2015. július 31., péntek

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 5.

1:19-20.  Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után; a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet."

A Messiás dicsőséges megjelenése után János újra ezt a parancsot kapja: írd meg. Írása három időszakot mutat: (a) amit már eddig átélt: amiket láttál; (b) a jelenlegi tapasztalatok: amik vannak; és (c) a jövő: amik történni fognak ezek után. Úgy tűnik, hogy ez a Jelenések könyvének Istentől meghatározott vázlata. Já­nosnak először is azt kellett leírnia, amit átélt (1. rész). Ez ma már történelem. Azután Krisztus jelenlegi üzenetét kellett leírnia hét gyülekezetnek (2-3. rész). Végül következett a könyv fő célja, hiszen prófétai könyvről van szó: be kellett mutatnia a Messiás második eljövetelét megelőző, annak tetőpontját jelentő és az azt követő esemé­nyeket (4-22. rész).

A Jelenések könyvének kronológiai felosztása messze meghalad minden más vázla­tot, amelybe a magyarázók gyakran beleerőltetnek bizonyos esetleges kifejezéseket, vagy addig csűrik-csavarják a könyvet, amíg bele nem illik saját értelmezési mintá­jukba. Ez a vázlat teljes összhangban áll azzal a felfogással, mely szerint a Jelenések könyvének legnagyobb része (a 4. résztől kezdődően) a jövőt írja le, és nem történel­mi vagy csupán jelképes mondanivalója van, de nem is egyszerűen bizonyos alapel­vek kijelentése. Fontos, hogy a Jel 4-22-nek csak a jövőben bekövetkező értelmezése következe­tes. A könyv allegorikus megközelítését követő értelmezők ritkán értenek egyet né­zeteikkel kapcsolatban. Ugyanez érvényes a jelképes és a történelmi megközelítést vallókra is.

A Jelenések könyve gyakran egy jelképes kinyilatkoztatást említ meg először, amit annak értelmezése követ. Itt is ez a helyzet: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet. A Jelenések könyve nem jelké­pes kinyilatkoztatások átláthatatlan szövevénye, hanem gondosan megírt lejegyzése annak, amit János látott és hallott, ezek teológiai és gyakorlati jelentésének gyakori magyarázatával.

A Jelenések könyve más jelképes könyvek segítségével, mint amilyen Dániel és Ezékiel könyve, azért íródott meg Isten akarata szerint, hogy az Isten teljes Igéjét alaposan kutatók megértsék mondanivalóját. A Dániel könyvéhez hasonlóan egyre érthetőbbé válik, amint a történelem előre halad. Bár e könyv igazsága és alkal­mazása időtlen, mégis sajátos vigasztalást nyújt azoknak, akiknek vezetésre van szük­ségük a Messiás második eljöveteléhez vezető időkben.

Mielőtt a 4-22. részek óriási prófétai eseményei kibontakoznának, a Messiás elő­ször személyes üzenetet küldött a hét gyülekezet mindegyikének, nyilvánvaló gya­korlati alkalmazásokkal mai egyháza számára. 

Amint az 1:11-ben olvasható, Krisztus üzenetet küldött egyenként mind a hét kis- ázsiai gyülekezetnek. A sorrend földrajzi. Egy hírvívő is ezen az útvonalon menne az efézusi tengeri kikötőtől 50 km-re a szintén tengeri kikötővel rendelkező Szmimába, majd tovább északra és keletre Pergamonba, aztán tovább keletre és délre a másik négy városba (1:11).

Sok vita folyt már ezeknek az üzeneteknek a mai mondanivalójáról. Ezek a gyü­lekezetek nyilvánvalóan különleges módon lettek kijelölve, és gondosan elrendezve úgy, hogy bennük olyan jellemző helyzetek adódjanak, amelyekkel az egyház mindig szembetalálta magát későbbi történelme során is. Ahogy Pál levelei egy-egy gyüle­kezetnek íródtak, ugyanakkor az egész egyháznak is szólnak, ez a hét üzenet is vonat­kozik az egész mai egyházra, amennyiben hasonló helyzetben találja magát. Volt sok más gyülekezet is, pl. Kolosséban, Magnéziában és Trallesben, amelyek közül egyesek nagyobbak voltak, mint a Kis-Ázsiában említett hét gyülekezet, de ezek nem szerepelnek a címzettek között.

A levelek tartalmának közelebbi vizsgálatából egyértelművé válik, hogy ezek először is ennek a hét első századi gyülekezetnek szóltak. Másodszor, üzenetet tartalmaznak a mában élő hasonló gyülekezeteknek. Harmadszor, az üzenetekben rejlő egyéni intések, melyek sze­mélyekre vagy csoportokra vonatkoztak, világossá teszik, hogy mai személyeknek is szól­nak. Negyedszer, néhányan úgy hiszik, hogy a hét gyülekezet sorrendje követi az egyház­történelem különböző korszakait az első századtól mostanáig.

Figyelemreméltó hasonlóságok találhatók e hét gyülekezetnek szóló levél és az egyháznak az apostoli egyház kezdete óta zajló történelme között. Például úgy tűnik, mintha Efézus az apostoli egyházat egészében jellemezné, míg Szmima az első üldö­zés időszakát mutatná be. Ugyanakkor a Szentírás nem kifejezetten hatalmaz fel erre az értelmezésre, és csak ott szabad alkalmazni, ahol ez természetesen megtehető. Mindenesetre ezek a gyülekezetek egymással egy időben léteztek.

Bár mindegyik üzenet eltérő, a levelekben mégis vannak hasonlóságok. A Messiás mindegyikben kimondja, hogy ismeri tetteiket, mindegyikben szerepel egy ígéret azoknak, akik győznek, mindegyik inti azokat, akik hallgatják; és mind­egyik levél sajátosan úgy írja le a Messiást, hogy a leírás kapcsolódik az utána követ­kező üzenethez. Mindegyik levélben van dicséret (kivéve a laodiceait), intés (kivéve a szmimait és a filadelfiait), buzdítás és bátorító ígéret azoknak, akik komolyan ve­szik üzenetét. Általánosságban ezek a hét gyülekezetnek szóló levelek olyan problé­mákat tárgyalnak, melyek végigkísérték a gyülekezeteket az egyháztörténelem folya­mán, és egyértelmű, átfogó kinyilatkoztatást adnak arról, hogyan értékeli Krisztus az egyes gyülekezeteket.

A Bibliának ezt a részét furcsa módon elhanyagolják. Miközben sokan olvassák Pál leveleit és az Újszövetség más részeit a gyülekezeti élet igazságait keresve, sok esetben figyelmen kívül hagyják a hét gyülekezetnek szóló leveleket, amelyek pedig közvetlenül a Messiástól származnak és határozott hangvételűek. Ez az elhanyagolás is hozzájárul ahhoz, hogy a mai gyülekezetek nem Isten tökéletes akarata szerint formálódik.

2015. július 30., csütörtök

Keresztény doktrína - Isten tulajdonságai 1.

1. Isten örökkévaló

Az örökkévaló azt jelenti, hogy nincs kezdete és vége. Is­ten az Örökkévaló. Mindig létezett és mindig létezni fog. Soha nem volt olyan idő, amikor Isten ne létezett volna. A Zsoltárok 90,3 ezt mondja: „Öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!” Isten öröktől fogva és örökké létezik.

Ézs 43,10. Az én tanúim ti vagytok, népem — mondja az Örökkévaló —, és szolgám, akit azért választottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek:
Én Vagyok, csak én! Előttem nem volt más Isten, és utánam sem lesz senki más!

Jellegében más, mint a többi létező létezése. Ez a létezés minden más létezés forrása. Az Ő létezésének nincs forrása, páratlan, egyedi lény. Isten nem időben létezik, hanem örökkévalóságban. Nincs kezdete és vége (Atya). Az Ezeréves Királyság után az emberiség, a föld, a világ visszakerül az örökkévalóságba.

Az örökkévalóságban a jónak sosem lesz vége! Az elmúlás árnyéka semmire sem vetül rá. Az Atyának nincs kezdete. A Fiúnak van, de nem az időben. Az idő Lucifer bukásával kezdődött. Ahogy elváltozunk Isten képmására, haladunk az örökkévalóság felé.

Jób 36,26. Isten valóban fenséges, hatalmas, csak mi nem ismerjük hatalmát, sem éveinek számát nem tudhatjuk soha.

a) VAGYOK, AKI VAGYOK

2Móz 3,14. Isten ezt felelte Mózesnek: „VAGYOK, AKI VAGYOK.” Majd hozzátette: „Ha ezt kérdezik, mondd Izráel népének: A »VAGYOK« küldött hozzátok.”
Jn 8,58. Jézus felelt: „Igazán mondom nektek: mielőtt Ábrahám megszületett, ÉN VAGYOK.”

b) Örökkévaló Isten

lMóz 21,33. Ábrahám egy tamariszkuszfát ültetett Beérsebában, és imádta az Örökkévalót, az Örök Istent.

c) Magasztos és fenséges, aki örökkévalóságban lakik

Ézs 57,15. Mert ezt mondja a Magasságos és a Felséges, aki az örökkévalóságban lakik,
s kinek neve szent...


d) Isten örök hatalma és Istensége

Róm 1,20.  Isten örök hatalma és isteni természete ugyan emberi szemmel nem látható, de mégis világosan érzékelhető és megérthető, mert a világ teremtése óta mindenki láthatja és tanulmányozhatja Isten teremtményeit. Így tehát nincs mentség azok számára.

A feltámadott, megdicsőült Jézus Krisztus jellemzői:

– örökké él (Jel 1:18. Én vagyok az Örökké Élő. Halott voltam, de nézd, élek örökké, és kezemben vannak a Halál és a Hádész kulcsai.)

– örökkévaló király (1Tim 1:17. Minden tisztelet és dicsőség az örökkévaló, halhatatlan és láthatatlan Királyé, az egyetlen Istené örökké. Ámen!)

– örök, áldandó Isten (Róm 9:5. Ők a mi ősapáink leszármazottjai, és emberi természete szerint közülük származik Krisztus, aki Isten minden és mindenki felett. Legyen örökké áldott! Ámen.)

– ábrázolhatatlan, emberi szem számára megragadhatatlan (1Tim 6:14-16. Tehát azt parancsolom neked, hogy vidd véghez a megbízatásodat hiánytalanul és feddhetetlenül egészen addig, amíg Urunk, Jézus Krisztus vissza nem jön! Mert ő vissza fog jönni! Mikor? A legalkalmasabb időpontban, amikor áldott Istenünk elküldi őt. Igen, ő az egyetlen uralkodó, a Királyok Királya és az Urak Ura!)

– örökkévaló jelleggel pap (Zsid 7:17. Hiszen róla ezt mondja az Írás: „Örökké pap vagy, Melkisédek rendje szerint.”)

