2019. július 31., szerda

Németh Sándor - A történelmi és a végső Babilón 6.

BABILÓN, A SASSZÁRNYÚ OROSZLÁN

Dániel prófétának is volt látomása a pogány világbirodalmakról, melyekről könyvének 7. fejezetében ad leírást. A prófétának a Szent Szellem állatok képében mutatta meg a világbirodalmak belső természetét. Ebben a látomásban az arany fej megfelelője a sasszárnyú oroszlán. A feltápászkodó medve a Méd-perzsa Birodalommal azonos, vagyis az ezüst karokkal és mellel. Az ezután következő négyszárnyú párduc a Görög-makedón Birodalommal azonosítható, amely a rézből való hassal egyezik meg. A negyedik rettenetes és iszonyú vadállathoz hasonló nincs a természetben. „Vas fogai és érc körmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta." (Dániel könyve 7:19) Ez egyrészt a pogány Római Birodalom képe, másrészt pedig a végidőben felbukkanó tíz szövetséges vezető hatalomból álló világbirodalomra vonatkozik.

Az első állatkép, a sasszámyú oroszlán a Babilóni Birodalom természetének az erejét és hódításának sebességét, gyorsaságát fejezi ki.

A Jeremiás könyve 4. fejezetének 7. verse alapján Babilón mint oroszlán támad Izraelre, és elpusztítja földjét, városait lakatlanná teszi. A Je­remiás 49:22-ben pedig saskeselyűként repül és támadja meg Edomot. Az Ezékiel 17:3-ban ugyancsak mint nagy saskeselyű ragadja meg és fosztja ki áldozatát, Libanont.

A fenti három ige alapján megállapítható, hogy Babilón elnyomó, pusztító, kizsákmányoló erejét, képességét ábrázolja a sasszár­nyú oroszlán képe. Ahol Babilón szelleme jelen van, ott olyan állami-vallási hatalom alakul ki és működik, amely elnyomja, pusztítja és kifosztja az embereket, népeket, nemzeteket, és korlátozza őket abban, hogy a Szentírás alapján tiszteljék, keressék és imádják az élő Istent. Babilón első nagy áldozata és pusztításának célpontja az ószövetségi Izrael volt. A Jeruzsálemet, a Templomot leromboló, a bűnökért való áldozatot megsemmisítő Babilón indította el a zsidóságot több mint háromezer éves kálváriájára, pogány nemzetek közötti bolyongására.

BABILÓN BŰNEI

Isten Igéje szerint Babilón legnagyobb bűne a bálványimádás. Legismertebb istenei: Márduk - egyes magyarázatok szerint ez a főisten az írástudományok istene, mások szerint neve azt jelenti: 'a Mars az én Uram'. A kifejezés talán kapcsolatban van a héber marad: 'lázad' sémi megfelelőjével. Bél - a név annyit jelent: 'uralkodni, birtokba venni', a Baál név babilóni megfelelője, amely Márduk egyik neve. Nébó - 'kiált, üzen', egyesek szerint a Merkúr bolygó kultuszához kapcsolódott.

A babiloniak „istentiszteleteinek" elmaradhatatlan tárgyai, kellékei az aranyból, ezüstből, fából készült, különböző álló és hordozható szobrok és faragott képek voltak. Kegytárgyaik előtt meghajoltak és leborultak, azokat körmenetekben hordozták, és vallásos tiszteletben részesítették; (Ésaiás könyve 46:7). Isten haragját mindenekelőtt idegen istenek imádásával váltották ki. „Ledől Bél, elesik Nébó, oktalan barmokra kerülnek szobraik..." (Uo. 1a vsz.).

Egy másik dolog, amely Isten haragját felgerjesztette: az írástudók, varázslók, jövendőmondók ördögi tudománya.

"Tanácsaid sokaságában megfáradál; no álljanak elő és tartsa­nak meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik meg­jelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád. íme olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körülülhető parázs." Ésaias könyve 47:13-14.

A Szentírás szerint Babilónt súlyos felelősség terheli azért is, mert Isten örökségét elpusztította, lerombolta Jeruzsálemet és a Templomot:

"Benyelt engem, megemésztett Nabukodonozor, a babilóni király, üres edénnyé tett engem, benyelt engem, mint a sárkány, betöltötte hasát az én csemegéimmel, és kivetett engemet. Az énrajtam esett erőszak és az én testem Babilónra térjen, azt mondja a Sionnak lakója, és az én vérem Káldeának lakosaira, azt mondja Jeruzsálem!" Jeremiás könyve 51:34-35

Jeremiás próféta Babilónt Jeruzsálem nagy riválisaként és ellenségeként írja le. A próféta kárhoztatja a pogány birodalmat azért is, mert Izraelt, Jeruzsálemet és a templomi áldozatot elpusztította.

Az ószövetségi Izrael világ felé való missziójának központi magja az egy Istenben való hit (monoteizmus) hirdetése és bemutatása volt. Bábel és a Babilóni Birodalom ellenben a politeizmust terjesztette el a világban. Az izraeli istentiszteletet szigorúan Isten útmutatásai és rendeletei alapján dolgozták ki. Ezzel szemben a babilóni kultuszok, vallásos liturgiák részben emberi, részben démoni ihletettségű elemekből tevődtek össze.

Dániel könyve szerint Nabukodonozor egy személyben volt Ba­bilón legfőbb politikai és vallási vezetője is. Elrendelhette új istenek tiszteletét, megváltoztathatta a szertartások rendjét, formáját, és saját teológiai értekezéseit kötelező érvényűvé nyilváníthatta a birodalom minden lakosa számára. Izraelben viszont - Mózes törvénye alapján - a politikai és katonai hatalmat birtokló király nem szólhatott bele JHVH (Jahve) tiszteletébe, a papok kiválasztásába, szolgálatába, nem építhetett saját ötlete szerint templomokat, nem állíthatott fel más istenek számára bálványokat, és nem végezhetett papi szolgálatot. A király hatalmát erőteljesen korlátozta az a tény, hogy sze­mélye, életmódja és tekintélye is alá volt rendelve Mózes törvényének, az ott leírt istentiszteleti rendnek és vallásos gyakorlatnak.

Az ószövetségi törvények szétválasztották a papi rendet a királyi hivataltól. Ez tulajdonképpen az állam és az egyház szétválasztásának elvét tartalmazta. A két intézmény tekintélye mellett Izraelben (legalábbis amíg Mózes törvénye szerint vezették az életüket) a prófétai hivatal karizmatikus tekintélye is a társadalom köztiszteletének örvendett. A prófétai hivatalt csak közvetlenül Isten által elhívott, a Szent Szellem által felkent ember tölthette be, akinek karizmatikus tekintélyét s a Szent Szellemtől nyert üzenetét egész Izraelnek (a politikai és a papi rendet is beleértve) a Szentírás előírása szerint tiszteletben kellett tartania.

Ezzel szemben a babilóni király korlátlan hatalommal rendelkezett országa és saját törvénye felett is. Egy személyben birtokolta a királyi, papi, prófétai tekintélyt. Ezzel a koncentrált, abszolút tekintéllyel pedig Isten Igéje ismeretének hiányában úgy élt, ahogy tudott és akart. Babilón a Szentírásban az Istentől emberre átruházott tekintéllyel való visszaélés negatív példája is.

Az első államot (városállamot) Noé után pontosan Bábelben szervezte meg Nimród. Erre tulajdonképpen Isten Igéje is felhatalmazta, ugyanis a vízözön után Isten jogot adott az embernek arra (amivel nem rendelkezett a vízözön előtt!), hogy ítéletet gyakoroljon embertársa felett, ha az embert ölt (Mózes 1. könyve 9:6). Azonban Isten Igéje nem adott jogalapot arra, hogy az ember vagy valamiféle emberi szervezet, például állam elnyomjon embereket.

Az állami tekintély kizárólagos célja a Szentírás alapján a gonosz megtorlása, a bűn büntetése lehet. A Bibliában azonban láthatjuk, hogy Bábel ezzel a tekintéllyel szélsőségesen visszaélt, és olyan állami, vallási rendszert honosított meg a földön, amely minden későbbi elnyomó pogány rendszer ősanyja lett. Az Istentől kapott tekintélyét messze túllépő babilóni rendszer egy személy kezébe összpontosította a szellemi, a politikai és a vallási tekintélyt, és az abszolút hatalom birtokosa így vallási tisztelet tárgyává is vált az elnyomása alatt lévő emberek előtt. Babilónt felelősség terheli, mert elterjesztette a földön azt az eszmét, hogy az alattvalóvá süllyedt ember Isten helyett a királyért, a birodalomért és annak rendjéért él, hogy ittléte alatt Isten tetszésének keresése helyett az állam urainak kegyeiért végzi fáradságos munkáját.

Isten Igéje Izraelt elérhetetlen távolságban akarta tartani a babilóni hatalmi berendezkedéstói. Mózes olyan hatalmi rendszert írt elő Izraelnek, amely az egyént és az egész népet egyaránt védelmezi a gonosszal és a bűnnel szemben azért, hogy zavartalanul meg tudja őrizni szívét a mindenható Isten szeretetére, imádására, és hasznos, szorgalmas munkájának eredményét Isten felé hálás szível élvezhesse. Izrael engedetlensége és összeomlása súlyos következményekkel járt a földön élő minden nemzet számára, mert így a babilóni rendszer egyeduralkodó helyzetbe került a földön, és meghatározta az eddigi történelmi haladás menetét, így az ez ellen ható rendszerek építése sem tudott igazából mély gyökeret ereszteni eddigi civilizációnkban, politikai, vallási kultúránkban. A prófétai ígéretek alapján azonban okkal reménykedhetünk abban, hogy végül is az emberiség földi berendezkedésének Isten által kidolgozott rendszere fog diadalmaskodni a babilóni mintával szemben.

Forrás: Új Exodus Magazin

2019. július 29., hétfő

Ruff Tibor - Késvén pedig a vőlegény...

Máté 25:5 Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.

Nagy felelősség van a bibliafordítókon, amikor ezt a versszakot fordítják, mert kétféleképpen is lehet fordítani:

1. mind a 10 szűz először elszunnyadt, és azután elaludt.
2. némelyik elszunnyadt, némelyik pedig elaludt. Az álmossággal mindegyiknek problémája volt, de nem mind aludt el.

Miért használ Jézus 2 kifejezést, hogy elbóbiskoltak ill. elaludtak? A fordítások közül inkább a 2. verzió az, ami jó, hiszen voltak olyan szüzek, akik elbóbiskoltak, de nem aludtak el.

A zsidóknál van egy olyan szokás az ünnepi vacsorákon, hogy ha valaki elaludt, akkor az nem folytathatta a vacsorázást, hanem hazaküldték. Aki csak elbóbiskolt, az maradhatott. Jézus erre utal itt. Hogyan lehetett ellenőrizni, hogy ki az, aki elaludt és ki az, aki csak elbóbiskolt? Megkérdezték tőle, hogy miről beszéltek a körülötte lévő emberek. Ha meg tudta mondani, hogy miről, akkor nyilván csak elbóbiskolt, de nem aludt el, ezért ott maradhatott.

Elbóbiskol = nagyon erősen rátör az álmosság, de küzd ellene. Leesik a feje, de küzd. Mint néhányan itt az alkalmon is. :-) Az őrségben is hajnal felé a legnehezebb. 4 x 3 órás váltások vannak, amiben a legnehezebb időszak a hajnali 3-6 óra közti. Ilyenkor még alva, beszéd közben is elalszik az ember.

Az egyházat a szellemi álmosság támadja rendkívül erősen. Az okos szüzeket is megtámadta az álmosság. Nem volt olyan a szüzek között, akit ne támadt volna meg. Még a legjobban odafigyelőknek is meg kell küzdenie ezzel. A szellemi álmosság azt jelenti, hogy az Ige olvasását, az imádkozást, a bizonyságtevést elhagyod.

Amikor csak bóbiskolsz, akkor elhagyod ezeket, de ráébredsz, hogy ez nem jó, és összeszeded magad. Szól hozzád az Ige, hogy ez nem jó így, és változtatnod kell. Amikor bóbiskolsz, akkor úgy érzed, hogy ez jól van így. Egész nap úgy elvagy, hogy nem is teszel szellemi tevékenységet.

Minden szűznek van ezzel problémája. Ettől még nem vagy rossz keresztény. Ez megjelenik az egyházban. Az a nagy baj, ha nem küzdesz ez ellen, nem kapod fel a fejed, nem iszol egy szellemi kávét, hogy újra ébren legyél! Az sem baj, ha megint megtámad ez, de az baj, ha nem szólal meg a jelződ! A kereszténységre nem vonatkozik az a felirat, ami az autópályán van: „Ha fáradt, álljon meg!”

Isten azt kérdezi, hogy azért hallod, hogy miről volt szó? Tapasztalatom, hogy amikor nem tudok jönni összejövetelre, felhívok 2-3 embert, hogy miről volt tanítás, akkor csak ez a válasz: Jó volt. Erre én: De miről volt szó? Válasz: "Ö..ö..ö..ö. Megnézem a jegyzetemet, és visszahívlak." Ez nem jó! Téged is haza fognak küldeni a vacsoráról, ha ilyen vagy!

Lukács 22:39 És kimenvén, méne az ő szokása szerint az Olajfák hegyére; követék pedig őt az ő tanítványai is.
Luk 22:40 És mikor ott a helyen vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
Luk 22:41 És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,
Luk 22:42 Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!
Luk 22:43 És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt.
Luk 22:44 És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.
Luk 22:45 És minekutána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá őket a szomorúság miatt,
Luk 22:46 És monda nékik: Mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.

Jézusnak rendkívül nehéz volt imádkoznia ezen az éjszakán. Vért izzadt a küszködéstől, hogy át tudja törni a sötétség erőit, falait. Mi ilyen nehézségbe soha nem fogunk kerülni, mert Őt minden rossz, gonosz, sátáni erő körülvette. Hiszen minden ember minden bűnének minden következményét magára vette. A mi küzdelmeink picik, töredékesek ezekhez képest. Amikor küzdesz az imádkozásban, akkor emlékezz meg erről!

Az orvostudomány ismeri ezt a vérizzadást. Ez nem csoda volt, ami ott történt. Rendkívül nagy szorongáskor lép fel ilyen. A tanítványok nem bírták ezt, és elaludtak. A szomorúság miatt. Nem tudtak szembe nézni az előttük lévő terhekkel. Az alvásba menekül ilyenkor az ember.

Azok a dolgok, amiket az ember az ima, az igehirdetés helyett tesz, azok menekülések. A nyárnak van ilyen veszélye. Szabadság, meleg, napsugár, öltözködés. Ezek a szélsőséges megnyilvánulásai az időjárásnak sem normálisak. A 4 angyalnak az ég 4 táján, akik vissza vannak tartva, nehéz az, hogy ne pusztítsanak az emberek bűnei miatt.

 Rendkívül erősen mennek a dolgok rossz irányba. Ne csapjon be, hogy te a kis magánszférádban elvagy! Ez hamis biztonság! Ösztönözd magad, hogy ne menekülj el a szellemi élet elől, az igeolvasás elől! Nyáron gyűjt az eszes fiú!

2019. július 25., csütörtök

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 5.

g). Mindenütt jelenvaló

A Fiú mindig, mindenütt jelen van. E tulajdonság miatt képes népével együtt lenni bárhol, ahol az Ő nevében összegyűlnek. 
Máté ev. 18: 20, 28: 20; "Mert a hol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"

Ján ev. 3: 13; "És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennybõl szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van."

h). Változhatatlan

A Fiú változatlan és változhatatlan, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, mind jellemében, mind tulajdonságában. 

Héb. 1: 12, 13: 8; "És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz."

Zsoltárok 102: 27-29; "Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak.

28 De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.29 A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az õ magvok erõsen megáll elõtted."

Malakiás 3: 6. "Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!"

i). Tévedhetetlen

A Fiú tévedhetetlen. Képtelen tévedni vagy hibázni. Csak Isten tévedhetetlen. Egy ember sem téved hetetlen. Jézus sosem mondott egy rossz vagy téves szót sem, mert szavai az Atya szavai voltak. 
Ján. ev. 12: 44-50; 14: 6. "Jézus pedig kiálta és monda: A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. 45 És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem. 46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz. 47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. 48 A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki õt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. 49 Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, õ parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. 50 És tudom, hogy az õ parancsolata örök élet. A miket azért én beszélek, úgy beszélem, a mint az Atya mondotta vala nékem."

Ő az Igazság.

J). Uralkodó

Minden térd meghajol Isten Fia előtt, tehát Istennek vallja Őt, mivel Ő a királyok királya és az Uraknak Ura. 

Fil. 2: 9-11; "Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére."

Ésa. 9: 6; "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"

Jel. 19: 16; "És az õ ruháján és tomporán oda vala írva az õ neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura."

Mt. ev. 25: 31-34. "Mikor pedig eljõ az embernek Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének királyiszékébe. 32 És elébe gyûjtetnek mind a népek, és elválasztja õket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktõl. 33 És a juhokat jobb keze felõl, a kecskéket pedig bal keze felõl állítja. 34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felõl állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta."


Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

John C. Lennox idézetek

AZ INFORMÁCIÓ MINT ALAPMENNYISÉG

Ezen a ponton a teológia hallatni akarja a hangját, mivel valami nagyon fontos és érdekes mondanivalója van. A Biblia első fejezete Isten teremtő tevékenységének mindegyik aktusát ezzel vezeti be: "Akkor ezt mondta Isten." például: "Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság." (1 Mózes, 1,3). János apostol a teremtés leírásában magasabb szintre emeli Isten „szavát”: "Kezdetben volt az Ige... Minden általa lett." Az „Ige” görög megfelelője a „Logosz”, amit a görög filozófusok az univerzum mögött rejlő racionális elvre használtak. János azt állítja, hogy az univerzum mögött nem egy elvont racionális elv, hanem egy személyes Isten van. Sőt azt mondja, hogy Isten, mint az Ige forrása, mint maga az Ige, van a teremtés középpontjában. Ebben az összefüggésben az „Ige” szó a parancs, a jelentés, a kommunikáció - röviden az információ fogalmát juttatja eszünkbe, és persze a megvalósításához szükséges teremtő energiáét. Tehát a teremtő aktus bibliai elemzésének középpontjában az a fogalom áll, mely a tudományban is központi jelentőségű - az információ fogalma. Az "ezt mondta Isten..." fordulat nagyon egyszerű, mindenki számára mindenkor érthető, ugyanakkor tartalma és következményei nagy horderejűek. És ez az a gondolat - Isten az információ és energia forrása -, amelyet a Bibliának a teremtésre vonatkozó majd mindegyik állítása hangsúlyoz.

A Zsidókhoz írt levél írója ekként fejti ki ezt a gondolatot: "Hit által érijük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy hogy a nem láthatókból állt elő a látható." (Zsidókhoz írt levél 11,3) Mármost az információelmélet hangsúlyozza, hogy az információ láthatatlan. Hordozói lehetnek jól láthatók - mint a papír és az írás, a füstjelek, a televízió képernyője vagy a gének stb. - de maga az információ láthatatlan és anyagtalan. Mi megírjuk ezt a könyvet. Az Olvasó elolvassa. A könyvről fotonok verődnek vissza, és a szemébe jutnak, ahol elektromos impulzusokká alakulnak, és az agyba továbbítódnak. Tegyük fel, hogy egy barátjával szóban valamilyen információt közöl ebből a könyvből. A hanghullámok az információt a szájától a barátja füléhez viszik, ahol elektromos impulzusokká alakul, és az agyába továbbítódik. A barátja ezek után birtokolja a mi agyunkból származó információt. De közben semmilyen anyagi dolgot nem adtunk át neki. Az információ továbbításában több anyagi közeg is részt vett, de maga az információ nem anyagi.

A modern fizika fényében nagyon meglepő, hogy ez a bibliai elemzés az Igét (Információt) mint fogalmat még az anyagnál és energiánál (vagy tömegenergiánál, ahogy manapság sok fizikus mondaná) is alapvetőbbnek tekinti.

Az anyag és az energia a teremtett dolgok kategóriájába tartozik, az Ige azonban nem. Az anyagot és az energiát az Ige teremti - "Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött (János 1,3). Tehát ebben az értelemben az információ megelőzi az anyagot és az energiát.

Pontosan ezt vetette fel a New Scientist egyik vezércikke (1999. január 30., 3. o.). Az információs forradalomról írva, amelynek óriási hatása van mind az ultrasebességű információ-feldolgozó gépek feltalálásában, mind a biológiai mechanizmusok csaknem elképzelhetetlen információ-feldolgozó képességének felfedezésében, Paul Davies ezt mondja: „Az információ fogalmának a természetre való alkalmazása furcsa sejtést sugall. Rendszerint úgy képzeljük el a világot, hogy az egyszerű, csomószerű anyagi részecskékből áll, valamint információból, amely származtatott jelenségként kapcsolódik az anyag speciális, szervezett állapotaihoz. De lehetséges, hogy fordítva van: talán az univerzumban az információ az elsődleges, az anyagi tárgyak pedig csupán az információ komplex, másodlagos megnyilvánulásai.”

Davies azt mondja, hogy ezt a gondolatot először az ismert fizikus, John Archibald Wheeler vetette fel 1989-ben, de - mint láttuk - már több ezer éve a levegőben van!

Ennek a felvetésnek, vagyis hogy az információ alapvető mennyiség, mélyreható következményei vannak az univerzum és a saját magunk megértése szempontjából. Növeli azon következtetésünk - mint a legjobb magyarázatra való következtetés - súlyát, hogy az univerzum mögött egy tervező intelligencia rejlik. Azt is maga után vonja, hogy a materialista filozófusok ortodox redukcionista hite hamis, mivel megmutatja, hogy külön információ bevitele nélkül az anyag és az energia nem rendelkezik az élethez szükséges, információban gazdag struktúrák kialakításának képességével.

2019. július 23., kedd

Németh Sándor - A történelmi és a végső Babilón 5.

BABILÓN, AZ ARANY FEJ

Izrael után Júda is elszakadt a szövetség igéitől, a próféták megtérésre felszólító üzenetét megvetette, sőt a prófétai kijelentésekkel szemben az idegen istenek tiszteletét, a bálványimádást, az okkultizmust védelmezte. Izrael és Júda Istene a pártütő népet a babilóni fogsággal büntette meg. Isten ítéletének végrehajtója, Nabukodonozor építette fel újra Babilón városát. Az ő nevéhez fűződik az Újbabilóni Birodalom kialakítása, amely egészen Egyiptom határáig terjedt.

A Dániel könyvében szereplő pogány világhatalmak történelmi fejlődésének útja a Nap pályájához hasonlóan keletről nyugatra tart, és az éjszakával fog végződni, amely időszakról Jézus azt mondta, hogy abban senki sem munkálkodhat. E birodalmakról szóló nabukodonozori álmot Dániel prófétának sikerült Isten kijelentése által megfejtenie.

"Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. Te, oh király! Királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken: te vagy az arany fej. És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te, és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel."
Dániel könyve 2:36-43.

A fenti prófécia alapján a pogány hatalmak sorrendje i. e. 606-tól a következő: 1. Újbabilóni Birodalom- arany fej; 2. Méd-perzsa Birodalom - ezüst mell és karok; 3. Görög-makedón Birodalom - réz törzs; 4. Római impérium, - két vasláb. A pogány nemzetek idejének az utolsó időkbe nyúló része a vasból és cserépből készült tíz ujjnak felel meg. Ez tízszarvú veres fenevad formájában jelenik meg a Jelenések könyvében (uo. 13:17-18).

Az óriási szobrot alkotó fémek értékének csökkenése a hatalmak Isten Igéje szerinti minősítését tükrözi. Az arany fej Babilont jelenti, amely első a pogány világbirodalmak rangsorában. Ez Babilon királyának és királynőjének első olyan műve a történelemben, amelyet Izrael szétzúzására állítottak fel, Isten megengedő akarata által.

A Bibliában közölt álomból nyilvánvaló az is, hogy a világtörténelmen végigvonuló pogány birodalmak egységes organizmust alkotnak, amely az arany fej irányítása alatt áll. Tehát Babilon szellemének jelenléte minden világhatalmi formációban megtalálható mint fő irányító centrum. A Szent Szellem a pogány népek Babilón szelleme által történő földi uralkodásának idejét és jellegét egy test képében fejezte ki. A más és más történelmi időben és térben fellépő világhatalmak különböző küldetésük, szervezeti formájuk ellenére is a babilóni szobornak, ugyanannak a fémtestnek a részei, tagjai. Küldetésük, vezető szerepük a földön Izrael bukásával kezdődött, és az Isten országának látható módon való eljöveteléig fog tartani.

Ifjúsági Konferencia 2019 - Németh S. Judit


IFKO 2019 - Németh S. Judit from Ifjúsági Konferencia 2019 on Vimeo.

Ifjúsági Konferencia 2019 - A szív megnyitása


IFKO 2019 - A szív megnyitása from Ifjúsági Konferencia 2019 on Vimeo.

Ifjúsági Konferencia 2019 - Istenbe vetett bizalom


IFKO 2019 - Istenbe vetett bizalom from Ifjúsági Konferencia 2019 on Vimeo.

Ifjúsági Konferencia 2019 - Isten ügyének a szolgálata


IFKO 2019 - Isten ügyének a szolgálata from Ifjúsági Konferencia 2019 on Vimeo.

2019. július 22., hétfő

Frank Hammond történetei 5.

BÜSZKESÉGTŐL FELFUVALKODVA

Egy másik alkalommal egy pásztor tizennégy éves fiában találkoztunk újra a büszkeség szellemével. A szellem úgy manifesztálódott, hogy a fiú mellkasát természetellenesen megnövelte. A fiú maga semmiképpen sem tehette ezt saját magától. Természetfeletti volt az egész. Úgy nézett ki a fiú, mint egy gyík, amelynek akkorára duzzad a torka, mint egy lufi.

Pál azt írja a korinthusiaknak: „Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna” (1Korinthus 5:2). „Rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette a mi írva van, hogy senki se fuvalkodjék fel [a görög phusioo azt jelenti: büszkeségtől felfuvalkodni] az egyikért a másik ellen.” (1Korinthus 4:6)

A sátán és a démonai természetüktől fogva felfuvalkodottak. A színpad közepén akarnak állni, hogy mindenki hallja a hangjukat, még akkor is, ha a kiűzetés küszöbén vannak. Üres hencegéssel vannak tele.

Egy ember szabadításakor a démonok rajta keresztül kezdenek beszélni és hencegni:

- Én erősebb vagyok nálad. Soha nem fogsz kiűzni engem innen! Úgyis elfáradsz, lefekszel aludni, de én itt maradok. Sőt, sokkal erősebb leszek, mint annakelőtte!

- Te csak egy felfuvalkodott szellem vagy! Jézus vére erősebb nálad! Megparancsolom, hogy távozz Jézus nevében!

- De hová menjek? – vinnyogta a büszke szellem, miközben kitakarodott.

Hová mennek a démonok? Jézus azt tanította: „Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál.” (Máté 12:43) Minden dicsekvésük és szájhősködésük hiábavaló. Jézus azt mondta:

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.” (Lukács 10:19)

A DÉMONOK ELISMERIK A VÉRBEN REJLŐ ERŐT

„Legyőzték őt a Bárány vérével” (Jelenések 12:11)

Még nem olyan régóta foglalkoztunk a démonok kiűzésével, amikor észrevettük, Jézus vérének hatalmas ereje mennyire megrémíti és legyőzi a démonokat. Libbie, a menyünk, nagyon tanítható volt és éhezett Isten dolgai után. Amikor megosztottuk vele a szabadítás igazságát, azonnal készen állt elfogadni. Amikor elkezdtük előhívogatni a zaklató démonokat, azonnal a földre vetették őt. Ott térdeltem a vonagló teste mellett, és emlékeztettem a démonokat a vér erejére. A megszólított démon hangosan így kiáltott:

- Ne beszélj nekem Jézus véréről! Ki nem állhatom! Olyan erővel rendelkezik, amilyennel mi nem. Olyan vörös, olyan meleg, olyan élő! Mindent betakar.

Nem a démonoktól tanulunk teológiát, mert tudjuk, hogy hajlamosak a hazugságra. Ugyanakkor, ha a démonok a Felkenttel és az Ő vérének erejével szembesülnek, azonnal hangosan megvallják az igazságot, teljesen olyanok, mint akik már maguk is szembetalálkoztak Jézussal.

„Mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.” (Márk 1:24)

Utána megkérdeztük a menyünket, mit tapasztalt a szabadítás alatt. Hallotta, amint rajta keresztül beszél a démon, ugyanakkor a lelke teljes békességben volt.

- Papa (így hívott engem) annyi szeretetet láttam a szemedben. Jézus szeretetét láttam a szemedben.

Micsoda leckét kaptam! Amikor szabadító szolgálatot végzünk, terrorizáljuk és legyőzzük a démonokat, ugyanakkor Jézus szeretetével és békességével is szolgálunk a szabadulók felé.

Fordította: Berényi Irén

2019. július 17., szerda

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 4.

e). Mindenhatóság
A Fiú mindenható. Ő a teremtője és fenntartója az egész világmindenségnek.

Kol. 1: 16-17. "Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek; És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õ benne áll fenn."

Ef. 3: 9; "És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felõl, a mely elrejtetett vala örök idõktõl fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;"

Héb. 1: 10; "És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek mûvei az egek."

Jel. 3: 14; "A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hû és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete."

Jn. ev. 1: 3, 10; "Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt."

I.Kor 8: 6. "Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitõl [van] a mindenség, mi is õ benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által [van] a mindenség, mi is õ általa."

1). Hatalma van a mennyben 
Máté ev. 28: 18. "És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön."

2). Minden hatalom az övé a földön 
János ev. 17: 2. "A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál."

3). Hatalma van az egész természet felett 
Máté ev. 8: 23-27. "És mikor a hajóra szállt vala, követék õt az õ tanítványai. És ímé nagy háborgás lõn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; õ pedig aluszik vala. És az õ tanítványai hozzámenvén, felkölték õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk. És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lõn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki."

4). Hatalma van a démoni seregek felett 
Lukács ev. 4: 35-41. "És megdorgálá õt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberbõl! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belõle, és nem árta néki semmit. És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek? És elterjede a hír õ felõle a környék minden helyén. Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érette. És [Jézus] mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá õt; és õ azonnal felkelvén, szolgála nékik. A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, õ hozzá vivék azokat; õ pedig mindegyikõjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá õket. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De õ megdorgálván, nem engedé õket szólani, mivelhogy tudták, hogy õ a Krisztus."

5). Hatalma van az angyali seregek felett 
I.Péter 3: 22; "A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erõk."

Efézus 1: 20-22. "A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erõn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendõben is: És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,"

6). Hatalma van a mindenség felett 
Héb. 1: 3. "A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban."

f). Mindentudás

A Fiú, istenségének köszönhetően, mindentudó. Semmi sincs rejtve előtte. 
János ev. 16: 30. "Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen: errõl hiszszük, hogy az Istentõl jöttél ki."

Kol. 2: 3; "Akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve."

Héb. 4: 12-13; "Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna elõtte, sõt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei elõtt, a kirõl mi beszélünk."

Jel 2: 23. "...és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója..."

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. július 16., kedd

Ruff Tibor – Jézabel szelleme 4.

1Kir 19:11 És monda: Jöjj ki és állj meg [ezen] a hegyen, az Úr előtt. És íme ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; [de] az Úr nem [vala] abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem [volt] a földindulásban sem.
1Kir 19:12 És a földindulás után tűz jöve, de nem [volt] az Úr a tűzben sem. És a tűz után [egy] halk és szelíd hang [hallatszék].

3 nagy erőhullám ment el az Úr jelenléte előtt:
- szél – sziklákat görgetett
- földrengés
- tűz

Ezek az erőmegnyilvánulások sem tudták Illés szívének legmélyét elérni. Ez is előfordul, hogy a Szent Szellem erőmegnyilvánulása sem tudja az ember szívének közepét úgy megfogni, és úgy megy haza, hogy a szíve száraz, üres maradt. Az ember ilyenkor magát vádolja, hogy mi van velem, nem stimmel valami. Annyira meg tudja az ember szívét sebesíteni, hogy a Szent Szellem nagy erőhullámai sem tudják az ember szívét kimozdítani, még ha fizikai megnyilvánulások történnek is.

Fontos, hogy ilyenkor nem szabad vallásosnak lenni és szuper-szelleminek, hanem tovább kell menni, nincsen semmi gond. Nagyon fontosak az erőmegnyilvánulások, hogy kirengessenek téged, hogy kimozdulj, hogy összedőljenek a falak, akadályok.

Szél és a tűz is fontos. De ezzel még nem fejeződött be Isten munkája benned.

Halk és szelíd hang hallatszott, ez volt az Úr. Amikor ez a hang megszólal a szívedben, nem angyalokon, pogácsákon keresztül, hanem a belsődben, halkan és szelíden meghallod az Úr hangját, akkor jön létre az a közösség, amely a Jézabel szellemét meg tudja törni az életeden. Megkapod az összes nehézségre a megoldást az életedben. Legyél abban Illés követője, hogy addig keresed Isten jelenlétét, amíg ez a halk és szelíd hang nem szólítja meg a szívedet, addig maradj ott Isten jelenlétében!

1Kir 19:13 És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arcát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és íme szózat [lőn] ő hozzá, amely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés?
1Kir 19:14 És ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
1Kir 19:15 És monda az Úr neki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor oda jutándasz, kenjed királlyá Hazáelt Szíriában;
1Kir 19:16 És Jéhut, a Nimsi fiát kenjed királlyá Izraelben, és Elizeust, az abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe.

Még egyszer elmondta nehézségét, búsulását. Isten szól hozzá, és ad neki egy cselekvési tervet, nem érzeleg Isten, hanem egy cselekvési tervet ad. A belsődben némán szól, de mégis szól, ezt nem hallod a füleddel. Látszólag praktikus válasz volt, amit Isten Illésnek mondott.

Isten praktikus válaszában békességed lesz, ebben lesz egyedül békességed, ez az egyedüli gondolat, kiút magatartás, amit teljes békességgel tudsz követni. Minden ösvénye békesség. Szent Szellem vezetését mindig a belső békességről lehet megismerni.

Nem érzelgősködött Isten, hanem kiigazította Illést, hogy van még 7000 ember. Nem igaz, hogy egyedül van, vannak még igazak, akik küzdenek. Levette a sötét szemüveget Illés, és visszatért, elkezdte tenni újra a dolgát.

Nagyon fontos, hogy tegyük a dolgunkat. Reggel ima után tegyük a dolgunkat, mert imában rátettük Istenre a gondjainkat, mert egyébként lelkileg tönkremész. Ki kell lépni abból a dologból. Hit cselekedete a te részedről, hogy nem adod fel, hanem csinálod tovább a dolgaidat, ahogy kell. Örülj, hogy nincs időd gondolkozni azon, hogy mi lesz. Örülj, hogy van dolgod, feladatod, és hidd, hogy Isten is teszi az Ő dolgát!

Illés is tette, ilyen módon megújult, megelevenedett.

Jéhu végezte ki Jézabelt. Ő is kapott nagy dózis kárhoztatást, de nem az a típus volt, akire bármikor bármilyen kárhoztatás is hatott volna. Mindenkit kiirtott aki elé került, nyilván ez sem jó, de ilyen ember kellett akkor.

Ismerd fel ezt a szellemet, sokaknál okozta az elmúlt napokban, hogy nehezen tudott imádkozni, nem tudod koncentrálni a munkára, ok nélküli fizikai fáradságot is létre tud hozni, kárhoztatást, gyötrést, bűntudatot hoz az emberre, sötétebben látod a világot.

Bár sok sötét dolgok van a világban, de él az Úr, aki világít ezért a világ nem sötét. Amikor a kegyelem napja véget ér, a Nap fekete lesz a Hold vérré válik. Amíg a Nap nem fekete, hanem világít, az igehirdetés Isten részéről, hogy tart még a kegyelem napja.

Aki az Úrra néz, annak az arca felvidul, ha terhek alá kerülsz, az Úr küld hozzá hírnököket. Ma is kaptál hírnököt, ne tedd azt, hogy megeszed a pogácsát, és visszafekszel a fenyő alá! Kezdj el úgy imádkozni, hogy behatolsz oda, ahol az Úr szavát a szellemed meg tudja hallani. Ez több imát, erőfeszítést igényel.

Lehet, hogy 2-4 órát imádkozol éjszaka ezért. 4 óra alvással egy felnőtt ember elvan egyszer. De ha csendben imádkozol 3-4 órát, nagyobb eséllyel hallod meg a halk és szelíd hangot. Ad egy kivezető utat, hogy meglásd az alagút végét.

Egyetlen út, amiben békességed van, te is kijutsz a keskeny úton a bozótosból! A hitet tényleg nem lehet látni tapasztalni, csak valahogy csinálni, követni lehet. Ha arra vársz, hogy érezd a hitet, nem fogsz semmit érezni, nem fogsz semmit sem látni.

Ha kitartsz a jó cselekvésben az Úr megáld! Leplezzük le, kötözzük meg hatástalanítsuk magunkon a gyülekezeten, az országon ezt a szellemet! Ámen!

2011. 08.

2019. július 15., hétfő

Joyce Meyer - Őszintén a depresszióról 16.

Figyelj arra, mit mond Isten rólad

"Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában."
Efézus 1:6

Isten nem szeretné, ha frusztráltak és hitványnak éreznénk magunkat. Azt szeretné, ha végre észrevennénk, hogy olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk.

Az ördög állandóan azt mondja, milyenek nem vagyunk, Isten azonban azt mondja, milyenek vagyunk – az Ő szeretett gyermekei, akik olyan kedvesek számára.

Isten soha nem emlékeztet arra, mekkorát zuhantunk, mindig arra emlékeztet, milyen messzire jutottunk. Arra emlékeztet, mennyi nehézséget leküzdöttünk, milyen jól végezzük a dolgunkat, mennyire értékesek vagyunk az Ő szemében, mennyire szeret bennünket.

Az ördög azt sugallja számunkra, hogy Isten nem fogad el bennünket, mert nem vagyunk tökéletesek, Isten azonban azt mondja, hogy az Ő szeretett Fiában elfogad bennünket, hiszen egyszer már megtette ezt értünk. (ld Efézus 1:6)

Isten azt akarja, hogy tudd, a keze mindig fölötted van, az angyalai vigyáznak rád, a Szent Szelleme mindig veled van és benned van, bármit teszel a segítségedre siet.
Azt akarja, hogy tudd, Jézus a barátod, és ha minden nap Vele járunk, jó dolgok történnek az életünkben. Ha Istenre hallgatsz az ördög helyett, felvidít téged. Megbékélsz a múltaddal, örülsz a jelennek és bízol a jövőben.
Ne feledd: az Úr öröme a mi erősségünk!

Összegzés:

Az életünket megváltoztató dolgok általában nem bonyolultak. Ha a depresszió felbukkanásakor alkalmazod az öröm alapelveit, a helyzeted gyökeresen megváltozik!

Igehelyek a depresszió leküzdéséhez

Zsoltárok 34:17 - Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.

Zsoltárok 40:1-3 Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.

Zsoltárok 63:8 - Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem.

Zsoltárok 130:5 - Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.

Példabeszédek 15:4 - A szelíd nyelv [gyógyító erejével] életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket.

Ézsaiás 60:1 - Kelj fel [a depresszióból, a levertségből, amelyben a körülmények tartanak – kelj fel egy új életre], tündökölj (Isten dicsőségével), mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.

Ézsaiás 61:1-3 - Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

2Korinthus 4:6 - Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.

Filippi 4:6-8 - Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!

Ima a depresszió leküzdéséhez

Atyám, Jézus nevében jövök Hozzád, a depresszió terhét cipelve. Ez egy olyan teher, amelyre nekem nincs szükségem, ezért leteszem azt a Te lábaid elé, Uram.
Kérlek, cseréld le ezeket az érzéseket bennem a Te örömödre! A Te kegyelmed elegendő nekem.
A Te jelenlétedben szeretnék lenni, Uram! Csak Benned élhetek, mozoghatok és létezhetek!
Köszönöm!

Fordította: Berényi Irén

2019. július 5., péntek

Egy kis szünet következik, 07.15-én folytatjuk.

Ararat Worship - Teremtő

Németh Sándor - Vigyázz a házastársadra!

"Sokaknak fennakadt a szemük Rebekán, ezért döntött úgy Izsák, hogy hazudik a kilétéről. Mikor Abimélek kinézett az ablakon, látta, hogy Izsák huncutkodik Rebekával, így fény derült az átverésre. Ha szép feleséged van, vigyázz rá! Ha jóképű férjed van, vigyázz rá! Kötelességed féltened és vigyáznod a házastársadra! 

Az interneten legkeresettebb oldalak pornográfiával foglalkoznak, ma tele van a világ szexuális ragadozókkal. Józanul kell hozzáállni az élethez. Nagyon sok nő csak úgy tud karriert csinálni ma, hogy szexuális erkölcstelenségbe megy bele. Nem vagy sebezhetetlen te sem, ezért egymásra és házasságodra is vigyázni kell!"

2019. július 4., csütörtök

Ruff Tibor – Jézabel szelleme 3.

1Kir 19:3 Amit mikor megértett, felkelvén elméne, [vigyázván] az ő életére. És méne Beersebába, amely Júdában volt; és ott hagyá az ő szolgáját.
1Kir 19:4 Ő pedig elméne a pusztába egynapi járó földre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy [hadd] haljon meg, és monda: Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!

Mekkora kárhoztatás alá került Isten hatalmas embere, aki tisztán és becsületesen élt, ekkora kenet működött rajta, ekkora csodát tett. Ezt az embert Jézabel úgy el tudta bizonytalanítani, hogy lelkileg összecsuklott. Szeretett volna meghalni, nem vagyok jobb az apáimnál, mondta, ami biztos nem volt igaz. Ez mutatja, hogy mekkora kárhoztató töltése van Jézabelnek. Még Isten szolgáit is úgy megtudja támadni, hogy a tisztánlátásukat el tudja venni arról, hogy szereti, támogatja, áldja őket az Úr, valamint arról, hogy előző nap még mekkora erővel szolgált.

1Kir 19:5 És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És íme angyal illeté őt, és monda neki: Kelj fel, egyél.

Isten nem kárhoztatta, hanem segített neki. Nem haragudott meg, hogy ilyet imádkozott, nem hallgatta meg ezt az imáját, és nem vette el az életét.

Illés ember volt, ugyanolyan érzésekkel, mint mi - mondja Jakab apostol levele. Ennek ellenére imádkozott, hogy záródjon be az ég. Jusson eszedbe, hogy Illésnek ugyanolyan érzelmi támadásai voltak, mint neked, ennek ellenére lehet hittel imádkozni. Jakab erre az esetre utal, amikor Illés mélypontra került.

Isten nem hibáztatta, egy angyalt küldött. Evett-ivott és ismét lefeküdt, egy angyali jelenés nem volt elegendő, hogy Illést ebből az állapotból kiszedje.

1Kir 19:6 És mikor körülnézett, íme fejénél vala egy szén között [sült] pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék.
1Kir 19:7 És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van.
1Kir 19:8 És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.

Isten türelmes, még egyszer elküldte az angyalt. Ehhez eléggé elcsüggedtnek kell lenni, hogy ne tudjon elmozdítani egy angyali jelenés a depresszióból. Lehet, hogy egy svájci frank hitelprobléma miatt te is így el vagy csüggedve. Reális megoldást akarsz kérni, szellemi élmény önmagában nem oldja meg az ember életét, hanem akkor oldódik meg, amikor a problémák megoldódnak.

Illés nem volt szuper-szellemi nem az érdekelte, hogy az angyalok jönnek-mennek, hanem az érdekelte, hogy a problémái megoldódnak vagy sem.

Jött másodszor is. Isten ettől sem sértődik meg, ismeri a szolgái szívét és szerető őket. A te szívedet is ismeri. Hátha egyszer te is megeszed a kenyeret és megiszod a vizet, amelyet az Igehirdetők adnak neked, hogy legyen erőd menni 40 nap, és éjjel. Ha az egyik igehirdető pogácsája után újra visszafekszel, jön a következő igehirdető.

Illés kirázta magát a letargiából és visszament arra pontra, ahol Izrael népe először találkozott Istennel. Isten jelenlétének helyére ment vissza, hogy bejusson Isten jelenlétébe. Te is tegyél erőfeszítést, hogy bejussál Isten jelenlétébe!

Bement egy barlangba és ott hált.

1Kir 19:9 És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És íme lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és monda neki: Mit csinálsz itt Illés?
1Kir 19:10 Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.

Itt már meg tudta hallani Isten szavát, de búsulása még nem múlt el. Nagy búsulásom van, mondta, kijött már a depresszióból, a kárhoztatás alól, de még sötéten látta a világot. Csak ő egyedül maradt, gondolta, de ez nem volt igaz. Sötét szemüveg még rajta volt.

2011. 08.

2019. július 2., kedd

Joyce Meyer - Őszintén a depresszióról 15.

A depresszió depressziót szül

Nagyon fontos, kikkel vesszük körül magunkat, mert mi magunk is hozzájuk fogunk hasonlítani. Dániel kiváló ember volt, csakúgy, mint a barátai. Dániel nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, ahogyan Sidrák, Misák és Abednego sem.

Egy depressziós, komor, negatív ember nem túl kellemes társaság. Ha a környezetében levők nem vigyáznak, könnyen ugyanolyanokká válnak.

Ha a környezetedben van valaki, aki állandóan depressziós, borítsd be magadat azzal a hittel, hogy Jézus vére védelmet jelent a depresszió szelleme ellen. Tudd, hogy te sokkal agresszívabb vagy a depresszióval szemben, mint az veled.

A Zsoltárok 1:1 arra figyelmeztet, hogy ne járjunk a bűnösök útján. Hiszek abban, hogy segítenünk kell az embereknek, beleértve a depressziós embereket is, bár ők néha nem kérnek ebből, jól érzik magukat a depressziójukban.

Találkoztam nagyon negatív emberekkel, akiknek bármilyen jó dolgot mutattam is, mindig valami rossz és negatív dologgal válaszoltak. Én magam is ilyen voltam éveken át, és őrületbe kergetett az, ha valaki megpróbált felvidítani.

Jól emlékszem, Dave milyen kitartóan próbált felvidítani, bármilyen borús hangulatban voltam is. Az öröme azonban iszonyúan dühített!

A depressziósok azt szeretnék, ha mások is depressziósok lennének. Idegesítik őket a boldog emberek. Igazából azt a gonosz szellemet irritálja, aki lenyomja őket. Persze most nem azt akarom mondani, hogy aki depressziós, azt az ördög szállta meg. Csupán azt akarom kihangsúlyozni, hogy a depresszió gonosz szellem nyomorgatásának köszönhető.

Tudjuk, hogy minden gonosz dolog a sátántól és a démonaitól jön, tehát nézzünk szembe vele, ne féljünk.

Ha téged is depressziós rohamok gyötörnek, és őszintén szeretnél megszabadulni tőlük, a legfontosabb tennivalód az, hogy jókedvű emberekkel vedd magadat körül. Dave öröme nagyon irritáló volt számomra a depressziós napjaimban, de a stabilitása és öröme felkeltette bennem a vágyat arra, hogy én is ilyen legyek.

Mellette megtanultam, hogyan kell bizonyos helyzeteket kezelni. Azt láttam, hogy ő teljesen másként oldja meg a problémákat, mint én, és arra is rájöttem, hogy az öröme nem abból fakad, hogy az életében semmiféle nehézséggel sem kell szembenéznie – attól volt ilyen, ahogyan a problémákat kezelte, amilyen a hozzáállása volt.

A szellem és a kenet átruházható. Ezért tesszük a kezünket az emberekre, ez egy bibliai alapelv. Hetven embert választottak ki, hogy segítsék Mózest a szolgálatban, amelyre Isten elhívta. Isten először a találkozás sátorába hívta őket, Mózes mellé, majd jött, és a Szellemet Mózesre helyezte, majd rájuk.

Először Mózes mellett kellett lenniük – csak mellette kellett állniuk – és Isten gondoskodott arról, hogy a Szellem rájuk is kerüljön. Ez egy erőteljes alapelv.

Nagyon sokat változott a személyiségem. Az első dolog, amire szükségem volt, hogy stabilizáljam az érzelmeimet. Isten tudta, miért voltam olyan, amilyen voltam. Annyi minden történt velem az évek alatt, ami előidézte bennem az érzelmek állandó hullámzását. De aztán Ő gondoskodott a gyógyulásomról. A magánéletemben olyan emberekkel vett körül, akik rendkívül stabilak voltak.

Közülük az egyik a férjem volt, a másik pedig egy házaspár, akik tizenegy éve élnek velünk, gondot viseltek az otthonunkra és a szolgálatunkra, míg mi távol voltunk. Paul és Roxane rendkívül stabil emberek.

Ezzel a három emberrel nap, mint nap beszélgetek, legtöbbször együtt eszünk, filmet nézünk, együtt vásárolunk, együtt megyünk a gyülekezetbe, közös terveket készítünk. Annyi boldog, stabil ember volt körülöttem, hogy úgy éreztem, én egy hatalmas kelés vagyok, de aztán megváltoztam. Az örömük és stabilitásuk meggyőzött, és ma már nagyon örülök ennek. Ezt teszik veled a boldog, örömteli, stabil emberek veled.

Tehát ha depresszióval küzdesz, ne feledd, milyen fontos a társaság. Ne vedd magad körül depressziós emberekkel, ha te magad nem tudod leküzdeni a depressziót!

Az utolsó dolog, amit depressziós állapotban tenni kell az, hogy frusztrált, depressziós emberekkel legyünk együtt, és a problémáinkról beszélgessünk! Nevessünk, énekeljünk, örüljünk, ha kell, kiabáljunk, és vidám dolgokra gondoljunk!

Fordította: Berényi Irén

2019. július 1., hétfő

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 3.

c). Önmagában való létezés

A Fiú az Atyával és a Szent Szellemmel együtt létezett. A Fiú az élet kútfeje és hatalma van, hogy örök életet adjon mindazoknak, akik hisznek. Egy vég nélküli élet hatalmában él. Ez a kifejezésmód csak istenre utalhat, az önmagában létező Istenre.

János ev. 1: 4; 5: 21-26. "Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.
Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte õt. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
 Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljõ az idõ, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek. Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában.

I.János 5: 11-12. "És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az õ Fiában van. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban."

d). Isteni mivolta

Az Ige bizonyságot tesz Krisztus isteni mivoltáról.

1). Krisztus kezdetben mint az Ige, mint Isten létezett.
Jn ev. 1: 1; "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge."

I.Móz. 1: 1; "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet."

Fil 2: 5-6. "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel egyenlõ."

2). Istennel, az Atyával volt (János ev. 1: 1)

3). Ő Isten volt, a Fiú. (Jn ev. 1: 1) 
Róm 9: 5; "A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen."

Zsid 1: 8, 10; "Ámde a Fiúról [így]: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek mûvei az egek."

Tit. 2: 13. "Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsõsége megjelenését."

4). Ő a testben megjelent Isten. 
Jn. ev. 20: 28; "És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!"

I.Tim. 3: 16; "És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsõségbe."

Kol. 1: 19, 2: 9; "És Õ a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy mindenekben Õ legyen az elsõ.
Mert Õ benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg."

Ap.Csel. 20: 28. "Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett."

5). Ő az erős Isten.
Ésa 9: 6. "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"

Zsoltárok 45: 7. "Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája."

6). Ő Immánuel, az Isten, aki velünk van.
Ésa 7: 14. "Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek."

Mt ev. 1: 23. "Ímé a szûz fogan méhében és szûl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten."

7). Ő a testé lett ige.
János ev. 1: 14-18. "És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett õ róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kirõl mondám: A ki utánam jõ, elõttem lett, mert elõbb volt nálamnál. És az õ teljességébõl vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki [õt.]" 

8). Ő Az igaz Isten. 
I.János 5: 20. " De tudjuk [azt is,] hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az õ Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet."

Titusz 2: 13. "Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsõsége megjelenését;"

Róma 9: 5. "A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen."

9). Ő a nagy Isten (Titusz 2: 13)

10). Ő a mi Istenünk és megtartónk.
II.Péter 1: 1. "Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában."

11). Megtestesülése előtt Isten formájában volt és Istennel, az Atyával volt egyenlő.
Fil. 2: 5-6. "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel egyenlő."

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine