2020. április 30., csütörtök

A Szent Szellem személye 2.

· Vezetés, kijelentés

Az ószövetség és az újszövetség írásakor egyaránt. Sosem ember akaratából született az Írás

2 Pét 1,21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

2 Tim 3,16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Apcsel 28,25 Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Szellem Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván:

2 Sám 23,2 Az Úrnak Szelleme szólott, én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.

Krisztus ül az Atya jobbján, ezt Dávid a Szent Szellem által mondta az Ószövetségben.
Máté 22,41-43 Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus, Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé. Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid szellemben Urának.

Apcsel 1,16 Atyámfiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szent Szellem Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, a kik megfogták Jézust.

· Izrael fiai életében, különösen az elhívott királyokon, prófétákon.

Ilyen nép nem volt más a történelemben, csak egyedül Izrael. Nem a saját erejük, hanem Isten Szellemének ereje mozgása következtében cselekedtek hatalmas dolgokat.
Rendkívül fontos, hogy minden nap kérjed, töltsön be a Szent Szellem!

- József

A Szent Szellem tette képessé Józsefet, hogy megfejtse a fáraó álmát. 
1 Mózes 41,38 Monda azért a Faraó az ő szolgáinak: Találhatnánk-é ehhez hasonló férfit, a kiben az Isten Szelleme van?

2 Mózes 28,3 És szólj minden bölcs szívűeknek, a kiket betöltöttem a bölcseség szellemével, hogy csinálják meg az Áron ruháit, az ő felszentelésére, hogy papom legyen.

A Szent Szellem kente fel a szakembereket az Istentisztelethez szükséges dolgok készítéséhez. A 7 szellem között van a bölcsesség szelleme.

Ha nincs bölcsességed, kérj. Ez alázat kérdése. 
2 Mózes 31,1-6 És szóla az Úr Mózesnek mondván: Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem őt Istennek szellemével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez. Hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni. És foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni. És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szivébe bölcseséget, hogy elkészítsék mind azt, a mit néked megparancsoltam.

Bírák, mint szabadítók: Isten Szelleme fegyverezte fel őket.

Othniel bíráskodása. 
Bír 3,9-10 Ekkor az Úrhoz kiáltának az Izráel fiai, és az Úr szabadítót támasztott az Izráel fiainak, aki megszabadítá őket: Othnielt, Kénáz fiát, Káleb öcscsét. És az Úrnak szelleme vala ő rajta, és biráskodott Izráelben, és a mint kiméne a hadra, az Úr kezébe adta Kusán-Risathaimot, Mesopotámia királyát, és ránehezült keze Kusán-Risathaimra.

Gedeon.
Bír 6,34 Az Úrnak szelleme megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívá az Abiézer házát, hogy őt kövesse.

Jefte
Bír 11,29 Jeftén pedig lőn az Úrnak szelleme, és általméne Gileádon és Manassén, és általméne Gileád Mispén, és Gileád Mispéből felvonult az Ammon fiai ellen.

Sámson
Bír 14,6 És felindítá őt az Úrnak szelleme, és úgy kettészakasztá azt, mint a hogyan kettészakasztatik a gödölye; pedig semmi sem volt kezében. De atyjának és anyjának nem mondta el, a mit cselekedett.

Bír 14,19 Ekkor felindítá őt az Úrnak szelleme, és elment Askelonba, és megölt közülük harmincz férfiút, és elvette ruhájukat és azoknak adta ez öltöző ruhákat, a kik a találós mesét megoldották. És felgerjedett haragjában elment az ő atyjának házához.

A kenet az ember képességeit természetfeletti módon meghosszabbítja. 
Bír 15,14. És mikor Lehi felé közeledett, és a Filiszteusok már ujjongtak elébe: felindítá őt az Úrnak szellem, és olyan lettek a karján lévő kötelek, mint a lenszálak, melyeket megperzsel a tűz és lemállottak a kötések kezeiről.

70 bíra kijelölése Izraelben. 
4 Mózes 11,16-17, 23-29 Monda azért az Úr Mózesnek: Gyűjts egybe nékem hetven férfiút Izráel vénei közül, a kikről tudod, hogy vénei a népnek és annak előljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alá szállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a szellemből, a mely te benned van, és teszem ő beléjök, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad.

