2010. november 30., kedd

Részletek a Hit Gyülekezete történetéből 1979-89.

A Kádár-korszakban, amikorra a Hit Gyülekezete eddigi történetének első fele esett, a gyülekezet puszta léte is politikai kérdést jelentett, mivel a kommunista rendszer a társadalmi élet totális ellenőrzésére törekedve nem tűrte el a szabad, polgári önszerveződést. Az ezt megkísérlő csoportokat változatos eszközökkel igyekezett próbálkozásuktól elrettenteni.
Ilyen körülmények közepette szervezte meg Németh Sándor 1979-ben azt a héttagú karizmatikus imacsoportot, amelyből aztán a Hit Gyülekezete kifejlődött. A közösség úgy tett, mintha vallásszabadság lenne: önállóan szervezve életét, heti két alkalommal tartott istentiszteleti rendet vezetett be, ahol minden érdeklődőt szeretettel látott. Nem csoda, hogy a „budaörsi gyülekezet” néven emlegetett közösség hamarosan magára vonta a hatóságok figyelmét.

„1978-79-ben egymástól függetlenül több, Magyarországon megforduló karizmatikus misszionárius is bátorítja Németh Sándort és társait, hogy hozzanak létre egy független, karizmatikus gyülekezetet. Egy éves várakozás után végül egy természetfeletti gyógyulás jelentette az indító lökést: egy mellrákos asszonyért imádkoztak, akinek az orvosok nem jósoltak többet fél évnél. Az imát követően rohamos javulás állt be nála és életben maradt. Az első vízkeresztség 1979. augusztus 20-án volt a Dunában, az éppen arra haladó sétahajónak nem kis megdöbbenésére.

„Amikor 1976-ban ténylegesen találkoztam az Úrral, hirtelen, minden átmenet nélkül »szektás« lettem, és kettős elutasításnak a tárgya. A »Nagy Testvér« akkor is figyelt: mint később a rendszerváltás után megtudtuk, Budaörsön a szomszédunk házának pincéjét bérelte ki a szolgálat és oda telepítette titkosszolgálati eszközeit. Feltűnt nekünk, hogy kisportolt férfiak járnak a házba, ezért megkérdeztük a tulajdonost, hogy kik ezek az emberek. »A lányom udvarlói« – szólt a válasz. Egyébként a szomszédok kedvesek voltak hozzánk, hitünkről is érdeklődtek, sőt egyikük Jézust is elfogadta Megváltójának, és számos összejövetelünkre átjött; gyermekeinket pedig nyaranta friss cseresznyével és barackkal kínálták. 1989 után vallották be együttműködésüket a hivatallal. (Németh Sándor)”

Források: Hetek, Új Exodus

Rodney H. Browne: Az Igében való járás - 2.

Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Zsoltár 119:1

Ennek a zsoltárnak az a témája, hogy milyen csodálatos Isten Igéje -, hogy az nemcsak egy rakás szabályrendszer és korlátozás; hogy az nemcsak szabályok és előírások gyűjteménye -, hanem egy élő, lélegző erőforrás, amely áldást közvetít mindazok szívébe és életébe, akik tisztelik, figyelembe veszik, felmagasztalják azt, és akik örömmel és készségesen alárendelik magukat annak.

A Zsoltár 119:27-28-ban a következőt olvassuk: "Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról! 28 Sír a lelkem a keserűség miatt; vígasztalj meg a te Igéd szerint! Ahhoz, hogy az Ő Igéjében és útjaiban járjunk, az Úr nemcsak útmutatást ad a számunkra, hanem felruház bennünket hatalommal, képességgel és a Szent Szellem erejével is! A mi felelősségünk az, hogy szívesen fogadjuk azt, hogy Ő munkálkodik bennünk, hogy beleszól az életünkbe, és hogy befogadjuk és megcselekedjük azt, amit mond nekünk.

És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké. 45 És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. 46 És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg. 47 És gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek. Zsoltár 119:44-47

Azzal, hogy megtartjuk Isten törvényeit, nem szorítjuk korlátok közé és nem határoljuk be magunkat - sőt, inkább így válunk szabaddá! Felszabadulunk arra, hogy azzá váljunk, amivé Ő formál és alakít bennünket - hogy szabadok lehessünk a megkötözöttségektől; a félelemtől; a bűntől; a bűntudattól és a kárhoztatástól; hogy felszabaduljunk arra, hogy szeretetben, békességben, örömben és győzelemben járjunk! Jézus a testté lett Ige! Ha felismerjük azt, hogy üdvösséget csak Általa kaphatunk, akkor többé nem menekülünk Istentől, többé nem erőlködünk testi erőfeszítéssel, hogy Istennek tessünk, hanem alázatosan elfogadhatjuk mindazt, amit Jézus megszerzett a számunkra.

Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! 98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. 99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. 100 Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. 101 Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. 101 Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. 103 Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesebb az az én számnak! 104 A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. Zsoltár 119:97-104

A bölcsesség nemcsak egy bizonyos kor, tapasztalat vagy értelmi képesség eredménye. Vannak emberek, akik úgy tűnik, mintha idővel nem lennének egyre bölcsebbek, akárhány évesek legyenek is vagy bármennyi tapasztalat álljon is mögöttük, minderről pedig buta döntéseik árulkodnak. A bölcsességet csak azok tudják megszerezni, akik átadják magukat annak és akik aszerint alakítják az életüket. Mivel a zsoltáros nagyra becsülte, tisztelte és felmagasztalta Isten Igéjét és parancsolatait, és azok szerint alakította az életét, ezért bölcsebbé lett az ellenségeinél, sőt még a tanítóinál is. Minél jobban ellenállt a kísértésnek és visszafogta testi ösztöneit, annál több jó gyümölcs termett ebből a számára, és annál jobban kezdte szeretni és értékelni Isten Igéjének erejét és befolyását az életére.

A Zsoltár 119:105-ben a következő áll: "Az én lábamnak szövétneke a te Igéd, és ösvényemnek világossága." Ha nem látod az utat, ha nem látod, hogy hová mész, akkor meg fogsz botlani, elesel és megütöd magad. Isten Igéje világosság, amely megmutatja számunkra az utat, hogy a helyes pályán maradjunk és ne sebezzük meg magunkat és másokat, illetve hogy ne tévedjünk el. Ha rendelkezünk Isten Igéjének alapjaival, akkor ismerjük az igazságot. Tanulmányoznunk kell Isten Igéjét, hogy elég jól lássunk ahhoz, hogy a helyes ösvényen maradjunk.

Zsoltár 119:125: "Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!" Isten Igéjéből nyert világossággal és értelmezéssel képesek leszünk felismerni az ördög hazugságait és kísértéseit; képesek leszünk elkerülni a hamis értékeket és filozófiákat; a hamis vallások, a parapszichológia, a gonosz dolgok megcselekvésére buzdító buta barátok, illetve semmilyen okoskodás, ami az igazsággal ellentétes nem fognak megtéveszteni bennünket.

Zsoltár 119:160: "A te Igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló." Isten Igéje az Igazság, azonban sokan bajba sodorják magukat azzal, hogy kiragadnak egy-két Igét Isten Beszédéből és arra alapozzák az életüket. Isten Igéjének igazsága annak egészében található -, ezért oly fontos az egész Bibliát tanulmányozni és időt szánni arra, hogy elgonolkodjunk azon, amit olvasunk.

Zsoltár 119:113: "Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem." Amikor az emberek nem ismerik Isten Igéjét, akkor nem tudják, hogy mi az igazság, és ezért azt sem tudják, hogy ők maguk miben hisznek. Ellentétes vélemények sodorják őket, ebből adódóan rossz döntéseket hoznak, amelyek mind őket, mind másokat megsebeznek. Sokan csak azt teszik, ami akkor és ott jónak "tűnik", azonban ami helyesnek TŰNIK és ami valójában HELYES IS, az két különböző dolog.

Zsoltár 119:165: "A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk." Semmi más, csak Isten Igéje képes NAGY békességet adni. Ha a szíved tele van Isten Igéjével és ha lépéseidet az Ige határozza meg, akkor életed bármilyen helyzetében és körülményei között Isten békességében fogsz járni.

2010. november 28., vasárnap

D.Prince: Róma levél 5. fejezet 1. rész

5: 1-2. - Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

A hit általi megigazulás eredményei: békességünk van Istennel. Harmóniába kerülünk a Teremtőnkkel és ezért a teremtményeivel is normálisak tudunk lenni. Békességed van, mert ki lett fizetve a tartozásod Istennel szemben. Jézusban kaptuk meg hit által, hogy mehetünk a kegyelemhez, hozzáférhetünk a kegyelemhez. A „kharisz” szó eleganciát, szépséget is jelent. Ha Isten kegyelemmel néz ránk, akkor gyönyörűnek lát minket. Minden helyzetben velem van Isten jóindulata és minden oldalról megvéd engem. A száraz, sivár élet nem Isten akarata. Ő meg akarja szépíteni az életünket. Most már van reménységünk, hogy megigazultunk. Tudjuk, hogy a végén részesülni fogunk Isten dicsőségéből az örökkévalóságban.

5: 3-5. - Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, ki adatott nékünk.

A megigazulás következő eredménye: örvendezés a nyomorúságokban, a nyomások alatt, a próbákban.

Jakab 1: 2-3. - Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

A kitartás megszerzésének egyetlen módja a próbák elviselése. A próbák elviselése vezet el arra a helyre, ahol tökéletesek és teljesek lehetünk, akik semmit sem nélkülöznek. Az állhatatosság a keresztény élet nélkülözhetetlen része. A nehézségek idején azt kell mondanod: Alig várom, hogy lássam, ebből Isten mit hoz ki!

A reménységünk legvégső alapja: Isten szeretete, melyet a Szent Szellem által áraszt ki a szívünkbe. Isten teljes szeretete áradt ki a szívünkbe, nemcsak egy része. Isten szeretete a legnagyobb erő a világmindenségben.

5: 6-10. - Mert a Messiás, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, a Messiás érettünk meghalt. Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.

Mi teljesen tehetetlenek voltunk, nem tudtunk semmit tenni azért, hogy üdvösséget nyerjünk. A Messiás meghalt értünk amikor még tehetetlenek, istentelenek, bűnösök és Isten ellenségei voltunk. Agapé=Isteni szeretet, feltétel nélküli, nincsenek követelései és ellenállhatatlan ez a szeretet.

5: 11. - Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.

Itt a csúcspont: örvendezés, ujjongás Istenért.

Zsolt. 43: 2/b-4. - Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem!

Dávid igazi öröme Istenben volt a nehézség idején is. A keresztény élet célja, hogy örömünket leljük Istenben és Őbenne legyünk mindenkor.