2013. szeptember 30., hétfő

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 16.

Nézzük meg a Lukács 11,21-22-őt. Újra arról szól, hogy mit tett Isten Krisztussal és általa a kereszten.

"Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van. De amikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányolt, elosztja."

Az erős fegyveres a Sátán. A nálánál erősebb viszont JÉZUS! Ez történt a kereszten. A Sátán volt az erős ember, a fegyveres, és amíg őrizte a palotáját, senki nem tudott tenni semmit. Azután jött Jézus, és három dolgot tett: először is, legyőzte őt, másodszor elvette minden fegyverét, a Sátán vádlásának alapját az emberi nemmel szemben, és harmadszor pedig szétosztotta a javait. Minden áldást, amit a Sátán ellopott Ádámtól, visszaadott Jézus az emberi nemnek: az ártatlanságot, a békességet, egészséget, bővölködést, minden jó dolgot, amivel Isten ellátta Ádámot, a Sátán pedig ellopta tőle. Jézus újra lehetővé tette számunkra, hogy ezeket a javakat birtokoljuk. Azokról a javakról van szó, melyeket az elnyomó olyan sokáig biztonságban őrzött, mert senki nem volt, aki elég erős lett volna, hogy megbirkózzon vele, legyőzze őt, és elvegye a javait.
De a kereszten Jézus ezt megtette. Szeretném még egyszer elmondani, hogy Jézus legyőzte a Sátánt, elvette a fegyvereit, lefegyverezte őt és azután visszaállította azokat az áldásokat, amelyeket a Sátán ellopott tőlünk, az ádámi nemzetségtől. Egy másik utalás a Zsoltár 69,5-ben található erre. Ez is messiási zsoltár. Jézus szenvedését írja le Dávid által, és észrevehetitek, hogy Jézus használt ebből különböző idézeteket. 

"Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem, hatalmasok a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül, amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem."

Angolban "azt kell helyreállítanom" szerepel. Ez a kereszten megtörtént. A Sátán elvette, Jézus visszaadta. Hogyan? Legyőzte őt, a Sátánt. Elvette az ő fegyverzetét, és szétosztogatta az ő javait. Azt mondja a gyülekezetnek:
"Gyertek barátaim, minden amit elveszítettetek, itt van, rátok vár. A Sátán nem tud megállítani benneteket. Le van győzve, nincs tovább fegyvere."

Ezért meg kell értenünk, hogy nem kell félnünk az ördögtől, neki kell félnie tőlünk. Neki nincsenek fegyverei, nálunk vannak fegyverek. Ha elolvassátok az Efézus 6,12-őt, akkor látjátok, hogy a fegyverek a miéink. Hogyan történt a változás? A kereszt által. Ennek két következménye van. Az első; a Sátán szünet nélkül küzdeni fog, hogy a kárhoztatás állapotában tartson benneteket. Ez a fő célja, hogy valamilyen módon bűntudatba vigyen váratlanul, állandóan vádolni fog, és erre nagyon erős indítéka van. Addig, amíg nem fogadjuk el a megigazulást, az ő ítéletének ideje el van halasztva. Nagyon erős önző célja van ezért a kárhoztatással. Másodszor; csak akkor tudjuk legyőzni a Sátánt, ha elfogadjuk Isten igazságát hit által!

R. Liardon - Evan Roberts 1.

"Isten valamennyi „tábornoka” közül a Walesből származó fiatal evangélista, Evan Roberts története a legszomorúbb számomra. Kétség nem férhet hozzá: ennek a dél-walesi szénbányákból felszínre bukkant, szinte még gyermek prédikátornak megadatott, hogy jóvol­tából ébredés köszöntsön a világra. Tapasztalatlansága, az általa átvett kijelentések korlátozott volta valamint démonikus erők befolyása mi­att azonban jóval a rendelt idő előtt ért véget hihetetlen szolgálata.
Mielőtt megvizsgálnánk életét, szeretném világosan az Olvasó ér­tésére adni, hogy az itt föltárt igazságokat nem kritikául szánom. A napfényre tárt tanulságokat építés céljából vonom le - hogy nemzedé­künk megőrizhesse szívét, jól sáfárkodjék a kenettel, és az ébredés tü­zének hevében is győzedelmeskedjék.

Evan John Roberts 1878. június 8-án született Henry és Hannah Roberts rendíthetetlen kálvini-metodista otthonában. Úgy hiszem, „az ébredési evangélista szelleme” már ekkor fejlődni kezdett az életé­ben. Ezt a szellemet Evan szülei igen hathatósan táplálták és érlelték a kiváló adottságú, érzékeny gyermekben. A családot jól ismerték Is­ten Igéje és a kemény munka iránti szeretetéről. A család minden egyes tagjának - nem számított, hogy milyen fiatal - megvolt a maga elnyűtt Bibliája.

Szeretnék most a figyelmedbe ajánlani valamit: ha szülő vagy, a gyermekeid számára is tedd lehetővé, hogy bekapcsolódjanak Isten munkájába! Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos taní­tani és képezni a gyermekeket Isten dolgaiban. Meg kell tanulniuk imádkozni, Isten Igéjét tanulmányozni és a kenetre figyelni. Arra is ta­nítsd meg őket, hogy veled együtt imádják az Urat; mutasd meg, mi­képp kell ezt tenniük. Az ébredések tüze amiatt is kialhat, ha a szülők csak beadják gyermekeiket a gondozóba, ahelyett, hogy a maguk he­lyén beállítanák őket Isten munkájába. A csecsemőknek és totyogó­soknak valóban bölcsőde való, de eljön az idő, amikor már képesek megérteni a helyes viszonyulást, és őket is be lehet vonni az evangélizációs szolgálatba!

Tom Marshall - A megértés fogalmának megértése 12.

Képzelet: belépés a másik ember gondolat­vi­lá­gába

Mindazokat a dolgokat, amelyeket egymásnak elmondunk, el­ke­rül­he­tet­le­nül befolyásolja egyé­ni gondolatvilágunk. Ez némileg hasonlít vi­lág­né­zetünkre, vagyis arra a perspektívára, amely­ből a minket kö­rül­ve­vő világot és a velünk történő eseményeket megmagyarázzuk. Vi­lág­­né­­zetünk olyan dolgokból áll, mint az értékrendszerünk, az időnket ki­töl­tő vagy számunkra fon­tos dolgok, tevékenységek és kapcsolatok, élet­­ko­runk, bizonyos dolgokban megszerzett jár­tasságunk, ta­nul­má­nya­ink és múltbeli tapasztalataink, motivációink, előítéleteink, és így to­­vább. Egyértelmű, hogy annak a személynek, aki az üzenetet kapja, szin­tén megvan a maga gon­dolatvilága, amelyen minden információ át­szű­rődik, de ha nem értjük meg egymás gon­dol­ko­dásmódját, akkor a kapott üzenetet elkerülhetetlenül félre fogjuk érteni.

Egy nagy családból származó, a társaséletet kedvelő fiatal nőnek, aki most két kicsi gyermek édes­anyja egyikük testi fogyatékos , ő ma­­ga pedig beteges és új környezetben lakik, távol ba­rátaitól, egészen más a gondolatvilága, mint férjének, aki egyedüli gyermek volt, nagy fe­­­le­­lős­séggel járó állást tölt be a városban, esti iskolába jár, hogy be­fe­jez­ze szakmai ta­nul­má­nya­it, ezenkívül a helyi rögbicsapat edzője. A má­­sik ember gondolatvilágának megértéséhez kép­ze­lőerőre és komoly erő­­fe­szítésekre van szükség, mind hozzáállás, mind pedig odafigyelés dol­­­gá­ban. Összehasonlítgatások és elemzések nélkül kell meg­hall­gat­nunk a másik ember nézőpontját, és arra kell törekednünk, hogy be­le­kép­­zel­jük magunkat az ő helyzetébe, és az ő szemével nézzük a vi­lágot.

Dave Hunt - Paráznáknak anyja 5.

Krisztus helytartói?

XII. János (955-64), akire már korábban is utaltunk, 16 éves korában lett pápa, háremet tartott a lateráni palotában, és minden képzeletet felülmúlóan bűnös életet élt. Még az ördögöt is köszöntötte a Szent Péter oltár előtt. Bár az egyház szellemi vezetője volt nyolc évig, XII. János anyjával hált, illetve minden nővel, akire csak rátette a kezét. Az asszonyokat figyelmeztették, hogy ne merészkedjenek Szent János templomába. Róla Liudprand így ír naplójában:

"János pápa minden dolognak az ellensége...; a lateráni palota, ami egykor szenteknek adott otthont, most bordélyházzá változott. Ez a palota soha nem fogja elfelejteni, amikor a pápa együtt volt apja ágyasával, aki egy másik prostituáltnak, Stefániának volt a testvére...
Az asszonyok... félnek a szent apostolok küszöbéhez jönni imádkozni, mert hallottak róla, hogy nemrégiben János erőszakkal cipelt el zarándok asszonyokat egyenesen az ágyába, tekintet nélkül arra, hogy azok férjezettek, özvegyek vagy még érintetlenek voltak..."

Damiani Szent Péter XI. századi feljegyzése a cölibátus intézményéhez tapadó gonoszságról olyan botrányos volt, hogy a pápa, akinek megmutatta az írást, elzárta saját pápai archívumába. „Ez bizonyíték arra, hogy az akkori klérus kicsapongása általános volt. Miután hat évszázadon keresztül próbálták ráerőszakolni a papságra a cölibátust, a klérus odáig jutott, hogy a papok a parókiákon fenyegetést jelentettek a férjezett és a hajadon asszonyok számára egyaránt.”

IV. Ince pápa, akit II. Frigyes Róma elhagyására kényszerített, kúriájával együtt a franciaországi Lyonban talált menedéket. Amikor a pápa Frigyes halála után visszatért Rómába, Hugó bíboros köszönőlevelet intézett a lyoni emberekhez. A következő részlet bepillantást enged a pápai udvar minden szégyenérzetet nélkülöző atmoszférájába:

"Mialatt városotokban tartózkodtunk, mi (a római Kúria) nagy jóindulattal voltunk felétek. Odaérkezésünkkor alig találtunk két vagy három megvásárolható szeméremhölgyet, viszont távozásunkkor hátrahagytunk egy olyan bordélyházat, amely a nyugati kaputól a keleti kapuig terjed."

2013. szeptember 29., vasárnap

Kenneth E. Hagin - Több, mint győztesek

De mindezekben több, mint gyõztesek vagyunk Õáltala, aki minket szeretett. — RÓMA 8,37.

Ha Isten Igéje csak azt mondta volna, hogy gyõztesek vagyunk, az már elég lett volna — de itt ez áll: több, mint gyõztesek vagyunk Jézus Krisztus által. Ahelyett, hogy azt mondod: „én vesztes vagyok”, kelj fel és mond azt, amit a Biblia mond rólad. Mondd ki: „Én gyõztes vagyok!” Lehet, hogy nem úgy tûnik, mintha gyõztes lennél, de ha megvallod, mert ezt látod Isten Igéjében, megvallásod megteremti ennek a valóságát az életedben. Elõbb-utóbb azzá válsz, amit megvallasz magadról! Nem fogsz félni semmilyen körülménytõl, ha megteszed a helyes megvallást. Nem fogsz félni semmilyen betegségtõl se, ha megteszed a helyes megvallást. Nem fogsz félni semmilyen helyzettõl, ha megteszed a helyes megvallást. Félelmek nélkül fogsz szembenézni az élettel, mint gyõztes!

Megvallás: Minden dologban több, mint gyõztes vagyok Õáltala, aki szeret engem. Nem félek semmilyen körülménytõl. Nem félek semmilyen betegségtõl. Nem félek semmilyen helyzettõl. Bátran nézek szembe az élettel, mint gyõztes! Én gyõztes vagyok! Sõt több, mint gyõztes vagyok!

Reinhard Bonnke - Napi gondolatok

Az evangélium olyan, mint a levegővétel - ha úgy döntesz, hogy nem veszel, abba belehalsz. Mindenkinek joga van a választásra, de a lehetőségeink meglehetősen korlátozottak - élet vagy halál. Tömegek gondolják úgy, hogy találtak alternatívát: agykontroll, meditáció, Buddhizmus, New Age, gyógyító kultuszok, viszont ezek nem válaszok a bűn megnyomorító erejére, és nem tudnak felszabadítani a bűntudat alól. Az embereknek nem alternatívákra, hanem megváltásra van szükségük, és ERRE EGYEDÜL JÉZUS KÉPES. Szabad vagy bárhol keresgélni, de más Megváltó nincsen. Igen, ő Jézus, egyedül Jézus. REINHARD BONNKE

David Wilkerson - Az Új Szövetség lerontja a sátán erődjét 7.

MIKEÁS FELTÁRJA AZ ÚJ SZÖVETSÉG ELKÉPZELHETETLENÜL CSODÁLATOS ÍGÉRETEIT.

Azok a szövetségi igazságok, amelyeket Mikeás elkezd feltárni, olyan csodálatosak, hogy szinte el sem lehet hinni, hogy igazak lehetnek. Szeretném bebizonyítani nektek, hogy mindezek az ígéretek Jézus Krisztus jelenlegi egyházának is szólnak. Ennek igazolását a Mik 7,14-ben találjuk:
„Pásztorold botoddal népedet, tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben... „ Dávid így szól a pásztorról: „Te, aki kerubokon trónolsz...” (Zsolt 80,2). A nyáj pásztora, akiről itt szó van, csakis Krisztus lehet. A Zsidókhoz írt levél szerzője írja: „...az örök szövetség vére által kihozta ... a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát...” (Zsid 13,20). Ézsaiás pedig ezt mondja: „Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti” (Ézs 40,11). Ez a pásztor nem más, mint Jézus Krisztus.
Jól tudjuk, hogy a testet öltött Jézus nem legeltetett bárányokat a régi szövetség idején. Ezért hiszem azt, hogy Mikeás kijelentése arra a szövetségre vonatkozik, amelyet Isten kötött az ő Fiával az örökkévalóságban. Leszögezte, hogy Jézusnak le kell jönnie a földre, hogy pásztorolja és táplálja a nyájat. Ekkor ígérte meg Isten: Azok, akik hittel és bizalommal fordulnak hozzám, sohasem fognak éhezni.
Mit mond el ez nekünk a korunkban tapasztalható éhségről? Azt, hogy nem tekinthetjük mindig a kenyér hiányát az oknak, hanem azt, ha halottak a gyülekezeteink, és közömbösek a pásztoraink. Én magam is ismerek olyan keresztényeket, akik attól sem lennének boldogok, ha maga Pál apostol pásztorolná a gyülekezetüket. Azt mondom minden ilyen ítélgető hívőnek: Sohasem fogsz olyan istentiszteleti helyet találni, amely megfelel neked, ha nem keresed naponta Isten jelenlétét a térdeiden, és nem ásol mélyre rendszeresen az ő igéjében.

Olyan gyülekezetet keresel, ahol lelki örömben részesülhetsz? Ha az Úron kívül másban keresed ennek az örömnek a forrását, akkor sohasem lelsz valódi táplálékra. Ellenben ha őhozzá fordulsz, esküvel fogadja, hogy táplálni fog téged. Ez a fogadalom azoknak is szól, akik magányosan élnek, olyan helyen, ahol nincs gyülekezet: „...amely elhagyatva élt az erdőben” (Mik 7,14).

Rodney H. Browne - 30 dolog, amit a kegyelem nem tud elvégezni 3.

3. A kegyelem nem törli el az erkölcsi tényezőt (a szabad akaratot és a személyes felelősséget).
 
Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. 22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: 23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává. Kolossé 1:21-23
 
A 23. versben ez áll: "...ha megmaradtok a hitben..."
 
Amikor befogadod Jézust, újjászületsz és megtérsz, akkor megnyitod a szívedet és az életedet Előtte.
 
Azonban ugyanazzal a szabad akarattal rendelkezel, mint annak előtte. Isten nem rohanja le az életedet és erőlteti rád a helyes dolgot. Megmutatja az utat, de neked kell az Ő útain való járást választanod akkor és azután is.
 
Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 1 János 1:7
 
"...ha világosságban járunk..."
 
Jézus átvitt bennünket a sötétségből a világosságba. "Világosságban járni" azt jelenti, hogy a szellem gyümölcseit teremjük meg, nem pedig a test cselekedeteit. Ha valóban a világosságban járunk, annak bizonyítéka, ill. gyümölcse az, hogy szeretjük az embereket és közösségünk van velük. Azt kell választanunk, hogy szeretjük az embereket és közösségünk van velük. Isten nem tudja és nem is fogja ezt ráderőltetni; neked kell ezt választanod.
 
Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. 16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra vagy az engedelmességnek igazságra? Róma 6:15-16
 
Továbbra is szabad akaratod van, hogy a bűn rabszolgája, vagy az igazság szolgája leszel-e!
 
4. A kegyelem nem tudja az embereket megtért állapotban tartani, ha bűnt követnek el és/vagy ha továbbra is bűnben élnek.
 
Róma 8:12-13 - Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: 13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek.
 
A bűn pusztító erő. Minél többet vétkezel, annál keményebb lesz a szíved, elnyomod a lelkiismeretedet és helyet adsz az ördögnek az életedben. Sajnos Isten kegyelme nem tud befedezni, ill. megszabadítani, ha továbbra is tudatosan bűnben élsz.
 
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, 10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. 11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által. 1 Korinthus 6:9-11
 
Galata 5:19-21 - A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, 21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Istennek országának örökösei nem lesznek.
 
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is. 8 Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. Galata 6:7-8
 
Atyámfiai, hogyha valaki tiköztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, 20 Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Jakab 5:19-20
 
Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, 5 És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, 6 és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák Őt. Zsidókhoz írt levél 6:4-6
 
Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, 27 Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. 28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal; 29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Szellemét bántalmazza?Zsidókhoz írt levél 10:26-29
 
Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonosszabbá lett az elsőnél. 21 Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, minthogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. 2 Péter 2:20-21

Hit Gyülekezete Marosvásárhely - Szabadulás a száműzetésből

Dave Hunt - Paráznáknak anyja 4.

Amikor Szent Bonifác a VIII. században Németországba látogatott, rá kellett ébrednie, hogy a klérusból senki nem tartotta meg cölibátusi fogadalmát. Zakariás pápának (741-52) így ír: „Olyan fiatalemberek jutottak felfelé a klérus ranglétráján, akik erőszakot és házasságtörést követnek el, az éjszakát egyszerre négy-öt nővel töltik, majd reggel felkelve misét mondanak.” Rathurio püspök azt panaszolja, hogy ha kiközösítené azokat a papokat, akik már nem érintetlenek, „akkor nem maradna senki, aki kiszolgáltatja a szentségeket, kivéve kiskorú fiúkat. Viszont ha kizárná a törvénytelen gyerekeket is, ahogy ezt az egyházi
törvénykönyv megköveteli, akkor még fiúk sem maradnának.”

Még idealistákból is fegyelmezetlen gazemberek lettek, ugyanis a papság volt a vagyonhoz és a hatalomhoz, illetve a legerkölcstelenebb örömökhöz vezető legbiztosabb és leggyorsabb út. A jelenlegi pápa, II. János Pál nemrégen kiadott enciklikájában, a Veritas Splendor-ban (Az igazság nagyszerűsége) egyértelműen elítéli a promiszkuitást, vagyis a törvénytelen szexuális kapcsolatot. Még talán elismerően szólnánk az efféle értekezésekről, ha ebben a pápa beismerné, hogy elődei többsége a pápai hivatalban közönséges bűnöző volt; vagy hogy a klérus, mivel tilos volt számára a házasságkötés, sokkal inkább hajlott arra, hogy meg nem engedett kapcsolatokba bocsátkozzon, mint a köznép; illetve, hogy a promiszkuitás még mindig széles körben elterjedt a római katolikus kléruson belül. Ha mindezt nem tartalmazza a Veritas Spíendór, akkor nem más, mint üres beszéd.

2013. szeptember 27., péntek

Felhívás! Legyen ÖN is a szíriai keresztények hangja!

Németh Sándorral, a Hit Gyülekezete vezető lelkészével egyetértésben fontosnak tartjuk, hogy eljuttassuk Önhöz is az Open Doors (Nyitott Ajtók) nemzetközi keresztény szervezet felhívását a szíriai keresztények védelmében.

Kérjük, hogy írja alá Ön is a petíciót, amiben felhívjuk a világ vezetőinek figyelmét a szíriai keresztények kiszolgáltatott helyzetére a több, mint két éve tartó háború közepette és felszólítjuk őket arra, hogy tegyenek meg mindent az érdekükben.

További információk, a felhívás tartalma és az aláírás módja a következő oldalon érhető el:www.vidamvasarnap.hu/peticiosziria.

Köszönjük támogatását! Kérjük, hogy juttassa el ezt a felhívást a céllal egyetértő ismerőseinek is! Üdvözlettel:

Vidám Vasárnap szerkesztősége

2013. szeptember 26., csütörtök

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 15.

Nézzünk meg két igerészt, amelyek ugyanezt az üzenetet tartalmazzák a Kolosse 2,13-15-ben. Mindegyik vers arról szól, hogy mit tett Isten a kereszten. A cselekvő itt nem Jézus, hanem Isten, az Atya. Tehát három dolgot tett Isten, az Atya Krisztuson keresztül.

(13) És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket.

Ezen az alapon minden bűnre, minden rossz tettre, amit valaha elkövettél, bocsánatot adott. Ez az első. A második: eltörölte a törvényt, nem élünk törvény alatt, mert nem ez a megigazulás mércéje.

(14) Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.

Amint megpróbálunk a törvény alatt élni, állandóan áthágjuk. Második nagy dolog tehát, amit Isten tett a kereszten, hogy félretette a törvényt az útból. A törvény befejeződött Jézus halálával, mert Ő a törvénynek a vége. Amíg törvény alatt élünk, kárhoztatás alatt élünk. Róma 6,14-ben azt mondja az Ige:
"Nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. A bűn tirajtatok nem uralkodik." Nem lehetünk egyszerre törvény alatt és kegyelem alatt. A törvény befejeződött a kereszten! Jézus kifizette a végső árat és megszabadított minket. Amikor meghalsz és a megvan halálbüntetés, akkor már nincs tovább. Én törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. 
Galata 2,20-ban: ezért él bennem a Krisztus.

A harmadik dolog a Kolosse levélben a 15. versben, hogy Isten:

(13) Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Isten lefegyverezte a Sátánt és a gonosz angyalokból álló lázadó királyságát a magasságban, felsorakoztatta őket maga után, mint megvert ellenséget. Emlékezzetek, hogy Pál ebben az Igében a római diadalmenetre utal. Amikor egy diadalmas hadvezér visszatért Rómába, fehér lovakkal vontatott kocsin ment végig Róma utcáin, a nép várta az utcákon, tapsolt és éljenezte őt, és a harci szekere mögött vezették mindazokat a nemzeteket, királyokat, parancsnokokat, akiket legyőzött. A foglyokat láncokon vezették. A felvonulás után nyilvános bemutató volt. Az Ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus a kereszten láncon vezette a Sátánt és fejedelemségeit a diadal szekér után. Nyilvánosan bemutatta, hogy le vannak fegyverezve, és Jézusnak alá vannak vetve. Ezt Jézus a kereszten érte el. 

Különösen fontos, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a Sátánt megfosztották a fegyvereitől. Ha megnéztek egy modern fordítást, azt találjátok, hogy (az angol felújított fordításban is az van, mint a magyarban): "lefegyverezvén", "elvették a fegyvereit". Mi volt az első fegyvere? A kárhoztatás, vádlás, állandó bizonygatása annak, hogy te és én bűnösek vagyunk. Ha elolvassátok a Jelenések 12. fejezetét, azt találjátok, hogy amíg eltűrik a mennyben, az égben, addig fog bennünket éjjel és nappal Isten trónja előtt vádolni. A mi dolgunk, hogy elhallgattassuk, nem Isten dolga! Isten lehetővé tette a számunkra, nekünk kell megtenni!

David Wilkerson - Az Új Szövetség lerontja a sátán erődjét 6.

A következőkben Mikeás Izrael ellenségeihez intézi mondandóját. így figyelmezteti őket: „Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában.” (Mik 7,8-9)
Kérdezlek titeket – ki mondhatja Mikeáshoz hasonlóan ellenségünknek, a Sátánnak: Most már elég! Nem tudsz engem megrémíteni vagy megkötözni. Az Ur azt ígérte nekem, hogy mindenkor, még a sötét időkben is, az én világosságom lesz. – Ilyen szavakat csak az a hívő maradék tud kimondani, amely teljesen az Úré; amely térdre hullva keresi az Urat, és várja.
Az Úr hatalmasan megerősíti ezt a maradékot, hogy legyőzhesse a pokol erőit. Az ilyen ember így tehet bizonyságot: Még ha elesnék is, újból fölkelek. Amikor a gonosz megpróbál a sötétségbe taszítani, vagy múltbeli bűneimmel vádol, az Úr lesz az én világosságom. Sátán, nem tudsz többé visszatartani a hazugságaiddal. Elismertem a bűneimet, és van egy főpapom, Jézus, aki képviseli az ügyemet. Azt mondod, hogy nem vagyok igaz ember; ő azonban szövetségi esküvel fogadta, hogy győzelemre visz engem az ő igazsága által.
Lehet, hogy az ördög megpróbál megterhelni egy olyan bűnös vággyal, amellyel még harcban állsz. Mikeás ezt írja: „Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el, bár most ezt kérdezi tőlem: Hol van az Úr, a te Istened? Saját szememmel láthatom majd, amikor összetapossák, mint az utca sarát” (10. v.). Más szavakkal ezt mondja a próféta: „Lehet, hogy a Sátán idejön hozzám, és vádol: Hol van a győzelmed a bűn felett? Még mindig vannak problémáid, még mindig sok a kísértésed. Mikor segít végre szövetségesed, az Isten? Végül is mindenféléket ígért neked arról, hogy megszabadít!
Mikeás kijelenti, hogy nem kell tovább tűrnöd a pokol fejedelmeinek és erőinek gúnyolódását. „Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ.” (11. v.) Mikeás megadja a maradék válaszát: Nos, jó, te gonosz! Azt kérdezed, mi van az Istennel kötött szövetségemmel? Megmondom neked. Szent védőfalakat épít körém.
„Én magam oltalmazom mindenfelől – így szól az Úr –, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen.” (Zak 2,9) Miféle falakról szól itt Zakariás? Az igazság falai ezek – Isten szabadító erejének dicsőséges igazságáé, amelyet az új szövetségben nyilvánított ki. Ezt ígéri az Úr: Felépítem falaidat, és dicsőségesen közöttük lakom. A gonosz nem tud átmászni rajtuk, nem tudja őket aláásni, és semmi más módon sem juthat át rajtuk. Igazságom falai tökéletesen megvédenek téged.

Tom Marshall - A megértés fogalmának megértése 11.

A magunkról szóló üzenetek helyes értelmezése

Az eddigiekben azzal foglalkoztunk, hogy mit foglal magába a kom­mu­­ni­káció, vagyis az az üze­net, amit valakinek elküldünk. Figyeld meg, hogy az “üzenet” szót a legszélesebb ér­te­lem­ben használjuk, nem­­­csak szavakat értünk rajta, hanem érzelmeket, cselekedeteket, arc­ki­­­­fe­­je­zést, hallgatást, és viselkedésünk, magatartásunk minden olyan fi­­­nom árnyalatát, amely sze­re­pet játszik személyes jellegű kap­cso­la­ta­ink­­ban. A sikeres kommunikációhoz azonban nem­csak valós és meg­fe­­le­lő módon elküldött üzenetre van szükség, hanem arra is, hogy az üze­­ne­­tet annak címzettje helyesen értelmezze.
Ha kapunk egy ilyen üzenetet, legyen az akár verbális, akár non-ver­­bá­lis, először is ki­a­la­kí­tunk magunkban egy elképzelést az üzenet je­­len­téséről. Ez az elképzelés annak az in­ter­pre­tá­ci­ója, amit hallunk vagy látunk. Ezt mondjuk magunkban: “Jó képet vágott a dologhoz, de va­lójában nagyon fáj a szíve”, vagy “Egy tréfával elütötte a dolgot, pe­dig látszik rajta, hogy majd szétrobban a dühtől”. Egyértelmű, hogy ha el­képzelésünk téves, akkor félreértjük az üze­netet, ezért a helyes fel­is­me­rés a kulcskérdés, különösen akkor, amikor érzelmi vagy szel­le­­mi mozzanatokat kell értelmeznünk.

Mit is jelent ez a felismerés? Gyakran úgy éljük át, mint valami ösz­­­tö­nös dolgot, egyfajta ha­to­dik érzékelést, de a felismerés valójában egy folyamat szerint működik, aminek során:
1.  Kialakítunk magunkban egy előzetes elképzelést valamiről, és
2.  Egy megbízható értékrend alapján, amelyhez hozzászoktunk, ki­ér­té­keljük ezt az elképzelést, és így egy pontos véleményhez jutunk.

Pél­dául iskolás koromban sokat kellett olvasnunk elismert angol re­gényíróktól, drámaíróktól és költőktől. Oktatásunk azt az elméletet kö­­­vette, hogy ha sok jó művet elolvasunk, akkor ki­a­la­kul bennünk egy el­­kép­zelés, milyen is egy jó irodalmi mű, és így, ha később elolvasunk egy tör­ténetet vagy egy cikket, akkor egyszerűen “tudni” fogjuk, hogy az jó-e, vagy sem. Ugyanez a folyamat érvényes a képzőművészetekre és a zenére is. Más szavakkal: először is eldöntöm, hogy tetszik-e ne­kem valami, vagy sem, utána pedig azt döntöm el, hogy szabad-e ked­vel­nem azt a dolgot az általam már elfogadott értékrendek szerint.

Pontosan ez a folyamat játszódik le akkor is, amikor em­be­re­ket vagy helyzeteket ér­té­ke­lünk, és ebben a kérdésben is ki kell fej­­lesz­tenünk magunkban felismerési képességünk pon­tosságát és meg­bíz­hatóságát. A következő lépéseket kell követnünk:

1.  Alaposan ismerd meg saját belső állapotaidat és az ezekre adott re­a­gálásaidat! Amikor félelmet, örömet, haragot, kétségbeesést, szo­mo­rú­ságot, elbizonytalanodást, stb. élsz át, akkor figyeld meg eze­ket az érzelmeket, és a gondolkodásodra, viselkedésedre és lel­ki­ál­la­po­todra gyakorolt hatásukat! Személyesen szerzett ismereteidet pá­ro­sítsd azzal, amit mások tapasztalataiból megtanulhatsz!
2.  Emberi kapcsolataidban fejleszd ki magadban azt a képességet, hogy szellemedben érzékeled a másik ember belső állapotát, ér­zel­me­it, hangulatait, gondolatait és reakcióit!
3.  Értékeld ki saját következtetéseidet, vagyis az érzékelt dolgokat vesd össze szerzett ismereteiddel! Például: amit érzékelek, az őszin­­te lelkesedés, vagy csak felkorbácsolt izgalom, vagy akár fé­le­lem? Hogyan lehet összeegyeztetni ezeket az érzelmeket azzal, aho­gyan én élem át a helyzetet?
4.  Ha szükséges, igazítsd helyre megfigyeléseidet a részletek meg­is­me­ré­se, az újabb vagy pontosabb információk fényében!

5.  Újra meg újra gondold végig, és állandóan fejleszd ezt a meg­is­me­ré­si folyamatot! Tedd fel magadnak a kérdést: “Miért tévedtem?”, vagy “Most miért sikerült ráéreznem az igazságra?”.

700-as Club - Az orvos drága az ima olcsóbb

Dave Hunt - Paráznáknak anyja 3.

A prostitúció intézményesítése

Évszázadokon keresztül a papság öröklődött. A legtöbb pap maga is papnak és püspöknek a fia volt. Nem egy olyan pápa volt, aki állítólagos cölibátusban élő elődjének volt vér szerinti utódja. Silverius pápa (536-7) Hormisdas pápa (514-23) utódja, vagy például XI. János (931-5) III. Sergiusnak kedvenc szeretőjétől, Maroziától született fia volt.

Az egyház élén álló törvénytelen utódok között voltak még: I. Bonifác (418-22), Gelasius (492-6), Agapetus (535-6) és Theodoros (642-9), de sorolhatnánk még jó néhányat. IV. Hadrián (1154-9) is egy pap fia volt. Nem véletlen, hogy II. Piusz (1458-64) egyszer aztmondta, hogy Róma „az egyetlen város, amit fattyak kormányoznak”. Piusz egyébként maga is elismerte, hogy legalább két törvénytelen gyermek apja, és a két gyermek két különböző asszonytól született, és közülük az egyik házasságban élt. A cölibátus regulája a szó szoros értelmében tett embereket prostituáltakká, Rómát pedig a „Paráznák Anyjává”, ahogyan ezt János apostol előre látta.

Tüzes prédikációiban a firenzei Savonarola (aki hamarosan mártírhalált szenvedett) Rómát prostituáltnak nevezte, aki „kész arra, hogy pénzért áruba bocsássa kegyeit”, és megvádolta a papságot azzal, hogy „beletaszítanak mindenkit a szellemi halálba..., és kegyességük abból áll, hogy prostituáltakkal töltik el az éjszakát”. Szerinte „kevés, ha csak azt mondjuk, hogy ezer, tízezer vagy tizennégyezer a prostituáltak száma Rómában, ugyanis abban a városban férfiak és nők mind azzá lesznek.”

VI. Sándor pápa azzal fenyegette Firenzét, hogy „kiközösíti”, ha nem hallgattatja el Savonarolát. A város elöljárói, tartva attól, hogy a kiközösítés eredményeképpen „a firenzei kereskedőket Rómában bebörtönzik”, engedelmeskedtek a pápai parancsnak. A pápa azt akarta, hogy Savonarolát vigyék Rómába, és eretnekség vádjával állítsák bíróság elé, viszont a firenzeiek maguk akarták kivégezni. Miután aláíratták velük iszonyatos kínzások árán kicsikart vallomásukat, Savónarolát és két szerzetes társát felakasztották és elégették. Több mint különös, hogy azt a személyt, aki az egyházi vezetők erkölcstelenségét pellengérezte ki, és akit római katolikusok meggyilkoltak, ma a Vatikán „hite óriásaként” ünnepli, aki „1498. május 23-án mártírhalált szenvedett”. Hogy átértékelődik a történelem!

2013. szeptember 25., szerda

Kenneth E. Hagin - Az élet törvénye

Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl. — RÓMA 8,2.

Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis tört ki. Emberek százai haltak meg. Õ gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Végül az angolok küldtek egy segélyhajót gyógyszerekkel, és egy orvosi alakulatot. Az orvosok felkérették Lake-t a hajóra, és megkérdezték tõle:
— Mit használt Ön eddig, hogy megvédje magát?
— Uraim — felelte Lake —, én hiszem, hogy az Élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl. Ameddig én az élet ezen törvényének a világosságában járok, egy baktérium sem fogja rám akasztani magát. 
— Jobb lenne, ha a mi megelõzõ gyógyszereinket használná — gyõzködték az orvosok.
— Nem — mondta Lake —, de úgy vélem, önök szívesen elvégeznének egy kísérletet velem. Vegyenek mintát abból a habból, ami kijön az áldozatok tüdejébõl a halál bekövet kezte után, és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Azt fogják látni, hogy rengeteg baktérium marad még életben egy ideig az ember elhalálozása után. Azt a habot tegyék a kezembe és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Ahelyett, hogy életben maradnának, a baktériumok azonnal el fognak pusztulni.
Az orvosok elvégezték a kísérletet, és amit Lake mondott, igaznak bizonyult. Amikor az orvosok azon morfondíroztak, hogy vajon mi okozhatta ezt, Lake azt mondta: — Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban.

Megvallás: Az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl.

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 14.

A megigazulás eredményeképp anélkül meg tudja büntetni Isten a Sátánt és az angyalait, hogy megalkudott volna az igazságban, és meg tud bocsátani Ádám leszármazottainak, akik megbánják bűneiket és hitüket Krisztusba helyezik. Istennek nem kell úgy bánnia azokkal, akik elfogadják Krisztus megigazulását, igazságát, mint az ördöggel és az angyalaival. A választóvonal a kereszt. Nézzük meg, mit mondott Jézus ezzel kapcsolatban a János 12,31-32-ben. Itt a kereszthaláláról beszél Jézus, ami néhány napon belül fog megtörténni. Előtte beszél a gabonamagról, amely a földbe esik és elhal, és a halálával kapcsolatban ezt mondja:

"Most van a világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok."

Tehát "most”, ez a jelenlegi idő. "Most vettetik ki e világ fejedelme.” Hol A kereszten. Miért vettetett ki a Sátán a kereszt által? Mert a világ ítélete Jézusra jött. Az igazság kérdése megoldódott. Isten igazsága kielégíttetett, ezért azután kegyelmet és irgalmasságot ajánlhatott fel az igazságban való megalkuvás nélkül. A kereszten a világ ítélete Jézusra jött, és a világ fejedelme, aki a bukás óta uralta a világot, kivettetett. A lehető legjobban akarom hangsúlyozni, hogy a kereszten a Sátán területe és hatalma teljesen bevégződött. Amikor megragadod ezt a tényt, nem kell árnyékban élni, félelemben, nem kell az ő hatalma alatt élni, mert olyan területen vagy, ahová ő nem tud belépni. A kereszt egy választóvonal. A Sátán nem tudja átlépni a keresztet, se fölötte, se alatta, se keresztül nem tud átjutni. Isten nagy STOP jele azt mondja neki: "Itt neked véged!” Ha mi hívők, te és én valóban megragadjuk ezt a tényt, és ebben élünk, a Sátán meghátrál előttünk. Én azt hiszem, hogy nem nagyon tudjuk, hogy a Sátán mennyire fél tőlünk, de én észrevettem.

Rodney H. Browne - 30 dolog, amit a kegyelem nem tud elvégezni 2.

2. A kegyelem nem tudja érvényteleníteni megtért emberek hibáit, hogy az üdvösség feltételeinek megfelelhessenek. A kegyelem nem tudja befedezni az engedetlenséget.
 
Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 8 Ha azt mondjuk, hogy incsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mibennünk. 9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük Őt, és az Ő Igéje nincsen mibennünk. 1 János 1:7-10
 
Amikor elfogadjuk Jézust Urunknak és Megváltónknak, akkor Jézus minden bűnünktől megtisztít és új teremtéssé tesz bennünket Őbenne. Mivel Jézus a kereszten halálra adta a bűnt az Ő testében, és most nála vannak a halál, a pokol és a sír kulcsai, a bűnnek nincs többé hatalma rajtunk. A sötétség hatalmából általvitettünk a világosság országába. Mostmár világosságban járunk. Jézus nem azért hozott ki bennünket a világosságra, hogy visszaküldjön a sötétségbe. Bűnbánás által le kell számolnunk az életünkben levő bűnnel. Ha megbánjuk bűneinket, az Úr megbocsát, és eltörli a bűnt. Ha azt mondjuk, nincs bűn mibennünk, amikor tudjuk, hogy van, ezzel Istent hazugnak mondjuk. Nem élhetünk továbbra is bűnben anélkül, hogy megbánnánk azt, és várhatjuk el, hogy Isten kegyelme befedezze a bűneinket. Isten nem csúfoltatik meg - amit vet az ember, azt, és csakis azt fogja aratni. Nem vetheted el a bűn magjait és arathatod le az igazlelkűség gyümölcsét.
 
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint. 2 Mert a Jézus Krisztusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. 3 Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. 4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint. 5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira. 6 Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség. 7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. 8 Akik peig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 9 De ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé. 10 Hogyha pedig Krisztus tibennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. 11 De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, Aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. 12 Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: 13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek. Róma 8:1-13
 
Jézus azért váltott meg bennünket, hogy Szellemben éljünk és járjunk; hogy a Szellem szerint viselkedjünk.
 
Atyámfiai, hogyha valaki tiköztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, 20 Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez. Jakab 5:19-20
 
Ez az igevers arról szól, hogy miként kaphat egy hívő fenyítést annak érdekében, hogy lelke megmeneküljön a haláltól. A bűnnel nem lehet játszani és azt gondolni, hogy a mennybe mindenképpen el fogunk jutni. Egészséges tisztelettel kell lenned Isten és az Ő törvénye iránt, a Neki való tetszést és az engedelmességben való járást kell választanod. Egy bűn még lehet, hogy nem kárhoztat a pokolra, de ha továbbra is bűnben jársz, az az út a halálba vezet.
 
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Galata 5:19-21
 
Akik a test cselekedeteiben járnak, NEM fogják örökölni Isten országát!
 
Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. 22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: 23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává. Kolossé 1:21-23
 
Jézus szentként, feddhetetlenként, és az Ő szemében hiba nélkül akar bennünket az Atya elé állítani. Ez csak akkor lehetséges, ha továbbra is alaposan és erősen megmaradunk a hitben.
 
Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok Őbenne, 7 Meggyökerezvén és tovább épülvén Őbenne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. Kolossé 2:6-7
 
Amiképpen befogadtad Jézust, továbbra is járj Őbenne. Jézus új szívet adott neked, hogy Őt szolgáld szentül és feddhetetlenül. Ne hagyd, hogy az ördög azt hazudja neked, hogy visszatérhetsz bűnös cselekedeteidhez, miután bűnbocsánatot nyertél. Új életed van Jézusban - válaszd az Isten szerinti életet, hogy Őt szolgálod, és hogy nem játszol az Ő irántad tanúsított kegyelmével.

700-as Club - Komoly sérülés - Isteni gyógyulás

Dave Hunt - Paráznáknak anyja 2.

A cölibátus gyökerei és gyümölcsei

Fontos megérteni azt, hogy a Biblia nem tanítja a cölibátust, és az apostolok sem éltek így. Ez a tanítás a pápai rendszer szerves részeként fejlődött ki, és fokozatosan annak egyik legfontosabb elemévé vált. Egyáltalán nem erkölcsi megfontolások állnak a hátterében, hiszen a cölibátus intézménye mindig is a bűn valóságos tárházának bizonyult. Talán meglepő, de az igazság az, hogy a cölibátus nem a szexualitás, hanem a házasságkötés tilalma. II. Sándor pápa (1061-73) például nem intette meg azt a papot, aki a házasságtörés bűnét elkövette apja második feleségével, mivel nem követte el a házasságkötés bűnét. Ez utóbbi volt az a nagy bűn, amitől a papokat távol kellett tartani ahhoz, hogy teljesen oda tudják szánni magukat az egyháznak.

A történelem során nemcsak papoknak és prelátusoknak, hanem a pápáknak is megvoltak a maguk szeretői, és gyakran igénybe vették prostituáltak szolgáltatásait is. Sokan közülük homoszexuálisok voltak. A klérus egyetlen tagját sem átkozták ki a szexuális élet gyakorlása miatt, viszont ezreknek kellett lemondaniuk a papi hivatalról amiatt, hogy megházasodtak. Miért ez a rendkívül nagy ragaszkodás a cölibátushoz a mai napig, ha ennek valójában nem a szexualitástól való tartózkodás a lényege? Nos, azért, mert a cölibátus rendkívül praktikus, és óriási hasznot hoz az egyháznak: nem teszi lehetővé, hogy püspökök és pápák családot alapítsanak, vagyis lehetetlenné válik a vagyon átörökítése, így aztán az egyháznak nem kell tartania az elszegényedéstől. A klérusnak nem lehetnek örökösei.

VII. Gergely pápa kifejezve sajnálatát amiatt, hogy nehéz a papokat megakadályozni a házasságkötésben, így nyilatkozott: „Az egyház nem
törheti szét bilincseit, hacsak a papok szét nem törik először a feleségeik által rájuk rakott bilincseket.” Még egy ok a cölibátusra: egy olyan papság létrejötte, aki mentes attól a tehertől (és szerető támogatástól), amit a feleség és a gyermekek jelentenek. Ezért aztán a paráznaság és a házasságtörés - jóllehet elméletileg tilos - , mégis kívánatosabb a házasságnál. Egy XIX. századi történész, R. W. Thompson a következő magyarázattal szolgál:

"A pápai rendszer tökéletes működése érdekében szükségessé vált egy olyan eklézsia felállítása, amelynek tagjai mentesek a családi kötelékekből eredő általános együttérzéstől, azért, hogy alkalmasabbak legyenek elvégezni a pápa feladatait..."

Jóllehet az első időkben házas emberek is lehettek papok, megkövetelték tőlük, hogy ne éljenek házaséletet. I. Leó pápa (440-61) azt a rendelkezést hozta, hogy a házas klérusnak úgy kell tekintenie a feleségét, mintha az „nővére” volna. Csak nagyon kevesen vannak tisztában a katolikusok közül azzal, hogy VII. Gergely (1073-85) idejében is még elfogadott volt, hogy papok megházasodhatnak, viszont nem élhettek házaséletet feleségükkel.
Ez a fajta törvény természetellenes, és nélkülöz minden realitást. Ki tartott volna be egy ilyen szabályt? Itália-szerte a klérus tagjai nagycsaládosok voltak, és ezért semmilyen hátrányt nem szenvedtek. Egyébként is, maguknak a pápáknak is népes családjuk volt, és ők sem rejtették ezt a tényt véka alá. De Rosa erről így ír:

"Az erkölcsök általános romlása idején a teológiai tévelygés oda vezetett, hogy különösen az V. század Rómájában a „klérus” szó minden goromba és perverz dolog foglalatává lett... Amikor III. Sixtus pápa (432-40) azért került törvényszék elé, mert elcsábított egy apácát, ott ügyesen védekezett Krisztus szavaival: Az vesse rám az első követ, akinek köztetek nincs bűne.
...a vándorló szerzetesek fenyegetést jelentettek a társadalom számára...; hosszú ideig a kolostorok voltak a legrosszabb hírű házak... Az 567-es II. tours-i zsinat nyíltan elismerte, hogy alig van olyan pap, akinek ne lenne felesége vagy szeretője..."

2013. szeptember 24., kedd

Kenneth E. Hagin - Nem érhet baleset

Az Úr angyala tábort jár az Õt félõk körül és kiszabadítja õket. — ZSOLTÁROK 34,7.

1952 májusában, feleségemmel és gyermekeimmel együtt egy sátoros összejövetelre utaztunk Új Mexikóba. Amikor anyám értesült az útitervemrõl, azt mondta:
—Vigyázzatok az úton! Olyan sok a közúti baleset. Amikor úton vagytok, én egész éjjel ébren vagyok és imád-kozom, hogy szerencsésen odaérjetek. Közben meg folyton azt lesem, mikor szólal meg a telefon és közlik velem, hogy baleset ért benneteket. De tudom, hogy te is végigimádkozod az utat.
— Nem, sohasem — válaszoltam.
— Most meg mi ütött beléd, fiam? — kérdezte.
— Semmi, csak az Ige — mondtam. — Jézus már kijelentette: „… Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled.” (Zsid. 13,5) Ezért, amikor úton vagyok, nem kell könyörögnöm, hogy Jézus velem legyen. Mielõtt elutazom, mindig azt mondom: „Mennyei Atyám, én olyan hálás vagyok a te Igédért. Úgy örülök, hogy Jézus velem van, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem bennem vannak.”
Aztán énekelve és örvendezve útra kelek. Isten már megmondta nekem a 91-es Zsoltárban, hogy nem illet engem a veszedelem. Ennek a résznek a svéd fordítása meg így szól: „Semmilyen baleset nem érhet téged!”

Megvallás: Jézus sohasem hagy el engem. Az angyalok tábort járnak körülöttem. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem bennem élnek. Semmilyen baleset nem érhet
engem!

David Wilkerson - Az Új Szövetség lerontja a sátán erődjét 5.

AZ EDDIGIEKBEN MIKEÁS CSAK EGY RÉSZÉT MUTATTA MEG AZ UTOLSÓ IDŐK KÉPEINEK- MOST AZONBAN A TÖRTÉNET TÖBBI RÉSZÉT IS LÁTHATJUK.

„De [angolban: „ennélfogva” – a ford.] én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem!” (Mik 7,7) Az „ennélfogva” szóhasználat itt azt jelenti, hogy „tekintetbe véve”. Ezt mondja Mikeás: Tekintetbe véve mindezt a romlást és pusztulást, én az Úrhoz fordulok. Felkeresem őt imában, és hitben, bizalommal várom.
Az idők jeleit olvasva Mikeás híven megmutatta az Izraelt megfertőző erkölcsi hanyatlást. Ekkor azonban tekintetét elfordította a társadalomban látott pusztulástól, kapzsiságtól és mohóságtól. Többé már nem a gyülekezet lecsúszására és megalkuvására összpontosította a figyelmét. Lényegében ezt mondja Izraelnek: Az országban valóban szellemi éhínség van. Egy olyan erkölcsi földcsuszamlás kellős közepén vagyunk, amely még egyetlen korábbi generációt sem sújtott ennyire a történelemben. A népünk lelkét reménytelenség tartja fogva, és ez pusztulást és hanyatlást eredményez. És az esztelenség, amely a gyülekezetben folyik, Isten szemében utálatos. Mi, őrállók, mindezt tisztán látjuk. Ezért megdorgáljuk a gyülekezetet, és komolyan figyelmeztetjük. Állhatatosan kiáltunk, hogy mindenki, aki hall minket, felkészüljön az ítéletre.
Végtére azonban – folytatja Mikeás – tekintetünket nem a társadalom borzalmas állapotára függesztjük. Hiszen egy igazi őrálló nem csupán pallossal fenyeget, hanem hirdeti Isten szövetségi ígéreteit is. Nem azért beszélünk ezekről, mert az eljövendő dolgokról való prófétálással ijesztgetni akarunk titeket. A célunk inkább az, hogy felkészüljetek mindenre. Ennek érdekében elmondjuk nektek, mit tervez Isten a népével a káosz közepette. Azt akarja, hogy a szent maradék megismerje, milyen szívvel van hozzájuk.
Mikeás itt a szent maradékról tett említést. Megmutatta, milyen kilátásuk van azoknak, akik elhagyják a világi örömöket és foglalatosságokat azért, hogy Isten orcáját keressék. Ma is van az Úrnak ilyen maradék népe, amely nem a jövőbeli elkeseredésre vagy az egyház romlására tekint. Tud róla, mert az Úr őrálló szolgája hűségesen figyelmeztette, mégis inkább Isten szószólójának valódi üzenetére figyel: Forduljatok el mindenféle romlástól, amely körülöttetek zajlik, és tekintsetek fel az Úrra! Keressétek az ő arcát, és várjatok rá! Ő megőriz titeket, és betölti minden szükségeteket.

Rodney H. Browne - 30 dolog, amit a kegyelem nem tud elvégezni 1.

Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 24 megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Róma 3:23-24
 
Isten kegyelme az egyik leghatalmasabb erő az egész világegyetemben. Akkor szabadul fel az életünkben, amikor alárendeljük magunkat az Úrnak és az Ő Igéjének, és amikor elhisszük és megcselekedjük azt. Jóllehet Isten kegyelme hatalmas arra, hogy szíveket és életeket változtasson meg, vannak dolgok, amiket nem tehet meg. A következőt mondja Isten Igéje arról, hogy a kegyelem mit nem tud elvégezni:
 
1. A kegyelem nem tud a jövőbeni bűnökre vonatkozó összes kárhozattól mentesíteni - a kegyelem nem tudja és nem is fogja elfedni az újjászületésed után elkövetett megbánatlan bűnödet.
 
János 5:14 - Ezekután találkozék vele Jézus a templomban és monda Néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!
 
János 8:34 - Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.
 
Róma 6:1-23 - Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? 2 Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban? 3 Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az Ő halálába keresztelkedtünk meg? 4 Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. 5 Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint Vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. 6 Tudván azt, hogy a mi ő emberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: 7 Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. 8 Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is Ővele. 9 Tudván, hogy Krisztus, Aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, 10 Merthogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. 11 Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. 12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: 13 Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életrekeltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. 14 Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. 15 Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. 16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? 17 De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. 18 Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. 19 Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. 20 Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. 21 Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? Mert azoknak a vége halál. 22 Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. 23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
 
Róma 8:12-13 - Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: 13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek.
 
Galata 5:19-21 - A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, 21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
 
2 Korinthus 5:10 - Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót vagy gonoszt.

700-as Club - A meddő szül

Dave Hunt - Paráznáknak anyja 1.

És az ő homlokára egy név vala írva... A PARÁZNÁKNAK ÉS A FÖLD
UTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA...
Jelenések 17,5

A cölibátus története a legszörnyűbb olvasmány... A legnagyobb része nők
lealacsonyításának története... Chartres-i Ivó (1040-1115) olyan apácák által lakott konventekről számolt be, akiknek csupán a nevük volt apáca..., gyakorlatilag azonban prostituáltak voltak.
Peter de Rosa

A római katolikus klérus bizonyos tagjai által elkövetett, széles körben elterjedt szexuális tisztátalanság, ami az utóbbi időkben egyre inkább napvilágra kerül, nem ért meglepetésként minket, akik egykor magunk is papok és apácák voltunk.
Patrícia Nolan Savas, volt apáca nyilatkozata a USA Today c. magazinban

Nem szeretném, ha valaki félreértené a dolgokat: nem azt akarom állítani, hogy a katolikus pápáknak, papoknak és apácáknak alapvetően nagyobb hajlamuk lenne a tisztátalan szexuális életre, mint más embereknek. A szíve mindegyikünknek ugyanolyan. Ezek közül a tragikus sorsú egyének közül sokan nagyon magas erkölcsi normával és szellemi értékekkel indultak el azon az úton, amiről őszintén hitték, hogy a szentség és a Krisztusnak átadott élet útja lesz. A hierarchikus kiváltság, hatalom és a köznép felett gyakorolt tekintélyrendszer felelős azért, hogy ezek az emberek megromlottak, és ez tette tönkre az életüket.

Ez a rendszer, ahogy láttuk is, jó néhány bizonyítékot halmozott fel az évszázadok során a pápák mohóságára és kéjvágyára, amihez hivatali pozíciójuk szülte sok esetben az alkalmat. Hatalmuk növelése céljából egy sereg hamis dokumentumot adtak ki azt állítva, hogy ezek a korai egyházatyák írásai, illetve a korai zsinatok rendeletei. Ezeknek a koholmányoknak az egyik állandóan visszatérő témája az, hogy a pápák „ártatlanságot és szentséget örököltek Pétertől”, tehát senki ember fia nem ítélkezhet fölöttük. Von Döllinger a következőket írja:

"Konstantinnak a niceai zsinaton elhangzott mondását, amit Rufinusz jegyzett fel, addig módosítgatták, amíg magasröptű tettetések kimeríthetetlen tárházává nem lett. A lejegyzett legenda szerint, amikor Konstantin elé tették a püspökök ellen szóló vádiratokat, elégette azokat, mondván, hogy a püspökök istenek, és senki ember fia ne merészelje megítélni őket."

Ha valaki az istenek szintjére emeltetik, akkor milyen kiváltságjogokat ne követelne magának? Isten fölötte áll a törvénynek. Nem meglepő tehát, hogy a pápák azt kezdték el hirdetni, hogy hatalmuk van királyok, birodalmak és minden ember fölött, és akár zsarnokként is viselkedhetnek. A dolgokat csak még rosszabbá tette a tévedhetetlenség álcája.
Minden papban és apácában (bár kisebb mértékben) jelen van ez a romlott abszolutizmus és a köznép fölé való emelkedettség. Adjuk hozzá ehhez az isteni tekintélyhez a cölibátus természetellenes reguláját (egy elviselhetetlen teher, amit csak nagyon kevesek tudnak hordozni) , és máris elő van készítve a terep a bűnre. Egy őszinte katolikus történész így ír:

"Az tény, hogy a papi cölibátus szinte soha nem működött. Vannak történészek, akiknek az a véleménye, hogy több kárt okozott az erkölcs terén, mint a Nyugatnak bármely más intézménye, beleértve a prostitúciót is...
A cölibátus okozta kárra vonatkozó bizonyítékok nem bigott, katolikus-ellenes forrásokból származnak, hanem épp ellenkezőleg: pápai dokumentumokból és szent érzésű reformerek leveleiből. Mind ugyanarról tanúskodik: nemcsak hogy sohasem volt világító gyertya a romlott világban - a papi cölibátus sokkal inkább szégyene volt mindig is a kereszténységnek."

2013. szeptember 23., hétfő

Hit Fesztivál

Reinhard Bonnke - Napi gondolatok

A Szent Szellem nem egy teológiai tétel, hanem egy ÉLŐ SZEMÉLY. A tanítványok nem az okoskodásaikat adták tovább nekünk róla, hanem megtapasztalásaikat! Mégis, gyakran úgy tanítanak róla, és úgy gyártanak hozzá teológiát, mintha egy tetemet vizsgálnának a boncasztalon. Olyan sok halott Szent Szellemről szóló elemzés látott már napvilágot! Isten Szelleme eleven és aktív. Ő adja az erőt az evangéliumba. Ő tölti meg tűzzel, élettel, hatalommal. Általa lesz „teljes” az evangélium, míg nélküle „üres” az evangélium. Ha tetszik: a Szent Szellem a kéz az evangélium kesztyűjében. Nélküle az igehirdetésünk nem több, mint üres kólás dobozok zörgetése. Az evangélium azért van telve erővel és élettel, mert a Szent Szellem tölti be! Legyetek áldottak! REINHARD BONNKE

Nem tudom elképzelni, hogy Isten tervében a pokol nagyobb legyen, mint a menny. Bár a Szentírásban azt olvassuk, hogy „sokan” járnak a világ széles útján, amely kárhozatba visz (Máté 7,13), de hát éppen ezt a sokaságot kell feltartóztatnunk útjukon az evangélium hirdetésével! Jézus a kereszten mindent megtett azért, hogy ebből a sokaságból „számtalan fiát vezesse dicsőségre” (Zsidó 2,10), és a Jelenések könyve is sikeres befejezésről ír. „Tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Máté 28,19) - hangzott Jézus utasítása. Nincsenek különleges intézkedések Istennél arra az esetre, ha az evangélium véletlenül megbukna. Azért nincs, mert nem fog! Ma nagyságrendekkel több ember tér meg, gyógyul meg és keresztelkedik meg Szent Szellemmel, mint valaha is az emberiség történelme során. Csak az iramot kell növelnünk, mert Jézus hamar visszajön! Isten áldjon benneteket! REINHARD BONNKE

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 13.

Sok keresztény úgy viselkedik, mintha Isten csak úgy eltűrné őket. Tudjátok nem lehet jobban elkeseríteni a szülőt, mintha úgy viselkedik a gyermek, mintha a szülő csak úgy elviselné. A szülők szeretik érezni, hogy a gyermekeik válaszolnak szeretetükre. Isten ugyanúgy szereti ezt. Akkor tetszünk Neki, amikor elfogadjuk a megigazulást, a mi helyünket.
Amikor nem úgy jövünk tovább, mint koldusok, nem úgy viselkedünk, mintha félig ítélet alatt lennénk, szégyenben. Minden elvégeztetett! Ez mindennek az alapja. Tehát azokkal szemben, akik elfogadják a megigazulást, a Sátán nem tudja használni nagy fegyverét, amely Isten és ember ellen egyaránt volt.

A Sátánnak az volt az erőssége, hogy az ádámi faj azonosult vele a lázadásában, bűnében. Ezért Isten minden ítélete, amelyet a Sátánra és az ő angyalaira mondott ki, az ádámi nemre is szólt. Így Isten igazsága nem szenvedett csorbát. A Sátán egy bizonyos értelemben úgy használt bennünket, mint pajzsot, hogy kivédje Isten igazságát maga ellen. Azt mondhatta Istennek: "Isten tudom, hogy én megyek a tűznek a tavába, ez az én sorsom, ezt sokkal világosabban látom, mint néhány prédikátor, de ne felejtsd el Isten, hogy az ádámi faj itt lent csatlakozott hozzám a lázadásban, a bűnben, és ugyanaz alatt az ítélet alatt vannak. Ha minket odaküldesz, akkor őket is oda kell küldened." Amit Sátán mindennél jobban akar, az, hogy te bűnös légy! Soha nem győzöd le, ha nem akarod bebizonyítani, hogy te igaz vagy. Ha megalapozod a megigazulásodat hit által, akkor a Sátán nem tud legyőzni.

Jézus emberként - tudom, hogy Isten is, de mint ember - miért tudott a világban teljes győzelemben járni? Mert soha nem volt bűntudata. Ez a dolog az, ami sérhetetlenné tesz. Legtöbb vallással az a baj, - most a keresztény vallásról beszélek - hogy bűntudatban akar tartani. A himnuszok legnagyobb része, amit a keresztény egyházakban énekelnek, a bűnnel foglalkozik, és a legtöbb gyakorló keresztény nagyon zavarba jönne, ha magát megigazultnak kéne neveznie. Ezt felfuvalkodottságnak, kérkedésnek tartaná, de ez nem az.
Ez HIT!

Kenneth E. Hagin - Biztonságos utazás

Azután monda nékik azon a napon, amint este lett: Menjünk át a túlsó partra. — MÁRK 4,35.

Jézus beszállt a hajóba a tanítványaival együtt és azt mondta: „Menjünk át a túlsó partra.” És ezzel el volt intézve! Nem azt mondta: „Menjünk el félútig és süllyedjünk el.” Ezért, amikor vihar támadt és Jézus tanítványai megrémültek, Õ megdorgálta õket, mondván: „Hogy van az, hogy nincs hitetek?”
A teljes-evangéliumi üzletemberek egyik összejövetelén, egy asszony megkért, hogy imádkozzam érte.
Azt mondta: — Egy idegroncs vagyok, valósággal halálra rémülök, ha repülõvel kell utaznom. A félelem megbetegít. Bár nagyon szeretnék, mégsem jövök el több ilyen összejövetelre, annyira félek a repüléstõl.
— Nem kell félned — válaszoltam. — Tulajdonképpen még imádkoznod sem kell ezzel kapcsolatban. Annyit kell tenned, hogy amikor beszállsz a repülõgépbe, azt mondod: Menjünk át Los Angelesbe, vagy Chicagóba, vagy ahová éppen mész. A repülõgép pedig nem zuhanhat le. Utána már nyugodtan teheted azt, amit Jézus: elalhatsz, tudván, hogy a repülõgép oda fog érni, mivel te hittel szóltál.
Késõbb láttam ezt az asszonyt még néhány összejövetelen. Azt mondta nekem: — Ez pont úgy mûködik, ahogy állítottad. Beszállok a repülõgépbe, és azt mondom: Menjünk át a túlsó partra. Majd hátradõlök, pihenek és dicsérem az Urat. Most már valóban élvezem a repülést.

Megvallás: Bárhova is utazom, mondhatom azt, hogy: „Menjünk át a túlsó partra” — és megvan nekem, amit mondok!

700-as Club - Az adakozás pozitív következményei

Dave Hunt - Ezen a kősziklán? 13.

A pápaság intézménye mint pogány örökség 

Az egyházi tanács felállítása is Konstantintól ered, aki jóllehet azt állította magáról, hogy „megtért” Jézus Krisztushoz, továbbra is megmaradt pogánynak, és soha nem mondott le a sok pogány istenséghez való hűségéről. Nem rombolta le sem a pogány Győzelmi oltárt, sem a Vesta-szüzek oltárát; a birodalmi pénzérmék továbbra is a Napisten, és nem Jézus Krisztus tiszteletéről tanúskodnak. Nem sokkal halála előtt keresztelte meg egy eretnek ariánus pap, Euszebiosz. Durant történész felhívja a figyelmet arra, hogy „keresztény” élete során Konstantin végig pogány és keresztény rítusokat használt, illetve „a pogány varázslást használta fel eszközül arra, hogy megvédje a termést, és hogy emberek meggyógyuljanak bizonyos betegségekből”.

Az, hogy Konstantin meggyilkoltatta mindazokat, akik veszélyeztették trónját (saját fiát, Kriszpuszt, egy unokaöccsét, valamint sógorát) további bizonyítéka annak, hogy „megtérése” - ahogyan ezt a történészek is látják - egy ügyes politikai manővernek tekinthető csudán.

Philip Hughes történész, aki maga is katolikus pap, a következőkre figyelmeztet: „Konstantin élete legvégéig megmaradt ugyanolyan pogánynak, mint amilyen fiatal korában volt. Rendkívül haragos természete, kegyetlensége, aminek saját felesége és fia is áldozata lett... jól bizonyítják megtérésének tökéletlenségét”.

Konstantin három „keresztény” fia (II. Konstantin, II. Konstantinusz és Konstansz) apjuk halála után egy könyörtelen családi mészárlás útján osztották szét maguk között a birodalmat. Ez volt a „kereszténység elterjesztésének” csúcsa. Ők (és nem Péter) voltak a mai pápák elődei.

Ahogyan erről már szó esett, Konstantin domináns szerepet játszott az első ökumenikus egyházi zsinaton; a niceai zsinatot ő hívta össze, állította össze napirendi pontját, és mondta a megnyitó beszédet, de még számos későbbi zsinaton is, ahogyan Nagy Károly is 500 évvel később. Mivel a császárok hívták össze a zsinatokat, nem meglepő, hogy az első évezred során egyetlen zsinat sem ismerte el a római püspököt az egyház fejeként.
Jézus Krisztus az alázat és a mások felé való szolgálat tökéletes példája. Ő ezt mondta tanítványainak: „A pogányokon uralkodnak az ő királyaik... De ti nem úgy: hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb; és aki fő, mint aki szolgál” (Lukács 22,25—26). Ezt az intést figyelmen kívül hagyva a pápák a pogány császárokat követték, és tőlük örökölték pozíciójukat és hatalmukat is.

Jézus Krisztus elítélte kora rabbijainak tekintélyelven alapuló pozícióját is. Az akkori zsidó vezetőkhöz intézett szavai ma is nagyon ráillenek a római katolikus hierarchiához tartozókra:

És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így,hívják őket: Mester! Mester!
Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van...

Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal telik..., belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel (Máté 23,6-9 és 27-28).

2013. szeptember 22., vasárnap

Reinhard Bonnke - Napi gondolatok

Az ébredést Isten adja – ez igaz, de mikor? Amikor megtérünk a nyílt engedetlenségünkből, és visszatérünk első számú feladatunkhoz – az evangélizációhoz. REINHARD BONNKE

A sikeres gyülekezet olyan, mint az égő csipkebokor: Isten beszél belőle. Szavaink az ő szavai, ha nem azok, nem érnek semmit. Az Istenért tűzben égő gyülekezet, a szent tűzzel égő csipkebokor jobban vonzza az embereket, mint bármilyen PR fogással kitalált egyházi kampány. Isten emésztő tűz, szolgái „tűznek lángjai”. Ha magunk nem lángolunk az Úrért, senki mást nem tudunk tűzbe hozni. Lehet az életünk egyébként teljesen rendben, tiszteletreméltóan és kifogástalanul végezhetjük a dolgainkat, és mégis... tűz nélkül. Helyesen, de hűvösen. A Kármel-hegyén a pogány papok hiába jártak el körültekintően az oltárra rakott áldozat dolgában, mégsem jött az áldozatukra tűz. Viszont amikor Illés helyreállította az Úr oltárát - mindent úgy, ahogy a könyvben meg van írva, a köveket, a fát, az áldozatot -, és tüzet hívott le a mennyből, a tűz lecsapott az áldozatra! A tűz volt az isteni pecsét. Az elfogadás tüze. Akár tetszik, akár nem: a keresztény hit vagy tüzes, vagy kudarcos. Szívek és életek tűzben, ragyogó arcok, szenvedélytől fűtöttség és túláradó öröm. Magadra ismertél? REINHARD BONNKE

Kenneth E. Hagin - Az Ő sebeivel

Aki a mi bûneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.
— 1PÉTER 2,24.

Néhány évvel ezelõtt egyszer arra ébredtem, hogy súlyos tünetek kínozzák a szívemet és a mellkasomat. Ismertem az ilyen tüneteket, mivel tinédzserként ágyhoz voltam kötve és lemondtak rólam az orvosok. Azt mondták, bele fogok halni a szívbetegségbe.
Az ördög azt mondta az elmémnek: „Meg fogsz halni. Most biztos nem kapod meg a gyógyulásodat.” Fejemre húztam a takarót és elkezdtem nevetni. Nem volt kedvem nevetni, de azért mégiscsak nevettem, úgy tíz percig. Végül az ördög megkérdezte, hogy min nevetek.
„Rajtad nevetek — mondtam. — Azt mondtad, hogy nem kapom meg a gyógyulásomat. Ha-ha-ha ördög úr. Én nem várom, hogy megkapjam a gyógyulásomat! Jézus már megszerezte nekem! Ha nem tudnál olvasni, én majd idézem neked az 1Péter 2,24-et.” És idéztem neki.

Miután idéztem az elsõ szakaszt: „… Akinek sebeivel gyógyultatok meg”, azt mondtam: „Ha pedig meggyógyultunk, akkor én is meggyógyultam! Már nem kell megkapnom, Jézus már megszerezte! Mivel pedig Jézus nekem szerezte meg, én igényt tartok rá, elfogadom és kijelentem, és megvan nekem. Te meg csak szedd össze a tüneteidet és takarodj ki innen, ördög úr!” El is ment!

Megvallás: Jézus már megszerezte a gyógyulást nekem. Én igényt tartok rá, és elfogadom. Kijelentem, hogy megvan nekem. Jézus sebeivel én gyógyultam meg!

David Wilkerson - Az Új Szövetség lerontja a sátán erődjét 4.

3.  „De eljön büntetésed napja, amelyet őrállóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar!” (4. v.)
Isten őrállóinak figyelmeztetése hamarosan beteljesedik. Onnan tudjuk ezt, hogy látjuk: igéik napjainkban kezdtek kibontakozni. Pontosan úgy, ahogyan Mikeás figyelmeztetett, korábban soha nem látott mértékben terjed a gonoszság. Minden nép között kuszaság és tanácstalanság uralkodik. Isten mostanában kezdi igazolni imádkozó prófétáinak szavait. Ha nem támasztaná alá a próféták figyelmeztetéseit mindenható ítéleteivel, akkor valószínűleg senki nem figyelne rájuk. Ezért közel van a meglátogatásunk ideje – sőt tulajdonképpen már majdnem itt is van.
4. „Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben, még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz!” (5. v.)
Hamarosan alig lesz majd ember, aki meg tudna bízni a barátaiban. Egyre jobban szétesnek a családi kötelékek. Jézus maga mondta, hogy az embernek saját házában lesz az ellensége (lásd a Mt 10,36-ot). Már láthatjuk, hogy hiányzik a bizalom a házastársak között, burjánzanak a válások, elvész a szülők tekintélye, a gyermekek öntörvényűvé válnak, a családok pereskednek egymással.
A Szentírás ezt mondja egy helyen Izraelről: „...mindenki azt csinálta, amit jónak látott” (Bír 21,25). Számos nép ma ugyanebben a helyzetben van. Az emberek nem bíznak többé a vezetőikben, a kormányukban, a jogrendjükben. Nem bíznak meg a munkaadóikban, a munkatársaikban, a barátaikban. Nem bíznak a vallásban sem. A társadalmunk minden szintjén a bizalomvesztés uralkodik.
Ézsaiás kortársa volt Mikeásnak, és igazolta azt az erkölcsi földcsuszamlást, amelyről prófétatársa írt. Mindkét férfi ugyanannak a generációnak hirdette az igét, és megerősítették egymás próféciáit. Ézsaiás hasonló képet fest a végletes erkölcsi romlásról, mint Mikeás:
„Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az Urat, megvetették Izrael Szentjét, elfordultak tőle! ... Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb.” (Ézs 1,4.6)