2020. június 3., szerda

Németh Sándor - A boldogságról 2.

Ábrahámnak szólt Isten, hogy az egész világot neki adja. Egy magyar gerincű ember kiképezte volna magát, hadsereget képezett volna, és erőszakkal megszerezte volna ezt. Mit kapott Ábrahám ebből a világból? Egy sírhelyet. Egyiptomba sem úgy ment oda, hogy: Hé, Fáraó, amid van, mind az enyém lesz.  Mamré tölgyesébe sem úgy ment, hogy: Húzd el a csíkot, takarodj, ez az enyém! Nem hagyta el ilyen beszéd a száját! 175 évig leélte az életét, és soha nem alkalmazott erőszakot. Várta, hogy Isten meg fogja valósítani az ígéretét, és meg is fognak valósulni!

Sokkal jobb, ha Isten teljesíti be az ígéretet, mintha egy ember testi módon. Sok ember a belső látását így akarja megvalósítani, de ez átkot hoz.

Ábrahám ellenpéldája Absolon, aki nem tudta megvárni, hogy Dávid befejezze a pályafutását. Szeretett volna a helyére ülni. De Dáviddal még volt Istennek terve. Absolon puccsot szervezett, polgárháborút robbantott ki Dávid ellen. Ha szelíd lett volna, akkor nem Salamon lett volna az utód, hanem Absolon. Birtokba tudta volna venni az örökségét akkor, amikor eljön annak az ideje. Te tudsz várni? Aki nem, az átkot hoz magára!

Sokszor megnyerik az emberek az álmaikat, de 1 napig nem tudják élvezni azt. Ez átok. Ha Istentől van egy áldás, akkor azt tudod élvezni. Jákobnak 21 év kellett, mire utolérte magát. Többszörösen meg kellett földig hajolnia, és meg kellett alázkodnia Ézsaú előtt, hogy visszaszerezze az áldást. Megtanulta, hogy az érvényesülésben nem lehet használni a kegyetlenséget. Gyengéden kell érvényesülni, hogy másoknak ne okozzál kárt. Még hosszú évtizedek kellenek, hogy az emberek megtanulják, hogy a pénzzel való forgolódásnak nagyon súlyos szabályai vannak. Keresztények is lenyúlják egymás ötleteit, de ez nem hoz áldást! Isten akaratát kövesd, így fogsz előre jutni!

Ábrahámnak lett volna oka Isten felelősségre vonni, hogy miért csak egy sírhelyet kap? De ő nem volt materialista. Tudta, hogy van feltámadás, és amikor megjelenik a Megváltó, akkor boldog lesz és minden ígéretét beteljesíti. Tudta, hogy mi a szelídség. Adja Isten, hogy mi is tudjuk! Őt vegyük példaképnek! Még most is vár.

Jelenések 11:15 A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.

Miért nem foglalta el Ábrahám Kánaán földjét? Mert tudta, hogy nem Krisztusé, hanem a sátáné, ezért nem fogadta el Szodoma királyának ajándékát. Tudta, hogy ha őt Isten gazdaggá akarja tenni, akkor ahhoz nem kell Szodoma királya. Ha elfogadta volna, akkor e világ fejedelmének uralma alá került volna, de így nem. Egészen más Krisztussal együtt uralkodni, mint az ördöggel. Ezért Ábrahám várt, és ezért Isten meg fogja áldani.

Az a szelídség, hogy hogyan érvényesülök, hogyan valósítom meg Isten akaratát: Ő adja, hogy beteljesedjen az akarata, vagy én akarom beteljesíteni?

Jelenések 20:6 Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.
Jelenések 5:10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.

Az előzékenység is beletartozik a szelídségbe! Hogyan mentek el a Hit Parkból? 😊 Otthon, ha a feleségeddel előzékeny vagy, egészen más lesz az asszony hangulata. 
Nagyon nagy dolog a szelídség. Nem könnyű. Az ember szereti a jogait érvényesíteni. A szelídség pont azt jelenti, hogy az ember nem érvényesíti a jogait, hanem vár Istenre!

A hitedet sem lehet erőszakosan érvényesíteni. Ezért található meg az érzékenység a szelídségben. Figyel a Szent Szellem vezetésére az ember. Nem megy oda egy másik ember házához megvallani, hogy ezt az Úr neki adja, és az övé. Nem érdemes rövidtávon gondolkodni! Isten tudja, hogy egy ötletnek, egy látásnak ki a gazdája. Aki illegálisan belemegy, arra átok jön.

Fontos, hogy úgy érvényesüljön Isten elhívása, hogy azt tudjuk élvezni! Én imádkoztam azért, hogy olyan problémáim legyenek, amelyeket szeretek. 😊  Azt Istent szeretőknek minden a javára vágyik! Olyan problémákat kívánok, amelyek által még közelebb kerültök az ígéretek megvalósulásához, még jobban érzitek a személyiségeteket, és létrejön bennetek a problémamegoldás. Nem kell félni a gondoktól, hanem meg kell oldani őket. Meg kell házasodni, gyermekeket kell vállalni. Mások sem tudták, de az Úr megadta.  

Ne érezd magad boldogtalannak! Esélyed van a boldogságra.

Amikor Ábrahám született, még élt Noé, Sém meg túlélte Ábrahámot. Metusálem abban az évben távozott el, amikor megjött a vízözön. Érdemes ezeket a dolgokat is megnézni. Még az is lehet, hogy Ábrahám meglátogatta Noét. Nem írja ezt a Biblia, de lehet.

Jákob 130 évesen megállt a Fáraó előtt és elmondta a bujdosása éveit. Tudta, hogy ahhoz, hogy boldog ember legyen, neki föl kell támadnia. Örökölte Ábrahám ígéreteit. Ezzel szemben száműzetésben kellett eltávozni a földi életből, de tudta, hogy Isten föltámasztja és beteljesíti az Ő beszédét.

Mi jobb szövetségben élünk, ezért bízzunk az Úrban! A mi életünkben sokkal több áldás teljesedik be! Sokkal nagyobb áldásokat élünk át!

Akivel azonosulsz, annak az örökségét kapod meg! Beteg papáddal, parázna apáddal, akkor az ő bajaikat. Ha Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, akkor az ő örökségükkel! Döntsd el!

Drámai, hogy mennyire fontos az azonosulás, hogy kivel azonosul az ember. Az emberek többsége a betegségeket így örökli, a szegénységet, a válást. Rossz személyekkel azonosulnak. A vérrokonságból való azonosulások alá vannak rendelve ezeknek.

2011.01.

2020. május 29., péntek

Németh Sándor - A boldogságról 1.

Nem feltétlenül kell ebben a világban boldognak lenned. Ne is keseredj el, ha nem leszel, mert az leszel majd! Ezen az úton vagyunk!

Nagyon sok ember minden eszközt megragad arra, hogy boldog legyen. Te ne tedd! Tudnod kell, hogy e világ nem a boldogságod helye. Ennek az ura az ördög, aki mindent megtesz, hogy az embereket megakadályozza abban, hogy sikeresek legyenek és a beteljesedés felé haladjon a pályájuk.

Ha valaki megtér, és elfogadja Jézust, a boldogtalansága is meg fog változni! Az elrontott életet is meg lehet változtatni! Semmit nem veszítettél el még akkor sem, ha sikerült tönkre tenned az életedet! Semmivel nem vagy rosszabb helyzetben, mint aki mindent jól csinált a földi életében!

Máté 5:3 Boldogok a Szellem koldusai, mert övék a mennyek királysága!
Máté 5:4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak majd!
Máté 5:5 Boldogok „a szelídek, mert ők örökölni fogják a Földet!”
Máté 5:6 Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert ők megelégszenek majd!
Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők is irgalmasságot nyernek majd!
Máté 5:8 Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meg fogják látni Istent!
Máté 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten fiainak hívják majd!
Máté 5:10 Boldogok, akik az igazságosság miatt üldöztetést szenvednek, mert övék a mennyek királysága!
Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle gonosz dolgot hazudoznak rólatok miattam!
Máté 5:12 Örüljetek és ujjongjatok, hogy nagy fizetség jár nektek a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek!

A boldogság beteljesedése mindig a mondat végén van, és nem a jelenkori korszakban teljesednek be, hanem az eljövendőben. Jelen pillanatban Isten országa szellemi módon van benned, de még nem birtokolod olyan mértékben, ahogyan fogod. A megtérés csak a kezdet, és tovább kell haladni ezen az úton.

A szellemünk már föl van támasztva, Isten adott neki egy romolhatatlan életet. Ezt csak szellemi élettel lehet építeni. Alá van rendelve a növekedés törvényének. A test is el fogja nyerni azt az életet, amelyet Jézus nyert el. Ő egy újfajta életet hozott be a világba. Csak őbenne ragadható ez meg. Ezt akarjuk megnyerni. Ezért járunk ide, és járunk a Szent Szellemben!

János 3:16 Mert Isten annyira szereti a világot, hogy egyetlen Fiát adta oda, hogy senki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Isten nem hazudik. Ezt az örök életet megadja! Nagyon jó ügyre adtad oda az életedet, hogy az örök életet keresed. Ez be fog teljesedni! Az élet Jézus Krisztus! Semmit nem rontottál el! Amit elrontottál, Ő ki fogja javítani! Idő kérdése, a csődtömeg eltűnik az életedből és meglátod Isten dicsőségét! Ne fogadd el a boldogtalanságot. Olyan útitárs, amely előbb-utóbb lekopik rólad! 

Rendkívül fontos, hogy az életszemléleted ne csak a születés és a halál közé szorítkozzon. Ez materialista felfogás. Csak azt ragadja meg, amit lát. De mi hisszük, hogy Isten elhívta az embert az örökkévalóságba! Az ember nem földi lény. Olyan lénynek teremtette Isten, amely alkalmas a mennyei és a földi létre is egyaránt. Tud az angyalokkal, a Messiással, a Szent Szellemmel és az Atyával is együtt élni! Nem földhöz ragadt János vagy, hanem mennyei ember! A boldogság felé vezető úton egyre inkább a mennyei emberhez kell hasonlítanunk!

Ezen az úton a legjobb vezető és testőr a Szent Szellem! Teljesedj be vele, és járj a vezetése szerint! Ne engedd el az üdvösség szarvát! Ragaszkodj a Megváltódhoz, Szabadítódhoz! Így fognak a rossz dolgok helyére jó dolgok állni!

Felszabadító, hogy nem most kell boldognak lenni. Nem kell szégyellni azt, hogy küszködünk, nehézségek vannak, hiszen ezek most csak csaták, de a háborút megnyerjük, mert ezt már megnyerte egy személy helyettünk, Jézus!! Kiszedte a sátán kezéből a fegyvert, hogy győztes tudjál lenni! Amikor valaki elhatározza, hogy boldog lesz, akkor nem tudja felvállalni a gondokat, hanem elkerüli azokat. Pl.: visszadobja a gyűrűt, mert nem akarja felvállalni a feladatokat.

A földi élet egy nagy gond. Egy nagy, égig érő hegy, amely tele van gonddal. Nem szabad félni a gondoktól! Neki kell esni, és el kell szépen lapátolni a gondokat. Ez a boldogság útja. Ha menekülsz a gondoktól, akkor szerencsétlen ember leszel, nem leszel boldog. Sok ilyen ember van.

Ne félj, hogy 80 év nem elég, hogy teljesen boldog legyél! Az örökkévalóságban sikerülni fog! Az örökkévalóság nem árnyékvilág. Jézus Krisztussal életünk van, ezért beteljesedünk, amikor elköltözünk a földi életből. Nem gonosz angyalok jönnek, hanem az Úrnak az angyalai, akik tele vannak Isten dicsőségével. Valóságosan meg fogjuk élni a személyiségünket. Ismerni fogjuk egymást, még jobban, mint most. A legjobb ételedről sem kell lemondanod! Élvezni fogod az ízeket. Nem kell figyelni a vércukorszintedet sem, és nem lesz salakanyag sem. Az anyagcsere-dolgot is megoldja az Úr. Jézus új életet hozott, új létformát.

Tudunk a boldogságból előleget fölvenni, és tudjuk bátorítani a szomorú embereket, hogy ne szomorkodjanak!

János 20:29 Hiszel, mert láttál engem? - mondta neki Jézus. - Boldogok, akik nem látnak, és mégis hitre jutnak!

Be tudsz hatolni a láthatatlanba, és meg tudod ragadni az áldásokat! Veled kivételez Isten, mert hiszel, és ez bekapcsol az örökkévalóságba. Átmegy a hit az idő falán, megragadja az örökkévalóságot és behozza az időbe! Már érzékeled az örökkévalóságot az életedben! Minél szellemibb ember vagy, annál jobban érzed ezt! Egy kétlaki ember vagy! Nem csak Budapesten van lakásod, hanem a Mennyben is! Halandó vagy, de halhatatlan is, időbeli, de örökkévaló is. Tudatosan döntesz minden nap, hogy a cselekedeteiddel melyiket erősíted! Ne szomorkodjatok! 

Máté 5:5 Boldogok „a szelídek, mert ők örökölni fogják a Földet!”

Nagyon fontos feladat, hogy az ember a benyomásokat, tapasztalatokat jól tudja lereagálni. Az ószövetségben nincsen a szelíd szó jelen, ezért nehéz meghatározni.

Szelíd = Alázat, engedékeny, kíméletes. Nem azt kell érteni, amit az emberek általában értenek. Jákobot és Mózest is szelíd embernek mondja a Biblia, pedig Jákob is fel tudott háborodni. A szelídség engedelmességet jelent a jóra. Az ilyen ember alá tudja rendelni magát Isten tökéletes akaratának és meg tudja azt tenni. Amikor rosszul reagál az ember, akkor szól a Szent Szellem, hogy álljon le, reagáljon jól! Ilyenkor az ember visszatér az Úrhoz. Ez egy szellemi képesség is, ami által az ember folyamatosan képes megcselekedni Isten akaratát. Ennek ellentéte a lázadás, a durvaság, az agresszivitás.

Jézus Krisztus is szelídnek nevezi magát. Ugyanazt a szót használta, amit a 37. zsoltár 11. verse.

Zsoltár 37:11 A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.

Nem kell ahhoz tudni héberül, hogy megértsd a Bibliát. Nem azonos ez a nyelv a Szent Szellemmel! Aki tud héberül, az még bűnös ember, de aki tele van Szent Szellemmel, az nem követ el bűnöket. Sok rabbi lenézi a keresztényeket, hogy buták, mert nem tudnak héberül. A Szent Szellem lefordítja neked a Bibliát, hogy szabadító erővel tudjon felszabadulni az életedben. Ő eleveníti meg az igazságot az életedben!

Ne legyen kisebbségi érzésed, ha nem beszélsz sok nyelven! Beszélsz a Szent Szellem nyelvén, és ez elvezet minden igazságra! Ő közölte a kijelentéseket Ábrahámmal, a prófétákkal. Mennyei értékkel rendelkezünk. Természetesen szükség van a tudományra, de nem fogadjuk el, hogy megbénítsák vele az emberek igazság iránti szeretetét.

A szelídséget minden emberrel szemben követeli az Ige. Különösen az áldott hölgyekkel és a vezetőkkel. Akkor nehéz az embernek, amikor olyan dolgokat lát, ami felkavarja az érzelmeit. Ilyenkor kell figyelni, hogyan adjuk az intést.

Máté 11:29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Amíg nem történik semmi irritáló az emberrel, addig élvezi, hogy milyen áldott, békés természete van. Aztán ha felkavaró dologgal találkozik, akkor kiderül, hogyan reagál. Ez is egy lecke. Meg kell tanulnia az embernek megállítania magát! Amikor nagy harag önti el a lelkünket, akkor elveszítjük Isten jelenlétének a tudatát. Kibeszéli magát az ember a Szent Szellem jelenlétéből. Ezen a területen változni kell, és akkor minőségileg megváltoznak a kapcsolatok.

2011.01.

2020. május 27., szerda

Ruff Tibor - Gedeon 2.

Bírák 6:34 Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívá az Abiézer [házát], hogy őt kövesse.
Bír 6:35 És követeket külde egész Manasséba, és egybegyűle az is ő utána; és követeket külde Aserbe és Zebulonba és Nafthaliba, és feljövének eleikbe.
Bír 6:36 És monda Gedeon az Istennek: Ha [csakugyan] az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amiképpen mondottad,
Bír 6:37 Íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, [és] ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz leénd: erről megtudom, hogy [valóban] az én kezem által szabadítod meg Izraelt, amint mondottad.
Bír 6:38 És úgy lőn. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet.
Bír 6:39 És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön.
Bír 6:40 És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárazság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat lőn.

Isten ebben is megkönyörült Gedeonon és a kelet-európai hozzáállásán. Pétert is megtartotta, amikor süllyedni kezdett a tengeren járva. Nem mondta neki, hogy: Úgy kell neked, minek kételkedtél! :-) 

Bír 7:2 És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midiánt; Izrael [még] dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nekem!

Itt 32.000 ember volt jelen. Először a félősöket küldte el. Elment a 2/3 rész. Maradt 10.000. Még ez is sok volt.

Bír 7:3 Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: Aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységről. És visszatérének a nép közül huszonkétezren, és [csak] tízezren maradának [ott].
Bír 7:4 És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok; vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket neked, és amelyikről azt mondom neked: Ez menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne [is] menjen.
Bír 7:5 És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.
Bír 7:6 És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz [véve] nyaldosák a [vizet], háromszáz férfiú; a nép többi része pedig mind térdre esve ivott.
Bír 7:7 És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták vala [a vizet], és adom Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, ki-ki a maga helyére.

1%-a maradt meg a népnek. A víz a Szent Szellem jelképe. A nyelvvel való nyalása a víznek, a nyelveken szólás jelképe. Tehát, a karizmatikusok maradhatnak, a többiek menjenek! :-) A Szent Szellemmel betöltekezett keresztények tudják megnyerni Isten harcait!

Bír 7:9 És monda neki az Úr azon az éjszakán: Kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket.
Bír 7:10 Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba.
Bír 7:11 És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Púra, az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak.
Bír 7:12 És a midiániták és az amálekiták és a Napkeletiek minden fiai [úgy] feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van.
Bír 7:13 Mikor pedig Gedeon [oda] ment, íme az egyik férfiú [épen] álmát beszélte el a másiknak, és monda: Íme álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergett alá a midiániták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy hogy eldőlt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt.
Bír 7:14 A másik aztán felele és monda: Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát.

A kenyér Isten Igéjének a jelképe. Isten beszéde fogja szétzúzni az ellenség sátrait, amelyet Gedeon képvisel. Az ellenség sokkal bizonytalanabb, mint mi azt képzeljük.

Bírák 7:16 És a háromszáz embert három csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat e korsókba.
Bír 7:17 És monda nekik: Én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És íme én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, [ti is] úgy cselekedjetek.
Bír 7:18 Ha én a kürtbe fúvok és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért!
Bír 7:19 És leméne Gedeon, és az a száz férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor épen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel és összetörék a korsókat, amelyek kezükben [valának].
Bír 7:20 És kürtölt [mind] a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának: Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért!
Bír 7:21 És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült.
Bír 7:22 És mikor a háromszáz [ember] belefújt kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Béth-Sittáig futott a tábor, Cererah felé, Abelmehola határáig, Tabbathon túl.

Agyagkorsó- testi természet jelképe. Héberül az ember is azt jelenti, hogy földből való. A fény pedig a Szent Szellem tüzének jelképe. A cserép összetörése a testi természet megfeszítését jelenti. Halálba adjuk, és akkor látszik meg a bennünk lévő világosság, a bennünk lévő Szent Szellem.
Izrael a kosszarv által szabadult meg és fog megszabadulni a végidőben is.

Apcsel 12:1 Ez idő tájt Heródes király letartóztatta a gyülekezet egyes tagjait, hogy kegyetlenkedjen velük.
Apcs 12:2 Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette.
Apcs 12:3 Mikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, még messzebb ment, és Pétert is elfogatta - éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak.
Apcs 12:4 Miután elfogatta, börtönbe vetette, négyszer négy fős katonai őrségre bízva őrizetét, mivel a pészach után akarta a nép elé vezetni.
Apcs 12:5 Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig kitartóan imádkozott érte Istenhez.

Ez is egy válságszituáció, mint Gedeonnál. Isten embere maga kerül a nehéz helyzetbe. Isten népe erre könyörögni kezdtek, erőt vettek és szüntelen imádkoztak.

Apcs 12:6 Azon az éjjelen, mikor Heródes elő akarta vezettetni, Péter két katona között aludt két lánccal megbilincselve, és az ajtó előtt is őrök őrizték a börtönt.
Apcs 12:7 És íme, az Úr angyala állt meg mellette, fény ragyogott fel a cellában, és Péter oldalába bökve felkeltette őt: - Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehullottak a kezéről.

Péternek már hamarabb volt békessége, mint Gedeonnak: neki még meg sem jelent az angyal, és közben még tudta is, hogy másnap kivégezni viszik. Ez a Jahve Shalom. 

Apcs 12:8 Az angyal azt mondta neki: - Vedd fel az övedet és a sarudat! Így tett. Utána azt mondja: - Vedd föl a köpenyedet, és gyere utánam!
Apcs 12:9 Ekkor kiment utána a cellából, de nem tudta, hogy valóság, amit az angyal tesz, hanem azt hitte, látomást lát.

Zsolt 126:1 Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.

Péter is akkor tért magához, amikor már kint volt az utcán. Akkor jött rá, hogy nem álmodott, hanem megmenekült.

Apcs 12:12 És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik; hol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek vala.
Apcs 12:13 És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy hallgatózzék:
Apcs 12:14 És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván, hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt.
Apcs 12:15 Azok pedig mondának neki: Elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van. Azok pedig mondának: Az ő angyala az. 

Apcs 12:21 Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székébe ülve nyilvánosan szóla hozzájuk.
Apcs 12:22 A nép pedig felkiálta: Isten szava ez és nem emberé.
Apcs 12:23 És azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a férgektől megemésztetvén, meghala.

Heródes elnyerte a büntetését, és:

Apcs 12:24 Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala.

2010.12.

2020. május 25., hétfő

Ruff Tibor - Gedeon 1.

A háborús időkben Isten szabadítóként megjelenik, hogy mi teljes békességben tudjunk lenni. Olyan, mint egy bunker, amelyben meg tudunk nyugodni, és békességben tudunk onnan kijönni, hordozni az Úr jelenlétét! Magunkkal tudjuk vinni ezt a jelenlétet!

Egy válságkorszak volt ez Izrael életében, amelyet most felolvasunk. Elnyomás alatt voltak anyagilag, gazdaságilag.

Bírák 6:11 És eljöve az Úrnak angyala, és leüle ama cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé vala, és az ő fia Gedeon épen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midiániták orcája elől.
Bír 6:12 Ekkor megjelenék neki az Úrnak angyala, és monda neki: Az Úr veled, erős férfiú!
Bír 6:13 Gedeon pedig monda neki: Kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? és hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk atyáink, mondván: Nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból?! Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midiániták kezébe.
Bír 6:14 És az Úr hozzá fordula, és monda: Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged?
Bír 6:15 És monda neki: Kérlek uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában.
Bír 6:16 És monda neki az Úr: Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert.

Ez az egész helyzet megviselt Gedeon identitástudatát: Istentől elhagyott néphez tartozik, a legszegényebb nemzetséghez tartozik, a családban ő a legkisebb, óriási kisebbségi érzéssel küszködött. Az önbizalma a nullával volt egyenlő. Egy letarolt szívű, megalázott ember volt önmaga szemében, és csak a túlélésre játszott már. Nézd meg, hogy mennyire más szemmel nézte őt az Úr: Az Úr veled, erős férfiú!

Kelet-Európában különösen fontos az identitás megerősítése, mert annyira lenézik magukat és gyengén viselkednek, hogy nem is tudják egészséges identitású emberek ezt elhordozni. Nagyon sokszor az imánkban sajnáltatjuk magunkat Istennel, mert azt gondoljuk, hogy majd Isten ezért segít rajtunk! De nem! Imádkozni hittel kell! Hidd el, hogy meg is kapod azt, amit kérsz! Próbál az ember érzelmileg hatni Istenre, hogy essen meg a szíve rajta, és segítsen neki. Ez érzelgősködés, nem hit! Isten szereti a bátorságot, a bátor hitet! Nem kelet-európai nyafogást akar Isten, hanem olyat akar hallani, aki hisz abban, hogy meg is kapja, amit kér!

Az önsajnálat az ellentétes a hittel. Nem csak neked vannak nagy nehézségeid. Minden ember azt hiszi, hogy neki van a legnagyobb baja. Nem neked van a legnagyobb bajod a világon.
Tudomásul kell venni, hogy az ember élete küzdelmes; harcolni kell és győzni fogsz!

Bírák 6:22 Látván pedig Gedeon, hogy az Úrnak angyala volt az, monda Gedeon: Jaj nekem Uram, Istenem! mert az Úrnak angyalát láttam színről színre!
Bír 6:23 És monda neki az Úr: Békesség neked! ne félj, nem halsz meg!
Bír 6:24 És építe ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezé azt Jehova-Salomnak [(azaz: az Úr a béke]), mely mind e mai napig megvan az Abiézer nemzetségének [városában], Ofrában.

Isten jelenlétében az ember megrémül. Megérinti Isten szentsége. Ilyenkor megérzi azt, hogy bármennyire is igyekszik, odaszánt életet él, a személyisége törékeny, apró, tökéletlen, korlátozott. Ha nem lenne a vér, akkor Isten szentsége megölné az embert. A kőtábla és a Sekina között ott van a vér! Isten nem tud úgy nézni a törvényre, hogy ne látná Jézus vérét. Ezért tudunk életben maradni.

Gedeon azt élte át, hogy bekerült Isten jelenlétébe, ezért meg fog halni. Nekünk ettől nem kell félni, mert ott van Jézus vére.

A társadalmunk rendkívüli módon el van idegenedve Istentől. Mindenki rohan, futkos. A keresztényekre is kihat ez. Amikor imádkoztál, akkor utána nem kell felpattanni, rohanni, hiszen még csak akkor értél be az Úr jelenlétébe. Vannak, akik még azt nem is tapasztalták meg, hogy nem rohannak el Isten jelenlétéből. Nekünk nem csak hivatalos kapcsolatunk van Istennel. Ő nem eszköz nekünk, hanem cél! Amiket kérsz, azok vannak Érte, és nem Ő van a kért dolgaidért. Az a legjobb, amikor csak úgy együtt vagy Istennel. Akit szeretsz, azzal szeretsz együtt lenni. Akkor is, ha nem akarsz tőle kérni semmit. A legmagasabb szintű közösség, ha emberek tudnak együtt hallgatni is, nem csak beszélni. Egy mély kapcsolatban az emberek tudnak úgy is sétálni, hogy nem beszélnek, hanem csupán együtt vannak.

Amikor megnyugszol Isten jelenlétében, akkor megnyugszik rajtad Isten szelleme, megnyugszik rajtad a békesség, annál jobban megváltozol. Ha ez neked idegen most, akkor neked van erre a legnagyobb szükséged!

Az Úr jelenlétéből nem kell kijönni! Inkább vidd magaddal a munkahelyre is!

Bírák 6:25 És lőn ugyanazon éjjel, hogy monda az Úr neki: Végy egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot, amely hét éves, és rontsd le a Baál oltárát, amely a te atyádé és a berket, amely amellett van, vágd ki.
Bír 6:26 És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején alkalmas helyen, és vedd a második tulkot, és áldozd meg égőáldozatul a berek fájával, amelyet kivágsz.
Bír 6:27 Ekkor Gedeon tíz férfiút vőn [maga mellé] az ő szolgái közül, és akképpen cselekedék, amint megmondotta vala neki az Úr. De [miután] félt atyjának háznépétől és a városnak férfiaitól ezt nappal cselekedni, éjszaka tevé meg.
Bír 6:28 Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, íme [már] össze volt törve a Baál oltára, és levágva a mellette levő berek, és a második tulok égőáldozatul azon az oltáron, amely építteték.
Bír 6:29 És mondának egyik a másikának: Ki cselekedte ezt? És [mikor] utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondották: Gedeon, a Joás fia cselekedte ezt a dolgot.
Bír 6:30 Akkor mondának a városnak férfiai Joásnak: Add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát és mert kivágta a berket, amely mellette volt.
Bír 6:31 Joás pedig monda mindazoknak, akik körülötte állának: Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmazzátok-e őtet? Valaki perel őérette, ölettessék meg reggelig. Ha isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott!

Mielőtt a külső ellenséggel harcolt volna Gedeon, előtte a belsővel kellett megküzdenie: családi tradíciók, bátorságra volt szüksége; konfrontált a testi természettel. Az Úr vele volt, ezért nem ölték meg. Nem sokon múlt, de megúszta. Nekünk is vállalni kell a konfliktusokat belül, hogy kívül is győztesek tudjunk lenni!

2010.12.