Akkor monda az Úr Mózesnek: Avagy megrövidült-é az Úrnak keze? Majd meglátod: beteljesedik-é néked az én beszédem vagy nem? Kiméne azért Mózes, és elmondá a népnek az Úr beszédét, és összegyűjte hetven férfiút a nép vénei közül, és állatá őket a sátor körül. Akkor leszálla az Úr felhőben, és szóla néki, és elszakaszta abból a szellemből, a mely vala ő benne, és adá a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtok a szellem, menten prófétálának, de nem többé. Két férfiú azonban elmaradt vala a táborban; egyiknek neve Eldád, a másiknak neve Médád, és ezeken is megnyugodott vala a szellem; mert azok is az összeírottak közül valók, de nem mentek vala el a sátorhoz, és mégis prófétálának a táborban. Elfutamodék azért egy ifjú, és megjelenté Mózesnek, és monda: Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Akkor felele Józsué, a Nún fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül való, és monda: Uram, Mózes, tiltsd meg őket! És felele néki Mózes: Avagy érettem buzgólkodol-é? Vajha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét ő beléjök.

Józsué
5 Mózes 34,9 Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek szellemével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

4 Mózes 24,18 És Edom más birtoka lesz, Szeir az ő ellensége is másnak birtoka lesz; de hatalmasan cselekszik Izráel.
Dávid mint király, próféta, zsoltáríró. 
1 Sám 16,13 Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak szelleme Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.

2 Sám 23,1-2 Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze. Az Úrnak szelleme szólott, én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.

Legyél Isten szíve szerint való. Miért ne lehetnél? Mint régen a bűnnek, úgy szánd oda magad most Istennek.
Saulra rászállt, és prófétált. Ha Isten szelleme rád száll, más emberré leszel, a szellem gyümölcsei jelentkeznek az életeden. 
1 Sám 11,6 És mikor hallotta e beszédeket, az Úrnak szelleme Saulra szálla, és az ő haragja nagyon felgerjede.

1 Sám 19,20 Követeket külde azért Saul, hogy Dávidot fogják meg. A mint azonban meglátták a prófétáknak seregét, a kik prófétálának, és Sámuelt, a ki ott állott, mint az ő előljárójuk; akkor az Istennek szelleme Saul követeire szállott, és azok is prófétálának.

1 Sám 19,23 És elméne oda Nájóthba, Rámában. És az Istennek szelleme szálla ő reá is, és folytonosan prófétála, míg eljutott Nájóthba, Rámában.

Az Úr papjai, akik részesültek Isten Szelleméből.
2 Krón 20,14 Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára (ki Benája fia vala, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia vala, és az Asáf fia közül vala Lévita vala) az Úrnak szelleme szálla, a gyülekezet közepette,

Zakariás – viszonosság – aki elhagyja az Urat, Ő is azt elhagyja. Ha megtértünk, Ővele járjunk. 
2 Krón 24,20 Az Isten szelleme pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, a ki felálla a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? - mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.

Zakariás pap
Lukács 1,5 Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet.
Lukács 1,67 És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Szellemmel, és prófétála mondván...

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Németh Sándor - Varázslásról 11.

A kevélység után jön a romlás. Isten közösségre teremtette az embert! Házasság, más emberekkel való közösség. Nem lehet, hogy elszigeteljük magunkat. A magány nem teszi jobbá az embert. Az más, ha valaki arra használja, hogy az Úrral való közösségét ápolja. Nagyon súlyos torzulás lesz, ha valaki azért vonul el, mert megromlottak a kapcsolatok.

Fontos, hogy egy férjnek legyenek barátai, és a feleségnek barátnői! Ahol egészségesek az emberek, ott biztosítják egymásnak ezt a mozgásteret. Szépen kiépítik és fönntartják ezeket a kapcsolatrendszereket!

Saullal minden rendben volt, amíg engedelmeskedett az Igének! Az engedetlenség miatt elveszítette a hivatalát. Isten kijelentette, hogy visszavonja a kenetet. Sámuelen keresztül pont az engedetlenség súlyosságát emeli ki! Az engedetlenség akkor is lázadás, ha vallásos köntösbe burkoljuk. Ha valaki házasságtörő, pedofil, akkor Isten azt nézi, nem mást, hogy pl. mi a hivatala!

A szolgálat addig legitim, amíg engedelmeskednek az Úrnak. Engedetlenség miatt azonnal elmegy a legitimitása. Ilyenkor egy vezetőnek meg kell újulnia, meg kell térnie és rendeznie kell az útját! A lázadás a legitimitását gyengíti egy szolgálatnak és alá is ássa, és el is veszítheti az elhívását az ember.

Nagyon gyakran az emberek Saul történetét fölhasználják arra, hogy legitim szolgálatot megtámadjanak! De itt Isten mondta ki az ítéletet, nem emberek találták ki. Van olyan, hogy pénzre törő emberek találják ezt ki. Amikor Isten valakitől megvonja az elhívását, annak vannak előjelei. Ezt meg kell vizsgálni!
Vigyázzunk arra, hogy a Biblia rossz értelmezése és használata a varázslásnak ad táptalajt!

A vezetés az egyik legnehezebb feladat. Nincs a világtörténelemben sem olyan vezető, aki ne tévedett volna. Azt elvárni egy vezetőtől, hogy tévedhetetlen legyen, az maga a kontroll, nyomásgyakorlás. Egyértelműen varázslásról van szó ilyenkor.

Amikor erkölcsi probléma merül fel valakivel szemben, akkor meg kell vizsgálni, hogy megtért-e belőle, és nem kell azt mondani egyből, hogy Isten megbánta az elhívását! Saul sem egyszer tévedett, hanem elindult a lejtőn, de Isten ennek ellenére nagyon türelmes volt vele, és megvárta a végzetét. Vigyázz arra, hogy hamis ideológiákkal ne próbáld elrejteni a varázslást!

Mit kell vizsgálni egy erkölcsi vétekben elesett vezetőnél?

1. A kenet elhagyta-e a vétkes vezetőt vagy rajta van-e?

Gonosz szellemek gyötrése alá kerül az ilyen ember, depressziós lesz. Saulnál is ezt látjuk, amikor Dáviddal szemben meg akarta védeni az ő pozícióját, hírnevét.

1Sámuel 16:14 És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni őt, [mely] az Úrtól [küldetett]. 1Sám 16:15 És mondának Saul szolgái néki: Ímé most az Istentől [küldött] gonosz lszellem gyötör téged!

Az embernek nagyon józannak kell lennie, hogy ha bekerül egy helyre, amit utána elveszít, akkor azt fel tudja dolgozni, mert ha nem, akkor az nem lesz áldás a számára. Saul sem tudta elfogadni Isten válaszát, hanem föllázadt Isten ellen, és úgy viselkedett, mint aki továbbra is legitim király.

Ez igazából a 2. pont, az 1. az, hogy Isten emberei eltávolodnak az ilyen emberektől. Figyelni kell, hogy miért nem akarnak személyes közösségben maradni vele. Sámuel is azért határolódott el, mert tudta, hogy Saul szolgálata kudarcba fog fulladni. Tudta, hogy amit ezután fog tenni, az rossz lesz, és nem szeretne azokban részt venni. Előtte nagyon szoros kapcsolat volt közöttük. Ez nem elutasítás, hanem ebben Isten keze van! Ez nem utálatból, megvetésből van, hanem a Szent Szellem vezeti az ilyen embereket, ahogyan Sámuel is, akinek joga volt ahhoz, hogy feddhetetlenül fejezze be a pályafutását! Vigyázz arra, hogy hiteltelen emberekkel ne fogj össze! Egy rossz kapcsolattal mindent el lehet veszíteni! Sámuel is elhúzódott Saultól, és utána jött, hogy a kenet eltávozott Saultól, és a kenetet fölváltotta, hogy időnként gonosz szellemek kezdték gyötörni!

3. Megoldhatatlan nehézségek keletkeznek az életükben, amelyeket nem tudnak megoldani! Isten az Őt szeretőknek nem ad olyan problémákat, amiből ne tudnának kijönni! Isten nem véletlenül adta a Góliátot Saulnak! Aki az Úrral jár, attól az Úr távol tartja a Góliátot!

Amíg a kenet rajtad van, addig a nehézségek fölét tudsz emelkedni! Ha az ember tesz olyat, ami a legitimitását aláássa a szolgálatának, akkor korrigálja magát! Nagyon sok nehézséget elvisz a kenet az ember életéből! Csak azt veszed észre, hogy nincs, és könnyű az élet! Jó felhőtlenül élni! Amikor egy vezető szerencsétlenné és tehetetlenné válik, hogy az otthonában sem tud semmit megoldani, akkor nézzen már tükörbe!

4. Rosszindulatú, gyűlölködő magatartás a felemelkedő vezetők felé.

1Sámuel 18:8-12.  Saul pedig igen megharaguvék, és gonosznak tetszék az ő szemei előtt ez a beszéd, és monda: Dávidnak tízezeret tulajdonítanak és nékem tulajdonítják az ezeret, így hát már csak a királyság [hiányzik] néki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel néz vala Dávidra, sőt azután is. Másnap pedig megszállta Sault az Istentől [küldött] gonosz lélek, és prófétálni kezde a maga házában; Dávid pedig hárfázott kezével, mint naponként [szokta], és a dárda Saul kezében vala. És elhajítá Saul a dárdát, azt gondolván: Dávidot a falhoz szegezem; de Dávid két ízben is félrehajolt előle. És félni kezde Saul Dávidtól, mert az Úr vele volt, Saultól pedig eltávozék.

Saul Dávidban találta a hibát, mert Isten őt kezdte felemelni. Észrevették az emberek, hogy nem tisztességtelenül emelkedik fel Dávid, hanem teljesítményben, munkában nyilvánult ez meg. Minden nehéz helyzetben látták, hogy Isten neki kegyelmet ad és rendkívüli problémamegoldó képességgel rendelkezik. A teljesítményt nem lehet hamisítani! Az emberek észrevették, hogy Saul már nem a régi, és ott van Dávid, aki megoldja azokat a gondokat, amiket Saul okozott. Saul gyűlölködve nézte ezt! Ha segítette volna Dávidot, akkor nem a varázslás bűnébe esett volna!

2010.10.20.

2020. április 27., hétfő

Németh Sándor - Varázslásról 10.

5Mózes 28:13 És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;

Isten az embernek a természetes vágyát is megáldja! Az ember normális vágya, hogy fejjé legyen, igazgatásra képes legyen. Ne egyre lejjebb menjenek, hanem egyre feljebb! A varázslással pont az a probléma, hogy az ebben élő emberek is megegyeznek ezekben a célokban, csak nem az engedelmesség által Isten Igéjének.

Isten mindenkit használni akar, mindenkinek van elhívása. Minden embernek normális vágya, hogy abban a feladatban, amit Isten adott neki, abban tudjon növekedni, fejlődni. Az érvényesülésnek megvannak a bibliai alapelvei. Isten az alázatosoknak kegyelmet ad! Akik normális réteghez tartoznak, azokra mindenkire jellemző a fölemelkedésre való vágy. Ha ez nem valósul meg, akkor frusztráltak. Egy családban is így van ez. Mindenki növekedni akar, fejlődni.

Most az egyházról beszélünk. Az Úr biztosítja azt az utat, hogy az emberek feljebb kerüljenek, növekedjenek, részt vegyenek az Ő munkájában. Tudjuk nagyon jól, hogy a szolgálatokban különbségek vannak. Nézzük meg a szolgálati ajándékokat!

Efézus 4:8-14.  Ezokáért mondja az [Írás]: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;

5 fő szolgálati ajándékot emeljük ki, mert ezek körül alakulnak ki küzdelmek és harcok. Nem mindenkit, hanem némelyeket emel ki az Ige. Ezek az ajándékok a személyiségbe vannak belehelyezve már a megtérés előtt, és utána bontakozik ez ki. Olyan hivatalokról beszélünk, amelyekről egyértelmű, hogy Isten adja, és biztosítják ezek a rendet. Az egyházban igen is van tekintély. Aki ezt nem így gondolja, az téved! A társadalomban is kell egy rend. Az alapvető egységek mellett az egyházban fontosak a szolgálati ajándékok. Körülöttük vannak az erőcentrumok, és azok ellen irányulnak az ellentétek. A gyülekezetben is szükség van egy hierarchikus rendre, egy igazgatásra. Ezt nem szabad összekeverni a szolgálattal. Ez más feladatkör.

A horizontális egység mindig a szolgálati ajándékokkal kapcsolatosan épül ki. Ezek tájékozódási pontok, irányadóak, ezért kiváltanak feszültségeket. Rendkívül sok felelőtlen keresztény van, akik hozzányúlnak a varázslás témájához.

A társadalomból nem lehet kiiktatni a harcot. Az embereknek joguk van ahhoz, hogy felemelkedjenek, jó hírnevük legyen. Sok ember az eszköznél rontja ezt el. Nem mindegy, hogy milyen eszközökkel érik el ezeket. Amikor ezt valaki törvényes kereteken belül teszi, arra azt mondjuk, hogy ez Isten áldása neki, mert megalázta magát, és Isten felemelte. Jézus is engedelmes volt Isten akaratának, alárendelte magát ennek, és ennek az lett az eredménye, hogy Isten fölemelte. Több, mint 30 éves földi pályafutása után szerezte ezt meg, és kapta meg Istentől a dicsőséget. Nekünk is az a célunk, hogy ezt megnyerjük, de Isten csak akkor adja ezt meg, ha alárendeljük magunkat Neki! Óriási nagy lehetőségünk van arra, hogy tisztességesen nyerjünk el felemelkedést, és ezzel is példát tudunk mutatni! Föl lehet ma emelkedni az Úr Igéjének való engedelmesség által. Jobban működnek azok a családok, házasságok, ahol az emberek alárendelik magukat Isten Igéjének! Ez már a földi életben is jó gyümölcsöt hoz! Ne szégyelljük, hogy engedelmeskedünk az Igének. Becsüljük meg, hogy van szabadságunk arra, hogy engedelmeskedünk Isten Igéjének. Amikor elveszítik az emberek a szabadságukat, akkor jönnek rá, hogy milyen értékeket veszítettek el.

Különböző feladatokra születtünk, és különböző feladatokra vagyunk szánva! Ne akarjunk olyanba belépni, amire nem vagyunk elhívva! Ha abban a hivatalba vagy, amire Isten elhívott, akkor belül nyugalom van benned. Van benned egy belső meggyőződés, hogy ez vagy te, és Isten bizonyságot tesz arról, hogy ez a te pályád. Ha nem azon a helyen van, ami Istentől van, akkor félsz, hogy bármikor elveszíted, és törekszel, hogy az emberek fogadjanak el. Ezt a tekintélyt nem Isten építi, hanem az emberek mindenféle manipulációval érik el a céljukat. Szerepzavarban vannak az ilyen emberek.

Saul és Dávid története jó példa erre. Saul hivatala Istentől van. A hivatalt, amit Isten ad, csak úgy tudod megtartani, ha folyamatosan az Ő akaratában vagy, engedelmeskedsz az Igéjének. Sault elhívta Isten, Ő helyezte be a pozícióba, de megvetette őt, mert nem engedelmeskedett neki.

1Sámuel 15:19-23.  Miért nem hallgattál az Úrnak szavára, és [miért] estél néki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr szemei előtt? És felele Saul Sámuelnek: Én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött; és elhoztam Agágot, az Amálekiták királyát, és az Amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre [rendelt] juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek Gilgálban. Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél! Mert, [mint] a varázslásnak bűne, [olyan] az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

Mindig nézd meg, hogy a fölemelkedés irányába megy-e a sorsod vagy pedig elindult lefelé! Ha nem működik a felemelkedés, akkor kérdezd meg az Urat, hogy mi van? Ne a rendszert szidd! Ábrahám áldása a felemelkedés, akinek mi az utódai vagyunk! El kell kezdődnie az áldások sorozatának a megtérés után, és nem lefelé kell menni. Ha lefelé mész, akkor ezt ne nézd közömbösen! Ennek oka van! Az egyik lehet a lázadás, az engedetlenség, hogy van az életedben olyan terület, ahol nem engedelmeskedsz Isten Igéjének. Ekkor megengedi Isten a hanyatlást. Különösen figyeld a házasságodat, a családodat, a gyermekeid állapotát! Sok ember a saját érvényesülésére helyez hangsúlyt, de a kapcsolatok ápolására már nem. Pedig a siker 30%-át az ember a kapcsolatainak köszönheti. Ennek a rendszernek az igazságon kell alapulnia! A bölcs emberek az energiájuk, idejük 30%-át arra használják, hogy végiggondolják, hogy mit rontottak el egy kapcsolatban. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az lázadás. Ez így van a házasságban, családban, gyülekezetben, társadalomban. Sokszor észre sem vesszük, hogy azokkal romlik meg a kapcsolatuk, akiken keresztül jött a felemelkedésük. Nem az angyalok emelnek föl! Be kell fektetni a kapcsolatokba, és az ember nem lesz antiszociális, nem durvul el, nem lesz érzéketlen, nem fog megszűnni az együttérzés.

2010.10.20.

2020. április 24., péntek

A Szent Szellem személye 1.

Az Újszövetségben élünk. Nem csak bírákra, prófétákra, kiválasztott emberekre száll rá a kenet, hanem mindenkit betölthet, mindenki lehet Istentől vezetett ember, sőt ez Isten akarata, mert azok Isten fiai, akiket a Szent Szellem vezet.

Ószövetség

Az Ószövetségben 90 ige szól arról, hogy a Szent Szellem bizonyos embereken megnyugodott, rájuk áradt. Izrael fiai közül bizonyos személeken megnyugodott a kenet, és ezt látta Isten kiválasztott népe, de még sokszor az ellenségek is.

- Teremtés
- Megváltás
- Vezetés, kijelentés
- Izrael

Ezeken a területeken működött a Szent Szellem az Ószövetségben.

· Teremtés

Jób 26,13a Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.

Zsolt 33,6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.

Az Úr lehelete. Isten Szelleme amikor kiárad, a láthatatlanból a dolgok a láthatóba állnak elő.

Ézsaiás 40,12-14 Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe? Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa? Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára?

Az Úr Szelleme aktívan részt vett a teremtésben.

Isten szelleme részt vett a Föld helyreállításában az ember teremtése előtt.

1 Mózes 1,1-12 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap. És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap. És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn. És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó. Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn. Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

Isten megteremtette a feltételeket az ember életéhez. A Szent Szellem végezte ezt el. Isten Szelleme, mint végrehajtó hatalom – mikor Isten szólt.

Isten szelleme adott életet a föld állatainak.

Zsolt 104,30 Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.

Isten Szelleme részt vette az ember teremtésében

1 Mózes 2,7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

A földön nem lehet életet venni. Az élet forrása a mennyben van. Istentől jön az élet. Megalkotta a vörös agyagból Ádámot, és belelehelt, így vált élő lélekké. Az ember Istentől kapta a szellemét.

Jób 33,4 Az Istennek szelleme teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.

Azért nagy kiváltság az Újszövetségben élni, mert az Ószövetségben nem mindenki lehetett király. Mi viszont királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagyunk.

· A Szent Szellem munkája a megváltásban

1 Móz 6,3 És monda az Úr: Ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

Isten Szelleme együtt küzdött az emberrel. Isten bánkódott a szívében, hogy megteremtette az embert.

Isten Szelleme indította Noét, hogy Isten üzenetét tolmácsolja az embereknek.

1 Péter 3,18-20 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén szellem szerint; A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált, A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrésre a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által;

Izrael népe gyakran Isten Szellemének ellene szegült.

Apcsel 7,51-52 Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Szellemnek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképen. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, a kik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek;


Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. április 21., kedd

Németh Sándor - Varázslásról 9.

Jelenések 17:1 És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül;  Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van.

Jel 17:18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

Egyértelmű, hogy a vallás által történő varázslásról van szó. Szemben áll Isten Igéjével. Izraelt is paráznának nevezi az Ige az aposztata időben.

2Korinthus 11:2 Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak [és eltávolodnak] a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.

Akik ezeket elfogadták, ezeket nevezi a Biblia paráznának spirituális értelemben. Kapcsolata volt az élő Istennel, de utána az ellenségeihez fordul. Egy világméretű, nagy parázna rendszer jött létre, amelynek a lényege az aposztázia. Politikai, államhatalmi eszközökkel érvényesíti a hatalmát.

Az állam hatalma Istentől van, és nem engedi meg Isten, hogy az egyházzal egyesüljön! Amikor a kereszténységet erre használták, akkor ezt a Biblia Babilonnak nevezi, amely egy istentelen, lázadó rendszer. A jövőben az okkultizmus általi varázslásnál erősebben fog működni a vallás általi varázslás.

A politikai elnyomás csak akkor tud hosszú ideig fennmaradni, ha a vallással egyesül. A politikai elnyomás alól sokkal könnyebb kijönni, mint a vallási elnyomás alól. A civilizációk közötti konfliktusoknak a vallási elnyomás az oka. Egy más korszakra kell felkészülni. A politikusok is látják, hogy új módon kell a dolgokat megközelíteni. Minden nemzetnek joga van önvédelemre. Nem a múltból és nem a múltnak kell élni. Új korszak van. A világ nem lesz jobb. Ennek a korszaknak az utolsó évei a vallási elnyomásba torkollnak. Nagyon sokan nem ismerik fel a vallás elnyomásait, mert elrejti magát a bíbor és a skarlát mögött. Az aposztata kereszténységben már nincs kegyelem, nincs benne a kék szín. A képmutatásban hatékony. A bíbor és a skarlát azt a látszatot kelti, hogy apostoli jogfolytonossága van, közben pedig a bűn rabszolgája. Ez nem más, mint a Babilon megújulása. Visszatér az emberiség a vallás által való elnyomás alá.

Ez az aposztata egyház üldöző is. Nagyon sok keresztényt karóba húztak, megégettek, és ezt tapssal üdvözölték az emberek. Állandóan szabálysértéseket akarnak ezek az inkvizítorok találni. Az utolsó időkben nem csak a vallásos varázslás lesz nagy, hanem a vele szembeni ellenállás is. Nagyon sok ember rá fog jönni ezekre, elege lesz Babilonból.

Jelenések 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.

Jel 18:23 És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek. És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön.

Tömegek fognak kilépni a vallásos elnyomás alól, és be fognak lépni abba az országba, amelynek soha nem lesz vége!
Legyünk éberek és józanok, járjunk az Úrban! Most is nagy tétről szól a keresztény élet! Ki kell Babilonból szednünk az embereket és le kell telepíteni őket Isten országában!

Jónás az embereknek a Poklot és a Mennyet jelképezte. Látták a beszéde mögött, hogy egy hiteles ember. Mi is ilyen emberek legyünk! Valószínűleg fizikai változásokon ment át, és ezt észrevették a niniveiek is. Kérdezték, hogyan tudott így megváltozni, és ő elmondta, hogy engedetlen volt Istennek! Hordta a jegyet a testén, hogy a halnak a gyomrában volt. Elmondta, hogy úgy maradt életben, hogy megtért Istenhez. A hal kihányta és ezt hordozza magán. Erre az egész város megtért, mert nem akartak a Pokol gyomrába kerülni!

Ha ilyen hiteles tanúk leszünk Jézus mellett, akkor biztos, hogy meg fognak térni az emberek! Jónásnak se nagyon kellett erőlködnie, hogy megtérjenek az emberek. Szellemileg nagyon nehéz időszak van mindenhol a világon. A legbiztonságosabb dolog: gyere a Kősziklához!

