2018. április 27., péntek

Németh Sándor - Az Úr nem hagy el! 3.

Nehézségekben ne gondold, hogy elhagyott az Úr, mert Ő gyakran a káoszból hozza ki az áldást! Bevezet nagyobb áldás szintbe! A viharban más az ember gondolkodásmódja.

Isten célja, hogy megújítsa az elmédet, hogy a viharban se add át azokat a félelemnek, hanem akkor is higgyél! Ha a hit nem megy át olyan dolgokon, amely látszatra cáfol, akkor mi a hit próbája? A bizalom azt jelenti, hogy az Úr erejébe veted a reménységedet!

Ne gondold, hogy az ördög már levett Téged a listájáról, mert már nagyon erős vagy az Úrban! Soha nem fogja abbahagyni a mahinálást Veled kapcsolatban! El akarja terelni a gondolkodásodat az Igétől; le akarja kötni az energiádat! Nézd meg, hogy mi köti le az energiádat, mert a sátán célja a kifárasztás, hogy lemorzsolja az erődet! Gondold át, hogy mi köt le! Jézus Krisztus személye vagy valami más?

Minél nagyobb a látásod, annál hamarabb partot fogsz érni! Annál hamarabb kisüt a Nap!! Rövidebb lesz a próba!

Ne engedd, hogy túl sok időt pazarolj a feldúlt érzelmeidre! Minél gyorsabban vedd le róla a figyelmedet! Dobd le, és Jézus Krisztusra figyelj! Meglátod, hogy kezdődik a csend a viharban! Ő minden viharodat le tudja csendesíteni, ha nem a vihar folyamatainak adod át a lelkedet! Minden megpróbáltatás növeli a hitedet! A reménység nem fog megszégyeníteni, hanem be fog vinni a révbe! Ne a földi dolgokra figyelj, amik idegesítenek, mert azok ezután is fognak! Vegyél erőt az Úrtól, és a hajódon nyugodtan fogsz állni!

Nem csak vihar lesz, hanem az Úr nagy dolgokat fog mutatni! Amikor a legnagyobb volt a probléma, akkor cselekedett az Úr. Igaz, hogy a tanítványok kísértetnek gondolták. A protestánsok azt hitték, hogy az ördög szállta meg a gyülekezeteket, okkultizmus, spiritizmus, amikor leszállt a Szent Szellem. Ha az Úr közeledik a hajóhoz, akkor a hajó már nagyon közel van a parthoz! Péter is kiszállt, és elindult.

Az Úrral való közösséged akkor lesz erősebb, ha vízen jársz! Akkor látod meg az Úr nagyságát, ha kilépsz, és nem a megszokások vezetik az életedet!

Menj tovább, és ne a viharokra nézz, amikor kiléptél a hajóból! Sokan nem értik, hogy miért léptél ki a hajóból, de meg fogják látni, és ők is kilépnek majd. A hit, az bátor dolog! Kilép a megszokásokból! Jó az árral szembe menni!

Az a kihívás ma, hogy nincs szeretőd! Nem az, hogy van! Úgy kell élned, ahogy majd a Millenniumi korszakban fognak élni az emberek! Nem lesznek Night Club-ok!

Nem szabad, hogy megfélemlítsen a többség! Neked nem őket kell követned, nem őrájuk kell nézned, hanem Jézus Krisztusra!

Galata 6:8 Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

Menj szembe az áradattal! Vállald bátran az elhívásodat!

Máté 18:20 Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Az Úr meg tudja sokasítani az erődet! Tedd le azt a kicsit! „Kicsi, savanyú, de a miénk!”
Minden nehézséget reménységgel nézz, mert Isten dicsőségét fogja szolgálni! A próbák után nagyobb lesz az Isten ismereted! Növekszik benned a hit, a szeretet, a remény, a Szellem gyümölcsei!

Mondd az Úrnak, hogy ebben a problémában is meg fogod ismerni, hogy bizony, Jézus az Isten Fia!

Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete

Mózes ötödik könyve 30.

Mózes harmadik beszéde, Befejezés

A megbánás mindenható ereje: visszatérés a számkivetésből

1. És lesz, ha rádjönnek mindezek a dolgok, az áldás és az átok, melyet eléd tettem, és szívedre veszed mind a népek között, ahova kivetett téged az Örökkévaló, a te Istened, 2. és megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez és hallgatsz az ő szavára mind aszerint, amint és parancsoltam neked ma, te és gyermekeid, egész szíveddel és egész lelkeddel, 3. akkor visszahozza az Örökkévaló, a te Istened foglyaidat és irgalmaz neked, újra összegyűjt téged mind a népek közül, ahova elszórt téged az Örökkévaló, a te Istened. 4. Ha lesznek a te kivetettjeid az ég végén onnan is összegyűjt téged az Örökkévaló, a te Istened és onnan is elvesz; 5. és bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, melyet elfoglaltak őseid, hogy (ismét) elfoglaljad; jót tesz veled és megsokasít jobban, mint őseidet. 6. És körülmetéli az Örökkévaló, a te Istened szívedet és magzatod szívét, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel, a te életed kedvéért. 7. És adja majd az Örökkévaló mindez átkot ellenségeidre és gyűlölőidre, akik üldöztek téged. 8. Te pedig megtérsz és hallgatsz az Örökkévaló szavára, és megteszed minden parancsolatait, melyeket én neked ma parancsolok; 9. és bővelkedővé tesz téged az Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, barmod gyümölcsében és földed gyümölcsében javadra, mert újra fog rajtad örülni az Örökkévaló javadra, amint örült őseiden, 10. ha hallgatni fogsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megőrizd parancsolatait és törvényeit, melyek meg vannak írva a tannak könyvében, midőn megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez egész szíveddel és egész lelkeddel.

Isten parancsának természete

11. Mert ez a parancsolat, melyet én neked parancsolok, nem elérhetetlen számodra és nincs távol az; 12. nem az égben van az, hogy mondanád: Ki száll föl érte számunkra az égbe, hogy elhozza nekünk és hirdesse azt nekünk, hogy megtegyük; 13. nem a tengeren túl van az, hogy mondanád: Ki megy át számunkra a tengeren túlra, hogy elhozza nekünk és hirdesse azt nekünk, hogy megtegyük; 14. hanem nagyon közel van hozzád az ige, szádban és szívedben, hogy megtedd azt.

A beszédek befejezése

15. Lásd, eléd tettem ma az életet és a jót, a halált és a rosszat, 16. amint hogy megparancsolom ma neked, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy járj az ő útjain, hogy megőrizd parancsolatait, törvényeit és rendeleteit, hogy élj, sokasodjál és megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened az országban, ahová bemész, hogy azt elfoglaljad. 17. Ha pedig elfordul szíved és nem engedelmeskedsz, megtántorodsz és leborulsz más istenek előtt és szolgálod őket 18.Kijelentem nektek ma, hogy el fogtok pusztulni, nem lesztek hosszú életűek azon a földön, ahová te átvonulsz a Jordánon át, hogy bemenj oda és elfoglaljad azt. 19. Tanúkul hívom ellenetek ma az eget és a földet: az életet és a halált tettem eléd, az áldást és az átkot! Válaszd tehát az életet, hogy életben maradj te és magzatod; 20. hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hallgass az ő szavára és ragaszkodjál hozzá, mert Ő a te életed és napjaid hosszúsága, hogy lakjál a földön, melyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 26., csütörtök

Hack Péter - Nem mindegy, kik és milyen törvényeket hoznak

Amikor Jézus elkezdte földi szolgálatát, akkor egy korszak lezárult. Isten Országa az ember teremtése után négyezer évvel ismét közel került a Földhöz. Az ember elbukása óta egy szellemi erősség uralkodik, szolgaságban tartva az embereket a bűnön keresztül. Jézuson kívül minden ember bűnben fogantatott, és a bűnös természetük miatt bűnöket követtek el. Jézus a bűnnel terhelt Földre érkezett el, és elhozta a lehetőséget arra, hogy az emberek átléphessenek a jelen való világból Isten Országába, amely Általa megérkezett, noha nem földrajzi értelemben. Jelenleg a két ország egymás mellett létezik.

Pál apostol arra inti a korinthusiakat, hogy ne a világban lévő bűnösöket regulázzák meg, hanem hívják be a bűnösöket az egyházba, és így ők az Ige által kapnak majd korrekciót. Ez után ők már az ellenséges világi környezetben is meg fogják tartani Isten Beszédét, és ez lesz majd a különleges ismertető jegyük.

JÉZUS FŐPAPI IMÁJÁBAN KÉRTE AZ ATYÁTÓL, HOGY AZ ÖVÉIT ŐRIZZE MEG A GONOSZTÓL, MIVEL A SZELLEMI KONFLIKTUS MÉG NEM SZŰNT MEG.

Ebben a konfliktusban minden ember részt vesz, ha akarja, ha nem. Van viszont lehetősége mindenkinek, hogy eldöntse, melyik oldalra akar állni. A két ország között nincsen határzár, így a döntéseink tartanak minket az egyik vagy a másik oldalon. A gyülekezetben jó esély van arra, hogy bekerüljön valaki Isten Országába, de kilépve már jöhetnek olyan kísértések, amelyek eltávolíthatnak attól.

A két ország közötti konfliktusban az ördög nem csupán egyéneket, hanem intézményeket is használ arra, hogy Isten céljait meghiúsítsa.

Egyiptomot Isten inkubátornak használta Izrael számára. Különleges védelmet biztosított Izrael népe számára, hogy betölthesse az addig kapott parancsot: „szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.” Érvényben volt számukra az ígéret, hogy megkapják Kánaán földjét, hiszen Isten nem Egyiptomban tervezte el a jövőjüket.

A fáraónak volt arról szellemi látása, miszerint megtörténhet, hogy a zsidók egyszer nagy tömegben elhagyhatják az ő országát. Ezért hozott egy kegyetlen, embertelen törvényt, hogy minden zsidó fiúgyermeket meg kell ölni. A bábák csak egy időre tudták hatástalanná tenni, de nem tudták teljesen meghiúsítani, mert a fáraó végrehajtatta a – mai szóval – abortusztörvényt. Ez a törvény lázadás Isten ellen, hiszen Isten az életadó.

Ahasvérus király idejében egy darabig a zsidók békességben éltek, de elérkezett az idő, amikor választaniuk kellett, hogy Istennek vagy embereknek engedelmeskednek-e. Márdokeus hűséges volt a királyhoz, leleplezett egy összeesküvést, de nem borult le főembere, Hámán előtt. Hámánt a király felhatalmazta, hogy törvényt hozzon, és ez az ember hiú lévén, hozott egy olyan törvényt, hogy ne csak Márdokeust, hanem az országban az összes zsidót kiirthassa. Eszter a törvény ellenére, életét kockáztatva járt közben a királynál, hogy ez ne történhessen meg.

Fontos, hogy a keresztények – ahogyan Eszter királyné és társai tették – imádkozzanak, böjtöljenek annak érdekében, hogy ne szülessenek Isten törvényeivel ellentétes jogszabályok.

Dániel könyve szerint Nabukodonozor király is hozott olyan törvényt, amely által választás elé kerültek a zsidók, leborulnak-e a bálvány előtt, vagy sem. A méd Dárius király idejében is volt konfliktus. Dánielt a király nagy méltóságra emelte, de az irigyei vallási alapon támadták, és ennek eszközéül Isten törvényével ellentétes törvény megalkotását szorgalmazták: az imádkozást tiltatták be.

AZ ISTEN ORSZÁGÁNAK POLGÁRAINAK AZT KELL NÉZNI, HOGY KÉNYSZERÍTENI AKARJÁK-E ŐKET ARRA, HOGY ISTEN TÖRVÉNYE ELLEN VÉTSENEK, VAGY PEDIG SZABADSÁGOT KAPNAK EZEN A TÉREN.

A Zsidó levél arra inti a szülőket, hogy aki szereti a fiát, fegyelmezi, de ez ma Magyarországon egy emberi törvénnyel ellenkezik. Ilyen módon nagyon komoly kihívás elé kerülnek a keresztény szülők.

A SÁTÁN OLYAN TÖRVÉNYEKET AKAR ELFOGADTATNI, AMELYEK LELKIISMERETI VÁLSÁGBA VISZIK BELE A KERESZTÉNYEKET.

Magyarországon is voltak erre irányuló kísérletek, de ilyen törvények – a fent említetten kívül – nem születtek.

Az Újszövetségben is vannak olyan történetek, amelyek a hívőket olyan helyzetbe hozták, hogy választaniuk kellett. József engedelmessége által mentette meg a családját, Egyiptomba menekült Heródes elől, hogy nehogy megölje a Messiást. Heródes megölette a betlehemi kisgyerekeket. József Isten szavának engedelmeskedett, és még mielőtt a hatalom megölhette volna a fiát, hozott egy döntést.

Az apostolok amikor Jézus feltámadásáról tettek bizonyságot, és letartóztatták őket, és megtiltották nekik, hogy Jézus nevében tanítsanak. De ők a Szanhedrin előtt megvallották, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, hogynem embereknek.

