2017. július 27., csütörtök

Rod Parsley - A Kereszt 3.

Egy olyan nemzetben, ahol minden egyes templomtorony tetején kereszt volt és elsődleges szerepet játszott minden ház belső építészetében… most a kereszt kiment a divatból. A kereszt annyira ódivatú - mondják. Olyan bigott. Olyan… múlt századi. Gyülekezeteknek akiknek meg kell jelenniük nyilvánosság előtt, a kereszt magasra emelése szegényes marketing stratégia – rossz márkaépítés. Így a modern gyülekezeti házak/templomok megtervezői és pásztorai, akik a tervezőket felveszik, manapság a keresztet nem integrálják a tervükbe. Igen, a kereszt tűnik el városaink képéből és a gyülekezeti platformokról. De egy szélesebb, profánabb és aggasztóbb értelemben önkéntesen távolítjuk el a szívünkből és az értelmünkből. Csendben, folyamatosan, lopva – fanfárok és viták nélkül - eltüntettük a keresztet a tanításokból, a dicséretekből és a mindennapi életünkből. Ennek eredményeként tűnik el a kollektív keresztény tudatunkból is. Igen a kereszt hiányzik, de csak úgy, mint azokban a lengyel osztálytermekben a kereszt alakú árnyék űr ott marad.

A szó szoros értelmében szülésznők vagyunk egy kereszt nélküli újjászületett keresztény generációban. Aggodalomra ad ez okot? Igen egyértelműen és a következő oldalakon meg is fogod látni miért. És mielőtt befejeződik az utazásunk lesz egy személyes, friss és remélhetőleg életet megváltoztató találkozásod a kereszt lábánál. A begyűrűző keresztnélküliségünknek több oka van. Néhány esetben jószívű erőfeszítéseink, hogy megnyerjük a posztmodern amerikaikat Krisztusnak a kereszténység kereszt nélküli verzióját hozta létre. De ahogy John Stott brit teológus int bennünket a Krisztus Keresztje című könyvében: “Nincs kereszténység kereszt nélkül. Ha a kereszt nem a vallásunk központja, Krisztus vallása nem a mienk." Ez igaz. A kereszt középpontja a hiteles, életet adó evangélium meghatározója – az erő evangéliuma meggyógyítja nemcsak a bűn miatti beteg, összetört szívű egyént, de egész kultúrákat is helyreállít. 

Lehetséges, hogy az egyház gyengülő befolyása a sötét és egyre sötétebb kultúránkban egyenes arányban áll a kereszt eltávolításával az üzeneteink lényegéből? Ez egy olyan kultúra, amiben sokan boldogan magukévá teszik Jézust tanítását – a békés közhelyek és szép boldog-mondások hozóját,amelyben azt hirdeti, hogy szeresd ellenségeid, fordítsd oda a másik arcodat, és engedjétek hozzám a gyerekeket. Nem találnak semmi sértőt Jézusban - Gandhi is ezt tartotta Jézusról, amikor ezt mondta: “Kedvelem a Jézusod, de nem kedvelem a keresztényeket!” A kereszt középpontja egy hiteles, életet adó evangélium fémjelzése, amely olyan erővel bír, hogy képes nemcsak egyéneket meggyógyítani, hanem egész kultúrákat is. Az amerikaik néha szívesen látják Jézust prófétaként növekvő számú istenieknek és vallásos ikonjaik hosszú asztalánál, különösen akkor, amikor a prófétikus kijelentései bókolnak az előnyös színben feltüntetett rosszfiúknak, akkor is ha túlságosan jámborak, túlzottan kiváltságosak vagy éppen “zsidók”, akik mindenhol antiszemitának vannak feltüntetve. Viszont a legtöbb esetben 'Jézus a tanító' és 'Jézus a próféta' csodálói elszörnyedve és zavartan hőkölnek vissza Jézustól az Isten Bárányától. Jézust megölték a világ bűneiért. Leköpdösték, Fához szegezték. Saját vérében vonaglott. Kötekedő emberek gúnyolták, akik két nappal korábban még a szemébe sem mertek nézni.

A Kálvária színtere túlságosan csúnya. Túl sok szégyennel átitatott. A bűnök következménye, a bűn zsoldja és a kozmikus igazságszolgáltatás túlságosan aggasztó ahhoz, hogy sokáig gondolkozzon az ember rajta. A jelen kor szelleme mintha azt mondaná “A kereszt összetört Jézusát megtarthatod magadnak. Ha feltétlenül kell nekünk egy Jézus, inkább nemet mondunk rá és az aranyos vasárnapi iskola verziójú Jézust választjuk az ölében ülő gyerekekkel.“ Így egy generáció csendesen lecsúsztatja a keresztet teológiájának falán lévő feltűnő akasztójáról. Kellemesebb, kevésbé igényes képet találunk lógva a helyén. Manapság ha a keresztet megemlítik néhány gyülekezetben vagy templomban, gyakran csak óvatosan tálalják a kereszt jelentését és üzenetét, hogy kellemesebb legyen az üzenet a modern érzékenység számára. Így egy sor könyv igényli a kereszt “újratervezését“, “ újrafordítását” és “újragondolását”.

Fordította: Nagy Andrea

Németh Sándor - Jézabel szelleme 4.

Világméretű varázslás

A keresztények a világ minden pontján tapasztalják a kiéleződő konfliktusokat. Ez azt is előre jelzi, hogy a jövőben a keresztények számára is nagy jelentőségű események fognak történni. Mint az Írás mondja, vannak gonosz napok, melyek nagy feszültséget közvetítenek, és fontos, hogy a keresztények megtanuljanak minden nap felett uralkodni, és birtokba venni a nap minden óráját, percét, hogy az ne ellenük, hanem értük folyjon. A mostani világhelyzet ezért is számos pozitív lehetőséget, alternatívát hordoz a hívők számára, és ezzel mindazok élhetnek, akik szellemben élnek és járnak, követik Isten Igéjét. A thüateirai gyülekezetnek adott üzenetből is levonhatunk olyan tanulságokat, amelyek által sikeresen ellen tudunk állni a varázslás szellemének. Csak az ellenállás képes megállítani a varázslás szellemének invázióját, melynek célja, hogy az emberi élet minden dimenzióját elnyomása alá gyűrje. Ahol az emberek manipulálják egymást, ott a személyes és családi kapcsolatokban is nagy károkat tud előidézni Jézabel szelleme.

A varázslásról szóló üzenetet gyakran tudatosan vagy öntudatlanul félreértik, vagy rosszul alkalmazzák. A varázslás szellemének igaztalan beazonosítása, vonatkoztatása maga is a varázslás egy eszköze lehet. Nehéz a „mikrovilágban” felismerni e szellem pusztító erejét, ezért először a „makrovilágban” való működését kell megtanulnunk azonosítani. Ezért figyelmünket természetesen Jézus Krisztuson kell tartanunk, ugyanakkor oda kell figyelnünk egy olyan globalista világrendszer kialakulására is napjainkban, amelynek esszenciája a varázslás. A globalizmus nem bukott meg, csak megtorpant. Legfontosabb célkitűzését — amelyet a második zsoltár tartalmaz — nem adta fel: meg akarja szabadítani az emberiséget a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás „béklyóitól”. Továbbra is tömegeket részesítenek agymosásban változatos módszerekkel, nemzeteket, közösségeket igéznek meg, s ez által kiölik az emberek lelkéből az igazság szeretetét és annak keresése utáni vágyat. A varázslás egyik elsődleges célja, hogy az igazság szeretete helyett a hazugság szeretetét építse fel az emberek lelkében. Akik befogadják a hazugság szeretetét, azok ellenállnak az igazságnak, vagy elutasítják az igazságot: Jézus Krisztust, Isten Igéjét és a Szent Szellemet.

De a kereszténységre is hatással van a világ kultúrájában jelen lévő varázslás és antikrisztus szelleme. Ezek a hívők személyes életében, szolgálatában is akadályoztatásokat és hátráltatásokat okoznak, olyan problémákat hoznak létre, melyek kifárasztják őket, és elvonják energiájukat, idejüket, figyelmüket a mennyei elhívásuktól.

A thüateirai gyülekezet problémája ma globális jelenséggé vált a keresztény világban. A Jelenések könyve alapján ismerjük ennek végeredményét: az igaz és hamis egyház szétválasztásához vezet. Az igaz Egyházhoz tartozásunkat csak akkor tudjuk megtartani, ha az új kulturális forradalom agresszív nyomásának, elvárásainak, követelményeinek nem rendeljük alá magunkat, sőt megerősítjük a hitünket a Szentírás isteni tekintélyében.

A keresztény világ nemcsak háborúban áll, hanem egy vízválasztónál is, amelynél szétválik a jó és a rossz, az igazság és a hazugság, a szent és a gonosz. E kihívás tétje nem az, hogy ki győz, hiszen Jézus Krisztus visszavonhatatlanul diadalt aratott e világ és az azt elnyomásuk alatt tartó gonosz szellemi lények fölött. A kérdés az, hogy te és én ebből a harcból győztesen vagy vereséggel kerülünk-e ki.

Jézus Krisztus azért küldte el a Szent Szellemet, hogy elvezessen minden igazságra, és ebbe a győzelem is beletartozik. A Názáreti diadala az igazság. Ezért nevezzük életművét evangéliumnak: győzelmi hírnek. Úgy kell járnunk az Úrral, hogy a Szentlélek elvezessen bennünket e diadalból való részesülésre. Napjainkban Szentlélek-függő hívő - ként járj, mert Ő képes téged is elvezetni a győzelemre.

Forrás: Új Exodus Magazin, 2016. december

Mózes első könyve 11.

1. És volt az egész föld egy nyelvű és egyforma beszédű. 2. És történt, midőn elvonultak keletről, találtak egy völgyet Sineor országában és letelepedtek ott. 3. És mondta egyik a másiknak: Nosza! vessünk téglát és égessük azt égetett téglává; és lett számukra a tégla kő gyanánt és a gyanta volt számukra vakolat gyanánt. 4. És mondták: Nosza! építsünk magunknak várost és tornyot, csúcsa az eget érje, hogy szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. 5. És leszállott az Örökkévaló, hogy megnézze a várost és a tornyot, melyet építettek az ember fiai. 6. És mondta az Örökkévaló: Íme, egy nép és egy nyelve van mindnyájuknak s ez az, amit ők tenni kezdtek és most nem lesz megvonható tőlük semmi, amit tenni szándékoznak. 7.Nosza! szálljunk le és zavarjuk el legott nyelvüket, hogy ne értse meg egyik a másik nyelvét. 8. És elszórta őket onnan az Örökkévaló az egész föld színére és abbahagyták a város építését. 9.Azért nevezték Bábelnek, mert ott zavarta meg az Örökkévaló az egész föld nyelvét és onnan szórta el őket az Örökkévaló az egész föld színére.

10. Ezek nemzetségei Sémnek; Sém száz éves volt, midőn nemzette Árpáchsodot, két évvel az özönvíz után. 11. És élt Sém, miután Árpáchsodot nemzette, ötszáz évet; és nemzett fiakat meg lányokat.
12. Árpáchsod pedig élt harmincöt évet, és nemzette Seláchot. 13. És élt Árpáchsod, miután Seláchot nemzette négyszázhárom évet és nemzett fiakat meg lányokat.
14. Sélách pedig élt harminc évet, midőn nemzette Évert. 15. És élt Selách, miután Évert nemzette, négyszázhárom évet; és nemzett fiakat meg lányokat.
16. Éver pedig élt harmincnégy évet, midőn nemzette Peleget. 17. És élt Éver, miután Peleget nemzette, négyszázharminc évet; és nemzett fiakat meg lányokat.
18. Peleg pedig élt harminc évet, midőn nemzette Reút. 19. És élt Peleg, miután Reút nemzette, kétszázkilenc évet; és nemzett fiakat meg lányokat.
20. Reú pedig élt harminckét évet, midőn nemzette Szerúgot. 21. És élt Reú, miután Szerúgot nemzette, kétszázhét évet; és nemzett fiakat meg lányokat.
22. Szerúg pedig élt harminc évet és nemzette Nóchórt. 23. És élt Szerúg, miután Nóchórt nemzette, kétszáz évet; és nemzett fiakat meg lányokat.
24. Nóchór pedig élt huszonkilenc évet, midőn nemzette Teráchot. 25. És élt Nóchór, miután Teráchot nemzette, száztizenkilenc évet; és nemzett fiakat meg lányokat.
26. Terách pedig élt hetven évet, midőn nemzette Ávromot, Nóchórt és Hóront. 27. És ezek nemzetségei Teráchnak; Terách nemzette Ávromot, Nóchórt és Hóront. És Hóron nemzette Lótot.28. De Hóron meghalt Teráchnak, az ő atyjának színe előtt, szülőföldjén, Ur-Kászdimban. 29.Ávrom pedig és Nóchór vettek maguknak feleséget: Ávrom feleségének neve: Szóráj és Nóchór feleségének neve Milkó, Hóron leánya, aki atyja volt Milkónak és atyja Jiszkónak. 30. Szóráj azonban magtalan volt, nem volt neki gyermeke. 31. És vette Terách Ávromot, az ő fiát, és Lótot, Chóron fiát, az ő unokáját és Szórájt, az ő menyét, az ő fiának, Ávromnak feleségét és elmentek velük UrKászdimból, hogy menjenek Kánaán országába; elérkeztek Chóronig és letelepedtek ott.32. Voltak pedig Terách napjai kétszázöt év; és meghalt Terách Chóronban.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. július 26., szerda

David Yonggi Cho - Dániel könyve 50.

Az utolsó idő királya (11,36-39)

"És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerõn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre [is] hajtatik. 37 Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát. 38 De a helyett tiszteli az erõdök istenét annak helyén; és azt az istent, a kit nem ismertek az õ atyái, tiszteli aranynyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal. 39 És az erõdített városokban így teszen az idegen istenek nevében: a ki hódol, annak dicsõségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt." (11, 36-39)

Antiochus Epiphanes, aki ez utóbbi tragédiákat okozta, az Antikrisztus előfutára, aki az utolsó napokban fog megjelenni, és nagyon hasonló módon fog cselekedni. A 35. versig a prófécia az északi és déli királyok közötti háborúról szól. A 36. verstől kezdődően azonban az események fókusza hirtelen áttevődik az Antikrisztusra, aki az idők végén jön el. Ahogy már említettük, az egyház korszakának kétezer éve el volt rejtve a zsidó próféták elől.

A 36. versben az van leírva, amint az Antikrisztus fellép a nagy nyomorúság idején. Mindent megtehet majd, amit csak akar. Mindenek fölé magasztalja magát, és kinyilvánítja, hogy ő isten. Hallatlan módon szembe fog szegülni az Úr Istennel. Hét éven át sikeres lesz. Addig fog ez az időszak tartani, míg a harag ideje betelik.

Az első 35 versszak után tehát, melyek Antiochus Epiphanessel foglalkoznak, rögtön az ő nyomdokaiban járó Antikrisztus leírása következik.

A 37-39. versekből azt tudhatjuk meg, hogyan fog az Antikrisztus hatalomra jutni. Azt olvassuk, hogy nem fogja tisztelni atyái Istenét, sem azt, akire az asszonyok vágynak, sem semmi más istent, hanem magát mindenek fölé emeli. Az atyái Istene kifejezés Izrael Istenére vonatkozik. Minden zsidó nőnek az volt az álma, hogy kedvességet találhasson Isten előtt arra, hogy a Messiás az ő méhében foganjon meg. Dániel tehát azt állítja, hogy az Antikrisztus sem Istent, sem az ő Messiását, Jézus Krisztust nem fogja tisztelni.

Az Antikrisztus háttere innen világosan kiderül. Az Antikrisztus vélhetően Antiochus Epiphaneshez hasonlóan Szíriából fog származni és zsidó lesz. Az európai politikai életben fog feltűnni, mint jelentős politikus, és kemény kiállása, valamint intrikái segítségével véghezviszi tíz európai állam egyesítését.

Dániel szerint az erődök istenét fogja tisztelni, azaz magát Sátánt fogja imádni. Azt olvassuk, hogy arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és értékes ajándékokkal tiszteli majd Sátánt. Az is kiderül, hogy hatalmas erődítményt fog építeni, és meghódítja az egész világot egy idegen isten segítségével - azaz, Sátán ereje által. Azokat, akik követik őt, megbecsüli, és szétosztja közöttük a földet hálájának jeléül.

Az utolsó háború a földön (11,40-45)

"De a vég idején összetûz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja [azokat]. 41 És bemegy a dicsõ földre, és sokan elesnek; de ezek megszabadulnak az õ kezébõl: Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java. 42 És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik. 43 És ura lesz Égyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak; libiabeliek és szerecsenek is lesznek az õ kíséretében. 44 De megriasztják õt napkeletrõl és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat." (11,40-44)

A prófécia a 40. verstől kezdődően, különösen ha összevetjük a Jelenések könyvének szellemi látásaival, arról szól, hogy az Antikrisztus a nyomorúság első három és fél évében egyre erősödik és egész Európa fölött uralkodni fog, a nyomorúság második felében azonban szembe kell néznie egy lázadással, mely Afrikában kezdődik. Afrika konföderációban élő államai fogják kirobbantani ezt a harcot Egyiptom vezetésével. A felkelés elfojtása céljából az Antikrisztus Jeruzsálembe fogja áttenni főhadiszállását. Meggyalázza a templomot és saját képmását fogja felállítani benne, elpusztítva minden zsidót, aki nem akar meghajolni előtte. Ily módon fog Antiochus Epiphanes nyomdokaiban járni.

Az üldöztetésnek ebben a szakaszában a zsidók visszahúzódnak egy Istentől készített biztos helyre. Ez a hely a jordániai Petra városa lesz, az a föld, mely valaha a moábitáké és ammonitáké volt Isten csodákkal fogja segíteni a zsidók menekülésének minden lépését.

Ezért van az, hogy brit és amerikai keresztények nagy mennyiségű tartós élelmiszert és héber nyelvű Bibliát halmoznak föl Petrában, hogy a zsidóknak legyen mit enniük és olvashassák a Bibliát a nyomorúságnak ebben a második három és fél évében. Petra egy Isten által elkészített menedék népe számára, egy természetes erődítmény, mely minden ellenséges támadás számára bevehetetlen. Ezen felül, a prófécia szerint, mikor az Antikrisztus seregei megpróbálják elfoglalni a várost, a föld megnyílik alattuk és elnyeli őket.

Az Antikrisztus tehát kénytelen lesz Afrikára s különösen Egyiptomra fordítani figyelmét. Mikor azonban térdre akarja kényszeríteni Egyiptomot, Líbiát és Etiópiát, hogy meghódoltassa és birodalmához csatolja őket, keletről és északról rossz híreket hall, melyek megzavarják: az Eurfátesz folyó kiszáradt, és Kína vezetésével hatalmas ázsiai hadsereg közeleg!

A délnyugati irányban előre nyomuló keleti hadsereg útját atombombák zápora fogja kísérni. Végül megütközik az Antikrisztus seregével a Josafát völgyében. Ez lesz az armageddoni csata, amelyről már szóltunk. Az emberi történelemben példátlan méretű összecsapás lesz ez.

"És felvonja az õ sátor-palotáját a tengerek és a dicsõ szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta." 
(11,45)

Abban a pillanatban, amikor az Antikrisztus lerombolja Izraelt és elkezdi borzalmas harcát a keleti seregek ellen, főhadiszállását a Földközi- és a Holt-tenger (a "ten­gerek") között a Sionon (a „dicső Szent Hegyen”) állítva fel, utoléri vége. Hirtelen megnyílik az ég, és Jézus tűnik fel fehér lovon vágtatva. Fehér ruhába öltözött válogatott emberek megszámlálhatatlan sokasága követi majd. A szájából kijövő éles karddal az Úr Jézus azon nyomban megöl mindenkit, akin a fenevad bélyege rajta van. Az Antikrisztus fölötti győzelem után pedig elkezdődik Jézus Krisztusnak és az ő szentjeinek korszaka.

Németh Sándor - Jézabel szelleme 3.

A szellem: az ember legintelligensebb része

Szellemi krízis idején például én nehezebben tudok aludni. Mivel az e világot egy bukott szellemi lényekből szervezett hatalom tartja fogságban, ezért az amerikai választási események világszerte szellemi konfliktusokat okoztak. Többen elmondták nekem, hogy a választás eredménye után kellemesebben töltötték az éjszakát. Azt gondolom, érthető, hogy egy ilyen esemény, amely az emberiség jelentős részének jövőjét befolyásolja, hatással van azokra is, akik közvetlenül nem tartoznak ahhoz a politikai közösséghez. A szellemvilág mozgását éjjel lehet a leginkább tapasztalni, amikor a külső énünk, tudatunk passzív, a szellemünk akkor is intenzíven tevékenykedik, s érzékeli a szellemi világban zajló mozgásokat, összeütközéseket. Gyakran előfordul, hogy a spirituális világban zajló intenzív konfliktus idején szellemünkben olyan heves gyötrelmet élünk át, amely megfosztja testünket és lelkünket az éjszaka során a pihenéstől.

Mindenkinek a szelleme be van ágyazva a szellemvilágba valamelyik oldalon: vagy Isten országába, vagy a Sátán királyságába. Ne ijedjenek meg a hívők, ha szellemük az éjszaka során gyötrődik, és feszültséget, nyugtalanságot közvetít lelkük számára. Ez az imádkozás ideje, ahogy azt Jézus tette földi szolgálata ideje alatt, például a Getsemáné kertben is.

Az újjászületés előtt a szellemünk halott volt, és többnyire nem a szellemi konfliktusok miatt nem tudtunk aludni, hanem rossz lelkiismeretünk és természetes okok miatt. Amíg halott állapotban van az ember szelleme, mint Pál mondja, a levegőbeli hatalmasság szelleme munkálkodik benne. Vagy is e sötét erőkkel szemben semmiféle belső szellemi ellenállása nincsen. A gonoszság szellemei szabadon tudnak átvonulni rajta.

A hívők szelleme viszont az alvás állapotában is ellenáll a gonosz szellemeknek, és mivel szellemünkben (szívünkben) van értelmünk, képességeink központja, e nagy hatalmú sötét szellemi lények támadásakor a hívők egész személyisége, lelkük, testük is bekerül ebbe a konfliktusba. Nappal tevékenységünket közvetlenül a lelkünk irányítja. Éjszaka, alváskor viszont, mivel a lélek is alszik egy bizonyos mértékig, szellemünk még inkább aktivizálódik, s érzékeli, mikor démonok, vagy akár bukott angyalok mozognak, csoportosulnak körülöttünk. Ilyen állapotban sem szakad meg a szellemünk kapcsolata a Szentlélekkel, sőt az Úr ösztönzi és erősíti szellemünket éjjel, hogy ellenállásunk a gonosszal szemben sikeres legyen. Persze olyan is előfordul, hogy fölébred az ember, és hogy el tudjon aludni, imádkoznia kell Istenhez, sőt szellemi fegyverekkel is fel kell vennie a küzdelmet a Sátán erőivel szemben.

Forrás: Új Exodus Magazin, 2016. december

Mózes első könyve 10.

1. Ezek pedig nemzetségei Nóé fiainak, Sémnek, Chomnak és Jefesznek: születtek fiaik az özönvíz után. 2. Jefesz fiai: Gómer, Mágóg, Módáj, Jóvon és Tuvol, Mesech és Tirosz. 3. Gómer fiai pedig: Áskenáz, Rifász és Tógármó. 4. Jóvon fiai: Elisó és Társis, Kittim és Dodónim. 5. Ezektől oszoltak el a szigeti népek, országaikban, mindegyik a maga nyelve szerint, családjaik szerint, népeikkel. 6.Chom fiai pedig: Kús, Micráim, Pút és Kánaán. 7. Kús fiai pedig: Szevó, Cháviló, Szávto, Rámo és Szávtechó; Rámo fiai pedig: Sevó és Dedón. 8. Kús nemzette Nimródot, ő kezdett el hőssé lenni a földön. 9. Ő hős vadász volt az Örökkévaló színe előtt, azért mondják: Mint Nimród, oly hős vadász az Örökkévaló színe előtt. 10. Volt pedig birodalmának elseje Bábel és Erech, Ákkád meg Kálne, Sineor országában. 11. Ezen országból ment ki Ássúrba és építette Ninivét és Rechóvosz-Irt, meg Keláchot, 12. és Reszent, Ninive és Kelách között; az a nagyváros. 13. Micráim pedig nemzette Lúdimót, Ánomimot, Lehovimot és Náftúchimot, 14. és Pászrúszimot, meg gászlúchimot – ahonnan a filiszteusok származtak – és a Kaftórimot. 15. Kánaán pedig nemzette Cidónt, elsőszülöttét és Chétet, 16. és a Jevúszit, az Emórit, a Girgósit 17. a Chivvit, az Árkit és a Szinit;18. az Árvódit, a Cemorit és a Chámószit; és azután elszéledtek a Kánaáni családjai. 19. És Kánaán határa volt Cidóntól, Geror mentén Ázzóig, Szodoma, Gomorrha, Ádmó és Cevóim mentén Lesáig. 20. Ezek Chom fiai családjaik szerint, nyelveik szerint, országaikban, népeikkel. 21. És Sémnek is születtek (fiai); ő volt atyja Éver minden fiának, nagyobbik fivére Jefesznek. 22. Sém fiai: Élom, Ássúr, Árpáchsod, Lúd és Áram. 23. Áram fiai pedig: Uc, Chúl, Geszer és Más. 24.Árpáchsod pedig nemzette Seláchot és Selách nemzette Évert. 25. Évernek pedig született két fia; az egyik neve Peleg, mert az ő napjaiban osztatott föl a föld és testvérének neve: Jokton. 26. És Jokton nemzette Álmódodot és Selefet, Chácármóveszt és Jeráchot; 27. Hádoromot, Uzolt és Diklót; 28. Óvolt, Ávimóélt és Sevót; 29. Ófirt és Chávilót és Jóvovot; mindezek Jokton fiai. 30. És lakásuk volt Mesától Szefár mentén a keleti hegyig. 31. Ezek Sém fiai családjaik, nyelveink szerint, az ő országaikban, népeik szerint. 32. Ezek Nóé fiainak családjai nemzetségeik szerint, az ő népeikkel, és ezektől oszoltak el a népek a földön az özönvíz után.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. július 25., kedd

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 31.

Valaki, aki megért

"Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez (Istennek a bűnösök felé tanúsított meg nem érdemelt kegyelmének trónjához), hogy irgalmasságot nyerjünk [a bűneinkért] és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül [a megfelelő időben a megfelelő segítséget, ami akkor érkezik, amikor szükségünk van rá]."
Zsidó levél 4:15-16.

Nagyon sok kulcsszó van ebben a két versben, amit észre kell vennünk: megindul, kegyelem, irgalmasság, kapni. Mindezek „adakozó szavak”, ami azt jelenti, hogy Isten nekünk ad mindent, amit nem érdemlünk meg, és mindezt jóságból teszi. Ezek közül a legfontosabb szó a „megindul” (megért). Ebből a szakaszból világossá válik számunkra, hogy Jézus megindul rajtunk, megért bennünket.

El sem tudom mondani neked, mekkora megkönnyebbülést jelentett nekem, amikor megtudtam, hogy Jézus megért engem!

Jézus akkor is ért minket, amikor senki más nem. Még akkor is megért, amikor mi magunk sem értjük magunkat. Ő tudja a „miértet” a dolgok mögött. Hadd világítsam meg ezt egy kicsit jobban.

A környezetünkben élő emberek csak azt látják, amit csinálunk, és csak az érdekli őket, miért nem csináljuk jobban, vagy egyáltalán miért csináljuk. Jézus tudja, miért viselkedünk úgy, ahogy viselkedünk. Ő látja és emlékezetében őrzi azokat az érzelmi sérüléseket és sebeket, amiket a múltban szereztünk. Ő tudja, miért lettünk megalkotva. Ő tudja, milyen temperamentumot kaptunk, már az anyaméhben. Ismeri és megérti a gyengeségeinket (amelyektől egyikünk sem mentes). Ismeri minden egyes félelmünket, bizonytalanságunkat, kételyünket, minden saját magunkról alkotott rossz gondolatunkat.

Ha személyes kapcsolatba lépünk Vele, újjászületünk (elfogadjuk Őt Urunknak és Szabadítónknak). Elkezdi a helyreállítást az életünkben, ami csak akkor fejeződik be, amikor elhagyjuk majd ezt a földet. Lépésről lépésre, egyenként állít helyre bennünk mindent, amit a sátán elrabolt tőlünk.

A mai társadalom azt sugallja, hogy erőteljesen ragaszkodnunk kell a jogainkhoz. A jogok megint csak „cselekedeteket” foglalnak magukba, nem a „létezésről” szólnak.

Tisztában kell lenned azzal, mi a különbség a „ki” vagy és a mit „csinálsz” között.

Jézus megért minket, feltétel nélkül szeret és odaszánta magát, hogy munkálkodjon bennünk a Szent Szellemen keresztül – anélkül, hogy közben vádolna bennünket.

A világ elvárja tőlünk, hogy változzunk. Folyamatosan küldi az üzenetet felénk, hogy valami nincs rendben velünk, ha nem tudunk az elvárásoknak megfelelni. A saját erőnkből erre nem is leszünk képesek soha. Az egyetlen reményünk abban van, akik Krisztusban vagyunk.

„Krisztusban”

"Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk;" ApCsel 17:28.

A „Krisztusban”, „Benne”, „Akiben” kifejezés végigvonul az egész Újszövetségben. Nagyon fontos kifejezések ezek. Ha ezt nem értjük, nem lesz tiszta látásunk arra vonatkozóan, „kik” vagyunk, és frusztráltak leszünk, ha egész életünket azzal töltjük, hogy megpróbáljuk tökélyre fejleszteni azt, amit „csinálunk”.

Amikor befogadjuk Jézust, a Szabadítót, „Benne” leszünk. Amit Ő megszolgált és kiérdemelt, a mi örökségünk lesz. Ha a gyermekeinkkel való személyes kapcsolatunkat nézzük, könnyebben megértjük ezt.

Négy gyermekem van, akik eredetileg „bennem” voltak. A mai személyiségük, megjelenésük azért olyan, amilyen, mert „bennem” kezdték el az életüket. Örökölték a fizikai megjelenésemet, a természetemet, a temperamentumomat, és még sok mindent. Már felnőttek, szabadon élik az életüket, „teszik” a dolgukat, amire nagyon büszke vagyok – de nem szabad arról megfeledkezni, hogy „bennem” kezdődött minden. Ez egy örökké tartó kapcsolat.

A Jézussal való kapcsolatot a János 3:3 „újjászületésként” írja le. Nikodémus megkérdezte Jézust: „Vajon bemehet-e valaki az anyja méhébe még egyszer?” Nem értette, hogy Jézus spirituális születésről beszélt, egy olyan születésről, amelynek során kikerülünk a világi életünkből és „Krisztusba” helyeztetünk, megváltozik a gondolkodásmódunk, beszédünk, cselekedeteink.

Tudnunk kell, kik vagyunk Jézusban. Ez a kezdetünk, az a hely, ahol új életet kezdünk. Ha nem értjük meg ezt az alapigazságot, csak kóborlunk az életben és a kereszténységünkben, és elhisszük azt a hazugságot, hogy a cselekedeteink alapján fogad el Isten minket.

Az igazság az, hogy Isten Jézus cselekedetei alapján fogad el minket, nem a saját tetteink alapján. Amikor Ő meghalt a kereszten, mi is meghaltunk Vele. Amikor eltemették, minket is eltemettek. Amikor feltámadt, mi is feltámadtunk. Isten ilyen szemmel néz minket, akik őszintén hiszünk Jézusban, a helyettesítő áldozatunkban, aki kifizette az árat a bűneinkért.

Fordította: Berényi Irén

Németh Sándor - Jézabel szelleme 2.

Az első számú közellenség: a varázslás

Nagyon aktuálisnak tartom a thüateirai gyülekezetnek szóló üzenetet, mert a varázslás az egyik legerőteljesebb szellem, amely ma működik a világban, és determinálja az abban zajló folyamatokat, eseményeket. A varázslás szelleme nemcsak okkult praktikákon keresztül szabadul fel, működik és ejti rabul az embereket, hanem a világ kultúráján vagy akár torz emberi kapcsolatokon keresztül is erősödik uralma, elnyomása. A hívők legfontosabb feladata az Egyház építése mellett az ördög munkájának lerombolása, és ezen belül is a legnagyobb kihívás a varázslás szellemének kiszorítása a családokból, gyülekezetekből, sőt a nemzetekből is.

Derek Prince-től mindig azt hallottam, hogy a varázslás szelleme az első számú közellenség. El kell ismerni, hogy van ebben igazság: a varázslás az a sátáni erő, amely képes az embereket rabul ejteni és tartósan elnyomás alatt tartani. Olyan szellemi visszamaradottságot idéz elő az emberekben, hogy még gondolkodni és értelmezni is képtelenek önmagukat és környezetüket, így alkalmatlanokká válnak arra, hogy a legalapvetőbb, sorsukat befolyásoló döntéseket is meghozzák életükben. Mások bábjai lesznek.

A thüateirai gyülekezetben a törést a Jézabel szelleme, a varázslás idézte elő. Ma is megosztottságok, ellenségeskedések, szakadások kísérik ennek a szellemnek a működését. Például az amerikai elnökválasztási kampány alatt és utána is testvéri és baráti kapcsolatok omlottak össze a gyűlölködések következtében. Több oldalt is lehet találni az interneten, ahol keresztények vádolják és bélyegzik meg egymást, indulatos, testi viták tüzében antikrisztusnak, hamis prófétának, gonosznak nevezi ki-ki a másikat. E diabolikus miliőben se feledkezzünk meg arról, hogy mindegyikünk mérőzsinórja Isten Igéje. Ő ítél meg bennünket, és önmagunkat is általa kell megítélnünk.

Az amerikai elnökválasztás jóval többet jelent egy politikai eseménynél, döntésnél. A világ különböző pontjain élő keresztények felismerték az esemény szellemi jelentőségét is, és egyre tisztábban látják, hogy a mindenkori amerikai elnök milyen befolyással bír a világ sorsának alakulására, így az övékre is. Ezzel is magyarázhatók a heves reakciók, a nem amerikai állampolgárokból álló keresztény világban is. Az is figyelemre méltó, hogy egy olyan országban, ahol eddig a vereséget szenvedők elfogadták a többség döntését, napjainkban számos agresszív csoport erőszakos eszközökhöz folyamodik, hogy a többségi népakaratot megváltoztassa.

Az USA talán a világtörténelem első olyan társadalma, ahol széles körben és tartósan működött a demokratikus törvények által kialakított rend. Ebben jelentős szerepet játszott az is, hogy Bibliát ismerő emberek dolgozták ki az ország játékszabályait, melyeket eddig polgárainak döntő többsége betartott.

De az idők változnak, s a napi események is jelzik: a világ rossz irányban halad. A keresztények nem dőlhetnek kényelmesen hátra, mert legfeljebb csatát nyertek, de a háborúnak nincs vége. Az új kultúrharc nyomán létrejött erkölcsi-szellemi romlás zajlik tovább. De úgy gondolom, a kereszténység lehetőséget kapott, hogy talpra álljon, és betöltse Dániel próféciáját: „ Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, és az értelmesek sokakat oktatnak. ” (Dán 11:32—33) A bűnnel és hazugságokkal szemben először személyes szinten kell győzelmet aratnunk, s ezt csak a Szentlélekkel való szoros együtt - működés által érhetjük el. Ne adjuk át magunkat passzívan a körülményeket alakító erőknek, mert azok csak lenyomnak, és szárnyaszegetté teszik a hívőket. Ezért is fontos, hogy vizsgáljuk meg, milyen hatások folyományaként haladunk, és milyen irányban. Az igazodási pont, a világítótorony: Isten Igéje.

Forrás: Új Exodus Magazin, 2016. december

Mózes első könyve 9.

1. És megáldotta Isten Nóét és fiait, és mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet. 2. A tőletek való félelem és rettegés legyen a föld minden állatján és az ég minden madarán, mindenen ami mozog a földön, meg a tenger minden halain. Kezetekbe adattak. 3.Minden mozgó lény, amely él, a tietek legyen eledelül; mint a zöld füvet, úgy adtam nektek mindet.4. De húst lelkével: vérével ne egyetek! 5. És bizony véreteket lelketek szerint számon kérem, minden élőlény kezéből számon kérem azt; és az ember kezéből, mindenki testvérének kezéből számon kérem az ember lelkét. 6. Aki ember vérét ontja, ember által ontassék annak vére, mert Isten képmására alkotta az embert. 7. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok rajta.

8. És szólt Isten Nóéhoz, meg fiaihoz, mondván: 9. Íme, én megkötöm szövetségemet veletek és magzatotokkal utánatok; 10. és minden élőlénnyel, mely veletek van, madárból, baromból és a föld minden vadjából, mely veletek van, mindazokkal, melyek kijöttek a bárkából, a föld minden vadja szerint. 11. És én megkötöm szövetségemet veletek, hogy ne irtassék ki többé semmi test sem özönvíz által és ne legyen többé özönvíz, hogy megrontsa a földet. 12. És mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én helyezek közém és közétek és minden élőlény közé, mely veletek van, örök nemzedékekre. 13. Ivemet helyeztem, a felhőbe, hogy legyen jeléül a szövetségnek közöttem és a föld között. 14. És lesz, midőn sűrű felhőt borítok a földre és meglátszik az ív a felhőben, 15. akkor megemlékezem az én szövetségemről, mely van közöttem és köztetek és minden élőlény között minden testből; és nem lesz többé a víz özönné, hogy megrontson minden testet. 16. És lesz az ív a felhőben és én meglátom azt, hogy megemlékezzem az örök szövetségről, mely van Isten között és minden élőlény között, minden testből, mely a földön van.17. És mondta Isten Nóénak: Ez a jele a szövetségnek, melyet szereztem közöttem és minden test között, mely a földön van.


18. És voltak Nóé fiai, akik kimentek a bárkából, Sém, Chom és Jefesz; Chom pedig, ő Kánaán atyja. 19. Ezek hárman Nóé fiai és ezektől népesült be az egész föld. 20. És Nóé kezdte, a földműves, hogy szőlőt ültetett. 21. És ivott a borból és megrészegedett és feltakaródzott sátorában. 22. Midőn meglátta Chom, Kánaán atyja, az ő atyjának meztelenségét, tudtára adta két fivérének, kinn. 24. És vették Sém és Jefesz a ruhát, rátették kettőjük vállára és mentek háttal fordulva és befödték atyjuk meztelenségét; arcuk pedig hátra fordulva volt és atyjuk meztelenségét nem láttak. 25. Midőn Nóé fölébredt borosságából, megtudta, mit tett vele kisebbik fia. 25. És mondta: Átkozott Kánaán, rabszolgája legyen testvéreinek. 26. És mondta: Áldott legyen az Örökkévaló, Séur Istene és Kánaán legyen az ő szolgájuk. 27. Terjessze ki Isten Jefeszt és lakjék Sém sátraiban; Kánaán pedig legyen az ő szolgájuk. 28. És élt Nóé az özönvíz után háromszáz és ötven évig. 29. Voltak pedig Nóé összes napjai: kilencszázötven év, azután meghalt.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. július 24., hétfő

David Wilkerson - Mozdítsd el a hegyed 3.

Ez történt Péterrel is. Bátor hite lehetővé tette, hogy a vízen járjon, hogy odamehessen Jézushoz. Péter meglátta a körülötte emelkedő hullámokat és elkezdett süllyedni. Hirtelen ez a bátor tanítvány megijedt, és felkiáltott: “Uram, ments meg!”

Jézus megragadta tanítványát, és ezt mondta: “Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” (Máté. 14:31) Biztos lehetsz benne, hogy Jézus nem mosolygott és nem kacsintott rá Péterre amikor ezeket a szavakat mondta. Jézust bántotta, hogy közeli barátja nem hitt. Ezzel vonta kérdőre: “Miért kételkedtél bennem, Péter? Nem Én vagyok a Mindenható Isten?”

Mint Péter, talán mi is bátran haladunk a hitben évekkel a nehézségek bekövetkezése előtt, amely aztán hirtelen saját helyzetünkre irányítja minden figyelmünket. Amint a dolgok egyre nehezebbé válnak, elönt a pánik és biztosra vesszük, hogy elsüllyedünk. Mindezek ellenére Isten csak egy kéznyújtásra van tőlünk.

Imámban kértem a Szent Szellemet, hogy mutassa meg miképpen tudnám kimozdítani a hitetlenség hegyét életemből: “ Uram, hogyan tudnám elmozdítani ezt a hegyet a szívemből? Hogyan szabadíthatom fel a lelkem mindentől ami hátráltatja a Te csodákat művelő erődet?” Ezt suttogta válaszul: “Ha minden kétely és félelem felett uralkodni akarsz el kell menned egy helyre.”

A válasz csak egy helyen található: a Gecsemáné kertjében.

Gecsemáné kertjébe ment Jézus imádkozni amikor az elviselhetetlen megpróbáltatások ideje elérkezett és a pohár, amelyet ki kellett innia, megterhelte őt. Ott öntötte ki legmélyebb szomorúságát és fájdalmát az Atya előtt. Ugyancsak ez volt az a hely, ahol megnyerte a csatát az ördögi hatalmasságok és erők felett. Gecsemáné az a hely, ahol minden hegy Isten szavának engedelmeskedik.

Néhány keresztény ma ezt mondja, “A mai nemzedék nem a könny nemzedéke. Ünneplésre lettünk elhívva és mindent hit szerint kell értelmeznünk. Csak annyit kell mondani a hegynek, hogy “Menj el!” Nincs szükség sírásra, a megtört szívből jövő könnyekre. Egyszerűen Isten jóságán kell elmélkednünk.”

Ez a sikeres, modern egyház álláspontja. Nem akarnak semmi áldozatot hozni közbenjáró vagy könnyes imádságok által. Egyetértek azzal, hogy Istenünk a szeretet Istene, és igenis ünneplünk előtte. De amikor eljön az idő, hogy megpróbáltatásaink teljes mértékben elárasztanak, akkor nem tudunk mást tenni mint sírni és az Úrhoz fordulni.

Jézussal is ez történt. Mégis Ő sohasem követte el a hitetlenség bűnét amikor a Gecsemánban imádkozott. Ellenkezőleg, megmutatta népének hogyan kell hatalmat venni a sátáni erők felett.Csak gondolj arra, amikor a tanítványok ki akarták űzni a démonokat, és a pokol démonjai kinevették őket. Csak Jézus jelenlétében futottak el a démonok. Egyetlen fajta hatalom van hatással rajtuk; egy töredelmes lélek és megtört szív.

Gondold csak át Jézus imáját a Gecsemánéban:
“Szomorú az én lelkem mindhalálig” (Mt 26:38) Ez a kijelentés lényegében azt mondja, “Ez értelmemen túl van és ha így fog folytatódni, meg fog ölni engem.”
“Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár” (26:39) Imádkoztál valaha is ilyen hatalmas fájdalomban, forró könnyekkel áztatva arcodat?

Gecsemánéban Jézust különböző lelki fájdalmakban közt találjuk. Könnyekben, könyörgésekben, közbenjáró imákban, földre borulásban gazdag fejezet ez. De mindezek olyan szellemi részletek, amelyek végül hihetetlen kinyilatkoztatáshoz vezetnek.

Mint Jézus követői jól tudjuk, hogy ugyanezeket mi is át fogjuk élni. Ő a mi példánk a válság idején. Amikor az idő eljön, mi is hasonlóan kell hogy imádkozzunk: hittel, abban a tudatban, hogy Isten összegyűjti könnyeinket. Mint Ő, imádkoznunk kell, hogy az Úr megszabadítson saját fájdalmaink poharától, és kérnünk kell, hogy megmutassa a kivezető utat.

Természetesen, az ilyesmi nem egy mindennapi megtapasztalás, amikor az Úrral járunk. Ez inkább találkozás Vele, szembesülés azzal, hogy valaminek a végére értünk. Ettől pillanattól már nem a körülményeinket nézzük és elkezdjük kiönteni a szívünket az Úrnak. Mindezek közepén hisszük, ahogy Jézus is hitte, hogy Isten szeret és valami csodálatosat akar felfedni számunkra a próbatételünkön keresztül.

Jézus egy 'áttörő imát” imádkozott Gecsemánéban.

Krisztus “áttörő imájára” mint egy “végső, utolsó” imára gondolok. Végső alatt egy sorozat végét értem. Gondolj csak bele: ezen a ponton már minden meg lett próbálva. Eljött az idő a végső imára, a hegyet elmozdító és poklot rendítő imára. Ez ilyen egyszerű: “mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te” (26:39)

Jézus felállt a könyörgésből és lényegében ezt mondta, “Imádkoztam, sírtam, böjtöltem, mindent megtettem, most Atyám reád vetem lelkem teljes bizalommal. A Te akaratod legyen meg."

Imádkoztál valaha is ilyen módon, ilyen végső, ultimátum imát valamilyen helyzetben?
“Uram, imádkoztam, böjtöltem és közben jártam ezért. Kértelek, kopogtam, kerestelek és hittem. Mégis, ami történik az nem az amit kértem. Igazában nem hiszem, hogy képes leszek elviselni ezt. De Te vagy a Mindenható Isten és kezedbe helyezem sorsomat. Most hát Atyám, tedd amit te akarsz, amikor te akarod. Ígéreteidben fogok megnyugodni.”

Ez annak a nyugalomnak helye amely még hátra van Isten népe számára, amelyről olvashatunk a Zsidókhoz írt levélben (3:11) Ez az Új Szövetség áldott ígérete: “Én leszek az Atyátok és ti lesztek gyermekeim.”

Szeretteim amíg nem imádkoztátok ezt a “végső” imát, nem fogjátok a hegyet elmozdítani. De amikor ezt megteszitek, Isten valami csodálatosra nyitja meg szemeiteket . Nem fogjátok elmulasztani az imátokra adott választ amikor az jönni fog. Sokan nem látják a választ habár ott van az orruk előtt.

Ismerek egy anyát akinek a fia kábítószerekkel és rablással töltötte napjait. Idővel a fiú szíve nagyon megkeményedett és anyja imádkozott, “Uram csak tedd amit kell, hogy végül megérintsd a szívét.” Borzalommal telt el, mikor fiát hosszú börtönbüntetésre ítélték. De az volt az a hely, ahol találkozott a Krisztussal és ma a börtöngyülekezetben szolgál. Ami borzalmasnak tűnt először, az volt a válasz kezdete.

Évekkel ezelőtt fiatalabb fiam, Greg könnyekkel közt hozzám. Soha nem felejtem el azt a találkozást. Elmondta nekem, hogy mennyire szívén viseli a fiatalok sorsát. Attól félt, hogy egy teljes nemzedék el fog veszni. Nagyon meghatottak a könnyei, és nem jutottam szóhoz. Csak imádkozni tudtam vele: “Uram kerüljön amibe kerül, csak válaszolj a fiam imájára.”

Hamarosan ezután Greg életének egyik legnagyobb megpróbáltatásán ment át. Négy évig elviselhetetlen, kínzó fájdalomban volt része. A fizikai tűrőképessége és ennek eredményeképpen a hite a végsőkig meg lett próbálva. Évekig küzdött a keserűséggel mert Isten nem szabadította meg a folyamatos fájdalomtól.

Most az elmúlt hónapokban, Isten csodálatos úton kihozta a fiamat ebből a megpróbáltatásból. Greg felhívott a múlt héten és ezt mondta: “ Apa, köszönöm, hogy nem hagytál el engem az elmúlt évek alatt.” Mondtam neki, hogy soha nem kételkedtem abban, hogy Isten végzi a munkáját benne.

Imádkoztál azért, hogy közelebb kerülj Jézushoz? Imádkoztál több türelemért, több hűségért? Kedves szentem, Isten abban a pillanatban akcióba lendült, amint imádkoztál. Talán gyorsan jöttek a nehézségek az elutasítással és nehéz időkkel együtt, olyan dolgok, amelyek nem tetszettek neked. De ezenközben Isten munkálkodott és válaszolt neked.

Arra serkentelek, hogy imádkozd el a végső hit imáját. Hamarosan az Úr meg fogja mutatni, hogy amit most átélsz az pontosan az imáidra adott válasz.. Hallelujah!

Németh Sándor - Jézabel szelleme 1.

A Jézabel szelleméről szóló újszövetségi üzenetet a Jelenések könyvében találhatjuk, a 2. fejezetben. A hét kis-ázsiai gyülekezet közül a thüateiraiak angyalának üzente meg a Szentlélek, hogy közösségükkel szemben fő panasza: Jézabel tevékenysége. A thüateirai üzenet az egész Egyházra érvényes, mert Isten Igéje örökkévaló. A korszakok elmúlnak, évszázadok telnek el, de Isten Beszéde megmarad örökké. Az Isten kijelentésén keresztül az örökkévalósággal érintkezünk, sőt, ha valóságos közösségbe kerülünk Vele, még időérzékelésünket is kikapcsolja.

Most éppen olyan napokat élünk, amikor ugyan mindenki azt reméli, hogy a szellemi és politikai viharok véget érnek, és egy jobb időszak következik, tapasztalataink szerint mégis nagyon nehezen tud megnyugodni a világ és a mögötte álló szellemi valóság, várnunk kell még az áhított békesség eljövetelére. Egy nagy kérdés eldőlt, de újabb kavarodások, problémasorozatok generálódnak láthatatlan és látható szinten egyaránt. Nekünk, hívőknek meg kell újítanunk spirituális látásunkat, megerősíteni meggyőződésünket: az egyetlen biztos kőszikla a látható világban az Isten Igéje. Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy bölcs emberként építsük a házunkat. A bölcs ember pedig az, aki hallgatja és megcselekszi Isten Igéjét.

Rázkódó világ
Több évtizede látható már, hogy elkezdődött a világ megrázkódtatása. Illúzió azt várni, hogy ez enyhülni fog, már csak azért is, mert az emberek között súlyos, megoldhatatlannak tűnő ellenségességek feszülnek.

A kialakult helyzetet azzal a bibliai képpel lehet legplasztikusabban illusztrálni, amely szerint a nemzetek viselkedése a sok háborúság hatására olyan lesz, mint a háborgó tenger, amely sok visszataszító szemetet, iszapot okád magából a felszínre. Ilyen körülmények között egyre inkább megmutatkozik az ember lelke mélyén rejtőzködő sok gonoszság és aljasság. Számos ilyen megnyilvánulásnak lehettünk tanúi az elmúlt években is.

Nagyon fontos, hogy a keresztényeknek valóságos és személyes közösségük legyen Jézus Krisztussal, a Szentlélekkel és az Atyával. E kor és élet viharaiban mindig erőteljes az elsodródás veszélye. Ellenszéllel szemben az ember életiránya gyakorta eltér kitűzött céljától, és olyan irányba sodródik, amit nem ő választott. Ezt a fenyegetettséget csak úgy tudjuk elhárítani, ha erős a közösségünk az Úrral, ismerjük az ellenség szándékát, és megharcoljuk a hit nemes harcát. Így tudunk haladni tovább az egyenes úton.

A természetes és a természetfeletti világ éles szétválasztása csupán az emberi értelem terméke: a valóságban a két világ nem különíthető el mereven egymástól. Számos keresztény gondolkodására a filozófusok és teológusok nagyobb befolyást gyakorolnak, mint a Szentírás. Nem kevés keresztény vélekedik úgy, hogy természetfölötti befolyás nélkül is alakíthatja a sorsát itt a földön a „józan ész” szerint, és majd csak akkor találkozik a természetfölöttivel, amikor elköltözik ebből a világból.

A Biblia azonban egyáltalán nem így ábrázolja az ember földi sorsát. A természetes világban is jelen van a természetfölötti, és a természetfölöttiről sem szabad úgy vélni, mintha valamiféle árnyéklét, csupán spirituális valóság lenne, hiszen az Írások szerint az is tele van tökéletes, konkrét létezőkkel, sőt van „anyaga” is, amelynek teljesen mások a tulajdonságai, mint a földi dolgoknak, létezőknek.

Mivel a láthatóban jelen van a láthatatlan, ezért az emberek kapcsolatban állnak a természetfölötti világgal, sőt ez sorsuk fő alakító tényezője. Magatartásunkban gyakran tükröződik az Isten és a Sátán közötti konfliktussorozat. Az emberek gondolkodásából, viselkedéséből, beszédéből, életvezetéséből is következtetni lehet a két birodalom közötti összeütközés intenzitására. Az ilyen mélyülő, intenzív konfliktusok időszakaiban az emberek sokkal zavartabban viselkednek és beszélnek, mint nyugodtabb szellemi miliőben.

A keresztény világ napjainkban is erőteljes megpróbáltatáson, sőt krízisen megy keresztül. Isten a hívőket is olyan vízválasztó ügyek elé állítja, melyek által felszínre kerül, hogy kiknek a gondolkodásmódja, értékrendje áll Isten Igéje alapján, és ki az, aki csak felszínesen kapcsolódik Jézus Krisztushoz. A politikai eseményeket és fejleményeket is felhasználja az Úr, s ezek mentén nyilvánvalóvá válik, hogy kikben élvez elsőbbséget Isten és az igazság szeretete, illetve kik azok, akik a világ szeretetét és a világnak való megfelelést helyezik életükben az első helyre. A megpróbáltatások, krízisek következményei megrendítik az egyházakat és a hívők kapcsolatrendszerét is.

Forrás: Új Exodus Magazin, 2016. december

Mózes első könyve 8.

1. És megemlékezett Isten Nóéról és minden vadról és minden baromról, mely vele volt a bárkában; és bocsátott Isten szelet a földre és lecsillapodtak a vizek. 2. Bezáródtak a mélység forrásai, meg az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. 3. És visszahúzódtak a vizek a földről, folyton vissza és megfogytak a vizek százötven nap múltán. 4. És megnyugodott a bárka a hetedik hónapban, tizenhetedik napján a hónapnak, az Árárát hegységén. 5. A vizek pedig folyton fogytak a tizedik hónapig; a tizedik hónapban, a hónapnak elsején meglátszottak a hegyek csúcsai.

6. És volt negyven nap múlva, kinyitotta Nóé a bárka ablakát, melyet csinált, 7. és kibocsátotta a hollót; ez ki-kiment, de meg visszatért, míg föl nem száradt a víz a földről. 8. És kibocsátotta a galambot maga mellől, hogy lássa, vajon leapadtak-e a vizek a föld színéről? 9. De a galamb nem talált nyugvóhelyet lába talpa, számára és visszatért őhozzá a bárkába, mert víz volt az egész föld színén; és ő kinyújtotta kezét és megfogta, bevitte magához a bárkába. 10. És várt még másik hét napig és újra kibocsátotta a galambot a bárkából. 11. És megjött hozzá a galamb estnek idején és íme: leszakasztott olajfalevél a szájában. Így megtudta Nóé, hogy leapadtak a vizek a földön. 12. És várt még másik hét napig és kibo-csátotta a galambot, de az nem tért többé őhozzá vissza. 13. És volt a hatszázegyedik évben, az első hónapban, a hónapnak elsején fölszáradtak a vizek a földről; és Nóé eltávolította a bárka fedelét és látta, hogy íme megszikkadt a föld színe. 14. A második hónapban pedig, a hónap huszonhetedik napján száraz volt a föld.

15. És szólt Isten Nóéhoz, mondván: 16. Menj ki a bárkából, te, a te feleséged, a te fiaid és a te fiaid feleségei veled együtt. 17. Minden állatot, mely veled van minden testből madárból, baromból és minden csúszó-mászóból, mely mozog a földön, vigyél ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. 18. És kiment Nóé, meg az ő fiai és az ő felesége, meg a fiainak feleségei vele együtt. 19. Minden állat, minden csúszó-mászó és minden madár, minden, ami mozog a földön, családjaik szerint mentek ki a bárkából.
20. Nóé pedig épített oltárt az Örökkévalónak és vett minden tiszta baromból és minden tiszta madárból és bemutatott égőáldozatokat az oltáron. 21. És megérezte az Örökkévaló a kellemes illatot és mondta az Örökkévaló a szívében: Nem fogom többé elátkozni a földet az ember miatt, – mert az ember szívének indulata gonosz ifjúságától kezdve – és nem fogok többé megverni minden élőt, amint cselekedtem. 22. A föld minden napján át: Vetés és aratás, hideg és hőség, nyár és tél, nappal és éjjel meg nem szűnnek.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)