2018. július 31., kedd

Georgisz - A megvallásról

"Sok keresztény bele kap egy Igébe és azt hiszi, hogy a megvallása elég arra, hogy az működjön, pedig nem ettől működik, hanem attól, ha a szív túlcsordulásából szól a száj.
Ábrahámnak 24 év kellett várnia ehhez, ám amikor a szíve tartalma tele lett, akkor 3 hónap elég volt a megvallásra és utána megszületett Izsák.

Amikor tele lett a szív túlcsordultig, 3 hónap megvallás előhozta a saját és Sára testében a változást.

A keresztények meg kapnak egy ígéretet, és nem várják meg, míg tele lesz a szív, s aztán csodálkoznak, hogy nem működik. Először tele kell legyen tartalommal a szív, hogy az előjöjjön. A megvallás nem arról szól, hogy évekig vallja valaki, hanem rövid idő elég a természetfölötti változáshoz. Nem a megvallás a lényeg itt, hanem a szív tartalma. Ha a szív tele van tartalommal, akkor a megvallás után gyorsan meg fog valósulni."

Németh Sándor - Vádlások ellen 1.

Zakariás 3:1 Azután megmutatá nékem Jósuát, a fõpapot, a ki az Úr angyala elõtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felõl álla, hogy vádolja õt.
Zak 3:2 És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tûzbõl kikapott üszög-é ez?
Zak 3:3 Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal elõtt.
Zak 3:4 És szóla és monda az elõtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!
Zak 3:5 Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték õt, az Úrnak angyala padig ott áll vala.

A levertséget, fáradtságot gyakran a szidalmak, káromlások, negatív beszédek idézik elő. A cél, hogy bűntudatot hozzon létre, és a keresztények ne tudjanak aktívak lenni, amikor a kísértés jön.
Felbecsülhetetlen érték az újjászületés. Soha ne felejtsd el, hogy be vagy töltekezve Szent Szellemmel, Jézus hit által a szívedben lakik. Ettől akar megfosztani a sátán.

Jelenések 12:10 És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erõ, és a mi Istenünknek országa, és az õ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala õket éjjel és nappal a mi Istenünk elõtt.

Főleg azokat vádolja, akik Jézust befogadták, és azonosultak a halálával és feltámadásával. Az ellenség célja, hogy éket verjen a hívő és Jézus közé. Ez az ék a leggyakrabban a bűntudat keltése negatív beszédek által. De elég ehhez démonok jelenléte is.

Amikor úgy érzed, hogy vád alá vagy helyezve, de nem adtál erre okot, akkor ez a vádlás alaptalan, okafogyott. Jézus felkent a meghintés vérével. Isten ebben a vérben lát, és Jézus természetét, igazságát, örök életét neked tulajdonítja.

A hitünkkel ragadjuk meg az áldásokat, amelyeket Jézus már megszerzett a számunkra. Légy erős a hitedben! Ne arra figyelj, hogy mit érzel! Ne arra építsd a hitedet, mert akkor elszakadsz a bibliai hittől. A bibliai hit az igazságokra figyel. A legfontosabb szellemi feladatunk, hogy a vádlót minél előbb eltávolítsuk az életünkből.

Vád = konkrét cselekedetekkel vádol
Rágalmazás = az ember személyiségét akarja beállítani sötét színben

A vád az egyik legfontosabb rablási módszer. Az ördög el akarja hitetni veled, hogy Jézus megváltása rád vonatkozóan nem történt meg. Amikor érzetekkel fertőz az ellenség, akkor nem csak vádol, hanem megváltatlan színben tüntet fel. Le kell győzni mindig a kísértőt! A bűntudat mindig megelőzi a betegséget.

Könnyebben le tudja győzni ekkor az embert a betegség. Amikor egy keresztény csalódik magában, és átadja magát ennek, akkor az az immunrendszerére is nagy befolyással van. Megállítja a Szent Szellem munkáját az ember életében.

Ha gonoszul beszélnek az emberek, zsigerből jön a másik vádlása, akkor azoknak a beszédeknek iszonyú nagy terhe, súlya van.
Újítsd meg Jézus Krisztus golgotai keresztmunkájába vetett hitedet! Azokban is, amelyek személyesen rád vonatkoznak. Így tudod legyőzni a sátánt.

Amikor a bűnösség érzése valakit leural, akkor sokkal kisebb benne az ellenállás a kísértésre. Ez ma küzdelem. Az ellenség támadja ma a Józsuékat vádlással, szidalommal. Arról emlékezz meg, hogy te újjászülettél. A tested a Szent Szellem temploma. Élő legyen ebben a hited!

Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Higgy abban, hogy az Úrtól folyamatosan kegyelem árad rád! Nem kell ehhez liturgia. A nap minden pillanatában lehetőség van arra, hogy kegyelmet vegyél! Azt veheted, amire szükséged van: gyógyulás, áldás, szabadulás. Gyorsan el tud menni rólad a vádlás, a kárhoztatás, mert Isten kegyelme alatt vagy. A lelkedet elválasztja ezektől a szidalmaktól, és újra felszabadulsz!

Fontos tudnod, hogy az Úr elfogadott téged! Nem vagy kirekesztve a megváltásból. Ne hidd el, ha ilyeneket mond a sátán. Hidd el, hogy Jézus a szívedben él, a gyermeke vagy, el van törölve a vádirat ellened! Ő nem emlékezik a bűneinkre! Nem hagyja az emlékében! Az ellenséged igen. Emlékeztetni akar arra, hogy mit csináltál 4, 7 éves korodban. Ha ezeken gondolkodsz, elveszíted a hited, és a keresztény identitásodban elindulnak a zűrzavarok. Ha bűnt követtél el, akkor sem adhatod át magad a csüggedésnek.

1János 2:1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Az Úr irgalmas Isten. Arról akar meggyőzni, hogy bánd meg a bűneidet, valld meg és ő megtisztít.


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete

Sámuel II. könyve 4.

Isbóset meggyilkolása

1. Midőn meghallotta Sául fia, hogy meghalt Abnér Chebrónban, ellankadtak kezei, egész Izrael pedig megrémült. 2. De két embere, csapatvezére volt Sául fiának, az egyiknek neve Báana, a másiknak neve Rékháb, a Beérótbeli Rimmón fiai, Benjámin fiai közül; mert Beérót is Benjáminhoz számíttatik? 3. Elszöktek a Beérótbeliek Gittájimba és ottmaradtak mint jövevények e mai napig.4. Jónátánnak, Sául fiának volt egy béna lábú fia; ötéves volt, mikor jött a hír Sául és Jónátán felől Jízreélből, ekkor fölvette a nevelő dajkája és megfutamodott. És történt, midőn az megfutamodásában sietett, leesett és megsántult; neve: Mefibóset volt. – 5. Mentek a Beérótbeli Rimmón fiai, Rékháb és Báana és bejutottak a nap forró ideje táján Isbóset házába; ő épen lefeküdt déli alvásra. 6. Ők bejutottak a ház közepéig mint búzavevők és ágyékba ütötték; erre Rékháb és testvére Báana elmenekültek. 7. Bejutottak a házba s ő éppen ágyán feküdt hálószobájában, ráütöttek, megölték és fejét vették, erre vitték a fejét és mentek a síkság utján egész éjjel. 8. Elvitték Isbóset fejét Dávidhoz Chebrónba és szóltak a királyhoz: Íme, Isbósetnek feje, ellenségedé, Sául fiáé, aki életedre tört; így adott az Örökkévaló uramnak, a királynak e napon megtorlást Sáulon és magzatján. 9. Felelt Dávid Rékhábnak és testvérének, Báanának, a Beérótbeli Rimmón fiainak és mondta nekik: Él az Örökkévaló, aki megváltotta lelkemet minden szorongásból, 10. bizony, ki hírt hozott nekem, mondván: íme meghalt Sául és ő a maga szemeiben úgy volt, mint jó hírnek mondója, de én Cziklágban megfogtam és megöltem, akinek hírdíjat kellett volna adnom; 11. hát még, midőn gonosz emberek megöltek egy igaz embert házában, fekvőhelyén – most hát ne keressem-e a vérét kezetekből, hogy kipusztítsalak benneteket az országból? 12. Erre megparancsolta Dávid a legényeknek, megölték őket és levágták kezeiket és lábaikat és felakasztották a tó mellett Chebrónban; Isbóset fejét pedig vették és eltemették Abnér sírjában, Chebrónban.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 30., hétfő

Sámuel II. könyve 3.

1. Hosszú volt a háború Sául háza és Dávid háza közt; Dávid egyre erősödött, Sául háza pedig egyre hanyatlott. 2. És Dávidnak Chebrónban fiai születtek. Volt az elsőszülöttje Amnón, a Jizreélbeli Achinóamtól; 3. másodszülöttje pedig Kileáb, Abígájiltól, a Karmellbeli Nábál feleségétől; a harmadik Absálóm, fia Máakhának, Talmáj Gesúr királya leányának; 4. a negyedik Adóníja, Chaggít fia; az ötödik Sefatja, Abítál fia; 5. a hatodik Jitreám, Eglától, Dávid feleségétől. Ezek születtek Dávidnak Chebrónban.

Ábnér viszálya Isbósettel

6. Volt pedig, mialatt volt a háború Sául háza és Dávid háza közt és Abnér erősen tartotta Sául házát, 7. Sáulnak pedig volt egy ágyasa, neve Riczpa, Ajja leánya – szólt Abnérhez: Miért mentél be atyám ágyasához? 8. És nagyon megharagudott Abnér Isbóset szavai miatt és mondta: Vajon Jehúdabeli ebnek a feje vagy ok-e. E napon szeretetet cselekszem Sául atyád házával, testvérei iránt és barátai iránt és nem juttatlak Dávid kezébe és te felrósz nekem bűnt ez asszony miatt a napon! 9. Így tegyen Isten Abnérrel és így folytassa vele, bizony amint megesküdött az Örökkévaló Dávidnak, bizony úgy cselekszem majd irányában: 10.eltávolítva a királyságot Sául házától és felállítva Dávid trónját Izrael fölött és Jehúda fölött Dántól Beér-Sébáig. 11. S nem tudott többé felelni Abnérnek semmit, mivelhogy félt tőle. 

12. Ekkor küldött Abnér a helyéről követeket Dávidhoz, mondván: Kié az ország – mondván: kösd meg velem a szövetségedet, ímhol kezem veled van, hogy feléd fordítsam az egész Izraelt. 13. Mondta: Jó, én szövetséget kötök veled, csakhogy egy dolgot kérek én tőled, mondván: ne lásd arcomat, hacsak előbb el nem hozod Míkhált, Sául leányát, amidőn eljössz látni arcomat. 14. És küldött Dávid követeket Isbósethez, Sául fiához, mondván: Adjad a feleségemet, Míkhált, kit eljegyeztem magamnak a filiszteusoknak száz előbőrén. 15. Erre küldött Isbóset és elvette őt férjétől, Paltíéltől, Lájis fiától. 16. És ment vele férje, menve és sírva mögötte Bachúrímig; ekkor szólt hozzá Abnér: Menj, térj vissza! És visszatért. 17. Abnér szava pedig volt Izrael véneihez, mondván: Tegnap és tegnapelőtt is Dávidot akartátok királyul magatok fölé. 18. Most tehát cselekedjetek, mert az Örökkévaló szólt Dávid felől, mondván: Dávid szolgám keze által segítem meg népemet, Izraelt a filiszteusok kezéből és mind az ellenségeik kezéből. 19. Beszélt is Abnér Benjámin fülei hallatára; el is ment Abnér, hogy elmondja Dávid fülei hallatára Chebrónban mindazt, mi jónak tetszett Izrael szemeiben és Benjámin egész házának szemeiben. 

20. Eljött Abnér Dávidhoz Chebrónba és vele húsz ember; és szerzett Dávid lakomát Abnér számára és a vele levő emberek számára. 21. És szólt Abnér Dávidhoz: Hadd kelek föl, hogy menjek és összegyűjtsem uramhoz a királyhoz egész Izraelt, hogy szövetséget kössenek veled és király légy mindazon, amit kíván lelked. Erre elbocsátotta Dávid Abnért, és elment békében. 22. De íme Dávid szolgái meg Jóáb jöttek a hadjáratból, és sok zsákmányt hoztak magukkal; Abnér pedig nem volt Dávidnál Chebrónban, mert elbocsátotta, és elment békében. 23. Jóáb és a vele levő egész sereg megérkeztek, ekkor tudtára adták Jóábnak, mondván: Eljött Abnér, Nér fia, a királyhoz, elbocsátotta és elment békében. 24. Erre bement Jóáb a királyhoz és mondta: Mit cselekedtél? Íme eljött hozzád Abnér, minek is bocsátottad el és el is ment? 25. Ismered Abnért, Nér fiát, hogy téged rászedni jött és hogy megtudja mentedet és jöttedet és hogy megtudjon mindent, amit cselekszel. 26. Erre kiment Jóáb Dávidtól, követeket küldött Abnér után és visszahozták őt a Szíra-kútjától; Dávid pedig nem tudta. 

27. Midőn visszajött Abnér Chebrónba, félrevezette őt Jóáb a kapuba, hogy vele titokban beszéljen; ott ágyékba ütötte őt, hogy meghalt, Aszáélnek, testvérének véreért. 28. Meghallotta Dávid ezután és mondta: ártatlan vagyok én meg királyságom az Örökkévalónál mindörökre Abnér, Nér fia elontott vérében. 29. Szálljon Jóáb fejére és atyjának egész házára, és Jóáb házából ne szűnjön meg a folyós, bélpoklos, mankót tartó, kard által eleső és kenyér nélkül szűkölködő! 30. Jóáb pedig és testvére Abísáj meggyilkolták Abnért, mivel hogy megölte testvérüket, Aszáélt Gibeónban, a háborúban. 31. És szólt Dávid Jóábhoz és az egész néphez, mely nála volt: Szaggassátok meg ruháitokat, kössetek fel zsákokat és tartsatok gyászt Abnér előtt, Dávid király pedig a koporsó után ment. 32. Eltemették Abnért Chebrónban; ekkor fölemelte a király hangját és sírt. Abnér sírja mellett és az egész nép is sírt.33. Gyászdalt mondott a király Abnér fölött és szólt: Hát amint aljas hal meg, úgy kellett meghalnia Abnérnek! 34. Kezeid megkötözve nem voltak, lábaidat béklyóba nem vetették; mint ahogy elesnek a gazság fiai, úgy estél el! És tovább sírt fölötte az egész nép. 

35. És eljött az egész nép, hogy még nappal kenyeret nyújtsanak Dávidnak, de megesküdött Dávid, mondván: Így tegyen velem Isten és így folytassa – bizony naplemente előtt nem ízlelek kenyeret vagy bármit.36. Az egész nép megértette, és jónak tetszett szemeikben; egészen úgy, amint tett a király, jónak tetszett az egész nép szemeiben. 37. És megtudta az egész nép meg egész Izrael ama napon, hogy nem a királytól volt az, hogy megölték Abnért, Nér fiát. 38. És szólt a király a szolgáihoz Nem tudjátok-e, hogy vezér és nagy ember esett el a napon Izraelben! 39. Én pedig ma gyönge vagyok, bár fölkenve királynak, de ezek az emberek, Czerúja fiai keményebbek nálam; fizessen meg az Örökkévaló annak, ki a rosszat teszi, rosszasága szerint.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 27., péntek

Németh Sándor - Az Úr az én pásztorom 3. részlet

A Pásztor feladatai:

1. Ellátja a juhokat!

Táplálja, itatja. Jézus Krisztussal járó emberek legelőt találnak. Ez óriási dolog, mert a föld kietlen, és kevés rajta a legelő. De Jézus Krisztussal meg tudod ezt találni! Így fejezi ki, hogy jelen van az életedben: táplálja a szívedet, lelkedet, testedet.

A juhok nem tudják megtalálni maguktól a legelőt. Isten tudja, hogy mire van szükséged. Magadtól nem tudod. Ő tudja, hogy mitől leszel boldog, elégedett ember.

Ahogy végig mész a városon, látod, hogy semmi nem a tiéd. Semmire nincs ráírva a neved. De ha az Úrral jársz, akkor Ő a füves legelőkön vezet téged. Csak engedd magad ráterelni! Ő nem mérgezett helyre vezet, hanem füves legelőkhöz, csendes vizekhez.

Miért élünk át sanyarúságot?

5Mózes 8:2 És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajon megtartod-e az ő parancsolatait vagy nem?
5Móz 8:3 És megsanyargatott téged, és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.

Olyan kemény elnyomás alatt voltak Izrael fiai, hogy semmit nem tudtak tenni. Elveszítették a látásukat az Úrról. Azt hitték, hogy a boldogulás materialista dolgoktól függ. Ma is mindenki építi a kapcsolatrendszerét, hogy boldoguljon. Izrael fiai 40 évig jártak egyetemre. 2 ember kivételével mindenki megbukott: Káleb és Józsué. Ebből is látszik, hogy mennyire széjjel van égetve az ember szíve, mennyire átitatta a szívét a gonosz.

Ne legyen gonosz, hitetlen a szíved! Ne keményítsd meg, amikor a Szent Szellem szólja az Igét!

Jézus Krisztus tudta, hogy az ember élete Isten Igéjében van, és nem a földi dolgokban. A klasszikus kultúrák is mindig az életet kutatták: hogy lehet az ember romolhatatlan, halhatatlan. Egyetlen művész sem találta ezt meg. Ez csak Jézus Krisztusban van! Ő a jó Pásztor! Az élet súlypontja nem a matériában van, hanem a szellemvilágban.

Becsüld meg azt, amit a Szent Szellem szól! Belehelyezi a szellemedbe, és ilyenkor életet helyez beléd, Krisztus hatalmát, erejét. Így még az anyagi áldás is jönni fog az életedre! A természetes élet is a Mennyből származik. Nem lennének létezők, ha Isten szelleme nem mozdult volna meg.

2. Vezetés

Fontos, hogy az Úr a vezetőd legyen! Hogyan tud ez megvalósulni? A Szent Szellem által!

János 16:13 De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Ján 16:14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
Ján 16:15 Mindaz, ami az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Ha bűnben élsz, akkor lelki-beteg leszel. Nem úszod meg! A testi sebeket könnyebb begyógyítani, mint a lelkieket! Az embernek legtöbbször a sérelmei jutnak az eszébe. Miért nem tud ezen túllépni? Miért nem tudja ezeket elhagyni? Az idő nem gyógyít! Egy gyűlöletből történt válást nem lehet kiheverni! Folyamatosan cipeli az ember ezeket a sérelmeket. Emiatt rendülnek meg, és lesznek fizikailag is betegek.

De akkor hogyan tud ezektől megszabadulni? Isten vezetése által! Ha Isten vezetése érvényesül minden nap, akkor nem a fájdalomé, a depresszióé lesz az utolsó szó! Egyre nagyobb örömöd lesz! Az Úr az igazság ösvényein vezet. A lelked a közötted és a világ közötti ütközőpont. Ezzel érzékelsz mindent.

Járj az igazság ösvényein! Ahol igazság van, ott békesség van, nyugalom, biztonság és öröm!

Nagyon fontos, hogy jó döntéseket hozzál! Azt a lányt vedd feleségül/ahhoz a férfihez menjél hozzá, akit az Úr mutat! Arra a helyre menj dolgozni, amit az Úr mutat! Azok legyenek a barátaid, akiket az Úr mutat! Figyelsz te az Úrra, mielőtt üzletet kötnél valakivel? 

Tudom, hogy mind a társam, mind a munkámat, mind a lakhelyemet az Úrtól kaptam, és az Úr vezetése szerint jártam ezekben. De a barátokkal kapcsolatban már ezt nem tudom mindig elmondani. Szólt a Szent Szellem, hogy kivel ne barátkozzak, de nem mindig figyeltem erre. A barátokat is Isten vezetése szerint kell megválasztani! Nagyon nehéz egy rossz kapcsolatból kiszállni! Következményei vannak. Embereken keresztül jön a sátán, hogy lopjon tőled! Báránybőrbe bújt farkas. Figyelj oda nagyon! Ha mindig a Szent Szellem vezetése szerint döntesz, akkor boldog leszel!

A kereszténység nem vallás! Nem csinálhatsz azt, amit akarsz! A kereszténység az élet! Csak a vezető tudja, hogy hová kell menni. Engedd, hogy a Szent Szellem határozza meg az életed útját! Jogosítványra van szükség az élet vezetéséhez!

Ha mindig a filmeket és a hülyeségeket nézed, akkor ínség és nyomorúság lesz az életed! Nézz szembe a ténnyel: milyen embernek ír le téged az Ige? Légy ezzel tisztában!

Fogd meg az Úr kezét, mert onnan senki nem fog kiragadni! Így lesz teljes az életed. Ne szeresd a világot! Ne legyél közömbös, érdektelen! Ismerd fel, hogy milyen világban élünk!

Mindent megad az Úr, amire szükséged van! Az ellenségeid meg fognak szégyenülni, mert Ő van veled!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete

Sámuel II. könyve 2.

Dávid királlyá lesz

1. Volt pedig ezután, megkérdezte Dávid az Örökkévalót, mondván: Fölmenjek-e Jehúda városainak egyikébe? Szólt hozzá az Örökkévaló: Menj föl. És mondta Dávid: Hová menjek föl? Mondta: Chebrónba. 2. Fölment oda Dávid, meg két felesége is: a Jizreélbeli Achínóam és Abigájil, a Karmellbeli Nábál felesége. 3. Embereit is, kik vele voltak, fölvezette Dávid kit-kit a házával; és laktak Chebrón városaiban. 4. Ekkor jöttek Jehúda emberei és fölkenték ott Dávidot királynak Jehúda háza fölé. Tudtára adták Dávidnak, mondván: Jábés-Gileád emberei azok, kik eltemették Sáult. 5. Küldött tehát Dávid követeket Jábés-Gileád embereihez és szólt hozzájuk: Áldva legyetek az Örökkévalótól, hogy cselekedtétek ezt a szeretetet uratokkal, Sáullal, hogy eltemettétek őt. 6.Most tehát cselekedjék veletek az Örökkévaló szeretetet és hűséget; meg én is cselekedni fogok veletek a jótett szerint, mivelhogy cselekedtétek ezt a dolgot. 7. Most tehát erősödjenek kezeitek és legyetek derék emberek, mert meghalt uratok Sául, föl is kentek engem a Jehúda házabeliek királynak maguk fölé. 

8. Abnér, Nér fia pedig, Sáulnak a hadvezére vette volt Isbósetet, Sául fiát és átvitte Máchanájimba; 9. s királlyá tette őt Gileád fölé, az Asúri és Jizreél fölé, Efraim fölé és Benjámin fölé, egész Izrael fölé. 10. Negyven éves volt Isbóset, Sául fia, mikor király lett Izrael fölött és két évig uralkodott; csupán csak Jehúda háza tartott Dáviddal. 11. És volt a napok száma, melyekben Dávid király volt Chebrónban Jehúda háza fölött, hét esztendő és hat hónap.12. És kivonult Abnér, Nér fia meg Isbósetnek, Sául fiának szolgái, Máchanájimhól Gibeón felé. 13.Jóáb, Czerúja fia is meg Dávid szolgái kivonultak és együttesen rájuk találtak Gibeón tava mellett; és maradtak ezek a tó mellett innen, amazok a tó mellett onnan, 14. És szólt Abnér Jóábhoz: Keljenek csak föl a legények és játszadozzanak előttünk; mondta, Jóáb: Keljenek föl! 15. Fölkeltek és átkeltek szám szerint: tizenketten Benjámin és Isbóset, Sául fia részéről és tizenketten Dávid szolgái közül. 16. Megragadták kiki a másikának fejét, míg kardja a másikának oldalát érte, úgy hogy elestek együttesen. És így nevezték azt a helyet: Kardok telke, mely Gibeónnál van. 17. És felette kemény volt a harc ama napon; és vereséget szenvedett Abnér meg Izrael emberei Dávid szolgái előtt. 

18. Volt ott Czerújának három fia: Jóáb, Abísáj és Aszáél; Aszáél könnyűlábú volt, mint valamelyik a szarvasok közül a mezőn. 19. És űzőbe vette Aszáél Abnért és nem tért el, hogy ment volna jobbra vagy balra Abnér mögül. 20. Ekkor hátrafordult Abnér és mondta: Te vagy az Aszáél? Mondta: Én vagyok. 21. És mondta neki Abnér: Térj el jobb kezed felé vagy bal kezed felé és fogj el magadnak egyet a legények közül és vedd magadnak fegyverzetét! De nem akart Aszáél távozni háta mögül. 22. Még továbbra is szólt Abnér Aszáélhez: Távozzál hátam mögül, miért üsselek le a földre és hogy emelhetném föl arcomat Jóáb testvéredhez? 23. De vonakodott távozni; ekkor ágyékba ütötte Abnér a dárda hátsó részével, úgy hogy kiment a dárda hátulról, és elesett ott és meghalt a helyén. Volt pedig, mindenki, ki arra a helyre jött, ahol elesett és meghalt Aszáél, az megállt. 

24. És üldözték Jóáb és Abísaj Abnért; a nap lement, mikor Gibeat-Ammához értek, mely Gíach előtt van, Gibeón pusztája felé. 25. És egybegyűltek Benjámin fiai Abnér után, egy csomóvá lettek és megálltak egy dombnak a tetején. 26. Odaszólt Abnér Jóábhoz és mondta: Hát örökké emésszen a kard, nem tudod-e, hogy keserűség lesz végül? Hát meddig nem mondod a népnek, hogy térjenek vissza testvéreik mögül? 27. Mondta Jóáb: Él az Isten, bizony ha nem szóltál volna, bizony már reggeltől fogva elvonult volna a nép, egyik a másika mögül. 28. És megfújta Jóáb a harsonát, erre megállt az egész nép, hogy ne üldözze többé Izraelt; és már tovább nem harcoltak. 29. Abnér pedig és emberei mentek a síkságon azon egész éjjel, átkeltek a Jordánon, mentek az egész Bitrónon át és érkeztek Máchanájimba. 30. Jóáb is visszatért Abnér mögül és összegyűjtötte az egész népet; és hiányzott Dávid szolgái közül tizenkilenc ember meg Aszáél. 31. Dávid szolgái pedig megvertek Benjáminból és Abnér emberei közül: háromszázhatvan ember halt meg. 32. És elvitték Aszáélt és eltemették atyjának sírjában, mely Bét-Léchemben volt. Egész éjjel mentek Jóáb és emberei és megvirradt rájuk Chebrónban.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 26., csütörtök

HITTEL A REALITÁSOK TALAJÁN - INTERJÚ PETRŐCZ LÁSZLÓVAL

A Gyülekezet adminisztrációja és intézményrendszere a kiindulópontot jelentő budaörsi présházból közel negyven év alatt országos méretű hálózattá nőt, ami saját tulajdonú ingatlanokkal, több száz főt dolgoztató hitéleti, oktatási, kulturális és karitatív szervezetekkel rendelkezik. Mennyibe kerül mindezt fenntartani? Honnan volt erre pénz? Kik dolgoznak Hit Gyülekezetében és mennyiért? Hova viszik a kosarak tartalmát és mire költik? A közösségi oldalakon és a médiában rendszeresen felmerülő kérdésekre Petrőcz László, a Hit Gyülekezete országos hivatalvezetője válaszolt.

A Hit Gyülekezete országos hivatalvezetője, mit jelent ez a munkakör a hétköznapokban?

Egyrészt az adminisztratív, hivatali eljárásokat koordinálom, másrészt pásztorlási és gyámolítási feladatokat végzek. A gyámolításba beletartoznak a Gyülekezettel vagy Isten szolgáival kapcsolatos különböző kérdések, feladatok. Mindig készen kell állni, mert vannak váratlan megkeresések, például, ha gyógyulásért kell imádkozni, akkor nekem szólnak, hogy szervezzem meg és segítsek pásztort találni. Szerintem ez nagyon bibliai munkakör, hiszen Pál apostol is megemlíti, sőt meg is dicséri, ha a hívők segítségül sietnek akkor, amikor a szenteknek szükségük van.

Egy szervezet működése kívülről sokszor személytelennek tűnik. Csak az intézményt látjuk, – ami mintha magától működne –, és közben nem látjuk a mögötte álló emberi törékenységet, hogy bizonyos konkrét személyek rendszeres áldozathozatalán is múlik, hogy a Hit Gyülekezete például istentiszteleteket tud tartani, vagy a napi működése biztosítva van…

Az egyházat csak az Ige és a Szent Szellem tudja mozgásban tartani, mert ez valójában egy szellemi test, aminek persze látható intézményei is vannak. Az az élet, ami Isten Igéjéből származik folyamatosan kihat az intézményeknek a működésére is. Nagyon sok olyan feladatot kell ellátni, amiket társadalmi szinten végeznek el az emberek, és ha fizetést is kapnak érte, a munka napi terhe miatt ez akkor is inkább szolgálatot jelent. Egy hívő ember elsősorban Istennek szolgál, ezért lelkiismeretes, szorgalmas és kitartó. Amit cserébe pedig az Úrtól kapunk az egy természetfölötti dinamika, ami hat az oktatási, média, vagy hitéleti intézményeinkre is, és ezért látják kívülről, hogy a Hit Gyülekezete hatékonyan és stabilan működik.

Szokták mondani, hogy a számok nem hazudnak és a gazdasági, pénzügyi terület mutatja a legrealistább képet egy közösség belső életéről. A hívők nemcsak a jelenlétükkel, hanem az anyagi áldozatvállalásukkal is rendszeresen szavaznak arról, hogy méltónak tartják-e a közösséget a további működésre. Te hogy látod, mennyire erős jelenleg a Gyülekezet támogatói bázisa?

Azt tudom mondani, hogy hála Istennek nem vagyunk válságban, de ez nem jelenti azt, hogy egy-egy nagyobb beruházás vagy vásárlás ne jelentene kihívást a számunkra. A realitásnak és a erőfeszítésnek egyszerre kell jelen lennie a döntéseknél és ilyen értelemben – még egyszer Istennek hála – jól működünk, mert a kitűzött célokat el tudjuk érni és meg tudjuk valósítani.

A gyülekezet évtizedek óta hirdeti, hogy Isten megáldja a hívők jószívű adakozását, hogyan látod ennyi év távlatából, működik a hívők életében ez a bibliai igazság?

Nyilván nehéz lenne azt mondani, hogy senkinek sincs szüksége a Gyülekezetben, de szinte nap mint nap találkozok olyan bizonyságokkal – beleértve a saját személyes életemet is –, hogy Isten válaszol azokra a lépésekre, amiket az ember hitből tesz meg. Az Ő igazsága, hogy amit ígért azt meg is teszi, és ha mi bőségesen adunk a Számára, ő bőségesen válaszol.

El lehet mondani, hogy a hívők átlagosan erősebben állnak anyagi területen, mint mondjuk tíz éve?

Igen, például évről évre egyre több új autót látni a parkolóban, de ezt a tendenciát kíséri egy társadalmi szintű növekedés is, amihez azt hiszem a Hit Gyülekezete munkája is hozzájárult. Egy nemzet számára áldás az, hogy sok tízezer ember örömét leli abban, hogy Isten jelenléte erősödik az országban.

Miért tartjátok fontosnak, hogy az adakozás egy külön blokkot képviseljen egy istentiszteleten? Miért nem csak szolidan utaltok rá a prédikáció végén, hogy ezen a bankszámlaszámon, vagy kint az egyik pultnál lehet anyagilag is támogatni a Gyülekezet munkáját?

Érdekes felvetés, (gondolkozik) viszont ez a dilemma hasonlít az evangélizálás kérdéséhez. Úgy gondolom, ha nem hívnánk nagyon határozottan az embereket és nem prédikálnánk rendszeresen a megtérés üzenetét, akkor nagyon sokan, – beleértve engemet is –, valószínűleg nem tértünk volna meg. Az embernek általában vannak jó gondolatai – például meg kellene változni, stb. –, de ha nincs egy erőteljes hívás, akkor az akarat passzív állapotában marad, és a jó gondolat elszáll. Ezzel szemben, ha egy határozott felhívást intézünk hozzá, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy cselekvéssel reagál, mert kimozdítjuk abból a passzív vagy tehetetlen állapotból, amiben éppen sodródik. Az adakozásra való felhívás is hasonlít ehhez, ha halljuk rendszeresen a hit beszédét és prédikációban elhangzó igazságokat, akkor kimozdulunk a komfortzónánkból, és készek vagyunk hittel és jó szívvel válaszolni a hívásra.

Sok legenda terjed a Hit Gyülekezetében használt kosarak sorsáról, miszerint azokat terepjárókkal viszik a vezetők házába, vagy széfekben tárolják az évek óta gyűlő, óriási összegeket… Mi történik pontosan a kosarakkal, amikor véget ér az adakozás?

Egyrészt léteznek speciális jogszabályok, amik az egyházak számára biztosítják az adománygyűjtést. Van például egy adománykezelő testület, amibe név szerint be vannak iktatva a pénzkezelésben jártas szakemberek. Tíznél is több ember vesz részt a folyamatban, amely során végig szigorú ellenőrzés alatt van a pénz megszámolása, kezelése, a Gyülekezet bankszámlájára való befizetése. A terepjárókat pedig a városi legenda kategóriájába sorolnám, mert ha valaki őszintén megnézné azt, hogy milyen sok célra és feladatra kell ezeket az adományokat fordítanunk, akkor nem mondana ilyen butaságokat. A lelkészi, pásztori hivatást Magyarországon nagyon sok kritika éri, pedig Amerikában például ez az egyik legtiszteletreméltóbb hivatás. 1994-ben egy hónapig voltam az USA-ban, és míg itthon nehezen tudod felvállalni, hogy lelkész vagy, kint végig tisztelet övezett minket. A mai társadalom már ott tart, hogy nap mint nap egy csomó új autó pörög az utakon, de még mindig egy prédikátort szólnak meg azért, ha esetleg új autót vesz, pedig minimum azonosságot kellene húzni a szellemi és nem szellemi munka között.

Miért szokta a Gyülekezet javasolni, hogy a tizedet fehér borítékban tegyék a hívők a kosárba? Ezek külön vannak kezelve?

Igen. A bibliai mintának megfelelően legalább három tétel van elkülönítve: a tized, az adomány és az alamizsna. A szolgálatok működését biztosító kiadások – például rezsi –, intézményi beruházások elsősorban az adományokból kerülnek megvalósításra, míg a tized a szellemi, lévitai munkában állók támogatását jelenti. Bár a tized nem kötelező, hanem hitből adjuk, Malakiás szerint ez mégis az ember adóssága, amivel azt fejezzük ki, hogy tartozunk Isten felé. Viszont ismerve a gyülekezetek felépítését, az adományok és tized közötti határ időnként rugalmasan van kezelve, mert a kihívások, kötelezettségek miatt, az utóbbiból néha át kell csoportosítani a szükségek ellátásába is. Az alamizsna a szegényeknek, rászorulóknak adott pénzösszeg, és van olyan közösségünk, ahol erre külön kosarakat is tartanak fent, ami szerintem egy jó gondolat.

Milyen fizetési alapelveket képvisel a Hit Gyülekezete a munkavállalók és a lelkészek anyagi támogatásával kapcsolatban?

Nem könnyű kérdés, mert úgy látom, hogy a Gyülekezet nem tud mindig annyi fizetést adni, mint amit más hasonló, társadalmi pozícióban megkeresnének…

….Tehát szerinted inkább alul, mint felül fizetettek azok, akik teljes időben a Gyülekezetben szolgálnak?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy különböző gyülekezetek vannak, és nyilván egy nagyobb helyi közösség többet tud adni a pásztorának, míg egy kisebb kevesebbet. A pásztorokon túl ez az alkalmazottakra is igaz, mert ma például egy multinál magasabb fizetést kapnának, mint a Gyülekezetben, ami nem egy profitorientált szervezet, és a hívők rendszeres anyagi támogatására épül. Tehát azzal, hogy mégis bevállalják a teljes idejű munkát, áldozatot is hoznak némelyek a személyes életükben. A Hit Gyülekezetét viszont mindig ez az áldozatvállalási készség vitte előre, és mind a pásztorok, mind a szolgálatokban állók anyagi területen rendszeresen lemondásokat is vállaltak azért, hogy a közösség növekedjen és fejlődjön. Őszintén elmondom, hogy Pál apostol leírásához hasonlóan, szinte minden pásztor életében vannak, vagy voltak olyan nehéz időszakok, amikor inkább szűkölködött, és természetesen ugyanígy vannak bővölködési időszakok is. Ezért semmiképpen nincs úgy – ahogy sokan gondolják – , hogy itt a csillagos égben vannak a keresetek.

Említetted a vidéki gyülekezeteket, ezek önállóan kapcsolódnak a budapesti gyülekezethez, vagy egy nagy szervezetbe tartozik minden egyes közösség?

Nyilván egy idő, amíg egy helyi közösség önállóvá válik, és ez sokszor akár évtizedeket is jelenthet. Igyekszünk azt a stratégiát tartani, hogy amint kialakul egy közösség, akkor igyekezzen gazdaságilag is önállóan megállni és működni. Olyan helyet béreljenek, vagy vásároljanak, hogy ne budapesti segítségre szoruljanak, hanem ha például banki hitelt is vesznek fel, akkor azt nyugodt mértékkel, hónapról hónapra, vissza is tudják fizetni. Ezzel együtt van egy közös adminisztráció is, tehát a Hit Gyülekezete egy jogi személy de ezen belül a helyi gyülekezetek a belső szabályok keretei között önállóan kezelik a pénzügyeiket.

Az egyházi autonómiát biztosító törvény lehetővé teszi azt, hogy egy felekezet bizalmas adatként kezelje a költségvetését, miért van erre szükség? Miért nem közérdekű adat mondjuk egy éves pénzügyi terv?

A közfeladatra vonatkozó éves költségvetést és az ezzel kapcsolatos pénzügyi adatokat az átvizsgáláskor nekünk is ki kell adnunk. Az intimitás viszont valóban védelmet és függetlenséget biztosít a számunkra az állammal szemben. Ez viszont csak a hitéleti tevékenységekre vonatkozik, az oktatási és egyéb közfeladatainkkal a törvény szerint, hiánytalanul elszámolunk. Mivel már vidéken is komoly intézményeink vannak, iskolákat építünk és fenntartunk, ezek a nyilvánosság számára is látványosan mutatják, hogy erős a Gyülekezet önfenntartó képessége. A Hit Gyülekezete már 40 éve van jelen Magyarországon és hosszú évek alatt, sokszor hangyaszorgalommal épült fel a hívők adományaiból a közösség sok milliárdos tulajdona. Mi hálásak vagyunk minden egyes adományért, illetve ez nem is a miénk, hanem mindenkié aki részt vállalt ebben a munkában, és köztünk éli meg a hitéletét.

A legutóbbi Állami Számvevőszék vizsgálat viszont amellett, hogy a Gyülekezet működését rendben találta, kifogásokat fogalmazott meg a nyilvánossággal kapcsolatban, ezeket jogosnak találtátok?

Tudomásul vettük, hogy erre hivatkoznak, de jelenleg nincs olyan példa – még más egyházaknál sem –, amit át tudnánk venni. Tulajdonképpen mi voltunk az elsők az ÁSZ vizsgálatban, így ezen a terülten még nem is tudjuk mi lenne a törvényi minta. Mi igyekszünk együttműködni velük azokon a területeken, ahol az információadásban kötelességek terhelnek minket. A Gyülekezeten belül, szűkebb és tágabb – akár több száz fős – szolgálati megbeszéléseken a beruházásaink és működésünk anyagi részéről is nyíltan beszélünk, így ezek nem rejtett, misztikus, vagy titokzatos adatok. Ahogy az ember magánéletében sem hivalkodik azzal, hogy mennyi a fizetése, vagy milyen más bevételei vannak, a közösségnek is van egy olyan belső intim élete, amit nem feltétlenül kell az emberek között híresztelni. Rendkívül sokrétű egy nagyobb szervezet költségvetése és egy átlagember, ha meghall egy nagyobb összeget, nehezen tudja azt elhelyezni, mert nincs tapasztalata arról, mit jelent például egy csarnok üzemeltetése. Havonta 10 és 20 millió közötti összeget fizetünk ki a közműszolgáltatóknak a Hit Park “rezsi” kiadásaira, és ahogy az egyéni szféránkban is komoly küzdelmet jelent a rezsiköltségek kifizetése, úgy a Gyülekezet számára is ez egy folyamatos harc. Energetikailag is folyamatosan fejlesztenünk kell, hogy a költségek – a bővülés ellenére – a gazdaságos keretek között maradjanak.

Az éves pénzügyi tervekben mik a legfontosabb prioritások?

Első körben a számlákat kell rendezni. Szerintem a bankokat, a közüzemeket, és az önkormányzatokat nézve, mindenki számára jó partnerek vagyunk, mert felelősségünknek éreztük, hogy mindig időben rendezzük a kötelezettségeinket. Nincs jelenleg elmaradásunk, hátralékunk, ami szerintem óriási kincs és érték. Ezenkívül a folyamatos takarékoskodás is prioritás a számunkra, mert egy-egy nem várt kihívást mindig felszínre hoznak az évek, illetve ahogy a Gyülekezet növekszik, újabb és újabb beruházásokra lehet szükség. Néha váratlan lehetőségek nyílnak a bővülésre, és ennek érdekében is folyamatosan félreteszünk összegeket, hogy még időben lépni tudjunk. Ezért is áldás, hogy a gyülekezet minden szempontból hátralékmentes, tehát mind a bankokkal tárgyalóképesek vagyunk, mind az önrész területén van mozgásterünk.

A nyugati gyülekezetekben egy negatív trend, hogy a takarítástól a technikáig mindent kiszerveznek és megfizetnek, mivel a hívőket egyre nehezebb rávenni arra, hogy közösségért – és persze Istenért – szolgáljanak…

A szolgálatok és társadalmi munka megmaradása kulcskérdés, mivel a Hit Gyülekezete is a hívők lelkesedéséből és önkéntes áldozatvállalásából épült fel. Emlékszem, hogy már kezdettől fogva mindenben benne voltunk. Az életünk Budaörsön is a szolgálat körül zajlott és amellett, hogy szellemi tevékenységeket is folytattunk, folyamatosan részt vállaltunk az építkezésekben, takarításban, rendrakásban, berendezésben, sőt még a biztonsági szolgálatokban is. Szerintem nagyon jó, hogy egy ilyen szív alakul ki a hívőkben, kár lenne ezt egy béres viszonyra váltani, mert a béres viszony sokkal inkább visszarántja egy közösség növekedését és fejlődését. Viszont az, hogy ha valaki beleteszi a szívét és életét, akkor már a magáénak is érzi, így jobban védi azt és vigyáz rá. Ez a szemlélet szerintem jó a gyülekezetben, de ezt – az adakozáshoz hasonlóan – folyamatosan hirdetni kell. Ösztönözni és inspirálni kell az embereket, mert egy olyan világban is élünk, amiben úgy tűnik, hogy minden adatott. Szinte az egész mai társadalom élvezetcentrikus, tehát erős benne az egoizmus, az önmegvalósítás, és ezért most talán még inkább prédikálni kell a hívők számára, hogy az aktív részvétel milyen áldásokkal jár. Több mint 70 különböző szolgálatban, például beengedő szolgálatban, biztonsági szolgálatban, berendező szolgálatban, ültetésben, gyerekvigyázásban és takarításban, összesen több százan vesznek részt, és ők a sikeres összejövetelekben mind döntő szerepet vállalnak. Ez egyben hatalmas anyagi terhet is levesz a vállunkról, mert ha mindezt a munkát fizetni kellene, akkor – a rendezvényszervezők áraiból kiindulva – milliókat kellene költenünk a bérezésre. Ez a hozzájárulás ezért anyagi támogatást is jelent.

Nagyságrendileg hányan állnak a gyülekezet alkalmazásában?

A Gyülekezetben közel 500 fő van országos szinten alkalmazva, köztük lelkészek, alkalmazottak és több mint 350 hitoktató. Az oktatási, kulturális és karitatív intézményekben pedig összesen közel 900 fő dolgozik még. Mivel több mint 200 helyi közösségünk van és egy országos intézményhálózatunk, ez a szám egyáltalán nem sok és mutatja, hogy mennyi ember szolgál a gyülekezet körül.

Említetted, hogy a gyülekezetben dolgozni kiváltság és teher is egyszerre. Ez alatt mire gondoltál?

A Gyülekezet alkalmazásában állni, többet jelent mint egy munkahelyet, mert mindannyiunk számára megtiszteltetés és kiváltság napi szinten részt venni az Úr munkájában. Nemcsak munkavállalók, hanem sáfárok is vagyunk. Néha támadják a hívőket, hogy nehezebb velük dolgozni, mert érzékenyebbek és több kedvességet, összetartást várnak a munkahelyi közösségtől. Ebben valóban nevelnünk kell egymást, mert a munka az munka és ott szorgalmasan, keményen, hűségesen és kitartóan kell dolgozni, hogy profitot termeljen a vállalkozójának, aki alkalmazza őt. Pál szerint úgy, mintha Istennek dolgozna. Ezenkívül a Hit Parkban nemcsak a minőségi munkavégzés fontos, hanem az is, hogy megfeleljünk az igei, szellemi és erkölcsi feltételnek. Tisztán és szentül mozogjunk az emberi kapcsolatokban és készek legyünk megértőnek, megbocsátónak, bátorítónak és vigasztalónak lenni, ha szükség van rá. Itt nem lehet, hogy hisztériázzunk, kiboruljunk és ordibáljunk egymással. Tudatosítanunk kell, hogy a Hit Park egy szent hely, ahol Isten és az ő népe környezetében végezzük a napi feladatainkat. Hátrányként látom, hogy sokaknak küzdelmet jelent, hogy ez egy szellemi harctér is egyben, sok intrika, gyalázkodás, szitkozódás összpontosul itt. Minden egyes nagy győzelemnek, amit a Gyülekezet elér, van szellemi visszahatása is – különböző gyötrések, vádlások – és ezek sokszor ott összpontosulnak, ahol az istentiszteletet tartjuk. Egy itt dolgozó, vagy egy kollégista, a Park területén lakó személy jobban átéli, ha a gyülekezet – például a kampányidőszakban – verbális támadás alá kerül. Ilyenkor nagyobb harc, hogy az ember megélje az örömöt és a szabadságot. Szerencsére Isten segít az erőtlenségünkben és soha nem enged feljebb kísérteni, mint ahogy mi azt elbírnánk. Ha hittel részt veszünk ebben a nemes harcban, akkor viszont nagyon sok áldást és kincset tudunk átvenni az Úrtól.

Nem véletlen, hogy a Biblia a diakónusi szolgálatokat, tehát a segítő szolgálatokat is szellemi követelményekhez köti…

Így van, ezért egy különleges elhívást is jelent, ha valaki itt dolgozik. Ehhez fel kell nőni szívben, szellemileg, lelkileg és akaratilag is. Védenünk kell a Gyülekezet érdekeit és az intimitás része, hogy az ember nem pletykálhat, nem terjeszthet rossz dolgokat a közösségéről. Magyarországon jellemző, hogy főnökeiket szidják, gyalázzák, pedig onnét kapják a pénzüket, és ezért ez egy keresztény számára elfogadhatatlan.

Igen, de talán egy gyülekezeti alkalmazott látja át leginkább a közösség gyengeségeit…
Igen a törékenységeket jobban átlátjuk és észrevesszük, de a szeretet ezt befedezi, ápolja és erősíti.

Hogyan lehet szerinted a Gyülekezetben hosszú időn át inspiráltan, lendületesen és hatékonyan szolgálni?

Egyrészt a gonosz nem marad meg az igazak között, ezért nagyon fontos, hogy megmaradjon a szívünkben az Isten iránt való elkötelezettség. Erkölcsileg tisztán kell élni, mert ez egy adottsága annak, hogy az Úr bennünk él és együtt járunk vele. Ha a hívő megtanulja megfékezni az érzelmeit, indulatait, akkor harmonikus személyiséggé és közösségi emberré válik. Szintén fontos az inspiráltság, lásd Márta és Mária esetét, ahol Márta azt a hívőt jelképezi, aki a kifáradás, kiborulás határán áll, vagy akár már át is esett, ez pedig így már Isten szemében nem szolgálat. Mária viszont azt a személyt jelképezi, aki oda tudott figyelni arra, hogy megmaradjon a jó arány. Az Úrral is tudott lenni, de közben szolgálatban is aktív volt, és megtett mindent annak érdekében, hogy az Úrnak a dolgai elő legyenek készítve minden ember számára.

http://www.hitgyulekezete.hu/hirek/hittel-realitasok-talajan-interju-petrocz-laszloval

Németh Sándor - Az Úr az én pásztorom 2. részlet

Jézus Krisztus nem azért jött, hogy elkárhozzál, hanem hogy megmeneküljél, örök életed legyen! Maradj hűséges hozzá! Ha elszakadsz Tőle, akkor már nincs garantálva, hogy nincs szükséged. Betegség, démonizáltság, szétszóratás, gyötrelem jellemzi a nélküle való életet. Az ember erejét felemészti a bajainak a kezelése. Nincs benne fejlődés.

Az Úr szerződése abszolút jót hoz a számunkra. Senki nem ajánl neked ilyen szerződést.

A lábunk alatt a Pokol van, ahol elköltözött emberek szellemei visonganak, sikítoznak, és már nagyon bánják, hogy a rendelkezésükre álló időt nem arra használták, hogy a Pásztorral jó kapcsolatba kerüljenek. Azzal a személlyel, aki meg tudta volna szabadítani erről a helyről.

A legnagyobb tudatlansága az embernek 2 dologgal kapcsolatban van: Menny és Pokol. Ezekről csak Isten Igéje tud világos képet adni. Senki nem tud a pokolból megszabadítani, csak Jézus Krisztus.

Ne élj Pásztor nélkül! Sok ember ateista módon él a hétköznapokban, mert nem él együtt Jézus Krisztussal. Az nem annyi, hogy csak hiszel Benne. A Vele való járásnak a következménye az, hogy nem a válságkezelés és a tűzoltás emészti fel az erődet. Ne lázadj, és sokkal nyugodtabb, boldogabb életet fogsz élni!

Azért van ma ilyen sok farkas-természetű ember az országban, mert nincs Pásztoruk. Ha nincs Pásztor, akkor rabság, nélkülözés, háború van! Ne szeresd ezt a lázadáson alapuló világot! Már tinédzser korban rokkantak az emberek szinte minden szinten. Ne légy a magad ellensége! Ne akard a magad sorsát kovácsolni. Ez a Pásztor nélküli emberre jellemző.

Ha a hétköznapokban mindig kihagyod a Szent Szellemet, az Igét, akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlati materialista vagy. Dávid nem a csata után beszélte meg a dolgait Istennel, hanem előtte. Mindig előtte és alatta meg volt a kapcsolata Istennel. Sikeres és győztes emberként élte le az életét. Minden csapásra és veszteségre megkapta Istentől a kárpótlást. Már itt a földön. Nem a veszteségé, hanem a győzelemé volt mindig az utolsó szó az életében.

Ne folytasd a fanatikus, öntörvényű életedet! Kevés a képességed, mert ha erre építesz, akkor az összeomlik. A maguk erejében bízó emberek előbb-utóbb megbetegszenek, gyötrődnek, démonizálódnak, rosszak lesznek a kapcsolataik.


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete

Sámuel II. könyve 1.

Dávid értesül Saul haláláról

1. Volt Sául halála után – Dávid pedig visszatért Amálék megverése után és maradt Dávid Cziklágban két napig. 2. volt a harmadik napon íme egy ember jön a táborból Sául mellől; ruhái megszaggatva és föld a fején; és volt, mikor bement Dávidhoz, földre vetette magát és leborult. 3.És mondta neki Dávid: Honnan jössz? Szólt hozzá: Izrael táborából menekültem. 4. Erre szólt hozzá Dávid: Hogy történt a dolog, mondd csak meg nekem. Mondta: Hogy megfutamodott a nép a harcból, sokan el is estek a nép közül és meghaltak, Sául és fia Jónátán is meghaltak. 5. És szólt Dávid az ifjúhoz, aki hírt mondott neki: hogyan tudod, hogy meghalt Sául meg fia Jónátán? 6. Szólt az ifjú, aki hírt mondott neki: Véletlenül ott voltam a Gilbóa hegyén és íme Sául, amint támaszkodik dárdájára s íme, a szekérhad és a lovasok, utolérték. 7. Hátrafordult és meglátott; akkor szólított engem, és mondtam: itt vagyok. 8. Ekkor mondta nekem: ki vagy? Szóltam hozzá: amáléki vagyok.9. És szólt hozzám: Állj csak mellém és ölj meg, mert megragadott a görcs, mert egészen bennem van még a lelkem. 10. Melléje álltam és megöltem, mert tudtam, hogy nem marad életben elesése után. Akkor vettem a fején levő koronát és a karján levő karkötőt és idehoztam uramhoz. 

11.Ekkor megragadta, Dávid a ruháit és megszaggatta azokat, meg mind az emberek is, kik nála voltak. 12. Gyászt tartottak, sírtak és böjtöltek estig Sául miatt, fia Jonátán miatt, az Örökkévaló népe miatt és Izrael háza miatt, hogy elestek a kard által. 13. És szólt Dávid az ifjúhoz, aki hírt mondott neki: Honnan való vagy? Mondta: Egy jövevény amáléki embernek vagyok a fia. 14. Ekkor szólt hozzá Dávid: Hogyan nem féltél kinyújtani kezedet, hogy elpusztítsad az Örökkévaló fölkentjét! 15. Erre hívott Dávid egyet a legények közül és mondta: Lépj ide, támadj rá! Leütötte és meghalt. 16. És szólt hozzá Dávid: Véred a fejeden, mert saját szád vallott ellened, mondván: én öltem meg az Örökkévaló fölkentjét. 17. Ekkor elmondta Dávid ezt a gyászdalt Sául fölött és fia Jónátán fölött. 18. Mondta, hogy tanítsák Jehúda fiait az íjra; íme írva van az Igazak könyvében.19. A dísz, oh Izrael, magaslatodon megölve! Mint estek el a vitézek! 20. Ne jelentsétek Gátban, hírül ne adjátok Askelón utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok leányai, ne ujjongjanak a körülmetéletlenek leányai! 21. Gilbóa hegyei, se harmat, se eső ne legyen rajtatok, se termékeny mezőség; mert ott vettetett el a vitézek pajzsa, Sáulnak pajzsa, nem kenve olajjal. 22. Elesettek vérétől, vitézek zsírjától Jónátán íja nem hátrált meg, és Sáulnak kardja üresen nem tért vissza.23. Sául és Jónátán a szeretni valók és kedvesek éltükben, még holtukban sem váltak el; sasoknál gyorsabbak voltak, oroszlánoknál bátrabbak. 24. Izrael leányai, Sául fölött sírjatok, aki öltöztetett titeket bíborba és gyönyörűségbe, aki juttatott arany ékességet öltözéktekre. 25. Mint estek el a vitézek a harc közepette! Jónátán, magaslatidon megölve! 26. Búban vagyok miattad, testvérem Jónátán, kedves voltál nekem nagyon, csodásabb volt nekem szereteted asszonyok szereteténél. 27. Mint estek el a vitézek, és odavesztek a harc fegyveri!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 25., szerda

Németh Sándor - Az Úr az én pásztorom 1. részlet

Zsoltár 23:1-6.  Dávid zsoltára.; Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Nagyon veszélyes időszakban élünk! Fontos megújítani az Úrral való közösséget!

Az Újszövetség világossá teszi, hogy ez a jó pásztor Jézus Krisztus. Azért tud jó pásztorod lenni, mert az Atya feltámasztotta Őt a halálból, és felment a Mennybe. Erre a történelmi és mennyi tényre helyezd rá a szívedet! Ha nem, akkor nem fogod megismerni Őt, mint Pásztort. Istennek pedig az az akarata, hogy ez meg legyen az életedben. Mindent Őáltala, Őbenne és Őérte hozott létre az Atya. Többször is kijelentette magát, hogy az emberek megtalálják a hozzá vezető utat. Ez az út Jézus Krisztus.

Dávidnak nem csak Istenbe vetett hite volt, hanem hitt a Messiásban is. Tudta, hogy el fog jönni, meg fog halni és fel fog támadni. Több Zsoltár is ezt bizonyítja. Az ő pásztora Krisztus volt, aki mindenből megszabadította őt: Saultól, filiszteusoktól, lázadó emberektől.

A Messiás megjelent emberi természetben és tudják már az emberek az Ő nevét, amelyet folyamatosan segítségül tudnak hívni, és el tudják venni az áldásokat. Ez Jézus Krisztus neve. Ő a te pásztorod. Ővele kerüljél személyes, közvetlen közösségbe, és Dáviddal együtt elmondhatod, hogy az Úr a te pásztorod! Ez egy személyes, birtokviszony. Amije van a jó pásztornak, az már meg van ígérve, meg van adva a juhnak, aki vele kapcsolatban áll.

Az első, hogy nyisd meg a szívedet előtte! Nem tudod másképp Istent megragadni. Ő hozta le Isten gazdagságát a Földre.

Jézus Krisztus nagyon nagylelkű volt az emberekkel. Nem utasított el senkit, nem küldte el a betegeket. Osztotta Isten javait az emberek számára, így hittel nagyon gyorsan meg tudták ragadni az emberek az áldásokat. Ebből is látjuk, hogy Jézus Krisztust nem nehéz megragadni! Ne komplikáld!

Fontos, hogy személyes közösséged legyen Vele! Ebből az származik, hogy nem szűkölködsz! Az ilyen embert még a görögök is boldognak mondták. Az ember földi boldogsága a Jézus Krisztusból való jó kapcsolatból származik. Betöltetnek a szellemi, lelki, fizikai szükségei. Ez nem azt jelenti, hogy átmenetileg ne lennének szükségek. Dávidnak is voltak nehézségei, de mindig megszabadította az Úr, aki az Ő pásztora volt. Akinek nincs pásztora, az tönkre megy a problémáiban, mert az élet bajai lenyomják.

Senki nem tudja megoldani a problémáidat! Neked kell megoldanod! Ha van pásztorod, akkor megoldódik; ha nincs, akkor nem!

Máté 9:35 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.
Máté 9:36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indult rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.

Isten soha nem mondta, hogy majd csak a földi sorosod után szabadulsz meg a gondjaidtól. Tudta, hogy az ember boldog szeretne lenni már itt a földön. Ehhez viszont kell, hogy legyen Pásztorod! Csak így lesz betöltve minden szükséged.

Az elégedettség teszi az embert boldoggá. Az elégedetlen ember kemény, és másokon torolja meg a gyengeségeit, hiányait.

Békülj meg igazán Istennel! Úgy add át az életedet, hogy soha ne vedd vissza! Úgy élj vele, mint ahogy a juh él a pásztorral! Jézus Krisztus elkötelezte magát, hogy te a földi életedben se szűkölködjél! Nem lehet otthagyni a juhokat a pásztornak. Elkötelezettséget jelentett: együtt kellett élni a juhokkal.

Ha Jézus Krisztus úgy élne az életünkben, mint Kossuth Lajos vagy Ady Endre, akkor az semmit nem jelentene a számunkra. Nem tudna hatni ránk. Példának, ösztönzőnek jók ők, de nem tudnak segíteni. De Jézus Krisztus valóságosan él, nem csak allegorikusan! Sokkal valóságosabban él, mint mi. Nincs benne semmi, ami a halandóságra utal. A miénkben még van. Az Övé halhatatlan, romolhatatlan.

A sámánok az ősöket hívják mindig segítségül. Tőlük várják a szabadítást, segítséget. De ezek nem segítenek! Egyedül csak Jézus Krisztus jött vissza, és csak Ő tud segíteni! Beköltözik az ember életébe, mert a szellemét ki tudja árasztani. Amikor átadod neki az életedet, akkor nem a semminek adod át, hanem egy olyan személynek, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete

Sámuel I. könyve 31.

Saul és Jónátán halála

1. A filiszteusok pedig harcoltak Izrael ellen; és megfutamodtak Izrael emberei a filiszteusok elől és elestek halottan a Gilbóa hegyén. 2. Utolérték a filiszteusok Sáult és fiait; és megölték a filiszteusok Jónátánt, Abínádábot és Malkisúát, Sául fiait. 3. Súlyos volt a harc Sául ellen, rátaláltak az íjjal lövő emberek, és nagyon remegett a lövőktől. 4. Ekkor mondta Sául fegyverhordozójának Rántsd ki kardodat és szúrj át vele, nehogy jöjjenek a körülmetéletlenek és átszúrjanak és játékot űzzenek velem; de nem akarta a fegyverhordozója, mert nagyon félt. Erre vette Sául a kardot és belé vetette magát. 5. Midőn látta a fegyverhordozója, hogy meghalt Sául, ő is belé vetette magát a kardjába és meghalt vele együtt. 6. Így meghalt Sául meg három fia és fegyverhordozója, mind az emberei is ama napon együttesen. 7. És látták Izrael emberei, a völgyön túl és a Jordánon túl levők, hogy megfutamodtak Izrael emberei és hogy meghaltak Sául és fiai; akkor elhagyták a városokat és megfutamodtak, erre jöttek a filiszteusok és megtelepedtek bennük. 8. Volt pedig másnap, jöttek a filiszteusok, hogy kifosszák a halottakat, és találták Sáult és három fiát elesve a Gilbóa hegyén. 9. Levágták a fejét, lehúzták fegyvereit és küldték a filiszteusok országába köröskörül, hogy hírt vigyenek bálványaik házának és a népnek.10. És elhelyezték fegyvereit az Astárót házában; testét pedig kitűzték Bét-Sán falára. 11.Hallottak róla Jábés-Gileád lakói, hogy mit cselekedtek a filiszteusok Sáullal; akkor fölkelt minden vitéz ember, mentek egész éjjel és levették Sául testét és fiainak testét Bét-Sán faláról, eljutottak Jábésba és elégették őket ott. 12. Vették a csontjaikat és eltemették a tamariskfa alatt Jábésban; és böjtöltek hét napig.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 24., kedd

Georgisz - Meglátjuk-e az Urat?

Megszentelődés és a tiszta szív

A keresztények ott rontják el, hogy keverik a szentséget az erkölccsel. Van összefüggés a kettő között, de mégsem ugyanazt jelentik. Van az az ige, hogy „szentség nélkül senki nem látja meg az Urat” (Zsid 12:14) és ilyenkor a keresztények elkezdik a fügefáról a leveleket leszakítani és ’ruhát’ készíteni belőle maguknak. Itt az eredetiben az szerepel, hogy "megszentelődés nélkül..." Te hogyan szenteled meg magad?
Jézus emellett azt is mondja a Hegyi Beszédben, hogy „Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.” (Mt 5:8). Az előző igét figyelembe véve, amely szerint megszentelődés (Zsid 12:14) nélkül nem látja meg Istent senki, kiderül, hogy a megszentelődés és a tiszta szív az összefügg! Tehát a megszentelődésben lesz tiszta az ember szíve.

Ki tisztítja meg a szívet?

Péld 20:9 azt írja, „Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől?” Senki! Ez lehetetlen az embernek. Tehát ha a megszentelődés arról szól, hogy TE tisztává teszed a szíved, akkor add fel. Mert ezt senki nem tudja megtenni. Dávid a bűnbánó Zsoltárában nem véletlenül írja, hogy „tiszta szívet teremts bennem Isten”, mert Isten tud csak bennünk tiszta szívet létrehozni. Tehát a megszentelődés Istennek a munkája a te életedben. Hogyan csinálja?

A hit munkája

ApCsel 15:8-9 „… a hit által tisztítván meg azoknak szívét.”
Nekik is kérdés volt, hogyan szállt rá a Szent Szellem a pogányokra? Úgy, hogy Isten hit által tisztítja meg a pogányok szívét is. A hit, amit Isten ültet az ember életébe, az elkezdi a tisztító munkáját belül. Nekünk mit kell tenni? A hit hallásból lesz, tehát hallgatnunk kell. Mit? A hit Istennek a Beszédéből (rhemájából), kijelentéséből jön, amiben benne van a Szent Szellem ereje. Így keletkezik hit, ami megtisztítja a szívet, ami pedig a megszentelődés, ami nélkül senki nem látja meg az Urat. Isten tehát kiküldi az Igét, és ez a kijelentés bizalmat hoz létre, és a bizalom, ami létrejön, elkezdi tisztítani a szívedet és máris benne vagy a megszentelődésben. Szóval, ne bütyköld magad. Egyszerűen beülsz a gyülekezetbe, és befogadod Isten Igéjét. Ezzel már benne is vagy a megszentelődés munkájában, mert a hit az bizalom. A bizalom hallásból van, a hallás meg Isten kijelentett beszédéből.

Az igazság, amely megszentel

Jézus is azt mondta Jn 17:17: „szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd az igazság”, eredetiben: valóság, álítheia. Hogyan tud megszentelni Isten? A valósággal, ami pedig Isten Igéjén keresztül jön be, mert az maga a valóság. Az igazság a kegyelemmel jött el Jézus Krisztus által, ez az a valóság, amivel megszentel Isten és bizalom jön létre bennünk. Ez igazából azon alapszik, hogy Istennek egy kedvező hozzáállása van a személyünk felé.
Olyan emberben nem tudsz megbízni, aki holnap ellened fordul. Ez a problémája a kor keresztényeinek, hogy nem tudnak igazából bízni Istenben, és azért nincs áttörés, gyógyulás, mert nem tudnak hinni, hogy Isten kedvezően viszonyul hozzájuk. Istennek a kedvező magatartása váltja ki a bizalmat, hogy ’bízhat Istenben, mert soha nem fog ellene fordulni’. Ilyenkor az ember nagyon könnyen meg tud gyógyulni, mert megbízik Istenben. Miért bízhatunk meg Istenben? Mert saját Fiának nem kedvezett értünk! Isten azzal fejezte ki, hogy megbízható és támaszkodhatunk rá, mert az egyszülött gyermekét adta, ezért rátámaszkodhatunk, amikor szükségben van az ember.
Nem kell nagyot hinned Istenben, hogy valamit megkapj, hiszen a megtérésedkor már megbízhatónak tartottad Őt, mivel a saját Fiát adta oda érted, és ezzel mutatta meg számodra, hogyan viszonyul hozzád. Tehát bizalom alapján át tudod venni, amire szükséged van. Ezt nem kell erőltetned magadban, egyszerűen megbízol benne. Bizalom alapján működik!

Sámuel I. könyve 30.

Dávid üldözi az Ámálékitákat

1. Volt pedig, mikor megérkeztek Dávid és emberei Cziklágba a harmadik napon – az amálékiek pedig portyáztak volt a Délvidéken és Cziklág ellen, megverték Cziklágot és elégették tűzben, 2.fogságba ejtették a benne levő asszonyokat, aprajától nagyjáig, nem öltek meg senkit; elvitték és útjukra mentek- 3. bement Dávid meg emberei a városba, és íme, el van égetve tűzben, asszonyaik pedig, fiaik és leányaik fogságba vitettek. 4. Ekkor fölemelte Dávid meg a nép, mely vele volt, hangjukat és sírtak, amíg nem volt bennük erő sírásra. 5. Dávid két felesége is fogságba vitetett: a Jizreélbeli Achinóám és Abígájil, a Karmellbeli Nábál felesége. 6. És nagyon megszorult Dávid, mert azt mondta a nép, hogy megkövezi, mert elkeseredett az egész népnek lelke, kiki fiai és leányai miatt. De megbátorodott Dávid az Örökkévalóban, Istenében. 

7. És szólt Dávid Ebjátár paphoz, Achímélekh fiához: Hozd ide, kérlek, nekem az éfódot. És odavitte Ebjátár az éfódot Dávidhoz. 8. És megkérdezte Dávid az Örökkévalót, mondván: Üldözzem e csapatot, utolérem-e? Mondta neki: Üldözd, mert utol fogod érni és menteni is fogsz. 9. Ekkor ment Dávid, ő és a vele levő hatszáz ember és eljutottak a Beszór patakjáig; egy részük ott maradt. 10. Üldözésre indult ugyanis Dávid, ő meg négyszáz ember, és ottmaradt kétszáz ember, kik el voltak fáradva úgy, hogy nem kelhettek át a Bészór patakján. 11. Találtak egy egyiptomi embert a mezőn és vitték őt Dávidhoz, adtak neki kenyeret, és ő evett, és vizet adtak neki inni. 12. És adtak neki egy darab fügelepényt és két aszú szőlőlepényt, evett és visszatért hozzá a lelke, mert nem evett kenyeret és nem ivott vizet három nap és három éjjel. 13. És mondta neki Dávid: Kié vagy és honnan való vagy? Mondta: Egyiptomi fiú vagyok, egy amáléki embernek szolgája; és elhagyott az uram, mert megbetegedtem ma harmadnapja. 14. Mi portyáztunk a keréti délvidékén és a Jehúdáén és Káléb délvidékén; Cziklágot pedig fölgyújtottuk tűzben. 15. És szólt hozzá Dávid: Levezetsz-e ama csapathoz? Mondta: Esküdjél nekem Istenre, hogy meg nem ölsz és hogy nem szolgáltatsz ki uram kezébe, akkor levezetlek ama csapathoz. 

16. Levezette és íme elterülve voltak az egész vidék színén, ettek, ittak és ünnepet ültek azon egész nagy zsákmány miatt, melyet elvittek a filiszteusok országából és Jehúda országából. 17. És megverte Dávid őket alkonyattól másnap estig és nem menekült közülük senki, hanem csak négyszáz legény, kik a tevékre ültek és megfutamodtak. 18. Így megmentett Dávid mindent, amit elvittek az amálékiek; két feleségét is megmentette Dávid. 19. És nem hiányzott nekik senki aprajától nagyjáig, sem fiúk, sem leányok, sem a zsákmányból semmi mind abból amit elvittek volt; mindent visszahozott Dávid. 20. Vette Dávid mind a juhokat és a marhát; hajtották ama jószág előtt és mondták: Ez Dávid zsákmánya.21. Midőn eljutott Dávid a kétszáz emberhez, kik el voltak fáradva, hogy nem mehettek Dávid után és maradni engedték a Beszór patakjainál, kimentek Dávid elejébe és a vele levő nép elejébe; s odalépett Dávid a néphez és megkérdezte őket békéjük felől. 22. Ekkor megszólalt minden gonosz és alávaló ember azon emberek közül, kik Dáviddal mentek volt, és mondták: Mivelhogy nem jöttek velem, nem adunk nekik a zsákmányból, melyet megmentettünk; hanem kiki a feleségét és gyermekeit vezessék el és menjenek. 23. De mondta Dávid: Ne cselekedjetek így, testvéreim; azt amit nekünk adott az Örökkévaló, midőn megőrzött bennünket és kezünkbe adta azon csapatot, mely ellenünk jött! 24. Ugyan ki fog rátok hallgatni e dologban? Hanem amilyen a része annak, ki a háborúba vonult, olyan a része annak, ki a poggyász mellett maradt: egyaránt osztozkodnak. 

25. És így volt attól a naptól fogva; megtette törvénynek és jognak Izrael számára mind e mai napig. 26. Midőn Dávid Cziklágba érkezett, szétküldött a zsákmányból Jehúda véneinek, az ő barátainak, mondván: Íme ajándék számotokra az Örökkévaló ellenségeinek zsákmányából. 27. A Bét-Élben levőknek, a Rámót-Négebben s levőknek és a Jattérban levőknek;28. az Aróérban levőknek és a Szifmótban levőknek és az Estemóában levőknek; 29. a Rákhálban levőknek, a jerachmeéli városaiban levőknek és a kéni városaiban levőknek; 30. a Chormában levőknek, a Kór-Ásánban levőknek és az Atákhban levőknek; 31. a Chebrónban levőknek, meg mind a helységeknek, ahol járt Dávid, ő meg emberei.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 23., hétfő

Rod Parsley - A Kereszt 20.

Most kövessük a gúnyolódó, átkozódó tömeget Pilátus házához. A római törvény úgy rendelkezett, hogy Olaszországon kívül csak egy római meghatalmazott ítélhetett valakit kereszt általi halálra. Pontosan ezért jegyezték fel az Evangéliumok, hogyan küldte Poncius Pilátus a júdeai tartomány helytartója Jézust Heródes Antipáshoz Jézus szülőföldjének, Galileának regionális vezetőjéhez és Heródes hogyan küldte az Urat vissza. Ez a körút körülbelül négy kilométer gyaloglást jelentett felfoghatatlan mértékű bántalmazások közepette. 

Jézus semmit sem aludt. Arca tele volt véraláfutással és megduzzadt a verésektől. A haematidrosis miatt bőre valószínűleg fájdalmasan érzékeny volt. Ahogy a római jog azt előírja, ha a vádlottat bűnösnek találják és keresztre-feszítés általi halálra ítélik, akkor a folyamatot egy Carnifix Serarum (szó szerint a "hús átszegező") néven ismert keresztre-feszítő szakembernek kell felügyelnie. A római joggal szigorú összhangban Pilátus arra utasítja Jézust, hogy a tényleges keresztre-feszítés előfutára legyen. Ahogy ott megrökönyödve állunk, csendesen nézzük a nézelődők tömegét, akik az Isten Fiát - aki olyan erővel és költőien beszélt arról ahogy Isten szépséggel ruházza fel a mező liliomait - most meztelenre vetkőztetik. 

Jézus kénytelen szembesülni egy hatalmas kőoszloppal és bőrpántokat erősítenek a csuklójára, amely lehetővé teszi a katonák számára, hogy megnyújtsák szeretett karjait körbefonván a követ - amelyek elég erősek ahhoz, hogy megállítsák a viharos tengert, és olyan gyengédek, hogy megtartsák a kisgyermekeket az oszlop görbületén, - ezáltal megnyújtva hátán a bőrét. Az átkozott ostor több bőrszalagból áll, amelyek egy sor kőgyöngyből vagy fémgolyókból állnak, periodikusan elosztva az egyes szálak hosszában. Az egyes szalagok csúcsán vágott juhcsont szaggatott töredéke látható borotvaélesre faragva. Az ostor forgatója szakértője szörnyű mesterségének - arra van kiképezve, hogy maximális fájdalmat és kárt okozzon, anélkül, hogy megölné az áldozatot. A "bűnözőnek" életben kell maradnia és magánál kell lenni, amikor keresztre feszítik. Csak akkor érheti el a keresztre feszítés a tervezett hatást a szemlélőknél. 

Ahogy a korbácsolás elkezdődik nemcsak a hátát és az oldalát verik annak, Akinek az érintése meggyógyította a vakokat, hanem a fenék és a lábak is megfelelő figyelmet kapnak. Néhányan a nézők közül, akik sok ilyen korbácsolást láttak már morogni kezdenek. Ez most valami egészen más - mondják. A korbácsolást végző férfi általában közönyös... majd-nemhogy unatkozik. De ezen a napon egy láthatatlan erő úgy tűnik, hogy kihozta belőle az állatot feltöltve dühvel és bosszúálló örömmel. Néhányan hangosan gondolkodnak, hogy a Hús Átszegezőnek vajon marad-e valami élő, amivel dolgozni tud majd. Végül is hirtelen vége. Az oszlop alapja körül összegyűlt vér mennyisége elképesztő. A több tucat ököllel mért ütéstől felduzzadt átható szemei, részben gyökerestül kitépett szakálla és a korbácsolás pusztító hatása lényegében felismerhetetlenné tette a Názáreti Jézust. De ez még csak a kezdet volt. Látjuk, hogy a tömegből egy néző valamit átad az egyik katonának. Egy bíbor köntöst és egy tövis koronát, mindegyik nevetségessé téve a gondolatot, hogy Dávid király közvetlen leszármazottja anyján, Márián keresztül lehet Júda jogarának jogszerű hordozója.

Fordította: Nagy Andrea

Sámuel I. könyve 29.

1. Összegyűjtötték a filiszteusok egész táborukat Afékba, Izrael pedig táborozott a forrás mellett, mely Jizreélnél van. 2. A filiszteusok fejedelmei vonultak százak szerint és ezrek szerint; Dávid pedig és emberei utoljára vonultak Ákhíssal. 3. Ekkor mondták a filiszteusok vezérei: Mire valók ezek a héberek? Szólt Akhís a filiszteusok vezéreihez: Hiszen ez Dávid, Sáulnak, Izrael királyának szolgája, ki nálam van immár napok vagy már évek óta és nem találtam rajta semmit azon naptól fogva, hogy átszökött, mind e mai napig. 4. Megharagudtak rá a filiszteusok vezérei és mondták neki a filiszteusok vezérei: Küldd vissza ez embert, hogy visszamenjen helyére, ahova rendelted, s ne vonuljon velünk a háborúba, hogy ne legyen nekünk akadályozóúl a háborúban, hisz mivel teheti ez magát kedvessé az uránál, nem amaz emberek fejeivel-e? 5. Nem ez a Dávid, kiről énekeltek körtáncban, mondván: megverte Sául ezreit, Dávid meg tízezreit? 6. Erre hívta Ákhís Dávidot és szólt hozzá: Él az Örökkévaló, bizony becsületes vagy és jónak tetszik szemeimben, hogy velem ki és bevonulsz a táborban, mert nem találtam rajtad rosszat azon naptól fogva, hogy hozzám jöttél mind e mai napig; de a fejedelmek szemeiben nem tetszel jónak. 7. Most tehát térj vissza és menj békével, hogy rosszat ne tégy a filiszteusok fejedelmeinek szemeiben. 8. Szólt Dávid Ákhíshoz: Ugyan mit tettem és mit találtál szolgádon azon naptól fogva, hogy előtted vagyok mind e mai napig, hogy ne menjek és harcoljak uramnak, a királynak ellenségei ellen? 9.Felelt Ákhís és szólt Dávidhoz: Tudom, hogy jónak tetszel szemeimben mint Isten angyala; csakhogy a filiszteusok vezérei mondták ne vonuljon velünk a háborúba. 10. Most tehát, kelj föl korán reggel te meg urad szolgái, akik veled jöttek; keljetek föl korán reggel és amint rátok virrad, menjetek. 11. És korán fölkelt Dávid, ő meg emberei, hogy menjenek reggel és visszatérjenek a filiszteusok országába. A filiszteusok pedig fölvonultak Jizreélbe.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 19., csütörtök

David Wilkerson - Bátorság az Isten jelenlétébe való belépéshez 5.

Mindez érthetetlen lesz számunkra, amíg életünket teljesen át nem adjuk az Isten Igéjében lévő erőnek

Mint Krisztus követői, Isten szavát el kell fogadnunk mint igazságot, amikor kijelenti rólunk, hogy mi kik vagyunk. Az „óember” az, aki még mindig próbálja Istent kielégíteni tetteivel, munkáival. Az ilyen ember utálja a bűnt, nem akarja megbántani Istent, mégis öntudata állandóan kárhozatban tartja. Így megígéri, hogy a bűn problémáján túl fogja tenni magát: „Meg fogok változni! Ma elkezdek harcolni bűneim ellen akármibe is fog ez kerülni. Azt akarom, hogy Isten lássa, hogy milyen komolyan próbálkozom.”

Az ilyen ember sok könnyet és izzadtságot visz az Úrhoz. Imádkozik és böjtöl, hogy bebizonyítsa Istennek, hogy szíve jó. Képes ellenállni a bűnnek és azt mondja magának: „Ha képes vagyok így élni egy napig, miért ne lehetne két napig? Miért ne három vagy négy napig, vagy egy hétig?” A hónap vége felé jól érzi magát és meg van győződve arról, hogy jó úton halad a szabadság felé.

De hirtelen a régi bűn előkerül és ez az ember mélyen elkeseredik. A kör kezdődik előröl. Az ilyen ember mintha egy futófelületen lenne és képtelen lelépni.

Soha ne legyen így velünk! Az óemberünk Krisztussal lett megfeszítve Isten szemében, meghalt. Pál azt mondja, hogy az óember a keresztnél halottnak lett nyilvánítva. Jézus vitte magával a sírba az óembert ahol az halottan és elfeledve maradt. Amint a tékozló fiú apja nem fordította figyelmét a régi fiú mivoltára, ugyanígy Isten ezt mondja: „Nem ismerem el és nem foglalkozom az óemberrel. Csak egy embert ismerek el és ez a Fiam, Jézus Krisztus és mindazok akik Őbenne vannak hit által.”

Hát ki az „új ember”?

Az új ember feladott minden reményt arra, hogy Isten tetszését elnyerje testi igyekezetei által. Meghalt a régi életmód szerint élni. És hit által látja, hogy az egyetlen mód arra, hogy az Atyának örömöt okozzon, az, hogy Krisztus kell hogy mindene legyen. Megérti, hogy Isten csakis egyet ismer el; Krisztust és mindazokat akik benne vannak.

Az új ember csak hit által él. „Az igaz hit által él.” Teljesen hisz Isten szavának, és csakis arra támaszkodik. Minden szükségletének forrása egyedül Krisztus lett és ez elégséges. Hisz abban amit Isten mond, „Óembered halott és életed el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben.” Talán nem érzi ezt, vagy nem érti meg, de nem fog az Atya szerető szavával vitatkozni. Elfogadja hittel és hiszi, hogy az Úr hűséges lesz szavához.

És így az Atya gyönyörűséggel van eltelve! És kijelenti: „ Ez az én szeretett Fiam akiben én gyönyörködöm. Ti vagytok az Ő teste és Ő a fej. Így benned is gyönyörködöm. Mindent amit Fiamnak adtam, a tietek is, az Ő teljessége a tiétek is.”

Így néznek ki azok akik bizalommal lépnek be Isten jelenlétébe!

Dicsőség az Ő Szent Nevének!

Sámuel I. könyve 28.

Saul felidézteti Sámuelt

1. És volt ama napokban, összegyűjtötték a filiszteusok táborukat hadra, hogy harcoljanak Izrael ellen. Ekkor szólt Ákhís Dávidhoz: Tudnod kell, hogy velem vonulsz ki a táborba, te meg embereid.2. Szólt Dávid Ákhíshoz: Ezért majd megtudod, mit fog cselekedni szolgád. És szólt Ákhís Dávidhoz: Ezért fejem őrévé teszlek minden időben. 3. Sámuel meghalt volt és gyászt tartott érte egész Izrael és eltemették őt Rámában, a városában; Sául pedig eltávolította volt a szellemidézőket és a halottjósokat az országból. 4. Összegyűltek a filiszteusok, eljöttek és táboroztak Súnémban; erre összegyűjtötte Sául egész Izraelt és táboroztak a Gilbóán. 5. Midőn látta Sául a filiszteusok táborát, megfélemlett és nagyon remegett a szíve. 6. Megkérdezte Sául az Örökkévalót, de nem felelt neki az Örökkévaló sem álmokkal, sem az úrimmal, sem a prófétákkal.7. Ekkor mondta Sául a szolgáinak: Keressetek nekem egy szellemidéző asszonyt, hadd menjek hozzá és kérdezzem meg. Szóltak hozzá a szolgái: Íme, van egy szellemidéző asszony Én-Dórban.8. 

És elmásította magát Sául, felöltött más ruhát és elment, ő meg két ember vele, és odamentek az asszonyhoz éjjel; és mondta: Jósolj nekem, kérlek, szellemidézéssel és hozd föl nekem, kit neked mondani fogok. 9. Szólt hozzá az asszony: Íme, te tudod, mit tett Sául, hogy kiirtotta a szellemidézőket és halottjósokat az országból; miért akarod hát tőrbe ejteni lelkemet, hogy megölj? 10. S esküdött neki Sául az Örökkévalóra, mondván: Él az Örökkévaló, nem fog téged bűn érni e dologban. 11. És mondta az asszony: Kit hozzak föl neked? Mondta: Sámuelt hozd föl nekem. 12. Midőn meglátta az asszony Sámuelt, fölkiáltott hangosan; és szólt az asszony Sáulhoz, mondván: Miért csaltál meg, hiszen te vagy Sául! 13. És mondta neki a király: Ne félj, mert mit láttál? Szólt az asszony Sáulhoz: Isteni lényt láttam feljönni a földből. 14. És mondta neki: Mi az alakja? Mondta: Öreg férfi jön föl, köpenybe burkolózva. És megtudta Sául, hogy Sámuel az; meghajtotta magát arccal földre és leborult. 15. És szólt Sámuel Sáulhoz: Mért háborítottál, fölhozatván engem? Mondta Sául: Meg vagyok szorulva nagyon, a filiszteusok ugyanis harcolnak ellenem és Isten eltávozott tőlem és nem felelt már nekem sem a próféták által, sem álmokkal; hívtalak tehát, hogy tudasd velem, mit tegyek. 16. És mondta Sámuel: Minek is kérdezel, holott az Örökkévaló eltávozott tőled és ellenséged lett? 

17. És tett vele az Örökkévaló, amint szólt általam: elszakította az Örökkévaló a királyságot kezedből és adta társadnak, Dávidnak. 18. Mivel nem hallgattál az Örökkévaló szavára és nem hajtottad végre föllobbant haragját Amáléken, azért ezt a dolgot cselekedte veled az Örökkévaló e mai napon. 19. Adni fogja az Örökkévaló Izraelt is veled együtt a filiszteusok kezébe, és holnap te és fiaid velem vagytok; Izrael táborát is adni fogja az Örökkévaló a filiszteusok kezébe. 20. Ekkor sietett Sául és földre vetette magát egész termetével és nagyon félt Sámuel szavai miatt; erő sem volt benne, mert nem evett kenyeret egésznap és egész éjjel. 21. És jött az asszony Sáulhoz és látta, hogy nagyon megrémült; ekkor szólt hozzá: Íme hallgatott szolgálód a szavadra, tenyeremre tettem lelkemet, hallgattam szavaidra, melyeket szóltál hozzám. 22. Most tehát hallgass, kérlek, te is szolgálód szavára, hadd tegyek eléd egy darab kenyeret és egyél, hogy legyen benned erő, midőn majd mész az úton. 23. De vonakodott és mondta: Nem eszem. De unszolták őt szolgái és az asszony is, és hallgatott szavukra; fölkelt a földről és leült az ágyra. 24. Az asszonynak pedig volt egy hízlalt borjúja a házban, és sietett és levágta; majd vett lisztet, meggyúrta és megsütötte kovásztalan kenyérré. 25. Odavitte Sául elé és szolgái elé és ettek; erre fölkeltek és elmentek azon éjjel.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 18., szerda

Ruff Tibor - A kézműves. Befejező részlet

Milyen egy boldog ember?

Pl. van ilyen mondás is, hogy „madarat lehet vele fogatni”. Istenben nincs semmi frusztráltság. Nekünk nagyon nehéz ezt elképzelni, mert mi tele vagyunk frusztrációval, de értsd meg, Ő nem frusztrált, - Ő bármit meg tud csinálni amit akar. Sokszor a hitünk azért gyenge, mert amikor feltekintünk Isten felé, egy ilyen szörny kép jelenik meg, haragos, ideges, nagyon mérges, elégedetlen, szomorú, hűvös lény. De ez nem az Isten, akit te ilyenkor látsz!! Isten egy boldog lény! Kimész a természetbe, ott ezt megérted, a városba soha nem fogod megérteni, mert a város a frusztráció beton emlékműve! A zsidóságban kötelező azt mondani, ha megszagolnak egy rozmaringot vagy mentát, hogy: „Áldott légy Örökkévaló, világmindenség királya, aki illatos növényeket teremtettél!"  Ha haszonelvű lenne, nem találta volna ki a rozmaring illatát, mert ennek az illatnak semmi haszna nincsen, ez egyszerűen jó! 

A kereszténységben a vallásosság az elmúlt 2000 éve alatt, először a katolicizmus jeleskedett abban, hogy Jézus Krisztus keresztjét kőbe és fémekbe öntve tette az emberek elé, amitől az emberek bálványimádásba kerültek, és egy olyan Istent láttak maguk előtt az emberek, aki szenved. Holott Jézus csak órákat volt a kereszten, és azóta a Mennyben van, a világmindenség trónszékén ül. Övé minden hatalom, és minden erő! Ő sem frusztrált.

Amire haragszik, amit nem akar, hogy legyen,  azt megsemmisíti egy pillanat alatt. Ő ha haragszik ez nem ellentétes az ő boldogságával. Amikor fegyelmez, akkor Ő szeretetből fegyelmez, de csak azért, hogy kihozza belőlünk a legjobbat. Amikor egy olyan megpróbáltatásban vagy, hogy úgy érzed ezt nem tudod elviselni, Ő azt üzeni, hogy "nemcsak el tudod viselni, de ki is tudsz jönni belőle, de nem kell annyit nyafogni!"

A katolikusok és a protestánsok isten-képét (több száz éven át) meghamisították. Egy szomorú, frusztrált, depressziós, állandóan dühöngő, haragvó, elégedetlen, büntető Isten képet állítottak az emberek elé. És persze egy hívő, ha ez él benne, amikor Isten elé járul, akkor persze, hogy nem mer semmit kérni, vagy ha kér is, fél, hogy meg lett-e hallgatva. Mert az a lény akit lát, az nem jó.

Magunknak is tartozunk annyival, hogy ilyen istent ne imádjunk. Idegen isten jelenti, hogy nem a Biblia Istene, de azt is jelenti, hogy a szívünktől is idegen. Azért ne imádj idegen istent, mert ha te egy olyan istent imádsz akit nem tudsz szívedből imádni, egy olyan isten-képet imádsz aki valójában nem is szerethető és te mégis vallásos kényszerérzésből, törvénykező szörnyeteget imádsz, akkor az a te problémád!

Miért imádsz olyat, ami idegen a szívedtől? Holott a mi Istenünk a te szívedtől nem idegen! Csak azt imádd, akiről érzed a jóságát! Ő az Isten! Ő JÓ!

"Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!" (Zsolt 100,5)

A mi Istenünk jó, kegyelmes Isten, és boldog Isten!

Isten áldjon meg benneteket!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete (2016)

Sámuel I. könyve 27.

Dávid a filiszteusoknál

1. Mondta Dávid a szívében: Még elpusztulhatok egy napon Sául keze által; nincsen számomra jobb, mint hogy elmeneküljek a filiszteusok országába, majd lemond rólam Sául, hogy keressen engem Izrael egész határában, és így megmenekülök kezéből. 2. Fölkelt tehát Dávid és átvonult ő meg a vele levő hatszáz ember Ákhíshoz, Máókh fiához, Gát királyához. 3. És maradt Dávid Ákhísnál Gátban, ő meg emberei, kiki a házával, Dávid és két felesége, a Jizreélbeli Achinóam és a Karmellbeli Abígájil, Nábál felesége. 4. Tudtára adták Sáulnak, hogy elszökött Dávid Gátba; akkor többé már nem kereste őt. 5. És szólt Dávid Ákhíshoz: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben, adjanak helyet nekem a vidéki városok egyikében, hadd lakjam ott: minek lakjék szolgád veled együtt a király városban? 6. Erre adta neki Ákhís ama napon Cziklágot; azért lett Cziklág Jehúda királyaié mind e mai napig. 7. Volt pedig a napok száma, hogy lakott Dávid a filiszteusok vidékén egy év és négy hónap. 8. Vonult Dávid meg emberei és portyáztak a gesúri, a gizri és az amáléki ellen, mert ezek voltak az ország lakossága ősidőtől fogva Súr felé egészen Egyiptom országáig.9. És megverte Dávid amaz országot, nem hagyott életben sem férfit, sem nőt és elvitt juhot, marhát, szamarakat, tevéket és ruhákat, ekkor visszatért és Ákhíshoz ment; 10. és mondta Ákhís: Merre portyáztatok ma? Mondta Dávid: Jehúda délvidékén, a jerachmeéli délvidékén és a kéni délvidékén. 11. Sem férfiút, sem asszonyt nem hagyott Dávid életben, hogy Gátba vitte volna, mert mondta: hogy meg ne jelentsék rólunk, mondván: Így tett Dávid és ilyen a módja az egész időben, hogy lakott a filiszteusok vidékén. 12. És megbízott Ákhís Dávidban, mondván: Rossz hírbe keveredett népénél Izraelnél és majd lesz nekem örök szolgául.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. július 17., kedd

Hack Péter - Az ima ereje és fontossága

Gera Zoltán a napokban jelentette be visszavonulását. Élete és pályafutása nagyon szép példája az Istennel járó alázatos ember sikerének. Ő maga is úgy látja, hogy mindent, amit elért, Istennek köszönheti, és eredményeit nem érhette volna el rendszeres imádkozás nélkül.

A gyülekezeti közösségnek nagy előnye, hogy ki lehet építeni baráti kapcsolatokat, és a barátok, testvérek gyakran egymástól kapnak segítséget.

JÓ A TESTVÉRI KÖZÖSSÉG, DE A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA AZ IGE ELSŐKÉNT EMLÍTI AZ IMÁDKOZÁST.

„Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.”

Jakab levele az ima erejéről Illést hozza fel példának. Illés idejében a rossz uralkodók – Akháb és Jézabel – miatt az egész nemzetre kiterjedt a szenvedés. Bevezették Baál kultuszát, és üldözték az Úr szolgáit. Ekkor a próféta először azért imádkozott, hogy ne legyen eső; aztán pedig azért, hogy legyen. Isten ugyanis világossá akarta tenni a nép számára, hogy Ő minden fölött Úr. Baál papjaival pedig versenyre kelt, melyik isten az imameghallgató, és kinek az áldozatára jön le égi tűz. A nép meg is értette, és egy emberként kiáltotta, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten!

Jézus fontosnak tartotta, hogy az emberek egyénileg is kezdjenek el imádkozni, és Istentől várják a segítséget a problémájukra. Azt mondta: „Legyen hitetek Istenben!” Feltétlen hitre van szükségünk. Kérhetjük nehéz helyzetünkben a megoldást, de csak Isten akaratával összhangban. Jézus a Máté evangélium 6. részében tanít a belső szobáról, ahol az Atya titkon néz. Az imádkozás nem egy külsődleges testi cselekedet, amivel valaki az emberek tetszését nyeri el, hanem bensőséges, személyes kapcsolat az Úrral.

JÉZUS MAGA IS RENDSZERESEN FÉLREVONULT, IMÁDKOZOTT. NEM NAGYOBB A TANÍTVÁNY A MESTERÉNÉL. HA NEKI SZÜKSÉGE VOLT AZ IMÁRA, NEKÜNK SOKKAL INKÁBB.

A Gecsemáné kertben a világtörténelem legnagyobb szellemi konfliktusa zajlott le, amelynek tétje az egész emberiség jövője volt, ezen belül a mi sorsunk is ott dőlt el. Ebben a helyzetben Jézus – noha Ő egy az Atyával – leborult Atyja előtt. Az Isten keresése tehát nem lehetséges másképpen, csakis alázattal. Imádkozáskor kifejezi az ember, hogy Istent mindenhatónak tartja, Aki képes segítséget nyújtani nehéz helyzetében.

AKI KEVÉS DOLGOT KÉR ISTENTŐL, AZ SOK ROSSZ DÖNTÉST FOG HOZNI.

Az imádkozást nem „bevásárlólista” átadásaként kell elképzelni; ezért ne elégedjünk meg azzal, hogy felsoroljuk Istennek a kívánságainkat. Isten megszabadított minket a régi, bűnös természetünkből, ezért azt várja, hogy ne legyenek más isteneink rajta kívül, csak Ő legyen az Istenünk, tőle kérjünk és szóljunk Hozzá rendszeresen; kérjük és várjuk az Ő segítségét. Jó példa lehet előttünk az, hogy az apostolok minden válsághelyzetben imádkoztak, és nem emberektől várták a segítséget.

JÉZUS AZT TANÍTOTTA, HOGY IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK HÁBORGATNAK MINKET, ELLENSÉGEINKET, ÜLDÖZŐINKET ÁLDJUK ÉS NE ÁTKOZZUK.

Aki ezt teszi, az biztosan jól jár, mert ha az illető megtér, akkor ez a nyereség; ha nem, akkor a kimondott áldása reá száll vissza.

Jeremiás próféta a városunkért mondott imákra szólított fel. Dániel próféta imája követendő példa, aki alázattal járult Isten elé, megvallva önmaga és nemzete bűneit. Dániel nem kérte számon Istenen azt, hogy az áldás ígérete ellenére fogságba kerültek, mert tudta, hogy Isten igazságos, és ők a bűneik miatt jutottak nehéz helyzetbe. Azt is tudta viszont, hogy Isten az igazságossága mellett irgalmas is, és erre a tulajdonságára hivatkozott. Arra is példát mutatott Dániel, hogy az imádkozás után a válaszra is figyelni kell. Ennek egy hatásos eszköze a nyelveken szólás, amikor az illető titkos dolgokat szól Istennek. Ami ilyenkor a szellemből gondolati szintre feljut, és egyre világosabb, egyre nagyobb a békességünk benne, az a válasz, arra kell figyelnünk.

A MI ISTENÜNK HŰSÉGES ÉS IMAMEGHALLGATÓ: AZ Ő SZEMEI AZ IGAZAKON VANNAK ÉS FÜLEI AZOK KÖNYÖRGÉSÉN.

A házaspárok nagyon jó helyzetben vannak, mert ha együtt imádkoznak, akkor máris betöltik azt a feltételt, hogy ha ketten vagy hárman egybegyűlnek Jézus Krisztus nevében, akkor Ő jelen van közöttük.

PÁL APOSTOL ARRA SZÓLÍTJA FEL A HÍVŐKET, HOGY MINDIG ÖRÜLJENEK ÉS SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZANAK.

„Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.”

Ennek megvalósításához meg kell érteni az imádkozás lényegét, ami közösséget, folyamatos kommunikációt, vezetést jelent. Jó beilleszteni az életidőnkbe az imádkozást egyéni és családi szinten is. Az imádkozás életforma tud lenni. Ezt megtapasztalhatják azok, akik Izraelben járnak, hiszen a zsidó emberek – noha nem Jézus Krisztus nevében és nem Szent Szellem által – rendszeresen imádkoznak minden élethelyzetben.

JÉZUS AZT TANÍTOTTA, HOGY AZ ATYÁHOZ KELL IMÁDKOZNI, AZ Ő NEVÉBEN ÉS A SZENT SZELLEM ÁLTAL.

Ő hozza fel azokat a témákat, amiket érdemes Isten elé vinni. Amit szellemben kezdtünk el, szellemben is folytassuk. Imádkozó életet éljünk!

ELHANGZOTT IGÉK:
Jakab apostol levele 5:13-18
Márk evangéliuma 14:17; 21-26; 13:32
Máté evangéliuma 26:35-41
Lukács evangéliuma 6:28
Dániel próféta könyve 9:3-23
Thesszalonikai I. levél 5:16-18
János evangéliuma 4:24
Galata 3:3-5

Hrabovszki György jegyzete

2018. július 16., hétfő

Balogh Mihály - Te vagy az akiből élet árad

Ruff Tibor - A kézműves 4. részlet

Prd 9,10-11 "No azért egyed vígassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat; mert immár kedvesek Istennek a te cselekedetid! A te ruháid mindenkor legyenek fejérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiábavaló életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiábavalóságodnak minden napjaiban; mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melylyel munkálódol a nap alatt."

Egyed a kenyered vigassággal, igyad a borodat vigassággal, mindig mosakodj meg rendesen, kend meg a fejedet, öltözz fehér ruhákba (tisztaságot jelenti! szellemileg és testileg is), éld életedet a te feleségeddel, akit te szeretsz a te hiába való életed mindennapján, mert ez a te léted az ég alatt itt a földön.

Valójában az emberi létezésnek nem a munka az értelme. Azért dolgozunk, hogy utána 1 napot pihenhessünk, vagy azért pihenünk, hogy utána dolgozhassunk? Aki erre azt válaszolja, hogy azért pihenünk, hogy utána dolgozhassunk – ne haragudjatok meg ezért – de az nem is ismeri Istent! Az egy munkamániás! Valójában a hét a szombatért van, nem 6 szent munkanap utána egy pihenőnap, hogy lehessen 6 szent munkanap. Nem a munkanap szent, hanem a pihenőnap. Nem azért pihenünk, hogy legyen erőnk dolgozni, hanem azért dolgozunk, hogy néha pihenhessünk. A pihenésben van a létezés értelme, és nem a munkában. Aki a munkába helyezi a létezésének az értelmét, az egy függő ember. Vigyázat! Ez már „munkaholizmus” – munkafüggőség! (van drog- alkohol- cigaretta-porno stb. függőségek, melyek nem hoznak hasznot. A munka hasznot hajt, de közben tönkreteszi az ember magát, és másokat is ezzel a hozzáállással.

A teremtett dolgokban látható Isten. „Mert ami az Isten felől tudható nyilván van közöttük; mert az Isten megjelentette nékik: Mert ami Istenben található, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik.” (Róma 1,19-20) A teremtett világ szemléletéből, öt érzékszervvel történő meglátásából, és az ezen való gondolkodásból – megértésből – meglátható (a görög úgy fogalmaz: ami csak láthatatlan Istenben az minden meglátható a teremtett világból!) A teremtett világ egy olyan kinyilatkoztatást ad Istenről, amelynek minden eleme tanít. A fák, az egek, nap, hold a csillagok, állatok, növények stb. Mindent a Logosz hozott létre, és minden magán viseli a Logosz „keze”nyomát.

"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat." (Zsolt 19,2) 

Ezért aki a városban él, és soha nem megy ki a természetbe, ezért is veszíti el a helyes Isten-képet. A városban mindig azt látod, amit az emberek hoztak létre: utak, házak, autók, drótok. Ezt mind emberek csinálták, emberek keze művei, ezért a városban azt láthatod meg, hogy milyen az ember. Ha azt szeretnéd meglátni, hogy Isten milyen, akkor menj ki a mezőre, ülj le, és nézegesd azt, amit Ő csinált, és gondolkodj el rajta, hogy milyen lény az, aki ezt csinálta?! Gondolkodj el Istenről!

Mt. 6,26-33: „Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogy nem az eledel, és a test hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” (Salamon könyveket írt a növényekről, de nem biológiai könyveket, hanem arról szóltak, hogy Isten teremtéséről mit tanítanak ezek!)

Elmentél? Megnézted? Tanulmányoztad? Meghallgattad a madarakat? Ha kiülsz a mezőre láthatod a virágokat, mennyiféle szirom, mennyiféle szín meg, erezet, bibék, formák. Az evolucionisták kitalálnak mindenfélét, hogy cáfolják Isten alkotásait. Pl. azért van, hogy a rovarok jobban megtalálják a beporzáshoz. Ahhoz elég lenne sárga négyzeteket rakni a mezőre, ehhez nem kell iszonyú részletes erezeteket csinálni. Ugyan így vannak a madarak, hallgasd meg a csicsergést. Erre is azt mondják, hogy csak párzás idején dalol a fülemüle. A fülemüle több szólamban tud énekelni! Soha nem énekli ugyanazt! Minden sor amit énekel más! https://www.youtube.com/watch?v=xsqr2RJ-bgo 

 Személyesen tapasztaltam, hogy éjszaka a legintenzívebb, éjjel, a legnagyobb viharban, éjjel kettőkor, villámok, és mennydörgésekkor, mindegyik rázendített - három szólamban! Ezt tanúsíthatom! Nem igaz, hogy haszonelvűség vezérli! Nem igaz, a német protestánsok felfogása sem, és a kálvinisták felfogása sem, - Istent haszonelvűnek, haszon orientáltnak látják - hogy mindez csak „haszonelvűségből” történik. Nem minden a haszonelvűség. A világmindenség játék. A teremtésben játék is van. Sőt lényegét tekintve ez az Isten boldogságának a kivetítése. „A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bízatott.” (1Tim. 1,11).

Sehol máshol nincs leírva így a bibliában, csak az 1Tim-ban, nyilván, Pál ekkor kapott erről egy látást, ezért ily erősen ki akarta ezt fejezni. Isten boldog, és a boldogságának van egy kisugárzása, ragyogása. A boldogsága ragyog! És ennek a ragyogásának, dicsőségének van egy örömhíre: Isten boldog, a boldogsága kiárad és ez maga az evangélium!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete (2016)

Sámuel I. könyve 26.

Dávid újra megkíméli Sault

1. Jöttek a Zífbeliek Sáulhoz Gibeába, mondván: Nemde Dávid Ckakhíla dombján rejtőzködik, a sivatag előtt. 2. Ekkor fölkelt Sául és lement Zíf pusztájába és vele háromezer ember, Izrael válogatottjai, hogy keresse Dávidot Zíf pusztájában. 3. És táborozott Sául Chakhíla dombján, mely a sivatag előtt az út mellett van; Dávid pedig a pusztában lakott, és látta, hogy Sául utána ment a pusztába. 4. Erre küldött Dávid kémeket és megtudta, hogy eljött Sául a megállapított helyre. 5.Ekkor fölkelt Dávid és elment azon helyre, ahol Sául táborozott, és látta Dávid a helyet, ahol feküdt Sául meg Abnér, Nér fia, az ő hadvezére; Sául ugyanis a táborgyűrűben feküdt és a nép táborozott körülötte. 

6. Megszólalt Dávid és szólt a chittita Achímélekhez és Abisájhoz, Czerúja fiához, Jóáb testvéréhez, mondván: Ki jön le velem Sáulhoz a táborba? Mondta Abisáj: Lemegyek én veled. 7. Odament Dávid meg Abisáj a néphez éjjel, és íme Sául alva fekszik a táborgyűrűben és dárdája a földbe szúrva fejtől neki, Abnér pedig és a nép feküsznek körülötte. 8. És szólt Abísáj Dávidhoz: Kiszolgáltatta ma kezedbe az Isten ellenségedet; most tehát hadd szegezem őt a dárdával a földhöz egy ütéssel s tovább nem bántom. 9. De szólt Dávid Abisájhoz: Ne pusztítsd el; mert kinyújtotta ki a kezét az Örökkévaló fölkentje ellen és büntetlen maradt? 10. Mondta Dávid: Él az Örökkévaló, hacsak az Örökkévaló nem veri meg őt: vagy napja eljön és meghal, vagy háborúba vonul és elpusztul. 11. Távol legyen tőlem, az Örökkévalóért, hogy kinyújtsam kezemet az Örökkévaló fölkentje ellen. Most tehát vedd el, kérlek, a dárdát, mely neki fejtől van, és a vizeskancsót és menjünk el. 

12. Vette Dávid a dárdát és a vizeskancsót Sául feje mellől és elmentek; de senki sem látta, sem nem tudta, sem föl nem ébredt, mert mindnyájan aludtak, mert az Örökkévalótól mély álom esett rájuk. 13. Erre átment Dávid a túloldalra és állt a hegy csúcsán, messziről; nagy volt a térség közöttük. 14. És kiáltott Dávid a népnek és Abnérnak, Nér fiának, mondván: Nem felelsz-e Abnér? Felelt Abnér és mondta: Ki vagy te, aki kiáltottál a királynak. 15.És szólt Dávid Abnérhez: Nem férfi vagy-e és ki olyan mint te Izraelben? Miért nem vigyáztál hát uradra, a királyra? Mert odament egy a nép közül, hogy elpusztítsa a királyt, uradat. 16. Nem jó ez a dolog, melyet cselekedtél; él az Örökkévaló, bizony halál fiai vagytok, mivel nem vigyáztatok uratokra, az Örökkévaló fölkentjére. Most tehát lásd, hol a király dárdája meg a vizeskancsó, melyek neki fejtől voltak? 17. És fölismerte Sául Dávid hangját és mondta: A te hangod ez; fiam Dávid? Mondta Dávid: Az én hangom, uram király. 18. Mondta: Miért is üldözi uram az ő szolgáját? Hisz mit tettem és mi rossz van kezemben? 19. Most hallja csak uram a király szolgája szavait: ha az Örökkévaló ingerelt föl téged ellenem, jusson neki illatáldozat; de ha emberfiai, átkozva legyenek az Örökkévaló előtt, mert elűztek ma engem, hogy be ne fogadtassam az Örökkévaló birtokába, mondván: menj, szolgálj más isteneket. 20. Most pedig, ne hulljon vérem földre messze az Örökkévaló színétől! Hiszen kivonult Izrael királya, hogy keressen egy bolhát, amint üldöznek egy fogolymadarat a hegyekben. 21. És mondta. Sául: Vétkeztem, térj vissza, fiam Dávid, mert nem fogok többé rosszat cselekedni veled, azért hogy drága volt a lelkem szemeidben a mai napon: íme balga voltam és fölötte nagyon tévedtem. 22. Felelt Dávid és mondta: Itt a király dárdája, jöjjön át egy a legények közül és vegye el. 23. Az Örökkévaló pedig visszatéríti kinek kinek igazságát és hűségét hogy kézbe adott ma téged az Örökkévaló s nem akartam kinyújtani kezemet az Örökkévaló fölkentje ellen. 24. És íme, valamint nagy volt a lelked a mai napon szemeimben, akképpen nagy legyen az én lelkem az Örökkévaló szemeiben, és mentsen meg engem minden szorongatástól. 25. És szólt Sául Dávidhoz: Áldott légy fiam Dávid, cselekedni is fogsz, győzni is fogsz ! Erre elment Dávid az útjára, Sául pedig visszatért helyére.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)