2019. augusztus 9., péntek

Egy kis szünet következik, 08.21-én folytatjuk.

Ruff Tibor - Vallásosság ellen

"Ha valaki azért megy vissza a világba, mert a vallással nagyon erős dózisban találkozik, pont olyan helyre, olyan emberhez, vagy olyan közösségbe, vagy olyan ember mellé keveredik a gyülekezetben, akiben az átlagosnál nagyobb sűrűségben van a vallás jelen, és ez az ember dilemmába kerül emiatt: „- Ha ezzel az emberrel (ebben a közösségben) közelségbe maradok, akkor el fogom veszteni azt a maradék józan eszemet is, ami bűnös világi emberként még megmaradt!” Az ilyen ember végül úgy dönt, hogy visszamegy a világba.
A nagyon nagy helyzet, ha az ő ügyét konkrétan közelről megvizsgáljuk, hogy:
- Egészen pontosan milyen élmények érték őt?
- Egészen pontosan ki mit mondott? ..És Ő arra mit mondott?..és az mit mondott?...

Bírói felelősségtudattal mondjunk ítéletet. Ha valaki visszamegy a világba, vagy aki ki sem jön a világból, akkor vizsgáljuk ki az ő ügyét – mert úgy illik – becsülettel! Ha becsülettel kivizsgáljuk, és megnézzük, hogy ki mit mondott, és kinek és milyen szavak és tettek vették ezt az embert körül, akkor általában, megtaláljuk a vallásinjekciót, amit kisebb nagyobb dózisban beadtak neki, ami annyira csípős és elviselhetetlen állapotot hozott számára létre, hogy azt mondta: „Ezt én nem bírom ki! Mondhatja akárki, hogy ez mekkora igazság!

Itt is az van, hogy az agyas embereknek, azoknak el lehet magyarázni, hogy valami, ami nagyon rossz az jó. A nem agyas embereknek, ezt nem lehet elmagyarázni. A nem agyas emberek, amikor nagyon rossz nekik valami, az nekik nagyon rossz, ők nem hazudják maguknak azt, senki kedvéért, hogy ez jó, hanem ők azt mondják, hogy: "Ez nagyon rossz!"

Mélyen elgondolkoztam, hogy az ember megtér a világi bűneiből, és utána bármilyen egyházi közösséghez csatlakozik, a vallással közösségbe kerül, még akkor is, ha az a világ legjobb gyülekezete, mert mindenhol vannak ilyen tényezők. Nem vagyok abban biztos, hogy egy
kábítószer elvonásnak a tartós depressziója és kilátástalansága és sötétsége sokkal rosszabb, mint mondjuk valakinek az ilyen típusú sérülése, amit a gyülekezetben szenved el – annak a depressziója, csüggedése, vagy kilátástalansága. Az élet annyira egyszerű, ha az ember rosszul érzi magát, akkor rosszul érzi magát. Ha meg jól érzi magát, akkor jól érzi magát. Vissza kell mennünk az alapokhoz. Egy csecsemő egy kis gyermek is úgy működik, ha rosszul érzi magát, akkor rosszul érzi magát, nem próbálja azt mondani magának, és nem fog úgy viselkedni, mintha jól érezné magát. és amikor jól érzi magát, akkor jól érzi magát, és nem próbálja magának beadni, és úgy viselkedni, mintha ő most nem jól érezné magát.

A vallás egyik sajátossága az is: pl. Ha szeretnénk, hogy valaki jobb ember legyen, mint amilyen és jelen pillanatban ezt nem tudjuk elérni szép szóval akkor az egyházban, van ilyen szokás, hogy akkor befenyítjük az elkárhozással, azonban ez nem mindig az Úrtól van. Nem mindig – amikor megfenyegetnek valakit a pokollal, elkárhozással – a Szent Lélek szava, lehet, hogy Isten a fejét fogja, hogy minek kell ezzel már megint előjönni! Nem értitek, hogy emiatt sok roncs van már közöttetek, a bűntudattól, a kárhoztatástól már ilyen kiherélt keze-lába megcsonkított roncsként éli az életét lelkileg, mert annyiszor befenyítették, és ő be is fogadta, holott valójában csak arról volt szó, hogy egy ember szerette volna, hogy ő jobb emberré váljon,

