2015. augusztus 31., hétfő

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Szabadíts meg minket a gonosztól 5.

9. Győztesek vagyunk

Az utolsó napokban a gonosz szellemek arra törekszenek, hogy bajt okozzanak az Istent buzgón kereső keresztényeknek, hiszen tudják, hogy kevés az idejük. A Sátánnal szembeni ellenállás módja az ima és a böjt.

Amikor a gonosz szellemek feldúlják az életünket, vagy hatalmas és sürgős probléma tornyosodik elénk, akkor imádkozzunk és böjtöljünk, s szorítsunk háttérbe minden egyéb kívánságot, amikor Isten elé lépünk. A böjt segít abban, hogy Istenre irányítsuk gondolatainkat, és megnyitja a csatornát, hogy a legtöbbet vehessük el Istentől. Amikor a tanítványok megkérdezték, hogy ők miért nem tudták kiűzni a gonosz szellemet, Jézus így válaszolt: „Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által.“ (Mát 17,21)

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Sátánt már legyőzték. Jézus már lefegyverezte a gonosz fejedelemségeket és hatalmasságokat, akik lopni, ölni és tönkretenni akarnak bennünket; ugyanis legyőzte őket a kereszten.

„Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban." (Kol 2,14-15)

A Sátán erőtlenné vált Jézus és az Ő neve előtt, mert feltámadásával Jézus legyőzte a halált, a Sátán legfőbb fegyverét. Az Ördögnek és követőinek többé nincs hatalma rajtunk, mert hiszünk Jézus Krisztusban, a Megváltónkban. Jézus nevében hatalmat kaptunk, hogy győzzünk a Sátán erői fölött. Lukács 10,18-19 elénk adja: „Ő pedig monda nékik: Láttam a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek."

Milyen nagy ez a hatalom! Akik elfogadják Jézust megváltónak és Vele szoros közösségben élnek „hatalmuk van, hogy kígyókon és skorpiókon tapossanak és az ellenség minden erején “. Attól a pillanattól kezdve győztessé válunk, ahogy hinni kezdünk Jézusban. A Biblia azt állítja: „Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, aki e világban van.“ (1 Ján 4,4)

Isten mindentudó, mindenható és mindenütt jelenlevő. Semmi nem állhat meg előtte a világon. Egy ilyen csodálatos Isten lakozik személyesen a szívünkben. Ezért, ha ellenállunk az Ördögnek és követőinek, akkor hét úton fognak elfutni, bár lehet, hogy egy úton jöttek ellenünk.

Jézus arra tanított minket, hogy azt imádkozzuk, „szabadíts meg minket a gonosztól. Ez Isten gyermekeinek az előjoga. Ha mégis elnyomja őket az ördög, ez szégyen, és megszomorítja Istent.

Egy nap se mulasszuk el kérni Isten szabadítását. Akkor családjaink, gyermekeink, társadalmunk és nemzetünk győzni fognak, mert megszabadulnak a gonosz markából. Fegyverezzük fel magunkat állandóan az Igével és az imádsággal, hiszen már ismerjük ellenségünknek, az ördögnek igazi természetét. A Szent Szellem megígérte, hogy segíteni fog nekünk. Szellemünknek, lelkünknek és környezetünknek jó dolga lesz, s minden nap élvezni fogja Isten áldásait.

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - Isten konkrét akarata

Nemrég megkeresett valaki, aki a tanácsomat akarta kérni egy nagyon nehéz élethelyzetben. Röviden: úgy döntött, hogy elhagyja a feleségét egy másik nőért. Elmondta, úgy érzi, az a másik nő sokkal inkább a "lelki társa", és úgy gondolja, hogy Isten szólt hozzá, és azt mondta neki, hogy váljék el a feleségétől és vegye el azt a nőt. Mit tanácsoltam neki? Természetesen elmondtam neki, hogy semmiképpen nem Isten akarata számára, hogy elhagyja a feleségét és a gyermekeit azért a másik nőért. Kérdezhetitek: "Honnan vagy ebben olyan biztos? Talán Isten szólt hozzád a mennyből, vagy valami természetfölötti kijelentést kaptál ennek az embernek a helyzetéről?" Nos, hogy őszinte legyek, még csak nem is imádkoztam érte, mégis egyszerűen tudtam, hogy nem Isten akarata számára, hogy elhagyja a feleségét és házasságtörést kövessen el. Miért? Mert Isten már kijelentette ezt az Igéjében.

Barátom, Isten életedre vonatkozó akaratának megértése mindig az Isten Igéjével kezdődik. Tegyél bármit az életben, annak összhangban kell lennie Isten Igéjével, és Ő soha nem akarja, hogy bármi olyat tegyél, ami azzal ellentétes lenne. Ha olyan irányba haladsz, ami ellentétes azzal, amit Isten a Szentírásban kijelentett, csak az idődet fecsérled, ha imádkozol érte! Inkább hozd az életedet összhangba Isten Igéjével! Akkor és csak akkor kerülsz olyan a helyzetbe, hogy Isten áldásai megnyugodjanak rajtad.

Daniel Kolenda vagyok, és arra bátorítlak, hogy élj, mielőtt meghalsz!

Hogyan nyerhetek nagy kenetet Istentől? - Németh Sándor válaszol

Hogyan látja Ön a menekültkérdést? - Németh Sándor válaszol

2015. augusztus 28., péntek

Rodney H. Browne - Hegyet elmozdító imádság 1. - A csodák erejének területén élni

És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. 23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. 24 Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. Márk 11:22-24

És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve Hozzá, térdre esvén Őelőtte, 15 és mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. 16 És elvittem őt a Te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. 17 Jézus pedig felelvén, monda: Ő hitetlen és elfajult nemzetség! Vajjon meddig leszek veletek? Vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide Nékem. 18 és megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle a démon; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva. 19 Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának Néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? 20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. 21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által. Máté 17:14-21

1. Mustármag hit - kicsi, kevés.

a. Akkora hit, mint egy mustármag - a legkisebb mag.

b. Beszélj a hegyhez - Márk 11:23; Máté 17:20

c. Ez a fajta nem megy ki, hanem csak imádság és böjtölés által - Máté 17:21


2. Az isteni kegyelem ajándéka - Az egyszemű cipész története.

a. Marco Polo eredeti terjedelmű írásai - a XIII. században Perzsia (Irak) tartományában megtörtént eset.

b. Körülbelül 100.000 keresztény élt és dolgozott azon a területen - sokan jómódúak voltak. Egy szerecsen kalifa, aki 1225-től uralkodott, folyamatosan át akarta téríteni a keresztényeket a muzulmán hitre, ki akarta fosztani őket és/vagy meg akarta ölni őket. Megtalálta azt az igehelyet, ahol Jézus azt mondta, hogy ha akkora hited van, mint egy mustármag, akkor elmozdíthatod a hegyet. Azt mondta a keresztényeknek, hogy vagy elmozdítják a hegyet, vagy csalóknak és hitványaknak lesznek nyilvánítva, és megölik őket. Tíz napot kaptak.

c. A keresztények féltették az életüket, de biztosak voltak abban, hogy Jézus megszabadítja őket, ezért mindnyájan elkezdtek böjtölni, és kérték Isten kegyelmét. Nyolc buzgóságos imádságban telt nap elteltével egy istenfélő püspöknek mennyei jelenése volt, amely szerint egy bizonyos egyszemű cipész isteni kegyelemmel rendelkezik, és el tudja mozdítani a hegyet.

d. Azért volt egyszemű, mert kivájta a saját szemét a Márk 9:47-ben leírt Ige szerint: "És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára."

e. Amikor eljött a nap, a kalifa a keresztények mellé állíttatta az embereit, hogy megöljék őket, mert biztos volt abban, hogy nem fog sikerülni a hegyet elmozdítaniuk. A keresztények felvonultak, kereszttel a kezükben. Az egyszemű cipész imádkozott Teremtőjéhez, hogy mutassa meg az Ő szeretetét irántuk, és az Ő dicsőséges és tökéletes Nevéért, valamint a keresztény hit támogatásának és megerősítésének jeléül, segítsen az Ő népének végrehajtani ezt a feladatot, és ezáltal mutassa meg az Ő erejét a gonoszoknak. Majd, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében parancsolta a hegynek, hogy mozduljon el. Nagy földrengés lett, a hegy pedig elmozdult!

f. A kalifa és emberei tátott szájjal és elképedve álltak megfélemlítve. A kalifa titkon áttért a keresztény hitre. Keresztet viselt a ruhája alatt, amelyet halálakor találtak meg, ezért nem az elődei mellé temették el.


3. Böjt és imádság ma
a. Apostolok Cselekedetei 13:1-13 - 3. vers: "Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak..."

b. A böjtölés helytelen okai - Ézsaiás 58:3-5

c. A böjtölés helyes okai - Ézsaiás 58:6-12

d. Hogy viselkedjünk, mialatt böjtölünk - Máté 6:17-18

e. Ne úgy, mint a képmutatók - Máté 6:16


4. A böjtölés alatt meg fogod hallani az Úr hangját, és késleltetés, ill. akadályoztatás nélkül választ kapsz a kéréseidre.

a. Legyél hitben - Zsidókhoz írt levél 11:6

b. Amikor böjtölsz, járulj Isten elé az Ő Igéje szerint.

c. Ne várd meg a veszélyt, és ne csak akkor kezdj böjtölni és imádkozni.

Zsoltár 84:8a "Erőről-erőre jutnak..."

Róma 1:17 "Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből-hitbe...."

2 Korinthus 3:18 "Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről-dicsőségre, úgy mint az Úrnak Szellemétől."

d. Három nap

e. Olvasd az Igét és imádkozz. Imádkozhatod az Efézusban leírt imádságokat.

f. Tűzz ki célokat és amit el szeretnél érni - írd le, amiért hitben harcolsz.

g. Ne dicsekedj, és ne legyél olyan mint egy vallásos farizeus.

h. Tartsd szándékaidat tisztán.


5. Módozat

a. Egy vagy háromnapos

b. Folyadék - víz, tiszta gyümölcs juice, zöldségleves. Kerüld a teát és a kávét

Philip Yancey és Tim Stafford - Nehémiás szívén viseli Jeruzsálem újjáépítését

Nehémiás 2,8 A király megadta ezt nekem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán.

Évtizedekkel a fogságból való hazatérés után a zsidóknak végre van templomuk, de ezen kívül nem sok mindent értek el. A szent város még mindig gyéren lakott, főként azért, mert a legtöbben inkább a környékbeli falvakban telepedtek le. Az idegenekkel való vegyes házasságok és keveredés miatt a zsidóság kulturális és vallási öröksége a kihalás szélére került.
Hogyan lehet megállítani a további lecsúszást? Babilonban, a még mindig száműzetésben élő zsidók között van egy ember, aki tudja, mit kell tenni. Akárcsak valamikor Dániel, Nehémiás is magas rangra emelkedett az elnyomó hatalom (Perzsia) kormányzati rendszerében, és idegen létére is sikeres pályát futott be. Amikor a fülébe jutnak a Jeruzsálemről szóló csüggesztő hírek, úgy érzi, tennie kell valamit. Engedélyt kér a királytól, hogy hazatérjen, és segítsen a város falainak újjáépítésében.

Szakszerű vezetés

Nehémiás Izrael olyan kiemelkedő vezetőinek sorába tartozik, mint Mózes, Sámuel, Dávid, Ezekiás és Jósiás. Napjaink vezetői közül sokan ma is ihletet merítenek Nehémiás vezetői és menedzseri képességeinek tanulmányozásából. Szigorúan véve Nehémiás nem próféta, bár mindenképpen az imádság embere. Amikor a király előtt megjelenik, egy gyors imában Isten segítségét kéri a sorsdöntő beszélgetéshez (2,4). Nehémiás emlékirataiba is beilleszti spontán imádságait. Néhány példa erre: 1,5–11; 3,36–37; 5,19; 6,9.14; 13,14.22.31.
Nehémiás valahányszor újabb kihívással találkozik, nagy hozzáértéssel, jó üzleti érzékkel, bátorsággal és Istenbe vetett bizalommal oldja meg a problémákat, még akkor is, ha rögtönöznie kell. Munkacsoportokat mozgósít, felveszi a harcot az ellenséggel, megreformálja a bírósági rendszert, megtisztítja a vallási életet, és amikor szükséges, lelkesítő beszéddel szólítja harcba a csapatokat. S mindezt az idő alatt teszi, amíg átmeneti időre felmentést kapott a perzsa udvarban betöltött közigazgatási feladatai alól.

2015. augusztus 27., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 9.

Ne erőből, hanem a Szent Szellem által

Az ördög el akarja hitetni velünk, hogy Isten kegyelme megvásárolható. Isten kegyelme azonban nem eladó, mivel a meghatározása szerint – meg nem érdemelt jóindulat – ez egy ajándék.

A kegyelem nem vásárolható meg imával, jó munkával, bibliaolvasással, fogadalmakkal. Nem vásárolható meg a Szentírás olvasásával, igeversek megtanulásával, megvallással. Még hit által sem vásárolható meg. Isten kegyelme megkapható, de nem „megvásárolható”.

Mielőtt az Úr megragadott és elkezdett munkálkodni rajtam, szörnyen éreztem magam. Nem éreztem magamban a Szent Szellem gyümölcseit. Ehelyett inkább a test gyümölcsei mutatkoztam meg rajtam: türelmetlen, szigorú, gúnyos, modortalan, önző, egoista valaki voltam, akivel nagyon nehéz volt kijönni. Annak ellenére, hogy megtértem, Szent Szellem keresztséget vettem és teljes szívemből az Urat szolgálom, ha nem töltenék Vele elegendő időt nap mint nap, még mindig ugyanúgy viselkednék, mint korábban.

Nekünk, keresztényeknek el kell fogadnunk azt a tényt, hogy az üdvösségünk önmagában nem elegendő ahhoz, hogy jobbak legyünk, mint azelőtt. Isten Igéjének segítségével meg kell újítani elménket és elegendő időt töltenünk a Szent Szellemmel. Ha jobbá akarunk válni, hozzá kell kapcsolódnunk az Élő Isten Szelleméhez. Ez az a lecke, amit Isten megtanított nekem a saját életemen és szolgálatomon keresztül. Ha ragyogni akarok, állandóan csatlakoznom kell az energiaforráshoz.

Miután éveken át küszködtem keresztényként, prédikátorként, az elmémmel fel kellett fognom, hogy nem a saját erőmnek és hatalmamnak köszönhetem azt, hogy élek, hanem az Úr Szellemének. Az életem és szolgálatom sikere nem a saját erőfeszítésem gyümölcse, hanem az Egyetlen hatalmának köszönhető, aki bennem, rajtam keresztül él. (Galata 2:20).

Amikor kiállok a hallgatóság elé egy istentiszteleten, főleg amikor különböző gyülekezetekből vagy felekezetekből érkeznek az emberek, tudom azt, hogy nem számít, mennyit készültem, tanultam, a saját magam erejéből nem tudom hirdetni az Úr Igéjét. Teljesen az Úr kegyelmére kell magam bízni, mindent ráhagyva és engedve Neki, hogy Ő cselekedjen bennem és általam, mivel én a magamtól nem vagyok erre képes. Persze tanulok, és sokat készülök egy-egy ilyen alkalom előtt, de ha Ő nincs jelen, nem lehetek sikeres.

Néha nagy buzgalmunkban túl sokat akarunk tenni az Úrért. Velem is megesett, hogy órákon át készültem egy prédikációra, rengeteget imádkoztam, és teljesen lekötött saját személyem. Ilyenkor aztán a sok munka ellenére sem történt semmi. Ha az Úr mégis megjelenik, munkálkodik bennünk és rajtunk keresztül, megesik, hogy nem vagyunk elég hálásak, mivel a sikert saját magunknak tulajdonítjuk, és úgy gondoljuk, saját erőfeszítésünknek köszönhető az eredmény.

Fordította: Berényi Irén

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - Az elrejtett drágakő

Olvastam egy farmerről, aki egy gyönyörű észak-karolinai farmon élt, amely már két évszázada családja birtokában volt. Egy nap meghalt a farmer, és az örökösök a farmot eladták az egyik szomszéd farm tulajdonosának.

Ahogy az új tulajdonos végigjárta a telket, egyszer csak megállapodott a tekintete egy nagy és szokatlan formájú kövön, ami éppen csak kiállt a poros földből. Kiásta, és elkezdte vizsgálgatni. Azonnal észrevette, hogy nem közönséges kőről van szó, hanem valamiféle drágakőről. Izgatottan hazavitte, lemosta, majd bevitte a városba egy ékszerüzletbe, hogy alaposabban megvizsgálják. Az ékszerész megerősítette, amit a tulaj már sejtett: a kő, amely talán már évezredek óta abban a földben hevert, egy csiszolatlan smaragd volt, amelynek az értékét később több millió dollárra becsülték.

Gondoljátok el, az a drágakő ott hevert a földben, várva, hogy valaki arra járjon és "felfedezze". Kétség kívül azelőtt ezerszer láthatták, de átsiklott a tekintetük fölötte, mivel nem tűnt többnek egy közönséges kőnél.

Milyen gyakran fordul elő, hogy előzetes elvárások vagy személyes előítéletek miatt egyszerűen nem veszünk észre kincseket! Miközben keresed Isten életedre vonatkozó akaratát, azért imádkozom, hogy az Úr adjon kegyelmet, hogy észre vedd, ami fölött eddig elsiklottál, pedig már régóta ott van a szemed előtt, és várja, hogy felfedezd!

Daniel Kolenda vagyok, és arra bátorítalak, hogy élj, mielőtt meghalsz!

2015. augusztus 26., szerda

Elmélkedés az Igén

Egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amin ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az egy Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.

A szeretetet demonstrálni, megmutatni kell

"Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok! Ha csak hallgatjátok, de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat."
Jakab 1:22.

Joyce Meyer - Isten segít neked

Az Úr erőt (hajthatatlan, áthatolhatatlan) ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Zsoltárok 29:11

Isten megmutatta nekem, hogy szükséges, hogy tudatában legyünk az Ő jelenlevő gondoskodásáról most, és nem a jövőben. A Zsoltárok 28:7-ben Dávid ezt mondja Istennek: „Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.” Nem azt mondja, majd megsegít.

Várd az Urat, mert Ő isteni módon erősít meg téged egész nap, ha bízol benne. Sőt, amíg vársz Istenre, hogy az Ő terve nyilvánvalóvá váljon számodra, szíved örvendezni tud az Ő jelenlétében. Mondj valakinek valami jót, amit Isten cselekedett az életedben és figyeld, ahogy Ő megmozdul dicséreted jelenlétében.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Szabadíts meg minket a gonosztól 4.

7. Testi betegségeket okozó szellem

Az ördög vakságot és némaságot is okoz. „Akkor egy vak és néma démonizáltat hoztak ő eléje; és meggyógyította azt, annyira, hogy a vak és néma, beszélt és látott. (Mát 12,22)

Természetesen nem minden vak és néma embert szállt meg a gonosz. Némelyek látóideg nélkül születtek, vagy születésüktől fogva rendellenesen működik a gégéjük. Viszont sokan azért lettek vakok és némák, mert megkötözte őket a gonosz szellem.
Láttam olyan néma embert, akinek az esete annyira súlyos volt, hogy az orvosok feladták még a gyógyulás reménységét is. Amikor azonban Jézus nevében imádkoztam érte, a nyelve megoldódott és újra beszélni kezdett. Egy olyan emberről is tudok, aki vak volt. Egyáltalán nem volt reménye arra, hogy visszanyerje látását. Mihelyt a gonosz szellemet kiűzték belőle, nyomban visszakapta látását.

A süket szellemmel kapcsolatban ezt mondja a Biblia: „Jézus pedig, mikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan szellemet, mondván néki: Te néma és siket szellem, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!" (Mk 9,25)

Persze vannak olyanok, akik dobhártya nélkül születtek, vagy éppen beszakadt a dobhártyájuk. Azonban léteznek emberek, akik a süket szellemek miatt nem hallanak. Ha ezeket a szellemeket Jézus nevében kiűzik, a hallás csodálatosan és azonnal helyreáll.

A Biblia szerint az ördög mindenféle betegséget okozhat.
„A názáreti Jézust, mint kente fel Őt Isten Szent Szellemmel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten volt ővele. “ (ApCsel 10,38)

Az ördög által okozott betegségek időszakosan kezelhetők gyógyszerekkel vagy műtéti beavatkozással. Az alaposabb kezelés azonban az, ha ima által kiűzzük a gonosz szellemet. Az egészség természetes módon helyreáll, mihelyt kiűzik a gonosz szellemeket.

8. Az ördög személyisége

Szabadelvű teológusok nem ismerik el, hogy az ördögnek van személyisége. A gonosz létezését a társadalmi szerkezet, a rossz politika és az anyagi javak egyenlőtlen elosztásának rovására írják. Ez a gondolat fényévnyi távolságra van a Biblia tanításaitól. Ha állításuk igaz, akkor miért növekszik minden évben az öngyilkosságok száma éppen a skandináv országokban, a széles körű szociális szervezettség ellenére? És mit mondjunk a kommunista országokról, amelyek azt állítják, hogy egyenlően osztják el a javakat? Vagy az Egyesült Államokról, ahol az anyagi javak bőségével dicsekednek?

A gonoszság jelen van a Földön, nem azért, mert rossz a társadalmi szerkezet, vagy egyenlőtlen a javak elosztása, hanem mert létezik a sátán, aki minden gonosz forrása. Ahol a sátán megjelenik, ott mindig követi őt a sokféle álarc mögé rejtőzködő gonoszság is.

Az Ószövetségben Ádám beleesett a Sátán csapdájába. Jób is belekerült a nyomorúság vermébe, és Dávid is áldozatul esett a kísértésnek. Az Újszövetségben a sátán megkísértette Jézust, bement Iskáriótes Júdás szívébe is, és rávette, hogy elárulja Jézust. Az apostolok, Péter, Pál és Jakab ismételten figyelmeztetnek minket a Gonosz munkájára. „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.“ (lPét 5,8-9) „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. “ (Ef 6,12) „Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. “ (Jak 4,7)

Eddig az ördög és követői munkáját tanulmányoztuk, de nem ez minden, amire szükségünk van. Imában és hitben álljunk ellene az ördögnek és követőinek, akik szakadatlanul az életünkre törnek. Űzzük ki a démonokat, ha bajt okoznak a környezetünkben és családunkban.

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - Winfried Wentland története

Missziós szervezetünk, a Christ for all Nations (Krisztust Minden Nemzetnek), a történelem néhány leghatalmasabb evangélizációs eseményét rendezte meg. Legtöbbször, amikor az emberek a Christ for all Nations szolgálatára gondolnak, Reinhard Bonnke vagy én - a prédikátorok - jutunk eszükbe. De vannak néhányan a színfalak mögött is, akik nagyon fontos munkát végeznek.

Az én egyik ilyen hősömet úgy hívják: Winfried Wentland. A technikai stábunk tagjaként több mint harminc éve vezeti a kamionjainkat keresztül-kasul Afrikában. Ez idő alatt tizenkét alkalommal volt a halál torkában. Szenvedett hajótörést, húzták ki krokodiloktól nyüzsgő folyó fenekéről, szorult két lázadó hadsereg kereszttüzébe, menekült meg terroristák, betörők, gyermek harcosok és orgyilkosok kezéből. Közel két tucatszor betegedett meg maláriában. Keveseknek adatott meg, hogy ilyen kalandos és hősies munkát végezzenek az evangéliumért. Mégis Winfried azt mondja: „Ez nem a személyes megelégedésről szól. Az ilyen munka végzéséhez, az Isten elhívásán túl, nagy kitartásra is szükség van. Legnagyobb részt ez csak fizikailag megterhelő, kemény, poros, rutin munka.”

Winfried és a vele dolgozók szakemberek a maguk speciális területén: mérnökök, villanyszerelők, logisztikusok, stb. Bár ezeket a szakmákat ritkán szoktuk összefüggésbe hozni a szolgálattal, munkájuk elsődleges fontosságú a missziónk életében. Az ő erőfeszítéseiknek közvetlen eredményeként szó szerint drága afrikai lelkek tízmilliói fogadták el Jézus Krisztust, mint személyes Megváltójukat.

Barátom, teljesen mindegy, mire hívott el az Úr, fogadd el, hogy Isten használni akar téged az Ő dicsőségéért, és az Ő országa terjesztéséért!

2015. augusztus 25., kedd

Rodney H. Browne - NÉGY ÚT, AMELY ÁLTAL KÖZEL KERÜLHETÜNK ISTENHEZ

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, 20 Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által, 21 És lévén nagy papunk az Isten háza felett: 22 Járuljunk Hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, 23 és testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, Aki ígéretet tett. Zsidókhoz írt levél 10:19-23

A következő módokon jutunk közel Istenhez:

1. Bátorsággal

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Zsidókhoz írt levél 10:19

Lévén annakokáért nagy főpapunk, Aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. 15 Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem Aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. 16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Zsidókhoz írt levél 4:14-16

Jézus, és az Ő igazságossága miatt bátran jöhetünk az Atya jelenlétébe - a kegyelem trónjához. Jézus méltókká tett bennünket arra, hogy az Ő jelenlétébe jöjjünk. Ha megértjük azt a tökéletes igazságosságot, ami a miénk lett, akkor bátran fogunk jönni Hozzá. Ha félszegen próbálunk meg közeledni az Úrhoz, akkor akár vissza is fordulhatunk. Nem a saját, hanem Jézus igazságossága által jövünk Istenhez.

Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk [bátorságunk] van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 18 A szeretetben nincsen félelem; sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. 19 Mi szeressük Őt; mert Ő előbb szeretett minket! 1 János 4:17-19

Még az ítélet napján is bátorságunk lehet, mert tudjuk, hogy bűneink el vannak mosva, és Isten szeretete miatt, amit Jézuson keresztül mutatott meg, igazul állunk Őelőtte.

2. Jézus vére által:

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Zsidókhoz írt levél 10:19

Csak egyetlen módon közeledhetünk Istenhez, Jézus vére által.

És hogy Őáltala békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Kolossé 1:20

Jézus vére békességet teremtett Isten és ember között, és helyrehozta kapcsolatunkat az Atyával.

És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. 25 Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk Attól, Aki a mennyekből van. Zsidókhoz írt levél 12:24-25

Jézus az Újszövetség közbenjárója, amely az Ő kiontott vérén alapszik.

3. Új és élő út által:

Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által. Zsidókhoz írt levél 10:20

Új út ez - egy új szövetség -, és mivel Ő örökké él, ezért élő út.

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. 18 Mindez pedig Istentől van, Aki minket Magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és Aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. 2 Korinthus 5:17-18

Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Galata 6:15

A bűn nem állhat meg Isten jelenlétében. Amikor befogadjuk Jézust, Ő vadonatúj szívet ad nekünk, és új teremtéssé tesz bennünket. Most már beléphetünk az Ő jelenlétébe, mint Isten igazságával rendelkezők Krisztusban.

4. Krisztus főpapsága által:

És lévén nagy papunk az Isten háza felett. Zsidókhoz írt levél 10:21

Az Ótestamentumban az egyetlen út Isten jelenlétébe a főpapon keresztül vezetett. Az Újtestamentumban Jézus a mi Főpapunk örökké. Általa kell az Atyához jönnünk.

Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Zsidókhoz írt levél 2:17

Jézus irgalmas és hű Főpap - irgalmat tanúsít, nem pedig ítéletet. Bárki, aki Hozzá jön, megbékélhet Istennel.

Lásd Zsidókhoz írt levél 4:14-16 fentebb

Jézus mindenekben megkísértetett csakúgy, mint mi. Mindazon keresztülment, amin mi keresztül megyünk, de nem adta meg magát se a bűnnek, se a kísértésnek. Csak egy bűntelen ember tudott helyettünk keresztre menni. Pontosan tudja, hogy min megyünk keresztül, megérti, és - az Ő vére által - utat készített számunkra az Atyához. Hozzájárulhatunk - nem a saját cselekedeteink alapján (mert azok közül egyik sem elég jó), hanem az alapján, amit Jézus tett értünk.

Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, 12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Zsidókhoz írt levél 9:11-12

Van jogunk Isten jelenlétébe jönni és ott is maradni - örökre -, mert a mi Főpapunk: Jézus megszerezte a megváltást számunkra.

Philip Yancey és Tim Stafford - Zakariás előremutat a ragyogó jövő felé

Zakariás 8,6 „Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen” – így szól a Seregek Ura."

Aggeus próféta már két hónapja munkálkodik, amikor egy másik, fiatalabb próféta, Zakariás csatlakozik hozzá, és együtt igyekeznek lelket önteni a Jeruzsálembe visszatelepült izraelitákba. Míg Aggeus arra kéri a zsidókat, hogy gondolják végig pillanatnyi helyzetüket, és tegyék meg a szükséges változtatásokat, addig Zakariás arra szólítja fel őket, hogy tekintsenek messze túl a jelen korszakon, hogy lelki szemeik előtt felragyogjon az új Jeruzsálem, az „Igazság Városa”.
A fogságból visszatérő jeruzsálemiek csak a közvetlenül előttük álló célokra összpontosítják figyelmüket. Ilyen a vetés közelgő ideje, az otthonteremtés a családok számára, és az elhagyatott város benépesítése. Zakariás a távoli, ám sokkal ragyogóbb jövő felé emeli tekintetüket, arra az időre, amikor Jeruzsálem világosság lesz a föld népei számára, amikor népek özönlenek a városba, és arra kérik a zsidókat: „Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” (23. vers). Ahhoz, hogy Jeruzsálem népe erre alkalmassá váljon, mondja a próféta, az új társadalomnak igazságra, becsületességre, tisztességre és békére kell épülnie.

Ez minden?

A zsidók, akik keményen dolgoznak a földig rombolt város újjáépítésén, valószínűleg gyakran kérdezgetik egymástól: „Ez minden, amit Isten számunkra tartogat?” Zakariás válasza határozottan „Nem!” A hazatért foglyok ma még kicsiny közössége készíti majd elő a Messiásnak, az egész föld megváltójának útját. Aggeus útmutatását követve Zakariás is a templom újjáépítésének fontosságát és sürgősségét hangsúlyozza. A két próféta együttműködése nagy hatással volt honfitársaikra. A templom négy év múlva büszkén magasodik, hogy annyi idő után újra emlékeztesse a népet az Istennel kötött szövetségre.

Dave Hunt - Aposztázia és ökumenizmus 10.

Karizmatikus katolikusok 

Különös, hogy míg Róma arról panaszkodik, hogy evangélizálják a katolikusokat, ezzel egy időben aktív szervezője a történelem legnagyobb evangélizációs programjának. Az „Evangélizáció 2000” elnevezésű kampányt Tom Forrest irányítja a Vatikánból. Ő szervezte meg 1990-ben a világ különböző részéről érkező papok lelkigyakorlatát Vatikán városban, hogy ezzel indítsa el az evangélizáció évtizedét. Érdekes módon „a lelkigyakorlat elsődleges célja [Forrest szerint] az volt, hogy a papok felé evangélizáljanak”. A hatezer jelen lévő pap közül ezer engedett annak a felhívásnak, hogy „fogadja el Jézus Krisztust mint Megváltót, és töltekezzen be Szentlélekkel”.

Miért van szükség erre a felhívásra, különösen, ha papokról van szó, és ha a katolikusok már megtértek? És hogyan fogadhatja el az az ezer pap igazán „Jézus Krisztust mint Megváltót” bibliai értelemben anélkül, hogy megtagadná a belenevelt katolikus tanok legnagyobb részét? Az, hogy Tom Forrest még mindig misét celebráló római katolikus pap, hisz a purgatóriumban, a bűnbocsánati búcsúcédulákban, és hogy nem merné azt mondani, hogy örök élete van, egyértelműen jelzi, hogy még soha nem fogadta el az evangéliumot bibliai módon. A teljes evangéliumi keresztények ennek ellenére partnernek ismerik el.

Forrest karizmatikus. A katolicizmussal egyre inkább erősödő partneri viszonyért nagymértékben felelős a karizmatikus mozgalom néhány vezetője. A karizmatikusok az elsők között voltak, akik közös konferenciákat tartottak katolikusokkal, protestánsokkal, és kereszténynek fogadták el őket. Amerikában mintegy tízmillió, az egész világon pedig 163 országból összesen 72 millió katolikus „szól nyelveken”. Ezt az állítólagos képességet más karizmatikusok annak bizonyítékaként fogadták el, hogy a katolikusok minden bizonnyal már újjászülettek. Erre az élményre olyan nagy hangsúlyt fektetnek, hogy sokszor teljesen átsiklanak rendkívül fontos doktrinális kérdéseken is. A karizmatikus mozgalom is egy Rómába vezető híddá vált.

Az nyilvánvaló, hogy ez nem a Szent Szellem munkája. A katolikus karizmatikus mozgalom (ami az 1960-as évek közepén kezdődött a Duquesne és a Notre Dame Egyetemeken) első próféciáinak egyike az volt, hogy „amit Mária Fátimában megígért, az meg is fog valósulni”. „Mária” megjelenése Fátimában azonban teljesen démonikus jelenés volt, és erről a következő részekben hitelesen be is fogunk számolni. A „nyelvek ajándékát” a katolikusok közül sokan akkor kapták meg teljesen spontán módon, amikor Máriához imádkoztak: „Tom N. például éppen a rózsafüzért akarta befejezni, M. nővér pedig éppen akkor kapta meg, amikor térden állva csöndesen imádkozott az Áldott Szűzhöz.”

Általánosságban igaz az, hogy azok a katolikusok, akik „megkeresztelkedtek a Szent Szellemmel”, még inkább odaszánják magukat Máriának, és még nagyobb lelkesedést tanúsítanak a római katolikus dogmák iránt. Az a szellem, amelyik ezt az örökséget felmagasztalja, az antikrisztust is fel fogja magasztalni.

1990. március 2-4. között rendezték meg a Kristály katedrálisban a karizmatikusok és katolikusok által szponzorált, „a Szentlélekről szóló, hatodik nyugati part menti konferenciát”. Robert Schuller jelentős szerepet vállalt a konferencia megszervezésében. A közönség nagy része római katolikus volt, csakúgy, mint a felszólalók fele is. "A túlnyomó részt katolikus közönség nagy örömmel hallgatta Schuller beszédét:

"Amikor megálmodtam ezt a székesegyházat, nem akartam anélkül felépíteni, hogy a Szentatya áldását ne adta volna rá. Ezért aztán elutaztam Rómába, hogy találkozzam vele. Vittem magammal egy képet a katedrálisról, és elmondtam, hogy szeretném felépíteni, és hogy áldását szeretném kérni. Természetesen fényképet is készítettek rólunk, ez a szobám falán függ. Aztán felszentelésem harmincadik évfordulójára kaptam egy csodálatos fényképet a Szentatyáról, és egyben apostoli áldását is adta szolgálatomra. Egy csodálatos, kézírással írt üzenetet is küldött..."

A bibliai próféciák a szemünk előtt teljesednek be. Jézus Krisztus figyelmeztetett minket, hogy az Ő visszajövetelének közelségét olyan vallásos csalások fogják jelezni, amit ez a világ még sohasem ismert (Máté 24. fejezet 4,5,11 és 24. versek). Milyen érdekes jelzés lenne, ha a választottakat fenyegetné az a veszély, hogy hitetés áldozatai. Olyan embereket választanának meg keresztény vezetőknek, akik jeleket és csodákat tesznek, de egyáltalán nem keresztények (Máté 7,22-23). Pál apostol figyelmeztetett erre a hitetésre, és arra, hogy ez nagyon fontos előzménye az antikrisztus eljövetelének (2Tesszalonika 2,3-4). Ez a készülődés napjainkban egyre nagyobb ütemben zajlik.

Annak védelmében, hogy aláírták a teljes evangéliumi keresztények, és katolikusok együtt elnevezésű dokumentumot, egy baptista vezető örvendezve jelentette ki, hogy ezáltal a teljes evangéliumi keresztényeknek megadatott az, hogy a katolikusok elismerik őket legitim vallási csoportnak. A reformátoroknak nem jelentett volna ilyen nagy örömöt az efféle „elismerés”. Sőt mi több, ezt a státuszt Róma már az összes vallásnak megadta. Majdnem harminc éve annak, hogy VI. Pál pápa így nyilatkozott:

"Az egyház arra buzdítja fiait és leányait, hogy a más vallások képviselőivel folytatott dialógus és együttműködés során körültekintően és szeretetteljesen, a keresztény hitről és életvitelről tanúbizonyságot téve ismerjék el, őrizzék meg és vigyék előbbre azokat a szellemi és erkölcsi javakat, amiket más vallásokhoz tartozó emberek képviselnek..."

Ez tehát a római katolicizmus, azaz egy olyan fajtája a „kereszténységnek”, amely könnyedén képes partneri viszonyra lépni mindenféle vallással és vallási praktikával. Az egységes világvallás alapjainak lerakása már folyik - a főhadiszállás: Róma.

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - David Green története - 9. nap

David volt a család "fekete báránya". Ő nem érezte úgy, hogy Isten prédikátornak hívta volna el, mint a többi családtagját. Sokkal inkább vonzotta a matematika és az üzlet. Úgy érezte magát az üzleti életben, mint a hal a vízben, és mondhatom, jól ment neki! Azonban bármikor ugrott egyet a szamárlétrán vagy elért valamilyen sikert, édesanyjától soha nem kapta meg azt az elismerést, amire olyannyira vágyott. Általában csak annyit mondott neki: "Ez mind nagyszerű, David, de mit teszel az Úrért?" Ez őt nagyon zavarta, mivel szívből szerette Jézust, és akarta is szolgálni. De mit tegyen, ha Isten őt nem hívta el prédikátornak?

1972-ben David nyitott egy kiskereskedést, aminek a Hobby Lobby nevet adta, és onnantól elkezdte felfedezni Isten tervét az életére. Elmondta nekem, hogy kezdetben nem is tudta, hogy Istent a gyülekezeti szolgálaton kívül is lehet szolgálni. Isten azonban idővel elkezdte kibontani neki nagyszerű tervét.

Ma David Green egy multi-milliárdos. Megértette, hogy az üzlete az ő szolgálata. A Hobby Lobby-nak mára egy kiterjedt üzletlánca van szerte az Egyesült Államokban. A missziókat támogató programjaikon keresztül közvetett módon - úgy számolják - a világ lakosságánakegyharmadát sikerült elérniük az evangéliummal - és továbbra is folytatják a támogatásokat!

"Azt szeretnénk, ha a szervezetünkre úgy emlékeznének az emberek, mint amely különbséget tudott tenni az időleges és az örökkévaló között. Az üzleti tevékenységünk csak egy eszköz egy magasabb rendű cél megvalósításához, és ez a cél az, hogy örökkévaló hatással legyünk emberekre." David Green élete hatalmas példa számunkra. Bármilyen ajándékot kaptál Istentől, azzal te is képes vagy örökkévaló változást elérni! Kezd el ma!

David Kolenda vagyok, és arra bátorítlak, hogy élj, mielőtt meghalsz!

2015. augusztus 24., hétfő

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 8.

Amikor először próbáltam időt tölteni az Úrral, nagyon nehéz volt. Ostobán éreztem magam, és egy kicsit feszélyezettnek. Unatkoztam. Csak ültem, ásítoztam, és minden erőmmel azon voltam, hogy ne aludjak el. Mint minden értékes dologhoz, ahhoz is idő kell, hogy kimunkáljuk magunkban, hogyan kell csendben ülni az Úr jelenlétében. Utána megállás nélkül kell csinálni. Ez nem olyan dolog, amit mástól megtanulhatsz. Szerintem lehetetlen egy másik embert megtanítani az Istennel való szövetségre. Miért? Mert minden ember más, és saját magának kell megtanulnia, hogyan léphet kapcsolatba Alkotójával.

Az én személyes szövetségben töltött időm több dologból áll: az ima különböző formái (kérés, közbenjárás, dicséret), a Biblia tanulmányozása, olyan könyvek olvasása, amelyeken keresztül az Úr tanít engem, az Úrra való várakozás, bűnvallás, sírás, nevetés, az Úrtól kapott kijelentések. A Vele töltött idő minden nap teljesen más.

Istennek minden ember számára személyre szabott terve van. Ha elmész Hozzá, és engedelmeskedsz Neki, beköltözik a szívedbe és veled lakik. Tanítani fog, és vezet majd azon az úton, amelyen menned kell. Ne próbálj úgy cselekedni, ahogy mások cselekednek, azzá lenni, amivé mások váltak. Csak engedd meg az Úrnak, hogy megmutassa, hogyan lehetsz Vele szövetségben. Aztán indulj el azon az úton, amelyet Ő mutat neked, lépésről lépésre.

Előfordul, hogy olajat kell félretenned a későbbi időkre. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az Úrral való szövetségben kell lenned nap mint nap, hanem azt, hogy lesznek olyan időszakok, amikor az átlagosnál több időt kell Vele töltened, hiszen az Úr tudja, hogy egy olyan helyzetben vagy, amely mind a fizikai, mind a szellemi erőforrásaidat le fogja meríteni.

Emlékszel a tíz szűzről szóló tanításra, akik hozták a lámpásaikat és várták, hogy megérkezzen a vőlegény? Öten közülük balgák voltak, és nem hoztak elegendő olajat, míg a másik öt bölcs volt, tartalékoltak annyi olajat, ami elegendő volt arra az esetre, ha késne a vőlegény. Amikor a vőlegény késett, a balga szüzek olaja elfogyott és könyörögni kezdtek a többieknek, hogy adjanak nekik kölcsön, de ők ezt nem tették meg. Mivel a balga szüzek elrohantak, hogy vegyenek még olajat, lemaradtak az esküvőről. (Máté 25:1-12)

Vannak köztünk olyanok, akik hasonló cipőben járnak? Nem vesszük az időt és fáradságot arra, hogy a ránk váró dolgokra felkészüljünk. Kifogy az olajunk, és próbálunk kölcsönkérni azoktól, akiknek még van tartalékuk. Az Úr ezt egy ideig engedi is, de előbb vagy utóbb meg kell tanulnunk, hogy saját olajkészletünk legyen, ha a jövőben szükségünk lenne rá.

Ha minden reggel alvás helyett tíz vagy tizenöt percet áldozol arra, hogy korábban felkelsz és az Úr arcát keresed, Ő megfizet ezért az áldozatért. Ha este fél órával előbb kikapcsolod a tévét, és az Úrral töltöd az idődet, Ő ezt bőségesen megjutalmazza majd.

Vannak időszakok, amikor a megfeszített munka vagy egy emberpróbáló helyzet valamennyi tartalékodat felemészti, és egy kis „extra időre” van szükséged a feltöltődéshez.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nem élvezheted az életet, állandóan egyedül kell kuksolnod a szobában Istennel. Ő szerető Atya. Azt akarja, hogy gyermekei bővölködő és vidám életet éljenek. Nem fog tőled többet kérni, mint amit adni tudsz. Ő nem egy ogre, akinek az a legfőbb célja, hogy téged boldogtalanná tegyen. Ő egyszerűen tudja, mi az, amire szükséged van ahhoz, hogy bővölködő, vidám, győzedelmes életet élj. Azt is tudja, hogy ez nem módszer kérdése, ez Tőle van.

Tanuld meg, hogyan kell gyorsan követni a Szent Szellem buzdítását. Tölts időt Istennel, hogy a mindennapi élethelyzeteidben stabil maradhass.

Fordította: Berényi Irén

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - Jól van, hű szolgám! - 8. nap

Egy ismert evangélista testvére, akit hívjunk Samnek, egyszer viccesen elmagyarázta, ő miért nem evangélista lett, mint a testvére, hanem földműves. Elmondta, hogy a testvére egyszer a mezőn imádkozott, amikor az égbolton feltűnt két lángoló betű: "PK". Amikor megkérdezte az Urat, hogy mit jelent ez, az Úr így válaszolt: "Prédikáld Krisztust!" Később Sam is kiment ugyanarra a mezőre, és a lángoló PK betűk neki is megjelentek. Ő is megkérdezte az Urat: "Uram, ez azt jelenti, hogy engem is arra hívtál el, hogy prédikáljam Krisztust?" "Nem, Sam - válaszolta neki az Úr - Azt akarom, hogy te plántálj kukoricát!"

Jóllehet ezt a történetet inkább csak viccnek szánta, mélységes tanítás van benne: Sam nem prédikálta Krisztust tömegeknek, mint a bátyja, de az Úr földművesként őt is használta. Mivel befolyásos szereplője lett az üzleti életnek, olyan emberekkel tudta megosztani az evangéliumot, akik soha nem mentek volna el meghallgatni a testvére prédikálását.

Akár teljes idejű szolgálatra hívattál el Isten országában, akár az Úr nagyköveteként az üzleti világban, tudományos vagy kormányzati körökben vagy akár a médiában veszel részt, az alapelvek ugyanazok, és a végén a jutalom is ugyanaz lesz, ha hűséges maradsz. Adja az Úr, hogy engedelmesek legyünk bármilyen területre is hív minket el, hogy a végén ezeket a szavakat halljuk a szájából: "Jól van, jó és hű szolgám!" (Máté 25:21)

Daniel Kolenda vagyok, és arra bátorítalak, hogy élj, mielőtt meghalsz!

2015. augusztus 20., csütörtök

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - Mindnyájan elhívottak vagyunk - 7. nap

Az évszázadok során az egyházban megtörtént egy szétválás, amely a hívőket két csoportra osztotta: „klérusra” és „laikusokra”. Ez az egyházon belüli szolgálatok tekintetében létrehozott egy hierarchikus elképzelést, amely a laikusok szolgálatát megkülönböztette a klérus szolgálatától. Ennek következményeként létrejött egy fogyatékos rendszer, amelyben a hivatalos szolgálók - akik kisebbségben vannak az egyházban - maguknak követelik a szolgálat munkájának a nagy részét. Eközben a Krisztus teste többi részének - a hatalmas, túlnyomó többségnek - azt tanítják, hogy ők nincsenek feljogosítva a szolgálatra, ilyen módon lefokozva őket szemlélődő tömeggé.

De amikor az Efézus 4 beszél az apostolok, próféták, pásztorok, tanítók és evangélisták szerepéről, a mai egyház gyakorlatától alapvetően eltérő elképzelés körvonalazódik ki. Az újszövetségi minta az Efézus 4:12 alapján az, hogy az öt szolgálati ajándék Krisztus testét azzal szolgálja, hogy felkészíti a szenteket a szolgálat munkájára. Vagyis, ha Krisztus testét egy focicsapathoz hasonlítjuk, akkor az öt szolgálati ajándékkal szolgálók a trénerek, akik a csapatot segítik, hogy felkészülten futhassanak ki a pályára a győzelemért. Az igazi szolgálók és Isten országának nagykövetei a világban, az igazi játékosok a pályán azok a száz és százmilliók, akiket Jézus vére megmosott, és akik a Krisztus testét alkotják.

Barátom, Isten akarja használni azokat az ajándékokat, talentumokat és elhívást, amit adottneked, hogy befolyással legyen a világra! Ezért ma, bárhol is legyél, használd a lehetőségeidet arra, hogy terjeszd az Isten országát, és hozz dicsőséget Isten nevére!

Daniel Kolenda vagyok, és arra szeretnélek bátorítani, hogy élj, mielőtt meghalsz!

2015. augusztus 19., szerda

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Szabadíts meg minket a gonosztól 3.

5. Hazug és hitető szellem

A hazug szellem ráveszi az embereket arra, hogy higgyenek a hazugságnak, azután pedig beletaszítja őket a pusztulásba.
„És azt felelte: Kimegyek, és hazug szellem leszek az Ő összes prófétái szájában. Mondta azért: Csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedjél úgy.“ (2Krón 18,21)

Az Úr Jézus az út, az igazság és az élet. Örök életet örökölnek majd azok, akiknek Jézus áll a szívük középpontjában. Viszont örökkévaló romlásba jutnak, akiket becsapnak a hazug szellemek, akik csak a testük kívánságának, szemük kívánságának és a világi örömöknek élnek.

Vannak hitető szellemek is. „A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén."
(I.Tim 4,1)

Manapság a hitető szellemek és a démonok tanításai elözönlötték a földet. Az emberiség történetében a kommunizmus a legrosszabb hitető szellem és démonikus tanítás. A kommunisták egy olyan Paradicsomot hirdetnek, ahol mindenki élvezi az egyenlőséget és a szabadságot. Amikor azonban szemügyre vesszük ezeket az országokat, azt láthatjuk, hogy az emberek többsége a rabszolgaság nyomorúságos állapotában van, bárminemű sajtószabadság vagy mozgásszabadság nélkül. Csak az uralkodó osztály vékony rétege elégítheti ki kívánságait.

Ezeket a hitető szellemeket és démoni tanításokat megtaláljuk a vallásos körökben is. Vannak emberek, akik azt állítják, hogy csak azoknak lesz örök életük, akik egy bizonyos földrajzi helyen tartózkodnak, ahol megkezdődik az ezeréves királyság. Ez természetesen hazugság, de a hitető szellem meg tudja győzni az embereket, hogy ez igaz.

6. Jövendőmondás szelleme

„Történt pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jött elénk, kiben jövendőmondásnak szelleme volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendőmondásával.“ (ApCsel 16,16)

Minden újesztendő elején sok hitetlen ember keresi fel tanácsért a jövendőmondókat; politikusok, üzletemberek, gazdagok és szegények. Jósokhoz mennek, mert azt akarják hallani, hogy a jövőtől való félelmük ellenére szerencséjük lesz. Mégis nyugtalanul tűnődnek azon, hogy igaz-e mindaz, amit szerencséjükről mondtak nekik. A keresztények vigyázzanak arra, hogy ne kerüljenek bele ilyen megtévesztésbe. Az áldások követnek minket, ha hitben, reménységben és szeretetben élünk, Istenbe vetjük hitünket és követjük Jézust. Ezt jelenti ki Isten Igéje.

Joyce Meyer - Változtass néhány dolgon

„Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra (az isteni ígértekre), hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget (kitűnőség, elhatározás, keresztény energia), (és gyakorolva) az igaz emberségben ismeretet (intelligencia).” 2 Péter 1:5

Néha változtatnunk kell néhány dolgon az életünkben, hogy követni tudjuk a bölcsességet. Talán nemet kell mondanunk a túl sok tevékenységre. A Zsidó levél 11:1 azt tanítja, hogy a hit a nem látható dolgokról való meggyőződés, de úgy, mint Isten létre tudjuk hívni a meg nem levőket, mint meglevőket.(Róma 4:17). Ez a szellemi alapelv ugyanúgy alkalmazható negatív övezetben, mint pozitívban. Szóval lehet, hogy szükséges beszédünkben néhány dolgot beállítani.

Ha úgy érzed, hogy reggelente nagyon nehéz felkelned, akkor ne mondd azt „fáradt vagyok”. Töröld ki a szótáradból azokat a szavakat, hogy gyenge, fáradt, tehetetlen, húzódozó, és az ilyen 'feladom' beszédeket. Ezek helyett mondd ezt: „Mivel az Úr az én erősségem, képes vagyok elvégezni minden feladatomat amit ma meg kell tennem.”

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. augusztus 18., kedd

Papneveldétől a Hit Gyülekezetéig

Katolikus papnak készült, kereste a beat misét és megtalálta Istent. 1982-től a Hit Gyülekezete oszlopos tagja, dalszövegíró, dicséretvezető, majd lelkész lett belőle. Időközben hangszerjavítást tanult, de kereste a kenyerét takarításból is. A több mint harminc éve tartó szolgálatáról, annak előzményeiről és nehézségeiről Nemes Ákost, a debreceni Hit Gyülekezete lelkészét kérdeztük.

Mikor és hogyan tért meg?

1982-ben tértem meg. Az érettségi után úgy képzeltem el a jövőmet, hogy pap leszek, katolikus pap, mert katolikus családban születtem és az Istent akartam szolgálni, és ezt a pályát láttam. Én akkor úgy gondoltam, hogy fogok tudni nőtlenségben élni, ami visszafele nézve elég meredek. Hála Istennek az egész családommal együtt, feleségemmel, és gyermekeimmel együtt az Urat szolgálhatom.
Tehát ez úgy történt, hogy először is fölbuzdult a szívem, hogy szeretnék én is gitáros miséket, beatmiséket csinálni, gitározni a templomban, mert nálunk, Debrecenben ilyen nem volt, de hallottam, hogy Budapesten van. Fölmentem Budapestre, abba a templomba, ahol ez zajlott és megkerestem ott azokat a fiatalokat, akik csinálták ezt, de ők pont ilyen megtérő félben voltak, pont a budaörsi gyülekezettel kezdtek ilyen kapcsolatot fölvenni, és magukkal vittek, úgyhogy a beatmisézés helyett megtérés lett a dologból.

Miért akart pap lenni? Valakinek a hatására, vagy ez olyan szép dolognak tűnt?

Lehetséges, mert két nagybátyám is pap volt, de egyik otthagyta persze a papságot. De szépnek tűnt; úgy tudtam elképzelni, hogy a legjobban, a legintenzívebben Istent úgy lehet szolgálni. Az volt a látókörömben, hogy a pap szolgálja a legjobban Istent, amit azóta ugyebár átértékeltem, mert sokkal fontosabb Jézusnak a tanítása, amit Nikodémusnak is mondott, hogy hogyan lehet belépni az Isten országába: újjászületés által. Ha nem születtek újjá, víztől és Szent Lélektől, akkor nem léphettek be az Istennek az országába.
Egyébként el is mentem a papneveldébe, és másfél hónapig részt vettem az oktatáson, Egerben. Az olyan bentlakásos mód, ahogy nevelik a papokat. És ugye, egy idő után megérett bennem, hogy valahogy ez nem korrekt, ami ott van. Beleláttam egy-két tisztátalan dologba, ami ott zajlik, erkölcstelenségekbe és inkorrekt dolgokba, amit én érzékeltem.

S a budaörsi gyülekezet nem tűnt elsőre furcsának?Ezután jött a budaörsi gyülekezet, miután otthagytam a papneveldét, és olyan szakmát választottam, amit Debrecenben nem tanítottak, csak Budapesten. Ezért föl kellett költözni Budapestre, hangszerésznek, zongorajavítónak tanultam. Ez ugye nagyon adta az alkalmat, hogy akkor egyből odaköltöztem ezekhez az új barátaimhoz, ők is hívtak, helyet készítettek nekem, és elmentem a budaörsi Istentiszteletre, elvittek nagy izgalommal, hogy mi lesz ebből.
S az első alkalommal éreztem, hogy ez fantasztikus, amit átéltem, nagyon nagy erővel hatott rám, ahogyan hallottam Isten igazi dicséretét; addig olyat azért soha se hallottam, a beatmisék, azok sehol se voltak, ahhoz, amit ott hallottam. Németh Judit ült egy pianínónál, körülbelül vagy harminc-negyvenen lehettek ott egy szobában, de mintha egy hatalmas sokaság lett volna, olyan lelkes, olyan dübörgő, hittel teli volt az a dicséret s nagyon megragadott az üzenet is, a prédikáció; Németh Sándor beszélt és nagyon megdöbbentem, hogy lehet így is hirdetni az evangéliumot, hogy milyen hatalommal beszél ez az ember. S akkor föltette a felhívást, hogy ki szeretne megtérni az Úrhoz, s én akkor rögtön fölpattantam, és előreszaladtam, hogy én száz százalékban akarom az Urat szolgálni, én szeretném átadni az életemet az Úrnak. És attól kezdve megtértem, és az Úrban vagyok. Nagyon sokat segítettek ott a testvérek, különösen Petrőcz Laci, Petrőcz Levente. Nagyon sokszor elbuktam, fölállítottak, tévedtem, fölállítottak. Nagyon sok munkájuk van bennem.

Lehet úgy venni, hogy a Petrőcz testvérek Barnabásként léptek fel?

Biztos vagyok benne, hogy így van, tehát ez nem kérdés számomra, például a Laci, Petrőcz Laci, magával vitt Kaposvárra, akkor alakult a kaposvári gyülekezet. Emlékszem, egy erdőben voltunk, nem volt még hely. Valahogy úgy kezdődött, hogy véletlenül ott, ahogy forgolódott a parkírozásban, nekitolatott egy Trabantnak. Megkereste a gazdáit annak a Trabantnak, és ők alapító tagjai lettek annak a gyülekezetnek, mert egy hosszas beszélgetés lett belőle. Nagyon sokat beszélgetett ott a Laci az emberekkel, tulajdonképpen ő vezetett be engem is ebbe a szolgálatba, dicséretszolgálatra kért fel. Látva a Laci a munkáját, szolgálatát, valahogy rám ragadt ez a kenet, és gyakorlatilag őtőle tanultam meg anélkül, hogy ő ezt sokat magyarázta volna nekem. Csak ott voltam mellette, és láttam, hogy hogy működik, és amikor a Sándor fölkért engem, hogy a szülővárosomba menjek, Debrecenbe, szolgálni, akkor már egy olyan minta volt előttem, ami magától értetődővé tette, hogy hogy kell ezt csinálni. Persze, hogy úgy ahogyan Petrőcz Laci Kaposváron is csinálta, ez így működött.

Visszatérve egy kicsit: mondana egy pár szót a keresztény pályáján fellépő nehézségekről, amivel ugye más is szembesülhet, egy mostani fiatal? Milyen tanulságokat lehet levonni?

Nagyon fontos hitben látni, amit az Úr mondott, hogy az újjászületésben Krisztusnak a természete jelenik meg bennünk, és ezt az új természetet magunkban is el kell fogadni, mi magunk is át kell, hogy éljük ezt, hitben meg kell ragadjuk. Könnyű úgy látni, hogy „Hú, hát azt az embert az Isten mennyire szereti, de engem, aki átélem a kísértéseket? Most ez hogy van? Nekem fog ez menni?”, és nagyon sokat jelent nyilván az Isten Igéjének a hallgatása, mert a hit az hallásból van, és ott erősödtem meg az Istentiszteleteken. De, ugye, mikor magam voltam, ráadásul világi környezetben, akkor nyilvánvalóan még gyenge volt a hitem, fiatal keresztényként, és erős volt a sodrásuk azoknak az embereknek, akikkel voltam. Tehát ez így volt, a gyülekezetben pedig mindig megerősödtem, és ezért nagyon fontos ezeknek az embereknek a szolgálata, hogy erősebb hatás érjen az Úr részéről rajtuk keresztül, mint a világ hatása.

Voltak-e gúnyolódások, abban a világi környezetben, és arra hogyan lehetett reagálni?

El kell dönteni az embernek, hogy ki fontosabb számára, a világi emberek, vagy pedig a testvérek, akik az Úrban vannak. Kinek akarok én tetszeni, a világnak vagy magának az Úrnak – ezt el kell dönteni. Olyankor mindig erre emlékeztem, ezért tartotta bennem az erőt ez az elhatározás, döntés, ez a látás, hogy én ezen az úton indultam el, én az Úrnak akarok tetszeni. Persze, hogy a világnak van egy sodrása és igyekszik gyengíteni az emberben ezt a hitet, elhatározást, de minden héten kétszer ott volt az istentisztelet, szerdán, szombaton, minden héten ott volt a bibliaiskola, minden bemerítkezésre elmentem, minden kirándulásra, minden közös munkára elmentem, amik Budaörsön voltak, úgyhogy gyakorlatilag a hétnek hét napján a testvérekkel közösségben voltam.

S mindeközben dolgozott, tanult szakmát?

Igen, tanultam szakmát, a hangszerész szakmát, tanuló voltam, de az tette ki az életemnek a lényegét, hogy munka után gyerünk hétvégeken Kaposvárra, vitt a Laci, összedobtuk az üzemanyagköltséget és megérkeztünk. Tehát szombaton Istentisztelet volt, vasárnap kaposvári szolgálat és hétfőn hajnalban érkeztünk haza, volt, hogy négy óra fele, s hatra már menni kellett, egy idő után, amikor már váltottam, takarítani, mert takarító is voltam, ilyen irodákat takarítottam, pont azért, mert látszott, hogy a szolgálatban szükség van időre. Egy rövid ideig hangszerészként dolgoztam, utána ilyen anyagbeszerzőként, s utána takarítóként, hogy az időmet tudjam fölszabadítani, tehát egyszerűen rákényszerített az idő, hogy ilyen állásokat, ilyen munkát vállaljak.

Abban az időben teljesen egyértelmű volt a gyülekezetben, hogy ezt így kell csinálni, tehát így kell szolgálni? Egy olyan életformát kialakítani, olyan munkát keresni, hogy minél több idő legyen a szolgálatra?

Én nem javaslom, hogy most mindenkinek takarítónak kell lenni. Kaptam folyamatosan a fölkéréseket, a Laci is vitt magával, akkor volt, hogy Balatonfüredre is elvitt a Levente, meg a Sándor is ott volt, volt hogy Pécsre… Tehát úgy kaptam a felkéréseket, mert a megtérésemet követően, nem is tudom mennyi idővel, de nem sokkal, talán egy év telt el, s akkor megszületett az első dalom, a Hatalmas Isten a Szabadító, s utána még egy, még egy, mert mondták a testvérek, hogy „Milyen jó ez, építő!”, és akkor hívtak énekelni gyülekezetekbe. Ezzel a szolgálattal, a dicséretszolgálattal, meg egyéni dalokat énekelni hívtak gyülekezetekbe. Ez egyre több időt, egyre több munkát igényelt és nagyon nehéz volt a munkahelyen megmagyarázni, hogy holnapra kérek egy szabadságot, mert megyek ide vagy oda, mert nem csak hétvégén, hanem sűrűsödtek ezek a dolgok. Kicsit nehéz volt ezt így megmagyarázni a vezetőnek, azért kellett úgy módosítani a munkát, hogy meg tudjam valósítani ezt, hogy a dicséretben, a szolgálatokban részt tudjak venni.

Meg tudna nevezni egy olyan motivációs tényezőt, ami a mögött van, hogy odaszánta az idejét, és tulajdonképpen 32 éve, tehát a megtérése óta ezen a nyomon halad?

Hát az Úr nagyon nagyot tett értem, amikor az életével fizetett, a vérével fizetett, engem ez megindít, hogy mért szeret ennyire? Mért tette ezt? Tudom, ha csak én egyedül lennék ember a Föld bolygón, akkor is megtette volna értem, biztos vagyok benne. Engem ez arra indít, hogy én is szeressem Őt és az Ő ügyét fölvegyem, s a tanítványaként beálljak az Ő seregébe, az életmentőknek a seregébe.

Nagyon köszönöm!

Nemes Ákos üzenete az erdélyi keresztény fiatalok számára:
Teljes szívvel szeressétek az Urat. Nem érdemes bűnnel kísérletezgetni, nekem voltak ilyen fázisaim, kísérletezgettem, de nem jó senkinek. Senkinek sem jön be. Nem lehet játszani a tűzzel.
Teljes szívből szeressétek az Urat, az Úr nagyon hűséges, nagyon jó, fölken benneteket az Ő Szellemének az erejével, ha látja bennetek ezt az odaszánt szívet és használni fog benneteket. Ne féljetek odaadni a fiatalságotokat az Úrnak! Semmit nem fogtok veszíteni azzal, hogy nem a világban vagytok. A világ az kifosztja az embert. A Sátán kifosztja a fiatalokat, amikor sántikálnak. Nagyon fontos, hogy teljes szívből szeressük az Urat és Ő hűségesen be fogja tartani az ígéreteit, mert nem tesszük magunkat alkalmatlanná arra, hogy az Ő eszközei legyünk.

http://www.hitifi.ro/index.php/papneveldetol-a-hit-gyulekezeteig/

Dave Hunt - Aposztázia és ökumenizmus 9.

Egyre növekvő erővel világszerte

Megdöbbentő, hogy magukat kereszténynek nevezők részt vesznek olyan vallásos szertartásokon, amelyeken más vallásokból is jelen vannak, és mindezt a béke és az egység kedvéért. Van egy nagy mozgalom Dél-Amerikában, az Isten Népének Latin-Amerikai és Karib-szigetek-i Szövetsége, amit valóságos ökumenikus hullám követ. Részt vesznek benne katolikusok, protestánsok és pogányok egyaránt, a katolikus egyház pedig áldását adta rá. Az a kifejezés, hogy „Isten Népe”, a II. vatikáni zsinat idejéből származik, és a mozgalom azt tartja magáról, hogy „életre kelti azt a pluralista és szolgálat-orientált egyházmodellt, amit a II. vatikáni zsinat tanításai körvonalaznak”. A Nemzeti Katolikus Szóvivő (National Catholic Reporter) c. magazin lelkesen számol be egy brazíliai ünnepségről:

"Az egyik vezető egy ezüst jogart tartott a kezében, ami az afrikai istenek imádásának tartozéka...; egy másik, baptista szolgáló pedig egy rajzot mutatott be, ami a világot ábrázolja, rajta egy nagy kereszttel. Mellette egy vudu varázsló pap állt Haitiről, aki felemelt egy szelencét, és olyan mozdulatokat tett, ami arra utalt, hogy energiát oszt szét a kezével a tömeg fölött. Az Egyesült Presbiteriánus Egyház pásztora pedig felolvasta Pálnak a Galatabeliekhez írt levelét. Az ünneplők egy brazil katolikus testvér körül álltak, aki egy papi palástot tartott felemelve a kezében, és mindenki megcsókolta a színes ruhát."

Ennél sokkal nagyobb, de hasonló összejövetel volt a Világ Vallásainak Találkozója Chicagóban 1993 szeptemberében, és körülbelül hatezer olyan személy vett részt rajta, akik a világ különböző vallásait képviselték. A plenáris ülés szónokainak egyike, a dalai láma felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy világszerte „szellemi ébredés” zajlik, és erre minden vallásnak oda kell figyelnie. Az összejövetel legkiemelkedőbb eseménye az volt, amikor Charles Colsont különdíjjal tüntették ki a vallás terén végzett eredményes munkájáért, és elnyerte a világ egyik legtekintélyesebb és legnagyobb értékű (pénzben kifejezett értéke megközelítőleg 1,2 millió dollár) ökumenikus díját. Ezt a díjat annak adományozzák, aki „különlegesen kimagasló eredményt ért el a különböző világvallások iránti toleranciára való felhívás terén”. (Képzeljük csak el, amint Illés vagy Pál átveszi a díjat a Baál isten imádásának kultusza, illetve a pogányság felé tanúsított toleranciájáért!)

Mint az ilyen ökumenikus mérföldkőnek tekinthető eseményeknél mindig, a katolikus vezetőknek most is igen nagy szerep jutott, közöttük Chicago bíborosának, Joseph Bernardinnak, és Thomas A. Baimanak, az Ökumenikus és Nemzetközi Egyházügyek Chicagói Érseki Hivatala vezetőjének. A római katolikus teológus, Hans Küng volt „annak a globális etikának a legfőbb szellemi megalkotója, amely a nemzetek közötti vallási kooperációra szólít fel”. A tervet a találkozó hozta létre, és aláírta az összejövetelen jelen lévő vallási vezetők többsége, beleértve Wesley Ariarajah tiszteletest is, a Világ Egyházi Tanácsának helyettes főtitkárát. Ez volt a történelem során az első olyan eset, amikor a világ vallásainak képviselői - buddhisták, keresztények, hinduk, muzulmánok, judaisták és 120 egyéb vallási csoport képviselői - közös megegyezésre jutottak az erkölcsi magatartást illetően. A Vatikán és a Katolikus Püspökség küldöttei is jelen voltak, és ők is egyetértettek ebben a kérdésben. A Los Angeles Times magazin így számol be az eseményről:

"Római reverendás papok beszélgettek sáfrány színű ruhába öltözött szerzetesekkel, mások élénk vitát folytattak turbános szikhekkel. Egyik este a neopogány wicca (varázslás) képviselői egy holdtöltéhez kapcsolódó rituális szertartást mutattak be..."

Úgy tűnik tehát, hogy a római katolicizmus a különböző hiteket összekötő hídnak a szerepét tölti be. Ez a tény önmagában nem meglepő, azonban az mégiscsak meghökkentő, hogy látni teljes evangéliumi keresztényeket, akik ugyancsak ráléptek ennek a hídnak az egyik pillérére, míg a híd másik pillérén hinduk, buddhisták és más pogány hitűek állnak. Ha valóban az utolsó időkben élünk, ami szinte teljesen nyilvánvaló, akkor biztos, hogy nem fog sokáig magára váratni az sem, hogy mindkét oldal elérkezik a híd közepére.

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - Én vagyok a te jutalmad! - 6. nap

Gyakran, amikor az emberek azt mondják, nem ismerik az Isten akaratát, valójában azt értik ez alatt, hogy nem hallottak hallható hangot a mennyből.

Én azonban szeretném a figyelmeteket egy pillanatra Ábrahámra, a zsidó nép atyjára terelni. Az 1 Mózes 12:1-ben Isten azt mondta neki: „Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!”Isten Ábrahámnak adott elhívása nem tartalmazott pontos koordinátákat, csak annyit mondott neki, hogy induljon el. Amint Ábrahám engedelmeskedett, Isten lépésről lépésre kijelentette neki a tervét.

Ha Isten már az elején kijelentené nekünk a végső tervét, gyakran azon kapnánk magunkat, hogy egy álmot kergetünk ahelyett, hogy Őt követnénk. Isten nemcsak el akarta küldeni Ábrahámot az örökségébe, hanem Ő maga akarta elvezetni őt oda. Istent lépésről lépésre követve Ábrahám egy fantasztikus felfedezést tett. Az a föld és az örökség, amit Istentől kapott valóban csodálatos volt, de volt még egy ezekkel össze nem hasonlítható jutaloma: „Ne félj, Ábrám”, mondja az Úr neki az 1 Mózes 15:1-ben, „Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges.” Az angol fordítás szerint: „Én vagyok a te mindent fölülmúlóan nagy jutalmad.”

Ha úgy gondolod, hogy már mindent értesz, és pontosan tudod, hova akar az Úr vinni téged, légy felkészülve a csalódásra! Isten soha nem jelenti ki úgy az ő akaratát, hogy ne legyen szükséged a Tőle való szoros függésre. Végső soron az, hogy betöltjük vagy sem Isten életünkre vonatkozó akaratát azon múlik, hogy követjük vagy sem Őt magát. Isten követésének valódi jutalma Isten maga.

Daniel Kolenda vagyok, és arra szeretnélek bátorítani, hogy élj, mielőtt meghalsz!

2015. augusztus 17., hétfő

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 7.

Szövetségben Istennel

Biztos vagyok abban, hogy békés, győzelmes életre vágysz. Honnan tudom? Onnan tudom, hogy ezt a könyvet olvasod. Ezért is terelgetlek a békesség és győzelem forrása felé – ez nem Isten dolgait jelenti, hanem maga Isten.

Ha van valami, amitől az ördög távol akarja az embert tartani, az az Istennel való szövetsége. A sátánt nem érdekli, hány lámpásunk van, egészen addig, amíg nincs olaj a lámpásunkban. Az sem izgatja túlságosan, hány ventillátorunk van, ha a ventillátorok nincsenek az áramforráshoz csatlakoztatva, hiszen nagyon jól tudja, ha egyszer rábukkanunk az isteni erőforrásra, neki vége.

Tudod, mi történik, ha Istennel töltesz időt? Úgy kezdesz cselekedni, mint Dávid, amikor szemben állt az óriás Góliáttal. Kiállsz valami mellett és azt kérdezed az ellenségedtől „Mit gondolsz, ki vagy te, hogy gyalázattal illeted az élő Istennek a seregét?” (1 Sámuel 17:26)

A Kereszt harcosaiként nem kell az ellenségünktől - az ördögtől - félnünk. Ehelyett „..legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében” (Efézus 6:10). Amikor a félelem szelleme ólálkodik körülötted, ne reszkess, mint a nyárfalevél, inkább légy bátor, mint az oroszlán.

Az ördög azok ellen támad, akik a királyságát veszélyeztetik, akik az Úr dolgait végzik. Hogyan állhatunk ellen az ördög támadásának? Úgy, hogy magunkra öltjük Isten minden fegyverét, felvesszük a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kioltjuk, a Szent Szellem kardját, ami Isten beszéde (Efézus 6:13-17). Ezekre a fegyverekre csak úgy tehetünk szert, ha elegendő időt töltünk az Úrral.

Az Efézus 6:10 úgy kezdi a fegyverekről szóló értekezést, hogy „..legyetek erősek az Úrban [legyetek felhatalmazva a Vele való szövetségen keresztül]” Én ezt a mondatot úgy értem, hogy „legyetek erősek az Úrral való szövetségen keresztül”. Majd a 11 vers így folytatódik: „Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét” Tehát csak azután tudod a megfelelő fegyverzetet magadra ölteni, ha már megerősítetted az Úrral való szövetségedet.

Ami engem illet, megtanultam, hogy minden nap több órát töltsek el a mennyei Atyámmal való személyes kapcsolatban. Az Úr világosan kijelentette számomra, hogy nem lehet sikeres keresztény életem és szolgálatom, ha nem adom át magamat száz százalékosan Neki.

Ha győztes akarok lenni, nincs más választásom; az Úrral való szövetségben kell napi több órát töltenem, mivel ez az én elhívásom. Lehet, hogy az Úr tőled nem ezt várja el. Lehet, hogy csak napi egy órát kér, vagy csak harminc percet reggel és harminc percet este. Lehet, hogy többet, lehet, hogy kevesebbet. Az időtartam személyenként változó. De lényegtelen, mennyi időt kell szánnod az Úrral való együttlétedre, ha nem vagy hajlandó ezt az áldozatot meghozni, felejtsd el a sikeres és győzelmes keresztény életet. Persze így is eljuthatsz a Mennybe, hiszen a Bárány a te nevedet is felírta az Élet Könyvébe. Az üdvösséged alapja nem a szövetség, hanem Jézus vére. De egész földi életedben szenvedés vár rád.

Meg kell tanulnunk – neked is és nekem is – hogy csak az Úr jelenlétében részesedhetünk az Ő erejében.

Fordította: Berényi Irén

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - A jó erős szálfa - 5. nap

Nemrégiben olvastam egy tudományos kísérletről, amelynek során egy tudós csoport képes volt mesterséges körülmények között szinte az összes időjárási jelenséget létrehozni egy kivételével - és ez a szél volt. Meglepetésükre a szél hiánya katasztrófális volt a fákra, amelyek így saját súlyuk alatt elkezdtek meghajolni és széttöredezni. Kiderült, hogy a szél a feszültség megteremtésével erősíti a fákat. Enélkül az ellenállás nélkül a fák nem lennének képesek elég erőssé fejlődni ahhoz, hogy egyenesen tartsák magukat. Douglas Malloch költő ezt csodálatosan kifejezte a Jó erős szálfa című versében:

A fát, mely küzdés nélkül nő,
Éri napfény, ég, levegő,
A síkságon kinn terpeszkedik,
Az eső reá mindig esik,
De nem lesz soha erdők királya,
Satnya az élete, satnya a halála...
A jó erős szálfa nem nő könnyedén,
Csak ha minél jobban cibálja a szél.

Mit gondoltok, milyen hatékony lenne az a hadsereg, amelynek katonáit ötcsillagos szállodákban képeznék ki? Milyen megbízható lenne az a tudós, aki még egyetlen kísérletet sem végzett volna el? Hány menetet bírna ki a ringben az a bokszoló, aki párnacsatákkal készülne a meccsére? Az ember természettől hajlamos a fájdalom helyett az élvezetet választani, és folyton a legkisebb ellenállás útját keresni. Isten azonban velünk ellentétben az életünket mennyei perspektívából nézi, és ami Őt leginkább érdekli, az nem a kényelmünk, hanem hogy átformálódjunk az Ő Fia képére!

Daniel Kolenda vagyok, és arra szeretnélek bátorítani, hogy élj, mielőtt meghalsz!

2015. augusztus 16., vasárnap

„Meg kell akadályozni egy elnyomó birodalom létrejöttét” ­- Interjú Németh Sándorral

Több mint 1500 fiatal vett részt a Hit Gyülekezete által szervezett ifjúsági táborban Keszthelyen. Az egyhetes rendezvény fővédnöke és kiemelt előadója Németh Sándor, a gyülekezet vezető lelkésze volt. A hőség ellenére résztvevők lelkesedéssel és figyelemmel hallgatták a Vidám Vasárnap című televíziós műsorból is ismert vezető lelkészt. Az egyhetes tábor végén arról beszélt, hogy tizedik éve minden évben sok-­sok órán keresztül tanítja a fiatalokat. 

Mi késztette arra, hogy belevágjon az utánpótlás­ nevelő munkába? 

A generációváltás szükségessége. Nagyon fiatalon, huszonévesen kezdtem meg a szolgálatomat, és ez nagyban befolyásolta, hogy többnyire az én korosztályomból kerültek ki a Hit Gyülekezete vezetői. Már tíz éve láttam, hogy nagyobb hangsúlyt kell tenni az úgynevezett tanítványnevelésre, át kell adni a fiataloknak azt a Biblia­-ismeretet, bibliai látást és értelmezést, amit annak idején én is megtanulhattam Isten jóvoltából.

A Hit Gyülekezete a hetvenes évek végén bontott zászlót Magyarországon, ötfős imacsoportból mára több tízezer tagot számláló közösséggé nőtte ki magát. Azok az egykori fiatalok, akik az úttörő munkát végezték, ma már szülők, sőt nagyszülők. Az ő gyermekeik már úgymond második generációs keresztények. Hogyan látja az ő helyzetüket? 

A mostani fiatal keresztények előnyös helyzetből tudnak indulni. Nem voltak olyan kemény materialista világba beágyazva, mint mi annak idején. Nekünk nagyon sok gondunk volt a '70­-es, '80-as években azzal, hogy ránk kényszerítették a bibliai világnézettel szemben álló ideológiákat, a materialista­-marxista tanítások álltak a gondolkodás középpontjában. Ma a fiatalok sokkal nyitottabbak az idealizmus iránt, a természetfeletti dolgok létezése sokuk számára természetes. Jómagam nagyon szeretek a fiatalok között lenni. 

Ezzel együtt azonban egyre több inger, impulzus éri őket a tömegkommunikációs eszközök révén. Mennyire nehezíti meg az igehirdetők munkáját a rengeteg ­ sokszor felesleges ­ információ? 

Valóban, de sokkal több helyen tudják elérni a keresztény értékrenddel kapcsolatos információkat is. Ha kellően vannak bátorítva, megfelelően vannak orientálva, és jó értékítélő képességgel rendelkeznek, akkor nem dőlnek be a keresztény és egyházellenes propagandának, ami akár az interneten, akár más médiumokon keresztül zúdul rájuk. A mai keresztény fiatalok jelentős részének világnézete sokkal letisztultabb, intellektuálisan és szellemileg is integráltabb személyek, mint mi voltunk huszonéves korunkban. 

Melyek ma a legfőbb kihívások egy keresztény fiatal előtt? 

A kereszténység középpontjában Jézus Krisztus személye áll. A mostani világi trendek furcsamód igyekeznek Jézus személyiségét meghamisítani. Ilyen a meleg­kérdés, de emellett számos, a Biblia által szexuális bűnöknek nevezett cselekedet megítélése is. Ma sokan azt hirdetik, hogy Jézus azért jött a földre, hogy mindenkit megcirógasson, az ölébe ültessen, mindenféle életvitelt képviselő embert, vallási világnézetet el tud fogadni. Ez azonban nem felel meg az igazságnak: nem az szereti a bűnös embert, aki azt hazudja neki, hogy nem bűn, amit csinál. Aki keresztényként ezt teszi, felelős lesz embertársa elkárhozásáért, ráadásul egy hamis Krisztust képvisel.

Hogyan érinti a kulturális relativizmus, és az Ön által említett hamis Krisztus középpontba állítása az egyházak mindennapjait? 

Ma az egyházak célkitűzéseit, szolgálatait is igyekeznek erőszakos szekularizációval megváltoztatni. Igyekeznek például a melegházasság kapcsán rábírni az egyházakat arra, hogy adják fel tradicionális tanításaikat a nemiségről, a házasságról és a családról. Pedig a Bibliában egyértelmű, hogy a nemiség nem az ember által választott állapot, hanem Isten adja, az embernek el kell fogadnia. 

A bevándorlásról és Európa jövőjéről is markáns véleménye van... 

Az Ó­ és az Újszövetség is kötelezettségünkké teszi az üldözöttek iránti irgalmasságot, mind a zsidó­keresztény kultúra védelmét. Biztos vagyok benne, hogy az Európát most elérő százezres menekült­ és bevándorló tömeg érkezése csak a kezdet: ma négymillió, a szíriai iszlamisták által teremtett földi pokolból elmenekült embertársunk várja a sorsa alakulását a szomszédos országokban. Miközben Európának részvéttel kell fordulnia a menekülők felé, nem a tömeges bevándorlás elősegítése, hanem a szíriai béke helyreállítása és az ország újjáépítése kell, hogy legyen a cél. Ami a kérdés másik részét illeti: Európában komoly erők törekszenek a föderális és multikulturális Európai Unió, egyfajta Európai Egyesült Államok kialakítására. Szerintem a keresztényeknek képviselniük kell azt, hogy a nemzetállamra és a nemzeti identitás megőrzésére a XXI. században is szükség van. Az a véleményem, hogy meg kell akadályozni egy destruktív, elnyomó birodalom létrejöttét, amely a népeket ismételten gyarmati sorba taszítja és előírja az embereknek, hogy mi a jó és mi a rossz. 

Az istentiszteleteken, interjúkban és a televíziós közvetítések során is bátran vállalja véleményét. Nem tart attól, hogy ahogy bizonyos országokban már börtönnel szankcionálják azon lelkészeket, akik megszólalnak például melegkérdésben, egyszer Magyarországon is eljön ez a korszak? 

Remélem, nem jön el, bár látom, hogy vannak olyan csoportok, akik szeretnék ezt a helyzetet megteremteni. Mi már a '80­as években kiálltunk, sőt küzdöttünk az első generációs emberi jogokért, ennek alapján voltunk liberálisok. Köztudott, hogy a Szabad Demokraták Szövetségét támogattuk egészen a '90­es évek végéig, de mi inkább az SZDSZ jobboldalához tartoztunk ekkor is. Ha a mostani politikai palettát veszem figyelembe, akkor a Hit Gyülekezete középen áll. A kezdetektől voltak vitáink az SZDSZ vezetésével, mert nem értettünk egyet melegkérdésben, a drogpolitikájukkal, és még sok más, főleg erkölcsi kérdésben. Az álláspontunkat rendszeresen ütköztettük. Továbbra is következetesen képviseljük a kinyilatkoztatás alapján álló konzervatív szellemi­-erkölcsi értékeket.

http://vaol.hu/hirek/meg-kell-akadalyozni-egy-elnyomo-birodalom-letrejottet-exkluziv-interju-nemeth-sandorral-a-hit-gyulekezete-vezetojevel-1719554

2015. augusztus 15., szombat

Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - Én veled vagyok! - 4. nap

Gedeon történetében (Bírák 6. fejezete) szembetűnő, hogy még azután is, hogy az Úr angyala megjelent Gedeonnak, és világosan elmagyarázta neki Isten tervét az életére, Gedeonnak azt nehezére esett elhinni.

Amikor a tükörbe nézett, továbbra sem látott mást, csak a hátrányait és gyengeségeit. Kételkedett, hogy alkalmas lenne a tisztségre, és nem volt meggyőződve róla, hogy az Úr a megfelelő embert találta meg személyében a feladatra. De Isten pontosan tudta, hogy Gedeonnak mit kell hallania, és olyan szavakat szólt neki, amik egyenesen Gedeon bizonytalan szívébe hatoltak: „Az Úr így válaszolt neki” a 16. versben, hogy „Én majd veled leszek”.

Ezek a világ legvigasztalóbb szavai. Ez a végső bizonyosság: tudni, hogy Isten veled és érted van. Jézus tudta, hogy nekünk is hallanunk kell ezt, ezért mondta a Zsidó 13:5-ben: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged”, illetve a Máté 28:20-ban: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”.

Érezted valaha úgy, hogy kudarcot vallottál? Küzdesz a múltad visszahúzó erejével? Éltél-e át valaha olyan időket, amikor nehéz volt elhinned, hogy Isten a te oldaladon áll, és a legjobbat gondolja rólad? Barátom, itt az idő, hogy kijelentést kapj Isten jóságáról! Isten a „hamu helyett ékességet” akar adni, és ez nem egy mellékes áldása a keresztény életnek, hanem ez az evangélium szíve, és ez az Isten akarata ma számodra!

Daniel Kolenda vagyok, és arra szeretnélek bátorítani, hogy élj, mielőtt meghalsz!


2015. augusztus 14., péntek

Keresztény webshop

Ha valaki a legjobb árakon (10-15-20% kedvezménnyel) szeretne webáruházon keresztül keresztény könyvet vásárolni, akkor érdemes őket keresni.

http://webshop.immanuel.hu/Daniel Kolenda: Élj, mielőtt meghalsz! - Szereted Jézust? - 3. nap

A János evangélium 21. fejezetében, miután Jézus feltámadt a halálból, Pétert a régi munkájának gyakorlása közben találta - halászott. Amikor reggeliztek a parton, Jézus a halakra mutatva ezt kérdezte Pétertől: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél?” „Igen, Uram - válaszolta Péter, te tudod, hogy szeretlek!” Ekkor Jézus így válaszolt: „Legeltesd az én bárányaimat!” (János 21:15).

Figyeljétek meg, Jézus nem azt mondta: „Péter, szereted az én bárányaimat? Akkor legeltesd őket!” Hanem ezt kérdezte tőle: „Péter, szeretsz engem?” Péter bárányok felé való szolgálatát elsősorban nem a bárányok, hanem a Krisztus iránti szeretete kellett, hogy motiválja!

Sok ember szíve csordultig van könyörületességgel egy bizonyos embercsoport, egy ügy vagy egy szükség felé. Ezek gyakran Istentől kapott terhek, amik nagyszerű motiváló erők lehetnek. De van egy motiváció, aminek felül kell múlnia minden egyéb motivációt, még a szegények megsegítésére vagy a világ megjobbítására irányuló törekvéseket is. Az igazi kérdés tehát ez: SZERETED JÉZUST?

Ha ez a Krisztus iránt érzett szeretet uralja az életünket, akkor ez megtisztít minden más motivációt, és vonzani fogja Isten áldását és támogatását. Az iránta érzett szeretetünk arra indítja Istent, hogy ezt a szeretetét rajtunk keresztül árassza ki az elveszett és haldokló világra.

Barátom, vizsgáld meg a szívedet és a szolgálatodat még ma, és halld meg a Mester szavát, amint tőled is ugyanazt kérdezi, mint Pétertől: Jobban szeretsz engem ezeknél?

Daniel Kolenda vagyok, és arra szeretnélek bátorítani, hogy élj, mielőtt meghalsz!


2015. augusztus 13., csütörtök

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 7.

2:5-6. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz.
Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök.


A Messiás először is így figyelmezteti az efézusiakat: emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg ahhoz a szeretethez, amit elhagytál. Az első szeretet az Úrnak a szeretete. Az Isten iránti mély szeretetre való buzdítás sűrűn előfordul az Újszövetségben (Mt 22:37; Mk 12:3; Lk 10:27; Jn 14:15,21, 23; 21:15-16; Jak 2:5; lPt 1:8). Krisztus azt állította, hogy az Isten iránti szeretetünknek nagyobbnak kell lennie, mint a legközelebbi rokonunk iránti szeretetnek, beleértve szüleinket és gyermekeinket is (Mt 10:37. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám). Pál még azt is hozzáfűzte, hogy az Isten iránti szeretetünknek házastársunk iránti szeretetünket is felül kell múlnia (lKor 7:32-35. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik: hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a feleségének; ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz.). Amikor a Messiás a bűn megbánására és megtérésre hívja az efézusi hívőket, arra kéri őket, hogy változtassák meg hozzáállásukat, gondolkodásmódjukat és érzelmeiket. Folytassák szolgálatukat, de ne egyszerűen csak azért, mert az helyes, hanem azért, mert szeretik a Messiást. Felhívja a figyelmüket, hogy ha nem engedelmeskednek neki, akkor kialszik bizonyságtételük világossága Efézusban: kimozdítom gyertyatartódat a helyéből. A gyülekezet tovább élt, és később egy döntő fontosságú egyházi zsinatnak adott helyet, de azután az V. században hanyatlásnak indult a várossal együtt. Közvetlen környezete lakatlan a XIV. század óta.

Krisztus még egy dicséretet mondott nekik: gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit. Több elképzelés látott már napvilágot a nikolaiták kilétét illetően, de a Szentírás nem teszi világossá, hogy kik voltak. Nyilvánvalóan egy olyan szekta lehetett, amelyiknek hamis volt a tanítása és az életvitele.

2:7. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.

 Krisztus az efézusi gyülekezetnek is adott ígéretet a többi gyülekezetnek írt leveléhez hasonlóan. Ez azoknak a személyeknek szól, akik meghallják. Ezt mondta: Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Az élet fáját említi az lMóz 3:22 (Azután ezt mondta az Úristen: Íme, az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen). Ez az Éden kertjében volt. A későbbiek folyamán újra felbukkan az új Jeruzsálemben, ahol bőségesen termi gyümölcsét (Jel 22:2. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.). Akik erről a fáról esznek, soha nem halnak meg. Ezt az ígéretet nem lehet úgy értelmezni, hogy csupán egy különleges keresztény csoportra vonatkozik, hanem természetes várakozása minden kereszténynek. 

Az igazi szeretetre való biztatás újra emlékeztette őket Isten jóindulatára és kegyelmességére, hogy gondoskodott üdvösségükről mind az időben mind az örökkévalóságban. Az Is­ten iránti szeretetet nem a törvények aprólékos betartásával lehet kimutatni, hanem azzal, ha az ember nagyra értékeli és viszonozza Isten szeretetét.

Forrás: Bible Knowledge Commentary: Revelation