Forrás: Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine; Wayne Grudem - Systematic Theology; Hit Gyülekezete Bibliaiskola

Hatalmas kalapács - Igaz történet

Oral Roberts - A Szellemben való imádkozás erejének kiaknázása 10

"ORAL? HALLHATOM ISTEN HANGJÁT?” 

Egy ragyogó, csodálatos szombat reggel volt, ahogy a nap áthasította a golfpálya ápolt, pázsitos részét a Southern Hills Country Clubnál, Tulsában, Oklahomában. Ott álltam négyesben beszélgetve és néhány gyakorló ütést ütöttem, ahogy készültünk elindulni. Hogy egy teljes menetet lejátsszak, az egy ritka élvezet számomra a szolgálatom sürgető programjai közepette, általában csak annyira van időm, hogy kifussak és üssek néhányat, amikor csak tudok. Történetesen Isten elhívása miatt az életemben soha nem is próbálkoztam golfozni egészen 35 éves koromig. És annak ellenére, hogy nem volt lehetőségem rendszeresen játszani, mégis elég jó játékos vált belőlem! Ebben az időben a 40-es éveim végén jártam, éppen csak elkezdtem a hivatali időm az Oral Roberts Egyetem alapító elnökeként és mivel a Southern Hills meghívta a tulsai Egyetem elnökét Dr. Eugene Swearingent, hogy csatlakozzon az Country Clubukhoz, nagyvonalúan kibővítették ugyanazt a meghívást az ORU alapítójának/elnökének is. Egyébként valószínű sosem váltam volna a Tulsa legprominensebb golf klubjának a tagjává. Ez a feltűnően szép golf pálya csak egy kilométerre helyezkedik el az ORU-tól tehát kéznél volt, hogy átugorjak egy átdolgozott nap után és üssek egy pár lyukra vagy lejátsszak egy teljes játékot vagy csak egyszerűen gyakoroljak. Sikerült átjutnom hat akadályon és a klub 600 tagja közül benne voltam abban a 25-ben, akik ezt meg tudták csinálni. Ez pedig pontosan azért volt, hogy bizonyos embereket elkezdjen érdekelni a szolgálatom. Csodálták azt a jó golfozót, aki nem volt profi. 

Abban a hátérben és azon a csodálatos napsütötte oklahomai reggelen egy orvos, egy nagyszerű szívspecialista jött oda négyünkhöz és megveregette a vállamat. “ Oral, - habozva kérdezte - van egy perced a számomra mielőtt elmész?” “ Persze” – válaszoltam gyorsan. Átsétáltunk egy helyre, ahol tudtunk bizalmasabban beszélgetni, észrevettem, hogy zavartnak néz ki és mint aki mindjárt elsírja magát, az ajka remegett: “ Valami baj van Bill?”-kérdeztem tőle. “Oral én orvos vagyok, te meg prédikátor és te vagy az egyetlen ember Tulsában, akit úgy ismerek, mint aki segíteni tud rajtam!” “ Persze megpróbálok segíteni”,- biztosítottam róla. “Nos, Isten megáldott engem az orvosi praxisomban, sokszor éreztem a kezét az életemen, de soha nem hallottam a hangját, soha nem hallottam Őt beszélni hozzám”. Könnybe lábadt a szeme, vártam. “ Te vagy az a férfi, akinek nyugodtan feltehetem azt a kérdést, ami bánt engem.” “Mi az, Bill?” Latolgattam. Lehorgasztotta a fejét, felnézett és azután rám szegezve a tekintetét megkérdezte: “ MEGHALLHATOM ISTEN HANGJÁT?” Habozás nélkül válaszoltam: “ Természetesen, hallhatod! Mindenki hallhatja Isten hangját!” ‘ De Oral, úgy értem ÉN! Hallhatom ŐT beszélni HOZZÁM személyesen? Tudom, hogy te Isten embere vagy és neked muszáj hallani az Ő hangját. De én laikus vagyok. Nem ismerem úgy a Bibliát, mint te. Az időmet emberek operálásával töltöm és vannak idők, amikor ha valahogy hallanám Istent beszélni hozzám, még csak ha egy suttogást is, akkor talán sokkal több embert tudnék megmenteni! “ “ Maradj itt! Mondtam neki. “ Mindjárt visszajövök!” 

Átmenetem a négyesemhez és kértem őket, hogy folytassák a játékot és mondtam nekik, hogy pár ütés után újra csatlakozom hozzájuk. Azután visszatértem az én orvos barátomhoz és azt mondtam neki: “Menjünk át oda, üljünk le és beszélgessünk, majd várjunk Istenre.” Miután találtunk egy elhagyatott helyet, hogy folytassuk a beszélgetést megkérdeztem tőle: “ Bill, Te beszélsz Istennel, ugye?” “Próbálok.” válaszolta halkan. “ Úgy értem beszélsz Vele szellemben szavakat is kimondva Neki? “ kérdeztem. “ Igen elég gyakran. De soha nem hallottam, hogy válaszolt volna nekem,” mormolta magában megrázva a fejét. “ Oké fontoljuk meg egy pillanatra azt a tényt, hogy mint egy személy megvan a képességed, arra, hogy beszélj, más szóval, egy beszélő lény vagy!” Bólintott. „Ugyanígy azt is mondanád, hogy Isten egy beszélő Isten? “ kérdeztem. “Ah, igen mindig is hittem ebben. Keresztényként hogyan ne hihetném? És hallottalak téged, amikor azt mondtad, hallod Isten hangját. De ha így van, nem voltam tudatában annak, hogy Ő beszélt hozzám! Tényleg akarom tudni, hogyan hallhatom meg Isten hangját!” “Most hadd mondjak neked valamit, amiről hiszem, hogy a Biblia teljesen alátámaszt, amit személyesen megtapasztaltam és másokat is láttam megtapasztalni a legpraktikusabb és legintelligensebb módon, amikor elég elkötelezettek lesznek Isten felé”.

Fordította: Beloved Andrea

2015. július 29., szerda

Dave Hunt - Aposztázia és ökumenizmus 7.

Miért népszerűek az ökumenikus pápák?

II. János Pál pápáról az a hír járja, hogy nem a legjobb egészségi állapotnak örvend. Az, hogy visszanyeri-e egészségét, és tovább folytatja-e az utat, amit elkezdett, vagy esetleg egy másik pápa váltja fel, teljesen mindegy a jövő szempontjából. Lehet, hogy jelenleg II. János Pál pápa a legismertebb és leghatékonyabb ökumenista, mégis csupán elődei követője, és minden valószínűség szerint az őt követők is ezen az úton fognak majd járni. XXIII. János pápa (aki megnyitotta a II. vatikáni zsinatot) és VI. Pál pápa (aki bezárta) egyezséget kötött olyan hírességekkel, mint a dalai láma vagy Anwar el-Sadat (muzulmán hitű) és az ENSZ főtitkára, U. Thant (buddhista), hogy megalkossák a Megértés Templomát, amit csak „a vallások ENSZ-e” néven ismernek. A katolikusok mindig is kiemelkedő szerepet játszottak egy világvallás megalapításában.

II. János Pál pápa közvetlen elődei ökumenizmusára egy másik bizonyíték az, hogy VI. Pál áldását adta a Második Vallási és Világbéke Konferenciára 1974-ben a belgiumi Louvainben. A konferencia vezetősége katolikus volt, és a Louvain-i Nyilatkozatban a következőket fektették le:

"Mi - buddhisták, keresztények, konfucionisták, hinduk, zsidók, muszlimok, sintoisták, szikhek, Zoroaster követői és más vallásból jövők — azért jöttünk ide, hogy figyeljünk annak a szellemnek a hangjára, aki a mi különböző és egyaránt tiszteletreméltó vallási tradícióinkból származik. Azzal a sürgős feladattal kell szembenéznünk, hogy társadalmainknak békében kell egymás mellett élniük...; rendkívül örvendetes az a tény, hogy az emberiség vallásainak egymástól való elszigetelődése, kemény és előítéletekkel teli izolációja ma már, reméljük, a múlté."

Rendkívül érdekes, hogy a katolikusok többsége, bár sok tekintetben megtagadják a pápai dogmát, mégis nagyon buzgón követik a pápa ökumenizmusát. De miért is ne tennék? Azok a katolikusok, akik elvetik az egyházról szóló alapvető tanításokat, nagy százalékban az ún. kiszélesedő „kereszténység” felé tekintenek. Egy 1989-es felmérés napvilágra hozta, hogy Amerikában a katolikusok 25%-a nem hisz a halál utáni életben, 46%-a nyilatkozott úgy, hogy erről senki sem tudhat semmi biztosat, és 55%-a hitte azt, hogy eltérhetnek a hivatalos egyház tanításától, de ezzel együtt még katolikusok maradhatnak.
1992-ben is végeztek egy közvélemény-kutatást, és kiderült, hogy a katolikusok 67%-a preferálja a nők felszentelését, 52%-a elfogadja az abortuszt, 75%-a ellenzi a papi cölibátust, és szerintük a papok nyugodtan házasodhatnak, 87%-a szerint pedig a házasságban élőknek saját maguknak kellene dönteniük a születésszabályozás kérdésében. Egy 1994 áprilisában készült felmérés szerint a 45 éven aluliak kevesebb mint 29%-a értett egyet azzal, hogy „a kenyér és a bor Krisztus testévé, illetve vérévé változik át”.

Franciaországban és Olaszországban még meghökkentőbb a helyzet: a francia katolikusok 49%-a nem hisz Krisztus feltámadásában, 60%-uk nem hisz a mennyben, 77% nem hisz a pokolban, és 75% sem a purgatórium, sem az ördög létezését nem fogadja el. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a „katolikus teológusok kétharmada nem hisz Sátán létezésében”. Jóllehet az olaszok 90%-a vallja magát katolikusnak, mégis, csak 30%-uk vesz részt rendszeresen a vasárnapi misén. Olaszországban a nemzeti választások során hatalomra kerülő kormány az elmúlt évtizedben törvényessé tette a válást és az abortuszt, annak ellenére, hogy a katolikus egyház próbálta megakadályozni.

A katolikusok azonban nincsenek egyedül az aposztázia (hitehagyás) tekintetében. Egy 1994-es felmérés jelzi, hogy 10 amerikaiból 4, aki magát evangéliumi kereszténynek vallja, nem hisz abban, hogy létezik abszolút igazság. Vajon az „evangéliumi kereszténység”, csakúgy, mint az „újjászületés” is, egyre inkább elveszti jelentéstartalmát?! Az amerikai felnőtt lakosság 71%-a vallja, hogy nem létezik abszolút igazság. A relativizmus és az ökumenizmus szorosan együtt jár. Azok, akiknek ilyen ingatag a meggyőződésük, nagyon könnyen befolyásolhatók, hogy csatlakozzanak egyik vagy másik irányzathoz, főleg, ha erre buzdítják is őket. A Róma, édes otthon (Rome Sweet Home) c. könyv (ami arról szól, hogy Scott és Kimberley Hahn hogyan lesz katolikus) ismertetőjében John W. Robbins így ír:

"[Scott] Hahn definíciója csak egy a sok közül. Nem azért ismétlődik újra és újra, mert Róma az igaz egyház, hanem inkább a protestantizmus hitehagyása miatt. Épp akkor, amikor az evangélium hirdetésére a legégetőbb szükség lenne, a protestáns pulpitusokról ezt ritkán hallani. Egyedül Isten kegyelme menthet meg minket egy még sötétebb korszaktól, és attól az egyháztól, amit Luther a lelkek vágóhídjának nevezett.’"

Szent Szellem (2014) - filmrészlet

"Olyan felvételeket fogsz most itt látni, amit csak Isten tud megrendezni és összehozni. Bemész a hinduk legszentebb templomába, ahova soha egy idegen vagy keresztény még nem tehette be a lábát. Elkezdesz énekelni (Jake Hamilton), és mindenki meg lesz érintve a Szent Szellem által, és többen meggyógyulnak az utcákon. Aztán bemész a szentély szentek szentjébe is, és lefilmezel mindent, a főpap segítségével (ilyenre ötezer éve nem volt példa, a hinduk szerint). Normálisan már kint az utcán megölik az ilyeneket, de Istennek minden lehetséges. A film többi része pár napon belül lesz közzétéve.

A (teljes) filmben közhírnévnek örvendő személyek is felszólalnak, mint Heidi Baker, Jake Hamilton, Chad Norris, Michael W. Smith, Kim Walker-Smith, Todd White....."

2015. július 28., kedd

Megjelent! Jonathan Cahn - A Semita rejtélye

A világszerte erőteljes hatásokat kiváltó A hírnök (The Harbinger) szerzője egy újabb megdöbbentő üzenettel találta meg a hatalmassá nőtt olvasótáborát.

A 3000 éves rejtély, amely magában rejti Amerika jövőjét, a világ jövőjét... és az ön jövőjét is!

Elképzelhető, hogy…
• Meghatározta az élete alakulását anélkül, hogy tudott volna róla?
• Megjósolta előre a jelen eseményeit?
• Kinyilatkoztatta a Wall Street történetének legnagyobb krachjait napra, sőt órára pontosan, mielőtt bekövetkeztek volna?
• Ez határozta meg 9/11 időzítését?
• Ez mozgatta a háttérből Amerikának, mint globális szuperhatalomnak a felemelkedését… és bukását?
• Előre jelezte a világ tőzsdéinek modernkori emelkedéseit és zuhanásait?
• Ez húzódik meg a világháborúk, valamint a nemzetek, világhatalmak és birodalmak összeomlása mögött?
• Ez a nyitja annak, hogy mi vár a világra és önre személyesen?

És ez még csak a kezdet...

Fedezze fel a tornyok eddig még soha ki nem bontott rejtélyét, a kataklizmák kulcsát, a hetek titkát, és még jóval többet! A Semita rejtélye garantáltan megdöbbenti, ámulatba ejti, egyben figyelmezteti, és óva inti arra, ami ezután következik… sőt, talán még az életét is megváltoztatja!

A könyv ára: 2950.- Immanuel Kiadói ár: 2450.-
Oldalszám: 280

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 4.

Sem erővel, sem hatalommal, hanem a Szellemmel

És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram?
És felele az angyal, aki beszél vala velem, és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!
És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

(Zakariás 4:4-6)

Itt az Úr ugyanazokhoz az emberekhez beszél, akik megpróbálták felépíteni a templomot, amelyről Ezsdrás könyve is beszél. Megmondja nekik, hogyan kell kezelniük a frusztráló helyzeteket. Arra buzdít, hogy nehézség idején ne a saját képességeidre és erődre támaszkodj, hanem a Szent Szellem végtelen erejére, amelynek segítségével bármilyen krízishelyzetből kilábalsz.

Az Istennel való megfelelő kapcsolatban rejlő erő

Ki vagy te, te nagy [emberi akadályokból épült] hegy? Lapállyá [jelentéktelen vakondtúrássá] leszel Zorobábel előtt [aki Jósuával együtt a babiloni fogságból való visszatérést vezette és felvállalta a templom építését], és felviszi a csúcs-követ [az új templomhoz], és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá! (Zakariás 4:7)

A szamaritánusok, akik a templomot építő zsidók ellen támadtak, valóságos hegyként tornyosultak előttük, frusztrálták őket, és akadályozták őket abban, hogy elvégezzék a munkát, melyet az Úr rendelt el.

Miközben ezeket a sorokat olvasod, lehet, hogy rádöbbensz, te is ilyen helyzetben vagy. Az Úr rád bízott valamit, de az ellenség egy hatalmas hegyet gördített az utadba azért, hogy frusztráljon téged, és megakadályozzon abban, hogy az Úr akaratát véghez vidd. Ha ez így van, én pontosan tudom, mit érzel, hiszen ugyanígy éreztem én is valamikor.

A probléma egyik oka a perspektívában rejlik.
Gyakran előfordul velünk, hogy annyira belemerülünk abba, hogy az ellenségünket saját erőnkből, saját erőfeszítéseink árán próbáljuk legyőzni, hogy közben szem elöl tévesztjük az Úrral való kapcsolatunkat.

Bármilyen furcsán is hangzik, szolgálatom első éveiben sokkal több időt töltöttem a sátánnal, mint Istennel. Ez alatt azt értem, hogy állandóan az ördögről elmélkedtem, próbáltam rájönni, miben mesterkedik, hogyan tudnék megszabadulni tőle és ezzel a figyelmemet sokkal inkább arra fordítottam, aki a problémákat okozta, ahelyett, hogy az Egyetlenre összpontosítottam volna, akinek hatalmában állt megoldani ezeket a problémákat.

A hívőknek, mint te meg én, nem az ellenségre és a munkájára kell a szemeiket szegezniük, hanem az Úrra és végtelen hatalmára és erejére. Persze olyan csábító egy problémában lubickolni, okfejtésekbe bocsátkozni, megoldásokat kiokoskodni, aggodalmaskodni. Amikor ezt tesszük, csak felnagyítjuk a problémát.

Ebben a részben az Úr arra figyelmezteti Zakariást, hogy azok a problémák, amelyekkel a zsidók szembenéznek, hegyeknek tűnnek ugyan, de valójában jelentéktelen vakondtúrások. Mit szólnál hozzá, ha a hegyeid egy csapásra vakondtúrássá változnának? Ez megtörténhet, ha azt teszed, amit az Úr mond, és szemeidet nem a problémára veted, hanem az Úrra és az Ő hatalmára.

Ha egyszer az Úr mond neked valamit, az Ő akarata nemcsak az, hogy elkezdd a munkát, de fejezd is be. De soha nem leszel képes az Isten által kiosztott feladatot megoldani, ha nem érted meg, hogy a kegyelem a Szent Szellem ereje.
Soha ne feledd, sem erővel, sem hatalommal, csakis a Szent Szellem ereje által arathatunk győzelmet ellenségeink felett. A hitünkön keresztül kegyelem által leszünk győztesek.

Fordította: Berényi Irén

Honlapépítők

Ha sikeres vállalkozásra vágysz, néha elkél egy kis „segítség”! :-) Konkrét ötletek, tippek sokasága. Jó lenne olyan „klubhoz” tartozni, ahol valóban gyakorlatias tanácsokat kapsz hétről hétre? Ma viszont annyiféle negatív tapasztalattal találkozhatsz.

Ha jó szemléletű, de mégis hasznos impulzusokra vágsz, akkor ajánlom figyelmedbe az alábbi honlap ingyenes sorozatát:

http://honlapepitok.hu/blog-rovat/csak-azoknak-akik-megoldas-es-nem-kifogaskeresok

Nem csak vállalkozóknak! Mindössze 1 percedet veszi igénybe az egész! De csak akkor, ha nem kifogáskereső vagy. :-)


Philip Yancey és Tim Stafford - Dániel leghosszabb éjszakája

Dániel 6,21 Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól?

A fejezet azzal a tudósítással kezdődik, hogy új uralkodó kerül az ország élére. Jól mutatja Dániel próféta figyelemreméltó képességeit, hogy idegenként is elismerést szerez két szeszélyes babiloni rezsim idején, sőt, még a Méd-Perzsa Birodalomban is. Amikor azonban kiszivárognak ahírek, hogy a király Dánielt bízza meg az ország kormányzóinak vezetésével, a palota konspirációs gépezete azonnal mozgásba lendül. Ekkoriban Dániel már idős ember, valószínűleg a nyolcvanas éveiben jár. Az államigazgatásban eltöltött hat évtized után végül ő maga is hasonló helyzetbe kerül, mint annak idején három barátja, akikre a tüzes kemence várt. Az ő életében is feloldhatatlan konfliktusba kerül egymással Isten törvénye és az ország törvénye.
Az eltelt évek alatt Dániel sokat veszített zsidó örökségéből, még a nevét is babiloni névre változtatták. Bár nem gyakorolhatja istenhitét az előírások szerint a jeruzsálemi templomban, Isten iránti hűsége változatlan. Dacolva a király új törvényével az idős próféta továbbra is Jeruzsálem felé fordulva imádkozik, naponta háromszor. A halálos fenyegetés sem tudja eltántorítani addigi gyakorlatától.

Mártírok hangja

Az oroszlánok vermébe vetett Dániel története különös jelentőséggel bír úgy a zsidóság, mint a kereszténység számára, hiszen a történelem ismétli önmagát. A Római Birodalom, Sztálin Oroszországa, Hitler Németországa, a kommunista Kína – mind korlátozta a vallásgyakorlást, az egyház azonban mindegyiket túlélte, és az intenzív üldöztetések ellenére is növekedett. Azok közül, akiket hitükért üldöznek, nem mindenki él át olyan csodálatos szabadulást, mint Dániel. Összességében azonban, a mártírok arról tanúskodnak a világ előtt, hogy az igazi hitet nem lehet elpusztítani, bármilyen súlyos is a megtorlás.

Dániel csodálatos módon megmenekül, és ez újabb csodához vezet. Dániel hitét látva, a perzsa uralkodó kibocsát egy kiáltványt, amelyben elrendeli, hogy országában mindenütt „Dániel Istenét” féljék és tiszteljék. Hamarosan ugyanaz a birodalom, amely törvényben tiltotta be a zsidó vallást, hazakíséri szülőföldjükre az izraeli foglyokat, és megengedi, hogy újjáépítsék templomukat.
A fogságban töltött nehéz idők a zsidó közösség életében is maradandó változásokat hoztak. Dániel és a hozzá hasonló istenfélő emberek példája nyomán új gyakorlatot vezetnek be: „zsinagógákban” gyűlnek össze a törvény tanulmányozására és imádságra.
Egy nap majd hazatérnek egykori szülőföldjükre, megtisztulva attól a bűntől, amely oly sok gyötrelmet szerzett nekik. A zsidóság ezt követően végleg szakít a bálványimádással.

