2013. július 29., hétfő

Tom Marshall - Tisztességre teremtve 11.

4. Az emberek tisztelete azt is jelenti, hogy elismerjük jo­gu­kat arra, hogy:

a) Olyan döntéseket hozzanak, amelyekkel nem értünk egyet,
b) Elkövessenek olyan hibákat, amelyeket mi nem követnénk el,
c) Ragaszkodjanak nézeteikhez, amelyeket mi nem tudunk elfogadni, és
d) A saját lelkiismeretük szerint cselekedjenek.

Ezek a szempontok nagyon fontosak a keresztények közötti kap­cso­­la­tok­ban, és a szülőknek sem szabad megfeledkezniük róluk, ami­kor gyer­me­ke­ik elérik a felnőttkort.

5. Tiszteletünket fejezzük ki mások iránt azáltal, ha kö­vet­ke­ze­te­sen felelős személyeknek tekintjük őket, akik képesek saját életük irá­nyí­tá­sá­ra. Ebből az következik, hogy ha ké­pes­sé­ge­ik alatti tel­je­sít­ményt nyújtanak, valamilyen rossz, vagy veszélyes dologba ke­ve­red­nek, ak­kor szembesítjük őket ezzel a ténnyel. Ezzel a tettünkkel azt fe­jez­zük ki, hogy ér­té­ke­sebb­nek tartjuk őket annál, semhogy elnézzük, amint elrontják életüket, vagy megfosztják hi­te­les­sé­gé­től bi­zony­ság­té­te­lü­ket, mert nem számolnak le azzal a problémával, és azt is készek va­­gyunk kockáztatni, hogy megsértjük őket azzal, hogy szóba hozzuk eze­ket a dolgokat.

6. Ajándékainkkal nemcsak szeretetünket, hanem tiszteletünket is ki­fe­jez­het­jük. Az aján­dék mintegy záloga, szimbóluma egymás iránti tisz­te­le­tünk­nek, és annak az értéknek, amit a má­sik emberben látunk. Ezért van az, hogy felajánlásaink részei Isten imádatának: “Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből”.