tényleg üdvözül. Ha Istennek akar szolgálni, meg kell változnia. Aki keresztény, annak nem lehet ilyen a külseje, és nem lehet ilyen szaga.”
Természetesen úgy gondolom, hogy az ivás ördögi dolog. Azt is hiszem, hogy a nőknek szerényen kell öltözködniük. A fiatal hívőknek azonban időt kell hagyni arra, hogy a Szent Szellem meggyőzze őket ezekről a dolgokról. Krisztus minden gyermekének teljes szeretetre és támogatásra van szüksége a gyülekezet részéről, amíg meg nem találja a helyes utat.

Rick Warren - A változáshoz választásra van szükség

"Mivel hallottatok Jézusról és megtanultátok az igazságot, ami Tőle van, vessétek le a régi, bűnös természetet és a régi életmódotokat, ami megromlott a bujaság és csalás miatt. Ehelyett, engedjétek, hogy a Lélek megújítsa gondolataitokat és viselkedéseteket. Vegyétek fel az új természetet, amely Isten hasonlóságára teremtetett - valódi igazságban és szentségben."
(Ef. 4:21-24, NLT fordítás)


Nem elég az, ha változni akarsz. Nem elég, ha vágysz a változásra. Sőt, az sem elég, ha ezt mondod: "Van egy álmom a változásról." Értelmetlenek az álmok mindaddig, amíg fel nem kelsz és meg nem valósítod őket. Nem fogsz változtatni életed hiányosságain, amíg nem választod a változást. 
Hogyan akarsz más lenni hat hónap múlva? Érzelmileg erősebb akarsz lenni? Élesebb elméjű akarsz lenni? Egészségesebb? Lelkileg mélyebbre akarsz ásni? 
Ez nem fog automatikusan bekövetkezni. Nem leszel véletlenül egészségesebb életed bármely területén. Sokszor azt gondoljuk, hogy Istenre kell várnunk, hogy ő megváltoztathasson. De nem te vársz Istenre. Isten vár rád!
Az életedben nincs növekedés változás nélkül. Változás pedig nincs veszteség nélkül. Néhány régi dolgot el kell engedned. És nincs veszteség fájdalom nélkül.

Néhányan megragadunk ennél a pontnál, mert nem tanultuk meg, hogyan kell elengedni. Ez egy választás. Az Efézus 4:22 ezt írja: "vessétek le a régi, bűnös természetet és a régi életmódotokat, ami megromlott a bujaság és csalás miatt".
Talán azt mondod, hogy a te hiányosságod biológiai vagy szociológiai eredetű. Egy részük a körülményeid vagy a kromoszómák miatt van. De nem igazán az számít, hogy honnan erednek. Foglalkoznod kell velük. A genetika magyarázatot ad arra, hogy milyen hajlamaid vannak, de ez nem lehet kifogás a bűnödre.

Van ám jó hír is: ha egyszer hívő lettél, új erő lakozik benned, amely nagyobb, mint a régi hajlamok. Ez az erő a Szentlélek.
A Filippi 2:12-13 mondja: "félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségetek, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint".
Ez azt jelenti, hogy félned kellene Istentől? Persze, hogy nem! Félj inkább attól, hogy lemaradsz arról a legjobbról, amit Isten tud adni neked és elvesztegeted az életedet. Félj attól, hogy úgy éled le az egész életedet, hogy sosem fogod megismerni Isten célját. 
Életed megváltoztatásának nem az akaraterő a titka. Isten az, aki az akaratot és az erőt adja neked a Szentlelken keresztül, hogy azt tedd, amit meg kell tenned.

2013. április 22., hétfő

Philip Yancey & Tim Stafford - Éles szavak a beszéd és a cselekedetek összhangjáról


Jakab 2,18 Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet.

Már a levél első két mondata képet ad Jakab stílusáról. A lehető legrövidebb üdvözlés után azonnal a tárgyra tér, és egyik tanácsot sorolja a másik után.
Nem kalandozik el elvont teológiai kérdésekre. Jakab egyszerű, földműves ember, aki a természetből merített párhuzamokkal és színes mondásokkal fejezi ki gondolatait.
Mivel Jakab gyülekezete Jeruzsálemben üldöztetést szenved, érthető, hogy levele elején bátorítja azokat, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül. Ezután azonban gyors váltással más témákra tér át, minden egyes esetben arra  intve hallgatóit, hogy a gyakorlatban éljék meg mindazt, amiben hisznek, és
amiről prédikálnak.

Pénz és kiváltságok

Levelének 2. fejezetében Jakab apostol konkrét példán keresztül mutatja be azt a képmutató magatartást, amelyre az előző fejezetben utalt: a gyülekezet tagjai előnyben részesítik a gazdagokat és a hatalmasokat. Jakab írására végig jellemző az a közvetlen stílus, amellyel igyekszik olvasói elevenére tapintani, és amely nem sok teret hagy a félreértéseknek.  Ahogy Jakab levelének többi témája, a személyválogató bánásmód illusztrációja ugyanolyan aktuálisnak tűnik ma is, mint majd kétezer évvel
ezelőtt, amikor a levél íródott.

Kenneth E. Hagin - Emeld Isten elé az ügyedet


Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál! — ÉSAIÁS 43,26.

„ Juttasd  eszembe…”  Mit  akar  ezzel  Isten  mondani? Azt, hogy emlékeztetnünk kell Istent az imával kapcsolatos ígéreteire. Amikor imádkozol, állj Isten trónja elé és emlékeztesd Õt  az  ígéreteire.  Tárd  Isten  elé  az  ügyedet,  úgy  ahogy az  ügyvédek  szokták.  Az  ügyvéd  állandóan  a  törvényre
hivatkozik.
Te hivatkozz Isten Igéjére. Hivatkozz az Õ szövetségi ígéreteire.  A  King  James-féle  utalójegyzetes  Biblia  széljegyzete szerint az itteni ‘beszéld el’ egy másik jelentése: ‘add elõ az ügyedet’. Ebben a versben Isten arra kér téged, hogy hivatkozz az Igéjére, emlékeztesd Õt és élj a szövetség adta jogaiddal. Isten azzal a felhívással fordul hozzád, hogy vidd elé az ügyedet.
Ha  a  gyermekeidnek  még  nincs  üdvössége,  keresd meg azokat az Igéket, amelyek erre a helyzetre vonatkoznak, majd vidd az ügyet Isten elé. Keresd meg azokat az Igéket,  amelyek  határozott  ígéretet  tesznek  arra,  amire éppen szükséged van. Ha az Ige szerint járulsz Isten elé, az Õ Igéje nem fog kudarcot vallani.


Megvallás:  Én  elfogadom  a  szövetséget  megtartó  Isten felhívását! Emlékeztetem Istent az ígéreteire. Elõállok az ügyemmel. Megkeresem az én esetemre vonatkozó Igéket, és  az  ügyet  Isten  elé  viszem.  Isten  Igéje  szerint  járulok elé, Isten Igéje pedig nem vallhat kudarcot!

Tom Marshall - A szeretet, a legtartósabb építőelem 5.


Barátság: a szeretet legelhanyagoltabb formája

A barátság sajátos vonásait különösen keresztény körökben sokkal job­ban meg kellene becsülni és érteni. Különleges elhívásunk van ar­ra, hogy barátok legyünk, a bűnösök és a magányosak barátai, mint Jé­zus is volt. A felkínált barátságnak nehéz ellenállni, de az em­be­rek azt akarják, hogy barátként bánjunk velük, ne pedig úgy, mint az evan­gé­li­zálás alanyaival.
A Biblia nagyon magasra értékeli a barátságot, olyan sokra tartja, hogy ezzel összehasonlítva elhalványulnak azok az elképzelések, me­lye­ket mai társadalmunkban a barátságról kialakítottunk. Kétséges, hogy ezek meghaladnák gondolkodásunkban az ismeretség szintjét.

Először: a barátok közötti szeretetben egyenlőség van. Kap­cso­la­tuk­ban tudatosan és szándékosan azonos szinten állnak. Vezetőknek ta­lán ezért olyan nehéz baráti kapcsolatokat fenntartaniuk. Le kell száll­­ni­uk a piedesztálról, félre kell tenniük pozíciójukból származó elő­jo­ga­ikat, és el kell felejteniük vezetői allűrjeiket, ha barátságot akar­nak adni vagy elfogadni. Mindig eszembe jut egy embernek a pa­na­sza. Szeretett volna baráti kapcsolatot kialakítani szomszédjával, aki pap volt. Ezt mondta: “A barátja akartam lenni, de amikor együtt vol­tunk, mindig pásztorolni és tanácsolni akart engem.” Ahol a férj és a fe­le­ség igazi barátságban él, ott a vezetés körüli konfliktus, és hogy mit jelent ez a házasságban, értelmét veszti. Ugyan ki vitatkozik ba­rát­já­val azon, hogy kié az utolsó szó, vagy hogy ki a főnök?
Ez az egyenlőség teszi olyan megdöbbentővé azt a tényt, hogy Is­ten barátként is viszonyul hozzánk. “Ábrahám az én barátom” mond­ja Isten, és lejön, hogy úgy beszéljen vele, mint később Mó­zes­sel: szemtől szemben, mint ahogyan az ember a barátjával beszélget. El tudjuk képzelni, milyen lehetett az, amikor Jézus leült a tizenkettő kö­zé, és barátainak nevezte őket? A barátodnak nem pa­ran­csol­gat­hatsz, nem követelhetsz tőle engedelmességet. A barátod szabad aka­ra­tá­ból teszi azt, amit érted vagy barátságodért tesz.

Másodszor: ez az egyenlőség meghittséget és nyitottságot ered­mé­nyez a barátok között. Bejáratosak vagyunk egymás életébe, nem kell formaságoknak eleget tennünk, vagy meghívásra várnunk. Szí­nész­ked­nünk sem kell egymás előtt. A színészkedés és a hízelgés az a két dolog, amit a barátság nem képes elviselni. Barátunkat pontosan az készteti arra, hogy bármi áron is kimondja az igazat, hogy nem ér­de­kek fűzik őt hozzánk. Ezért a barátok gyakran egészen különleges he­lyet foglalnak el az életünkben: elég közel állnak hozzánk ahhoz, hogy fogékonyak legyenek az érzelmeinkre, ugyanakkor elég távol van­nak és eléggé objektívak tudnak lenni ahhoz, hogy a nyerseségig őszin­ték legyenek, ha arra van szükség. “Jószándékból valók a ba­rát­sá­gos embertől vett sebek.” “Miképpen egyik vassal a másikat éle­sí­tik, aképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját.” Szinte érez­zük, hogy az író összerándul fájdalmában, miközben papírra veti eze­ket a szavakat.

És végül: egy igazi barát szeretete szinte hihetetlen dolgokat ké­pes elviselni. Gondoljunk Dávid és Jonathán esetére, a filiszteus Ittaira, Dávid királyra, vagy Ruth és Naomi történetére! “Nincsen sen­ki­ben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő ba­rá­ta­i­ért.” Ez a barátságnak azt az erkölcsi kötelezettségét húzza alá, hogy semminek, még a halálnak sem engedhetem meg, hogy el­vá­lasszon engem a barátomtól. Amikor Jézus testet öltött, magára vál­lal­ta a velünk való barátság erkölcsi kötelezettségét is, ami azt jelenti, hogy soha nem szakít velünk, és soha nem hagy minket cserben. Ezért halt meg, és ezért támadt fel; ezért küldte el Szellemét, hogy egye­sül­jön a mi szellemünkkel, hogy együtt kiálthassuk Pál apostollal: “sem ha­lál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem ha­tal­mas­sá­gok, sem jelenvalók sem következendők, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban”.

Hit Gyülekezete Marosvásárhely - Győzelem az átok felett

Megjelent: Fred Hammond - United Tenors (2013)


Tracklist:

01. Unshakeable
02. Love You Like That
03. Here In Our Praise
04. We Worship You
05. I'm In the Midst
06. I'm Reminded
07. Never a Day
08. Everybody Get Up
09. Come On Let's Pray
10. That's the Only Way To Love
11. My Heart Is Yours
12. Where Are You
13. What Is This
14. My God Is Real
15. I Need You

Rick Warren - A változás feltétele az igazság megismerése

"Mivel hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." Efézus 4:21-24


Nem fogod megváltoztatni az életedben azokat a dolgokat amelyekről tudod, hogy tökéletlenek, csak ha megismered az igazságot. A változás feltétele, hogy megismerd az igazságot.
Jézus azt mondta: "megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (János 8:32) Nem leszel szabad, amíg meg nem ismered az igazságot. A személyes változás titka nem egy gyógyszer, program vagy módszer. Ez nem terápia, könyv, vagy egy szeminárium. Ez nem pozitív gondolkodás, vagy pszichológia. A személyes változás próbája az igazságban van. Meg kell ismerned, és szembe kell nézned az igazsággal magadról, Istenről és a kapcsolataidról, mielőtt változni tudsz.
Minden önpusztító magatartás mögött az életedben ott egy hazugság, amit elhiszel. Ha mélyen adósságban vagy most, az azért van, mert elhittél néhány hazugságot. "Terhelhetem a számlámat örökké, és megúszhatom". Valóban? "Kell nekem ez a ház!" Tényleg? Valóban kell, hogy a tiéd legyen? Igaz ez? Be tudod bizonyítani?

Folyamatosan hazudunk magunknak. De ha változni akarsz, szembe kell nézned az igazsággal.
Jézus azt mondta, az igazság megszabadít. De először nyomorulttá tesz! Nyomorulttá tesz mindaddig, amíg tagadod. Amint elkezdesz őszinte lenni az igazsággal, önmagaddal és minden mással kapcsolatban az életedben, elkezd megszabadítani.
Ki az igazság? Jézus azt mondta: "Én vagyok az igazság". Nem "nálam van". Nem "mutatom az utat". Nem "tanítom az utat". Ő azt mondta, "Én vagyok az, Én vagyok az igazság"
Bízhatsz a szavában. Az ő szava a Biblia.
A Biblia négy dologra jó: "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." (2Timóteus 3:16-17)

A Biblia olyan, mint egy ösvény. Megmutatja, hogy merre, és hogyan haladjunk rajta. Megmutatja, mikor térünk el tőle, és hogy hogyan jussunk vissza rá. Amikor Isten igéjét használod, hogy megmutassa merre, és hogyan menj, megadja az utasításokat és a tudást, amire szükséged van, hogy megváltoztasd az életed.

700-as Club - Halálból az életbe

3 napos konferencia a Hit Parkban!

2013. április 26-28!

2013. április 21., vasárnap

Kenneth E. Hagin - Egy jobb szövetség


Most  azonban  annyival  kiválóbb  szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
— ZSIDÓ 8,6.

Az  Ószövetségben  mindvégig  találunk  olyan  embereket, akik megértették és elfoglalták helyüket a szövetségben.  Józsué  kettéválasztotta  a  Jordán  folyó  vizét.  Parancsolt az idõnek, hogy álljon meg. Illés olyan tüzet hozott le az égbõl, ami nem csak az áldozatot, hanem magát az oltárt is  megemésztette.  Dávid  hõs  vitézei  teljes  védettséget élveztek  a  halállal  szemben  háború  idején,  mindaddig, amíg  szem  elõtt  tartották  a  szövetséget.  Amikor  olvasol róluk, azt gondolod magadban: „ezek szupermenek”.
Az Ószövetségben majdnem minden imát a szövetséghez tartozó emberek mondtak el. Ezekre az imákra válasznak kellett érkeznie.
A hívõket ma ugyanazok a szövetségi jogok illetik meg, mint azokat a hívõket, akik az ó szövetség alatt éltek. Valójában, nekünk egy jobb szövetségünk van, amely jobb ígéretek  alapján  köttetett.  Ezért  nekünk  meg  kell  tudnunk tenni mindazt, amit õk megtettek, sõt még többet is, mert nekünk egy új szövetségünk van, egy jobb szövetség, amely nagyobb ígéretek alapján lett megkötve.


Megvallás:  Jézuson keresztül szövetségem van Istennel. Ez egy jobb szövetség, amely jobb ígéretek alapján köttetett.  Nekem  nagyobb  szövetségi  jogaim  vannak,  mint Ábrahámnak,  Józsuénak, Illésnek és Dávidnak. Én, mint az  új  szövetség  hívõje,  elfoglalom  helyemet  az  imában. Az én imáimra meg kell jönnie a válasznak.

David Wilkerson - A KERESZT ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG 5.


A SZENTÍRÁS SZERINT JÉZUS TUDTA, MI LAKIK AZ EMBERBEN: MENNYIRE KÉPTELENEK ELFOGADNI AZ EMBEREK A KRISZTUSI EGYSZERŰSÉGET.

Ó, milyen bonyolult teológiát és tanrendszert találtunk ki! Az Úr azonban mindezt előre látta. Tudta, hogy majd felekezetek jönnek létre különféle hitbeli megkötésekkel, mint például ezek: „Meg kell tartanotok a csoportunk előírásait!”; „Tisztelnetek kell Jézus anyját, Máriát!”; „Be kell merítkeznetek gyülekezetünkben, ha üdvözülni akartok!”
Az írástudók és a farizeusok Jézus szülőhelyéről, gyermekkorának körülményeiről vitatkoztak, vagy arról, hogy hol és mikor tett szert szellemi ismereteire – ezzel szemben Krisztus korának gyermekei egyszerűen hozzá futottak, amikor hívta őket. Szerető karjába vetették magukat, nem kérdeztek semmit, nem kételkedtek, nem érveltek. Nem kellett őt méricskélniük – egyszerűen csak szerették Jézust.
A Mt 21 leírja, mennyire ragaszkodtak ezek a gyermekek Jézushoz. Az igerész szerint a templomlátogatók és a pénzváltók el voltak foglalva vallásos tennivalóikkal és törvényeskedő feladataikkal, megpróbálva elnyerni Isten tetszését. De nézzük, mit tettek a gyermekek? „... [a gyermekek] a templomban ezt kiáltották: »Hozsánna a Dávid Fiának!«„ (Mt 21,15) Ezek a kicsinyek lelkesen dicsőítették Jézust.
Ne értsetek félre engem: hiszem, hogy fontosak a tanítások.
Meg kell értenünk olyan fontos teológiai elveket, mint a hit általi megigazulás, a megszentelődés és az új szövetség. Ha azonban ezek a dolgok nem teremtik meg bennetek az életet, csak holt betűk maradnak.
Másrészt akik gyermeki egyszerűséggel jönnek Jézushoz, igazi szellemi tudáshoz jutnak. „Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok.” (Jn 7,17) Krisztus itt voltaképpen ezt mondja: Egyszerűen szeressetek engem, amint ezek a bennem bízó gyermekek teszik. Akkor ismeretet is szereztek. Új szövetséget hoztam el nektek, és eltöröltem minden szabályt és előírást. Mindössze annyit kérek, meneküljetek a karomba, és bízzatok bennem, hogy én mindent megadok nektek, amire szükségetek van. Megtanítalak titeket a szeretetből való engedelmességre és az odaszánásra.
Különösen a lelkipásztoroknak kell megtérniük az „én meg tudom tenni” teológiájából. Gondolkodásuknak éles fordulatot kell vennie, és fel kell adniuk az ostoba versengést – azokat a testies cselekedeteket, amelyek arra helyezik a hangsúlyt, hogy kinek van nagyobb temploma, kinek nagyobb a költségvetése, kinek vannak a legjobb istentiszteletei. Abba kell hagyniuk azt az állandó keresést, hogy milyen új utakon érhetnek el jobb eredményeket. Vissza kell térniük a titkos imakamrába, hogy Istentől függjenek inkább, mint az emberektől.

Nick Vujicic Magyarországon

Rick Warren - Az örökkévaló gondolkodás hatalma

"Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk."(Róma 8:17-18 - Revideált Károli fordítás)


Egy híres Harvard-i tanulmány egyszer bemutatta, hogy a hosszú távon való gondolkodás és a siker abszolút kapcsolatban állnak. Minél több ember gondolkodott a rövid távú nyereségben, annál nagyobb volt az esély arra, hogy megbuknak. Azok, akik arra tették a hangsúlyt, hogy most "mi esik jól", sikertelenségre voltak ítélve.
A keresztények számára ennek a dolognak könnyűnek kellene lennie. A hosszú távú gondolkodást, örökkévalóságnak hívjuk. Nem 40-50 évvel gondolkodunk előre a jövőbe. Trillió, és trillió évre gondolkodunk előre a jövőbe.
Ha úgy élsz, hogy az örökkévalóság van az agyadban, az a lehető legsikeresebb emberré fog tenni. Ha hosszú távon gondolkozol, kezelni tudod a pillanatnyi problémákat, amik az utadba kerülnek.
Róma 8:17-18 azt mondja: "Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk." (GNT fordítás)

Egy nap, ha Isten követője vagy, azért leszel megjutalmazva, hogy mit tettél azzal, amit kaptál. Használd a képességeidet, idődet, és kincseidet, és befolyásodat, Isten céljaira, és ezekért a döntésekért leszel megjutalmazva. A feljebbi versek arról is beszélnek, hogy a mennyben azért is meg leszünk jutalmazva, amit Jézus tett: "Birtokosai leszünk Krisztussal, azoknak a dolgoknak, amiket az Atya neki tart fenn" (angol szabad fordítás alapján).
Sok minden van, amit nagyon várhatsz a mennyben. Ahhoz képest, ami számodra félre van téve a mennyben, a jelenlegi fájdalmaid és problémáid csekélységek.
Nem könnyű hívőnek lenni. Nem könnyű azt tenni, ami helyes. Néha nem könnyű másoknak Jézusról beszélni. Nem könnyű tizedet adni. De annak a haszna, hogy követjük Jézust, és engedelmeskedünk az Ő tanításának, messze felülmúlja a fájdalmat.
Egyszerűen bolondság egyedül a rövid távú következményekre koncentrálni.