2015. március 31., kedd

Megtört átkok - Douala, Kamerun - Második nap

Tisztelt Missziós Partnereink!


Folytatódnak a fantasztikus dolgok itt Doualában, Kamerunban. Ma este az előző estihez képest a tömeg több mint kétszeresére növekedett, ahogy az emberek elterjesztik a hírét a városban annak, amit Jézus az alkalmakon cselekszik.

A Jézus véréről szóló prédikáció és a betegekért való imádkozás után hatalmat vettünk a földet sújtó átkok fölött is, amelyeket az itt élő emberek nagyon jól ismernek. Név szerint szólítottuk őket és törtük meg az erejüket Jézus nevében. Elégettük a bálványtárgyakat, amuletteket, talizmánokat, varázsláshoz használt eszközöket, és örömmel láttuk, hogy Jézus milyen sok embert tesz szabaddá!

Holnap a Tűz konferencia legfontosabb részéhez érkezünk, amikor Peter van den Berg és én imádkozunk a pásztorokért és gyülekezeti vezetőkért, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel. Ez egy meghatározó esemény lesz Douala város életében. Kérlek benneteket, továbbra is hordozzatok minket az imáitokban. A legjobb még hátravan!

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda
valamint Reinhard Bonnke, Peter van den Berg és a teljes CfaN csapat

2015. március 27.

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Jöjjön el a Te országod 6.

Isten országának a földbe ültetett magvai

Jézus nemcsak azt tanította, hogy mi volt Isten országa. Az Ő kereszthalálának egyik eredménye az, hogy ez az ország örökké megmarad közöttünk. Halála által Jézus elültette az Isten országának magvait - az örök életet, örömöt, reménységet és bőséget - a Sátán országába, egy átokkal telített földbe.
"Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássák: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?" (Luk 12,49) A kereszthalállal megalapozta a sóvárogva várt Isten országát. Ez az ország a keresztáldozaton és Isten munkáján áll rendületlenül. Hogyan alapozta meg ez az áldozat Isten országát?

Jézus halála először is fizetség volt a bűneinkért. A kereszten függve önként ontotta vérét, noha bűntelen volt, s e vér ereje eltörli mindazok bűnét, akik bűnbánattal jönnek Hozzá.

Másodszor, Jézus a sebeiben elhordozta betegségeinket. A Biblia szerint az ő sebei által gyógyultunk meg (l.Pét 2,24).

Harmadszor, kereszthalála és feltámadása által Jézus visszanyerte a világ uralmához való jogot, amelyet a Sátán ragadott magához Ádám és Éva bűnbeesése után.

Ráadásul hordozta a töviskoronát a Golgotán, és így Jézus elvette szegénységünk átkát, s feljogosított minket arra, hogy áldásokat kapjunk. Végül Jézus vére és megkorbácsolt teste utat nyitott az örök életre.
Halála és feltámadása által Jézus elültette Isten országát a Földön. Amikor visszatért Atyjához, eljött a Szent Szellem, hogy kiterjessze királyságát. „És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. „És történt nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindenikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.“ (ApCsel. 2,l-4)

A Szent Szellem eljött a földre, hogy segítsen nekünk. Szorosan mellettünk áll, hogy gondoskodjon a Jézus által vetett mennyei magról, biztosítsa növekedését és gyümölcsözését. Tanít minket az igazságra, emlékeztet mindarra, amire Jézus tanított, és igaz utakon vezet, hogy az Igének megfelelően élhessünk.

A Szent Szellem így munkálja Isten országának kiterjesztését a Földön. Még azon is dolgozik rajtunk keresztül, hogy növelje Isten országának létszámát. A bennünk levő Szent Szellem segítségével a hit katonáiként részt veszünk abban a szent háborúban, amelyet már megnyertünk. Isten királysága egyre jobban terjed e háború által. Hol van hát ez az ország, melyet Jézus ültetett el a Földön?

Philip Yancey és Tim Stafford - Hatalom a trón mögött: Ézsaiás szokatlan megbízatást kap

Ésaiás 6,8. "Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben?"

Ézsaiás próféta, az ószövetség kiemelkedő alakja, személyes elhívást kap Istentől. Az üzenetet szeráfok közvetítik (ez a kifejezés csak itt fordul elő, és annyit jelent: „valami lángoló és káprázatos”). A szeráfok nyilván az angyalok egy csoportja, akik Isten hírnökeiként szolgálnak. Ézsaiás úgy látja, hogy Júda népe útelágazáshoz érkezett, különösen a hosszú életű Uzzijjá király halála után (akit Azarjának is neveznek). Az északi országra jellemző erkölcsi problémák a déli királyságot is megfertőzték. Júda vagy megtalálja eredeti helyét, mint Isten egyedülálló királysága, vagy végzetesen eltávolodik Istentől.
Jótám és Áház király nem igazán figyelt oda arra, amit Ézsaiás mondott. Jelentős változást hozott azonban, hogy Ezékiás, a következő király Ézsaiást teszi meg egyik legbizalmasabb tanácsadójának, aki a válságos pillanatokban mindig az elismert prófétához fordul tanácsért.

Királyok tanácsadója

A prófétákról az a sztereotip kép él a köztudatban, hogy az utcasarkon állva hangosan szidják a fennálló rendszert. Nem így Ézsaiás. Napjait a palota közelségében tölti, mint a király bizalmas tanácsosa. (A 2Krónikák 26,22 a hivatalos udvari krónika vezetését is Ézsaiásnak tulajdonítja.) Bár a többi tanácsadó megnehezíti az életét azzal, hogy állandóan ellentmondanak neki, Ézsaiás mégsem hajlandó tompítani az üzenetét. Négy király uralma alatt is szilárdan kitart meggyőződése mellett, még akkor is, ha elszántsága végül az életébe kerül. Ezékiás komolyan megbízik Ézsaiásban. A király lelkes reformjai jórészt a próféta befolyásának tulajdoníthatók. Az ebben a fejezetben leírt isteni elhívás megmutatja, honnan vette Ézsaiás azt a bátorságot és elkötelezettséget, amely Júda történelmének meghatározó alakjává tette őt.

2015. március 30., hétfő

Csak Jézus! - Douala, Kamerun - Első nap

Tisztelt missziós partnerek!

Nehéz elhinni, hogy már be is fejeződött az evangélizációs kampányunk első teljes napja itt Doualába, Kamerunban. Hajnali fél háromkor érkeztünk meg a városba, és már reggel 7 órakor a Tűz konferencián prédikáltam. Ennek vége után néhány órával már kezdődött is az esti, szabadtéri evangélizációnk. Köszönöm mindnyájatoknak, akik imádkoztok értünk! Személy szerint én nagyon érzem, hogy az imáitok hatnak.

A ma esti evangélizáció a kameruni kormány egyik képviselőjéneknagyon diplomatikus beszédével kezdődött, ami körülbelül arról szólt, hogy mi (a keresztények) milyen példaértékű módon imádkoztunk együtt azokkal, akik a mecsetekben és a templomokban imádkoznak. Ez, szerinte a válasz a nemzet problémáira. Amikor végül én is szóhoz jutottam, megköszöntem a kormánytisztviselő kedves szavait, majd tisztelettel elmondtam, hogy nem értek vele egyet. Majd az emberekhez fordulva elmondtam, hogy én is egy ország képviseletében vagyok jelen, és annak a nevében, akinek a neve minden név fölött való - az egyetlen névben, amely adatott mennyen és földön, amely által az emberek üdvözülhetnek - JÉZUS nevében! Csak Jézus a válasz Kamerun számára! Minden más "megoldás" zsákutca.

A megtérésre hívás fantasztikus volt. Sok ezren adták át az életüket Krisztusnak, és olyan sok sánta meggyógyult, hogy csoportokban kellett felengedni őket a színpadra, hogy bizonyságot tegyenek! Egy fiatalember, akinek sérült volt a karja úgy meggyógyult, hogy elkezdett fekvőtámaszokat nyomni a színpadon! Egy reumától lesántult asszony is meggógyult, mint ahogy egy kisfiú is, aki születésétől fogva nem járt! A légkör szikrázó! Nyugodtan kijelenthetem, hogy ez a hét történelmi lesz Douala életében!

Köszönöm, hogy folyamatosan hordoztok minket az imáitokban!Veletek együtt az evangéliumért:
Daniel Kolenda evangélista
valamint Reinhard Bonnke, Peter van den Berg és a teljes CfaN csapat

2015. március 26.

Elmélkedés az Igén

Hetente 1 alkalommal egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.


Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela. Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.
Zsoltár 32: 7-8.

Joyce Meyer - Várd az Urat

„Őrizd meg, amit az ÚR, a te Istened rád bízott, hogy az Ő útjain járj, és megőrizd rendeléseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogy meg van írva Mózes törvényében, hogy jó előmeneteled legyen mindenben, amit cselekedni fogsz, és mindenütt, amerre fordulsz.” I.Királyok 2:3.

Mikor imádkozol, várj az Úrra. Ez azt jelenti, hogy keresd Őt, várakozzál rá, reméld Őt. Ez nem egy passzív hozzáállás, hanem várakozással teli. Mondd Neki: ”Uram, az én reményem benned van. Hiszem, hogy dolgozol a problémáim megoldásán. Hiszem, hogy a mai napomon is cselekszel. Angyalokat küldesz az utamra, mindenhova ahol ma járok. Köszönöm Uram, hogy utat törsz előttem és áldottá teszed napomat.”

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Németh Sándor - Szabadulás a gonosz szellemektől (prédikáció)

2015. március 27., péntek

Derek Prince - Isten elszámoltatja az egyházat 3.

Kik a Gyülekezet? A válasz meg fog többeket döbbenteni. 

Máté 28:19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.

Hallok keresztényeket, hogy tanítványokká kell tenni minden nemzetet. De senki sincs tanítvánnyá téve, míg nincs bemerítve, mert ez a tanítványság jele. Nem hiszem, hogy a kultúránkat kereszténnyé lehet tenni. A mi munkánk az, hogy tanítvánnyá tegyünk, nem pedig az, hogy keresztényesítsük a népet. Jézus nem azt mondta, hogy tegyünk embereket gyülekezeti tagokká. A legtöbben így gondolkodunk: „A mi gyülekezetünkben 8000 tag van.” De hány tanítványotok van? „Hát talán 23.” 

Ap. Csel. 11:26. És lett, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztényeknek.

A keresztény szó csak háromszor fordul elő az ÚSZ-ben. És milyen embereket neveztek keresztényeknek? A tanítványokat. Akik nem tanítványok, azoknak nincs bibliai joguk, hogy keresztényeknek nevezzék magukat. Elmondom miért probléma, hogy gyülekezeti tagokká teszünk embereket, akik nem tanítványok. Az első az, hogy a világnak hamis képet mutatunk arról, hogy mi a kereszténység. A kereszténységet a tanítványok mutatják be. A második probléma a gyülekezeti tagokkal, akik nem tanítványok, hogy elveszik az időt azoktól, akiknek tanítványokat kellene képezniük. Pál azt mondta, hogy ha az emberek nem akarnak tanulni, akkor ne vesztegesd rájuk az idődet, az ilyenektől fordulj el. Sok olyan Isten embere van, akik számtalan órákat töltenek olyan emberekkel, akik soha nem kötelezik el magukat. Ez katasztrófa.

Tehát most olyan keresztényekről beszélünk, akik elkötelezték magukat, tanítványok. Mik a tanítvánnyá válás feltételei? 

Máté 16:24-25. Ekkor mondta Jézus az õ tanítványainak: Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
Mert aki megakarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

Követni a tanítódat, ez jelenti a tanítványságot. Soha nem mentek előtte, még csak mellette sem, hanem mindig mögötte jártak. Tehát két feltétel van: tagadd meg magad és vedd fel a keresztedet. A kereszt az a hely, ahol Isten akarata és a te akaratod keresztezi egymást. És az a hely is, ahol meghalsz. Isten soha nem teszi rád a keresztet, ezt mi vesszük fel önként. Ez mellett a lelkünket, életünket halálba kell adni. „Én akarom, én érzem, én gondolom" – ezt kell halálba adni. Amit Isten mond, az a fontos. Nem lehetsz tanítvány (keresztény), ha nem teszed meg azt a lépést, hogy önként véget vetsz az egódnak. Három domináns szeretet van: önmagunké, a pénzé és a gyönyöré. Régebben az embereket a kötelesség vezérelte, ma már a pénz szeretete. Ma mindent az önzés vezérel, ami a jelenlegi korszak végét jelenti. Én-központú korban élünk: önmagunk felépítése, önfenntartás, önkifejezés. De az „én” amit kifejeznek az lázadó! És így megsokasítjuk a lázadást.

A gyülekezetnek olyan emberekből kell állnia, akik megtagadták magukat, felvették a keresztet és követik Krisztust. Az összes többi bizonyos módon haszontalan, mert szembe megy Isten terveivel.

Ap. Csel. 11:26. És lett, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztényeknek.

Kiket neveztek keresztényeknek? A tanítványokat. Kiknek van bibliai joguk, hogy kereszténynek nevezzék magukat? A tanítványoknak.

Luk. 14:25-27. Ment pedig ővele nagy sokaság; és megfordulván, mondta azoknak:
Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom.

Lehetetlen Jézus tanítványává lenni anélkül, hogy teljesítenénk ezeket a feltételeket. Nem arról van szó, hogy tevékenyen gyűlöljük apánkat, anyánkat, stb, hanem amikor a kapcsolatunk ezekkel az emberekkel ellentétbe kerül a Jézus Krisztusnak való engedelmességünkkel, akkor nemet kell mondanunk. Gyűlölnünk kell mindent, ami visszatart attól, hogy teljes szívvel kövessük Jézust. A saját lelkedet is ilyen értelemben gyűlölnünk kell. Az egódat, a követelőző énedet (én akarom, kényeztess engem, szórakoztass engem). Vizsgáld meg magad, hogy tanítvány vagy, vagy csak gyülekezeti tag.

Philip Yancey és Tim Stafford - Ezékiás ünnepre hív: Ismét boldog napokat lát a nép

2 Krónikák 30,26. Nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának az ideje óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben.

Miközben Júda helyzete fokozatosan romlott, és Mikeás próféta komoly, figyelmeztető üzenettel jön, Júda trónjára ismét példa értékű király kerül. A könyv több figyelmet szentel Ezékiás királynak, mint bárki másnak. Ezékiás szembefordul Júda papjaival. Mint világi uralkodó, a templomtéren állva döbbenetes, elmarasztaló prédikációt mond a papokra. Ezékiás király azzal az elgondolással áll elő, hogy egy hatalmas vallási ünnepség finanszírozásával fejezze ki a lelki megújulást. Még „misszionárius” futárokat is küld az északi ország elpusztított vidékeire, hogy meghívja az asszír hadjárat túlélőit: csatlakozzanak jeruzsálemi testvéreikhez.
Egy hónappal későbbre halasztja a Páska ünnepét, időt adva ezzel a papoknak a felkészülésre, és a zarándokoknak, hogy útitervet készítsenek. Vannak, akik szkeptikusan fogadják terveit, a király felhívásának azonban súlya van. Kétszáz év után először az egész nemzet együtt lesz egy vallási ünnepen.

A megújulás időszaka

Ez a fejezet nagyon hasonlít az 1Királyok 8-ra, amikor Salamon király felszenteli a templomot. Ezékiás szeretné megújítani az Istennel kötött szövetséget, abban reménykedve, hogy így elkerülhető Isten ítélete. Az ünnepség részletei jól mutatják, mennyire félvállról vette Júda népe a szövetséget: hiány van papokból Júdában, ezért Ezékiás változtatni kénytelen a szabályokon, hogy az ünnepre érkezők megfelelően megtisztulhassanak. Ezékiás éleselméjűsége jól kitűnik a Páska ünnepének szervezésében. Ez a nap Izrael, mint nemzet születésének napja, amikor Isten kiszabadította népét az egyiptomi rabszolgaságból. Ezékiás emlékeztetni akarja a népet annak örökségére. Kezdeti szkepticizmusa ellenére Júda népe végül is összegyűlik az ünnepségre, és akárcsak Salamon idejében, spontán módon úgy dönt, hogy további hét napon át ott marad. Az Ezékiás által kezdeményezett megújulás sikeresnek látszik.

2015. március 26., csütörtök

Németh Sándor - Többé ne vétkezzél!

A János evangélium 8,3–11-ig olvasható történet megvilágítja a törvény és a kegyelem közötti különbséget és összefüggést. A törvény azokat a cselekedeteket tiltja, amelyek Isten részéről negatív minősítést kapnak, mert az ember szellemére, lelkére, testére, illetve embertársára vonatkozóan kárt eredményeznek. Isten célja a törvénnyel elsősorban az volt, hogy az emberrel megismertesse a bűnt, és ráébressze, hogy szüksége van a Messiásra, a megváltóra, aki megszabadítja a romlott természetétől és eltörli bűneit. Mivel a törvény a büntetést is közvetíti, ezért nagyon fontos látnunk a golgotai kereszt munkáját, hogy a megváltás, a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő, helyettesítő áldozata a bűn eltörlése mellett, a bűnhődés, a bűnök következményeinek eltörléséről is szól. A történet bemutatja, mit tegyen az ember, hogy Istentől kegyelmet nyerjen, illetve a bűnös hogyan válhat Isten előtt igazzá.


Németh Sándor - Előbb ítélet, aztán irgalom

Németh Sándor - Varázslók a mesékben: árt-e a gyerekeknek?

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 5.

Nincsen semmink, mert nem kérjük

„Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.” (Jakab 4:2)

A gyülekezetben az emberek állandóan harcolnak egymással, hogy megkaphassák prófétai vagy zenei ajándékaikat. Irigyek egymásra azért, mert az egyikük tud énekelni, a másik pedig nem. Gyűlölik egymást pusztán azért, mert a másiknak valami olyasmije van, ami nekik nincs. Az irigység és féltékenység nem szeretet. Isten gyűlöletes tulajdonságnak tartja mindkettőt. A Biblia igen határozott ebben a kérdésben. Azt mondja, ha gyűlölöd embertársadat valamilyen ajándéka miatt, a szívedben gyilkossá válsz. Bűnösnek érzed magad a szívedben? Égsz a haragtól és irigységtől, mert nem éred el az örömöt, elégedettséget és boldogságot, amit keresel? Frusztráltnak érzed magad amiatt, hogy még a jó dolgokat sem tudod megszerezni, amire annyira vágysz?

Ez történt velem is életem egy szakaszában. Sokat próbálkoztam azzal, hogy boldoggá tegyem magamat. Láttam azokat a jó dolgokat magam körül, amiről tudtam, hogy szükségem van rájuk, és a saját erőmből próbáltam megszerezni őket. El sem tudjátok képzelni, hány éven át próbáltam elkeseredetten elindítani a szolgálatomat. Egyértelmű, hogy ez volt Isten szándéka velem. Ő hívott el és kent fel engem. Mégsem történt meg, bármennyire is igyekeztem.

Érdekes, hogy Isten elhív valakit, hogy teljesítse feladatát, mégsem engedi, hogy ez egy bizonyos ideig megtörténjen. Az ember csak akkor lesz képes arra, hogy ezt megcselekedje, ha nem a saját erejére támaszkodik, hanem megengedi az Úrnak, hogy Ő megcselekedje, amit eltervezett, ahogyan eltervezte, az Általa megszabott időben. Isten útjai tökéletesek! Ha türelmetlen vagy az idő miatt, tanulj meg a zsoltárossal együtt imádkozni: „Életem ideje kezedben van…” (Zsolt 31:16)

Nagyon jól ismerem ezeket a dolgokat, hiszen velem is megtörténtek. Frusztrált voltam, irigy és dühös, és bármennyire igyekeztem is, nem éreztem azt az örömöt, elégedettséget és boldogságot, amire vágytam mindaddig, amíg Isten nem mutatta nekem a Jakab 2:4 utolsó sorát: nincsen semmid, mert nem kéred.

Amikor először megláttam és megértettem ezt a mondatot, teljesen megrendült az addig felépített hitem. Ez az Isten által nekem adott kegyelem legfontosabb kijelentése volt, ami aztán az egész életemet és szolgálatomat megváltoztatta.

Az Úr az életem különböző területein ítélt meg. Ezek olyan mindennapos dolgok voltak, amelyeket te is átélsz keresztény utad során. Hadd mondjak egy példát.

Egy reggel hasogató fejfájással ébredtem. Azt gondoltam, megfáztam. Egész nap ez a fájdalom gyötört, és akivel csak találkoztam, mindenkinek panaszkodtam, milyen rettenetesen érzem magam, míg végül az Úr megszólított: „Nem jutott eszedbe, hogy megkérj arra, hogy gyógyítsalak meg?” Természetesen hittem, hogy Jézus a gyógyító, mégis az egész napot nyafogással töltöttem, ahelyett, hogy Hozzá fordultam volna.

Ugye, hányszor megtörténik ez velünk? Csak panaszkodunk, azzal töltjük az időnket, hogy próbáljuk kitalálni, hogyan oldhatnánk meg a problémáinkat. A világon mindent megteszünk, egy dolgot kivéve, amit Isten Igéje kér tőlünk: kérjünk, és megkapjuk, hogy a mi örömünk teljes legyen. (János 16:24)

Miért vagyunk ilyenek? Mert a hús-vér, evilági emberi természetünk maga akarja a dolgokat elvégezni. Ilyen a test. Győzni akar. A saját problémáin a saját maga eszközeivel akar felülkerekedni. Hogy miért? Azért, hogy az övé legyen a dicsőség. A test maga akar mindent elvégezni, hogy az övé legyen a jutalom.

Ez az oka annak, hogy nem vagyunk sikeresebbek hitéletünkben sem: a saját erőnkből akarjuk elérni azt, amit Isten kegyelméből akar adni nekünk. De azért, hogy átadhassa, amit nekünk szánt, meg kell alázni magunkat, fel kell hagyni a próbálkozással és elkezdeni hinni Benne. Hagyjunk fel a felesleges próbálkozásokkal és kezdjünk kérni.

Fordította: Berényi Irén

2015. március 25., szerda

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 13.

"Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."
Róma 5:8.

A kis Miriám megható üzenete a terroristáknak

http://vigyazo.blog.hu/2015/03/14/megbocsatas_dala_a_kis_miriam_meghato_uzenete_az_iraki_menekulttaborbol?token=5f6ed90c7c040f9437267bd70bcdb1ac

Joyce Meyer - Lustaság

Oral Roberts - A Szellemben való imádkozás erejének kiaknázása 5.

Ahogy vissza tudok emlékezni fiatal koromra és a menekülős napjaimra, emlékszem, hogy lelkes tinédzserként teljesen el voltam telve, hogy az életet maximálisan kiélvezzem. És 16 évesen elhagytam anyám és apám, hogy elérjem a célokat, amik égtek a szívemben. Nemcsak otthagytam az otthonom, hanem elhagytam az életmódjukat is és azt az Istent is, akit ők szerettek és szolgáltak. Amikor elmondtam nekik a döntésem, Apa felkiáltott: „Fiam, Oklahoma összes rendőrét az utadba állítom és visszahoznak!”

„Igen? Én akkor újra elszököm!” Vágtam vissza neki. És úgy gondolom tudta, hogy eltökélt vagyok, így Apa elengedett. Örökre bevésődött az emlékezetembe ahogy elhagytam az otthonom, Anya közel húzott magához – csak öt láb magas volt én pedig hat láb és egy hüvelyk voltam – megcsókolt és a könnyei hevesen locsolták az arcomat. Mennyire szerettem volna, ha nem mondta volna, amit ezután mondott.

Remegő ajkakkal suttogta ezeket a szavakat a fülembe: „Oral, lehet, hogy elmész tőlünk, de Isten elől soha nem tudsz elfutni. Az imáim meg fognak találni és haza fognak hozni újra!„

Így rácsaptam az ajtót a családomra és kisétáltam a farmerkedésből a nagy álmaim világába.

Hetek és hónapok teltek el, mialatt Isten nélkül küszködtem a világban. Keményen tanultam az iskolában, mialatt egy bíró otthonában laktam és már akkor a jogi könyveit olvastam. Ezen kívül, részt vettem életem egyik legnagyobb szórákozásában is – baseballoztam. Ironikusan az egyik területi bajnoksági meccs kellős közepén összeestem a pályán és elkezdett a vér ömleni a számból. Ahogy az öntudatom hol elment, hol visszajött, emlékszem az edzőm azt mondta nekem: „Oral, most hazaviszlek!”

Lefektetett a kocsija hátsó ülésére és végigszáguldott velem kerülő utakon át Adáig, Oklahomába, ahol a szüleim laktak. Amikor az apán nagy alakja megjelent a bejárati ajtóban az edző felkiáltott. „Roberts tiszteletes, hazahoztam a fiát. Besegítené vinni? „Az elmém homályos volt ahogy bevittek vérezve, köhögve, legyengülve a házba. Lefektettek az ágyra és hívták az orvosunkat.

Számtalan vizsgálat és diagnózis után kimutatták, hogy tuberkulózisom van. Most hirtelen ahelyett, hogy a grandiózus álmaim és ambícióim lefoglaltak volna, váratlanul konfrontálnom kellett ezzel a szörnyű életveszélyes fertőzéssel, ami a tüdőmre húzódott. Tudod a tuberkulózis abban az időben féktelenül rohant végig az amerikai indiánokon és még mindig egy olyan betegség, ami majdnem őshonos az indián emberek között. Apa walesi/norvég ősök leszármazottja volt, akik az 1800-es évek elején jöttek Amerikába és beleszeretett egy csinos kis indián lányba, Claudius Priscilla Irwinba (a családneve fehér apjától származik és az anyja lánykori neve Holden volt) Elvette feleségül az oklahomai indián törzsek országában, amikor 19 éves volt és anyám pedig 15.

Anya népe legyek módjára hullott el a fehér emberek betegségében, a tuberkulózisban és a kukorica likőr mérgétől. Még a fehér apja is 50 évesen összeesett és meghalt tuberkulózisban, mielőtt én megszülettem volna és két nőtestvére is odalett, mielőtt végül a kór engem is körbefont a halálos kezével.

Ez a kór majdnem halálos átokként működött az indiánok között. Amikor megkaptad a tuberkulózist, az emberek kimondtak rád egy halálos átkot: „Meg fog halni!” És hittek az átok e formájában és annyira kapaszkodtak belé megkérdőjelezhetetlenül, mint valakinek a saját lehelete!

De annak a kegyetlen ágyhoz kötött öt hónapnak a kellős közepén, élet és halál között lebegve itt volt Anya, aki egy beszélgető Istenről mesélt, és arról, hogy beszéljek Hozzá… és valahogy a szavai behatoltak a szellemembe. Meg vagyok róla győződve, hogy olyan történetem van, ami gyökeret fog ereszteni az elmédben és a szellemedben ugyanolyan módon, mint ahogy én hallottam Anyát suttogni a fülembe. Ezeket a megfizethetetlen szavakat mondta: „Oral, beszélned kell Istennel!”

Nem fogtam fel a Bibliát, az imádkozást, az Istenhez való „nyelveken” imádkozást sem hosszú ideig még. De amikor minden el van készítve, ki van mondva és bejutsz ennek a természetes áramlatába, akkor a kétoldalú ima olyan módon nyitja meg a természetfeletti világot, ahogy semmi más nem tudja. És amikor egy beszélgető Isten és egy beszélgető ember elkezdenek beszélgetni egymással NAGY ÉS ISTENI CSODÁK TUDNAK TÖRTÉNNI! És ez az izgalmas kijelentés, amiről ez a tanulmány valóban szól! Egy isteni folyó áramlása!

Fordította: Nagy Andrea

2015. március 24., kedd

EMLP - Akarom, hogy ott legyek

Joyce Meyer - Ne hagyd el magad

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem (jóindulat, irgalom, könyörület) [Elegendő bármilyen veszéllyel szemben és képessé tesz arra, hogy bátran elviseld a bajokat.] mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz (beteljesül).” 2. Korintus 12:9

Ha kezdesz fáradni, tölts időt Istennel, mielőtt kimerülsz. Nem számít mennyire vagy erős és egészséges, hogy mennyi idős vagy, vagy hogyan gondolkodsz, mert Isten nélkül kimerülsz és elfáradsz.

Isten nem fárad el és az Ige azt mondja: "Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Lásd Ézsaiás 40:29-31) Isten meg akarja sokasítani az erődet. Tölts Vele időt, ha erőre van szükséged.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Philip Yancey és Tim Stafford - A tisztátalanság terjed: A veszély előjelei már délen is mutatkoznak

Mikeás 6,8: Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.

Ahogy a légszennyezettség nem áll meg az országhatároknál, hanem a tönkreteszi a szomszédos országok levegőjét is, ugyanúgy terjed az erkölcsi romlás is, átlépve a nemzetek határait. A korábbi próféták az északi Izrael országának gonoszsága ellen emelték fel szavukat. Az évek múlásával azonban, ugyanez a romlás járványszerűen átterjed a déli Júda országára is. Elburjánzanak a különféle vallási kultuszok és a szexuális perverzió. Isten temploma elhanyagolt állapotban van. Az egyik hírhedt király, Ákház odáig elmegy, hogy saját gyermekeit ajánlja fel az emberáldozathoz. Mikeás nagyjából ugyanabban az időszakban tűnik fel Júdában, amikor Ámósz az északi Izrael országának bűnei ellen emeli fel a szavát. Ámószhoz hasonlóan, Mikeás is vidéki próféta, aki kemény szavakkal figyelmezteti a népet. Egyáltalán nem leli örömét abban, hogy az ítélet üzenetét kell továbbítania. „Emiatt gyászolok és jajgatok, mezítláb és ruhátlanul járok. Üvöltök gyászomban, mint a sakálok, és jajgatok, mint a struccok” (1,8) – írja önmagáról. Magát Mikeást is érzelmileg magával ragadja saját üzenete, hiszen veszélyes idők járnak. Júda rémülten figyeli, amint Asszíria, a kor politikai és katonai nagyhatalma, eltiporja az északi országot. Hogyan kerülhetné el Júda, hogy hasonló sorsra jusson? Éppen ez az, ami miatt Mikeás úgy üvölt, mint a sakál.

A megoldás Betlehemből jön

„Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak?” – kérdezi Isten Mikeás által (6,3). Isten áttekinti a választott nép történelmét, emlékeztetve őket azokra a hatalmas tettekre, amelyeket érettük vitt véghez. Mikeás egyértelműen kijelenti, hogy Isten őszinte, szívből jövő változást akar látni, nem csupán vallásos mázt. Arra a borúlátó következtetésre jut, hogy ugyanaz a sors vár népére, mint annak északi rokonaira, hiszen ugyanaz a betegség fertőzte meg őket is. Ennek ellenére is látja a fényt a távoli jövőben. Ítélethirdetés közben is utalásokat tesz az eljövendő vezetőre, a Messiásra nézve, aki a kicsiny Betlehem városából származik majd, és aki új reménységet kínál a világnak (5,2).
Évekkel később, amikor csillagjósok jöttek, hogy a zsidók újszülött királyát keressék, Heródes király megkérdezi az írástudókat, hogy hol fog megszületni (lásd. Máté 2,1–6). Az írástudók erre a szövegre hivatkoznak, amely megjövendöli, hogy a Messiás Betlehemből származik majd.

2015. március 23., hétfő

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Jöjjön el a Te országod 5.

Harmadszor: a tisztátalan szellemek eltávoztak, amikor Jézus meghirdette az Isten országának jó hírét. A Sátánnak és a gonosz szellemeknek soha nem lehet része Isten országában: Isten jelenlétéből azon nyomban kikerültek, amint fellázadtak ellene. Isten országából kihajítva, a levegőég került az uralmuk alá. Amikor a zsidó vallási vezetők kárhoztatták Jézust, amiért tisztátalan szellemeket űzött ki, Ő ezt válaszolta: „Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az démonokat, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. “ (Luk 11,20)

Jézus azonnal kiűzte a gonosz szellemeket, akárhol talált rájuk a megkötözött emberekben. A démonok egyszerűen nem viselik el jelenlétét. Amikor Jézus prédikálni küldte ki tanítványait, hatalmat adott nekik arra, hogy kiűzzék a démonokat (Luk 10,17-20). Még azt is kijelentette, hogy a gonosz szellemek kiűzése olyan jel, amely követi mindazokat, akik hisznek benne (Márk 16,17).

Ahol a menny királyságának jó hírét prédikálják, ott a mai napig kivetik a démonokat az Ő nevében.

Negyedszer: Isten országában nincs szegénység. Jézus rendelkezett minden vagyonnal. Ég és föld, minden, ami benne és rajta van, az ő szavára jött létre. Ő ott volt a teremtésnél, mégis olyan szegénységben élt, hogy nem volt egy hely, ahová lehajtsa a fejét. Miért élt Jézus ilyen szegénységben?

A Biblia szerint: „ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ö szegénysége által meggazdagodjatok. “ (2Kor 8,9) Ő szegénnyé lett, hogy mi gazdaggá legyünk.

Ádám és Éva bűne miatt az emberiség átok alá került, ezért arca verítékével keresi kenyerét. Mindig átok követi azokat, akik nem tartják meg a törvényt. Mivel senki nem tarthatta meg a törvényt, mindenki átok alá került (5Móz 28,16-19). A szegénység a törvény egyik átka. Mi azonban nem vagyunk a törvény átka alatt, mert Jézus megszabadított az átoktól. Ezzel kapcsolatban állítja Pál „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. “ (Gal 3,13-14)

Ameddig Isten országában élünk, nem vagyunk többé szegények. Hitben Ábrahám örökösei vagyunk. Az Ábrahámnak adott áldás a mi áldásunk is, a megváltás áldása ez, hogy miénk legyen a mennyei polgárság, az Ábrahámhoz hasonló bővelkedéssel, gyermekáldással és jó egészséggel együtt. Isten országában nincs szegénység. Ma is el fog tűnni a szegénység mindenütt, ahol meghirdetik Isten országát.

Ötödször: Isten országa, megnyitotta az utat az örök életre. „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.“ (Ján 3,14-15)

Senki sem üdvözül jó cselekedetek által. Senki nem léphet be Isten jelenlétébe az érdemei alapján. De kortól, nemtől, anyagi helyzettől függetlenül, bárki ingyen megkapja bűnei bocsánatát és az örök életet, aki hisz Jézusban, mint Megváltóban és nyilvánosan megvallja Őt. Jézus így szólt a samaritánius asszonyhoz: „Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút, és hisz őbenne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon. “ (Ján 6,40)
Isten országában örök élet van. Akik polgárjogot nyernek ebben az országban, megkapják az örök, Istentől való életet, az üdvösség bizonyosságát.

Elmélkedés az Igén

Hetente 1 alkalommal egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.

Imádkozzátok végig a napot

"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázva minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért."
Efézus 6:18

2015. március 20., péntek

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 4.

A küzdelem forrása

„Honnét vannak háborúk [viszályok, ellenségeskedések] és harcok [veszekedés] közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmetekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek?”
(Jakab 4:1)

Te harcolsz másokkal, vannak köztetek ellenségeskedések, veszekedések, viszályok? Harcolsz saját magaddal? Bizony, volt idő, amikor az életem állandó csatatér volt.

Honnan ered ez a zavar bennünk? Egy biztos: nem Istentől származik. Az Úr nem akarja, hogy gyermekei egy állandó háborús övezetben éljenek. Ez annak a világnak a természetét tükrözi, amelyben élünk, nem pedig Isten birodalmának a természetét – hiszen Jézus megmondta, Isten birodalma bennünk van (Lukács 17:21).

A fő oka annak, hogy Te is és én is megkerestük Jézust az, hogy ki akartunk szabadulni az állandó csaták és konfliktusok kötelékeiből. Ezért lettünk Isten országának polgárai. A Biblia azt mondja, hogy Isten országa igazság, békesség és öröm (Róm 14:17). Jézus követőiként ennek vagyunk örökösei, ez a mi örökségünk. Akkor miért van az, hogy olyan sokan, akik igazán szeretik Istent és meg fogják majd látni az Ő országát, akiket Ő hívott el, földi létüket olyan dologgal töltik, amitől olyan elkeseredetten igyekeznek megszabadulni?

Honnan ered ez a küzdelem? Mi a forrása? Erre a kérdésre keressük a választ, és megoldást találjunk a frusztráció és szenvedés ellen.

De olvasd csak el a fenti vers második részét. Jakab szerint valamennyi negatív dolog a test vágyaiból származik, amik „tagjaitokban vitézkednek”.

Elhiszed, hogy attól is konfliktusba kerülhetünk, ha valami olyan dolgot szeretnénk, amit Isten is nekünk szánt, ami az Ő akarata szerint van? Tudtad, hogy az is frusztrációt okozhat, ha Isten akaratát igyekszünk megvalósítani életünkben? Bizony, ha nem a megfelelő módon próbáljunk valamit elérni, az csak konfliktust, háborút, küzdelmet okoz.

Isten meg akarja menteni a házastársunkat, a gyerekeinket. Tudjuk, hogy ez az Ő akarata, hiszen az Igéjében kijelentette, hogy azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson (2 Péter 3:9). Mégis Te is és én is frusztráltnak érezzük magunkat – és keserűséget okozunk magunknak és másoknak – azáltal, hogy szeretteinket a saját magunk erejéből igyekszünk megmenteni.

Bármilyen furcsán is hangzik, lehetséges az, hogy harcba keveredünk Isten Igéje miatt. Ez gyakran megtörténik Krisztus testében.

Természetesen Isten akarata az, hogy megszentelt életet éljünk, de el sem tudjátok képzelni, mennyi konfliktust éltem már át amiatt, hogy szent akartam lenni. Mindig jó dolgot akartam cselekedni, de mindig rosszul tettem meg. Éppen ez az, amire Jakab figyelmeztet bennünket a fenti versben. Azt mondja, hogy azért támad küzdelem és konfliktus bennünk, mert a vágyaink – lehet, hogy teljesen jogos vágyaink – harcolnak tagjainkban.

Fordította: Berényi Irén

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 12.

"Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak."
Péld. 30:5

2015. március 19., csütörtök

Az elhitetés kora - A tudomány és a spirituális dolgok keveredése

Philip Yancey és Tim Stafford - Néhány jó király is képes változást hozni

2 Krónikák 20:15. Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené.

Bár a Biblia bepillantást enged az északi királyság, Izrael életébe is, amely már államiságának első napjaitól kezdve fokozatosan távolodik Istentől, mégis sokkal több figyelmet szentel a déli királyság, Júda prófétáinak és királyainak. Júda lakossága alig ötöde Izrael népességének, így ijesztő nehézségekkel találja magát szembe. A déli királyságnak azonban néhány szempontból mégiscsak előnyös a helyzete. A királyi család, Dávid leszármazottai, nagyrészt kimaradnak az északi országot sújtó véres cselszövésekből és politikai intrikákból. A jeruzsálemi templom hatalmas egységesítő erővel bír. Júda uralkodói közül (19 király és 1 királynő) legalább néhányan olyan kimagasló szellemi vezetői képességekről tesznek tanúságot, amihez hasonlót az északi országban nem találunk.
Általánosságban véve, Júda hűségesebbnek bizonyul az Istennel való szövetség megélésében, mint Izrael. Talán ez a legfőbb oka, hogy közel másfél évszázaddal túléli Izrael országának bukását.


Egy példa értékű vezető példa értékű imádsága

A 20. fejezet Jósáfátról, Júda első királyainak egyikéről szól, aki rendkívüli személyiség volt. Júda királyainak példája jól mutatja, hogy nem közönséges bátorságra volt szükség ahhoz, hogy valaki csakis Istenre hagyatkozzon, különösen háború idején. Jósáfát király iskolapéldáját mutatja a megfelelő hozzáállásnak. Amikor megszálló hadseregek fenyegetik, hatalmas imára hívja össze az egész népet. A csata napján egy kórust küld, hogy a hadsereg előtt menve Isten dicséretét énekeljék. Jósáfát taktikája inkább illik egy keresztény istentisztelethez, mintsem a harcmezőhöz, de bevált. Az ellenséges erők egymás ellen fordulnak, és Júda serege győztesen menetel haza.
A Krónikák második könyvében két nagyszabású imádságot is találunk: Salamon imáját a 6. fejezetben, valamint Jósáfát királyét a 20. részben, amelyre a kommentátorok gyakran mint modell imádságra utalnak. Jósáfát imája Isten dicsőítésével kezdődik, majd emlékezteti az Urat korábbi ígéreteire, feltárja a problémát, végül segítségért könyörög. Jósáfát bátorságát mutatja, hogy hálát ad Isten válaszáért, mielőtt az megérkezne. Meglehetősen vegyes történeti feljegyzés kellős közepén ragyog fel a nemzeti hit eme példája. Nyilvános imája és személyes példája által Jósáfát király megmutatja, mi történhet, ha egy uralkodó teljes bizalmát Istenbe veti.

2015. március 18., szerda

Joyce Meyer - Vallásosság

Oral Roberts - A Szellemben való imádkozás erejének kiaknázása 4.

Élénk emlékeim vannak arról, amikor kisfiúk voltunk a bátyámmal Vaden-nel és hajnali 4-kor felébredtünk, és hallottuk, ahogy Anya és Apa beszélgettek. És nagyon sok éjszaka felébredtünk álmunkból, amikor hallottuk őket suttogni és Jézussal beszélgetni. Én tényleg azt hittem, hogy Jézus ott lakott az otthonukban velünk! Barátom, ez nagyon figyelemre méltó gondolat, mert éppen ilyen csodálatos a Szent Szellem erejének birtoklása az életedben. Ez olyan, mintha Jézus testben élne a házadban!

Akkor miért nem tudtam felfogni mit jelentett ez, amikor Anya azt mondta, hogy ”Oral, imádkoznod kell … beszélned kell Istennel!” Az biztos, hogy Apa elszántsága azon az éjszakán, hogy a térdein fog maradni, és imádkozni, beszélni fog Istennel ÉRTEM, amíg nem lesz személyes kapcsolatom Jézussal, valahogy nagyon valóságos és rendkívül személyesnek kellett volna lennie a számomra. Elég szomorú, de nem volt az!

Nem arról van szó, hogy nem hittem Istenben. Olyan szülőkkel éltem együtt, akik szerették Jézust…de én teljesen érzéketlen voltam. Egy elkötelezetten vallásos családban nőttem fel, de nem emlékszem egyetlen egy vallásos érzésre egész életemben addig a bizonyos éjszakáig.

Tudod, a saját világomban éltem, a saját álmaim után rohantam, és saját gyermeki módra úgy gondoltam, hogy azok valóra válhatnak. Roberts Nagyapám bíró volt Oklahomában az Indián Rezervátumok napjaiban és annyira sokat jelentett nekem, hogy példaképpé vált az életemben. Talán ezért akartam ügyvéd lenni annyira. És még azon is mertem álmodozni, hogy egy napon Oklahoma kormányzója leszek!

A nagyapám egy hős volt, és ahogy felnéztem rá, a saját ambícióim nagy vakító istenekké váltak a számomra. Sőt mi több, meg voltam róla határozottan győződve, hogy ha kereszténnyé válok, akkor hangzatos ambícióimat nem tudom elérni. Ezért az álmaim útját állták az átalakulásomnak!

Most ne értsd félre, amit mondok. Nem volt semmi baj azzal a vágyammal, hogy ügyvéddé váljak, sőt még a gyermeki álmom sem volt rossz önmagában, hogy Oklahoma kormányzója legyek. De az, hogy én teljesen el voltam merülve valami teljesen másnak a létrehozásával az életemben, mint amit az Úr tervezett számomra, az rossz volt. Nem hajlottam az Úr felé egyáltalán, vagy afelé amit Ő akart az életemre vonatkozólag. Tehát még a fiatal korom kétségbeesett szélsőségében sem jelent meg az imádkozás és az Istennel való beszélgetés komolyan.

Fordította: Nagy Andrea

Elmélkedés az Igén

Hetente 1 alkalommal egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.

Legyen öröm az életedben

"Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm."
Zsoltár 30:6

2015. március 17., kedd

Joyce Meyer - Az elme megújítása

Joyce Meyer - Ne kergesd az áldásokat

Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy udvaraidban lakozzon. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!” Zsoltárok 65:5

Boldog = az angolban áldott (boldog, szerencsés, irigylésre méltó)

Ahelyett, hogy az áldásokat kergetjük, inkább Istent kellene kergetnünk. Ha Őt vesszük üldözőbe, Ő is üldözni fog minket az áldásaival. Ezért hívják néha Isten királyságát „feje tetejére állított királyságnak”.

Isten gazdasága nem úgy működik, ahogyan azt mi gondoljuk. Az első az utolsó, az utolsó az első. Ha többet akarunk, adnunk kell abból, amink van. Ha nagyok akarunk lenni Isten országában, másokat kell szolgálnunk. És ha áldásokat akarunk, ne gondoljunk rájuk. Isten tudja, mi az, amit szeretnénk, és mire van szükségünk. Ő meg akar áldani bennünket akkor is, ha soha nem kérjük.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 11.

"Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered Őt; akkor Ő igazgatja a te utaidat."
Péld. 3:5-6.

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Jöjjön el a Te országod 4.

Másodszor: a gyógyulás országa ez az ország, amelyet Jézus hozott el. Máté így úja le: „És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. És elterjedt az ő híre egész Szíriában: és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, démonizáltakat, epilepsziásokat és gutaütötteket; és meggyógyította őket. És nagy sokaság követte őt Galileából és a Tízvárosból, és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.“ (Máté 4,23-25)

Amikor Jézus meghirdette a mennyek országának jó hírét, ennek jeléül meggyógyított mindenféle betegséget. Honnan jön a betegség? A halál Ádam és Éva bűnének fizetsége. A halandóság pedig kiszolgáltatta az emberiséget a betegségnek. A Sátán miatt az emberiség nyakába szakadt az értelem zavara is, amelynek egy sor nyavalya lett a következménye.

Isten meg akarja bocsátani bűneinket, és azt szeretné, hogy egészségesen, betegségektől megszabadulva munkálkodjunk az Ő országáért. Ahol Isten igéjét hirdetik, és az emberek megtérnek, ott az isteni gyógyulás megnyilvánulásai is jelen vannak.

Amikor Keresztelő János börtönben volt, elküldte tanítványait Jézushoz, hogy választ kapjon erre a kérdésre: „ Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? "(Mát 11,3) Természetesen János tudta, hogy Jézus Isten fia, aki azért jött a földre, hogy az embereket megszabadítsa a bűntől. Jézus válasza volt a legfőbb bizonyíték, hogy Ő Isten országának a felállításáért jött: „És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok: A vakok látnak, és a sánták járnak; a leprások megtisztulnak, és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. “ (Máté 11,4-5) Jézus szavaiból egyértelmű, hogy a gyógyulás annak a jele, hogy Isten országa eljött a földre.

2015. március 13., péntek

Jó a jóga? Felszabadít vagy leigáz?

Egyre több vonzó képet és írást találhatunk ma már a jógáról, meditációról a különböző közösségi oldalakon. Sokan azt állítják, hogy a jógázás az egészséges életmód nélkülözhetetlen része, és nehezen tudsz olyan fitnesz-központot találni, ahol a szolgáltatások közt ne lenne ott a jóga. Nem beszélve arról, hogy újabban már keresztény színezetbe bújtatva is egyre jobban terjed! De nézzük, mit is ígér a jóga?
Például:
  • - egészségesebb leszel
  • - megtalálod önmagad, megoldódnak  a gondjaid
  • - sokkal ellenállóbbá válsz a betegségeknek
De vajon ezek tényleg igazak?! Tényleg önmagadat találod meg és nem valaki mást? És tényleg megoldódnak gondjaid a különböző gyakorlatok által?
Menjünk csak vissza az eredetére, hogy megtudjuk, valójában mit is rejtegetnek a szépen csengő ígéretek, mi is valójában a jóga eredete és valóságos célja. Hogy mindent tisztán láthassunk, először is fontos megismerkedni a jóga szó jelentésével: 

ÖSSZEKÖT, EGYESÍT, IGÁBA FOG

Vajon tudják az emberek, hogy milyen természetfölötti erők fogják őket igába? 
A jóga elméletének és céljainak lényege az Upanisadokban található meg, ami egy i.e. 8. és 4. század között keletkezett írás. Az aranyakák (erdei könyvek), amelyek az életük végét az erdőben remeteként leélő brahmanák (papok) művei. Az aranyakák nagyrészt filozófiai tartalmú művek,  amelyek később upanishad néven lettek ismertek.

Az upanisad jelentése: melléülés, a tanítvány leülése a mester melléAz Upanisadokban az isteneket kiengesztelő áldozatbemutatások és ceremóniák dominálnak. A későbbi felfogás szerint már az erkölcsi kultúrán, a tudat kontrollálásán és edzésén keresztül is lehetséges "belső áldozatot" bemutatni.Ezáltal az ember eggyé válhat a „Legfelsőbb Lénnyel” (amelyre „Brahman”-ként vagy „Mahátman”-ként hivatkoznak). 
 Szóval eredeti célja, keresztény világkép szerint tiszta bálványimádás 
Hány vallás rejlik tulajdonképpen a jóga mögött? 
A jóga céljait a különböző tradíciók, vallások többféleképpen is magyarázzák.
teista hinduizmusban: a jóga az az eszköz, amellyel az ember közelebb kerülhet istenhez és amely hozzásegítheti őt az istennel való egyesüléshez.
buddhizmus (ami nem követi a teremtő istenben való hitet) a jógában látja az utat a bölcsesség, a könyörületesség és a megértés felé.
nyugati kultúrák a jógát az önismeret fejlesztésére és a különböző életszemléletek egyesítésére használják.
Végül a hinduk a jógában az önfelismerést és a megvilágosodást hasonlóan értelmezik, úgy tartják, a jóga gyakorlása által feltárul az én isteni természete. 
 Most tulajdonképpen akkor melyiknek is higgyünk?!  
Mit is tartalmaz valójában a ma oly divatos modern jóga? Tartalmaz hinduizmusból származó tradicionális elemeket, mint például az erkölcsi és etikai alapelveket, a test megerősítésére és jó állapotának megőrzésére szolgáló pózokat, spirituális filozófiát, a guru által történő útmutatást, a mantrák ismételgetését, a légzés szabályozását és az elme meditációval történő elcsendesítését. Ezeket az elemeket általában adaptálják a nem hindu” jógázók számára. Más esetekben a jóga atradicionális tibeti elemekre és gyakorlatokra épül.  
Lehetséges az, hogy beépíted az életvitelébe a rendszeres jógázást - mondván egészséges életmódot akarsz  folytatni - viszont a vallásait és az eredeti céljait már nem fogadod el?! Lehet, hogy az elején ezt mondodde kizártnak tartom, hogy ha rendszeresen csinálod, végül nem fogsz behódolni jóga mögött rejlő vallásoknak, ”isteneknek”. 
Találtam még egy érdekes összeegyeztetést a jógával és a vallással kapcsolatban: A keresztény jógát. Megdöbbentő lehet, de tény, hogy vannak olyan „keresztények”, akik elismerik a jóga „kedvező” hatásait és használják azt saját spirituális világukban. 
Vajon mindenki tisztában van a jóga sötét oldalával? Hányan használnak különböző jóga gyakorlatokat arra, hogy relaxáljanakvagy megtalálják önmagukatvagy csupán azért, hogy kövessék a divatot anélkül, hogy tudnák, kivel kerülnek közösségbe a gyakorlatok által… 
 Egy kis extra: 
A ma divatos Nike Roshe cipő tervezője, Dylan Raasch rendszeres meditációjából nyerte ötletét. A cipő neve is egyenesen a japán rōshi (老師) szóból származik, mely “idős tanítót” jelent, és a Zen buddhista mesterek címe
nike-roshe-run-story-1.jpg
http://vigyazo.blog.hu/2015/03/13/jo_a_joga