2017. június 27., kedd

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 3.

Jézus hordozta betegségünket

Jézus és az isteni gyógyítás

Több, mint húsz évvel ezelőtt, szolgálatom elején egy alkalommal temetési szolgálatra készültem. Kerestem a bibliában azt, hogy Jézus mit mondott a temetőben. Jézusnak azonban nem volt temetői szolgálata. Jézus prédikált a hegyen, és elmondta a “Boldog mondásokat". Prédikált a magvetőről a Galileai tenger partján. De sehol nem mondott temetési beszédet. Ellenkezőleg, megállította a temetési menetet és feltámasztotta a halottat.

Amikor a zsinagógafő leánya meghalt, Jézus nem mondott beszédet. Helyette azt mondta a leánykának: ....Leányka, néked mondom, kelj föl.” (Márk 5,41) Amikor Nain városában az özvegyasszony fiát szállították a temetőbe, Jézus megállította a menetet, hozzáért a koporsóhoz, és azt mondta: "...Ifjú, néked mondom, kelj fel!" (Lukács 7,14)

Továbbá amikor Lázár már négy napja halott volt, Jézus azt mondta: „...Lázár, jöjj ki!" (János 11,43) És Lázár kijött kezén lábán megkötözve.

Ezek az események meggyőznek bennünket arról hogy Jézus Krisztus az élet Ura, legyőzte a halált, a sírt, és annak erejét. Azt is látjuk, hogy bárki ment Jézushoz, Ő megbocsátotta bűneiket, és meggyógyította betegségeiket. Életet adott a halott feltámasztásával, és nemcsak azokat elevenítette meg, akik szellemi halottak voltak, de azokat is, akiket a fizikai halál ejtett rabul.

A bűnbocsánat és a gyógyulás

A bűnbocsánat és gyógyulás volt az a két dolog, amit Jézus mindig megtett, akárhová ment is. Ezek fontos dolgok voltak a szolgálatában. Szolgálatának kétharmad részét a gyógyításra fordította. Bárhová is ment Jézus a bűnösök és a betegek, mindenhová követték Őt. Láthatták a csodákat, a betegek gyógyulását, ahogy fel keltek ágyaikról.

Egy napon Jézus hirdette az evangéliumot Kapernaumban, amikor négy ember a háztetőt megbontva leeresztett hozzá egy gutaütött embert. Jézus azt mondta a gutaütött embernek: "Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid." (Márk 2,5)

Néhány zsidó írástudó felfortyant és azt gondolta: Ki bocsáthatja meg bűnöket Istenen kívül? Jézus tudta, hogy mit gondoltak. Ezért azt mondta nekik: "Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak né­ked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek..." (Márk 2,9-10)

Azután azt mondta az embernek: "Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza." (Márk 2, 11)
Jézus először megbocsátotta bűnét, utána meggyógyította betegségét. Ez azt jelenti, hogy akik bűnbocsánatot kapnak, azok megszabadulhatnak a betegség kötelékéből is. Jézus ezt kifejezetten hangsúlyozta egy alkalommal. „Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek, a szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János 8,34-36) 

Hogyan tesz szabaddá bennünket a Fiú? A Fiú megszabadítja az embert a bűn kötelékéből, szabaddá teszi a bűntől és a betegségtől, amelyek a bűn büntetése. Jézusnak volt hatalma megbocsátani a bűnöket, mivel Ő valóban Isten. Jézus összekapcsolta a megbocsátást és a gyógyulást, ezzel megmutatta, hogy ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Még az írástudók sem találtak semmi kifogást Jézusban, amikor megkérdezték „Ki bocsáthatja meg bűnöket?", és látták, hogy feláll az ember, felveszi nyoszolyáját. és hazamegy. Nem lehetett jobban bemutatni ennél azt a tényt, hogy Jézusnak volt hatalma megbocsátania bűnöket.

Jézus meggyógyította a betegeket, megbocsátotta a bűneiket és hitet adott nekik, hogy valóban bocsánatot nyertek. A Bethesda tavánál, a mi Urunk azt mondta a 38 éve beteg embernek ....íme meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod.” (János 5,14) Amikor a 12 éve vérfolyásban szenvedő asszony megérintette Jézus köntösét és meggyógyult, Jézus azt mondta neki: "Bízzál leányom; a te hited megtartott téged." (Máté 9,22) Ez a hit a bűnbocsánatban való hit volt.
Természetesen van a Bibliában olyan betegségről is szó, amelynek az oka nem a bűn.A születésétől fogva vak ember esete is ilyen. Jézus azt mondta, hogy az ő vakon született állapota nem az ő bűne, nem is szülei bűne; hanem azért született vakon, hogy Isten munkái nyilvánvalókká legyenek benne. Tehát egy ember betegsége nem szükségszerűen a bűn következménye. A betegség azonban Ádám és Éva eredendő bűnének következményeként jött létre és hatott el az egész emberiségre, akikhez mi is tartozunk. Éppen ezért az embernek először el kell fogadnia bűnei bocsánatát, mielőtt meggyógyulhatna betegségéből.

Jób könyve 31.

1. Szövetséget kötöttem szemeimmel, hogyan vetnék hát ügyet hajadonra? 2. Hisz mely osztályrész jut Istentől felülről s mely örökség a Mindenhatótól a magasból? 3. Nemde balsors a jogtalannak s viszontagság a gonosztevőknek. 4. Nemde ő látja útaimat s mind a lépéseimet megszámlálja! 5. Ha hamissággal jártam és csalárdságra sietett a lábam – 6. mérjen meg engem igaz serpenyőn s tudja meg Isten gáncstalanságomat – 7. ha léptem elhajolt az útról és szemeim után járt a szívem, kezeimhez hiba tapadt: 8. hadd vessek és más egyék, és sarjaim tépessenek ki gyökerestül! 9. Ha szívem elcsábíttatta magát asszony miatt, felebarátom ajtaján leskelődtem: 10. másnak őröljön a feleségem és mások hajoljanak reá; 11. mert gazság az, s bírák elé való bűn az, 12. mert tűz az, mely az enyészetig emészt, s minden termésemet gyökerestül tépi ki! 13. Ha megvetettem szolgám és szolgálóm jogát, mikor pöröltek velem – 14. hiszen mit teszek majd, midőn Isten fölkel s midőn számon kér, mit felelek neki, 15. hiszen az anyaméhben ki engem alkotott, alkotta őt és Egy formált minket a méhben – 16. ha megvontam a kívántat a szegényektől s az özvegy szemeit epesztettem, 17. s én egyedül ettem falatomat s árva nem evett belőle 18. – hisz ifjúkorom óta nálam nőtt fel, mint atyánál, s mint anyám méhéből valót úgy vezettem -. 19. ha láttam bujdosót öltözet nélkül s takarója nincs a szűkölködőnek, 20. ha nem áldottak engem ágyékai s bárányaim nyíretéből fel nem melegedett; 21. ha fölemeltem kezemet az árvára, midőn a kapuban láttam segítségemet: 22. vállam essék ki a lapoczkájából és törjék el karom a szárából; 23. mert rettenet nekem az Istentől való balsors, s fensége miatt nem tehetném! 24. Ha aranyat tettem bizalmammá és a színaranyat mondtam bizodalmamnak; 25. ha örültem, hogy nagy a vagyonom s hogy sokat ért el kezem; 26. ha láttam a napvilágot, hogy ragyog, s a holdat, a mint dicsőn halad, 27. és szívem elcsábult titokban és kezem csókra nyúlt a szájamhoz: 28. az is bíró elé való bűn, mert megtagadtam volna Istent felülről! 29. Ha örültem gyűlölőm elesésén s felbuzdultam, midőn baj érte – 30. hisz nem engedtem ínyemet, hogy vétkezzen, hogy átokkal kérjem lelkét -; 31. ha nem mondták sátram emberei: bár volna, ki húsából nem lakott jól 32. az utczán nem hált meg jövevény, az út felé tártam ki ajtaimat -; 33. ha emberek módjára takargattam bűntetteimet, keblemre rejtve bűnömet, 34. mert rettegtem a nagy tömegtől s megijesztett a családok gúnyja, úgy hogy csendben voltam, nem mentem ki a kapun! 35. Vajha volna, ki rám hallgatna – íme jegyem, feleljen nekem a Mindenható – és a vádlevél, melyet írt a pörös felem: 36. bizony, vállamon hordanám azt, felfűzném koszorúnak magamra, 37. lépéseim számát bevallanám neki, akár egy fejedelem közeledném hozzá ! 38. Ha ellenem kiáltott földem s egyaránt sírtak barázdái; 39. ha erejét emésztettem pénz nélkül és gazdájával kileheltettem lelkét: 40. búza helyett sarjadjon bogáncs, és árpa helyett gazfű! Vége Jób beszédeinek.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 26., hétfő

David Wilkerson - Irgalmas Isten az Úr 2.

Pál apostol egyszer az élete során ilyen üldöző hatalmat képviselt. Minél inkább zaklatta a "Jézusos embereket", annál inkább kiérdemelte a vallási vezetők elismerését. Minden egyes börtönbe küldött hívő után ezek a vezetők megünnepelték Pált és népszerűsége növekedett.

Korábban Saulnak hívták, fiatal és erőteljes zélóta volt. A zsidó törvények szerint feddhetetlen volt és a zsinagóga felső vezetői elismerését élvezte. Mi az első kép, amit erről a derék emberről látunk a Szentírásban? István kegyetlen megkövezésekor ott van, ő hagyja jóvá. A világnak abban a részében Saul az első számú üldözője volt Krisztus egyházának. Arra szánta el magát, hogy kitörli Jézus nevét a föld színéről, az egyházát pedig még csecsemőkorában kinyírja.

De eljött a nap, amikor az irgalom Saulra ragyogott. Elképzelem ezt a zélóta farizeust annak a különös napnak reggelén. Kihallgatást kért a főpaptól: "A fiatalember, aki üldözi a Jézusos tömeget, engedélyt kér, hogy keresztes háborút indítson Damaszkuszban. Mindannyiukat be akarja börtönözni. Úgy gondolja, képes a "Jézus tüzet" eloltani."

A zsidó vezetők áldásával Saul elindult Jerzsálemből az embereivel a következő küldetésük irányába. Képzeld el a jelenetet, ahogy a főpap, az írástudók és a farizeusok fellelkesítették őket. Később azonban, éppen Damaszkusz külvárosában az irgalom Saulra ragyogott.

Milyen hatással volt az irgalom erre az elveszett, félrevezetett emberre? Nem akarta összezavarni, vádolni vagy elpusztítani. Ehelyett a teljesen kifizetett, ingyenes isteni kegyelem Sault a földre kényszerítette. Egy hang szól hozzá: "Saul, Saul, Jézus vagyok. Miért üldözöl engem?" (lásd ApCsel. 9) Krisztus üzenete ehhez a zélótához egyenes volt: "Én vagyok az, akit üldözöl Saul. Minden egyes kereszténnyel engem is bebörtönöztél."

Sault lenyűgözte ez a látomás. Ideiglenesen megvakult és egy imádkozó, Szellemmel eltelt Anániás nevű férfi házába vezették Damaszkuszba. Ott egy kis szobában Saul Jézust nevéről kérdezett. Anániás elmagyarázta neki a kapott irgalom hatalmas árát: "Mostantól Saul, szenvedni fogsz ezért a névért."

Gondolj bele ebbe a költséges irgalomba, amit Pál azon a napon kapott. Ahogy a lelkiismerete mardosta, bizonyára visszagondolt István megkövezésére... eszébe jutott minden hívő, aki börtönbe vetett.. újra látta az arcát azoknak, akiket bántalmazott. Ó, a drága kegyelem, amit ez az ember kapott!

Nevét Pálra változtatva az apostol hátralevő életét azzal töltötte, hogy Isten irgalmáról tanított és írt. Folyamatosan bizonyította ennek az irgalomnak a nagy árát, ahogy megélte azt egy gonosz világban. Kétezer évvel később Pál írásai arra emlékeztetik a gyülekezetet, amit Jézus mondott nekünk: "Az emberek gyűlölni fognak benneteket. Elhúzódnak tőletek. Megszégyenítenek és gonoszként hirdetik neveteket. De ez az az idő, amikor örvendezni kell és ujjongani!"

Sátán fél, vonakodik tőle és gyűlöli Isten irgalmának erejét.

Így egyszerűen és simán az irgalom az, ami megtizedeli az ördög királyságát a földön. Sátán soha nem gondolta volna, hogy elveszítheti a hatalmát a szenvedélybetegek, az emberiség reménytelen söpredéke felett. De az irgalom korábbi foglyok tömegeinek hozott szabadulást.

Most Sátán is felismeri, hogy az utolsó idők végén járunk. Eltökélte, hogy egy teljes generációt elkábít, hogy érzéketlenné tegye Isten irgalma iránti szükségüket. Akadályokat akar állítani a fiatalok agyában, hogy Isten irgalma ne érintse meg őket. Ezért szabadjára engedte démoni hordáit kábítószer termesztők és forgalmazók képében, hogy ezt a gonoszságot véghezvigye.

Amikor az 1950-es években első ízben New Yorkba jöttem, a fertőzést elsősorban marihuána és orvosi gyógyszerek okozták. A heroinnak nem volt akkora szerepe mint a későbbiekben. Az elmúlt évtizedekben Sátán piacra dobta a crack-et (kokainszármazék) és az angyalport. Ma már azonban bevezette azokat a kábítószereket, amelyek könnyebben okoznak függőséget: tiszta kokain és heroin Mexikóból, Irakból, Kolumbiából és Afganisztánból.

Mindeközben az ördög alkohollal is elárasztotta a fiatalokat. Főiskolákon és középiskolákban a buliszellem elszabadult sör, bor, és égetett szesz áradatával ellátva a részeges tivornyákat. Tinédzserek tömegei kerülnek be a világi rehabilitációs intézetekbe, míg mások a függőség kötelékében maradnak. Mindez az ördög utolsó lehetőségének erőfeszítése, hogy tömegeket vessen szolgaságba és "immúnissá" tegye őket Jézus irgalmának üzenetére.

De Isten irgalma csodálatos hatalommal szabadít.

Az irgalom a függőség minden láncát eltöri, Sátán királyságából Krisztus királyságába helyezve tömegeket.

Volt olyan idő, amikor világszerte milliók voltak elkábítva és Sátán úgy gondolta, hogy győzött. Az terjedt el az egész világon, hogy ha egyszer megkötöz az ördög, örökre reménytelen a helyzeted.

De minden egyes generáció életében Isten elküldi a Szent Szellemet minden helyre. Egyenesen Sátán területének a központjába megy: városi nyomornegyedekbe, drogosok házaiba, háztetőkre, ahol a kábítószeresek bódultan fekszenek. És az irgalom ráragyog a leggyengébbekre, az elutasítottakra, a drogoktól leginkább megnyomorodottabbakra, akiket elfelejtett és kirekesztett a társadalom és reménytelenül elveszettek.

A Teen Challenge szolgálat első megtért és megszabadult heroinfüggője Sonny Arguinzoni volt. Sonny ma püspökként szolgál korábbi függőkből alakult világszerte több mint 600 gyülekezet élén. Ezen gyülekezetek múlt évi konferenciáján 1000 korábbi prostituált alakított kórust, hogy dicsőítő énekeket énekeljenek Istennek szabadító erejéért.

Nicky Cruz, a híres volt gengszter és a Teen Challenge végzett diákja több millió embernek hirdette az irgalom evangéliumát világszerte, ahol tömegek szabadultak meg.

Az egész világnak meg kellene köszönnie Isten megmentő szabadító erejét, amiért helyreállította azokat, aki egyszer elvesztek és az emberiség lemondott róluk.

Az a legkevesebb, hogy a társadalom megköszönje Istennek, hogy megmentette a részeges apákat és újra összehozta őket feleségeikkel és gyermekeikkel. Biztosíthatlak arról, hogy ez soha nem fog megtörténni. Minden egyes nemzedék során a világ elutasította Jézus életet megváltoztató hatalmát, még akkor is, amikor megkérdőjelezhetetlen bizonyíték volt rá. Én is láttam ezt megtörténni időről időre, a Teen Challenge korai szakaszában.

Évekkel ezelőtt meghívást kaptam New York City-be egy orvosi konferenciára, amikor Nelson Rockefeller volt a kormányzó. A többmillió dolláros drog-programja nem hozott gyógyulást a drogfüggők számára. Elvittem magammal a Teen Challenge program végzősei közül néhányat. Több mint két éve tiszták voltak, és bibliaiskolába jártak, vagy szociális munkásnak tanultak, hogy segíthessenek másokon is úgy, ahogy rajtuk segítettek. A fiatal srácok közül ketten bizonyságot tettek az összegyűlt orvosok és tudósok között, elmondták, hogyan szabadította meg őket Jézus és hogy nincs bennük többé vágy a drogok iránt.

A pszichológus, aki a következő előadó volt, úgy beszélt, mintha semmit nem hallott volna abból amit a srácok mondtak. Az első szavai ezek voltak: "Miután amit csak lehetett elkövettünk, tudjuk, hogy nincs ismert gyógymód a kábítószerfüggőségre." Egy nem hívő orvos mellettem teljesen meglepődött ezen. Ezt suttogta nekem: "Nem volt bent a teremben ez a férfi, amikor a srácok beszéltek?"

A tény az, hogy a világ soha nem fogja elfogadni Jézust, mint választ. Ha Krisztus az eredete minden felszabadító irgalomnak - ha a Kereszt irgalma csodákat tesz - akkor ez a tény mindig szemétként lesz félresöpörve.

Rod Parsley - A Kereszt (ajánlások 4.)

Hálás vagyok, de nem vagyok meglepve, hogy Isten felkavarta a szívét és felemelte Rod Parsley pásztor apostoli és prófétai hangját legutóbbi könyvében. A Kereszt című könyv még egyszer kihívás elé állít bennünket, hogy „ helyreállítsa a szerződésszegést” a nagyszerű megváltásunk központi üzenetét közre fogva. Minden hívőt bátorítok, de minden prédikátort is teljesen mindegy mely felekezethez tartozik vagy etnikai meggyőződése van, hogy szerezze be ezt a könyvet és olvassa el. Teljesen meg vagyok arról győződve, hogy egy olyan „ébredési” magot tart a kezében, amelyben mindannyian hiszünk.
- CLARENCE E. MCCLENDON, PHD A CLARENCE E. MCCLENDON MINISTRIES ALAPÍTÓJA

A kereszt rácsapja az ajtót a kételkedésre. Semmi sem homályos. Minden világos. Az egyetlen út a földről a menybe Jézus Krisztus keresztjén keresztül van. Rod Parsley új könyvét a Keresztet mindenkinek el kell olvasnia.
- DWIGHT THOMPSON, DWIGHT THOMPSON MINISTRIES

Azon a napon, amikor a társadalmi értékeinket szétszaggatják, Isten újra Rod Parsley barátomat használta prófétai hangként, hogy visszahívjon egy nemzetet az első szeretethez. A Kereszt című új könyvében Parsley pontosan és érthetően mutatja be Jézus keresztjének szépségét és dicsőségét friss és releváns módon. Ha szellemben lomhává váltál, ha az apátia és az önelégültség az ajtódon kopog, akkor hagyd, hogy ez a könyv visszahívjon a hitünk kezdőjének és bevégzőjének, Jézusnak tüzes szavaihoz.„Vedd fel a kereszted és kövess engem!” Nagy örömmel ajánlom neked ezt a könyvet!
- RICK PINO, A FIRE RAIN MINISTRIES ELNÖKE

Miért halt meg Jézus a kereszten? Mi késztette Isten Fiát, hogy megtegye az elképzelhetetlent –odaadva az életét a miénkért cserébe? Az én kedves barátom Rod Parsley írt egy erőteljes könyvet, amely, hirdeti ahogy Pál apostol mondta: „Mert nem végeztem, hogy egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettrõl.”( 1 korinthus 2.2) Minden egyes fejezeten keresztül Rod emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus Krisztus vére az evangélium szíve. Köszönöm drága testvérem Rod, hogy megmutattad nekünk újra a Kereszt örökkévaló jelentőségét.
- BENNY HINN, BENNY HINN MINISTRIES

Nagyon sok figyelmen kívül hagyott értéket vesztett el az egyház az évek alatt. És akkor, amikor egyházként elveszítjük azokat, az nemcsak minket Krisztus testét érinti, hanem azoknak az embereknek az életét is meglopja, akik az utunkba kerülnek, pedig nem is tudnak róla. A kereszt ezen értékek egyike, de még abban az időben is, amikor a pünkösdi helyesbítés benyomta a keresztet az embereknek tetsző ruhásszekrényekbe, van még egy férfi, aki hordja a felelősséget, amelyet Isten minden hívőnek adott, hogy megosszák. Nem ismerek senkit, aki úgy hordozná a kereszt prédikálásának és tanításának a kenetét, mint Rod Parsley pásztor. Ez a könyv úgy hangozhat, hogy visszavisz minket az időben - de a valójában előre visz bennünket a szabadsághoz, amely örökké tart. Ne élj egy napot sem tovább e nélkül a könyv nélkül. Visszavezet bennünket a jövőbe ahol minden elkezdődött – a Kereszthez.
- CLINT BROWN, A FAITH WORLD VEZETŐ LELKÉSZE

Ennek a könyvnek a tónusa és szerkezete rendíthetetlenül mentegetőzés-mentes, egyenes, szókimondó mégis megnyugtatóan optimista és lelkesítő. A masszív kereszt és a Jézus gyengédsége között létrejött feszültség lebilincselő - akinek az emberiség iránti szeretete arra késztette, hogy meghalljon azokért, akik egy ilyen gyalázatos halálra ítélték. A téma kezelése provokatív. A könyv hatása meggyőző. Minden egyes fejezete tele van kijelentésekkel. Egy intellektuálisan ötletes, szellemileg pontos és alaposan megírt könyvként írnám le ezt a könyvet. Nem tudnám letenni a Keresztet. Ha van olyan könyv, amelyet feltétlenül ajánlhatok az kétségtelenül ez a könyv.
- DR. N. CINDRY TRIMM, TRIMM INTERMATIONAL ELNÖKE

A Szent Szellem eljött erre a földre, hogy Jézusról bizonyságot tegyen. Abban a pillanatban, amikor elkezdtem ezt a könyvet olvasni a Szellem tanúbizonysága annyira erős volt, hogy nem tudtam letenni a könyvet! Isten kegyelmének és szeretetének milyen hihetetlen mesterműve!
- TOMMY BATES, COMMUNITY FAMILY CHURCH VEZETŐ PÁSZTORA

A Kereszt című könyvet minden kereszténynek el kell olvasnia. Ebben a generációban, amely annyira az önkielégítésre fókuszál a kereszt üzenete felhígított, divatjamúlt és még hamisnak értelmezetté vált. Mindenesetre e nélkül a kulcs rész nélkül a kereszténységünk nem érne semmit. Sokan próbálták eltüntetni a keresztet, de soha senki nem tudja eltűntetni az erejét!
- DARLENE BISHOP, A SOLID ROCK CHURCH VEZETŐ PÁSZTORA

A Kereszt című könyvében Rod Parsley pásztor ismét tanúbizonyságot tesz afelől, hogy miért ő az egyik legvilágosabb és legdinamikusabb hangja az egyháznak ma. A kelet Kentucky és közép Ohio-i gyökereitől egészen az egész világon kiterjedő platformig harsonaszónak hangzik Jézus előrehelyezésben és Krisztus keresztjének központosításban, hogy minden embert üdvösségre vezessen. Ez egy lebilincselő, könnyen olvasható mégis nehezen felejthető volumen, amelyre nagy szükség van a huszonegyedik századi egyházban. Örülünk, hogy ajánlhatjuk ezt a könyvet és boldog vagyunk, hogy Rod Parsleyt a barátunknak mondhatjuk!
- DR. STEVE AND KELLY SWISHER, A KENNETH COPELAND MINISTRIES RANGIDŐS VEZETŐI

Fordította: Nagy Andrea

Jób könyve 30.

1. És most kaczagnak rajtam, kik korra fiatalabbak nálam, kiknek atyáit megvetettem, hogy nyájam ebei mellé sem helyeztem volna el. 2. Kezeik ereje is minek nekem? Rájok nézve elveszett erejük telje, 3. szűkölködés és éhezés által kiaszva. A kik bekószálják a sivatagot, a puszta és a pusztaság éjjelét; 4. a kik leszakítanak sós füvet a bokor mellett s rekettye gyökere az ő kenyerük. 5. Az emberek köréből kiűzetnek, riadnak rájuk mint a tolvajra. 6. Rettenetes szakadékokban kell lakniok, földi lyukakban és sziklákon. 7. Bokrok között ordítanak, csalánok alatt verődnek össze. 8. Alávalónak fiai, meg név nélkül valónak a fiai, kiverettek az országból. 9. De most gúnydaluk vagyok, lettem nekik szóbeszédül. 10. Megutáltak, eltávoztak tőlem, s arczomat nem kímélték a köpéstől. 11. Mert inamat megoldotta és elsanyarodott, neki eresztették előttem a gyeplőt. 12. Jobbról kél a fajzat, lábaimat ellökték, és feltöltötték ellenem veszedelmes ösvényeiket. 13. Lerontották utamat, elősegítik balsorsomat, ők, kiknek nincsen segítőjük. 14. Mint széles résen át jönnek, rom matt hömpölyögnek tova. 15. Rémség fordult rám, üldözi, mint a szél, nemes voltomat, s eltűnt, mint a felhő, segítségem. 16. És most elomlik bennem a lelkem, elfogtak engem a nyomorúság napjai. 17. Az éjszaka levájta rólam csontjaimat, és idegeim nem pihennek. 18. Nagy erő által elváltozott öltözékem, mint köntösöm nyílása szorít engem. 19. Lecsapott a sárba, hogy hasonlóvá lettem porhoz, hamuhoz. 20. Fohászkodom hozzád, de nem hallgatsz meg, megálltam és te rám meredtél; 21. kegyetlenre változol irántam, kezed hatalmával gyűlölsz engemet. 22. Felkapsz a szélre, hajtatsz engem és elcsüggesztesz engem üdvösségtől. 23. Mert tudom, halál felé viszel, s minden élőnek találkozó házába. 24. Csak rom ellen ne nyújtson ki kezet, ha ugyan dőltében van győzelme! 25. Avagy nem sírtam-e a nehéz sorsún, nem bánkódott-e lelkem a szűkölködőn? 26. Mert jót reméltem és rossz jött, fényre várakoztam és homály jött. 27. Beleim forrnak s nem csillapodnak, elém törtek a nyomor napjai. 28. Elkomorodva járok, napfény nélkül, felállok a gyűlésben – könyörgök. 29. Testvére lettem a sakáloknak és társa a struczmadaraknak. 30. Bőröm lefeketéllett rólam, és csontom ég a hévtől. 31. Így lett gyásszá a hárfám és lantom síróknak hangjává.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 23., péntek

CfaN evangélizáció - Zimbabwe, Harare

Idézet

"A józanság az, mikor az ember a saját gondolatait nem téveszti össze a tényekkel." 
Németh Sándor

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 29.

A kitartás tökéletességet eredményez

"Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül." Jakab 1:2-4.

Ez azt jelenti, hogy ha a kitartásunk tökéletes, mi is tökéletessé és teljessé válunk, nem szenvedünk hiányt semmiben. A fenti igevers beszél mindenféle próbáról, kísértésekről, amelyek alatt türelmesnek kell maradnunk.

Ahogy azt Az elme harctere című könyvemben már írtam, „a türelem nem a várakozás képessége; azt jelenti, hogy megfelelő hozzáállást alakítasz ki magadban, míg várakozol”.

A türelem a Szellem gyümölcse, ami nyugodt, pozitív hozzáállásban manifesztálódik. A türelmetlenség negatív tartalmat hordoz, ez a sátán egyik eszköze arra, hogy megakadályozza, hogy elérjük a teljességet.

A Zsidó levél 10:36 szerint azért van szükség a türelemre, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.

Hányszor tettem fel a kérdést „Mikor, Uram, mikor?” mire rábukkantam a válaszra a 31. Zsoltárban: „Életem ideje kezedben van”. Isten tudja, mikor minek van itt az ideje, és a türelmetlenségükkel nem sürgethetjük Őt.

Várj Isten tökéletes időzítésére

„A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”
Galata 6:9.

A „maga idejében” Isten idejét jelenti, nem a mi időnket. Mi folyton rohanunk, Isten nem. Isten mindennek megadja a módját – erős alapot készít, mielőtt megpróbálja felépíteni a házat. Mi Isten épülőfélben levő házai vagyunk. Ő az Építőmester, tudja, mit miért csinál. Lehet, hogy mi nem tudjuk, mit csinál, de Ő teszi a dolgát, és amit csinál, biztosan jó lesz. Nem mindig tudjuk, mit tesz, de elégedjünk meg azzal, hogy tudjuk, ki az Egyetlent, aki tudja.

Isten időzítése az Ő titka. A Biblia azt ígéri, Ő sosem késik, de mint azt már többször megtapasztaltam, előbb sem jön. Úgy tűnik, minden pillanatot kihasznál arra, hogy érlelje bennünk a türelem gyümölcsét.

Vine görög szótára így kezdi a türelem szó meghatározását (Jakab 1:3) …A türelem az, ami a próbákban erősödik… A türelem a Szellem gyümölcse, amely a megpróbáltatások során növekszik.

Alaptermészetemnél fogva nagyon türelmetlen ember vagyok. Az elmúlt évek során türelmesebbé váltam, de nagyon nehéz volt ennek az elsajátítása. Mindent azonnal akartam!

Végül rájöttem arra, ha a sziklára zuhanunk (Jézus), összetörünk, de ha a szikla zuhan ránk, összetör bennünket. (Máté 21:44). Ez azt jelenti, hogy ha együttműködünk a Szent Szellemmel és nem akadályozzuk Isten munkáját, ezt a munkát elvégzi bennünk. Ha viszont ellenállunk, Isten a megfelelő időben sokkal keményebben bánik majd velünk, mint tervezte. A dolgok úgyis a javunkat szolgálják majd, de sokkal jobb, ha önként adunk fel valamit, mintha elvennék tőlünk.

Alá kellett rendelnem a saját akaratomat Isten akaratának. Az Ő kezébe kellett tenni magamat, és az Ő időzítésére bízni a dolgaimat. Így kimondva nagyon egyszerűnek tűnik, de a valóságban egyáltalán nem volt az, legalábbis nekem nem.

Hálás vagyok azért, az emberi természet „Szellem által irányított” természetté válhat. A Szellem gyümölcse bennünk van és sok más dologgal együtt fejlődik. Ahogy a lehetőségeink kibontakoznak, úgy fejlődik a személyiségünk is, Krisztushoz hasonló attitűddel együtt. Ezek a dolgok elválaszthatatlanok egymástól. Vannak dolgok, amiknek egyszerre kell a célba érniük, ha meg akarjuk nyerni a versenyt.

Ha nem alakul ki a megfelelő személyiség, a kibontakoztatott lehetőségek nem Isten dicsőségét szolgálják. Ha nagyon sikeresek vagyunk az életben, de durván bánunk az emberekkel – ez nem igazán nyeri el Isten tetszését. Ha egy területen fejlődést érünk el, ezen a területen finoma megállítja a fejlődésünket mindaddig, amíg a többi területen nem érjük el a kívánt szintet.

Amikor a gyülekezetem növekedni kezdett, de szellemi növekedésem kicsit lemaradt, Isten kicsit fékezte a gyülekezet fejlődését. Persze ezt akkor nem értettem, és eléggé elkeserített a dolog. Azzal töltöttem időm nagy részét, hogy démonokat dorgáltam, és valami olyasmit csináltam, amit én szellemi hadviselésnek gondoltam. Azt hittem, a sátán akadályozza a munkámat – de rá kellett jönnöm, hogy Isten volt az. Túlságosan előre szaladtam, és Ő lefékezett, akár tetszett, akár nem.

Az ilyen dolog senkinek sem teszik, de aztán rájövünk, micsoda katasztrófát zúdítottunk volna a nyakunkba, ha a dolgok a mi időszámításunk szerint történtek volna, nem Isten időzítése szerint.

A türelem alapvető fontosságú a kibontakozásunk érdekében. Igazából a lehetőségeink kibontakoztatására csak akkor van lehetőségünk, ha a türelmet már megvalósítottuk. Ez Isten útja – nincs más választás, hát helyezkedj el kényelmesen és élvezd az utazást!

Ha mi nem fejlesztjük ki a lehetőségeinket, senki sem fogja helyettünk megtenni, mert ez rajtunk kívül senkit sem érdekel. Lehet, hogy találkozunk olyan ritka teremtményekkel, akik örömüket lelik abban, hogy mindent megtesznek másokért, amit csak tudnak – de az ilyen ember ritka, mint a fehér holló. A férjem David, ilyen ember, és kimondhatatlanul hálás vagyok neki azért, hogy segített azzá válnom, aki vagyok. Sikerült megtalálnom önmagamat, és ugyanezt kívánom neked is.

Találd meg, mi az, amit csinálni szeretnél, és készítsd fel magad rá. Fáradhatatlanul munkálkodj addig, amíg a lehetőségeidet meg nem valósítottad.

Ha nagyszerű dalokat írsz, fejleszd ezt a benned levő ajándékot – úgy alakítsd az életedet, hogy dalokat tudj írni. Ha tudod, hogy képes vagy a dicséret vezetésére, nosza gyakorolj, tanulj zenét, énekelj, teljes szívedből, lelkedből és teljes hittel. Kezdd el a dicséret vezetését, még akkor is, ha kezdetben nincs ott más rajtad kívül, csak a macskád, vagy a gyerekeid. Ha úgy érzed, van üzleti érzéked, tudsz pénzt csinálni, ne tétovázz, tanulj, imádkozz, járj iskolába, lépj ki bátran

Bármilyen ajándékod vagy elhívásod van, tedd le az Úr kezébe, és kezdd el kimunkálni a lehetőségeidet.

Valamilyen módon minden nap kell munkálkodnunk magunkon. Előre kell mennünk, zárjunk le mindent, ami mögöttünk van, beleértve a múlt hibáit és győzelmeit is. Ha folyton a múltbeli dicsőségeken gondolkodunk, nem tudjuk megvalósítani azt a jövőt, amit Isten nekünk szán.

Hozz ma egy döntést: ne elégedj meg semmivel, ami kevesebb, mint az, ami lehetsz.

Fordította: Berényi Irén

Jób könyve 29.

1. És továbbá előadta Jób a példázatát és mondta: 2. Vajha úgy volnék, mint a múltnak hónapjaiban, mint a napokban, mikor Isten megőrzött engem; 3. mikor ragyogott fejem fölött a mécsese s világosságánál sötétben jártam! 4. Mint a hogy voltam férfikorom napjaiban, midőn Isten meghittsége volt sátorom felett; 5. midőn még velem volt a Mindenható, körülöttem gyermekeim; 6. midőn lépteim tejfölben fürödtek; s a szikla ontott mellettem olajpatakokat. 7.Midőn a kapuhoz mentem a városba, a piaczon választottam ülőhelyemet: 8. megláttak ifjak s elbújtak, aggastyánok fölkeltek, megállottak; 9. vezérek visszatartották beszédjöket és kezüket tették szájukra; 10. előkelőknek hangja elbújt és nyelvök inyökhöz tapadt. 11. Mert fül, mely hallott, boldognak mondott engem és szem, mely látott, tanúskodott mellettem. 12. Mert megmentettem a szegényt, ki esedezett, és az árvát, kinek nem volt segítője. 13. Bujdosónak áldása reám szállt és özvegynek szívét ujjongtattam. 14. Igazságot öltöttem fel s az felöltött engem, mint köpeny és süveg volt jogosságom. 15. Szeme voltam a vaknak és lába én a sántának; 16. apjuk én a szűkölködőknek, és annak, kit nem ismertem, pörét átkutattam. 17. Összetörtem a jogtalannak zápfogait, és fogai közül vetettem ki a ragadmányt. 18. Mondtam: fészkemmel együtt fogok kimúlni s mint a főnix sokasítom napjaimat; 19. gyökerem nyitva van a víznek, és harmat időz gallyamon; 20. dicsőségem szinte új nálam s íjam a kezemben megifjodik. 21. Rám hallgattak és várakoztak és csendben figyeltek tanácsomra. 22. Szavam után nem szóltak többet, rájuk cseppegett beszédem; 23. s mint esőre várakoztak: reám, és szájukat tátották tavaszi esőre. 24. Mosolyogtam rájuk, nem hitték; de arczom világosságát nem sötétítették el. 25. Választottam útjokat s fejtől ültem s ott időztem, mint király a csapatban mint a ki gyászolókat vigasztal.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 21., szerda

Derek Prince - Próbaálló jellem 3.

Maratonfutás

„Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.” (Zsid 12:1)

Pál itt az Olimpiai Játékokhoz hasonlítja az életet, mint futással teljesítendő távot. A célvonalnál nézők tömege nézi várakozással, ki fog nyerni. A nézők tömege azok az ószövetségi szentek, akik már befejezték pályafutásukat, és arra várnak, hogy a Menny lelátójáról örömmel köszönthessenek minket.

Ahol azt mondja: „félretéve minden akadályt”, a verseny körülményeire gondol. A futó kiüríti zsebeit és a lehető legkönnyebb, legkényelmesebb ruhát viseli. Egyetlen gramm felesleges terhet sem visz magával. Észben kell tartanunk, hogy néhány dolog ugyan nem bűn, de mégis leterhelhet és visszafoghat. Kimerítheti erődet vagy arra csábít, hogy túl sok időt fordíts rájuk. Emlékeztetlek: nem rövidtávfutásban veszünk részt, hanem hosszútávfutásban. Ez kitartást igényel. Sokan úgy kezdik a keresztény életüket, mintha rohamra indulnának. Kicsivel később a pálya mellett lihegnek, és már be is fejezték a futást, pedig még alig kezdődött el a verseny.

„...nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal...” (Préd 9:13)

Nem a sebesség vagy az erő számít, hanem a kitartás.

„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.” (Jk 1:2-4)

Teljes örömnek veszed, amikor különféle próbákba kerülsz? Nos, annak kéne venned! Nekem is! Dicsérnem kell Istent azért, mert elég méltónak talált a próbához, és eléggé bízik bennem, hogy kipróbáljon.

Tartsd észben, hogy a próba a mi érdekünkben van. Jakab mondja, ha kitartasz – ha keresztülmész a próbán – az egészen biztosan átalakítja a jellemedet és személyiségedet. Ne add fel idő előtt! A próba teljes és jól formált kereszténnyé alakít. Nem lesz a jellemednek olyan területe, amit ne érintene.

Az egyik legnagyobb próba, ami igazán kipróbálja jellemünket, a közeli, elkötelezett kapcsolatok tesztje, mint például az embereknek azon kis csoportja, akikkel minden héten találkozol, és akikkel az életedet megosztod. Egy kis idő elteltével kénytelen vagy belátni, hogy van az életednek néhány területe, ami még sosem volt igazán kipróbálva. Észre fogod venni, hogy ha nem vagy emberekkel szoros vagy közeli kapcsolatban, el tudod viselni őket. De amikor hétről hétre állandóan találkoztok, rendszeres, közeli, szoros kapcsolatban álltok, jobban teszed, ha visszavonulsz vagy korrigálod az életed.

A barátom, Bob Mumford mondta egyszer: „Azt hiszem, van tíz területe jellemünknek, aminek változnia kell. Talán hattal el is bánsz magad. De a maradék négynél arra van szükséged, hogy más emberek mutassanak rá.” Úgy vélem, ez elég jó arány. Amennyiben nem ismertetem meg magamat másokkal, becsapom saját magamat, jellememet illetően. De az elkötelezett kapcsolat nem ad teret ugyanerre az öncsalásra. Valaki egyszer azt mondta, a barátság „tetőbontás, faldöntés”. Nem bánjuk a tetőbontást, hiszen Isten úgyis minden tetőn átlát. De mi van a faldöntéssel? Hagyjuk, hogy az emberek lássanak minket? Nincs nagyobb próbája keresztény jellemünknek, mint a szoros kapcsolatok.

Következő levelemben tovább tanulmányozzuk majd ezt a témát. Addig is, gondolkodjunk ezeken az igéken és kérjük az Urat, hogy segítsen nekünk kitartó jellemet építeni.

Fordította: Marton Katalin

Jób könyve 28.

1. Mert van az ezüstnek eredete és helye az aranynak, ahol olvasztják; 2. a vasat a porból veszik és rézzé öntik meg a követ. 3. Véget vetett a sötétségnek és végesvégig kutatja át a homálynak és vakhomálynak kövét. 4. Aknát tört távol a lakóktól; a kik elfelejtvék a lábtól, lebegtek, bolyongtak, távol a halandóktól. 5. A föld – belőle ered a kenyér, s alatta fel van dúlva, mint tűzzel. 6. Zafírnak helye az ő kövei, s aranyporai vannak. 7. Ösvény az, melyet nem ismer ragadozó madár s nem villant rá a sólyom szeme; 8. nem tiporták meg a büszke vadak, nem vonult el rajta oroszlán. 9. A kovára nyújtotta ki kezét, feldúlta tövükből a hegyeket. 10. A sziklákban csatornákat hasított s minden drágaságot meglátott a szeme. 11. Hogy ne könnyezzenek, elkötötte a vízereket s a rejtelmet napvilágra hozza. 12. De a bölcsesség honnan található és merre van az értelem helye? 13. Halandó nem ismeri a becsét a nem található az élők országában. 14. A mélység mondta: nincs bennem, s a tenger mondta: nincsen nálam. 15. Finom arany nem adható helyébe s árául nem mérhető le ezüst; 16. nem mérhető föl Ófir színaranyával, drága sóhammal és zafírral; 17. nem ér fel vele arany és üveg, se nem cserében érte aranyedény; 18. a korál és kristály nem is említhető, s a bölcsesség birtoka gyöngyöknél külömb; 19. nem ér fel vele Kús topáza, tiszta színarannyal nem mérhető fel. 20. A bölcsesség tehát honnan jön, s merre van az értelem helye? 21. El van az rejtve minden élőnek szeme elől, s az ég madarai elől eltakarva. 22. Enyészet és halál mondták: füleinkkel hallottuk hírét. 23. Isten érti az útját és ő tudja helyét. 24. Mert ő a föld széléig tekint, a mi az egész ég alatt van, látja, 25. hogy a szélnek súlyát szabja, s a vizet mérték szerint határozza meg. 26. Midőn az esőnek törvényt szabott és tat a mennydörgő villámnak: 27. akkor látta őt, számba foglalta, megállapította, át is kutatta; 28. és mondta az embernek: lám, az Istenfélelem – az bölcsesség, s a rossztól távozni – értelem.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)