2012. június 30., szombat

Kronológikus Biblia olvasás 180. nap

I. Királyok 22;
II. Krónika 18.

Marilyn Hickey - A Kenet 1.

Ez a felvétel 1994.05.21-én készült, a Folyondár utcai Vasas sportcsarnokban.

Derek Prince - Démonológia (vázlat) 1.


SZÜKSÉGE LEHET EGY KERESZTÉNYNEK DÉMONOKTÓL SZABADULNI?

János 1:11-13. - A saját tulajdonába jött, de saját tulajdonai nem fogadták be. Azoknak viszont, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá váljanak: azoknak, akik hisznek a nevében; azoknak, akik nem vérből, nem egy test, nem egy férfi akaratából, hanem Istentől születtek. (SZPA fordítás)

A keresztény olyan személy,aki megtért a bűneiből és személyes hite által fogadta el Jézust megmentőjének és Urának. Az ilyen ember Istentől született, más szóval újjászületett. Az, aki betölti Jézusnak a Márk 16:15-16-ban lejegyzett feltételeit az  üdvösséggel kapcsolatban.

Újjászületéskor az ember hatalmat kap arra , hogy Isten fiává legyen. Vannak, akik azt választják, hogy tiszteletreméltó egyháztagokká válnak és ez a minimum. Mások a maximumra törekednek elkötelezett bizonyságtevők szeretnének lenni, sőt prédikátorok.

Lukács 10:17-19. - Mikor pedig a hetven tanítvány visszatért, örömmel újságolták: - Uram, még a démonok is engedelmeskednek nekünk a te nevedben! Ő pedig azt mondta nekik:
- Láttam a Sátánt, mint egy villámot lezuhanni az égből! Látjátok, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon és az ellenség minden erején tapossatok, és semmi se árthasson nektek! (SZPA fordítás)

Még a démonok is engedelmeskednek nekünk. Ez a hatalom tehát olyan mértékig működik, amennyit használunk belőle. A démonok már azelőtt benne voltak mielőtt kereszténnyé vált volna az ember.

Fülöp szamariai szolgálata:
Amikor a démonok később hatolnak be. A Sátán fokozza ellenünk támadásait, különösen ha komoly fenyegetést kezdünk jelenteni birodalma számára.
.
1 Péter 5:8-9. - Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.


Ha ezeket az útmutatásokat betartjuk ,győztesek leszünk. A legnagyobb hibát akkor követjük el , ha úgy viselkedünk, mintha ez a veszély nem is létezne.

1Timotheus 4:1. - A Szellem pedig egyértelműen azt mondja, hogy a későbbi időkben egyesek elszakadnak a hittől, mivel megtévesztő szellemekre és démonok tanításaira hallgatnak. (SZPA fordítás)

Pál  itt  a hívőkről szól, akik démonok befolyásának engedve "elszakadnak a hittől". Nyilván nem szakadhatnak el a hittől, ha korábban nem lettek volna benne.

2 Korinthusi  11:3-4. -Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.
Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.


Itt is újjászületett hívőknek ír Pál, hogy ne vegyenek más szellemet! A hamis tanító más Jézust prédikál, akik ezt elfogadják azok "más szellemet" vesznek, és más evangéliumot fogadnak el. Ez tehát a probléma gyökere.

- van olyan "Jézus" dél-amerikai országokban aki rendkívül népszerű marxista forradalmár.
- a new-age "Jézus" egy távol keleti guru aki az evangéliumot a hinduizmus vagy a buddhizmus ezoterikus tanításaival elegyíti.
- van olyan "Jézus" aki a humanista beállítottságúak számára vonzó, egyfolytában csak a szeretetről és a megbocsátásról beszél és meg sem említi a poklot vagy a megtérést.
- Jézusnak van Mikulás változata is, aki arra biztatja a gyerekeket, hogy csak higgyenek és megkapnak mindent.

Jézus Krisztus igaz szolgáinak figyelmeztetniük kell ezzel kapcsolatban Isten népét. Itt az örök életről van szó, nem mindegy hogy milyen Jézusban hiszel.
Vannak olyan keresztények is akik életük során nem sokat foglalkoznak az engedelmességgel és a szentséggel.

Lukács 6 :46. - Miért hívtok így engem: "Uram! Uram!" - miközben nem teszitek azt, amit mondok? (SZPA)

Ha valaki Úrnak hívja Jézust, de közben nem engedelmeskedik neki, az képmutató, és semmiféle védelemre nem számíthat a Sátán támadásaival szemben.

1 Péter 1:2. - Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.

Jézus vérén keresztül megvalósuló védelemnek tehát az engedelmes élet a feltétele.

Márk 7:21-23. - Jézus abban az órában sok embert gyógyított meg betegségekből, fájdalmakból, szabadított meg gonosz szellemektől, és sok vakot ajándékozott meg szeme világával.
Így válaszolt nekik: - Menjetek, és adjátok tudtára Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: "vakok újra látnak", "bénák járkálnak", leprások tisztulnak meg, és "süketek hallanak", "halottak támadnak fel", és "koldusoknak az evangéliumot hirdetik"!
És boldog, aki nem botránkozik meg rajtam! 

Nem csak házasságtörés vagy gyilkosság bűne szennyezi be az embert. Itt 5 olyan bűnnel foglalkozik Jézus ami a listáján szerepel :
- gonosz gondolatok
- irigység
- álnokság
- kevélység
- bolondság
Ezért folyamatosan arra kér bennünket, hogy térjünk meg. Harcban kell lenni a bűnnel.

2Korinthus 6:17-18 - Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.


Tisztítsuk meg magunkat, mert nem Isten fogja helyettünk elvégezni ezt a tisztogatást.

Filippi 3:12-15. - Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek:


A megszentelődés pedig abból áll, hogy lépésről lépésre jutunk el arra az állapotra, amely Jézus áldozatán keresztül hozzáférhetővé vált számunkra. Ebben a folyamatban maga a Szent Szellem a Segítőnk.

 Nem szégyen elismerni, hogy a bűn munkálkodik az életünkben.  Veszélyes, HA NEM ISMERJÜK EL ÉS VALLÁSOS ÁLARCOK MÖGÉ BÚJUNK, ÍGY A KÍSÉRTÉSEK FELKÉSZÜLETLENÜL ÉRNEK MINKET, AMIKOR BEKÖVETKEZIK.

A Szent Szellemre most van szükségünk és ez pedig a démonokkal való elbánás. Ő világosabban látja a szükségeinket, mint mi magunk és felruház minket erővel. Ő azért jött, hogy segítsen nekünk tökéletessé válni. De ha az a szándékunk, hogy tovább is bűnbe éljünk, akkor ő nem fog segíteni a démonokkal szembeni küzdelemben. 

2012. június 29., péntek

Action Bible - Megjelent a 8. szám!


Jeremiás próféta hányattatott sorsa, Sidrák, Misák, Abednégó és persze Dániel kalandjai a babiloni udvarban! Nabukodonozor király pár évre zombi lesz, de mikor kijózanodik magasztalja a Seregek Urát! Malakiás, Zakariás, próféták, próféciák és hopp: megérkeztünk az ószövetség végéhez. Az új számban egyébként folytatjuk a Legendás Hősök Klubját is, úgyhogy ne hagyjátok ki, a gyűjteményben a helye!

Kronológikus Biblia olvasás 179. nap

I. Királyok 20-21.

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Hogyan töltheted ki a csekked Istennél? 1.


Márk 5,25-34
„És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illette annak ruháját. Mert ezt mondta: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban és mondta: Kicsoda il­lette az én ruháimat? És mondták néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asz-szony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda és elébe borult és elmondott néki mindent igazán. 0 pedig mondta néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.”
Több évvel ezelőtt Arizonában vezettem egy ébredési összejövetelt, és a helyi gyülekezet pásztoránál voltam elszállásolva. A péntek esti istentisztelet után rendeztek egy kis vacsorát. Már épp a frissítőket akarták felszolgálni, amikor ösztönzést kaptam Isten Szellemétől, hogy imádkozzam. Szokatlanul erős ösz­tönzés volt, sokkal erősebb, mint általában. A jelenlévők mind teljes evangéli­umi keresztények voltak. Mondtam a házigazdának, hogy imádkoznom kell, mire valamennyiünket egybehívott. Mindnyájan megálltunk és imádkozni kezdtünk. A térdem még alig érintette a padlót, amikor már a Szent Szellem hatalmában voltam.
Tudjátok mit jelent a Szent Szellem hatalmában lenni? János az Úr napján a Szent Szellem hatalmában volt. Az Apostolok cselekedetei 18,9-ben az Úr szólt Pálnak éjjel egy látomásban: „Ne félj, hanem szólj és ne hallgass!” Az Apostolok cselekedetei 23,1 l-ben pedig ezt látjuk: „A következő éjszakán pe­dig melléállván az Úr, mondta: Bízzál Pál! Mert miképpen bizonyságot tettél az énfelőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned.” Az Apostolok cselekedetei 22,17-18-ban Pál azt írja: „Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkoztam a templomban, elragadtattam szellememben. És láttam Őt, ki ezt mondta nekem: Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből: mert nem veszik be a te bizonyságtételedet énfe­lőlem.” Ha az első egyházban voltak ilyen átélések, akkor nekünk is lehetnek hasonlóak, mivel bennünk is ugyanaz a Szent Szellem lakik.
Elkezdtem nyelveken szólni, azonnal, ahogy a térdem érintette a padlót. A Szent Szellemben voltam, de elragadtatásnak is nevezhetjük ezt az állapotot. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudod mit csinálsz. Egyszerűen csak azt, hogy a testi érzékelésed egy bizonyos módon fel van függesztve. Akkor, abban a pilla­natban nem tudtam hol vagyok; nem tudtam, hogy Phoenixben, Arizonában vagyok; úgy tűnt, mintha egy fehér felhőn térdelnék. Elkezdtem nyelveken imádkozni, amilyen erősen és gyorsan csak tudtam, a Szellem sóhajtásaival, mintegy háromnegyed órán át. Elég járatos voltam már a szellemi imában ah­hoz, hogy tudjam, közbenjárok valakiért, aki elveszett. És azon a bizonyos éj­szakán az ima végén egy nagy győzelmet éltem át.
Arra bátorítok mindenkit, aki így imádkozik, hogy társon ki, amíg nem éli át a győzelem érzését; amíg a szelleme nem kezd el nevetni vagy énekelni, mert ez azt jelenti, hogy amiért imádkozott, arra megvan a válasz. Kaptam egy láto­mást is: láttam a vasárnapi istentiszteletünket, kb. 5-600 jelenlévővel. (Ne fe­lejtsétek el, hogy péntek este volt.) Láttam magam, ahogy prédikálok, és ahogy később az oltárhoz hívom az embereket. Azt is láttam, hogy egyik kezemmel a szószékre támaszkodom, a másikkal pedig rámutatok egy emberre, aki a kö­zépső szakaszban ül, a második sorban, és azt mondom neki: „Barátom, az Úr megmutatta nekem, hogy 70 éves elmúltál, de még nem vagy keresztény, és nem hiszed, hogy van pokol. De Isten szólt hozzám, hogy mondjam meg ne­ked; az egyik lábaddal a pokolban állsz és a másikkal is csúszol már bele.” És a látomásban az az ember kijött a helyéről, letérdelt az oltárhoz, és dicsősége­sen megtért.
Miután az egésznek vége lett, a jelenlévők, akik tudták, hogy láttam valamit, megkértek, beszéljek róla, és elmondtam nekik mindent. Vasárnap este a gyü­lekezetben azonnal arra a bizonyos helyre néztem, és valóban ott ült az az em­ber. Soha életemben addig nem láttam őt, de pontosan úgy öltözött, ahogy a lá­tomásban pénteken. Elmondtam a prédikációt, majd áthajoltam a szószéken és szóltam hozzá, ő pedig kijött és megtért.
Később elmesélte mindazt, amit én is tudtam már róla. Elmondta, hogy 72 éves, és valóban azt tanították neki, hogy ne higgyen a pokolban. Azt is beval­lotta, hogy pontosan értette, amit mondtam, azaz hogy egyik lába a pokolban van, és a másik is csúszik már befelé. Nagyon komoly szervi szívbajban szen­vedett, az orvosok azt jósolták, hogy bármelyik percben meghalhat. Ez volt az első alkalom életében, hogy gyülekezeti épületben járt. Soha, senki nem imád­kozott érte, a gyülekezetben sem ismerte őt senki sem. Öt hónapja érkezett Ari­zonába és vásárolt egy motelt Phoenixben. Néhányan, akik ott szálltak meg, tettek neki bizonyságot. Szinte kivonszolták a gyülekezetbe, ahol végül meg­tért.
A Szent Szellem tudta, hogy el fog jönni, és mi már előtte imádkoztunk érte. Ez a szellemben való ima áldása és előnye. Ezután a látomás után történt, hogy az Úr Jézus megjelent nekem. Beszélt szolgálatomról és néhány dologról, amely az országunkkal, a kormányunkkal állt kapcsolatban, és a következő év­ben volt esedékes. Szólt a saját életemet érintő anyagi dolgokról is, és minden úgy lett, ahogy Ő mondta.

2012. június 28., csütörtök

Francine Rivers - Rendíthetetlenül /Ruth története


Itt a legújabb rész: - Ruth története
Ez a sorozat immár a harmadik (Támár, Ráháb) kötete, amelyben az világirodalom talán legszebb történetét olvashatjuk. A történet kifejezi emberek, népek, csoportok sorsát...
Hátat fordítva saját családjának, Ruth minden kockázatot vállal, hogy gondoskodjon özvegyen maradt anyósáról, Naomiról. Ruth története a hit és a hűség egyik legragyogóbb példája! Bizonyosság, hogy Isten gondviselése még a rettenetes életkörülmények közepette is működik.
Ruth könyve Krisztust ábrázolja ki, a Megváltót, aki megvált és helyreállít, és teljes örökségét Izrael szegény maradékának adja.


(Harmat) 220 old. ára: 2.200-ft 

Kronológikus Biblia olvasás 178. nap

I. Királyok 17-19.

Marilyn Hickey - A Szent Szellem gyümölcse 7.


Kedvesség – csodatévő erők

Kedvességnek számít minden olyan cselekedet, amely valaki másnak a hasznára van. A Szent Szellem létrehoz egy vágyat a szívünkben, hogy kedvesek legyünk egymáshoz. A kedvesség soha nem akarna megbántani senkit sem, hanem inkább erényesen viselkedik mások irá­nyában.
A legkedvesebb cselekedet az egész világtörténelemben az volt, amikor Isten elküldte egyetlen fiát, Jézust, a bűnben élő és elveszett világba. Isten életet adott nekünk a Szent Szel­lemen keresztül és irántunk való jóindulatából kitöltötte ránk a kegyelmét a Szent Szellem által: „...örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad”. (Ézsaiás 54:8)

És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából (kedvességéből) a Krisztus Jézusban.
– Efézus 2:6–7

A Szellem megteremti a kedvesség gyümölcsét az életünkben, ezért képesek vagyunk az Ő kedvességével közelíteni mások felé. A Szentírás számos okot sorol fel arra, hogy kedvesek legyünk. Például egy kedves szó felvidámíthat valakit (Példabeszédek 12:24); ha kedvesek vagyunk a szűkölködőkhöz, akkor az áldást hoz (Uo. 14:21), és dicsőséget szerez Istennek (Uo. 14:31). Továbbá egy kedves ember magával is jót tesz. (Uo. 11:17)

A kedvesség gyümölcsével a csodatevő erők ajándéka állítható párhuzamba. Az „erők” szó Isten erejének kirobbanó megnyilvánulásaira utal. Ennek egy jó példáját látjuk az Apostolok cselekedetei 8:5–24-ben, ahol Fülöp olyan hatalmas csodákat cselekedett, hogy egy Simon nevű ember meg akarta vásárolni tőle a Szent Szellem keresztséget, azért hogy ugyanazzal a kirobbanó erővel rendelkezzen, mint ami Fülöpön keresztül működött.

Azt látjuk, hogy Jézust a földi szolgálata során a kedvesség és a szelídség motiválta. Jézus megszánta azokat, akik nyomorúságban voltak és fantasztikus, erőteljes csodákat tett, amelyeknek ma, évezredek elteltével is üzenete van hozzánk. Amikor Jézus Lázárt, az özvegyasszony fiát, Jairus lányát és másokat feltámasztott a halálból, amikor a vizet borrá változtatta, meggyógyította a betegeket, a bénákat, a vakokat, a süketeket és a némákat és megbocsátotta a bűneiket, a kedvessége megmutatkozott a csodákon keresztül.

Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.
– János 14:12

Öltözzetek föl azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot (kedvességet).
– Kolosse 3:12

2012. június 27., szerda

Kronológikus Biblia olvasás 177. nap

I. Királyok 15:25-16:34
II. Krónika 17.

Rodney H. Browne - Isten munkálkodása a végidőkben


És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az Én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. 18 És az Én szolgáimra és az Én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az Én Szellememből, és prófétálnak. 19 és teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. 20 A nap sötétséggé változik és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. 21 És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Apostolok Cselekedetei 2:17-21

A Szent Szellem indítására Jóel próféta a mai időkről prófétált, amelyeket "utolsó napoknak" nevezett. Ez pedig körűlbelül 2000 évvel ezelőtt Pünkösd napján beteljesedett.

A 2 Péter 3:8-ban azt olvassuk, hogy - az Úrnál - egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap. Ha a Pünkösd az "utolsó napok" volt, akkor most mi még inkább az UTOLSÓ napokat éljük! Az elmúlt néhány évtizedben Jézus sokaknak megjelent és azt az instrukciót adta, hogy mondják meg az embereknek, hogy készüljenek, mert hamarosan visszajön! Még ha nem is hiszed, hogy Jézus még a te életedben visszajön, akkor is egyfajta sietség-érzéssel kell rendelkezned. Nem engedheted meg magadnak az önelégültséget! Jézus azt mondta, hogy visszajövetele előtt az evangéliumnak hirdettetnie kell a föld végső határáig. Ez a mi felelősségünk! El kell érnünk a föld legvégső határát az evangéliummal - nem ülhetünk a hátsónkon arra várva, hogy egyszer csak kiemeltetünk innen!

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen Én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: Én meggyőztek a világot. János 16:33

A Bibliában azt olvassuk, hogy az utolsó napok közeledtével a világban a dolgok egyre rosszabbá válnak, de arról is informál bennünket az Ige, hogy Isten kegyelme elegendő - sőt, több mint elegendő, hogy legyőzze a bűnt és a halált (Róma 5:20b-21).

Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esti esőt kap. 8 Legyetek ti is béketűrők és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Jakab 5:7-8

Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura. Aggeus 2:9

Jézus visszajövetele előtt Isten Szellemének a világon eddigi legnagyobb kiáradását fogjuk megtapasztalni! Azonban csak akkor fogjuk ezt meglátni, ha az Egyház nem adja magát a megalkuvás, az önelégültség és a kritizálás bűneihez. Az ördög mindig megpróbálja megakadályozni Isten munkáját azáltal, hogy a következő területeken kísérti meg az embereket.

Megalkuvás:

Sok keresztény enged Isten Igéjéből azért, hogy a világ befogadja őket. Az ördög felhasznál bizonyos embereket, hogy nyomást gyakoroljanak rád, és így feladd küzdelmeidet és felhigítsd az evangéliumot. Ezzel szemben Jézus azt mondta, hogy EBBEN a világban élünk, de nem vagyunk e VILÁGBÓL VALÓK (János 17:16). A világ, bármennyire is erőlködünk, SOHA nem fog elfogadni bennünket. Azt akarják, hogy te is olyan összevisszaságban legyél, amiben ők vannak. A világ nem akarja, hogy szabad légy, és azt sem akarja, hogy bárkit is megszabadíts; nem akarja, hogy győztes légy! Ha megalkuszol, az ördögöt hagyod nyerni. Soha nem fogsz tudni embereket megnyerni az evangéliumnak, ha engedsz Isten Igéjéből. Vagy MINDEN igaz, ami ott le van írva, vagy semmi nem igaz belőle! Ha igaz, akkor prédikáld - ha nem igaz, akkor csatlakozz a világ tömegéhez és ne színleld tovább, hogy keresztény vagy!

Ha a világhoz tartozol - és úgy is viselkedsz -, akkor a világ szeretni fog, de ha olyan vagy, mint Jézus, akkor a világ egyáltalán nem fog szeretni. Értsd meg, hogy a világ gyűlölte Jézust, és mindenkit gyűlöl, aki az Ő nyomdokaiban jár - a szolga nem nagyobb az ő uránál (János 15:18-20). Nem alkudhatsz meg csak azért, mert valakinek nem tetszik az evangélium, vagy mert nem érti azt. Nem engedhetünk Isten Igéjének Igazságából, nem engedhetünk a Szent Szellemből, a nyelveken szólásból, a Szellem ajándékaiból, a próféciákból, a csodákból, a gyógyulásokból, a démonűzésből, ill. a kézrátételből, stb.

Önelégültség:

Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, 4 És ezt mondják: Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. 5 Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; 6 Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: 7 A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. 2 Péter 3:3-7

Jézus azt mondta, hogy "kereskedjünk, míg megjön" (Lukács 19.13) - vagyis: kelj fel és végezd Jézus munkáját amíg haza nem mész, ill. amíg Ő el nem jön érted. Jézus nem ezt mondta: ülj a babérjaidon és semmit ne csinálj, amíg meg nem halsz! Az emberek úgy foglalatoskodnak a saját dolgaik körül, mintha Jézus egyáltalán nem jönne vissza. Egyfajta sietség-érzéssel kell rendelkeznünk Isten dolgait illetően, és azt kell tennünk, amire Ő utasított bennünket. Ha az Úr halogatja az Ő eljövetelét, az nem azért van, mert késlekedik, hanem mert sok időt ad a világnak a megtérésre és hogy az emberek rendbehozzák az életüket! (2 Péter 3:9)

Kritizálás:

Vagy játékos vagy, vagy a kispadon ülsz. Vagy elindulsz és Isten Igéjének cselekvője vagy, vagy egy helyben ülsz, semmit nem csinálsz és kritizálod azokat, akik csinálnak valamit. Túl sok a karosszékben ülő kritikus Krisztus Testében, és túl kevesen vannak azok, akik veszik a fáradtságot és tesznek Isten országának épüléséért! Határozd el magad, hogy játékos leszel, nem pedig karosszékben ülő kritizáló.

Derek Prince - Isteni elhívás 3/3

2012. június 26., kedd

Szegedi Csanád anyai ágon zsidó!

Szegedi: Nem azt tartom valódi vízválasztónak, hogy ki a legtisztább fajú magyar, mert sohasem az számított a Kárpát-medencében, hogy ki a színtiszta magyar eredetű személy, hanem hogy ki hogyan viszonyul a magyarság ügyéhez.”
http://barikad.hu/szegedi_csanad_az_ellene_zajlott_karaktergyilkossagrol-20120626


Nohát, nohát, akkor ezek szerint a magyar zsidók több, mint 90%-a nem üldözhető, mert magyarnak tartják magukat és magyarként élnek. Illene akkor így is viselkedni a Jobbiknak…

Auschwitzi krónika 1.

A leghosszabb sorakozó - Az egyes epizódok különböző szempontból dolgozzák fel a foglyok életét és halálát, mert itt minden út a halálba vezet. Még a szerelem is.


Hit Gyülekezete - Egy nap majd együtt lesz még

2012. június 25., hétfő

Kronológikus Biblia olvasás 176. nap

I. Királyok 15: 1-24.
II. Krónika 13-16.

Derek Prince - Isteni elhívás 2/3

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A hittel összhangban lévő cselekedet 7.


Pál így írt: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Nem azt mondta, hogy minden dolgot megtehet, mert apostol, hanem azt, hogy „Krisztusban” mindenre van érje. Te is Őbenne vagy, éppen úgy, mint Pál. 2 Korinthus 5,17: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek el­múltak, ímé újjá lett minden.” Te új teremtés vagy Krisztusban. Krisztus nem­csak Pálé volt, Ő a tiéd is. A hit nyelve azt mondja: „Mindent megtehetek Őbenne! Az én Atyám megerősít engem! Nem győznek le, nem szenvedek ve­reséget. Ha egy természetes erő megtámad, nem tud legyőzni, mert nincs annyi természetes erő az egész világon, ami le tudná győzni Őt, Aki a bensőmben la­kik.”
„Nagyobb az, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van.” A ti erős vára­tok belül van. Megtanultam, hogyan kell munkára indítani a „nagyobb” sze­mélyt. Megtanultam, hogyan kell Őt arra ösztönözni, hogy munkálkodjon ben­nem. Istentől születtem és része vagyok az Ő szeretetének, ezen felül pedig él bennem az Ő Szelleme; az, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Bennem van Isten bölcsessége, ereje és képessége. Gyakorlom, hogy ez a bölcsesség ve­zesse az intellektusomat. Engedem, hogy Ő vezérelje az elmémet és Ő szóljon az ajkaimon keresztül. Bátor vagyok és Isten gondolatait gondolom Őutána. Bátor vagyok és szólok az én ősi ellenségem jelenlétében: Isten az én erőm!
A 23. zsoltárt nekünk írták: „Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt.,” Hála Istennek, Ő az én életem erőssége! Ugyan kitől féljek? Nagyobb az, Aki bennem van, mint az, aki e világban van. Isten nagyobbá tett engem az ellensé­geimnél. Isten megadja, hogy lábamat a gyengeség, a félelem és a bizonytalan­ság nyakára tehessem. Felállók és kijelentem, hogy aki hisz Őbenne, az nem szégyenül meg. Nem szégyenülhetek meg! Isten ereje az enyém! Nem a ma­gam erejében bízom, hiszen a Biblia egy szóval sem beszél arról, hogy én erős volnék. Pál azt írta az efézusi gyülekezetnek, hogy Isten az ő erőssége.
Néhány ember bizonyságot tesz és mindenkit megkér, imádkozzanak érte; a többiek imádkozzanak, hogy ő a végsőkig kitarthasson. De Isten nem ilyen ki­tartást kíván tőled! Ő azt akarja, hogy te szabadon mozogj, és hagyd, hogy Ő cselekedjen. Burkolózzatok mindnyájan Isten ígéreteibe!
1937-ben a kormány egy vezetéket akart fölszereltetni Ohio állam egyik váro­sában. 200 ember tartotta, hogy egy acéloszlophoz rögzítse, de a vezeték hirte­len fölvágódott a levegőbe, és akik rákapaszkodtak, felrepültek. A legtöbben azonnal leestek, összetörték kezüket, lábukat, és néhányan meg is haltak. Egy ember volt csak, aki megkapaszkodott, és látszott, hogy fönnmarad. Az embe­rek pánikba estek, mert tudták, bármelyik pillanatban lezuhanhat és minden csontját összetörheti. De ő csak lógott és kapaszkodott. Egy és háromnegyed óra telt el, amíg vissza tudták húzni a vezetéket a helyére. Miután rögzítették, levették ezt az embert is. Már ott várta a mentő, hogy kórházba vigye, de ő azt mondta, teljesen jól van. Kérdezték, hogyan tudott kitartani, mire azt felelte, rájött, hogy mintegy 4 lábnyi kötele van, és így egyik kezével kapaszkodott, a másikkal pedig a dereka köré csavarta a kötelet, és az megtartotta őt. Szabadon lebegett, élvezte a tájat, mialatt mindenki más halálra rémült miatta. Hány em­berrel megtörténik, hogy megpróbál kitartani, de kimerül, és sokan leesnek, holott csak arra lenne szükség, hogy magukra tekerjék Isten ígéreteit és szaba­don lebegjenek! Még élvezhetnék is a tájat.
Fiatal baptista voltam, amikor hallottam a következő történetet: Egy ember ballagott a vasúti töltésen, csomagjával a hátán. Egyszer csak beleütközött egy csapatnyi munkásba, akik épp a síneket javították. Úgy gondolta, biztosan le­parancsolják majd onnan, ezért elővette a jegyét és megmutatta. De a főnökük hajthatatlan volt. Azt mondta, hogy a töltésen járni még vonatjeggyel is tilos. Sok ember van hasonló helyzetben. A vágány jó, de nem kellene gyalogolniuk, és a csomagot sem kellene cipelniük. „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van reátok.” Isten ereje az enyém, Isten képessége az enyém. Ez a hit beszéde; az annak megfelelő cselekedet pedig az Isten Igéje alapján való cselekedet. Ha ezt teszed, az Úr maga indul el, hogy munkálkodjon érdeked­ben.

2012. június 24., vasárnap

Kronológikus Biblia olvasás 175. nap

II. Krónika 10-12.

Hit Gyülekezete - Let's Gospel - Jobb hallgatás végett közeledned

Marilyn Hickey - A Szent Szellem gyümölcse 6.


Türelem – a gyógyítás ajándékai

A türelem itt ugyanarra utal, mint az angol King James fordításban szereplő szó: „longsuffering” (hosszútűrés) (vagy akár a Károli fordításban szereplő „béketűrés”). Szó szerint az eredeti görög szó azt jelenti „hosszú-indulatú”. Vine An Expository Dictionary of New Testament Words című szótára a következőket írja a hosszútűrésről: „Az önmeg­tartóztatásnak az a képessége, amely ha megtámadják, nem vág vissza elhamarkodottan és nem büntet azonnal; a harag ellentéte, a kegyelemhez kapcsolódik és Isten tulajdonságának leírására használják. A türelem az a tulajdonság, amely nem adja meg magát a körülményeknek, és nem roppan össze a megpróbáltatások súlya alatt; a reménytelen levertség ellentéte és a reménységhez kapcsolódik; Isten tulajdonságainak leírására nem használják.”


Vannak emberek, akik „eltűrik” az olyan dolgokat, mint a betegség vagy a szegénység, ez azonban nincs összhangban Isten Igéjével: „Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.” (3. János 2)


Ezért van az, hogy a türelem gyümölcse a gyógyítás ajándékaihoz kapcsolódik, ugyanis nem minden gyógyulás megy végbe azonnal. Sőt a gyógyulás egy „örökölt” ígéret lehet: „Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket... félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.” (Zsidó 6:12; 12:1)


A gyógyulás nem csak a betegségekre korlátozódik. Az Ószövetségben a gyógyulás azt is jelentette, hogy „helyreállítani, vetni vagy megjavítani”. Tehát amikor az Úr Szelleme meggyógyítja valakinek a testét, akkor helyreállítja azt. A Szent Szellem helyre tud állítani, meg tud javítani kapcsolatokat, szokásokat, emlékeket, sőt egész nemzeteket is.


A kapcsolatok megjavításának az alapja a türelem, mivel az előkészíti a megbocsátást. „Az embernek értelme (bölcsessége) hosszútűrővé (türelmessé) teszi őt; és ékességére van neki elhallgatni a vétket.” (Példabeszédek 19:11) Ez az alapja az alázatosságnak (Prédikátor 7:8), a jó személyes kapcsolatoknak (Példabeszédek 25:15), az igaz bölcsességnek (Példabeszédek 14:29) és az igazi erőnek (Példabeszédek 16:32); valamint erre épül az örökkévaló közösségünk az Úrral: „Legyetek... béketűrők (türelmesek) az Úr eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a föld drága gyümölcsét, béketűréssel (türelmesen) várja, míg reggeli és esti esőt kap. Legyetek ti is béketűrők (türelmesek), és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.” (Jakab 5:7–8)

David Wilkerson - Szabadulás a bűn uralma alól 2.


Az erkölcsi törvénynek az is célja, hogy az ember felismerje a vétkét: „..mert a törvény csak a vétek (bűn)  felismerését nyújtja”, „…hogy minden száj be legyen tömve, és méltó legyen az igazságos ítéletre az egész világrendszer (kozmosz) Isten előtt” (Róm 3,20.19). Amint egyszer józanul szemléljük a bűneinket, elcsendesedünk attól a felismeréstől, hogy milyen mértékű a bűnösségünk. „A törvény pedig azért csúszott be a kegyelem mellett, hogy megsokasítsa az elesést (vétket).” (Róm 5,20) A törvény feltárulása révén a bűneink bántani kezdenek minket: zavarnak, beteggé tesznek, elárasztanak.
Azzal, hogy a szentség mércéjét Isten olyan magasra tette, bebizonyította az embernek, hogy a saját erejéből sosem képes eljutni a törvény betöltéséig. Helyette egy iskolába helyezte az embert – olyan helyre, ahol megtanulhatja, milyen mélyen bűnös. Előbb-utóbb halott emberré kell válnia: meg kell halnia benne annak a reménynek, hogy a bűn kötelékétől képes magát megszabadítani.
Ma is úgy van, hogy ameddig a leghalványabb gondolata is ott van bennünk annak, hogy magunktól szentté válhatunk, addig a régi szövetség halálos szolgálata alatt vagyunk. E szövetség beiktatása mögött Istennek az a tökéletes elképzelése áll, hogy énünket halálba küldje.
A szövetség ezen oldalának vizsgálata során az alábbi következtetést írtam a naplómba: „A régi szövetség elvégezte a feladatát. Arcra borultam miatta – kiüresedve, elhagyatottan, megsebezve és elgyengülve -, most már távozhat. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy emberi erőmből nem tudok és nem akarok engedelmeskedni és tetszeni Istennek. Nyoma sincs bennem a szentségnek. Nincs erőm, és a magam képességéből semmit sem tudok tenni. Túl hatalmas a bűnöm, túl nehezek a láncok. Túl bűnös vagyok ahhoz, hogy magamtól megszabaduljak. Csodára van szükségem, valakire, aki segít nekem. Mindössze annyit tehetek, hogy felkiáltok: Abba, Atyám!”

Kronológikus Biblia olvasás 174. nap

I. Királyok 12-14.

Derek Prince - Isteni elhívás 1/3

2012. június 21., csütörtök

Történetek a Bibliából: Mózes (rajzfilm)

David Wilkerson - Szabadulás a bűn uralma alól 1.


AZ ELSŐ LÉPÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG MEGÉRTÉSÉHEZ az ha szembenézünk az igazsággal: a magunk erejéből nem tudunk megszabadulni a bűn hatalmától. Egyszerűen lehetetlen, hogy bármely hívő kiszabadítsa magát a bűn uralma alól. Ezt a művet csak a Szent Szellem tudja véghezvinni.
Kettős probléma bonyolítja ezt a mennyei cselekvést. Istennek két dolgot kell véghezvinnie bennünk ahhoz, hogy megszabadíthasson a bennünk lakó bűnöktől:
Először is Istennek el kell érnie, hogy a bűntől megkötözött személy szabadulni akarjon. Természete szerint az ember nem akar szabadulni a bűnétől. Egyáltalán nem akar válaszolni a könyörületes hívásra. Ezért Istennek valamilyen tervet vagy eszközt kell bevetnie annak érdekében, hogy az ember megértse, mennyire bűnös. Az adott személynek meg kell gyűlölnie a bűnt, fel kell ismernie, mennyire gonosz és ártalmas a bűne, és sóvárognia kell a szabadulásra. El kell jutnia addig a pontig, hogy már végképp nem talál megoldást, és megérti, hogy a bűn romba dönti – nincs számára segítség, nyomorult, üres, kelepcében van, leterheli a vétke, és a bűn teljesen megcsalta.
Másodszor, Isten segítségével a bűnösnek el kell jutnia annak megértéséig, hogy a saját erőfeszítései a szabadulásra teljesen hiábavalóak. Az ember megvan győződve arról, hogy letépheti a saját láncait. Azt hiszi, ha elég keményen küzd, vagy helyes megoldást dolgoz ki, képes lesz kiszabadulni a Sátán markából. Ezért az Úrnak el kell juttatnia őt a teljes alávetettség érzéséig, amikor a harcát képes letenni teljes mértékben Isten kezébe.
Hogyan viszi véghez az Úr ezt a két dolgot az emberben? Hogyan éri el, hogy a bűnhöz láncolt személy meglássa bűnei sokaságát, és testében feladja a harcot, elfogadva az igazságot: „Nem vagyok rá képes. Segítség nélkül nem tudok megszabadulni ettől a bűntől. Uram, végezd el ezt Te bennem!”?
A Szentírásból nagyon világosan látható, hogy ezt a kettős művet a régi szövetség végzi el bennünk. Mi valóban nem tudjuk teljesen megérteni vagy elfogadni az új szövetség áldását, míg a régi szövetség el nem végezte bennünk ezt a kettős feladatot.
Célját tekintve a cselekedetekre épülő régi szövetségnek az volt a feladata, hogy rávezesse az embert, milyen fenséges és szent a mennyei Atya. Például a Tízparancsolat az erkölcsi törvényt festi le nekünk. Bemutatja Isten szívét és jellemét, amely szent, tiszta és igazságos. Olyan magasra teszi a mércét, hogy nincs ember, aki felérhetne odáig a maga erejéből.
Miután Isten átadta az embernek ezeket a parancsolatokat, azt is megparancsolta, hogy az ember tökéletesen engedelmeskedjen a törvénynek. Ha pedig az ember egyetlen törvény ellen is vétett, bűnös lett az egész megszegésében. Szerethette Istent, hűséges házastárs lehetett, jótetteket hajthatott végre – de ha a szívében a legkisebb parázna vagy bálványimádó gondolat megjelent, megszegte az egész szövetséget. Ezt mondta Isten: „Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, ...szent nép lesztek” (2Móz 19,5-6). „Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.” (Jer. 7,23)
Elgondolkodhatsz ezen: Miért kötött Isten szövetséget, ha eleve tudta, hogy senki sem tartja meg? Egyszerűen azért, mert ez volt az egyetlen módja annak, hogy Isten végül magához fordítsa az embert – meg kellett láttatnia vele, hogy a saját erejére támaszkodva képtelen szentté lenni. Ezért nevezte így Pál a régi szövetséget: „…a halál szolgálatát, melyet betűkkel kövekbe véstek” (2Kor 3,7). Tudta, hogy ez a halálnak egy fajtáját követeli meg tőlünk. Világosabban kifejezve, el kell halnia bennünk minden olyan kísérletnek, hogy magunkat megigazítsuk, és minden olyan gondolatnak, hogy képesek vagyunk megszabadítani magunkat a bűn erődítményéből.

Marilyn Hickey - A Szent Szellem gyümölcse 5.


Békesség – hit

A békesség gyümölcse a hit ajándékával együtt mindig győzelmet arat. Emlékszel arra, amikor Jézus azt parancsolta a szélnek és a hullámoknak: „Csönd, nyugodjatok le”? A vihar azonnal lecsendesedett, és békesség töltötte be a helyet. Ugyanígy, amikor látod a hit moz­gását, a szellemedbe békesség költözik.


A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által.
– Róma 15:13


A békesség, amely a Szellem gyümölcse, az elme és a szív nyugalmi állapotát jelenti, amelyből a körülmények nem tudják kimozdítani. A Szellem békessége megvédi a szívünket és az elménket, elűzi a félelmet és a szorongást; elégedett szívet és tiszta elmét eredményez:


Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Benned bízik.
– Ézsaiás 26:3


Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
– Filippi 4:6–7


A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető...Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.
– Jakab 3:17–18


Amikor azonban nem hitből cselekszel, akkor a félelem erőt vehet rajtad, mert a félelem a hit ellentéte. Amikor félünk, akkor nehéz gyakorolni a hitünket. Isten, aki hit által cselekszik, nem tud munkálkodni az érdekünkben. Nem csoda, hogy annyi ember szereti hallani a hitről szóló tanításokat, mert azok békességet hoznak a szívükbe:


Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek: nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
– János 14:27


Alapvetően három fajta hit van. A Róma 12:3 beszél az első fajtáról: mindenki úgy születik, hogy van egy bizonyos mértékű Istentől származó hite az üdvösséghez. Másodszor, Isten Igéjének hallgatása növeli a hitet. Harmadszor pedig van a hit ajándéka is különleges helyzetekre. Ha valaha voltál már krízis helyzetben, amikor használtad a hited arra, hogy választ kapj, akkor már megtapasztaltad ezt a fajta hitet. Nem készültél rá; úgy tűnt, hogy egyszerűen csak belepottyant a szívedbe.
Ha hitben élsz, akkor békességben élsz. Az Isten Igéjébe vetett hit békességet hoz az adott helyzetben. A békesség betölti az életed és kiárad a körülötted levő emberekre is.

2012. június 20., szerda

Kronológikus Biblia olvasás 171. nap

Prédikátor 7-12.

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A hittel összhangban lévő cselekedet 6.


Amikor fiatal házasok voltunk, a feleségem, aki azelőtt methodista volt, nem értett semmit az isteni gyógyulásból. Előfordult, hogy szerdán megbetegedett és otthon maradt, én pedig egyedül mentem az imaösszejövetelre. Amikor ha­zaértem, megkérdezte, kértem-e a testvéreket, hogy imádkozzanak érte. Min­dig azt mondtam: nem, és soha nem értette, miért. Végül megmagyaráztam ne­ki, hogy már imádkoztunk, mielőtt elmentem a gyülekezetbe, és ha azután újból imádkoztunk volna, azzal hatástalanítottuk volna az előző imánkat. Ez következetlenség Istennel szemben. Sokan hiszik, hogy elég egy pár embert összegyűjteni imádkozni, és máris megoldódik a probléma. De ez nem igei magatartás. Már kértük a gyógyulását, és én egyszerűen úgy cselekedtem, mintha meg is kaptuk volna a választ.
A Szent Szellem szólt hozzám: „Adj hitelt annak, ami megíratott. A termé­szetes gondolkodású ember ezt nem érti meg, de neked nem értened kell -mondja az Úr -, neked cselekedned kell az Ige alapján. Akár érted, akár nem, ha hiszed és cselekszed, akkor minden megvalósul számodra is, és Velem jár­hatsz.”
Ő a hit Istene. Ha te Vele jársz, akkor a hitben jársz. Nem számít, milyenek a körülményeid, milyen hatások érnek; minden problémát át kell adnunk az Ő gondjaiba. Tanuljuk meg, hogy Istent hogyan indítsuk munkára. Ő munkálkod­ni akar az érdekedben, munkálkodni akar az oldaladon, de amíg ragaszkodsz a problémáidhoz és megpróbálod azokat saját magad megoldani, addig nem tud beavatkozni. Csodálatos a helyzetünk; az, hogy átadhatjuk Neki a gondjainkat.
Legnagyobb ellenséged a test. A test és a természetes emberi gondolkodás korlátoz a képességeidben. A körülményekre nézel, a hatásokra, problémákra, gondokra, próbákra, viharokra, a szélre; és azt mondod: „Nem megy!” A kétel­kedés, a test, az érzékek és az ördög nyelve ez a „Nem tudom; nem vagyok rá képes; nincs erőm; nincs lehetőségem.” De a hit nyelve más: „Mindenre képes vagyok Általa, mert Ő megerősít engem!” Pál írt erről az egyik gyülekezetnek.
Most talán azt mondod: „Na igen, de Pál apostol volt!” Igen, apostol volt, de ez nem azt jelenti, hogy több ereje volt, mint nekünk. Az apostolság nem adott neki különleges erőt. A prédikátoroknak nincs feltétlenül több forrásuk, mint másoknak. Van egy szolgálatuk és egy kenet rajtuk, ami által betöltik a szolgá­latot. De ugyanúgy szembe kell nézniük az élet viharaival, mint minden közön­séges hívőnek.

Igék munkaadóknak, vezetőknek


V. MÓZES 24: 14-15. - A szegény és szűkölködő napszámoson ne erőszakoskodjál, akár atyádfiai, akár a te jövevényeid azok, akik a te földeden a te kapuid között vannak. Azon a napon add meg az ő bérét, és le se menjen felette a nap; mert szegény ő, és kívánkozik az után az ő lelke, hogy ellened ne kiáltson az Úrhoz, és bűn ne legyen rajtad.
 
PÉLD. 26: 6. - Aki bolond által üzen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved. 
 
PÉLD. 26: 10. - Mint a lövöldöző, aki mindent megsebez, olyan az, aki bolondot fogad fel, és aki csavargókat fogad fel.
 
PÉLD. 29: 19. - Csak beszéddel nem tanul meg a szolga, mert tudna, de még sem felel meg.
 
EFÉZUS 6: (5-8) 9. – (Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak; Nem a szemnek szolgálván, mint akik 
embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből, Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek; Tudván, hogy ki-ki ami jót cselekszik, azt veszi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.) Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek  ő velük, elhagyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Őnála.  
 
KOL. 4: 1. - Ti urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben.