2020. március 26., csütörtök

Németh Sándor - Varázslásról 8.

Nagyon fontos ezekben az időkben az Úrban járni! Ezek még csak előjelek. Isten mindent megad, hogy kikerüljük a nehéz időszakokat! Most Isten keresésének az időszaka van. Ne a világgal kokettálj! Így tudunk megszabadulni! A legjobb döntést hozzuk az életünkben, és jó helyen álljunk!

Előre imádkozzunk az előttünk álló időszakokért! Ne féljünk, hanem legyünk tele Szent Szellemmel, figyeljünk a vezetésére! Jézus nagyon nagy próféta; mérnöki precizitással látta és látja a jövőt. A legbiztosabb, ha őrá hagyatkozol! Ne a jövendőmondókra figyelj! Hagyd abba a kóklerekkel való foglalatoskodást! Ezek csak becsapnak, félrevezetnek. Ezek a Pokolból származó szellemekkel vannak kapcsolatban. Annyira szeretik az emberek ezeket az erőket, hogy Isten megengedi, hogy ezek följöjjenek a Föld felszínére és a védelmi gátrendszert is lehozza a Földre. Így kell itt élniük az embereknek a leggonoszabb lényekkel. Azt feltételezik már sokan, hogy különféle lények figyelik az emberiséget. Teljesen kiszivattyúzzák az embereket és megváltoztatják őket. Neked az Úr napjára kell fölkészülnöd! Ő uralkodjon rajtad, mert csak Ő tud megszabadítani ezekből a helyzetekből!

Krisztus olyan dicsőségben lakozott a megtestesülése előtt, amelyet az emberek el sem tudna képzelni. Hozzáférhetetlen dicsőségben volt. Ésaiás is ezt látta. A mi Istenünk tűz! Nem része a világnak. Ő alkotta, de nem függ tőlünk. Nélkülünk is tökéletes, szent. Nem kell tanácsokat adnunk neki. Ezt Jóbnak is elmondta! Tudsz olyan embert, aki lement a Pokolba, és utána feljött és halat evett az emberekkel? Aki lement a mélységbe, tisztán látta a kárhozottak lelkét, a szellemi lényeket, akik gyötrik őket? A pokolban is a legperiférikusabb lények az emberek, ott is rugdossák, tapossák őket.

Voltak emberek, akiknek a lelke lement a Seolba, azután visszajöttek. Csak ezután tértek meg.

Amikor lemennek a Pokolba, visszajönnek, akkor értik meg, hogy a Föld ahhoz képes Paradicsom. Fel sem tudják fogni az emberek, hogy mit mondanak, amikor azt mondják, hogy földi pokol az életük. Ne vágyj a halál után! Aki azt gondolja, hogy a halál által megsemmisül, az nagyot fog csalódni. A régi haverjait is meg fogja ismerni. Az ilyen embereknek a feltámadás sem lesz jó, mert utána testben fognak szenvedni. A Föld felszíntől kb. 3000 km-re van a Pokol. Van neki szája. Vége van materializmusnak, az agymosásnak. Olyan világban élünk, amely nagyon sok oldalról befolyásolható.

New Yorkban is a héten kiszálltak az emberek az autókból, nézték az eget, mint a Függetlenség Napja c. filmben. Nem tudták, hogy mi történt. Előtte Kínában volt ilyen. A repülők nem mertek felszállni. Emeld föl a kis buksidat, szívedet, lelkedet! Nagy mozgások, összevonások vannak a csatatéren, amely előbb utóbb elér minket. Az emberekért megy a harc. Bármennyire is senkinek képzeled magad, Istennek nagy terve van veled. Be tudod folyásrolni azt a szellemi konfliktust, amely a sátán királysága és Isten országa között zajlik. Emberek által fogja legyőzni Isten! Ennek a hadseregnek a fejedelme Jézus, aki diadalra vezet bennünk!

Ma olyan idő van, hogy liturgiák, vallásos kegytárgyak, hókuszpókuszok akarnak uralkodni rajtad! Jézust bámuld, ne mást! Ő a világosság! Nem fegyvert fogsz letenni, hanem felveszed Isten fegyvereit, amivel az ellenséget le tudod győzni!! Maradjon ki az életedből a Pokol! De ez csak Jézus által lehet! A hatalma alá van rendelve az alvilág is. Nincs olyan szabad emberi természet, mint amivel Jézus rendelkezik. Szent Lélekkel is csak Ő tud betölteni. Igazi szabadságot is csak Ő tud adni.

János 8:31-36. "Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad [ott] mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek."

A valóságos szabadság szellemi és erkölcsi értékeket tartalmaz. Senkinek nincs olyan vallási és etnikai háttere, amely által szabad tudna lenni. Nem a háttered a lényeg! A jövődet az dönti el, hogy szolgálod, cselekszed-e a bűnt vagy szolgálod-e Jézus Krisztust? Egyre több embernek csak az a fontos, hogy megtérjen, Jézussal éljen és valóságosan szabad emberek tudjanak lenni. Nem engedik meg, hogy lenyomják őket! Nem fogadják el sem a vallási, sem az okkult alapokon álló törekvéseket! Isten népe szabad akar lenni! A törvény követése nem jelenti azt, hogy az ember a törvény alatt van és az uralkodik rajta. A valóságos szabadság nem az, hogy lehet paráználkodni, más istentelen dolgokat elkövetni! Ezek nem szabadságot hoznak, hanem megfosztják az embert a szabadságtól! Amíg Jézusban van, addig:

Róma 8:39. "Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban."

Nem mindegy, hogy ennek a korszaknak a végén, amikor rendszerváltás lesz, hogy te a veszte leszel vagy a nyertese! A szabad ember szentségével, tisztaságával töltekezz be és ne a régi vágyaidat kövesd! Így nem fogsz senkinek az elnyomása alá kerülni! Fontos, hogy bevezessük az embereket Isten országába.

Máté 23:13. "De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be."

Ez a vallásos tradíció, amit a hátunk mögött kell hagyni. Ezek az embereket az egyházak uralma alá akarták hajtani; nem az volt a céljuk, hogy Isten országába vezessék az embereket. Nem törekedtek arra, hogy megkeresztelkedjenek az emberek víztől és Szent Szellemtől.

János 3:5. "Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába."

Máté 12:28. "Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa."

A XX. században újra megláthatják az emberek, hogy Isten országának a kapui nyitva vannak. De vannak egyházak, amelyek ezt meg akarják akadályozni. Ez a vallás által történő varázslás. Azt akarják, hogy a papok, a klérus uralkodjon az emberek fölött és ne Isten. Nagy közdelem van az egész világon. Akkor tudunk sikeresek lenni ebben a küzdelemben, ha ragaszkodunk ahhoz a szabadsághoz, amelyre Jézus hívott el minket.

Rendkívül fontos, hogy tiszta képünk legyen a vallásos világgal és a Jézus Krisztussal való tiszta járással kapcsolatban.

2010.10.17.

2020. március 20., péntek

Jézus Krisztus feltámadása és megdicsőülése 3.

Az alatt a 10 nap alatt, amikor Jézus felment,mi történt?

Kol 2,14-15. "Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az úrból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban."

Jézus a felmenetele után, miközben elhagyta a földet, a második égben, azokat a szellemi erőket, amik az életét támadták, megkötözte és még a megdicsőülése előtt felvitte az égbe mint hadi zsákmányokat.

A sátán véleménye soha sem változik az emberről, mindig az lesz a véleménye hogy senkik vagyunk. A sátán kevély, legnagyobb büntetés számára az, hogy rajtunk, embereken keresztül szégyeníti meg Isten. Isten a fűszálakat, leheleteket, az embereket erre választotta ki. Az egyház által mutatja meg Isten a magasságban lévő angyalok előtt isten sokféle bölcsességét. Jézus a földi életében csak az igével tudott ellenállni. Megkísértésekor a sátán el tudta magával vinni. Az emberek az angyalok alatt vannak rangban. Jézus úgy győzte le a sátánt, hogy nem Isten védte meg. Ember győzte le a sátánt, ember győzte le a sötétség erőit. Ez nagyon megalázó volt a sátán számára. A sátán fő problémája a felfuvalkodottság, a legnagyobb büntetés a megszégyenítés volt.

Zsidó 1,4. "Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál."

A kiválóság és a név között egyenes arányosság van.

Filippi 2,9. "Annakokáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való."

Felmagasztalás eredményeképpen olyan nevet kapott, mely minden név fölött való, minden térd meghajol, minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Azt még nem látjuk, hogy minden alá van neki rendelve, teljhatalmú úr.

Ennek a felmagasztalásnak egyik része látható, másik része nem látható. Azt látjuk,hogy a halál elszenvedésééért tisztességgel és dicsőséggel koronáztatott meg. Látod ezt? Milyennek látod Krisztust Most? Sokan nem a jelenlegi állapotával láttatják Krisztust a hívőkkel, hanem a múltbeli állapotával. Akkor tudsz áldást lenni, ha abban az állapotában látod, amelyikben jelenleg van. A történelem folyamán mindig ez volt az érvényes a Krisztussal való találkozásra. Pl. a bölcsek, a pásztorok leborultak, mert akkor az volt az aktuális, abban az állapotban kellett hozzá viszonyulni. A tanítványok a feltámadás után a megdicsőített Krisztussal találkoztak. A Szent Szellem konkrétan azt akarja,hogy a feltámadott , megdicsőített Krisztussal lépj kapcsolatban. Mindig van Krisztusnak egy jelenleg i állapota. Azzal a Krisztussal legyél közösségben, ami most Ő. A pszichéd erre nem képes, ezért kell a Szent Szellem bölcsessége, mindentudása. Képesek vagyunk a Szent Szellem által a megdicsőült Krisztust látni.

2 Kor 3,18. "Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Szellemétől.

Imaéletünk fontos része kell hogy legyen, hogy a feltámadott Krisztust szemléljük."

Milyen most Jézus Krisztus?

Jel 1,12-16. "Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; és a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki, és az ő orcája, mint a nap amikor fénylik az ő erejében."

Amikor imádkozol az Úrhoz, ezt az állapotát kell magad előtt lásd, az Úr megdicsőítve fent van a Mennyben.

Hogyan lehet ezt látni? Hogyan szemlélhetjük Isten dicsőségét? Dávid a dicsőséges Krisztussal volt kapcsolatban, volt róla látása. Krisztus a megtestesülése előtt is dicsőségben volt a mennyben! Gondoljunk csak a sinai hegyen történtekre.

Zsolt 63.

Hogy láthassalak téged a szent helyen – nem arról van szó, hogy akkor, amikor majd meghalok! Az időd zsengéjét is add át az Úrnak. Az első kell hogy legyen Isten az életedben. Reggel is elsőnek Őt kell keresni. Dávid lelke sóvárgott, elepedt, de fizikai testében is átélte = szomjúság és éhség, és ez a Szent Szellem vételéhez is kell. A természetes világ és a látható világ ne legen felmagasztalva, mert a láthatatlant elhomályosítják. Dávid magát a látható világot kietlen és elaszott helynek tartotta, amelyben semmi olyan sincs, ami meg tudná elégíteni, csak elválasztja Istentől. A világ szeretete elhomályosítja Isten dicsőségét. A világ kár és szemét, nincs benne érték, ezt ki kell mondani, és így kell gondolkozni róla! Ami értékes, azt a szem kívánságát, élet kérkedését, szem kívánsága hozta létre. Ne magasztald fel ezeket, mert nem tudod szemlélni isten dicsőségét. Dávid Isten dicsőségét a dicséretben tudja szemlélni. Ez a legjobb módszer. Krisztusról olyan képet tudsz ilyenkor kapni, amit más esetben nem.

Az üdvösség kegyelemből van, de a dicsőségért áldozatot kell hozni. Jézus dicsősége érdemek miatt volt. Dicsőséged, amelyet kapsz a mennyben, az érdemeid miatt lesz. Ne elégedj meg az üdvösséggel. A dicsőséget nem kegyelemből fogod kapni. Hozd ki a maximumot, élj úgy, hogy olyan dicsőséget nyerj, amit eltervezett az atya. Találd meg az előre elkészített jócselekedeteket. Ha van rajtad kegyelem és hálát adsz érte, még többet kapsz, és a dicsőség szintén így működik.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. március 10., kedd

Jézus Krisztus feltámadása és megdicsőülése 2.

Luk 24. Ez még nem dicsőített, hanem feltámadott test. Megdicsőülés után a test külső megjelenési formájában van változás. A feltámadott testben nem volt még ilyen változás, ezt az emmausi tanítványok esete is bizonyítja. Az Isten által feltámasztott test (amelyben metamorfózis, nem a naini ifjú v. Lázár esete) között nincs látható kapcsolat. Jézus hívta fel a figyelmet erre a titokra. Jézus kérte, hogy vizsgálják meg. A feltámadott testnek is van csontja, és van húsa. Nem volt a testében érzékelhető különbség. Hordozta magán azokat a stigmákat, amelyeket ejtettek rajta. Az emmausi tanítványok azt hitték, hogy egy átlagemberrel van dolguk. Belső szerkezetében volt a különbség: nem volt benne vér. Képes volt arra, hogy egyik pillanatról a másikra el tudott tűnni. Ez nem ugyanaz, mint mikor az angyalok képesek láthatóvá válni. Az ember feltámadott testének alapállapota az, hogy látható, a fény megtörik rajta, csak képes láthatatlanná válni. Ott marad az illető, de láthatatlanná válik. Az emmausi tanítványok azt hitték, hogy már nincs ott Jézus, de ott volt még, csak láthatatlanná vált. Nem azt jelenti, hogy nem volt ott, hanem rendelkezett olyan tulajdonságokkal, hogy az ember szemének nem érzékelhető. Amikor megjelent közöttük, az sem jelentette azt, hogy addig nem volt ott. Ez a szabadsághoz hozzátartozik. Nincs kitéve figyelemnek, kontrollnak. Képes volt arra, hogy fizikai ételt vegyen magához, de maga az anyagcsere nem létezik. A földi test gyalázata az anyagcserével van összefüggésben. A feltámadott testben nem lesz anyagcsere! Mivel az evés az közösség, lesz pl. a Bárány Vacsorája. Jézus ezt fontosnak tartotta részletesen bemutatni, az evangéliumok még a menüvel is foglalkoznak. A feltámadott test nem ismeri az éhség fogalmát, így böjtölni sem tudsz majd.

Összehasonlítása a két testnek:

1 Kor 15,42-50. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéke test, és van lelki test is. Így van megírva: Lőn az első ember, Ádám élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

romlandóság – romolhatatlanság
gyalázatosság (fáradtság, alvás) – dicsőség
lelki test (pszichikai: az embernek állandóan turbóznia kell magát, hogy szellemben maradjon, imádkozni kell, Igét olvasni, dicsérni az Urat. Ezek hiányában a psziché a szellemedet elválasztja Istentől, a láthatatlan világ elhomályosodik, nem lesz jelentős. Figyeld meg, hogy hogyan állsz a feltámadáshoz. Pszichikai szinten ezek nem érintenek meg, nem foglalkoztatnak.) – szellemi test (a látható világ elhomályosul, egyértelmű annak múlandósága, árnyéknak tűnik, a Mennyben egyértelműen látszanak a valóságos értékek)
földi (azért ragaszkodunk ennyire a földhöz, mert ebből vétettünk) – mennyei

A feltámadott test nem megdicsőített test. A feltámadás nem azonos a megdicsőítéshez.

Apcsel 2,33-36. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszíttettetek.

Zsolt 110,1-2. Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!

Megdicsőítés: a messiásnak alá van rendelve. Fel van magasztalva minden fölé, az ellenség fölé is. Amikor Jézus feltámadott a halálból, még nem lett alárendelve minden. Legyőzte a halált személyes szinten. Objektíven a halált azonban, ami a te és én életemre szabadító erővel hat, akkor győzte le,amikor megdicsőült. Feltámadásakor nem lett még a sátán fölé rendelve. Erre akkor került sor, amikor felment a mennybe és bemutatta az engesztelést. Isten mindent ekkor a lába alá vetett. Ekkor kezdődött Jézus életében az uralkodás és a taposás. (1 Móz 3,15: És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.)

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. március 9., hétfő

Benny Hinn és Németh Sándor a Hit Rádióban

Benny Hinn, világhírű amerikai evangélista és Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője beszélgetett arról: Hogyan tudja egy keresztény megőrizni Istennel a tiszta és szent kapcsolatot?

Németh Sándor - Varázslásról 7.

Ma nagyon is aktuális ez az Ige:

Galata 5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.

A szabadság és a szolgálat igája van egymással szembe állítva. Miért? Azért, mert csak szabad emberekben tud megvalósulni Isten uralma, országa, csak őket tudja fölkenni a Szent Szellem, csak őket tudja használni. A szabadságra Jézus Krisztus szabadít meg bennünket.

A szabadságnak szellemi és erkölcsi tartalma van. Ezt gyakran nem ismerik fel az emberek. Ha ezt nem értik meg, akkor politikai, gazdasági rabság lesz az eredménye. Ezt látjuk Izrael életében is. az Exodus babiloni fogságba torkollt.

Senki nem tudja megadni a szellemi és erkölcsi szabadságot az embereknek, csak az, aki képes az embereket megigazítani, képes megszabadítani a bűntől, és Ő Jézus Krisztus. Ő ezért jött el. Hiszünk abban, hogy a 2. eljövetelekor politikailag is elhozza a szabadságot és gazdaságilag is. A rabszolgaság ekkor fog eltűnni. Vége lesz a halál, a bűn korszakának. Ekkor a szabadság szellemi erkölcsi tartalma és ezek következményei megvalósulnak. Ott tudunk szabadok lenni, ahol a döntés joga a kezünkben van: otthon, családban, lakásban. Itt tudjuk megvalósítani az eljövendő világot. Itt már rendelkezünk igazságokkal, amelyekkel a családod szabadságban élhet. Ez a szabadság nem a függetlenségben található meg, hanem a Jézus Krisztussal való közösségben. Neki van hatalma a halál fölött. Az Ő kezében van a halál és a Pokol kulcsa. Az Újszövetségben nem egy vallásos rendszerhez csatlakoztunk, hanem a Jézus Krisztussal való közösséghez, akitől állandóan kapjuk az életet, az erőt. Az Ő természete a szabad ember természete. Föltámadott, ez a pecsétje a szabadságnak. Aki nem tud feljönni a pokol gyomrából, aki nem tud győzni a halálon, az nem szabad ember. Ahogy lejjebb megy az ember a Föld mélységeibe, annál közelebb kerül a bukott angyalokhoz. Az ellenség egy gátrendszert épített ki, amelynek a célja, hogy körbezárják a Földet, és ennek következtében az emberek nem tudják elhagyni a fizikai világot, pedig így megszabadulnának a rabszolgaságból. Isten nem rabszolgának teremtette az embert, hanem uralkodásra! Ádámnak is ezt mondta az Édenben, hogy uralkodjon! Az emberben sokkal több lehetőség van, mint ami eddig megvalósult.

Miért apák az apák? Mert valakit életre szólítottak. Miért vállalták őket? Hogy éljenek. Csak romlott életet adtak nekik, ezért az a legfontosabb, hogy megszerezzék a gyermekeik számára az örök életet. Amikor ilyen nemzedék támad, akkor beteljesedik Malakiás szava:

Malakiás 4:5 Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. 4:6 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

A mi apáink nem mutatták meg az örök életre vezető utat. Vagy rosszul tudták azt. De te ne légy felelőtlen, hanem atya légy, aki közvetít életet az ivadékai számára! Legyetek Istenfélő apák és anyák! Ehhez felelősségvállalásra van szükség, nevelésre, oktatásra, fenyítésre. Neked kell helyt állni ezekben, nem a bébiszitternek, a tanároknak! Neked kell helytállnod! Szent ügy ez, amiért érdemes élni, dolgozni! Isten nagy dolgokat cselekszik a napjainkban. A Szent Szellemet nagy dolgok cselekvésére küldte el. Ehhez neked a munkatársává kell válnod!

Jézus Krisztus a szabad ember, senki más! Sok sztár előadja, hogy ő mennyire szabad, pedig meg van kötözve. Nem szabad, hogy ezek elvegyék tőled a pálmát! Jézus Krisztus a szabadság. Ő minden területen szabad! Nincs olyan tökéletes mint, példa, mint az Ő személye. Az Ő természete a szabadság természete. Őbenne nincs szeplő, sömör. Pedig állandóan vizsgálgatták, hogy mikor hibázik, mikor találnak benne hibát. Állandóan ment vele szemben az inkvizíció. Ez a vizsgálódás. Ezek többnyire vallásos emberek voltak, akiknek már megvolt az ítéletük, csak azt akarták megalapozni. Amikor az inkvizítor szellem működik, akkor soha nincs szabadság. Ne engedd, hogy megfosszanak a szabadságodtól!

Ez nem a törvénytelenség, hanem olyan íratlan tradíció, amit számon kérnek az emberek másoktól, hogy hogyan kellene élni. Sokan számon kérnek, hogy miért nem templomban tartjuk az istentiszteletet, miért nem padban ülünk, miért nincs oltári szentség. Ma az embereknek ezeket a felfogásokat föl kell adni, hogy meg tudják tapasztalni Isten szeretetét. Elő kell venni a Bibliát, és akkor rájön az ember, hogy a tradíciói nem állnak összhangban Isten igazságával. Sokan úgy gondolják, hogy mi veszélyeztetjük a keresztény értékeket, veszélyesek vagyunk a társadalom számra. De miért nem tudnak minket elbizonytalanítani, miért nem tudják az identitásunkat megzavarni? Azért, mert tudjuk, hogy mi Isten akarata, Isten beszédére épül a hitünk!

Lukács 6:47 Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. 6:48 Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült. 6:49 Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki [csak] a földön építette házát fundamentom nélkül: amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása.

2010.10.17.

2020. március 4., szerda

Idézet

"A keresztény élet lényege nem az erkölcs, nem a morál, nem az erkölcsi szabályok, parancsok, a keresztény élet lényege szellemi szinten van. Kereszténynek lenni egy szellemi, természetfölötti állapot, amiből fakadnak erkölcsi következmények, de az egésznek a forrása, a gyökere szellemi. Igazi kereszténnyé akkor válik valaki, amikor szellemi, természetfölötti szinten él, be van kapcsolódva a szellemi, mennyei valóságba, abban mozog, abban él, onnan veszi minden erejét, a Szent Szellemből és EBBŐL fakad, hogy erkölcsileg bizonyos dolgokat nem tesz meg, bizonyos dolgokat pedig megtesz. De nem az a keresztény élet végső értelme, hogy erkölcsös emberek legyünk, ezt meg lehet csinálni kereszténység nélkül is, viszont ez élvezhetetlen önmagában. Akkor válik a keresztény élet élvezhetővé, értékessé, tartalmassá, vidámmá, boldoggá, amikor a Menny áll az egész keresztény élet középpontjában.És az összes egyéb erkölcsi szabályt részben azért tesszük, mert ez fakad a mennyei hangulatból. Aki mennyei hangulatban van, az nem tudja utálni a másik embert, az nem tud tartósan neheztelni, mert a mennyei hangulatú emberek jó hangulatú emberek.

Ha tele vagyunk Szent Szellemmel, akkor a Szellem gyümölcsei kiütköznek rajtunk, és az ilyen ember nem tud kárt, sérelmet okozni embertársainak. Ezért fontos, hogy egyre többször legyünk tele Szent Szellemmel, mert ebből fakadóan, magától értetődően fogjuk nem áthágni az erkölcsi törvényeket. Aki a kereszténység lényegét az erkölcs megtartásában látja, az törvénykező emberré válik. Az ilyen embereken nem látod a Szellem gyümölcseit, nem látod rajta az örömöt, szelídséget, szeretetet, jókedvet, szívességet, inkább a komorságot, türelmetlenséget, szűkkeblűséget.

Nagyon fontos az erkölcs, de nem az a kereszténység legmagasabb értéke, a legmagasabb értéke a szellemi, természetfölötti szinten mozgó élet, a Mennyhez való kötődés. A keresztények nagyon sokat tudnak a természetfölöttiről, megtanulják, hogy vannak angyalok, vannak démonok, van Szent Szellem, de a keresztények legnagyobb része ennek ellenére nem látja, nem tud a szellemvilágban mozogni, nem él benne, sete-suta benne. Pedig a kereszténység lényege, hogy a természetfölötti világban, a Menny oldalán megtanul mozogni, megtanul cselekedni. Az imádkozás nem azt jelenti, hogy teljesítünk egy követelményt, hanem az imádkozás azt jelenti, hogy belépsz a természetfölöttibe, ott bizonyos dolgokat megfogsz és átraksz máshova, átrendezed a dolgokat."


Ruff Tibor, Németh Sándor tanítása alapján

Németh Sándor - Varázslásról 6.

A legfontosabb eszköze az ellenségnek az okkultizmus, varázslás. A célja, hogy kiépítse az uralmát, leárnyékolja az ember szellemét, hogy megakadályozza, hogy fölvegye az Atyával, Fiúval, Szent Szellemmel való kapcsolatot. Megvannak ehhez az eszközei. Ez a legnagyobb csapás a számára, ha megtörténik. Nagyon idegesek erre a démonok, a gonosz szellemek. Nem véletlen, hogy az utolsó időkben mindent elkövet ez ellen.

5Mózes 18:9 Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. 18:10 Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; 18:11 Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; 18:12 Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. 18:13 Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. 18:14 Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. 18:15 Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!

Ez a próféta a názáreti Jézus Krisztus. Őt tette üdvözítővé, Szabadítóvá, azért az Ő beszédére kell hallgatni!

Isten a személyét is megveti azoknak, akik ezeket a bűnöket cselekszik. Ezért az okkultizmus minden formája rendkívül veszélyes. Nagyon fontos, hogy akik Istenhez fordulnak, azok ezekből teljes mértékben megtisztuljanak! Azért utálatosak ezek a bűnök, mert közvetlenül gonosz szellemekkel kerülnek kapcsolatba általuk az emberek. Velük azonosulnak és nem Istennel. Ma az egyik probléma, ami miatt az emberek nehezebben térnek meg, hogy évszázadok során nagyon sok okkult és vallásos cselekedet vallásos csomagba lett csomagolva, és azt gondolják, hogy ezek Istennel kapcsolatosak. Azt gondolják, hogy ezekben benne van Isten. Nem látják, hogy Vele ellentétes cselekedetet tesznek, és ezek negatív, káros tartalommal bírnak.

Pál fölhívja az emberek figyelmét, hogy a toleranciának lehet nagyon rossz tartalma. Ma vallássá kezd válni a tolerancia. Nagyon óvatosnak kell lenni! Ha olyan dolgot tolerálsz, amely Istennel szembe megy, akkor óhatatlanul is az ellenségei közé kerülsz. Ezért világosan kell látni az Isten Igéjét, hogy mit mond az okkultizmus által történő varázslásról, a vallásos csalások által történő varázslásról. Ezeket a vallás integrálta a kereszténység fogalmi körébe, de közben szemben áll Isten Igéjével. Az Ige alapján vizsgáljuk meg a vallásokat is, és ne engedjük, hogy elszakítsanak minket Istentől!

2Korinthus 11:1 Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is. 11:2 Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé. 11:3 Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak [és eltávolodnak] a Krisztus iránt való egyenességtől. 11:4 Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.

2Kor 11:20 Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arcul ver titeket.

Van rossz tartalmú tolerancia. Vannak dolgok, amelyeket a keresztényeknek nem lehet tolerálni. Pl. ha meg akarják fosztani őket a szabadságtól! Isten az evangélium, Jézus Krisztus, a Szent Szellem meghamisítását nem tolerálja. Nem engedi ezt meg keresztényeknek!
Ne engedjük ezt meg! Álljunk ellene a varázslásnak, amikor távol akarnak minket tartani Isten uralmától, a Szent Szellemmel való betöltekezéstől!

Ma a kereszténység egy leigázott, letaposott állapotból jön, mert meg tudták őket fosztani az evangélium szabadságától. Isten ezért töltötte ki a Szent Szellemét, hogy megértsék a keresztények, hogy vissza kell térni Istenhez, be kell kapcsolódni Isten birodalmába, erejébe!

A siker attól függ, hogy a Szent Szellem képes-e úrrá tenni Jézust az életedben? Foglaljon el egyre nagyobb területet Jézus az életedben, otthonodban; ezeket meg akarja szentelni, fel akarja szabadítani a bűntől, hogy Isten atmoszférájában éljél! A gazdasági, társadalmi, munkahelyi sikerednek a titka, hogy Jézus legyen az Úr a családodban, otthonodban, mindenedben.

Vannak olyan állapotok, amikor az ember ezt nem tudja megtenni, mert kényszerítő erő, elnyomás alatt áll. Azt kell nézni, hogy az ember életének mi a gyümölcse, és nem azt, hogy milyen valláshoz, felekezethez tartozik! Jézus sem az alapján fog megítélni bennünket, hogy milyen felekezetbe jártunk, hanem a gyümölcsöket fogja keresni az életünkben! A jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt! Jézus alig várja, hogy meg tudjon testesülni az Őbenne hívő emberekben. Ennek egy akadálya van: az ember nem akar szakítani a tradicionális örökségével, a régi természetével. Gyakran a vallásos szférában húzódnak meg a legnagyobb lázadások. Sokszor nem látják az emberek, hogy hamis a felfogásuk a kereszténységről, Jézus Krisztusról. Miért hamis tömegméretekben ez a felfogás? Ennek történelmi oka van. Egy történelmi aposztázia történt, amelyben a hamis lett az igaz és az igaz lett a hamis. Mindent eloroztak: az egyház nevet, a keresztény nevet, a Bibliát, ahogyan Izrael fiaitól is a földet, Jeruzsálemet, a Templomot. Nagyon nehezen jönnek ki ezért sokan a tradícióból. Különösen a kommunizmus bukása után gondolják azt, hogy a vallási formákban találhatnak rejteket, menleveleket maguknak az emberek. Újra fölelevenednek az emberekben a hamis vallásos iránti illúziók. Pedig az emberek számára ez nem képes kegyelmet közvetíteni, az emberek csalódni fognak, és ezt a csalódást ki fogják vetíteni az igazi egyházra és a tényleges kereszténységre is. ezt fontos kikerülni a jövőben. Fontos, hogy legyen hosszútávra is perspektívánk!

Nem szabad a mai időkben zajló vallásos machinációkba belekeveredni. Nem szabad, hogy leigázzanak ezek minket, ne gyakoroljunk rossz értelemben vett toleranciát az irányukba! Meg kell különböztetni a jót a rossztól, mert ha nem, akkor az mindig a jó megromlásához vezet. Ha egy vitamindús italba beletesznek egy kis mérget, akkor az már nem fogyasztható. Ha a kereszténységbe egy kis méreg cseppen az ördögtől, akkor az már nem fogyasztható. Ha búzát akarsz aratni, akkor a meződre vigyáznod kell annak ellenére, hogy Jézus megmondta, hogy konkolyt is fognak vetni bele. Egyedüli védelem ezzel szemben a Szent Szellem uralma az életünk fölött! Olyan gátrendszerrel vagy így körül véve, amely nem tud átszakadni, és nem fog meglepetés érni, mint a kolontári embereket. Nem lesz vörös iszap áttörés az életedben. Az igazság alapján álljon az életünk! Isten uralma azoknak az embereknek az életében marad meg, akik az igazság mellett maradnak. Rendkívül fontos, hogy a vallási tradíciókból megtisztuljál! Csak úgy tudsz kegyelmet venni, ahogy meg van írva Isten Igéjében!

2010.10.17.

2020. március 2., hétfő

Dr. Ruff Tibor - A Szent SátorJézus Krisztus feltámadása és megdicsőülése 1.

Jézus Krisztus halála után 50. napon ment fel a Mennybe. A tanítványok számára ez azért volt nagy dolog, mert ők már látták előtte a Messiást keresztre feszítve, megalázva. Nem tudták, hogy a feltámadás után érheti-e még meglepetés őket. A Szent Szellem eljövetele volt a bizonyíték, hogy nem csak elindult, hanem meg is érkezett a Mennybe. Ez bizonyíték volt arra, hogy a vére megfelelő volt a bűnbocsánatra. Hatalmat és jogot kapott arra, hogy a Szent Szellemet elküldje.

A Biblia azért is különleges könyv, mert minden dolgot az Úr a prófétáin keresztül előre megjelent. Ha a materialista, racionális előítéleteket félretesszük, ezt be kell ismernünk.

PRÓFÉCIÁK

Zsolt 86,13. "Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból."

A Biblia nem tartalmaz költői túlzásokat. Használ képeket, de itt a pokol az valóban pokol, a mélységesről, nem Ábrahám kebeléről beszél. Arról van itt szó, hogy valaki lelke ide lekerült, és kiszabadult. Dávid nem került ilyen helyzetbe, mert az azt jelentette volna, hogy meghalt. Itt egyértelműen Messiási próféciáról van szó. Az ószövetségben olyan messiást vártak, aki felszabadítja Izraelt, a szenvedő messiás el volt rejtve Izrael fiai előtt. Itt a feltámadás is jelezve van.

Ézsaiás 53,11. "Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli."

Önlelkét áldozatul adja: bűnért való áldozatot hoz. Ez egyértelműen magában foglalja az illető halálát. A bűnáldozat mindig halált jelentett az ószövetségben. „Magot lát, és napjait meghosszabbítja...” : itt van utalás a feltámadásra.

Zsolt 16,10-11. "Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké."

Itt látjuk,hogy az ember hármasságát írja le. Szó esik a lélekről. A rothadás a testre utal, a Messiás teste a feltámadásig nem indul romlásnak, nem indulnak be rajta azok a kémiai folyamatok, amik az elhalálozás után. Feltámadása valóságos, nem tetszhalott állapotból történik. Erről a zsoltárról sem gondolkoztak valószínűleg úgy, mint messiási zsoltárról, mivel a szenvedő messiás elrejtve volt.

Az Apcsel 2,24-ben Péter ezt a zsoltárt idézi Pünkösdi beszédében.

Apcsel 2,24-32. "Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annakokáért örvendezett az én szívem és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe, előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk."

Péternek külön magyaráznia kell, hogy ez a zsoltár a Messiásról szól. Jézus Krisztus prototípus. Feltámadása azért nagy jelentőségű, hogy láthatjuk, milyen testet akar nekünk adni Isten. Jézus nem ugyanabban a testben jött vissza, hanem a feltámadás utáni teste sokkal nagyobb tulajdonságokkal rendelkezett, mint földi teste, metamorfózison ment keresztül. Ezért nagy reménységgel kell Jézus feltámadásának történetét olvasni, mert ezt tartogatja számodra az Úr! Pál apostolt újra és újra felemelte az a tudat, hogy milyen mennyei teste lesz. Nem teljesedett be a szolgálatával, a csodákkal, jelekkel, megtérésekkel, hanem azt várta, hogy megkapja azt a testet, a halottak feltámadásában reménykedett. Akik most a Mennyben vannak de a testüket még nem kapták vissza, szintén várják a feltámadást. Isten így teremtett minket, a szellemit és a fizikait bennünk integrálta Isten, ezért nekünk az igazi létformánk hogy testben létezünk. Az a dicsőség, ami most a mennyei lényeknek van, nem azonos azzal, amit az emberek akkor kapnak, amikor visszakapják a testüket.

A Fiú először visszakapta a testét, majd testben dicsőítette meg az Atya. Jézus nem földi testben, hanem fizikai testben van fent az Atya jobbján, és így látják azok, akik a mennyben vannak. Őt látva számukra is erős a reménység, hogy vissza fogják kapni a testüket Mivel az emberek a bűnt testben követik el, a testben kell a büntetést elszenvedni. A pokolban nincs testük, ezért Isten fel fogja támasztani a halottakat, és abban a testben bünteti meg őket Isten, amiben a bűn elkövették. Velünk kapcsolatban pedig mivel odaszántuk a testünket igazság fegyvereként, testben fog minket Isten megdicsőíteni. Ebben rendkívül szilárd meggyőződésre kell jutni. Ez a kereszténység szíve. Ha Jézus feltámadásában hiszel, akkor van üdvösséged. Ha nem, akkor nincs. Nem elég hinni Jézus halálában, bűnért való áldozatában, ami személyes. Az üdvösség az, hogy valaki hisz Jézus feltámadásában és ezt szájával kis is mondja. Ennek a tagadása vagy kételkedés olyan, mintha valaki Isten mindenhatóságában nem hinne. Az a hit, amely a feltámadásra vonatkozik, az az üdvözítő hit. Engedd, hogy a Szent Szellem levetítse neked, hogy milyen volt Jézus Krisztus a feltámadása után, hogy telt el az a 40 nap.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine