2013. július 3., szerda

Rodney H. Browne - A jó pásztor jellemzői 4.

Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, tolvaj az és rabló. János 10:2

5. A jó pásztor/szolgáló gondot visel a nyájáról. Jól ismeri a nyáját. Isten szerint való személyes és közösségi útmutatásokkal és tanácsokkal látja el őket. Azért van, hogy segítsen és szolgáljon.

a. A jó pásztor/szolgáló vezeti a nyáját és mindig Jézusra mutat.

János 10:3 - Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket.

János 10:9 - Én vagyok az ajtó: ha valaki Énrajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelőt talál.

b. A jó pásztor/szolgáló imádkozik és közbenjár a nyájáért, hogy növekedjenek az Úrban, hogy jobban megismerjék Istent, és hogy megismerjék, kik ők Krisztusban.

Efézus 1:15-16 - Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, 16 Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben.

c. A jó pásztor/szolgáló minden tekintetben adakozó. Őszintén prédikálja az igazságot. Nem manipulatív. Maga elé helyezi a nyáját, és szellemi jólétük elsődleges a számára. Adja idejét és figyelmét. Nem kapzsi, és nem kívánja nyája egyetlen tagjának tulajdonát sem; sőt, nem is jelent terhet a számukra. Csak szeret, szolgál, bátorít, figyelmeztet, buzdít, védelmez és vigyázza a nyájat.

Apostolok Cselekedetei 20:26-35 - Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. 27 Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. 28 Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. 29 Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek tiközétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. 30 Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. 31 Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. 32 És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az Ő kegyelmessége Igéjének, Aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt. 33 Senkinek ezüstjét vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam: 34 Sőt, magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. 35 Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert Ő mondá: Jobb adni, mint venni.

1 Thessalonika 2:4-13 - Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, Aki megvizsgálja a mi szívünket. 5 Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság; 6 Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. 7 De szívélyesek voltunk tiközöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit. 8 Így felbuzdulva irántatok, készek voltunk közölni veletek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivelhogy szeretteinkké lettetek nékünk. 9 Emlékezhettek ugyanis, atyámfiai, a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangéliumát, csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek. 10 Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és feddhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. 11 Valamint tudjátok, hogy miként atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat. 12 És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, Aki az Ő országába és dicsőségébe hív titeket. 13 Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is tibennetek, akik hisztek.

d. A jó pásztor/szolgáló Isten szerinti példát mutat a nyájnak, és vigyáz a lelkükre.

Zsidókhoz írt levél 13:7 - Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.

Zsidókhoz írt levél 13:17 - Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.