Efézusban az ötvösök a tömeget lázították fel az apostolok ellen, de a jegyző lecsitította őket, mondván, vannak törvények és van bíróság. Ezek a példák is mutatják, hogy nagyon lényeges, kik és milyen törvényeket hoznak.

FONTOS IMÁDKOZNUNK AZÉRT, HOGY NE LEGYENEK A HAZÁNKBAN OLYAN TÖRVÉNYEK, AMELYEK AZ ISTENI TÖRVÉNYEKKEL ELLENTÉTESEK.

ELHANGZOTT IGÉK:
Márk evangéliuma 1:15
Efézusi levél 2:1-2
Korinthusi I. levél 9-11
János evangéliuma 17:5-17
Mózes II. könyve 1:7-22
Eszter könyve 3:1-11
Dániel 3:1-18
Máté evangéliuma 2:13-16
Apostolok cselekedetei 4:5-21, 19:24-40

Hrabovszki György jegyzete

Németh Sándor - A véred minden információt megőrizz rólad!

A vérben minden információ benne van a korábbi cselekedeteidről, sőt a gyermekeid öröklik azokat. Ezért rendkívül nagy a szülők felelőssége, mert bűneik a következő generációban is megismétlődhetnek!

Németh Sándor - Jakab: A gonosz nyelv felemészti a sorsodat

A beszédünk forrása a szívünk, ezért a zúgolódó, rágalmazó emberek Jakab apostol szerint belül égetik fel a sorsukat. Az ilyen mérgezett emberek gyűlölik a konstruktív és kreatív személyeket és keresik a hozzájuk hasonló romboló emberek társaságát!

Mózes ötödik könyve 29.

1. És Mózes szólította egész Izraelt és mondta nekik: Ti láttátok mindazt, amit tett az Örökkévaló szemeitek láttára Egyiptom országában, Fáraóval és minden szolgáival, meg egész országával; 2.a nagy kísértéseket, melyeket szemeid láttak, a jeleket és ama nagy csodákat. 3. De nem adott nektek az Örökkévaló szívet a megismerésre és szemeket a látásra, meg füleket a hallásra e mai napig. 4. És én vezettelek benneteket negyven évig a pusztában, ruháitok nem koptak le rólatok és sarud nem kopott le lábadról; 5. kenyeret nem ettetek, bort és részegítő italt nem ittatok, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. 6. És elérkeztetek arra a helyre, de kivonult Szichón, Chesbón királya és Óg, Boson királya ellenünk harcra és mi megvertük őket; 7.elvettük országukat és odaadtuk birtokul Rúbénnak, Gádnak és Menásse fél törzsének. 8.Őrizzétek meg tehát a szövetség szavait és tegyétek meg, hogy boldoguljalok mindenben, amit tesztek.

Mózes harmadik beszéde, Folytatás

9. Ti álltok ma mindnyájan az Örökkévaló, az Istenetek színe előtt, fejeitek, törzseitek, véneitek, és felügyelőitek, Izrael minden férfia; 10. gyermekeitek, feleségeitek és idegened, aki táborod közepette van, favágódtól vízmerítődig 11. Hogy belépj az Örökkévaló, a te Istened szövetségébe esküjébe, melyet az Örökkévaló, a te Istened veled van ma 12. hogy tegyen téged ma az ő népévé és ő legyen neked Isten amint szólt hozzád, amint megesküdött őseidnek. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak.

Izrael egység ma és a jövőben

13. De nem egyedül veletek kötöm én ezt a szövetséget és ezt az esküt, 14. hanem avval, aki itt van velünk állva ma az Örökkévaló, a mi Istenünk színe előtt és avval, aki nincs itt velünk ma. 15.Mert ti tudjátok, hogy miként jártunk Egyiptom országában és miként vonultunk át a népek között, amelyeken átvonultatok. 16. Láttátok az ő utálataikat és bálványaikat, fából és kőből, ezüstből és aranyból, melyek náluk voltak. 17. Nehogy legyen közöttetek férfi vagy nő, vagy család, vagy törzs, melynek szíve elfordul ma az Örökkévalótól, a mi Istenünktől, hogy menjen és szolgálja ama népek isteneit, nehogy legyen közöttetek gyökér, mely mérget és ürmöt hajt. 18. És lenne, midőn hallja ez eskü szavait, akkor áldani fogja magát a szívében; mondván: Béke lesz velem, ha járok szívem állhatatosságában; hogy fokozza a jóllakással a szomjat. 19. Nem akar majd az Örökkévaló annak megbocsátani, mert akkor füstölög az Örökkévaló haragja és buzgalma ama férfiú ellen és rászáll mindaz átok, mely meg van írva ebben a könyvben és eltörli az Örökkévaló annak nevét az ég alól. 20. És kiválasztja azt az Örökkévaló rosszra Izrael minden törzsei közül, a szövetség minden átkai szerint, mely meg van írva a tannak könyvében. 21. És mondani fogja a későbbi nemzedék, fiaitok, kik támadnak utánatok és az idegen, aki távol országból jön, és látják ez ország csapásait, meg betegségeit, melyekkel sújtotta az Örökkévaló. 22. Kéntől és sótól kiégve egész földje, be nem vetik és nem sarjaszt semmit, nem nő rajta semmi fű, mint Szodoma, Gomorrha, Ádma és Czebóim fölforgatása, melyeket fölforgatott az Örökkévaló haragjában és fölgerjedésében. 23. És mondják majd mind a népek: Miért tett így az Örökkévaló ezzel az országgal? Miért e nagy harag; fölgerjedése? 24. És azt mondják majd: Mivelhogy elhagyták az Örökkévaló, őseik Istenének szövetségét, amelyet kötött velük, midőn kivezette őket Egyiptom országából. 25. Elmentek és szolgáltak más isteneket és leborultak előttük; istenek előtt, melyeket nem is mertek és melyeket nem osztott ki nekik. 26. És fölgerjedt az Örökkévaló haragja az ország ellen, hogy ráhozza mind az átkot, mely meg van írva e könyvben. 27. És kitépte őket az Örökkévaló földjükből haraggal és fölgerjedéssel és nagy fölháborodással, és vetette őket más országba, mint e mai napon van. 28. A rejtett dolgok az Örökkévalóé, a mi Istenünké, de a nyilvánvalók a mieink és gyermekeinké mindörökké, hogy megtegyük a tannak minden szavát.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 25., szerda

Németh Sándor - Az Úr nem hagy el! 2.

János 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

Az utad akkor is biztonságban van, ha azt nem látod. Gyakran az északi szélnek az a célja, hogy a szíved/lelked elveszítse a hitet, és rossz dolgokat várj a jövőtől. A félelem rossz dolgokba vetett hit. Azt várja, hogy a jövőben meg fog betegedni. Amikor félned kellene, akkor mondj nemet!!!! Bizalommal nézz a jövődre, mert az Úr megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig!

Róma 8:31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Ne hagyd el a hajót, mert a kapitány sem fogja soha elhagyni! Ezt a hajót az Atya szerezte Neki! Angyalok ezrei vigyázzák! Légy az egyház aktív, egészséges tagja! Ne keményítsd meg a szívedet!!! Meglátod, hogy minden bajodból, nehézségedből megszabadít az Úr! Lehet, hogy nem akkor, amikor te gondolod. A tanítványok is az éjszaka negyedik szakában voltak, amikor minden a legnehezebb! Az őrségben sem lehet elaludni ilyenkor. Az Úr figyeli, hogy mi ébren tartjuk-e magunkat? Amikor a legnagyobb a fáradtság rajtad, akkor van a legnagyobb szükséged arra, hogy megújulj! Ekkor kell a legnagyobb erőfeszítést tenned, hogy életben maradj! Természetesen lehet a hajón kívül is élni, de akkor nem fogsz elérni a túlsó partra! Állj meg az őrhelyeden!

Ézsaiás 40:31 De a kik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

A próbák az új áldások forrásai! Ne keseregj, mert meg fog tartani az Úr! Azt akarja, hogy kipróbált ember legyél! Érzelmileg, szellemileg! Legyen erejük, hogy mindig talpra tudj állni! Le tudd rázni a csüggedést, a depressziót, az apátiát!

A tanítványok is azt hitték, hogy elhagyta őket az Úr, mert az érzelmeikre figyeltek. Nem az érzelmeiddel, hanem a hiteddel tudod megtartani Isten jelenlétét!

Ézsaiás 49:14 És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!

Sokan elidegenednek Istentől, mert nem tudják befutni a pályájukat a maguk erejéből. A maga erejéből nem is tudja ezt senki megtenni!

Ne vonszold magad után a bűneidet, hanem a bűn szekerét vedd le magadról! Ezt úgy tudod megtenni, hogy megítéled magadat az Ige alapján, és nem hazudozol! Nagyon fontos a napi kapcsolat az Igével, mert megítél! Rámutat, hogy nagyon sok emberre megkeseredtél. Magadtól ezt nem veszed észre, hanem az Ige mutatja meg. Nem engedi a Szent Szellem, hogy zavaros maradjon a rendezetlen dolgod. Ne viselkedj úgy, mintha semmit nem rontottál volna el az életedben! Ne keményítsd meg a szívedet! A vétkeid nem sodorhatnak ki! Ne engedd meg!

Maradj a hajón, mert akkor sokkal megszólíthatóbb vagy az Úr számára. Sokan olyan helyzetben vannak, hogy nem is szólíthatóak meg az Úrtól: nincs lehetősége az Úrnak arra, hogy szóljon hozzájuk. Az Úr mindig felkészít a jövőre! Ehhez olvasnod kell az Igét! Tudja, hogy milyen feladatok várnak rád a jövőben. Az Úr a vízen akar tartani: nem akarja, hogy elrepüljél vagy elsüllyedjél!!! A pályán akar tartani. A Szent Szellem vezetni akar téged minden korban! Meggyőzi a 20 éveseket, hogy nem csak az övék a világ. Utána is van még az Úrnak leckéje. A tőkesúly rajta van az életünkön!

Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete

Mózes ötödik könyve 28:56-69.

Befejező intelmek

56. A leggyöngédebb nő közötted és a legkényesebb, aki nem kísérelte meg talpát a földre bocsátani kényeskedés és elpuhulásból, irigy szemmel néz férjére, ki keblén van, fiára és leányára, 57. és kisdedére, mely tőle származik és gyermekeire, kiket szül, mert megeszi őket, mindennek hiányában, titokban, a megszállásban és szorultságban, mellyel szorongat téged ellenséged kapuidban. 58. Ha nem őrzöd meg, hogy megtedd a tannak minden igéit, melyek a könyvben meg vannak írva, hogy féljed ezt a dicső és félelmetes Nevet: az Örökkévalót, a te Istenedet: 59. Akkor csodálatossá teszi az Örökkévaló a te csapásaidat és magzatod csapásait, nagy és tartós csapásokká, gonosz és tartós betegségekké. 60. És rádhozza Egyiptom minden betegségét, amelyektől féltél és hozzád tapadnak; 61. minden betegség is és minden csapás, mely nincs megírva a tan könyvében – rád hozza azokat az Örökkévaló, míg el nem pusztulsz. 62.És csekély számmal maradtok meg, ahelyett, hogy voltatok, mint az ég csillagai sokaságra nézve; mivelhogy nem hallgattál az Örökkévaló, a te Istened szavára. 63. És lesz, amint örült az Örökkévaló rajtatok, hogy jót tegyen veletek és megsokasítson benneteket, úgy fog örvendezni az Örökkévaló rajtatok, hogy elveszítsen benneteket és elpusztítson benneteket; és ki fogtok tépetni a földről, ahova te bemész, hogy elfoglaljad. 64. És elszór téged az Örökkévaló mind a népek közé a föld egyik szélétől a föld másik széléig és ott szolgálsz majd más isteneket, melyeket nem ismertél, sem te, sem őseid, fából és kőből. 65. De ama népek között sem fogsz megpihenni és nem lesz nyugvóhelye lábad talpának, mert ad neked ott az Örökkévaló rettegő szívet, epedő szemeket és csüggedő lelket. 66. És életed függőben lesz előtted, rettegni fogsz éjjel-nappal és nem fogsz bízni életedben. 67. Reggel azt mondod: Bárcsak este volna és este azt mondod: Bárcsak reggel volna! szíved rettegése miatt, amellyel rettegsz és szemeid látványa miatt, amit látsz. 68. És visszavisz téged az Örökkévaló hajókon Egyiptomba, azon az úton, melyről azt mondtam neked: nem fogod azt többé látni. És áruljátok magatokat ott ellenségeidnek szolgákul és szolgálókul, de nem lesz vevő.

Zárszó

69. Ezek. a szövetség szavai, melyről megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, hogy kösse meg Izrael fiaival Móáb országában, ama szövetségen kívül, melyet kötött velük Chóreben.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 24., kedd

Németh Sándor - Az Úr nem hagy el! 1.

Máté 28:20. "Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"

Amikor megtértél, akkor bekerültél egy szövetségbe, amelyben Isten elkötelezte magát, hogy megtart téged, nem enged elveszni! Nem szabad, hogy félj a jövőtől!!! Ne vetítsd ki a jelen problémát a jövőre! A problémák ideiglenesek, a szabadulásod pedig végleges!

Vedd el azt a dicsőséget, amellyel Isten Jézus Krisztust megáldotta! Olyan személyes terved van, amelynek a beteljesedése csak TŐLED függ!!!! Attól, hogy milyen a viszonyod az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel!

Szállj be a hajóba! Épülj be a gyülekezetbe, az egyházba, mert azért jön el az Úr! Ha ép tag vagy, akkor garantálva van a számodra, hogy a földi pályafutásod sikeres lesz!!!! Isten meg fog szabadítani!! Ez legyen az alapvető bizalom az életedben!!!

Ne azzal foglalkozz, hogyan alakul majd a jövőd, hanem szállj be a hajóba, mert azt nem éri el a pusztító áradat akkor sem, ha vihar éri! Jézus Krisztus örökké vele marad!

Ne élj elszigetelten! Az Úr közösségre hívott el Téged! Ő legyen az életedben az első és az utolsó! Rendszeresen vizsgáld meg, hogy hol van az Úr az életedben!!!! Első, második, harmadik helyen? Ezt mindig vizsgáld meg! Semmi ne szorítsa ki az Ő elsőbbségét az életedből!

Azért hívott el az Úr, hogy Hozzá gyere, és Vele legyél közösségben! Benne van az üdvösséged, boldogságod! Őbenne leszel egészséges! Őbenne leszel áldott!!

Akkor is együtt érez Veled, amikor nem látod: kéri az Atyát, hogy küldje Neked azokat az áldásokat, amelyekre szükséged van, hogy fenn tudj maradni az adott helyzetben, és ne süllyedj el!

Bizonyságtevő, hitvalló keresztény legyél! Így még inkább erősíti Jézus Krisztus közbenjáró szolgálatát az életedben! Ne szégyelld Őt, mert nincs miért! Őrá figyelj, mert Ő tökéletes!

Ne az emberekre figyelj, mert akkor félni fogsz, hogy te is elkövetsz valami bajt! Jézusra nézz, mert Ő tökéletes mintát állított elénk, hogyan kell sikeresnek lenni a földi életben. Ő a siker embere! Ne a világban keress a sikerre példát!!!! Minden területen Ő tud téged megáldani! Teljesen mindegy, hogy mi a foglalkozásod! Ő a hajóba hívott el, amelynek az a célja, hogy elérd a túlsó partot, az örök élet partját! Amíg a hajó a tengerpart közelében tartózkodott, addig nem volt semmi problémával dolga. A tenger közepén érte őket a nagy vihar. Már nem kicsi gyülekezet volt, hanem nagy. Nagy fának nagy árnyéka van. Ha fontos ember vagy az Úr tervében, és nagy ember vagy, akkor nagy nehézségbe fogsz keveredni, mert nagy konfliktus zajlik érted a szellemvilágban. Az ördög megtud valamit a rád vonatkozó tervből, és mindent megtesz, hogy megakadályozzon téged az úton, hogy ne tudd betölteni az elhívásodat. Nem csak abból van vihar, ha valamit elrontasz, hanem az ellenségnek az a célja, hogy ne érd el a túlsó partot! Meg akar akadályozni minden módon.

Amikor viharba kerülsz, akkor nem kell kétségbe esned, mert nem véletlen vagy az úton, hanem Isten tervéből, aki elindított a hit pályáján. Kiragad a nehézségből, hogy bevigyen arra a helyre, ahová téged tervezett.

Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete

David Wilkerson - A számkivetettek evangéliuma 3.

2. Jézus üzenetében a bűnösök tömegeihez szóló második példabeszéd : az elveszett drakhma története

„Avagy, ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egyet elveszített, nem gyújt gyertyát és nem seperi ki a házat, és nem keresi gondosan, míg meg nem találja azt?” (Lukács 15: 8) Megint láthatjuk, hogy aki elvesztett egy drága tárgyat addig keresi, amíg meg nem találja.

„És ha megtalálta, egybehívja az ő barátnőit és szomszédjait, mondván: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett drakhmát. (15:9) Ebben a második példabeszédben is az első dolog amit a kereső érez miután az elveszett tárgyat megtalálta, az öröm. Mindkét példabeszéd hangsúlyozza ezt a témát; nagy az öröm a megtalált tárgy miatt. „Ezért mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.” (15:10)

Az 1960-as évek elején, amikor apám meghalt, New Yorkba mentem, hogy bandatagokkal és szenvedélybetegekkel foglalkozzak. Anyám és barátnője, Faye velünk dolgozott. Ez a hippi korszak kezdete volt, Greenwhich Village utcái tele voltak versolvasókkal, rockbandákkal és homoszexuálisokkal.

Anyám szeretett ezeken az utcákon szolgálni, ezért azt kérte, hogy nyissunk ott egy kávéházat. Ingyen kínáltunk kávét, süteményt azoknak a fiataloknak akik bejöttek, és anyám bizonyságot tett nekik. Azt a kávéházat az „Elveszett Drakhmának” neveztük. Édesanyám mindenkinek beszélt Jézusról, aki csak belépett, ez volt a mottója: „Ha csak egy ember is megtér, akkor a szolgálatunk megérte.”

Egyik nap egy fiatal zsidó ember sétált be és leült az egyik asztalhoz. Anyám leült mellé és elkezdett beszélni neki a Messiásról. Ez a fiatal ember az amerikai társadalom és a zsidó örökség kivetettje volt. Kurt-nek hívták és mint sok fiatal abban az időben, az igazságot kereste. Visszajött többször és anyám minden alkalommal Jézusról beszélt neki és imádkozott érte. Kurt végül Jézusnak adta életét.

Sok fiatal látogatta ezt a kávéházat és a Szent Szellem által megtértek és Jézust elfogadták, mint Megváltót. De itt volt ez a különleges „elveszett drakhma” akit a Szent Szellem keresett és talált meg Greenwich Village utcáin: Kurt.

Édesanyám azóta hazament az Úrhoz. Kurt bizonysága sokszorosára nőtt. A Guideposts magazinban az egész világon olvashatták a történetét. Ő és felesége, Barbara az elmúlt 35 évben prédikációimat kinyomtatták és szétküldték, honlapjukon a misslink.org-on is, amelyet világszerte több százezren látogatnak.

Mindez visszatekint Jézus példabeszédére az elveszett drakhmáról. Az asszony addig söpörte házát, amíg megtalálta a pénzdarabot. Ezzel biztatta magát: "Addig söprök, amíg meg nem találom." Az Elveszett Drakhma-ban Kurt egy ilyen értékes pénzdarab volt.
Emlékszem egy másik nagyszerű történetre amelyben a Szent Szellem addig ment az elveszett után amíg végül meg nem találta.

Ez a történet két elveszettről szól és a háború sújtotta Koszovóban, Szerbiában játszódott. Ahogy az ellenálló csapatok söpörtek végig a város szétbombázott utcáin, rakéták csapódtak be mindenhová, a Szent Szellem is végigsöpört az utcákon keresve az elveszetteket.

Egy fiatal ember és felesége heroinfüggők voltak, a város utcáin éltek. Egy keresztény ember éppen elsétált mellettük és odaadta nekik könyvemet a „Kés és kereszt” címűt. A házaspár elhatározta, hogy elolvasnak egyszerre egy fejezetet és a fejezetek között belövik magukat.

Fejezetről fejezetre a remény pici sugara kezdett világítani nekik. Azon kezdtek gondolkozni, hogy vajon Isten tényleg meg tudná-e változtatni életüket. Azt gondolták: „Talán nem vagyunk reménytelenül megváltás nélkül.” Egy nap felálltak, bementek egy kis gyülekezetbe és életüket Jézus Krisztusnak adták.

Ma ez a házaspár a Teen Callenge kábítószer rehabilitációs szolgálatot vezeti Szerbiában. Mindezt azért, mert a Szent Szellem, mint a fenti özvegyasszony, végigsöpört a háború szaggatta város utcáin, hogy megkeresse a kivetetteket. Képzeld el, hogy milyen nagyon örül Isten, hogy megtalálta ezt a két elveszett pénzérmét!

Németh Sándor - Az átok és az áldás határozza meg a jövőd!

A sorsunk egy láthatatlan szellemi erőtől függ, amit a Biblia áldásnak és átoknak nevezz! Ez határozza meg a jövőnket, ez visz minket előre, vagy akadályozza meg, hogy sikeresek legyünk az életben.

Mózes ötödik könyve 28:15-55.

Az intelmek

15. És lesz, ha nem hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megőrizd és megtedd mind a parancsolatait és törvényeit, melyeket én ma neked parancsolok, akkor rádjönnek mind ez átkok és elérnek téged. 16. Átkozott lesz a városban és átkozott lesz a mezőn. 17. Átkozott lesz kosarad és teknőd. 18. Átkozott lesz méhed gyümölcse és földed gyümölcse, barmaid fajzása és juhaid szaporodása. 19. Átkozott lesz jöttödben és átkozott lesz mentedben. 20. Az Örökkévaló rád bocsátja az átkot, a zavart és a romlást kezed minden szerzeményében, amit teszel míg el nem pusztulsz és míg el nem veszel gyorsan, cselekedeteid gonoszsága miatt; mivelhogy elhagytál engem. 21. Hozzád tapasztja az Örökkévaló a halálvészt, mígnem kipusztít téged a földről, ahova te bemész, hogy elfoglaljad. 22. Megver téged az Örökkévaló sorvadással, lázzal, gyulladással, forrósággal, szárazsággal, aszállyal és sárgasággal; és üldöznek téged, míg el nem veszel. 23. És lesz eged, mely fejed fölött van, érccé és a föld, mely alattad van, vassá. 24. Adni fog az Örökkévaló országod esője gyanánt fövényt és port; az égből száll le rád, amíg el nem pusztulsz. 

25. Teszi majd az Örökkévaló, hogy vereséget szenvedsz ellenségeid előtt, egy úton vonulsz ki ellene, de hét úton menekülsz előle; és iszonyatul leszel a föld minden birodalmainak.26. És lesz a te hullád eledele az ég minden madarának és a föld vadjának; és senki sem riasztja el. 27. Megver téged az Örökkévaló egyiptomi fekéllyel, kelésekkel; varral és rühvel, hogy nem gyógyulhatsz meg. 28. Megver téged az Örökkévaló őrültséggel, vaksággal és a szív bódultságával. 29. És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a sötétben és nem leszel szerencsés utaidon, hanem csak elnyomatott és kirabolt leszel minden időben és senki sem segít.30. Nőt eljegyzel magadnak és más férfi veszi el, házat építesz és nem laksz benne; szőlőt ültetsz és nem veszed hasznát. 31. Ökrödet levágják szemeid előtt és te nem eszel belőle, szamaradat elrabolják előled és nem kerül vissza hozzád; juhaid átadatnak ellenségeidnek és nem lesz számodra segítő. 32. Fiaid és leányaid átadatnak más népnek, szemeid látják és epednek utánuk egésznap, de nem lesz hatalom kezedben. 33. Földed gyümölcsét és minden fáradozásodat megemészti oly nép, melyet nem ismertél és te csak nyomorgatott és eltiport leszel minden időben. 34. És megörülsz szemeid látványától, amit látsz. 

35. Megver téged az Örökkévaló gonosz fekéllyel a térdeken és a combokon, hogy nem gyógyulhatsz meg, lábad talpától egész fejed tetejéig. 36. Elvezet az Örökkévaló téged és királyodat, akit magad fölé teszel, oly néphez, melyet nem ismertél, sem te, sem őseid; és ott szolgálsz majd más isteneket, fából és kőből. 37.És leszel rémületté, példázattá és gúnnyá mind a népek között, ahova elvezet téged az Örökkévaló. 38. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset•takarítasz be, mert fölfalja a sáska. 39.Szőlőket ültetsz és megmunkálod, de bort nem iszol és nem gyűjtsz be, mert megeszi a féreg. 40.Olajfáid lesznek minden határodban, de olajjal nem kened magadat, mert lehull olajbogyód. 41.Fiúkat és leányokat nemzesz, de nem lesznek a tieid, mert elmennek a fogságba. 42. Minden fádat és földed gyümölcsét elpusztítja a bogár. 43. Az idegen, ki közepetted lesz, föléd kerül, följebb, följebb, te pedig leszállsz, alábbra, alábbra. 44. ő fog neked kölcsönözni, de te nem fogsz neki kölcsönözni; ő lesz fejjé, te pedig leszel farokká. 

45. És rádjönnek mindez átkok, üldöznek téged és elérnek, míg el nem pusztulsz, mert nem hallgattál az Örökkévaló, a te Istened szavára; hogy megőrizd parancsolatait és törvényeit, melyeket neked parancsolt. 46. És rajtad lesznek jelül és csodául, meg magzatodon mindörökké. 47. Azért, mert nem szolgáltad az Örökkévalót, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindenben; bővelkedve, 48. szolgálsz majd ellenségeidnek, akiket az Örökkévaló rád fog küldeni, éhségben, szomjúságban, mezítelenségben és mindennek hiányában; vasjármot tesz nyakadra, míg el nem pusztít téged. 49. Az Örökkévaló hoz rád egy népet a távolból, a föld végéről, mint mikor repül a sas, egy népet, melynek nem érted a nyelvét;50. egy kemény tekintetű népet; mely nem veszi tekintetbe az aggot és az ifjúnak nem kegyelmez. 51. Fölemészti barmod gyümölcsét és földed gyümölcsét, míg el nem pusztulsz, úgy, hogy nem hagy neked gabonát, mustot, olajat, sem barmod fajzásából és juhaid szaporodásából, míg el nem veszít téged. 52. És szorongat téged minden kapuidban, míg lesüllyednek magas és erős falaid, amelyekben te bízol, egész országodban; és szorongat téged minden kapuidban, egész országodban, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked. 53. És megeszed méhed gyümölcsét, fiaid és leányaid húsát, akiket ad neked az Örökkévaló, a te Istened, a megszállásban és szorultságban, mellyel szorongat téged ellenséged. 54. A leggyöngédebb férfi közötted és a nagyon kényes irigy szemmel néz az ő testvérére és feleségére, ki keblén van és gyermekei maradékára, mely megmarad neki, 55. hogy ne adjon egyiknek sem közülük gyermekei húsából, melyet eszik; mivelhogy nem hagytak meg neki semmit a megszállásban és szorultságban, mellyel szorongat téged ellenséged minden kapuidban.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 23., hétfő

Elindult a Hit Gyülekezete Dicséretszolgálatának YouTube csatornája

https://www.youtube.com/channel/UCWKxCt1mWaeiGeO_4ENSfMg

Mózes ötödik könyve 28:1-14.

Az áldások

1. És lesz, ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megőrizd és megtedd mind a parancsolatait, melyeket én ma neked parancsolok, akkor tesz téged az Örökkévaló, a te Istened legmagasabbá mind a népek fölé. 2. És rádszállnak mindeme áldások és elérnek téged, ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára. 3. Áldott lesz a városban és áldott lesz a mezőn.4. Áldott lesz méhed gyümölcse, földed gyümölcse és barmod gyümölcse: marháid fajzása és juhaid szaporodása. 5. Áldott lesz kosarad és teknőd. 6. Áldott lesz jöttödben és áldott lesz mentedben. 7. Az Örökkévaló teszi majd, hogy ellenségeid, kik ellened támadnak, vereséget szenvedjenek előtted; egy úton vonulnak ki ellened, de hét úton menekülnek majd előled. 8. És az Örökkévaló hozzád parancsolja az áldást, éléstáraidba és kezed minden szerzeményébe, és megáld téged az országban, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked. 9. Föltámaszt téged az Örökkévaló magának szent népévé, amint megesküdött neked, ha megőrzöd az Örökkévaló, a te Istened parancsolatait és jársz az ő útjain. 10. És látják a föld minden népei, hogy az Örökkévaló nevével neveztetsz és félnek majd tőled. 11. És bővelkedővé tesz téged az Örökkévaló javadra, méhed gyümölcsében, barmod gyümölcsében és földed gyümölcsében, a földön, melyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek, hogy neked adja. 12. Megnyitja az Örökkévaló számodra jó kincstárát, az eget, hogy megadja országod esőjét a maga idejében és megáldja kezed minden munkáját; és te kölcsönzöl majd sok népnek, de te nem veszel kölcsön. 13. És tesz téged az Örökkévaló fejnek és nem faroknak, és mindig felül fogsz lenni és nem leszel alant, ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened parancsaira, melyeket én ma neked parancsolok, hogy megőrizd és megtedd. 14. De el ne térj mindamaz igéktől, melyeket én ma nektek parancsolok, se jobbra, se balra, hogy járnál más istenek után, azokat szolgálván.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 20., péntek

Idézet - Németh Sándor

"Higgy abban, hogy az Úrtól folyamatosan kegyelem árad rád! Nem kell ehhez liturgia. A nap minden pillanatában lehetőség van arra, hogy kegyelmet vegyél! Azt veheted, amire szükséged van: gyógyulás, áldás, szabadulás. Gyorsan el tud menni rólad a vádlás, a kárhoztatás, mert Isten kegyelme alatt vagy. A lelkedet elválasztja ezektől a szidalmaktól, és újra felszabadulsz!

Fontos tudnod, hogy az Úr elfogadott téged! Nem vagy kirekesztve a megváltásból. Ne hidd el, ha ilyeneket mond a sátán. Hidd el, hogy Jézus a szívedben él, a gyermeke vagy, el van törölve a vádirat ellened! Ő nem emlékezik a bűneinkre! Nem hagyja az emlékében! Az ellenséged igen. Emlékeztetni akar arra, hogy mit csináltál korábban. Ha ezeken gondolkodsz, elveszíted a hited, és a keresztény identitásodban elindulnak a zűrzavarok. Ha bűnt követtél el, akkor sem adhatod át magad a csüggedésnek.

1János 2:1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Az Úr irgalmas Isten. Arról akar meggyőzni, hogy bánd meg a bűneidet, valld meg és ő megtisztít. Amikor bejön a keresztényekbe a bűnérzés, akkor egyből érzik a kárhoztatást. Reménykedj, hogy az Úr meg fog bocsátani, és ne az ítéletet várd! Fóbia, rettegés van azokon, akikben ez a várakozás van. Mivel Jézusban vagy, nem könnyű neked elkárhozni! Ezt csak az ördög akarja elhitetni veled.

Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

Minden vádlás és kárhoztatás alatt erősítsd meg magad, hogy te Krisztusban vagy és nem nélküle! Isten Krisztusból néz rád! Nem talál benned bűnt. Te is Krisztusban nézd magadat! Úgy lásd magad, ahogy az Ige mondja, mert az Ige Krisztus beszéde. Ragaszkodj a hited megvallásához, amikor a rabló el akarja lopni a hitedet! Jézus benned van, nem az épületekben! Minden nap megvan a lehetőségünk, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, és az Úr megsegít minket. Ahogy Jeruzsálemet elfogadta az Úr, téged is elfogadott. Ebben gyakorold a hitedet! Bálám azt hitte, hogy magára hagyta Isten Izraelt a bűnei miatt. Lehet, hogy ha ketten vannak, akkor elmondja nekik az Úr, hogy miből kell megváltozniuk, de az ellenség előtt nem. Dávid is tudta, hogy hibát követett el, de az ellenségeivel szembeni zsoltárokban nem foglalkozik ezekkel! A családodban te is reális vagy a gyerekeiddel, de az ellenségtől megvéded.
Ne engedd, hogy az ellenséggel való szembenállásodban gyengítsenek azok a vétkek, amelyek az életedben vannak! az Úr soha nem akar kiszolgáltatni az ellenségnek.

Róma 8:31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Amikor istentiszteleten összejövünk, akkor még erősebbé kell tenni a hitünket, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében, Ő ott van. a közösségi együttlét célja nem csak az, hogy egymást lássuk, hanem hogy higgyük, hogy az Úr közöttünk van: meggyógyít, megszabadít, megáld, fölken. Az istentisztelet egy aktív egy cselekedet. Itt van Jézus. Zajlik a meccs. Hogy mit veszel át, az rajtad múlik!!!! Kapcsold be a hitedet! Egy ember hit által seregeket tud legyőzni!

Ne azt várd, hogy mikor teszi rád valaki a kezét! Vedd az Úr jelenlétét! Olyan erős legyél, amikor reggel elkelsz, és kotorászik benned a vírus, akkor kiugorjon belőled, mint a büdös bogár! :-)
Ne lásd magadat betegnek! Jogod van ahhoz, hogy egész életedben egészséges legyél!

Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Erre az Igére figyelj! Nincs okod, hogy félj Isten büntetésétől! Azért hívott el, hogy Jézus felmagasztalása által rád árassza az áldásait! Isten nem arról tárgyal veled, hogy honnan jössz, hanem hogy hová mész!"

David Wilkerson - A számkivetettek evangéliuma 2.

1. Krisztus először az elveszett juhról beszél.

„Melyik ember az közületek akinek, ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?” (Lukács 15:4)

Jézus itt egy olyan juhról beszél ami a nyájhoz tartozott előzőleg. Világos, hogy ez olyan valakit jelképez Krisztus nyájában, akiről gondoskodott és akit mint szerető pásztor vezetett. Mégis ez a juh letért az útról, és a pásztor a keresésére indult.

Figyeld mit mond Jézus a pásztorról, „megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt.” (15:4) Isten soha nem ad fel senkit aki hozzá tartozik csak eltévedt. Soha nem engedi meg, hogy az elesett olyan messze sodródjon hogy lehetetlen legyen visszatéríteni. Nem, hanem Isten azután a juh után megy, felveszi és visszahozza a nyájba.

Egyszerűen szólva: még ha oly messze is estünk bűnbe, mintha a pokol szélén járnánk, oda is el fog értünk jönni. Dávid így írja le: "ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy." (Zsoltárok 139:8)

Mindannyian hallottuk már a "földi pokol" kifejezést. Ilyen az élet azok számára, akik elfordultak Istentől. Ha valaki „ágya a pokolban” van, az egy rémes és borzalmas állapot. Azt jelenti, hogy a bűn rabja, hogy messzebb és messzebb sodródik az Úrtól annyira, hogy végül élettelen álomba merül. Ezzel az állapottal állandó gyötrő félelem jár, amely ezt suttogja: „Mélyebbre és mélyebbre mászol a pokolban. Talán soha többé nem tudsz visszakerülni Istenhez.”

Feleségem, Gwen és én évekig tanácsoltuk az egyik lelkész elbukott lányát. Ezt a nőt Isten gyermekkorában misszionáriusnak hívta el és szíve teljesen az Úré volt. Istenfélő családban nőt fel, de kamaszkorában kezdett lázadni. Végül 18 éves korában otthagyta otthonát és egy ateistához ment feleségül.

Időnként ez a fiatal nő meglátogatott minket és Gwen töltött vele időt . Először úgy nézett ki, hogy hallgat ránk, de az évek során lassan teljesen megkeményedett a szíve. Két fia volt és mindketten ateisták lettek.

Misszionáriusi elhívása évekig nem hagyta nyugodni és szíve mélyén keserűvé vált. Egyszer azt kérte tőlünk, hogy, „Ne beszéljetek az elhívásomról többé. Ágyamat megvetettem és abban kell aludnom. Egy ateistához mentem feleségül és az életem élő pokollá vált.”

Ez a nő különösen közel állt Gwenhez, aki mindig átölelte őt és azt mondta neki, hogy az Úr szereti őt. De egy bizonyos pontnál ez a nő meggyőzte magát arról, hogy: „Nem tudok többé vissza menni oda, ahol lennem kellene. Láthatjátok, hogy milyen messze kerültem; számomra mindennek vége van”.

Ennek ellenére a Szent Szellem folyamatosan hívta őt, és "üzeneteket hagyott" neki. Ahogy Jézus mondja a példabeszédben, addig meg a juh után, amíg meg nem találja.

Évekkel később, amikor ez a nő a hatvanas éveiben volt, felhívott minket. Elvált férjétől és új lakásba költözött. Felújításba kezdett és új munkahelyen kezdett dolgozni. Teljesen izgatottan mondta: „Végre arra a pontra jutottam életemben, ahol békességem van. Talán jóra fordul az életem megint.”

A következő héten torokfájást kapott. A kórházba befeküdt, de néhány napon belül meghalt. Ez a nő soha életében nem volt beteges és rövid idő alatt élete mégis véget ért.

Egy rokona aki meglátogatta őt a kórházban elmondta nekünk, hogy mielőtt meghalt, imádkozott Jézushoz. Láthatólag az Úr az utolsó perceiben karjába emelte és hazavitte magához.

Hiszem, hogy Jézus elragadta őt azon az éjszakán és az örök életbe vitte át. Képzeletemben Jézus ezt mondta: „Évtizedekig jöttem ezért a juhocskáért és ez alatt az idő alatt azt vártam, hogy csak egyszer kiáltson fel segítségért.”

Krisztus ebben a történetben azt mondja nekünk: „Nem számít, hogy mit tettél. Még ha a pokolba vetetted meg az ágyadat, akkor sem süllyedtél olyan mélyre a bűnben, hogy ne tudnálak elérni és visszafogadni ölelő karjaimba."
„És ha megtalálta, felveti vállára, örülvén.” (Lukács 15:5)

Amikor a pásztor megtalálja a megsérült juhot, nem viszi vissza a nyájba mindjárt. Eszerint a példabeszéd szerint, a sebesült juhot házába viszi és összehívja barátait és a szomszédokat örömmel mondva: „Örvendezzetek velem, mert megtaláltam juhomat, amely el volt veszve.” (Lukács 15:6)

Mindhárom példabeszéd legfőbb mondanivalóját ebben az utolsó versben találjuk. Mindegyikben, Krisztus a megtalálás öröméről beszél: „Ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.” (15:7)

Az évek során sok elvesztett juh megtalálását és gyógyulását láttam. Gyakran azonban később azt láttam, hogy azok, akiket Jézus visszahozott és meggyógyított, nem tudták igazán élvezni Jézus társaságát. Tudták jól, hogy meg lettek bocsátva bűneik és szeretettel vissza lettek fogadva, de az idő múlásával még mindig kárhoztatták magukat azt gondolva: „Olyan borzalmas volt a múltam, valahogyan fizetnem kell érte az Úrnak, szeretteimnek, Krisztus gyülekezetének.”

Képtelenek elfelejteni az elvesztett időt, az elpocsékolt éveket, azzal az állandó félelemmel telve, hogy nem tudják kiérdemelni az Úr elfogadását. És így minden erejüket és gondolatukat arra pazarolják, hogy megpróbálják kiengesztelni Istent. Folyamatosan a test dolgait cselekszik. Jézus sokkal inkább kíván megbocsátani az ilyeneknek, mint amennyire azok képesek elfogadni a bocsánatot.

Lehet, hogy Jézus ezért ismétli a példabeszédekben, hogy Istent örömmel tölti el, amikor az elveszett juh megkerül? Csak gondolj az elveszett juh történetére. Gondolj az elveszett juhra: ha be tudnánk pillantani a pásztor házába, látnánk, hogy a megtalált juhról szeretettel gondoskodik. Megmosdatja és kifésüli bundáját és addig ápolja, amíg meg nem gyógyul.

A pásztor soha nem szidta meg a megsebesült juhot. Nem terjesztette a hírt arról, hogy ez a juh hogyan szökött el. Ehelyett örült és mindenkinek elmondta: „Nézzétek, az ami elveszett meglett. Az én kegyelmem díja.”

Ennél fontosabb, hogy az elvesztett idő amit a juh elvesztegetett, helyre lesz állítva. Isten igéje mondja: „Örülj és vigadozz, mert az Úr nagy dolgokat cselekszik!...és kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcske, a cserebogár és a hernyó és a sáska…és esztek bőven és megelégedtek, és magasztaljátok az Úrnak a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek…és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istenetek és nincs más: És soha többé nem pironkodik az én népem.” (Jóel 2:21, 25-27.)

Nézz az utolsó igeversre. Nem számít, hogy mit tettél és milyen messzire kóboroltál. Amikor a pásztor visszahoz téged, teljes mértékben helyre vagy állítva. Nincs okod arra, hogy testileg munkálkodj, hogy megfizess magadért. Megváltód kijelentette: „Nincs többé ok arra, hogy szégyenkezz, megváltottalak téged!”

Mózes ötödik könyve 27.

D) Mózes harmadik beszéde
A törvény megerősítése (5Mózes 27:1–30.)
Szertartás a Jordán átlépésekor

1. És megparancsolta Mózes, meg Izrael vénei a népnek, mondván: őrizzétek meg mind a parancsolatot, melyet én ma nektek parancsolok. 2. És lesz, ama napon, melyen átvonultok a Jordánon az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, állíts föl magadnak nagy köveket és meszeld be azokat mésszel, 3. és írd rájuk a tannak minden szavait, mihelyt átvonultál; azért, hogy bemehess az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, a tejjel-mézzel folyó országba, amint szólt hozzád az Örökkévaló, őseid Istene. 4. És lesz, mihelyt átvonultatok a Jordánon, állítsátok föl a köveket, amit én ma nektek parancsolok, az Évol hegyén és meszeld be azokat mésszel.

Oltár építése

5. És építs ott oltárt az Örökkévalónak, a te Istenednek, kövekből való oltárt, ne emelj azokra vasat. 6. Egész kövekből építsd az Örökkévaló, a te Istened oltárát és mutass be azon égőáldozatokat az Örökkévalónak, a te Istenednek; 7. vágj vágóáldozatokat és edd meg ott; és örvendj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt. 8. És írd a kövekre a tannak minden szavait egész értelmesen.


9. És szólt Mózes és a levita papok egész Izraelhez, mondván: Figyelj és halljad Izrael! E napon lettél az Örökkévaló, a te Istened népévé! 10. Hallgass tehát az Örökkévaló, a te Istened szavára és tedd meg parancsolatait és törvényeit, melyeket én ma neked parancsolok.

Az ünnepélyes áldás és átok módja

11. És megparancsolta Mózes a népnek ama napon, mondván: 12. Ezek álljanak, hogy megáldják a népet a Gerizim hegyén, mihelyt átvonultatok a Jordánon Simon, Lévi, Júda, Isszáchár, József és Benjámin. 13. Ezek pedig álljanak az átoknál az Évol hegyén: Rúben, Gád, Ásér, Zebúlun, Dán és Náftáli. 14. És szólaljanak meg a leviták és mondják Izrael minden férfiának fennhangon:

Az ünnepélyes átok

15. Átkozott a férfi, aki készít faragott képet vagy öntött bálványt, utálatára az Örökkévalónak, mester kezeművét és titokban fölállítja! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen! 16. Átkozott, aki megveti atyját és anyját! És mondja az egész nép: Ámen! 17. Átkozott, aki eltolja felebarátja határát! És mondja az egész nép: Ámen! 18. Átkozott, aki félrevezet vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen! 19. Átkozott, aki elhajlítja jogát az idegennek, árvának és özvegynek! És mondja az egész nép: Ámen! 20. Átkozott, ki hál atyja feleségével, mert felfedte atyjának leplét! És mondja az egész nép: Ámen. 21. Átkozott, ki hál bármely barommal! És mondja az egész nép: Ámen. 22. Átkozott ki hál nővérével, atyjának leányával vagy anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen. 23. Átkozott, ki hál napával! És mondja az egész nép: Ámen. 24. Átkozott, aki agyonveri felebarátját titokban! És mondja. az egész nép: Ámen! 25. Átkozott, aki vesztegetést elfogad; hogy megöljön valakit, ártatlannak vérét ontva! És mondja az egész nép: Ámen! 26.Átkozott, aki nem tartja fenn a tannak szavait, hogy megtegye azokat! És mondja az egész nép: Ámen!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 19., csütörtök

Idézet - Ruff Tibor

"Az Isten jelenlétébe való belépést nem cselekedetekkel kell kiérdemelni. Sokan úgy fogják fel a keresztény életet, hogy: ennyit és ennyit kell imádkozni, és bibliát olvasni, ezt és ezt kell csinálni, ezt és ezt nem szabad csinálni, és csinálja az ember, és nem érti, hogy belül mégis miért van teljesen kiüresedve?! Mert az Istennel való egész kapcsolata, az ilyen embernek teljesen rossz alapokon van, mert ő azt gondolja, hogy az Istennel való kapcsolatban ezeket a tevékenységeket kell csinálni, és az eredményezi az Istennel való kapcsolatot és abból jön aztán az áldás. Ez nem igaz!

Az Istennel való kapcsolat mindezek előtt már meg van! Az Istennel való kapcsolat az alapvetően egy megpihenés, az Isten jelenlétében. Amikor két ember igazán szereti egymást, az szabadságot ad egymás jelenlétében, akár el is alhatok. Ha neked dolgoznod kell azért, hogy a másiknak megfeleljél, akkor a szellemed nem tud kiengedni.

Zsidó 4,10-11 Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól.

Akkor most erre te azt mondod, hogy: - "Tibor, akkor most nem kell imádkozni?" Én nem erről beszélek! Hanem arról, hogy nem így kell imádkozni! Hanem úgy, hogy bemegy az ember Isten jelenlétébe és ott mindenek előtt elengedi magát, lenyugszik, és beáztatja magát abba, hogy „én egy szeretett lény vagyok”, és amikor a megnyugvás létrejött – nem kényszerből és nem kötelességtudatból – természetesen ilyenkor az ember elkezd beszélgetni azzal, akivel együtt ilyen erős szeretet kapcsolatban van.

Az imaéletben is van helye a hallgatásnak. Pont az imádásban (ami a legmagasabb szintű ima) hallgat az ember. Az imádásban, a teljes belefeledkezés (önátadás) valósul meg, akkor már az ember szelleme nem lehet görcsben – mert az már nem imádás!

Kor 3,17 Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.

Ha belépsz az Úr jelenlétébe, akkor a szabadság-fokod nő. Ha nem érzed, hogy teljesen szabad vagy, akkor nem az Úr szellemébe léptél be. Ha a szorongásból gyötrődésből kezdesz el imádkozni, lehet az ima után még rosszabb állapotban vagy, mint az elején, ez nem imádkozás.

1 Móz 24/63 És kiment Izsák este felé elmélkedni a mezőre.

Elmélkedni” héberül: ezt kétféleképpen lehet kiolvasni:
1. beszélget
2. lesüllyed, leülepszik

Ez nagyon jó kép Izsák imaéletéről. Ő esténként kijárt a mezőre, egyrészt beszélgetett Istennel, (nem imádkozott! Hanem beszélgetett) másrészt ezzel egy időben még le is ülepedett a lelke. Ezt fordítja Károli elmélkedésnek. A héber szó egyszóval sokkal pontosabban kifejezi."

2016.09.

Mózes ötödik könyve 26.

A törvénykönyv befejezése
A zsengék bemutatása és az isteni gondviselés elismerése

1. És lesz, mikor bemész az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul és elfoglalod azt és laksz benne: 2. Akkor végy zsengéjéből a föld minden gyümölcsének, melyet betakarítasz földedről, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, és tedd kosárba és menj arra a helyre, melyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, hogy lakoztassa ott nevét. 3. Menj el a paphoz, ki abban az időben lesz, és mondd neki: Kijelentem ma az Örökkévaló, a te Istened előtt, hogy elérkeztem az országba, melyről megesküdött az Örökkévaló őseinknek, hogy nekünk adja. 4. A pap vegye el a kosarat kezedből és tegye az Örökkévaló, a te lstened oltára elé. 5. Te pedig szólalj meg és mondd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Bujdosó arameus volt az atyám, lement Egyiptomba, ott tartózkodott csekély számmal és lett ott nagy, hatalmas és számos néppé. 6. De az Egyiptomiak rosszul bántak velünk és sanyargattak bennünket és vetettek ránk nehéz munkát. 7. És mi kiáltottunk az Örökkévalóhoz, őseink Istenéhez és az Örökkévaló meghallotta hangunkat, meglátta nyomorúságunkat, vesződségünket és szorongatásunkat. 8. És kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmetességgel, jelekkel és csodákkal. 9. Elhozott bennünket erre a helyre és adta nekünk ezt az országot, a tejjel-mézzel folyó országot. 10. És most, íme elhoztam zsengéjét a föld gyümölcsének, melyet nekem adtál, ó Örökkévaló! Azután tedd le azt az Örökkévaló, a te Istened színe előtt. 11. És örvendj mindama jónak, amit az Örökkévaló, a te Istened adott neked és házadnak, te, a levita és az idegen, aki közepetted van.

A tized háromévenkénti szétosztása és imádság

12. Ha teljesen megadtad termésed minden tizedét a harmadik évben, a tized évében, és adtad a levitának, az idegennek, az árvának és az özvegynek, hogy egyenek kapuidban és jóllakjanak,13. akkor mondd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Eltakarítottam a szent részt a házból és oda is adtam a levitának, az idegennek, az árvának, az özvegynek, minden parancsolatod szerint, amelyet parancsoltál nekem, nem hágtam át egyet sem parancsolataid közül és nem felejtettem el; 14. nem ettem belőle gyászomban és nem takarítottam el belőle tisztátlanságomban és nem adtam, belőle a halott számára; hallgattam az Örökkévaló, az én Istenem szavára, cselekedtem mind aszerint, amint parancsoltad nekem. 15. Tekints le szent lakodból, az égből és áldd meg népedet Izraelt és a földet, melyet nekünk adtál, amint megesküdtél őseinknek, a tejjel-mézzel folyó országot.

A szövetség megállapítása Isten és Izrael között

16. E napon parancsolja neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtedd a törvényeket és rendeleteket; őrizd meg és tedd meg azokat egész szíveddel és egész lelkeddel. 17. Az Örökkévalóval mondattad te ma, hogy lesz neked Istened és hogy jársz az ő útjain, hogy megőrzöd törvényeit, parancsolatait és rendeleteit és hallgatsz az ő szavára. 18. És az Örökkévaló mondatta ma veled, hogy leszel az ő tulajdon népe, amint szólt hozzád és hogy megőrzöd minden parancsolatait; 19. hogy tegyen téged legmagasabbá mind a népek fölé, amelyeket alkotott dicséretre, hírnévre és dicsőségre, és hogy légy szent népe az Örökkévalónak, a te Istenednek, amint szólt.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 17., kedd

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 18.

Legyen hited!

A gyógyuláshoz szükséges negyedik feltétel a hit. "És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki." (Jakab 5,15)

A hit imádsága nem a jó szerencse vagy a vaksors dolga. Ez egy alkotó kinyilvánítás; látni és tapasztalni azt, ami még nincsen jelen, mintha már meglenne. "A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Zsidók 11,1)

A „valóság” görög szava a „hypostasis” utal a kötvényre, vagyonra, földtulajdoni lapra. Amikor imádkozunk a gyógyulásunkért, ugyanolyan bizalommal és hittel imádkozhatunk, mintha kezünkben tartanánk földünk tulajdoni lapját. Úgy kell igénybe vennünk egészségünket, mint ahogy valaki tulajdonosi jogát érvényesíti a földtulajdoni lapja alapján. “Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik" (Zsidók 11,6) “De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél bajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember." (Jakab 1,6-8)

Kétféle hit van. Az egyik az emberi hit, amely a természeti törvényben és a társadalmi intézményekben bízik, s az emberi értelemre támaszkodik. Mivel van ilyen hitünk, bízunk a bankban és betesszük pénzünket. A sofőrben bízva felszállunk a buszra. Hisszük, hogy a mát követi a holnap, és hogy a tél helyét felváltja a tavasz. Ez a hit nagyon természetes és közös vonás az emberben.

A Szent Szellem által szívünkben élő hit természetfölötti hit. Ez csodákat művel. Könnyen hisszük és elfogadjuk azt a tényt, hogy a föld mozog, de ha nem lenne segítségünkre a Szent Szellem, nehéz volna elhinni az embereknek a biblia feljegyzéseit, például hogy Jézus az Isten Fia, és hogy engesztelésével megváltott minket. A másik hit az, hogy a szívünkben a Szent Szellem által hiszünk Istenben, ennek a hitnek eredménye révén megtapasztalatlanunk természetfölötti csodákat. Földünk a saját tengelye körül forog. Ezt a tényt a tudomány révén könnyebb elhinnünk és befogadnunk, mint azt, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, akinek a halála által üdvösséget kaptunk, és ez meg is van írva a Bibliában. De még az Ő létezésében sem tudunk hinni a Szent Szellem segítsége nélkül. Hit nélkül nem láthatjuk meg Isten csodáit sem. Álljunk rá szilárdan Isten Igéjére. Kérjük és fogadjuk a Szent Szellemet, aki megteremti szívünkben az üdvösségre vezető hitet.

Van-e hát különbség az üdvösségre vezető hit és a csodák megtapasztalását segítő hit között? A megtért ember esetében szüksége van-e valamilyen sajátos hithez, hogy megtapasztalja a jeleket és csodákat? Ha gondosan olvassuk Jézus szavait Márk evangéliumában, rögtön kitetszik, hogy az üdvösségre vezető hit azonos a jeleket és csodákat munkáló hittel: "Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik az én...“ (Márk 16,16-17)

A fenti szakaszban a hitre használt görög szavak ugyanabból a gyökből származnak: piszteüszasz és piszteüszaszi. Az előbbi az üdvösséghez szükséges hitre vonatkozik, az utóbbi pedig a csodákhoz szükséges hitre. Mindkettő ugyanaz a hit. Nagyon fontos az a tény, hogy Urunk összekapcsolta az üdvösségre vezető hitet a csodák megtapasztalásához szükséges hittel. Ez azt jelenti, hogy a csodák kegyelme és az isteni gyógyítás együtt jár az üdvösség kegyelmével, minden nemzedékben jelen van.

Ha jelek és csodák, a csodatevő erő, és a gyógyítás ajándékai csak az első egyházban léteztek volna, és ma nem kellene a megnyilvánulásuk, akkor az üdvösség kegyelmének is meg kellett volna szűnnie az apostoli kor lezárásával. Ha tehát az üdvösség kegyelme folyamatosan működik a ma egyházában, a csodáknak és a gyógyulásoknak is éppúgy meg kell történniük napjainkban, ahogy az történt egykor az apostoli korban.

Urunk utolsó szavai ezek voltak: "Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik" Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én...” (Márk 16,16-17)

Ma mi vagyunk azok az emberek, akik elfogadtuk Jézus Krisztust Megváltónknak. Hit által Isten igaznak lát bennünket, és elpecsételi bennünk az üdvösséget. Amikor elismerjük ezt a tényt, és egy szemernyit sem kételkedünk benne, beteg testünk is meggyógyul. A bővölködés lesz a mi részünk is. Az üdvösségre segítő hit elvezet a jelekhez és a csodákhoz is.

Mózes ötödik könyve 25.

A túlzott büntetés ellen

1. Ha pör lesz férfiak között és odalépnek a törvény elé, hogy ítéljenek fölöttük, és fölmentik az igazságost és elítélik a bűnöst 2. Akkor lesz, ha verést érdemel a bűnös, fektesse le őt a bíró és veressen rá maga előtt bűnösségéhez mérten, szám szerint. 3. Negyvenet veressen rá, ne többet; nehogy többet veressen rá, ezenfelül sok ütést, és lealáztatnék testvéred szemeid előtt.4. Ne kösd be az ökör száját, mikor nyomtat.

Sógorházasság

5. Ha együtt laknak testvérek és meghal az egyik közülük, és fia nincs neki, ne legyen a halottnak felesége (családon) kívül idegen férfié, sógora menjen be hozzá és vegye őt nőül, sógorsági házassággal vegye el. 6. És legyen, az elsőszülött, akit szülni fog, maradjon meghalt testvére nevén, hogy ne töröltessék a neve Izraelből. 7. De ha nem akarja a férfi elvenni sógorasszonyát, akkor menjen ki sógorasszonya a kapuba, s vénekhez és mondja: Sógorom vonakodik fenntartani az ő testvérének nevét Izraelben, nem akar engem sógorsági házassággal elvenni. 8. És hívják meg városának vénei és szóljanak hozzá; ő meg odaáll és azt mondja: Nem akarom elvenni, 9.akkor lépjen oda sógorasszonya hozzá a vének szemei láttára, húzza le saruját a lábáról és köpjön ki előtte; szólaljon föl és mondja: Így történjék a férfiúval, aki nem építi föl testvérének a házát. 10. És neveztessék el Izraelben: Saruja – lehúzottnak háza.

Megvetendő szemérmetlenség

11. Midőn férfiak egymás közt tusakodnak, valaki meg testvére, és közeledik az egyiknek felesége, hogy megmentse férjét annak kezéből, ki őt veri s kinyújtja kezét és megragadja a szemérmét: 12. akkor vágd el kezefejét, ne sajnálja szemed.

Helyes súly és mérték

13. Ne legyen neked zacskódban kétféle súlykő, nagy és kicsiny. 14. Ne legyen neked házadban kétféle éfó, nagy és kicsiny. 15. Teljes és igazságos súlyköved legyen, teljes és igazságos éfód legyen, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked. 16. Mert az Örökkévaló, a te Istened utálata mindaz, aki ezeket teszi, mindaz, aki hamisságot követ el.

Emlékezzél Amálékra

17. Emlékezzél meg arról, amit tett neked Amalék az úton, mikor kivonultatok Egyiptomból: 18.Hogy rádtámadt az úton és megverte az utócsapatodat, mind az elgyöngültetek mögötted; te pedig bágyadt és fáradt voltál, és ő nem félt az Istentől. 19. Azért lesz, midőn nyugalmat szerez neked az Örökkévaló, a te Istened mind az ellenségeidtől köröskörül, az országban, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul, hogy elfogadjad, akkor töröld el Amalék emlékét az ég alól, el ne felejtsd!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 16., hétfő

David Wilkerson - A számkivetettek evangéliuma 1.

Lukács 15-ik fejezetét sokan „A számkivetettek evangéliumának” hívják. Századokon keresztül ez a fejezet az elesettek számára Isten szava volt, azok számára akik messze vándoroltak Krisztustól, akik vele jártak a múltban, de a régi bűnök újra megkötözték életüket.

Kit nevezhetünk „kiközösítettnek” vagy „elvetettnek”? Lukács 15-ik fejezetében az elvetettek azok voltak akiket a társadalom és az egyház visszautasított, mint elbukottakat, kudarcot vallottakat. Ezek magukat is Isten által kivetetteknek érzik az erkölcsi kudarcaik miatt.

Ez a figyelemre méltó fejezet egy képpel kezdődik, amelyben bűnösök egy csoportja hallgatja Jézus tanítását. Közöttük voltak adószedők is, amely szakma korrupcióval volt telve. A társadalom megvetette őket és prostituáltakkal, házasságtörőkkel és alkoholistákkal egy szintre sorolta. Azokban az időkben az ilyenek a világ szemében megvetettek voltak.

Jézus azonban pontosan ezekre a tömegekre nézett szeretettel. Ők voltak azok, akiket megkeresni és megváltani jött. Ők voltak azok a betegek, akiknek szükségük volt orvosra, és Ő volt számukra a gyógyír.

Szeretnélek megkérdezni: mi jut eszetekbe amikor egy ilyen reménytelen csoportra gondoltok? Talán ti is elsodródtatok az Úrtól. Lehet, hogy elidegenedtetek Isten dolgaitól alkohol, pornográfia vagy kábítószerek miatt.

Akármivel is küszködtök, nem érzitek Krisztus régi közelségét. Azt hiszitek, hogy olyan mélyre süllyedtetek a bűnben, hogy nincs bocsánat. Némelyek azzal a gondolattal küszködnek, hogy a távolság áthatolhatatlan, reménytelen. Ha mindez a ti életeteket jellemzi akkor ez az üzenet leginkább nektek szól.

Amint Krisztus a tömeg előtt állt és tanított, a farizeusok büszkén hallgatóztak a közelben. Valószínűleg ezt suttogták egymásnak, „Nézzétek azt a rabbit; erkölcsös jó zsidó és tanító soha nem menne ilyen bűnösök közelébe. Ez az ember pedig ölelgeti őket és rájuk teszi kezét. Ezek kivetett, mindenki által jól ismert bűnösök, mégis imádkozik és étkezik velük.”

Amint Jézus elkezdett beszélni, a tömeg elcsendesedett. Három példabeszéddel tanította őket, három erőteljes illusztrációval mutatta meg Isten szívét az ilyen megvetettek iránt. Ezek a történetek az elveszett juhról, az elveszett pénzről, és a tékozló fiúról szóltak.

Jézus üzenete nemcsak az ott gyülekezőknek szólt, de minden jövő nemzedéknek, különösen pedig a mai nemzedékhez szól. Jézus ebben a három példabeszédben hármas üzenetet küld azoknak, akik bűnbe estek.

Krisztus üzenete mindazokhoz szól akik a bűn bilincsében élnek. És ez a személy lehet egy lelkész, vagy egy tanító vagy egyszerűen egy hívő. Azokhoz szól akiknek egyszer égett a szívük az Úr Jézusért, de elsodródtak, szívük elhidegült és úgy érzik, hogy Isten és a gyülekezet nem szereti őket.

Az egyik lelkészre gondolok akit házasságtörés miatt lelkigondoztam. Ez az ember elvesztette gyülekezetét, családját és pénz nélkül maradt. Elmondta nekem, hogy „Isten oly sokkal megáldott és mégis bűnt követtem el hatalmas kegyelme ellen. Pontosan ez ellen a bűn ellen prédikáltam és most én lettem elvetett lélek.”

Jézus üzenete neki szól és az ehhez hasonlókhoz.

Mózes ötödik könyve 24.

Válás

1. Ha valaki feleséget vesz magának és férjévé lesz, akkor lesz, ha nem talál az kegyet szemeiben, mert talált rajta valami szemérmetlen dolgot és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából – 2. az elmegy házából és megy és más férfiúé lesz, 3. de meggyűlöli őt az utóbbi férfi és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából vagy ha meghal az utóbbi férfi, aki elvette feleségül: 4. nem szabad az első férjének, aki elküldte, visszavennie, hogy felesége legyen neki, miután megfertőztetett, mert utálat az az Örökkévaló színe előtt; és ne vidd vétekre az országot, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked örökségül.

A méltányosság és emberszeretet törvényei
Mentesség

5. Ha valaki vesz új feleséget, ne vonuljon ki a sereggel és ne jusson rá semmi teher; szabad legyen háza számára egy évig, hogy örvendeztesse feleségét, akit elvett.

Malomkövet nem szabad zálogba venni

6. Ne vegyen senki zálogul malmot és felső malomkövet, mert életet venne zálogba.

Emberrablás

7. Ha rajtaérnek valakit, aki embert lop testvérei közül, Izrael fiai közül, hatalmaskodik fölötte és eladja őt, akkor haljon meg az a tolvaj, Így irtsd ki a gonoszt közepedből.

Poklosság

8. Őrizkedjél a poklosság sérelménél, hogy őrizkedjél nagyon és cselekedjél mind aszerint, amint tanítanak benneteket a levita papok, amint parancsoltam nekik, úgy őrizzétek meg, hogy megtegyétek. 9. Emlékezzél meg arról, amit tett az Örökkévaló, a te Istened Mirjámmal az úton, mikor kivonultatok Egyiptomból.

A zálog átvétele és visszaadása

10. Ha kölcsönzöl felebarátodnak bármely kölcsönt, ne menj be házába, hogy elvedd zálogát, 11.kinn állj meg és az az ember, akinek kölcsönöztél, hozza ki neked a zálogot az utcára. 12. Ha pedig szegény ember az, ne feküdjél le zálogával; 13. add vissza neki a zálogot, mikor lemegy a nap, hogy lefeküdhessék az ő ruhájában és áldjon téged; neked pedig igazságul lesz az az Örökkévaló a te Istened színe előtt.

Bánásmód a munkásokkal

14. Ne nyomorgasd a bérmunkást, a szegényt és szűkölködőt testvéreid közül vagy idegened közül, aki országodban, kapuidban van. 15. Aznap add meg bérét és ne menjen le fölötte a nap, mert szegény ő és azután vágyódik lelke, hogy ne kiáltson ellened az Örökkévalóhoz és vétek legyen rajtad.

Egyéni felelősség

16. Ne ölessenek meg atyák a gyermekek miatt és gyermekek ne ölessenek meg az atyák miatt; mindenki a maga vétkéért ölessék meg.

Igazságtalanság a jövevénnyel, az árvával és az özveggyel szemben

17. Ne hajlítsd el az idegennek és az árvának a jogát, és ne vedd el zálogba az özvegy ruháját.18. Emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptomban és megváltott téged az Örökkévaló, a te Istened onnan; azért parancsolom neked, hogy tedd ezt a dolgot.

Nagylelkűség a földnélküliek iránt

19. Mikor learatod aratni valódat meződön, és elfelejtesz kévét a mezőn, ne térj vissza, hogy azt elvedd; az idegené, az árváé és az özvegyé legyen, hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkájában.
20. Mikor lerázod olajfádat, ne szedd le (a bogyókat) magad után; az idegené, az árváé és az özvegyé legyen. 21. Ha leszüreteled szőlődet, ne böngéssz magad után; az idegené, az árváé és az özvegyé legyen. 22. Emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában, azért parancsolom meg neked, hogy tedd ezt a dolgot.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 13., péntek

R.W. Schambach - Bizonyságok a csodatevő kenet c. könyvből 4.

Sok évvel ezelőtt megvásároltam egy színházépületet Brooklynban, New Yorkban. Akkoriban nem találtam olyan gyülekezetet, amely az összejöveteleimet szponzorálta volna. Túlságosan radikális voltam. Olyan sokan tértek meg nálunk, hogy saját épületet kellett vásárolnom és gyülekezetet indítanom, mert nem küldhettem őket azokba a hideg, halott egyházakba.

Tehát odamentem, hogy a szükséges pénzt előteremtsem. Ha tíz napig maradok, biztosan letehetem a foglalót az épületre.

Volt ott egy férfi, akinek szörnyen kellett volna egy új teherautó. A jelenlegi már romhalmaz volt - akadt már dolgod egy ilyen tragaccsal? Kézrátételt kell alkalmaznod a beindításához, és kézrátétel kell a leállításához is!

Ez az ember már az első este lejött a folyosón. „Schambach testvér - mondta-, Isten szólt hozzám.”

"Testvér, mit mondott neked?" — érdeklődtem.

"Egy új teherautóra gyűjtök - felelte -, de valahányszor félreteszek rá, mindig valami sürgős kiadásom támad, és hozzá kell nyúlnom a pénzhez. Hát itt van nálam az összeg, ami eddig összegyűlt a talicskára. Mialatt imádkoztál, az Úr szólt hozzám.”

"Mit? Mondd el, testvér!" - kértem.

„A zsebemben van 500 dollár, és Isten azt mondta, ha neki adom, Ő kiutal nekem egy új teherkocsit.”

„Ki mondta ezt neked?”

„Isten mondta” - felelte.

„No, akkor elő is húzhatod azt a pénzt; 500 dollárért sehol sem kapsz új teherautót. Ha Isten mondta, Ő megteszi, Ő megteszi!”

Isten először is azt akarja, hogy légy engedelmes. Szeretnélek bátorítani a pénzügyeiddel kapcsolatban: Isten meg akar téged áldani; mindenre áldást kíván bocsátani, amire ráteszed a kezedet. Azonban engedelmesnek kell lenned az Úr szava iránt.

Így hát az a férfi eleresztette a pénzt.

Másnap este egy akkora borítékkal állított be, hogy attól egy elefánt is megfulladt volna! Tényleg óriási boríték volt, hiszen elfért benne kétszázhatvan darab százdolláros bankjegy.

„Ó testvér - mondtam - itt valaminek történnie kellett!”

Átnyújtottam a mikrofont, ő meg előadta a legvadabb sztorit, amit életemben hallottam!

Éppen Brooklyn utcáin vezette az öreg roncsot, amikor Isten így szólt hozzá: „Állítsd le a motort! Szállj ki, és nyisd fel a motorháztetőt!”

Megtette, és Isten folytatta: „Nézz le a karburátorra!”

Nekem ilyet Isten nem mondana, mert ha tőlem kérné, hogy nézzek rá a karburátorra, én a csomagtartóban keresném. Nem tudom, hol von a helye, nem vagyok műszaki beállítottságú ember. De ez a férfi tudta.

Tehát szemügyre vette a karburátort. „Elment az eszem?” - tette fel a kérdést „Nézek, de nem látok mást, csak egy karburátort!” Lecsukta a tetőt, visszaült a volánhoz, és tovább pöfögött az úton. Ám Isten újra megállította.

„Azt mondtam, hogy állítsd meg a járművet, és nézd meg a karburátort!”

Így hát újra megállt és felnyitotta a motorháztetőt. „Nézem, Uram” - mondta.

"A kezeddel nézd!” - mondta Isten.

Lenyúlt a karburátorhoz, és megmarkolt valamit, ami nem tartozott oda. Egy olajszűrő méretű henger volt, zsírral borítva. „Ez az” - mondta Isten. „Törd le!”

Letörte, és a megpörkölődött zsír alatt 26.000 dollárt talált, csupa százdolláros bankóban. Abból vehetett egy vadonatúj teherautót, a tizedet meg elhozta nekem.

Amikor mindezt elmondta, az egész gyülekezet bezsongott! A torkuk szakadtából üvöltöztek és sikoltoztak Istent dicsőítve, vagy fél tucat tag meg fölpattant és kirohant a helységből. Gondolom megnézték, mi van a karburátoruk alatt.

Dicsőség Istennek! Ez a férfi adakozott az Úrnak, és Ő látta, mi van a szívében.

Amikor anyagi nehézségeid vannak, talán úgy gondolod, Isten úgy segít majd rajtad, hogy szól egy gazdag személynek, és odaküldi hozzád. Csakhogy te soha ne találgasd, hogy Ő miként fog intézkedni, mert biztos, hogy kanyarít egyet a dolgokon, aztán valahogy másképp csinálja! Ő titokzatos módokon működik!

A könyv megrendelhető itt: http://webshop.immanuel.hu/immanuel-alapitvany?product_id=8073&page=7

Mózes ötödik könyve 23.

Tilos a házasság a mostoha anyával

1. Ne vegye el senki az atyja feleségét és ne födje föl atyja leplét.
A gyülekezetből kizártak

2. Ne jusson be zúzott heréjű vagy elvágott tagú az Örökkévaló gyülekezetébe. 3. Ne jusson be vérfertőzésből származó az Örökkévaló gyülekezetébe; tizedik nemzedéke se jusson be az Örökkévaló gyülekezetébe. 4. Ne jusson be ammónita és móabita az Örökkévaló gyülekezetébe; tizedik nemzedéke se jusson be az Örökkévaló gyülekezetébe, mindörökké. 5. Azért, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, mikor kivonultatok Egyiptomból és mivelhogy fölbérelte ellened Bileámot, Beór fiát, Peszórból, Árám-Náháráimban, hogy elátkozzon téged. 6. De nem akart az Örökkévaló, a te Istened Bileámra hallgatni és átváltoztatta az Örökkévaló, a te Istened számodra az átkot áldássá, mert az Örökkévaló, a te Istened szeretett téged. 7. Ne keresd az ő békességüket és az ő javukat mindennapjaidon át, örökké. 8. Ne utáld az edómitát, mert testvéred ő; ne utáld az Egyiptomit, mert idegen voltál az ő országában. 9. Gyermekeik, akik születnek nekik, a harmadik nemzedék jusson be közülük az Örökkévaló gyülekezetébe.

Vegyes törvények – Második csoport
A tábor szentsége

10. Ha táborba vonulsz ellenségeid ellen, őrizkedjél minden gonosz dologtól. 11. Ha lesz közötted valaki, aki nem lesz tiszta éjjeli véletlen folytán, menjen ki a táboron kívülre, ne menjen be a táborba. 12. És lesz, estefelé fürödjék meg vízben és mikor lemegy a nap, menjen be a táborba.13. És hely legyen számodra a táboron kívül, hogy oda kimehess. 14. És ásó legyen nálad fegyvereid mellett; és lesz, midőn kinn leülsz, áss vele és fedd be, ami elment tőled. 15. Mert az Örökkévaló, a te Istened jár táborod közepette, hogy megmentsen téged és ellenségeidet elédadja; azért legyen a te táborod szent, hogy ne lásson benne szemérmetlen dolgot és elforduljon tőled.

Szökevény rabszolgák

16. Ne szolgáltass ki szolgát az ő urának, ha menekül hozzád az ő ura elől. 17. Nálad lakjék, közepetted, ama helyen, melyet választ kapuid egyikében, ahol jó neki; ne sanyargasd őt.

Erkölcstelenség

18. Ne legyen paráznaságra szentelt nő Izrael leányai közül és ne legyen paráznaságra szentelt férfi Izrael fiai közül. 19. Ne vidd be a parázna nő bérét és az eb árát az Örökkévaló, a te Istened házába bármely fogadalom fejében; mert az Örökkévaló, a te Istened utálata mindkettő.

Kamatfizetés

20. Ne adj kamatot testvérednek, kamatot pénzre, kamatot eledelre, kamatot bármire, amire kamatot adnak. 21. Az idegennek adj kamatot, de a testvérednek ne adj kamatot, hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened kezed minden szerzeményében, az országban, ahova bemész, hogy elfoglaljad.

Fogadalmak

22. Ha fogadalmat teszel az Örökkévalónak, a te Istenednek, ne késsél azt teljesíteni, mert számon kéri azt az Örökkévaló, a te Istened tőled és vétek lesz rajtad. 23. Ha pedig abbahagyod a fogadalomtevést nem lesz rajtad vétek. 24. Ami ajkaidon kijön, őrizd meg és tedd meg, úgy, amint megfogadtad az Örökkévalónak, a te Istenednek önkéntes adományul, amit kimondtál száddal.

A szomszéd szőlője és földje

25. Ha bemész felebarátod szőlőjébe, ehetsz szőlőt kedved szerint jóllakásodig, de edényedbe ne tégy. 26. Ha bemész felebarátod lábán álló gabonájába, leszakíthatsz kalászokat kezeddel, de sarlót ne emelj felebarátod lábán álló gabonájára.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 12., csütörtök

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 47.

Kegyelem és szolgálat

"Pál pedig Silást választván maga mellé, elméne, az Isten kegyelmére bízatván az atyafiaktól. És eljárá Siriát és Ciliciát, erősítve a gyülekezeteket." ApCsel 15:40-41.

Ebből a szakaszból is világosan kitűnik, hogy a korai egyház hívői mennyire tisztában voltak azzal, hogy szolgálatuk sikere teljes mértékben Isten kegyelmétől, jóindulatától és irgalmától függött. Jól tennénk, ha erről mi sem feledkeznénk meg. Sokkal nagyobb fejlődésre lennénk képesek az Ő kegyelme által mint akkor, ha a saját erőnkben bízunk és azt hisszük, erőfeszítéseink által majd elnyerhetjük Isten jóindulatát.

A szolgálatunk nem a saját jóságunknak köszönhetően növekszik és prosperál, mindez Isten műve. Ő minden jónak a forrása, és Pállal együtt valljuk meg: Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó (Róma 7:18)

Mint Jézus Krisztus Evangéliumának hirdetőinek, elengedhetetlenül fontos számunkra az, hogy irgalmasak legyünk, de mindaddig nem lehetünk azok, amíg meg nem tanuljuk, hogy nekünk magunknak is szükségünk van az irgalomra, amelynek Istentől való átvételét nap mint nap gyakorolni kell. Saját hibáink és gyengeségeink okozzák hibáinkat és tévedéseinket.

Ha mi magunk tökéletesek lennénk, teljesen biztos vagyok abban, hogy ugyanezt várnánk el másoktól is. Néha emlékezetkiesésben szenvedek, amikor a saját hibáimról van szó, másokkal szemben ugyanakkor nagyon kritikus vagyok ezzel kapcsolatban. Ilyenkor Isten nem felejti el azonnal felhívni a figyelmemet saját gyengeségeimre. Mindig megtalálja a módját, hogy a háttérbe húzódva figyelje, hogyan keverjük magunkat újabb és újabb problémákba annak érdekében, hogy alázatosak maradjunk és használhasson minket. Ott áll mögöttünk és engedi, hogy a gyengeségeink felszínre kerülhessenek, tehát Benne kell bíznunk, nem saját erőnkben.

Mindezeket nagyon jól alátámasztja Pál apostol korinthusiakhoz írt második levele:

"Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok atyámfiai a mi nyomorúságunk felől, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgy hogy életünk felől is kétségben valánk:
Sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat." II Korinthus 1:8-9.

Jézus maga is felhívta kora vallási vezetőinek figyelmét arra, milyen fontos irgalmasnak maradni: Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok [készen állni arra, hogy a szükségben levőkön segítsek] és nem áldozatot. Mert nem az igazakat (akik Istennel járnak) hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket (akik megtévedtek és mindenkit, aki a bűn fogságában van) a megtérésre. (Máté 9:13)

Az Ótestamentum szerint ha valaki vétkezett, áldozatot kellett bemutatnia vezeklésképpen. Ebben a fejezetben Jézus az Újszövetségbe vezet be, ami azt hangsúlyozza, hogy már nincs szükség áldozatok bemutatására. Jézus lett a végső és tökéletes áldozat mindazokért, akik hisznek, és most megtanít minket arra, hogyan nyerhetjük el Isten irgalmát a bűneinkért, és hogyan nyerhetnek kegyelmet a vétkezők.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs szükség a bűnösök megbüntetésére és helyreigazítására, de Isten először szeretete és kegyelme által próbál rávezetni minket az igazságra, mielőtt keményebb eszközökhöz nyúlna. Olyan ez, mint a gyermeknevelés.

Biztosan mindnyájan ismeritek a következőket: „Először megbeszélem a dolgot a gyerekeimmel. Ha hallgatnak rám, minden rendben. Ha nem hallgatnak rám és bajba kerülnek, kegyelmes leszek, újra elismétlem nekik, aztán újra, meg újra, meg újra. De ha végül a fülük botját sem mozgatják arra, amit mondok, kissé összezavarom a dolgaikat”.

Jobban jársz, ha nem makacskodsz. Bevallani a bűneidet és átvenni Isten kegyelmét sokkal jobb, mint a fenyítését megtapasztalni.

Jól megtanultam ezt, és alkalmazom ezt a módszert az alkalmazottaimmal és mindenkivel szemben, aki fölött tekintélyem van. Először mindig kegyelmet tanúsítok, aztán még egy jó ideig, és a szellememben érzem, mikor kell súlyosabb eszközökhöz folyamodnom.

Sok ember nem értékeli Isten kegyelmét mindaddig, amíg egy kicsit meg nem tapasztalják haragját. Isten nem az emberre haragszik: Isten dühe a bűnnek szól, ami az ember életében van. A bűnt gyűlöli, és ezt nekünk is meg kell tanulnunk.

Istenhez hasonlóan nekünk is a bűnt kell gyűlölnünk, nem az embert.

Lehet, hogy elhívásod van arra, hogy add fel a jelenlegi munkádat, és gyülekezetet vezess, lehet, hogy a jelenlegi munkáddal szolgálsz mások felé. Bárhogy is van, nem győzöm hangsúlyozni, milyen fontos az, hogy megtanuld, hogyan kell a kegyelmet átadni és átvenni. Ne feledd, nem adhatsz tovább valamit, ami nem a tied.

Ha nem vesszük át Isten kegyelmét amikor vétkezünk, mi sem tudunk kegyelmet tanúsítani mások felé, amikor megbántanak minket. Nem tudjuk az emberek bevezetni egy Istennel való erős kapcsolatba, ha mi magunk durvák, merevek, törvénykezők vagyunk. Meg kell mutatnunk, hogy az Isten, akit szolgálunk kegyelmes, türelmes és hosszútűrő.

Isten maga a szeretet, és mindaz, amiről beszélünk, mind a szeretetének egy-egy darabkája. Minden hívő ember legnagyobb elhívása az életben az, hogy szeretetben járjon. Nem lehet hiteles a szolgálatod, ha nem szeretetben jársz.

Nem lehet erőteljes a szolgálatod, ha nem tükröződik benned Isten szeretete. Nem gyakorolhatod a hitedet olyan valamiben, amit nem ismersz. Isten kegyelme, irgalma, jóindulata egész életemben ott volt előttem, de csak akkor kezdtem átvenni Tőle, amikor már elmúltam negyven éves. Nem tudtam átvenni őket, mert fogalmam sem volt arról, mit jelentenek, így nem is tudtam hinni bennük.

Imádkozom azért, hogy most, a fejezet végére érve jobban megértsd, mit jelent az átvenni, a kegyelem, a jóindulat és az irgalmasság.

Fordította: Berényi Irén

Mózes ötödik könyve 22.

Elveszett tulajdon visszaadása

1. Ne lásd testvéred ökrét vagy bárányát eltévedve és elfordulnál tőlük; vidd azokat vissza testvérednek. 2. Ha pedig nincs közel hozzád a te testvéred, vagy nem ismered őt, akkor vidd be házadba és maradjon nálad, míg keresi azt a te testvéred, és akkor ad vissza neki. 3. Így tégy szamarával, így tégy ruhájával és így tégy testvéred minden elveszett dolgával, amely elveszik tőle és te megtalálod, nem szabad elfordulnod tőle.

Segítsen felemelni az elbukott állatot

4. Ne lásd testvéred szamarát vagy ökrét kidőlve az úton és elfordulnál tőlük; föl kell segítened vele együtt.

Vegyes Törvények – Első csoport
A két nem megkülönböztetése ruházattal

5. Ne legyen férfi ruhája asszonyon és ne öltsön férfi asszonyruhát, mert az Örökkévaló, a te Istened utálata mindaz, aki ezeket teszi.

Az anyamadár megkímélése

6. Ha madárfészek kerül eléd az úton valamely fán vagy a földön, fiókák vagy tojások, és az anya ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fiakkal együtt. 7. Bocsásd el az anyát és a fiakat elveheted, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy.

Korlát a háztetőn

8. Ha új házat építesz, csinálj korlátot tetődre, hogy ne hozz vérbűnt házadba, ha valaki leesik arról.

A magok keverése ellen

9. Ne vesd be szőlődet kétfélével, hogy szentséggé ne váljék az egész, a mag, melyet vetsz és a szőlő termése.

Szántás ökörrel és szamárral

10. Ne szánts ökrön és szamáron együtt.

Kétféléből készült ruha

11. Ne ölts fel vegyes szövetet, gyapjút és lent együtt.

Cicisz

12. Bojtokat készíts ruhád négy szögletére, amellyel befödöd magadat.

9. A házasság szentsége
Menyasszony ellen emelt vádak

13. Ha valaki feleséget vesz magának, bemegy hozzá, azután meggyűlöli; 14. és ráfog hamis vádakat és kelt róla rossz hírt és azt mondja: Ezt a nőt elvettem, közeledtem hozzá és nem találtam szűziességét 15. Akkor vegye a leány apja és anyja és vigye ki a leány szűziessége jeleit a város véneihez, a kapuba. 16. És mondja a leány atyja a véneknek: Leányomat odaadtam ennek a férfiúnak feleségül, de ez gyűlöli őt. 17. És íme ráfog hamis vádakat, mondván: Nem találtam leányod szűziességét, és ezek leányom szűziességének jelei; és terjesszék ki a ruhát a város vénei előtt. 18. És vegyék a város vénei a férfiút és fenyítsék meg; 19. bírságolják meg őt száz ezüstre és adják azt a leány atyjának, mert rossz hírt keltett Izrael szüzére, neki pedig legyen feleségül, nem bocsáthatja el egész életén át. 20. Ha pedig igaz volt az a dolog és nem találtatott a leánynak szűziessége, 21. akkor vezessék a leányt atyja házának bejáratához és kövezzék meg városának emberei kövekkel, hogy meghaljon, mert aljasságot követett el Izraelben, paráználkodván atyja házában. Így irtsd ki a gonoszt közepedből.
22. Ha rajta érnek valakit, hogy hál férjes nővel, haljanak meg mindketten; a férfi, aki hált a nővel, meg a nő. Így irtsd ki a gonoszt Izraelből.

Eljegyzett hajadon

23. Ha szűz leány eljegyeztetett egy férfiúnak és valaki éri őt a városban és vele hál, 24. akkor vezessétek ki mindkettőt ama város kapujába és kövezzétek meg őket kővel, hogy megfialjanak; a leányt, mivelhogy nem kiabált a városban és a férfiút, mert meggyalázta felebarátja feleségét. Így irtsd ki a gonoszt közepedből. 25. De ha a mezőn éri a férfiú az eljegyzett leányt, és megragadja őt a férfiú és hál vele; akkor haljon meg a férfi, aki vele hált, egyedül. 26. A leánynak azonban ne tégy semmit, a leánynak nincs halálos vétke, mert mintha rátámad, valaki felebarátjára és megöli, olyan ez a dolog; 27. mert a mezőn érte őt, kiálthatott az eljegyzett leány, nem volt semmi, aki segített neki.

El nem jegyzett hajadon

28. Ha valaki ér szűzleányt, aki nem eljegyzett, megragadja és hál vele és rajta érik őket, 29.akkor adjon a férfiú, aki, vele hált, a leány atyjának ötven ezüstöt és az legyen az ő felesége, mivelhogy meggyalázta; nem bocsáthatja el egész életén át.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 11., szerda

Rod Parsley - A Kereszt 17.

Most, nem túl messziről, kövessük Jézust a feltámadás előtti életének magányos, fáradságos végső óráiban. Látjuk, ahogy Jézus barátai és követői egyenként hátrálnak meg és erőt vesz rajtuk a félelem. Össze kell szednünk minden bátorságunkat, ha követni akarjuk Jézust annak a hegynek a csúcsára, amit csak koponyahegynek neveznek. 

A páska ünnep tele holdjának hideg, kísérteties fényében Jézus magával viszi belső köréhez tartozó tanítványait az Olajfák hegyén lévő jól ismert szentélybe. Ez egy kert, amit csak Gecsemánénak neveznek és ami gyakori menedékhelye volt imádkozni. Itt érezte magát Jézus a legjobban, itt tudott megnyugodni. Ma este azonban ahogy közelednek a kert felé Jézus egyre nyugtalanabb lett – sokkal zaklatottabbá vált, mint ahogy a tanítványok valaha is látták azt leszámítva, amikor néhány nappal azelőtt egymaga kiűzte a rasszistákat, szélhámosokat és a csalókat a Templom udvaráról. Az egy nyilvánvalóan igazságos feldúltság volt. Ez viszont más ma este. Ez inkább úgy néz ki, mintha rettegne. 

Megkéri tanítványait, hogy imádkozzanak vele, de azok túlságosan zaklatottak. Túlterheltek személyes napirendjük miatti aggodalmukban. Túl fáradtak és kimerültek. Gyorsan keresnek egy helyet, ahova lefeküdhetnek aludni. Így Jézus egész éjjel teljesen egyedül birkózik a pokol összes erejével. A térdein imádkozva erőteljes szellemi harcot folytat a fülébe suttogó, gúnyos démon légióval és a saját emberi akaratával. Természetesen tisztában van vele, hogy elképzelhetetlen, kimondhatatlan fizikai fájdalom vár rá az elkövetkező órákban, de nem a lélek gyötrődése és nem a fizikai fájdalom kilátása, ami miatt megtelik a szíve félelemmel. Az az ember, aki negyven napig étel nélkül élt a sivatagban, már szembesült a fizikai fájdalommal és legyőzte azt. Ismeri a szégyen összenyomó lavináját, amely éppen arra készül, hogy eltemesse... de nem a szenny szökőárja és ordítása az, ami félelemmel tölti el. Tudja, hogy minden egyes ember bűne, vétke és szégyene készül elárasztani tiszta lelkét … minden egyes pedofil, erőszaktevő és önző kihasználó, minden kegyetlen visszaélő, büszke, öntelt, gyilkos, szadista és ferde hajlamú emberé - az enyémé és a tiedé is a legrosszabb állapotunkban. Az, aki sohasem követte el a legkisebb bűnt sem, bűnné készül válni értünk. A kánaáni Királyunk ezektől nem fél, hanem attól gondolattól fél és azért folytat haláltusát, hogy nehogy meghaljon ott a kertben, ahol az első Ádám meghalt. Görcsbe rándul a valóságtól, ha a halál jeges marka alatt összerogy és legyőzötté válik, akkor sosem fogja betölteni a megprófétált sorsát és az Atya terve és célja sohasem valósul meg. 

Ez a kert volt a Sátán utolsó lehetősége, hogy elpusztítsa a Teremtés könyvének 3 részében említett Magot és attól a naptól kezdve, hogy Isten megígérte az engesztelő áldozatot a 15. versben, Lucifernek csak egyetlen célja volt, az, hogy Jézus bárhol meghalhat, csak a kereszten nem! Ha a kertben meghalna, akkor az emberi faj elnéptelenedne és örökre elválna minden élet forrásától. Nem halhatott meg, nem szabadott meghalnia itt. Túl kell ezt élnie, hogy azon a ronda, gyűlöletes, hitvány és kegyetlen kereszten haljon meg az egész Ádámi faj megváltásáért. Abban a kertben imádkozik és a Zsidókhoz levél írója ennek az imának a jelentését a következőképpen írja le: "Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért." Zsidókhoz 5:7.

Szóval imádkozik. Menjünk egy kicsit közelebb és figyeljünk. Melyik szó hagyja el először a száját? -Atyám!

Fordította: Nagy Andrea