2015. július 27., hétfő

Rodney H. Browne - Hitünk megvallása

És testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű Az, Aki ígéretet tett. Zsidókhoz írt levél 10:23

Ragaszkodj hited - Jézusban és Isten Igéjében való hited - megvallásához. A "megvallás" kimondást; ígéretet; valaminek elismerését; hozzájárulást; hálaadást jelent. Komoly dolog - a szövetségnek a megerősítése, illetve elfogadása. A megvallás nem felelőtlen, aminek semmi valóságos alapja nincs. Komoly és elkötelezett állítás. A megvallás szótári jelentése a következő: kijelentés; követelni; nyíltan kijelenteni; bejelenteni, illetve megerősíteni; bevallani, ill. elismerni; jóváhagyni a hitet valamiben vagy valamihez. A megvallás igaznak nyilvánítást jelent.

A Mindenható Isten mindent úgy gondol, ahogy azt kimondja. Ő soha nem pocsékolja a szavait. Az Úr beszédének hatalma van teremteni, parancsolni és végrehajtani. Isten teremtette szavával az egész világegyetemet: "Legyen világosság..." Az Ézsaiás 55:11-ben a következőt olvassuk: "Így lesz az Én beszédem, amely számból kimegy, nem tér Hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem." Ha az Úr megígér valamit, hűséges, hogy megcselekedje azt.

De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. 9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol. 10 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Róma 10:8-10

Az üdvösséget nem az általunk megtett cselekedetek alapján kapjuk, hanem Jézusba helyettes munkájába vetett hit által. Azáltal kapunk üdvösséget, hogy szívünkkel elhisszük és szánkkal kimondjuk. Nem elegendő, hogy valaki más imádkozzon értünk - neked kell odaszántan imádkoznod az imát a száddal. Hitben kimondott szavainknak hatalma van megváltoztatni az örökkévalóságban eltöltendő pozíciónkat.

Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza Néki oly nevet, amely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nylv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Filippi 2:9-11

Hamarosan minden nyelv meg fogja vallani Jézust Úrnak - akár akarják, akár nem -, mert Ő az Út, az Igazság és az Élet. Jobb most megvallani az Urat és megtérni, mint később Jézus nélkül meghalni, és kényszerítve térdet hajtani Előtte és megvallani Őt Úrnak, jóllehet, akkor már késő lesz.

Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Zsidókhoz írt levél 3:1

Lévén annakokáért nagy főpapunk, Aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Zsidókhoz írt levél 4:14

Jézus megvallásunk Apostola és Főpapja. Amikor megvalljuk Őt és az Ő Igéjét, akkor helyettünk munkálkodik. Tarts ki megvallásod mellett. Ne hátrálj meg nyomás vagy üldöztetés miatt. Soha ne szégyelld az Urat. Valld meg Istent Úrnak, és soha ne változtasd meg a megvallásodat - soha ne vallj meg mást úrnak -, soha ne tagadd meg Jézust. Az örökkévalóság múlik a megvallásodon.

Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. 1 Timótheus 6:12

Harcold meg a hit szép harcát. A szép harc azért szép, mert nyersz! Nyerd el az örök életet. Arra hívattattál el, hogy a hit embere légy, és az örök élet a célod. Megvallásoddal tértél meg; a hit megvallásával mindent megkapsz, amiről hiszed, hogy Isten Igéje szerint a tied.

Valaki azért vallást tesz Énrólam az emberek előtt, Én is vallást teszek arról az Én mennyei Atyám előtt; 33 Aki pedig megtagad Engem az emberek előtt, Én is megtagadom azt az Én mennyei Atyám előtt. Máté 10:32-33

Jézus a Közbenjáród az Atya előtt. Ha megvallod Jézust az emberek előtt, Jézus is meg fog téged vallani az Atya előtt. Ha - a száddal - megtagadod Őt, Ő is megtagad az Atya előtt. A száddal kimondott szavak meghatározzák a sorsodat. Jézus elkötelezte Magát neked - te is kötelezd el magad Neki!

Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. 1 János 4:15

Isten lakozást vesz abban a személyben, aki megvallja, hogy Jézus az Isten Fia.

Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. 2 János 7

Azok, akik nem vallják meg, hogy Jézus testben megjelent, azok meg vannak tévesztve, és másokat is megtévesztenek; antikrisztusok - Krisztus ellen vannak.

Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mint lelkiismeretük. 6 Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok. Titus 1:15-16

Nagyon nagy bajba kerülsz Isten előtt, ha azt mondod, hogy ismered Őt, de úgy viselkedsz, mint az ördög. Ebben az esetben pusztán a szavaid nem elegendőek - a szívednek és a cselekedeteidnek összhangban kell lenniük a szavaiddal.

Szavaiddal formálod az életedet és irányítod az utadat.

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Ne vigyél minket a kísértésbe 7.

A hálaadás által gyorsabban győzhetjük le a kísértést. Majdnem mindenkinek, aki tanácsért jön, azt javaslom: „Adjon hálát mindenért.“ Teljes hittel kell fogadnunk Isten Igéjét, még akkor is, ha a házastársunkkal kell harcolnunk, amikor a gyermekeink elrohannak otthonról, amikor egy végzetes kór sújt minket, vagy amikor kudarcot vallunk az üzleti életben. Róma 8:28 azt mondja: „azoknak pedig, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.“
Az egészség nem az egyetlen dolog, ami javunkra válhat: a betegség is hozzásegíthet ehhez. A siker és a kudarc együtt munkálhatják a javunkat. Más emberek dicsérete és kritikája is hasznunkra lehet.

József tizenhét éves volt, amikor bátyjai eladták őt rabszolgának. Tizenhárom évig volt rabszolga, beleértve a koholt vád alapján börtönben letöltött több mint két évet is. Úgy tűnt, hogy egész élete romba dőlt. József azonban nem zúgolódott és nem panaszkodott. Továbbra is hálát adott Istennek.

Végül Józsefet választották meg arra, hogy a legnagyobb méltóság legyen Egyiptomban a Fáraó után. Amikor hatalmas éhínség söpört végig az egész vidéken, József bátyjai Egyiptomba jöttek, hogy némi élelmet vásároljanak. Mennyire megdöbbentek, amikor Józseffel találkoztak! Leborultak előtte a nagyvonalúsága iránti hálából. József segített nekik Egyiptomba költözni. Amikor Jákob, az apjuk meghalt, József testvérei féltek attól, hogy József mégis bosszút áll rajtuk. De József másképp látta a helyzetet. Azt mondta: „Ti gonoszt gondoltatok énellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa."(l.Móz 50,20)

Akármilyen gonosz dolgot követnek el mások ellened, Isten jóra tudja fordítani ezt, ha keresztényként bízol benne, hogy minden javadra válik. Azok az ostoba emberek, akik csak az édes ízű morzsákat fogadják el, és kiköpik a keserű füvet, menthetetlenül elesnek a kísértésben. Isten javunkra fordít minden dolgot.

Lássuk egységben múltunkat, jelenünket és jövőnket. Adj hálát Istennek, ha veszekedtél a feleségeddel. Akkor is adj hálát, amikor a gyermeked az ajtót keményen berúgva megy el otthonról. “Atyám, a fiam elment hazulról. Ugyan nem tudom, hol van, de hálát adok Neked. Ha hazahozod őt, még inkább hálát fogok adni Neked.” Ha üzleted akadozik, adjál hálát.
„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.“ (Zsolt 50,23) Ez az ige arról szól, hogy a hálaáldozat előkészíti Isten útját: így gyorsan tudja elküldeni mennyei segítségét. Adjunk hálát mindenben, hogy ne essünk kísértésbe. Isten, a mi Atyánk nem akarja, hogy tönkremenjünk a szenvedésben, bajban és megpróbáltatásokban. Jézus azt parancsolta: mindig kérjük Istent, hogy őrizzen meg minket az ilyen kísértéstől.

Ha engedetlenek vagyunk, és kapzsivá válunk, Isten megengedi, hogy beleessünk a peiradzo kísértésbe. A bennünket elérő legtöbb nyomorúság az ördögtől jön, aki lopni, ölni és tönkretenni próbál minket. Ha gyönge hitünk miatt elmerülünk az élvezetekben, az ördög olyan kelepcébe csal bennünket, amely pusztulásunkat okozhatja.

Imádkozzunk úgy, ahogy arra Jézus tanított: „Ne vigyél minket a kísértésbe." Isten Igéjének biztos ismeretével a szívünkben szilárdan megőrizhetjük a hitünket, elkerülhetjük a kísértést, ha minden dologért állandóan hálát adunk Istennek. S ha mégis úgy esne, hogy kísértéssel találkozunk, nem kell elesnünk benne, mert van Istenünk, aki megszabadít minket a Gonosztól.

2015. július 17., péntek

Frank E. Peretti - Ez Élet Sötétsége - Jubileumi limitált kiadás

A nyolcvanas évek derekán született lebilincselően izgalmas könyv, amely több mint 2.7 millió példányban kelt el mit sem veszített aktualitásából.

A Patmos Records a világhírű regény megjelenésének 30. évfordulójára egy különleges, exkluzív kiadvánnyal lepi meg a történet régi és új rajongóit: A mennyei seregek és a démonvilág között zajló ádáz küzdelmet filmszerűen bemutató bestseller kemény kötésben, vadonatúj borítóval, valamint zenei aláfestéssel jelenik meg. A történet által inspirált szerző Ifj.Balogh Ferenc (a.k.a. Hidden Kingdom) egy kilenc szimfónikus-instrumentális zenéből álló CD-t készített, melyet a könyvhöz ajándékba kap a kedves olvasó.
A képzeletbeli "filmzenét" időnként a könyvből felolvasott jelenetek, narrációk teszik még izgalmasabbá, melyhez ismert színészek adták hangjukat. Ezzel a különleges "mozis" atmoszférájú kiadvánnyal szeretne a Patmos Records örömet szerezni a könyv népes rajongótáborának, és kíván boldog születésnapot Frank E. Peretti zseniális történetének!


John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 4.

1:12-16. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.

Amikor János meghallotta a mögötte megszólaló hangot, megfordult, hogy lássa honnan ered. Hét arany gyertyatartót pillantott meg. Úgy tűnik, hogy ezek egymástól különálló lámpatartók voltak és nem egy hétágú lámpatartó, mint amilyen a szent sátorban és a templomban volt.

A gyertyatartók között János az Emberfiához hasonlót látott. A Dán 7:13 is ezt a kifejezést használja a Messiásra történő utalásként. Ez a személy olyan volt, mint egy pap, hosszú palástba öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Fehér haja megfelel az „öregkorú” leírásának (Dán 7:9. Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz.), ez az Atya Istenre való utalás. A Fiú Isten éppen olyan tiszta és örökkévaló, mint az Atya Isten, amit az jelez, hogy feje és haja fehér volt. Az a jellemzés, mely szerint szeme, mint a tűz lángja, minden bűnt leleplező ítéletére utal (vö. Jel 2:18. A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez.). 

A leírás folytatódik: lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, más fordítások szerint „bronzhoz”. A templomban lévő bronzoltár a bűnért való áldozattal és a bűn isteni elítélésével állt kapcsolatban. Hangja hasonlított a nagy vizek zúgásához. Tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. János azt is megfigyelte, hogy jobb kezében hét csillagot tartott. Ez a kép a 20. vers szerint a hét gyülekezet angyalát vagy hírnökét, küldöttjét ábrázolta. Jelentősége van annak, hogy a Messiás a jobb kezében tartotta őket, ami azt jelenti, hogy szuverén tulajdonai. A Messiás bírói szerepével kapcsolatban János látott egy kétélű éles kardot, amely szájából jött ki. Ezt a fajta kardot (rhomphaia) használták a rómaiak az olyan szúrásra, aminek az ellenfél megölése volt a célja. 

Rhomphaia előfordul még a 2:12,16; 6:8; 19:15, 21-ben is: A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. 

Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. 

És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által. 

Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 

A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból.

Jézus Krisztus már nem betlehemi kisbaba volt, nem a fájdalmak férfia, akit töviskoronával koronáztak meg. Itt már a dicsőség Ura. 

1:17-18. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.

János ezt mondja: amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Pált is hasonló módon a földre sújtotta, amikor dicsőségében látta a Messiást (ApCsel 9:4. És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: "Saul, Saul, miért üldözöl engem?"). Korábban János Jézus mellére hajtotta fejét. De most János nem lehetett ilyen közvetlen a dicsőséges Messiással. 

János bátorítást kapott Krisztus szavaiból: Ne félj! Krisztus ezt mondta: Én vagyok az első és az utolsó, vagyis az örökkévaló (vö. Jel 1:8; 2:8; 21:6; 22:13: Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt. És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.) és a feltámadott, az élő, aki halott volt ugyan, de most él örökkön örökké! Itt Krisztus megerősíti, hogy egyedül nála vannak a pokol és halál kulcsai, vagyis a halál és a halottak helye feletti hatalom. Lásd ezzel kapcsolatban még:

Jn 5:21-26.  Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.

l.Kor 15:54-57. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

Zsid 2:14. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt.

Jel 20:12-14. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava.

A megdicsőült Messiást tisztelni kell, de a hűséges hívők, mint amilyen János is volt, biztosak lehetnek abban, hogy Isten Fia elfogadja őket. A keresztény ember halála és feltámadása egyaránt az Ő kezében van. A megdicsőült Messiásnak ez a képe eltér a négy evangélium ábrázolta Messiás emberi képétől (vö. Fil 2:6-8. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.), nem számítva megdicsőülését (Mt 17:2; Mk 9:2-3. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön.).

Igegyűjtemény a gyógyulással kapcsolatosan 14.

"Egyik nap, amikor Jézus éppen tanított, farizeusok és törvénytanítók is hallgatták, akik Galilea és Júdea különböző városaiból és Jeruzsálemből érkeztek. Az Örökkévaló ereje volt Jézussal, hogy gyógyítson. Eközben néhány ember érkezett, akik hordágyon egy megbénult férfit akartak Jézus elé vinni, a nagy tömeg miatt azonban nem tudtak a közelébe férkőzni. Ezért felmentek a tetőre, kibontották, és úgy eresztették le a hordágyat Jézus elé. Amikor Jézus látta a hitüket, a beteghez fordult: „Barátom, a bűneid meg vannak bocsátva.” Erre a törvénytanítók és farizeusok így okoskodtak magukban: „Kicsoda ez, hogy ilyet merészel mondani?! Hiszen ezzel megsérti Istent, aki egyedül jogosult a bűnöket megbocsátani!”
Jézus átlátott rajtuk, és így felelt meg nekik: „Miért okoskodtok így? Vajon melyik könnyebb, ha azt mondom a bénának: bűneid meg vannak bocsátva! — vagy azt: kelj fel, és menj el? Győződjetek meg róla: az Emberfia felhatalmazást kapott, hogy itt a földön megbocsássa a bűnöket.” Ekkor a beteghez fordult: „Én mondom neked, kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza!” Az pedig azonnal felállt, felvette a hordágyát, és Istent dicsőítve hazament.26 Ezt látva mindenki magán kívül volt a csodálkozástól, dicsérték Istent, istenfélelem fogta el őket, és ezt mondták: „Csodálatos dolgokat láttunk ma!”
Lukács 5:17-26.

"Ezután Jézus és az apostolok lejöttek a hegyről, és megálltak a síkságon. Velük együtt volt még Jézusnak sok más tanítványa is, és nagy sokaság, amely Júdeából, Jeruzsálemből, valamint Tírusz és Szidón partvidékéről gyűlt össze. Mindannyian azért jöttek, hogy Jézust hallgassák, és meggyógyuljanak betegségeikből. Még azok is meggyógyultak, akik gonosz szellemektől szenvedtek. Mindenki meg akarta érinteni Jézust, mert erő áradt belőle, és mindenkit meggyógyított."
Lukács 6:17-19.

"Élt ott egy római százados, akinek a rabszolgája halálos beteg volt. A százados nagyon kedvelte ezt a rabszolgáját, és mikor hallott Jézusról, elküldött hozzá néhány zsidó vezetőt. Általuk kérte Jézust, hogy jöjjön el, és mentse meg a rabszolgáját. A zsidó vezetők el is mentek Jézushoz, és így kérlelték: „Ez az ember megérdemli, hogy megtedd, amire kér. Szereti a népünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.”
Jézus ekkor elindult velük a százados házához. Amikor már közel volt, a százados Jézus elé küldte néhány barátját ezzel az üzenettel: „Uram, ne fáradj, mert nem vagyok rá méltó, hogy a házamba jöjj! Ezért nem is jöttem személyesen hozzád. Elég, ha egy szót szólsz, és meggyógyul a rabszolgám. Hiszen én is a feletteseim hatalma alatt vagyok, és vannak katonáim, akiknek meg én parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj el!«, az el is megy, vagy, ha szólok egy másiknak: »Gyere ide!«, az odajön hozzám. Ha azt mondom a szolgámnak: »Tedd meg ezt!«, az meg is teszi.”
Jézus elcsodálkozott ezen. Majd hátrafordult az őt követő tömeghez, és azt mondta: „Igazán mondom nektek: még Izráel népe között sem találkoztam ilyen nagy hittel.”
Amikor a küldöttek visszatértek a százados házába, a rabszolgát már egészségesen találták."
Lukács 7:2-10.

"Amikor a küldöttek megérkeztek Jézushoz, ezt mondták: „János küldött minket, hogy megkérdezzük: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?”
Abban az időben Jézus sok beteget és szenvedőt gyógyított meg különféle betegségekből, megszabadított gonosz szellemektől, és sok vaknak is visszaadta a látását. Jézus így válaszolt a küldötteknek: „Menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki mindazt, amit láttatok és hallottatok! Mondjátok el, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek az örömüzenetet hirdetik.  Boldog és áldott, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem.”"
Lukács 7:20-23.

"Ekkor egy Jairus nevű ember érkezett hozzá, aki a helyi zsinagóga vezetője volt. Leborult Jézus lábához, és arra kérte, jöjjön el a házához, mert haldoklott az egyetlen leánya, aki körülbelül tizenkét éves volt.
Jézus el is indult vele, a tömeg pedig szorosan körülvette. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve olyan betegségben szenvedett, amely állandó vérzéssel járt. Már minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani. Az asszony Jézus mögé került, és megérintette a Jézus ruháján lévő rojtokat. Abban a pillanatban megszűnt a vérzése.
Jézus megkérdezte: „Ki érintett meg?”
Mindnyájan tagadták, Péter pedig ezt mondta: „Mester, az emberek tolonganak körülötted, és szorongatnak téged!”
De Jézus így felelt: „Valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő áradt ki belőlem.” Amikor az asszony látta, hogy nem maradhat titokban, reszketve előjött, és leborult előtte. Az egész nép előtt elmondta, hogy miért érintette meg, és hogy azonnal meg is gyógyult. Jézus így szólt hozzá: „Leányom, a hited megmentett téged. Menj békességgel!”
Amíg Jézus beszélt, jött valaki a zsinagóga vezetőjének házából, és azt mondta Jairusnak: „A leányod már meghalt, ne fáraszd tovább a Mestert!”
Jézus azonban meghallotta, és így biztatta Jairust: „Ne félj, csak higgy, és megmenekül a leányod!”
Amikor Jézus bement a házba, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a leány apját és anyját vitte magával. A többieknek nem engedte, hogy vele menjenek. Közben mindenki sírt, jajgatott, és a leányt gyászolta. Jézus rájuk szólt: „Ne sírjatok, mert a leány nem halt meg, csak alszik!”
Azok kinevették, mert tudták, hogy a leány meghalt. Akkor Jézus megfogta a kislány kezét, és megszólította: „Kelj fel, kislány!” Ekkor a szelleme visszatért a kislányba, aki azonnal feltámadt. Akkor Jézus mondta, hogy adjanak neki enni."
Lukács 8:41-55.

2015. július 16., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 3.

A kegyelem erő

„Majd visszatére az angyal, aki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak; És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán [amelyek folyamatosan olajjal táplálják azt] . (Zakariás 4 :1-3)

Zakariásnak volt egy látomása, amelyben egy angyal szólt hozzá. A látomásban egy arany gyertyatartó jelent meg hét lámpával. Hét cső található rajta, mellette pedig két olajfa, amelyek folyamatosan olajjal látják el a lámpákat.

Ha Isten Igéjét tanulmányozod, bizonyára tudod, hogy az olaj a Szent Szellemet jelképezi, a Szent Szellem pedig a Mindenható Isten erejének megjelenítője. Az első fejezetben már beszéltem arról a Jakab 4:6 kapcsán, hogy Isten kegyelme nem más, mint a Szent Szellem ereje, ami segít abban, hogy győzedelmeskedhessünk a gonosz hajlamainkon. Bér nem fejti ki részletesen, de ez azt jelenti, hogy a kegyelem nem más, mint Isten ereje, amely betölti minden szükségünket és megoldást nyújt problémáinkra.

Éveken át fogalmam sem volt arról, mi is az a kegyelem, ezért egy teljesen frusztrált keresztény nő voltam. Mint azt már korábban említettem, mindent én magam akartam megoldani, a saját erőmből. Rettenetesen küldöttem azért, hogy emberi erőmmel elmozdítsam az utamban álló hegyeket.

Ha Zorobábel vagy a zsidók helyében lettem volna, minden erőmből azon lettem volna, hogy felépítsem a templomot az Úrnak. Szívem mélyén tudtam volna, hogy az Úr rendelte nekem az épület felállítását. Mivel nagyon elszánt ember vagyok, a teljes kimerülésig próbálkoztam volna, a saját erőmből, hogy teljesítsem mindazt, amit Isten kér tőlem.

Ugyanakkor nagyon frusztrált lettem volna, mivel megengedtem volna örök ellenségemnek, az ördögnek, hogy állandóan gyötörjön engem. Minden erőmet és energiámat arra fordítottam volna, hogy egy olyan problémát próbáljak megoldani, ami meghaladja képességeimet és emberi erőmet. Mi lett volna ennek az egésznek az eredménye? Egy kimerült, összezavarodott, szerencsétlen ember.

Egy Zakariáshoz hasonló látásra volt szükségem, amelyben Isten kegyelmének végtelen ereje mutatkozik meg, amint azt a fenti részben is olvashattuk.

Fordította: Berényi Irén

SOHA NEM FOGSZ ÚJRA NORMÁLISAN JÁRNI! - Margaret története

Egy fiatal afrikai tanárnő története Daniel Kolenda bevezetőjével

Sokan feltették már nekünk azt a kérdést, hogy végső soron megéri-e az a hatalmas erőfeszítés, anyagi, személyi és tárgyi beruházás, imádság és tervezés, és sok más dolog, amit a misszióért tesztek?
Ez egy jó és aktuális kérdés. Időről időre mi is feltesszük magunknak, mert a válasz segít bennünket ezen az úton maradni. Tudni akarjátok az én válaszomat?
IGEN! Határozottan, és a szívem mélyéből: Igen! Megéri! De még mennyire!

Nehéz szavakba foglalni, miket éltünk át Afrikában az evangélizációs kampányainkon és a Tűz konferenciákon! Példa nélküli és mélyen megindító dolgokat tapasztaltunk.

Néhány nappal ezelőtt az ugandai Mbararában zajlott le a 408. nagy evangélizációs kampányunk. Ezek alatt az évtizedek alatt nagyon sok megdöbbentő és ámulatba ejtő történetet hallottunk. Most ezek közül egyet szeretnék veletek megosztani. Ugandában történt a legutóbbi kampalai kampányunk során. A történet egy fiatal tanárnőről szól, akit Margaretnek hívnak.

Nemrég elkezdtük összegyűjteni, filmre venni és lejegyezni olyan emberek történeteit, akik valamelyik evangélizációs összejövetelünkön éltek át az életükben változást, és hamarosan egy könyvben fogunk megjelentetni közülük 150 különleges történetet. Őszintén mondhatom, hogy megéri belefektetni az afrikai munkánkba... olyan emberek miatt mint Margaret, és mint az a több tízezer ember, akiknek az élete megváltozott a szolgálatunkon keresztül.

Margaret sokkal többet kapott a fizikai gyógyulásnál: egész élete megváltozott, a szívében Isten országa került az első helyre. A vele készült interjú alatt ezt csodálatosan összefoglalta: „Átadtam Jézusnak az egész életemet, és szeretem Őt teljes szívemből!”
Ez a célunk a misszióban: emberek, akiket megváltoztat a Jézus Krisztussal való személyes találkozás.

Íme, Margaret története:

„Aznap a férjem szokása szerint részegen jött haza, és megfenyegetett, hogy megver. Én azt feleltem neki: „Nem fogsz hozzám érni, inkább kiugrom az ablakon!” És pontosan ezt tettem. Kiugrottam a második emeleti ablakunkból az udvarra. Aztán megpróbáltam lábraállni, de a lábaim nem engedelmeskedtek. A lábam és csípőcsontom is eltört.”

Margaret ezt követően komoly műtéti beavatkozásokon esett át. Hónapokra ágyban kellett maradnia, és csak nagyon csekély javulás mutatkozott az állapotában. „Hat hónap múlva elbocsátottak a kórházból, majd egy év múlva azt mondták, hogy a nagy csontok nem forrtak össze. Soha nem fog újra normálisan járni!"
Hosszú idő és számos műtét után Margaret csak pillanatokra tudott járni, akkor is csak nagy fájdalmakkal. Kétgyermekes édesanyaként és sportot kedvelő emberként Margaret súlyos depressziótól szenvedett.

Ez alatt a sötét időszak alatt a nővére és a sógora vezette Margaretet az Úrhoz, és ők bátorították arra is, hogy bízzon Jézusban a természetfölötti gyógyulását illetően. Amikor aztán meghívták a kampalai CfaN evangélizációs kampányra, a remény felfakadt Margaret szívében.
„Azt mondtam Istennek: Úgy érzem, most jött el az én időm! Elegem van már abból, hogy mindenki sántának és bice-bócának nevezzen!”

Az evangélizáció nyitóestjén az imádság alatt segítségül hívta az Úr Jézus nevét. Amikor pedig Daniel Kolenda arra buzdította a tömeget, hogy ellenőrizzék a testüket, hogy meggyógyultak-e, Margaret felkelt a székéről és nem érzett semmi fájdalmat. Aztán elkezdett járni, majd urgálni - és továbbra sem érzett semmi fájdalmat!

„Hirtelen tudtam futni! Megkopogtattam az emberek hátát, hogy engedjenek előre. Azok ezt mondták: „Ki ez a nő, aki így ugrál?” Én ezt válaszoltam nekik: „Elnézést, de úgy érzem, hogy Jézusnak szüksége van rám ott elől!”

Margaret előreszaladt a színpadhoz, hogy bizonyságot tegyen a Jézustól nyert csodálatos gyógyulásáról. Ma teljesen normálisan jár, a gyermekeivel játszik és örvendezik az Úrban.

„Átadtam Jézusnak az egész életemet, és szeretem őt teljes szívemből! Ha Jézus velem van, mit veszíthetnék? Semmit! Ő nagyon szeret engem! Óriási a szeretete!”

2015. július 15., szerda

Keresztény doktrína - Isten természete

A) Isten szellemi személy

Jn 4,24. Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt.

Zsolt. 139:7-10. Szellemed elől hová fussak? Jelenléted elől el nem rejtőzhetek! Ha a Mennybe szállnék fel, ott vagy, ha a holtak közé fekszem, ott is jelen vagy! Ha a hajnal szárnyaival szállanék, és a tenger túlsó szélére költöznék, ott is kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana engem!

Amikor arról beszélünk, hogy Isten szellem, ez nem azt jelenti, hogy valamilyen személytelen erő vagy tulajdonság. Isten egy személy, akinek van öntudata, szabad akarata, intelligenciája és vannak érzései.

- Akarat. Az akarat a személy önkifejezésének legalapvetőbb formája. A személyiség legbelső, rejtett működése, amely beszédben vagy tettekben nyilvánul meg.

Jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. (Mt 6:10)


Áldjátok az Urat minden Ő serege: Ő szolgái, akaratának teljesítői! (Zsolt 103:21)

Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e poharat; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a Tiéd legyen! (Lk 42:42)

Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét. (Jn 5:30)

- Érzelem.
Isten tud bánkódni

Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott az Ő szívében. (1Móz 6:6)

Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas Ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. (Jóel 2:13)

Van haragja
Felgerjedt az Úr haragja Mózes ellen és mondta…(2Móz 4:14)

Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. (Róm 1:18)

Tud örülni
Az Úr, a te Istened közötted van; erős Ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az Ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. (Sof 3:17)

Amiképpen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított titeket: akképpen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket; és ki fogtok gyomláltatni arról a földről, amelyre te bemész, hogy bírjad azt. (5Móz 28:63)

- Értelem.Van saját identitása, személyként gondol magára, van “én tudata”.

Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. (Ézs 55:8-11)

Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára? (Ézs 40:14)

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki: én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. (1Móz 17:1)

És monda: én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejtette az ő arcát, mert félt az Istenre tekinteni. (2Móz 3:6)
- Személyes cselekedetek

Íme szövetséget kötök; a te egész néped előtt csodákat teszek, amilyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, amely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit; mert csodálatos az, amit én cselekszem veled. (2Móz 34:10)

Bizony, bizony mondom nektek: aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (Jn 14:12)

- Kommunikációs képesség

Miután Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólt nekünk Fia által. (Zsid 1:1)

- Emberhez hasonló formája van

A mennyezeten felül, amely fejük felett volt, látszott, mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látszott, mint egy ember formája azon felül; és láttam izzó ércként ragyogni, amelyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé; és derekának alakjától fogva és lefelé láttam, mintha tűz volna. És fényesség volt körülötte, mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan volt a fényesség köröskörül. Ilyen volt az Úr dicsőségének formája, és láttam, és arcomra estem, és hallottam egy szólónak szavát. (Ez 1:26-28)
Néztem, míg királyi székek tetettek, és az Öregkorú leült; ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. (Dán 7:9)

Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött; és ment az Öregkorúhoz, és elé vitték Őt. És adott neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált; az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az Ő országa meg nem rontatik. (Dán 7:13-14)

B) Isten világosság 

I.Jn 1,5. Az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk, és amelyet most nektek hirdetünk, így szól: Isten világosság, és benne nincs semmi sötétség.

Ez Isten fenségére és dicsőségére utal. Istenben nem csupán fény van, Ő maga a fényesség. A világosság teljesen tiszta, lehetetlen bemocskolni.

C) Isten szeretet 

I.Jn 4,16. Mi pedig megismertük és tapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét, ezért bízunk ebben a szeretetben. Mert Isten maga a szeretet.

A szeretet Isten természetének a lényege. Istenben nemcsak szeretet van, hanem Ő a szeretet.

D) Isten megemésztő tűz 

Zsid 12,29. Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!

Ez Isten természetének szentségére utal. A tűz nem Isten, de Isten megemésztő tűz. Ez kapcsolódik ahhoz a definícióhoz, hogy Isten világosság. Istennek a Bibliában legtöbbször használt szimbóluma a tűz. Ez mindig szentségének kifejezője és a bűn elleni ítéletben megjelenő abszolút igazsága.

Forrás: Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine; Wayne Grudem - Systematic Theology; Hit Gyülekezete Bibliaiskola

Philip Yancey és Tim Stafford - Amilyen az apa, olyan a fia

Dániel 5,6 Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyedt, és még a térdei is reszkettek.

A csodák talán arra elegendőek arra, hogy az emberek felkapják a fejüket, de egyáltalán nem garantálják a hosszú távú változást. A tüzes kemencénél történtek hatására (3. fejezet) Nebukadneccar hirtelen nagy lelkesedést mutat a zsidók Istene iránt, vallásos rajongása azonban – úgy tűnik – hamar alábbhagy. Bélsaccar, a trónörökös a király fiaként maga is hallhatott a csodás eseményekről, emlékezete azonban még apjáénál is rövidebbnek bizonyul. Az 5. fejezetben az új királyt egy államilag finanszírozott orgia kellős közepén találjuk, amint ezer nemessel és az alkalomra rendelt ágyasokkal mulatozik. Miután jelentések érkeznek arról, hogy ellenséges csapatok közelednek a főváros felé, a király afféle „hurrikán-partit” tart, hogy kifejezze megvetését az efféle rémhírek iránt. A mulatságnak szokás szerint vallási jellege is van: a résztvevők bálványisteneiket imádják, és a boriváshoz a jeruzsálemi templomból elrabolt szent edényeket használják.

A mulatozás félbeszakad

Bélsaccar istenkáromló mulatsága szolgáltatja a hátterét annak a jelenetnek, amelyet mintha csak egy horrorfilmből vágtak volta ki: emberi kézfej jelenik meg, amelyhez hátborzongató módon nem tartozik kar vagy test, és a falra ír valamit. A király reszket és elsápad, szinte megkövül a rémülettől, mígnem az anyakirálynőnek eszébe jut, hogy van egy öreg zsidó próféta a palotában, aki természetfeletti képességekkel rendelkezik. Dániel cseppet sem változott a hosszú évek alatt. Tisztelettudóan elhárítja a király által felajánlott pénzjutalmat, majd egy rögtönzött prédikáció után tolmácsolja az üzenetet. Jutalmul Dániel újabb magas beosztást kap - amelyet azonban már nem áll módjában betölteni. Még ugyanazon az éjszakán, egy alattomos támadás következtében Babilon elesik, és az ország a méd Dárius kezére kerül.
Ebből a történetből ered az angol nyelvben ma is használatos kifejezés „kézírás a falon”, amely a tragédia előtti utolsó figyelmeztetést jelenti. Izrael és Júda prófétái Isten „kézírását” próbálták tolmácsolni a nép számára, ám kevés sikerrel. Ezúttal Babilon, figyelmen kívül hagyva Dánielnek, Isten emberének figyelmeztető szavait, szinte kiprovokálja a büntetést, amint az a kézírásból világosan kiderül.

2015. július 14., kedd

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Ne vigyél minket a kísértésbe 6.

Hitből élj

Másodszor, hitből kell élnünk. Amikor az ördög kísért bennünket, szorongást és félelmet kelt. A Sátán ezt súgja: „Elbuktál. Most meg fogsz halni. Romokban vagy. Mindennek vége“. És ezt a körülményeinkre alapozza, amit látunk, hallunk és érzékelünk.

Ha hitből élünk, bátran megvallhatjuk hitünket, tovább haladhatunk, és ezt mondhatjuk: „Hiszek akkor is, ha nincs semmilyen bátorító jel, amit láthatnék, hallhatnék vagy érzékelhetnék." Hogyan tudjuk ezt megtenni? Úgy, hogy hitünk Isten Igéjére támaszkodik, amelyik nem múlik el sohasem. Amikor úgy haladunk előre, hogy megtartjuk az ígéret igéjét, át tudunk jutni a sötét alagúton a ragyogó napsütésre. Az emberek szavai és a világ dicsősége elmúlnak, a korok ízlése változik. Azonban egy vessző vagy pontocska sem megy veszendőbe Isten Igéjéből. Éljünk hit által, amelynek alapja Isten Igéje, és szilárdan megállunk az ördög kísértéseivel szemben.

Légy hűséges Istenhez

Teljes szívvel legyünk hűségesek Istenhez. Mindenki elkötelezi és odaszánja magát valamire. Van, aki a pénzért él; van, aki a hatalomért. Van, aki az élvezetért él, másokat pedig elemészt a szerencsejáték sürgetése. Akármi legyen is az, mindenkinek van valamilyen életcélja. Mi, keresztények először is legyünk hűségesek Isten oltárához. Más szavakkal, keressük először Isten királyságát és az Ő igazságosságát.

Szeressük Istent, és kövessük Őt teljes szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel. Amikor így teszünk, Isten megsegít, hogy ne essünk kísértésbe. Más szavakkal, ha Istent nem tesszük szívünk középpontjába, akkor elesünk a kísértésben, amibe az ördög vitt bele minket Isten engedélyével.

Állhatatosság és hálaadás

Ne panaszkodjunk és ne morgolódjunk, amikor elér minket a nyomorúság. Ha zúgolódunk, akkor hamarosan többet beszélünk az ördögről, mint Jézusról.
Amikor Isten próbára tette az izraelitákat a pusztában, állandóan morogtak, panaszkodtak és sóhajtoztak. Nem ismerték el, hogy még mindig Isten vezeti őket. Ezért aztán teljesen elpusztultak. Még ha jogosnak is tűnik a morgolódásod és panaszkodásod, akkor is fegyelmezd meg a gondolataidat, mert a morgás és az akadékoskodás jó alkalmat ad az ördögnek arra, hogy elpusztítson. Amint megtanulsz mindenért hálát adni, megkapod Isten segítségét, hogy győzz a kísértésben.

Németh Sándor - Engedd, hogy Isten megtaláljon!

Egy új klip, amit azoknak készítettünk, akik várják, hogy Isten megszólítsa őket. Ha van ilyen ismerősöd, nem segítenél neki ezzel a videóval is?

Dave Hunt - Aposztázia és ökumenizmus 6.

Pogányság a katolikus egyházon belül

A római katolikus egyházon belül a New Age-nek, az okkultizmusnak és a misztikus hiedelmeknek minden árnyalata megtalálható. A Katolikus világ (Catholic World) c. folyóirat teljes mértékben elfogadja a New Age-mozgalmat, és semmiféle elítélő vagy korrigáló megjegyzést sem tesz vele kapcsolatban. Papok és apácák ezrei jógáznak, illetve gyakorolnak másfajta hindu vagy buddhista misztikus rituálékat. A katolikus iskolák, amelyekre egykor ügy tekintettek, mint az egészséges és jó nevelés fellegváraira, ma már teljesen átitatódtak az okkultizmussal és a New Age különböző módszereivel, legalább annyira, ha nem jobban, mint a világi iskolák. A katolikus oktató szellemisége (Spirituality of the Catholic Educator) c. könyv jól illusztrálja a katolikus oktatás mai helyzetét:

"A New Jersey/New York területén lévő katolikus iskolák Az élet energetikája: a békeoktatás programja elnevezésű program megvalósítását tűzték ki maguk elé, melynek kifejlesztői Vergilla Jim és Claire Langie nővérek. A program célja „nem kevesebb, mint hogy a gyermek átváltozzon az énjének középpontjában található teremtő energia által egy olyan lénnyé, aki összeköttetésben van más teremtett lényekkel, és ezektől függjön. A gyerek énjének ezzel a szent középpontjával úgy fejleszthető ki a kapcsolat, hogy rendszeresen gyakorolja a meditációt, vizualizációt, relaxációt és a különböző légzési technikákat”. Egymást a „Namaste!” hindu szóval üdvözlik, ami azt jelenti, hogy „a bennem lakozó isten köszönti a benned lakozót”." 

Loretta Carey nővér a Fordham Egyetemről hozzáteszi, hogy „ha egyszer a diák látja, hogy ő maga is, és körülötte mindenki más isten, akkor hogyan követhetne el erőszakot istennel szemben vagy isten bármelyik teremtményével szemben?”.

Mary L. O’Hara nővér, a tudományok doktora elsősorban azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne a buddhista és a hindu technikákat arra felhasználni, hogy még magasabb szintűvé tegyék az oktatást a katolikus iskolákban.
A katolikus lelkigyakorlatok központjai világszerte próbálják keverni a „kereszténységet” a hinduizmussal, a buddhizmussal és különböző New Age-es praktikákkal, vallásokkal. Erre tipikus példa egy olyan meditációs központ, az Ashram Ya Azim központ, ami a ferencrendi apácák meditációs központja a wisconsini Willardban. Ebben a meditációs központban a „Krisztusi tudat” elérését tűzték ki célul különböző New Age-es technikák gyakorlása által. Virginia Barta, a ferencrendi apácák amerikai elnöke a következőképpen kelt a program védelmére: „Lehet valaki katolikus, de ezzel egy időben lehet nyitott arra, hogy elismerje a misztikus igazságot minden más vallásban is.”

Első amerikai körútja kezdetén a dalai lámát (akit istenként tisztelnek, és az igazi dalai láma tizennegyedik reinkarnációjának tartják) New York St. Patrick Katedrálisában a Time magazin szerint egy „rendkívüli, különféle vallásokat ötvöző fesztivállal” ünnepelték. Az ünnepség házigazdája Cooke bíboros volt. Mikor a dalai láma kijelentette, hogy „a világ minden fő vallása alapvetően egy és ugyanaz”, az őt ünneplő tömeg hatalmas üdvrivalgásban tört ki. Cooke bíboros az eseményt „a Szellem egyik rendkívüli megnyilvánulásának” nevezte. Az biztos, hogy ez nem a Szent Szellem volt!

A Katolikus világ c. folyóirat 1990. május/júniusi száma teljes egészében a buddhizmusról szól. A cikkek szimpatizálnak a buddhizmussal, és tele vannak olyan, a pápától származó idézetekkel, amelyek kedvező színben tüntetik fel a buddhizmust. Az egyik cikk címe ez volt: „Buddhának mint keresztény szentnek a tisztelete”! II. János Pál pápa rendkívül nyitottnak bizonyul, amikor buddhizmusról vagy egyéb vallásokról van szó. A buddhista, tibeti királyi jógáról - amit kedves barátja, a dalai láma képvisel, illetve varázslódoktorok, spiritiszták és más vallási hátterű emberek imái táplálnak - azt tartja, hogy „rendkívül mély szellemi energiákat” képes létrehozni, és megteremt „egy olyan új éghajlatot, ami rendkívül kedvező a béke számára”. Rengeteg más példát is tudnánk sorolni. A Los Angeles Times beszámolója szerint I. János Pál pápa kibújt cipőjéből, és csendes ünnepélyességben ült a thaiföldi buddhista főpátriárkával egy buddhista kolostorban, Bangkokban... Később a római katolikus vezető dicsérte az ázsiai vallás „ősi, tiszteletreméltó bölcsességét”."

Képzeljük csak el, amint Péter apostol meglátogat egy buddhista templomot, és eközben a buddhista vallás bölcsességét dicséri! Vagy Pált, amint hindukhoz látogat, ahogy II. János Pál pápa is, de nem azért, hogy tanítsa őket, hanem hogy „tanuljon valamit gazdag, ősi szellemi örökségükből”, és azt mondja, hogy a világnak nagy figyelmet kell szentelnie Indiának „az emberről alkotott szellemi látására”. A korai keresztények soha nem szenvedtek volna mártírhalált, ha hasonló ökumenikus szemlélettel közelítették volna meg Róma pogány praktikáit.

2015. július 13., hétfő

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 2.

Gyakran megesik, hogy amikor valaki először jön az Úrhoz, hirtelen olyan támadások érik, amelyek teljesen eltérnek azoktól a problémáktól, amelyekkel korábban találkozott. Sokszor nem is érti az ember, mi is történik vele tulajdonképpen és miért. Ha nem kap megfelelő útmutatást, félreérti a helyzetet, csalódott lesz, és ennek következtében feladja a küzdelmet és elmegy.

Tudnunk kell, hogy az ördög nem fogja ölbe tett kézzel nézni és engedni, hogy új alapokra helyezzük az életünket, és békésen félrevonul. Amint bármilyen előrelépést érünk el Isten országának építésében, az ellenségünk támadni fog. Sokan követik el azt a hibát, amit én is elkövettem keresztény életem kezdetén – a hit segítségével próbálnak egy békés területet találni, ahol megszabadulhatnak a nyomasztó gondoktól. Szerintem már tudod, hogy ez nem így működik.

A hit szerepe nem mindig az, hogy megóvjon a problémáktól, sokkal inkább az, hogy átsegítsen a nehézségeken. Ha gondtalan lenne az életünk, hitre sem lenne szükségünk. Persze ezzel most nem azt akarom mondani, hogy ne számíts semmi másra, csak problémákra vagy azt, hogy a nehézségeket tekintsd életed természetes velejárójának.

Személyes életünk során Dave is és én is számos győzelmet éltünk át. De ez azért van, mert megtanultuk, hogyan álljuk meg a helyünket és kényszerítsük meghátrálásra az ördögöt az életünk különböző területein. Ennek a legjobb módja az, ha megtanuljuk, hogyan maradjunk stabilak a nehéz időkben.

Ha egyszer győzelmet arattál az ellenség felett, nem dőlhetsz hátra kényelmesen, nem pihenhetsz meg abban a hiszemben, hogy ez már mindig így marad. Készülj fel az ellentámadásra. Nem elég megnyerni a csatát, a győzelmet meg is kell tartani.

A szemináriumokon azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy győztes kereszténynek lenni teljes munkaidős állás, ahol a munkaidőnek soha nincs vége. Ez azt is jelenti, hogy állandóan készenlétben kell lenni. A fenti történetben szereplő zsidókhoz hasonlóan készen kell állnunk arra, hogy válaszoljunk az ellenségtől érkező támadásokra, kellemetlenségekre.

De mi legyen a válaszunk? Hogyan küzdhetjük le az akadályokat, amelyeket az ellenség folyamatosan az utunkba tesz? Hogyan mozdíthatjuk el az előttünk tornyosuló hegyeket? Saját emberi erőnkből, szenvedéssel? Dühösen, frusztráltan? Vagy pusztán a hitünk által? Jó megvallással? Órákon át tartó imával és Biblia olvasással?
Nézzük csak, mit mond erről Zakariáson keresztül Isten Igéje.

Fordította: Berényi Irén

2015. július 10., péntek

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 3.

1:9-11. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.
Szellemben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: "Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába".

Ez a szakasz az "én, János" kifejezéssel indít. Ez a harmadik utalás ebben a részben Jánosra, az emberi szerzőre, és az első a könyvben szereplő három eset közül, amikor úgy utal magára, hogy "én" (21:2; 22:8). Ez ellentétben áll a 2János 1-ben és a 3János 1-ben szereplő önmagára, mint presbiterre történő utalással, és azzal, ahogy a János 21:24-ben tanítványként írt magáról.

Ebben az ázsiai hét gyülekezetnek címzett nyitó részben János úgy ír magáról, mint aki "testvéretek és hűséges társatok Jézussal a szenvedésben". Isten Igéjéért és Jé­zus hűséges bizonyságtételéért szenvedett. (Egyes görög kéziratok hozzáteszik a „Jézus” névhez a „Messiás” nevet is.) A „Jézus bizonyságtétele” kifejezés János Jézusról és Jézusért tett bizonyságtételére utal, nem pedig olyan bizonyságtételre, amit Jézus mondott el. A Szentírás sok más jól ismert írójához (Mózeshez, Dávidhoz, Ézsaiáshoz, Ezékielhez, Jeremiáshoz és Péterhez) hasonlóan János is szenvedések között írt, melyeket az Istenhez való hűsége miatt kellett elszenvednie.

János elragadtatása az Úr napján történt, miközben ő Szellemben volt. Egyesek úgy gondolják, hogy „az Úr napján” kifejezés a hét első napjára utal. Ám az „Úr” szó ebben a kifejezésben melléknévként szerepel, és ez a kifejezés sehol sem jelenti a Bibliában a hét első napját. Valószínű, hogy János az „Úr napján” kifejezéssel egy olyan fogalomra utalt, ami közismert volt mind az Ó-, mind az Újszövetségben: 

Ésaiás 2:12; 13:6, 9; 34:8. Mert jön a Seregek Urának napja minden kevély és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz.
Jajgassatok, mert közeledik az Úr napja, a Mindenható pusztításaként jön el.
Jön már az Úr napja kegyetlenül, féktelen, izzó haraggal. Pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket.
Mert az Úr bosszúállásának napja ez, a megtorlás éve Sion perében.

Jóel 1:15; 2:1, 11. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a Mindenhatótól!
Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen! Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony, közel van már!
Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja! Ki bírja ki azt!?
Ám 5:18, 20. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos!
Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

Sof 1:7-8,14,18; 2:3; Csend legyen az én Uram, az Úr előtt! Mert közel van az Úr napja, amikor áldozatot rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott.Az Úr áldozatának napján ez történik: megbüntetem a főurakat, a királyfiakat és mindazokat, akik idegen ruhába öltözködnek.
Közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján, kiáltozik akkor még a hős is!
Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, hamarosan végezni fog a föld összes lakójával!
Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítitek a törvényt! Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, talán oltalmat találtok az Úr haragjának napján!

Zak 14:1. Eljön az Úrnak a napja, amikor osztozkodnak a tőled elvett zsákmányon.

IThessz 5:2. Mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.

2Pt 3:10. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.

A „Szellemben” kifejezés úgy is fordítható, hogy „az (én) szellememben” (pl. Jel 4:2; 17:3. Azonnal elragadtattam szellemben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. És szellemben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt.), vagyis nem testben, hanem bensejében előre vetítve látott egy látomást (de az is elképzelhető, hogy a szelleme valóban felment ekkor a Mennybe - a szerk.), az Úr jövőbeli napjára vonatkozóan, amikor Isten kiönti majd ítéletét a földre.

A Jel 4-ben kezdődő mozgalmas események az Úr napja és az azzal kapcsolatos isteni ítéletek kibontakozását jelentik. Nem valószínű, hogy az egész Jelenések köny­vét János 24 óra alatt kapta, különösen, ha közben az egészet le kellett írnia. Amikor profetikusan meglátta az Úr jövőbeli napját, feljegyezte, amit tapasztalt.

Hatalmas hangot hallott, mintha trombitáltak volna. János azt az utasítást kapta, hogy írja le egy tekercsre, amit látott és hallott, és küldje el hét kis-ázsiai gyülekezetnek. Ez az első a 12 parancs közül, mely ebben a könyvben Jánosnak szólt arra vonatkozóan, hogy írja le, amit látott. Ez olyan parancs, ami feltehetően mindegyik korábbi látomására vonatkozott. Pl.:

1:19-20. Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után; a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet."

2:1, 8, 12, 18. "Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár.
A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt.
A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van.
A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez.

3:1, 7, 14. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.
A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki.
A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete.

14:13. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: "Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Szellem, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket".

19:9. Így szólt hozzám: "Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!" Ezt is mondta nekem: "Ezek az Isten igaz igéi".

21:5.  A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent". És így szólt: "Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!"

Ez alól egy látomás volt kivétel, amit nem szabad volt leírni: 10:4. Amikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt: "Pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le".

E gyülekezetek mindegyike önálló gyülekezet volt. Földrajzilag olyan félhold alakzatban helyezkedtek el, mely Efézussal kezdődött a tengerparton, továbbment északra Szmimába és Pergamonba, majd keletre és délre fordult Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és végül Laodiceába. (E hét gyülekezettel kapcsolatos további tudnivalókat később tárgyaljuk.)

Igegyűjtemény a gyógyulással kapcsolatosan 13.

"Ezután Jerikóba mentek. Jézus, a tanítványai, meg az őket körülvevő nagy tömeg már kifelé haladt a városból, amikor egy vak koldus mellé értek, aki az út szélén ült. Bartimeusnak hívták — ez azt jelenti: Timeus fia. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus megy arra, kiabálni kezdett: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!”
Sokan rászóltak, hogy maradjon csöndben, de ő annál jobban kiabált: „Dávid Fia! Könyörülj rajtam!”
Jézus megállt, és azt mondta: „Hívjátok ide!”
Szóltak a vaknak, és így biztatták: „Bátorság! Kelj fel, mert Jézus hív!” Ő még a köpenyét is ledobta magáról, felugrott, és Jézushoz sietett.
Jézus ezt kérdezte tőle: „Mit tegyek veled? Mit kívánsz tőlem?”
„Mester, hogy újra lássak!” — válaszolt a vak.
Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a hited meggyógyított.” A férfi azonnal visszanyerte a látását, és csatlakozott a Jézust kísérő csoporthoz."
Márk 10:46-52.

"Majd (Jézus) ezt mondta nekik: „Menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az örömüzenetet mindenkinek! Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog. De aki nem hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják követni: a nevemben gonosz szellemeket űznek ki; új nyelveken szólnak; kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, de az sem nem árt nekik; ráteszik a kezüket a betegekre, azok pedig meggyógyulnak.”
Márk 16:15-18.

"Ezután Názáretbe ment, abba a városba, ahol felnevelkedett. Szombaton, szokása szerint elment a zsinagógába. Amikor felállt, hogy az Írásokból felolvasson, Ézsaiás próféta könyvét adták a kezébe. Kinyitotta a könyvtekercset, és azt a helyet kezdte olvasni, ahol ez van írva:
„Az Örökkévaló Szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyílását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hirdessem az Örökkévaló kegyelmének idejét.”
Behajtotta a könyvtekercset, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenki várakozva nézett rá. „Ez az Írás most teljesedett be a fületek hallatára” — mondta nekik."

Jézus a zsinagógából Simon otthonába ment, ahol Simon anyósa éppen magas lázzal, betegen feküdt. Megkérték Jézust, hogy segítsen rajta. Jézus megállt az asszony ágya mellett, és ráparancsolt a lázra, amely azonnal el is hagyja a beteget. Az asszony nyomban felkelt, és megvendégelte őket.
Amikor lement a nap, különféle betegségekben szenvedőket hoztak Jézushoz. Ő a kezét rájuk tette, és mindegyiküket meggyógyította.
Lukács 4:16:21; 38-40.

"Az egyik városban, ahol Jézus járt, élt egy leprás férfi. Amikor Jézust meglátta, arcra borult előtte, és így könyörgött neki: „Uram, ha akarod, te meg tudsz gyógyítani!”
Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és így válaszolt: „Igen, akarom! Gyógyulj meg!” Ekkor a férfiról azonnal eltűnt a lepra."
Lukács 5:12-13.