2015. május 29., péntek

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 15.

Kegyelem és stabilitás

Józanok (mértékletes, józan gondolkodású) legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító [éhségtől felbőszült] oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, [a támadásokkal szemben - stabil, biztos alapokon álló, erős, rendíthetetlen és határozott] tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon (a kereszténység egész testén) ugyanazok (azonos) a szenvedések telnek be.
(1 Péter 5:8-9)

Egészen idáig Péter arra tanított bennünket, hogy ha bármilyen problémával szembesülünk, Istent be kell vonnunk annak megoldásába. Azt javasolta, hogy alázzuk meg magunkat Isten hatalmas keze alatt, ne aggódjunk, ne idegeskedjünk, adjuk át magunkat az Úrnak, és bízzuk Rá, hogy adja meg a legjobb megoldást a legtökéletesebb időben.

Ebben a részben figyelmeztet bennünket. Míg várjuk az Urat, legyünk állhatatosak és rendíthetetlenek az ellenségünkkel, az ördöggel szemben, aki el akar pusztítani minket. Péter arra buzdít, hogy legyünk erősek a hitben, rendíthetetlenek, határozottak, ne a saját erőnkben bízzunk, hanem az Úr erejére és hatalmára támaszkodjunk.

Fordította: Berényi Irén

Elmélkedés az Igén

Egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.


Mi tesz boldoggá?

"Minden vágyam, hogy akaratod teljesítsem, Istenem, hiszen tanításod a szívemben hordozom."
Zsoltárok 40:8

2015. május 28., csütörtök

Igegyűjtemény a gyógyulással kapcsolatosan 8.

"Gyógyíts meg Örökkévaló, s akkor igazán meggyógyulok! Szabadíts meg, akkor valóban megszabadulok! Téged, csak téged dicsérlek!"
Jeremiás 17:14.

"De nézd! Azután majd orvosságot készítek számukra, bekötözöm és meggyógyítom sebeiket, sőt élvezhetik a bőséges békesség, jólét és igazság áldásait. Kiszabadítom a száműzetésből és a fogságból Júda és Izráel foglyait, újra fölépítem és megerősítem őket, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amellyel vétkeztek ellenem, megbocsátom bűneiket, amellyel lázadtak ellenem. A föld minden nemzete látni fogja, hogy megbocsátottam népemnek, és sorsukat jóra fordítom. A nemzetek tisztelni és félni fognak engem, és remegnek, mert látják, hogy Izráel békességben és jólétben él, felvirágzik, és teljes biztonságban van. Mindez jó híremet-nevemet, dicsőségemet és dicséretemet növeli, nekem pedig nagy örömet szerez."
Jeremiás 33:6-9.

"Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten Királyságról szóló örömüzenetet, és meggyógyított mindenféle betegséget, és erőtlenséget a nép között. Elterjedt a híre még Szíria egész tartományában is. Ezért hozzá vittek mindenféle beteget: epilepsziásokat, bénákat, és olyanokat, akik különböző fájdalmaktól szenvedtek, meg akikben gonosz szellem volt. Jézus pedig meggyógyította őket."
Máté 4:23-24.

"Miután Jézus lejött a hegyről, nagy tömeg követte. Ekkor odalépett hozzá egy leprás férfi, leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, ha akarod, te meg tudsz gyógyítani engem!” Akkor Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és így válaszolt: „Igen, akarom! Gyógyulj meg!” Ekkor a férfiról azonnal eltűnt a lepra. Jézus ezt mondta neki: „Vigyázz, senkinek se beszélj erről! Menj, és mutasd meg magad a papnak! Azután vidd fel az áldozatot, ahogy Mózes megparancsolta, hogy bizonyíték legyen a számukra!”
Máté 8:1-4.

Philip Yancey és Tim Stafford - Istennel vitatkozva

Habakuk 1,3 Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot?

Az élet legtöbbször igazságtalannak tűnik. Mit követtek el azok a gyermekek, akik Kalkutta, Rio de Janeiro vagy Afrika nyomornegyedeiben nőnek fel? Miért juthatnak hatalomra olyan diktátorok, mint Hitler, Sztálin vagy Szaddam Husszein, hogy emberek milliói felett zsarnokoskodjanak? Miért taposnak el jóravaló, kedves embereket életük delén, miközben aljas, hitvány emberek magas kort érnek meg?
Mindannyian hasonló kérdésekkel küszködünk. Habakuk próféta közvetlenül Istenhez fordul ezekkel a kérdésekkel - és olyan választ kap, amely minden képzeletet felülmúl. Habakuk nem válogatja meg a szavait. Követeli, hogy Isten adjon magyarázatot, miért nem válaszol arra a sok igazságtalanságra, amelyet a próféta maga körül tapasztal.

Továbbra is ura a helyzetnek

Isten válaszában elmondja Habakuknak, hogy azért küldi a babiloni seregeket, hogy megbüntesse általuk Júdát. Habakuk megdöbbenve hallgatja ezeket a szavakat, hiszen az ő szemeiben az ellenség, Babilon sokkalta gonoszabbnak tűnik, mint Júda. Bár a babiloniaknak is vannak saját isteneik, Habakuk úgy látja, hogy azok inkább „hálójukat”, azaz saját katonai erejüket istenítik. Ezzel kiderül, hogy Isten is egyetért, hiszen úgy beszél róluk, mint „vétkesekről, akik saját erejüket istenítik” (1,11–16).
Habakuk könyve nem ad megoldást a gonoszság problémájára, Istennel folytatott párbeszéde azonban meggyőzi a prófétát valami nagyon bizonyos dologról: Isten kezéből nem csúszott ki az irányítás. Isten megígéri, hogy saját eszközeikkel bánik el a babiloniakkal. Az igazság Istene nem engedheti meg, hogy a gonoszság győzedelmeskedjen, ezért fog erőkkel beavatkozni, és alapjaiban rázza meg a földet, míg a gonoszságnak nyoma sem marad. Istennel folytatott vitája során Habakuk valami újat tanul a hitről, ami gyönyörűen kifejezésre jut a 3. fejezetben. A párbeszéd során az Isten elleni panaszkodástól Habakuk fokozatosan eljut az imádságos hálaadó énekhez.

2015. május 27., szerda

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából

"Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak."
János 14:21.

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Bocsásd meg a mi vétkeinket 3.

3. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek

Van egy feltétel, amit be kell töltenünk ahhoz, hogy élvezhessük Isten megbocsátását. Az Atya folyamatosan adja nekünk a megbocsátás kegyelmét, ha mi is megbocsátunk másoknak.
Ha gyűlöletet halmozunk fel szívünkben, és vonakodunk megbocsátani az ellenünk vétő embereknek, akkor hatástalanítjuk a nekünk adott megbocsátást is. Ettől a pillanattól kezdve nincs többé bocsánat további bűneinkre. A megbocsátással kapcsolatban mondta el Jézus az adós szolgák példáját. Az első szolga 10 000 tálentummal tartozott a királynak, a második pedig mindössze 100 dénárral az elsőnek. A király elengedte az első szolga hatalmas adósságát. Ez a szolga azonban irgalmatlan volt a kis összeggel neki tartozó második szolgával szemben. Amikor a király fülébe jutott, hogy mi történt, haragra gerjedt, és megbüntette a gonosz szolgát. Jézus itt arra tanított bennünket, hogy bocsássuk meg mások hibáit és vétkeit éppen úgy, ahogy nekünk is megbocsátották hibáinkat és bűneinket. Így fogalmazott: „Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, mindenki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.“ (Mát 18,35)

Közvetlen a kapcsolat a nekünk adott megbocsátás és aközött, ahogyan mi bocsátunk meg ellenségeinknek. Amikor Káin megölte testvérét, Ábelt, Isten azt kérdezte: „Hol van Ábel a te atyádfia?” Káin válasza ez volt: „Avagy őrizője vagyok az én atyámfiának?" (IMóz 4,9).
Bizony őrizői vagyunk testvéreinknek. Isten ugyanis társas lénynek teremtette az embert. Mózes első könyvében ezt olvassuk: „Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.“ (lMóz 2,18.24).

Az asszony teremtése óta az ember társas lény. Arra vagyunk rendelve, hogy együtt éljünk mint házastársak, mint szülők és gyermekek, szomszédaink körében. Amíg valaki egy közösség része, nem tehet fel olyan felelőtlen kérdést, hogy „őrizője vagyok-e az én atyámfiának“. Ezért használta Jézus az Úr imájában a „Mi Atyánk“ megszólítást az „Én Atyám“ helyett. Amikor az emberek együtt élnek, a bűn elkerülhetetlenül belép a kapcsolataikba. Senki sem tökéletes. Mindenki személyiségének és jellemének megvan a maga árnyoldala, mint például az önzés, a büszkeség, a féltékenység vagy a versengés. Bárhol jöjjenek is össze az emberek, nyilvánvalókká lesznek a jellemükből és személyiségükből adódó különbségek, amelyek feszültséget és fájdalmat okoznak. Idővel a múlt miatti neheztelés jelenbeli gyűlöletté válik, és így a világ megtelik irigységgel, féltékenységgel, nyugtalansággal és gyilkossággal.

„És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughat, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek." (Ézs 57,20-21)

Hogyan élhetünk békességben és harmóniában az emberekkel, elfelejtve a régi haragokat, és elfogadva Isten gyógyítását? A modem technológia és tudás segítségével az ember mindenféle kényelmes berendezéssel vette körül magát. Van azonban egy olyan terület, ahol az ember egyáltalán nem mutatott haladást: ez pedig a társadalmi élet kezelése.
Közös sorsunk ellenére sok ember feltett szándéka a fegyvergyártás, ezzel együtt mások bántalmazása és elpusztítása.

Jézus Krisztuson kívül senki sem tudja megoldani az ellenségeskedés és a gyűlölet problémáját. Megbocsátott nekünk és ragaszkodott ahhoz, hogy így imádkozzunk: „És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek". Érdekes megfigyelni, hogy Jézus azonnal visszatér a megbocsátás témájára, amint megtanította tanítványainak az Úr imáját. A Máté 6,14-15-ben így folytatja:

„Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ö vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

2015. május 26., kedd

Tommy Welchel & Michelle P. Griffith - Azusa utca és azon túl - Igaz történetek

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI SOHA NEM ÉRT VÉGET!
Egy nemzedék kérdezi ma: „Hol vannak Istennek minden csodatételei, melyekről apáink beszéltek nekünk?” (BÍRÁK 6 :13).

Ezt a kérdést a They Told Me Their Stories (Megosztották velem történeteiket) bestseller szerzője, Tommy Welchel válaszolta meg. Tommy egykor a valaha történt egyik legnagyobb szellemi kitöltetés, az Azusa utcai ébredés szemtanúi körében élt. Ez idő alatt olyan csodákról szóló beszámolókat jegyzett fel, amelyeknek ezek az emberek fiatalként voltak a szemtanúi, vagy éppen ők vitték véghez azokat. E bizonyságokat világszerte meg is osztotta, ami nem szűnő bámulatos eredményekkel járt: egy csodatevő Isten körül rendkívüli gyógyulások és természetfeletti jelenségek történnek, és lehetetlen helyzetek oldódnak meg.
Miközben azokról a csodákról olvasol, melyek az Ő Szellemének hatalmas működése folytán következtek be, felbuzdul majd a hited

• mások bátorítására azzal, hogy Isten ma is gyógyít;
• arra, hogy személyesen is higgy a csodákban a magad életében; és
• arra, hogy természetfeletti áttörésre vezess olyan embereket, akiknek Isten érintésére van szükségük.

KÉSZÜLJ FEL ARRA, HOGY MEGTAPASZTALOD ISTEN SZELLEMÉNEK FRISS KITÖLTETÉSÉT… MOST! TOMMY WELCHEL pályafutása egy nélkülözéstől sújtott családban indult, egy írástudatlan anya és egy goromba apa gyermekeként, ma pedig már az Azusa utcai ébredéshez kapcsolódó „utolsó élő kapocsként” ismerik. Miután kihullott az iskolából, bűncselekmények elkövetéséből élt, amikor azonban 17 évesen átadta az életét Krisztusnak, természetfeletti módon megváltozott. Pályája során többek között biztonsági szolgálatot látott el, és szakképzett magánnyomozóként dolgozott. Mára nyugállományba vonult, Marlene-nel, a feleségével Arizonában él. MICHELLE GRIFFITH az Iron Image nevű kiadóvállalat társtulajdonosa Marckal, aki sok éve a férje. Producerként, íróként és videoszerkesztőként működött, emellett szabadúszó újságíróként is, írói karrierje részeként. Jelenleg első forgatókönyvén dolgozik. Legnagyobb befektetése azonban a három gyermeke, Connor, Victoria és Camryn. A Griffith család a Centura kerületben él, a napsütötte kaliforniai partvidék közelében.

A könyv ára: 2450.- Kiadói ár: 1990.-
Oldalszám: 184
Várható megjelenés: 2015. május 27.
immanuel.hu


Bill Johnson - Amikor a Menny meghódítja a Földet

"Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a Mennyben, úgy a Földön is.” MÁTÉ 6:10

Az emberiségnek kétségbeejtő szüksége van arra, amit minden újjászületett hívő ember magában hordoz – Jézus természetfeletti erejére. Túl sokáig úgy gondolkodtunk Isten Királyságáról, mint ami egyszer majd eljön, és nem úgy láttuk, mint valóságot, amely minden hívőben jelen van. Bill Johnson pásztor arra buzdítja a keresztényeket, hogy találják meg identitásukat, mint Szent Szellemmel betöltött nép, amely képes Isten Királyságát úgy felszabadítani a Földön, ahogyan az a Mennyben megvalósul. Ezt az identitást olyan élet jellemzi, ahol a természetfeletti a természetes, és a csodák nem kivételek, hanem a hétköznapi élet részei. Az „Amikor a Menny meghódítja a Földet” különleges, tizedik évfordulós kiadása most egy negyvennapos, tanulmányozásra szánt mellékletet is tartalmaz, amely megmutatja:
• Hogyan értsd meg identitásod a Menny polgáraként?
• Hogyan gyakorold a hatalmadat Isten gyermekeként?
• Ragadd meg az örökségedet – a csoda a normális keresztény életed részévé válik! Készülj fel a természetfeletti élet élményére – hiszen Isten erre hívott el!

B I L L J O H N S O N ötödik generációs pásztor, aki gazdag örökséggel rendelkezik a Szent Szellemben. Bill és felesége egyre több gyülekezetben szolgálnak együtt, s ezek mind részesei az ébredésnek. Ez a vezetői hálózat átlépi a felekezeti határokat, és olyan kapcsolatokat épít, amelyek segítenek a vezetőknek, hogy sikeresen szolgáljanak erővel és tisztasággal. Bill és Brenda (Beni) Johnson a Bethel Church vezető pásztorai Reddingben, Kalifornia államban. Három gyermekük és azok házastársai mindannyian teljes idejű szolgálók. Kilenc csodálatos unokájuk van.

Oldalszám: 344
A könyv ára: 2950.- Kiadói ár: 2450.-
Várható megjelenés: 2015. május 27.
immanuel.huPünkösd 2015.

Vidám Vasárnap 2015. május 24.

A végén gyorsan kellett zárni, mert kezdett nagyon kiáradni Isten Szelleme, és erre még a magyarok többsége nem érett :-)

Joyce Meyer - Várj eltökélten

"Lelkem is (csakúgy mint testem) csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel (mikor fordulsz felém és szólsz békességet hozzám?)? Fordulj hozzám (megkönnyebbülésemre) , Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy!"
Zsoltárok 6:4-5

Ne légy negatív mikor a körülményeidre tekintesz. Aktívan várj Istenre, aki az erőt adja a Szellem gyümölcseiben való járáshoz (Galata 5:22-23). Várj eltökélten, csöndben hallgatva ahogy Ő szól hozzád, szomjazóan figyelve Őt, ahogy cselekszik.

Mondd Neki: "Uram, erőt veszek, hogy a Te nagyköveted és tanúd legyek. A Te Igéd azt mondja, hogy szeressem azokat akik rosszul bánnak velem. Habár ezt természetes módon megtenni nehéz, Tőled kapom az erőt arra, hogy másokat szeretni tudjak ma."

Ezután nézz lehetőségek után, hogy isteni módon cselekedj, ahogyan kaptad rá az erődet.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. május 25., hétfő

Megjelent az Új Exodus 2015. májusi száma!

"A tíz szűzről szóló példázatban van egy érdekes fordítási probléma. A szüzek hosszan várakozva a vőlegényre "valamennyien elszunnyadának és elaluvának", okosak és ostobák egyaránt, olajjal rendelkezők éppúgy, mint az olaj nélküliek. Az "és"-t jelentő görög szó (kai) jelentéstartománya azonban a magyar nyelvben rengeteg szóval fordítható, mert az mindegyiket magában foglalja. Így is lehetne tehát fordítani a fenti szavakat: "elszunnyadtak, illetve elaludtak".
Ebben az esetben a mondat úgy is érthető, hogy az okos szüzek csak el-elszundítottak, míg a buták viszont teljesen elaludtak.
Szundításnak, elbóbiskolásnak azt nevezzük, amikor valaki nagyon álmos ugyan, de folyamatosan küzd ez ellen. Aki elaludt, az már nem küzd, átadta magát az álomnak.

Jézus példázata egy zsidó esküvőt ír le. Az ókori zsidó szokások szerint, ha valaki elaludt egy ünnepi étkezésen, azt hazaküldték. De ha csak elszundított, akkor maradhatott. De hogyan állapították meg a különbséget a kettő között? Úgy, hogy megkérdezték, miről volt szó a beszélgetésben körülötte. Ha meg tudta mondani, elfogadták, hogy csak elszundított. De ha nem emlékezett a körülötte elhangzottakra, akkor valóban elaludt.

A példázat jól ismert értelmezése szerint a tíz szűz az Egyházat jelképezi. Mécsesük a szellemük, benne az olaj a Szent Szellem, ami képessé teszi az emberi szellemet a világításra. Az okosak edényekben tartalék olajat is vittek, ha elhúzódna az esküvő. Az edények: a test. Az esküvő elhúzódik, a vőlegény késik: Jézus visszajövetele késni látszik. Ebben az időszakban csak azok maradhatnak ott, akik egész személyiségükkel (szellem, lélek, test) veszik a Szent Szellemet.
De még egy dologra szükség van: hogy újra meg újra ébrenlétre serkentsük magunkat az álmosító éjszakai órákban, a világválság kellős közepén, hogy túljussunk a "holtponton". Hogy a szellemi álmosság ellen teljes erőnkből küzdjünk. Hogy mindig emlékezzünk mindenre, ami Isten Igéjéből elhangzik körülöttünk. Hogy újra meg újra teljesen felébredjünk, az álom elröppenjen a szemünkből, és teljes éberséggel nézzünk körül a valóságban.
Az Új Exodus mostani száma ezt kívánja szolgálni.
A Szerkesztőség"

2015. május 22., péntek

Pünkösdi beszélgetés Németh Sándorral

Exkluzív előzetes az Új Exodus magazin ünnepi számából.

Pünkösd az Egyház születéséről szól, de az ünnep előtt olyan közvélemény-kutatás jelent meg Amerikában, ami inkább a keresztény hit visszaszorulását jelezi: 78 százalékról 70 százalékra csökkent a magukat kereszténynek vallók aránya, miközben az emberek 23 százaléka állítja, hogy semmilyen valláshoz nem kötődik. A csökkenés szinte minden felekezetet érint, az evangéliumi keresztények az egyedüli csoport, akik tartották magukat.
A lelkész, aki a Vidám Vasárnap címmel az ATV-n jelentkező interaktív televízió istentisztelet házigazdája, is a vele készült nagyinterjúban beszél többek között az iszlám környezetben élő mártíregyházról, a a próféciák megfontolt értelmezéséről, a Frigyláda utáni kutatásokról és a technológiába vetett modern hit csapdáiról.
A világegység iránti törekvésekről:
A szekularizálódott világban egyre erősebb az igény a kultúraváltásra: szeretnék lecserélni a zsidó-keresztény örökséget egy olyan kultúrára, amely szerintük jobban illik a modern emberhez. Emellett a globalizáció is nagy szerepet játszik a keresztényellenességben, mert a globális kapitalizmus akkor tud terjeszkedni és biztonságosan működni valamint elfogadottá válni az egész világon, ha a vallások abszolutizmusát, hatalmát és társadalmi befolyását relativizálni tudja. Márpedig a kereszténység kifejezetten abszolutisztikus: azt hirdeti, hogy egyedül a Názáreti Jézus Krisztus az Üdvözítő. Ez komoly akadály a világ egyesítése útjában azok szemében, akik úgy gondolkodnak, hogy a jólétet, a „szép új világot” a népek, nemzetek egyesítése tudja elhozni az emberiség számára. 
A Pünkösd üzenetéről:
A körülményeket és a környezetet – nem beszélve az ember ótermészetéről - ma kevéssé lehet okos gondolatokkal, vonzó emberek és vonzó gyülekezetek által pozitívan befolyásolni. Ma ugyanolyan természetfeletti erőre van szükség, mint amivel Isten megszabadította Izrael fiait az egyiptomi fogságból, illetve amivel pünkösd után az apostolok ki tudtak törni abból az ellenséges gyűrűből, ami a főpapok vezetése által a Názáreti Jézus letartóztatásától a feltámadásáig terjedő időszakban létrejött Jeruzsálemben. Egyértelmű, hogy ezt az ellenséges gyűrűt az apostolok nem saját képességeikkel, intelligenciájukkal, tudásanyagukkal tudták áttörni, hanem csakis a pünkösdkor kapott rendkívüli kenetettel. Ezt kell keresni ma is.
EHHEZ VISZONT AZ KELL, HOGY A MAI KERESZTÉNYEK MEGISMERJÉK, HOGYAN SZÁLL LE, JÖN LE RÁJUK A MENNYBŐL A KEGYELEM.
 A biblia próféciák értelmezéséről:
A próféciákat valójában csak akkor tudjuk pontosan megérteni, amikor beteljesednek. Előtte is lehet helyesen, sőt viszonylag pontosan értelmezni őket, a megvalósulás mikéntje, formája mégis akkor válik teljesen nyilvánvalóvá, amikor bekövetkezik. Az egyháztörténelemben sokszor volt olyan, hogy túl későn, vagy túl korán kezdték egy igazságot megtenni. Mindkettő nagy problémát okozhat. A próféciák azonban érzékennyé teszik az ember szellemét az aktualitásra. Ez a kulcs a jövővel kapcsolatosan. Látjuk, mennyi kárt okoztak azok a keresztények, akik olyan dolgokat prognosztizáltak a közeljövőre, különféle helyzetekre, amelyek nem teljesedtek be.
A keresztény cionizmusról:
Vannak, akik szerint az Izrael államával kapcsolatos minden erőfeszítés felesleges volt; mások ezzel szemben azt vallják, hogy Izrael újjáéledése egyenes irányú evolúció eredménye lesz. Mi egy harmadik álláspontot képviselünk: nevezetesen azt, hogy már a fizikai helyreállítást is támogatni kell, és imádkozni kell a jelenlegi vezetőkért is, Isten adjon nekik kegyelmet arra, hogy elkerüljék a tragédiába vezető döntéseket; és szoruljanak ki a vezetésből azok, akik megszentségtelenítik ezt a szent ügyet.
A Frigyláda utáni kutatásról:
Még ha nem is hoznák elő a Frigyládát, már annak óriási jelentősége lenne, ha lokalizálnák és pontosan megállapítanák, mit tartalmaz, és erről tényszerű bizonyítékot is adnának a világ számára. A konkrét előhozatal nem kis kihívást jelent a zsidóság, de az egész világ számára is. Lehet, hogy ha Izrael és a világ jelenlegi állapotát nézzük, ez a lépés több bajt okozna, mint megoldást.
Jeruzsálem jövőjéről:
Ézsaiás próféta mondja, hogy egyszer felderül Jeruzsálem igazsága. Nagyon várjuk ezt, hiszen ma Jeruzsálem igazsága még el van taposva. A próféták azonban arról szólnak, hogy Jeruzsálem igazsága felragyog és a nemzetek számára ez lesz a fáklya, amelyet felismernek.
EZT A CÉLT A NEMZETEKBŐL SZÁRMAZÓ KERESZTÉNYEKNEK ÖNZETLENÜL KELL SZOLGÁLNI.
A technológiába vetett hitről:
Az európai kultúrában az elmúlt évezredek során hihetetlenül elnyomták az ember szellemét, a keleti vallásokban azonban éppen arra tesznek nagy hangsúlyt, hogy felszabadítsák az ember szellemét, és megtanuljanak élni annak kreativitásával, képességeivel. Úgy tűnik, hogy ma a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak nagy árat kell ezért fizetnie.
Forrás: http://vigyazo.blog.hu/2015/05/22/mennyei_ero_nelkul_a_keresztenyseg_csak_vesztes_lehet


Igegyűjtemény a gyógyulással kapcsolatosan 7.

"Az öröm gyógyulás és egészség, de a bánat még csontjaidat is elemészti."
Péld. 17:22.

"Sion lakói közül egy se mondja többé: „Beteg vagyok.” Lakosai bűntől és bűntudattól szabadon élnek."
Ésaiás 33:24.

"Örül majd a puszta, a kiszáradt föld újra kizöldül, a sivatag ujjongva kivirul, mint a fehér liliom virága. Virágba borul akkor az egész vidék, ujjongva énekel, és vígan örvendezik, mert dicsősége olyan lesz, mint a libanoni erdőé, ékessége, mint a Kármel hegyéé, és gazdagon terem, mint a Sáron síksága. Bizony, meglátják ők az Örökkévaló dicsőségét, Istenünk fenségét mind megismerik. Erősítsétek azokat, akik lecsüggesztik kezüket, akiknek térde roskadozik! Mondjátok azoknak, akik feladták a reményt: „Bátorság, ne féljetek! Nézzétek, Istenetek már jön, és bosszút áll! Ellenségeinek megfizet, jön, és megszabadít titeket!” Akkor újra látnak a vakok, a süketek ismét hallanak, a sánták ujjongva ugrándoznak, mint a szarvasok, s a némák örvendezve énekelnek, mert a pusztában források fakadnak, s folyók öntözik a sivatagot."
Ésaiás 35:1-6.

"Ki hitte el, amit hallottunk, és hirdettünk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Örökkévaló hatalma? Felnőtt az Örökkévaló szeme előtt, mint friss hajtás, fiatal csemete, mint gyökérsarj a száraz földből. De nem láttuk vonzónak külsejét, nem találtuk sem szépnek, sem érdekesnek.  Az emberek lenézték őt, még barátai is elhagyták. Tudta, mi a fájdalom, és hogy mit jelent a betegség, de mi arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk. Nem törődtünk vele.
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. S mi még azt hittük, hogy Isten csapásai sújtják, hogy ő veri és bünteti! Bizony, bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt! Békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az Örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit."
Ésaiás 53:1-6.

"Nem! Az a böjt, amelyet én szeretek, nem ilyen! Nyissátok ki a gonoszság bilincseit! Engedjétek szabadon az elnyomottakat, oldozzátok le igájuk köteleit! Törjetek össze minden igát! Kenyered oszd meg az éhezővel, otthonodat a hajléktalan szegénnyel, ha ruhátlant látsz, öltöztesd föl, és testvéred elől ne zárkózz el! Akkor felvirrad világosságod, mint a hajnal fénye, betegségedből hamar felépülsz, és egészséged helyreáll, az Igazságos megy előtted, mint elővéd, az Örökkévaló dicsősége pedig hátulról védelmez. Akkor, ha segítségül hívod az Örökkévalót, ő meghallja, és válaszol neked. Mikor hozzá kiáltasz, azt mondja: »Itt vagyok!«
Ha egymást le nem igázzátok, ha másokra ujjal nem mutogatsz, ha beszéddel sem támadsz senkire, ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelked kíván, hogy a nyomorultak lelkét tápláld vele, akkor felragyog világosságod a sötétben is, még a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény. Akkor az Örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen, száraz földön is mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti, s olyan leszel, mint a jól öntözött, viruló kert, mint a forrásvíz, mely el nem apad."
Ésaiás 58: 6-11.

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 14.

Tehát alázzátok meg magatokat

Alázzátok meg [fokozzátok le, alacsonyítsátok le magatokat önértékelésetekben] tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. (1 Péter 5:6)

Tudod, mit jelent megalázni magad Isten hatalmas keze alatt, hogy aztán alkalmas időben felmagasztaljon téged? Ez azt jelenti, hogy elkéred az Úrtól azt, amire szükséged van, aztán megvárod, amíg Ő alkalmas időben megadja azt neked, hiszen tudod, hogy az Ő időzítése mindig tökéletes. Csak maradj nyugodtan, és ne feledd, hogy Ő az Isten, Ő tudja, mi a legjobb számodra a különböző élethelyzetekben. Ne próbáld te magad erőltetni a dolgokat, engedd, hogy az Úr megmutassa, mit kell tenned ahhoz, hogy együttműködj az Ő, veled kapcsolatos tervével és szándékaival.

Kegyelem és aggodalom

Minden gondotokat [nyugtalanságotokat, aggodalmaitokat, bizonytalanságotokat, egyszer és mindenkorra] ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. (1 Péter 5:7)

Aki valóban megérti Isten kegyelmének lényegét, nem aggodalmaskodik. Tudod, miért? Mert az aggodalmaskodás a test cselekedete. Csak arra tud összpontosítani, hogyan menekülhet meg ahelyett, hogy Istenre bízná a szabadítást.

Aki állandó aggodalomban él, nem veheti át Isten kegyelmét teljes egészében, mert ahogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet (1 János 4:18), úgy Isten kegyelme kiírtja az aggodalmaskodás írmagját is.

Járj az Úr kegyelmében és ne a test cselekedetei szerint élj.

Fordította: Berényi Irén

Elmélkedés az Igén

Egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.


Stressz ellen

"Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!"
János 14:27.

2015. május 21., csütörtök

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Bocsásd meg a mi vétkeinket 2.

2. Isten válasza: Jézus Krisztus

Isten elrendelte, hogy bűntelen Fia, Jézus Krisztus, emberi testet öltsön magára, és meghaljon az ember helyett. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.“ (Ján 3,16)

Isten akarata szerint Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, megszületett szűz Máriától a betlehemi istállóban 2000 évvel ezelőtt. A Biblia azt mondja, hogy az asszony magja összezúzza a kígyó magját. (l.Móz 3,15). Jézus asszonytól született, de emberi apa nélkül. A Szent Szellem általi fogantatása révén Jézus nem volt emberi utód, ezért lehetett bűntelen.
Jézus azért öltött testet, hogy engesztelő áldozat legyen az emberiség bűnéért. Ezért kiáltott így Keresztelő János a Jordán folyónál: „Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!“ (Ján 1,29). Róma 4,25-ben azt olvassuk, hogy Jézus „...a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.“

Jézus magára vette a világ minden bűnét, gonoszságát, átkát és reménytelenségét érettünk és helyettünk. Ott függött ég és föld között, kezét és lábát odaszegezték a keresztre. Fejét töviskorona sebezte, oldalába pedig lándzsát döftek. Szenvedéseivel Jézus eltörölte minden bűnünket.
Isten megválaszolta kívánságunkat, elküldte Fiát és elkészítette az utat a bűnből és halálból való szabaduláshoz.
A mi dolgunk csak annyi, hogy elfogadjuk a megváltást, amiről Isten gondoskodott, és Jézus Krisztust, az Élő Isten Fiát személyes megváltónknak. Bár Isten odaadta értünk Fiát, mégsem kényszerít bennünket arra, hogy elfogadjuk Őt megváltónknak. Mindenkinek magának kell döntenie, és hangosan megvallani ezt, ahogyan az megtörtént az Éden kertjében is. Aki hisz, és megváltja hitét, megszabadul a halál hatalmából; aki ezt nem teszi, az továbbra is a halál uralma alatt marad.

A bűnnel kapcsolatos problémánk megoldódott, amikor Isten megbocsátotta bűneinket Jézus Krisztus által. Ha mégis pokolra jutunk, az csak azért lesz, mert nem fogadtuk el a megbocsátást, amit Isten felkínált nekünk.

Andrew Jackson elnöksége alatt egy George Wilson nevű ember tetten ért egy tolvajt, aki éppen ellopott valamit egy postahivatalból. Wilson lelőtte a tolvajt, erre letartóztatták, bűnösnek találták, és halálra ítélték. Azonban Jackson elnök rendkívüli kegyelmet adott neki, amely felmentette és szabadlábra helyezte Wilsont, tekintetbe véve a gyilkosság körülményeit. Ezután a történet szokatlan fordulatot vett. Wilson elutasította a kegyelmet, ami jogi dilemmát idézett elő. Az eset fellebbezéssel került a Legfelsőbb Bíróság elé, ahol John Marshall, a bíróság elnöke meghozta híres döntését: „A kegyelemlevél csak egy darab papír, de megvan az a hatalma, hogy megkegyelmezzen annak, akire vonatkozik, feltéve, ha ez a személy elfogadja a kegyelmet. Ha viszont elutasítja a kegyelmet, már nem menthető fel. Ezért a Wilsonra kiszabott halálbüntetés végrehajtandó"
George Wilsonnak megkegyelmeztek, mégis kivégezték, mert elutasította ezt a kegyelmet.

A mi helyzetünk is pontosan ez. Isten megbocsátotta az emberiség bűneit. Ma Isten Szent Szelleme az, aki mindenki számára kijelenti: „Bűneid megbocsáttattak, de Jézushoz kell jönnöd, és el kell fogadnod a kegyelmet". Az isteni kegyelem megadatott, de számos ember nem fogadja el. Nem segíthetünk azokon, akik elutasítják a kegyelmet: a kivégzéssel néznek szembe, és magukon kívül senkit sem hibáztathatnak.

Amikor Jézus megkegyelmezett, Ő nem csak a múlt vagy a jelen bűneit bocsátotta meg: Ő egyszer s mindenkorra engesztelést szerzett életünk minden bűnéért, beleértve a jövő bűneit is.
A Zsidók 10,14-18-nak megfelelően: „Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Szellem is, mert minekutána előre mondotta: Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat, azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat."

Urunk egyszeri és tökéletes áldozata miatt nem kell többé áldozatot bemutatni saját bűneinkért. Bűneink eltöröltettek: adósságunkat kifizették, és így felmentést nyertünk. Ha hiszel Jézusban mint megváltóban, és elfogadod Isten bocsánatát, megigazultál Isten előtt. Olyan személyként ismernek el, aki sohasem vétkezett, és abban a kiváltságban van részed, hogy megállj Isten előtt. A Sátán nem vádolhat többé Isten trónja előtt, mert a bűneidet Jézus vére eltörölte.

2015. május 20., szerda

Joyce Meyer - Élvezd az erős bizalmat

"Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam." 
Zsoltárok 4:9

Néhány ember úgy érzi, hogy élete egy érzelmi káosz, de nekik is joguk van stabilitásra. Isten jelenlétében stabilitás, béke és erő van. Nem kell, hogy az érzelmei irányítsák az embert; meg lehet tanulni, hogyan tartózkodjunk a Felséges rejtekében.

Az Ige azt mondja: „Aki a Felséges rejtekében lakik, az a Mindenható árnyékában nyugszik (Akinek erejében egy ellenség sem áll meg). Azt mondom az ÚRnak: oltalmam és váram, Istenem, Őbenne bízom (magabiztosan)!” Zsoltárok 91:1-2

Ezért kell nekünk olyan helyen tartózkodni, ahol megtapasztalhatjuk a Mindenható jelenlétét.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Philip Yancey és Tim Stafford - A próféta életveszélyben: Lehet még ennél is rosszabb?

Jeremiás 38,2 Aki ebben a városban marad, az fegyver, éhség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja, és élni fog.

Az egyik ironikus zsidó átokszöveg így szól: „Élj érdekes időkben.” Minél „érdekesebb” idők járnak, annál többet szenved a zsidó nép. Ez a fejezet is azt jelzi, hogy Jeremiás feltétlenül „érdekes” időkben élt. Nem véletlenül lett ilyen zokogó próféta.
Öt különböző király uralkodása idején élt, kezdve Jósiással. Jósiás után mindegyik király valamelyik nagybirodalom bábfigurája volt, és mindegyik sok keserűséget okozott Jeremiás prófétának. Az egyik király elrendeli, hogy téli szállásán olvassák fel neki Jeremiás írásait. Amint felolvassák a tekercset, a király egy késsel darabokra vágja, és egy mozdulattal a kályha tüzébe dobja (36,23).
Máskor a prófétát megverik és kalodába zárják, börtönbe vetik, és ez a fejezet pedig arról tudósít, hogy kútba dobják, hogy meghaljon. A bántalmazások azonban csak megerősítik Jeremiás elszántságát, aki megátkozza kínzóit, még akkor is, amikor éppen szabadon bocsátják a kalodából. Félelmeit és kétségeit nyilván csak Istennek mondja el.

Mindvégig mellőzve

A 38. fejezetben leírt események Jeruzsálemben játszódnak a szörnyűséges, két évig tartó babiloni ostromzár idején. A város éhező lakosai már alig állnak a lábukon. A város vezetői kétségbeesetten igyekeznek megerősíteni a közrendet, és bátorságot önteni az emberekbe. Nem csoda hát, ha elutasítják Jeremiás lehangoló tanácsát: „Mindenképpen elesünk, ezért akár kiszökhetünk a falon át, vagy kinyithatjuk a kapukat és beengedhetjük a babilóniaiakat.” A következő fejezet (39.) Jeremiás próféciáinak beteljesedéséről számol be. A babiloni hadsereg áttöri a falakat, majd elfogja és megkínozza Cidkijjá királyt. A hódítók azonban tisztelettudóan bánnak Jeremiással, mert hallották, hogy ő a város feladását szorgalmazta.

2015. május 19., kedd

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 13.

Sokáig a sátánt kárhoztattam, valahányszor frusztráltnak éreztem magam. Ilyenkor mindig azt mondtam: "Sátán, megdorgállak téged Jézus nevében”. De igazából nem is az ördög volt az, aki frusztrált engem, hanem maga Isten!

„Álljunk csak meg egy pillanatra” – mondhatod most – „Ez nem így van: ez nem biblikus”.

Ó, dehogynem! Hiszen épp az előbb olvastuk az 1 Péter 5:5-ben, hogy Isten ellene áll, frusztrálja, és legyőzi a büszke, arcátlan, hatalmaskodó, lenéző, öntelt, dicsekvő embereket. Kik is ezek az emberek? Ők azok, akik saját maguk erejéből próbálnak boldogulni, akik a maguk feje után mennek ahelyett, hogy Isten útját követnék. Ők azok, akik változni akarnak úgy, ahogy jónak látják, ahelyett, hogy kérnék Istent, változtassa őket olyanná, amilyenné Ő szeretné.

A Biblia szerint az Úr ellenünk áll, amikor büszkeségből cselekszünk. Miért? Mert tudja, ha megengedi nekünk, hogy a saját kényünk-kedvünk szerint cselekednénk, soha nem tanulnánk meg, hogy Rá támaszkodjunk. Ha Ő ellenünk áll, vagy akadályozza saját terveink megvalósulását, frusztráltnak érezzük magunkat.

Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy kegyelmet (áldást, kegyet, jóindulatot) ad az alázatosoknak, azoknak, akik ragaszkodnak Hozzá, bíznak Benne, Rá támaszkodnak, nem pedig a saját képességeikre, elképzeléseikre, eszközeikre – vagy saját bölcsességükre, nagy tudásukra, hitükre.

Fordította: Berényi Irén

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából

"Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.  Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged."
Zsoltárok 103:2-4.

2015. május 18., hétfő

Vidám Vasárnap 2015. május 17.

Háromnapos konferencia a Hit Parkban

Téma: A Szent Szellem szolgálatában


Rodney H. Browne - A DERÉK ASSZONY AJÁNDÉK AZ ÚRTÓL

Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. Példabeszédek 31:10

Létezik egyfajta asszony, aki áldás az ő férje, gyermekei és mások számára - alkalmas, intelligens és erényes. A derék azt jelenti, hogy morálisan feddhetetlen; egyenes. A derékre használt görög szó a következőt jelenti: valószínűleg egyfajta erő, akár emberi erő, eszközök ereje vagy más forrásból származó erő; hadsereg; vagyon; erkölcs; bátorság. Áldott az a férfi, aki erényes asszonyt talál. Ő a legdrágább kincse.

A derék asszony istenfélő, isteni természettel rendelkezik

Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól! Példabeszédek 18:22
A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség. Példabeszédek 19:14

Férfiak, ha derék asszonyt akartok találni és feleségül venni, akkor el kell ismernetek, hogy ehhez segítségre van szükségetek az Úrtól. Te magad is rendelkezz értékes személyiséggel, imádkozz és engedelmeskedj. Tiszteld Isten Igéjét és kövesd a Szent Szellemet.

A derék asszony megbízható, hűséges, elégedett és nem kapzsi

Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. 12 Jóval illeti őt és nem gonosszal az ő életének minden napjaiban. Példabeszédek 31:11-12

A derék asszony lelkiismeretes munkás és vezető - mind otthonában, mind az üzleti életben

Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel. 14 Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. 15 Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányainak. 16 Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Példabeszédek 31:13-16

A derék asszony az Úrban keresi az erőt és a vigasztalást

Az ő derekát felövezi erővel és megerősíti karjait. 18 Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa. Példabeszédek 31:17-18

A derék asszony jól ellátja a családját, valamint a szegényről és a szűkölködőről is gondoskodik

Kezeit veti a fonókerékre és kezeivel fogja az orsót. 20 Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Példabeszédek 31:19-20

A derék asszony értékeli a minőséget, és szövetségi áldásokban jár

Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött. 22 Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete. Példabeszédek 31:21-22

A derék asszony nagy kincs férje számára, mind nyilvánosan, mind zárt ajtók mögött

Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Példabeszédek 31:23
A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Példabeszédek 12:3

A derék asszonynak jó ízlése és józan esze van

Gyolcsot sző és eladja; az övet, melyet ad a kereskedőnek. Példabeszédek 31:24

A derék asszony alázatos, de ugyanakkor magabiztos az Ő Istenében

Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak. Példabeszédek 31:25

A derék asszony szereti Isten Igéjét, és annak alapján irányítja az életét

Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Példabeszédek 31:26

A derék asszony a saját dolgával és feladataival törődik

Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. Példabeszédek 31:27

A derék asszonyt szereti és megbecsüli a családja

Felkelnek az ő fiai és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt: 29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat! Példabeszédek 31:28-29

A derék asszony igazi szépséggel rendelkezik - a személyiség szépségével

Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának! Példabeszédek 31:30

A derék asszony le fogja aratni gyümölcsét és jutalmát az életben tanúsított szeretetéért, adakozásáért és szolgálatáért

Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei! Példabeszédek 31:31

2015. május 15., péntek

Philip Yancey Tim Stafford - Izrael jövője

Jeremiás 31,33 Ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az Úr -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.

Jeremiás papi képzésben részesült, ezért fiatal korától jól ismerte Isten és a választott nép szövetségkötésének történetét. Felnőttkorában azonban megismeri a közelmúlt történelmét is, többek között azt, ahogy az asszírok szétszórták az északi tíz törzset. Váratlanul arról kell prófétálnia, hogy Júda megmaradt két törzse is hasonló megpróbáltatáson fog átmenni. A babiloni hadseregek megszentségtelenítik Jeruzsálem szent városát, a népet pedig fogságba hurcolják.

Isten megszegte volna a szövetséget, és elvetette volna választott népét? Ebben a fejezetben Jeremiás olyan látomás sorozatot lát, amely sejteni engedi a választ. Látja, hogy a „maradék” túl fogja élni a babiloni megszállást. Isten nem vetette el végleg az ő népét, de egy időre megengedi a büntetést, hogy megtisztuljanak. Sőt, Isten olyan jövőt ígér Izrael népének, amely messze felülmúlja múltjukat.

Belülről kifelé

Bár egyes bibliamagyarázók úgy vélik, hogy nem kell szó szerint értelmezni ezeket az ígéreteket, néhány dolog azonban teljesen egyértelműnek látszik. Isten „új szövetséget” ígér, amely jobb lesz, mint a megrontott régi szövetség. Bármilyen nagyszerű is, az írott törvény — amint Izrael történelme is bizonyítja — nem képes megváltoztatni az emberek belső attitűdjét. Valami többre van szükség.

Az Újszövetségben a Zsidókhoz írt levél (8,8–12) ebből a fejezetből idéz egy fontos szakaszt annak kifejtésére, hogy a keresztényeknek miért nem az ószövetségi törvények szerint kell élniük. A levél Jézusra alkalmazza Jeremiás próféciáját, aki mindent eltörlő bűnbocsánatával új szövetséget szerez. Isten belülről kifelé haladva változtatja meg az ő népét, a Szent Szellem által szívükbe vésve törvényét. Jeremiás Istenről szóló kinyilatkoztatása nem tartalmaz részletes tervrajzot a jövő eseményeiről, viszont Isten hűségét visszhangozza, és népe iránti szeretetét.

Elmélkedés az Igén

Egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.


Isten törődik veled

"Aki az Örökkévalóhoz imádkozik, azt Ő meghallgatja, és kimenti minden bajából. Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett szelleműeket."
Zsoltárok 34:17-18.

Joyce Meyer - Készülj fel másokat szeretni

„Az éjszaka múlóban, a nappal pedig elközelgett, vessük le azért a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.” 
Róma 13:12

Reggel, mielőtt letennéd lábadat a padlóra, öltözd fel az Istennek teljes fegyverzetét, amely megoltja az ördög tüzes nyilát (Efézus 6:13-17). Övezd körül derekadat igazlelkűséggel, vedd fel az igazság páncélját és kösd fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját.

Ne hagyd, hogy az ördög ellopja a nyugalmad reggel. Már azelőtt kezdj beszélni Istenhez, mielőtt kikelsz az ágyból. Mondd neki: ”Szeretlek Uram, szükségem van ma a segítségedre. Kérlek erősíts meg, hogy a Szellem gyümölcseiben tudjak járni. Segíts, hogy szeretetben járjak egész nap. Segíts megtartani a gondolataimat Tebenned Uram.”

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. május 14., csütörtök

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Bocsásd meg a mi vétkeinket 1.

Jézus Krisztus bűntelen vére által lettünk Isten gyermekeivé, ezért imádkozzunk bűneink bocsánatáért. Ugyanis amikor Isten országa szívünkbe költözik, és akarata jelen van életünkben, akkor magától értetődően jelenik meg rajtunk Isten kegyelme és a megbocsátás ereje.

Imájában Jézus arra tanítja tanítványait, és így bennünket is, hogy bátran és bizalommal könyörögjünk a mindennapi kenyerünkért, a bűneink bocsánatáért és a gonosz kísértésével szembeni oltalomért.
Előzőleg már kifejtettem, hogyan imádkozzunk Isten akarata szerint. Mi Isten elgondolása a bűnnel kapcsolatban?

1. Bűnösök vagyunk

A bűnre vonatkozó egyik görög szó azt jelenti: „célt téveszteni - amikor egy kilőtt nyílvessző nem talál célba. Az embernek engedelmességben és hitben kell járnia ahhoz, hogy Istennek tetsző életet éljen. Ez életünk célja, más szóval az emberi élet célja a hitből való élet.

A Sátán megtévesztette Ádámot és Évát, akik ettek a tudás fájáról. Megszegték Isten parancsát: „De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz" (l.Móz 2,17). Viselkedésük bizonyította tudatos engedetlenségüket és hitetlenségüket. Azt mutatta, hogy eltévesztették a célt, azaz vétkeztek Isten ellen. Következésképpen fellángolt Ádám és Éva szégyenérzete és bűntudatuk lett. A Sátán megszerezte a törvényes jogot ahhoz, hogy vádolja, uralja és kifossza az emberiséget. „Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. “ (1.Ján 3,8)

Ádám és Éva összes leszármazottjával együtt a Sátán rabságába került. A bűn egyetlen ember, Ádám vétke által lépett be az emberi világba és így mindenki bűnössé lett. „Azért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek." (Róma 5,12) A bűn következtében halálra vannak ítélve. „Mert a bűn zsoldja halál.“ (Róma 6,23) A halál görög szava a „thanatos“ azt jelenti, hogy „elválasztva lenni. Amint a halál belépett a bűn által az emberi életbe, megszűnt az ember és Isten közötti párbeszéd. A halál lett az ember sorsa, amint elvált Istentől, az élet forrásától.

Amikor pedig elvált más teremtményektől, akiket kormányoznia kellett volna, minden rossz irányt vett. A betegségek beléptek az emberi testbe, ahogy Isten védő keze eltávozott róla. Ráadásul a pokol olthatatlan tüze vár örök büntetésül mindazokra, akik nem fordultak Jézushoz bűneik bocsánatáért.

Az ember Isten képmására teremtett szellemi lény, ezért vágyódik a bűn és a halál kötelékeiből való szabadulás után. A Sátán fogságából azonban senki nem szabadulhat meg a bűnért való teljes fizetség nélkül. A végső haláltól senki sem tudja megszabadítani önmagát. Ostobaság volna olyan valakit keresni közülünk, aki alkalmas lenne megváltónak, hiszen az egész világon nem található bűntelen ember.

Az emberi fajnak szüksége volt valakire, aki segíteni tud, valakire, aki meg tudja oldani a halál problémáját. Ez a valaki nem lehetett Ádám szülötte. Viszont bűneink engeszteléséhez embernek kellett lenni és nem angyalnak. Szemekkel, fülekkel, szájjal és orral bíró embernek kellett lennie, aki azonban mégis bűntelen. Olyan valakire volt szükség, aki hajlandó volt magára venni bűneink súlyát, és megfizetni megváltásunk árát: értünk és helyettünk. Emberi szempontból mindez teljességgel lehetetlen volt. Az embernek azonban ilyen megváltóra volt szüksége ahhoz, hogy megszabaduljon a bűntől és a haláltól.

Egy ilyen lehetetlen küldetést kellett végrehajtani. Az ember minden kívánsága, reménye és vágyódása egy mondatban foglalható össze a teremtés óta: szabadulni a bűntől és a gonosztól. Visszhang nélkül maradt-e az ember kiáltása? Nem. Elérte Isten trónját és az isteni tervnek be kellett teljesülnie. Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentse az emberiséget.

Igegyűjtemény a gyógyulással kapcsolatosan 6.

"Igen, az Örökkévaló karja győzelmet aratott, az Örökkévaló ismét megmutatta hatalmát! Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Örökkévaló tetteit!"
Zsoltárok 118:16-17.

"Dicsérjétek az Örökkévalót, mert jó! Énekeljetek dicséretet Istenünknek, mert őt méltóképpen dicsérni jó! Az Örökkévaló felépíti Jeruzsálemet, Izráel szétszórt népét újra összegyűjti. Felemeli a megalázottakat, meggyógyítja sebeiket."
Zsoltárok 147:1-3.

"Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!"
"Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak."
Péld. 3:1-2; 7-8.

"Fiam, hallgass a szavamra, gondosan figyeld, amit mondok! Tartsd a szemed előtt, vésd a szíved mélyébe szavaimat, mert életet adnak, ha megragadod őket, egészséget és gyógyulást
egész testednek."
Péld. 4:20-22.

"Aki meggondolatlanul fecseg, mintha tőrével döfködne, a bölcs beszéde pedig meggyógyít."
Péld. 12:18.

"A békességes, nyugodt szív egészség a testednek, de az indulatosság még a csontjaidat is megrontja."
Péld. 14:30.

"A kedves beszéd, mint a tiszta méz, édes a léleknek, egészség a testnek."
Péld. 16:24.

2015. május 13., szerda

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 12.

A büszkeség frusztrációhoz vezet

„Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad” (I. Péter 5:5)

Nézzük meg ugyanezt az igehelyet a magyarázó Bibliában is:

Hasonlatosképpen ti, ifjabbak és rangban alacsonyabbak legyetek az idősek (egyházi elöljárók, szellemi vezetők) alárendeltjei – [megadva nekik a tiszteletet és elfogadva tanácsaikat]. Öltsétek fel az alázatosságot (mint szolgák ruháját, amit nem téphetnek le rólatok, megszabadulva a büszkeségtől és önteltségtől) egymással szemben. Az Isten ellene áll a büszkéknek (arcátlan, hatalmaskodó, lenéző, öntelt, dicsekvő embereknek) – [szemben áll velük, frusztrálja, legyőzi őket], de kegyelmet (áldást, kegyet, jóindulatot) ad az alázatosoknak.

Mindkét verzió kihangsúlyozza, hogy Isten ellene áll a büszkéknek, de kegyelmet ad az alázatosoknak.

Ha az én személyes példámat nézzük, amíg ültem, és azon törtem a fejem, hogyan oldhatnám meg a problémámat, bizony nagyon büszke voltam. Mindig a büszkeség mozgat bennünket, amikor mi magunk akarunk megoldást találni különböző élethelyzeteinkre ahelyett, hogy magunkat megalázva Istenhez fordulnánk és segítségét kérnénk, mit is tegyünk – aztán engedelmesen megtennénk, amit mond, akár tetszik a megoldás, akár nem, akár egyetértünk vele, akár nem.

Teljesen mindegy volt, hogy tetszett-e nekem az a terv, amit Isten felkínált; egy dolog számított csupán: az, hogy működött. Hatalmas a különbség aközött, hogy az általunk hitnek nevezett dolog segítségével megpróbálunk valami megoldást találni a problémáinkra vagy a kegyelemre támaszkodva hagyjuk, hogy Isten megvalósítsa tervét életünkben. Ez a különbség a büszkeség és alázat, a frusztráció és a nyugalom között. Ne feledd, az igazi hit nyugalmat eredményez, de a test cselekedetinek jutalma a frusztráció.

Fordította: Berényi Irén

2015. május 12., kedd

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg."
I. Péter 2:24.

Rodney H. Browne - JELEK, CSODÁK ÉS CSODATEVŐ ERŐK

Jelek, csodák és csodatevő erők fémjelezték a korai Egyházat az Apostolok Cselekedetei könyvében. Mi is az Apostolok Cselekedeteinek könyvében vagyunk. Az utolsó fejezetet még nem fejezték be. Akik be vannak töltekezve a Szent Szellem erejével, azok hatalmas dolgokat cselekszenek Jézus nevében. Íme néhány jel, csoda és csodatevő erők megnyilvánulása az Apostolok Cselekedetei könyvében.

A Pünkösd csodái:

És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Apostolok Cselekedetei 2:4

Az apostolok csodái:

Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. 44 Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Apostolok Cselekedetei 2:43-44

Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között; és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. Apostolok Cselekedetei 5:12

A béna meggyógyult:

És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. 8 És felszökvén, megálla és járt és bement ővelük a templomba, járkálva és szökdellve és dícsérve az Istent. 9 És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent. Apostolok Cselekedetei 3:7-9

Anániás és Saphira halála:

Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, akik ezeket hallották. Apostolok Cselekedetei 5:5

És azonnal összerogyott lábainál és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemeték férje mellé. Apostolok Cselekedetei: 5:10

Sok beteg meggyógyult:

Úgyannyira, hogy az utcákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arramenő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük, 16 És a szomszéd városok szokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan szellemektől gyötrettekt: kik mind meggyógyultak.Apostolok Cselekedetei: 5:15-16

Az apostolok megszabadultak a börtönből:

Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá a tömlőc ajtaját, és kihozván őket monda: 20 Menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédét! Apostolok Cselekedetei 5:19-20

István csodái:

István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. Apostolok Cselekedetei 6:8

Filep csodái:

És Filep lemenvén Samária városába, prédikálta nékik a Krisztust. 6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmez azokra, amiket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. 7 Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. 8 És lán nagy öröm abban a városban. Apostolok Cselekedetei 8:5-8

És Simon maga is hitt és megkeresztelkedvén Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodott. Apostolok Cselekedetei 8:13

Éneás egészséges lett:

És monda néki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus: kelj föl, vesd meg magad az ágyadat! És azonnal felkele. Apostolok Cselekedetei 9:34

Dorkas feltámadt:

Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holttesthez fordulván monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Péter, felüle. 41 és az kezét nyújtva néki, felemelé őt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen. Apostolok Cselekedetei 9:40-41

Péter megszabadult a börtönből (lásd még Apostolok Cselekedetei 12:6-10):

És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az Ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától. Apostolok Cselekedetei 12:11

Elimás vak lett:

Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá; és kerengve keresett vezetőket. Apostolok Cselekedetei 13:11

Pál és Barnabás csodái:

Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, Aki bizonyságot tett az Ő kegyelmének beszéde mellett, és adta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. Apostolok Cselekedetei 14:3

A béna meggyógyult:

Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, 10 Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt. Apostolok Cselekedetei 14:9-10

A tisztátalan szellemek kiűzettek:

Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván monda a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki előle. És kiméne abban az órában. Apostolok Cselekedetei 16:18

Pál és Silás kiszabadult:

Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. 26 És hirtelen nagy fölindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlőc fundamentumai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Apostolok Cselekedetei 16:25-26

Különleges csodák:

És nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által: 12 Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemem kimenének belőlük. Apostolok Cselekedetei 19:11-12

Eutichus feltámadt (lásd még Apostolok Cselekedetei 20:10-12):

Pál pedig alámenvén, reáborula és magához ölelve monda: Ne háborogjatok; mert a szelleme benne van. Apostolok Cselekedetei 20:10

A mérges kígyó marása ártalmatlanná vált:

De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett. Apostolok Cselekedetei 28:5

Publius apja és még sokan mások meggyógyultak:

Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, kezeit reávetve meggyógyítá őt. 9 Minekutána azért ez megtörtént, egybek is, kik betegek voltak a szigeten, őhozzá jövének és meggyógyulának. Apostolok Cselekedetei 28:8-9

Joyce Meyer - Őrizd meg a békességedet

„Csak féljétek az Urat, és hűségesen, teljes szívetekből szolgáljatok neki. Mert látjátok, milyen nagy dolgot cselekedett veletek.” 
1.Sámuel 12:24. 

Hogy békességed legyen, szemedet az Úron kell tartanod. Legyen közösséged Vele. Ha ehhez a ruhásszekrénybe kell másznod, és a cipős dobozaidon ülnöd, fejed felett a vállfákon lógó ruhákkal, de így találod meg az egyedüllétet, tedd meg! Azután koncentrálj mindarra, amit Isten tett érted.

Jézus azt mondta, mikor az Atyához imádkozol, menj a te belső szobádba és Ő nyíltan megjutalmaz majd a vele töltött időért (Máté 6:6) Ne hagyd ki életedből Isten gazdag áldását.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. május 11., hétfő

Perei Timotheus - Sáron Alexa és Lugosi Dániel Ali: Ez a szeretet társ

Médiatörténeti rekorder lett a 700-as Klub

85 éves a legismertebb televíziós evangélista, Pat Robertson, akiről kevesen tudják, hogy felmenői között tudhatja Harrison amerikai elnököt és Winston Churchillt is. A műfaj és egyben a Christian Braodcasting Network (CBN) televízió alapítója már 49 éve vezeti a 700-as klub című televíziós keresztény műsort, ami világszerte több millió ember életét változtatta meg gyökeresen. Azonban Robertson élete nem volt mindig ilyen sikeres, de eljött egy nap, amikor minden megváltozott körülötte.
Zökkenőkkel indult a nagy történet
Marion Gordon Robertson, közismert nevén Pat Robertson 1930. március 22-én jómódú családba született a Virginia állambeli Lexintonban. A családot körülövezte a politika, apja Absolon Wills Robertson amerikai szenátor volt. Apján kívül további felmenői közt is találhatóak többen, akik jelentős befolyással voltak az Egyesült Államok történelmére.
Vegyük például Benjamin Harrisont, aki a függetlenségi nyilatkozat egyik aláírója volt, illetve hasonló nevű ükunokája, aki az USA 23. elnöke (1889-93) volt. Távolibb rokonai közt még Winston Churchill is megtalálható. A sorból Pat sem maradt ki, ha nem is a politikusként (bár 1988-ban az amerikai elnökválasztásokon versenybe szállt a republikánus jelöltségért), de így is elmondható, hogy tevékenysége révén ő is megváltoztatta Amerika sorsát. Sőt az Egyesült Államokon kívül is sokakét, akiknek segített utat találni Isten felé és megkeresni az igazságot ebben az értelmét vesztett világban.
Pat mindig jeles tanuló volt az iskolában, tudása meghaladta legtöbb kortársát. Ez egyetemi eredményeiben is megmutatkozott: 4 diplomát szerzett 4 különböző egyetemen.
1954-ben összeházasodott Adelia „Dede” Elmerrel, akivel a Yale egyetemen ismerkedett meg, de házasságuk kezdete korán sem volt felhőtlen... Mire kiderült, hogy nem sikerült Pat vizsgája a New York-i ügyvédi „kamarába” (New York State Bar Associtation, NYSBA), már fiatal házas apa volt. Ugyanis alig 10 héttel házasságuk után megszületett első gyerekük, Timothy. Pat szülei előtt házasságuk és gyerekük több mint egy évig titok volt, így meglehetős sokként érte őket a hirtelen jött hír. Bár Pat számára a Dede-vel való házassága a legjobb dolog volt, ami addig az életében történt, sok nehézséggel kellett megküzdeniük.
pat_robertson_1966.jpg
Pat Robertson 1966-ban, a 700 Klub indulásánál
David Edwin Harrell életrajzíró szerint azonban Pat édesanyja mindig imádkozott érte és leveleiben arról írt, hogy tudja, hogy Istennek nagy terve van fia életével. Pat próbálta elfedezni az igazságot és bemesélni magának, hogy anyjának nincs igaza, de egyre csak üresebbnek és értéktelenebbnek érezte életét, annak ellenére, hogy mindene megvolt.
Volt családja, szerető felesége, háza, munkája, ami sok pénzt hozott neki, jó egyetemi eredményei, járt a világ sok részén, mégis mind ez nem volt elég számára hiányzott valami az életéből és nem tudta mi volt az. Egy este, élete egyik mélypontján azonban érezte az elhívást arra, hogy Istent szolgálja. Gyülekezetről gyülekezetre járt feleségével és kereste a választ kérdéseire, közben mind erősebben érlelődött benne, hogy valami nagyot és jót kell tennie az emberiség számára.
A nagy terv azonban csak elméletben volt meg, de az ehhez szükséges változást nem ületette át tettekbe, és továbbra is korábbi életmódját folytatta. Anyjának elújságolta a nagy hírt, aki azonban nem úgy fogadta, ahogyan Pat remélte. Szembesítette a ténnyel, miszerint ahhoz, hogy Istent tudja szolgálni, meg is kell Őt, valamint Fiát, Jézus Krisztust ismernie, azaz “meg kell térnie és újjászületnie”.
Az igaz fordulat napja
A tényleges változás Pat életében nem sokkal az anyjánál tett látogatás után következett be: 1956-ban egy májusi estén, amikor Cornelius Vanderbreggen, egy holland származású keresztény evangélista férfi elhívta vacsorázni őt egy elegáns étterembe. Már Vanderbreggen külseje is megfogta Pat-et: jól öltözött, tehetős ember volt és épp az ellenkező benyomást keltette benne, mint a korábban látott többi evangélista, akik mindig kopott ruhákban járó szegény emberek voltak. 
Vanderbreggen az este közepén elkezdett Jézusról beszélni a pincérnek, ami Pat-et nagyon meglepte, mert nem látott még ilyen bátor evangélistát, aki egy étteremben is nyíltan felvállalja a hitét. Pat lelki szemei előtt már látta, hogy ebből baj lesz és kiküldik őket az étteremből, azonban nem így történt. Tovább beszélgettek és az evangélista szavai hatására Pat is kimondta a sorsfordító mondatot:
HISZEM, HOGY JÉZUS KRISZTUS MEGHALT AZ EGÉSZ VILÁG BŰNEIÉRT, ÉS AZ ÉN BŰNEIMÉRT IS.
Ez igazi felismerésként hatott rá, hiszen addig nem volt soha személyes kapcsolata Istennel. Ekkor kezdte valóságosan érezni azt, hogy Isten szeretete kezdi betölteni a szívében az addig érzett hatalmas ürességet. A beszélgetés végén Vanderbreggen felolvasott egy igeszakaszt a Példabeszédek könyvéből, ami később alapigéjévé vált Pat-nek:
BIZODALMAD LEGYEN AZ ÚRBAN TELJES ELMÉDBŐL; A MAGAD ÉRTELMÉRE PEDIG NE TÁMASZKODJÁL. MINDEN TE UTAIDBAN MEGISMERD ŐT, AKKOR Ő IGAZGATJA A TE UTAIDAT.
Ez után az este után Pat is megtért, megkeresztelkedett, betöltekezett Szent Szellemmel és később felesége is. Fokozatosan egyre inkább kezdték megtapasztalni életükben Isten támogatását, áldásait.
3 dollárral indult a CBN médiabirodalma
Robertsonék 1957-ben elköltöztek New Yorkból, akkor már három gyerekükkel és a Virginia állambeli Tidewaterbe költöztek, ahol Pat feladva addigi karrierjét, megvette a csődbe jutott UHF televízióállomást. 70 dollárral a zsebében, bármiféle televíziós szakértelem nélkül belevágott a médiaszolgálatba. Mint utólag elmondta, egyedül Istenbe vetett hite vezérelte és így semmi sem tűnt számára lehetetlennek. Eleinte minden nagyon nehézkesen indult, de a projekt megállíthatatlan volt.
1960-ban megalapította a CBN-t (Christian Broadcasting Network). Ekkora a bankszámláján már csak 3 dollár volt, de Pat továbbra is kitartott hitben. A CBN később Amerika első keresztény televízió állomása lett. Egy-két helyi támogató segítségével a CBN elkezdett fél órás műsorokat sugározni.
A 700-as Klub születése
A televízió állomás hamar a csőd szélre került. Pat kiszámolta: ahhoz, hogy az állomás fennmaradjon, havonta 700 főnek 10.000 dollárral kellene hozzájárulnia a projekthez. Pat mindezt őszintén a nézők elé tárta és imatámogatást kért tőlük a cél eléréséhez. Egy év múlva, 1966-ban próbaadásként elindították a 700-as klub című műsort. Néhány adás után Isten megáldotta az adást és elérték a célt: megindultak a betelefonálások a támogatásokkal és sikerült megmenteni a csődtől az állomást. Így hát állandósították a műsort: a nevén pedig nem is kellett tovább gondolkodni. A 700-as Klub a televíziózás történetének már leghosszabban futó műsora lett. Robertson nem állt meg a médiainnovációnál: további fejlesztésként 1977-ben megalapította az észak-karolinai Virginia Beachben a Regent Egyetemet.
time_pat_robertson.jpg
A CBN ma már több mint 200 országban sugározza adásait 71 különböző nyelven (igen, magyarul is, méghozzá több mint tíz éve!). Emellett huszonnégy órás telefonos ima- és tanácsadói központot hozott létre Virginia Beachben és a Tennessee állambeli Nashville-ben. A szervezet mintegy ezer embert foglalkoztat, a Regent Egyetem munkatársain kívül. Pat Robertson Virginia Beach-i központja ma már egy kis városhoz hasonlítható: itt található a CBN televízió központja, az Operation Blessing nevű nemzetközi karitatív szervezet, a Regent Egyetem, egy könyvtár, parkok, színház, kollégium, valamint egy szálloda is.
A CBN 1966 óta folyamatosan sugározza a ma már világszerte ismert 700 Klub című műsort. Az alapcsapatban Pat-en kívül 1996 óta fia, Gordon Robertson is rendszeresen vezeti a műsort Terry Meeuwsennel és 2013 óta Wendy Griffith-tel.
Pat Robertson ma már 85 éves: 4 gyermeke és 14 unokája van, de továbbra is elkötelezetten és ugyanolyan lendülettel vezeti a 700-as Klubot, mint az elmúlt közel fél évszázadban. A CBN 50. évfordulóján azt nyilatkozta, hogy számára óriási csoda, hogy Isten ennyire felemelte.
ÁLMOMBAN SEM KÉPZELTEM VOLNA, HOGY CSATORNÁNKON KERESZTÜL AZ EGÉSZ VILÁG SZÁMÁRA ELÉRHETŐ LESZ AZ EVANGÉLIUM.
85 éves pályafutása mindenki számára szolgál tanulságokkal. Megérintette Isten, megtalálta azt a szolgálatot, amire elhívást kapott, miközben “nem a láthatókra nézett”. Élete bemutatja, Isten olyan területeken is fel tud bennünket emelni, amikről nem is gondoltuk volna, hogy képesek vagyunk rá. Nekünk sem kell bármi különlegeset tenni ezek elérésére, mint amit Robertson tett: imádkozni, hinni, hogy Istennek semmi nem lehetetlen és cselekedni.
Ezt a posztot mi mással lehetne befejezni, mint amivel Pat is gyakran zárja a 700 klub műsorát:
A LUKÁCS EVANGÉLIUM SZAVAIVAL BÚCSÚZUNK: MERT AZ ISTENNÉL SEMMI SEM LEHETETLEN.
(írta: sharose) 
http://vigyazo.blog.hu/2015/05/09/tudta_melyik_a_vilag_legregebben_futo_televizios_sorozata

Philip Yancey Tim Stafford - Csökönyös próféta

Jeremiás 15,10 Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal!

Jeremiás élete nagy részében komor üzenetet kell, hogy közvetítsen, és senki sem érzi át annyira üzenetének súlyát, mint ő maga. “Bárcsak a fejem víznek, és a szemem könnynek forrásává válnék!” – jajveszékel keservesen (8,23). Ez a lelkület olyan erősen átüt Jeremiás írásain, hogy nem véletlenül emlegetik a zokogó prófétaként. Már a kezdet kezdetétől, Jeremiás Istennel perlekedik kiválasztása miatt. Isten nehéz terhet rakott Jeremiás vállára, aki ezt kegyetlenségnek tartja Isten részéről, és jajgatva, panaszkodva, önmagát sajnáltatva, kifakadva válaszol. Jeremiás kertelés nélkül feltárja érzéseit Isten előtt: „Rászedtél, Uram!” mondja vádaskodóan (20,7). Isten hatalmát is megkérdőjelezi: „Miért lennél olyan, mint a riadt ember, mint az olyan férfi, aki nem tud segíteni?” - kérdezi (14,9).

Istenhez benyújtott tiltakozás


Ebben a fejezetben is ilyen Istennel folytatott párbeszédet találunk. Isten üzenete Júda ítéletének kihirdetésével kezdődnek. A 10. versben azonban Jeremiás közbevág, és belekezd saját mondandójába. Mit mondanak majd az emberek arról a prófétáról, aki ilyen üzenettel jön elő? Az egész országban máris átkozzák a nevét. Jobb lett volna, ha meg sem születik. Isten azonban félbeszakítja a személyes panaszkodást, és ünnepélyesen újrakezdi izraelnek szánt üzenetét, amelyet ismét Jeremiás önsajnálkozó panaszai szakítanak félbe. Jeremiás úgy látja, hogy Isten olyan lett hozzá, mint valami csalóka búvópatak, amelyben nincs állandóan víz. Jeremiás keserű kitörései és tiltakozása ellenére, Isten sohasem mond le róla, sőt, azt ígéri neki, hogy a siránkozó prófétát “bevehetetlen ércfallá” teszi, amely az egész nép támadásának ellenáll. Azonban Jeremiás sem hagy fel Isten elleni vádirataival. Azt mondja: „nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében”, mégsem tud hallgatni (20,9). Isten tüze izzik a belsejében, amelyet nem tud magában tartani.