2018. február 23., péntek

Mózes negyedik könyve 31.

Háború a midjániták ellen

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Állj bosszút Izrael fiaiért a midjánitákon, azután el fogsz takaríttatni népedhez. 3. És Mózes szólt a néphez, mondván: Fegyverezzetek fel közületek férfiakat a had számára, hogy legyenek Midján ellen, hogy bosszút álljanak az Örökkévalóért Midjánon. 4. Ezret egy törzsből, ezret egy törzsből, Izrael minden törzseiből, küldjetek a hadba.

A bűntető hadjárat

5. És átszolgáltattak Izrael ezrei közül ezret törzsenként; tizenkét ezret fölfegyverkezve a had számára. 6. És elküldte őket Mózes, ezret törzsenként a hadba, őket és Pinchoszt, Eleázár, a papnak fiát a hadba, és a szent edények, meg a riadásra való trombiták a kezében voltak. 7. És hadba mentek Midján ellen, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek, és megöltek minden férfiszemélyt. 8. Midján királyait is megölték, az ő megöltjeiken kívül: Evit, Rekemet, Cúrt és Revát, Midján őt királyát; és Bileámot, Beór fiát megölték karddal. 9. És foglyul ejtették Izrael fiai Midján asszonyait, meg gyermekeiket; minden barmukat pedig és minden nyájukat és minden vagyonukat zsákmányul ejtették. 10. Minden városaikat lakhelyeik szerint és minden váraikat elégettek tűzzel. 11. És elvitték mind a zsákmányt és mind a prédát emberből és baromból. 12.Elvitték Mózeshez és Eleázárhoz, a paphoz, meg Izrael fiai egész községéhez, a foglyokat, a prédát és a zsákmányt a táborba Móáb síkságaira, melyek a Jordán mellett vannak, Jerichónál.
13. És kimentek Mózes, Eleázár, a pap és a község minden fejedelmei eléjük a táboron kívülre.14. És haragudott Mózes a hadsereg vezéreire, az ezrek tisztjeire, a százak tisztjeire, akik megjöttek a hadjáratból, 15. és mondta nekik Mózes: Életben hagytatok minden nőszemélyt? 16.Íme, ők voltak (okai) Izrael fiainál Bileám szavára, hogy hűtlenséget kövessenek el az Örökkévaló ellen a Peór dolgában, és csapás volt az Örökkévaló községében. 17. Azért most öljetek meg minden férfiszemélyt a gyermekek között és minden nőt, aki férfit megismert, öljetek meg. 18. És minden gyermeket a nők között, aki nem ismert férfit, hagyjatok életben magatoknak.

A harcosok megtisztulása

19. Ti pedig táborozzatok a táboron kívül hét napig; mindaz, aki megöl valakit és mindaz, aki megérint megöltet, tisztítsátok meg magatoknak a harmadik napon és a hetedik napon, ti és foglyaitok. 20. És minden ruhát, minden bőredényt és minden kecskeszőrből készítettet, meg minden faedényt tisztítsatok meg magatoknak.
21. És mondta Eleázár, a pap a hadsereg férfiaknak, akik elmentek a háborúba: Ez a tannak törvénye, melyet parancsolt az Örökkévaló Mózesnek: 22. Bizony aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, ónt és ólmot, 23. minden tárgyat, mely tűzbe jöhet, vigyetek át a tűzön és tiszta lesz, csakhogy tisztító vízzel tisztíttassék meg; mindazt pedig, ami tűzbe nem jöhet, vigyétek át a vízen. 24. És mossátok meg ruháitokat a hetedik napon és tiszták lesztek; azután bejöhettek a táborba.