Jézus soha nem mond irreális dolgokat. A vallás, irreális dolgokat mond, és az a veszélyes benne, ha mi belekerülünk akár ilyen karizmatikus típusú vallásosságba – mert bele tudunk kerülni – rengeteg dolgot, ami nem is biblikus, hanem ami igazából, csak ilyen egyházi szokás, vagy
közösségi norma, - közösség által kitermelt belső szabályszerűség, ha ezeket Isteni tekintéllyel vesszük a szemünk elé, vagyis nem különböztetik meg a Bibliát az Isten Igéjét, a Bibliára hivatkozó, de valójában attól már elszakadt, vagy nem rhema-szerű, nem eleven, nem Szent Lélek kenete alatt levő szokásjogoktól, és szokásoktól, hanem a kettő „összecsöpög” bennük. A farizeizmusnak az a lényege, hogy az emberi tanítások és hagyományok egy szinten vannak az írott Igével. Nem baj, hogy vannak emberi rendelkezések, mert minden közösségben, minden közösség kitermel belső szokásjogokat, normákat és ez nem baj, mert a közösség működéséhez szükséges. A baj nem ez, hanem az amikor ezek az isteni tekintély rangjára vannak emelve.

2019. augusztus 8., csütörtök

Ruff Tibor - Vitatkozás, érvelés 2.

A rossz vitákat időben fel kell ismerni, el kell kerülni, ki kell térni, vissza kell térni az evangélium lényegéhez.

IKor 1:17-25. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. 18Mert a keresztrõl való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. 20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? 21Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívõket. 22Mert egyfelõl a zsidók jelt kívánnak, másfelõl a görögök bölcseséget keresnek. 23Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; 24Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét. 25Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erõtelensége erõsebb az embereknél.

IKor 2:1-6. Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. 2Mert nem végeztem, hogy egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettrõl. 3És én erõtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. 4És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitetõ beszédiben állott, hanem léleknek és erõnek megmutatásában: 5Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék. 6Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendõ fejedelmeinek bölcseségét;

A hitedet mutasd meg, a kivezető utat, olyan erőt, amivel mellé állsz, nem elpusztítására tör. Nem kell az embernek felsőbbrendűnek érezni magát azért, mert hite van. Az öntudatodnak jól eshet, hogy Isten embere vagy, de nem ezért küldött Isten. Egy ember vagy, akinek az a dolga, hogy embertársát úgy szeresse, mint önmagát - ettől függ az egész törvény és a próféták -. Az embereket nem lehet becsapni, megérzik milyen szívből beszélsz velük.

Nem számít, hogy valaki helyesen vagy nyelvtani hibákkal beszél.

Wigglesworth vízvezetékszerelő volt, aki azért tanult meg olvasni, hogy a Bibliát tudja olvasni. Egyszer elvittek hozzá egy professzort. Először teológusok beszéltek, utána jött ő. A professzornak az tetszett, ahogyan Wigglesworth beszélt.

Nem saját magadtól lettél az, aki vagy – kegyelemből kaptál mindent, azért, hogy a többi embert is behozd ide. Ugyanazon a szinten vagy, ahol a másik ember, csak az a különbség, hogy megismerted már Isten kegyelmét, amit nem érdemeltél meg, ő pedig még nem, amit ő sem érdemel meg.

A szeretet törvényéről szól az egész Biblia – erről szól az evangelizálás is. Ha nincs benned szeretet, akármilyen szinten lehetsz kiképezve, nem fogja érdekelni az embereket.

Evangélium lényege: IKor 15:1-4. Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, 2A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémû beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívõkké. 3Mert azt adtam elõtökbe fõképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; 4És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;

Jó vitákra példák:

Kol 4:3-6. Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg elõttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok; 4Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.

Csak akkor tudod szólni Krisztus titkát, ha Isten kinyitja neked az Ige ajtaját, azaz Szentlélek bemegy a beszédedbe. Ez nem megy automatikusan, imádkozni kell érte, hogy működjön. Pál is kéri a keresztényeket, hogy imádkozzanak érte, hogy amikor kinyitja a száját, jöjjön kijelentés. Ha azt hiszed, hogy tudod mi van egy emberben, akkor óriási tévedésben és kevélységben vagy. Ha azt hiszed, hogy le tudod olvasni az arcáról, hogy miben van, akkor is tévedsz. Sokszor nem ül ki arcára, hogy mi van a szívében – a szívek vizsgálója az Úr!

Soha ne gondold, hogy tudod mi van egy ember szívében. Ami kiül az arcára, azok lelki dolgok. A szellemét egyedül Isten látja. Nem abból kell kiindulni, amit látsz.

