2015. november 30., hétfő

Philip Yancey és Tim Stafford - Miért nem ismerik fel többen a Messiást?

Márk 4,41. Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: „Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?”

A magvető példázata a 4. fejezetben jól ábrázolja, milyen vegyes hatást váltott ki az emberekből Jézus földi munkássága. Mi, akik kétezer évvel később élünk, és naptárunkban piros betűvel jelöljük a karácsony és a húsvét ünnepét, talán nem is igazán értjük a kételkedést, amely Jézus földi életét végigkísérte.

Szomszédok. Jézust gyermekként látták, amint az ő gyermekeikkel együtt játszott az utcákon. Egyszerűen túl jól ismerik őt ahhoz, hogy elhiggyék, Isten küldte őt. „Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nemde az ács ez, Mária fia…?” (6,2–3)

Család. Jézus családjának sem könnyű összeegyeztetni a csodás eseményeket a hétköznapiakkal. Márk említést tesz egy esetről, amikor Jézus anyja és testvérei elindulnak, hogy hazavigyék Jézust, mert úgy vélték „magán kívül van” (3,21).

A vallási szakértők. Az írástudóknak és a farizeusoknak kellene legjobban tudniuk, miről lehet majd felismerni a Messiást, hiszen ők elmélyülten tanulmányozzák a próféták írásait. Ennek ellenére egyetlen más csoport sem okoz több kárt Jézusnak, mint éppen ezek a tudósok. Kritizálják a teológiáját, az életmódját, sőt azt is, ahogy a barátait megválasztja. Amikor Jézus csodát tesz, ők a Sátánnak és démonainak tulajdonítják hatalmát.

A tömegek. Úgy tűnik, hogy az egyszerű emberek képtelenek eldönteni, mit is gondoljanak Jézusról. Az egyik pillanatban megbélyegzik, hogy „ördög van benne” a következő pillanatban pedig királlyá akarják koronázni őt (János 10,20 és 6,15).

Parancsol a természet erőinek

Hogy lehet az, hogy olyan sokan nem ismerték fel Jézust, az Isten Fiát, aki megdöbbentő csodákat tett tömegek szeme láttára? A választ talán abban a történetben találjuk, amellyel ez a fejezet zárul. Amikor a vihar már majdnem elnyeli azt a hajót, amelyben Jézus utazik, akkor ő rákiált a szélre: „Hallgass el, némulj meg!” A tanítványok rémülten a csónak végébe kuporodnak. Miféle ember az, aki rendre tudja utasítja az időjárást? Ez a jelenet meggyőzi őket Jézus különleges hatalmáról, ugyanakkor elbizonytalanítja őket. Az, hogy Jézus a csónak végében elaludt a fáradtságtól, törékeny emberi mivoltára utal. Isten Fia, a természeti erők teremtője maga is elszenvedi az időjárás viszontagságait. Az esőfelhők alkotója megázik. Aki az égitesteket teremtette, megizzad a közel-keleti forró napsütésben.

Az ősegyház három évszázadon keresztül folytat majd vitákat arról, hogy mi is történt pontosan, amikor Isten emberré lett, ám a hitvallásoknak sem sikerült igazán eloszlatni a rejtélyt. Egyrészt, Jézus éppen olyan embernek tűnik, mint bárki más: emberi testben jött a világra, tagja egy etnikumnak, van foglalkozása, családi háttere. Másfelől azonban ő valami egészen új jelenség a világegyetem történelmében. E két megállapítás között található az a misztérium, amely teljességében sohasem lesz feloldható.

Bill Warner: A saría törvény nem muzulmánoknak 16.

BEHÓDOLÁS ÉS KETTŐSSÉG

Behódolás

Mivel a saría Mohamed Koránjára és szunnájára épül, szükségszerűen ugyanazokat az alapelveket tartalmazza. Az első alapelv, hogy az egész világnak be kell hódolnia Allahnak, és az egész világnak követnie kell Mohamed szunnáját . Ez magába foglalja azt, hogy a muzulmánoknak engedelmeskedniük kell a saríának, a kafírokat pedig mindenhol alábbvalóként említi a saría . Nincs egyenlőség muszlim és kafír között, a kafír politikailag alacsonyabb státuszban van .

A saría megköveteli, hogy intézményeink engedelmeskedjenek az iszlámnak. Az iskoláinknak engedelmeskednie kell abban a tekintetben, hogy hogyan tanítanak az iszlámról. A médiánknak jó fényben kell feltüntetnie az iszlámot. Civilizációnk minden aspektusa be kell hogy hódoljon . Napi szinten ez azt jelenti, hogy ha az iszlám például követeli az iskolai imádkozás feltételeit, akkor nekünk azt meg kell teremtenünk.
A dzsihád nem más, mint a teljes behódolás követelése, és ha a kafírok önszántukból nem akarnak behódolni, akkor erőszakot lehet alkalmazni. A dhimmiknek formális módon be kell hódolniuk a politikai iszlámnak.

Kettősség

A kafírok és a dzsihád a saría részei. A saríában a törvényeknek kétféle csoportja van: az egyik a muszlimok számára, a másik a kafírok számára készült .  A kafírokat nem egyenlőként kezelik, hanem egy alacsonyabb státuszba rakják őket. Ez jogi kettősség .

Az iszlámban kétféle nézőpont van minden, kafírokkal kapcsolatos kérdésben. Íme egy példa a toleranciára a Koránból:

[Korán 73:10] Hallgasd őket [a kafírokat] türelemmel, és hagyd ott őket emelt fővel.

Most átváltunk intoleranciára:

[Korán 8:12] Ekkor a te Urad az Ő angyalaihoz szólt és ezt mondta: „Veletek leszek. Adjatok erőt a hívőknek. Én pedig rettegést fogok kelteni a kafírok szívében, le fogom vágni a fejüket, és az ujjuk hegyét is.”

A Korán oly sok – az előző példához hasonló – ellentmondást tartalmaz, hogy ad egy módszert is, mely ezekre megoldást kínál. A módszer neve: érvénytelenítés .
Az érvénytelenítés annyit jelent, hogy egy későbbi vers erősebb érvényű, mint egy korábbi . Ugyanakkor mindkét vers igaz, hiszen a Korán nem más, mint Allah szigorúan pontos szavainak leirata. A fent említett két vers közül az első korábban született, mint a második, ezért ez gyengébb. Ez mindig így működik . A korábbi, gyengébb, „jó” verset érvényteleníti a későbbi, erősebb, „rossz” vers .

A korábbi, mekkai versek „igaz voltát” mutatja az a tény is, hogy a muzulmánok és hitvédőik a mekkai Koránt idézik. És bár érvénytelen, mégis a „Korán szent igazsága”-ként használják . Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a korai verseket akkor használják, ha az iszlám gyenge, a későbbi verseket pedig akkor, ha az iszlám erős. Ez megfeleltethető Mohamed életével:
Mohamed pályafutásának két teljesen különböző fázisa volt – a korai és a kései Mekkában még hitszónok volt, később Medinában azonban politikus és harcos lett belőle, aki nagy hatalomra tett szert . A korai, mekkai Korán Allah azon tanácsait tartalmazza, amelyek arra az esetre szólnak, ha az iszlám még gyenge; a későbbi, medinai Korán pedig azt mondja meg, mit kell tenni, ha az iszlám már erős. Minél erősebbé vált Mohamed, annál keményebben lépett fel a kafírokkal szemben. A Korán minden helyzetre megfelelő tanáccsal szolgál minden muzulmán számára .
Valójában két különböző Mohamed és két különböző Korán van, s ezek egymásnak ellentmondanak. A korábbi, vallásos és békés mekkai Koránnak ellentmond a későbbi, politikai és dzsihadista medinai Korán . De ettől még igaznak tekintendő az előbbi is, és lehet is használni . És pontosan ezeket a korai verseket hallhatjuk az iszlám támogatóitól .
Mohamed tettei a tökéletes viselkedésmintát testesítik meg, s ez megalapozza az iszlám kétarcú etikáját.  Ez a kétarcúság hihetetlen rugalmasságot és alkalmazkodóképességet kölcsönöz az iszlámnak .

Példabeszédek 2:1-10.

1. Fiam, ha elfogadod mondásaimat és parancsaimat magadnál rejted, 
2. figyeltetve füledet a bölcsességre, szívedet az értelemre hajtod; 
3. bizony, ha az értelmességet hívod, az értelemért hallatod szavadat; 
4. ha keresed azt, mint az ezüstöt, s mint a kincseket kutatod: 
5. akkor megérted az Isten félelmét, s Isten megismerését találod. 
6. Mert az Örökkévaló ad bölcsességet, szájából tudást és értelmet; 
7. üdvöt tartogat az egyeneseknek, pajzsa ő a gáncstalanul járóknak, 
8. megóva a jognak ösvényeit és őrizve jámborainak útját. 
9. Akkor értesz igazságot és jogot és egyenességet – a jónak minden nyomdokát. 
10. Mert bölcsesség jut szívedbe, és tudás kedves lesz a lelkednek.

IMIT fordítás(Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2015. november 27., péntek

Alfred Kuen - Bibliatanulmányozás gyakorlatban (részlet) 1.

Fölfedezés

Arról van itt szó, hogy mindazt, amit az igeszakaszban találunk, tuda­tunkban tartsuk, anélkül, hogy azok jelentése vagy lehetséges alkalma­zása felől tudakozódnánk. A szöveg többszöri átolvasása során felírunk minden kijelentést, még a legegyszerűbbeket és legnyilvánvalóbbakat is. Ilyen kérdések alapján: Ki? Mit? Hol? Mikor? Hogyan? Miért?

Ki? Ki írta ezt az igerészt? Kihez intézte? Kik a benne előforduló személyek?

Mit? Mi a szerző pontos kijelentése? Milyen szavakat használ? Egy bizonyos kifejezés hányszor fordul benne elő, vagy az egész fejezet­ben? Mit tesznek a benne szereplő személyek? Írjuk le röviden az igeszakasz tartalmát, és keressük meg a döntő fontosságú kijelenté­seket.

Hol? Hol történik a cselekmény? Honnan jönnek a szereplő szemé­lyek? Hová tartanak? Hol található az, aki beszél? Milyen helyről ír a szerző? Hol élnek az írás címzettjei?

Mikor? Mely időpontban játszódik a cselekmény? (Próbáljuk megke­resni a napszakot, az évszakot, a napot - szombat, ünnepnap vagy hétköznap.) Meddig tart? Melyik évben, milyen esemény előtt vagy után írta a szerző ezt a szöveget?

Hogyan? Hogyan játszódik le a cselekmény? Milyen sorrendben tör­ténnek az egyes események Hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Ho­gyan cselekszenek az emberek? Hogyan viszonyulnak egymáshoz? Milyen stílusban íródott a szöveg (irodalmi műfaj, hangsúly, felhasznált képek és szófordulatok, irodalmi vagy köznyelv)?

Miért? Ennél a lépésnél csak a szövegben magában megadott okokat keressük meg. Miért cselekszenek az elbeszélésben szereplő személyek a megadott módon? Mit mond a szerző indokaikról, gondolataikról és Istenhez vagy felebarátjukhoz való viszonyulásukról?

Egy példa: Az 1.Korintus 1,1-2-ben a következőket „fedezzük föl”. Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.
2 Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken.


1.v. Ki? 
1. A levél Páltól származik,
2. Pál apostolnak nevezi magát,
3. Jézus Krisztus apostolának,
4. azt írja, hogy ő erre elhivatott,
5. Isten akarata által,
6. maga mellett megnevezi Szósztenészt, a testvért.
2. v. Kihez? 
7. A levél a gyülekezetnek szól.
Hol? 
8. Ezt ő Isten Korintusban lévő gyülekezetének ne­vezi.
9. A címzettekhez mint Krisztus Jézusban megszen­teltekhez fordul,
10. akik arra hívattak el, hogy szentek legyenek.

Derek Prince - Ha nem törődsz a bibliai próféciákkal, elveszel 6.

3. Egyiptomból való kihívás. Máté 2:13-15. Mikor pedig azok visszatérnek vala, íme megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.
14 Õ pedig fölkelvén, vette a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozott.
15 És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.


Ezt a próféciát a Hóseás 11:1-ben találjuk. Ha nem lenne Máté, nem tudom látnám-e, hogy ez a prófécia beteljesedett Jézusban. De Máté ezt nagyon szó szerint veszi. Jézus szó szerint lement Egyiptomba és Isten szó szerint Egyiptomból hívta ki őt. Ezt egyébként el lehetne szellemiesíteni, mert Egyiptom sok helyen a világot jelenti. De nem! Máté nem Egyiptom szellemi magyarázatát adja, hanem a szó szerinti magyarázatát. Egyiptom nagyon szó szerinti országából Isten kihívta a fiát.

4. A Messiás példázatokkal tanít. Máté 13:34-35. Mind ezeket példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szólt nékik,
35 Hogy beteljék amit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.

Ez a 78. Zsoltár 1-2-ben található. Ezeket a verseket is nagyon könnyű lenne elszellemesíteni. De Máté nem teszi, ő szó szerint veszi. Szó szerint tanított, szó szerint példázatokban. Mát itt is, mint több esetben, úgy fogalmaz, hogy „beteljesedjen”. Egyszer nézd meg konkordanciákban, hogy hány helyen ír Jézussal kapcsolatban a Biblia úgy, hogy „beteljesedjen”. Ugyanarra a következtetésre fogsz jutni, mint én, hogy a bibliai prófécia megvalósulása volt az irányító erő Jézus élete során.

5. Betegek gyógyítása. Máté 11:2-6. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Messiás cselekedeteit, elküldvén kettõt az õ tanítványai közül,
3 Mondta néki: Te vagy-é az, a ki eljövendõ, vagy mást várjunk?
4 És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:
5 A vakok látnak, és a sánták járnak; a leprások megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik.

Keresztelő János, aki ekkor már börtönben volt, elkezdett kételkedni, hogy valóban Jézus-e a Messiás, mert nem azt tette, amit a zsidók vártak a Messiástól, hogy megalapítja a Királyságot. Így János megkérdeztette Jézustól, hogy tényleg ő-e a Messiás. Azt mondja Jézus, hogy az én betegek felé való szolgálatomban beteljesítem azt, amit megjövendöltek a Messiásról. Ha az ÓSZ-ben a gyógyulásról szóló próféciákat keresed, nagyon könnyű lenne elszellemesíteni őket. 

És. 29:18-19. És meghallják ama napon a siketek az írás beszédeit, és a homályból és sötétbõl a vakoknak szemei látni fognak.
19 És nagy örömük lesz a szenvedõknek az Úrban, és a szegény emberek vígadnak Izráel Szentjében.

Elolvashatod ezt, és azt mondhatod, ez egy gyönyörű kép. De Jézus épp az ellenkezőjét mondta, pontosan ez történik! A siketek hallanak, a vakok látnak, a szegényeknek és elnyomottaknak hirdetik az evangéliumot (jó hírt). Ez megint szó szerint beteljesedett. 

És. 35:1-6. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint õszike.
2 Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsõsége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják õk az Úrnak dicsõségét, Istenünk ékességét.
3 Erõsítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4 Mondjátok a remegõ szívûeknek: legyetek erõsek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jõ, az Isten, a ki megfizet, Õ jõ, és megszabadít titeket!
5 Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
6 Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.

Ez olyan szép Ige, de egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy Jézus szolgálatára vonatkozik. 4. vers vége: a szabadulás és az üdvösség ugyanaz. És mi az üdvösség következménye? 5-6. vers. Lehetne azt mondani, hogy ez mind szellemi. De Jézus azt mondta, ellenkezőleg, pontosan úgy történik, ahogy meg van írva, a szolgálatomban ez a bizonyíték, hogy én vagyok a megígért Üdvözítő. 

És. 61:1. Az Úr Isten Szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívûeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Tehát Jézus azt mondta, én prédikálom az evangéliumot a szegényeknek, ez a beteljesedése. Mindezeket a gyógyulásra vonatkozó Igéket könnyű lenne elszellemesíteni, de a valóságban Jézus egyiket sem szellemesítette el. Mindegyik szó szerint beteljesedett a szolgálatában.

Példabeszédek 1:20-33.

20. Bölcsesség az utcán megszólal, a piacokon hallatja hangját; 
21. zajongó utcák sarkán hirdet, kapuk bejáratain, a városban mondja el mondásait: 
22. Meddig, együgyűek, szeretitek az együgyűséget, s kívánják meg a csúfolók a csúfolást, és gyűlölik a balgák a tudást? 
23. Fordulnátok feddésemre! Íme, ömleszteném nektek szellememet, tudatnám veletek szavaimat.
24. Mivel hívtalak, de ti vonakodtatok, kinyújtottam kezemet, de senki sem figyelt, 
25. elvetettétek minden tanácsomat és feddésemnek nem engedtetek: 
26. én is nevetek majd szerencsétlenségteken, gúnyolódom, mikor eljő rettegéstek, 
27. mikor eljő mint zivatar a ti rettegéstek és szerencsétlenségtek mint szélvész érkezik, mikor jő reátok szorultság és szükség. 
28. Akkor hívnak majd engem, de nem felelek, keresnek engem, de nem találnak meg; 
29. mivelhogy gyűlölték a tudást a az istenfélelmet nem választották, 
30. nem engedtek tanácsomnak, megvetették minden feddésemet. 
31. Egyenek hát az útjok gyümölcséből, s lakjanak jól a maguk tanácsaiból. 
32. Mert az együgyűek megátalkodottsága megöli őket, s a balgák gondatlansága elveszti őket; 
33. de a ki rám hallgat, bizton fog lakni s nyugodt lesz a veszedelem rettegésétől.

IMIT fordítás(Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat.
Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2015. november 26., csütörtök

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 16.

3:18-19. Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
19 Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!

A Messiás arra biztatja őket, hogy ne közönséges, hanem tűzben izzított aranyat vásároljanak. Ezzel arra utal, ami dicsőíti Istent és valóban gazdaggá teszi őket. Pénzintézeteik miatt a város anyagi jólétnek örvendett. Azonban a gyülekezet szűkében volt a szellemi gazdagságnak. Bár gyönyörű ruháik voltak, Krisztus arra ösztönzi őket, hogy fehér ruhát hordjanak. Ez jelképes utalás a megigazulásra, ami szellemi meztelenségüket eltakarná. A gyapjú a vidék híres terméke volt, Laodicea pedig különösen is híres volt fekete gyapjúból készült fekete ruhájáról. Ám ehelyett tiszta fehér öltözékre volt szükségük.

Felszólította őket a Messiás: végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed! Laodiceában működött egy orvosi iskola Asclepiusz templomában, amely különle­ges kenőcsöt árult a Közel-Keleten jellemző szembetegségek gyógyítására. A gyüle­kezetnek azonban nem erre a kenőcsre volt szüksége, hanem szellemi látásra. A laodiceai gyüle­kezet állapota nagyon jellemző a mai gyülekezetre, mely nem tudja, hogy milyen szellemi szükségekben szenved, és elégedett a szép épületekkel és azokkal az anyagi dolgokkal, amiket pénzen meg lehet venni. Ez szívhez szóló és kemény üzenet. Min­den ilyen állapotban lévő kereszténnyek szól a felhívás: igyekezz tehát, és térj meg! Krisztus azért feddte, mert szerette őket, és ez a szeretet fenyítésben nyilvánult meg.

3:20-21. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.
21 Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.

Krisztus megrázóan mutatja be önmagát, amint kívül áll és kopog az ajtón. Egy híres képen nem látszik a kilincs, de feltételezhető, hogy belül van. Krisztus kéri azokat, akik hallják ezt az üzenetet, hogy nyissák ki az ajtót. Aki megteszi, annak Krisztus megígéri: bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Ha Krisztus kinn marad, akkor nem lehetünk vele közösségben, és nem lehetünk igazán gazda­gok. De ha Krisztust beengedjük, ott vagyunk csodálatos közösségében, és Isten óri­ási kegyelmében részesülünk. Ez a felszólítás a keresztényeknek szól és nem a hitet­leneknek. Ez felveti azt a fontos kérdést, hogy milyen mély közösséget élhet át az egyén a Messiással. Akik beengedik őt, azoknak Krisztus megígéri: velem együtt, az én trónusomon ülve osztozik majd győzelmemben.

3:22. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek!

Újból elhangzik a figyelésre és a helyes feleletre szóló felhívás: Akinek van füle, hallja meg, mint mond a Szellem a gyülekezeteknek! A hét gyülekezetnek szóló levelek kiemelkedően egységesen kezelik azokat a problémákat, amelyekkel a mai gyülekezet is szembetalálja magát. Újra és újra felmerül a veszély, hogy elveszí­tik első szeretetüket (2:4), félnek a szenvedéstől (2:10), eltévelyednek az igaz hittől (2:14-15), erkölcsileg eltávolodnak (2:20), a szellemi halál állapotába jutnak (3:1-2), nem tartják meg, amijük van (11. v.) és langyosak lesznek (15-16. versek). Ezek a veszélyek éppen olyan valóságosak ma, mint az I. századi gyülekezetekben. Az itt tárgyalt levelek személyesen Krisztustól erednek, ezért Istennek az évszázadok során a gyülekezeteknek mondott utolsó írásos buzdítását tartalmazzák. A végső felszólítás minden egyénre vonatkozik, akinek van füle a hallásra. A mai gyülekezetekben lévő emberek jól teszik, ha meghallják ezt.

Forrás: Bible Knowledge Commentary: Revelation

Példabeszédek 1:1-19.

1. Példabeszédei Salamonnak, Dávid fiának, Izraél királyának. 
2. Hogy tudjunk bölcsességet és oktatást, hogy értsük az értelmesség mondásait; 
3. hogy elfogadjunk belátásra való oktatást, igazságot, jogot és egyenességet; 
4. hogy adjanak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak tudást és meggondolást; 
5. hallja a bölcs s gyarapodjék tanulságban, s az értelmes útmutatást szerezzen; 
6. hogy értsünk példázatot s ékes beszédet, bölcsek szavait és rejtvényeiket. 
7.Istenfélelem a tudás kezdete; bölcsességet és oktatást az oktalanok megvetnek. 
8. Halljad, fiam, atyád oktatását és el ne hagyjad anyád tanítását; 
9. mert kecses füzér azok fejednek és díszlánc a te nyakadnak. 
10. Fiam, ha téged vétkesek csábítanak, ne engedj! 
11. Ha azt mondják: jer velünk, leselkedjünk vérre, ólálkodjunk ártatlanra ok nélkül; 
12. nyeljük el őket elevenen, mint az alvilág és egészen, mint a verembe szállókat; 
13. mindenféle drága vagyont találunk, megtöltjük házainkat zsákmánnyal; 
14. sorsodat veted közöttünk, egy zacskónk lesz mindnyájunknak: 
15. fiam, ne járj az úton velük, tartsd vissza lábadat ösvényüktől; 
16. mert lábaik rosszra futnak, és sietnek vért ontani. 
17. Hisz hiába van kivetve a háló minden szárnyas szemei előtt. 
18. Ők pedig a maguk vérére leselkednek, a maguk lelkére ólálkodnak. 
19. Ilyenek útjai mindenkinek, ki nyerészkedést űz: gazdájának lelkét veszi az el.

IMIT fordítás
(Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat.
Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2015. november 25., szerda

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 24.

Kegyelem – engedd Istent

Ha emlékszel, ezeket a sorokat azelőtt kaptam, hogy e könyv gondolata megszületett volna. Olvasd el Isten szavait újra, és vegyél áldást belőlük. És most jöjjön az a prófécia, amit az Úrtól kaptam néhány évvel ezelőtt:

Csak kevés olyan gyermekem van, aki valóban hisz bennem és rám bízza sorsát. A kegyelem végtelen hegyei vannak a kezemben, amelyeket sosem használtam, mert csak kevés olyan embert találtam, aki a hiten keresztül megnyitotta Nekem a szívét, hogy átvehesse kegyelmemet. Tényleg akarod tudni, mi a kegyelem? Akkor figyelj, és egy új módon magyarázom el neked, mit is jelent Isten kegyelme. A kegyelem az, hogy engedd meg Nekem, hogy azt tegyek ezen a világon, amit Én akarok, rajtad keresztül.

A kegyelem nem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk, amit akarunk, hanem az, hogy engedjük Istent rajtunk keresztül cselekedni. A kegyelem azt kéri, hogy mindent bízzunk az Úrra, mentálisan csendesedjünk el, ne aggodalmaskodjunk, és ne akarjunk mindent megmagyarázni.

Lelki békére vágysz? Elérheted, ha teljesen Isten kegyelmére bízod magad.

Mint korábban már láttuk, a kegyelem többet jelent a meg nem érdemelt jóindulatnál, ez Isten ereje, ami rászáll az emberre, aki ezt egyáltalán nem érdemli meg.

A kegyelem egy Isten részéről jövő szívesség, tele az Ő erejével, hatalmával, beteljesítve bennünk és rajtunk keresztül mindazt, amit nem érdemeltünk meg. És nekünk ehhez semmi mást nem kell tennünk, mit hálát adnunk. Szerintem nem is lehetünk eléggé hálásak mindaddig, amíg nem értjük meg Isten kegyelmének lényegét. Miután felfogjuk, hogy minden életünkben jó dolog Isten jóságából fakad, mi maradhat számunkra a hálán, a hálaadáson kívül?

Nagyon nehéz hinni Istenben, amikor úgy érezzük, megérdemeljük mindazt, amit Tőle kapunk. Nagyon nehéz nem hinni Istenben, amikor tudjuk, hogy nem érdemeljük meg azt, amit Tőle kapunk. Nagyon nehéz aggodalmaskodni akkor, amikor tudjuk, hogy nem az aggodalmaskodás, hanem a kegyelem az, ami által valamennyi szükségünket betölthetjük.

Fordította: Berényi Irén
fpb (@faithparkbudapest) által közzétett videó,

Rodney H. Browne - Isten személyisége

Alapige:

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az Őt szeretőknek. 13 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért. 14 Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 15 Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. 16 Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! 17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, Akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Jakab 1:12-17

1. Isten szerető mennyei Atya:

a. János 3:16-18 - Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. 18 Aki hisz Őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
b. V. Mózes 30:19 - Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.
c. Minden jó, ami a világban található Istentől származik, a rossz pedig az ördögtől.
d. Isten azt akarja, hogy az életet; az áldást; hogy Őt válasszuk.
Galata 3:13-14 - Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.
e. Galata 3:29 - Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.
g. Megváltattunk a szegénységből, a betegségből és a halálból.
h. Zsoltár 37:25 - Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.

2. Ahhoz, hogy hatékony keresztény életet tudj élni, a következő három dologról kell kinyilatkoztatást kapnod:

a. Ki a te Atyád - Abba - egy szerető Atya.
b. Ki vagy te - Isten igazsága Krisztusban.
c. Ki a az ellenséged - a pusztító - a legyőzött ellenfél.
d. János 10:10 - A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

3. A hit Isten akaratának ismeretével kezdődik:

a. Hogy tudnál hinni Istenben, ill. bízni benne, ha azt gondolod, hogy ellened van?
b. Tanulmányoznod kell az Ő Igéjét.
i. Józsué 1:8 - El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon, és akkor boldogulsz.
ii. Zsoltár 1:1-3 - Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útját meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; 2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörúsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lesz.
iii. Zsoltár 37:4 - Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
iv. János 15:7-8 - Ha Énbennem maradtok, és az Én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. 8 Abban dicsőíttetik meg az Én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek Nékem tanítványaim.

4. Isten a te oldaladon van - Ő veled van:

a. Róma 8:31 - Mit mondunk azért ezekre, Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
b. 2 Korinthus 6:18 - És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
c. 1 János 4:4 - Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Az, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
d. Zsoltár 55:17 - Az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
e. Zsoltár 56:10 - Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.
f. Zsoltár 57:3 - A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, Aki jót végez felőlem.
g. Zsoltár 126:3 - Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.

5. Egyet tudok, hogy velem van az Isten:

a. Ez mindent megváltoztat.
b. Az Úr lakozást vett benned és bennem.
c. Te és én vagyunk az élő Isten temploma.
d. Nagyobb Az, Aki benned van, mint aki a világban van.

6. Higgy, és járj világosságban:

a. Valld meg, hogy:
Isten az Atyám
Ő szeret engem
az én oldalamon van
gondot visel rólam
az Ő Igéje megerősít engem
az Ő Szellem erőt ad
Ő szeret engem

23. Zsoltár

1. Zsoltár Dávidtól.
Az Örökkévaló a pásztorom, nincs hiányom.
2. Pázsitos réteken heverésztet engem, nyugodalmas vizekhez terelget engem.
3. Lelkemet felüdíti, vezet engem az igazság ösvényén, az ő neve kedvéért.
4. Ha járok is homálynak völgyében, nem félek bajtól, mert te vagy mellettem; botod és istápod - azok vigasztalnak engem.
5. Terítesz számomra asztalt, szorongatóimnak előtte, bekened olajjal fejemet, serlegem telistele.
6. Csupa jóság és szeretet követnek engem éltem minden napjaiban, és ülök az Örökkévaló házában hosszú életen át.

IMIT

2015. november 24., kedd

Josh McDowell - Az asztrológiáról 3.

KORLÁTOZOTT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

Az asztrológia súlyos problémá­ja ez a korlátozott érvényességi te­rület. Az asztrológia az Egyenlítőhöz közel eső területen született meg, és nem számolt azokkal, akik olyan szélességi körön élnek, ahol az állatövi jegyek nem ugyanazzal a gyakorisággal tűnnek fel az égen.

Michel Gauquelin rámutat: „Az asztrológia, mely az Egyenlítőhöz viszonylag közeli területről indult el, nem vette figyelembe azt a lehe­tőséget, hogy magasabb szélességi körökön akár több héten keresztül sem jelenik meg egyeten bolygó sem a láthatáron. (Michel Gauquelin. The Cosmic Clocks, Chicago, 1L: Henry Regenery Co., 1967.78 o.).Ez azt jelentené, hogy a maga­sabb szélességi körökön - Alaszká­ban, Norvégiában, Finnországban, Grönlandon - élő emberek életére a bolygók nincsenek hatással, mert szinte lehetetlen kiszámítani, mely csillagjegy jelenik meg a horizon­ton, ha az Északi Sarkkör fölötti vi­déken vagyunk. Így hát az asztroló­gia egyik alappillére hullik szét, vagy ahogy Van Buskirk megmu­tatja: „Az asztrológia tudományos szempontból nem áll meg azon sa­ját alapfeltételezésén, hogy a mik­rokozmosz a makrokozmosz hatá­sát tükrözné vissza, hiszen a mikrokozmosz egyik elemére (az ember­re) a 66. szélességi kör felett már nincs hatással a kozmosz.” (Micha- el Van Buskiric, idézett mű 9. o.).


TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÉK NÉLKÜL

Talán a leginkább romboló erejű kritika, amit csak az asztrológia jós­lásai ellen felhozhatunk, az a tény, hogy tudományos értéke zéró. Paul Couderc, a párizsi Obszervatórium csillagásza 2817 zenész horoszkóp­jának tanulmányozása után az aláb­bi következtetésekre jutott: „A Nap helyzetének a zene szempontjából abszolút nincs jelentősége. A meg­vizsgált zenészek az év teljes hosszában, véletlenszerű eloszlás­ban születtek. Egyetlen állatövi jegy, vagy annak részlete sem ked­vezett nekik, és nem is hátráltatta őket. Következtetésünk: a tudo­mányos asztrológia értéke éppúgy a nullával egyenlő, mint a kommersz asztrológiáé. Ez lehet sajnálatos, de tény!” (Paul Couderc, L‘Astrolo­gie, „Que Sais-je?” 508; 3. kiadás; Páris: Presses Universitaires de France, 1961,86-89. o., idézet John Warwick Montgomery)

HELYTELEN IDŐSZÁMÍTÁS

Az asztrológia másik nagy problémája az a tény. hogy a horoszkó­pokat a születési időpontjából szerkesztik, nem pedig a foganásból. De még ha így is lenne, a probléma az, hogy a fogamzás pontos időpontját meghatározni szinte le­hetetlen. Akárhogy is, ha a bolygók­nak valóban van befolyásuk egy személy sorsára, annak sokkal in­kább a fogantatás, mintsem a szüle­tés pillanatában kéne kezdődnie.

Forrás: Új Exodus Magazin

Philip Yancey és Tim Stafford - Éjszakai találkozó

János 3,16 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János evangéliuma szűkíti a kamera látószögét, és ráközelít néhány személy arcára: hol egy nőt látunk a kútnál, hol egy vak férfit vagy a zsidó főtanács egyik tagját. János apostol így ad személyes betekintést abba, hogy milyen hatással volt Jézus másokra.

Figyeljük meg a Nikodémussal folytatott beszélgetést, aki valószínűleg azért megy Jézushoz az éj leple alatt, hogy látogatása titokban maradjon. Jó hírét és saját biztonságát kockáztatja azzal, hogy találkozik Jézussal, hiszen farizeus társai megesküdtek, hogy megölik Jézust. Nikodémusnak azonban égető kérdései vannak, méghozzá a legfontosabb kérdések, amelyeket ember feltehet: Ki vagy te, Jézus? Valóban Istentől jöttél? Jézus az újonnan születés képével válaszol, és a Nikodémushoz intézett szavai talán az egész Biblia legismertebb részét képezik. Jézusnak ezt a kijelentését valószínűleg többen tudják fejből, mint a Biblia bármely más igeversét. Néhány szóba sűríti a megváltás történetét: Isten szereti a világot, ezért odaadta a Fiát, hogy ha valaki hisz benne, üdvössége legyen (16. vers).

Kulcs az élethez

Jézusnak Nikodémushoz intézett szavai minden bizonnyal célba találtak, legalábbis erre utal a zsidó főember későbbi megjelenése az evangéliumban (lásd János 19,39). Ezt a beszélgetést követően az apostol a Keresztelő Jánossal való találkozásról tudósít. Az emberek kifaggatják a radikális prófétát az új tanítóval kapcsolatban, aki tömegeket vonz maga köré a Jordán folyó túlpartján. János válaszában Jézus szavai visszhangoznak, amikor megerősíti, hogy Jézusnál vannak az örök élet kulcsai, és valóban ő az, aki előtt János hírnökül küldetett. János, a nagy próféta, Jézus kortársa fejet hajt Jézus előtt: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.”

Forrás: Keresztény dalok

2015. november 23., hétfő

Megjelent! Dr. James Dobson & Kurt Bruner - Apa nélkül




Megrendelhető20% kedvezménnyel itt: Immanuel Kiadó

Joyce Meyer - Hagyj fel a kifogásokkal

Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Zsoltárok 18:4

Az V.Mózes 7:1-2-ben Isten arra utasította az övéit, hogy teljesen számoljanak le ellenségeikkel. Nem kegyelmeztek senkinek. Ha Isten azt mondja, hogy ideje foglalkoznunk a negatív, hitetlen magatartásunkkal, akkor ideje felhagyni minden kifogásunkkal. Nincs több érvelés, hogy „De hát mindenki más is negatív, miért kellene pont nekem másképp tenni?”

Győzz le néhány dolgot ma az életedben. Szabadulj meg a rossz szokásokból és a negatív hozzáállásból és haladj tovább azzal a jövővel, amit Isten tervezett a számodra. Imádkozz: „Uram, kérlek, segíts megváltoznom. Mutasd meg a problémám gyökerét és azt, hogy hogyan tudom legyőzni. Pozitív változásokat szeretnék az életemben.”

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Dave Hunt - Purgatórium 3.

A doktrína forrásai, fejlődése és célja

A purgatóriumot, avagy a végső megtisztulás képzeletbeli helyét Nagy Szt. Gergely pápa alkotta meg 593-ban. Azonban olyan nagy ellenállás volt az ötlet elfogadását illetően (mivel az a Szentírással ellentétben állt), hogy a purgatórium még mintegy 850 évig nem vált hivatalos katolikus dogmává -egészen az 1439-es firenzei zsinatig. Egyetlen más doktrína sem növelte meg nagyobb mértékben az Egyház hatalmát a tagjai felett vagy hozott annyit annak konyhájára. Mind a mai napig a purgatórium fenyegetése ott függ a katolikusok felett, akik ezért újra és újra adakoznak az egyháznak, hogy az segítse ki őket a gyötrelem azon helyéről.

Róma azt ígéri, hogy ha valaki követi törvényeit, az előbb-utóbb kiszabadul a purgatóriumból, és bejut a mennyországba. Az Egyház azonban még soha nem volt képes megállapítani, hogy egy személynek vajon mennyi időt kell eltöltenie a purgatóriumban, és azt sem, hogy ez az idő mennyivel rövidíthető az általa felkínált eszközök által. Nagyfokú meggondolatlanságnak tűnik a purgatóriumból való szabadulást olyan Egyházra bízni, amely még az ott eltöltendő időt sem tudja meghatározni, ahogy azt sem, hogy a rituálék és a penitenciák mennyivel csökkentik az ott eltöltött szenvedéseket. Ennek ellenére a katolikusok bőven adakoznak az Egyháznak és jelentős összegeket hagynak hátra végrendeletekben (pl. VIII. Henrik!), hogy többszöri miséket mondjanak értük. A folyamat soha nem ér véget „biztos, ami biztos” alapon: inkább több mise legyen, mint kevesebb.

A tridenti zsinat, a II. vatikáni zsinat és az ezekből származó Egyházi Törvénykönyv sok bonyolult szabályt tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az élők érdemeit, és különösen a miséket hogyan lehet hasznosítani a bűneik miatt a purgatóriumban lévő halottak érdekében, valamint az ott eltöltött idő csökkentésére:

"Az Egyház az Eucharisztikus áldozatot nyújtja, hogy „...a halottak számára segítség legyen az imák által, és az élők megvigasztalódjanak e reménységben.”

A halotti misék közül a gyászmise a legnagyobb fontosságú... Egy halotti mise a halálhírt követően azonnal megtartható..."

Az egyik legjelentősebb kifejlesztője ennek a rettenetesen hamis, ám zseniálisan profitáló doktrínának egy Ágoston rendi szerzetes, név szerint Augustino Trionfo volt. Az ő napjaiban (XIV. század) a pápák abszolút monarchiaként uralkodtak a menny és a föld felett. Kötési és oldási hatalmukkal nemcsak királyokat és uralkodókat állítottak, hanem, a hit szerint, a menny kapuit is tetszés szerint be tudták zárni, vagy ki tudták nyitni az emberiség előtt. Trionfo zsenialitása XXII. János pápa rendelkezésére ezt a hatalmat egy harmadik birodalommá terjesztette ki. Von Döllinger a következőket mondja:

"Az már ismeretes volt, hogy Isten helytartójának hatalma két birodalomra terjedt ki, a földire és a mennyeire... A XIII. század végére a kúria teológusainak jóvoltából a pápának egy harmadik birodalomra is sikerült hatalmát kiterjesztenie - a purgatóriumra."

Bill Warner: A saría törvény nem muzulmánoknak 15.

A dzsihád hatékonysága

Mohamed Mekkában még hitszónok volt, aki évente körülbelül tíz embert térített át az iszlámra, Medinában azonban már harcos, aki körülbelül  tízezer embert térített az iszlámra évente. Az arabok iszlámra való áttérítésében a politika és a dzsihád ezerszer hatékonyabb volt, mint a vallás. Ha Mohamed nem vált a politikára és a dzsihádra, csak néhány száz muzulmán lett volna halálakor, és az iszlám elbukott volna. Az iszlám mint vallás megbukott, de a politika a vallással kombinálva teljes sikernek bizonyult .

A dzsihád statisztikája

A Trilógia nagy részét a dzsihád foglalja el . A Korán később keletkezett, politikai részének 24 százalékát és a teljes Korán 9 százalékát a dzsiháddal kapcsolatos versek teszik ki .
A Bukhári hadísz 21 százaléka és a Szíra 67 százaléka szintén a dzsihádról szól. Vegyük észre, hogy milyen jól mutatja a Korán kétarcúságát a mekkai és a medinai részek dzsiháddal kapcsolatos tartalma. A mekkai Koránban nincs szó dzsihádról, és pontosan a mekkai Koránra hivatkoznak a muzulmánok és hitvédőik .

A dzsihád áldozatai

Íme a dzsihád által megölt emberek száma az elmúlt 1400 év alatt:
Keresztények       60 millió
Hinduk                 80 millió
Buddhisták          10 millió
Afrikaiak          120 millió
Összesen          270 millió



2015. november 20., péntek

Németh Sándor - Előbb ítélet, aztán irgalom

"Az ítélet az irgalom előtt áll. Ezért akkor lehet Isten irgalmára igényt tartani, ha elismerjük, hogy Isten szemében bűnösök vagyunk, Isten csak így hajol le hozzánk, és így ad kegyelmet. Isten a kevélynek ellenáll, az alázatosnak kegyelmet ad.
A kereszt igazsága arról szól, hogy Jézus a bűneink, és a bűnös állapotunk miatt szenvedett és halt meg."

Derek Prince - Ha nem törődsz a bibliai próféciákkal, elveszel 5.

Most szeretnék egy elmélettel foglalkozni. Szó szerint be fognak-e teljesedni a Biblia próféciái? Sokan úgy vélik, nem szó szerint fognak beteljesedni, hanem csak szellemileg, vagy képletesen. Ez a nyelv helytelen használata. Ha helytelenül használjuk a szavakat, az zavart kelt. Ha azt mondom valamiről, hogy szó szerinti, akkor ezzel azt mondom, vagy azt a benyomást keltem, hogy máshogy is lehet. Mondok egy példát. Ha azt kérdezem tőled: te szó szerint házas vagy? Te visszakérdeznél, miért mondom, hogy szó szerint, miért nem kérded csak, hogy házas vagyok-e. Ha azt mondom szó szerint házas vagy, akkor behozok egy nagyon veszélyes lehetőséget, hogy úgy is lehetsz házas, hogy nem vagy szó szerint házas. Vagy megkérdezem, te szó szerint fizeted az adódat? :-) Amikor odateszem, hogy „szó szerint”, egy veszélyes sugalmazást keltek, hogy lehet azt állítod, hogy fizeted az adódat, de nem fizeted őket. Zavart kelt a nyelv helytelen használata.

Nézzünk meg példákat az ÓSZ-i próféciák közül, amikről tudjuk, hogy beteljesedtek Jézus életében és szolgálatában. Soha egyetlen utalás sincs arra, hogy bármelyik prófécia máshogy teljesült, mint szó szerint. És nincs más minta az Igében arra, hogyan teljesedik be egy prófécia. Ha nem ez a minta, akkor az Ige nem hagy nekünk mintát.

Jézus egész élete a születésétől a haláláig és a feltámadásáig az ÓSZ próféciáinak a megvalósulása volt és minden szó szerint beteljesedett. Nézzünk meg néhányat.

1. Szűztől született. Mát 1:22-23. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: Ímé a szûz fogan méhében és szûl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

Mária szó szerint szűz volt, nem szellemileg volt szűz. Ha nem így lett volna, akkor az üdvösségünk egész terve megbukott volna már az elején. Rendkívül fontos, hogy Jézus nem emberi apától származott.

2. Jézus születése. Lukács 2. elmondja, hogy József Dávid leszármazottja volt, tehát amikor a népszámlálás volt Augustus császár idejében, akkor betlehembe kellett mennie. Amikor Betlehemben voltak, Mária megszülte a gyermeket. A Máté 2-ben azt olvassuk. hogy a bölcsek elmentek Jeruzsálembe és felbolydították az egész várost, mert azt mondták, hogy látták a zsidók királyának a csillagát és imádni akarják őt. Ez felháborította Heródest, mert veszélyeztette az ő pozícióját. 
Máté 2:3-6. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Messiásnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.

Több Betlehem volt, ezért kellett odatennie, hogy a júdeai Betlehemben, hogy konkrét legyen. Minden írástudó és tanító tudta, hol fogy megszületni a Messiás. És pontosan ott született meg, ahol mondta. Nem egy szellemi Betlehemben, hanem a júdeai Betlehemben született. Nem lehetett elszellemesíteni ezt a próféciát.

David Yonggi Cho - Dániel könyve 3.

De Dániel eltökélé az õ szívében, hogy nem fertõzteti meg magát a király ételével és a borral, a melybõl az iszik vala, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertõztetnie. (1,8)

Ez a szakasz elárulja, milyen szilárd volt Dániel hite. Az izraeliták régtől fogva híresek voltak vallásuk iránt való hűségükről. Ez lehet az egyik fő oka annak, hogy meg tudták tartani nemzeti egységüket a kétezer óv óta tartó, világméretű szétszóratásuk ellenére is.

Nézzük tehát Dániel rendíthetetlen hitét! Különös gonddal választották ki sok más fiatalember közül, hogy Babilon királyi iskolájába járhasson. Mások talán büszkék lettek volna erre, ő azonban ragaszkodott atyái hitéhez. Eltökélte magában, hogy nem fertőzteti meg magát, mint a pogány babiloniak.

Az étel a király étele volt, melyet maga Nabukodonozor, az akkori világ ura rendelt, így aztán nem nehéz elképzelnünk asztalának fenségességét. Dániel mégis úgy határozott, hogy nem eszik ebből az ételből, mégpedig Isten törvénye miatt.

Dániel idejében a pogányoknál nem voltak étkezési megkötések. A 3Móz 11-ben azonban Mózes törvénye megtiltja a zsidóknak, hogy bizonyos ételeket fogyasszanak. Például nem ehettek rovarokat, olyan állatokat, mint a disznó, teve és nyúl, olyan tengeri állatokat, melyeknek nincsen uszonya vagy pikkelye, valamint a sas, illetve a bagoly családjába tartozó madarakat. Dániel tehát attól tartott, hogy akaratlanul is megsérti az Isten parancsolatát, ha a babiloni udvar királyi étrendjét eszi.

Egy másik ok, amiért Dániel megtagadta a királyi ételeket, hogy azokat elfogyasztás előtt bálványoknak ajánlották fel. Az volt a szokás, hogy a királynak felszol­gált húst és bort először Merodáknak, a babiloni istennek ajánlották fel. Ebből következően, ha Dániel megette volna az ételt, az annyit jelentett volna, hogy bálványokat tisztel, így aztán megtagadta.

A bálványoknak áldozott ételeknek ez a problémája - mely egyébként az Újszövetségben is előkerül (1Kor 8, 7) - a mai Amerikában talán nem túl gyakori. Vannak azonban országok, például Korea, ahol ez még mindig aktuális kérdés. Dániel példát mutat nekünk ebben. A Bib­lia azt mondja, hogy nem szabad ennünk olyan ételeket, amiről tudjuk, hogy bálványnak ajánlották, vagy éppen mági­kus ördögűző szertartások során áldozták fel, mint ahogy a tradicionális koreai kultúrában szokás. Ha nem ismerjük a forrását, bármit megehetünk, de ha miután megismertük az étel efféle eredetét, és mégis megesszük azt, Sátán kísérté­se alá kerülünk, és bűntudat, kárhoztatás fog gyötörni.

A fiatalemberek jutalmat nyernek (1,9-16)

Isten jóindulatúvá tette Dániel iránt Aspenázt, 10 aki ezt válaszolta neki: „Félek uramtól, a királytól. Hiszen ő parancsolta meg, hogy ugyanazzal az étellel tápláljunk téged is, mint amit a királynak szolgálunk fel. Ha pedig észreveszi, hogy gyengébb és soványabb vagy, mint a veled egykorú többi fiatal, akkor megharagszik rám, és ez könnyen az életembe kerülhet.”
11 Ezután Dániel ahhoz a felügyelőhöz fordult, akit Aspenáz rendelt Dániel, Hananjá, Mísaél és Azarjá fölé. 12 Ezt kérte tőle: „Tegyél próbára bennünket, szolgáidat, kérlek! Hozass nekünk tíz napon keresztül csupán zöldségfélékből készült ételeket és vizet! 13 Azután hasonlíts össze bennünket azokkal a fiatalokkal, akik a királyi ételeket eszik, és határozz aszerint, amit akkor látsz!”
14 A felügyelő beleegyezett, és próbára tette őket tíz napig. 15 Amikor ez letelt, összehasonlította őket a többi fiatallal: Dániel és társai egészségesebbnek látszottak, és határozottan jobb erőben voltak, mint azok, akik a királyi ételeket kapták. 16 Ezért a felügyelő a továbbiakban is csak zöldségféléket rendelt számukra, és nem kényszerítette őket, hogy a király ételéből egyenek, és a borát igyák.


Mivel Dániel elhatározta, hogy nem fertőzteti meg magát a bálványoknak áldozott királyi étellel és borral, hitében erős lévén azt kérte az udvarmesterek főnökétől, "Nekünk csak zöldségféléket adj enni és vizet inni."

A felügyelő aggodalmaskodott. Egyrészt hasznosnak találhatta az ajánlatot, mert a maga számára tarthatta meg a Dániel és három társa számára kiutalt királyi ételeket, italokat. Másrészt viszont veszélyesnek tűnt a kérés, mert ha a király rossz bőrben találja az ifjakat, őt lefejezteti. Így aztán a felügyelő nem fogadta el Dániel kérését.

Dániel azonban nem adta fel, és egy próbát javasolt, melynek során a felügyelő eldöntheti, hogy a fiatal­emberek egészsége valóban megszenvedi-e a dolgot. Bár csak zöldségfélét ettek és vizet ittak, a tíz nap végén egészségesebbnek és jóltápláltabbnak tűntek, mint a kirá­lyi ételt evő többi ifjú bármelyike. Így aztán az udvarmesterek főnöke örömmel elfogadta Dániel ajánlatát.

Ebből az epizódból megtanulhatjuk, hogy ha elszán­juk magunkat és megőrizzük szilárdan hitünket, Isten mindig kézbe veszi a megoldás során felmerülő problémád.

2015. november 19., csütörtök

NÉMETH SÁNDOR A HIT RÁDIÓ HÁTTÉR CÍMŰ MŰSORÁBAN

A Hit Rádió augusztusi Háttér című műsorából megtudhattuk, miért pezseg az élet a nyári ifjúsági táborokban, mit is jelent az igazi „bűnvadászat”, mik azok a konkrét folyamatok, melyek már a generációváltást készítik elő.

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze beszélt arról, hol a keresztények helye a mai világban, milyen felelősségük van a környezetükben folyó dolgokkal kapcsolatosan, hogyan viszonyuljanak zsidósághoz, jelképeikhez, iskoláikhoz. Kitért arra is, hogyan készítsük fel gyermekeinket a kihívásokra és mi ebben az oktatási intézmények szerepe. Olyan kulisszatitkokra is fény derül, hogy Németh Sándor vajon mennyi időt tud tölteni nagypapaként, és hogy szerinte a magyar nemzet leányai kitűnő anyák és jól értenek a gyermekek nyelvén. Szó esett arról is, hogy mi történik akkor, ha a politikusok nem ápolják a nemzeti érzéseket, vajon mi lesz a jólétre, békességre és biztonságra alapozó egységes európai gondolatból a jelenlegi bevándorlási krízishelyzetben. Németh Sándorral, a Hit Gyülekezete vezető lelkészével Rónai Egon beszélgetett.

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 23.

Engedelmesség Istennek

Csak én tudom elmozdítani a hegyet
Csak én tolhatom el utadból,
Csak én tudom, a megoldás mi lehet
A problémára, mely marcangol

Csak egyet tehetsz: higgy,
Hallgass arra, mit mondok,
Ha meghallod az üzenetet
Engedelmesség a feleteted.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs más választási lehetőségünk. Csupán azt jelenti, hogy az elsődleges kötelességünk az, hogy higgyünk. Majd amikor Isten szól hozzánk, és megmondja, mit tegyünk, az engedelmesség és hit szellemében egyszerűen megcselekedjük azt, amit Isten mond.

Az eredményt bízd Istenre

Nem kell aggódnod, mindez hová vezet, mi lesz az eredmény; csak tedd meg, amit Isten kér, az eredményt bízd Rá abban a hitben, hogy amikor beérünk a célba, minden rendben lesz, ahogyan azt megígérte:

Nem lesz nehéz,
Hisz a győztes nem más, csak Én
Veled lesz Szent Szellemem
Rajtad keresztül sugárzik majd a kegyelem.
De nem akkor, mikor minden szép
Ahogy te gondolod,
Csak ha kitárod szíved rejtekét.
S a változást elfogadod.

Fordította: Berényi Irén

Rodney H. Browne - Miért szenvednek a keresztények? 2.

Elvész az Én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, Én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem Én is a te fiaidról. Hóseás 4:6

1. Az emberek azért szenvednek, mert nem rendelkeznek ismerettel

2. Mert nem cselekszik meg Isten Igéjét

3. Ellene szegülnek az Igazságnak

4. Bűnben élnek

5. Nem becsülik meg az Úr testét

a. 1 Korinthus 11:17-31. Ezt pedig tudtotokra adván, nem dícsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. 18 Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. 19 Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek tiköztetek. 20 Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés: 21 Mert ki-ki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. 22 Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek. 23 Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 24 És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az Én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre. 25 Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az Én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az Én emlékezetemre. 26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. 27 Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 28 Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, 29 Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. 30 Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. 31 Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el.
b. Becsüld meg az Úr testét - ami megveretett és megtöretett érted - az Ő sebei a te gyógyulásodra voltak.
c. Becsüld meg az Úr Testét - szeresed fitestvéreidet és nőtestvéreidet - járj szeretetben Krisztus Teste iránt.

6. Megbocsátatlanság:
a. Márk 11:22-26 - És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. 23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. 24 Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. 25 És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. 26 Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

7. Irigység, veszekedés és önteltség:
a. Jakab 3:14-16 - Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. 15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. 16 Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
b. Példabeszédek 16:18 - A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.

8. Morgás és panaszkodás:

a. 1 Korinthus 10:10 - Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen őközülük zúgolódnak némelyek, és elvesznek a pusztító által.
b. V. Mózes 28:45-48 - És ez átkok mind reádszállanak, és üldöznek téged, és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az Ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked; 46 És rajtad lesznek jelül és csodául, és a te magodon mindörökké. 47 Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén.

9. Üldöztetés

a. Igei dolog az evangélium hirdetéséért üldöztetést szenvedni, ebben nincs semmi szégyellni való. Isten felruház kegyelemmel, amely által kezelni tudod azt, és el tudsz bánni az ellenségeiddel.
b. 2 Timótheus 3:12 - De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
c. Márk 10:29-30 - Jézus pedig felelvén, monda. Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit Énérettem és az evangéliumért, 30 Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.
d. Ha a saját butaságod vagy hibáid miatt szenvedsz, akkor azok következményeit is el kell szenvedned - ez a szenvedés a te hibád, nem Istené. Viseld el panaszkodás nélkül.
e. 1 Péter 4:15-16 - Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó: 16 Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.
f. A szenvedés, amely NEM Istentől van az a betegségtől, szegénységtől, pénzhiánytól, gyötrelemtől, félelemtől, átkoktól stb. való szenvedés.

2015. november 18., szerda

Josh McDowell - Az asztrológiáról 2.

FÖLD-KÖZPONTÚ NÉZŐPONT

Az asztrológia azon a tételen alapszik, hogy a bolygók a Föld kö­rül keringenek. Ez az ún. „geocent­rikus világkép”, melyet Koperni­kusz megdöntött, mivel kimutatta, hogy a bolygók nem a Föld, hanem a Nap körül keringenek. Tétele „heliocentrikus világkép” néven is­mert. Mivel az asztrológia a megcá­folt geocentrikus világképen alap­szik, megbízhatósága szertefosz­lott. És mivel az alapfeltételezés ha­mis, bármely következtetés - még akkor is, ha mai tudásunk alapján próbálják újramagyarázni - szük­ségszerűen hamis.

HIÁNYZÓ BOLYGÓK

Az asztrológia alapját képezó el­méletek közül az egyik legnagyobb téveszme Naprendszerünk bolygói­nak számával kapcsolatos. A leg­több asztrológiai táblázat abból a feltételezésből indul ki, hogy Nap­rendszerünkben hét bolygó találha­tó (beleértve a Napot és a Holdat). A régebbi időkben az Uránus, Neptu­nus és a Pluto ismeretlenek voltak, mivel szabad szemmel nem látha­tók. Ebből következően az asztroló­gusok arra a hét bolygóra építették rendszerüket, melyek szerintük a Föld körül keringtek. Azóta bebizo­nyosodott, hogy a Naprendszer középponja nem a Föld, hanem a Nap, és hogy további három bolygó is ke­ring itt. Az asztrológia elmélete sze­rint - azaz, hogy a bolygók helyzete meghatározó szerepet játszik az em­beri viselkedésben és események bekövetkeztében - ennek a három, korábban ismeretlen bolygónak szintén kell, hogy hatása legyen az emberi viselkedésre, így hát egy pontos horoszkóp elkészítéséhez fi­gyelembe kéne őket venni. Mivel azonban általában ezt nem teszik meg, az asztrológia elmélete felbo­rul, ugyanis elvileg nem lehetséges megbízható horoszkópot készíteni anélkül, hogy az összes bolygót és állítólagos hatásukat ne vennék fi­gyelembe.

IKREK

Az ikerszülések állandó zavarkeltő források az asztrológusok szá­mára. Ugyanis, mivel pontosan egyazon helyen és időben szület­nek, egyazon sorsuknak is kéne len­ni. Azonban a valóság nem ez, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy két ember, akik ugyanabban az időben születtek, akár teljesen különböző életet is élhetnek. Az egyik lehet na­gyon sikeres, míg a másik eljuthat a bukásig. Az a tény tehát, hogy az ik­rek nem élnek egyforma életet, az elmélet újabb gyenge pontját jelen­ti.

Forrás: Új Exodus Magazin

Oral Roberts - A Szellemben való imádkozás erejének kiaknázása 16.

Nyelveken és értelemmel imádkozni – a keresztények belépése a természetfelettibe

Vannak olyanok ma a Krisztus testében, akik úgy tartják, hogy Isten abbahagyta az emberekkel való beszélgetést századokkal ezelőtt és nincs több látás és kijelentés, a megváltás megtörtént és az Egyház megszületett erre a világra és most mi csak egyszerűen a láng őrzői vagyunk és nem a látás terjesztői. Úgy hiszik, hogy a nyelveken szólás magyarázattal való erőteljes megtapasztalása kihalt, amikor az utolsó az első apostolok közül elköltözött. De én állítom neked, hogy a Szent Szellem és a tűz ezen megtapasztalása AZ erő, a bátorság, Isten jelenlétének és dicsőségének a megtapasztalása, amelyre Jézus Krisztus maga a Keresztény Egyházat megalapította. És ezen a megtapasztaláson keresztül a tanítványok az első században képesek voltak tanúskodni a Keresztény hitről, úgy hogy a szabadulás hatalmas csodái megtörténtek, hogy gyógyulást hoztak az embereknek, és ami megadta, hogy elveszett lelkek ezrei áramoljanak Isten királyságába! Nem szállok vitába a filozófia és a teológia területén azokkal, akik azt hiszik, hogy “a nyelveken szólás elavult”. De örömmel teszek bizonyságot a Szent Szellem erejének nagyszerű megtapasztalásának az érvényességéről az életemben! És nem szégyellem kijelenteni, hogy hiszem, hogy a nyelveken szólás feltétlenül szükséges egy izgalmas Keresztény élethez a mai világban! Mert a nyelveken szólás magyarázattal a Keresztény BELÉPÉSE A TERMÉSZETFELETTI KIRÁLYSÁGÁBA!

Ezért azok közülünk, akik hisznek ebben és gyakorolják ezt, VÁRJÁK ÉS HIGGYENEK NAGYOBB DOLGOKBAN, AMIK A KRISZTUS TESTE ELŐTT ÁLLNAK MÉG! És ezt akarom, hogy megtörténjenek a te életedben is –A NAGYOBB DOLGOK! A SZÜLEIM BEPILLANTÁST NYERTEK A KERESZTÉNY ÉLET TERMÉSZETFELETTI TERMÉSZETÉBE. Istennek adok hálát az olyan szülőkért, akiknek legalább részleges látásuk volt arról, hogy a Keresztény megtapasztalásnak hogyan kellene működnie egy újjászületett Keresztény életében. Ahogy feküdtem ott a szenvedés ágyán, elvérezve halálos betegségben, ők Jézus Krisztus, mint személyes Megváltóm és Uram befogadására vezettek. Abban a pillanatban az ÚR valódibb lett számomra minden más emberi élőlénynél a földkerekségen. Történetesen éreztem, ahogy a jelenléte átfut a testemen. Ó, barátom ne engedd senkinek, hogy bemesélje neked, hogy elhidd, hogy nem érezheted Isten jelenlétét. Hadd mondjam el, amikor AZ, AKI megépítette ezt a világot beköltözik egy olyan kis dologba, mint te vagy én, akkor megtudod érezni ahogy mozog a lelkedben! A legelső pillanatban, amikor Isten belépett az életembe éreztem a természetfeletti erőt áthullámozni a testemen és felemelt engem úgy, hogy a lábamra tudtam állni. Tudod, az öt hónap alatt, mikor ágyhoz kötötten feküdtem, elveszítettem a járáshoz szükséges erőt. De váratlanul, ahogy a Szent Szellem elárasztott azon az éjszakán, képes lettem arra, hogy felkeljek az ágyamból és körbetáncoljam a kicsi szobát anyámmal és apámmal kiabálva és dicsőítve Istent! Tudtam, hogy teljesen átalakultam. Az Úr Jézus Krisztus természetfeletti módon átalakította a bűnös természetemet és megtöltötte a lelkemet Isten fényével és életével és létrejött bennem egy kielégíthetetlen vágy, hogy az Urat örökké szolgáljam! 

A SZENT SZELLEM EVANGELISTÁI ÁLTAL MEGNYITOTTA A TERMÉSZETFELETTI KIRÁLYSÁGÁT AZ ÁTLAG EMBEREKNEK. Sohasem felejtetem el a sztorikat, amiket Anya és Apa mondtak el nekünk, gyerekeknek a Szent Szellemmel betöltött evangélistákról, akik eljöttek Pontotoc megyébe, Oklahomába, ahol én születtem és felnövekedtem. Azonnal miután hallottuk ezeket a Szellemben teljes férfiakat prédikálni és a régimódi gospel dalokat énekelni, apám, aki metodista volt és az anyám, aki baptista volt, megkapták a Szent Szellem keresztséget a nyelveken szólás eredeti bizonyítékával. Az volt az első jele, hogy a Szent Szellembe betöltekeztek és bemerítettek, melynek egyértelmű ténye volt, hogy elkezdtek nyelveken szólni az Apcsel 2.4 szerint. Azokban a napokban, amikor a Szent Szellem evangélistái átjöttek az északnyugati határon a teljes gospel üzenetükkel ez valójában az új ugar felszántása volt. Azok az emberek, akik eleget tanulmányozták a Bibliát, hogy megértsék, hogy minden hívő megkaphatja a Szent Szellem erejének teljességét, nagyon ritkán és kis számban fordultak elő. Amikor valóban megkapták, nyelveken szóltak és megérezték Isten természetfeletti érintését a lelkükben, egyfajta belső terápiaként tanítva a szellemüket és egy elsöprő sürgetést vagy érzést, amit mind megkaphattak Istentől! Először majdnem tudat alatt értették meg, hogy hihetnek a gyógyulás csodájában és csodabeavatkozásokban, a mindennapi életükben. Tényleg azt hitték, hogy Isten megmozgat mennyet és földet az ő érdekükben! EZ EGY BELÉPÉS VOLT A TERMÉSZETFELETTIBE!

Fordította: Nagy Andrea

Joyce Meyer - Egyszerűen csak higgy

..Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban (akik először helyezték bizodalmukat Őbelé az odaszánásra és kitűzésre). Efézus 1:12

A világban addig nem hiszel el semmit, amíg nem látod. Mikor imádkozol, hiszed, hogy meglesz és aztán nyilvánvalóvá lesz. Isten királyságában először hinned kell, és csak utána fogod meglátni.

Jézus mondta, „Ha hiszel, meg lesz, amit imádságodban kérsz.” Máté 21..22. Isten füle azok felé fordul, akik hittel imádkoznak. Péter volt az egyetlen, aki Jézuson kívül a vízen járt, és ugyanakkor az egyetlen is, aki kiszállt a hajóból. Amíg nem hozol egy döntést, hogy hiszel, és nem kezdesz annak megfelelően cselekedni, semmi nem fog történni.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. november 17., kedd

Philip Yancey és Tim Stafford - Jézus szolgálata ellenállásba ütközik

Márk 2,6–7 Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: „Hogyan beszélhet ez így?” 

Jézus azt állítja magáról, hogy ő az Istentől küldött Messiás. Mivel azonban nem illik bele a vallási vezetők Messiásról alkotott képébe, ellenállásba lendülnek, hogy kioltsák Jézus népszerűségének magasba szökő hullámait. A 2. fejezet a Jézussal szemben támasztott bírálatok három fő irányát veszi sorra.

Káromolja Istent. A törvény tanítóit megbotránkoztatja, hogy Jézus bűnöket bocsát meg. „Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?” – méltatlankodnak. Jézus nem vonja kétségbe, hogy egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket – hiszen éppen erre akar rámutatni. A farizeusok ellenségesen válaszolnak Jézus szavaira. Értik őt, ám nem hajlandók hinni neki.

Rossz hírű emberekkel veszi körül magát. Jézus olyan emberek között érzi jól magát, akiket mások megvetnek. Akkor is, amikor már közismertté vált, egy kiközösített vámszedővel és annak alvilági barátaival vacsorázik együtt. Ugyanakkor politikai és vallási vezetők ellen emeli fel a szavát, sőt néven is nevezi őket. Amikor hallja, hogy egyesek zúgolódnak különös magatartása miatt, Jézus így válaszol: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Szembefordul a hagyományokkal. A farizeusok számára úgy tűnik, hogy Jézus tanítványai nem veszik komolyan a Sabbath szent napját. Jézus erre így válaszol: az új korszak újfajta megközelítést kíván, éppen úgy, ahogy az új bornak új tömlőre van szüksége. Isten hatalmas változásokat tartogat az emberiség számára, amelyek nem férnek bele a régi hagyományok kereteibe.

Dave Hunt - Purgatórium 2.

A lehetetlen doktrína

A purgatórium doktrínája erőszakot követ el mind a logikán, mind a Szentíráson. A Róma 6,23 így szól: „Mert a bűn zsoldja a halál”, vagyis Istentől való örök elválasztás, nem pedig egy korlátozott időtartam a purgatóriumban. Krisztus bűneinkért való áldozata nélkül örökre elveszettek lennénk. És a bűn sem olyan összetételű vagy tulajdonságú, hogy a szenvedés bármely formája megtisztíthatná attól a szívet és a lelket. A bűn az emberiség természetének szerves része. A szenvedés ugyan megváltoztathatja valakinek a magatartását egy rövid időre, de a fájdalom elmúltával a régi hajlamok visszatérnek, mivel a szív nem változott meg. A lélek bűntől való megtisztítására Isten csodájára van szükség - egy olyan csodára, amely meghagyja az ember döntési szabadságát és Isten végtelen igazságának követelését is kielégíti.

A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy a lélek megtisztítására csupán egyetlen út létezik: Krisztus vére által, amely kifolyt a kereszten a bűnök bocsánatára, valamint az Isten Szellemétől való újjászületés, együtt a Krisztusba és az Ő elvégzett váltságművébe vetett hit által. A purgatóriumi szenvedés doktrínája tehát kétszeresen is hamis: 1. A szenvedésnek lehetetlen megtisztítania a szívet a bűntől; 2. A megigazult bűnösnek szükségtelen szenvednie bűneiért, mivel Krisztus az Isten igazságossága által megkövetelt teljes büntetést már kifizette. Egyedül ezen az alapon tisztulhat meg bárki.

A Biblia azt is kijelenti, hogy Krisztus „minket bűneinktől megtisztítván, ült a Felségnek jobbjára a magasságban” (Zsidókhoz írt levél 1,3), rámutatva ezzel, hogy a megtisztítás már elvégeztetett. És ismét:
„Jézus Krisztusnak, az Ő (Isten) Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (I.János 1,7). A Szentírás teljesen világos afelől, hogy Krisztus Isten ítéletéből következő halálában kiontott vére az, amely megtisztított minket. Továbbá „vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat” (Zsidókhoz írt levél 9,22). A purgatóriumot nem a vérontás, hanem a „tisztító tűz” helyének mondják. A bűneinktől való egyedüli lehetséges megtisztítást Krisztus elvégezte. Ezt kizárólag hit által lehet elfogadni, és ez kizárólag Isten kegyelme által valósulhat meg a szívben.

Még egy ok létezik, amiért a bűnös képtelen saját szenvedései által akár a földön, akár a purgatóriumban megtisztítani önmagát: a bűnért a való áldozat bemutatójának bűn nélkülinek kell lennie. Az Ószövetségben hatvankétszer olvashatjuk, hogy a felajánlott állatoknak épnek, hiba nélkülieknek kell lenniük (2Mózes 12,5; 29,1; 3Mózes 1,3 stb.). Ezek Krisztusnak, Isten bűn nélküli, szent Bárányának előképei vagy szimbólumai, „aki elveszi a világ bűneit” (János 1,29). Ezért tehát a bűnös bármilyen mértékű szenvedése sem itt, sem a purgatóriumban nem tisztíthatja meg önmagát, vagy bárki mást a bűntől. Krisztusról azt olvashatjuk, hogy „bűnt nem cselekedett” (1 Péter 2,22), „bűnt nem ismert” (2Korintus 5,21) és „Ő benne nincsen bűn” (I.János 3,5). A teljes bűntelenség létfontosságú volt, különben Jézus nem halhatott volna meg a bűneinkért, hiszen saját bűneiért Ő maga is a halál büntetése alá került volna. Péter azt mondta Krisztusról, hogy az „igaz szenvedett a nem igazakért (értünk), hogy minket Istenhez vezéreljen (vagyis Istenhez, nem pedig a purgatóriumba)”. Hozzátette még, hogy akiben nincs meg ez a bizonyság, az elfelejtkezett „a régi bűneiből való megtisztulásáról” (2Péter 1,9). Ha hittünk Krisztusban, mint megmentőnkben, akkor hit által azt a tényt is el kell fogadnunk, hogy Isten megtisztított minket Krisztus elvégzett váltságműve által.

Bill Warner: A saría törvény nem muzulmánoknak 14.

[o9.4] Kinek kötelessége a dzsihádban harcolni?

Minden épelméjű, ép testű férfinak, aki elérte a pubertást.

A dzsihád célpontjai

[o9.8] A kalifa (a legmagasabb vezér, aki egyben király is és egyfajta pápa) háborút indít a zsidók és a keresztények ellen. Először szólítsátok fel őket, hogy térjenek át az iszlámra, aztán szólítsátok fel őket, hogy fizessenek dzsizját (kafírokra kirótt adót). Ha visszautasítják az áttérést vagy az adók megfizetését, akkor támadjátok meg őket.

[Korán 9:29] Harcoljatok azok ellen, akik megkapták az Írásokat (zsidók és keresztények), de nem hisznek Allahban vagy a Végső Napban. Ők nem tartják tilosnak, amit Allah és az Ő Küldötte megtiltott . A keresztények és a zsidók nem követik az igazság vallását mindaddig, amíg be nem hódolnak, meg nem fizetik a fejadót [dzsizját] és megalázottá nem válnak .

[o9.9] A kalifa minden más néppel harcol [kafírokkal], amíg azok muszlimokká nem válnak .

A háború zsákmánya

[o10.2] Ha valaki megöl vagy ártalmatlanná tesz egy kafírt, annak joga van elvenni, amit csak akar .

[Bukhári 4,53,351] Mohamed: „Allah felhatalmazott azzal a joggal, hogy zsákmányt szerezzek a háborúkban.”

[Korán 8:41] Tudd, hogy a háborúban szerzett zsákmányod egyötöde [hagyományosan a vezér része a zsákmány egynegyede volt] Allahé, az Ő küldöttéé, küldöttjének családjáé, az árváké és a rászoruló utazóké.

Mivel a muzulmánok bármilyen kafírral szemben folytathatnak dzsihádot, megfelelő motivációval egy kafírtól való lopás is dzsihádnak minősül meghalni a dzsihád alatt – a mártíromság.

Egy muszlim mártír valaki olyan, aki Allahért és az iszlámért gyilkol. De ölése tiszta kell, hogy legyen, és csakis az Allah iránti odaadásból fakadhat. Amennyiben motivációja tiszta, a dzsihádista a paradicsomba jut, vagy megszerzi a kafír vagyonát.

[Bukhári 1,2,35] Mohamed ezt mondta: „Aki csatlakozik a dzsihádhoz – senki által nem kényszerítve, csupán Allah és az Ő prófétája iránti tiszta odaadástól vezérelve –, és életben marad, azt Allah majd vagy a túlvilágon jutalmazza meg, vagy a háború zsákmánya lesz a jutalma. Ha megölik a harcban és mártírhalált hal, a paradicsomba bebocsáttatik. …”

[Korán 61:10] Hívők! Mutassak-e nektek egy olyan jövedelmező üzletet, amely súlyos szenvedésektől óv meg benneteket? Higgyetek Allahban és az Ő küldöttében, és harcoljatok vitézül Allah ügyéért [dzsihád] vagyonotokkal és életetekkel Jobb nektek, ha ezt tudjátok!

2015. november 16., hétfő

Rodney H. Browne - Miért szenvednek a keresztények?

Alapige:

Elvész az Én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, Én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem Én is a te fiaidról. Hóseás 4:6

1. Az emberek azért szenvednek, mert nem rendelkeznek ismerettel:

a. Az embereknek taníthatóknak kell lenniük, meg kell alázniuk magukat, és tudniuk kell tanulni.

b. 2 Timótheus 2:15 - Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

c. Isten Igéje ingyen elérhető mindnyájunk számára. Nem kell tudatlannak lennünk. Hozzájuthatunk könyvekhez, CD-khez, DVD-khez, az internethez, stb.

2. Mert nem cselekszik meg Isten Igéjét:

a. Máté 7:24-27 - Valaki azért hallja Éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: 25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. 26 És valaki hallja Éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát: 27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

b. Jakab 1:22 - Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

3. Ellene szegülnek az Igazságnak:

a. 2 Királyok 5:9-14 - A Szíriai Námán meg akart gyógyulni a leprából, de nem akart megmártózni a Jordánban, ahogy azt Elizeus parancsolta neki, mert azt gondolta, hogy a Jordán nem annyira jó, mint hazája folyói. Jóllehet egyszerű utasítás volt, úgy gondolta, hogy az nem méltó hozzá. Csak azután gyógyult meg, miután félretette a büszkeségét, és megmártózott ott, ahol a próféta mondta.

b. Sokan kereszténynek mondják magukat, de nem tisztelik Isten Igéjét. Azt gondolják, hogy nem vonatkozik rájuk.

c. Vannak, akik egyenesen lázadnak Isten Igéje ellen. Bármit is mond az Ige, a saját fejük után mennek.

d. Alázd meg magad és engedelmeskedj.

4. Bűnben élnek:

a. Galata 6:7-8 - Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is. 8 Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet.

b. Ha a testnek vetsz - lázadást; önfejűséget; testiséget - veszedelmet [romlást]fogsz aratni. A bűn zsoldja még mindig a halál.

c. Ézsaiás 1:19-20 - Ha engedelmesek vagytok, e föld javaival éltek; 20 És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!

5. Nem becsülik meg az Úr testét:
a. 1 Korinthus 11:17-30

b. 29-30. vers: - Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. 30 Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és alszanak sokan.

c. Becsüld meg az Úr testét - ami megveretett és megtöretett érted - az Ő sebei a te gyógyulásodra voltak.

d. Becsüld meg az Úr Testét - szeresed fitestvéreidet és nőtestvéreidet - járj szeretetben Krisztus Teste iránt.

6. Megbocsátatlanság:

a. Márk 11:22-26

b. 25-26. vers: - És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. 26 Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

7. Irígység, veszekedés és önteltség:

a. Jakab 3:14-16 - Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. 15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. 16 Mert ahol irígység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.

b. Példabeszédek 16:18 - A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.

8. Morgás és panaszkodás:

a. 1 Korinthus 10:10 - Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen őközülük zúgolódnak némelyek, és elvesznek a pusztító által.

b. V. Mózes 28:45-48

c. 47. vers: - Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén.

9. Üldöztetés:

a. Igei dolog az evangélium hirdetéséért üldöztetést szenvedni, ebben nincs semmi szégyelni való. Isten felruház kegyelemmel, amely által kezelni tudod azt, és el tudsz bánni az ellenségeiddel.

b. 2 Timótheus 3:12 - De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

c. Márk 10:29-30 - Jézus pedig felelvén, monda. Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit Énérettem és az evangéliumért, 30 Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.

d. Ha a saját butaságod vagy hibáid miatt szenvedsz, akkor azok köverkezményeit is el kell szenvedned - ez a szenvedés a te hibád, nem Istené. Viseld el panaszkodás nélkül.

e. 1 Péter 4:15-16 - Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó: 16 Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.

f. A szenvedés, amely NEM Istentől van az a betegségtől, szegénységtől, pénzhiánytól, gyötrelemtől, félelemtől, átkoktól stb. való szenvedés.

Derek Prince - Ha nem törődsz a bibliai próféciákkal, elveszel 4.

1Thess. 5:23-24. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestõl; és a ti szellemetek, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hû az, a ki elhívott titeket és õ meg is cselekszi azt.

Mit cselekszik meg? Feddhetetlenül megőrzi a szellemünket, lelkünket és testünket. Mikor? Az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Látod, a felhívás a szentségre, az Úr visszatérésének várásán alapul. Az én szükségszerű következtetésem, ami ehhez az igazsághoz kapcsolódik az, hogy ahol a keresztények nem várják izgatottan az Úr visszatérését, ott a szentség szintje a gyülekezetben az ÚSZ követelménye alatt van. Szükségünk van erre a motivációra, ahogyan a korai keresztényeknek is szükségük volt. 

Néhányan azt gondoljátok: de ők arra számítottak, hogy az Úr nagyon hamar visszatér és nem jött el, tehát tévedtek. Az eredmények fényében én inkább tévednék úgy ahogy ők és élnék az ő eredményeikkel, mint lenne igazam, úgy ahogy egyesek gondolják, hogy igazuk van és élnék az ő eredményeikkel. Ha már a gyümölcsök szerint kell ítélni. Félreértés azt gondolni, hogy ők tévedtek. Az idő egy olyan titok, amiben benne vagyunk. Amikor egy hívő meghal, akkor elalszik (ez a bibliai szó). A testét a földbe helyezik, a szelleme és a lelke eltávozik, hogy az Úrral és a megváltott emberekkel legyen. És kiköltözik az időből az örökkévalóságba. Az örökkévalóság nem nagyon hosszú idő, hanem egy teljesen más létmód, amelyben a múltnak, jelennek és jövőnek nem ugyanaz a jelentősége, mint nekünk itt. Isten az örökkévalóságban él. A Szentírás azt mondja, hogy Ő az örökkévalóságban lakik, mert Istennek a múlt, jelen és jövő mind ugyanakkor van. A természetes elménk nem tudja ezt teljesen felfogni, de elfogadhatjuk tényként. 

Ha egy odaszánt hívő meghal, akkor a tudatos része (a szelleme és a lelke) kiköltözik az időből az örökkévalóságba és ott nincs többé idő számára. Meddig? A feltámadásig, amikor az Úr visszajön. Tehát amikor a fizikai szemem lecsukódik és elalszik a testem, akkor egy darabig nem fogok a szemeimmel látni. Amikor feltámad a testem és újra kinyitom a már megdicsőült szemeimet akkor kit fogok látni először? Jézust. Tehát az Úr eljövetele a hívő számára nincs távolabb, mint a halálának az ideje. Ezután nem lesz több idő, amíg kinyílnak a szemeid. Hiszem, hogy minden hívő szemei amikor kinyílnak a feltámadáskor, az első akit mindnyájan látni fognak, az lesz, akit vágytak látni: Jézus. Ha igazam van, akkor az ÚSZ-i hívők nem tévedtek. Meg volt bennük ez az izgatott várakozás és igazuk volt. Miért várnánk más emberektől, hogy izgatottak legyenek az evangélium miatt, ha mi nem vagyunk azok? Én izgatott vagyok, mert hiszem, hogy Jézus visszajön hatalommal és dicsőségben, hogy megalapítsa a királyságát. Hiszem, hogy ez az egyetlen megoldás a föld problémáira. tehetünk jót, segíthetünk a betegeknek, a szegényeknek, megpróbálhatjuk kijavítani az igazságtalanságokat amennyire erőnkből telik, de az erőfeszítéseink nagyon jelentéktelenek. Most ebben az időben, minden héten negyedmillió 1-5 év közötti gyermek hal éhen. Ez nagyobb szám, mint valaha a föld történelme során. Nem úgy néz ki, mintha a föld egyre jobb lenne, mióta a gyülekezet itt volt 19 évszázadon át. A problémák nagyobbak, súlyosabbak, fájdalmasabbak általában, mint bármikor. Furcsa, hogy a hitetlenek sokszor jobban ismerik a problémákat, mint a hívők, és többet beszélnek az Armageddonról, mint a keresztények (persze ők máshogy értik ezt).