2019. augusztus 9., péntek

Egy kis szünet következik, 08.21-én folytatjuk.

Ruff Tibor - Vallásosság ellen

"Ha valaki azért megy vissza a világba, mert a vallással nagyon erős dózisban találkozik, pont olyan helyre, olyan emberhez, vagy olyan közösségbe, vagy olyan ember mellé keveredik a gyülekezetben, akiben az átlagosnál nagyobb sűrűségben van a vallás jelen, és ez az ember dilemmába kerül emiatt: „- Ha ezzel az emberrel (ebben a közösségben) közelségbe maradok, akkor el fogom veszteni azt a maradék józan eszemet is, ami bűnös világi emberként még megmaradt!” Az ilyen ember végül úgy dönt, hogy visszamegy a világba.
A nagyon nagy helyzet, ha az ő ügyét konkrétan közelről megvizsgáljuk, hogy:
- Egészen pontosan milyen élmények érték őt?
- Egészen pontosan ki mit mondott? ..És Ő arra mit mondott?..és az mit mondott?...

Bírói felelősségtudattal mondjunk ítéletet. Ha valaki visszamegy a világba, vagy aki ki sem jön a világból, akkor vizsgáljuk ki az ő ügyét – mert úgy illik – becsülettel! Ha becsülettel kivizsgáljuk, és megnézzük, hogy ki mit mondott, és kinek és milyen szavak és tettek vették ezt az embert körül, akkor általában, megtaláljuk a vallásinjekciót, amit kisebb nagyobb dózisban beadtak neki, ami annyira csípős és elviselhetetlen állapotot hozott számára létre, hogy azt mondta: „Ezt én nem bírom ki! Mondhatja akárki, hogy ez mekkora igazság!

Itt is az van, hogy az agyas embereknek, azoknak el lehet magyarázni, hogy valami, ami nagyon rossz az jó. A nem agyas embereknek, ezt nem lehet elmagyarázni. A nem agyas emberek, amikor nagyon rossz nekik valami, az nekik nagyon rossz, ők nem hazudják maguknak azt, senki kedvéért, hogy ez jó, hanem ők azt mondják, hogy: "Ez nagyon rossz!"

Mélyen elgondolkoztam, hogy az ember megtér a világi bűneiből, és utána bármilyen egyházi közösséghez csatlakozik, a vallással közösségbe kerül, még akkor is, ha az a világ legjobb gyülekezete, mert mindenhol vannak ilyen tényezők. Nem vagyok abban biztos, hogy egy
kábítószer elvonásnak a tartós depressziója és kilátástalansága és sötétsége sokkal rosszabb, mint mondjuk valakinek az ilyen típusú sérülése, amit a gyülekezetben szenved el – annak a depressziója, csüggedése, vagy kilátástalansága. Az élet annyira egyszerű, ha az ember rosszul érzi magát, akkor rosszul érzi magát. Ha meg jól érzi magát, akkor jól érzi magát. Vissza kell mennünk az alapokhoz. Egy csecsemő egy kis gyermek is úgy működik, ha rosszul érzi magát, akkor rosszul érzi magát, nem próbálja azt mondani magának, és nem fog úgy viselkedni, mintha jól érezné magát. és amikor jól érzi magát, akkor jól érzi magát, és nem próbálja magának beadni, és úgy viselkedni, mintha ő most nem jól érezné magát.

A vallás egyik sajátossága az is: pl. Ha szeretnénk, hogy valaki jobb ember legyen, mint amilyen és jelen pillanatban ezt nem tudjuk elérni szép szóval akkor az egyházban, van ilyen szokás, hogy akkor befenyítjük az elkárhozással, azonban ez nem mindig az Úrtól van. Nem mindig – amikor megfenyegetnek valakit a pokollal, elkárhozással – a Szent Lélek szava, lehet, hogy Isten a fejét fogja, hogy minek kell ezzel már megint előjönni! Nem értitek, hogy emiatt sok roncs van már közöttetek, a bűntudattól, a kárhoztatástól már ilyen kiherélt keze-lába megcsonkított roncsként éli az életét lelkileg, mert annyiszor befenyítették, és ő be is fogadta, holott valójában csak arról volt szó, hogy egy ember szerette volna, hogy ő jobb emberré váljon,

Jézus soha nem mond irreális dolgokat. A vallás, irreális dolgokat mond, és az a veszélyes benne, ha mi belekerülünk akár ilyen karizmatikus típusú vallásosságba – mert bele tudunk kerülni – rengeteg dolgot, ami nem is biblikus, hanem ami igazából, csak ilyen egyházi szokás, vagy
közösségi norma, - közösség által kitermelt belső szabályszerűség, ha ezeket Isteni tekintéllyel vesszük a szemünk elé, vagyis nem különböztetik meg a Bibliát az Isten Igéjét, a Bibliára hivatkozó, de valójában attól már elszakadt, vagy nem rhema-szerű, nem eleven, nem Szent Lélek kenete alatt levő szokásjogoktól, és szokásoktól, hanem a kettő „összecsöpög” bennük. A farizeizmusnak az a lényege, hogy az emberi tanítások és hagyományok egy szinten vannak az írott Igével. Nem baj, hogy vannak emberi rendelkezések, mert minden közösségben, minden közösség kitermel belső szokásjogokat, normákat és ez nem baj, mert a közösség működéséhez szükséges. A baj nem ez, hanem az amikor ezek az isteni tekintély rangjára vannak emelve.

2019. augusztus 8., csütörtök

Ruff Tibor - Vitatkozás, érvelés 2.

A rossz vitákat időben fel kell ismerni, el kell kerülni, ki kell térni, vissza kell térni az evangélium lényegéhez.

IKor 1:17-25. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. 18Mert a keresztrõl való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. 20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? 21Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívõket. 22Mert egyfelõl a zsidók jelt kívánnak, másfelõl a görögök bölcseséget keresnek. 23Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; 24Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét. 25Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erõtelensége erõsebb az embereknél.

IKor 2:1-6. Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. 2Mert nem végeztem, hogy egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettrõl. 3És én erõtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. 4És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitetõ beszédiben állott, hanem léleknek és erõnek megmutatásában: 5Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék. 6Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendõ fejedelmeinek bölcseségét;

A hitedet mutasd meg, a kivezető utat, olyan erőt, amivel mellé állsz, nem elpusztítására tör. Nem kell az embernek felsőbbrendűnek érezni magát azért, mert hite van. Az öntudatodnak jól eshet, hogy Isten embere vagy, de nem ezért küldött Isten. Egy ember vagy, akinek az a dolga, hogy embertársát úgy szeresse, mint önmagát - ettől függ az egész törvény és a próféták -. Az embereket nem lehet becsapni, megérzik milyen szívből beszélsz velük.

Nem számít, hogy valaki helyesen vagy nyelvtani hibákkal beszél.

Wigglesworth vízvezetékszerelő volt, aki azért tanult meg olvasni, hogy a Bibliát tudja olvasni. Egyszer elvittek hozzá egy professzort. Először teológusok beszéltek, utána jött ő. A professzornak az tetszett, ahogyan Wigglesworth beszélt.

Nem saját magadtól lettél az, aki vagy – kegyelemből kaptál mindent, azért, hogy a többi embert is behozd ide. Ugyanazon a szinten vagy, ahol a másik ember, csak az a különbség, hogy megismerted már Isten kegyelmét, amit nem érdemeltél meg, ő pedig még nem, amit ő sem érdemel meg.

A szeretet törvényéről szól az egész Biblia – erről szól az evangelizálás is. Ha nincs benned szeretet, akármilyen szinten lehetsz kiképezve, nem fogja érdekelni az embereket.

Evangélium lényege: IKor 15:1-4. Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, 2A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémû beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívõkké. 3Mert azt adtam elõtökbe fõképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; 4És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;

Jó vitákra példák:

Kol 4:3-6. Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg elõttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok; 4Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.

Csak akkor tudod szólni Krisztus titkát, ha Isten kinyitja neked az Ige ajtaját, azaz Szentlélek bemegy a beszédedbe. Ez nem megy automatikusan, imádkozni kell érte, hogy működjön. Pál is kéri a keresztényeket, hogy imádkozzanak érte, hogy amikor kinyitja a száját, jöjjön kijelentés. Ha azt hiszed, hogy tudod mi van egy emberben, akkor óriási tévedésben és kevélységben vagy. Ha azt hiszed, hogy le tudod olvasni az arcáról, hogy miben van, akkor is tévedsz. Sokszor nem ül ki arcára, hogy mi van a szívében – a szívek vizsgálója az Úr!

Soha ne gondold, hogy tudod mi van egy ember szívében. Ami kiül az arcára, azok lelki dolgok. A szellemét egyedül Isten látja. Nem abból kell kiindulni, amit látsz.

Nem a szemeinek látása szerint ítél és nem a füleinek hallása alapján bíráskodik – Jézusról ezt mondja az Ige. Arra figyelt, hogy mit mond neki az Atya arról az emberről. Isten ismeri a szívek mélyét és elmondja, hogy mit kell mondani. Ha figyelsz Szentlélekre, döbbenetes dolgokat tapasztalhatsz. Át kell adni szívedet és szádnak Szentléleknek és hagyni, hogy szóljon általad. Van természetes beszéd is, ami hasznos, de legfontosabb, hogy a kijelentés működjön. Ha működik, akkor sem kell elszállni tőle, mert abban a pillanatban alkalmatlanná válsz a szolgálatra.

5Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. 6A ti beszédetek mindenkor kellemetes [legyen,] sóval fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.

Bölcsen: megfontoltan
Áron is megváltván: akár meghívni valakit, hogy akkor bizonyságot tehess

Kinek-kinek megfelelnetek: amit valakinek már mondtál, nem biztos, hogy jó lesz legközelebb is. Minden ember teljesen egyedi. Minden ember egy világ, az átlagos világi bűnös embernek a legnagyobb tisztelet jár ki. Az, hogy valaki bűnös, nem csökkenti az iránta való tisztelet mértékét. Te is méltó voltál a tiszteletre, annyira, hogy Isten az egyszülött Fiát adta érted, amikor még bűnös voltál.

Isten továbbra is ezzel a szeretettel szereti az emberiséget, az hogy te már nem vagy bűnös, azért jó, mert tudsz feléjük szolgálni. Jézus 99 igazat is otthagy egyetlen elveszettért, hogy meg tudja menteni. Amíg tart a kegyelem ideje, addig szolgáljuk ezt az ügyet és nem az urai vagyunk. Az Úr tudja, hogy mikor kell visszajönnie ítéletre, amíg nem teszi meg, addig a kegyelem szolgái vagyunk.

1Pt 3:15.Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tõletek a bennetek levõ reménységrõl, szelídséggel és félelemmel:

Milyen szellemből és milyen stílusban vitatkozzatok?
Szelídséggel és félelemmel: alázattal. Jobb állapotban vagy, akkor se érezd magad felette állónak magadat. Sokszor ha valaki elkezdi az Urat szolgálni, ez visszaüt az énjére és nem tudja jól szolgálni, főleg, ha valaki sérült, elvetettség van benne…

Pál: törvény alatt lévőknek törvény alatt lévő lettem… mindeneknek minden lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.

2007.

2019. augusztus 7., szerda

Ruff Tibor - Vitatkozás, érvelés 1.

Van jó és rossz.

Jó vitatkozás:

ApCsel 17:2-3. Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból, 3Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, a kit én hirdetek néktek. 4És némelyek azok közül hivének és csatlakozának

ApCsel 17:16-18. Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala õ benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. 17Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélõ emberekkel, és a piaczon mindennap azokkal, a kiket elõtalált. 18Némelyek pedig az epikureus és stoikus filozófusok közül összeakadtak õ vele. És némelyek mondának: Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg: Idegen istenségek hirdetõjének látszik. Mivelhogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik.

Imával, böjtöléssel, szellemi harccal megalapozta, de utána el kell kezdeni beszélni. Akár bizonyságtevés közben is lehet magadban megkötözni a gonosz szellemet, amíg a másik beszél, aztán hittel válaszolni neki, hogy Szentlélek ezt csinálja.

ApCsel 18:4. Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyõzni.

Ez már az, amikor ellene megyünk a magaslatoknak és elfoglaljuk őket.

Rossz vita:
Titus 3:9. A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekrõl való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felõl való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.

Balgatag vitatkozás az, ami nem odavaló, ami lényegtelen. Sokszor az viszi el ilyen irányba, akinek bizonyságot teszel. Ilyenkor ne menj bele!

Civakodás: nem szabad indulatoskodásba belemenni, provokációknak felülni!

Törvény felől való harcok: (párizsi evés) Erkölcsi élet részletkérdései. Ilyen az a vita is, amely arról a pápuáról szól, aki a dzsungelben él és nem hallotta az evangéliumot és akkor majd elkárhozik. Ő egyébként nincs is, csak az illető fejében létezik.

Figyelj arra, hogy a Bibliával esetleg hiába érvelsz, mert a másik félnek a Biblia nem jelent semmit, Jézus az, Aki megérintett bennünket. Felfogtuk, hogy mekkora szeretet van ebben az emberben, Aki meghalt értem – ekkor talán ad egy esélyt annak, hogy talán mégis feltámadt. Ha valaki hitre jut Szent Lélek által, hogy Jézus a Messiás, elkezdi olvasni a Bibliát, ekkor olvassa, hogy Jézus azt mondja, hogy a Biblia igaz, ekkor kezd el hinni a Bibliában. Nekik csak azt kell tudnia, hogy Jézus meghalt érte és feltámadt.

Isten egyfolytában küldte szolgáit, hogy üzenjen az embereknek, de mindenből okoskodás lett. Ekkor küldte el Fiát és megölte, halálra adta. Ez egy „sokkterápia”. Isten szemében az emberiség azon része, amely tévelyeg, elmebeteg. Isten halálra adta Fiát, hogy az emberek megálljanak, kettérepedjen világnézetük és kilássanak mögüle. A valóság az, hogy bűn van az életükben, meg kell térniük…

Pál – mindig a megfeszített Jézusról fog beszélni. Ide kell visszaterelni a dolgot.

Jn 4:16-24. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jõjj ide! 17Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; 18Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. 19Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. 20A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell. 21Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljõ az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 22Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. 23De eljõ az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az õ imádóiul. 24Az Isten lélek: és a kik õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

A szamaritánus asszony rögtön „bedobott” egy vallásos kérdést. Ha ilyen dolgokról beszélsz az ördög rögtön be fog dobni egy ilyen kérdést, és eltereli a szót arról, hogy bűn van, meg kell térni…
Jézus azt válaszolta, hogy … az Atya igazi imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják. à Két mondattal visszavitte a beszélgetést a helyes irányba.

Lényeg: Jézus halála, feltámadása, bűnbocsánat à evangélium. Ha megnyílnak erre az emberek és tényleg jó kérdéseik vannak, ekkor kell elkezdeni vetekedni, vitatkozni. Ezeken az embereken látszik is, hogy nyitottak.

2Tim 2:23-26. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. 24Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25A ki szelíden fenyíti az ellenszegülõket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, 26És felocsudnának az ördög tõrébõl, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára.

Minden arról szól, hogy az Isten szereti az embereket és szeretné őket megmenteni. Nem az a cél, hogy felmagasztosulj, mint Isten embere és mivel az illető nem fogadta el az Isten beszédét, megfenyegesd! Nem elveszteni akarja az emberek lelkét, hanem megtartani!!

Ha butaságot mond is, mindig legyél nyájas. Meg lehet mondani, ha téved, de szelíden.

Paraklétosz (Szentlélek) jelentése – mellette áll. Attól, hogy keresztény vagy, nem a világiak ellen vagy, csak a világ ellen! A világ – szellemi lények – ellen vagyunk, de a világiak mellé állunk.

2007.

Bibliaiskola - Jézus Krisztus emberi természete 2.

2. A megtestesülés célja

Előzmény: a bűnbeesés. Az ember átjátszotta a sátánnak a föld fölötti hatalmat. Az emberi faj képviselőjének kellett váltságot szolgáltatnia: vérrokon. Erre egy ember sem volt alkalmas, ezért szükség volt a Messiásra, hogy visszavásárolja a földet és a világmindenséget az Isten és az ember közös használatára.

Ezt a feladatot Isten Fia isteni mivoltában nem végezhette el, mert nem tudott képviselni bennünket, nem volt nyilvánvaló a rokonsága velünk. Vér kellett neki, hogy vérrokonként meg tudjon halni és váltságot szerezni.

Azonosulás, képviseletében felszólalt értünk a sátán ellen.

3 Mózes 25,25; 47-49. "Ha elszegényedik a te atyádfia, és elad valamit az õ birtokából, akkor álljon elõ az õ rokona, a ki közel van õ hozzá, és váltsa ki, a mit eladott az õ atyjafia.
És ha a jövevény vagy zsellér vagyonra tesz szert melletted, a te atyádfia pedig elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted lévõ jövevénynek, zsellérnek, vagy jövevény nemzetségébõl való sarjadéknak: Mindamellett is, hogy eladta magát, megváltható legyen; akárki megválthassa azt az õ atyjafiai közül. Vagy nagybátyja, vagy nagybátyjának fia váltsa meg azt, vagy az õ nemzetségébõl való vérrokona váltsa meg azt, vagy, ha módja van hozzá, maga váltsa meg õmagát."

Vérrokonról szóló tanítás. Ez az előkép. Ez Jézus Krisztus megtestesülésének előképe.

Jézus Krisztus megtestesülésének célja az emberek kiváltása a sátán hatalma alól:
- föld
- emberek élete.

Ehhez a kiváltáshoz igazolnia kellett a rokonságot. Ezt pedig csak testtel és vérrel tudja bebizonyítani.

A vérrokonnak négy fő követelménye volt:

Zsidó 2,5-16. "Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendõ világot, a melyrõl szólunk. Sõt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel õ róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted õt rövid idõre az angyaloknál, dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt és úrrá tetted kezeid munkáin, Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés idõre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsõséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelmébõl mindenkiért megízlelje a halált. Mert illendõ vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsõségre, az õ idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelõ és a megszenteltek egytõl valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli õket atyjafiainak hívni, Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked. És ismét: Én õ benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott. Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel."

Az ördög hatalma leginkább a halálon keresztül valósul meg, ez a legnagyobb mutatója egy ember életében. Jézus Krisztusnak ezért kellett megtestesülnie, hogy meg tudjon halni, majd ki tudjon jönni, hogy megmutassa, nincs fölötte hatalma az ördögnek és a halálnak. Ezzel csapást mért rájuk és kiszabadította az embereket a halál uralma alól.

A megtestesülés célja a vér és a test, hogy Jézus Krisztus meg tudjon halni, és hogy megmutassa, nincs felette hatalma a halálnak és a sátánnak, és felszabadítsa az embereket ez alól.

A megtestesülés célja MEGVÁLTÁS.

Zsidó 9,11-15; 22. "Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendõ javaknak fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, És nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljatok az élõ Istennek. És ezért új szövetségnek a közbenjárója õ, hogy meghalván az elsõ szövetségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bûnbocsánat."

Az Ószövetségi rendtartás szellemi igazságokat tartalmaz. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Azért kellett vér Krisztusnak, hogy a bűntől is meg tudjon bennünket szabadítani. A Mennyből nem tudott volna távszabadítással megszabadítani, mivel nem volt vér, nem volt jogszerű.

Zsidó 8,3. "Mert minden fõpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, a miért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, a mit áldozatul vigyen."

Jézus, mint Főpap. Itt már nem a megváltás, hanem az engesztelés a cél.
Megváltás: sátán uralma alól ment ki.
Engesztelés: Isten haragját fordítja el. A vér egyfelől a sátántól megvált, megszabadít, másfelől Isten irányában engesztelést végez.

Zsidó 10,5-7. "Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem, Égõ és bûnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat."

Áldozat bemutatása: Isten kiengesztelése.

A megtestesülés négy fő célja: (Vérrokon négy kötelezettsége)
1. Megváltás, kiváltás 
    - sátán uralma alól
    - bűn
    - halál
2.Engesztelés.
    - Isten haragja felé
Róma 1,18. "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják."
János 3,36. "A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
3.Magot támasszon. 
Ruth 3,9-12; 4,1; 4-6; 14. "És monda: Kicsoda vagy te? És az monda: Én Ruth vagyok, a te szolgálód; terjeszszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És õ monda: Az Úrnak áldotta vagy te, édes leányom! Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsõvel: hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, a mit mondasz, megteszek néked; mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy. És most: bizony igaz, hogy közel rokon vagyok: de van nálamnál még közelebbi rokon is.
Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És ímé arra ment az a legközelebbi rokon, a kirõl Boáz beszélt vala, és monda néki: Jer csak, ülj ide atyafi. És az oda ment és leüle.
Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom, mondván: Vedd meg az itt ülõk elõtt és az én népemnek vénei elõtt. Ha megváltod: váltsd meg; és ha nem váltod meg: jelentsd ki elõttem, hogy tudjam; mert rajtad kívül nincs, a ki megváltaná, és én vagyok utánad. És az monda: Én megváltom. És monda Boáz: A mely napon megveszed a szántóföldet Naómi kezébõl, akkor a Moábita Ruthtól, a megholtnak feleségétõl veszed meg, hogy nevet támaszsz a megholtnak, az õ örökségében. A legközelebbi rokon pedig monda: Nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét; váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg.
És mondák az asszonyok Naóminak: Áldott az Úr, a ki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj; emlegessék az õ nevét Izráelben!" 

A mag támasztása az újjászületés előképe. Emlegetni kell imában az Úr Jézus nevét hálával (Ruth 4,14).
4.Vérbosszú
Nem szándékos gyilkosság esetén a vétlen gyilkost joga volt megölni, kivéve, ha az menedékvárosba menekült.
4 Mózes 35.

Jelenések könyve elején a pecsétek elrejtett szerződések. Ezek a föld visszavásárlásával kapcsolatosak. A tekercs a föld birtoklevele. A Messiás vérbosszuló rokonként visszaveszi a földet és bosszút áll a sátánon. Itt tehát a föld és a világmindenség visszavásárlása történik.

Jelenések 11,15-18. "A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lõnek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az õ Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik. És a huszonnégy Vén, a ki az Isten elõtt ül az õ királyiszékeiben, esék az õ orczájára és imádá az Istent, Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és a ki eljövendõ vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják."

Jézus Krisztus megváltásának munkája:
- bűn
- halál
- óember
- betegség
- átok
- szegénység

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Frank Hammond történetei 6.

JÉZUS VÉRÉTŐL BEPÁNIKOLNAK A DÉMONOK!

Floridában egy szabadítással kapcsolatos konferenciát vezettünk, amikor újra megtapasztalhattam a „vér erejét”. Az imaszolgálat lezárásaként Ida Mae-vel közösen akartunk a résztvevőkkel imádkozni Jézus vérével kapcsolatosan. Azzal kezdtem az üzenetemet, hogy arra tanítottam a résztvevőket, hogy használják Jézus vérét fegyverként; mondják el a démonoknak, mit cselekszik Jézus vére: megszabadít, megigazít, megszentel, megtisztít és bűnbocsánatot szerez.

Ekkor egy hölgy az ötödik sorban felállt, rám mutatott, és így kiáltott:

- Frank Hammond, maga csak fogja be a száját.

Zavart kifejezéssel az arcán leült. Amikor folytattam a tanítást, ismét felállt és rám kiáltott:

- Frank Hammond, már megmondtam, hogy fogja be a száját!

Miután rájöttem, hogy egy démonnal van dolgom, aki a hölgyön keresztül beszél, Jézus nevében megkötöztem, és azt parancsoltam, hogy maradjon csöndben mindaddig, amíg be nem fejezem a tanítást. Mire a szolgálat véget ért, a démon eltávozott.

Néhány évvel később levelet kaptunk a hölgytől, aki úgy azonosította magát, hogy ő volt az, aki felfordulást okozott a konferencián (valójában a démon, nem pedig a hölgy kiáltott). Azt mondta, hogy a démon gyűlölte az együtt imádkozást és a Jézus véréről szóló tanítást.

A VUDU-ÁTOK MEGTÖRÉSE GYÓGYULÁST HOZ

Az arizonai Phoenix gyülekezete meghívott, hogy szolgáljunk náluk, és az előcsarnokban árusítsunk is. Éppen a könyvekkel és kazettákkal megpakolt dobozokat cipeltem be az épületbe, amikor egy mankós férfi megállított a járdán. Azt szerette volna tudni, hol találja Frank Hammond pásztort.

- Én vagyok Frank – válaszoltam.

A férfi elmondta, hogy a lakókocsijában üldögélt és a rádiót hallgatta, amikor a rádió beszámolt a szabadító szolgálatról.

- Az Úr azt mondta nekem, ha részt veszek a mai alkalmon, és Frank Hammond imádkozik értem, akkor meggyógyulok.

Úgy mutatkozott be, hogy ő egy misszionárius – evangélista, és egy olyan irányzathoz tartozik, amelyik nem fogadja el, hogy a keresztényeknek lehetnek démonai.

- Egyébként én is meg vagyok erről győződve, de az Úr mondta, hogy jöjjek, hát eljöttem – tette hozzá.

Behívtam hát őt, és bementünk a pásztor dolgozószobájába, hogy ott imádkozzak érte. Elmesélte, miért jár mankóval. Leesett a létráról a betonozott autóbeállóban, és eltört a bokacsontja. Hosszadalmas orvosi kezelés áll mögötte, hat hete van gipszben, és nagy fájdalmai vannak még mindig. Az orvosok teljesen tehetetlenek. Mielőtt a létra-balesete volt, volt egy repülő-balesete egy magángéppel, és még számtalan egyéb baleset történt vele. Nagyon el volt keseredve, mert már nem tudta a misszionárius munkáját végezni.

A Szent Szellem azt sugallta nekem, hogy ez az ember átok alatt van, és megkérdeztem tőle, foglalkozott-e valaha okkultizmussal. Elmesélte, hogy szolgálati úton volt Haitin, és elhatározta, hogy részt vesz egy vudu-szertartáson, hogy lássa, hogyan is történik, sőt, még fotókat is készített. Lefotózott egy vudu-varászlót, amint megölt egy kakast, és ez a férfi, aki a démonok hatása alatt volt, majdnem megevett egy vastag vizespoharat. A pohár maradványát pedig a misszionáriusnak adta emlékül. Ezt követően minden gyülekezetben megmutatta a fotókat és a pohár maradványát, amerre csak szolgált.

- Ön átok alatt van – mondtam neki. – Ezek a balesetek azért történnek, mert részt vett a vudu-szertartáson.

Beleegyezett abba, hogy imádkozzunk bűnbocsánatért az Úrhoz, semmisítse meg a fotókat és a pohár maradványát, amint hazaérkezik. Amikor azt parancsoltam a vudu szellemeknek, hogy hagyják el a testét, öklendezni kezdett, amikor a démonok távoztak.

Hirtelen talpra ugrott, és ugrándozni kezdett:

- Meggyógyultam! – kiáltotta – Elmúlt a fájdalom!

Megkértem a testvért, hogy álljon ki velem az emelvényre azon az estén, és tegyen bizonyságot a gyülekezet előtt, és segítsen a szabadításban és gyógyításban. Mankó nélkül hagyta el az épületet, teljesen meggyógyult! Dicsőség Istennek!

Fordította: Berényi Irén

2019. augusztus 5., hétfő

Németh Sándor - A hazugság legyőzése

„Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi nincsen az igazságból, a mi hazugság.” (1Ján. 2, 21.)
Az Ige szerint a hazugság atyja maga az ördög. Ma a hazugság szelleme erőteljesen jelen van a világban, ezért Isten népének a hazugság szellemei ellen is fel kell venni a harcot. Mindig az igazsághoz való viszonyod mutatja meg, hogy a hazugság befolyása alatt vagy-e vagy sem. Akik nem tudják hallgatni az Igét, azokban a hazugság szelleme munkálkodik. Ezért a legfontosabb feladatunk őrizni a szívünket, hogy az jó talaj maradjon Isten Igéje számára.

Az Ige beszél a hazugságról, mint:
• láthatatlan személyről
• valótlan állításról
• szellemről
• magatartásról, gondolatról
• rendszerről (a Sátán birodalma a hazugság rendszere)
Például a gyógyulást is könnyebb átvenni, ha a hazugság manifesztációjaként viszonyulunk a betegséghez. Ezt tették a korai pünkösdiek is és tömegek gyógyultak meg.
(2Móz. 22, 2-11.) Isten a tízparancsolatban megtiltotta Izraelnek a vallásos hazugságokat. Önmagában a bibliai idézetek szólása nem jelenti feltétlenül az igazság szólását. Nem használhatjuk az Igét szubjektív érzelmeink, céljaink eszközeként. A Sátán is tudja idézni az Igét, ahogy azt a pusztában Jézus megkísértésekor is tette. A vallásos hazugság még rombolóbb tud lenni, mint egy hétköznapi hazugság, Izrael romlását is a vallási vezetők által rosszul értelmezett igék tetőzték be.
(János 16, 13.) Az ember pszichéje számára lehetetlen Isten igazságának a megismerése, ahhoz a Szentlélek vezetésére van szükség. Tartsd lágyan a szívedet az Úr előtt és őrizd meg a korrekciók elfogadására való képességet. Ha a Biblia olvasásakor kiüresíted a szívedet, nem fogod az indulataidat belemagyarázni az Igébe. Arra is oda kell figyelned, hogy a Bibliát idéző emberek milyen szellemből szólnak hozzád.
(1Kir. 22,19-23.) A hazugság szellemének tipikus megnyilvánulása a hamis jövőkép. Ebben a történetben is a hamis próféták fényes jövőről és győzelemről szóltak a két harcba készülő királynak, de a mennyei realitás egészen másképp festett. Az is előfordulhat, hogy egy közösség számára az Úr nagyszerű jövőt készített, de ez néhány személyre a közösségen belül nem vonatkozik addig, míg személyesen a bűneikből meg nem térnek. Amíg egy keresztény bűnökben, testi módon él, nem vonatkoznak rá Istennek az áldásról szóló ígéretei.
(Róma 8, 1.) Aki test szerint él, meghal. A bűnös, testi keresztényekre nem igaz az, hogy nincsen immár semmi kárhoztatása, csak azokra, akik Krisztus Jézusban vannak. Isten az, Aki a növekedést adja. Ha a keresztény életedben leállt a növekedés, annak mindig oka van. Ezt az okot pedig meg kell találni és korrigálni kell, hogy lehessen folytatni az Úrban való futást.
János apostolnál arról olvashatunk, hogy a szellemünk nagyobb a szívünknél és mindent tud. A Szentlélek nem azért jött, hogy esztétikai élményekben részesítsen minket, hanem harcba is akar vezetni a sötétség erőivel szemben, ezért Ő ellentétben áll a hazugság szellemével is.
(1János 2, 19-22. és 27.) A szívünkben lakik az Igazság Szelleme, ezért ha a kenetet erősíted a belsődben, ezzel erősíted magadat a hazugságok ellen. Ha a szellemed belső bizonyságára figyelsz, nem tudnak becsapni, még ha tízezer Igét mondanak sem. A szellemed ugyanis jelez a Szentlélekkel együtt, ha hazugságot hallasz. Mivel egy szellemmel itattattunk meg, a szellemed pozitívan jelez, ha egy másik keresztény a Szentlélek által szól. Az Ige mindig a bensődhöz szól, ezért ne a fejeddel hallgasd a prédikációt. Azért fontos szoros kapcsolatban lenni az Igével, hogy érzékeny legyél az Igazságra és felismerjed a hazugság szellemét.
(1Tim. 4, 1.) A hazugságra ugyanazt a szót használja a görög, mint a csalásra, hitetésre. Az utolsó időkben a hazugság szelleme egyre erősebb lesz, ezért légy óvatos az információkkal! Az elszakadást először az ismeret hozza létre, majd ezután jön a szellem is.
(2Thess. 2, 9-12.) Először Isten lehetőséget biztosít minden embernek, hogy hallja az igazságot és azt befogadja az üdvösségére (10. v.). A helyes úton való járáshoz az igazság szeretetének a megtartása a garancia. Minél több Ige van a szívedben, annál nagyobb munkát tud elvégezni a Szentlélek az életedben, annál több áldás jön rád. Akik viszont nem fogadják be és nem tartják meg az igazságot, azokra a tévelygés erejét bocsátja Isten és ez a hívőkre ugyanúgy vonatkozik.
A hazugság is hitet hoz létre, csak más a természete. A hazug hitet nem lehet megingatni pusztán tényekkel, mert az is a nem látott dolgokba vetett hit. Amikor kimondja valaki a hazugságot, megerősödik a hite abban és egyre inkább valósággá válik a számára. Ha Istenről, Jézus Krisztusról és a Szent Szellemről milliók sok esetben keresztények hazudnak, sokszor még a létüket is letagadva, akkor kik vagyunk mi, hogy ne állítsanak hazugságokat rólunk? Ezért ne rendülj meg akkor, ha hazugságokat hallasz magadról emberektől.
(2Kor. 11,1-4; 12-16. és 19-20.) A hazugság eltávolítja a keresztényeket a Krisztus iránt való engedelmességtől. Éva megkísértése egy ősminta arra, ahogyan az ördög megpróbál hazugságokat becsempészni a szívbe. Erre hazug gondolatok és érzések jöttek létre Évában, eltávolodott Isten beszédétől és kívánatos lett előtte az, amiről Isten azt mondta, hogy ne kívánd.
Ha próbákba és kísértésekbe jutsz, emlékezz meg róla, hogyan vetted az evangéliumot, Krisztus Jézust az Urat, mert azon a módon kell járnod tovább is Vele. Annál az evangéliumnál kell megmaradnod, amit először hirdettek a számodra, mert a másság elidegenedést hoz. Ha nem eredetit kaptál volna, akkor ma is a világban lennél még!
(2Kor. 10, 4-6.) Pál itt a hazugság elmebeli erősségeit sorolja fel. Először ápolnod kell az elmédet, le kell rontanod a magaslatokat és csak utána fogsz tudni engedelmeskedni Krisztusnak. Az igazság és a hazugság között egyre élesebb konfliktus fog kibontakozni és ebben csak egészséges lélekkel tudsz megállni.
(Jel. 22, 14-15.) Kívül maradnak Isten városából mindazok, akik szeretik és szólják a hazugságot, a kapu csak igazságszerető embereknek nyílik meg.
Ragaszkodj Isten Igéjéhez, amely megtart és megerősít. Az Igét hirdesd másoknak is és ne pletykákat és akkor az Ige legyőzi a hazugságokat!

Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete, valamikor régebben...

2019. augusztus 2., péntek

Bibliaiskola - Jézus Krisztus emberi természete 1.

A megtestesülés lényege

Az Újszövetség legnagyobb kijelentése, hogy a Messiás a Názáreti Jézusban testet öltött, és emberré lett. Ez nem csupán az Újszövetség leleménye, az Ószövetség is megfogalmazta, hogy az emberi és isteni természet egymásba fonódik, elválaszthatatlan. Az Újszövetség csak maga a személyt nevezte meg. A látást már az Ószövetség tartalmazta.

Ézsaiás 9,6. "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"
El Gibbor = Hős Isten

Ézsaiás 7,14. "Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek." 
Immanuel = Isten Fiára vonatkozik.

Meg fog születni egy hős, akinek legfőbb ismérve isteni mivolta. Az Újszövetség ezt a tényt beazonosítja, konkretizálja, hogy kiről szól személyesen. Tehát az Újszövetség megmondja a Messiás nevét, hogy ez a személy a Názáreti Jézus Krisztus.

Jézus = a személy emberi neve, emberi feladatára utal.

Megtestesülés

János 1,1-3; 14. "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal."

Sátrat vert = megtestesült.

1 János 4,1-3. "Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentõl vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Errõl ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentõl van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentõl: és az az antikrisztus [lelke,] a melyrõl hallottátok, hogy eljõ; és most e világban van már."

Mennyire lett emberré Jézus Krisztus? Szelleme is, lelke is?
Jézus Krisztus teljese mértékben emberré vált. Több, mint nyolcvanszor használta magára az Ember Fia kifejezést.

Héber: valaki fia = valaki természetéből származik. Nem alárendeltséget, hanem azonosulást, odatartozást fejez ki.

Jézus azonosult az emberi mivolttal, létformával, személyiséggel.

János 8,40. "Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentõl hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte."
Itt Jézus embernek nevezi magát. Azonosította magát az emberi mivolttal.

1 Tim 2,5. "Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus."
Ember Krisztus Jézus.
Volt emberi teste, lelke, és szelleme is.
 – emberi lélek: Máté 26,38. "Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem."

 – szellem eredetiben: Lukács 23,46. "És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe [teszem le] az én szellememet. És ezeket mondván, meghala."

Minden tekintetben emberivé vált, kivéve a bűnt.

Fil 2,5-10. "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel egyenlõ, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké."

Emberré vált, megtestesült Messiás egy tekintetben nem azonosult, hanem csak hasonlóvá vált, ez a bűn. Volt azonosulási és különbözőségi pont is. Jézus bűntelen volt.

Róma 8,3. "Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erõtelen vala a test miatt, az Isten az õ Fiát elbocsátván bûn testének hasonlatosságában és a bûnért, kárhoztatá a bûnt a testben."

A bűnös testhez hasonló formában jelent meg Isten Fia (eredetiben). A bűnt leszámítva mindenben azonosult Jézus Krisztus az emberi természettel.

Miből üresítette ki magát Jézus Krisztus?

Istenségéből nem, mert az Istenség teljessége lakozott benne. A dolgok belsejét, magvát, nem lehet a járulékos tulajdonágtól elválasztani. Sőt, a tulajdonságot határozzák meg a belső lényeget. A tulajdonságok teszik a dolgot azzá, ami.

Jézus Krisztust a mindenhatósága, mindentudása, örökkévalósága jellemezte. Jézus Krisztus a földön is mindenható Isten volt. Nem a mindenhatóságából, mindentudásából üresítette ki magát.

A pozíciójából, pozíciójához tartozó előjogairól mondott le. Mindenhatóságát, mindentudását nem vette igénybe a földön, különben tudott volna az emberekkel azonosulni. Rábízta magát a Szent Szellemre, és az Atyára. Azt tette, amit az Atya mondott, azt is mondta. Alárendelte magát az Atya akaratának és a Szent Szellem vezetésének.

A dicsőség, tisztelet, ami a privilégiuma volt, erről mondott le.

Jézus Krisztus emberi tudata alá volt rendelve a növekedésnek, fejlődésnek, de mikortól öntudatra ébredt, mindvégig tudatában volt isteni természetének.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. július 31., szerda

Németh Sándor - A történelmi és a végső Babilón 6.

BABILÓN, A SASSZÁRNYÚ OROSZLÁN

Dániel prófétának is volt látomása a pogány világbirodalmakról, melyekről könyvének 7. fejezetében ad leírást. A prófétának a Szent Szellem állatok képében mutatta meg a világbirodalmak belső természetét. Ebben a látomásban az arany fej megfelelője a sasszárnyú oroszlán. A feltápászkodó medve a Méd-perzsa Birodalommal azonos, vagyis az ezüst karokkal és mellel. Az ezután következő négyszárnyú párduc a Görög-makedón Birodalommal azonosítható, amely a rézből való hassal egyezik meg. A negyedik rettenetes és iszonyú vadállathoz hasonló nincs a természetben. „Vas fogai és érc körmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta." (Dániel könyve 7:19) Ez egyrészt a pogány Római Birodalom képe, másrészt pedig a végidőben felbukkanó tíz szövetséges vezető hatalomból álló világbirodalomra vonatkozik.

Az első állatkép, a sasszámyú oroszlán a Babilóni Birodalom természetének az erejét és hódításának sebességét, gyorsaságát fejezi ki.

A Jeremiás könyve 4. fejezetének 7. verse alapján Babilón mint oroszlán támad Izraelre, és elpusztítja földjét, városait lakatlanná teszi. A Je­remiás 49:22-ben pedig saskeselyűként repül és támadja meg Edomot. Az Ezékiel 17:3-ban ugyancsak mint nagy saskeselyű ragadja meg és fosztja ki áldozatát, Libanont.

A fenti három ige alapján megállapítható, hogy Babilón elnyomó, pusztító, kizsákmányoló erejét, képességét ábrázolja a sasszár­nyú oroszlán képe. Ahol Babilón szelleme jelen van, ott olyan állami-vallási hatalom alakul ki és működik, amely elnyomja, pusztítja és kifosztja az embereket, népeket, nemzeteket, és korlátozza őket abban, hogy a Szentírás alapján tiszteljék, keressék és imádják az élő Istent. Babilón első nagy áldozata és pusztításának célpontja az ószövetségi Izrael volt. A Jeruzsálemet, a Templomot leromboló, a bűnökért való áldozatot megsemmisítő Babilón indította el a zsidóságot több mint háromezer éves kálváriájára, pogány nemzetek közötti bolyongására.

BABILÓN BŰNEI

Isten Igéje szerint Babilón legnagyobb bűne a bálványimádás. Legismertebb istenei: Márduk - egyes magyarázatok szerint ez a főisten az írástudományok istene, mások szerint neve azt jelenti: 'a Mars az én Uram'. A kifejezés talán kapcsolatban van a héber marad: 'lázad' sémi megfelelőjével. Bél - a név annyit jelent: 'uralkodni, birtokba venni', a Baál név babilóni megfelelője, amely Márduk egyik neve. Nébó - 'kiált, üzen', egyesek szerint a Merkúr bolygó kultuszához kapcsolódott.

A babiloniak „istentiszteleteinek" elmaradhatatlan tárgyai, kellékei az aranyból, ezüstből, fából készült, különböző álló és hordozható szobrok és faragott képek voltak. Kegytárgyaik előtt meghajoltak és leborultak, azokat körmenetekben hordozták, és vallásos tiszteletben részesítették; (Ésaiás könyve 46:7). Isten haragját mindenekelőtt idegen istenek imádásával váltották ki. „Ledől Bél, elesik Nébó, oktalan barmokra kerülnek szobraik..." (Uo. 1a vsz.).

Egy másik dolog, amely Isten haragját felgerjesztette: az írástudók, varázslók, jövendőmondók ördögi tudománya.

"Tanácsaid sokaságában megfáradál; no álljanak elő és tartsa­nak meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik meg­jelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád. íme olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körülülhető parázs." Ésaias könyve 47:13-14.

A Szentírás szerint Babilónt súlyos felelősség terheli azért is, mert Isten örökségét elpusztította, lerombolta Jeruzsálemet és a Templomot:

"Benyelt engem, megemésztett Nabukodonozor, a babilóni király, üres edénnyé tett engem, benyelt engem, mint a sárkány, betöltötte hasát az én csemegéimmel, és kivetett engemet. Az énrajtam esett erőszak és az én testem Babilónra térjen, azt mondja a Sionnak lakója, és az én vérem Káldeának lakosaira, azt mondja Jeruzsálem!" Jeremiás könyve 51:34-35

Jeremiás próféta Babilónt Jeruzsálem nagy riválisaként és ellenségeként írja le. A próféta kárhoztatja a pogány birodalmat azért is, mert Izraelt, Jeruzsálemet és a templomi áldozatot elpusztította.

Az ószövetségi Izrael világ felé való missziójának központi magja az egy Istenben való hit (monoteizmus) hirdetése és bemutatása volt. Bábel és a Babilóni Birodalom ellenben a politeizmust terjesztette el a világban. Az izraeli istentiszteletet szigorúan Isten útmutatásai és rendeletei alapján dolgozták ki. Ezzel szemben a babilóni kultuszok, vallásos liturgiák részben emberi, részben démoni ihletettségű elemekből tevődtek össze.

Dániel könyve szerint Nabukodonozor egy személyben volt Ba­bilón legfőbb politikai és vallási vezetője is. Elrendelhette új istenek tiszteletét, megváltoztathatta a szertartások rendjét, formáját, és saját teológiai értekezéseit kötelező érvényűvé nyilváníthatta a birodalom minden lakosa számára. Izraelben viszont - Mózes törvénye alapján - a politikai és katonai hatalmat birtokló király nem szólhatott bele JHVH (Jahve) tiszteletébe, a papok kiválasztásába, szolgálatába, nem építhetett saját ötlete szerint templomokat, nem állíthatott fel más istenek számára bálványokat, és nem végezhetett papi szolgálatot. A király hatalmát erőteljesen korlátozta az a tény, hogy sze­mélye, életmódja és tekintélye is alá volt rendelve Mózes törvényének, az ott leírt istentiszteleti rendnek és vallásos gyakorlatnak.

Az ószövetségi törvények szétválasztották a papi rendet a királyi hivataltól. Ez tulajdonképpen az állam és az egyház szétválasztásának elvét tartalmazta. A két intézmény tekintélye mellett Izraelben (legalábbis amíg Mózes törvénye szerint vezették az életüket) a prófétai hivatal karizmatikus tekintélye is a társadalom köztiszteletének örvendett. A prófétai hivatalt csak közvetlenül Isten által elhívott, a Szent Szellem által felkent ember tölthette be, akinek karizmatikus tekintélyét s a Szent Szellemtől nyert üzenetét egész Izraelnek (a politikai és a papi rendet is beleértve) a Szentírás előírása szerint tiszteletben kellett tartania.

Ezzel szemben a babilóni király korlátlan hatalommal rendelkezett országa és saját törvénye felett is. Egy személyben birtokolta a királyi, papi, prófétai tekintélyt. Ezzel a koncentrált, abszolút tekintéllyel pedig Isten Igéje ismeretének hiányában úgy élt, ahogy tudott és akart. Babilón a Szentírásban az Istentől emberre átruházott tekintéllyel való visszaélés negatív példája is.

Az első államot (városállamot) Noé után pontosan Bábelben szervezte meg Nimród. Erre tulajdonképpen Isten Igéje is felhatalmazta, ugyanis a vízözön után Isten jogot adott az embernek arra (amivel nem rendelkezett a vízözön előtt!), hogy ítéletet gyakoroljon embertársa felett, ha az embert ölt (Mózes 1. könyve 9:6). Azonban Isten Igéje nem adott jogalapot arra, hogy az ember vagy valamiféle emberi szervezet, például állam elnyomjon embereket.

Az állami tekintély kizárólagos célja a Szentírás alapján a gonosz megtorlása, a bűn büntetése lehet. A Bibliában azonban láthatjuk, hogy Bábel ezzel a tekintéllyel szélsőségesen visszaélt, és olyan állami, vallási rendszert honosított meg a földön, amely minden későbbi elnyomó pogány rendszer ősanyja lett. Az Istentől kapott tekintélyét messze túllépő babilóni rendszer egy személy kezébe összpontosította a szellemi, a politikai és a vallási tekintélyt, és az abszolút hatalom birtokosa így vallási tisztelet tárgyává is vált az elnyomása alatt lévő emberek előtt. Babilónt felelősség terheli, mert elterjesztette a földön azt az eszmét, hogy az alattvalóvá süllyedt ember Isten helyett a királyért, a birodalomért és annak rendjéért él, hogy ittléte alatt Isten tetszésének keresése helyett az állam urainak kegyeiért végzi fáradságos munkáját.

Isten Igéje Izraelt elérhetetlen távolságban akarta tartani a babilóni hatalmi berendezkedéstói. Mózes olyan hatalmi rendszert írt elő Izraelnek, amely az egyént és az egész népet egyaránt védelmezi a gonosszal és a bűnnel szemben azért, hogy zavartalanul meg tudja őrizni szívét a mindenható Isten szeretetére, imádására, és hasznos, szorgalmas munkájának eredményét Isten felé hálás szível élvezhesse. Izrael engedetlensége és összeomlása súlyos következményekkel járt a földön élő minden nemzet számára, mert így a babilóni rendszer egyeduralkodó helyzetbe került a földön, és meghatározta az eddigi történelmi haladás menetét, így az ez ellen ható rendszerek építése sem tudott igazából mély gyökeret ereszteni eddigi civilizációnkban, politikai, vallási kultúránkban. A prófétai ígéretek alapján azonban okkal reménykedhetünk abban, hogy végül is az emberiség földi berendezkedésének Isten által kidolgozott rendszere fog diadalmaskodni a babilóni mintával szemben.

Forrás: Új Exodus Magazin

2019. július 29., hétfő

Ruff Tibor - Késvén pedig a vőlegény...

Máté 25:5 Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.

Nagy felelősség van a bibliafordítókon, amikor ezt a versszakot fordítják, mert kétféleképpen is lehet fordítani:

1. mind a 10 szűz először elszunnyadt, és azután elaludt.
2. némelyik elszunnyadt, némelyik pedig elaludt. Az álmossággal mindegyiknek problémája volt, de nem mind aludt el.

Miért használ Jézus 2 kifejezést, hogy elbóbiskoltak ill. elaludtak? A fordítások közül inkább a 2. verzió az, ami jó, hiszen voltak olyan szüzek, akik elbóbiskoltak, de nem aludtak el.

A zsidóknál van egy olyan szokás az ünnepi vacsorákon, hogy ha valaki elaludt, akkor az nem folytathatta a vacsorázást, hanem hazaküldték. Aki csak elbóbiskolt, az maradhatott. Jézus erre utal itt. Hogyan lehetett ellenőrizni, hogy ki az, aki elaludt és ki az, aki csak elbóbiskolt? Megkérdezték tőle, hogy miről beszéltek a körülötte lévő emberek. Ha meg tudta mondani, hogy miről, akkor nyilván csak elbóbiskolt, de nem aludt el, ezért ott maradhatott.

Elbóbiskol = nagyon erősen rátör az álmosság, de küzd ellene. Leesik a feje, de küzd. Mint néhányan itt az alkalmon is. :-) Az őrségben is hajnal felé a legnehezebb. 4 x 3 órás váltások vannak, amiben a legnehezebb időszak a hajnali 3-6 óra közti. Ilyenkor még alva, beszéd közben is elalszik az ember.

Az egyházat a szellemi álmosság támadja rendkívül erősen. Az okos szüzeket is megtámadta az álmosság. Nem volt olyan a szüzek között, akit ne támadt volna meg. Még a legjobban odafigyelőknek is meg kell küzdenie ezzel. A szellemi álmosság azt jelenti, hogy az Ige olvasását, az imádkozást, a bizonyságtevést elhagyod.

Amikor csak bóbiskolsz, akkor elhagyod ezeket, de ráébredsz, hogy ez nem jó, és összeszeded magad. Szól hozzád az Ige, hogy ez nem jó így, és változtatnod kell. Amikor bóbiskolsz, akkor úgy érzed, hogy ez jól van így. Egész nap úgy elvagy, hogy nem is teszel szellemi tevékenységet.

Minden szűznek van ezzel problémája. Ettől még nem vagy rossz keresztény. Ez megjelenik az egyházban. Az a nagy baj, ha nem küzdesz ez ellen, nem kapod fel a fejed, nem iszol egy szellemi kávét, hogy újra ébren legyél! Az sem baj, ha megint megtámad ez, de az baj, ha nem szólal meg a jelződ! A kereszténységre nem vonatkozik az a felirat, ami az autópályán van: „Ha fáradt, álljon meg!”

Isten azt kérdezi, hogy azért hallod, hogy miről volt szó? Tapasztalatom, hogy amikor nem tudok jönni összejövetelre, felhívok 2-3 embert, hogy miről volt tanítás, akkor csak ez a válasz: Jó volt. Erre én: De miről volt szó? Válasz: "Ö..ö..ö..ö. Megnézem a jegyzetemet, és visszahívlak." Ez nem jó! Téged is haza fognak küldeni a vacsoráról, ha ilyen vagy!

Lukács 22:39 És kimenvén, méne az ő szokása szerint az Olajfák hegyére; követék pedig őt az ő tanítványai is.
Luk 22:40 És mikor ott a helyen vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
Luk 22:41 És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,
Luk 22:42 Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!
Luk 22:43 És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt.
Luk 22:44 És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.
Luk 22:45 És minekutána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá őket a szomorúság miatt,
Luk 22:46 És monda nékik: Mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.

Jézusnak rendkívül nehéz volt imádkoznia ezen az éjszakán. Vért izzadt a küszködéstől, hogy át tudja törni a sötétség erőit, falait. Mi ilyen nehézségbe soha nem fogunk kerülni, mert Őt minden rossz, gonosz, sátáni erő körülvette. Hiszen minden ember minden bűnének minden következményét magára vette. A mi küzdelmeink picik, töredékesek ezekhez képest. Amikor küzdesz az imádkozásban, akkor emlékezz meg erről!

Az orvostudomány ismeri ezt a vérizzadást. Ez nem csoda volt, ami ott történt. Rendkívül nagy szorongáskor lép fel ilyen. A tanítványok nem bírták ezt, és elaludtak. A szomorúság miatt. Nem tudtak szembe nézni az előttük lévő terhekkel. Az alvásba menekül ilyenkor az ember.

Azok a dolgok, amiket az ember az ima, az igehirdetés helyett tesz, azok menekülések. A nyárnak van ilyen veszélye. Szabadság, meleg, napsugár, öltözködés. Ezek a szélsőséges megnyilvánulásai az időjárásnak sem normálisak. A 4 angyalnak az ég 4 táján, akik vissza vannak tartva, nehéz az, hogy ne pusztítsanak az emberek bűnei miatt.

 Rendkívül erősen mennek a dolgok rossz irányba. Ne csapjon be, hogy te a kis magánszférádban elvagy! Ez hamis biztonság! Ösztönözd magad, hogy ne menekülj el a szellemi élet elől, az igeolvasás elől! Nyáron gyűjt az eszes fiú!

2019. július 25., csütörtök

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 5.

g). Mindenütt jelenvaló

A Fiú mindig, mindenütt jelen van. E tulajdonság miatt képes népével együtt lenni bárhol, ahol az Ő nevében összegyűlnek. 
Máté ev. 18: 20, 28: 20; "Mert a hol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"

Ján ev. 3: 13; "És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennybõl szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van."

h). Változhatatlan

A Fiú változatlan és változhatatlan, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, mind jellemében, mind tulajdonságában. 

Héb. 1: 12, 13: 8; "És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz."

Zsoltárok 102: 27-29; "Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak.

28 De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.29 A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az õ magvok erõsen megáll elõtted."

Malakiás 3: 6. "Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!"

i). Tévedhetetlen

A Fiú tévedhetetlen. Képtelen tévedni vagy hibázni. Csak Isten tévedhetetlen. Egy ember sem téved hetetlen. Jézus sosem mondott egy rossz vagy téves szót sem, mert szavai az Atya szavai voltak. 
Ján. ev. 12: 44-50; 14: 6. "Jézus pedig kiálta és monda: A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. 45 És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem. 46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz. 47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. 48 A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki õt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. 49 Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, õ parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. 50 És tudom, hogy az õ parancsolata örök élet. A miket azért én beszélek, úgy beszélem, a mint az Atya mondotta vala nékem."

Ő az Igazság.

J). Uralkodó

Minden térd meghajol Isten Fia előtt, tehát Istennek vallja Őt, mivel Ő a királyok királya és az Uraknak Ura. 

Fil. 2: 9-11; "Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére."

Ésa. 9: 6; "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"

Jel. 19: 16; "És az õ ruháján és tomporán oda vala írva az õ neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura."

Mt. ev. 25: 31-34. "Mikor pedig eljõ az embernek Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének királyiszékébe. 32 És elébe gyûjtetnek mind a népek, és elválasztja õket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktõl. 33 És a juhokat jobb keze felõl, a kecskéket pedig bal keze felõl állítja. 34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felõl állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta."


Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

John C. Lennox idézetek

AZ INFORMÁCIÓ MINT ALAPMENNYISÉG

Ezen a ponton a teológia hallatni akarja a hangját, mivel valami nagyon fontos és érdekes mondanivalója van. A Biblia első fejezete Isten teremtő tevékenységének mindegyik aktusát ezzel vezeti be: "Akkor ezt mondta Isten." például: "Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság." (1 Mózes, 1,3). János apostol a teremtés leírásában magasabb szintre emeli Isten „szavát”: "Kezdetben volt az Ige... Minden általa lett." Az „Ige” görög megfelelője a „Logosz”, amit a görög filozófusok az univerzum mögött rejlő racionális elvre használtak. János azt állítja, hogy az univerzum mögött nem egy elvont racionális elv, hanem egy személyes Isten van. Sőt azt mondja, hogy Isten, mint az Ige forrása, mint maga az Ige, van a teremtés középpontjában. Ebben az összefüggésben az „Ige” szó a parancs, a jelentés, a kommunikáció - röviden az információ fogalmát juttatja eszünkbe, és persze a megvalósításához szükséges teremtő energiáét. Tehát a teremtő aktus bibliai elemzésének középpontjában az a fogalom áll, mely a tudományban is központi jelentőségű - az információ fogalma. Az "ezt mondta Isten..." fordulat nagyon egyszerű, mindenki számára mindenkor érthető, ugyanakkor tartalma és következményei nagy horderejűek. És ez az a gondolat - Isten az információ és energia forrása -, amelyet a Bibliának a teremtésre vonatkozó majd mindegyik állítása hangsúlyoz.

A Zsidókhoz írt levél írója ekként fejti ki ezt a gondolatot: "Hit által érijük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy hogy a nem láthatókból állt elő a látható." (Zsidókhoz írt levél 11,3) Mármost az információelmélet hangsúlyozza, hogy az információ láthatatlan. Hordozói lehetnek jól láthatók - mint a papír és az írás, a füstjelek, a televízió képernyője vagy a gének stb. - de maga az információ láthatatlan és anyagtalan. Mi megírjuk ezt a könyvet. Az Olvasó elolvassa. A könyvről fotonok verődnek vissza, és a szemébe jutnak, ahol elektromos impulzusokká alakulnak, és az agyba továbbítódnak. Tegyük fel, hogy egy barátjával szóban valamilyen információt közöl ebből a könyvből. A hanghullámok az információt a szájától a barátja füléhez viszik, ahol elektromos impulzusokká alakul, és az agyába továbbítódik. A barátja ezek után birtokolja a mi agyunkból származó információt. De közben semmilyen anyagi dolgot nem adtunk át neki. Az információ továbbításában több anyagi közeg is részt vett, de maga az információ nem anyagi.

A modern fizika fényében nagyon meglepő, hogy ez a bibliai elemzés az Igét (Információt) mint fogalmat még az anyagnál és energiánál (vagy tömegenergiánál, ahogy manapság sok fizikus mondaná) is alapvetőbbnek tekinti.

Az anyag és az energia a teremtett dolgok kategóriájába tartozik, az Ige azonban nem. Az anyagot és az energiát az Ige teremti - "Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött (János 1,3). Tehát ebben az értelemben az információ megelőzi az anyagot és az energiát.

Pontosan ezt vetette fel a New Scientist egyik vezércikke (1999. január 30., 3. o.). Az információs forradalomról írva, amelynek óriási hatása van mind az ultrasebességű információ-feldolgozó gépek feltalálásában, mind a biológiai mechanizmusok csaknem elképzelhetetlen információ-feldolgozó képességének felfedezésében, Paul Davies ezt mondja: „Az információ fogalmának a természetre való alkalmazása furcsa sejtést sugall. Rendszerint úgy képzeljük el a világot, hogy az egyszerű, csomószerű anyagi részecskékből áll, valamint információból, amely származtatott jelenségként kapcsolódik az anyag speciális, szervezett állapotaihoz. De lehetséges, hogy fordítva van: talán az univerzumban az információ az elsődleges, az anyagi tárgyak pedig csupán az információ komplex, másodlagos megnyilvánulásai.”

Davies azt mondja, hogy ezt a gondolatot először az ismert fizikus, John Archibald Wheeler vetette fel 1989-ben, de - mint láttuk - már több ezer éve a levegőben van!

Ennek a felvetésnek, vagyis hogy az információ alapvető mennyiség, mélyreható következményei vannak az univerzum és a saját magunk megértése szempontjából. Növeli azon következtetésünk - mint a legjobb magyarázatra való következtetés - súlyát, hogy az univerzum mögött egy tervező intelligencia rejlik. Azt is maga után vonja, hogy a materialista filozófusok ortodox redukcionista hite hamis, mivel megmutatja, hogy külön információ bevitele nélkül az anyag és az energia nem rendelkezik az élethez szükséges, információban gazdag struktúrák kialakításának képességével.

2019. július 23., kedd

Németh Sándor - A történelmi és a végső Babilón 5.

BABILÓN, AZ ARANY FEJ

Izrael után Júda is elszakadt a szövetség igéitől, a próféták megtérésre felszólító üzenetét megvetette, sőt a prófétai kijelentésekkel szemben az idegen istenek tiszteletét, a bálványimádást, az okkultizmust védelmezte. Izrael és Júda Istene a pártütő népet a babilóni fogsággal büntette meg. Isten ítéletének végrehajtója, Nabukodonozor építette fel újra Babilón városát. Az ő nevéhez fűződik az Újbabilóni Birodalom kialakítása, amely egészen Egyiptom határáig terjedt.

A Dániel könyvében szereplő pogány világhatalmak történelmi fejlődésének útja a Nap pályájához hasonlóan keletről nyugatra tart, és az éjszakával fog végződni, amely időszakról Jézus azt mondta, hogy abban senki sem munkálkodhat. E birodalmakról szóló nabukodonozori álmot Dániel prófétának sikerült Isten kijelentése által megfejtenie.

"Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. Te, oh király! Királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken: te vagy az arany fej. És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te, és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel."
Dániel könyve 2:36-43.

A fenti prófécia alapján a pogány hatalmak sorrendje i. e. 606-tól a következő: 1. Újbabilóni Birodalom- arany fej; 2. Méd-perzsa Birodalom - ezüst mell és karok; 3. Görög-makedón Birodalom - réz törzs; 4. Római impérium, - két vasláb. A pogány nemzetek idejének az utolsó időkbe nyúló része a vasból és cserépből készült tíz ujjnak felel meg. Ez tízszarvú veres fenevad formájában jelenik meg a Jelenések könyvében (uo. 13:17-18).

Az óriási szobrot alkotó fémek értékének csökkenése a hatalmak Isten Igéje szerinti minősítését tükrözi. Az arany fej Babilont jelenti, amely első a pogány világbirodalmak rangsorában. Ez Babilon királyának és királynőjének első olyan műve a történelemben, amelyet Izrael szétzúzására állítottak fel, Isten megengedő akarata által.

A Bibliában közölt álomból nyilvánvaló az is, hogy a világtörténelmen végigvonuló pogány birodalmak egységes organizmust alkotnak, amely az arany fej irányítása alatt áll. Tehát Babilon szellemének jelenléte minden világhatalmi formációban megtalálható mint fő irányító centrum. A Szent Szellem a pogány népek Babilón szelleme által történő földi uralkodásának idejét és jellegét egy test képében fejezte ki. A más és más történelmi időben és térben fellépő világhatalmak különböző küldetésük, szervezeti formájuk ellenére is a babilóni szobornak, ugyanannak a fémtestnek a részei, tagjai. Küldetésük, vezető szerepük a földön Izrael bukásával kezdődött, és az Isten országának látható módon való eljöveteléig fog tartani.

Ifjúsági Konferencia 2019 - Németh S. Judit


IFKO 2019 - Németh S. Judit from Ifjúsági Konferencia 2019 on Vimeo.

Ifjúsági Konferencia 2019 - A szív megnyitása


IFKO 2019 - A szív megnyitása from Ifjúsági Konferencia 2019 on Vimeo.

Ifjúsági Konferencia 2019 - Istenbe vetett bizalom


IFKO 2019 - Istenbe vetett bizalom from Ifjúsági Konferencia 2019 on Vimeo.

Ifjúsági Konferencia 2019 - Isten ügyének a szolgálata


IFKO 2019 - Isten ügyének a szolgálata from Ifjúsági Konferencia 2019 on Vimeo.

2019. július 22., hétfő

Frank Hammond történetei 5.

BÜSZKESÉGTŐL FELFUVALKODVA

Egy másik alkalommal egy pásztor tizennégy éves fiában találkoztunk újra a büszkeség szellemével. A szellem úgy manifesztálódott, hogy a fiú mellkasát természetellenesen megnövelte. A fiú maga semmiképpen sem tehette ezt saját magától. Természetfeletti volt az egész. Úgy nézett ki a fiú, mint egy gyík, amelynek akkorára duzzad a torka, mint egy lufi.

Pál azt írja a korinthusiaknak: „Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna” (1Korinthus 5:2). „Rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette a mi írva van, hogy senki se fuvalkodjék fel [a görög phusioo azt jelenti: büszkeségtől felfuvalkodni] az egyikért a másik ellen.” (1Korinthus 4:6)

A sátán és a démonai természetüktől fogva felfuvalkodottak. A színpad közepén akarnak állni, hogy mindenki hallja a hangjukat, még akkor is, ha a kiűzetés küszöbén vannak. Üres hencegéssel vannak tele.

Egy ember szabadításakor a démonok rajta keresztül kezdenek beszélni és hencegni:

- Én erősebb vagyok nálad. Soha nem fogsz kiűzni engem innen! Úgyis elfáradsz, lefekszel aludni, de én itt maradok. Sőt, sokkal erősebb leszek, mint annakelőtte!

- Te csak egy felfuvalkodott szellem vagy! Jézus vére erősebb nálad! Megparancsolom, hogy távozz Jézus nevében!

- De hová menjek? – vinnyogta a büszke szellem, miközben kitakarodott.

Hová mennek a démonok? Jézus azt tanította: „Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál.” (Máté 12:43) Minden dicsekvésük és szájhősködésük hiábavaló. Jézus azt mondta:

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.” (Lukács 10:19)

A DÉMONOK ELISMERIK A VÉRBEN REJLŐ ERŐT

„Legyőzték őt a Bárány vérével” (Jelenések 12:11)

Még nem olyan régóta foglalkoztunk a démonok kiűzésével, amikor észrevettük, Jézus vérének hatalmas ereje mennyire megrémíti és legyőzi a démonokat. Libbie, a menyünk, nagyon tanítható volt és éhezett Isten dolgai után. Amikor megosztottuk vele a szabadítás igazságát, azonnal készen állt elfogadni. Amikor elkezdtük előhívogatni a zaklató démonokat, azonnal a földre vetették őt. Ott térdeltem a vonagló teste mellett, és emlékeztettem a démonokat a vér erejére. A megszólított démon hangosan így kiáltott:

- Ne beszélj nekem Jézus véréről! Ki nem állhatom! Olyan erővel rendelkezik, amilyennel mi nem. Olyan vörös, olyan meleg, olyan élő! Mindent betakar.

Nem a démonoktól tanulunk teológiát, mert tudjuk, hogy hajlamosak a hazugságra. Ugyanakkor, ha a démonok a Felkenttel és az Ő vérének erejével szembesülnek, azonnal hangosan megvallják az igazságot, teljesen olyanok, mint akik már maguk is szembetalálkoztak Jézussal.

„Mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.” (Márk 1:24)

Utána megkérdeztük a menyünket, mit tapasztalt a szabadítás alatt. Hallotta, amint rajta keresztül beszél a démon, ugyanakkor a lelke teljes békességben volt.

- Papa (így hívott engem) annyi szeretetet láttam a szemedben. Jézus szeretetét láttam a szemedben.

Micsoda leckét kaptam! Amikor szabadító szolgálatot végzünk, terrorizáljuk és legyőzzük a démonokat, ugyanakkor Jézus szeretetével és békességével is szolgálunk a szabadulók felé.

Fordította: Berényi Irén

2019. július 17., szerda

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 4.

e). Mindenhatóság
A Fiú mindenható. Ő a teremtője és fenntartója az egész világmindenségnek.

Kol. 1: 16-17. "Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek; És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õ benne áll fenn."

Ef. 3: 9; "És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felõl, a mely elrejtetett vala örök idõktõl fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;"

Héb. 1: 10; "És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek mûvei az egek."

Jel. 3: 14; "A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hû és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete."

Jn. ev. 1: 3, 10; "Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt."

I.Kor 8: 6. "Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitõl [van] a mindenség, mi is õ benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által [van] a mindenség, mi is õ általa."

1). Hatalma van a mennyben 
Máté ev. 28: 18. "És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön."

2). Minden hatalom az övé a földön 
János ev. 17: 2. "A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál."

3). Hatalma van az egész természet felett 
Máté ev. 8: 23-27. "És mikor a hajóra szállt vala, követék õt az õ tanítványai. És ímé nagy háborgás lõn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; õ pedig aluszik vala. És az õ tanítványai hozzámenvén, felkölték õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk. És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lõn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki."

4). Hatalma van a démoni seregek felett 
Lukács ev. 4: 35-41. "És megdorgálá õt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberbõl! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belõle, és nem árta néki semmit. És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek? És elterjede a hír õ felõle a környék minden helyén. Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érette. És [Jézus] mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá õt; és õ azonnal felkelvén, szolgála nékik. A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, õ hozzá vivék azokat; õ pedig mindegyikõjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá õket. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De õ megdorgálván, nem engedé õket szólani, mivelhogy tudták, hogy õ a Krisztus."

5). Hatalma van az angyali seregek felett 
I.Péter 3: 22; "A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erõk."

Efézus 1: 20-22. "A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erõn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendõben is: És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,"

6). Hatalma van a mindenség felett 
Héb. 1: 3. "A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban."

f). Mindentudás

A Fiú, istenségének köszönhetően, mindentudó. Semmi sincs rejtve előtte. 
János ev. 16: 30. "Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen: errõl hiszszük, hogy az Istentõl jöttél ki."

Kol. 2: 3; "Akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve."

Héb. 4: 12-13; "Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna elõtte, sõt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei elõtt, a kirõl mi beszélünk."

Jel 2: 23. "...és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója..."

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. július 16., kedd

Ruff Tibor – Jézabel szelleme 4.

1Kir 19:11 És monda: Jöjj ki és állj meg [ezen] a hegyen, az Úr előtt. És íme ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; [de] az Úr nem [vala] abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem [volt] a földindulásban sem.
1Kir 19:12 És a földindulás után tűz jöve, de nem [volt] az Úr a tűzben sem. És a tűz után [egy] halk és szelíd hang [hallatszék].

3 nagy erőhullám ment el az Úr jelenléte előtt:
- szél – sziklákat görgetett
- földrengés
- tűz

Ezek az erőmegnyilvánulások sem tudták Illés szívének legmélyét elérni. Ez is előfordul, hogy a Szent Szellem erőmegnyilvánulása sem tudja az ember szívének közepét úgy megfogni, és úgy megy haza, hogy a szíve száraz, üres maradt. Az ember ilyenkor magát vádolja, hogy mi van velem, nem stimmel valami. Annyira meg tudja az ember szívét sebesíteni, hogy a Szent Szellem nagy erőhullámai sem tudják az ember szívét kimozdítani, még ha fizikai megnyilvánulások történnek is.

Fontos, hogy ilyenkor nem szabad vallásosnak lenni és szuper-szelleminek, hanem tovább kell menni, nincsen semmi gond. Nagyon fontosak az erőmegnyilvánulások, hogy kirengessenek téged, hogy kimozdulj, hogy összedőljenek a falak, akadályok.

Szél és a tűz is fontos. De ezzel még nem fejeződött be Isten munkája benned.

Halk és szelíd hang hallatszott, ez volt az Úr. Amikor ez a hang megszólal a szívedben, nem angyalokon, pogácsákon keresztül, hanem a belsődben, halkan és szelíden meghallod az Úr hangját, akkor jön létre az a közösség, amely a Jézabel szellemét meg tudja törni az életeden. Megkapod az összes nehézségre a megoldást az életedben. Legyél abban Illés követője, hogy addig keresed Isten jelenlétét, amíg ez a halk és szelíd hang nem szólítja meg a szívedet, addig maradj ott Isten jelenlétében!

1Kir 19:13 És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arcát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és íme szózat [lőn] ő hozzá, amely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés?
1Kir 19:14 És ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
1Kir 19:15 És monda az Úr neki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor oda jutándasz, kenjed királlyá Hazáelt Szíriában;
1Kir 19:16 És Jéhut, a Nimsi fiát kenjed királlyá Izraelben, és Elizeust, az abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe.

Még egyszer elmondta nehézségét, búsulását. Isten szól hozzá, és ad neki egy cselekvési tervet, nem érzeleg Isten, hanem egy cselekvési tervet ad. A belsődben némán szól, de mégis szól, ezt nem hallod a füleddel. Látszólag praktikus válasz volt, amit Isten Illésnek mondott.

Isten praktikus válaszában békességed lesz, ebben lesz egyedül békességed, ez az egyedüli gondolat, kiút magatartás, amit teljes békességgel tudsz követni. Minden ösvénye békesség. Szent Szellem vezetését mindig a belső békességről lehet megismerni.

Nem érzelgősködött Isten, hanem kiigazította Illést, hogy van még 7000 ember. Nem igaz, hogy egyedül van, vannak még igazak, akik küzdenek. Levette a sötét szemüveget Illés, és visszatért, elkezdte tenni újra a dolgát.

Nagyon fontos, hogy tegyük a dolgunkat. Reggel ima után tegyük a dolgunkat, mert imában rátettük Istenre a gondjainkat, mert egyébként lelkileg tönkremész. Ki kell lépni abból a dologból. Hit cselekedete a te részedről, hogy nem adod fel, hanem csinálod tovább a dolgaidat, ahogy kell. Örülj, hogy nincs időd gondolkozni azon, hogy mi lesz. Örülj, hogy van dolgod, feladatod, és hidd, hogy Isten is teszi az Ő dolgát!

Illés is tette, ilyen módon megújult, megelevenedett.

Jéhu végezte ki Jézabelt. Ő is kapott nagy dózis kárhoztatást, de nem az a típus volt, akire bármikor bármilyen kárhoztatás is hatott volna. Mindenkit kiirtott aki elé került, nyilván ez sem jó, de ilyen ember kellett akkor.

Ismerd fel ezt a szellemet, sokaknál okozta az elmúlt napokban, hogy nehezen tudott imádkozni, nem tudod koncentrálni a munkára, ok nélküli fizikai fáradságot is létre tud hozni, kárhoztatást, gyötrést, bűntudatot hoz az emberre, sötétebben látod a világot.

Bár sok sötét dolgok van a világban, de él az Úr, aki világít ezért a világ nem sötét. Amikor a kegyelem napja véget ér, a Nap fekete lesz a Hold vérré válik. Amíg a Nap nem fekete, hanem világít, az igehirdetés Isten részéről, hogy tart még a kegyelem napja.

Aki az Úrra néz, annak az arca felvidul, ha terhek alá kerülsz, az Úr küld hozzá hírnököket. Ma is kaptál hírnököt, ne tedd azt, hogy megeszed a pogácsát, és visszafekszel a fenyő alá! Kezdj el úgy imádkozni, hogy behatolsz oda, ahol az Úr szavát a szellemed meg tudja hallani. Ez több imát, erőfeszítést igényel.

Lehet, hogy 2-4 órát imádkozol éjszaka ezért. 4 óra alvással egy felnőtt ember elvan egyszer. De ha csendben imádkozol 3-4 órát, nagyobb eséllyel hallod meg a halk és szelíd hangot. Ad egy kivezető utat, hogy meglásd az alagút végét.

Egyetlen út, amiben békességed van, te is kijutsz a keskeny úton a bozótosból! A hitet tényleg nem lehet látni tapasztalni, csak valahogy csinálni, követni lehet. Ha arra vársz, hogy érezd a hitet, nem fogsz semmit érezni, nem fogsz semmit sem látni.

Ha kitartsz a jó cselekvésben az Úr megáld! Leplezzük le, kötözzük meg hatástalanítsuk magunkon a gyülekezeten, az országon ezt a szellemet! Ámen!

2011. 08.

2019. július 15., hétfő

Joyce Meyer - Őszintén a depresszióról 16.

Figyelj arra, mit mond Isten rólad

"Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában."
Efézus 1:6

Isten nem szeretné, ha frusztráltak és hitványnak éreznénk magunkat. Azt szeretné, ha végre észrevennénk, hogy olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk.

Az ördög állandóan azt mondja, milyenek nem vagyunk, Isten azonban azt mondja, milyenek vagyunk – az Ő szeretett gyermekei, akik olyan kedvesek számára.

Isten soha nem emlékeztet arra, mekkorát zuhantunk, mindig arra emlékeztet, milyen messzire jutottunk. Arra emlékeztet, mennyi nehézséget leküzdöttünk, milyen jól végezzük a dolgunkat, mennyire értékesek vagyunk az Ő szemében, mennyire szeret bennünket.

Az ördög azt sugallja számunkra, hogy Isten nem fogad el bennünket, mert nem vagyunk tökéletesek, Isten azonban azt mondja, hogy az Ő szeretett Fiában elfogad bennünket, hiszen egyszer már megtette ezt értünk. (ld Efézus 1:6)

Isten azt akarja, hogy tudd, a keze mindig fölötted van, az angyalai vigyáznak rád, a Szent Szelleme mindig veled van és benned van, bármit teszel a segítségedre siet.
Azt akarja, hogy tudd, Jézus a barátod, és ha minden nap Vele járunk, jó dolgok történnek az életünkben. Ha Istenre hallgatsz az ördög helyett, felvidít téged. Megbékélsz a múltaddal, örülsz a jelennek és bízol a jövőben.
Ne feledd: az Úr öröme a mi erősségünk!

Összegzés:

Az életünket megváltoztató dolgok általában nem bonyolultak. Ha a depresszió felbukkanásakor alkalmazod az öröm alapelveit, a helyzeted gyökeresen megváltozik!

Igehelyek a depresszió leküzdéséhez

Zsoltárok 34:17 - Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.

Zsoltárok 40:1-3 Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.

Zsoltárok 63:8 - Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem.

Zsoltárok 130:5 - Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.

Példabeszédek 15:4 - A szelíd nyelv [gyógyító erejével] életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket.

Ézsaiás 60:1 - Kelj fel [a depresszióból, a levertségből, amelyben a körülmények tartanak – kelj fel egy új életre], tündökölj (Isten dicsőségével), mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.

Ézsaiás 61:1-3 - Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

2Korinthus 4:6 - Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.

Filippi 4:6-8 - Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!

Ima a depresszió leküzdéséhez

Atyám, Jézus nevében jövök Hozzád, a depresszió terhét cipelve. Ez egy olyan teher, amelyre nekem nincs szükségem, ezért leteszem azt a Te lábaid elé, Uram.
Kérlek, cseréld le ezeket az érzéseket bennem a Te örömödre! A Te kegyelmed elegendő nekem.
A Te jelenlétedben szeretnék lenni, Uram! Csak Benned élhetek, mozoghatok és létezhetek!
Köszönöm!

Fordította: Berényi Irén

2019. július 5., péntek

Egy kis szünet következik, 07.15-én folytatjuk.

Ararat Worship - Teremtő

Németh Sándor - Vigyázz a házastársadra!

"Sokaknak fennakadt a szemük Rebekán, ezért döntött úgy Izsák, hogy hazudik a kilétéről. Mikor Abimélek kinézett az ablakon, látta, hogy Izsák huncutkodik Rebekával, így fény derült az átverésre. Ha szép feleséged van, vigyázz rá! Ha jóképű férjed van, vigyázz rá! Kötelességed féltened és vigyáznod a házastársadra! 

Az interneten legkeresettebb oldalak pornográfiával foglalkoznak, ma tele van a világ szexuális ragadozókkal. Józanul kell hozzáállni az élethez. Nagyon sok nő csak úgy tud karriert csinálni ma, hogy szexuális erkölcstelenségbe megy bele. Nem vagy sebezhetetlen te sem, ezért egymásra és házasságodra is vigyázni kell!"

2019. július 4., csütörtök

Ruff Tibor – Jézabel szelleme 3.

1Kir 19:3 Amit mikor megértett, felkelvén elméne, [vigyázván] az ő életére. És méne Beersebába, amely Júdában volt; és ott hagyá az ő szolgáját.
1Kir 19:4 Ő pedig elméne a pusztába egynapi járó földre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy [hadd] haljon meg, és monda: Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!

Mekkora kárhoztatás alá került Isten hatalmas embere, aki tisztán és becsületesen élt, ekkora kenet működött rajta, ekkora csodát tett. Ezt az embert Jézabel úgy el tudta bizonytalanítani, hogy lelkileg összecsuklott. Szeretett volna meghalni, nem vagyok jobb az apáimnál, mondta, ami biztos nem volt igaz. Ez mutatja, hogy mekkora kárhoztató töltése van Jézabelnek. Még Isten szolgáit is úgy megtudja támadni, hogy a tisztánlátásukat el tudja venni arról, hogy szereti, támogatja, áldja őket az Úr, valamint arról, hogy előző nap még mekkora erővel szolgált.

1Kir 19:5 És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És íme angyal illeté őt, és monda neki: Kelj fel, egyél.

Isten nem kárhoztatta, hanem segített neki. Nem haragudott meg, hogy ilyet imádkozott, nem hallgatta meg ezt az imáját, és nem vette el az életét.

Illés ember volt, ugyanolyan érzésekkel, mint mi - mondja Jakab apostol levele. Ennek ellenére imádkozott, hogy záródjon be az ég. Jusson eszedbe, hogy Illésnek ugyanolyan érzelmi támadásai voltak, mint neked, ennek ellenére lehet hittel imádkozni. Jakab erre az esetre utal, amikor Illés mélypontra került.

Isten nem hibáztatta, egy angyalt küldött. Evett-ivott és ismét lefeküdt, egy angyali jelenés nem volt elegendő, hogy Illést ebből az állapotból kiszedje.

1Kir 19:6 És mikor körülnézett, íme fejénél vala egy szén között [sült] pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék.
1Kir 19:7 És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van.
1Kir 19:8 És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.

Isten türelmes, még egyszer elküldte az angyalt. Ehhez eléggé elcsüggedtnek kell lenni, hogy ne tudjon elmozdítani egy angyali jelenés a depresszióból. Lehet, hogy egy svájci frank hitelprobléma miatt te is így el vagy csüggedve. Reális megoldást akarsz kérni, szellemi élmény önmagában nem oldja meg az ember életét, hanem akkor oldódik meg, amikor a problémák megoldódnak.

Illés nem volt szuper-szellemi nem az érdekelte, hogy az angyalok jönnek-mennek, hanem az érdekelte, hogy a problémái megoldódnak vagy sem.

Jött másodszor is. Isten ettől sem sértődik meg, ismeri a szolgái szívét és szerető őket. A te szívedet is ismeri. Hátha egyszer te is megeszed a kenyeret és megiszod a vizet, amelyet az Igehirdetők adnak neked, hogy legyen erőd menni 40 nap, és éjjel. Ha az egyik igehirdető pogácsája után újra visszafekszel, jön a következő igehirdető.

Illés kirázta magát a letargiából és visszament arra pontra, ahol Izrael népe először találkozott Istennel. Isten jelenlétének helyére ment vissza, hogy bejusson Isten jelenlétébe. Te is tegyél erőfeszítést, hogy bejussál Isten jelenlétébe!

Bement egy barlangba és ott hált.

1Kir 19:9 És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És íme lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és monda neki: Mit csinálsz itt Illés?
1Kir 19:10 Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.

Itt már meg tudta hallani Isten szavát, de búsulása még nem múlt el. Nagy búsulásom van, mondta, kijött már a depresszióból, a kárhoztatás alól, de még sötéten látta a világot. Csak ő egyedül maradt, gondolta, de ez nem volt igaz. Sötét szemüveg még rajta volt.

2011. 08.