2020. július 7., kedd

A Szent Szellem munkája, szolgálata az Újszövetségben 3.

A Szent Szellem munkája a hívők életében

· Az Újjászületést a Szent Szellem végzi el.

Ján 3,5-6 
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. A mi testtől született, test az; és a mi Szellemtől született, szellem az.

Mi a Szent Szellemtől születtünk! Változtasd meg az identitásokat! Isten nem kitatarozott téged, hanem teljesen újat teremtett!

A Szent Szellem beköltözött a szívünkbe. Ez az Ószövetségben nem volt így, alkalmi jelleggel feladatokra szállt rá emberekre. Pl. Bésaléel és Aholiáb. Ránk nem egy részfeladat erejéig jött a Szent Szellem.

· Róm 8,9 
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

1 Kor 3,16 
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?

Isten Szelleme lakozik bennünk. Ez megfelelő hozzáállást követel, mert a Szellem Úr. A Szent Szelem úrként legyen bennünk! Erre a legjobb látást Ezékiel adja. A kerekek és a kerubok együtt mozogtak. A kerekekben Isten Szelleme volt. Te Isten kezében kerék vagy. A Frigyláda akácból volt. Azok az akácok akarhattak volna szobrok vagy mások, de elvállalták, hogy láda lesznek. És ez pont elég volt! Ha beléd költözött az Úr, tedd Úrrá. Mondd neki: Uram, legyél Úr fölöttem Ne akard megoldani az életedet. Nem tudod mi neked a jó, Ő jobban tudja. A tragédiák abból származnak, hogy az emberek tudni vélik, hogy nekik mi a jó.

· A Szellem tesz bizonyságot arról, hogy Isten fiai vagyunk. A Szent Szellem adja az üdvbizonyosságot. Kérd, hogy a Szent Szellem tegyen benned erről bizonyságot! Az jut rólad eszedbe magadnak, hogy Isten gyermeke vagy? Kérjed ezt Istentől. Minden erre épül rá. Csak a gyermek örökös.

· A szellem szól a hívőkhöz.

Apcsel 8,29 Filep evangélista szolgálata.
Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!

A Szent Szellem konkrét dolgokat mond: menj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez.

· 1 Kor 2,12
Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

Az értelmünket is a Szent Szellem nyitja meg. Ahhoz, hogy megismerd az örökségedet, a Szent Szellem elengedhetetlenül fontos. Nem elég hogy higgyél. A hit mellé szükség van a Szent Szellem vezetésére, és tulajdonképpen Ő maga hozza be a láthatatlanból az ígéreteket. Anyagi áldás, egészség, Isten ismerete.

· A Szellem tanít, elvezeti az embert minden igazságra.
Parakleitosz: tanító, ügyvéd. A Szent Szellem az Úr de azért jött el, hogy nekünk szolgáljon,és felkészítsen minket a Fiúval való találkozásra. Akkor tudja a szolgálatát elvégezni benned, ha úrként tekintesz rá. Ha szolgaként tekintesz rá, már nem tud szolgálni feléd.

János 16,13
De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

A taníthatóságunkat meg kell őrizni. Ettől függ hogy kijelentést kapjunk tőle. Minden alkalommal, minden nap tud és kész szólni a Szent Szellem. Sosem Tőle függ, hanem tőled. Ő akar szólni, van üzenete, nem fogyott ki belőle.

· A Szellem megerősíti a hívőket a belső emberben. 

Efézus 3,16 
Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Szelleme által a belső emberben;

A Szellem által tudsz megerősödni, ha gyengének, elidegenültnek érzed magad.

· Róma 8,26
Hasonlatosképen pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

A Szellem tesz képessé az imádkozásra. Az imában átveszi a kezdeményezést a Szent Szellem. Szükség van, hogy a Szent Szellem az értelemmel való imádkozásban is átvegye a vezetést. Amikor elkezdesz értelemmel imádkozni, a Szent Szellem benned drukkol.

· A szellem segít a hívőknek, hogy a bűneiket elhagyják

Róma 8,13
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldökölitek, éltek.

Szellemmel megöldöklitek: ennek eszköze a Szellem. A böjt is ehhez tartozik. Kérd a Szellemet, hogy újítsa meg a böjt életedet. Nem tudod elhatározni, az öldöklés nem akaraterőből történik.

· Róma 8,14
Mert a kiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

A Szellem vezérel. Akiket vezérel, azok Istennek fiai.

· A Szellem övez fel a bizonyságtételre.

Apcsel 1,8
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

· A Szellem osztja a szellemi ajándékokat a hívők között amint akarja. Vágyni lehet rá, sőt jó dolog kívánni.

1 Kor 14,1
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.

· A Szent Szellem aki a feltámadásban és örök életben részesíteni fog.

Róma 8,11
De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Szelleme által.

Azért kell a Szent Szellemmel betöltekezni, mert Ő a pecsétje és garanciája a feltámadásnak. Minden betöltekezéskor az atomjaid, sejtjeid hordozzák a Szent Szellem lenyomatát. Ezért kell hordoznod a Szent Szellem kenetét a testedben! Az olaj a lámpásban azt jelenti, hogy a tested tele van Szent Szellemmel. Ez nem a lélekről szól, hanem a tested elragadtatásról szól! 

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Németh Sándor - A boldogságról 7.

Az irgalom nem vonatkozik azokra, akik gonosz emberek. Feléjük nem kell!

Ha a Szent Szellemmel jó a kapcsolatod, akkor meg tudsz indulni az emberek felé. Ha meg is sértettél valakit, akkor olyan ajándékot tudsz adni neki, amely méltóképpen kifejezi, hogy megindulsz.
A legjobb példa mindezekre az irgalmas szamaritánus:

Lukács 10:30 Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók [kezé]be esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák félholtan.
Luk 10:31 Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván, elkerülé.
Luk 10:32 Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és [azt] látta, elkerülé.
Luk 10:33 Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, ahol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula.
Luk 10:34 És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé neki.
Luk 10:35 Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és monda neki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom neked.

A lévita és a pap nem indult meg ezen az elesett emberen, ezért nem is segítettek rajta. A farizeusok is csak vallási kötelességből tettek jót. Ez nagyon veszélyes. A vallásos emberek gyakran kegyetlenebbek, mint a hitetlenek. Ennek sok oka van. Még akkor sem indul el bennük a megtörtség, ha baj és kudarc éri őket, hanem az önigazultságukat bizonygatják. A pünkösdi, karizmatikus emberek között is egyre több ilyen van. Kemény a szívük, nincs bennük irgalom. Vigyázz a szívedre!

Példabeszédek 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.

Az ember a legnemesebb részéről mond le, ha nem tud megindulni! A keresztények is hányszor végig nézték a zsidók deportálását. Vigyázz, hogy a vallási szolgálat ne keményítse meg a szívedet! Ehhez kell a szellemi élet, az ima és sok minden más. Vigyázni kell a törvénykezéssel! Fontos a türelem. Ez elősegíti, hogy az ember irgalmas legyen.

A szamaritánusnak jobb szíve volt, mint a vallásos embereknek. Adjon Isten kegyelmet, hogy mi is ilyen emberek legyünk! Engedd, hogy meginduljon a szíved emberek felé, akik nem manipulálással akarják ezt elérni nálad.

Máté 18:23 Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
Máté 18:24 Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentummal vala adós.
Máté 18:25 Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek.
Máté 18:26 Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala neki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
Máté 18:27 Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé neki.
Máté 18:28 Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala neki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nekem, amivel tartozol.
Máté 18:29 Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala neki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
Máté 18:30 De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.
Máté 18:31 Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala.
Máté 18:32 Akkor előhívatván őt az ő ura, monda neki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivelhogy könyörögtél nekem:
Máté 18:33 Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
Máté 18:34 És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.
Máté 18:35 Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.

Az Úr irgalmából vagyunk azok, akik vagyunk! Azért lett ez az ember gonosz, mert az ő bűneit ugyan megbocsátották, de ő nem bocsátott meg másoknak.

Ha valaki odamegy hozzád, megalázkodik őszintén, akkor biztos, hogy helyesen fogsz eljárni vele kapcsolatosan. Ne keményítsd meg a szívedet akkor sem, ha megsértenek! Ha valakit, akkor a tékozló fiú apját megsértették. A fia elkérte a vagyont, és elszórta. Ha a fia nem önítélet alatt állva ment volna haza, akkor nem tudott volna neki megbocsátani. De az atya már távolról látta, hogy nem kell neki beolvasni, tudta, hogy minden területen belátta a tette következményeit. Az apja megindult rajta, és azonnal jót cselekedett vele!
Legyünk irgalmasok, hogy irgalmasságot nyerjünk!

Jakab 2:13 Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.

Az ítéletet negligálja az irgalom! Ne légy olyan, mint a gazdag ember a szegény Lázár felé, akinek bőven lett volna lehetősége, hogy segítsen rajta, de nem tette! A kutyák irgalmasabbak voltak felé.

Lukács 16:19 Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:
Luk 16:20 És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.
Luk 16:21 És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit.
Luk 16:22 Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám keblébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.
Luk 16:23 És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak keblében.
Luk 16:24 És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.
Luk 16:25 Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
Luk 16:26 És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.
Luk 16:27 Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;
Luk 16:28 Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.
Luk 16:29 Monda neki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat.
Luk 16:30 Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!
Luk 16:31 Ő pedig monda neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

Minden ember életében van egy életmű, amiben nem szabad, hogy hibázzunk! Mindenkinek az életébe küldhet az ember Lázárt a kapujába! Fontos, hogy ne keményítsd meg a szívedet felé! Sok ember nem veszi észre, hogy Lázár van az életében! Légy nyitott szívű ember! Amit meg tudsz tenni, azt tedd meg! Így fog az ítélet ellen az irgalmasságod szólni!

Ne ülj a Mózes székében! Szállj le ebből! Ez a szék Jézusé! Ő az élőknek és a holtakna a bírája! Csak annyiban kell ítéletet gyakorolni, hogy az emberek megtérjenek, újjászülessenek. A törvénykezés keménnyé, gőgössé teszi az embert.

Annyi indokot lehet keresni, hogy miért nem akar valaki segíteni máson. A pap és a lévita is a törvény embere volt. A lévita a szív embere! Aki ezen az úton jár, az irgalmasságot nyer! Gyakorolj az embertársaid felé irgalmat, hogy te is irgalmasságot nyerj!

2011.01.

2020. július 1., szerda

Németh Sándor - A boldogságról 6.

Isten irgalmas, de nem gépszerűen alkalmazza ezt. Ő személy. Önmagában nem elég, hogy szólsz hozzá. Minőségi kapcsolatban is fontos, hogy milyen a kommunikáció. A házasságban is sokszor olyan kommunikáció zajlik, amely üres, nincs tartalma. A másik már egy éve nem tud olyat mondani, amely megindítaná a társát. Valami lelki, szellemi élményt kell, hogy okozzon a beszéded. Nem csak böfögni kell! Olyan minőségi kommunikációra kell törekedni, amelyből érzi a másik, hogy benne vagy és megosztod magadat. A beszédben benne vagy te!

Nyilván minden kapcsolatban másképp beszél az ember, másképp van benne jelen.

Ha a férfi mindig csak annyit mond, hogy: "A vacsora meleg? Hideg van.", akkor ez frusztráltságot okoz a feleségben. Ezt kihasználja az ördög. Tud olyan érzést kelteni, hogy a házassága tévedés volt az embernek, és megtalálta az igazit. Az éhes disznó makkal álmodik. Ha sok benned a frusztráltság, akkor nem látod át a machinációt. Törekedj a minőségi beszédre! Ne hazudozz, ne képmutató módon beszélj! Áldás, élmény legyen a beszéded az emberek számára! Jól gazdálkodj vele! A szíved és a szellemed a Szent Szellem uralma alatt álljon! Hagyd abba a képmutató beszédet! Beszélj őszintén!

Isten nem gép, hanem személy! Az Ószövetség is és azt Újszövetség is Isten irgalmán alapul. Ha nem lenne irgalmas, akkor nem adna kegyelmet. Az irgalom egy belső megindultságot jelent, hogy a rossz életminőségben lévő embert fölemelje egy magasabb életszínvonalra. Több, mint érzelem. 
Sokszor éreztétek már biztos ti is, hogy ebből a belső felindulásból segítettetek valakin, akinek erre szüksége volt. Felemeltetek valakit, akinek arra volt szüksége.

Ha Isten nem indulna meg, akkor nem adna kegyelmet. Soha nem ad semmit lelketlenül. Mindig megindulásból származik a kegyelem átadása. 

Ami kiváltja Isten irgalmát az az, hogy az ember a reális állapotát elismeri. Ádám és Éva hihetetlen nagy nyomás alá került a bűnbeesés után. Előtte nem volt bennünk halálfélelem. Utána gondoskodniuk kellett magukról, be kellett tölteniük a földet. Hogyan indultak el? Úgy, hogy Isten bőrruhát adott nekik, felöltöztette őket! Ez Isten irgalmából fakadt! Nem azt mondta, hogy ez a kötelessége, hogy ezt csinálja.

Noéval kapcsolatosan is megindult Isten szelleme, és elhatározta, hogy kegyelmet ad neki és a családjának. Vagy ha megnézzük az Exodust, ott is ezt látjuk. Nem azért szabadultak meg, mert imádkoztak, hanem azért, mert Isten megindult az imájukon! Az irgalmán alapul ez is. A zsidóság megmaradása is Isten irgalmából vált lehetővé. Mindig beleavatkozott a sorsukba, és megszabadította őket. Az összegyűjtésük sem érdem alapján történik, hanem irgalomból.

Most Isten kegyelme árad ki, ihletett állapotban van, az irgalmát fejezi ki, nem a haragját. Jézusnak az egész földi szolgálatában az irgalom, a könyörület játszotta a főszerepet.

Rászorulunk arra, hogy Isten meginduljon rajtunk! Soha ne keményedjen meg a szíved felé! Rendezd magadban a dolgokat, hogy ne csak odavessél magadból dolgokat, hanem add át a szívedet! Attól függ a jövőd, hogy megtud-e rajtad indulni!

Amikor Ezékiás is elmondta az imáját, akkor olyan imát mondott, ami miatt Isten elállt a szándékától és meghosszabbította az életét még 15 évvel. Megindító imát mondott Ezékiás.

Ézsaiás 38:1 Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá neki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!
Ézs 38:2 És Ezékiás arccal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak,
Ézs 38:3 És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen.
Ézs 38:4 És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván:
Ézs 38:5 Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, íme, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.

A naini özvegynek az esetében is látjuk, hogy Jézus megindult rajta:

Lukács 7:11 Másnap történt, hogy egy Nain nevű város felé vette útját. Vele mentek tanítványai és egy jókora tömeg.
Luk 7:12 Ahogy a város kapujához közeledett, egyszer csak egy halottat hoztak kifelé, egy anya egyetlen fiát, az anya pedig özvegy volt, és rengetegen követték a városból.
Luk 7:13 Mikor az Úr meglátta az asszonyt, megindult rajta, és így szólt hozzá: - Ne sírj!
Luk 7:14 Azután odament, és megérintette a koporsót, mire azok, akik vitték, megálltak. Ekkor azt mondta: - Fiatalember, neked szólok: kelj fel!
Luk 7:15 Erre a halott feltámadt és beszélni kezdett, Jézus pedig átadta az anyjának.

Itt is először az irgalom volt. Ebből azt a kenetet, amely rajta volt, kimondta, és feltámadt a fiú! Nem eltemették, hanem hazamentek örülni! Nem kötelességből tette Jézus, hanem látta, hogy milyen elesett ez az asszony. Sugárzott a szelleméből a megtörtség. Megindult rajta.
Egy sikeres lehajol egy sikertelen felé, egy gazdag egy szegény felé stb.

Nagyon sok ember kötelességből tesz mindent, ezért nem is élvez semmit. Nem élvezi a szolgálatot, az imádkozást, sem semmit, mert nem irgalomból teszi a dolgokat.

Lázár halálakor is Mária indította meg Jézust, nem Márta. Azonnal szólt Jézus Lázárnak, hogy jöjjön ki a sírból. Hideg, rideg embereket Isten nem tud tartóan használni!

Az irgalom ihletettséget jelent, ezért Isten irgalma nem törvényszerű. Pál is mondja, hogy nézzük meg Isten irgalmát és keménységét. Kérdezték Sándortól, hogy a kánaáni népeknek a kiirtása az most micsoda, népirtás? Humanista szempontból igen. De nem az, mert ezek a népek állatokkal közösültek, eljutottak a gonoszság csúcsára. A gonoszságban beteljesedtek. A sátánt imádták, feláldozták neki a gyerekeiket, az emberi nemet teljesen megfertőzették. Ha Isten meghagyta volna őket, akkor az egész emberiséget megfertőzték volna. Szodoma, Gomora ítéletére is ezért került sor.

Isten irgalmas, de nézzük meg a keménységét is, mert nem minden ember felé irgalmas.

Vigyázz a szívedre, ne keményítsd meg! Légy irgalmas ember! Maradj meg olyan kegyelemben, hogy tudjál megindulni az emberek elesettségén, állapotán. Ha nem tudsz, akkor nagy baj van nálad, és ezzel vigyázni kell, mert maga Isten fogja megkeményíteni a szívedet.

2011.01.

2020. június 25., csütörtök

Németh Sándor - A boldogságról 5.

Visszajön az Úr, és Isten uralma meg fog valósulni a Földön!

Belemélyültünk a boldogság kutatásába. Ezt az ígéretet el lehet nyerni most, és föl lehet emelkedni a jelen kor gyarlóságai fölé. Ezt tudták Isten emberei is. Tudták, hogy eljön Isten uralma, eljön az élet korszaka és vége a halál korszakának. Önmagában a létezés már áldás. Ez az ember nagy kincse. Isten azért küldte el Jézust, hogy egy újfajta életet küldjön el, amely a Mennyből származik. Ádámot és Évát az Ő képére teremtette, nem egy evolúciós ugrás történt. Noén keresztül egy testből és egy vérből részesültünk. Aztán különféle népekké, etnikumokká lett az emberiség.

Ragaszkodj Jézushoz, mert az Ő feltámadása határozza meg a te jövődet! Ő szabadított meg az őseid bűneitől!

1Péter 1:18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
1Pét 1:19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

Az ember rá van utalva, hogy újjászülessen Jézus vére által. Így jön létre egy új nép, amely hűséges Istenhez, megtér a bűnéből, a világ szeretetéből. A világ így a birtokunkba kerül, és megszentelt, újjászületett emberek fognak uralkodni rajta a következő korszakban.

Nem a szexben, a mammonban, a hatalomban kell keresni a boldogságot. Látjuk, hogy akik ebben keresik, azok mind levetkőzik magukról az isteni hasonlatosságot, és az emberi nem karikatúrájaként fejezik be az életüket. Lehet, hogy elhitetnek másokat, hogy sikeresek, de mindig kiderül, hogy nem igaz. Ezért kell nézni egy sorsnak a végét. Hamar kisöpri az utókor az ilyen emberek emlékét. Ma már csak a tanároknak kell tanítani ezekről, de lesz egy kor, amikor szent emberek életét fogjuk tanulni!

Jézus miattunk ment le a Pokolba, hogy nekünk már ne kelljen oda lemenni! Meg fogjuk látni Isten dicsőségét, de addig vannak harcok és Isten Igéjét kell követi, hogy az Ő neve megszentelődjön az életünkben!

Ennyi bevezető után nézzük meg a boldogság egy újabb tárát. Ez az irgalom!
Múlt héten az igazságosságról beszéltünk. Ami van a társadalomban, azzal sokszor nem értünk egyet, mert valamikor közelít az igazságossághoz, de valamikor távolodik tőle.

Az ok, amiért nem tud beteljesedni a föld a boldogsággal, hogy ez a föld még az e világ istene uralma alatt áll. Isten nem uralkodik rajta, hanem a sátán. El kell szenvednünk ezt a jövőben is. Ahhoz, hogy igazságosság uralkodjon, ahhoz el kell újra jönnie Jézusnak.

A szabadságot azért korlátozták, mert bizonyos felekezetek vezetői azt hiszik, hogy az ő feladatuk, hogy a világot kereszténnyé tegyék. De nem ez a feladat! Ne érezz kudarcérzést, hogy az összes embert nem tudod megtéríteni. Csak azt tudjuk megtenni, amire Jézus felhatalmazott minket. Az evangélium is akkor lesz sikertörténet, amikor Jézus újra visszajön! Véglegesen bebizonyosodik akkor, hogy Ő győztes! De már most meg van minden ember számára a lehetőség, hogy megtérjen, bűnbocsánatot kapjon, betöltekezzen Szent Szellemmel!

Legyél irgalmas ember, mert ez vezet el a boldogság 100%-os beteljesedéséhez! Nem kell most boldognak lenned! Ne legyél perfekcionista! Az ígérete megragadható ma, de a beteljesedése nem! Nem kell magadat gyötörni és kompenzálni sem. Nem kell, hogy átengedd magadat a kudarc, a vereség érzésének.
„Boldogtalan voltam teljes életemben, csak az vigasztal, hogy meg nem érdemeltem.” Petőfi

Ne játszd a csalódottat a házasságban! Ha igazságosság alapján él benned a boldogságról való képed, akkor nem támasztasz irreális elvárásokat a házastársaddal szemben. Ha indokolatlan és teljesíthetetlen követelményeket állít a másikkal szemben, akkor ez alapja a haragnak. Sok ember frusztrált, boldogtalan gyerekkora volt, rosszul bántak vele szülei, stb. Mivel most akar boldog lenni, azonnal, ezért azt várja a párjától, hogy ő tegye boldoggá. Vannak emberek, akik a szeretetéhségbe bele vannak betegedve, és azt várják, hogy: Adjál szeretetet! Ha ezt várja, akkor már fénysebességgel távozik a szeretettől, mert a szeretet nem követel, hanem ad!

János 3:16 Mert Isten annyira szereti a világot, hogy egyetlen Fiát adta oda, hogy senki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Amikor követelményeket állít az ember, akkor kemény lesz a szíve. Vádolni, bunkózni fogja a másikat. Elrontott házasságok, válások lesznek az eredményei. Kopaszok, csupaszok, megfosztottak az ilyen emberek, mint a toll nélküli madarak.

Türelemmel kell hajózni! A túlsó part az örökkévalóság. Addig is vannak erős szelek, de nyugalom! Isten be fogja teljesíteni azt, amit ígért!! Még ha olyan időszakod is van, hogy a Napot sem látod az égen, akkor is be fogsz jutni a célba! Még ha azt is mondják, hogy tönkre tetted az életedet, akkor is tarts ki! Szólj rájuk, mint Jézus! Akkor is zöldellő olajfának tartotta magát, ha kivágják, mert a gyökerét nem lehet kivágni, meg fog újulni! A gyökere a Mindenható Istenben van, ezért azt mondta, hogy ne őt sirassák, hanem magukat.

Lehet, hogy a bűnök következményei még ott vannak az életedben, de jegyezd meg, hogy olyan mag került beléd, amely nagy fává fog nőni, nagy élet fog belőle származni! Bízz abban, hogy Isten meg fog áldani, boldoggá fog tenni! 

Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők is irgalmasságot nyernek majd!

Ezt nem hitetlen embereknek ígérte Jézus, hanem hívőknek. A hívő életedre se úgy nézz, hogy majd a cselekedeteid által megszerzed Isten kegyelmét és áldását. A jövőben is minden áldás Isten irgalmától függ! Ne felejtsd el a vámszedő és a farizeus történetét! A farizeus a cselekedeteit sorolta fel Istennek, a vámszedő pedig irgalomért könyörgött. Isten irgalomból és kegyelemből ad mindent! Ne magadban bízz, hogy ki vagy te az Úrban! Ezt fontos megvallani a vádolásokkal, kárhoztatásokkal szemben, de Istennel szemben az irgalomra és a kegyelemre apelláljunk, mint Pál apostol! E nélkül nem tudunk tovább lépni.

Irgalom: az anyaméhből származik ez a kifejezés. Megindultságot hoz létre az ember belsejében, és elindul egy olyan felindultsági érzés, amely tettben nyilvánul meg. Ez a 2 fontos sarokköve. Az ember személyiségének a lényéből, méhéből indul el. Nem mechanikusan működik. Sokszor imákban lehet ilyen mechanizmust hallani. De ez nem jó. Az imáinknak megindítónak kell lennie. Azok az emberek áldottak és sikeresek, akik meg tudják indítani Istennek és embereknek a szívét. Szokjál le a felesleges, üres kommunikációról! Legyen a beszédednek súlya, tartalma! Ha benne van a szíved a beszédedben, akkor megindító tud lenni. Ha nincs benne sem a szíved, sem az érzelmed, nincs benne semmi tartalom, gondolat, akkor csacsogó, fecsegő vagy. Ha szívből beszélsz, akkor tudod befolyásolni a látható világot. Az ilyen imák fölhatnak Istenhez! Vigyázz a száddal és a nyelveddel!

2Mózes 4:11 Az Úr pedig monda neki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?

A szádat Istentől kaptad!

Fontos, hogy az intuitív képességeidre Isten rátegye a kezét! Így meg fog erősödni, meg fog javulni, és szellemi szinten is el fogod tudni választani a jót a rossztól, az igazságot az igazságtalanságtól.

2011.01.

2020. június 22., hétfő

A Szent Szellem munkája, szolgálata az Újszövetségben 2.

Jézus életében való szerepe

· A Szent Szellem helyezte be a magot Mária méhébe. Kulcsszerepet a Szent Szellem játszott Jézus megfoganásában.

Lukács 1,35 És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.

· Lukács 4,1 Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába. 

Jézus Szent Szellemmel telve: betöltekezett Szent Szellemmel. Természetesnek vesszük ezt, de azt is ugyanolyan természetesnek kell venni, hogy mi is ezt tesszük. Sokszor mégsem történik meg velünk. Jézus is korlátozhatta volna ezt magában, megakadályozhatta volna, a Fiúra sem kényszerítette magát a Szent Szellem. A Fiú betöltekezésére azért került sor, mert Ő teljesen átadta magát, mivel tudta, feladatát nem végezhette volna el Szent Szellem nélkül. A keresztény világon belül sokan vakmerően azt gondolják, hogy Szent Szellem nélkül tudják Isten akaratát cselekedni. Jézus folyamatosan mintát adott. Ha valamit Jézus megtett, nekem annál inkább meg kell tennem. Jézus nem kezdte el a szolgálatát, míg nem volt tele Szent Szellemmel. A Szent Szellem nem érzés, van, hogy nem kenetként éli meg az ember a szolgálatot, a terhet, hanem súlyként. A Szent Szellemmel való betöltekezés átadottság, nem érzés. Lehet, hogy pont gyengeséget érzel.

A másik kulcsszó a vitetett: ez a Szent Szellem vezetésére vonatkozik. Jézusnak ez volt az életfilozófiája hogy reggel felkelt, és oda ment, ahová a Szent Szellem vitte.

· Luk 4,14 Jézus pedig megtére a Szellemnek erejével Galileába: és híre ment néki az egész környéken.

A Szent Szellem ruházta fel erővel Jézus Krisztust.
Ha a Szent Szellem vezetése szerint jár az ember, akkor kap erőt. Ha böjtbe vezeti be a Szent Szellem az embert, az olyan, mint az urándúsítás. Ha valaki a Szent Szellem vezetésével jár, akkor a Szent Szellem ereje megnő az életében. Lehet hogy ez a vezetés még több ima, böjt, vagy megbocsátás, reggeli felkelés módosítása stb. Ha a vezetésben jársz, akkor a Szent Szellem ereje megnő rajtad.

· Luk 4,18 Az Úrnak szelleme van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat. 

Jézust a Szent Szellem kente fel. A Szellem által beszélt és tanított. A Szent Szellem által végezte el a gyógyítás csodáit.

Ezek az események most is megtörténhetnek. A Szent Szellem ugyanúgy itt van a földön. A mi lehetőségeink sokkal nagyobbak, mint a korai egyházban. A tanítványok nem életék meg hiányként hogy nincs velük a Mester, mert a Szent Szellem olyan szintű kapcsolatban volt velük. Olyan minőségi kapcsolatuk volt a Szent Szellemmel, mint előtte Jézussal. Ez elérhető a mi számunkra, Ő erre nyitott, szeret bennünket.

· Mt 12,28 Ha pedig én Istennek Szelleme által űzöm ki a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

Jézus a Szent Szellem által űzte ki a démonokat.

A Szent Szellem nehezebben megragadható az ember számára, mert nem lehet úgy személyesíteni, mint pl. a Fiút. Nagyon kell vigyázni, mert a kenet illékony. Ez utal a galambra. Hatékonnyá nem a bennünk, hanem a rajtunk lévő Szent Szellem tesz. Az az erő, ami benned van, téged épít, neked jó. De ezen túl kell lépni, mert mások számára is áldásnak kell lennünk, és ez a rajtunk lévő Szent Szellem által lehetséges. Jézus is azt mondta: az Úrnak Szelleme van én rajtam. Ha szolgálni akarsz a Szent Szellem által emberek felé, akkor rajtad kell lennie a Szent Szellem erejének. De a Szent Szellem nem félénk szellem, mert általa űzte ki Jézus a démonokat. Az emberen lévő kenet kezdeményező. Szent indulatok vannak benne, harcos, a démonok ellen kezdeményező. A Szent Szellem harcos szellem, szeret harcolni. Ő az Úr karja itt a földön. „Alant vannak örökkévaló karjai.”. A Biblia jellemzi a Szent Szellemet tűzzel is, vízzel is. Ez teljes harmóniában van egymással! A galamb és a hurrikán harmóniában van egymással!

A Szent Szellem elsősorban a Fiút dicsőíti és az Atyára mutat.

· Jézus a Szent Szellem által áldozta fel magát.
Zsidó 9,14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

· A Szent Szellem által támadt fel Jézus
1 Pét 3,18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén szellem szerint;

· A Szent Szellem által adott Jézus parancsolatokat miután feltámadt a halálból.
Apcsel 1,2És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése. 

· Jézus a Szent Szellem által tanította a 40 nap alatt az embereket.

A Fiú azért jött, hogy az Atya akaratát cselekedje. Ha nem jött volna el vele a Szent Szellem, nem tudott volna az Atyával kommunikálni. A vezetés úgy működött, hogy a Szent Szellem által képekben látta, hogy mit kell csinálnia.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Ruff Tibor - Ne csüggedj! 2.

Zsolt 42:8 Örvény örvényt hív elő zuhatagjaid hangjára; minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem!

A Hermon lábánál nagyon nagy sebességgel árad a Jordán. Ez ott van, ahol Cézárea Filippi. Egy sátáni hely volt ott. Érezte, hogy olyan a sorsa, hogy dobálja a víz, majdnem megfullad.

Zsolt 42:9 Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez.

Itt is betekinthetünk abba, hogy miért is maradt fenn Jézus éjszaka: énekeljen az Úrnak, imádkozzon.

Zsolt 42:10 Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak: Miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt?

Sokszor az emberek is mondják, hogy miért történik ez vele? Ez jó kérdés, csak ne a múltra vonatkoztasd, hanem a jövőre: Mit akar velem Isten, amiért ezeken kell keresztül mennem? 

Zsolt 42:11 Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nekem: Hol van a te Istened?
Zsolt 42:12 Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

Azért történik ez, mert jót akar Isten kihozni! Nem determinál a múlt, csak akkor, ha nem bocsátasz meg az ellened vétkezőnek. Amíg nem tudsz elszakadni a múltadtól, addig nem tudsz megszabadulni tőle. Determinál. Oldd el a múlt köteleit, és dobd a jövőbe! A jövő az még lehet jó! A jövőtől függj és ne a múlttól! Ehhez kegyelem kell és bűnbocsánat. Ez a megváltás lényege. Ha ezt korlátozod, akkor a megváltást korlátozod. Jézus azért jött, hogy eltörölje a szüleid, nagyszüleid, dédszüleid bűneit. Az határozzon meg téged, hogy hová mész, és ne az, hogy honnan jössz! 

Zsoltár 43:5 Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

Itt már harmadszor szól a lelkéhez!

A 77. Zsoltár egy másik éjszakai küzdelmet ír le:

Zsoltár 77:2 Szavamat Istenhez [emelem] és kiáltok; szavamat Istenhez [emelem], hogy figyelmezzen reám.

Sokszor nem hisszük el, hogy Isten figyel ránk. Nyugodtan szólj Istenhez, hogy figyeljen rád. Ha hittel mondod, akkor érezni fogod, hogy mintha egy reflektor jönne rád a Mennyből. Ha komolyan mondod, akkor Ő is komolyan vesz.

Zsolt 77:3 Nyomorúságom idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szünetlenül; lelkem nem akar vigasztalást bevenni. 

Ezek őszinte beszédek. Van a nyomorúságnak ideje az ember életében. Többször is. Jézus életében is volt. Sokszor érzi az ember, hogy vigasztalják mások, de érzi, hogy nem elég neki, kevés. Nem akarja befogadni. Súlyosabb esetben még az Istentől való vigasztalást sem, mert nem a beszédet szeretné, hanem a tetteket. Ez már nem jó viselkedés, mert a béketűrés nem marad meg.

Zsolt 77:4 Istenről emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem. Szela.

Visszaemlékezik, de ez sem hoz megoldást. Ki van száradva a szelleme.
Szela = csönd. Itt megálltak a zsoltár éneklésében, és a hangszereken játszottak, azon gondolkodtak, hogy milyen helyzet is ez.

Zsolt 77:5 Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de nem szólhatok.

A nagyfokú, tartós stressz eredménye, ha valaki elalszik, aztán 2-3 körül felkel, és nem tud visszaaludni. Jézus is átment ezen.

Hánykolódom = meg vagyok ütve, föl vagyok zaklatva
Nem szólhatok = az ember nem tud imádkozni, nem tudja, mit mondjon.

Zsolt 77:6 Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről.
Zsolt 77:7 Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem:

Szívemben elgondolkodom = nagyon mélyre megy le az ember, a személyiség középpontjába

Zsolt 77:8 Avagy mindörökké elvet-e az Úr? és nem lesz-e többé jóakaró?
Zsolt 77:9 Avagy végképpen elfogyott-e az ő kegyelme? vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre?

Volt már ilyen érzésed? Sokan titkolják, de a legtöbb keresztény már élt át ilyet. A Messiás szellemének bátorsága kell, hogy valaki ezt kimondja. Amikor könyörögsz valamiért, és nem történik meg, akkor fölmerül az emberben, hogy: Isten nem is szeret? De ami le van írva a Bibliában, abból meg vagy váltva! 

Zsolt 77:10 Avagy elfelejtkezett-e könyörülni Isten? avagy elzárta-e haragjában az ő irgalmát? Szela.

Jézus nem csak magáért volt így. Csak gondolj arra, hogy Izrael milyen állapotban volt ekkor. Vajon lesz-e még ebből használható?

Zsolt 77:11 És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.

Ezután jön a fordulat.

Zsolt 77:12 Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról;
Zsolt 77:13 És elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom.

Teljesen ráállította magát, hogy gondolja végig, hogyan volt régen. Miken mentek keresztül az atyák, mik történtek Egyiptomban. Könnyű ezt elolvasni. De mindig nézzél szembe azzal, amit a Szentírás leír, mert akkor tud hitet létrehozni benned! A zsidóságban minden peszach-kor el kell mondani, hogy mit cselekedett velük Isten az Egyiptomból való szabaduláskor.
A 78. Zsoltár a 77.-nek a folytatása. Nem véletlen, mert ebben elmondja, megemlékezik a bizonyságokról.

Zsolt 77:21 KJV 77:20 Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével.
Zsolt 78:1 Aszáf tanítása.; Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.
Zsolt 78:2 Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.
Zsolt 78:3 Amiket hallottunk és tudunk; és amiket atyáink beszéltek nékünk,
Zsolt 78:4 Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett.

Boldog ember az, aki az Igén éjjel és nappal gondolkodik!

Ti is győzzétek le a csüggedést, a depressziót, és emlékezzetek meg erről, hogy Jézus azért ment mindezen keresztül, hogy rólunk levegye a csüggedtséget, hogy ránk tegye a dicséret, a hálaadás szellemét! Dobd le a csüggedést! Szólj a lelkedhez! Semmi olyan nem történik veled, ami ne történt volna meg Isten embereivel. Ne felszínesen olvasd az Igét, hanem engedd, hogy megrendítsen, és akkor hálát fogsz adni, hogy veled nem történt olyan, mint Dáviddal, hogy elvitték a feleségeit, gyerekeit, mindenét! Aztán nézd meg, hogy mennyit harcolt, hogy visszaszerezze! Meg is történt, mert nem ült le siránkozni, hanem szólt a lelkéhez, és ezért megszabadult! Mi is így leszünk,ha hiszünk!

2011.01.

2020. június 18., csütörtök

Ruff Tibor - Ne csüggedj! 1.

Ézsaiás 61:1 Az Úr Isten szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
Ézs 61:2 Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvigasztaljak minden gyászolót;
Ézs 61:3 Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

Soha ne hazudtoljátok meg Isten beszédét, mert az Ő beszéde igaz. Aki nem ért vele egyet, az hazudik. Az Igének van igaza, nem neked. Föl kell jönnöd az Ige szintjére! Be kell fogadnod hittel! Jézus egy csodálatos személy, aki valóban itt van közöttünk! Elmondhatatlanul nagy jóindulat árad ki belőle! Könnyebben megérted az embereket, ha jóindulat árad ki belőled. Engedj el minden bűnt minden ellened vétkezőnek, és neked is el fog engedtetni!

Istennek minden áldása kegyelemből van, hit által, hogy senki ne kérkedjék! Van egy dolog, amivel tudjuk korlátozni a kegyelem hiányát: ha mi nem adunk kegyelemet másoknak. Ha te kinyitod magad arra, hogy jóindulattal legyél az emberek felé, akkor egyből megérzed, hogy Jézus is jóindulattal van feléd. A farizeusok felé nem tudott jóindulatú lenni, mert ők sem voltak jóindulatúak mások felé.

Ha te jóindulatú leszel, akkor rájössz, hogy a te életed nem cáfolata az Igének! Engedd el az ellened vétkezők bűneit, és akkor neked is elenged az Atya! Így egyből más állapotba kerülsz!

Jézus legfőbb tanácsai a Hegyi Beszédben találhatók. Azt tanácsolja, hogy te magad váljál világossággá, dobd ki a szívedből a haragot, a mérget, a kislelkűséget, te magad legyél nagylelkű, irgalmas, adjál szeretetet, irgalmat az embereknek. Az jobban érzi magát aki ad, mint aki kap.

Jézus akkor is itt van, ha mi nem veszünk róla tudomást. Őt most is meg lehet érinteni! Ha anyagi problémáid vannak, akkor neked örömhírt hirdet! Kijössz a szegénységből, megoldódik a problémád, de higgyél benne! Ha összetört szívű vagy, akkor Jézus érted van itt, hogy meggyógyítsa a szívedet!

A csüggedtség egy szellem, egy démon. Ezt is leveszi Jézus, és a dicsőség palástját akarja, hogy fölvedd!

Jézus azt mondta, hogy szükség, hogy beteljesedjen rajta mindaz, ami megíratott a Zsoltárok könyvében. Az evangélium kevés betekintést enged Jézus szellemi, lelki életébe. Annyit ír, hogy egész éjszaka imádkozott. De hogy mit, azt nem tudjuk. Nagyon ritkán írja le, hogy mit érzett: kicsordult a könnye, felvidult stb. Jézus minden rosszat, ami az életünkben van, magára vette, és ez által szerzett teljes megváltást. Beletartozik az érzelmi és a szellemi terület is. minden gyötrő érzést magára vett. 

Zsoltár 22:2 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?

Ez nem csak egy érzés volt. A Zsoltárok Krisztus szellemének az imái, mert abból írattak meg. A Biblia leghosszabb könyve.

Zsidó 5:7 Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,

Picit több a panasz megfogalmazása a Zsoltárokban, mint az öröm.

Jézus azért tudott megváltani a csüggedés szelleméből, mert ő is megtapasztalta azt. Azért tudott mindenből megszabadítani minket, mert mindent átélt. Minden, amit megtalálsz a Zsoltárokban, abból meg vagy váltva. Amit átélt, azt helyettünk élte át.

Sokszor érezzük, hogy mintha a szívünk legmélyéről jönne ez a Zsoltár, és ezáltal felszabadulunk. Pont ez az, ami velem történik, és felszabadít. Ha akarsz Jézussal érintkezni, akkor érintkezz az Igével! Lásd Ezékiel!

Zsoltár 42:2 Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!

Jézus is átélte ezt, ezért vonult el éjszaka, hogy Istennel legyen!

Zsolt 42:3 Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?
Zsolt 42:4 Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor mindennap azt mondták nekem: "Hol van a te Istened?"
Zsolt 42:5 KJV 42:4 Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban vonultam [ezelőtt] és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.

Ezek is beteljesedtek Jézus életében. Aztán eljöttek a nehezebb idők, mindenki elhagyta.

Zsolt 42:6 Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért.

Te is szólj a lelkedhez, hogy: Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Szólj neki, hogy higgyen Istenben, bízzon benne! Parancsold meg a lelkednek, hogy higgyen!! Az imaéletnek ez is része; ez a megvallás.

Dávidnak is egy teljes zsoltára arról szól, hogy parancsol a lelkének:

Zsoltár 103:1 A Dávidé.; Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
Zsolt 103:2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
Zsolt 103:3 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Zsolt 103:4 Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

Ezeket valld meg!!!!

Zsolt 42:7 Istenem! elcsügged bennem az én lelkem; azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről.

Amikor elcsügged a lelked, akkor emlékezz meg, hogy milyen szabadulásokat cselekedett Isten az életedben! Ha nem történt semmi, ☺ akkor emlékezz meg másokéról!

Ha emlékezel ezekről, akkor utána elszégyelled magad, hogy tudtál mindezek ellenére elcsüggedni. Eddig is mindig megszabadított, ezután is meg fog szabadítani az Úr!

2011.01.

2020. június 15., hétfő

A Szent Szellem munkája, szolgálata az Újszövetségben 1.

Az Ószövetségi előrejelzések olyan kort vetítettek előre, amelyben a Szent Szellem mindenki számára elérhető. A királyok és a próféták kíváncsiak voltak erre. Nem tudták elképzelni, hogy lesz egy olyan kor, amikor olyan erkölcsi szinten élő emberek, akik az Ószövetségben valószínűleg megkövezés alá estek volna, betöltekezhetnek Szent Szellemmel. Az Ószövetségben sokszor az embereket már az anyjuk méhében elhívta az Úr. Dicsőség Jézusnak a megváltásért, és dicsőség a Szent Szellemnek azért, hogy még itt van. 

A Szent Szellemnek végig kellett nézni, ahogy ébredési mozgalmak belülről, keresztények lázadásával véget érnek. Ez a korszak a Szent Szellem korszaka, ez az Újszövetség. Ez után kerül sor a Fiú korszakára, majd az Atya korszakára, melynek sosem lesz vége. Jelenleg a fő üzenet, hogy nekünk a Szent Szellemmel kell elsősorban kapcsolatba kerülni, mert csak rajta keresztül lehetünk Jézussal kapcsolatban. Jézus szolgálatában is óriási szerepet játszott a Szent Szellem. Jézus földi cselekedetei tulajdonképpen a Szent Szellem cselekedetei voltak, mivel Jézus teljesen kiüresítette magát. A Szent Szellem nélkül nem is volt képes a csoda-cselekedetekre, de ez nem amiatt volt, hogy nem volt alkalmas, csak tudatosan kiüresítette magát, hogy olyan képességekkel rendelkezzen, mint Te meg én Szent Szellem nélkül. Ő is a Szent Szellem által szolgált. Ezért amit akkor tett, nem a földi személyéhez volt köthető, hanem a rajta lévő kenethez. A Szent Szellem pedig nemcsak hogy itt maradt, hanem nagyobb erővel jött el pünkösdkor. Pünkösd óta a Szent Szellem teljes ereje itt van a földön. A Szent Szellem keres embereket, edényeket, akik eléggé alázatosak ahhoz, hogy ne akarjanak ők maguk valamit csinálni, hanem hagyják magukat, hogy rajtuk keresztül cselekedjen a Szent Szellem. Úgy kell kiüresíteni magadat, mint Jézusnak. Saját elképzelésünk, terveink, ötleteink megvalósításához kérni a Szent Szellem támogatását – ezek csak részeredményeket adnak. Valójában az a siker, ha hagyjuk, hogy a Szent Szellem cselekedjen rajtunk keresztül.

Joel 2,28-29. Ez akkoriban hihetetlennek tűnt. Minden testre ki lesz öntve a kenet, és ennek lesznek megnyilvánulásai. Fiaitok, leányaitok fognak prófétálni – azaz nem a papi, királyi családok, hanem mindenki, Izrael fiai. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is, itt nincsenek társadalmi korlátok. El volt ugyan rejtve hogy a minden test csak Izrael, vagy a nemzetek is, de Kornéliusznál kiderült, hogy minden test, szó szerint. Az Újszövetségben mérték nélkül adja a kenetet. Az Ószövetségen a Szent Szellem volt a kezdeményező, de az Újszövetségben a mérték nélkül azt jelenti, hogy a mértéket az ember éhsége és szomjúsága határozza meg. Óriási kincs van a kezünkben, a lehetőség csekély százalékát használtuk ki. Ne csapjuk be magunkat,még az elején tartunk.

Ezékiel 36,26-27 És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

2 Kor 3,7-8;17 Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt: Hogyne volna még inkább dicsőséges a szellemnek szolgálata?
Az Úr pedig a Szellem; és a hol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.

A betű szolgálata is dicsőséges volt, lásd Mózes, mikor a hegyről lejött. Az Újszövetség szolgálata sokkal dicsőségesebb és ez a Szellem szolgálata. Isten azt akarja, hogy a Szellem férfia, nője legyél. Ez az ember mindig hordozza a készséget, hogy a Szellem akaratát cselekedje.

Ebben a korban az Úr a Szent Szellem! A Szent Szellem hozta létre az egyházat. Jézus ezt a fajta vezetést, koordinációt, a felépítés munkáját teljes mértékben a Szent Szellemre bízta. A Szent Szellem informálja az Atyát és a Fiút rólunk. Ő közvetít a Fiú és az Atya és mi közöttünk. A Fiú és az Atya a Szent Szellemet kérdezi meg, hogy hogy vagy, és Ő ad róla információt. És a Szent Szellem hoz neked az Atyától és a Fiútól információt. Annyiban tudsz a Fiúval kapcsolatot teremteni, amennyire a Szent Szellemmel kapcsolatban állsz. Mondhatod neki: "Uram", mivel urad Ő, a Vezetőd. Ő tesz mindent számunkra valóságosság az igéből.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Flaisz Endre - Könyörületességből fakadó gyógyulás

Isten akkor is gyógyított, amikor a hitnek semmilyen mutatványát nem tettük meg. Olyan emberek gyógyultak meg, akik azt sem tudták, hogy ki Jézus. Ezekből kiderül, hogy a gyógyításnak az alapja Isten könyörületessége.

Ezen a történeten keresztül Isten meg szeretne mutatni valamit magából, ezért most ez megnézzük:

Márk 5:1 Ezután átmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére.
Márk 5:2 Amikor Jézus kiszállt a hajóból, egyenesen szembe jött vele egy ember a sírboltok közül, aki tisztátalan szellemben volt,
Márk 5:3 a sírboltokban lakott, s akit még lánccal sem tudott megkötözni senki.
Márk 5:4 Ugyan már sokszor megbilincselték a lábát, és láncra is verték, de a láncokat szétszaggatta, a bilincseket pedig összetörte. Senki sem volt képes megfékezni.
Márk 5:5 Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyek közt tartózkodott, kiáltozott, és kővel vagdosta magát.
Márk 5:6 Amint távolról meglátta Jézust, odafutott, és leborult előtte,
Márk 5:7 és hangosan így kiáltott: - Mi közöm hozzád Jézus, a Legfelsőbb Isten Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem!
Márk 5:8 Jézus ugyanis ezt mondta neki: - Menj ki, tisztátalan szellem, ebből az emberből!
Márk 5:9 És megkérdezte: - Mi a neved? Ő pedig így válaszolt: - „Légió” a nevem, merthogy sokan vagyunk.
Márk 5:10 Majd nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről.
Márk 5:11 A hegyoldalon éppen egy nagy disznókonda turkált,
Márk 5:12 és megkérték őt: - Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük!
Márk 5:13 Jézus megengedte nekik. A tisztátalan szellemek pedig, miután kijöttek, belementek a disznókba, mire a konda - mintegy kétezer állat - a meredekről a tengerbe rohant, s a vízbe fulladt.
Márk 5:14 Azok pedig, akik a kondát őrizték, elszaladtak, és elvitték az eset hírét a városba meg a környező falvakba, s az emberek kijöttek, hogy lássák, mi történt.
Márk 5:15 Amikor Jézushoz értek, és látták, hogy az a démonizált ember, akiben egy légió lakott, felöltözve és ép ésszel ül ott, félelem fogta el őket.
Márk 5:16 A szemtanúk elbeszélték nekik, mi is történt a démonizálttal és a disznókkal.
Márk 5:17 Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzon el a környékükről.
Márk 5:18 Amikor hajóba szállt, az imént még démonizált ember kérte őt, hadd maradjon vele.
Márk 5:19 Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: - Menj haza a tiéidhez, és beszéld el nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!
Márk 5:20 Az el is ment, és a Tízvárosban elkezdte hirdetni, milyen nagy dolgot tett vele Jézus; és mindenki elámult ezen.

Amikor Jézus Kapernaumból átment a tó túlsó partjára, Gadara környékére, akkor odament hozzá egy vagy több ember, akiknek az elméjét a démonok annyira leuralták, hogy teljesen elveszítették a kapcsolatukat a külvilággal és a szájukon keresztül a démon kommunikált. Nem tudtak semmilyen erkölcsi, szellemi teljesítményre hivatkozni, hogy Jézus miért gyógyítsa, szabadítsa meg. Ebből látszik, hogy Isten nem csak akkor gyógyított meg embereket, amikor hittek benne vagy hozzá fordultak, hanem akkor is, ha a felé való fordulásnak a legminimálisabb gesztusát sem tudta az ember kifejezni. Kizárólag az Ő irgalmából, kegyelméből gyógyította meg őket. Mondta is Jézus neki, hogy mondja el másoknak, hogy Isten miként könyörült rajta.

Felelevenítjük Jézus 2 napját: az egyik, amit felolvastunk, hogy Kapernaumból ment Gadarába, majd azt is megnézzük, amikor visszatért Kapernaumba. Mindkét esetben az alap Isten könyörületessége volt a gyógyításkor. Ez az Ő alaptermészete.

A Kapernaumból való átmenés előtt Jézus megszabadított egy olyan embert, akiben egy vak és egy némaságot előidéző démon volt. Egy tömeg verődött össze körülötte ekkor. Valakik kritizálták, valakik elkapták a fonalat, és elkezdődött Jézusnak egy nagy gyógyító szolgálata. Emberek szabályosan letaposták egymást, hogy Jézushoz közelítsenek. Eksztatikus állapotba kerültek emberek. Ebben az időben nem voltak fájdalomcsillapítók. Ennek a szolgálatnak a vége felé mondták a tanítványok Jézusnak, hogy üljön be egy hajóba, hogy ne tapossa el a tömeg. Innen mondta el a példázatokat Isten országáról. Amikor este lett, akkor otthagyták ezt a tömeget és átmentek Gadara földjére. Ekkor találkozott minimum 2 komplett őrülttel, akik önmagukat kövekkel vagdosták, sírokban laktak, és Jézus könyörült rajtuk és meggyógyította őket. Aztán másnap reggel, amikor visszament Gadarából Kapernaumba, akkor alig, hogy megérkezett, egyből óriási tömeg fogadta, hogy gyógyítsa meg őket. Kibontották a háza tetejét, hogy egy agyvérzést kapott embert gyógyítson meg. Meggyógyította. Aztán elment az otthonából, közben elhívta Mátét, hogy legyen a tanítványa, majd szóltak neki, hogy Jairus lánya haldoklik. Elindult, hogy meggyógyítsa, és közben meggyógyította a vérfolyásos asszonyt. Aztán visszahozta a halálból Jairus lányát és meg is gyógyította, hogy ne haljon meg újra. Aztán hazafelé menet levezetésképpen 2 vakot és 1 süketnémát meggyógyított. Nem telt el egészen 2 nap, 1,5 nap és mindezeket megtette Jézus. Ő máskor is ilyen fordulatszámon pörgött, csak nem jegyezte fel mindet a Biblia.

Ezeket azért mondtam el, mert azt szerettem volna elmondani, hogy ebben az időszakban, ami a földi szolgálatának több, mint a felét tette ki, úgy gyógyította az embereket, hogy nem foglalkozott a szellemi, erkölcsi állapotukkal. Nem mondta Betsaidában, Korazinban, hogy álljatok 2 sorba: azok, akik tudnak mutatni egy haladó- alapozó bibliaiskola oklevelet, álljanak az egyikbe. Nem támasztott követelményt. Ezek persze fontosak, de nem ebből a szempontból. Az volt a lényeg, hogy az embereket megszabadítsa, meggyógyítsa! Ez nem jelenti azt, hogy közömbös az ember szellemi, erkölcsi állapota Isten számára, hanem arra akarta Jézus felhívni a figyelmet, hogy az a lényeg, hogy először Isten könyörületességével találkozzál először, mert akkor hozzá férsz Isten szívéhez, és megérted, hogy milyen is Ő. Nagyon fontos azt látni, hogy az egész hátterében egy könyörülő, irgalmas Isten van!

A 10 leprás is odament Jézushoz, aki megindult rajtuk, megkönyörült rajtuk. Nem foglalkozott azzal, hogy miért kerültek ebbe az állapotba, milyen szellemi állapotban vannak, hanem megindult rajtuk.
Isten nem nézi közömbösen, hogy az ördög nyomorgatja az embert, hanem könyörületességből meggyógyította az embereket.

Lássuk meg, hogy amikor Istenre, mint gyógyítóra gondolsz, akkor tudd, hogy Ő könyörületes, irgalmas Isten, és mindig építhetsz erre! Nem kell teljesítményeket elérni!

Nagyon vegyes társaság rohanta le Jézust, akiket meggyógyított. Ezzel nem azt üzente, hogy nem fontos Isten számára a megtérés és a szellemi állapot. Az a lényeg, hogy először van Isten könyörületessége, érintése. A megtérés, és mindenfajta szellemi, erkölcsi jócselekedet az erre adott válasz! A gyógyítás alapja nem bennünk van, hanem Isten természetében. Mi nem tudjuk kiszívni belőle. Mi válaszolunk az Ő érintésére. Kapernaumban ezt hiányolta Jézus.

Máté 11:21 Jaj neked Korazin! Jaj neked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.
Máté 11:22 De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek.
Máté 11:23 Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Szodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.

Meggyógyult mindenki, aki odament Jézushoz, de nem akartak Isten érintésére válaszolni megtéréssel.
Ha nehéz időszakon mentél át, akkor emlékezzél meg arról, hogy Isten könyörületességgel fordul hozzád!!! Erre mindig építhetsz!

János 5:1 Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és Jézus fölment Jeruzsálembe.
Ján 5:2 Jeruzsálemben pedig a Juhkapunál van egy víztároló medence - héberül Beteszdának nevezik -, amelynek öt oszlopcsarnoka van.
Ján 5:3 Ezekben tömegével fekszenek a betegek, vakok, bénák, megmerevedettek,* paralízisben szenvedők, akik a víz megmozdulását várják,
Ján 5:4 mert az Úr angyala időnként leszáll a medencére, és felkavarja a vizet, s aki a víz felkavarodása után először lép bele, meggyógyul, bármilyen betegség gyötörte is.
Ján 5:5 És volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember.
Ján 5:6 Mikor Jézus meglátta, ahogy ott feküdt, s megtudta, hogy már hosszú ideje van ebben az állapotban, megszólította: - Akarsz egészséges lenni? -
Ján 5:7 Uram - válaszolta neki a beteg -, nincs emberem arra, hogy amikor felkavarodik a víz, bevigyen a medencébe, és mire én odaérek, már belelépett más előttem.
Ján 5:8 Jézus így szólt: - Kelj fel, emeld föl a hordágyadat, és járkálj!*
Ján 5:9 Erre ez az ember azonnal fölépült, fölvette a hordágyát, és fel-alá járkált. Csakhogy aznap szombat volt.
Ján 5:10 Ezért a júdeaiak szóltak a meggyógyítottnak: - Szombat van, nem szabad fölemelned a hordágyadat! -
Ján 5:11 Aki meggyógyított - felelte nekik -, az mondta, hogy emeljem föl a hordágyamat, és járkáljak. -
Ján 5:12 Ki az az ember - kérdezték tőle -, aki ezt mondta neked, hogy emeld föl a hordágyadat, és járkálj?!
Ján 5:13 De a meggyógyult nem tudta, hogy ki volt, Jézus ugyanis elment onnan, mivel tömeg volt azon a helyen.

Ez egy fizikai fájdalomból való szabadulásról, gyógyulásról szól. Jézus fölindult itt is és meggyógyította a beteget, aki semmit nem tett érte, nem is ismerte Jézust és nem is kezdeményezte nála a gyógyulást. Jézus kezdeményezte.

Nagyon sok ilyen történet van a Bibliában, hogy nem tudtak emberek semmire hivatkozni, nem is kérték Jézustól, mégis meggyógyította őket kegyelemből, könyörületességből! 

Ezt lássuk meg, mert nagyon fontos, hogy erre építhetünk, erre mindig számíthatunk! Ezzel vértezd fel magad: Jézusra mindig számíthatsz, Istenben mindig bízhatsz!

2011.01.

2020. június 12., péntek

Németh Sándor - A boldogságról 4.

Nem cselekedetek által lehet megszerezni az igazságosságot, hanem hit által. Ma egy nagy eretnekség zajlik az étkezés területén is: az emberek ki akarják érdemelni az egészséget, és nem veszik észre, hogy a szabályok követése elszakítja az embert a kegyelemtől. Ha emberi erővel akarod megszerezni az áldást, akkor az átkot hoz.

Róma 10:3 Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.

Az emberek által csinált törvény elszakít Krisztus kegyelmétől. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megigazítsa. Aki a saját képességére építi a boldogulását, az átok alá kerül. A démonok súgnak az embereknek, mániákat alakítanak ki, amelyeket követnek, és köszönő viszonyban sincsenek Krisztussal. Vigyázzatok a csalásokkal! A házasság, az étkezés, a szexualitás területén akarja a sátán a megtévesztés technikáját alkalmazni, és sajnos sikeresen teszi ezt.

Jézus áldozata szükséges volt, mert az ember nem tudja kiérdemelni Isten javait! A jó cselekedeteknek az a célja, hogy a hitünket kifejezzük, és nem az, hogy megnyerjük a megigazulást. Ne menjetek vissza a farizeusok kovászához! Bajba kerülnek azok az emberek, akik elszakadnak Krisztus kegyelmétől. Minden nap kegyelemre van szükség! Minden tevékenységünkre kérni kell Isten kegyelmét!

Isten nem úgy adja az áldást, hogy állandóan böjtölsz. Persze, böjtölni kell, de hit által! A böjt által nem tudsz nyomást gyakorolni Istenre. Ha ez a célod, akkor csapdába kerülsz.

Ha az ember kegyelem nélkül meg tudna igazulni, akkor nem lett volna szükség arra, hogy Jézus eljöjjön. De szükség volt erre! Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené! Ezen alapul az Újszövetség! Ne gyötörd magadat halálra! Ne aggódjál a holnapi gondokért! A negatív szemlélet csak a gondokra koncentrál, és elfelejti a jó dolgokat. Ahogyan ma megsegített Isten, úgy holnap is megsegít, ha Benne bízol! Holnap is rendelkezésedre áll a kegyelem! Nem szabad belehalnunk ebbe az életbe! Ne tegyük magunkat tönkre! Isten a pályánk végén jó kedvű embereknek akar minket látni. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a holnapi kihívásokban van! 

Jézus nem adta ki senkinek, hogy közvetítse a kegyelmet, a vérét. Ő közvetíti ma is! Tőle lehet ezeket venni!

Róma 4:3 Hiszen mit is mond az Írás? „Ábrahám pedig hitt az Istennek, és ez igazságosságként számíttatott be neki.”
Róm 4:4 Márpedig annak, aki dolgozik, nem kegyelemből számítják föl a bérét, hanem mert tartoznak neki;
Róm 4:5 aki viszont nem dolgozik, hanem hisz Abban, aki igazzá teszi az istentelent, annak a hite számíttatik be igazságosságként -
Róm 4:6 ugyanezt mondja Dávid is, amikor dicséri annak az embernek a boldogságát, akinek az Isten igazságosságot számít föl cselekedetek nélkül:
Róm 4:7 „Boldogok, akiknek elengedték törvénytelenségeiket, s akiknek bűneit elfedezték!
Róm 4:8 Boldog ember az, akinek az Úr egyáltalán nem számít föl bűnt!”
Róm 4:9 Ez a boldogmondás mármost a körülmetélkedettekre vonatkozik, vagy a körülmetéletlenekre is? Mert azt mondjuk: Ábrahámnak a hit „számíttatott be igazságosságként”.

Ábrahám sem érdemeket szerzett Istentől. Isten megmutatta neki az eget, a földet, és elmondta neki, hogy így fogja megsokasítani. Orvosi szempontból képtelenek voltak a szaporodásra, de nem erre nézett Ábrahám, hanem Isten ígéreteire, és ezt tulajdonította neki Isten igazságul.

Hogy lehet egy bűnös emberből igaz embert létrehozni? A vallásos emberek szerint cselekedetek által. Lásd Odüsszeusz! A görögök régóta keresték erre a választ. De a Biblia világossá teszi, hogy az ember sem kicsi, sem nagy cselekedetek által nem tud igazzá válni.

Nem az erkölcsi igazságosság által lesz az ember igaz, azért az erkölcsös emberek nehezebben tértek meg régen is és ma is.

Lukács 18:10 Felment két ember, hogy a Templomban imádkozzék: az egyik farizeus, a másik adószedő.
Luk 18:11 A farizeus odaállt, és így imádkozott magában: „Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, igazságtalan, házasságtörő vagy olyan, mint ez az adószedő is.
Luk 18:12 Hetente kétszer böjtölök, minden szerzeményemből tizedet fizetek.”
Luk 18:13 Az adószedő pedig távolabb állt, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verte, és így szólt: „Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!”
Luk 18:14 Azt mondom nektek, ez inkább igazzá válva ment haza, mint amaz: mert mindenki, aki magát fölemeli, megaláztatik majd; aki pedig magát megalázza, föl fog emeltetni. 

Vallásos önigazultságban volt a farizeus, mert a vámszedő volt mellette. Felsorolta Istennek a saját érdemeit, kitüntette magát. Az igazságosság nála az emberi teljesítőképességen alapult. A vámszedő tudta, hogy nincs dicsekedni valója Isten előtt, nagyon rohadt helyzetben van, és Isten könyörüljön rajta. Vigyázni kell, hogy az ember ne kerüljön önigazultságba, önteltségbe! Ezzel el lehet veszíteni a megigazulást, és az ember elszakad a kegyelemtől.

Az áldás megnyerésében és megtartásában alap, hogy hiszel abban, amit Isten mondott! Minden területen hinni kell! A szükségeket ne érdemekkel akard betölteni, hanem hit által!

Ábrahám Isten ígérete mellé állt, ezért igazságot adott neki Isten a sajátjából! Az embernek nem kiérdemelt igazsága van, hanem csak Jézusnak van! Nekünk tulajdonított igazságunk van. Ingyen van, kegyelemből, cselekedetek nélkül, hit által. Ne szakadj el a hittől, a kegyelemtől, és ne menj le a cselekedeteknek arra a szintjére, hogy üdvösséget közvetítő erőt tulajdonítasz nekik! Hit által igazultunk meg! Jézus igazságát tulajdonítja nekünk igazságul Isten.

Jób könyvét fontos tanulmányozni azoknak, akik nem tudnak megszabadulni az önkárhoztatástól. A megigazulásával ellentétes dolgokat láttak az életében. Ez nagyon nehéz út egy ember számára. Hatalmas különbséget látott Jób a saját igazsága és Isten igazsága között. Nem volt hajlandó lemondani a tulajdonított igazságáról! Isten neki adott igazat, és nem a barátainak. A megigazultságba vetett hitét a nyomorúságban is megtartotta, és nagyobb áldás jött az életére, mint a próbatétel előtt. 
Rendkívül fontos tisztában lenni azzal, hogy mi a megigazulás lényege! Tudta Jób is, hogy testben meg fogja látni a Megváltót!

Jób 19:25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
Jób 19:26 És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.

A boldogság elképzelhetetlen az igazságosság iránti elkötelezettség nélkül! Az ember nem rendelkezik autonóm módon ezzel. A feltámadáskor fogunk megelégíttetni, akkor jön el a teljes boldogság. Vágynunk kell Jézus visszajövetelére, mert így fog megvalósulni a világban is az igazságosság. Izrael szabadulását is várni kell ettől a világtól! Ezt is éhezni és szomjazni kell!

Zsoltár 42:2 Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!
Zsolt 42:3 Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?

Az igazság után való szomjúság hajtja az embert Isten országába, jelenlétébe.

Zsoltár 63:2 Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;

Benned is ilyen éhség, szomjúság legyen!

János 7:37 Az ünnep utolsó, nagy napján pedig Jézus felállt, és felkiáltott: - Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon!

Az egyház el fogja foglalni az őt megillető helyét! Szeressétek az igazságot! Küszöbön áll a Messiás megjelenése, és a dolgok a helyükre fognak kerülni! Imádkozz Izrael helyreállásáért, szabadulásáért!

2011.01.

2020. június 10., szerda

Németh Sándor - A boldogságról 3.

Egyre nagyobb befolyást gyakorol az emberekre a világ boldogságképe, de ez nem veszi figyelembe a teljes életet, hanem csak a születés és a halál közötti időszakot. A Biblia látása nem ez. Az élet maga Jézus Krisztus. Az a cél, hogy ezt megnyerjük.

Nem szabad türelmetlennek lenni, és megijedni attól, hogy a földi életben vannak gondok. Isten nem gondtalan életet ígért nekünk, hanem azt kérte, hogy tegyük a gondjainkat Rá, és így ezeknek nagy része megoldódik a z életünkben. A hedonista élet egy gond nélküli életet ígért az embereknek, ezért féltek a kihívásoktól, menekültek a gondoktól. Sokan ezért nem vállalják a házasságot, hanem a szingli életet választják.

Isten megígérte, hogy a végén beteljesedik a boldogság ígérete, amelyre elhívott bennünket. Ne légy türelmetlen!

A boldogsággal kapcsolatos ígéretek jelentős része a következő korszakban teljesedik be. Ez felszabadító! Nem kell most azonnal boldognak lenni. Van erre bőven lehetőség az Úrban. Ha benne maradunk. Meg fog ez valósulni!

Sok ember elmondhatja, hogy leköti az élete nagy részét a harc, de Isten hűséges és megújít minket. A belső emberünk kapcsolatban van a Szent Szellemmel, aki megújít minden nap! A hitnek az a lényege, hogy nem az érzékszervek bizonyságára épít, hanem az ígéretekre! Nagyon fontos, hogy a dolgokról való felfogásodat az Igére alapozd! Isten győzelemre, diadalra vezet bennünk!

Máté 5:6 Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert ők megelégszenek majd!

A magyar nyelv nem tesz különbséget az igazság és az igazságosság között. Egy szó jelzi. Itt is az igazságosság szerepel! Erről beszél Jézus. Ez után való vágyakozás kell, hogy végig kísérje egy keresztény életét. Ez vezet Isten dicsőségébe.

Ahogyan zajlik az evangélium hirdetése, úgy párhuzamosan zajlik a konkoly vetése is. Nagyon éles konfliktus van az igazság és a hazugság között. Szét lesznek választva az emberek az igazság és a hazugság szeretete alapján. Isten nem fejezte be a munkáját a földön. Rendkívüli változtatásokat hoz létre még ennek a korszaknak a végén is. A nemzetek, a világ és Izrael kapcsolata is vízválasztó.

Mivel a világról nem lehet elmondani, hogy az igazságosságon alapul, ezért egyre inkább számítani kell sátáni beavatkozásra. Megerősödik az emberek szívében a hazugság. Hisznek ebben. Tele van már a világ álpapokkal, álpolitikusokkal, álvezetőkkel. Úgy tűnik, hogy ezek most sikeresebbek, mint az igazságot követők.

1János 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

A világban való érvényesülés szükségképpen korrumpálja az embereket, és elhal az igazságosság utáni vágy a szívükben. Ez már a szellemi halál.

Hóseás 4:1 Halljátok meg az Úrnak beszédét Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön.
Hós 4:2 Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.

Szeresd te is az igazságot, ahogyan Jézus is.

Zsoltár 45:8. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

A világnak az istene még most is a sátán. Majd eljön az Istentől kijelölt időpont, amikor közvetlenül Jézus beszáll a világért folyó küzdelembe. A pecsétek föltörésének ez a célja. Radikális változást fog ez hozni. A megváltásunk ettől kezd behatolni a végkifejlet felé. Isten dicsősége leszáll a földre, és ennek az előfeltétele, hogy Jézus beszálljon ebbe a küzdelembe.

Nagyon rövid időn belül ez meg fog történni. Most kell megmaradni az igazságosság mellett. Az egyéni megigazulás nagyon fontos, de utána arra kell törekedni, hogy másokban is létrejöjjön egy vágy az igazságosság iránt. Ezzel áll összefüggésben a Mi Atyánk imában, hogy: "Szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod!" Az ember vágyakozik arra, hogy Isten cselekedjen, és ne csak azt halljuk, hogy mit tesznek az ellenség emberei, kiket rontottak meg a papok, milyen botrányokat okoznak a politikusok, álművészek. Az embernek már hányingere van, amikor ezekkel szembesül, és szeretne egy jobb világban élni! Ez meglesz! Isten nem erre a kocsmai világra teremtette az embert. A lelkünk, a szellemünk nem itt találja meg a nyugalmát, hanem Isten eljövendő királyságában!

Ha kívánunk egy igaz, jogszerű világot, amely Isten igazságosságán alapul, és érvényesül az igazi emberi méltóság, ez be fog teljesedni! Nem lesz sírás, nem lesz fájdalom!

Szeretnénk, hogy ne csak mi változzunk meg, hanem a szomszédunk is! Minden azután kiált, hogy vágyjuk és szomjazzuk az igazságosságot, hogy nyugalom, békesség legyen a földön. Ez teszi szükségessé Jézus visszajövetelét! Ő is vágyik arra, hogy a földön igazságosság legyen. És ez meg is lesz! Egy tiszta, szent, igazságos világot teremt Isten! Ott már otthon leszünk. Ne gondold, hogy ez a föld a végleges otthon; ez csak egy ideiglenes állomás. Ő kegyelmet ad ahhoz, hogy az Ő országába belépjünk!

János 16:7 De én megmondom nektek az igazat: jobban jártok, hogy én elmegyek. Ha ugyanis nem megyek el, a Pártfogó nem fog eljönni hozzátok, de ha elmegyek, elküldöm Őt hozzátok.

Ján 16:13 Amikor viszont Ő, a valóság Szelleme eljön, bevezet majd benneteket a teljes valóságba:

A Szent Szellem elvezet bennünket minden igazságosságra. Jézus elment, és így bejött a hit korszaka. Lehetővé tette, hogy az Ő igazságosságából minél több megvalósuljon az életünkben. Nem azt kell keresni, hogy a világgal hogyan tudsz mutyizni! Azt kell keresni, hogy hogyan tudunk Isten táborába belépni az által, hogy szeretjük az igazságot! Ne engedd, hogy az érvényesülés legyen csak a cél az életedben, hanem az igazság által akarj érvényesülni! Így leszel hosszú távon nyertes! Ne engedd, hogy az élvezetek kábultsága megvakítson! Maradj meg a kegyelem alatt, és őrizd meg az intuitív képességedet! 

Az imádkozásra is sarkall az igazság szeretete, mert amit nem tudunk megoldani, azzal kapcsolatban kiáltunk Istenhez, és megoldódik; de ha nem, akkor legalább megmarad a lelkünkben az igazságosság iránti igény. A rosszal való megalkuvás demoralizáló az ember számára. Elindul a romlás, a bomlás. Hogyan lehet a farkasok táborát legyőzni? Imára, kegyelemre van ehhez szükség! Kevés egy idő után a lelkesedés. Rá vagyunk szorulva Isten kegyelmére! Ha megalkuszol a rosszal, akkor ezeket a kihívásokat nem érzed, hanem egy romlás, bomlás folyamatában vagy. Őrizd meg az erkölcsi értékítéletre való képességedet! Sok ember nem akar a lelkiismeretével foglalkozni. Csak pillanatnyi helyzet az, amikor valaki elnyomja a lelkiismeretét, és átmenetileg jobban érvényesül. Ennek vége lesz! Az új erőé a világ, akik a Krisztusi emberek!

Ma újra bátornak kell lennie a keresztényeknek! Istennek a legnagyobb fegyvere az az egyház, amely tele van az igazság szeretetével, a megigazulással, a kegyelemmel és az örök élettel. Ilyen egyházat akar Isten létrehozni a Szent Szelleme által. Arra az egyházra kell hasonlítanunk, amely Jeruzsálemben is volt, és nem csak karikatúrának lenni! Ne legyetek depressziósak, reménytelenek, és ne adjuk fel az igazságosság iránti elkötelezettséget!

2011.01.

2020. június 3., szerda

Németh Sándor - A boldogságról 2.

Ábrahámnak szólt Isten, hogy az egész világot neki adja. Egy magyar gerincű ember kiképezte volna magát, hadsereget képezett volna, és erőszakkal megszerezte volna ezt. Mit kapott Ábrahám ebből a világból? Egy sírhelyet. Egyiptomba sem úgy ment oda, hogy: Hé, Fáraó, amid van, mind az enyém lesz.  Mamré tölgyesébe sem úgy ment, hogy: Húzd el a csíkot, takarodj, ez az enyém! Nem hagyta el ilyen beszéd a száját! 175 évig leélte az életét, és soha nem alkalmazott erőszakot. Várta, hogy Isten meg fogja valósítani az ígéretét, és meg is fognak valósulni!

Sokkal jobb, ha Isten teljesíti be az ígéretet, mintha egy ember testi módon. Sok ember a belső látását így akarja megvalósítani, de ez átkot hoz.

Ábrahám ellenpéldája Absolon, aki nem tudta megvárni, hogy Dávid befejezze a pályafutását. Szeretett volna a helyére ülni. De Dáviddal még volt Istennek terve. Absolon puccsot szervezett, polgárháborút robbantott ki Dávid ellen. Ha szelíd lett volna, akkor nem Salamon lett volna az utód, hanem Absolon. Birtokba tudta volna venni az örökségét akkor, amikor eljön annak az ideje. Te tudsz várni? Aki nem, az átkot hoz magára!

Sokszor megnyerik az emberek az álmaikat, de 1 napig nem tudják élvezni azt. Ez átok. Ha Istentől van egy áldás, akkor azt tudod élvezni. Jákobnak 21 év kellett, mire utolérte magát. Többszörösen meg kellett földig hajolnia, és meg kellett alázkodnia Ézsaú előtt, hogy visszaszerezze az áldást. Megtanulta, hogy az érvényesülésben nem lehet használni a kegyetlenséget. Gyengéden kell érvényesülni, hogy másoknak ne okozzál kárt. Még hosszú évtizedek kellenek, hogy az emberek megtanulják, hogy a pénzzel való forgolódásnak nagyon súlyos szabályai vannak. Keresztények is lenyúlják egymás ötleteit, de ez nem hoz áldást! Isten akaratát kövesd, így fogsz előre jutni!

Ábrahámnak lett volna oka Isten felelősségre vonni, hogy miért csak egy sírhelyet kap? De ő nem volt materialista. Tudta, hogy van feltámadás, és amikor megjelenik a Megváltó, akkor boldog lesz és minden ígéretét beteljesíti. Tudta, hogy mi a szelídség. Adja Isten, hogy mi is tudjuk! Őt vegyük példaképnek! Még most is vár.

Jelenések 11:15 A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.

Miért nem foglalta el Ábrahám Kánaán földjét? Mert tudta, hogy nem Krisztusé, hanem a sátáné, ezért nem fogadta el Szodoma királyának ajándékát. Tudta, hogy ha őt Isten gazdaggá akarja tenni, akkor ahhoz nem kell Szodoma királya. Ha elfogadta volna, akkor e világ fejedelmének uralma alá került volna, de így nem. Egészen más Krisztussal együtt uralkodni, mint az ördöggel. Ezért Ábrahám várt, és ezért Isten meg fogja áldani.

Az a szelídség, hogy hogyan érvényesülök, hogyan valósítom meg Isten akaratát: Ő adja, hogy beteljesedjen az akarata, vagy én akarom beteljesíteni?

Jelenések 20:6 Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.
Jelenések 5:10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.

Az előzékenység is beletartozik a szelídségbe! Hogyan mentek el a Hit Parkból? 😊 Otthon, ha a feleségeddel előzékeny vagy, egészen más lesz az asszony hangulata. 
Nagyon nagy dolog a szelídség. Nem könnyű. Az ember szereti a jogait érvényesíteni. A szelídség pont azt jelenti, hogy az ember nem érvényesíti a jogait, hanem vár Istenre!

A hitedet sem lehet erőszakosan érvényesíteni. Ezért található meg az érzékenység a szelídségben. Figyel a Szent Szellem vezetésére az ember. Nem megy oda egy másik ember házához megvallani, hogy ezt az Úr neki adja, és az övé. Nem érdemes rövidtávon gondolkodni! Isten tudja, hogy egy ötletnek, egy látásnak ki a gazdája. Aki illegálisan belemegy, arra átok jön.

Fontos, hogy úgy érvényesüljön Isten elhívása, hogy azt tudjuk élvezni! Én imádkoztam azért, hogy olyan problémáim legyenek, amelyeket szeretek. 😊  Azt Istent szeretőknek minden a javára vágyik! Olyan problémákat kívánok, amelyek által még közelebb kerültök az ígéretek megvalósulásához, még jobban érzitek a személyiségeteket, és létrejön bennetek a problémamegoldás. Nem kell félni a gondoktól, hanem meg kell oldani őket. Meg kell házasodni, gyermekeket kell vállalni. Mások sem tudták, de az Úr megadta.  

Ne érezd magad boldogtalannak! Esélyed van a boldogságra.

Amikor Ábrahám született, még élt Noé, Sém meg túlélte Ábrahámot. Metusálem abban az évben távozott el, amikor megjött a vízözön. Érdemes ezeket a dolgokat is megnézni. Még az is lehet, hogy Ábrahám meglátogatta Noét. Nem írja ezt a Biblia, de lehet.

Jákob 130 évesen megállt a Fáraó előtt és elmondta a bujdosása éveit. Tudta, hogy ahhoz, hogy boldog ember legyen, neki föl kell támadnia. Örökölte Ábrahám ígéreteit. Ezzel szemben száműzetésben kellett eltávozni a földi életből, de tudta, hogy Isten föltámasztja és beteljesíti az Ő beszédét.

Mi jobb szövetségben élünk, ezért bízzunk az Úrban! A mi életünkben sokkal több áldás teljesedik be! Sokkal nagyobb áldásokat élünk át!

Akivel azonosulsz, annak az örökségét kapod meg! Beteg papáddal, parázna apáddal, akkor az ő bajaikat. Ha Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, akkor az ő örökségükkel! Döntsd el!

Drámai, hogy mennyire fontos az azonosulás, hogy kivel azonosul az ember. Az emberek többsége a betegségeket így örökli, a szegénységet, a válást. Rossz személyekkel azonosulnak. A vérrokonságból való azonosulások alá vannak rendelve ezeknek.

2011.01.

2020. május 29., péntek

Németh Sándor - A boldogságról 1.

Nem feltétlenül kell ebben a világban boldognak lenned. Ne is keseredj el, ha nem leszel, mert az leszel majd! Ezen az úton vagyunk!

Nagyon sok ember minden eszközt megragad arra, hogy boldog legyen. Te ne tedd! Tudnod kell, hogy e világ nem a boldogságod helye. Ennek az ura az ördög, aki mindent megtesz, hogy az embereket megakadályozza abban, hogy sikeresek legyenek és a beteljesedés felé haladjon a pályájuk.

Ha valaki megtér, és elfogadja Jézust, a boldogtalansága is meg fog változni! Az elrontott életet is meg lehet változtatni! Semmit nem veszítettél el még akkor sem, ha sikerült tönkre tenned az életedet! Semmivel nem vagy rosszabb helyzetben, mint aki mindent jól csinált a földi életében!

Máté 5:3 Boldogok a Szellem koldusai, mert övék a mennyek királysága!
Máté 5:4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak majd!
Máté 5:5 Boldogok „a szelídek, mert ők örökölni fogják a Földet!”
Máté 5:6 Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert ők megelégszenek majd!
Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők is irgalmasságot nyernek majd!
Máté 5:8 Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meg fogják látni Istent!
Máté 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten fiainak hívják majd!
Máté 5:10 Boldogok, akik az igazságosság miatt üldöztetést szenvednek, mert övék a mennyek királysága!
Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle gonosz dolgot hazudoznak rólatok miattam!
Máté 5:12 Örüljetek és ujjongjatok, hogy nagy fizetség jár nektek a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek!

A boldogság beteljesedése mindig a mondat végén van, és nem a jelenkori korszakban teljesednek be, hanem az eljövendőben. Jelen pillanatban Isten országa szellemi módon van benned, de még nem birtokolod olyan mértékben, ahogyan fogod. A megtérés csak a kezdet, és tovább kell haladni ezen az úton.

A szellemünk már föl van támasztva, Isten adott neki egy romolhatatlan életet. Ezt csak szellemi élettel lehet építeni. Alá van rendelve a növekedés törvényének. A test is el fogja nyerni azt az életet, amelyet Jézus nyert el. Ő egy újfajta életet hozott be a világba. Csak őbenne ragadható ez meg. Ezt akarjuk megnyerni. Ezért járunk ide, és járunk a Szent Szellemben!

János 3:16 Mert Isten annyira szereti a világot, hogy egyetlen Fiát adta oda, hogy senki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Isten nem hazudik. Ezt az örök életet megadja! Nagyon jó ügyre adtad oda az életedet, hogy az örök életet keresed. Ez be fog teljesedni! Az élet Jézus Krisztus! Semmit nem rontottál el! Amit elrontottál, Ő ki fogja javítani! Idő kérdése, a csődtömeg eltűnik az életedből és meglátod Isten dicsőségét! Ne fogadd el a boldogtalanságot. Olyan útitárs, amely előbb-utóbb lekopik rólad! 

Rendkívül fontos, hogy az életszemléleted ne csak a születés és a halál közé szorítkozzon. Ez materialista felfogás. Csak azt ragadja meg, amit lát. De mi hisszük, hogy Isten elhívta az embert az örökkévalóságba! Az ember nem földi lény. Olyan lénynek teremtette Isten, amely alkalmas a mennyei és a földi létre is egyaránt. Tud az angyalokkal, a Messiással, a Szent Szellemmel és az Atyával is együtt élni! Nem földhöz ragadt János vagy, hanem mennyei ember! A boldogság felé vezető úton egyre inkább a mennyei emberhez kell hasonlítanunk!

Ezen az úton a legjobb vezető és testőr a Szent Szellem! Teljesedj be vele, és járj a vezetése szerint! Ne engedd el az üdvösség szarvát! Ragaszkodj a Megváltódhoz, Szabadítódhoz! Így fognak a rossz dolgok helyére jó dolgok állni!

Felszabadító, hogy nem most kell boldognak lenni. Nem kell szégyellni azt, hogy küszködünk, nehézségek vannak, hiszen ezek most csak csaták, de a háborút megnyerjük, mert ezt már megnyerte egy személy helyettünk, Jézus!! Kiszedte a sátán kezéből a fegyvert, hogy győztes tudjál lenni! Amikor valaki elhatározza, hogy boldog lesz, akkor nem tudja felvállalni a gondokat, hanem elkerüli azokat. Pl.: visszadobja a gyűrűt, mert nem akarja felvállalni a feladatokat.

A földi élet egy nagy gond. Egy nagy, égig érő hegy, amely tele van gonddal. Nem szabad félni a gondoktól! Neki kell esni, és el kell szépen lapátolni a gondokat. Ez a boldogság útja. Ha menekülsz a gondoktól, akkor szerencsétlen ember leszel, nem leszel boldog. Sok ilyen ember van.

Ne félj, hogy 80 év nem elég, hogy teljesen boldog legyél! Az örökkévalóságban sikerülni fog! Az örökkévalóság nem árnyékvilág. Jézus Krisztussal életünk van, ezért beteljesedünk, amikor elköltözünk a földi életből. Nem gonosz angyalok jönnek, hanem az Úrnak az angyalai, akik tele vannak Isten dicsőségével. Valóságosan meg fogjuk élni a személyiségünket. Ismerni fogjuk egymást, még jobban, mint most. A legjobb ételedről sem kell lemondanod! Élvezni fogod az ízeket. Nem kell figyelni a vércukorszintedet sem, és nem lesz salakanyag sem. Az anyagcsere-dolgot is megoldja az Úr. Jézus új életet hozott, új létformát.

Tudunk a boldogságból előleget fölvenni, és tudjuk bátorítani a szomorú embereket, hogy ne szomorkodjanak!

János 20:29 Hiszel, mert láttál engem? - mondta neki Jézus. - Boldogok, akik nem látnak, és mégis hitre jutnak!

Be tudsz hatolni a láthatatlanba, és meg tudod ragadni az áldásokat! Veled kivételez Isten, mert hiszel, és ez bekapcsol az örökkévalóságba. Átmegy a hit az idő falán, megragadja az örökkévalóságot és behozza az időbe! Már érzékeled az örökkévalóságot az életedben! Minél szellemibb ember vagy, annál jobban érzed ezt! Egy kétlaki ember vagy! Nem csak Budapesten van lakásod, hanem a Mennyben is! Halandó vagy, de halhatatlan is, időbeli, de örökkévaló is. Tudatosan döntesz minden nap, hogy a cselekedeteiddel melyiket erősíted! Ne szomorkodjatok! 

Máté 5:5 Boldogok „a szelídek, mert ők örökölni fogják a Földet!”

Nagyon fontos feladat, hogy az ember a benyomásokat, tapasztalatokat jól tudja lereagálni. Az ószövetségben nincsen a szelíd szó jelen, ezért nehéz meghatározni.

Szelíd = Alázat, engedékeny, kíméletes. Nem azt kell érteni, amit az emberek általában értenek. Jákobot és Mózest is szelíd embernek mondja a Biblia, pedig Jákob is fel tudott háborodni. A szelídség engedelmességet jelent a jóra. Az ilyen ember alá tudja rendelni magát Isten tökéletes akaratának és meg tudja azt tenni. Amikor rosszul reagál az ember, akkor szól a Szent Szellem, hogy álljon le, reagáljon jól! Ilyenkor az ember visszatér az Úrhoz. Ez egy szellemi képesség is, ami által az ember folyamatosan képes megcselekedni Isten akaratát. Ennek ellentéte a lázadás, a durvaság, az agresszivitás.

Jézus Krisztus is szelídnek nevezi magát. Ugyanazt a szót használta, amit a 37. zsoltár 11. verse.

Zsoltár 37:11 A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.

Nem kell ahhoz tudni héberül, hogy megértsd a Bibliát. Nem azonos ez a nyelv a Szent Szellemmel! Aki tud héberül, az még bűnös ember, de aki tele van Szent Szellemmel, az nem követ el bűnöket. Sok rabbi lenézi a keresztényeket, hogy buták, mert nem tudnak héberül. A Szent Szellem lefordítja neked a Bibliát, hogy szabadító erővel tudjon felszabadulni az életedben. Ő eleveníti meg az igazságot az életedben!

Ne legyen kisebbségi érzésed, ha nem beszélsz sok nyelven! Beszélsz a Szent Szellem nyelvén, és ez elvezet minden igazságra! Ő közölte a kijelentéseket Ábrahámmal, a prófétákkal. Mennyei értékkel rendelkezünk. Természetesen szükség van a tudományra, de nem fogadjuk el, hogy megbénítsák vele az emberek igazság iránti szeretetét.

A szelídséget minden emberrel szemben követeli az Ige. Különösen az áldott hölgyekkel és a vezetőkkel. Akkor nehéz az embernek, amikor olyan dolgokat lát, ami felkavarja az érzelmeit. Ilyenkor kell figyelni, hogyan adjuk az intést.

Máté 11:29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Amíg nem történik semmi irritáló az emberrel, addig élvezi, hogy milyen áldott, békés természete van. Aztán ha felkavaró dologgal találkozik, akkor kiderül, hogyan reagál. Ez is egy lecke. Meg kell tanulnia az embernek megállítania magát! Amikor nagy harag önti el a lelkünket, akkor elveszítjük Isten jelenlétének a tudatát. Kibeszéli magát az ember a Szent Szellem jelenlétéből. Ezen a területen változni kell, és akkor minőségileg megváltoznak a kapcsolatok.

2011.01.

2020. május 27., szerda

Ruff Tibor - Gedeon 2.

Bírák 6:34 Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívá az Abiézer [házát], hogy őt kövesse.
Bír 6:35 És követeket külde egész Manasséba, és egybegyűle az is ő utána; és követeket külde Aserbe és Zebulonba és Nafthaliba, és feljövének eleikbe.
Bír 6:36 És monda Gedeon az Istennek: Ha [csakugyan] az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amiképpen mondottad,
Bír 6:37 Íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, [és] ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz leénd: erről megtudom, hogy [valóban] az én kezem által szabadítod meg Izraelt, amint mondottad.
Bír 6:38 És úgy lőn. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet.
Bír 6:39 És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön.
Bír 6:40 És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárazság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat lőn.

Isten ebben is megkönyörült Gedeonon és a kelet-európai hozzáállásán. Pétert is megtartotta, amikor süllyedni kezdett a tengeren járva. Nem mondta neki, hogy: Úgy kell neked, minek kételkedtél! :-) 

Bír 7:2 És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midiánt; Izrael [még] dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nekem!

Itt 32.000 ember volt jelen. Először a félősöket küldte el. Elment a 2/3 rész. Maradt 10.000. Még ez is sok volt.

Bír 7:3 Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: Aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységről. És visszatérének a nép közül huszonkétezren, és [csak] tízezren maradának [ott].
Bír 7:4 És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok; vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket neked, és amelyikről azt mondom neked: Ez menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne [is] menjen.
Bír 7:5 És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.
Bír 7:6 És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz [véve] nyaldosák a [vizet], háromszáz férfiú; a nép többi része pedig mind térdre esve ivott.
Bír 7:7 És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták vala [a vizet], és adom Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, ki-ki a maga helyére.

1%-a maradt meg a népnek. A víz a Szent Szellem jelképe. A nyelvvel való nyalása a víznek, a nyelveken szólás jelképe. Tehát, a karizmatikusok maradhatnak, a többiek menjenek! :-) A Szent Szellemmel betöltekezett keresztények tudják megnyerni Isten harcait!

Bír 7:9 És monda neki az Úr azon az éjszakán: Kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket.
Bír 7:10 Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba.
Bír 7:11 És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Púra, az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak.
Bír 7:12 És a midiániták és az amálekiták és a Napkeletiek minden fiai [úgy] feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van.
Bír 7:13 Mikor pedig Gedeon [oda] ment, íme az egyik férfiú [épen] álmát beszélte el a másiknak, és monda: Íme álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergett alá a midiániták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy hogy eldőlt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt.
Bír 7:14 A másik aztán felele és monda: Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát.

A kenyér Isten Igéjének a jelképe. Isten beszéde fogja szétzúzni az ellenség sátrait, amelyet Gedeon képvisel. Az ellenség sokkal bizonytalanabb, mint mi azt képzeljük.

Bírák 7:16 És a háromszáz embert három csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat e korsókba.
Bír 7:17 És monda nekik: Én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És íme én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, [ti is] úgy cselekedjetek.
Bír 7:18 Ha én a kürtbe fúvok és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért!
Bír 7:19 És leméne Gedeon, és az a száz férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor épen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel és összetörék a korsókat, amelyek kezükben [valának].
Bír 7:20 És kürtölt [mind] a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának: Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért!
Bír 7:21 És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült.
Bír 7:22 És mikor a háromszáz [ember] belefújt kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Béth-Sittáig futott a tábor, Cererah felé, Abelmehola határáig, Tabbathon túl.

Agyagkorsó- testi természet jelképe. Héberül az ember is azt jelenti, hogy földből való. A fény pedig a Szent Szellem tüzének jelképe. A cserép összetörése a testi természet megfeszítését jelenti. Halálba adjuk, és akkor látszik meg a bennünk lévő világosság, a bennünk lévő Szent Szellem.
Izrael a kosszarv által szabadult meg és fog megszabadulni a végidőben is.

Apcsel 12:1 Ez idő tájt Heródes király letartóztatta a gyülekezet egyes tagjait, hogy kegyetlenkedjen velük.
Apcs 12:2 Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette.
Apcs 12:3 Mikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, még messzebb ment, és Pétert is elfogatta - éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak.
Apcs 12:4 Miután elfogatta, börtönbe vetette, négyszer négy fős katonai őrségre bízva őrizetét, mivel a pészach után akarta a nép elé vezetni.
Apcs 12:5 Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig kitartóan imádkozott érte Istenhez.

Ez is egy válságszituáció, mint Gedeonnál. Isten embere maga kerül a nehéz helyzetbe. Isten népe erre könyörögni kezdtek, erőt vettek és szüntelen imádkoztak.

Apcs 12:6 Azon az éjjelen, mikor Heródes elő akarta vezettetni, Péter két katona között aludt két lánccal megbilincselve, és az ajtó előtt is őrök őrizték a börtönt.
Apcs 12:7 És íme, az Úr angyala állt meg mellette, fény ragyogott fel a cellában, és Péter oldalába bökve felkeltette őt: - Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehullottak a kezéről.

Péternek már hamarabb volt békessége, mint Gedeonnak: neki még meg sem jelent az angyal, és közben még tudta is, hogy másnap kivégezni viszik. Ez a Jahve Shalom. 

Apcs 12:8 Az angyal azt mondta neki: - Vedd fel az övedet és a sarudat! Így tett. Utána azt mondja: - Vedd föl a köpenyedet, és gyere utánam!
Apcs 12:9 Ekkor kiment utána a cellából, de nem tudta, hogy valóság, amit az angyal tesz, hanem azt hitte, látomást lát.

Zsolt 126:1 Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.

Péter is akkor tért magához, amikor már kint volt az utcán. Akkor jött rá, hogy nem álmodott, hanem megmenekült.

Apcs 12:12 És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik; hol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek vala.
Apcs 12:13 És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy hallgatózzék:
Apcs 12:14 És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván, hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt.
Apcs 12:15 Azok pedig mondának neki: Elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van. Azok pedig mondának: Az ő angyala az. 

Apcs 12:21 Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székébe ülve nyilvánosan szóla hozzájuk.
Apcs 12:22 A nép pedig felkiálta: Isten szava ez és nem emberé.
Apcs 12:23 És azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a férgektől megemésztetvén, meghala.

Heródes elnyerte a büntetését, és:

Apcs 12:24 Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala.

2010.12.