2020. január 24., péntek

Az Engesztelés 1.

Mit okozott az emberiség életében a bűn?

A bűn bejövetele az emberiség életébe két kapcsolatrendszerben hozott változást. Az egyiket tönkretette, egy meglévőt megszüntetett, egy nem létezőt pedig létrehozott.

Az embernek természetese volt, hogy kapcsolata volt Istennel, de nem volt kapcsolata a sátánnal. A bűn miatt az istennel való kapcsolat megszűnt, a sátánnal való pedig kiépült. Jézus célja, hogy a létrejött kapcsolatot megszakítsa, a megszakadt kapcsolatot pedig helyreállítsa. Valaki vagy az ördöggel, vagy Istennel van kapcsolatban, a kettő együtt nem megy.

A megszakadt Istennel való kapcsolat helyreállítása az engesztelés. A sátánnal való kapcsolat megszüntetése a megváltás. Ez a kettő egy esemény, Jézus Krisztus halála és feltámadása.

Az ószövetségi áldozatok előrevetítették a megváltást. A nagy engesztelő áldozat, Yom Kippur törvényében két bakot kellett feláldozni. Sorsvetés alapján kiválasztották az egyiket, melynek vére a szentek szentjében a kegyelem fedelére került, mely Istenhez szólt, felé kommunikált Izrael bűnei miatt. A másik sorsa pedig az lett, hogy ráolvasták Izrael minden bűnét, a pap ráhelyezte a kezét annak fejére. Ezt a bakot kiküldték Azázelhez a pusztába. Ezen a két területen kellett az engesztelésnek hatnia.

Engesztelés

1 János 4,10. "Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért."

Isten szeretete abban nyilvánult, meg, hogy elküldte fiát nekünk engesztelő áldozatként. Szeretetében arra törekedett, hogy a vele való kapcsolatot helyreállítsa. Maga a Fiú volt az engesztelő áldozat. Az Ószövetségben két szereplőt látunk: főpap és engesztelő áldozat. Az Újszövetségben a főpap maga az engesztelő áldozat. A pogányok állandóan saját maguk áldozatukat akarják Istenhez vinni, de az engesztelés törvénye, hogy vérontás kell a bűnbocsánathoz. Az áldozati vérnek tisztának, hibátlannak kell lennie. Jézus vére volt az, mely ezt az áldozatot bemutatta.

Megváltás

1 Péter 1,18-19. "Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén."

Meg vagyunk váltva: meg vagyunk vásárolva a sátán befolyásától, apáink anyáink hiábavaló életétől. Mi a bűneink miatt eladattunk, és rabszolgává váltunk. Aki a bűnt cselekszi, rabszolgája a bűnnek. Az Izrael törvényei szerinti rabszolgaságban egy megváltó vérrokon kiválthatta az embert. Ekkor a tulajdonos nem tarthatta meg a rabszolgát magánál. A pogány rabszolgaságban nem lehetett rákényszeríteni egy tulajdonost, hogy a rabszolgáját eladja. Az izraelinél viszont igen, ha jött a vérrokon, aki kifizette az adósságot, a rabszolgatartó köteles volt eladni a rabszolgát (3 Mózes 24,47-49).

Amikor bűnbe estünk, a sátán rabszolgájává váltunk. Jézus Krisztus viszont az Ő vére által vásárolt meg minket. Nincs joga hozzád az ördögnek, nem szabad félni a rabszolgatartótól, már nem tulajdonos. Vádlások tekintetében egy harc az, hogy az Istennel való kapcsolatunk elhomályosul, nehéz érzékelni, hogy elfogad és szeret bennünket, de az engesztelés igazságait fel kell idézni ilyenkor, ezzel kell kezdeni az imádkozást, ezeket kell feleleveníteni. Ebben a világ bizonytalanít el, az emberek, és a sátán. A másik, hogy az ördöggel kapcsolatban nem pontosítja az ember, hogy valójában nem áll fenn viszony. Aggodalmak, nehézségek, nélkülözési problémák. Nekem a Góliáthoz nincs közöm, nincs felettem hatalma, meg vagyok vásárolva tőle. Ha be akar jönni, nem engedem be. A vita már meg van harcolva. Már csak meg kell emlékezni róla, hogy meg van harcolva. Tudatosítani kell, hogy ez már meg van harcolva. Erre az engesztelés és a megváltás adta meg a jogalapot. A golgotán csere történt. Ez a kulcsszó.

9 területen történt csere a golgotai kereszten. A tradíciók ezeket az igazságokat az egyháztörténelem folyamán már elhomályosították.

1. Jézus büntetést kapott, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk.

A mi általunk elkövetett bűnöket értjük alatta. Ez a megtérésünkkel nem fejeződött be, az utána elkövetett bűnökre is van bűnbocsánat. Ha az ember fél attól, hogy elkövet egy bűnt, azt el is fogja követni. Ne félj attól, hogy elkövetsz egy bűnt, mert a félelem egyfajta várakozás. Határozd el, hogy nem félsz attól, hogy bűnt fogsz elkövetni. Tudatosítsd magadban, hogy ha mégis megteszed, van engesztelő áldozat. Ha ezt tudatosítod magadban, a félelem már enyhül.

Ézsaiás 53,5. "És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott ami vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."

5. vers: békességünk büntetése rajta volt. Békesség az, ha bűnbocsánatot nyerünk, a bűnbocsánat eredménye a békesség Isten és ember között. Ez még nem megigazultság, még nem igaz ember vagy. Az adósság el van törölve. Isten nem lehetett igazságtalan. A bűnöket nem bocsáthatta meg büntetés nélkül, mert az igazság csorbát szenvedett volna. A sátán állandóan hibát keres a rendszerben, és szemére veti Istennek, hogy igazságtalan. Az ördög egyből fellebbezett volna, ha büntetés nélkül bűnbocsánat lett volna, akkor a rend a világban felborult volna. A jó angyalok bizalmi válságba kerültek volna. Pont az ellenség miatt még feszültebb a helyzet, Istennek nagyon ügyelnie kell az igazságosságra. Nem lehetett csak úgy a szeretetéből fakadóan megbocsátani a bűnt.

Isten szándéka megvolt a megbékéltetés előtt, nem volt elég, hogy az Atya arra vágyott, hogy veled békességben éljen. Az utat ki kellett dolgozni, és valakinek fizetnie kellett.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 22., szerda

Ruff Tibor - Hit

Márk 11:22 És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.
24 Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.
25 És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
26 Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Jézus itt az imádkozásról tanít, és 2 feltételt is említ:

- mielőtt az ember imádkozik, engedjen el minden tartozást. Amilyen mértékkel mi mérünk, olyannal mérnek nekünk. Az, hogy mekkora kegyelem van rajtunk, rajtunk múlik, nem Istenen.

- hit: Olyan társadalomban élünk, amely hit- és reménységellenes. A kommunizmus a természetfölöttibe, Istenbe vetett hitet kiirtotta az emberekből. Előtte pedig egy felemás, hamis kereszténységnek az uralma alatt élt Magyarország.

Amikor az evangéliumot olvassuk – olvassuk, mert a Biblia csúcsa! – akkor az egyik legfeltűnőbb dolog, hogy Jézus milyen rendkívül erős reménységet és hitet sugárzott magából. Ő a hit fejedelme és bevégzője, a hit csúcspontja, amely eddig a földön megjelent. Az egész személyiségéből sugárzik a hit és a reménység. Jobban, mint a Biblia többi könyveiből.

Amikor úgy érzed, hogy nagyobb reménységre, hitre és örömre van szükséged, akkor olvasd az evangéliumot, mert tele van hittel és reménységgel! Jézus testi valója is sugárzott egy olyan erőt, amely megoldotta az emberek problémáit. Erő sugárzott belőle, amely mindenkit meggyógyított.

1Timótheus 4:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Sokan mondják, hogy majd hisznek Istenben, ha látják, ha megjelenik a földön. De Isten már megjelent testben a földön!

János 14:7 Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt.
8 Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
9 Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
10 Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, õ cselekszi e dolgokat.

Amikor imádkozzunk, higgyük is, hogy megkapjuk, amit kérünk. Ez rendkívül fontos dolog! Nem elég csak imádkozni, hanem közben és utána fontos, hogy felépítsük magunkban azt a hitet, hogy meg is kapjuk azt, amiért imádkozunk!

Ha nem várjuk, hogy meg is kapjuk, akkor nem kapjuk meg. Föl kell építeni ezt a hitet! Nem elég, hogy csak megvalljuk, de nincs mögötte hit! Istent nem lehet becsapni. A megvallásnak akkor van értéke, ha a szívben ott van mögötte valóságosan az a tartalom, amit megvallok. Föl kell építeni a valódi hitet! El kell gondolkodni, magunkban meg kell beszélni, hogy hiszünk-e egyáltalán abban, hogy amit kérünk, azt megkapjuk. Ha nem hiszünk, akkor meg kell kérdezni, hogy miért nem? Aztán meg kell beszélni a lelkünkkel, hogy milyen okok vannak arra, hogy higgyünk!

Kételkedés: szeretném megkapni, de a szívem azt mondja, hogy nem fogom. 2 vélemény van benned 1 dologról. Konzultációt kell magaddal kezdeményezni, és meg kell beszélni, hogy mi a te valódi véleményed. Alakítsd ki az álláspontodat! Ha nem hiszed, hogy megkapod, akkor mond azt teljes szívedből, hogy nem fogod megkapni! Ha viszont hiszel benne, akkor mondd ki teljes szívedből, hogy meg fogod kapni!

Zsoltár 103:2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.
3 A ki megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4 A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5 A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

Dávid végig magárhoz beszél ebben a zsoltárban! Amikor te is imádkozol, akkor legyél egységben magaddal! Ne legyen benned kétféle ítélet a dolgaidról!

Jakab Jézus testvére volt, és nem hitt benne, és kicikizte, de aztán azt mondja a levele 1.fejezetében:

Jakab 1:6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
7 Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
8 A kétszívû, a minden útjában állhatatlan ember.

Ki kell alakítania magában az embernek, hogy a kérései meghallgatásra találnak, és meglesz, amit kért! Magyarország szellemi atmoszférája nagyon sötét a hit, a reménység szempontjából. Újra és újra egy küzdelem, hogy áttörjük ezt az akadályt. Ha nem kittel mondjuk el az imáinkat, és nem építjük fel utána a hitet, akkor az imáink nagy része meghiúsul! Külföldről idejövő világi emberek csodálkoznak ezen a légkörön.

Zsidó 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni…
Zsoltár 37:4 Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

A szívnek vannak kérései. Ezek jó kérések! Hogy vagy képes ezeket feladni? Ha ezeket föladod, akkor menthetetlenül rád telepszik a depresszió. Ezek nem testi kívánságok, hanem a szív kérései! A te dolgaid, a testvéreid dolgaid stb. Ha ezt valaki feladja, az elárulta magát, Isten munkáját, és Jézus szavait. Ne riadj vissza attól, hogy a hit harca nagy harc, kemény!

Az evangélium nem materialista könyv, nem ateista, nem kommunista! Azt az Isten hirdeti, aki a lehetetlent is meg tudja csinálni! A bibliai hit nem föladja akkor, amikor látszólag bezárulnak a dolgok.

Róma 4:18 A ki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, a mint megmondatott: Így lészen a te magod.
19 És hitében erõs lévén, nem gondolt az õ már elhalt testére, mintegy százesztendõs lévén, sem Sárának elhalt méhére;
20 Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erõs volt a hitben, dicsõséget adván az Istennek,
21 És teljesen elhitte, hogy a mit õ ígért, meg is cselekedheti.

A remélhetők ellenére reménykedve hitte! Isten nem csak meg tudja csinálni, hanem meg is fogja csinálni!

Lukács 18:1 Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
2 Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.
3 Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.
4 Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda õ magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;
5 Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom õt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.

Az imáról mondta ezt a példázatot Jézus.

Lukács 11:5 És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,
6 Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie;
7 Az pedig onnét belõlrõl felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked?
8 Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell.
9 Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
10 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik.

Filippi 4:6 Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.
7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja õrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Semmiről és senkiről ne mondd azt, hogy nem tud megváltozni! Imádkozzál, zörgess, amíg meg nem nyittatik! Nem szabad föladni! Ne add föl a legmélyebb álmaidat! Harcolj! A barátaidért is harcolj! A testvéreidért, a rokonaidért! Kötelességed az ő dolgaikat is az Úr elé vinni! Aztán a gyülekezet dolgaiért is imádkozz! Minden megváltozik és áttör, ha a keresztények imádkoznak! Dániel is naponta többször Isten elé járult, és kifejezte, hogy mik azok, amikben változást kér Istentől! Van, hogy nekünk is többször kell menni egy dolog miatt az Úrhoz. Ne engedd, hogy lenyomjanak a terhek, hanem emlékeztesd az Urat arra, hogy mik azok a kéréseid, amelyeket mindenképp szeretnél, hogy megvalósuljanak!

Fontos lenne, hogy a gyülekezet megteljen az imádkozás szellemével! Egészen más a légkör, amikor egy embert körülvesz az imádkozás szelleme. Ez mindannyiunk felelőssége! Tegyük magunkévá Jézus reménységét és hitét, engedjük, hogy behatoljon mindaz, amit tett és mondott az evangéliumokban, ne aggódj, hanem mindent tárj fel Isten előtt! Hidd, hogy meglesz az a dolog! Ne engedd, hogy kilopja az ördög Jézus szavait, hogy amit kérsz, az meglesz!

2010. 08. 11.

2020. január 20., hétfő

Jézus Krisztus földi szolgálata 4.

Galileai szolgálat

A sátorok ünnepe után kezdődött október elején.

Mát 16,13-20. "Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi könyékére ment, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek: némelyek pedig Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait: és amit megkötsz a földön, az a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolá a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus."

Legelső esemény Péter vallástétele Cézárea-Filippiben. A várost Heródes Fülöp építtetett a császár tiszteletére, innen a neve is. A 3. galileai szolgálata földrajzilag egy csillagtúra-szerű levonulás Jeruzsálemig, az időszak a templomszentelési ünnepén ér véget. Októbertől decemberig tart a korszak. (sátoroktól hanukáig). Néha megállt egy-egy helyen pár hétig. Főbb állomások:

- Kapernaum (itt történt hogy a halból szedték ki a templomadót)

- Perea. A zsidók féltek Galileából Júdeába menni Samárián keresztül. Ezért mentek Galileából Gadarán keresztül a Jordán mentén Pereába, és Jeruzsálem magasságában újra a Jordánon keresztül vissza Jeruzsálembe. Ez volt Jézus útvonala is. A tanítványok meg akartak szállni Szamáriában, de mikor Szamáriában megtudták, Jeruzsálembe mentek, nem engedték be őket megszállni (ekkor akartak tüzet hozni a falvakra a tanítványok).

Mit csinált ez alatt az időszak alatt Jézus?

Két hónap alatt összesen 4 gyógyulás: 10 leprás, epilepsziás, vízkóros, 18 éve görbe asszony meggyógyítása. Ez hangsúlyeltolódás! A hangsúly átkerült a tanításra. A korábban megszűrt hallgatóságot, akik elkötelezett tanítvánnyá váltak, elkezdte őket mélyebb tanításokba, látásokba bevezetni (Luk. ev. közepén található tanítások ezek: tékozló fiú, hamis sáfár, hamis bíró stb.)

A korszak lényege: mély látások, tanításokat isten csak már isten iránt, és munkásai iránt mélyebben elkötelezett tanítványokkal osztja meg.

A templomszentelés ünnepe újabb belső határvonal.

Máté 19,1-2. "És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elment Galileából, és ment Júdeának határaiba a Jordánon túl; és követte őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket."

Az új korszak felmenetel Pereából húsvétra Jézus kivégzésére. Jézus a templomszentelés után azonnal visszament Pereába. Az utolsó korszak tulajdonképpen a visszamenetel Jeruzsálembe. Eseményei az útvonallal függenek össze. Jerikón keresztül kellett átmennie:

lázár halálhírére indul el Jeruzsálembe előtte tanácsot adott, pásztorolt embereket. Mikor hallotta a hírt, két napot még Pereában maradt, de két nap múlva elindult Betániába. Jerikón át megtérítette Zákeust, majd a vak Bartimeust és társait. Betánia a következő állomás, ahol Lázár már 4 napos halott volt, akit feltámasztott, ez annyira megdöbbentette az ottani jeruzsálemi farizeusokat, hogy Jézusnak egy másik faluban kellett megszállnia. Néhány nap inkognitó után a Szentírás 6 nappal a kereszt előtt elkezd visszaszámolni.

6. nap: 2. megkenetés, Mária Lázár testvére megkente Jézus lábát, haját
5. nap. Szamárháton Jeruzsálembe, messiásként ünnepelték
4. nap: Megátkozta a fügefát, majd a városban másodszor kiűzi a kufárokat.
3. nap: fügefa kiszáradása, hit ajándéka tanítás
2-1 nap: utolsó idők példázata, özvegy két fillére.

Tanulság:
Lázár feltámasztása összefüggésbe van a felmenetel korszakkal. Felmenetel célja az, hogy előkészítse Jeruzsálem városát a messiás kivégzésére és a keresztre feszítés eseményére. Mindenki tudja meg hogy Jézust senki mással nem lehet azonosítani, csak a messiással, ha ennek ellenére keresztre feszítik, senkinek nincs mentsége. Ez a Jézus Dávid fia, a messiás, nem szadducceus. Nem zelóta stb. ez lázár feltámasztása körül lett nyilvánvalóvá. Lázár feltámasztása azért más,mert messiási csoda volt a 4 napos hulla miatt. A zsidó rabbik korábban megfigyeltek egy dolgot: ha valaki meghalt, megállt a szíve, volt, hogy visszatért az életbe. 3 napos hulla még tért vissza, de 4 napos már nem. Tanítás lett ebből, hogy aki egy 4 napos hullát visszahoz, az csak a messiás lehet. 3 napot lehet a szelleme egy embernek a teste körül, de 4 napot már nem!

Következtetés: senki sem vonhatja ki magát a felelősség alól, aki a keresztre feszítésnél ott volt. Addigra már mindenkinek nyilvánvalóan tudnia kellett, hogy Jézus nem más, mint a messiás. Nem volt azonosítható egy vallási csoporttal sem, pontosan ezért szállt szinte szájbarágós vitába szolgálata végén a Templom csarnokaiban minden vallás képviselőjével. A Szentírás ezt nagyon didaktikusan fel is jegyzi. Ezekkel a vitákkal tette Jézus nyilvánvalóvá, hogy egyetlen akkori csoporthoz sem tartozik, hanem Ő nem más, mint a Messiás maga. Például azért volt fontos, hogy mit válaszol arra, hogy fizetni kell-e adót vagy sem, mert ha azt mondta volna, hogy nem, a farizeusok egyből beazonosították volna:Te lázadó Zélóta vagy, amúgy is Galileából jöttél, és ott mindenki lázadó, nem fizetnek adót!

Ezért volt tehát fontos, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen Jézus valódi identitása. Jeruzsálembe való bevonulásakor ezt az extázist látjuk is: olajfaágakat, köntösöket terítettek az útra. Ez az óriási extázis Lázár feltámasztásából is adódott, mert egyértelművé vált, hogy Jézus kicsoda valójában. Ebben a felajzott, Lázár feltámasztásának hírétől zajos messiásváró jeruzsálemi közegbe érkezett meg Jézus, ahol azonban pár napot követően tanítványai is elhagyták. A messiás keresztre feszítése tehát kollektív felelősség, mindenkinek tudnia kellett, hogy kit akar megfeszíttetni!

Péter a Pünkösd utáni prédikációjában ezért utal arra, hogy Jézus Ő az, akit ti megfeszíttettetek, de ha megtértek, a nyomás és a felelősség lemegy az életetekről!

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 16., csütörtök

Németh Sándor - Az életed tényleg megmutatja, hogy keresztény vagy? 2.

Nagyon vigyázz a szívedre, és ne engedd, hogy leuralják a szolgálati ügyek, a magánéleti ügyek! Ezek a gondok tövisekként vannak jelen a szívedben, és olyan leszel, mint egy bokor, amely tele van tövisekkel, és meg fogod fojtani az Igét! Sokan nem is tudják befogadni az Igét, mert tele vannak egzisztenciális gondokkal, ezeken gondolkodnak, és nem tudják hittel párosítani az Igét. A gazdagok önteltek, magabiztosak, és nem tudják átadni a szívüket az Igének! Minden akkor működik csak az életünkben, ha átadjuk a szívünket a hit számára. Akkor történnek kudarcok és vereségek, ha egy területen az ember nem tudja befogadni az Igét és hitetlen. Megátalkodott kevélység miatt. Ha Isten látja, hogy a problémád megoldásának útjában ez áll, akkor bezárja az eget a fejed fölött, azt is elveszi, amid eddig volt, hogy a szíved összetörjön, és ezen a területen is jó termőtalaj legyen az Ige számára.

Gyakran az áldások elmaradása mögött megátalkodott kevélység van. Ez akadályozza meg, hogy átvegye a gyógyulást, az anyagi áldásokat. Olyan ideológiákat, gondolatokat hordoz magában az ember, vagy olyan életvezetése van, amelyből nem hajlandó megtérni. Elmaradnak az áldások, nem jönnek a bizonyságok, mint a megtérés után. Nem Isten akarata, hogy csak emberi szinten legyél, hanem azt akarja, hogy a jövőben is megmutassa a kegyelme gazdagságát rajtunk! Ha kevesebb van az életedben, mint eddig, akkor állj meg, és nézd meg, hogy nem változott-e az ég fölötted rézzé és nincs-e bezárva fölötted? Amikor látod, hogy nem mennek a dolgok úgy, ahogy kellene, a gyerekeid lázadoznak, nem járnak az Úrban, akkor állj meg! Csak feléjük szolgálj, ne csinálj mást! A vakáció nem ok arra, hogy ne foglalkozz velük! A szülők lemondanak a nevelésről, felelősségvállalásról! Nyáron is felelősséget kell vállalnod a szeretteidért! Még hatványozottabban kell figyelned az időbeosztásaikat! Hordozd az apai, anyai, férji, feleségi feladataidat! A fiatalok felszabadulnak a terhek alól, és nagyon nagy károkat okoznak másokban és magukban is. Légy bölcs, eszes, istenfélő ember! Ne tékozold el ezt az időt!

Még van lehetőség, hogy gyűjtsük az Úr kegyelmét, áldását, és készüljünk a visszajövetelére. Tegyünk nagy hangsúlyt arra, hogy minél több ember ismerje fel az Urat, és megtalálják az ajtót! Nagyon sok ember nem találja az utat. Amikor hirtelen meghal valaki, akkor lelkiismeret furdalás támad bennünk, hogy mennyire jó lett volna bizonyságot tenni neki és az Úrhoz vezetni. Mi tudjuk a bűnbocsánatot az emberek számára feltárni, hogy tudjanak választani. Isten azért árasztja ki a kenetet, hogy ajtók legyünk, rések, hogy a nagy rést felismerjék az emberek. Nem azért, hogy szórakozzunk! Mehetnek a Megváltóhoz, a kegyelem királyi székéhez. A bűn egy lelki, szellemi bénultságot hoz létre. Nem tud élni az ember Istennel, hanem egy elnyomott világban él.

Hívd segítségül Jézust, térj meg a vétkeidből, bűneidből és élj vele valóságos életet! Ne rontsd a levegőt a gyülekezetben a bűnös életeddel! Sok ember kint járkál, beszélget a folyosón. Ezek elzárják az utat azoktól, akik meg akarják ismerni a tényleges munkáját az Úrnak.

Lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni! Minden korban megvan arra a lehetőség, hogy Jézusba meneküljünk, aki megnyitotta az utat a szentek szentjébe. A megváltás előtt nem volt ilyen. A változást Ő hozta létre! Áttörte a falat a Szentek Szentje előtt! Kinyitotta az utat!

Amikor a látható dolgok a hit igazságaival szembe mennek, akkor nagyon fontos a reménységedet, amely az út nyitásán alapul, hogy te is bemész oda majd! Ez a kereszténység! Ne engedd, hogy a rést betömjék a tradíciók, a meddő cselekedetek! Nagyon erős az antikrisztus szelleme, amely elhiteti az emberekkel, hogy soha nem lesznek áldottak, sikeresek. Pedig nagyon könnyű mindez, ha hittel párosítva fogadod el a prédikált Igét! Jézus sugározza magából a gyógyulást, a bűnbocsánatot. A megdicsőülése után nem veszítette el ezeket a képességeit! Nem akadályozza meg a tér, az anyag, a tehetetlen tömeg, amelyben az élet van. A vallás teszi bonyolulttá Jézus megnyilvánulásait. Az írástudók is okoskodtak, hogyan lehet megigazulni, bűnbocsánatot szerezni. De Jézus teljesen egyszerűvé tett az Ő elérhetőségét! Rajtad múlik, hogy hiszel-e? A másik dolog a nyelved és a beszéded!

Az emmauszi tanítványok tényszerűen beszéltek Jézusról. Nekünk is így kell tennünk! Vallásos emberekkel veszélyes beszélgetni, mert nem tényekről beszélnek, hanem ilyen felajzott állapotban beszélnek Istenről. Ezek ostoba, buta, démonikus dolgok. Sokan meg vannak ezzel kötözve. Ha a hited nem a ténseken áll, akkor dobd el azt a hitet! A Biblia tényeken áll! Nem arról kell beszélni, hogy te mit gondolsz! Nem költészet a hit, hanem a tényekre adott válasz! Befogadod a bibliai tényeket, amelyek élni fognak benned, mert Isten szelleme van bennük, és hatni fognak az életedre. A tényeket föl kell idézni magunkban a Biblia olvasásával! Tényekről kell beszélni! 2x2=4. Az okoskodó ember az hitetlen ember, mert azt hiszi, hogy hozzá kell tenni valamit a tényhez, hogy az éljen. De a mag az él, ha jó földbe kerül. Semmit nem kell okoskodni! Ezt a Róma levél 1. része is leírja.

Ha az objektív tényt mondod, akkor megjelenik Jézus és közli magát! Ahhoz, hogy Jézusról tényszerűen beszéljél, állandóan olvasnod kell a Bibliát, ki kell mosnod az agyadat! Lehet démonikus, testi és szent is a fantáziánk Istenről. Más az ismerete Istennek és más a róla való fantáziálás. Ha az Ige hatja át a szellemünket, lelkünket, gondolkodásunkat, akkor felszabadul a képzeletünk, és állandóan oda tudunk menni Jézus jelenlétébe! Fogadd el tényként a Bibliát! Ne úgy olvasd, mint egy regényt, hanem mint tényt! Így lesz a lelked egészséges és a képességeid is! Nem fog el a pánik, a rémület a krízishelyzetekben! Fontos, hogy erős legyen benned az igazság ismerete! Nem az okoskodás. Áradni fog rád a kegyelem, könnyen lemennek rólad a terhek. Soha nem fogjuk elveszíteni a reménységünket, hanem csak a reménytelenségünket! Isten megszégyeníti az elménkben a pesszimizmust! Át kell állítani a gondolkodásunkat az optimizmusra! Elég a vallásos emberekből, mert sok kárt tudnak okozni. A világ legnagyobb problémáit is ezek okozzák és tartják fent.

Ha becsukod a szemed, vársz néhány percet és csak a látható világ jut eszedbe, akkor a hited valahol a spájzban van. Amikor nem szólsz Istenhez, hanem csak vagy a jelenlétében, akkor az érzékszerveid elcsitulnak, lenyugszanak. A szíved, lelked be van ültetve Isten országába. 2 énünk van. Az egyik be van ültetve Isten jelenlétébe, a másik pedig itt van a földön.

Akiknek erős a belső emberük, azoknak nem gond Isten jelenléte.

Ha valaki beteg, és megteszi ezt a próbát, hogy levonja a figyelmét arról és átadja magát Istennek, és az tör fel belőle, hogy ki fog jönni ebből, meg fog gyógyulni, akkor látszik, hogy van hite. De ha nem a gyógyulásba vetett meggyőződés jön fel benne, akkor helyre kell állítani a hitét! Minden szívnek ellenőriznie kell, hogy hitben van-e? Az ember észre sem veszi, hogy kiszárad a szíve, mert annyi mindent intéz, csinál. Ha megkeményedik az ember szíve, akkor elhal a pusztában, és nem fog bejutni Isten jelenlétébe, pedig megvan erre a joga! Élj ezzel a jogoddal! Kiálts Istenhez, és kérd a jogaidat! Isten meg akar gyógyítani, meg akarja bocsátani a bűneidet! A hitnek ez állandóan a tárgya! Ezekben a tényekben kel megtartani a szívünket! Így leszünk áldások, és így fognak körülvenni bennünket a bizonyságok. A vallásos emberekre ez nem igaz.

Isten mindenkit arra akar használni, hogy az élete bizonyság legyen Róla!

2010. 06. 30.