2013. július 31., szerda

Rodney H. Browne - TIZENKÉT KÖTELESSÉGÜNK ISTEN IGÉJÉVEL KAPCSOLATBAN 3.

8. Isten Igéje után vágyakozni kell
 
1 Péter 2:1-3 - Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. 2 Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; 3 Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.
 
Zsoltár 119:72 - A Te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.
 
Zsoltár 119:92-93 - Ha nem a Te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. 93 Sohasem feledkezem el a Te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.
 
Zsoltár 119:97 - Mely igen szeretem a Te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!
 
Zsoltár 119:103 - Mily édes az én ínyemnek a Te beszéded; méznél édesebb az az én számnak!
 
Zsoltár 119:127 - Inkább szeretem azért a Te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.
 
Zsoltár 119:174 - Uram! Vágyódom a Te szabadításod után, és a Te törvényed nékem gyönyörűségem.
 
9. Isten Igéjét változtatás nélkül kell elfogadni
 
V. Mózes 4:2 - Semmit se tegyetek az Igéhez, amelyet Én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket Én parancsolok néktek.
 
V. Mózes 12:32 - Mindazt, amit Én parancsolok néktek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!
 
Példabeszédek 30:6 - Ne tégy az Ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
 
Jelenések 22:18-19 - Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyben megírt csapásokat veti Isten arra; 19 és ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a szent városból, és azokból, amik e könyben megírattak.
 
10. Isten Igéjét prédikálni kell
 
Márk 16:15 - És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
 
Róma 10:14 - Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
 
2 Timótheus 4:2 - Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
 
11. Isten Igéjét tanítani kell
 
V. Mózes 6:7 - És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.
 
V. Mózes 11:19 - És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, amikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
 
Máté 28:19-20 - Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, 20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit Én parancsoltam néktek: és ímé Én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
 
12. Isten Igéjét el kell hinni
 
Márk 1:14-15 - Minekutána pedig János tömlőcbe vettetett, elméne jézus Galileába, prédikálmán az Isten országának evangéliumát, 15 És mondván. Beteljesedett az idő és elközelített az Istennek országa; térjetek meg és higyjetek az evangéliumban.
 
Apostolok Cselekedetei 4:4 - Sokan pedig azok közül, kik hallgatták az Igét, hittek; és lett a férfiak száma mintegy ötezer.
 
Róma 1.16 - Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hivőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.
 
Róma 10:17 - Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.