2015. február 27., péntek

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 1.

Mielőtt elkezdenénk Isten kegyelmének megismerését, hadd meséljem el nektek, milyen volt életem, mielőtt az Úr kijelentést tett volna nekem arról, mit is jelent a kegyelem valójában.

Abban az időben nem sok kijelentésem volt még ezzel a témával kapcsolatosan, de ahogy a tanulmányaimban előrehaladtam, egyre inkább vágytam arra, hogy kijelentést kapjak az Úrtól. Ahogy ezeket a sorokat olvasod, arra buzdítalak, hittel kérd Istent, hogy adjon számodra kijelentést arról a fantasztikus dologról, amit hitnek hívnak.

Az Ige elkeserít

Amikor Isten elkezdte kinyilatkozatni nekem, mit is jelent valójában a kegyelem, ugyanolyan frusztráltnak éreztem magam, mint bárki más. Miért voltam olyan elkeseredett? Ennek több oka is volt, de az egyik nagyon elkeserítő dolog, akár hiszitek, akár nem, Isten Igéje volt.

Miért keserített el az Ige? Az ok nagyon egyszerű. Mint ahogy a hívőkkel ez gyakran megesik, megpróbáltam működtetni az Igét ahelyett, hogy hagytam volna, hogy az Ige működjön bennem. A következő dolog frusztrált az Ige miatt: folyton megítélt.

Tudod, rengeteg probléma volt az életemben, de nem igazán tudtam, hol gyökereznek. Azt gondoltam, valaki más okozza őket. Meg voltam győződve arról, ha mindenki megváltozna, és másként viselkedne, akkor végül boldog és elégedett lehetnék. De amikor elkezdtem tanulmányozni Isten Igéjét, kezdett megvilágosodni számomra, hogy az életem számos területén változásra van szükség. Minden üzenet, amit a rádióban, tévében, kazettán vagy istentiszteleten hallottam, azt sugallta, hogy változásra van szükségem.

Csupán az volt a gond, hogy nem értettem, mi a különbség a vádlás és a kárhoztatás között.

Amikor az Ige vádolt valami miatt, amit az Úr tervei szerint meg kellett volna tennem, mert a javamat szolgálta volna, jött az ördög, és folyton a fejemhez vágta a mulasztást, állandóan kárhoztatva engem. Olvastam Isten Igéjét, és tudtam, hogy változtatásra van szükségem, de akkor még nem ismertem Isten kegyelmét, ami képes ezt a változást véghezvinni bennem. Hívőként nem tudtam, hogyan nyissam meg az életemet az Úr Szelleme előtt, aki megcselekszi velem azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell történniük. Azt hittem, ezt nekem kell elvégeznem.

Próbáltam megváltozni, és olyanná válni, amilyennek az Ige szerint lennem kell. Nem tudtam, hogyan adjam át magam az Úr akaratának, és várakozzak Rá. Nem tudtam, hogyan változzak dicsőségről dicsőségre (II. Kor 3:18) és győzzem le lassan-lassan ellenségeimet (V Móz 7:22).

Miközben változni próbáltam, mindent meg akartam változtatni az életemben. Próbáltam megváltoztatni a férjemet, a gyerekeimet, az életkörülményeimet, mindent, amiről azt gondoltam, ezek a problémáim gyökerei. Próbálkoztam, és próbálkoztam és próbálkoztam egészen addig, amíg azt nem éreztem, hogy halálosan kiábrándult vagyok. Nagyon frusztráló dolog az, ha megpróbálsz tenni valamit valamivel kapcsolatban, amiről egyáltalán nem tehetsz.

Tulajdonképpen semmi mást nem tettem, mint Törvény alatt éltem, ami a Biblia szerint mindig frusztrációhoz vezet, és a folyamat eredménye a kiábrándulás és pusztulás lesz.


Fordította: Irén Berényi

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 6.

"A hit pedig a remélt dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés." Zsidó 11:1

"Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik." Zsidó 11:6

2015. február 26., csütörtök

Joyce Meyer - Imádkozz és figyelj

Jó reggel hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nekem, hogy melyik úton járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
Zsoltárok 143:8.

Miután imádkozunk, álljunk meg és figyeljünk. Van, hogy Isten halk, szelíd hangon szól hozzánk szívünk mélyéről. Van, hogy egy belső meggyőződés által szól hozzánk, ilyenkor „egyszerűen csak tudjuk”, hogy ez az igazság, és ez szabaddá tesz bennünket. Hirtelen tudjuk, hogy mi az amit tennünk kell és mi az amit nem.

Dávid királynak sok mondanivalója volt a reggeli Istenkeresésről. Reggel imádkozott, aztán figyelt és várt, mit szól Isten a szívéhez. Jó érzés tudni, hogy Isten meghallgatja az imáinkat. Ő is szereti, ha mi meghallgatjuk a válaszait.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Szenteltessék meg a Te Neved

Milyen legyen az életvitele Isten gyermekeinek? Jézus arra tanít minket, hogy ezt imádkozzuk „Szenteltessék meg a Te neved“. A gyermekek szüleik becsületére vagy szégyenére válnak, ugyanígy Jézus is azzal bízott meg minket, hogy életvitelünk szentelje meg Isten nevét. Isten nevét megszentelhetjük, ha szolgálunk Neki, és ha imádjuk Őt. A Biblia azt mondja, hogy Isten papoknak hívott el minket: „ Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket; “ (I.Pét 2,9)

Ha papok lettünk, mutassunk be hálaáldozatot Istennek, amely dicsőíti Őt: „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. ” (Zsolt 50,23)

Továbbá szolgáljunk Neki jó cselekedetekkel és adakozással is: „A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." (Zsid 13,16)

A felebaráti szeretet is az Ő nevét dicsőítő áldozat. Bár Kornéliusz pogány volt, nagyvonalúan adakozott a szegényeknek. Amikor imádkozott, megjelent neki Isten angyala és azzal biztatta, hogy imái és adományai Isten elé kerültek emlékeztetőül: „Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve mondta: Mi az, Uram? Az pedig mondta néki: A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért." (ApCsel 10,4)

Hasonlóképpen anyagi javainkból is áldoznunk kell. Pál erre utal, amikor kijelenti: „Megkaptam pedig mindent, és bővelkedem; beteltem, vévén Epafróditustól, amit küldöttetek, mint kedves, jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek." (Fil 4,18)

Végül pedig élő áldozatként is tiszteljük Atyánkat. „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. “ (Róma 12,1)

Hogyan lehet testünk élő áldozat? Például tartózkodjunk az olyan dolgoktól, mint részegség, bujaság, kicsapongás, ugyanis testünk szent templom, ahol Isten lakozik (lásd I.Kor 3,16-17).

Ha papokként Istennek szentelt életet élünk, Övé a dicsőség és szíve örvendezik. Engedelmességünk révén szent lesz a neve azok előtt, akik látják munkálkodását életünkben.

Isten neve akkor is megszentelődik, amikor használjuk nevének tekintélyét. Ha Istent Atyának szólítjuk, de mégis félünk az ördögtől, és rettegünk tőle, szégyent hozunk Istenre.

Amint Isten gyermekeivé lettünk, megszabadultunk a kötelékektől: „Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötözzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. “ (Gal 5,1)

Ezért rendeljük alá magunkat Istennek. Isten gyermekeiként kiváltságunk és egyben felelősségünk is ellenállni az ördögnek.

Isten szent. Szentségéhez jó cselekedeteinkkel semmit sem tudunk hozzáadni, viszont gyermeki kötelességünk, hogy Atyánknak dicsőséget adjunk. A világgal meg kell ismertetnünk Isten szentségét istentiszteleteinken. Még ennél is fontosabb, hogy életünk folyamatos istentisztelet legyen, amit éjjel-nappal Istennek ajánlunk. A beszédünk és jó cselekedeteink által a világ meg fogja ismerni Atyánk szentségét. Isten nevét fogják dicsőíteni, amikor látják tekintélyünket, amellyel ellenállunk az ördögnek.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te szent és jó neved.
Ez kulcs az imánkhoz. Ha Istennel kapcsolatos gondolataink helyesek, imánk többi része áradni fog, és célhoz ér, ahogy a folyó beleömlik a tengerbe.

2015. február 25., szerda

Joyce Meyer - Erőt adó gondolatok 1.

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Bevezető 2.

Ha valóban elfogadjuk, hogy Isten az életünk ura, semmi rossz dolog, ami velünk történik, nem fog elbátortalanítani és megszomorítani bennünket. Tudjuk, hogy ezeken a negatív dolgokon keresztül Isten az ő saját tervét valósítja meg az életünkben. Ne azzal büszkélkedjünk, hogy mi mit cselekszünk az Úrért, hanem azzal, amit Ő cselekszik az életünkön keresztül.

Meg kell tanulnunk, hogy egész életünket odaszánjuk az Úrnak, bízzuk Rá magunkat mindenben és mindenért, ne a bennünk élő hitre támaszkodjunk, hanem az Ő hatalmas kegyelmében bízzunk. Elismerem, hogy a hit nagyon fontos, de a hit is kegyelemből van, ajándékként kapjuk. Az életünk nem a képességeinken, munkánkon, tehetségünkön múlik, sokkal inkább azon, hogy Isten hajlandó végtelen hatalmát arra használni, hogy valamennyi szükségünket kielégítse, méghozzá ingyen. Ez a kegyelem.

Ha bármilyen szükségben is vagy ma – ki ne lenne – arra buzdítalak, hogy tedd ezt le az Úr elé. Jó dolog az, ha az embernek vannak az életével kapcsolatos tervei, vágyai, álmai, az is nagyon jó, ha vannak olyan dolgok, amelyek miatt hiszel Istenben, de most azt javaslom, tedd ezeket félre egy pillanatra. Arra az időre, amíg ezt a tanulmányt olvasod, szabadítsd meg magad attól a gondolattól, hogy a saját erődből és meggyőződésedből akarj elérni valamit. Inkább dőlj hátra, lazíts és csak az Úrban bízzál. Engedd át Neki az életedet, és meglátod, milyen dinamikus erő járja át az életedet csupán azáltal, hogy megnyitottad magad és befogadtad az Ő kegyelmét. Meg vagyok győződve arról, hogy az egész életfelfogásodban hatalmas változás áll be e tanulmány hatására, és már nem akarsz visszatérni a régi életformádhoz.

Fordította: Irén Berényi

Rodney H. Browne - MIVEL FIZESSEK AZ ÚRNAK MINDEN HOZZÁM VALÓ JÓTÉTEMÉNYÉÉRT?

Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? Zsoltár 116:12

Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. 6 Az Úr megőrzi az alázatosokat; én ügyefogyott voltam, és megszabadított engem. 7 Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Zsoltár 116:5-8

Isten oly jó mindannyiunkhoz, akár elismerjük ezt, akár nem. Isten jó, és csak jó! Mivel fizethetjük meg az Úrnak az összes irántunk való jótéteményét? Hogy fizethetnénk Őt vissza minden bőséges áldásáért? Hogy fizethetném vissza az Úrnak az Ő minden jótéteményét és bőséges áldását irántam?

A következőképpen tudok az Úrnak fizetni:

Szeretem az Urat:

Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Zsoltár 116:1

Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38 Ez az első és nagy parancsolat. Máté 22:37-38

Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságot az örök életre. Júdás 21

Isten szereti, ha megmutatom Neki iránta való szeretetemet - nemcsak üres fecsegés által -, hanem szívvel és cselekedetekkel.

Segítségül hívom az Ő nevét egész életemben:

Mert az Ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom Őt egész életemben. Zsoltár 116:2

Közel van az Úr minden Őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt. Zsoltár 145:18

Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az ura mindeneknek, Aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik Őt segítségül hívják. Róma 10:12

Hívd segítségül az Atya nevét. Minden szükségedre Tőle várd a megoldást. Mindannak, amire valaha szükséged van, Ő a forrása és előteremtője. Szükségedben csak hozzá fordulj. Ne dicsőíts és ne szeress semmilyen más istent vagy bálványt. Őt hívd segítségül! Az Úr bőségesen megsegíti azokat, akik Hozzá kiáltanak!

Az Úr orcája előtt járok az élők földjén:

Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földén. Zsoltár 116:9

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj Énelőttem, és légy tökéletes. I. Mózes 17:1

Szolgáld Istent a szíveddel itt a földön. Ne várj arra, hogy ha majd meghalsz, akkor fogod szolgálni Őt - lehet, hogy az túl késő lesz -, lehet, hogy be sem fogsz jutni a mennybe, ha nem szolgálod Őt. Élj az Úrnak teljes szíveddel, amíg teheted.

A szabadulás poharát felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül:

A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Zsoltár 116:13

Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az Én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az Én emlékezetemre. 26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. 1 Korinthus 11:25-26

Csak egyféleképpen lehet üdvözülni - egyféleképpen lehet a mennybe eljutni. Ki kell innod az Ő üdvösségének poharát. Higyj Jézusban és MINDABBAN, amit Ő tett érted - az Ő halálában, eltemettetésében és feltámadásában!

Az Úr iránt való fogadásaimat megtartom a nyilvánosság előtt:

Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az Ő egész népe előtt. Zsoltár 116:14,18

Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásaidat! 15 És hívj segítségül Engem a nyomorúság idején, Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz Engem. Zsoltár 50:14-15

Légy hűséges a pénzeden. Szolgáld és imádd Istent vele. Az Urat tedd az első helyre, ami a pénzedet illeti. Akié a pénzed, azt a személyt vagy dolgot fogod imádni. Imádd Istent, ne pedig a mammont és a bálványokat.

Hálaadásnak áldozatával áldozom az Úrnak:

Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül. Zsoltár 116:7

És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az Ő cselekedeteit örvendezéssel! Zsoltár 107:22

Mindig Istennek add a dicséretet. Hozz Neki hálaadásnak áldozatait azért, amit tett, amit tesz, és amit ezután fog tenni. Folyamatosan hálát kell adnunk, ahogy azt is várjuk, hogy Ő folyamatosan vigyázzon ránk és gondoskodjon rólunk.

Segítségül hívom az Úr nevét:

Mózes és Áron az Ő papjaival, és Sámuel az Ő nevét segítségül hívókkal egybe, segítségül hívták az Urat, és meghallgatá őket. Zsoltár 99:6

Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az Ő nevét, hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteit! 2 Énekeljetek Néki, zengedezzetek Néki, beszéljétek el minden Ő csodatételét. Zsoltár 105:1-2

És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, megasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve. Ézsaiás 12:4

És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Apostolok Cselekedetei 2:21

Hívd segítségül az Ő nevét. Magasztald az Ő nevét az emberek előtt. Mindig, egész örökkévalóságon át minden dicséretet, tisztességet és dicsőséget az Úrnak adj! Soha ne légy csendben, ha Istenről kell beszélni, és tudasd mindenkivel, hogy milyen nagyszerű, hatalmas és elképesztő az Úr!

2015. február 24., kedd

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 5.

"A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelve." I. Tim. 4:1.

"Ha hitetlenkedünk, Ő hű marad: Ő magát meg nem tagadhatja." II. Tim. 2:13.

Joyce Meyer - Az ima és a szeretet kapcsolata

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 15.

A második módszer az élvezetek hajszolása. Semmibe veszik az igazi kapcsolatokat, és kedvteléseiket űzik. Ádám és Éva bukásában felfedezhetjük az ember igazi élvhajhász természetét. Éva evett a tiltott gyümölcsből, amely, jó volt eledelre, és kívánatos a szemnek“. Azóta az emberiség a saját belátása szerint él az Isten akarata helyett.

Az ember szellemből, lélekből (értelem, érzelem, akarat) és testből (hús) áll. Ádám és Éva bukása előtt a szellemük uralta az elméjüket és a testüket. Amikor a szellemük meghalt a bukásuk következtében, lelkük kerekedett felül, és övé lett a végső szó, hogy megkülönböztesse a jót és a rosszat. De az értelem önmagában nem teljes. A lelket a test folyton manipulálja, mert tele van mohósággal. Az értelem állandóan mentséget talál bármely cselekedetre, amelyek a test kívánságainak kielégítését szolgálják, még ha ezek nem is valódi mentségek. Az sem igaz, hogy az ember meg tud lenni, ha elhagyja a társadalmat, és a vad szabadságot választja.

Az értelem egymagában nem tudja eldönteni, hogy szabadok vagyunk-e vagy sem. Az ilyen döntést inkább a buja érzékek határozzák meg, és ezek az érzékek állandóan az élvezetek felé hajtanak. Az élvezet olyan, mint egy soha meg nem tölthető gödör. Minél jobban átadjuk önmagunkat az élvezetnek, annál mélyebbé és szélesebbé válik ez a gödör. Még ha élvezetet élvezetre halmozunk is, szívünk egyre magányosabbá válik. A legnagyobb magány közepette sok ember végül feladja szabadságát. Vannak, akik bűnözőkké válnak, és emiatt rács mögé kerülnek, mások öngyilkosságot követnek el és belezuhannak a pokolba az örök pusztulásba. Az élvezet sohasem tud megszabadítani a magánytól.

Akkor hogyan tudunk megszabadulni ettől az elidegenüléstől? Csak egy úton: ha „Atyának” szólítjuk Istent. Ha mindenki cserbenhagy is ezen a világon, Atyánk akkor sem hagy cserben minket. Van olyan földi szülő, aki elhagyja nem kívánt gyermekét vagy nem képes őt eltartani. Atyánk azonban nem hagy el minket. A Bibliában a következőket olvashatjuk: „ Ne tévelyegjetek, szeretett atyámfiai!"

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.” (Jak 1,17-18) „Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. “ (Róma 11,29) „Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled (Zsid 13,5).

A Szent Szellem a Vigasztaló, aki azért küldetett, hogy segítsen nekünk. Ő mindig velünk van. A Szent Szellem ismeri gyengeségeinket, és segít nekünk. Azt is tudja, amit mi még nem tudunk: „a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. “ (Róma 8,26)

A világ nem látja, nem ismeri, és nem veszi a Szent Szellemet, de mi ismerjük Őt, Vele lakozunk és megértjük, hogy bennünk van.
Amikor hangosan imádkozzuk: „Mi Atyánk ki vagy a mennyekben", a magány és az elhagyatottság érzése eltávozik a szívünkből.

Elkezdjük keresni az élet mélyebb értelmét. Megszabadulunk az önzéstől. Egyáltalán nem keressük már a világi örömöket. Testvérekké próbálunk válni és munkálkodni azért, hogy másokat a magány kötelékeitől megszabadítsunk. Szeretjük szomszédainkat. Amikor Isten Atyánkká válik, ezek a csodálatos dolgok bekövetkeznek.

2015. február 23., hétfő

Elmélkedés az Igén

Hetente 1 alkalommal egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igét, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igén gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.

Mindenkinek sok sikert és Istentől való üzenetet kívánok!

Íme az első elmélkedni való:

Beszéljünk jó dolgokról!

"(Jézus:) De mondom nektek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján."
Máté 12:36.

Joyce Meyer - Ne légy túl elfoglalt

Az ÚR kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága! Minden reggel megújul, nagy a te hűséged!” 
Jeremiás siralmai 3:22-23

Ha túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy Istennel időt töltsünk, életünk kész katasztrófává válik. Istenhez kell fordulnunk útmutatásért, hogy meg tudjunk szabadulni életünk haszontalan tevékenységeitől.

Azt mondja az Ige:”Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus........Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok.Efézus 5:14-16

Isten azt akarja, hogy maradjunk erősek az Ő hatalmának erejében és legyünk mindig Szent Szellemmel betöltve.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya


Rodney H. Browne - Kövesd az Úr tervét

Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal. 19 És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká Őelőtte a mi szívünket. 20 Hogyha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. 21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; 22 És akármit kérjünk, megnyerjük Tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek Előtte. 23 Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higyjünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. 24 És aki az Ő parancsolatait megtartja, az Őbenne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Szellemből, amelyet nékünk adott. 1 János 3:18-24

Megkapjuk az Úrtól, amit kérünk, mert:
Vigyázunk arra, hogy engedelmeskedjünk az Ő utasításainak és megtartsuk javaslatait és rendelkezéseit.
Követjük Isten ránk vonatkozó tervét.
Állandóan gyakoroljuk azt, ami kedves a számára.

Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy ha az Istent szeretjük, és az Ő parancsolatait megtartjuk. 3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. 1 János 5:2-3

A következő jelenti Istent igazán szeretni:
Hogy cselekedjük az Ő parancsolatait
Hogy megtartjuk az Ő rendeléseit
Hogy nem feledkezünk el az Ő szabályairól és tanításairól

Ez az Úr rendelése - az Ő parancsolata; rendelkezése:
Hogy hinnünk kell - bele kell helyeznünk a hitünket és bizalmunkat, figyelmeznünk és támaszkodnunk kell - az Ő Fia, Jézus Krisztus, a Messiás nevére.
Hogy szeretnünk kell egymást, ahogy Ő azt megparancsolta.

Az Úr parancsolatai nem kellemetlenek, nehezek, elnyomóak, ill. fájdalmasak. Isten azt kéri tőlünk, hogy higgyünk Benne, és hogy szeressük az embereket - minden embert - nemcsak azokat, akiket kedvelünk. Ha Isten gyermekének hívod magad, ha azt vallod, hogy szereted Őt, akkor nem szabad, hogy nehézséget okozzon számodra, hogy engedelmeskedj az Ő parancsolatainak és kövesd az Ő rád vonatkozó tervét. Nem arra kér az Úr, hogy valami lehetetlen dolgot tegyél meg. Isten parancsolatai nehezek a világiasan gondolkodóknak és a hústestnek, de ha igazán Isten gyermeke vagy és a Szent Szellem benned él, akkor Isten szeretete már kiöntetett a szívedbe a Szent Szellem által (Róma 5:5). Ő mindent megkönnyít; ösztönösen fogod megtenni a dolgokat.

Honnan tudjuk, hogy jó úton járunk? Figyelünk a Szent Szellemre, Aki a saját szellemünkön, illetve lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk. Attól a pillanattól kezdve, hogy újjászületsz, a Szent Szellem elkezd vezetni az Igazság felé - hogyha figyelsz Rá és engedelmeskedsz Neki. Kövesd a szívedben levő békességet. Csak azt tedd, amit a szellemedben levő békesség mond. Ha "bizonytalanságot" érzel - válts útirányt. Ha békességet érzel, menj tovább abba az irányba. Engedelmeskedj a Szent Szellem meggyőzésének. Állj meg, tarts bűnbánatot, fordulj meg, és kövesd azt az ösvényt, amelyet Isten Igéje mutat a számodra. Minél jobban rászoktatod magad arra, hogy Istennek, ne pedig saját testi értelmednek és akaratodnak engedelmeskedj, annál jobban meg fogod Őt ismerni, és annál jobban rá fogsz jönni arra, hogy Isten ösvénye a békesség, az öröm, az igazság és az áldás ösvénye.

Ne csupán elméletben, illetve beszédben (üres fecsegésben) kövesd Istent, hanem cselekedetben és igazságban - valóságban, gyakorlatban és őszintén. Ha megtartjuk az Ő parancsolatait, lakozást veszünk Őbenne, és Ő lakozást vesz bennünk. Vannak olyan hívők, akik csak "meglátogatják" Istent, és Ő is csak "meglátogatni" tudja őket. Jézus nemcsak alkalmanként meglátogatni akar, állandóan benned akar élni.

És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket: 15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk Őtőle. 1 János 5:14-15

Amikor valamit kérünk és választ várunk, vagy feltárjuk kívánságunkat az Úr előtt, az Ő akarata szerint kell kérnünk, amelynek összhangban kell lennie Isten tervével. Sok imádságot azért nem hallgat meg az Úr, mert nincsenek egységben Isten Igéjével, vagy mert aki imádkozik nem engedelmeskedik Isten parancsolatainak. Mindez tiszteletlenség az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel szemben. Nem szolgálhatod az ördögöt és a saját testiségedet, és várhatod Isten áldásait.

Hozd összhangba magad Isten számodra készített tervével, akkor az Úr meg fogja mutatni Magát az életedben, és teljesíteni fogja kívánságaidat.

2015. február 20., péntek

Nemes Ákos - Barnabás karolta fel Pál apostolt

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Bevezető 1.

A következőkben szeretnék néhány alapigazságot megosztani a kegyelemmel kapcsolatosan. A kegyelem Isten hatalmát és erejét mutatja, amelyet teljesen ingyen bocsát rendelkezésünkre azért, hogy valamennyi szükségünket betölthessük. Hit által nyerjük el, nem lehet megdolgozni érte. 

Őszintén hiszek abban, hogy ha elfogadod ezeket az igazságokat, gondolkodsz rajtuk, meg fogják változtatni az Úrral való közösségedet.

Az elmúlt évek során sok tanítást hallhattunk a hittel kapcsolatosan: mit jelent a hit, mit nem jelent, hogyan működjünk benne. Az igazat megvallva nem vagyok teljesen biztos abban, hogy sok hívő valóban érti a hit lényegét. Ha tényleg annyit tudnánk a hitről, mint állítjuk, sokkal több győztes életnek lennénk tanúi, mint most.

Ahhoz, hogy tudjuk, mit is jelent a hit, világosan meg kell értenünk, mit jelent a kegyelem. Egy olyan, az Úrtól származó látást, Igét szeretnék veletek megosztani, amely pontosan meghatározza a kegyelem fogalmát, és a hívő ember életében betöltött szerepét.

Az igazat megvallva Isten kegyelme nem egy bonyolult, kétértelmű dolog. Nagyon egyszerű, épp ezért értelmezik rosszul olyan sokan. Semmi nincs, ami hatalmasabb lenne Isten kegyelménél. Tulajdonképpen a Bibliában minden – az üdvösség, a Szent Szellemmel való betöltekezés, az Istennel való közösség, mindennapi életünk győzelmei – ezen alapul. Kegyelem nélkül semmik vagyunk, semmink sincs, nem tudunk semmit tenni. Isten kegyelme nélkül nyomorultak és reményvesztettek lennénk.

A Lukács 2:40 szerint a gyermek Jézus… pedig növekedett és erősödött szellemben, beteljesedett bölcsességgel és Isten kegyelme [támogatása és szellemi áldása] volt rajta.

Ebben az igében minden benne van, amitől boldogok, egészségesek, prosperálók (felvirágzóak) és sikeresek lehetünk keresztény életünk során. Gyakran beszélünk arról, mennyi mindenre van szükségünk, de igazából csak egy dolog van, ami kell nekünk, és ez a dolog ugyanaz, amire Jézusnak is szüksége volt: erősnek kell lennünk szellemben, telve kell lenni Isten bölcsességével és kegyelmével.

Ha engedjük, hogy Isten kegyelme teljes uralmat vegyen az életünk felett, semmi sem lesz számunkra lehetetlen. Kegyelem nélkül semmi sem lehetséges.

Ahogy Pál írta kortársainak, minden, amik vagyunk, amit teszünk, amink van, Isten kegyelmének köszönhető. Bár gyakran megvalljuk Pállal együtt, hogy „mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem”, tudnunk kell, hogy ez csak az Úr kegyelme által történhet meg.

Pál az efézusbelieknek írt levelében (Ef 2:10) olvassuk, hogy „… az Ő [saját] alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban teremtve [újjászületve] azért, hogy elvégezhessük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket előre elkészített Isten számunkra, hogy azokban járjunk [azért, hogy jó életet élhessünk, amelyet Ő már előkészített és elrendezett számunkra]”. A zsidókhoz írt levél szerzője úgy fogalmaz, hogy a mi munkánkat Isten már a „… világ megalapításától kezdve” (Zsid 4:3) előkészítette számunkra. A fenti igék alapján elmondhatjuk, hogy Isten már születésünk, sőt, a világ megteremtése előtt kiválasztott minket és eltervezte életutunkat. Ezért nem helyes a „mi szolgálatunkról” beszélni, hiszen ez úgy hangzik, mintha ezt saját elképzelésünk alapján vállaltuk volna fel, és saját ügyességünknek és képességeinknek köszönhetően tudnánk ellátni. A János 15:5-ben Jézus azt mondja: „nálam nélkül [a velem való élő szövetség nélkül] semmit sem cselekedhettek”.

Ahelyett, hogy minden nap eldicsekednénk hatalmas erőnkkel, tudásunkkal, hatalmunkkal, csodás eredményeinkkel, inkább kezdjük a napot a következő megvallással: „Uram, itt vagyok, készen állok mindarra, amit Te el akarsz végeztetni velem ma. Kiüresítem magamat, és engedem, hogy kegyelmet rááradjon az életemre és képessé tegyen engem mindannak az elvégzésére, amit cselekedni akarsz velem. Teljesen Rád bízom magam, Uram. Csak azzá válhatok, amivé Te engedsz engem válni, csak azt fogom birtokolni, amit Te szánsz nekem, csak azt tudom megcselekedni, amire felhatalmazol engem, Atyám. Minden győzelem, amit kivívok, a Te dicsőségedet szolgálja, nem az én érdemem”

Mindannyian az Úr kiválasztott edényei vagyunk, amelyeken keresztül Ő elvégzi a munkáját. Isten munkatársai vagyunk. Micsoda fantasztikus kiváltság ez! Megengedi nekünk, hogy osztozzunk az Ő dicsőségében mindaddig, amíg nem feledkezünk meg arról, hogy nélküle semmit sem cselekedhetünk.

Fordította: Irén Berényi

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 4.

"Mert hitben járunk, nem látásban." 2. Kor. 5:7

" Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjen. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetve Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." Ef. 2:8-10

2015. február 19., csütörtök

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 14.

Isten megörvendeztet

Amikor azt mondjuk: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben", bizonyosak lehetünk arról, hogy nem vagyunk egyedül. Semmi sem rosszabb, mint a teljes magányosság és elhagyatottság érzése. Akár zsúfolt járdán is sétálhat az ember, és mégis érezheti magát elszigetelve; sóvároghat valaki után, akinek kiöntheti a szívét, akivel beszélgethet. A hosszan tartó magány sötét sikátorba vezet, amelynek vége az összeomlás.

Amikor sok évvel ezelőtt az Egyesült Államokban jártam, egy helyi újság kiemelten foglalkozott egy koreai diáklány történetével, aki levetette magát a város egyik magas épületéről. Az ő esete került a címoldalakra. Búcsúlevelet hagyott hátra öngyilkossága előtt. A levélben az állt, hogy a halál volt az egyedüli menekvés az őt fojtogatóan körülvevő, már elviselhetetlen magányból. Keményen dolgozott, hogy megkeresse a tandíjra valót. Az órák után egyenesen egy étterembe ment mosogatni és takarítani. Ezt követően gyermekfelügyelettel foglalkozott, hogy pluszkeresethez jusson. Mivel az angol nem volt anyanyelve, nyelvi nehézségei is voltak. Továbbá Koreába sem térhetett vissza a diploma megszerzése előtt. Ez a cél azonban igen távolinak tűnt számára. A magánya elviselhetetlenné vált, ezért végzett önmagával.

A magányosság nemcsak az idegenben tanuló diákok problémája. Magányosság gyötörhet híres embereket is, akik sikeresek a maguk területén, és emberek tömege tiszteli és szereti őket.

Én úgy látom, hogy Júdás Iskáriótes volt a legmagányosabb személy a Bibliában. Jézus közvetlenül vagy közvetve több alkalommal is figyelmeztette, hogy térjen meg. De Júdás elhatározta, hogy elárulja Jézust. Az utolsó vacsorán otthagyta a többi tanítványt, és kiment a sötétségbe. A végén már nemcsak Isten és a főpap hagyta el őt, hanem a végső magányba, a halálba menekült.

Hogyan lehet kiutat találni a magányból? Az emberek általában két módszerhez folyamodnak.

Az első módszer az önzés. Ennek megfelelően egy teljesen egoista, önközpontú életet próbálnak élni. A Bibliai tékozló fiúhoz hasonlóan ők is állandóan a saját részüket akarják: pénzben, becsületben, hatalomban, pozícióban, emberiekben és örömökben. Önző törekvésük nem ismer határokat. Az önzés azonban gyorsan visszasüllyeszti őket a magányba.

A mai világot annyira átitatta az önzés, hogy lépten-nyomon beleütközünk, még a családi kapcsolatokban is. Itt van például egy férj, aki állandóan elvárja, hogy tiszteljék és szeressék, mégis magányos ember a felesége és a gyermekei társaságában is. A szüleiket pusztán felvigyázóknak tekintő gyerekek megpróbálják elhagyni otthonukat, mivel magányosak. A magány gyökeret ver barátok, kollégák, tanárok és diákok körében is. Minél önzőbbé válik valaki, annál inkább elhatalmasodik életében a magányosság érzése.

2015. február 18., szerda

Németh Sándor - Nincs evangélium erő nélkül

Joyce Meyer - Vágyakozz Isten jelenlétére

„Lelkem utánad vágyódik (ó Istenem) éjszaka, egész lelkemmel téged kereslek. Mert ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földkerekség lakói.” 
Ézsaiás 26:9

Ha éhesek vagyunk, eszünk valamit. Ha nem tudunk enni mielőtt elindulnánk otthonról, akkor betérünk egy gyorsétterembe, vagy rendelünk valamit egy ételszállító cégtől.

Ha eléggé éhezünk Istenre, megtaláljuk a módját, hogy jelenlétébe kerüljünk. Vágyakozzunk annyira az Ő jelenlétére, hogy nem indulunk el otthonról, vagy nem fogunk bele semmilyen munkába addig, amíg nem töltöttünk el időt Vele.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. február 17., kedd

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 3.

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Róma 10:17.

És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában:
Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. I. Kor. 2:4-5.

Zsaklin - Jákob fiai

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 13.

Miért vetette alá magát a Fiú a legnagyobb szenvedésnek? Azért, mert Isten el akarta hárítani az összes akadályt, amely közötte és közöttünk volt. Ezzel a szeretettel viszonyul Isten, a mi Atyánk a gyermekeihez. Még a halál sem állhat Isten és közénk.
Nincsen Isten szeretete előtt akadály. És ne legyen semmi se akadálya annak, hogy elfogadjuk ezt a szeretetet. Jelenvalók, eljövendők, hatalom, magasság vagy mélység nem lehet gát Jézus előtt.

Ő alászállt az alvilágba  lerombolta a halál erejét, most pedig az Atya jobbján ül. Ez Isten szeretete.

Ha tudatában vagyunk az isteni szeretetnek, csodálatos változáson megyünk át. Mindenekelőtt önmagunkban fogunk felfedezni olyan értéket, mely a világon mindennél értékesebb. Jézus Krisztus, a legnagyszerűbb lény halt meg értünk, ezért elmondhatjuk: „Nagyon értékes személy vagyok, mert Jézus meghalt értem“. Ha ezt bátran megváltjuk, nem kell félnünk a világon semmitől.

Sok évvel ezelőtt, amikor még nem hittem Jézusban, a családom egy hegyi faluban élt, melynek nem volt vízellátása. Hordároktól kellett vizet vennünk, akik vállukon hozták a vödröket. Mire elérték a meredek emelkedő tetejét, arcuk eltorzult a fájdalomtól. Az egyik hordárnak azonban mindig mosolygós volt az arca. Még énekelt is olykor. Ahányszor megláttam, kellemes érzés töltött el, és mindig tőle vettem vizet.
Egyik nap megkérdeztem: „Ön mindig énekel a vödörcipelés közben. Mitől olyan boldog?"
„Keresztény vagyok - válaszolta. - Isten szeret engem, és Ő velem van. Miért ne lennék boldog Higgyél te is Jézusban!"
Akárhogy is nézzük, semmi olyan nem volt, ami miatt a hordárnak boldognak kellet volna lennie, mégis mindig telve volt örömmel. Amikor évekkel később megértettem az örömét, felfedeztem, hogy az általa énekelt dal a „Közelebb, Istenem hozzád" című dicséret volt.

Amikor Isten gyermekeivé leszünk, és „Mi Atyánknak" szólítjuk Őt, látjuk, tudjuk és érezzük Isten mérhetetlen szeretetét. Már nem vagyunk többé értéktelen személyek, hanem értékesek. Még ha kudarcok is érnek, inkább tekintsük őket újabb lehetőségeknek, mint akadályoknak vagy vereségnek. Mindig az legyen előttünk, hogy úrrá leszünk rajtuk, mivel Isten mindig diadalmaskodik, és Isten gyermekeiként mi is diadalmaskodni fogunk. A Biblia azt tanítja, hogy Istennek nem tetszik az, ha elcsüggedünk és meghátrálunk. (Zsid 10,38)

Talán nem vagyunk tehetősek, csupán átlagemberek, minden dicséretre és tiszteletre méltó tulajdonság nélkül, belső emberünk azonban sohasem átlagos. Minden hívő Isten gyermeke, aki örökli a menny királyságát; mindegyikünk egy királyi pap. Ezért mindazok felül tudnak kerekedni bárminemű kisebbrendűségi érzésen, akik „Atyának" szólítják Istent. Amikor Jézus által győzelmet kérünk Atyánktól, megkapjuk a szabadulást.

2015. február 16., hétfő

Németh Sándor - Miért fontos az Ige hallgatása?

Joyce Meyer - Alakíts ki isteni szokásokat

„Vegyétek tehát szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek jelül a kezetekre, és legyen homlokkötőül a szemetek fölött.
Tanítsátok meg rájuk fiaitokat, beszélj róluk, amikor otthon ülsz, amikor úton jársz, amikor fekszel, és amikor fölkelsz.
Írd föl őket házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek ti és fiaitok azon a földön, amelyről megesküdött az ÚR atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött.” 
5Mózes 11:18-21

Isten iránymutatására várni minden egyes nap – ez olyasvalami, ami nem jön magától, eleinte rá kell venned magad, de gyakorlással természetessé válik, hogy ezzel kezdődik a napod. Új szokásokat kialakítani következetességgel lehet. Istent keresni reggelenként, ez hamarosan olyasvalamivé válik az életedben ami nélkül nem tudsz majd meglenni.

Amikor Isten azt akarta,hogy az emberek emlékezzenek valamire, azt mondta nekik, hogy írják le. Lehet, hogy a házadban körös körül „Keresd Istent!” emlékeztető cédulákat kell kitenned, azért hogy véghezvidd szándékodat,de légy következetes abban, hogy a napodat Isten keresésével kezded, mert akkor bármerre jársz, eredményes leszel (lásd Józsué 1:7-9).

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Kenneth E. Hagin - Zoé 5.

MI TÖRTÉNIK, AMIKOR MEGKAPOD A ZÓÉT?

A Zoé, itt örök életet jelent, vagy másképpen nevezve isteni életet. Ez az újfajta élet isteni természetű. Egyértelmű változásokat hoz létre az emberben. Ennek az életnek a hatásai szinte azonnal láthatóvá válnak egy ember viselkedésében vagy a beszédében. Megváltoztatja  az újraszületett ember magatartását, formálja a viselkedését, és még a külsejét is.

Emlékezetes számomra az a gyülekezet, amelyet először pásztoroltam. Állandóan gyalog jártam ki vidékre, mert nem volt autóm. Szombat este egy családnál aludtam, vasárnap reggel és este prédikáltam, majd hétfőn reggel visszaballagtam a városba. Ezalatt az egy év alatt, amíg prédikáltam, négy pár cipőt nyűttem el. Egyszer aztán kaptam egy lovat, de az utamnak egy részét még így is csak sétálgatással töltöttem minden alkalommal.

Egy alkalommal egy különleges családdal laktam együtt és azt gondoltam hogy a férfi közülük keresztény. Soha nem kérdeztem meg erről, csak ezt feltételeztem róla. Soha nem hiányzott a gyülekezetből, a családját minden egyes istentiszteletre magával vitte. Ő egy jó ember volt. Ő mondta mindig az asztali áldást, Bibliát olvasott és imádkozott is a családjáért. Makulátlan volt a viselkedése.

A két fiúk, akik mindketten tinédzserek voltak ezt mondták: - Mi még soha sem láttuk aput vagy anyut idegeskedni. - Gondoltam azért, mert üdvössége van. - De nem csak erről van szó, - folytatták - de még trágárul beszélni vagy káromkodni.sem hallottuk aput soha. - Még a szlenget sem használta. Ha előfordult, hogy munka közben megütötte az ujját, még annyit se mondott, hogy " a mindenségit".
Tanúja voltam az életének és az életvezetésének; mi pedig sokszor ítélünk az életvezetés alapján.
Azt gondoltam bizonyára üdvössége van, habár soha nem fordítottam időt arra, hogy megkérdezzem őt erről. Egy vasárnap este azonban , egy szabadtéri ébredési összejövetelen voltunk és amikor az evangelista előre hívta a megtérni vágyó még nem hívő embereket ez az ember is előre ment. Alig hittem a szemeimnek. Már azt gondoltam, hogy ő a legjobb hívő a gyülekezetben.

Másnap a közösség zúgolódott. Az emberek mondogatták egymás között: - Ez a testvér kiment előre a legutóbbi este, pedig ő a legjobb ember közöttünk. Ő jobb életet él , mint bárki közülünk. Azt gondoltuk, hogy már üdvössége van.

Azonban ez a feddhetetlen férfi így válaszolt nekem: - Édesanyám érett korú hívő volt és ő ilyen módon nevelt is fel engem. Az ő tanítása állandóan megtartott engem, de még eddig soha sem mondtam el a megtérők imáját és nem is születtem újjá.

Ő Istenhez igazította az életvezetését, de nem volt semmi belőle a belsejében. Az emberek kíváncsiak voltak, hogy fognak- e látni valamilyen változást az életében.
Végül még is csak láttak különbséget:

- Először is ezt mondták: - Másképp néz ki mint régen. - Olyan világosság sugárzik belőle, amely eddig még nem volt rajta. (Figyeljük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy az élet az emberek világossága.) Másodszor pedig, az emberek hallották a különbséget a beszédében. Ő gyermekibb szelídségű volt mint valaha. Még a bűnösök is észrevették a különbséget. Egy új elem került bele a szellemébe, Annak ellenére hogy ő már egy jó ember volt.

Azokat az embereket akiknek ez az örök életük van, "kétszer született embereknek" nevezik. Az isteni élet hatással van az életükre, szokásaikra és tulajdonságaikra..."

Fordította: Kárpule Ferenc

2015. február 13., péntek

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 2.

"Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. " Róma 1:16-17.

"Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül." Róma 3:28


David Yonggi Cho - Az Úr imája - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 12.

A Biblia szerint Isten a szeretet. (I. Ján 4,8) Amikor Istent „Mi Atyánknak" szólítjuk, emlékeznünk kell arra, hogy a mi Atyánk szeretet. Mennyire szeret minket? Isten annyira szeretett minket, hogy elküldte Fiát, hogy húsát megszaggassák, vérét kiontsák, és keresztre feszítsék. Ézsaiás próféta így írja le az isteni szeretetet: „És ö megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét őreá vetette. “ (Ézs 53,5-6)

Jézus odaadta magát értünk, és keresztre feszítették. Halála kifejezi az isteni szeretetet. Isten nem néz sem a rangra, sem a körülményekre. Szeretete feltétel nélküli és önfeláldozó.
Ezért olvashatjuk a Róma 8,38-39-ben: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. “

A mások iránti szeretet mélységét az határozza meg, hogy mekkora akadályokat vagyunk hajlandók legyőzni értük. Tegyük a halál akadályát Isten elé, hogy megállapíthassuk irántunk való szeretetének fokát. Isten odaadta egyszülött Fiát, hogy kiigya a halál keserű poharát, és így győzze le a halál akadályát.
Isten egyetlen szavával mennyei seregek ezreit küldhette volna Jézus kiszabadítására.

Jézus azonban így imádkozott a Gecsemáné kertben: „Atyám ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem amint te. “ (Mát 26,39)

Bűneink szennyével volt tele az a pohár, amelyet Jézus fenékig kiürített. Az ítélet keserű pohara volt ez, melyet mi és gyermekeink nem tudtunk volna elkerülni, ha Jézus ki nem itta volna helyettünk.
E pohárral szembesülve így fejezte ki Jézus a fájdalmát: „Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig. " (Mát 26,38)

Isten elfordította arcát egyetlen Fiától, amikor kiitta a poharat, és ott függött a kereszten. Nem tudta elviselni a kínt, melyet Fia hordozott, amikor ezt kiáltotta: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?“ Isten még erre a kiáltásra sem fordította oda orcáját.

Miért vetette alá magát a Fiú a legnagyobb szenvedésnek? Azért, mert Isten el akarta hárítani az összes akadályt, amely közötte és közöttünk volt. Ezzel a szeretettel viszonyul Isten, a mi Atyánk a gyermekeihez. Még a halál sem állhat Isten és közénk.

2015. február 12., csütörtök

Kenneth E. Hagin - Zoé 4.

VAJON A SZÍV TÖKÉLETES-E?


Néhányan már biztosan kíváncsiak arra, hogy vajon az újjászületett ember, az új ember Krisztusban tökéletes-e, vagy teljesen kifejlődött-e miután megkapták az örök életet.


Az újjászületett ember nem lehet tökéletes, mert Péter ezt állítja: 1 Péter 2:2 "Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők, tehát kívánjátok a tiszta szellemi „tejet”, vagyis Isten beszédét, amelynek segítségével felnövekedhettek egészen az üdvösség teljességéig."

Pál ezt írja a Filippiekhez írt 3. levelében: "12 Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat..."

Valójában a görög szó, amelyet "tökéletes" értelemben van használva, eredetileg így hangzik: "érettség elérése".

Néhány ember ezt mondja: " Tökéletes vagyok és teljes Krisztusban." Nos, igen , teljes személy vagy, de még nem vagy teljesen felnőve. Mindig vannak olyan emberek, akik a bűnnek engedve kevertek a szexuális felfogásukban, akik azzal akarják mentegetni magukat, hogy "csak a testem volt az, ami vétkezett, a szellemem nem vétkezett".
Azonban a bűn szellemi dolog és nem fizikai dolog csupán. Pál ezt írja a Korinthusiaknak írt levelében: "meneküljetek a szexuális bűnöktől!"
"Fussatok el a szexuális bűnöknek még a közeléből is! Minden más bűn, amelyet elkövet az ember, a testén kívül van, aki azonban szexuális bűnt követ el, az a saját teste ellen vétkezik." 1 Kor. 6:18

Így ha a testen kívül van, akkor szellemi dolognak kell lennie. Ugyanakkor még a paráznaság is a szívedből származik. A szívednek kell engedélyt adnia a testednek, hogy vétkezzen vagy hogy ne tudjon vétkezni a tested.

Te a házadnak a gondnoka vagy. Emlékezz vissza Pál szavaira: "én lenyomva tartom a testi természetet és szolgává teszem a testet..." (1 Kor. 9:27) Felelős vagy azért amit a tested tesz. Mindez tehát a szellemedben kezdődik el. Ez volt az amit Pál ez alatt értett: "Tisztítsuk meg magunkat lelkünk és testünk minden szennyes erkölcstelenségétől" 2. Kor. 7:1 "Ne engedd elkezdődni sem ezeket a dolgokat a szellemedben!"

Róma 6:6-ban ezt mondja: "Tudjuk, hogy a régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn rabszolgái."

Néhányan arra használják fel ezt az igeverset, hogy azt állítják: "mi már meg vagyunk váltva, mind szellemben, lélekben és testben is egyaránt", de mit is jelent ez az igevers?
A bűnnek a testéről beszél itt Pál apostol és nem a fizikai testről. Ő a szellemi emberről beszél. Te új teremtés vagy. A régi bűnös természet már megszűnt a szellemedben. Viszont a bűnös természet a testedben még mindig ott van.

A probléma az, hogy a régi testi természet még mindig rossz dolgokat akar tenni. Folytatni akarja azokat a dolgokat amit mindig is tett. HA AZ ELMÉD NINCS MEGÚJULVA ISTEN IGÉJE ÁLTAL, AKKOR A TESTED OLDALÁRA FOG ÁLLNI ÉS LEFOGJA URALNI A SZELLEMEDET. Ha viszont megújítod az elmédet, akkor a szellemed a lelkeden, vagyis az elméden keresztül le fogja uralni a testedet.

A régi ember az a régi természeted. Ugyanaz a tested van, ami volt újjászületésed előtt és ugyanaz a lelked ami volt újjászületésed előtt. A régi szívbeli embernek volt gonosz természete. Na mármost, ez a természet vagy más néven a bűnös test szűnt meg. Rajtunk múlik, hogy az új emberi természet kirajzolódik-e a külső részeinkben.

Sokan kérdezik, hogy mi a különbség a lélek megújítása és az emberi szellem edzése között. Tulajdonképpen, ha követi az ember ezeket az alapelveket az emberi szellem gyakorlatozásával együtt, (van egy hanganyag sorozatom ebben a témában), a lelked meg fog újulni.

Lássuk csak, mivel a szellemünk újjá lett, amikor újraszülettünk, tudni fog olyan dolgokat, amit azelőtt nem tudott. A szellemed megfogja próbálni elmondani azokat a dolgokat neked, amit az Ige már közölt veled, csak nem értetted azokat. Ez azért van, mert a szellemed kiszűri az ismeretet Isten Szelleméből

Figyeljük csak meg, a Jakab apostolnak a szavait a levelében: "Szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelketeket...."

Régebben, mielőtt a szellem és a lélek fogalmát még nem választottam ketté, ez a mondat zavart engem. Zsiókhoz írt levél 4:12: "Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik." Az gondoltam, hogy az ember lelke már akkor üdvözül, amikor az a valaki újraszületik.

Látni kell tehát, hogy a szellemed már új emberré lett, de az Isten Igéje az, amely megmenti vagy másképpen mondva helyreállítja a lelkedet.

Fordította: Kárpule Ferenc

2015. február 11., szerda

Tanuljunk meg fontos Igéket a Bibliából

Mindannyian tudjuk, mennyire fontos elmélkedni az Igén, hirdetni az Igét, ebben segítség lehet, ha meg is tanulunk néhány fontosat. Hiszen forgatni magunkban az Igét pl. útközben is lehet, és ebben nagy segítség, ha fel is tudjuk idézni magunkban.

Hetente 2-3 alkalommal kiteszek 2-3 Igét, amit meg lehet tanulni. Az Igék kiválasztásában egy ezzel kapcsolatos könyv segített. Ha velünk tartasz, néhány hónap múlva több, mint 120 Ige lesz nem csak a szívedben, hanem a fejedben is :-) Lássuk tehát:

"Kérjetek és adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." Máté 7:7-8.


"Jézus pedig felelvén, mondta nekik: Bizony mondom nektek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglesz." Máté 21:21.

Joyce Meyer - Várj valami újra

„Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!” 
Zsolt. 5:3.

Ha felkelsz és minden reggel ugyanazokat a dolgokat teszed, egy hónap után már eléggé unni fogod. Ha azonban ébredés után Istent keresed először, az sosem válik unalmassá. Neki mindig van új kijelentése a számodra.

Várakozásod mindig maradjon friss, úgy, hogy változatossá teszed az Istennel töltött idődet. Egyik reggel énekléssel dicsérd az Urat, másik nap hallgass keresztény zenét, harmadik nap olvasd Isten Igéjét, a következő reggelen pedig légy az Ő jelenlétében vagy valld meg az Ő Igéjét. Hagyd, hogy a Szent Szellem vezessen azon az úton, amelyen megtanulod örömmel kezdeni a napodat Istennel.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. február 10., kedd

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 11.

Hogyan szabadulhatunk meg a kisebbrendűségi érzéseinktől és a csalódástól, amikor nem felelünk meg önmagunk elvárásainak?

Ha Isten Atyánkká lesz, megszabadulunk az ilyen kisebbrendűségi érzésektől és a csalódástól. Amikor felismerjük, hogy a Mindenható tényleg szeret minket, úgy eltűnnek ezek az érzések és a frusztrációk, mint a köd.
A férfi és nő közötti szerelem vagy a barátok közötti szeretet felbátorít és megvigasztal minket. Ez a szeretet azonban megváltoztat. Szüleinktől nagy és mély szeretetet kapunk. Ez a földi szeretet azonban csődöt mond a kritikus pillanatokban, amikor súlyosan megbetegszünk, amikor a halállal szembesülünk, vagy amikor távol vagyunk a szeretet forrásától.

Egyik nap egy fiatal nő jött be az irodámba. Felsőfokú végzettségű, igen vonzó személy volt, mégis szomorúság árnyékolta be mosolytalan arcát.
Megosztotta velem gondját: „Pásztor, egy boldogtalan asszony vagyok. Amikor főiskolára jártam, elcsábítottak egy férfi gyengéd szavai. Odaadtam neki szüzességemet, de folyton csak halasztotta az esküvőt. Gyanút fogtam, és utánajártam a dolgainak. Rájöttem, hogy nős, egy gyermekes családapa. Mindez túl későn történt, és mivel nem volt más választásom, tovább éltem vele, folytatva kettős életemet. Elkerültem szüleimét, testvéreimet és barátaimat. Elkezdett késő éjszaka hazajárni, majd egyszer végleg elmaradt. Kiderítettem, hogy ebben az időben vált el, és elvett egy másik asszonyt. Lesújtva éreztem magam. Elvesztettem minden reményt és energiát ahhoz, hogy tovább éljek. Egyedül csak azzal törődöm, hogyan tudnék véget vetni gyarló életemnek. Mostanában egy tőrt hordok magamnál. Amint megtalálom őt, átszúrom a szívét, majd végzek magammal is. Én ilyen nő vagyok. Azért vagyok itt, mivel egy barátom igen ajánlotta, hogy találkozzam önnel. Pásztor, lehet-e még reménysége egy hozzám hasonlónak?"

Gyilkos szellem volt a tekintetében. Düh és csalódottság keveredett a zavartsággal. Amit mondott, igaz volt: úgy tűnt, mintha számára csak a pusztítás maradt volna. Nem tudott már hinni a férfiaknak. „Mivel ön is egy férfi - mondta, - valószínűleg vele tart, ugye?”

„Testvérnő - válaszoltam, - férfi és nő egyenlők Isten előtt. Mind idegenek és vándorok ebben az életben. Most nem találok megfelelő szavakat ahhoz, hogy önnek teljes megelégedést és reményt adjak. De mondok valamit, és csak öntől függ, hogy elfogadja-e vagy sem. Isten, aki az eget, földet és önt is teremtette, szerette önt, és még mindig szereti. Ráadásul mi is szeretjük önt, akik hiszünk Jézusban. Most hadd mondjak valamit, amit megtehet. Amikor hazatér, mielőtt lefekszik, üljön le a tükör elé. Nézzen szembe önmagával, és mondja ki hangosan: »Isten mindezek ellenére még mindig szeret.« Reggel, miután felkel, üljön le újból a tükör elé, és kiáltson fel: »Te ostoba, hitvány alak, azért Isten szeret téged.«
Ne törődjön azzal, ha elerednek a könnyei. Csak hagyja, hogy folyjanak. Sírjon olyan hangosan, ahogyan csak bír. Hunyja be a szemét, és képzelje el önmagát, amint Isten Jézus Krisztusban átöleli. Képzelje el, amint Jézus helyrehozza és tisztára mossa a bűnös, istentelen, csúnya, elhagyott és összetört életét. Ezután nézzen arra az önmagára, mely megváltozott.”

Bizonyos idő múlva az asszony újból eljött irodámba. Amint leült, elkezdett zokogni. Elém tett egy pólyába rejtett tőrt, és ezt mondta: „Azt tettem, amit mondott. Úgy véltem, ártani nem árt, életem amúgy is annyira szerencsétlennek és nyomorultnak tűnt. Minden reggel és este leültem a tükör elé, és felkiáltottam: „Isten mindennek ellenére szeret" Elképzeltem Jézust amint átölel, és kisimítja összegyűrt és csúnya életemet úgy, mintha tisztára mosná és kivasalná. Aztán nagy elképedésemre szeretet áradt ki szívemből. Rokonszenvet éreztem az iránt, akit gyűlöltem. Annyira megváltoztam: őszintén imádkoztam, hogy megtérjen, és Istenhez jöjjön. Most már félek erre a tőrre nézni. Pásztor, kérem dobja el helyettem."
Attól a naptól kezdve új személy lett. Elkezdett mosolyogni. Egy nagyszerű férfihez ment feleségül, és boldogan élnek.

Ha az emberek cserben hagynak is minket, Isten nem. Ha minden ember vádolna és megvetne, Isten akkor is szeretettel ölelne magához. Isten a végsőkig bízik bennünk. Noha egyesek azt mondják: „Ez a vég", Isten azt mondja: „Nem, ez csak a kezdet". Még ha önmagunkat a pornál is kevesebbre tartjuk, Isten úgy tekint ránk, mint a világmindenségnél is értékesebbekre. De kicsoda Isten, hogy ennyire szeret minket?

2015. február 9., hétfő

Joyce Meyer - Halld meg az Ő akaratát

„Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, amelyet válasszon.
Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet.” 

Zsolt.25:12-14

Isten az, aki minden reggel felébreszt bennünket. Ha nem tartana bennünket életben az éjszaka folyamán, nem számítana milyen ébresztőóránk van. A próféta így szólt:” Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.” Ézs. 50:4

Még mielőtt kiszállsz az ágyból, halld meg amit Isten szól hozzád. Ha a füleid készek meghallani Őt, a napod jó lesz. Isten áhítja,hogy felfedhesse aznapi tervét számodra.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Darlene Zschech - In Jesus Name: A Legacy Of Worship And Faith (2015)

Megjelent!

Tracklist:

01. God Is Here
02. Hear Our Praises
03. Shout To The Lord
04. Worthy Is The Lamb
05. At The Cross
06. Hallelujah
07. You Are Love
08. In Jesus Name
09. Blessed
10. Jesus Lover Of My Soul
11. The Potter's Hand
12. Let The Peace Of God Reign
13. My Highest Hope
14. Amazing GraceRodney H. Browne - MERT ÉN TUDOM AZ ÉN GONDOLATAIMAT, AMELYEKET ÉN FELŐLETEK GONDOLOK

Mert Én tudom az Én gondolataimat, amelyeket Én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. 12 Akkor segítségre hívtok Engem, és elmentek és imádtok Engem, és meghallgatlak titeket. 13 És kerestek Engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek Engem. Jeremiás 29:11-13

Istennek az Atyának békességes gondolatai és tervei vannak velünk. Az itt "békességnek" fordított szó a következőt jelenti: békesség, jólét, boldogság, jóakarat, pihenés, biztonság, egészség és prosperitás.

Istennek NINCSENEK gonosz tervei. Az ördög az, aki gonoszságot tervez az emberiség ellen. Isten olyan elkötelezettséget vár el tőlünk, amelyben TELJES szívünkből keressük Őt, imádkozunk Hozzá, és segítségül hívjuk az Ő nevét. Ezután az Úr megígéri, hogy meghallgat bennünket és válaszol nekünk. Vagy az ördög számunkra készített terveit választjuk, vagy Istenét. Isten tervei jóléttel, békességgel, reménnyel és az ígéretek beteljesedésével járnak. Bármin megyünk is keresztül, tudjuk, hogy Isten fogja kimondani az utolsó szót, és az Ő jó terveit számunkra MINDENKÉPPEN siker fogja koronázni!

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Zsoltár 1:1

Követheted Isten tervét az életedre, de hallgathatsz istentelen emberek tanácsaira és ötleteire is. Isten terve reményteljes jövőt foglal magába, azonban az emberi tervek sehova nem vezetnek. A döntések, amelyeket az életünkkel kapcsolatban hozunk, nemcsak a földi életre vannak kihatással, hanem az örökkévalóságra is. Istennek már van egy elkészített útja és terve a számodra, amely életre és áldásba vezet, hogyha azt választod.

Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik Téged keresnek; azt mondják mindenkor: Magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a Te szabadításodat. 18 Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél! Zsoltár 40:17-18

Nem számít, hogy jelenleg milyenek a körülményeid, az Úr gondolkodik rólad, és jókat tervez felőled.

És hittek az Ő beszédeinek, és énekelték az Ő dicséretét. 13 Hirtelen elfeledék cselekedeteit; nem várák az Ő tanácsát! Zsoltár 106:12-13

Adnunk kell Isten tervei számára időt, hogy kibontakozhassanak. Vannak, akik az egyik pillanatban dícsérik Istent, a másikban pedig elfelejtik, hogy mit ígért az Úr nekik, és a saját fejük után mennek. El kell hinnünk Isten velünk kapcsolatos ígéreteit, és nem szabad feladnunk vagy félrevezettetnünk. Csak a hit és a türelem gyakorlói öröklik az ígéreteket.

Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Példabeszédek 19:21

A-tól Z-ig megtervezheted az életedet, de semmi garancia nincs arra, hogy azok a tervek meg is fognak valósulni. Ha Isten tervét követed, biztos lehetsz abban, hogy azok mindenképpen beteljesednek.

Megesküdött a seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém. Ézsaiás 14:24

Isten tervei MEG FOGNAK valósulni. Választanod kell, hogy vagy elfogadod Isten tervét az életedre és sikeres leszel; vagy a magad útját járod, és kudarcot vallasz.

És elfogyatkozik az Égyiptomiak szelleme őbennük, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól. Ézsaiás 19:3

Mindenki, aki Isten ellen harcol és inkább az ördögtől és annak ügynökeitől kér útmutatást, teljes kudarcot fog vallani. Isten összezavarja ellenséged terveit.

De ők nem tudják az Úr gondolatait és nem értik az Ő szándékát, hogy összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre. Mikeás 4:12

Mindenki Isten elé fog állni és rá lesz utalva az Ő irgalmára. Az Úr azért küldte el Jézust, hogy Istennek teljes haragját, amit a bűnösök megérdemelnek, magára vegye, hogy számunkra az Úr irgalmat adhasson. Ahogy a kévéket szétválogatják aratás után, hogy a kalászokat meghagyják, a konkolyt pedig kidobják, ugyanúgy az egész emberiség Isten elé fog állni, és vagy felvétetik az Ő országába vagy kizáratik a pokolba, a lángok közé, amely soha nem alszik ki.

Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik mindent javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak. Róma 8:28

Amikor mi, az elhívottak az Úr tervei és céljai szerint együtt munkálkodunk Istennel, hogy betöltsük azt a célt, akkor Ő is velünk fog munkálkodni, terveinket jóra fordítja és utunkat egyenessé teszi. Lehet, hogy az ördög megpróbál majd megtámadni és zaklatni, de megállítani, illetve Isten terveit megakadályozni nem fogja tudni, mert te hűségesen követed azt a tervet. Isten céljai a számodra meg fognak valósulni. Az Úr úgy fogja intézni a dolgokat, hogy minden körülmény az Ő számodra készített tervei szerint alakuljon és ahhoz igazodjon. Keresd meg, mi Isten terve a számodra. Bízz Benne, kövesd Őt, és sikeres leszel.

Mágia és asztrológia: Vona Gábor okkultistáktól tanul

http://vigyazo.blog.hu/2015/02/07/magia_es_asztrologia_vona_gabor_okkultistaktol_tanul#more7149081

2015. február 6., péntek

Vidám Vasárnap élőben, valamint az ATV-n

"KEDVES TESTVÉREM!

Örömmel értesítelek, hogy elkezdődött a Vidám Vasárnap adása. Istentiszteleteinket szombat este rögzítjük és vasárnap délelőtt sugározza az ATV a szokott időben.

Kérlek, hogy Magyarország történelmének ebben a rendkívül fontos időszakában támogasd a szolgálatunkat imával, jelenléteddel, anyagi eszközökkel! Buzdítsd a hívőket ugyanezen feladatok elvégzésére, tegyük ezt mindnyájan együtt, Isten dicsőségére!


Szeretettel:
Németh Sándor
vezető lelkész"

Newsboys alapító: „Ateista vagyok”

A Newsboys egykori frontembere, George Perdikis néhány napja megdöbbentőbejelentést tett:

„1985-ben a történelem egyik legsikeresebb keresztény zenekara, a Newsboys társalapítója voltam. Lehet, hogy hallottad az együttes zenéjét a God’s Not Dead (Isten nem halott) című fimben. A zenekar hasonló címet viselő albuma a Billboard keresztény albumok listáján az első helyre került.

És most ateista vagyok. Egyszer és mindenkorra elutasítottam a kereszténységet.

A keresztény zenei ágazatban sok olyan ember van, akik úgy viselkednek, mintha közvetlen telefonvonaluk lenne Istenhez, aki a világmindenség valamennyi kérdésére válaszol nekik. A keresztény zenészek között úgy tűnik, több egoizmus és narcisszizmus van, mint a világi zenésztársaik között” – írta Perdikis.

A bejelentésre Michael Brown rádiós műsorvezető a CharismaNews blogjábanreagált:

Azok a hírek, amely szerint, a Newsboys keresztény rockegyüttes társalapítója, George Perdikis bejelentette, hogy elhagyja az Urat, és ezentúl ateista lesz, sokkolta és fájdalommal töltötte el azokat a hívőket, akik számára éveken keresztül áldást jelentettek az együttes zenéik. Most azonban, ahelyett, hogy támadnánk őt, mintha valamiképp ellenünk vétkezett volna, imádkoznunk kell a helyreállásáért, és fel kell tenni a kérdést, hogy miért távolodnak el oly sokan ma az Úrtól.

Természetesen a jó hír továbbra is az, hogy Jézus világméretekben építi az egyházát, amelyen a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak, és jóval több olyan ember van, aki hitre jut, mint aki elhagyja a hitet.

Azonban az, hogy Amerikában és Európában ma egyre nagyobb létszámban vannak olyanok, akik elfordulnak az Úrtól, vagy egyszerűen „semlegesnek” nyilvánítják magukat (olyanok, akik nem kötődnek egy valláshoz sem), valódi aggodalomra ad okot.

Miért van mégis az, hogy annyian visszacsúsznak?

1. Sokan nem tértek meg igazán, vagy nem tulajdonítanak a megtérésnek nagy jelentőséget

Egy pásztor egyszer azt mondta: „Egyesek azért esnek vissza, mert valójában sosem estek előre!” Mennyire igaz ez a megállapítás!

Ez különösen érvényes a kortárs keresztény zene (Contemporary Christian Music-CCM) világában, ahol nyílt titok az, hogy sok tehetséges előadóról nem lehet többet elmondani, mint azt, hogy tehetséges előadók, se kevesebbek, se többek.

Én mindig az ártatlanság vélelmével, jóhiszeműen viszonyulok olyan emberekhez, akiket nem ismerek személyesen, így ha valaki azt állítja, hogy ismeri az Urat, elfogadom, amit mond, hacsak be nem bizonyosodik az ellenkezője. Ennek megfelelően, ha egy együttes azt állítja magáról, hogy keresztény, elfogadom, hogy azok.

Ezzel együtt azonban hajlamos vagyok hitelt adni azoknak az állításoknak, amelyek szerint 10 keresztény együttesből egy nevezhető igazán kereszténynek, mások pedig, akik belülről ismerik az iparágat, elmondták, hogy számos alkalommal tanúi voltak droghasználatnak, ivászatnak, vagy erkölcstelenségnek a „keresztény” előadók körében.

Egy CCM zenei kiadó vezetőjének elmondása alapján valójában legalább annyi droggal való visszaélést és erkölcstelenséget lehet megfigyelni a keresztény zenei körökben, mint a világi zenei körökben, a különbség pusztán annyi, hogy a keresztény előadók ezt jobban igyekeznek elrejteni.

Reménykedem, hogy ma jobb a helyzet, mindenesetre jó okunk van arra, hogy megfogalmazzunk bizonyos aggodalmakat.

2. Sokak csak a felszínen eresztettek gyökeret

A magvető példázatában (amelyet a Máté 13-ban, a Márk 4-ben, és a Lukács 8-ban lehet megtalálni), Jézus olyan magokról beszél, amelyek közül némely „a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben.

De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott.” (Máté 13:4-5)

Jézus a következő magyarázatot adta a tanítványoknak: „Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;

De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.” (Máté 13:20-21)

Ma nagyon sok ilyen felszínes (vagy gyökértelen) hívő van Krisztus testében, akik egy ilyen mesterséges, mi-a-jó-ebben-nekem jellegű üzenet hatására lettek keresztények, és nincs mély tartalma a hitüknek, sem az Istennel való kapcsolatuknak, valamint nem elkötelezettek.

A mai Amerika szellemi légkörében, könnyen el lehet lenni keresztényként úgy, hogy az ember nem tapasztal meg „szidalmazást és háborgatást” az Ige miatt. Más szavakkal, ma sok gyülekezetben annyi területen kompromisszumokat kötöttek, hogy egy ilyen kompromisszumos hívő, aki csak a felszínen eresztett gyökeret, könnyen el tud evickélni egyszerre a világban és az egyházban is.

Egy komoly hívő ezzel szemben rövid időn belül ellenállást fog megtapasztalni a világ részéről, de sokszor még az egyházon belülről is. Aki mélyre tudja ereszteni a gyökereit, az ki fog tudni tartani, és boldogulni fog. Akinek sekélyes gyökerei vannak, azoknak ez nem fog sikerülni.

3. Sok hívő nincs felkészülve az intenzív kísértésekre

Jézus gyakran figyelmeztetett a megcsalattatás ellen, csakúgy, mint az apostolok. Péter arra szólította fel olvasóit, hogy legyenek „józanok”, és „vigyázzanak”, „mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen” (1. Péter 5:8).

Nem kellene sokkal inkább nekünk is a szívünkre vennünk ezeket a figyelmeztetéseket? Volt-e olyan generáció, amely ilyen könnyen hozzáférhetett a pornográfiához, szerencsejátékokhoz, és más bűnös dolgokhoz, mint ez a generáció? Volt-e olyan generáció, amelyet így bombáztak volna szennyes dolgokkal, mint a miénket?

Mindez még nagyobb óvatosságra int.

Ahogy a régi mondás tartja, elővigyázatosnak lenni annyi, mint felkészültnek lenni. Sajnos, sok hívő nem ébredt rá arra, hogy a nagyobb támadások ellen nagyobb védelem kell, mivel ma nagyon sokan áldozatul esnek a bűn csábításának.

Nem tudom, hogy Jézus a Máté 24:12-ben ezekről a napokról beszélt-e („És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül”), mindenesetre a mai korra igencsak ráillik ez a leírás.

Légy te is vigyázó ezekben a napokban!

4. Sokaknak elegük lett a törvénykezésből, és az egyház hibáiból

Sok hívő belekeseredett a törvénykezésbe, amely az én definíciómban azt jelenti, ha a vallásosságot külsőleg erőltetik az emberre, ha törvényeket írnak elő szeretet nélkül, vallást az Istennel való közösség nélkül, és előírásokat Megváltó nélkül.

Mivel sokan ezt az ember által kreált hitet azonosítják az igazi hittel, amikor nem képesek betartani a szabályokat, vagy az evangéliumról előírások halmazaként kezdenek el gondolkodni, magának Jézusnak a személyét utasítják el.

Mások a mai egyház baklövései miatt keseredtek meg –a képmutatásaink, a botrányaink, a megosztásaink miatt, vagy amiatt, hogy az evangéliumból politikai ügyet csinálunk. Mivel csak ezt az egyházat ismerik, ebből azt a következtetést vonják le, hogy valami nem stimmel magával az egész keresztény hittel.

Megint másokat az fordította el a hittől, hogy hiányoltak egyfajta tanítványságot, vagy atyai vezetést, és mivel nem láttak maguk előtt igazi apákat és anyákat a hitben, azt mondták, hogy „Ez a Jézus dolog nem is lehet igaz!”

Tragikus, hogy ezek közül sokan jó irányba fordulhattak volna a megfelelő környezetben.

5. Sokan egyszerűen a bűnt választják az engedelmesség helyett

George Perdikis az ateizmusával kapcsolatos bejelentésében nyíltan a következőt írta: „Én mindig kényelmetlenül éreztem magam a kereszténység szigorú szabályai miatt. Mindig is rock and rollt akartam játszani és alkotni…Mégis a legtöbb figyelmet amiatt kaptam, hogy mennyire sikerül betartanom a vallás lehetetlen elvárásait. Azt akartam, hogy a zeném után ítéljenek meg, nem az után, hogy mennyire vagyok képes ellenállni a kísértésnek.”

Nem arra vagyunk mégis mindannyian elhívva, hogy ellenálljunk a kísértésnek? És ha van az Úrral egy élő, eleven kapcsolatunk, nem kapunk-e elég erőt ahhoz, hogy ellenálljunk, és nem lesz-e ez olyannyira fontosabb mindennél, hogy végül egyre könnyebb és könnyebb lesz ellenállni a bűnnek? És nem akkor kellene komolyan venni egy „keresztény” zenészt, énekest, prédikátort vagy írót, ha meg is éli azt, amit mond?

Sok hívő esetében a problémát Keith Green egy régi dalával lehetne kifejezni (az Úr szemszögéből értve a szöveget), „A világot szereted, de Engem elkerülsz.”

Az ilyen emberek esetében ennélfogva nem az egyház hibái, a törvénykezés, vagy más rajtunk kívül álló okok játszanak szerepet.

Az ő esetükben a probléma saját magukban van, a szívükben és az elméjükben, ahol ők inkább a saját vágyaik kielégítését tűzték ki célul, ahelyett, hogy megtagadták volna azokat, és inkább testben akartak járni, mintsem Szellemben.

Ez garantált út a halálhoz és a pusztuláshoz.

A jó hír az, hogy Isten helyreállítja a visszacsúszott keresztényeket (ha rólad van szó, bátorítalak, hogy látogasd meg a prodigalsonly.com oldalt), és van remény azok felől, akik eltávolodtak az Úrtól.

A többiek számára azt tudom mondani, hogy vessük a bizalmunkat az Úr megtartó erejében, és higgyünk abban, hogy Aki elkezdte a jó munkát, el is fogja végezni bennünk(Filippi 1:6).

Mindenekelőtt pedig ne játszadozzunk a kegyelemmel, hanem emlékezzünk Pál szavaira: „Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.” (1. Korintus 10:12)

(CharismaMag)
Forrás: http://vigyazo.blog.hu/2015/02/06/newsboy_s_alapito_ateista_vagyok

2015. február 5., csütörtök

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 10.

Isten győzelmet ad

Amikor Istent „Atyának" szólítjuk, megszabadulhatunk a szívünk mélyen rejlő mindenféle kisebbrendűségi érzéstől, frusztrációtól, és így győztesek lehetünk az életünkben.

Az élet a gyermekkortól fogva egy merő küzdelem, mely egyre keményebbé válik, amint másokhoz viszonyítjuk önmagunkat. Így sokszor csalódunk magunkban, és kevesebbnek érezzük magunkat azoknál, akik jobb ruhákban járnak, jobb házakban laknak, és tehetségesebbek nálunk. Mindenki másnál jobban tudjuk, hogy javarészt kisebbrendűségi érzéseinket tükrözik a szavaink, gondolataink és viselkedésünk. Minél többet tudunk, annál nagyobb gyötrelemben és vívódásban van részünk.

A tartósan alacsony önbecsülés eredménye a búskomorság, amelynek hatására átadhatjuk magunkat a kétségbeesésnek vagy az önpusztító magatartásformáknak. Egyes emberek droggal és alkohollal rongálják magukat. Végső esetben öngyilkosságot követnek el. Vannak olyanok is, akik személyes kapcsolataikban rombolóak. Ismertem egy asszonyt, akinek kisebbrendűségi érzése vált rögeszméjévé, és elhagyta otthonát, férjét és gyermekeit. Egy másik asszony pedig otthagyta emiatt kiskorú gyermekét.

Számos bűnöző bántalmaz és gyilkol embereket az alacsony önbecsülés és a kisebbrendűségi érzés miatt. Néha terveket szövünk mások ellen, hogy „szétszedjük" őket, remélve, hogy így helyreállítjuk önbecsülésünket.
Vajon honnan származik ez a romboló magatartásforma? A kisebbrendűségi komplexus alapvető oka a szeretet hiánya. Johann Fichte német filozófus így vélekedett erről: „A szeretet az ember létezésének nélkülözhetetlen eleme. Akik gyermekkorukban szeretethiányt szenvednek el, hajlamosak a betegségre a test és a lélek alultápláltsága miatt. Nem tudják élvezni az igazi boldogságot.

Jólét, hatalom vagy rang nem helyettesítheti a szeretetet. A legtöbb börtönlakó szeretethiányban szenvedett gyermekkorában. Aki sohasem kapott szeretetet, képtelen szeretni másokat, önmagáról nem is beszélve. Aki nem szereti önmagát, az nem bízik semmiben. Annyira ki tudják ábrándítani csekély tévedések is, amelyeket az átlagember különösebb megerőltetés nélkül vesz tudomásul, hogy azt gondolja magáról, ő reménytelenül alkalmatlan. Amióta Ádám és Éva kikerült az Éden kertjéből, az ember messze esett Isten szeretetétől, a szeretet végső forrásától.

2015. február 4., szerda

A Száztagú cigányzenekar a Hit Parkban (M1 - Roma magazin)

Joyce Meyer - Kezdd vidáman a napod

„Jól tudom, oh én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy a te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akarata szerint adta ezeket néked.
Oh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek, a mi atyáinknak Istene, tartsd meg mindörökké ezt az érzést a te néped szívében, és irányítsd az ő szívüket te feléd!”
 
1Krón.29:17-18

A férjem mindig boldognak tűnik. Öt perccel azután, hogy felkel, Dave dudorászik, énekel vagy zenét hallgat mialatt elkészül. Évekkel ezelőtt nem akartam reggelente zenét hallgatni. Nem akartam énekelni, dudorászni vagy bármilyen zajt hallani. Csendet akartam, hogy tudjak gondolkodni.

Még ma is több csöndre van szükségem, mint Dave-nek, de mindketten megtaláltuk a módját, hogy hogyan kezdjük jól a napunkat. A szívünket és az elménket Isten követésére állítottuk be és ez működik.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Kenneth E. Hagin - Zoé 3.

Pál apostol egy másik érdekes dolgot mond a Rómaiakhoz írt levelében:

"Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek! Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz!
Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!"

Pál nem a világnak írta, hanem a Rómában élő szentekhez címezte a levelét.:"Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Atyánk, az Isten és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet!" Róma 1:7

Arról van itt szó, hogy valamit tenni kell a testeddel. Ha nem csinálsz semmit, akkor semmi sem lesz belőle. A gyülekezetünkben annyi tanítást halmoztunk fel ebből, amely már elhomályosította a gondolkodásunkat és ezért nehéz megértetni az emberekkel a valódi igazságot.

Pál itt nem azt mondja, hogy "ajándékozd magad oda" Istennek, mivel ha Isten gyermeke vagy, akkor már hozzá tartozol. Nem tudod olyan jól ajándékként oda adni valakinek azt, ami már egyébként is az övé.  Ebben az értelemben nincs egy szó sem a Bibliában az önmagad odaszánásáról vagy odaadásáról,viszont felfedezed, hogy ha már újraszülettél, akkor az Övé vagy. Igen, az Övé. Te magad vagy az a belső ember, aki már új emberré váltál Krisztusban.

2 Korintusi 5:17
"Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!"

Milyen emberről is beszél itt Pál apostol? A külső emberre érti? Nem, nem lehet a külső ember, mivel ezt mondta: " Ha bárki Krisztusban van már, akkor az új teremtés."
Élet és Isten természete költözött be a szellemedbe, amely új teremtéssé alkotott téged. Ez pedig a belső embert egy új emberré teszi.

A testünk még nem újult meg, de hála Istennek, hogy az Úr visszajövetelekor új testünk lesz. Az új ember, a szívnek elrejtett embere pedig uralkodni fog a testünk felett. A tested nem uralkodhat rajtad. Pál nem csak arról beszél, hogy tegyél valamit a testeddel, hanem a Róma 12:2-ben az elme megújításáról szól. Azoknak az embereknek üzen, akik már újraszülettek és betöltekeztek Szent Szellemmel, mégis tenniük kell valamit a testükkel és az elméjükkel.

A gyülekezeti tagoknak az egyik legnagyobb szüksége ma, hogy megújítsák az elméjüket. Az ember elméje Isten Igéje által válik újjá.Tudjuk azt, hogy az ember szellem. Tudjuk azt is, hogy az ember ugyanabban a kategóriában van Istennel, mivel Isten szellem és az ember azért lett teremtve, hogy közösségben legyen az Istennel. Még sohasem tulajdonítottunk olyan jelentőséget ennek a ténynek, mint amennyire kellene. Ezért eddig soha nem is tudtunk az örök élet világosságában úgy járni, mint ahogy kellene.


Fordította: Kárpule Ferenc

2015. február 3., kedd

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 9.

Amikor Isten Atyánk lesz, megszabadulunk az erőtlenségtől. Erőnket meghaladó problémákkal szembesülve, meg kell emlékeznünk arról, hogy Isten a reménység Atyja és a hatalom Ura. Amikor a teremtő Isten Atyánkká lesz, a Belé vetett hit által mindent megtudunk tenni.

Jézus Istent mindig egy munkálkodó Atyának mutatja be. Az Ő szavaival élve: „Az én Atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom." Nekünk magunknak is szorgalmasan kell dolgoznunk Isten dicsőségére azzal a hatalommal, amelyet kapunk Tőle.

Jeremiás prófétát egy börtönudvar mély vermébe zárták. Szánalmasnak érezhette magát tehetetlensége miatt, de éppen ebben az időben kapott hatalmas kijelentést Istentől: „Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt, Úr az Ő neve. Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. “ (Jer 33,2-3)

A Bibliában olvashatjuk azt is: „Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből.“ (Fil 2,13) Ez az ígéret bizakodóvá tehet minket minden hányattatás közepette is.

Atyánk kötelessége táplálni, ruházni, felnevelni és oktatni minket, hiszen nem a vér, a test vagy a férfiú akarata szült bennünket. Amikor őszintén kiáltunk Atyánkhoz, eltűnik az összes aggodalom és félelem, amelyet a Sátán rakott ránk. Helyette forrásként zubog fel a békesség és az öröm. A Biblia egyértelműen kimondja:

„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abba, Atyám! Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. “ (Róma 8,14-16)

„Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van: mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy, hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat énnékem? “ (Zsid 13,5-6)

Az égvilágon semmitől sem kell félnünk, amikor Isten Atyánkká lesz. A „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben" ima legelső szavai a félelemtől való szabadulást jelentik számunkra.

2015. február 2., hétfő

1%


Nemes Ákos Marosvásárhelyen

Joyce Meyer - Örüljetek ma!

„Dicsekedjetek az ő szent nevében; örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orcáját szüntelen.
(Komolyan) Emlékezzetek meg az ő csudálatos dolgairól, amelyeket cselekedett, az ő csudáiról és az ő szájának ítéletiről.” 
1. Krón.16:10-12

Sok ember nem is gondolja, hogy mennyire fontos a reggel, főként az ébredés utáni első pillanatok. Isten szavára felkel a nap. Buzgón ébresztget bennünket, hogy újra beszéljünk vele.
Dávid, a zsoltáros, sokat beszélt a reggelről, mondván:
„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!” Zsolt. 118:24

Dávidnak nem volt mindig kedve örülni, de elhatározta, hogy Isten minden új napjának örülni fog. Amikor felkelsz, nézz a tükörbe, mosolyogj és mondd: ”Jó napom lesz, mert Jézus szeret engem.”

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya