2020. február 19., szerda

Németh Sándor - Varázslásról 5.

A legtöbb vallás csak ígéri azt, hogy Istent közvetítő.

Máté 23:13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

A varázslás egyik célja, hogy elrejtsék Isten jelenlétét az emberek elől. Isten országába az újjászületés által lehet bejutni.

János 3:5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

Nagyon sok vallás nem azt hirdeti, hogy az embereknek újjá kell születni. Teljesen jogtalanul lépnek fel az emberekkel szemben. Ki akarják az embereket taszítani Isten országából. Nagyon sok Bálám él ma a Földön, akiknek az a célja, hogy távol tartsa az embereket a megtéréstől, újjászületéstől, a Hit Gyülekezetétől.

Amikor Jézus bement Kapernaumban a zsinagógába, akkor a benne lévő Szent Szellem kihirdette a démonoknak, hogy eljött a vég számukra. Gyakran először a vallásos démonok tiltakoznak. Belekötnek mindenbe. Aki tényleg Isten embere, az örül annak, ha egy alkoholista emberből józan ember lesz, betegből egészséges.

Jézus a sorsunkká akarja tenni az Ő életét.

A legtöbb vallás távolról üdvözli az igazságot. Az igazsággal csak akkor lehet kapcsolatba lépni, ha az ember az Igét elfogadja. Maradjunk meg a kinyilatkoztatás keretében!

Izrael fiai megrészegedtek a veres mágiától, amelyben a szép nők voltak jelen. Tömegével estek el a szexuális bűnökben. Utána ki kellett irtani az összes nőt és gyerekeiket, akiknek ilyen kapcsolata volt. Ha ez nem így lett volna, akkor egy hamis nép jött volna létre, amely teljesen más alapon állt volna, mint Izrael fiai. Nem jött volna létre a Templom felépítése sem. Még a honfoglalásra sem került volna sor.

Sokszor Isten keménységét akkor lehet látni, hogy megnyilvánul, amikor veszélyben van az, hogy az Ő terve megvalósul. Nagy drámát idézett elő ez a bűn. Ma van kegyelem, de akkor nemzeti alapon kellett Istennek egy népet létrehoznia. Varázslás által ez majdnem meghiúsult.

Jézabel is ide tartozik.

1Királyok 16:31 Mert nem elégedék meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne és feleségül vevé magának Jézabelt, Ethbaálnak, a Sídonbeli királynak leányát, és elmenvén, a Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak. 16:32 És oltárt emele a Baálnak a Baál házában, amelyet Samariában épített. 16:33 És csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indítá Akháb az Urat, Izráel Istenét, mint az Izráel valamennyi királya, akik ő előtte voltak.

Jézabel eleve egy bálványimádó családból jött, és összeházasodott Akhábbal, aki szinkretista volt. Az igazság össze volt keveredve a hazugsággal. Jézabel sokkal fontosabb példa, mint Bálám. A tömegekre most a szinkretista vallás gyakorolja a legnagyobb hatást.

Jézabel nem csak történelmi személy, hanem szellemi lény is. Olyan szellemet hordozott ez a nő, amely történelmet formált és formál ma is. Az egyházat is. Az a célja, hogy a keresztényeket visszavezesse a bálványimádásba, a varázslásnak.

Jelenések 2:20 De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. 2:21 Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. 2:22 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. 2:23 És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.

Az Ige örökkévaló, nincs alárendelve az időnek. A mai keresztényekre aktuális üzeneteke is tartalmaz. A Jézabel szellemének fő ereje a varázslás szelleme, amely el akarja szakítani a keresztényeket Isten vezetésétől, a vele való közösségtől.

Jézus kivetette a vallásos tradíciót az életéből, hogy az Ige megmaradjon erővel és hatalommal az életében, és tudjon hatalommal és erővel szolgálni.

Aki hisz abban, hogy ha Jézus nevében imádkozik az Atyához, és az Atya meghallgatja őt, akkor az nem fog másokhoz imádkozni, mert tudja, hogy az Atya megadja azt, amit kért Tőle. Nem kezd el Máriához imádkozni. Ha Mária csinál valamit a Mennyben, akkor az az, hogy Jézusra irányítja a figyelmet.

A történelem legnagyobb műve Jézus halála és föltámadása! Ezért legyünk boldogok, hogy ismerjük Őt! Minél jobban szeretjük Őt, annál közelebb kerülünk Hozzá! Nagyon közel van az Ő visszajövetele. Legyünk készek! Nagy időben élünk! Nyisd meg a szemedet, és ne engedd, hogy a világ megvakítson! Ne a varázslás szelleme, hanem a Szent Szellem vezesse a sorsodat!

Ma nagyon sok keresztény hagyja, hogy a Bálámok és a Jézabelek bevigyék őket a szellemi szecskába. De mi juhok vagyunk! Eredeti szellemi áldásokkal akar bennünket táplálni az Úr, nem a szecskákkal. Akik nem fejezik be a bálványimádást, azok nem fognak részesülni az elragadtatásban! Állj ellen azoknak a kísérleteknek, amelyek újabb igákat akarnak rád rakni!

Okulni kell a történelmi eseményekből is! Nem szabad, hogy az aposztázia újra bekövetkezzen! Nyerjük vissza az embereket Jézusnak!

2010. 10.10.

2020. február 17., hétfő

Németh Sándor - Varázslásról 4.

2. Vallás által való varázslás

Nem minden vallás kedves Isten előtt.

A kereszténységet azért nem lehet összehasonlítani a buddhizmussal, mert ez Jézus Krisztus evangéliuma. Nem hasonlítható össze senkivel sem Ő. Egyetlen vallásalapítóval sem. Miatta van örök életünk, üdvösségünk, általa lehet bekerülni az Atya dicsőségébe! Általa jött létre a Hit Gyülekezete, hogy egy testté legyünk Benne. Istennek a szeretete csak Őbenne jelent meg.

Amelyik vallásban hiányzik Jézus vére, ott alapvetően hibák vannak. Ha kihagyják Jézus vérét a hitgyakorlásból, és a természetfölötti felé fordulnak, akkor a varázslás a bálványimádás, idegen istenek imádása felé fordítja őket. Az utolsó napok egyik jele, hogy a vallásos csalások nagyon el fognak terjedni: be fogják csapni az embereket; uralni akarják őket, elnyomni.

Bálám akciója nem volt sikeres Izrael fiaival kapcsolatban, mert Isten közbeavatkozott. Nagy erőfeszítéseket tett ezért az Úr, hogy megállítsa a próféta esztelenségét. A varázslás útja veszedelmes. Arra akarták rávenni Izrael fiait, hogy olyan cselekedeteke tegyenek, amely az Isten ellen való lázadásokat merítik ki. Bálám kitalált egy nagyon egyszerű formát erre:

4Mózes 25:1 Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival. 25:2 Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit. 25:3 És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen.

Ez egy tipikus varázslás volt. Vallásos, kultikus cselekedetek által. Elhívták Izrael fiait olyan istentiszteletre, amelyben nem a Szent Szellem munkálkodott, nem az Ige alapján állt. Ne menj olyan istentiszteletre, amely szemben áll Isten Igéjével! A Szent Szellem mindig azért jött, hogy Isten akaratát kimunkálja az emberekben, és ők utána meg tudják azt tenni. A pozitív üzenet ehhez kevés. Istentől származó erő kell ahhoz, hogy az emberek meg tudjanak változni. Ilyenkor nem csak a lelkiismeret indul meg, hanem az ember szelleme is. E nélkül mindig csak az elhatározások vannak meg; főleg év végén. Ezek nem fognak megvalósulni, mert nincs benne Isten természetfölötti hatalma, ereje, amely fölszabadítja a szellemünket, elhatározzuk, hogy megváltozunk, és meg is tudjuk tenni, mert ez az erő megváltoztatja a gondolkodásmódunkat azzal a viselkedéssel kapcsolatban. Fontos, hogy az Ige szellemi erővel jöjjön ki! Ehhez föl kell készülniük az énekeseknek, az igehirdetőknek, és a hallgatóknak is együtt kell működniük.

Nem kell mindig fizikai megnyilvánulásokat várni. A százados sem esett hanyatt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy menjen haza, mert a szolgája meggyógyult. Gyakran csendesen is tud jönni Isten beszéde! Illéshez is így jött!

1Királyok 19:6 És mikor körülnézett, ímé fejénél vala egy szén között [sült] pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék. 19:7 És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van. 19:8 És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.

Ne vess a testnek! Szellemnek vessél és dicsőséget fogsz aratni! A dolgok mennek előre az Istentől kijelölt állomás felé. Nem minden vallás jó vallás. Ez van. A kommunisták azt mondták, hogy minden vallás rossz. Egyik állítás sem igaz.

Az ember szelleme tükrözi a láthatatlan világot. Nem a képzeletünk szülte a szellemünket. Ezért gyakran megjelenik a szellemünkben olyan dolog, amely rajtunk kívül álló, természetfeletti. Nem a képzeletünk szüleménye ez. Amikor az emberek pszichikai képükkel kreálnak istenképet, akkor az nem igazi kép. A mi szellemünk az Úrnak a szövétneke.

Példabeszédek 20:27 Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.

A szellemedre a Szent Szellem ráhelyezi egy valóságos világ dolgait. Ez Isten országa. Amikor olvassuk az Igét, akkor meg tudjuk állapítani, hogy a szellemünkbe behelyezett dolog Istentől van-e, mert az Ige a mérőzsinór. A szellemünkkel kell keresni Istent! A lényeg a szívünkben van! El kell szakadnunk a materialista, marxista neveléstől. Az emberek nem tudják elfogadni, hogy az ember szelleme Isten lehelete. A vezetését Isten oda helyezi. Az Ő uralma mindig szellemben kezdődik. Felszabadítja a szellemünket, és így kiépül a lelkünkben, testünkben, atmoszféránkban az Ő jelenléte. Nagyon jó az Ő jelenlétében élni!

Keressük az Ő országát, és Ő így leszedi a különböző terheket rólunk!

2010. 10.10.

2020. február 13., csütörtök

Németh Sándor - Varázslásról 3.

Arról beszéltünk, hogy az ördög az ezoterikán keresztül hogyan uralja le az embereket. Ezekben az időkben látjuk a világméretű térhódítását az okkultizmusnak, de ez egy átmeneti siker, nem kell megijedni!

Vissza kell szerezni a legjobb formánkat, a legjobb pozíciónkat! A kígyókon, skorpiókon kell taposni, az ellenség minden erején! Azért hívott el Isten, hogy először te magad légy szabad, aztán pedig hirdesd az embereknek a szabadságot. Sok ember már nem tud semmit fölfogni, nem talál semmiben örömöt, ezért segíteni kell nekik! A Szent Szellem erejével meg lehet mutatni, hogy van kiút ebből a sötétségből! Jézus ma is megbocsátja a bűnöket, megszabadítja a foglyokat. Újra ki lehet szabadulni Isten vezetésére! Nem kell emberek vagy démonok uralma alatt élni!

A varázslás célja, hogy az embereket az uralma alatt tartsa. Ahol a varázslás szelleme van, ott nem tud érvényesülni Isten szelleme. Az Úr azért jött, hogy ezt is lerombolja.

Első típusa az okkult praktikák, amelyeket a múlt héten már tárgyaltuk. Erre példa Simon mágus. Sok ember az ördögi tudományokban találja meg a segítséget. Olyan emberekhez fordulnak, akik okkult szellemekkel, démonokkal vannak kapcsolatban. Ezek a varázslók, mágusok. Simon is addig tudta befolyásolni az embereket, amíg Filep el nem ment Szamariába. Egy varázslással átitatott kultúrában csak akkor lehet sikeres Isten népe, ha van erejük arra, hogy a varázslást visszaszorítsák, és felszabadítsák az embereket ezek alól.

Szamariában is magukon kívül voltak az emberek a gonosz szellemek befolyása miatt. Ezek irányították az életüket, sorsukat. A városban nagyon sok beteg volt, mozgássérültek, démonizáltak, depresszió. Mi is vegyük föl a harcot, hogy az emberek megszabaduljanak! A démonok úgy megvakítják az embereket, hogy nem látják, hogy milyen úton mennek, és nem tudnak változtatni azon, hogy a kárhozatra menjenek. Nem fogja fel az ember szelleme a tényleges állapotát. Nem fogja fel, hogy nincs kapcsolata a Teremtővel, rossz irányba halad.

Küzdeni és harcolni kell az okkultizmus társadalmi térhódítása ellen! Olyan romboló, mint a vörös iszap. Mérgező. Látjuk, hogy az iszap csapása után a házak is lakhatatlanná váltak. Ez az okkultizmus pusztítását is szimbolizálja. A kereszténység szellemi hátterét is meg tudja ez határozni.

Efézusban is nagyon el volt terjedve az okkultizmus. Bálványimádás, idegen isteneke imádása után jön a babonaság, okkultizmus, szexuális perverzitás. Amikor az okkult bűnök felett hatalmat veszünk, akkor a szexuális bűnök, pornográfia felett is hatalmat tudunk venni.

Ne tegyen bátortalanná az, hogy egy kisebbséghez tartozol! Nem a többségi helyzetre kell nekünk vágyni, hanem a mostaniban kell helytállni! Mózest sem zavarta a kisebbségi élet. Rendeljük alá magunkat Isten Igéjének mi is és kövessük a Szent Szellemet! Általa biztos kalauzunk van. Gyere ki az idegen isteneidtől, a démonok vezetése alól! Isten Szelleme vezessen téged! Így fogsz egyre többet kapni az örökségedből! Ő megígérte, hogy megáldja azokat, akik elfogadják Őt Atyjuknak és fiúnak fogadja őket. Arra nézz, amit ígért Neked! Erre állj rá 2 lábbal még akkor is, ha olyan dolgok történnek, amelyek ellent mondanak az ígéreteknek!

Istennek szüksége van ránk, hogy megnyilvánuljon az Ő Fia rajtunk keresztül ebben a világban! Megszabadítsa a foglyokat, meggyógyítsa a betegeket. Nem szabad, hogy a csapások, kudarcok, vereségek bátortalanná tegyenek téged!

Nagyon fontos, hogy az ember elgondolkozzon azon, hogy ki vezeti az ő sorsát! Ez szellemi, láthatatlan. Legalább 2 forrásból származhat ez. Mindig meg kell győződni arról, hogy Istentől származik-e az az erő, amely a sorsunkat irányítja. Ha igen, akkor a bibliai jelek követik az életünket, növekedünk, fejlődünk, gyümölcsözünk, egészségesek leszünk. Ez benne van Ábrahám 12 áldásában. Ha a sorsunkat a Szent Szellem irányítja, akkor az áldások megjelennek az életünkben. Így vezet minket egyre közelebb, az Atya dicsőségébe.

Ha sorscsapás ér, akkor szellemben ezt föl kell dolgozni, és kérdezni az Úrtól, hogy mi történik az életünkkel? Isten szelleme a jó tervet realizálja az életünkben. Egyre összeszedettebbek leszünk! Egyre több lesz Jézusból bennünk. Minden emberrel kapcsolatosan a sátánnak is van terve. Az egyik legfontosabb célunk, hogy minden démont távol tartsunk az életünktől.

A jövendőmondás által az ember végzetét közli a sátán. Nem csak azt kell nézni, hogy informálisan igaz-e az állítás vagy nem, hanem hogy milyen szellem van benne. Vannak olyan gonosz szellemek, amelyek vádolnak, bűnt lepleznek le veled kapcsolatban, de nem adják meg a megtérésre való képességet, hanem bűntudat alá helyeznek, hogy gyötrődjél. Ez nem Istentől van. Az Istentől származó bűnbánatban benne van a reménység. Tudja az ember, hogy Isten szereti őt, és nem azért mutatott rá a hibájára, hogy agyon verje. Amikor valakit a démonoktól jövő bűntudat gyötör, akkor az facsarja magát, mint a mosogatórongyot. De az Úr azért jött, hogy felemeljen, hogy megszabaduljál a gyötrésekből, szorongásokból, pánikból, csüggedésből, kétségbeesésből. Aki ilyen állapotban van, az nem Isten munkájának az eredménye. Állj ezeknek ellen, különben egyre távolabb kerülsz Isten munkájától! Az Ige nem csak a lelkünknek gyógyszer, hanem a testünknek, csontunknak is! Itt az ideje, hogy szabadok legyünk! Itt az idő, hogy lerázzuk a varázslást! A szabad emberek tudják megtalálni a problémára a megoldást, az elnyomottak nem. Az alkotás előfeltétele nem a tudás, hanem a szabadság!

2010. 10.10.

2020. február 11., kedd

Az Engesztelés 3.

4. Jézus meghalt helyettünk, hogy mi az Ő életéből részesüljünk.

A Biblia két kifejezést használ az életre: zoé (örök élet) psziché, biosz.

Minden születő ember rendelkezik pszichével és biosszal. Halott állapotban születtünk a földre, nem rendelkeznek zoéval. Jézus azért jött, hogy életet hozzon. Jézus előtt nem volt élet a földön, ez volt a halálcsillag. Krisztus elhozta az életet, de az élet csak részlegesen volt hozzáférhető az emberek számára. Jézus nem tudta az életet átadni úgy, hogy a zoét tudják venni a halála nélkül. Meg kellett halnia, hogy az élete elérhető legyen számunkra is. Az úrvacsora nélkül nem lehet az emberben élet. Innunk kell Jézus vérét. Ez az élet csak a halálán keresztül tudott kijönni belőle. Bizonyos feltételezések szerint egy csepp vér sem maradt Jézus vérében.

Ézsaiás 53,12. "Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott."

Halála célja az volt, hogy elvegye a halálodat, és életet adjon helyette.

5. Jézus elvette az átkot és áldást adott helyette.

Gal 3,12-14. "A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által."

Az átok ismertetőjelei:

5 Móz 28 alapján:

Jézust keresztfán feszítették meg, hogy az átkainkat is magára vegye. A kivégzés módjához köthető az átkok viselése. Átkozott mindenki, aki fán függ. Őt fel kellett függesztenie egy fára. Ezzel magára vette a mi átkainkat, hogy cserébe átadja nekünk Ábrahám áldásait.

Ábrahám áldásai elsősorban az ég alatti dolgokra vonatkoznak. Isten számára fontos, hogy földi szinten az ember eredményes legyen. Isten számára nem csak mennyei élet a fontos, ha nem így lenne, a Messiásnak nem kellet volna keresztfán meghalnia.
Nem minden probléma átok, azoknak huzamosabb ideig és több „tünettel” kell jelentkeznie, hogy átkokról beszéljünk.

Néhány példa az áldás – átok párokra.

Személyes felemelkedés: az embert tisztelik a környezetében, ennek az ellentéte a megaláztatás.
Terméketlenség vagy meddőség - termékenység (prosperitást is jelent!).
Betegség, generációs betegségek

A hitünket nem úgy kell gyakorolni, hogy mi nem leszünk abban a betegségben, amiben szüleink, hanem pont azon a területen leszünk a legegészségesebb, Isten a negatívból a pozitívba visz be minket.

Szegénység – gazdagság.(Ábrahám áldása, azaz prosperitás, plusz dolgok).
Vereség – győzelem. A verség az, hogy konfliktushelyzetben az ember mindig alulmarad. Nem a konfliktusból akar Isten megszabadítani, hanem a vereség helyére akar győzelmet adni.
Fej – farok viszony. A megaláztatása az az, ha valaki a körülmények állandó elszenvedője. A fej a körülmények alakítója.

Az átokban az emberek lefelé haladnak, az áldásban pedig felfelé, állandó fejlődésben, akár területenként külön-külön is. Lehet hogy szellemi szinten fejlődsz, aztán utána anyagi szinten, tehát nem feltétlenül egyszerre mozognak a területek, bár néha lehetnek párhuzamosak. Az életünknek felfelé kell ívelnie.

6. Jézus elszenvedte szegénységünket, hogy mi az ő bővölködéséből részesülhessünk
2 Kor 8,9. "Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érretek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."

Éhség, szomjúság, mezítelenség, sok szükség. Ezek a szegénység ismérvei.
Jézus a golgotai kereszten ezeket átélte azért, hogy ettől téged megszabadítson.

3 szintet különböztetünk meg: nem elég / elég / fölösleg. Ha be van töltve minden szükséged, az még csak a nulla. Áldás vagy akkor, ha éppen mindig rendelkezésedre áll az, amivel áldás tudsz lenni. Pl. Péter esetében kiszúrás lett volna a sánta emberrel, ha van Péternél pénz.

Kérd azt az Úrtól, hogy bővölködővé tegyen.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. február 5., szerda

Németh Sándor - Varázslásról 2.

A varázslásnak 3 típusa van:

1. fehér mágia: gonosz szellemi erőket jó célja használja; ez azonban csak átmeneti, mert a végcélja rossz. A sorsát gonosz szellem fogja befolyásolni. Nagyon nehéz megismerni az ok és az okozat közötti összefüggést.

2. fekete mágia: gonosz szellemekkel gonosz célokat akarnak elérni (balesetek, halál, szegénység, betegség, gyilkosság)
Hasonlóság elv alapján működik. Pl.: közéleti személyek bábúját elkészítik és elégetik. A fotókkal is ugyanezt csinálják. Személyes holmikat használnak, amely egy emberhez tartozik. Pl.: hajszál. Nagyon fontos, hogy az ember védelmezze az adatait! Valamikor fontos, hogy kikerüljön az ember arca az utcára, de ehhez meg kell erősödni!

Az elmúlt időben feketemágusok élsportolókra is ráálltak, és gonosz dolgokat okoztak az életükben.

Fontos, hogy rejtettségben maradjunk! Így tudjuk megőrizni a személyességünket. Akik szeretik a nyilvánosságot, azok egy idő után megbolondulnak. Nagyon sok emberből romboló, pusztító erők áradnak ki.

Elképesztő, hogy ma 13-14 éves gyerekeket dobnak be, hogy énekeljenek. Több millió ember véleményének vannak kitéve ez által. Nem is tudják, hogy mi van az emberek nyelvében. Ez olyan, mintha kiküldenék a gyereküket prostituáltaknak. A gyerekeikből akarnak meggazdagodni! A fiatalok ezt nem tudják fel dolgozni. Akinek Isten akar nyilvánosságot adni, annak ad hozzá erőt is! Nem az éneklés a nehéz, hanem annak a következményét feldolgozni. Úgy beleverik a betonba, hogy utána nem lesz ép ember. Ma az emberek meg vannak szédülve attól, hogy híresek, ismerik őket, olvasnak róluk az újságokban.

Rengeteg emberben pusztító erő van. Kijön ez a beszéde, írása által.

Legelőször az embernek a családjában, a házasságában jön ki ezeknek a gonoszságoknak az eredménye. Nagyon fontos, hogy ezeket megóvjuk, védelmezzük! Nem érdemes feleslegesen kitenni magunkat közprédára! Fotókra, írásokra, személyes adatainkra vigyázzunk!

3. veres mágia: Ebben is benne van gyakran a fekete mágia. Az a célja, hogy a sátán akaratának megfelelően befolyásolják az emberek társválasztását, házasságát - amelyben válást akarnak előidézni-, szexuális életét. Ezek is szeretik a személyes dolgokat használni.

4Mózes 23:22 Isten hozta ki őket Égyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé. 23:23 Mert nem fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izráelen. Idején adatik tudtára Jákóbnak és Izráelnek: mit mívelt Isten! 23:24 Ímé e nép felkél mint nőstény oroszlán, és feltámad mint hím oroszlán; nem nyugszik, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza.

Isten bennünket is megszabadított Egyiptomból, felkent a feltámadás erejével, ezért nem fog rajtunk a varázslás és a jövendőmondás. Többször meg lehetett figyelni, hogy egy időben több ember ugyanazt a betegséget kapta meg. Ez nem paranoia, hanem tény. Ellene kell állni az ördögnek! A passzivitást nem ajánlja Isten! Hittel tudjuk megragadni Isten kegyelmét, és ezzel tudjuk visszaküldeni az ellenség erejét!

Bálám is közölte, hogy nincs hatalma Izrael fölött, mert a Mindenható uralkodik felettük!

Meg kell gondolni, hogy milyen információkat teszünk közzé, és mit nem, mert látni, hogy milyen erők működnek! Vigyázzanak a fiatalok is a nyilvánossággal! Ne törekedjenek rá, hogy bele kerüljenek! Nagyon felkészült embernek kell lennie annak, aki nyilvánosság elé lép! Fel kell tudni dolgozni a következményeket! Hiányos öltözetű képeket tesznek ki keresztények is magukról a különféle közösségi oldalakra. Ezek az emberek soha nem lesznek többé szabadok! A támadásokat nem tudják feldolgozni, áttörést hoz a személyiségükben, és nem tudnak ellene állni. Illegális kapcsolatokat is szemezéssel kezdenek el. A démonok kommunikálnak egymással. Megegyeznek, hogy összehoznak 2 embert, hogy tönkretegyék egymást. Nagyon figyelni kell a kapcsolatokban, hogy ki munkálkodik! Az emberek között nagyon sok vadállat van. A dzsungelben nincs olyan pusztító erő, mint az emberekben. A sátán szép nőkön, férfiakon keresztül érkezik. Meg kell nézni, hogy kit engedünk be a családunkba, a közvetlen környezetünkbe! Ha az ember nem műveli magát, akkor olyan, mint a vadállat.

Róma 8:36 Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. 8:37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett, 8:38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, 8:39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Rendkívül fontos, hogy az ember Jézus Krisztusban legyen, mert csak így lesz védelem alatt a családja, a munkája!

Ha hűségesen jársz az Úrral, akkor Ő soha nem fog elhagyni, hanem harcol érted! Nem hagy kiszolgáltatott helyzetben, de neked is akarnod kell ezt a győzelmet!

Nem barátságos közegben élünk. Mindig is az ellenség össztűzében éltünk, és ez most is megvan. Ezzel nem megijeszteni akarlak, hanem ösztönözni akarlak, hogy ne légy passzív, mert harc nélkül nem tudod elérni a célodat!

2010.10.03.

2020. február 3., hétfő

Németh Sándor - Varázslásról 1.

A pokol erői gyakran a hamis vallásban, az ezotériában koncentrálódik, ezért nagyon fontos, hogy tiszta látásunk legyen ezekről. Okkult robbanás zajlik ma a világban.

Ma a varázslással foglalkozunk, amelyben szemben áll a Szent Lélek erő ajándékaival.

Apcsel 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Jézus egyértelművé tette, hogy a mellette való tanúskodást nem lehet megvalósítani természetfölötti erő nélkül. Amíg ez ember szelleme nem szabadul fel a halál uralma alól, addig nem tud kapcsolatba lépni Istennel. Az ördög mindent megtesz, hogy az ember ne kerüljön kapcsolatba a Szent Szellemmel. A felkent emberek a legnagyobb ellenségei. Jézust is felkente Isten Szent Szellemmel és erővel. Így kezdte a szolgálatát, és utána végezte Isten munkáját.

Milyen akadályozó erők vannak, amelyek visszatartják a hívőket abban, hogy élvezhessék Isten áldásait és együtt tudjanak működni Istennel? Egyik ilyen a varázslás. A lázadás ennek az alapja. Nem Istenhez fordulnak az emberek, hanem a sátánhoz, hogy a romlott vágyaikat véghez tudják vinni. Az ördög pedig ebben segít nekik.

Nem csak a zsidó-keresztény kinyilatkoztatást szorították a háttérbe, hanem a klasszikus értékeket is. Ezt látjuk a könyvesboltokban is! A könyvek nagy része ezotériával foglalkozik. Tele van kulturális szennyel. Az okkultizmus követése úgy terjed, mint a pestit. Egymást követik ebben az emberek.

Nagyon akadályozza ez a pünkösdi mozgalmak fejlődését is. Sok keresztény nem akarja ezzel szemben felvenni a harcot mondván, hogy majd Isten harcol. Persze, harcol az Úr értünk, de ő a kezdeményezéseinket, harcainkat áldja meg. Szoros együttműködésben valósul meg az ellenség felett való győzelem. Ez természetesen a szellemi harcra vonatkozik, nem testi háborúra. Ezekről beszél Pál apostol is.

Efézus 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

A varázslók rendelkeznek bizonyos szellemi lények fölött erővel, és az emberek sorsát, életét befolyásolják ezzel. Sátáni csodatevés a varázslás. A csoda ellentéte ez, amelyben alapvetően Isten avatkozik be a Szent Szellem által. Beavatkozik a teremtmény szellemébe a Teremtő szelleme. Ezek rokonok, nem ellenségesek egymással. Sok ember okkultizmusnak gondolja a Szent Szellemmel való betöltekezést, mert természetfölötti, szokatlan megnyilvánulást látnak. Amikor Isten beavatkozik egy ember életébe, akkor az emberben vannak elváltozások. Ez köztudott a Bibliában. De nem az a lényeg, hogy milyen megnyilvánulást látunk, hanem hogy milyen szellem avatkozik be az ember életébe. Ha a Szent Szellem, akkor annak csak örülhetünk. Erre teremtetett az ember. Vannak karizmatikus megnyilvánulások, amelyeknek örülni kell!

Róma 15:19 Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát.

A démonűzést is mágiának gondolják sokan. De ez a Szent Szellem munkája.

Máté 12:28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

Jézus világossá teszi, hogy ha valaki az Atyától kér Szent Lelket, akkor Ő nem ad neki kígyót!

Lukács 11:11 Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, [és] ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? 11:12 Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? 11:13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.

A mai társadalomban nem szégyellik az emberek, hogy okkultizmussal foglalkoznak. A televízió is tele van ezekkel a műsorokkal. Sokkal szabadabb a terep nekik, mint azoknak, akik a Bibliát tanítják. Istenhez hívják az embereket.

Varázslás formái:

1. Okkult tevékenység és tanok által valósul meg. Erre példa Simon!

Apcsel 8:5 És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. 8:6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. 8:7 Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. 8:8 És lőn nagy öröm abban a városban. 8:9 Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván: 8:10 Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! 8:11 Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. 8:12 De miután hittek Filepnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.

Ördögi tudomány = mágia, varázslás
Elámította = önkívületi állapotba hoz

A varázslók gonosz szellemekkel állnak kapcsolatban. Mi a Szent Szellemmel. Ezt képviseljük. Jézus Krisztussal, Szent Szellemmel és rajtuk keresztül az Atyával van kapcsolatunk. Ők vezetik az életünket attól függően, hogy milyen minőségűek a kapcsolataink Velük. Ezt nem hagyhatjuk ki az identitásunkból. Nem mondhatod, hogy lehagyott Isten, hanem abból kell kiindulnod, hogy benned van az Úr, és te Benne. 24 óra alatt sem tudnád kialudni magad ebből. Ne az érzéseidre figyelj, hanem mindig hittel az Igére! Isten népéhez tartozol! Ha zavar van a hovatartozásodban, akkor keresni fogsz. De neked már eldőlt ez: „Isten gyermeke vagyok!”

A varázslóra az ellenkezője érvényes. Ő nem a Szent Szellemmel, hanem gonosz szellemi erőkkel tart kapcsolatot. Képes volt irányítani ezeket a szellemeket. Jelenvalóvá tudta őket tenni. Azért varázsló, mert az emberek természetfölötti erőktől akarnak segítséget nyerni, de ezt nem tudják maguktól elérni, ezért mennek ilyen emberekhez, akik rendelkeznek ilyen kapcsolatokkal. Helyzetüket meg lehet változtatni, állapotukat. Ezek romlást és bomlást tartalmazó események. Simon ilyen ember volt. Akik varázslás alá kerülnek, azok irreális állapotba kerülnek, amiben a valóságot hamisan látják. Nem tudják a tényeket megragadni. Kikapcsolnak a tapasztalati világból is. Nem tudják a tapasztalatokat feldolgozni. Transzállapotban vannak, mint akik el vannak bűvölve. Nem látják a világot. Nem veszik észre, hogy sánták, nyomorultak, betegek. Szamariában sem vették észre addig, amíg nem jött Filep. A Szent Szellem nem teszi az embert vakká. A pirosat pirosnak látjuk, a fehéret fehérnek. A varázslás alatt álló emberek lelke a démonoknál vannak, és azok manipulálják őket. Torz módon látják az egész valóságot.

Amikor egy ember agymosáson megy keresztül, hogy például egy közösség szekta, akkor lehet látni, hogy bármilyen jó példát lát is később, nem hajlandó megváltoztatni a gondolkodásmódját egy másik emberrel kapcsolatban vagy a közösséggel kapcsolatban. Pedig az ismeretünknek a valóságot kell képviselni. Ahogy gyűjtjük a tapasztalatunkat, úgy változik a gondolkodásmódunk. Normális embereknél ez így van! Ettől nem esik le a karikagyűrű az ujjunkról. Sok ember olyan, mint az üzenetrögzítő: mindig ugyanazt nyomják, és nem tudják megváltoztatni az üzenetüket. Egy utcakő hamarabb megváltozik, mint egy ilyen ember.

Aki őt beprogramozta, annak kapcsolata van démonokkal, és bármilyen messze is van tőle, bármilyen régen is találkoztak, akkor is irányítja az életét. Mi ne legyünk ilyen üzenetrögzítős emberek! A Szent Szellem vezessen bennünket!

2010.10.03.

2020. január 30., csütörtök

Az Engesztelés 2.

2. Jézust megsebesítették, hogy mi meggyógyulhassunk.

A korai egyházban nem volt kérdés a gyógyulás. Az egyháztörténelemben az államvallássá vált, felhígult egyházban a Szent Szellem megszomorodott, a gyógyulások elmaradtak. Kidolgozták ezért a megszűnés elméletet, hogy igazolják magukat. Sokáig, a reformáció utáni időkig fennállt, és még ma is fennáll ez a teória. Tagadják is, hogy ahol ez működik, Isten Szelleme cselekedné.

Ézsaiás 53,4-5. "Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott ami vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."

Viselte, hordozta: olyan kifejezések, amelyeket a ruha viselésére is használnak. Ha Jézus hordozta a betegséget, erőtlenséget, akkor nekem már nem kell. Egy ruhában nincsenek ketten. Ha viselem, akkor ott valami félreértés van, mert nem az én „kabátom”. Ha van bennem valahol neheztelés Isten felé, akkor azon a területen nem hiszem el, hogy megtörtént a megváltás. Ha viszont nem tudom megérteni, de elhiszem, és hálás vagyok – ott elkezdődik a változás. Ha ez nem történik meg, akkor valamit én nem értek. Nehezebb elfogadni ingyen, mint tenni érte. Szabadulj meg attól a gondolattól hogy megérdemelted (pl. böjtöléssel). Azért kell böjtölni, hogy megértsd, hogy nem tudsz érte adni semmit, semmire sem vagy méltó, minden kegyelemből van. Mindenre csak Jézus Krisztus miatt vagy méltó, mert befogadtad a Fiút. A jutalom is kegyelemből van, nem szolgáltál rá. Isten gyűlöli a betegséget annyira, hogy azokban is szétzúzta, akik nem tértek meg, lázadók maradtak. Isten nem „tanít” betegséggel, más pedagógiai eszközei vannak. Jézus nem kötötte megtéréshez a gyógyulást. Jézus vére a kínzások nélkül is meg tudta volna szerezni az engesztelést. Vére teljesen tiszta volt. A fájdalom nem kellett volna az engeszteléshez (az ószövetségben a juhokat nem kínozták!). Miért volt szükség Jézus áldozatánál arra hogy ilyen szörnyű előzmények játszódjanak le? A válasz Ézsaiásban olvasható, a betegség a fájdalommal hozható összefüggésbe. Azért történt, hogy neked ne kelljen fájdalomban élned. A fájdalom és a betegség külön szerepel! Lehet, hogy a betegség megmarad, de a fájdalom eltűnik! Sokszor maga a fájdalom ami korlátoz, ha ez eltűnik, tulajdonképpen az egészség!

1 Péter 2,24. "Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg."

Nem a tüneteket kell tagadni, és nem is azonnal orvoshoz vagy gyógyszerhez fordulni, hanem imádkozni kell, mert elsősorban Jézus a doktor, de józannak is kell lenni.

3. Jézus bűnné lett a mi bűnösségünkkel, hogy mi megigazulhassunk az ő igazságával.

Különbség van a bűnök és bűn között: A bűnök amiket elkövettünk az életünk folyamán. Erre az orvosság a bűnbocsánat. A bűn az a gonosz, ami még most is ott van bennünk. Ennek a bűnnek az eredménye, hogy a múltban bűnöket követtünk el. A bűnre az orvosság a megigazulás.

Ha egy ember kegyelmet kap a bíróságon az még nem igaz állapot, az még csak a 0 pont. Isten azonban nem nullán hagyott, hanem megigazított. Nem azt látja az Úr, hogy éppen el vannak törölve a bűneid, hanem igaznak lát, azaz ez pozitív,ez plusz. Azért tart igaznak, mert az ő Fiához tartozunk, és hiszünk az ő feltámadásában. Nem tesz különbséget közötted és a Fia között. Ha így nézel magadra, meg fogja változtatni az identitásodat, imaéletedet.

Ézs 53,10. "És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarat az ő kezet által jó szerencsés lesz."

2 Kor 5,21. "Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne."

Az egész világ bűnös természetét ráhelyezte a fiára. A bűn az embereben egy univerzális rész.

Mi a különbség az óember és a bűn között? A bűn az óemberi természetünkben az egyetemes rész. Az óember a bűnös természetünk egyedisége, amilyenné válunk a bűn következtében. A bűn a földi szinten egyetemesen elhatott. Nem mindenkiben ugyanazt termi, kinek ezt, kinek azt. Minden emberben benne van potenciálisan minden bűn! Az engesztelésnek erre a területre is el kellett hatnia. Lehet hogy egy más családban, más körülmények között teljesen más bűnös emberré váltál volna, ez az óember. A megváltás erre a területre is elhatott, tehát magától a bűntől is. Nem mondhatjuk már többet: nekem ez a génjeimben van.

Jézust Isten bűnné tette értünk, nem bűnössé.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 28., kedd

Ruff Tibor - Isten világosság, nem jön tőle rossz

1János 1:5 És ez az az üzenet, a melyet tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen õ benne semmi sötétség.

János ezt az üzenetet Jézustól hallotta. Igaz Isten ismeret egyedül Jézuson keresztül jött a Földre. Minden pogány vallás és filozófia úgy gondolkodik, hogy a jónak és a rossznak is Isten a forrása. Ő világosság is és sötétség is. Még az Ószövetség sem nyilvánítja ki egyértelműen, hogy a sötétség honnan származik. Még a zsidók sem tudják megválaszolni ezt a kérdést, mert csak az Újszövetség adja meg a választ.

János 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus Krisztus által lett. 18 Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki [õt.]

Teljes, tiszta és igaz istenismeretet Jézus Krisztus hozott. Nagyon komolyan kell venni azt, amit itt János apostol mond a levelébe, hogy Isten világosság és nincs Őbenne semmi sötétség. Olyan, mint a Nap. Nem jön ki belőle semmi rossz, hanem csak jó! Nagyon nehéz kérdés, hogy honnan ered a rossz. Ebbe most nem is bocsátkozunk bele.

Zsidó 1:3 A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban.

Jézus Isten lényegét mutatta meg az emberiségnek. Nem egy racionális tanítást hozott erről, hanem az emberi szívnek, szellemnek mutatta ezt meg. Olyan Isten, mint egy Nap, aki süt mindenkire. 100%-os és teljes bizalmat hozott így létre Jézus az emberben. Csak abban bízik az ember, akitől tudja, hogy csak jót várhat, és nem jön ki tőle semmi rossz. A pogány vallásban élő emberek nem tudnak 100%-osan bízni az Úrban, mert úgy gondolkodnak, hogy mi van, ha Isten valami rosszat akar velük tenni. Még a judaizmusban sem tudnak 100%-osan megbízni az Úrban. Egyedül Jézus az, aki megmutatta, hogy nem Istentől ered a rossz. Ő ítélte meg a sátánt, aki minden tekintetben gonosz. Egyedül az evangélium és Jézus az, aki szétválasztotta a világosságot a sötétségtől.

Egyedül az Újszövetség nyilatkoztatja ki, hogy Isten a szeretet. Semmilyen más vallás, filozófia nem fejezi ezt ki. Ha utalnak is rá, akkor az Újszövetségből lopták el.

Jézus abban mutatta meg Isten lényegét, hogy mikor a földön járt, mindenkit meggyógyított, mindenkit, aki hozzá fordult, megszabadított. Előbb Ő megmutatta, hogy Isten szereti őket, és nem várta el a megtérést a gyógyulás előtt.

1János 4:19 Mi szeressük õt; mert õ elõbb szeretett minket!

Róma 5:7 Bizonyára igazért [is] alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki.
8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Jézus volt a kezdeményező, és nem mi!

1János 4:9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az õ egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. 10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy õ szeretett minket, és elküldte az õ Fiát engesztelõ áldozatul a mi bûneinkért. 11 Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. 12 Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az õ szeretete teljessé lett bennünk.

János itt már másodszor mondta, hogy senki nem látta Istent.

János 14:7 Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt. 8 Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk! 9 Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?

Ez a szeretet az, amely előbb ad és aztán kér!

1János 4:13 Errõl ismerjük meg, hogy benne maradunk és õ mibennünk; mert a maga Lelkébõl adott minékünk. 14 És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítõjéül. 15 A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és õ [is] az Istenben. 16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten [is] õ benne.

Hidd el az Isten irántad való szeretetét! Ha szeretsz, belépsz Istenbe. Ha nem, akkor nem. Ez egy rendkívül egyszerű dolog.

Máté 5:38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. 39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orczádat is. 40 És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsõt is. 41 És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettõre. 42 A ki tõled kér, adj néki; és a ki tõled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. 43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet. 44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. 45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 46 Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é? 47 És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképen cselekesznek-é? 48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Ha konfliktusban állsz a testvéreddel, és nem tudjátok megoldani, akkor csak erre az Igére figyeljetek!

A mi újjászületésünk nem csak jelképes, hanem teljesen valóságos.

2Péter 1:4 A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.

Valódi Isten-gyermekek vagyunk! Nem fogadott fiai vagyunk Istennek, hanem született gyermekek vagyunk! Isteni természet részesei lettünk! Legyünk olyan, mint Ő, aki olyan, mint a Nap! Isten mindenkinek jót kíván!

Jeremiás siralmai 3:33 Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.

Isten nem mindent a szíve szerint csinál. Pl. a feddést, dorgálást szükségszerűségből teszi, hogy a szentségéből részesüljünk! Ez nem a lényegéből jön! Belőlünk se jöjjön ki semmi rossz! Napok legyünk! Nem szabad, hogy világosság és sötétség jöjjön ki belőlünk!

Itt nem olyan fajta tökéletességről van szó, ami megvalósíthatatlan. Isten tökéletessége el tudja hordozni a tökéletlenséget! Ő nem perfekcionista! Ő perfekt! És hány ezer éve visel el minket, és hány ezer éve kelti fel még mindig a Napot és még mindig esőt ad?

2Sámuel 23:3 Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kõsziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik: 4 Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljõ, mint a felhõtlen reggel; napsugártól, esõtõl [sarjadzik] a fû a földbõl.

Jézus ugyanezt a képet használja!

5 Avagy nem ilyen-é az én házam Isten elõtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat nem sarjadoztatja-é? 6 De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak; 7 Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tûzzel égettessék meg.

Ezek voltak Dávid utolsó szavai.

Zsoltár 9:17 Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon. Szela.

Máté 13:43 Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az õ Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Isten gyermekei is fényleni fognak, mint a Nap, hibátlan világossággal! Ha valóba újjászülettünk és Isten gyermekei vagyunk, akkor sugározzuk ki magunkból Isten természetét, és akkor rengeteg ember meg fog térni! Legyünk Krisztusi emberek és lépjünk be egy krisztusi magatartásba! Így tudjuk a megromlott kapcsolatokat helyreállítani! Így tudunk világítani, mint a Nap!

2010.09.22.

2020. január 27., hétfő

Ruff Tibor - Imádkozz Zsoltárokkal

Máté 17:14 És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén õ elõtte,
15 És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tûzbe, és gyakorta a vízbe.
16 És elvittem õt a te tanítványaidhoz, és nem tudták õt meggyógyítani.
17 Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok õt ide nékem.
18 És megdorgálá õt Jézus, és kiméne belõle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
19 Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiûzni?
20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bõjtölés által.

Jézus személyéből soha nem jön ki kárhoztatás, vádlás, lenyomó erő. Amikor ezeket a szigorú szavakat megfogalmazza, akkor ezt bátorításnak és buzdításnak vegyük, hogy lépjünk be a hit állapotába a reménytelenségből, a hitetlenségből!

20.vk. Jézus a hit fejedelme és bevégzője. Ő tudja bemutatni a teljes hitet. Egyetlen ószövetségi szereplőnek sincs akkora hite, mint neki. Az Újszövetség nagy pozitívumot hozott az Ószövetséghez képest. A mustármagnyi hittel nagy hegyeket tudunk elrakni, áttenni máshová. A tanítványok még ekkor nem voltak újjászületve, ezért feltételes módban mondta nekik Jézus, de mi már újjászülettünk. Jézus nem állította szembe az imát, böjtölést és a hitet. Ha van mustármagnyi hited, akkor el kell kezdeni könyörögni és böjtölni!

Saranszkij 13 év után legyőzte a gulágot és szabad emberré vált. Ennek egyik titka, hogy beállt Isten céljába: Izrael helyreállításába és a zsidók hazatelepítésébe. A másik titka a zsoltárokkal való imádkozás.

„Ne csak várd a csodát, hanem mondd a zsoltárokat!” Ez egy nagyon jó zsidó mondás. A zsoltárokban meg van fogalmazva minden emberi nyomorúság. A Messiás szellem szól benne, az Ő imái. Ha még valakinek nincs is látása a Messiásról, de a zsoltárokkal imádkozik, akkor a Messiás szellemével imádkozik.

Saranszkijnak ez volt az igazi hit harca. 13 éven keresztül vallotta meg a zsoltárokat, amelyben minden probléma meg van fogalmazva, és Jézus mindet elhordozta. Isten rátette a zsoltárokra az ő pecsétjét. Ha nagy terheid vannak, és nem találod a szavakat, hogy mit tegyél, ne várd passzívan a csodát, hanem mondd a zsoltárokat. Saranszkijnak is volt egy látása arról, hogy ha megkapja a börtönben a zsoltárok könyvét, akkor ki fog jutni a börtönből. Te is mondd a zsoltárokat!

Lukács 11:5 És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,
6 Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie;
7 Az pedig onnét belõlrõl felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked?
8 Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell.
9 Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Újra és újra imádkozni kell, és ez meghozza az áttörést!

Lukács 18:1 Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
2 Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.
3 Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.
4 Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda õ magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;
5 Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom õt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.

Dániel naponta háromszor imádkozott. Mi is érezzük, hogy kevés, hogy reggel imádkozik az ember, mert napközben is érhetik dolgok, amik miatt az Úr elé kell menjen!

Higgyetek, reméljetek, jó lesz! Köszönj így a barátodnak, hogy: Jó lesz! Állhatatosság, kitartás az imában. Könyörögj, hogy kikerülj a nehézségből, higgy és meglesz!

A szabadulásodban óriási szerepe van a zsoltárok könyvének!

2010.09.01.

2020. január 24., péntek

Az Engesztelés 1.

Mit okozott az emberiség életében a bűn?

A bűn bejövetele az emberiség életébe két kapcsolatrendszerben hozott változást. Az egyiket tönkretette, egy meglévőt megszüntetett, egy nem létezőt pedig létrehozott.

Az embernek természetese volt, hogy kapcsolata volt Istennel, de nem volt kapcsolata a sátánnal. A bűn miatt az istennel való kapcsolat megszűnt, a sátánnal való pedig kiépült. Jézus célja, hogy a létrejött kapcsolatot megszakítsa, a megszakadt kapcsolatot pedig helyreállítsa. Valaki vagy az ördöggel, vagy Istennel van kapcsolatban, a kettő együtt nem megy.

A megszakadt Istennel való kapcsolat helyreállítása az engesztelés. A sátánnal való kapcsolat megszüntetése a megváltás. Ez a kettő egy esemény, Jézus Krisztus halála és feltámadása.

Az ószövetségi áldozatok előrevetítették a megváltást. A nagy engesztelő áldozat, Yom Kippur törvényében két bakot kellett feláldozni. Sorsvetés alapján kiválasztották az egyiket, melynek vére a szentek szentjében a kegyelem fedelére került, mely Istenhez szólt, felé kommunikált Izrael bűnei miatt. A másik sorsa pedig az lett, hogy ráolvasták Izrael minden bűnét, a pap ráhelyezte a kezét annak fejére. Ezt a bakot kiküldték Azázelhez a pusztába. Ezen a két területen kellett az engesztelésnek hatnia.

Engesztelés

1 János 4,10. "Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért."

Isten szeretete abban nyilvánult, meg, hogy elküldte fiát nekünk engesztelő áldozatként. Szeretetében arra törekedett, hogy a vele való kapcsolatot helyreállítsa. Maga a Fiú volt az engesztelő áldozat. Az Ószövetségben két szereplőt látunk: főpap és engesztelő áldozat. Az Újszövetségben a főpap maga az engesztelő áldozat. A pogányok állandóan saját maguk áldozatukat akarják Istenhez vinni, de az engesztelés törvénye, hogy vérontás kell a bűnbocsánathoz. Az áldozati vérnek tisztának, hibátlannak kell lennie. Jézus vére volt az, mely ezt az áldozatot bemutatta.

Megváltás

1 Péter 1,18-19. "Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén."

Meg vagyunk váltva: meg vagyunk vásárolva a sátán befolyásától, apáink anyáink hiábavaló életétől. Mi a bűneink miatt eladattunk, és rabszolgává váltunk. Aki a bűnt cselekszi, rabszolgája a bűnnek. Az Izrael törvényei szerinti rabszolgaságban egy megváltó vérrokon kiválthatta az embert. Ekkor a tulajdonos nem tarthatta meg a rabszolgát magánál. A pogány rabszolgaságban nem lehetett rákényszeríteni egy tulajdonost, hogy a rabszolgáját eladja. Az izraelinél viszont igen, ha jött a vérrokon, aki kifizette az adósságot, a rabszolgatartó köteles volt eladni a rabszolgát (3 Mózes 24,47-49).

Amikor bűnbe estünk, a sátán rabszolgájává váltunk. Jézus Krisztus viszont az Ő vére által vásárolt meg minket. Nincs joga hozzád az ördögnek, nem szabad félni a rabszolgatartótól, már nem tulajdonos. Vádlások tekintetében egy harc az, hogy az Istennel való kapcsolatunk elhomályosul, nehéz érzékelni, hogy elfogad és szeret bennünket, de az engesztelés igazságait fel kell idézni ilyenkor, ezzel kell kezdeni az imádkozást, ezeket kell feleleveníteni. Ebben a világ bizonytalanít el, az emberek, és a sátán. A másik, hogy az ördöggel kapcsolatban nem pontosítja az ember, hogy valójában nem áll fenn viszony. Aggodalmak, nehézségek, nélkülözési problémák. Nekem a Góliáthoz nincs közöm, nincs felettem hatalma, meg vagyok vásárolva tőle. Ha be akar jönni, nem engedem be. A vita már meg van harcolva. Már csak meg kell emlékezni róla, hogy meg van harcolva. Tudatosítani kell, hogy ez már meg van harcolva. Erre az engesztelés és a megváltás adta meg a jogalapot. A golgotán csere történt. Ez a kulcsszó.

9 területen történt csere a golgotai kereszten. A tradíciók ezeket az igazságokat az egyháztörténelem folyamán már elhomályosították.

1. Jézus büntetést kapott, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk.

A mi általunk elkövetett bűnöket értjük alatta. Ez a megtérésünkkel nem fejeződött be, az utána elkövetett bűnökre is van bűnbocsánat. Ha az ember fél attól, hogy elkövet egy bűnt, azt el is fogja követni. Ne félj attól, hogy elkövetsz egy bűnt, mert a félelem egyfajta várakozás. Határozd el, hogy nem félsz attól, hogy bűnt fogsz elkövetni. Tudatosítsd magadban, hogy ha mégis megteszed, van engesztelő áldozat. Ha ezt tudatosítod magadban, a félelem már enyhül.

Ézsaiás 53,5. "És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott ami vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."

5. vers: békességünk büntetése rajta volt. Békesség az, ha bűnbocsánatot nyerünk, a bűnbocsánat eredménye a békesség Isten és ember között. Ez még nem megigazultság, még nem igaz ember vagy. Az adósság el van törölve. Isten nem lehetett igazságtalan. A bűnöket nem bocsáthatta meg büntetés nélkül, mert az igazság csorbát szenvedett volna. A sátán állandóan hibát keres a rendszerben, és szemére veti Istennek, hogy igazságtalan. Az ördög egyből fellebbezett volna, ha büntetés nélkül bűnbocsánat lett volna, akkor a rend a világban felborult volna. A jó angyalok bizalmi válságba kerültek volna. Pont az ellenség miatt még feszültebb a helyzet, Istennek nagyon ügyelnie kell az igazságosságra. Nem lehetett csak úgy a szeretetéből fakadóan megbocsátani a bűnt.

Isten szándéka megvolt a megbékéltetés előtt, nem volt elég, hogy az Atya arra vágyott, hogy veled békességben éljen. Az utat ki kellett dolgozni, és valakinek fizetnie kellett.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 22., szerda

Ruff Tibor - Hit

Márk 11:22 És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.
24 Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.
25 És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
26 Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Jézus itt az imádkozásról tanít, és 2 feltételt is említ:

- mielőtt az ember imádkozik, engedjen el minden tartozást. Amilyen mértékkel mi mérünk, olyannal mérnek nekünk. Az, hogy mekkora kegyelem van rajtunk, rajtunk múlik, nem Istenen.

- hit: Olyan társadalomban élünk, amely hit- és reménységellenes. A kommunizmus a természetfölöttibe, Istenbe vetett hitet kiirtotta az emberekből. Előtte pedig egy felemás, hamis kereszténységnek az uralma alatt élt Magyarország.

Amikor az evangéliumot olvassuk – olvassuk, mert a Biblia csúcsa! – akkor az egyik legfeltűnőbb dolog, hogy Jézus milyen rendkívül erős reménységet és hitet sugárzott magából. Ő a hit fejedelme és bevégzője, a hit csúcspontja, amely eddig a földön megjelent. Az egész személyiségéből sugárzik a hit és a reménység. Jobban, mint a Biblia többi könyveiből.

Amikor úgy érzed, hogy nagyobb reménységre, hitre és örömre van szükséged, akkor olvasd az evangéliumot, mert tele van hittel és reménységgel! Jézus testi valója is sugárzott egy olyan erőt, amely megoldotta az emberek problémáit. Erő sugárzott belőle, amely mindenkit meggyógyított.

1Timótheus 4:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Sokan mondják, hogy majd hisznek Istenben, ha látják, ha megjelenik a földön. De Isten már megjelent testben a földön!

János 14:7 Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt.
8 Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
9 Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
10 Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, õ cselekszi e dolgokat.

Amikor imádkozzunk, higgyük is, hogy megkapjuk, amit kérünk. Ez rendkívül fontos dolog! Nem elég csak imádkozni, hanem közben és utána fontos, hogy felépítsük magunkban azt a hitet, hogy meg is kapjuk azt, amiért imádkozunk!

Ha nem várjuk, hogy meg is kapjuk, akkor nem kapjuk meg. Föl kell építeni ezt a hitet! Nem elég, hogy csak megvalljuk, de nincs mögötte hit! Istent nem lehet becsapni. A megvallásnak akkor van értéke, ha a szívben ott van mögötte valóságosan az a tartalom, amit megvallok. Föl kell építeni a valódi hitet! El kell gondolkodni, magunkban meg kell beszélni, hogy hiszünk-e egyáltalán abban, hogy amit kérünk, azt megkapjuk. Ha nem hiszünk, akkor meg kell kérdezni, hogy miért nem? Aztán meg kell beszélni a lelkünkkel, hogy milyen okok vannak arra, hogy higgyünk!

Kételkedés: szeretném megkapni, de a szívem azt mondja, hogy nem fogom. 2 vélemény van benned 1 dologról. Konzultációt kell magaddal kezdeményezni, és meg kell beszélni, hogy mi a te valódi véleményed. Alakítsd ki az álláspontodat! Ha nem hiszed, hogy megkapod, akkor mond azt teljes szívedből, hogy nem fogod megkapni! Ha viszont hiszel benne, akkor mondd ki teljes szívedből, hogy meg fogod kapni!

Zsoltár 103:2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.
3 A ki megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4 A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5 A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

Dávid végig magárhoz beszél ebben a zsoltárban! Amikor te is imádkozol, akkor legyél egységben magaddal! Ne legyen benned kétféle ítélet a dolgaidról!

Jakab Jézus testvére volt, és nem hitt benne, és kicikizte, de aztán azt mondja a levele 1.fejezetében:

Jakab 1:6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
7 Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
8 A kétszívû, a minden útjában állhatatlan ember.

Ki kell alakítania magában az embernek, hogy a kérései meghallgatásra találnak, és meglesz, amit kért! Magyarország szellemi atmoszférája nagyon sötét a hit, a reménység szempontjából. Újra és újra egy küzdelem, hogy áttörjük ezt az akadályt. Ha nem kittel mondjuk el az imáinkat, és nem építjük fel utána a hitet, akkor az imáink nagy része meghiúsul! Külföldről idejövő világi emberek csodálkoznak ezen a légkörön.

Zsidó 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni…
Zsoltár 37:4 Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

A szívnek vannak kérései. Ezek jó kérések! Hogy vagy képes ezeket feladni? Ha ezeket föladod, akkor menthetetlenül rád telepszik a depresszió. Ezek nem testi kívánságok, hanem a szív kérései! A te dolgaid, a testvéreid dolgaid stb. Ha ezt valaki feladja, az elárulta magát, Isten munkáját, és Jézus szavait. Ne riadj vissza attól, hogy a hit harca nagy harc, kemény!

Az evangélium nem materialista könyv, nem ateista, nem kommunista! Azt az Isten hirdeti, aki a lehetetlent is meg tudja csinálni! A bibliai hit nem föladja akkor, amikor látszólag bezárulnak a dolgok.

Róma 4:18 A ki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, a mint megmondatott: Így lészen a te magod.
19 És hitében erõs lévén, nem gondolt az õ már elhalt testére, mintegy százesztendõs lévén, sem Sárának elhalt méhére;
20 Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erõs volt a hitben, dicsõséget adván az Istennek,
21 És teljesen elhitte, hogy a mit õ ígért, meg is cselekedheti.

A remélhetők ellenére reménykedve hitte! Isten nem csak meg tudja csinálni, hanem meg is fogja csinálni!

Lukács 18:1 Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
2 Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.
3 Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.
4 Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda õ magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;
5 Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom õt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.

Az imáról mondta ezt a példázatot Jézus.

Lukács 11:5 És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,
6 Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie;
7 Az pedig onnét belõlrõl felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked?
8 Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell.
9 Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
10 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik.

Filippi 4:6 Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.
7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja õrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Semmiről és senkiről ne mondd azt, hogy nem tud megváltozni! Imádkozzál, zörgess, amíg meg nem nyittatik! Nem szabad föladni! Ne add föl a legmélyebb álmaidat! Harcolj! A barátaidért is harcolj! A testvéreidért, a rokonaidért! Kötelességed az ő dolgaikat is az Úr elé vinni! Aztán a gyülekezet dolgaiért is imádkozz! Minden megváltozik és áttör, ha a keresztények imádkoznak! Dániel is naponta többször Isten elé járult, és kifejezte, hogy mik azok, amikben változást kér Istentől! Van, hogy nekünk is többször kell menni egy dolog miatt az Úrhoz. Ne engedd, hogy lenyomjanak a terhek, hanem emlékeztesd az Urat arra, hogy mik azok a kéréseid, amelyeket mindenképp szeretnél, hogy megvalósuljanak!

Fontos lenne, hogy a gyülekezet megteljen az imádkozás szellemével! Egészen más a légkör, amikor egy embert körülvesz az imádkozás szelleme. Ez mindannyiunk felelőssége! Tegyük magunkévá Jézus reménységét és hitét, engedjük, hogy behatoljon mindaz, amit tett és mondott az evangéliumokban, ne aggódj, hanem mindent tárj fel Isten előtt! Hidd, hogy meglesz az a dolog! Ne engedd, hogy kilopja az ördög Jézus szavait, hogy amit kérsz, az meglesz!

2010. 08. 11.

2020. január 20., hétfő

Jézus Krisztus földi szolgálata 4.

Galileai szolgálat

A sátorok ünnepe után kezdődött október elején.

Mát 16,13-20. "Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi könyékére ment, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek: némelyek pedig Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait: és amit megkötsz a földön, az a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolá a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus."

Legelső esemény Péter vallástétele Cézárea-Filippiben. A várost Heródes Fülöp építtetett a császár tiszteletére, innen a neve is. A 3. galileai szolgálata földrajzilag egy csillagtúra-szerű levonulás Jeruzsálemig, az időszak a templomszentelési ünnepén ér véget. Októbertől decemberig tart a korszak. (sátoroktól hanukáig). Néha megállt egy-egy helyen pár hétig. Főbb állomások:

- Kapernaum (itt történt hogy a halból szedték ki a templomadót)

- Perea. A zsidók féltek Galileából Júdeába menni Samárián keresztül. Ezért mentek Galileából Gadarán keresztül a Jordán mentén Pereába, és Jeruzsálem magasságában újra a Jordánon keresztül vissza Jeruzsálembe. Ez volt Jézus útvonala is. A tanítványok meg akartak szállni Szamáriában, de mikor Szamáriában megtudták, Jeruzsálembe mentek, nem engedték be őket megszállni (ekkor akartak tüzet hozni a falvakra a tanítványok).

Mit csinált ez alatt az időszak alatt Jézus?

Két hónap alatt összesen 4 gyógyulás: 10 leprás, epilepsziás, vízkóros, 18 éve görbe asszony meggyógyítása. Ez hangsúlyeltolódás! A hangsúly átkerült a tanításra. A korábban megszűrt hallgatóságot, akik elkötelezett tanítvánnyá váltak, elkezdte őket mélyebb tanításokba, látásokba bevezetni (Luk. ev. közepén található tanítások ezek: tékozló fiú, hamis sáfár, hamis bíró stb.)

A korszak lényege: mély látások, tanításokat isten csak már isten iránt, és munkásai iránt mélyebben elkötelezett tanítványokkal osztja meg.

A templomszentelés ünnepe újabb belső határvonal.

Máté 19,1-2. "És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elment Galileából, és ment Júdeának határaiba a Jordánon túl; és követte őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket."

Az új korszak felmenetel Pereából húsvétra Jézus kivégzésére. Jézus a templomszentelés után azonnal visszament Pereába. Az utolsó korszak tulajdonképpen a visszamenetel Jeruzsálembe. Eseményei az útvonallal függenek össze. Jerikón keresztül kellett átmennie:

lázár halálhírére indul el Jeruzsálembe előtte tanácsot adott, pásztorolt embereket. Mikor hallotta a hírt, két napot még Pereában maradt, de két nap múlva elindult Betániába. Jerikón át megtérítette Zákeust, majd a vak Bartimeust és társait. Betánia a következő állomás, ahol Lázár már 4 napos halott volt, akit feltámasztott, ez annyira megdöbbentette az ottani jeruzsálemi farizeusokat, hogy Jézusnak egy másik faluban kellett megszállnia. Néhány nap inkognitó után a Szentírás 6 nappal a kereszt előtt elkezd visszaszámolni.

6. nap: 2. megkenetés, Mária Lázár testvére megkente Jézus lábát, haját
5. nap. Szamárháton Jeruzsálembe, messiásként ünnepelték
4. nap: Megátkozta a fügefát, majd a városban másodszor kiűzi a kufárokat.
3. nap: fügefa kiszáradása, hit ajándéka tanítás
2-1 nap: utolsó idők példázata, özvegy két fillére.

Tanulság:
Lázár feltámasztása összefüggésbe van a felmenetel korszakkal. Felmenetel célja az, hogy előkészítse Jeruzsálem városát a messiás kivégzésére és a keresztre feszítés eseményére. Mindenki tudja meg hogy Jézust senki mással nem lehet azonosítani, csak a messiással, ha ennek ellenére keresztre feszítik, senkinek nincs mentsége. Ez a Jézus Dávid fia, a messiás, nem szadducceus. Nem zelóta stb. ez lázár feltámasztása körül lett nyilvánvalóvá. Lázár feltámasztása azért más,mert messiási csoda volt a 4 napos hulla miatt. A zsidó rabbik korábban megfigyeltek egy dolgot: ha valaki meghalt, megállt a szíve, volt, hogy visszatért az életbe. 3 napos hulla még tért vissza, de 4 napos már nem. Tanítás lett ebből, hogy aki egy 4 napos hullát visszahoz, az csak a messiás lehet. 3 napot lehet a szelleme egy embernek a teste körül, de 4 napot már nem!

Következtetés: senki sem vonhatja ki magát a felelősség alól, aki a keresztre feszítésnél ott volt. Addigra már mindenkinek nyilvánvalóan tudnia kellett, hogy Jézus nem más, mint a messiás. Nem volt azonosítható egy vallási csoporttal sem, pontosan ezért szállt szinte szájbarágós vitába szolgálata végén a Templom csarnokaiban minden vallás képviselőjével. A Szentírás ezt nagyon didaktikusan fel is jegyzi. Ezekkel a vitákkal tette Jézus nyilvánvalóvá, hogy egyetlen akkori csoporthoz sem tartozik, hanem Ő nem más, mint a Messiás maga. Például azért volt fontos, hogy mit válaszol arra, hogy fizetni kell-e adót vagy sem, mert ha azt mondta volna, hogy nem, a farizeusok egyből beazonosították volna:Te lázadó Zélóta vagy, amúgy is Galileából jöttél, és ott mindenki lázadó, nem fizetnek adót!

Ezért volt tehát fontos, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen Jézus valódi identitása. Jeruzsálembe való bevonulásakor ezt az extázist látjuk is: olajfaágakat, köntösöket terítettek az útra. Ez az óriási extázis Lázár feltámasztásából is adódott, mert egyértelművé vált, hogy Jézus kicsoda valójában. Ebben a felajzott, Lázár feltámasztásának hírétől zajos messiásváró jeruzsálemi közegbe érkezett meg Jézus, ahol azonban pár napot követően tanítványai is elhagyták. A messiás keresztre feszítése tehát kollektív felelősség, mindenkinek tudnia kellett, hogy kit akar megfeszíttetni!

Péter a Pünkösd utáni prédikációjában ezért utal arra, hogy Jézus Ő az, akit ti megfeszíttettetek, de ha megtértek, a nyomás és a felelősség lemegy az életetekről!

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 16., csütörtök

Németh Sándor - Az életed tényleg megmutatja, hogy keresztény vagy? 2.

Nagyon vigyázz a szívedre, és ne engedd, hogy leuralják a szolgálati ügyek, a magánéleti ügyek! Ezek a gondok tövisekként vannak jelen a szívedben, és olyan leszel, mint egy bokor, amely tele van tövisekkel, és meg fogod fojtani az Igét! Sokan nem is tudják befogadni az Igét, mert tele vannak egzisztenciális gondokkal, ezeken gondolkodnak, és nem tudják hittel párosítani az Igét. A gazdagok önteltek, magabiztosak, és nem tudják átadni a szívüket az Igének! Minden akkor működik csak az életünkben, ha átadjuk a szívünket a hit számára. Akkor történnek kudarcok és vereségek, ha egy területen az ember nem tudja befogadni az Igét és hitetlen. Megátalkodott kevélység miatt. Ha Isten látja, hogy a problémád megoldásának útjában ez áll, akkor bezárja az eget a fejed fölött, azt is elveszi, amid eddig volt, hogy a szíved összetörjön, és ezen a területen is jó termőtalaj legyen az Ige számára.

Gyakran az áldások elmaradása mögött megátalkodott kevélység van. Ez akadályozza meg, hogy átvegye a gyógyulást, az anyagi áldásokat. Olyan ideológiákat, gondolatokat hordoz magában az ember, vagy olyan életvezetése van, amelyből nem hajlandó megtérni. Elmaradnak az áldások, nem jönnek a bizonyságok, mint a megtérés után. Nem Isten akarata, hogy csak emberi szinten legyél, hanem azt akarja, hogy a jövőben is megmutassa a kegyelme gazdagságát rajtunk! Ha kevesebb van az életedben, mint eddig, akkor állj meg, és nézd meg, hogy nem változott-e az ég fölötted rézzé és nincs-e bezárva fölötted? Amikor látod, hogy nem mennek a dolgok úgy, ahogy kellene, a gyerekeid lázadoznak, nem járnak az Úrban, akkor állj meg! Csak feléjük szolgálj, ne csinálj mást! A vakáció nem ok arra, hogy ne foglalkozz velük! A szülők lemondanak a nevelésről, felelősségvállalásról! Nyáron is felelősséget kell vállalnod a szeretteidért! Még hatványozottabban kell figyelned az időbeosztásaikat! Hordozd az apai, anyai, férji, feleségi feladataidat! A fiatalok felszabadulnak a terhek alól, és nagyon nagy károkat okoznak másokban és magukban is. Légy bölcs, eszes, istenfélő ember! Ne tékozold el ezt az időt!

Még van lehetőség, hogy gyűjtsük az Úr kegyelmét, áldását, és készüljünk a visszajövetelére. Tegyünk nagy hangsúlyt arra, hogy minél több ember ismerje fel az Urat, és megtalálják az ajtót! Nagyon sok ember nem találja az utat. Amikor hirtelen meghal valaki, akkor lelkiismeret furdalás támad bennünk, hogy mennyire jó lett volna bizonyságot tenni neki és az Úrhoz vezetni. Mi tudjuk a bűnbocsánatot az emberek számára feltárni, hogy tudjanak választani. Isten azért árasztja ki a kenetet, hogy ajtók legyünk, rések, hogy a nagy rést felismerjék az emberek. Nem azért, hogy szórakozzunk! Mehetnek a Megváltóhoz, a kegyelem királyi székéhez. A bűn egy lelki, szellemi bénultságot hoz létre. Nem tud élni az ember Istennel, hanem egy elnyomott világban él.

Hívd segítségül Jézust, térj meg a vétkeidből, bűneidből és élj vele valóságos életet! Ne rontsd a levegőt a gyülekezetben a bűnös életeddel! Sok ember kint járkál, beszélget a folyosón. Ezek elzárják az utat azoktól, akik meg akarják ismerni a tényleges munkáját az Úrnak.

Lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni! Minden korban megvan arra a lehetőség, hogy Jézusba meneküljünk, aki megnyitotta az utat a szentek szentjébe. A megváltás előtt nem volt ilyen. A változást Ő hozta létre! Áttörte a falat a Szentek Szentje előtt! Kinyitotta az utat!

Amikor a látható dolgok a hit igazságaival szembe mennek, akkor nagyon fontos a reménységedet, amely az út nyitásán alapul, hogy te is bemész oda majd! Ez a kereszténység! Ne engedd, hogy a rést betömjék a tradíciók, a meddő cselekedetek! Nagyon erős az antikrisztus szelleme, amely elhiteti az emberekkel, hogy soha nem lesznek áldottak, sikeresek. Pedig nagyon könnyű mindez, ha hittel párosítva fogadod el a prédikált Igét! Jézus sugározza magából a gyógyulást, a bűnbocsánatot. A megdicsőülése után nem veszítette el ezeket a képességeit! Nem akadályozza meg a tér, az anyag, a tehetetlen tömeg, amelyben az élet van. A vallás teszi bonyolulttá Jézus megnyilvánulásait. Az írástudók is okoskodtak, hogyan lehet megigazulni, bűnbocsánatot szerezni. De Jézus teljesen egyszerűvé tett az Ő elérhetőségét! Rajtad múlik, hogy hiszel-e? A másik dolog a nyelved és a beszéded!

Az emmauszi tanítványok tényszerűen beszéltek Jézusról. Nekünk is így kell tennünk! Vallásos emberekkel veszélyes beszélgetni, mert nem tényekről beszélnek, hanem ilyen felajzott állapotban beszélnek Istenről. Ezek ostoba, buta, démonikus dolgok. Sokan meg vannak ezzel kötözve. Ha a hited nem a ténseken áll, akkor dobd el azt a hitet! A Biblia tényeken áll! Nem arról kell beszélni, hogy te mit gondolsz! Nem költészet a hit, hanem a tényekre adott válasz! Befogadod a bibliai tényeket, amelyek élni fognak benned, mert Isten szelleme van bennük, és hatni fognak az életedre. A tényeket föl kell idézni magunkban a Biblia olvasásával! Tényekről kell beszélni! 2x2=4. Az okoskodó ember az hitetlen ember, mert azt hiszi, hogy hozzá kell tenni valamit a tényhez, hogy az éljen. De a mag az él, ha jó földbe kerül. Semmit nem kell okoskodni! Ezt a Róma levél 1. része is leírja.

Ha az objektív tényt mondod, akkor megjelenik Jézus és közli magát! Ahhoz, hogy Jézusról tényszerűen beszéljél, állandóan olvasnod kell a Bibliát, ki kell mosnod az agyadat! Lehet démonikus, testi és szent is a fantáziánk Istenről. Más az ismerete Istennek és más a róla való fantáziálás. Ha az Ige hatja át a szellemünket, lelkünket, gondolkodásunkat, akkor felszabadul a képzeletünk, és állandóan oda tudunk menni Jézus jelenlétébe! Fogadd el tényként a Bibliát! Ne úgy olvasd, mint egy regényt, hanem mint tényt! Így lesz a lelked egészséges és a képességeid is! Nem fog el a pánik, a rémület a krízishelyzetekben! Fontos, hogy erős legyen benned az igazság ismerete! Nem az okoskodás. Áradni fog rád a kegyelem, könnyen lemennek rólad a terhek. Soha nem fogjuk elveszíteni a reménységünket, hanem csak a reménytelenségünket! Isten megszégyeníti az elménkben a pesszimizmust! Át kell állítani a gondolkodásunkat az optimizmusra! Elég a vallásos emberekből, mert sok kárt tudnak okozni. A világ legnagyobb problémáit is ezek okozzák és tartják fent.

Ha becsukod a szemed, vársz néhány percet és csak a látható világ jut eszedbe, akkor a hited valahol a spájzban van. Amikor nem szólsz Istenhez, hanem csak vagy a jelenlétében, akkor az érzékszerveid elcsitulnak, lenyugszanak. A szíved, lelked be van ültetve Isten országába. 2 énünk van. Az egyik be van ültetve Isten jelenlétébe, a másik pedig itt van a földön.

Akiknek erős a belső emberük, azoknak nem gond Isten jelenléte.

Ha valaki beteg, és megteszi ezt a próbát, hogy levonja a figyelmét arról és átadja magát Istennek, és az tör fel belőle, hogy ki fog jönni ebből, meg fog gyógyulni, akkor látszik, hogy van hite. De ha nem a gyógyulásba vetett meggyőződés jön fel benne, akkor helyre kell állítani a hitét! Minden szívnek ellenőriznie kell, hogy hitben van-e? Az ember észre sem veszi, hogy kiszárad a szíve, mert annyi mindent intéz, csinál. Ha megkeményedik az ember szíve, akkor elhal a pusztában, és nem fog bejutni Isten jelenlétébe, pedig megvan erre a joga! Élj ezzel a jogoddal! Kiálts Istenhez, és kérd a jogaidat! Isten meg akar gyógyítani, meg akarja bocsátani a bűneidet! A hitnek ez állandóan a tárgya! Ezekben a tényekben kel megtartani a szívünket! Így leszünk áldások, és így fognak körülvenni bennünket a bizonyságok. A vallásos emberekre ez nem igaz.

Isten mindenkit arra akar használni, hogy az élete bizonyság legyen Róla!

2010. 06. 30.

2020. január 14., kedd

Németh Sándor - Az életed tényleg megmutatja, hogy keresztény vagy? 1.

Isten reális jelenléte mindig változásban nyilvánul meg! Akik valóságosan megismerik Jézust, azoknak látható szinten megváltozik az életük. Ha ezek a gyümölcsök elmaradnak, akkor az egész csak bla-bla-bla. De a világiak csak a tényekből ismerik meg, hogy mi Isten népe vagyunk. Így fog újra elindulni a növekedés! A képmutatás az egyik legnagyobb ellensége a keresztény hitnek. Az a cél, hogy konkrét változások legyen, mert ez szolgálja Isten dicsőségét! Annyiféle vallásos formát kitaláltak az emberek, csak hogy ne kelljen megváltozni. Találtak önigazulást, sok mindent, ezért deficites ma a vallás, nem kell az embereknek a hit. A kereszténységet legutoljára választják az emberek, vagy még akkor sem. Látják, hogy nincsenek az egyházban sem megváltozott emberek. Ha te sem változtál meg, akkor se add fel, mert meg kell változnod, hogy a Mennybe kerülj! Az átmeneti kudarcok ellenére se add fel, helyezd a hitedet Istenbe, akinek minden lehetséges! Arra figyelj, amit az Ige mond, hogy meg tudd nyerni az áldást, a szabadulást! Rájönnek ezután az emberek, hogy megváltoztál, és más lettél. Bizonyságot tudsz majd tenni az Úrról!

Ne add át magad a bukásnak, a vesztésnek, hanem haladj a növekedés, fejlődés útján!

Márk 2:1 Napok mulva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van.
2 És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az igét.
3 És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, a kit négyen emelnek vala.
4 És mivel a sokaság miatt nem férkõzhettek azzal õ hozzá, megbonták ama háznak fedelét, a hol Õ vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, a melyben a gutaütött feküdt.
5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bûneid.
6 Valának pedig ott némely írástudók, a kik ott ülnek vala, szívökben így okoskodván:
7 Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg a bûnöket, hanemha egyedül az Isten?
8 És Jézus azonnal észrevevé az õ lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?
9 Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bûneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?
10 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bûnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek:
11 Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.
12 Az pedig azonnal fölkele és felvévén nyoszolyáját, kiméne mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodék, és dicsõíté az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet!

Pál a Zsidókhoz írt levélben azt írja, hogy Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A földi szolgálata alatt olyanokat tett, amelyek után felkiáltottak az emberek, hogy soha nem láttak még ilyet. Olyan emberek tapasztalták meg Isten erejét, akiken emberek már nem tudtak segíteni. Ezek hívták fel a figyelmet arra, hogy az Ő Istenük él. Az emberek tudatában azok az ismeretek voltak, amelyeket az ellenség cselekedett Izrael fiaival, és nem az, hogy az Úr mit tett velük. Azt gondolták, hogy az Istenbe vetett hit tradíciókon áll. Ezt cáfolta meg Jézus. A szolgálata nyomán emberek változtak meg, szabadultak meg, gyógyultak meg. Élő megtapasztalás volt számukra, és Isten ismeretére jutottak. Mi is olyan időszakban élünk, hogy sokáig a vallásos tradíció leuralta a világot.

Tradíciókkal helyettesítették Isten jelenlétét, amelyek megakadályozták az embereket, hogy bemenjenek Isten országába. Ezek most sem az ajtót nyitják meg, hanem eltorlaszolják azt. Akik őszintén keresik Istent, azokat is elválasztják ettől. Nem tudnak kegyelmet, Isteni látást szerezni. Nem tudják, hogyan kell megváltozni, hogyan kell a házasságot helyreállítani, hogyan kell dolgozni. Nem foglalkoztak a gyakorlati dolgokkal, hanem csak azzal, hogy az emberek alávessék magukat a liturgiának, a papoknak. Ez nem Isten országa! Nincs jogod eltorlaszolni Isten országát az emberek előtt! Mutasd meg, hogy nyitva van ez az ajtó az emberek előtt annak ellenére, hogy loptak, csaltak, hazudtak, sértők voltak. Meg tud nekik bocsátani az Úr, de nagyon fontos, hogy értsd meg, hogy azért kell megtérned, hogy valóságosan megváltozzál, megtérjél! Ha megtéretlen emberek halmozódnak fel a gyülekezetben, akkor nem fogják tudni az emberek, hogy ez az egész miről szól! Nem tudnak odajutni Jézus jelenlétébe! Nem tudják megismerni a hatalmát, erejét, szabadítását. Ha folytatod a régi, bűnös életmódodat, akkor ne csúfold Istent! Ez nem megtérés, hanem visszaélés Isten nevével! Ezért fontos, hogy befogadd az Igét!

Miért vannak a kapu előtt mindig emberek? Mert mindig vannak olyan emberek, akik elzárják az utat, és nem akarnak megtérni, megváltozni, hanem csak érdeklődők. Elzárják az utat azok elől, akiknek tényleg megoldhatatlan problémájuk van, szeretnének valóságosan áldás alá kerülni. Te milyen ember vagy: réstörő vagy ajtót elálló? Mi jut rólad eszébe másoknak: olyan ember vagy, akihez nem akarnak hasonlítani vagy szeretnének olyanok lenni, mint te? Józanul, őszintén válaszold meg ezt a kérdést! Így nem fogsz bekerülni üres beszédekbe, üres hitekbe! Fontos, hogy ténylegesen megtérjél, megszabadulj!

Zsidó 4:2 Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották.

Ez a legfontosabb Ige a keresztények számára! Nem elég, hogy itt vagy, nem elég, hogy figyelsz és hallod a mondatokat, hanem nagyon fontos, hogy mit üzen itt a Szent Szellem neked! Miért meddő egy keresztény? Miért nem tudja Jézustól átvenni a javakat? Miért tud ajtórekesz lenni, hogy mások se térjenek meg? Mert jár a gyülekezetbe, hallgatja az Igét, de nem párosítja hittel. A pusztában fogod te is befejezni, ha ilyen ember vagy. Nem lehet hit nélkül hallgatni az Igét! Ha nem fogadjuk el a történelmi vagy mennyei valóságát, akkor az egész nem tud hatni. Nem szent beszédeket kell várni, hanem olyat, amelynek történelmi és mennyei valósága van. A hitedet a láthatatlan dolgokra kell összpontosítanod! Amikor azt mondják, hogy menj, akkor nem csak a fogalmat fogadod el, hanem felidézed a mennyei valóságot, amelyet nem tapasztaltál az érzékszerveiddel, de tudod, hogy van. A hit mindig munkát igényel. Fölfogja pl. az ember, hogy a bűnbocsánat mennyei dolog; többről szól, mint amit a szó tartalmaz. Ha aktív vagy a beszéd hallgatásakor, akkor a hit létrejön benned. Akkor lesz valóságos hited, ha hallgatod az Igét, és együttműködsz vele. Ha nem, akkor elmarad a gyógyulás, a szabadulás, a magánéleti változás, és minden, amit megígért az Ige. A hit gyümölcseiből induljunk ki, mert ha nem, akkor nem fognak megváltozni az emberek, és egyre nagyobb tömeg gyűlik össze a kapuk előtt. Ha látják, hogy meddő, gyümölcstelen az ember hite, akkor ez lesz nekik a példa. Nagyon fontos, hogy hiteles példái legyünk Isten Igéjének! Az nem lehet, hogy meddő leszel, ha hittel párosítod az Igét! Gyümölcs fog létrejönni az életedben!

Jézus volt az, aki áttört a látható és láthatatlan világ közötti falat. A bűn elválasztja az embert Istentől. A betegségek oka is lehet bűn. Ha valóságosan megtérnek az emberek a bűneikből, akkor meg is gyógyulnak sokszor. A Bibliában a testápolás is szerepel, hogy mindenki gondozza, ápolja. Aki ezeket nem teszi, az rossz gyakorlatban van, és lehetőséget ad a betegségre.

Az ember nem tud belépni Isten jelenlétébe a bűnei miatt, és el van választva Tőle. Jézus megváltásáig senkinek nem volt lehetősége arra, hogy ebből az állapotból kilépjen. De Jézus rést tört, és ezen keresztül lehet most is odamenni a kegyelem királyi széke elé. Ha más helyen akarsz bemenni, akkor mind azt mutatja, hogy zárva van, nem tudsz belépni!

Jézus a testében fölvette a betegségeket, átkokat, fájdalmakat. Ezzel törte át a rést. Áthatolt az egeken, hogy utat nyisson az Istent kereső emberek számára! Hogy a beteg meggyógyuljon, a megkötözött megszabaduljon! Jézus előtt a vallás meddő volt, és most is az, mert félrevezeti az emberek, és megmagyarázza, hogyan kell békességesen élni a rosszal. De Jézus azért jött, hogy a rossz munkáját lerombolja az életünkben! Elmozdította a rezet a fejünk felől, a vasat a lábunk alól, hogy meglássuk azokat az áldásokat, amelynek eredményeképpen a bűnös igaz lesz, a tisztátalan tiszta lesz, a hitetlen hívő lesz! Dicsőség az Úrnak, hogy ez a rés a rendelkezésünkre áll! Ott tudunk megszabadulni, ott nyerünk bűnbocsánatot, ad új szívet a kemény szív helyére! Azért nem jutsz sehová, mert be van zárva a világ fölötted. De Jézus rést ütött, és ezen keresztül áldáshoz tudsz jutni! Ő az út! Azért áldozta fel a testét, hogy ezt az utat létrehozza a számodra, hogy ne reménytelenül halj meg, mint a hitetlen őseid! Van számodra lehetőség, mert be tudsz jutni az Ő jelenlétébe, ha nem keményíted meg a szívedet!

2010. 06. 30.

2020. január 13., hétfő

Jézus Krisztus földi szolgálata 3.

Azzal kezdődött az időszak, hogy Jézus átköltözött Kapernaumba.
Kiemelt események: Jézus Krisztus két napja

Jézus a pusztában gyógyított, kiűzött egy vak és néma démont egy emberből. Ott lévő farizeusok elkezdték szidni, hogy Belzebub által űzte ki. Konfliktus jött létre köztük, Jézus és köztük (Szent Szellem káromlása). Mikor zajlott a vita, egy asszony elkezdett a kenettől extázisba esni (áldott az anyaméh stb.) elkezdett kiabálni. A Szent Szellem spontán módon nyilvánult meg emberekben, a család is hírét vette ennek. Megjelent anyja és testvérei, hogy kimentsék a tömegből. Ezután egy farizeus meghívta ebédre, mely botrányba fulladt, mert Jézus nem mosta meg a kezét szándékosan. Összeveszett a vendéglátóival azok fölösleges vallás cselekedetei miatt. Jézus otthagyta az ebédet, majd odament galileai tenger partjára, ott egy hajóban tanított. Óriási tömeg. Jézus beljebb ment a hajóval. Tanította őket Isten országával kapcsolatos példázatokra. A végén ezzel a hajóval beeveztek, hogy átmenjenek a túlsó partra, a gadarénusok földjére. Közben kitört egy nagy vihar, Jézust fel kellet kelteniük. Jézus lecsendesítette egyetlen szavával a vihart. Majd kikötöttek Gadara partján, egyből belefutottak min. 2 démonizáltba, akik láncokkal voltak megkötözve. Ezekből kiűzte a démonokat, disznókonda bele a tengerbe. Ott aludtak éjszaka, másnap korán vissza a tavon. Bement Jézus a házába Kapernaumba, tömeg, kibontották a háztetőt, majd leengedték a bénultat, akit azonnal meggyógyított. Majd elment, elhívta Mátét, aki meghívta ebédre, de közben meghívták, hogy Jairus lánya haldoklik. A tömegben jött a vérfolyásos asszony, akit meggyógyított. De már sietni kellett a Jairus lányához, akit feltámasztott. Ezután hazafelé még két vakot és egy némát meggyógyított.

Ez Jézusnak nem egészen két napja!

A korszak lényege: amikor eljött az ideje, és Keresztelő Jánost letartóztatták, Jézus elkezdett nagyon dinamikus csodákat tenni, hogy óriási tömeg jöjjön össze körülötte. Azt akarta, hogy az emberek a Szent Szellem ereje által Istentől érintetté váljanak. Először Istentől kell érintetté válni, aztán kell erkölcsi normákat számon kérni! Itt nem intette és nem korrigálta az embereket. Ha valakit nem érint meg a Szent Szellem, és úgy akarod bevonni az elkötelezettségbe, csak egy vallási inkvizítort csinálsz belőle! Elfogadást, szeretetet kell tapasztalni először Istentől! Meg kell hogy lássa Isten országát.

Ennek a korszaknak a végén mondta el a hegyi beszédet, miszerint tudják meg, hogy tulajdonképpen miről is szól ez az egész. Ez a korszak azzal zárul, hogy Keresztelő Jánost kivégezték.

Itt megint van egy belső törésvonal Jézus Krisztus szolgálatán belül.

Máté 14,3-12. "Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöczbe vetette vala Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért. Mert ezt mondja vala néki János: Nem szabad néked ő vele élnek. De mikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert, mert mint egy prófétát, úgy tartják vala őt. Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelték, táncolt a Heródiás leánya ő előttük, és megtetszett Heródesnek: Azért esküvéssel fogadta, hogy amit kér, megadja neki. A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: add ide nékem, egy tálban a Keresztelő János fejét. És megszomorodék a király, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda. És elküldvén, fejét véteté Jánosnak a tömlöczben. És előhozák az ő fejét egy tálban, és adák a leánynak: az pedig vitte az ő anyjának. És előjövén az ő tanítványai, elvitték a testet, és eltemették azt, és elmenvén, megjelenték Jézusnak."

Mikor Jézus meghallotta János kivégzésének hírét, látható, hogy szolgálatában teljes változás állt be. Más dolgokra tette a hangsúlyt, mint előtte. Visszavonult Bethsaida mellé egy pusztába, hogy feldolgozza János halálhírét. Az emberek kilesték, és 20 000-es fő lett körülötte. Elkezdte őket tanítani, majd mikor kitikkadtak, sor került a kenyérszaporításra. Majd a tömeg lefeküdt aludni. Jézus és a tanítványok elhajóztak Kapernaum felé. Jézus hajnalig imádkozott, majd a vízen járva ment utánuk. Majd kikötöttek a túlsó parton Genezáretben, Reggel az emberek felébredtek Bethsaida mellett, Jézus nem volt ott, hanem a túlsó parton gyógyított. A két társaság (Bethsaida, Genezáret) elindult két irányból Kapernaum felé. A két társaság összetalálkozott egymással, de ebben nem volt köszönet. Panaszkodtak Jézusnak, miért tűntek el. Jézus itt keményen válaszolt.

János 6,24-27. "Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba, keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? Felelt nékik Jézus és monda: bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek mert őt az Atya pecsételte el, az Isten."

Innentől kezdve elkezdett konfrontálni a hallgatóságával. Felrótta bűneiket. Meg akarta szűrni a hallgatóságát. A tömeg egy nagy része az isteni érintések, áldások ellenére sem akarta elkötelezni magát isten mellett, nem akart mélyebb tanítványi elkötelezettségbe belépni, csak használta a rabbit saját szükségleteinek betöltésére. Jézus azt állította, hogy csak kihasználják őt. Innentől kezdve olyan kemény üzeneteket kezdett el mondani, hogy még a saját tanítványai között is volt, aki elhagyta. Ha valaki Istentől érintetté válik, nem lehet kihasználós hívő! A benned lévő tálentumokat elérhetővé kell tenned Isten számára, az ő munkája számára. Így korrekt és igazságos a kapcsolat. El kell mozdulni a tanítvánnyá válás és elkötelezettség irányába. A konfrontáció után elhagyta az akkori Izrael területét, és Tirus és Sidon környékén meggyógyított egy lányt. (Isten eredeti országhatára egész Damaszkuszig ért Izrael számára, tehát ez is beletartozott a „szellemi határba”.)

A sátorok ünnepén fejeződik be ez a korszak. (itt került sor a házasságtörő nővel való beszélgetésre)

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine