2012. május 31., csütörtök


Kronológikus Biblia olvasás 155. nap

Példabeszédek 4-6. fejezet

Spurgeon - A megfelelő ígéret kiválasztása 2.


Lehet, hogy az Úrnak az az ígérete, amely megszüntetné a rossz közérzetünket, egészen közel van, csak nem tudunk róla. John Bunyan (A zarándok útjában) az emberi tapasztalat páratlan ismeretével ábrázolja a Kétségek Várának rabját, amint a saját kebelében megtalálja az Ígéretnek nevezett kulcsot, amely minden ajtót nyit a sötét börtönben. Gyakran fekszünk sötétzárkában, pedig kínálja magát a legteljesebb szabadság elnyerésének eszköze. Ha kinyitnánk a szemünket, Hágárhoz hasonlóan mi is meglátnánk egy kutat a közelben, és csodálkoznánk, hogy miért is gondoltunk a szomjan halásra. Ó, megkísértett testvérem, az Úr ígérete éppen rád vár! Amiként a manna korán reggel lehullott, és ott feküdt a földön, készen arra, hogy az izráeliták összeszedjék, ugyanígy vár az Úr ígérete a te eljöveteledre. A kegyelem ökreit és hízóit már levágták, és minden készen áll a vigasztalásodra. A hegy tele van harci szekerekkel és tüzes lovakkal, amelyek készek a kiszabadításodra; az Úr prófétája látja őket, és ha nyitva tartanád a szemed, te is látnád. Ostobaság lenne részedről, ha csak ülnél ott, ahol vagy, és haldokolnál, akárcsak a leprások Samária kapujában. Mozdulj meg, mert valahol a közeledben bőségesen árad a kegyelem, felülmúlva mindent, amit kértél vagy amire gondoltál. Csak higgy, és ’menj be a nyugalomba’.

A szegények, a betegek, az erőtlenek, a tévelygők számára vannak olyan vigasztaló szavak, amelyeket csak ők élvezhetnek. Az elesettek, a csüggedtek, a kétségbeesettek, a haldoklók számára vannak olyan szíverősítők, amelyeket Isten úgy készített el, hogy tekintettel volt sajátos bajaikra. Vannak ígéretek az özvegyek és az apátlanok számára, és ugyanúgy a bebörtönzöttek, az utazók, a hajótörött tengerészek, az idős emberek és a haldoklók számára is. A hívő ember akármerre vándorol, mindig isteni ígéret követi. Az ígéret úgy veszi körül a hívőket, mint a levegő a földgolyót. Majdnem nevezhetném mindenütt jelenlévőnek, és elmondhatom róla: ’Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek Szellemed elől? Orcád elől hova fussak?’ (Zsolt 139,5-7). A sötétség semmilyen mélysége sem rejthet el minket a szövetség ígérete elől; jelenlétében éjszaka is nappali világosság van. Merítsünk ebből bátorságot, és várjunk hittel és türelemmel száműzetésünk földjén, amíg el nem jön hazatérésünk napja. Így ’örököljük az ígéretet’, akárcsak az üdvösség többi örököse.

A szövetség bizonyos ígéreteinek, amelyeket az Úr Jézus Krisztus tett az általa kiválasztottaknak és megváltottaknak, nincs semmilyen ránk vonatkozó feltétele; de az Úr sok más gazdag ígérete kikötéseket tartalmaz, amelyeket figyelembe kell vennünk, különben nem részesülünk az áldásból. Kedves olvasó, miközben szorgalmasan kutatsz, ne feledkezz meg erről a nagyon fontos dologról. Isten megtartja a neked tett ígéretet; csak pontosan teljesítsd a benne előírt feltételeket. Csak akkor várhatjuk, hogy az ígéret teljesül számunkra, ha mi is teljesítjük a feltételeit. Ő ezt mondta: ’Aki hisz Jézusban, az üdvözül.’ Ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, bizonyosan üdvözülsz, de különben nem. Hasonlóan, ha az ígéret imához, szentséghez, az Ige olvasásához, a Krisztusban való élethez vagy bármi máshoz van kötve, teljes szívvel és lélekkel próbáld teljesíteni a parancsot, hogy részesülhess az áldásban. Egyes esetekben a nagy áldás azért nem valósul meg, mert az ember elhanyagolja ismert kötelességeit. Az ígéret nem tud belépni, mert ’a bűn az ajtó előtt leselkedik’. Még egy ismeretlen kötelesség is megkorbácsolhat minket ’néhány ostorcsapással’, és ez a néhány csapás is elronthatja az örömünket. Törekedjünk arra, hogy megismerjük az Úr akaratát minden dologban, és aztán engedelmeskedjünk neki habozás nélkül. Nem a mi akaratosságunk, hanem az isteni bölcsesség útjai azok, amikről olvasunk: ’Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség’ (Péld 3,17).

Ne becsüld le az ígéret kegyelmét csak azért, mert egy feltétel van mellékelve hozzá; hiszen ez megkettőzi az értékét. A feltétel maga is áldás, amelyet az Úr szándékosan elválaszthatatlanná tett attól, amire vágysz, hogy egyszerre két kegyelmet is elnyerj, miközben csak egyet keresel. Sőt, ne felejtsd el, hogy a feltétel csak azoknak fájdalmas, akik nem örökösei az ígéretnek: számukra tüskés sövény, amely távol tartja őket a vigasztól, amihez nincs joguk; de számodra nem fájdalmas, hanem vigasztaló, ezért nem akadályoz abban, hogy hozzáférj az áldáshoz. Azoknak a követelményeknek, amelyek fekete felhőt és sötétséget ígérnek az egyiptomiak számára, derűs oldala van az izráeliták számára, amely éjjel világít nekik. Számunkra az Úr igája könnyű, és ha magunkra vesszük, lelkünk nyugalmat lel. Vedd hát figyelembe az ígéret szóhasználatát, teljesítsd ki minden előírását, hogy minden jó dolog a tiéd lehessen!

Ha hiszel az Úr Jézusban, minden ígéret a tiéd; és közöttük biztosan van olyan, amelyik éppen arra a napra illik és arra a helyre, ahol éppen táborozol. Ezért kutasd az Írást, és találd meg a ma rád vonatkozó részt! Az Úr a következőt mondta, az általa tett ígéretekről: ’Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a másik nem marad el, mert az Úr parancsa ez.’ Tehát bizakodj, és ne félj. Bármi más hibázhat, de Isten ígérete sohasem. Ebben a bankban nem kockázatos elhelyezni semmilyen kincset. ’Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni.’ Valahányszor megemlékezünk az igazság és kegyelem Istenéről, szívünk énekelni fog.

Kronológikus Biblia olvasás 154. nap

Példabeszédek 1-3. fejezetek

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A megvallás meghozza a birtoklást 5.


Emberek ezreivel foglalkoztam, hogy a Szent Szellem-keresztségbe vezessem őket. Ha követnek, akkor még a „súlyos eseteket” is el tudom vezetni a betöltekezéshez. Foglalkoztam valakivel, aki ötven évig kereste a Szent Szellemet. Főiskolai tanár volt, feleségével részt vett az Azuza utcai ébredésen 1906-ban, és a felesége megkapta akkor a Szent Szellemet, ő viszont nem. De megkapta, amint a kezünket rátettük, miután szolgáltunk felé. Meg kellett vallania, hogy elnyerte, és ezután már tudott nyelveken szólni. Isten törvénye az, hogy te hi­szel, majd megvallod, hogy amiben hittél, a tiéd; és azután ez valósággá válik.
Ugyanez igaz a gyógyulás tekintetében is: megvallom, hogy az Ő sebeiben meggyógyultam, de ezt akkor teszem, amikor még a betegség a testemben van. Az Ésaiás 53,4-ben azt olvassuk: „Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalma­inkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Is­tentől.” Az 5. vers pedig így szól: „És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megron­tatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyultunk meg.” Egy másik fordítása ennek: „Bizonnyal Ő hordozta a mi betegségeinket és mi erőtlenségeinket.” Megvallom tehát, hogy az Ő sebeiben meggyógyultam. Lehet, hogy a betegség és a tünetei nem hagyják el azonnal a testem, én mégis szigorúan ragaszkodom a megvallásomhoz, amivel a Zsidó levél 4,14 is erre buzdít.
Tudom, hogy amit Ő mondott, azt képes meg is cselekedni. Tudom, hogy a Biblia, amely Isten följegyzése, azt mondja Ábrahámról a Róma 4,17-ben és az azt követő versekben: „(Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek té­ged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Aki reménység ellenére re­ménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: így lesz a te magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; Az Istennek ígéreté­ben sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.” Tu­dom, hogy amit Ő ígért, azt képes meg is tenni. Tudom, hogy meggyógyultam, mert Isten mondja, hogy meggyógyultam. Nem számít, milyen tünetek jelent­keznek a testemben; nevetek rajtuk.
Évekkel ezelőtt összejöveteleket tartottam, és három estén át minden alkalom­mal riasztó tünetek zavarták a nyugalmam. Harmadik este már nem tudtam aludni. Az ördög egyre csak azt mondta, hogy nem lesz ebből gyógyulás. Nem akartam senkit sem zavarni, így a fejem fölé húztam a takarót és elkezdtem ne­vetni. Nem volt nagy kedvem hozzá, mégis megtettem: „Ha-ha-ha” - és így to­vább. Az ördög egyre jobban nyüstölt, hogy nem fogok meggyógyulni, én meg csak nevettem. Végül megkérdezte, hogy min nevetek, mire megmondtam ne­ki, hogy rajta. Újra és újra megkérdezte, én meg újra és újra azt feleltem, hogy rajta nevetek. Azt súgta, nem fogom megkapni a gyógyulást, de én megmond­tam neki, hogy nem is kell megkapnom, mert már megkaptam 2000 éve, és ha én akkor meggyógyultam az Ő sebeiben, akkor most is egészséges vagyok. Er­re nagyon fölháborodott, fogta a cókmókját és elment.
Győztes vagyok, mert megtanultam ezt a törvényt. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk ezt a törvényt, ha sikeresek akarunk lenni.
Amikor bátran megvallom ezt, akkor - és csak ekkor - birtoklom is. Számmal végzem el a munkát: a megfelelő helyre teszem az Igét. Az Ige oldalán állok, mert ha a betegség és a fájdalom oldalára állnék, akkor nem gyógyulnék meg. Elutasítom a betegséget. A hitet a megvallás vezérli. A megvallasnak ilyennek kell lennie: „Az Ige kijelenti, hogy meggyógyultam. Köszönöm Atyám, és di­csérlek, mert ez tény.”

2012. május 30., szerda

Birtokba vette új székházát a szegedi Hit Gyülekezete

Tölgyeskert Közösségi Központ néven épített magának székházat négy év alatt Baktóban a Hit Gyülekezete Szegeden- számol be róla a Délmagyar.A közösség két évtizedes „albérletezés" után költözik saját ingatlanba. A nyolcvanas években úttörőtábornak, a kilencvenes években pedig a Reghős Bendegúz egyetemi szórakozóhelynek helyet adó lepusztult ingatlant az önkormányzat lebontotta. A gyülekezet önerejéből 2006-ban vásárolta meg a telket, építkezni pedig négy éve kezdett rajta. Joób István lelkész elmondta: a nagyjából 300 tagú közösség adományaiból, a város egyházügyi alapjából kapott támogatásból, hitelből és rengeteg önkéntes munkával húzták fel az impozáns komplexumot.

A hozzávetőleg egyhektáros tölgyerdős területen 1600 négyzetméter alapterületű épületegyüttes létesült, amelynek központi helye a 700 négyzetméteres nagyterem. A tervező, Kelemenné Takács Katalin munkáját a vezetőség saját ötleteivel segítette. Ők találták ki például, hogy a konferenciaterem amfiteátrum alakú legyen, körülötte kapjon helyet a kiszolgálóhelyiségek sora gyermekmegőrzővel, irodákkal. Belül a padló burkolatát, kívül a homlokzat vakolását kell még befejezni. A parkban azonban már birtokba vették a gyerekcsapatok a sportpályát és a játszóteret. A házat nap mint nap rendezvények töltik meg.
A lelkész elárulta: a most elkészült építkezés a tervüknek csak az első üteme. Most erőt gyűjtenek ahhoz, hogy folytathassák a munkát. A második ütemben egy 300 négyzetméteres épületet építenek, ahol tanácstermet és iskolai, óvodai csoportoknak alkalmas szobákat rendeznek be. Tervezik egy családi napközi beindítását is. A parkot is tovább csinosítják: sétányokkal és kandeláberekkel teszik komfortosabbá, valamint a sportpályákat bővítik. Joób István úgy fogalmazott: megvan a szegedi Hit Gyülekezetében az a szellemi-lelki erőforrás, amely egy virágzó helyi közösség üzemeltetéséhez és kiteljesedéséhez szükséges.

További képek a Délmagyar oldalán láthatók!

Kronológikus Biblia olvasás 153. nap

Énekek Éneke 1-8. fejezetek

Hit Gyülekezete - Let's Gospel - Messze a föld

Spurgeon - A megfelelő ígéret kiválasztása 1.


’Te ígérted szolgádnak ezt a jót.’ (2Sám 7,28) 

Dávid király tudta, hogy az Úr mit ígért neki, és főként az imáiban gyakran hivatkozott rá mint ’erre a jó dologra’. Esdeklő imánkban pontosabban kell fogalmaznunk, mint általában szoktunk. Sokszor úgy imádkozunk mindenért, hogy gyakorlatilag semmiért sem imádkozunk. Jó, ha tudjuk, hogy mit akarunk. Urunk ezt mondta a vak embernek: ’Mit kívánsz, mit tegyek veled?’ Azt kívánta, hogy a vak ember legyen tisztában a saját szükségleteivel, és hogy őszinte vágyat érezzen e szükségletek iránt: ezek értékes hozzávalók az ima összeállításához.
Ha már tudjuk, hogy mire van szükségünk, a következő feladatunk az, hogy meggyőződjünk arról, az Úr valóban megígérte-e nekünk ezt a konkrét áldást. Akkor teljes bizalommal fordulhatunk hozzá, és joggal számíthatunk arra, hogy teljesíti ígéretét. E célból szorgalmasan kutassunk a Szentírásban, figyeljünk oda más hívők hasonló eseteire, és próbáljuk megtalálni az isteni kegyelemnek azt a konkrét kijelentését, amely alkalmazható az esetünkre az adott körülmények között! Minél pontosabban illik az ígéret az esetünkre, annál nagyobb vigaszt nyújt. Ebben az iskolában a hívő megtanulja a Biblia szó szerinti ihletés értékét; mert lehet, hogy a saját esetében egy olyan, látszólag jelentéktelen dolognál kell elidőznie, mint egy főnév egyes vagy többes száma. Pál, amikor idézte az Ábrahámnak tett ígéretet, a következő megjegyzést fűzte hozzá: ’Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő utódának. Nem így mondja az Írás: „és az ő utódainak”, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: „és a te utódodnak”, aki a Krisztus’ (Gal 3,16).

Biztosak lehetünk afelől, hogy az ihletett könyv (a Biblia) valamelyik lapján ott van az alkalomhoz illő ígéret. Isten végtelen bölcsessége nyilvánul meg abban, hogy olyan kinyilatkoztatást adott nekünk, amely megfelel népe számtalan helyzetének. Egyetlen megpróbáltatás sem kerülte el a figyelmét, akármilyen sajátos is. Ahogy a földön minden élőlény számára van megfelelő élelem, ugyanúgy az ihletett könyvben is megtalálható az alkalmas segítség Isten minden gyermeke számára. Ha nem találtunk az esetünkre illő ígéretet, az azért van, mert nem kerestük; vagy ha megtaláltuk, még nem fogtuk fel teljesen a jelentését.
Itt hasznos lehet egy egyszerű hasonlat. Tegyük fel, hogy elvesztetted egy szekrény kulcsát, és miután kipróbáltál minden nálad lévő kulcsot, lakatost kell hívnod. A kisiparos egy nagy kulcscsomóval érkezik, amelyben minden fajtájú és méretű kulcs megtalálható. Számodra rozsdás szerszámok különös gyűjteményének tűnnek. A mester megnézi a zárat, aztán kipróbálja az első kulcsot, majd sorra a többit. Még nem találta el; és a kincseid még mindig elérhetetlenek számodra. Nézd csak, talált egy jónak tűnő kulcsot: majdnem érinti a zár nyelvét, de mégsem. Nyilván jó nyomon van. Végül kinyílik a szekrény, mert megtalálta a megfelelő kulcsot. Ez a példa jól szemlélteti az ember tanácstalanságát. Nem könnyű megbirkózni egy nehézséggel, megtalálni a helyes megoldást, és eljutni a boldogító eredményhez. Imádkozol, de imádban nem rendelkezel a kívánt szabadsággal. Te egy meghatározott ígéretet szeretnél. Sorban kipróbálod az ígéreteket, de egyik sem illik rád. A zavarodott szív azt gyanítja, hogy nem alkalmazhatók a szóban forgó esetre, így a ’régi Könyvben’ maradnak, hogy egy másik napon felhasználd őket, hiszen a jelen szükséghelyzetben nem elérhetők. Aztán újra megpróbálod, és a kellő pillanatban ráakadsz egy ígéretre, amelyet éppen erre az alkalomra szabtak; olyan pontosan illik az esetedre, mint ahogy egy jól elkészített kulcs illeszkedik annak a zárnak a kulcsvezető bordáihoz, amelyhez eredetileg készült. Megtalálván az élő Isten megfelelő üzenetét, a kegyelem trónjához sietsz, és esedezel érte: ’Ó, Uram, te ígérted szolgádnak ezt a jót; légy kegyes, és teljesítsd!’ A dolognak ezzel vége; a szomorúság örömmé változik; az ima meghallgattatott.

A Szent Szellem gyakran emlékeztet minket – élénken és erőteljesen – Istennek azokra az ígéreteire, amelyeket elfelejtettünk. Új megvilágításba helyezi azokat a szövegrészeket is, amelyekre jól emlékszünk, és feltárja a bennük lévő, általunk nem is sejtett teljességet. Egyes általam ismert esetekben a szöveg sajátságos volt, és a személy, akinek az elméjébe vésődött, egy ideig nem vette észre a jelentőségét. Egy szívet évekig vigasztaltak ezek a szavak: ’Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet.’ Ez a szövegrész nem ment ki a fejéből, mintha állandóan a fülébe súgta volna valaki. Az ígéretnek a saját életéhez való különleges viszonyát a konkrét esemény értette meg vele. Isten egy gyermekét, aki a terméketlenség évein búslakodott, egyszerre örömmel és békével töltötte el ez a ritkán idézett ígéret: ’Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska’ (Jóel 2,25). Dávid keserű tapasztalatai a rágalmazásról és rosszindulatról olyan vigasztaló ígéretek kijelentésére késztették Istent, amelyeket számtalanszor magukévá tettek szomorú és megtört szívű keresztyének, amikor ki kellett állniuk a ’megszégyenítések próbáját’. Nincs kétségem afelől, hogy mielőtt ez az üdvtörténeti korszak véget ér, az Írás minden mondatát példázza majd egyik vagy másik szent élete. Talán néhány homályos vagy félreértett ígéret még mindig használatlanul hever, amíg el nem jön az, akinek konkrétan szól. Ha szabad így fogalmaznom, van egy rozsdás kulcs a kulcscsomóban, amely még nem találta meg a saját zárát; de megtalálja, mielőtt véget ér a Gyülekezet földi története: ebben biztosak lehetünk.

2012. május 29., kedd

Delirious? - The Cutting Edge Years-20th Anniversary Edition
Kronológikus Biblia olvasás 152. nap

Zsoltárok 119:89-176.

Keith Moore - Szavak Ereje 4.

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A megvallás meghozza a birtoklást 4.


Elmentem egy teljes evangéliumi pásztorhoz, hogy vegyem a Szent Szellemet. A pásztor azt mondta, hogy inkább az aznapi, esti istentiszteleten keressem őt fel. De én azt feleltem, hogy nekem biztosan nem tart majd hosszú ideig, hogy betöltekezzem. Megmagyarázta, hogy vannak bizonyos törvények, amelyek­nek ha engedelmeskedem, az meghozza az eredményt, ha pedig nem, akkor hi­ába várok. Törvények szabályozzák az elektromosság működését is; és ezeket sem hagyhatom figyelmen kívül. Ugyanígy van ez a szellemi területen is. Én valóban nem fordítottam nagy figyelmet ezekre a dolgokra. Hallottam róluk, de nem figyeltem rájuk. Letérdeltem egy nagy karosszék mellett a nappaliban, felemeltem a kezem és azt mondtam: „Mennyei Atyám, eljöttem ide, hogy ve­gyem a Szent Szellemet. A Te Igéd, az Apostolok cselekedetei 2,38 szerint a Szent Szellem ajándék: 'Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak Nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Szel­lem ajándékát.' A 39. vers azt mondja: 'Mert néktek lett az ígéret és a ti gyer­mekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magá­nak az Úr, a mi Istenünk.' Ebben tehát én is benne vagyok. Tudom, hogy a Szent Szellem éppen úgy ajándék, mint az örök élet. Elfogadtam már az Úr Jé­zus Krisztust és a gyógyulást hit által, most pedig veszem a Szent Szellemet hit által. Köszönöm, hogy most betöltesz Szent Szellemmel, és hogy Ő belém köl­tözött.” Azután azt mondtam: „A Te Igéd azt mondja az Apostolok cselekede­tei 2,4-ben: 'és megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.'.”
Szeretném ha észrevennétek, hogy az apostolok csak azután kezdtek el nyel­veken szólni, miután beteltek Szent Szellemmel. Sok nehézséget okoz ez ma az embereknek. Nem hiszik, hogy a Szent Szellem bennük van, csak ha már el­kezdenek nyelveken szólni. Pedig először hinned kell, azután meg kell valla­nod, végül engedd, hogy az Ige gondoskodjon magáról. Néha butaságokat is hallok: valaki azt mondta, hogy a Szent szellem „beszélteti” az embert. De a Biblia soha nem állítja, hogy a Szent Szellem valaha, valakivel is „csináltatott” valamit. A démonok „csináltatnak” az emberekkel dolgokat; a Szent Szellem vezet és tanít. Az Apostolok cselekedetei 2,4 kijelenti, hogy a Szellem adott nékik szólást.
Egy dolog, hogy veszünk valamit, amit valaki ad nekünk, és egészen más, ha rá vagyunk kényszerítve, hogy az akaratunk ellenére cselekedjünk.
Kilencévesen anyai nagyszüleimhez költöztem. Nagynéném még otthon élt. Az volt a szokása, hogyha szüksége volt valamilyen gyógyszerre, akkor nekem is adott. Amit ő bevett, azt nekem is be kellett vennem. Azok közé az emberek közé tartozott, akik azt hiszik, minden este be kell venniük egy nyugtatót, tehát ilyenkor nekem is be kellett vennem. Biztosítalak benneteket, hogy magamtól soha nem vettem volna be. Ő vetette be velem. Bár ez talán egy kicsit kegyet­len illusztráció, de úgy gondolom, sikerül megértetnie a lényeget.
Az Apostolok cselekedeteiben azt mondja az Ige, hogy ők vették, elfogadták a Szent Szellemet. Nem kényszer alatt cselekedtek; senki sem erőltette rájuk. A Szent Szellem ajándék. Először elfogadod, azután megvailod és végül nyel­veken szólsz.
Én megvallottam, hogy a Szent Szellem bennem van és azt mondtam, várom, hogy késztetést adjon a nyelveken való szólásra. Megígértem, hogy azt fogom szólni, amit Ő ad nekem. Ekkor lenn, a bensőmben keletkeztek bizonyos sza­vak. Idegen szavak voltak, és nem tudtam, jelentenek-e valamit. Úgy tűnt, mintha kavarognának bennem és feljönnének, amíg a torkomhoz nem érnek. Egy-két percig szinte fuldokoltam, de végül elkezdtem kimondani őket. Kikap­csoltam az elmémet, és egyszerűen elkezdtem beszélni. Három dalt énekeltem el ezen az új nyelven. Úgy mentem le a gyülekezetbe, hogy végig nyelveken szóltam.

2012. május 28., hétfő

Ruff Tibor - A pünkösdi üzenet a XX. században


A keresztény világ ünnepre készül. Az elkövetkező napokban a Szentlélek első, közel kétezer évvel ezelőtti, nagyhatású jeruzsálemi eljövetelére emlékeznek a hivők.
Jelentős keresztény tömegek számára a pünkösdi élmény több mint emlék, sokkal inkább mindennapi valóság. A "pünkösdi-karizmatikus mozgalom" néven közismertté lett keresztény irányzat tevékenysége felé az elmúlt hónapokban a média olyan világorgánumai is, mint a Time és a Newsweek folyóiratok vagy a CNN hírtelevízió kitüntetett figyelemmel fordultak – kinyilvánítva egyúttal, hogy e mozgalom egyes megnyilvánulásai (konkrétan például az egymillió férfi részvételével Washingtonban tartott konferencia vagy a szintén egymilliós brazíliai istentisztelet) immár átlépték azt a határt, amelyen túl társadalmi hatásuk megérdemli a világ figyelmét. Az elmúlt évtizedekben – mintegy a semmiből – "ismeretlen eredet?", de annál gyorsabban növekvő, "magas hőfokú" keresztény közösségek léptek a társadalom porondjára, jelenlétük immár a világ legtöbb nemzetében, így Magyarországon is érzékelhető. Kik ezek? – teszik fel sokan a kérdést. Honnan kerültek elő ilyen hirtelen?


A pünkösdi-karizmatikus mozgalom e század elején indult el, nem előzmények nélkül. Létrejöttét megelőzte a kereszténység múlt századi világméretű válsága, amelyben a túlhajtott racionalizmus, a bibliakritika, a materialista világnézet egyeduralkodóvá válása a hívők elbizonytalanodásához, a hitélet intenzitásának elvesztéséhez, a keresztény értékrendből való kiábránduláshoz és az egyház elvilágiasodásához vezetett. Sok keresztény kezdte intenzívebben keresni az Istennel való személyes, szoros kapcsolat örömteli, inspiráló és életet adó élményét, amely oly szembetűnően jellemzi a Biblia beszámolóit.


A század elején indult pünkösdi mozgalom fő üzenete a keresztény világ számára a Szentlélekről (Szent Szellemről) kinyilatkoztatott bibliai tanítás újrafelfedezése és a hitnek a mindennapok során való alkalmazása, egy keresztény életmód megvalósítása volt. Sokak érdeklődése a Szentléleknek az Újszövetségben gyakran említett természetfeletti "ajándékaira", "karizmáira" terelődött, amelyek működése az ősegyház mindennapjainak "természetes" részét képezte, és erősítette a Jézus Krisztus feltámadásáról szóló tanúság hitelességét. Talán érdemes számba venni – a Szentírás leírása alapján – azt a kilenc ajándékot – azaz karizmát –, melyek a pünkösdi-karizmatikusok hite szerint a Szentléleknek a mi nemzedékünk számára is elérhető megnyilvánulásai. Lássuk melyek ezek.


A nyelveken szólás (gloszszolália), amely lehet egy a beszélő számára ismeretlen, de mások számára érthető földi nyelv, vagy lehet egy természetfeletti, a világban használt nyelvektől eltérő "angyali" beszéd képessége is, amellyel az ezt használók "Istennek nagyságos dolgait" hirdetik, tanúságot téve Jézus Krisztus halálból való feltámadásáról. A nyelvek magyarázata, vagyis az előbbinek valamely ismert nemzeti nyelvre való "lefordítására" vagy interpretálására kapott képesség, amellyel a hallgatóság számára egyébként érthetetlen üzenet érthetővé, sőt a hitet erősítővé válik. 
A prófétálás, azaz értelmes, isteni eredet? igehirdetés, melynek során az emberen keresztül maga Isten szól – elsősorban ennek a megnyilvánulásnak köszönhetjük a Szentírás megszületését is. A bölcsesség és a természetfeletti ismeret beszéde, amely az előbbihez hasonlóan Isten üzenetét a múltról, a jelenről és a jövőről különleges, szellemi belátással tolmácsolja. A gyógyítások kegyelemből származó ajándékai, amelyek működésekor emberek a természetes gyógykezeléstől függetlenül gyógyulnak meg. A csodatévő erők (az Újszövetség eredeti görög szövegében egyszerűen csak: "erők"), amelyek a legkülönfélébb természetfeletti eredet? megnyilvánulásokat foglalják magukban, és működésükkor a természet törvényeivel nem megmagyarázható események történnek, amik Isten hatalmát hirdetik. A (különleges mérték?) hit ajándéka, amely – ha csak egy villanásnyira is – de azzal a meggyőződéssel ajándékozza meg a hívőt, hogy az erővel kimondott és képviselt igazságoknak teremtő ereje van, ahhoz hasonlóan, ahogy maga Isten is teremtette a világmindenséget. Végül a szellemek megkülönböztetése, amelynek működésekor valaki bepillantást nyerhet az emberek szívének állapotába, illetve a szellemi világba.


A pünkösdi-karizmatikus mozgalom képviselői elutasították azt a velük szemben felhozott érvet, amely szerint ezek a "képességek" ma már nem működhetnek az egyházban, mivel a Biblia ezt az ellenérvet sehol sem igazolja. Intenzíven keresni kezdték az eredeti kereszténység ezen elvesztett értékeit. "Posztmodern" mozgalmukat, úgy tűnik, siker koronázta: a Szentlélek említett kilenc ajándéka újra működni kezdett összejöveteleiken, és mára mintegy 460 millió keresztény hitéletét forradalmasította. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy teológiai szempontból klasszikus, ortodox kereszténységet képviselnek.


A Szentlélek manifesztációinak hangsúlyozása mellett a mozgalom vezető áramlatai erőteljesen hirdették azt is, hogy szükség van az aposztáziába, a hittől való elszakadásba merült keresztény egyház megújítására. A kereszténység történelmi elszakadását a szentírási tartalomtól nem tekintették kikerülhetetlen és fátumszer? végállomásnak, hanem csak átmeneti kisiklásnak, amelyből elsősorban éppen a Szentlélekről hirdetett igazságok reformálása tudja kimozdítani az egyházat. Az egyház megújításában jelentős eredmények születtek századunkban. A mozgalom néhány év alatt világméretűvé szélesedett; első szakaszában független közösségeket hozott létre, mivel a "pünkösdistákat", azaz a Szentlélek keresztségében bibliai módon részesült keresztényeket saját felekezeteik hierarchiája 95-100 százalékban kirekesztette. Ez a tendencia az 1950-es években visszafordult: ekkor jött létre az úgynevezett "karizmatikus mozgalom", amely a hagyományos felekezeteken belül képviselte és terjesztette a "pünkösdi" üzenetet. Napjainkban – úgy tűnik – újra a független közösségek a sikeresebbek, mivel a hagyományos egyházak hierarchiájával, illetve azok teológiájával kötött kényszer? kompromisszumok a karizmatikus hívők belső meghasonlásához, a pünkösdi "tűz" elvesztéséhez vezettek, ezért újra egyre többen választják hitük megélésének környezetéül a független közösségeket.


A pünkösdi-karizmatikus megújulás napjainkra a kereszténység történelmének egyik legnagyobb – az első-második század missziós sikereivel vetekedő – expanzióját érte el. A századfordulón még a semmiből indult mozgalom 1987-re az összkereszténység 21 százalékát tette ki, és növekedése ma is dinamikus. "Fontos felismerni, hogy a pünkösdizmus nem felekezet vagy protestáns szekta. Valójában a kereszténység negyedik fő ágát képviseli – az ortodoxiával, a római katolicizmussal és a protestantizmussal együtt..." – írja James Dunn, A kereszténység története cím? m? egyik szerzője. A kereszténység e friss mozgalmát elemző szerző megjegyzi, hogy a közelmúltban a nemzeti egyházak sok vezetőjének óvatos tartózkodását az a nézet váltotta fel, hogy a század utolsó évtizedében a karizmatikus mozgalom jelenti a legnagyobb reménységet a keresztény egyház megújulására.

Kronológikus Biblia olvasás 151. nap

I. Királyok 3-4.
II. Krónika 1.
Zsoltárok 72.

2012. május 23., szerda

Kari Jobe - Steady my Heart

Kronológikus Biblia olvasás 149. nap

I. Királyok 1-2.
Zsoltárok 37, 71, 94. fejezet

Keith Moore - Szavak Ereje 2.

Jack Hayford - A szív becsületessége 5.

Isten válasza: 

És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, a melylyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e házat, a melyet építettél, abba helyheztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor.
És ha te előttem járándasz, a mint járt Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes (becsületes) szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, a mint néked megparancsoltam, az én rendelésimet és végzésimet megtartándod;
Megerősítem a te birodalmadnak trónját az Izráelen mindörökké, a mint megígértem volt Dávidnak a te atyádnak, mondván: Nem fogy el a te nemzetségedből való férfiú az Izráel királyi székéből. I Királyok 9:3-5


Az Úr azt mondja, hogy folyamatosan meg foglak áldani. (I Királyok 9:3) Aztán Isten megadja a feltételeket. (I Királyok 9:4-5) Hogy Isten meg tudja erősíteni a mi otthonunkat, a mi szolgálatunkat, családunkat, hogy meg legyenek védelmezve, egy kompromisszum nélküli, erős alapon, ehhez a szív becsületessége szükséges. 

De nézd meg mit csinált Salamon. Megpróbálta más módon megtartani a határait. Évek teltek el. Salamon azt mondta: „Én majd megőrzöm azt a határt!” A szomszédos királlyal szövetségre lépett. Ahelyett, hogy Istenben bízott volna politikai manőverezésbe, manipulálásba kezdett. Minden néppel, aki körülötte volt ezt tette. Minden egyes alkalommal, amikor létrehozott egy ilyen szövetséget, megállapodást, egy házassággal pecsételték meg. Salamon pogány asszonyokat, feleségeket szerzett magának. Nem egy hét alatt mindet, nem egy év alatt, hanem lépésről-lépésre fokozatosan, egyet innen-egyet onnan. Nem az volt a terve, hogy majd ezer felesége lesz, egyszerre csak egy jött. Mindegyik közülük, aki bejött Jeruzsálembe az hozott magával egy pogány bálványt. Egészen addig, míg Jeruzsálem utcái teli lettek pogány bálványokkal, istenekkel. Azokat az isteneket, bálványokat bevitték abba a templomba, amit Salamon épített. A becsületességet lépésenként, apránként áldozták fel. Aztán a királyság elbukott. 

Az a szó, hogy becsületesség a Bibliában többes számban fordul elő. Ez a tummim ˙(H8550 תֻּמִּים (tummím) Tummim = „tökéletesség, beteljesülés” - Isten akaratának közvetítő eszköze, amely az Urimmal együtt igenlő vagy nemleges választ adott a föltett kérdésre. Etimológia: a H8537-ből) szó. Ez volt a főpapnak a mellén. Isten a tummimot használta fel arra, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, melyeket az ókori Izraelben feltettek neki. „Uram mutasd meg, hogy melyik irányba menjünk!” Az ókori rabbik leírták, hogy hogyan csinálták ezt a papok: bementek a Szentélybe, a Szentek Szentjét elválasztó függöny elé, és azt mondták, hogy: „Uram, mutasd meg nekünk, hogy mit csináljon Izrael!” Az Úr a tummimmal válaszolt. Ezt nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Kivéve, hogy ez a hósen (H2833 חֹשֶׁן (ḥóšen) - hósen, a főpapi ruha mellrésze, melyet 12 drágakő díszített. Etimológia: bizonytalan; talán egy „díszít” jelentésű arab gyökkel hozható összefüggésbe), vagy mellény (ami a főpap szíve felett volt) valahogy jelzett, hogy Isten népe engedelmességben tudjon járni. Tehát Isten, az Ő Szelleme által eljön, hogy szóljon hozzánk, beszéljen velünk, foglalkozzon velünk. Ha engedjük, hogy a szívnek, ez a tummimja, a becsületesség hűségesen lakozzon a szívünkben, akkor engedelmességben fogunk járni. A királyság határai ki tudnak terjedni, a szolgálat hatékony lesz, és áldással lesznek megvédelmezve a határaink, és a szolgálat erősen fog állni a szív becsületességében. 

Alex és Stephen Kendrick világhírű filmek alkotói és hatalmas olvasótáborral rendelkező könyvek szerzői is. Magyarországon eddig főleg a Tűzálló (Fireproof) és Merj szeretni! (The Love Dare) című könyveik és több filmjük alapján ismerték meg nagyon sokan a nevüket és műveiket. Legújabb alkotásuk, ami Courageous címmel filmként és regényként is óriási siker a világ angolul értő részein, most magyarul Valóban bátrak címmel jelenik meg. A film feliratos változatát A bátorság emberei címmel már itthon is sokan látták, és ennek nyomán a könyves változatát is sokan várják. Az Immanuel S(z)ószóró kiadásában egy fergeteges történetet vehet kézbe az érdeklődő, aki a szülői (különösen is az apai) felelősség terén kap olyan inspirációt, ami gyermekei felé - és egész családi életére vonatkozóan is - gyógyítóan gyökeres változásokat fog gerjeszteni. Erre pedig manapság nagy szükség van a világnak ezen a táján is...

Akik pedig a filmet látták, és úgy gondolják, hogy a könyv semmi többet nem tud nyújtani, azoknak azt érdemes tudni, hogy a "közös rész" mindössze nagyjából 20%...

A nyomdánk meglepett bennünket, és már csütörtökön megkapjuk a könyvet, ami azt jelenti, hogy a legfürgébb rendelők már Pünkösdkor olvashatják...
A könyv ára: 3450.- Kiadói ár: 2750.-
www.immanuel.hu

2012. május 22., kedd

Action Bible - 7. szám megjelent!

Bár már valószínűleg mindannyian értesültetek róla - azért tisztelettel jelezzük, hogy a 7. szám megjelent, és megvásárolható! Illés próféta igen komoly járművel szakít az elején, Jónást benyeli egy tengeri szörny, Jézabellel meg jól laknak a kutyák. Akció - Scifi - Thriller... mindez egy képregényben: Action Bible 7. - Kihagyhatatlan!

Kronológikus Biblia olvasás 148. nap

Zsoltárok 111-118. fejezet

Keith Moore - Szavak Ereje 1.

Jack Hayford - A szív becsületessége 4.

Sok vezetővel beszéltem, akik tragikus bukásokat szenvedtek. Szinte sohasem egyszerre, egyszer történt meg, nagyon kis lépésekben haladt előre, és az készítette fel őket aztán a szolgálatuk összeomlására. Ezért mondja azt Dávid, hogy a becsületesség védjen, őrizzen engem. Miről is beszélhetett itt? Kérlek arra, hogy vegyétek ezt figyelembe! 

Dávidnak vezetése, uralkodása alatt voltak Izrael határai a legnagyobbak. Annyira megnőtt Izraelnek a területe, és annyira távol kerültek egymástól a határai, hogy Dávidnak és a csapatainak nem is volt lehetőségük arra, hogy meg tudják védelmezni az országot. De az ő királyságát, uralkodási területét (mondhatnánk úgy is, hogy szolgálatát) szeretné megőrizni, megvédelmezni: „Uram a becsületesség védelmezzen engem!” Nem tudott csapatokat elhelyezni a határ mellé mindenhova. Hanem azt mondta, hogy: „Istenem arra van szükségem, hogy Te legyél az én védelmezőm, mert én Rád várakozom!” Figyeljétek meg ezeket a szavakat! „Rád várok!” Aki várakozik, az folyamatosan figyel, hallgat az Úrra. Nem azt mondja, hogy én passzív vagyok, vagy közönyös a várakozásomban, de ugyanúgy mint egy jó pincér (az angol azt mondja, hogy jó várakozó, a pincér kifejezésre).Figyel arra, hogy mire hívják, mit csináljon. Arra a személyre figyel, akit kiszolgál. 

A becsületességet úgy lehet megőrizni, hogy a Szent Szellem kijavító, kiigazító suttogásaira figyelünk. A becsületességet úgy lehet megőrizni, hogy az Úr arcán tartom az én szemeimet. Hogy figyeljek, és lássam meg, hogy bármi, amit teszek, az esetleg nem nyeri el a tetszését. Tehát, én érzékeny vagyok a legkisebb kiigazítására is. 

Dávid azt mondta ezzel: „a Te Szellemeddel Uram, Te tudsz figyelmeztetni engem, ha jön az ellenség. El tudod juttatni hozzám az üzenetet, hogy ott tudjam megvédeni a határt, ahol meg kell védeni.” Ugyanilyen értelemben vannak határai a lelkünknek is. A Szent Szellem pedig figyelmeztetni fog, és azt fogja mondani, hogy figyelj erre a támadásra az ellenségtől! Csendben jön, megtévesztéssel, ne engedd, hogy a szíved elfogadja az ő megtévesztését. Ahogy a Szent Szellem kiigazít engem az életem legapróbb részleteinek tekintetében mondjuk: 
- a haraggal kapcsolatban, 
- egy haragos hozzáállással kapcsolatban; vagy 
- a megbocsátatlanság lelkületével, szellemével kapcsolatban 
- a hűséggel való kompromisszum, vagy 
- a hűség lecsökkentésének területén. 

Nem szabad kifogásokat keresnem, vagy mentegetnem magam a kis dolgokban! Mert azok nem kicsik! Levesznek egy szeletet a lelkemből! Levesznek a szív egészségéből, teljességéből Isten felé! Ez például olyanokat foglal magában, mint például: 
- hogyan nézek a szemeimmel egy nőre, 
- azzal a hozzáállással, amivel én tekintélyt gyakorlok, hatalmat gyakorlok, hogy ne engedjem meg, hogy a szívem a büszkeségtől felfuvalkodjon, ha hatalmat, tekintélyt bíznak rám. 
- Hogy ne mentegessem a testiségemet! 

Had adjak erre egy példát! A pásztori tapasztalataim során elég korán fel kellett írnom egy rendet a gyülekezeti tartozékokkal kapcsolatban. Felfedeztem, hogy az egyik társaságnál, ha egy kicsit többet fizetek nekik, akkor a tartozékok mellé kapok egy ajándékot. El kellett döntenem, hogy melyik társaságtól rendelem meg a tartozékokat. Mindkét esetben megkapjuk a tartozékokat. Mindkettő egy becsületes számlát adott, de az egyiknél kapok egy jutalmat, ezt prémiumnak hívták, nevezték. Mentegettem magam, hogy ez jól hangzik, és azt rendeltem meg. De később kijavított a Szent Szellem. Azt mondta, hogy ez nem ajándék, hanem egy csúszópénzt fogadtál el. Ez többe kerül a gyülekezetnek. Először elkezdtem vitatkozni Istennel, azt mondtam, hogy ez csak 3 dollár. Csak 3 dollár. A prémium pedig 15 dollárt ér. Isten nem szólt vissza hozzám. Miután az Úr kijavít téged, utána már nem vitatkozik veled. Ő szól hozzád, és te döntöd el, hogy most hallgatsz-e rá vagy sem! Ez az én tapasztalataim során elég korán volt. Amikor Isten nem szólt vissza hozzám, és nem csináltam semmit ezzel kapcsolatban. Túl bölcs voltam ahhoz, hogy azt gondoljam, megnyertem a vitatkozást. De arra gondoltam, hogy mi az a 3 dollár. Keményen dolgozom, amúgy is rosszul fizetnek, alulfizetett vagyok, legalább néhány hasznos dolgot kell kapnom. Ez egy végrehajtási döntés, és én hoztam meg ezt a döntést, ez az én előjogom. Valóban az volt. De az Úr szólt hozzám ezzel kapcsolatban. Megérkezett a szállítás. Amikor kinyitottam a dobozt, ott volt az összes felszerelés, tartozék, és ott volt a prémiumom. Amikor kinyitottam, amire azt vártam, hogy olyan jó lesz, olyan jó érzés – soha nem tudtam élvezni. Nem volt azzal semmi baj, tökéletes volt. De olyan volt, mintha égette volna a kezeimet. Az irodámban letérdeltem, és azt mondtam, hogy „Uram, ez túl késő most már, de bocsáss meg nekem!” Soha nem mondtam ezt el senkinek, de fogtam azt a prémiumot, és odaadtam a gyülekezetünkben az egyik embernek, és azt mondtam: „Ez talán valami, amit tudnál használni.” Nem mondtam azt, hogy ez egy ajándék. Nem próbáltam azt a benyomást kelteni, hogy én valami nagyszerű dolgot csinálok vele. És számára ez egy hasznos dologgá vált. Ami nekem hasznos volt, az a becsületességről egy korai lecke. Olyan kis dolognak látszik. Valaki azt mondhatná, hogy ez nem olyan fontos, egyszerűen csak törvénykező vagy. Ez nem a törvénykezés dolga. Nem azt mondom nektek, hogy így fogtok megtérni, üdvözülni, hanem csak azt mondom, hogy csak így tudtok egy teljes szívet megőrizni Isten előtt. Isten kegyelme által üdvözülünk. Isten kegyelme által kapunk elhívást a szolgálatba. Az Úr azt akarja, hogy kiterjedjen a szolgálatunk, ugyanúgy, ahogy Dávid határai. Azt akarja, hogy meg legyenek őrizve azok, védelmezve azok a határok. Úgyhogy tanuld meg Dávid imáját: „Uram a becsület védelmezzen engem! Mert Téged várlak, és hallgatok a Te kijavításodra, a Te arcodra nézek!” 

Most akkor állítsd szembe ezzel Dávid fiát, Salamont. Salamon jött és örökölte ugyanazokat a határokat. Amikor király lett imádkozott:
Most azért Uram, Izráel Istene, tartsd meg, a mit a te szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak igértél…(I Királyok 8:25)
Tehát azt mondja, hogy Uram ezek a határok legyenek az én számomra is védelmezve.

2012. május 21., hétfő

Hit Gyülekezete - Let's Gospel - Szemeimet a hegyekre emelemHit Gyülekezete Gödöllő

Kronológikus Biblia olvasás 147. nap

I. Krónika 26-29.
Zsoltárok 127.

Smith Wigglesworth With Indonesian Translation

KennethHagin - Bibliai hit - A megvallás meghozza a birtoklást 3.


Pontosan így gyógyult meg béna testem és deformálódott szívem is. Megértet­tem az igazságot, és megvallottam, hogy meggyógyultam. Megvallottam, mi­előtt még kézzelfoghatóan megtörtént volna. Mikor kimondtam, hogy a szívem jól van, még ágyban voltam, és abban a percben, ahogy megvallottam, az ör­dög megtámadott. De hála Istennek, akkor már ismertetem ezt a törvényt. Az ördög azt mondta, nem gyógyultam meg, hiszen még ágyban vagyok és a szí­vem is rosszul ver, de én azt feleltem erre, hogy nem azért gyógyultam meg, mert láthatóan vagy érezhetően egészséges vagyok, hanem azért, mert hiszem. Hit által van meg az egészségem. Ha én hazudok, akkor Jézus is hazudik. És tíz perc múlva már kinn voltam az ágyból; a lábamon álltam. Az ördög meg­próbált hazugnak nevezni, de mi tudjuk, hogy az Ige igaz.
Szánkkal valljuk meg az üdvösséget is. Már azelőtt megvalljuk, hogy megté­rünk; mielőtt Isten a szellemünkbe költözne és újjáteremtene. Amikor újjászü-lettél, bizonyságod lett a szívedben. De a megvallást akkor tetted, amikor még nem volt meg ez a bizonyságod. A megvallás viszont létrehozta szívedben azt, amit megvallottal, és Isten működni kezdett a szellemedben és újjáteremtett.
Néhány évvel ezelőtt tartottam egy összejövetelt Texasban. Egy éjszaka, ahogy imádkoztunk a betegekért és azokért, akik Szent Szellemet akartak ven­ni, sorra került egy rendkívül előkelő külsejű hölgy is. Azt mondta, azért jött, hogy vegyen Szent Szellemet. Szerette volna, ha kézrátétellel imádkozom érte, de azt is mondta, hogy még meg is kellene térnie, mert nem biztos abban, hogy van-e üdvössége, és szüksége van gyógyulásra is. Szent Szellemért jött, de még két dologra volt szüksége.
Elimádkoztam vele egy imát: „Mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus Nevében jövök Hozzád. Te azt mondtad az Igédben, hogy aki hozzád jön, azt semmi­képpen ki nem veted, és azt mondtad, aki az Úr Nevét segítségül hívja, üdvös­séget nyer. Én most segítségül hívom ezt a Nevet, és kérlek Téged, hogy ments meg, adj üdvösséget. Azt mondtad, ha megvallom a számmal, hogy Jézus az Úr, és hiszem a szívemben, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üd­vözülök. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, meghalt az én bűneimért és feltámadt a halálból az én megigazulásomért, és számmal megvallom Őt meg­váltómnak, és megvallom azt is, hogy üdvösségem van.” Amikor befejezte ezt az imát, elmondta, hogy valami történt a szívében. Megmagyaráztam neki, hogy megvallotta Jézust Úrnak, ezért örök életet nyert.
Tehát megvallotta, hogy neki ez megvan, és azután vette a Szent Szellemet és a gyógyulást is. Mind a hármat tíz perc alatt vette át. A megvallás még azelőtt megtörténik, mielőtt Isten cselekedne a szellemünkben és újjáteremtené azt. Abban a percben, ahogy elismered Jézus Krisztust Uradnak, örök életed van. Megvallom, hogy van üdvösségem, mielőtt Isten még cselekszik és újjáteremt. Ugyanez a törvény érvényes, amikor a Szent Szellem vételéről van szó. Hi­szem, megvallom és azután megkapom.
Amikor először találkoztam teljes evangéliumi hívőkkel, észrevettem, hogy többet tudok a hitről, mint ők. Ők többet tudtak a Szent Szellemről és a szel­lemi ajándékokról, én viszont többet tudtam a hitről. Sajnálatos hibát követünk el, ha azt gondoljuk, mi már semmit nem tanulhatunk másoktól.

2012. május 20., vasárnap

Kari Jobe - SAVIORS HERE

Kronológikus Biblia olvasás 146. nap

Zsoltárok 131, 138-139, 143-145. fejezet

Jack Hayford - A szív becsületessége 3.

Hogyan tudom fenntartani a becsületességet?

Szeretném, ha most egy kicsit túlnéznénk a szövegen. Ugyanis a szöveg egyedül az alapelv felé indít el bennünket. Ezt mutatja meg nekünk. Ha én nem értem, akkor Isten odajön és kijavít, ahogy Abimélekkel is tette. Ha értem, de akkor is a saját utamon járok és nem törődök vele, akkor Isten nem fog odajönni és nem fog kijavítani! Mi a kulcs? Az, hogy abban a pillanatban reagáljak az Úrra, amikor Ő foglalkozik velem, és le akarja rendezni ezt a dolgot, azzal kapcsolatban, amit korábban nem értettem, vagy rosszul csináltam. 

Van egy csodálatos példa erre a Szentírásban. Ez a szív becsületességét újra közvetlenül megemlíti. Lapozzatok velem a 25. zsoltárhoz. Ebben az Igerészben kezdtem el valami nagyon gazdag dolgot felfedezni a saját ismeretem, megértésem részére is.

Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.
Ártatlanság (angolban: becsületesség) és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. (Zsolt 25:20-21)


Dávid beszél itt. Szeretném elmondani nektek, hogy jutottam el ehhez az Igéhez, és hogyan kezdte el ez az alapelv megváltoztatni az életemet. Egy konferenciára utaztam éppen autóval. Az Úr suttogott hozzám. Azt mondta nekem, hogy szólj ezeknek az embereknek a becsületességről. Nem terveztem, hogy ezzel a témával foglalkozzak. Hála Istennek velem volt néhány könyvem az autóban. Elkezdtem megnézni az összes helyet a Bibliában, ahol előfordult ez a szó. A leglelkesítőbb felfedezés az az, hogy felfedeztem a becsületességnek fordított szó hátterét. A héber szó a tóm (תֹּם: - tóm: 1) teljesség, 2) ártatlanság, tökéletesség, 3) szerencse, boldogság, prosperitás. Az egész szó mögött az rejlik, hogy valami teljes vagy egész. Mindig azt gondoltam, hogy a becsületesség tisztességet jelent. Valóban ezt is jelenti, mert a tisztesség, őszinteség az egész igazságot jelenti. Azt hittem, hogy a becsületesség azt jelenti, hogy valaki hűségesen kezeli a pénzügyeit. Valóban, ezt is jelenti. A becsületesség teljes felfedettséget is jelent, hogy nem titkolok semmit. Más szavakkal minden nyitott, és kint van mindenki előtt, hogy láthassa. Az arcom, az arckifejezésem nyitott emberek és Isten előtt. A becsületességnek éppen ezért, a teljességhez, az egészséghez van köze. 

Hadd menjek még tovább. Minden nyelvben van valamilyen kifejezés, valamilyen szó az egész számokra. Más szavakkal nem valami tört számok, hanem egész számok. Tehát egy, kettő, három. Tehát nem ½, 1/3 vagy ¼. A becsületességnek nincs semmi köze a törtséghez. Hadd mondjak egy példát. Amikor gyerek voltam, akkor az édesanyám leküldött a boltba, hogy vegyek húst, hogy azt majd bele tudja tenni a szendvicsembe, amit majd elviszek az iskolába. Odamentem a henteshez, és rámutattam, hogy abból a húsból kérek ennyit és ennyit. Fogott egy nagydarab húst, odavitte egy géphez, elkezdte felszeletelni a húst. Néhány hentesnek volt ilyen gépe, amelyik szeletelt. Mások fogtak egy kést, és nagyon vékony szeleteket vágtak le. Tehát az történt, hogy csökkentették ezzel az egész húsdarabnak a nagyságát. Egyszerre csak egy kis szeletet vágtak le. Ha csak egy szeletet vágtál le, és visszatetted a húsdarabot a helyére a pultba, akkor szinte senki nem vette volna észre, hogy kisebb valamivel is. Ha egy órával később kivetted, és még egy szeletet levágtál, akkor nem látszódott volna kisebbnek. Ha sok idő telik el aközött, hogy levágsz mindig egy-egy szeletet, akkor szinte észrevehetetlen a csökkenés. De ha összeszámolod, tehát sokáig vársz, megnézed azt, hogy hány szelet lett összesen levágva, ha összegyűjtöd azokat, akkor észre lehet venni, hogy egy hatalmas darab már. 

A becsületességnek az elképzelése, a szív teljességéhez, egészéhez van közel, azzal van kapcsolatban. A becsületesség azt jelenti, hogy én elutasítok valamit az én részemről. Úgy döntök, hogy visszautasítom, hogy akár csak egy szeletet is levágjanak az én szívem egészéből. Két okból is: 
- Először is nem akarom, hogy bármivel is csökkenjen az én szívemnek a teljessége Isten felé. 
- Másodsorban pedig: ha megengedem, hogy egy szeletet levágjanak, akkor nagyon könnyen becsaphatom magam, hogy semmi sem történt. Úgy tűnik, hogy semmi sem történt, nem lehet észrevenni, hogy egy szeletet levettek kívülről. Egy nappal vagy egy héttel később, a szívem újra megtévesztés alá kerülhet. Ha megengedtem a megtévesztést egy héttel korábban, akkor ezen a héten már közönyös leszek a megtévesztéssel kapcsolatban. Újra becsapom magam. Ahogy múlik az idő, el fogom veszíteni a szívem teljességét Isten előtt. 

Kronológikus Biblia olvasás 145. nap

I. Krónika 23-25. fejezet

Kenneth Copeland - Frankfurt 2005 (prédikáció)

2012. május 18., péntek

„Mindannyian Együtt Jeruzsálemért” Alapítvány a keresztény-zsidó párbeszéd erősítésére

„Mindannyian Együtt Jeruzsálemért” elnevezéssel alapítványt hozott létre a keresztény-zsidó párbeszéd erősítésére Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, és Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke. Az alapítvány célja Jeruzsálem jövőjének és múltjának, szellemi, vallási, kulturális jelentőségének, szerepének kutatása, képviselete, népszerűsítése révén a zsidó-keresztény civilizáció értékeinek erősítése. 


A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás és kultúra alapvető szerepet töltöttek és töltenek be a szabad világ – benne hazánk – létrejöttében és fennmaradásában – hangsúlyozza az alapítvány közleménye. „Ezeknek az értékeknek a keletkezésében, elterjedésében, Jeruzsálem, mint a zsidóság szellemi, vallási, kulturális és politikai központja és egyben, mint a kereszténység megszületésének helye, központi szerepet tölt be” – írják.

Az alapítvány szerint Jeruzsálem jelentőségét már a magyar államot megalapító I. István király is felismerte, amikor megnyitotta az Európából odavezető szárazföldi zarándokutat és a városban zarándokházat is építtetett. „Ma pedig a modern Izrael állama teljes körűen védelmezi és garantálja valamennyi vallás, különösen a kereszténység szent helyeinek és történeti emlékeinek védelmét, szabad megközelítését is” – hangsúlyozzák.

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, a kezdeményezés szellemi atyja az alapítvány létrehozását követő sajtótájékoztatón elmondta: olyan kulturális és spirituális rendezvényeket fognak rendezni, amelyek során sok ember megismerheti Jeruzsálem sokszínűséget és vallási pluralizmusát. Hozzátette: az alapítvány alkalmas a növekvő antiszemitizmus elleni küzdelemre is, ez pedig nagyon fontos szerepét játszhat Magyarország erkölcsi megújulásában. Mint mondta, szeretnék, ha nem felekezetfüggő lenne ez a mozgalom, hanem mindenki, akinek fontos a cél, és szeretne részt venni benne, csatlakozzon.

Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke hangsúlyozta: a zsidók és keresztények közül sokan hisznek abban, hogy ugyan sok főváros van a világon, de csak egy az igazi, szellemi kulturális központ. Mindent meg kell tenni azért, hogy Jeruzsálem örökre megmaradjon Izrael fővárosának – mondta.

A „Mindannyian Együtt Jeruzsálemért” alapítvány kuratóriumi elnökének Ungvári Tamás írót, egyetemi tanárt választották meg, a kuratórium tagja lett Magyar György ügyvéd, valamint Kalmár Ákos üzletember.

atv.hu

Kronológikus Biblia olvasás 143. nap

2 Sámuel 24;
1 Krónika 21-22;
Zsoltárok 30. fejezet

2012. május 17., csütörtök

Kenneth Hagin - Ne bortól részegedjetek meg, hanem Isten Szellemétől!

Figyelmeztetés: az alábbi videók megnézése Isten jelenlététől való megittasodásához és az Ő örömével való beteljesedéséhez vezethet!Kenneth Hagin - Bibliai hit - A megvallás meghozza a birtoklást 2.


Egy alkalommal a kislányom beteg volt, és én ismét letérdeltem az ágya mel­lett, hogy imádkozzam érte. Megköszöntem Istennek a próbát, mert Ő azt mondta: „Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, amikor különféle kísértésekbe estek”. Tehát örülni kezdtem. Mialatt örvendeztem és nevettem, éreztem, hogy a homloka hirtelen lehűlt. Kissé csalódott lettem, hiszen még nem is kezdtem el imádkozni.
Ez a hit cselekedete volt az Ige alapján, mert az Ige mondja, hogy teljes öröm­nek tartsuk, amikor különféle kísértésekbe esünk, és ez valóban egy kísértés, próba volt. Inkább én lettem volna beteg a gyermekeim helyett.
Csodálatos, hogy képesek vagyunk felnézni és azt mondani: „Atyám, köszö­nöm, hogy az vagyok, amit te mondasz rólam. Te azt mondtad, hogy meggyó­gyultam, és én hála Istennek, meg is gyógyultam.” A hit birtokbavétel, mert a Biblia azt mondja, hogy aki hisz, annak megvan az, amit kért.
A hit Isten Igéje megvallásának az atmoszférájában növekszik. Nem a bűn megvallásának atmoszférájában. Ha rosszat tettünk, valljuk meg, és Ő megbo­csát. Most azonban arról a megvallásról beszélek, hogy kik vagyunk Krisztus­ban. Ez a megvallás, amely szívünk hitéből nő ki, biztosan átvezet azon az aka­dályon, amely közöttünk és a győzelem között tornyosul. Azt hittem, eleget tanítottam már erről, de az Ur nemrég szólt, hogy azt akarja, még többet tanít­sak. Az Egyház ugyanis még mindig szűkében van ezeknek az ismereteknek.
Márk 11,23: „Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hi­szi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.” Az Úr egy­szer megmutatta, hogy a keresztények a kimondásnál futnak zátonyra, nem a hitnél. Nem elég, ha egyszerűen csak hiszem. Ki is kell mondanom. A Róma 10,8-ban ez áll: „De mit mond? Közel hozzád a beszéd [az Ige], a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.” Tehát a beszéd [az Ige], a szádban van.”
Gyakran, bár hívők vagyunk és újjászülettiink, a hit beszéde nincs a szánkban. Valami másról beszélünk. Ilyenkor ki kell javítanunk magunkat, ismét harmó­niába kell kerülnünk Isten Igéjével. Amit megvallok, az az enyém; és mind­össze ennyi az enyém. Ha csak akkor vagy hajlandó valamit megvallani, mi­után már ténylegesen birtokolod is - helytelen gondolkodás. így a szekeret kötöd a ló elé, és soha nem kapod meg, amire vársz. Hasonló a helyzet a meg­téréssel is. A Róma 10,9-10 így szól: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten föltámasztotta Őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üd­vösségre.” A megvallás törvénye az, hogy kimondom, hogy megszereztem, mielőtt ténylegesen meg is volna.

Ajka - Hit Gyülekezete


A Hit Gyülekezete oktatási főigazgatója nyilatkozik az ajkai középiskolák átvételéről:

VOKS - Odaadná-e az ajkai iskolát a Hit Gyülekezetének?

Szavazz kérlek:

http://naplo-online.hu/voks/20120516_napi_voks

Népszabadság - Az ajkai szakképző iskola a Hit Gyülekezetére szavazott

A szerdai titkos szavazáson az Ajkai Szakképző Iskola közalkalmazottjainak 69,4 százaléka támogatta, hogy az intézmény működtetését a Hit Gyülekezete vegye át.


http://nol.hu/belfold/az_ajkai_szakkepzo_iskola_a_hit_gyulekezetere_szavazott

Kronológikus Biblia olvasás 142. nap

Zsoltárok 95, 97-99. fejezet

2012. május 16., szerda

Hit Gyülekezete - Let's Gospel - Ahol a Te SzellemedHit Gyülekezete Gödöllő

Kenneth E. Hagin: Oldjátok el, és hagyjátok elmenni 4.

Jack Hayford - A szív becsületessége 2.

Isten nem fog odajönni, és nem fog kijavítani másodszor!

A szív becsületességének két nagyon fontos része van:
1. Mindig vannak olyan dolgok, amiket nem ismerek vagy tudok, értek.
2. Isten mindig segíteni fog azokkal a dolgokkal szemben, amiket nem tudok vagy nem értek.


A második dolog ez, hogy vannak dolgok, amiket értek, ha azokon követek el erőszakot, azokat hágom át, akkor van egy nagyon félelmetes igazság ebben a szövegben. Isten nem fog odajönni és kijavítani engem ezekért a dolgokért! Ha azokat szegem meg, amiről tudom, hogy az Istennek az igazsága, és van róla belátásom, Isten nem fog odajönni, és nem fog kijavítani másodszor! Azt mondom, hogy ez egy félelmetes igazság. 

Először nézzük meg a pozitív oldalát. Megvan az a vigasztalásom, hogy tudom, hogy: 
- ha tudatlanság miatt bizonytalanságba keveredem, és ilyen körülmények közé kerülök, 
- ha a tőlem telhető legjobbat teszem, de igazából nem az a legbölcsebb dolog, 
- ha őszintén próbálom a helyes dolgot csinálni, de hibát követek el, 
Isten az Ő nagy irgalmában és jóságában, odajön hozzám és elkezd majd kijavítani és helyreigazítani. De ha elfogadok egy hazugságot, az én gyakorlatommal kapcsolatban, és tudom azt, hogy az hazugság, saját magamat tévesztem meg, csapom be, akkor Isten meg fogja engedni, hogy a saját utamat járjam. 

Hadd fejtsem ki egy kicsit ezt! Sok-sok év alatt, amit vezetéssel töltöttem el Krisztus testében, hatalmas tragédiákkal kerültem kapcsolatba, amikor szolgálatok buktak el. Olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, akik átadták magukat a bűnnek, de mentegették magukat, felmentették magukat. Beszéltem olyan emberekkel, akik helytelen módon kezelték a pénzeiket. Olyan emberekkel, akik doktrinális hibákba, alaptanítási hibákba vetették magukat. Olyan emberekkel, akik erkölcstelenségben éltek. És ilyen dolgokat mondattam el velük magamnak. Ezeket mondták nekem: úgy gondolom, hogy megvan a jogom arra, hogy így kezeljem ezt a pénzt, vagy a hibákkal, tévedésekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy Isten valami mélyebbet mutatott meg nekem ezzel kapcsolatban. Vagy erkölcstelenséggel kapcsolatban: nem éreztem magamban bűnbánatot a kapcsolatom miatt. A pénzzel kapcsolatban felmentették magukat. A tévtanításokkal kapcsolatban büszkék lettek. Az erkölcstelenséggel kapcsolatban nem kellett a bűnbánatot érezniük Istentől. Isten Igéje nagyon világosan elmagyarázza, hogy mi a helyzet. Más szavakkal az igazság körbevette őket, de elkezdtek mentegetőzni. Mire behívtak engem egy helyzetbe, hogy próbáljak meg segíteni, az illető meg volt győződve róla, hogy igaza van. Hogyan lehetséges az, hogy egy vezető gonoszságba esik, és azt gondolja, hogy helyesen cselekszik? Az azért van, mert a szív erőszakot tett a becsületesség alapelvén. Nincs senki, aki most hallgatja az én beszédemet, aki ne szeretne Isten országának egy hűséges szolgája lenni. Te velem együtt elmondanád azt, hogy én meg akarom tartani a becsületességem. Nem akarom becsapni magam. Nem akarom megtéveszteni magam. Hogyan tudom fenntartani a becsületességet?

2012. május 15., kedd

Kronológikus Biblia olvasás 141. nap

II. Sámuel 22-23;
Zsoltárok 57. fejezet

Hit Gyülekezete - Let's Gospel - RózsakertHit Gyülekezete Gödöllő

Jack Hayford - A szív becsületessége 1.

1 Móz. 20,1- 6
És elköltözék onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedék Kádes és Súr között, és tartózkodék Gérárban.
És monda Ábrahám Sáráról az ő feleségéről: Én húgom ő. Elkülde azért Abimélek Gérárnak királya, és elviteté Sárát.
De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda néki: Ímé meghalsz az asszonyért, a kit elvettél, holott férjnél van.
Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az ártatlan népet is megölöd-é?
Avagy nem ő mondotta-é nékem: én húgom ő; s ez is azt mondotta: én bátyám ő. Szívem ártatlanságában, és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt.
És monda az Isten néki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mívelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.Ez az Igerész - amit most felolvastunk a Bibliából – tartalmazza az első leírását és fontosságát a szív becsületességének. Van egy nagyon érdekes alapelv Isten Igéjének a tanulmányozásában. Néhány vezető ezt úgy hívja, hogy az első használat törvénye. Ez azt jelenti, hogy amikor először megjelenik egy dolog a Bibliában, ez kijelenti azt, hogy az az elképzelés az egész Igén keresztül hogyan fog működni. Tehát a Bibliában itt először van megemlítve a szív becsületessége. Habár az a kifejezés, hogy a szív becsületessége lehet, hogy nem jelenik meg a Bibliában többször, de ez végig követi innentől kezdve a Bibliát, maga ez a szemlélet. Lehet, hogy meg van említve a hűség, lehet közvetlenül meg van említve a lélek tisztessége, tisztasága, vagy az elme békessége. De a becsületesség az alapvető szemléletmód, és az egész Szentírásban végigkövethető. 

Nézd meg velem ezeket a történeteket, amik bemutatják ezeket a dolgokat: 
- a tisztesség = a nyelv tisztessége, 
- hűség az elmében, ami azt jelenti, hogy becsületes, őszinte vagy önmagaddal, 
- egy olyan szív, ami nem fog erőszakot tenni a bizalmon. 
Mindez jellemzi, alátámasztja azt a vezetőt, akiben meg lehet bízni. A szív becsületessége (a Károliban ártatlansága) az, amely összefoglalja ezt az egészet egy szóval. 

Nézd meg a történetet! Nagyon érdekes maga az alapfelállás, hogy egy olyan igerész tanít bennünket a becsületességre, ahol a Biblia egyik legnagyobb személyisége megszegi azt. Arra gondolnánk, hogy Ábrahám az, aki példája a szív becsületességének, de ez pont fordítva van. Egy pogány király, de egy Istenfélő király volt, tisztelte és betartotta azt, amit értett Istenből. Úgy gondolom, hogy már ebben önmagában van egy lecke. Itt van egy nagy férfi, a kijelentések nagy férfija, aki megszegi a becsületességet. És itt van egy másik ember, akinek kevesebb az ismerete, a tudása, és ő tisztességgel, becsületességgel reagál. Ez vigasztalásként éri a szívemet. Mert ezt mondja az Ige: lehet, hogy én nem vagyok a nagy kijelentéseknek az embere, de ettől függetlenül lehetek becsületes ember. Hogyha pozitívan reagálok azokra a dolgokra, amiket Isten megmutat nekem. Isten megmutat nekünk dolgokat az Igéjében. Körülmények által is megmutat nekünk dolgokat. Az Ő Szelleme által is megmutat nekünk dolgokat, amiket egyéni módon közöl velünk. Meggyőz bennünket, kijavít minket, és az elmém és lelkem csendességében, egyénileg Isten foglalkozik velem. Veled is ugyanígy foglalkozik. Ez az Igerész rengeteget tanít bennünket arról, ahogyan Isten ilyen módon foglalkozik a mi lelkünkkel. 

Nézd meg velem együtt ezt a történetet, és lásd meg az alapvető dolgot benne! Ábrahám hazudott a Sárához fűződő viszonyával kapcsolatban. Abímélek eldöntötte, hogy hozzáadja Sárát a háreméhez, beleveszi. Abimélek standardjaival mérve, az ő átlagával mérve, ő nem csinált semmi rosszat. Nem azt mondom, hogy ezek Istennek a standardjai, Isten mérőzsinórja. De Abimélek nem szegte meg a saját lelkiismeretét. Mert azt gondolta, hogy Sára nincsen férjnél. Ő volt a király, és feltételezte, hogy joga van hozzá. Abban a kultúrában meg is volt hozzá a joga. Ám éjjel felébred egy álomra. Hallgasd a szavakat: „Te halott ember vagy!” Úgy gondolom, egyetértesz velem abban, hogy ez bárkinek a figyelmét megragadná. „Te halott ember vagy!” Abimélek felébred, kinyílik a szeme. 
- Miért? Mit csináltam? 
- Az asszony, akit elvettél férjnél van. 
Abimélek azt mondja: 
- Én nem tudtam! Azt mondta nekem, hogy a húga! Én a szívem ártatlanságában, becsületességében tettem ezt. 

Hadd hangsúlyozzak ki valamit! Nem hinném azt, hogy ez a pogány király a becsületességnek a példája. Viszont azt szeretném, ha ezt látnánk meg. A legelső alkalommal, hogy a Bibliában meg van említve a becsületesség, a szívbeli becsületesség, Isten úgy jön el és beszél egy emberrel, hogy azt használja alapul, amit ő nem ért, az az ember nem ért. Mert az az ember nem hágta át azt, amit megértett! Ez nagyon alapvető! Tulajdonképpen azt mondja, amikor Abimélek azt mondja, hogy nem értettem, hogy TUDOM! Tudom, hogy te nem értetted ezt. Ezért vagyok itt, hogy elmondjam neked. Aztán előjön ez a lecke Isten szájából.


Ajka - Tüntetés a Hit Gyülekezete és a szocialista városvezetés ellen | Jobbik Magyarországért Mozgalom
Na végre a Jobbik plakátjára kirakták a Jobbik vezetőit irányító személy “képmását”.


A Biblia azt írja: átkozott, aki Izraelt átkozza. A Jobbik Isten átka alatt lévő mozgalom, és sajnos mivel a parlamentben is ott vannak, ezért Magyarországra is átkot hoznak (ezt gondolom mindannyian tapasztaljuk). 

2012. május 14., hétfő

Hit Gyülekezete - Let's Gospel - A szóHit Gyülekezete Gödöllő

Kronológikus Biblia olvasás 140. nap

Zsoltárok 5, 38, 41-42. fejezet

Kenneth E. Hagin: Oldjátok el, és hagyjátok elmenni 3.

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A megvallás meghozza a birtoklást 1.


Jézus így szólt a Márk 11,23-24-ben: „Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: amit könyörgésetekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek.” Ez a két kedvenc versem a Bibliából. Azt hiszem azért, mert ez a két vers hozott le a betegágyról, évekkel ezelőtt. A hit Isten Igéjéből táplálkozik. Sok ember csodálkozik, hogy miért nem növekszik hitben. Sokszor azért, mert nem táplálkoznak Isten Igéjéből. A hit úgy növekszik, hogy tápláljuk és gyakoroljuk azt. Mi Isten Igéjéből táplál­kozunk, és azután gyakorlatban alkalmazzuk. Az Ige cselekvőivé kell lennünk, nemcsak hallgatóivá. A Jakab levélben ez áll: „Az igének pedig megtartói le­gyetek, ne csak hallgatói.” Az Igét megtartani azt jelenti, hogy annak alapján cselekszünk. Az egyszerű olvasás vagy elmélkedés még nem építi a hitet, csak létrehoz egy bizonyos hitminőséget, de ennek a mi mindennapi beszédünk ré­szévé kell válnia. Az Igének a mindennapi beszédünk részévé és mindennapi magatartásunkká kell válnia.
Ahogy nő a hit, úgy csökken a Sátán uralma felettünk. A körülmények egyre kevésbé nyomasztanak, és a félelmet is leromboljuk. Mindenki vágyik arra a percre, amikor megszabadulhat a félelemtől. Olyan sok félelmünk van! Sokáig még, mint Isten szolgája is meg voltam kötözve bizonyos félelmekkel. De már olyan rég megszűntek, hogy úgy tűnik, mintha soha nem is lettek volna. Hi­szem, hogy eljön az idő, amikor a félelmet leromboljuk, és végleg a múlt ré­szévé válik.
Ahogy a hited növekszik, elkezded gyakorolni a jogaidat Krisztusban. Elkez­ded elvenni azt, ami a tiéd. Először azokat a dolgokat foglalod el, amelyekben azelőtt csak reménykedtél. Reménykedtél, hogy lesz pénzed, és most hit által el is veszed. Ha beteg vagy, akkor azt kell mondanod: „Az Ő sebeiben meg­gyógyultam”, és nem azt: „Még mindig beteg vagyok”. Ha ezt mondod, akkor be kell látnod, hogy az Ige igaz, de te nem cselekedtél annak alapján. De ha azt mondod: „Az Ő sebeiben meggyógyultam, és nem vagyok beteg”, akkor az Ige alapján cselekszel. Elérheted azt a szintet, hogy mindig Isten Igéje alapján cse­lekedj.
Amikor baptista prédikátor voltam, nem hallottam semmit a teljes evangéliu­mi egyházról és Isten Gyülekezetéről. Nem tudtam, hogy van még rajtam kívül valaki, aki hisz az isteni gyógyulásban. Fiatal, baptista igehirdető voltam, és amikor valamilyen tünetet észleltem a testemen, abban a pillanatban megáll­tam és elkezdtem hangosan nevetni: „Sátán! Nem tudod, hogy ezt nem tehe­ted? Isten Igéje azt mondja, hogy én meggyógyultam! Isten Igéje azt mondja, hogy Jézus elvette az én erőtlenségemet és hordozta az én betegségemet. Ki­nyilvánítom, hogy jól vagyok!” Ellenálltam a betegségnek, éppen úgy, mint a bűn kísértésének. Szükséges, hogy ellenálljuk mindannak, ami nem osztályré­szünk. Dicsértem Istent, és még valami mást is tettem. Olvastam a Jakab levél­ben egy igét: „Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértések­be estek.” Tudtam, hogy itt a kísértés szó próbatételt is jelent. Tehát örömnek kezdtem tartani minden próbát. Elkezdtem dicsérni Istent teljes gőzzel, és néha már mialatt ezt tettem, minden tünet eltűnt.
Miután a Szent Szellem-keresztséget elnyertem, többször előjött az ördög és megtámadta a gyermekeim testét. Nagyon dühös lettem rá. De letérdeltem, el­kezdtem Istent dicsérni a próbáért, amely lehetőséget ad arra, hogy az Ő Igéjét gyakoroljam. Tíz eset közül kilencben már akkor elnyerték a gyermekeim a gyógyulást, mielőtt felkeltem volna az imából.