A zsákmány elosztása

25. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 26. Vedd fel az elfogott prédának összegét, emberből és állatból; te meg Eleázár, a pap és a község atyai házainak fejei; 27. és felezd el a prédát a harcosok között, kik kivonultak a hadba és az egész község között; 28. és vegyél adó gyanánt az Örökkévalónak a harcosoktól, akik kivonultak a hadba, egy személyt ötszázból: az emberből, a marhából, a szamarakból és juhokból; 29. fele részükből vegyétek, és add Eleázárnak a papnak az Örökkévaló ajándéka gyanánt. 30. Izrael fiainak fele részéből pedig vegyél egyet, kifogva ötvenből, az emberből, a marhából, a szamarakból és add azt a levitáknak, kik őrzik az Örökkévaló hajlékának őrizetét. 31. És cselekedett Mózes, meg Eleázár, a pap, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 32. És volt a préda a zsákmányon felül, melyet a had népe ejtett: juh: hatszázhetvenötezer; 33. marha: hetvenkétezer; 34. szamár: hatvanegyezer; 35.emberi lélek nőkből, akik nem ismertek férfit, mind a lélek harminchétezer. 36. Volt pedig a fele, azok része, akik a hadba vonultak, a juhok száma: háromszázharminchétezer és ötszáz. 37. És volt az adó az Örökkévalónak a juhokból: hatszázhetvenöt. 38. A marha pedig volt harminchatezer, és adójuk az Örökkévalónak: hetvenkettő. 39. A szamarak pedig: harmincezer és ötszáz; és adójuk az Örökkévalónak: hatvanegy. 40. Emberi lélek: tizenhatezer, és adójuk az Örökkévalónak: harminckét lélek. 41. És átadta Mózes az Örökkévaló ajándékának adóját Eleázárnak, a papnak, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 42. És Izrael fiainak fele részéből, melyet elvett Mózes a férfiaktól, kik a hadban voltak- 43. volt pedig a községnek fele része a juhokból; háromszázharminchétezer és ötszáz; 44. marha: harminchatezer; 45. a szamarak pedig harmincezer és ötszáz; 46. emberi lélek: tizenhatezer. 47. És elvette Mózes Izrael fiainak a fele részéből, amit kifogtak, egyet ötvenből, emberből és baromból, és átadta azokat a levitáknak, kik őrzik az Örökkévaló hajlékának őrizetét, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.
48. Ekkor odaléptek Mózeshez a sereg ezreinek vezérei, az ezrek tisztjei és a százak tisztjei, 49.és mondták Mózesnek: Szolgáid fölvették a harcosok összegét, kik kezünk alatt voltak és nem hiányzik közülük senki sem; 50. azért elhoztuk az Örökkévaló áldozatát, kiki amit talált: arany edényt, lábkötőt, karperecet, gyűrűt, fülbevalót és karikát, hogy engesztelést szerezzünk lelkeinkért az Örökkévaló színe előtt. 51. És elvette Mózes, meg Eleázár, a pap az aranyat tőlük, mindenféle műtárgyat. 52. Volt pedig az ajándék minden aranya melyet fölajánlottak az Örökkévalónak: tizenhatezerhétszáz és ötven sékel, az ezrek tisztjeitől és a százak tisztjeitől. 53.A sereg férfiai pedig, zsákmányolt kiki a maga számára. 54. És elvette Mózes meg Eleázár, a pap az aranyat az ezrek és százak tisztjeitől és bevitték azt a gyülekezés sátorába, emlékül Izrael fiainak az Örökkévaló színe előtt.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 22., csütörtök

Billy Graham Budapesten '89.

Derek Prince - A legnehezebb próba 2.

Két másik király

Salamon után a királyság két részre szakadt. Az északi királyság, Izrael, összes királya bálványimádó lett, és elutasította őket Isten. A déli királyság, Júda sok királya szintén elfordult az Úrtól, és bálványimádó lett. Mindemellett volt néhány igazán igazságos király Júdában. Egyikük sem tudta teljesen elkerülni a siker próbáját.

Ezékiás például, átfogó reformot vezetett be, és újra alapította JHVH imádását. Amikor Szanhérib, Asszíria királya ostrom alá vette Jeruzsálemet, Isten közbeavatkozott, és csodálatos szabadulást szerzett Ezékiásnak és népének.

Később, amikor Ezékiás halálosan megbetegedett, Isten nem csupán meggyógyította, hanem csodálatos jelet adott neki, amikor visszafordította a napóra járását. Emellett még tizenöt év életidőt ígért Ezékiásnak.

A csodálatos napóra-jel elvitte Ezékiás hírét más nemzetekhez. Ennek eredményeképpen követek érkeztek Babilonból. Figyelmükben sütkérezve Ezékiás teljes királysága minden értéket megmutogatta nekik. De mindezért nem adott dicsőséget Istennek!

A szentírás két megjegyzése megvilágítja Ezékiás magatartását:

„De nem cselekedék Ezékiás az ő hozzá való jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodék.” (2Krón 32:25)

„De mivel a babilóniabeli fejedelmek követeivel [megbarátkozék], akik ő hozzá küldettek, hogy megtudakoznák a csodajelt, mely a földön lőn; elhagyá őt az Isten, hogy megkísértené őt és meglátná, mi volna az ő szívében.” (2Krón 32:31)

Ezékiástól két dolgot tanulhatunk meg:

Először is: Isten néhány különleges csodát tesz velünk, de ez nem tesz minket különleges emberekké. Ez csupán azt jelenti, hogy különleges Istenünk van.

Másodszor: amikor Isten visszavonja jelenlétét, és úgy néz ki, hogy nem cselekszik aktívan az életedben, azt jelentheti, hogy éppen tesztel téged, hogy kiderüljön, hogyan viselkedsz, amikor magadra hagy.

Később Júda történetében más igazságos király is uralkodott: Jósiás. Ahogy Ezékiás, úgy Jósiás is radikális reformot hajtott végre, és helyreállította JHVH igaz imádását. Még az északi királyságban lévő bétheli bálványimádó oltárt is lerombolta.

De Jósiást a sikere elbizakodottá, és meggondolatlanná tette. Nem kérdezte meg az Urat, és a nyilvánvaló figyelmeztetés ellenére is szembeszállt Nékó fáraóval, Egyiptom uralkodójával, és a csatában lelte halálát. Vele együtt Júda reménységének utolsó szikrája is kihunyt.

Fordította: Marton Katalin

Mózes negyedik könyve 30.

l. És elmondta Mózes Izrael fiainak mind aszerint, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

A fogadalmak szentsége

2. És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez, mondván: Ez az, amit parancsolt az Örökkévaló:3. Ha valaki fogadalmat tesz az Örökkévalónak, vagy esküt tesz, hogy megkösse magát megszorítással, meg ne szegje szavát; mind aszerint amint kijön szájából, cselekedjék.

A hajadon fogadalmai

4. És ha nő tesz fogadalmat az Örökkévalónak vagy megköti magát megszorítással az atyja házában, hajadon korában, 5. és meghallja az atyja az ő fogadalmát vagy megszorítását, amellyel megkötötte magát, és hallgat az atyja, akkor fönnállnak minden fogadalmai, és minden megszorítás, amellyel megkötötte magát fenn fog állni. 6. Ha azonban megtiltja az atyja neki, amely napon meghallja, minden fogadalmai és megszorításai, melyekkel megkötötte magát, nem állnak fenn; az Örökkévaló pedig megbocsát neki, mert az atyja megtiltotta neki.

Férjes nő esete, aki férjhezmenetele előtt tett fogadalmat

7. Ha pedig férjhez megy és fogadalmai rajta vannak, vagy ajkainak kijelentése, amellyel megkötötte magát, 8. és meghallja a férje, amely napon meghallja és hallgat, akkor fennállnak fogadalmai, és megszorításai, melyekkel megkötötte magát, fönn fognak állni. 9. Ha azonban, amely napon meghallja a férje, megtiltja neki, akkor megsemmisíti fogadalmát, mely rajta van, vagy ajkai kijelentését, mellyel megkötötte magát, az Örökkévaló pedig megbocsát neki.
Özvegy, vagy elvált asszony fogadalmai