Nem a szemeinek látása szerint ítél és nem a füleinek hallása alapján bíráskodik – Jézusról ezt mondja az Ige. Arra figyelt, hogy mit mond neki az Atya arról az emberről. Isten ismeri a szívek mélyét és elmondja, hogy mit kell mondani. Ha figyelsz Szentlélekre, döbbenetes dolgokat tapasztalhatsz. Át kell adni szívedet és szádnak Szentléleknek és hagyni, hogy szóljon általad. Van természetes beszéd is, ami hasznos, de legfontosabb, hogy a kijelentés működjön. Ha működik, akkor sem kell elszállni tőle, mert abban a pillanatban alkalmatlanná válsz a szolgálatra.

5Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. 6A ti beszédetek mindenkor kellemetes [legyen,] sóval fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.

Bölcsen: megfontoltan
Áron is megváltván: akár meghívni valakit, hogy akkor bizonyságot tehess

Kinek-kinek megfelelnetek: amit valakinek már mondtál, nem biztos, hogy jó lesz legközelebb is. Minden ember teljesen egyedi. Minden ember egy világ, az átlagos világi bűnös embernek a legnagyobb tisztelet jár ki. Az, hogy valaki bűnös, nem csökkenti az iránta való tisztelet mértékét. Te is méltó voltál a tiszteletre, annyira, hogy Isten az egyszülött Fiát adta érted, amikor még bűnös voltál.

Isten továbbra is ezzel a szeretettel szereti az emberiséget, az hogy te már nem vagy bűnös, azért jó, mert tudsz feléjük szolgálni. Jézus 99 igazat is otthagy egyetlen elveszettért, hogy meg tudja menteni. Amíg tart a kegyelem ideje, addig szolgáljuk ezt az ügyet és nem az urai vagyunk. Az Úr tudja, hogy mikor kell visszajönnie ítéletre, amíg nem teszi meg, addig a kegyelem szolgái vagyunk.

1Pt 3:15.Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tõletek a bennetek levõ reménységrõl, szelídséggel és félelemmel:

Milyen szellemből és milyen stílusban vitatkozzatok?
Szelídséggel és félelemmel: alázattal. Jobb állapotban vagy, akkor se érezd magad felette állónak magadat. Sokszor ha valaki elkezdi az Urat szolgálni, ez visszaüt az énjére és nem tudja jól szolgálni, főleg, ha valaki sérült, elvetettség van benne…

Pál: törvény alatt lévőknek törvény alatt lévő lettem… mindeneknek minden lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.

2007.

2019. augusztus 7., szerda

Ruff Tibor - Vitatkozás, érvelés 1.

Van jó és rossz.

Jó vitatkozás:

ApCsel 17:2-3. Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból, 3Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, a kit én hirdetek néktek. 4És némelyek azok közül hivének és csatlakozának

ApCsel 17:16-18. Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala õ benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. 17Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélõ emberekkel, és a piaczon mindennap azokkal, a kiket elõtalált. 18Némelyek pedig az epikureus és stoikus filozófusok közül összeakadtak õ vele. És némelyek mondának: Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg: Idegen istenségek hirdetõjének látszik. Mivelhogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik.

Imával, böjtöléssel, szellemi harccal megalapozta, de utána el kell kezdeni beszélni. Akár bizonyságtevés közben is lehet magadban megkötözni a gonosz szellemet, amíg a másik beszél, aztán hittel válaszolni neki, hogy Szentlélek ezt csinálja.

ApCsel 18:4. Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyõzni.

Ez már az, amikor ellene megyünk a magaslatoknak és elfoglaljuk őket.

Rossz vita:
Titus 3:9. A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekrõl való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felõl való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.

Balgatag vitatkozás az, ami nem odavaló, ami lényegtelen. Sokszor az viszi el ilyen irányba, akinek bizonyságot teszel. Ilyenkor ne menj bele!

Civakodás: nem szabad indulatoskodásba belemenni, provokációknak felülni!

Törvény felől való harcok: (párizsi evés) Erkölcsi élet részletkérdései. Ilyen az a vita is, amely arról a pápuáról szól, aki a dzsungelben él és nem hallotta az evangéliumot és akkor majd elkárhozik. Ő egyébként nincs is, csak az illető fejében létezik.

Figyelj arra, hogy a Bibliával esetleg hiába érvelsz, mert a másik félnek a Biblia nem jelent semmit, Jézus az, Aki megérintett bennünket. Felfogtuk, hogy mekkora szeretet van ebben az emberben, Aki meghalt értem – ekkor talán ad egy esélyt annak, hogy talán mégis feltámadt. Ha valaki hitre jut Szent Lélek által, hogy Jézus a Messiás, elkezdi olvasni a Bibliát, ekkor olvassa, hogy Jézus azt mondja, hogy a Biblia igaz, ekkor kezd el hinni a Bibliában. Nekik csak azt kell tudnia, hogy Jézus meghalt érte és feltámadt.

Isten egyfolytában küldte szolgáit, hogy üzenjen az embereknek, de mindenből okoskodás lett. Ekkor küldte el Fiát és megölte, halálra adta. Ez egy „sokkterápia”. Isten szemében az emberiség azon része, amely tévelyeg, elmebeteg. Isten halálra adta Fiát, hogy az emberek megálljanak, kettérepedjen világnézetük és kilássanak mögüle. A valóság az, hogy bűn van az életükben, meg kell térniük…

Pál – mindig a megfeszített Jézusról fog beszélni. Ide kell visszaterelni a dolgot.

Jn 4:16-24. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jõjj ide! 17Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; 18Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. 19Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. 20A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell. 21Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljõ az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 22Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. 23De eljõ az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az õ imádóiul. 24Az Isten lélek: és a kik õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

A szamaritánus asszony rögtön „bedobott” egy vallásos kérdést. Ha ilyen dolgokról beszélsz az ördög rögtön be fog dobni egy ilyen kérdést, és eltereli a szót arról, hogy bűn van, meg kell térni…
Jézus azt válaszolta, hogy … az Atya igazi imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják. à Két mondattal visszavitte a beszélgetést a helyes irányba.

Lényeg: Jézus halála, feltámadása, bűnbocsánat à evangélium. Ha megnyílnak erre az emberek és tényleg jó kérdéseik vannak, ekkor kell elkezdeni vetekedni, vitatkozni. Ezeken az embereken látszik is, hogy nyitottak.

2Tim 2:23-26. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. 24Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25A ki szelíden fenyíti az ellenszegülõket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, 26És felocsudnának az ördög tõrébõl, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára.

Minden arról szól, hogy az Isten szereti az embereket és szeretné őket megmenteni. Nem az a cél, hogy felmagasztosulj, mint Isten embere és mivel az illető nem fogadta el az Isten beszédét, megfenyegesd! Nem elveszteni akarja az emberek lelkét, hanem megtartani!!

Ha butaságot mond is, mindig legyél nyájas. Meg lehet mondani, ha téved, de szelíden.

Paraklétosz (Szentlélek) jelentése – mellette áll. Attól, hogy keresztény vagy, nem a világiak ellen vagy, csak a világ ellen! A világ – szellemi lények – ellen vagyunk, de a világiak mellé állunk.

2007.

Bibliaiskola - Jézus Krisztus emberi természete 2.

2. A megtestesülés célja

Előzmény: a bűnbeesés. Az ember átjátszotta a sátánnak a föld fölötti hatalmat. Az emberi faj képviselőjének kellett váltságot szolgáltatnia: vérrokon. Erre egy ember sem volt alkalmas, ezért szükség volt a Messiásra, hogy visszavásárolja a földet és a világmindenséget az Isten és az ember közös használatára.

Ezt a feladatot Isten Fia isteni mivoltában nem végezhette el, mert nem tudott képviselni bennünket, nem volt nyilvánvaló a rokonsága velünk. Vér kellett neki, hogy vérrokonként meg tudjon halni és váltságot szerezni.

Azonosulás, képviseletében felszólalt értünk a sátán ellen.

3 Mózes 25,25; 47-49. "Ha elszegényedik a te atyádfia, és elad valamit az õ birtokából, akkor álljon elõ az õ rokona, a ki közel van õ hozzá, és váltsa ki, a mit eladott az õ atyjafia.
És ha a jövevény vagy zsellér vagyonra tesz szert melletted, a te atyádfia pedig elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted lévõ jövevénynek, zsellérnek, vagy jövevény nemzetségébõl való sarjadéknak: Mindamellett is, hogy eladta magát, megváltható legyen; akárki megválthassa azt az õ atyjafiai közül. Vagy nagybátyja, vagy nagybátyjának fia váltsa meg azt, vagy az õ nemzetségébõl való vérrokona váltsa meg azt, vagy, ha módja van hozzá, maga váltsa meg õmagát."

Vérrokonról szóló tanítás. Ez az előkép. Ez Jézus Krisztus megtestesülésének előképe.

Jézus Krisztus megtestesülésének célja az emberek kiváltása a sátán hatalma alól:
- föld
- emberek élete.

Ehhez a kiváltáshoz igazolnia kellett a rokonságot. Ezt pedig csak testtel és vérrel tudja bebizonyítani.

A vérrokonnak négy fő követelménye volt:

Zsidó 2,5-16. "Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendõ világot, a melyrõl szólunk. Sõt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel õ róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted õt rövid idõre az angyaloknál, dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt és úrrá tetted kezeid munkáin, Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés idõre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsõséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelmébõl mindenkiért megízlelje a halált. Mert illendõ vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsõségre, az õ idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelõ és a megszenteltek egytõl valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli õket atyjafiainak hívni, Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked. És ismét: Én õ benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott. Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel."

Az ördög hatalma leginkább a halálon keresztül valósul meg, ez a legnagyobb mutatója egy ember életében. Jézus Krisztusnak ezért kellett megtestesülnie, hogy meg tudjon halni, majd ki tudjon jönni, hogy megmutassa, nincs fölötte hatalma az ördögnek és a halálnak. Ezzel csapást mért rájuk és kiszabadította az embereket a halál uralma alól.

A megtestesülés célja a vér és a test, hogy Jézus Krisztus meg tudjon halni, és hogy megmutassa, nincs felette hatalma a halálnak és a sátánnak, és felszabadítsa az embereket ez alól.

A megtestesülés célja MEGVÁLTÁS.

Zsidó 9,11-15; 22. "Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendõ javaknak fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, És nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljatok az élõ Istennek. És ezért új szövetségnek a közbenjárója õ, hogy meghalván az elsõ szövetségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bûnbocsánat."

Az Ószövetségi rendtartás szellemi igazságokat tartalmaz. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Azért kellett vér Krisztusnak, hogy a bűntől is meg tudjon bennünket szabadítani. A Mennyből nem tudott volna távszabadítással megszabadítani, mivel nem volt vér, nem volt jogszerű.

Zsidó 8,3. "Mert minden fõpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, a miért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, a mit áldozatul vigyen."

Jézus, mint Főpap. Itt már nem a megváltás, hanem az engesztelés a cél.
Megváltás: sátán uralma alól ment ki.
Engesztelés: Isten haragját fordítja el. A vér egyfelől a sátántól megvált, megszabadít, másfelől Isten irányában engesztelést végez.

Zsidó 10,5-7. "Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem, Égõ és bûnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat."

Áldozat bemutatása: Isten kiengesztelése.

A megtestesülés négy fő célja: (Vérrokon négy kötelezettsége)
1. Megváltás, kiváltás 
    - sátán uralma alól
    - bűn
    - halál
2.Engesztelés.
    - Isten haragja felé
Róma 1,18. "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják."
János 3,36. "A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
3.Magot támasszon. 
Ruth 3,9-12; 4,1; 4-6; 14. "És monda: Kicsoda vagy te? És az monda: Én Ruth vagyok, a te szolgálód; terjeszszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És õ monda: Az Úrnak áldotta vagy te, édes leányom! Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsõvel: hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, a mit mondasz, megteszek néked; mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy. És most: bizony igaz, hogy közel rokon vagyok: de van nálamnál még közelebbi rokon is.
Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És ímé arra ment az a legközelebbi rokon, a kirõl Boáz beszélt vala, és monda néki: Jer csak, ülj ide atyafi. És az oda ment és leüle.
Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom, mondván: Vedd meg az itt ülõk elõtt és az én népemnek vénei elõtt. Ha megváltod: váltsd meg; és ha nem váltod meg: jelentsd ki elõttem, hogy tudjam; mert rajtad kívül nincs, a ki megváltaná, és én vagyok utánad. És az monda: Én megváltom. És monda Boáz: A mely napon megveszed a szántóföldet Naómi kezébõl, akkor a Moábita Ruthtól, a megholtnak feleségétõl veszed meg, hogy nevet támaszsz a megholtnak, az õ örökségében. A legközelebbi rokon pedig monda: Nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét; váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg.
És mondák az asszonyok Naóminak: Áldott az Úr, a ki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj; emlegessék az õ nevét Izráelben!" 

A mag támasztása az újjászületés előképe. Emlegetni kell imában az Úr Jézus nevét hálával (Ruth 4,14).
4.Vérbosszú
Nem szándékos gyilkosság esetén a vétlen gyilkost joga volt megölni, kivéve, ha az menedékvárosba menekült.
4 Mózes 35.

Jelenések könyve elején a pecsétek elrejtett szerződések. Ezek a föld visszavásárlásával kapcsolatosak. A tekercs a föld birtoklevele. A Messiás vérbosszuló rokonként visszaveszi a földet és bosszút áll a sátánon. Itt tehát a föld és a világmindenség visszavásárlása történik.

Jelenések 11,15-18. "A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lõnek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az õ Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik. És a huszonnégy Vén, a ki az Isten elõtt ül az õ királyiszékeiben, esék az õ orczájára és imádá az Istent, Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és a ki eljövendõ vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják."

Jézus Krisztus megváltásának munkája:
- bűn
- halál
- óember
- betegség
- átok
- szegénység

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Frank Hammond történetei 6.

JÉZUS VÉRÉTŐL BEPÁNIKOLNAK A DÉMONOK!

Floridában egy szabadítással kapcsolatos konferenciát vezettünk, amikor újra megtapasztalhattam a „vér erejét”. Az imaszolgálat lezárásaként Ida Mae-vel közösen akartunk a résztvevőkkel imádkozni Jézus vérével kapcsolatosan. Azzal kezdtem az üzenetemet, hogy arra tanítottam a résztvevőket, hogy használják Jézus vérét fegyverként; mondják el a démonoknak, mit cselekszik Jézus vére: megszabadít, megigazít, megszentel, megtisztít és bűnbocsánatot szerez.

Ekkor egy hölgy az ötödik sorban felállt, rám mutatott, és így kiáltott:

- Frank Hammond, maga csak fogja be a száját.

Zavart kifejezéssel az arcán leült. Amikor folytattam a tanítást, ismét felállt és rám kiáltott:

- Frank Hammond, már megmondtam, hogy fogja be a száját!

Miután rájöttem, hogy egy démonnal van dolgom, aki a hölgyön keresztül beszél, Jézus nevében megkötöztem, és azt parancsoltam, hogy maradjon csöndben mindaddig, amíg be nem fejezem a tanítást. Mire a szolgálat véget ért, a démon eltávozott.

Néhány évvel később levelet kaptunk a hölgytől, aki úgy azonosította magát, hogy ő volt az, aki felfordulást okozott a konferencián (valójában a démon, nem pedig a hölgy kiáltott). Azt mondta, hogy a démon gyűlölte az együtt imádkozást és a Jézus véréről szóló tanítást.

A VUDU-ÁTOK MEGTÖRÉSE GYÓGYULÁST HOZ

Az arizonai Phoenix gyülekezete meghívott, hogy szolgáljunk náluk, és az előcsarnokban árusítsunk is. Éppen a könyvekkel és kazettákkal megpakolt dobozokat cipeltem be az épületbe, amikor egy mankós férfi megállított a járdán. Azt szerette volna tudni, hol találja Frank Hammond pásztort.

- Én vagyok Frank – válaszoltam.

A férfi elmondta, hogy a lakókocsijában üldögélt és a rádiót hallgatta, amikor a rádió beszámolt a szabadító szolgálatról.

- Az Úr azt mondta nekem, ha részt veszek a mai alkalmon, és Frank Hammond imádkozik értem, akkor meggyógyulok.

Úgy mutatkozott be, hogy ő egy misszionárius – evangélista, és egy olyan irányzathoz tartozik, amelyik nem fogadja el, hogy a keresztényeknek lehetnek démonai.

- Egyébként én is meg vagyok erről győződve, de az Úr mondta, hogy jöjjek, hát eljöttem – tette hozzá.

Behívtam hát őt, és bementünk a pásztor dolgozószobájába, hogy ott imádkozzak érte. Elmesélte, miért jár mankóval. Leesett a létráról a betonozott autóbeállóban, és eltört a bokacsontja. Hosszadalmas orvosi kezelés áll mögötte, hat hete van gipszben, és nagy fájdalmai vannak még mindig. Az orvosok teljesen tehetetlenek. Mielőtt a létra-balesete volt, volt egy repülő-balesete egy magángéppel, és még számtalan egyéb baleset történt vele. Nagyon el volt keseredve, mert már nem tudta a misszionárius munkáját végezni.

A Szent Szellem azt sugallta nekem, hogy ez az ember átok alatt van, és megkérdeztem tőle, foglalkozott-e valaha okkultizmussal. Elmesélte, hogy szolgálati úton volt Haitin, és elhatározta, hogy részt vesz egy vudu-szertartáson, hogy lássa, hogyan is történik, sőt, még fotókat is készített. Lefotózott egy vudu-varászlót, amint megölt egy kakast, és ez a férfi, aki a démonok hatása alatt volt, majdnem megevett egy vastag vizespoharat. A pohár maradványát pedig a misszionáriusnak adta emlékül. Ezt követően minden gyülekezetben megmutatta a fotókat és a pohár maradványát, amerre csak szolgált.

- Ön átok alatt van – mondtam neki. – Ezek a balesetek azért történnek, mert részt vett a vudu-szertartáson.

Beleegyezett abba, hogy imádkozzunk bűnbocsánatért az Úrhoz, semmisítse meg a fotókat és a pohár maradványát, amint hazaérkezik. Amikor azt parancsoltam a vudu szellemeknek, hogy hagyják el a testét, öklendezni kezdett, amikor a démonok távoztak.

Hirtelen talpra ugrott, és ugrándozni kezdett:

- Meggyógyultam! – kiáltotta – Elmúlt a fájdalom!

Megkértem a testvért, hogy álljon ki velem az emelvényre azon az estén, és tegyen bizonyságot a gyülekezet előtt, és segítsen a szabadításban és gyógyításban. Mankó nélkül hagyta el az épületet, teljesen meggyógyult! Dicsőség Istennek!

Fordította: Berényi Irén

2019. augusztus 5., hétfő

Németh Sándor - A hazugság legyőzése

„Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi nincsen az igazságból, a mi hazugság.” (1Ján. 2, 21.)
Az Ige szerint a hazugság atyja maga az ördög. Ma a hazugság szelleme erőteljesen jelen van a világban, ezért Isten népének a hazugság szellemei ellen is fel kell venni a harcot. Mindig az igazsághoz való viszonyod mutatja meg, hogy a hazugság befolyása alatt vagy-e vagy sem. Akik nem tudják hallgatni az Igét, azokban a hazugság szelleme munkálkodik. Ezért a legfontosabb feladatunk őrizni a szívünket, hogy az jó talaj maradjon Isten Igéje számára.

Az Ige beszél a hazugságról, mint:
• láthatatlan személyről
• valótlan állításról
• szellemről
• magatartásról, gondolatról
• rendszerről (a Sátán birodalma a hazugság rendszere)
Például a gyógyulást is könnyebb átvenni, ha a hazugság manifesztációjaként viszonyulunk a betegséghez. Ezt tették a korai pünkösdiek is és tömegek gyógyultak meg.
(2Móz. 22, 2-11.) Isten a tízparancsolatban megtiltotta Izraelnek a vallásos hazugságokat. Önmagában a bibliai idézetek szólása nem jelenti feltétlenül az igazság szólását. Nem használhatjuk az Igét szubjektív érzelmeink, céljaink eszközeként. A Sátán is tudja idézni az Igét, ahogy azt a pusztában Jézus megkísértésekor is tette. A vallásos hazugság még rombolóbb tud lenni, mint egy hétköznapi hazugság, Izrael romlását is a vallási vezetők által rosszul értelmezett igék tetőzték be.
(János 16, 13.) Az ember pszichéje számára lehetetlen Isten igazságának a megismerése, ahhoz a Szentlélek vezetésére van szükség. Tartsd lágyan a szívedet az Úr előtt és őrizd meg a korrekciók elfogadására való képességet. Ha a Biblia olvasásakor kiüresíted a szívedet, nem fogod az indulataidat belemagyarázni az Igébe. Arra is oda kell figyelned, hogy a Bibliát idéző emberek milyen szellemből szólnak hozzád.
(1Kir. 22,19-23.) A hazugság szellemének tipikus megnyilvánulása a hamis jövőkép. Ebben a történetben is a hamis próféták fényes jövőről és győzelemről szóltak a két harcba készülő királynak, de a mennyei realitás egészen másképp festett. Az is előfordulhat, hogy egy közösség számára az Úr nagyszerű jövőt készített, de ez néhány személyre a közösségen belül nem vonatkozik addig, míg személyesen a bűneikből meg nem térnek. Amíg egy keresztény bűnökben, testi módon él, nem vonatkoznak rá Istennek az áldásról szóló ígéretei.
(Róma 8, 1.) Aki test szerint él, meghal. A bűnös, testi keresztényekre nem igaz az, hogy nincsen immár semmi kárhoztatása, csak azokra, akik Krisztus Jézusban vannak. Isten az, Aki a növekedést adja. Ha a keresztény életedben leállt a növekedés, annak mindig oka van. Ezt az okot pedig meg kell találni és korrigálni kell, hogy lehessen folytatni az Úrban való futást.
János apostolnál arról olvashatunk, hogy a szellemünk nagyobb a szívünknél és mindent tud. A Szentlélek nem azért jött, hogy esztétikai élményekben részesítsen minket, hanem harcba is akar vezetni a sötétség erőivel szemben, ezért Ő ellentétben áll a hazugság szellemével is.
(1János 2, 19-22. és 27.) A szívünkben lakik az Igazság Szelleme, ezért ha a kenetet erősíted a belsődben, ezzel erősíted magadat a hazugságok ellen. Ha a szellemed belső bizonyságára figyelsz, nem tudnak becsapni, még ha tízezer Igét mondanak sem. A szellemed ugyanis jelez a Szentlélekkel együtt, ha hazugságot hallasz. Mivel egy szellemmel itattattunk meg, a szellemed pozitívan jelez, ha egy másik keresztény a Szentlélek által szól. Az Ige mindig a bensődhöz szól, ezért ne a fejeddel hallgasd a prédikációt. Azért fontos szoros kapcsolatban lenni az Igével, hogy érzékeny legyél az Igazságra és felismerjed a hazugság szellemét.
(1Tim. 4, 1.) A hazugságra ugyanazt a szót használja a görög, mint a csalásra, hitetésre. Az utolsó időkben a hazugság szelleme egyre erősebb lesz, ezért légy óvatos az információkkal! Az elszakadást először az ismeret hozza létre, majd ezután jön a szellem is.
(2Thess. 2, 9-12.) Először Isten lehetőséget biztosít minden embernek, hogy hallja az igazságot és azt befogadja az üdvösségére (10. v.). A helyes úton való járáshoz az igazság szeretetének a megtartása a garancia. Minél több Ige van a szívedben, annál nagyobb munkát tud elvégezni a Szentlélek az életedben, annál több áldás jön rád. Akik viszont nem fogadják be és nem tartják meg az igazságot, azokra a tévelygés erejét bocsátja Isten és ez a hívőkre ugyanúgy vonatkozik.
A hazugság is hitet hoz létre, csak más a természete. A hazug hitet nem lehet megingatni pusztán tényekkel, mert az is a nem látott dolgokba vetett hit. Amikor kimondja valaki a hazugságot, megerősödik a hite abban és egyre inkább valósággá válik a számára. Ha Istenről, Jézus Krisztusról és a Szent Szellemről milliók sok esetben keresztények hazudnak, sokszor még a létüket is letagadva, akkor kik vagyunk mi, hogy ne állítsanak hazugságokat rólunk? Ezért ne rendülj meg akkor, ha hazugságokat hallasz magadról emberektől.
(2Kor. 11,1-4; 12-16. és 19-20.) A hazugság eltávolítja a keresztényeket a Krisztus iránt való engedelmességtől. Éva megkísértése egy ősminta arra, ahogyan az ördög megpróbál hazugságokat becsempészni a szívbe. Erre hazug gondolatok és érzések jöttek létre Évában, eltávolodott Isten beszédétől és kívánatos lett előtte az, amiről Isten azt mondta, hogy ne kívánd.
Ha próbákba és kísértésekbe jutsz, emlékezz meg róla, hogyan vetted az evangéliumot, Krisztus Jézust az Urat, mert azon a módon kell járnod tovább is Vele. Annál az evangéliumnál kell megmaradnod, amit először hirdettek a számodra, mert a másság elidegenedést hoz. Ha nem eredetit kaptál volna, akkor ma is a világban lennél még!
(2Kor. 10, 4-6.) Pál itt a hazugság elmebeli erősségeit sorolja fel. Először ápolnod kell az elmédet, le kell rontanod a magaslatokat és csak utána fogsz tudni engedelmeskedni Krisztusnak. Az igazság és a hazugság között egyre élesebb konfliktus fog kibontakozni és ebben csak egészséges lélekkel tudsz megállni.
(Jel. 22, 14-15.) Kívül maradnak Isten városából mindazok, akik szeretik és szólják a hazugságot, a kapu csak igazságszerető embereknek nyílik meg.
Ragaszkodj Isten Igéjéhez, amely megtart és megerősít. Az Igét hirdesd másoknak is és ne pletykákat és akkor az Ige legyőzi a hazugságokat!

Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete, valamikor régebben...