10. Az özvegy és elvált asszony fogadalma, mindaz, amivel megkötötte magát, fönnáll ránézve.11. Ha pedig férje házában tett fogadalmat, vagy kötötte meg magát megszorítással eskü által,12. és meghallja a férje, de hallgat, nem tiltja meg neki, akkor fennállnak minden fogadalmai, és minden megszorítás, amellyel megkötötte magát, fenn fog állni. 13. Ha azonban megsemmisíti azokat férje, amely napon meghallja, minden kijelentése ajkainak, akár fogadalmai, akár önmagának megszorításai, nem fog fennállni; férje megsemmisítette azokat és az Örökkévaló megbocsát neki. 14. Minden fogadalmat és minden megszorító esküt, mely önmaga sanyargatására való, férje erősít meg és férje semmisít meg. 15. Ha pedig hallgat a férje napról-napra, akkor megerősítette minden fogadalmait, vagy minden megszorításait, melyek rajta vannak; megerősítette azokat, mert hallgatott, amely napon meghallotta. 16. Ha pedig megsemmisíti azokat, miután hallotta, akkor viselje annak bűnét. 17. Ezek a törvények, melyeket az Örökkévaló parancsolt Mózesnek férj és felesége között, atya és leánya között, hajadon korában, atyjának házában.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 21., szerda

Billy Graham hazaért

Billy Graham az Úrhoz költözött 99 éves korában.


Hack Péter - Szabad akaratunk és Isten akarata

Isten előre elkészített számunkra egy pályát, hogy azon járjunk. Ehhez az is kellett, hogy megszabaduljunk egy uralom alól, amelyben megtérésünkig éltünk. Káros a hiperkegyelem elmélete, amely szerint mindegy, hogyan élünk, földi életünk végén úgyis a Mennybe jutunk. A Biblia szerint viszont az emberek két csoportra oszthatók: a harag fiaira és Isten gyermekeire. Az előbbiek nem az Isten által elkészített jó cselekedetekben járnak, hanem a levegőbeli hatalmasság akaratát cselekszik. Ők továbbra is a test kívánságai, vágyai és gondolatai alapján élnek.

A BŰNÖS EMBEREK NEM SZABADOK. A SZABADSÁG AZT JELENTI, HOGY AZ EMBER ÖNKÉNT BEÁLL ISTEN AKARATÁBA.

Isten szövetséget akar kötni az emberekkel, amihez előbb ki kell jönni a bűnökből. Ez viszont pusztán pszichikai elhatározással nem sikerülhet. Azért nem, mert a Sátán akarata, hogy ne kerüljünk a Mennybe, hanem osztozzunk ővele a kárhozatban, és ezt nagyon nagy erővel, rendkívül eszesen, ravaszul igyekszik érvényesíteni.

Megtérés nélkül az emberek valamennyien függőségben élnek, csak éppen különböző területeken, és különböző mértékben. Az orvosi, vagy pszichikai szintű beavatkozás kevés sikerrel jár. Az erővel szemben erőt kell állítani, ezért csak ott lehet megszabadulni, ahol van ilyen erő: a teljes evangéliumi karizmatikus gyülekezetekben, ahol van újjászületés, és a Szent Lélek működik. A szabadulásnak elengedhetetlen feltétele az, hogy a bűnös akarjon megszabadulni, és utána ne akarjon újra fogságba kerülni, hanem álljon be Isten akaratába. Ezáltal mennyei polgárrá válik az ember, és az ellenségének már nem lesz joga visszakövetelni őt.

A SZABAD AKARAT LÉNYEGE A SZÍVBELI SZILÁRD ELHATÁROZÁS.

Fontos, hogy nem a lélekben zajlik a döntés, hanem a szívben gyökerezik. A megtéréssel kapcsolatban különösen fontos, hogy erős szívbeli döntés alapozza meg a keresztény életet. Ez úgy jöhet létre, ha a szívét átadja az ember Istennek. Ehhez szükséges, hogy ne legyen az ember külső kényszer alatt.

Fontos a saját akaratot alárendelni Isten akaratának, mert akkor kerül az ember az Istennek tetsző pályára. Érhetnek egy keresztényt is kudarcok, hiszen egy tanulási folyamatban vagyunk benne. Ennek általában az az előzménye, hogy szólt ugyan az Úr, hogy valamit másképpen kellene tenni, csak nem figyeltünk a belső hangra.

LEHET EGY KERESZTÉNYNEK IS SAJÁT AKARATA, DE FONTOS, HOGY NE AZ IRÁNYÍTSA, HANEM A SZÍVE ÉS A SZELLEME. AKKOR AZ AKARATA IS JÓ IRÁNYBA MEGY.

Sokan imádkoznak a Miatyánk szavaival. Komolyan kell azt imádkozni, hogy legyen meg az Úr akarata, és nem úgy, hogy minden másban legyen meg, de a magunk dolgában ne, mert abban Istent akarjuk rábeszélni a saját tervünkre. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy krisztusi emberként élünk. Márpedig Jézus Krisztus teljesen alárendelte magát az Atya akaratának. Ezzel együtt is lehetnek tervei, álmai az embernek, de azokat le kell tenni Isten oltárára.

Vannak dolgok, amikről tudjuk, hogy egészen biztosan Isten akarata, mert meg van írva. A Bibliából tudjuk, hogy az ő akarata, hogy ne vesszünk el, ne kárhozzunk el, hanem megtérjünk, az igazság megismerésére eljussunk.

A PRÉDIKÁLÁS CÉLJA, HOGY AZ EMBEREKET AZ ENGEDETLENSÉGBŐL KIHOZZA, ÉS ENGEDELMESSÉGBE VEZESSE.

Az engedelmes ember Isten akaratát cselekszi, és ez a maradandó siker. A megtérés után az az akarata, hogy újjászülessünk, és az ősök romlott természete helyett új pályára álljon az életünk.

Az is Isten akarata, hogy Krisztushoz gyülekezzünk, megtisztuljunk és már itt a földön az Ő jelenlétében éljünk. Jeruzsálemről mondta Jézus, hogy egybe akarja gyűjteni fiait, mint kotlós a csibéit. Aki az Úrban van, annak az élete védelem alatt áll. Ha nem vagyunk a szárnyai alatt, nincs védelem.

Jézus főpapi imájában kérte az Atyát, hogy tisztítsa meg az övéit az Igéjével. Jézus azt mondta a poklos embernek, aki azzal ment hozzá, hogy „ha akarod, megtisztíthatsz engem”, hogy „akarom, tisztulj meg!” Az európai kultúrába behatolt keleti vallások hatására népszerűek az önmegváltó, öntisztító gyakorlatok. Számos hírességről olvasni, hogy mindenféle tisztulási kúrákon, zarándoklatokon vesznek részt. De az önmegváltás, önmegtisztítás nem lehetséges. Csak Jézus Krisztus tudja megtisztítani az embert, és csak azokat, akik hozzá jönnek.

Isten akarata a szentté lételünk, hogy magunkat a paráznaságtól megtartóztassuk, és szentségben és tisztaságban tartsuk az edényünket, azaz a testünket. Rendszeresen törekednünk kell a megújulásra, és hogy hálaadó életet éljünk. Jó cselekedetekkel elnémíthatók a balgatag emberek, és ez is Isten akaratában van.

János apostol arra buzdítja a hívőket, hogy imádkozással keressék az Ő akaratát. „És ez az a bizodalom, amelylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.” Istennek van arra képessége, hogy válaszoljon az imáinkra, sőt tereli is azokat.

ISTEN AKARATA, HOGY MINDEN EMBER MEGTÉRJEN, ÉS NE VESSZEN EL, HANEM ÜDVÖZÜLJÖN, NOHA AD SZABADSÁGOT AZ EMBERNEK ARRA IS, HOGY NEMET MONDJON NEKI.

Az ördög éket akar verni Isten és te közéd. Mindig küld embereket azért, hogy ne Isten szándékát teljesítsed, hanem az övét. Azokkal az emberekkel tudja ezt megtenni, akik nem szeretik Istent, hanem csak önmagukat.

Aki viszont Isten akaratát teljesíti, annak két választása van: jó és még jobb. Az Istent szerető embernek minden a javára van, és ez a szabadság.

ELHANGZOTT IGÉK:
Efézusi levél 2:1-10
Korinthusi első levél 7:37
Zsidókhoz írt levél 10:5-7
Rómaiakhoz írt levél 10:13-17
Péter második levele 3:9
Jakab levele 1:18
Timótheushoz írt első levél 2:4
Máté evangéliuma 23:37, 8:3
János evangéliuma 17:24
Rómaiakhoz írt levél 15:32
Thesszalonikai első levél 4:3-6, 5:18
Péter első levele 2:15
János első levele 5:14


Hrabovszki György jegyzete

Mózes negyedik könyve 29.

Rós Hásáná napjának áldozatai

1. A hetedik hónapban, a hónap elsején szent gyülekezés legyen nálatok; semmi szolgai munkát ne végezzetek, a harsonariadás napja legyen az nektek. 2. És készítsetek égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épeket. 3. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet a tulokhoz, két tizedet a koshoz; 4. és egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 5. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen értetek. 6. Az újhold égőáldozatán és annak ételáldozatán kívül, meg az állandó égőáldozaton és ételáldozatán kívül, és italáldozatukat rendeletük szerint, kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.

Az Engesztelés napjának áldozatai

7. És tizedikén ennek a hetedik hónapnak szent gyülekezés legyen nálatok, sanyargassátok magatokat, semmi munkát ne végezzetek. 8. Mutassatok be égőáldozat gyanánt az Örökkévalónak kellemes illatul: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épek legyenek nálatok. 9. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, olajjal elegyítve, három tizedet egy tulokhoz, két tizedet egy koshoz; 10. egy-egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 11. Egy kecskebakot vétekáldozatnak; az engesztelés vétekáldozatán kívül és az állandó égőáldozaton és ételáldozatán, meg italáldozataikon kívül.

Szukkot ünnepének áldozatai

12. És tizenötödik napján a hetedik hónapnak, szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek, üljetek ünnepet az Örökkévalónak hét napig. 13. És mutassatok be égőáldozatot kellemes illatú tűzáldozat gyanánt az Örökkévalónak: tizenhárom fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épek legyenek. 14. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet egy tulokhoz, a tizenhárom tulokhoz, két tizedet egy koshoz, a két koshoz;15. és egy tizedet egy juhhoz, a tizennégy juhhoz. 16. Egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
17. A második napon pedig tizenkét fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 18.meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz számukhoz képest, a rendelet szerint. 19. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton és annak ételáldozatán, meg italáldozataikon kívül.
20. A harmadik napon pedig tizenegy tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 21. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 22. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
23. A negyedik napon pedig tíz tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 24. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 25. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
26. Az ötödik napon pedig kilenc tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 27. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 28. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
29. A hatodik napon pedig nyolc tulkot, két kost; tizennégy egyéves juhot, épeket; 30. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 31. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatain kívül.
32. A hetedik napon pedig hét tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 33. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 34. És egy bakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
35. A nyolcadik napon pedig záró ünnep legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek.36. És mutassatok be égőáldozatul kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak: egy tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épeket; 37. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 38. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatain kívül. 39. Ezeket készítsétek el az Örökkévalónak ünnepeiteken; fogadalmaitokon, önkéntes adományaitokon kívül, égőáldozataitok, ételáldozataitok, italáldozataitok és békeáldozataitok szerint.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 20., kedd

Németh Sándor - Szeretsz, nem szeretsz - érzelmi zsarolás a házasságban

Az ismétlés a propaganda első számú eszköze, amire a házasságban is figyelni kell, különösen az olyan érzelmi zsarolásra, amit Delila képviselt Sámsonnal szemben. Sose várj el olyat a házastársadtól, amit csak Isten tud megadni. Ha nem nyugszik meg a lelked az Úrban, nem lesz sikeres a házasságod, mert kiégeted a párodat.

Németh Sándor - Amire nincs elhívásod, azt ne kívánd!

A szellemi ajándékokat lehet kívánni, de a szolgálati ajándék az mindig személyre szól, ami vagy megkaptál az Úrtól, vagy nem. Ezért ha nincs elhívásod, ne lépj be önkényesen a szolgálatba, mert nem fog Isten együttműködni veled, akkor pedig bajba kerülsz. Az Úr még egy szamáron keresztül is tudott szólni, tehát a szolgálati ajándék az több mint egy megnyilvánulás, egész életre szóló küldetés, amit tartós és nyilvánvaló gyümölcsök követnek.

Mózes negyedik könyve 28.

A mindennapi áldozatok

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Izrael fiainak és mondd nekik: Áldozatomat, kenyeremet, tűzáldozataim szerint, kellemes illatul számomra, őrizzétek meg, hogy bemutassátok nekem a maga idejében. 3. Mondd meg nekik: Ez a tűzáldozat, melyet az Örökkévalónak bemutassatok: egyéves juhokat, épeket, kettőt napjában égőáldozatul, állandóan.4. Az egyik juhot készítsd el reggel, a másik, juhot készítsd el estefelé. 5. És egy tized éfo lánglisztet ételáldozatul, elegyítve egy negyed hin törött olajjal. 6. Állandó égőáldozat, melyet elkészítettek a Szináj hegyén kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak. 7. És italáldozata egy negyed hin egy juhhoz, a szentélyben öntsd ki a részegítő italt italáldozatul az Örökkévalónak. 8.A második juhot pedig készítsd el estefelé; mint a reggelinek ételáldozatát és italáldozatát készítsd el kellemes illatú tűzáldozat gyanánt az Örökkévalónak.

A szombat külön áldozatai

9. A szombat napján pedig két juhot, egyéveset, épeket, meg két tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, és italáldozatát. 10. A szombat égőáldozata ez szombatonként, az állandó égőáldozat és annak italáldozata mellett.

Áldozatok az újhold napján

11. Hónapjaitok elején pedig mutassatok be égőáldozatot az Örökkévalónak, két fiatal tulkot és egy kost, hét egyéves juhot, épeket. 12. És három tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy tulokhoz és két tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy koshoz. 13. És egy-egy tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy juhhoz; égőáldozat az, kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak. 14. Italáldozataik pedig egy fél hin legyen a tulokhoz, egyharmad hin a koshoz és egynegyed hin bor a juhhoz; ez az újhold égőáldozata újholdanként, az év hónapjai szerint. 15. Meg egy kecskebak vétekáldozat gyanánt az Örökkévalónak; az állandó égőáldozaton kívül készíttessék el és italáldozata.

Peszáchi áldozatok

16. Az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján, peszách van az Örökkévalónak. 17. És tizenötödik napján ennek a hónapnak ünnep; hét napon át kovásztalant egyenek. 18. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi szolgai munkát ne végezzetek. 19. És mutassatok be tűzáldozatul égőáldozatot az Örökkévalónak: két fiatal tulkot, meg egy kost és hét egyéves juhot, épek legyenek nálatok. 20. Ételáldozatuk pedig lángliszt, elegyítve olajjal; három tizedet a tulokhoz és két tizedet készítsetek a koshoz; 21. egy-egy tizedet készíts egy juhhoz, a hét juhhoz. 22. És egy bakot vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen értetek. 23. A reggeli égőáldozaton kívül, mely az állandó égőáldozatra való, készítsétek el ezeket. 24. Ezek szerint készítsétek el naponta, hét napon át a kellemes illatú tűzáldozat kenyerét az Örökkévalónak; az állandó égőáldozat mellett készítsétek el, meg italáldozatát. 25. És a hetedik napon szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek.

A Sávuot ünnepének áldozatai

26. A zsengék napján, midőn bemutattok új ételáldozatot az Örökkévalónak, heteitek ünnepén szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek. 27. Mutassatok be égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: két fiatal tulkot, egy kost, hét juhot, egyéveset.28. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet egy tulokhoz, két tizedet egy koshoz; 29. egy-egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 30. Egy kecskebakot, hogy engesztelést szerezzen értetek. 31. Az állandó égőáldozaton és annak ételáldozatán kívül készítsétek el, épek legyenek nálatok, és azok ételáldozatát.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)