2010.10.17.

Hogyan tudjuk birtokba venni Jézus Krisztus megváltásának áldásait? 3.

2. Megvallás.

Róma 10,8-11 szájjal megvallást teszünk, hogy megszabaduljunk, megmeneküljünk. Ez a pontos fordítás. Ha csak hiszel az igazságban, attól még nem menekülsz meg. Nem elegendő, hogy a hit belül maradjon, hanem azt ki kell mondani. Ebben a szellemben kell beszélni. Nem műmegvallásokat kell tenni, ami mögött nincs hit. Az igazságokat a megpróbáltatások döngölik le a fejedből a szívedbe. Nagyon érdemes zsoltárokkal imádkozni. A zsoltárok könyve imatankönyv. Meg lehet tanulni a megvallást. Dávid sosem tagadja le a problémákat, hihetetlenül őszintén beszél Istennel. De utána megvallja, hogy de Te megszabadítasz engem. Az Igéket meg kell vallani, akár többször egymás után is. A beszéd nem információ átadás. A beszéd sors- és életformáló. Az életet a nyelv irányítja. Ahányszor rosszat mondtál, azt annyiszor kell hárítani pozitív beszéddel. Jézus Krisztus a megvallásod főpapja. Azt tudja bemutatni áldozatként az Atyának, amit megvallasz. Azt tudja számodra megadni, amit kimondasz. Megvallás = exomologeo, ugyanazt kimondani. Fontos, hogy ne csak gondold, hanem mondd is ki.

3. Szent Szellem

Ha van hited és van megvallásod, az még nem teremtő erő. Nem vagy isten. Teremtéshez a Szent Szellem ereje, hatalma szükséges. A hited és a megvallásod egy cső, amit ha pontosan, konkrétan használsz, a Szent Szellem ezeken keresztül pontosan oda megy, ahová szükséges, és azt végzi el, ami szükséges.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. április 16., csütörtök

Hogyan tudjuk birtokba venni Jézus Krisztus megváltásának áldásait? 2.

Hogyan lehet ezeket átvenni, hogy valósággá váljon az életünkben?

Ez nem automatikusan történik. Ez a realitás. Jézus mindenki számára megadta a jogot. Aki nem veti Jézusba a hitét és a bizalmát, annak az életében a megváltás áldása nem fog megvalósulni. Ez néha keresztények életében sem valósul meg.

Három dolog szükséges ahhoz, hogy a megváltás jogból valóság legyen:
- hit
- megvallás
- Szent Szellem

Ez egy életen át zajlik, egy progresszív folyamat. Egész életedben folyamatosan veszed át az áldásokat. A földi élet arról szól, hogy nehézségekkel találkozol, elkezdet gyakorolni a hitedet, megvallást teszel, jön a Szent Szellem és megszabadít. Azon a területen átveszed az áldást. Aztán jön a következő, és a következő. Azért nincsenek befejezett emberek a földön, mert a földi élet a megváltás folyamatos birtokba vételéről szól. Ez úgynevezett dinamikus igazság, az idővel függvényben történik. Pl. Isten mindenhatósága a világmindenségben folyamatosan bomlik ki. Egy ilyen ember volt, aki ezt meg tudta oldani a Bibliában, Jábes. 1 Krónika nemzetségtáblázatában. Ha elbizonytalanodsz, abban hiszel, hogy érhet olyan csapás, amiből nem tudsz kijönni, abban nagy baj van. Ezt nem lehet elfogadni. Nincs olyan idő, ami ezt érvényteleníteni tudná, bármeddig tart is a problémád. Legyen a hited szerint, ha hiszed, hogy kijössz belőle, ki is fogsz jönni, ha hiszed hogy nem, akkor valóban nem.

Hit


A hit alapdolog. Enélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

Zsidó 11,1. A hit képes a reménységet megvalósítani. Még nem látod azt a dolgot, de meg vagy róla győződve. A remény a jövőre irányul, az értelemben van, a képzeletben/elmében. A lelkünk bátorságos horgonya a jövőre irányul, pozitív várakozás, meg fogok szabadulni, ki fogok jönni belőle, ez a remény. A hit ezt a jövőbeni valóságot megragadja és behozza a jelenbe, hogy már most szabadulok meg, menekülök meg, már most folyamatban van, már történik, nem majd egyszer, hanem most. A holnap sosem jön el. Sosem találkozol a holnappal. Ne az örökkévalóságban történjen meg, hanem jöjjön be a jelenbe. Istennek nincs arra szüksége, hogy húzza az időt. Ő erre nem játszik. Miért lenne szüksége arra, hogy beteg legyél? Isten nem verni akar, mindenki a kegyelemtől változik meg. Jobb emberré nem a fenyíték tesz, hanem az azt követő kegyelem. Vannak, akik a kegyelmet nem tudják átvenni, mert kemények, Isten ekkor azért üti meg őket, hogy legyen repedés, amin keresztül be tudja önteni a kegyelmet. A hit a szívre irányul, nem az elmében van. Meg kell különböztetni az értelmi meggyőződést a hittől. Az értelmi meggyőződés kell a hithez, de ez nem a hit. A hit nem teológia, hanem a szív belső ereje, természetfeletti életösztön. A hit abszolút lehetetlen helyzetben is kitart, aki átéli, nem is érti, meg sem lehet magyarázni. Egy leküzdhetetlen erejű életösztön van benne. Az életösztön Istentől van! Az, hogy az élet mindig fenn akar maradni, le akarja győzni a halált, élni akar örökké, ez nem a biológiából jön, hanem Isten rakta bele a teremtett lényekbe. Isten életszerető Isten, aki az élet győzelmét kívánja, és ezt az ösztönt beleültette a teremtményekbe. A biológiai optimizmusban kevélység, testben bízás van. De amikor az Úrban van hit, akkor az ember tudja, hogy nem magától van, nem az erejétől, nem tartja magát jobbnak a többi embernél. Csak belül érzi, hogy az Isten miatt, Szelleme miatt, dicsősége miatt nem lesz vesztes. Istennek az az akarata, hogy mindenkiben ilyen belső erő legyen, hogy „én nem leszek vesztes”, még akkor se, ha a padlón vagy, és a bíró már a 9-esnél tart.

 Istennek semmi sem lehetetlen, meg tudja állítani az időt. Ha a szabadulásodhoz az kell, hogy 2x2 átmenetileg 23 legyen, Isten megteszi, Ő mindennek Ura. Senki sem fogja észrevenni, hogy megtörtént, csak Isten tudja, de Ő megteszi. Nem kell megértened, hogy mit cselekszik. Tizedmásodperc alatt meg tudja csinálni az abszolút lehetetlent, nincs szüksége évekre. A hit mindig a valóságos életben edződik. Kapsz megpróbáltatást, azt legyőzöd, persze előtte úgy érzed, abszolút sötétségben mész előre, de a hited abban áll, hogy mégis mész, nem állsz meg, nem fordulsz meg. Fogalmad sincs hol vagy, mit csinálsz, csak tudod, hogy nincs alternatívád. A hitnek aktívnak kell lennie. Van passzív hit. A hit olyan, mint egy szellemi kéz. Lógathatod a kezedet magad mellett, de ki is nyújthatod. A hitnek konkrétnak kell lenni. Konkrétan mondd el, hogy mire van szükséged, miből akarsz szabadulni! Konkrétan mondd el, hogy mire fogod gyakorolni a hitedet. Jézus mondta, hogy amit imádkozol, hidd is el, hogy megvalósul. Ezt vedd parancsnak!! Ha imádkozol valamiért, hidd el hogy megkapod. Ha meg nem hiszed, akkor miért kéred? Ha becsületes vagy, nem is mondod el a kérésedet, amíg nem hiszel benne. Vagy kéred Istent, hogy segítsen a hitetlenségeden.

Jakab 1. "Kérj bölcsességet, de hittel, semmit sem kételkedve." A hit a jelenre vonatkozik. A problémád most oldódik meg. Ha ragaszkodsz hozzá, hogy 5 év múlva oldódik meg, legyen a hited szerint, de tudd, hogy Istennek nincs szüksége időhúzásra. Hitben járás: folyamatosan problémák között megyek át, és azok folyamatosan oldódnak meg. A hit egy szellem. Bele kell kerülni, és nem a látható körülményekre figyelni.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. április 14., kedd

Hogyan tudjuk birtokba venni Jézus Krisztus megváltásának áldásait? 1.

Hogy lehet az,hogy sok emberen nem látszik, még keresztényeken sem, hogy Jézus megváltotta őket. A birtokbavétel nem automatikusan történik. Ez nem ilyen egyszerűen történik. A megváltás megtörténte jogi tény, nem emberi jogrend, hanem isteni jogrend szerint. Megkaptuk a jogot az áldásokhoz. Ez nem ugyanaz, mintha megkaptuk volna az áldásokat ténylegesen. A jogunkat érvényesíteni kell. Jézusnak két megjelenése van. Az elsővel 100%-os megváltást szerzett minden problémára jogi értelemben. Második megjelenésénél ténylegesen hatalommal érvényesíti ezeket. A mi feladatunk az, hogy a kettő közötti átmenetben egyénileg ki tudjuk venni azokat az áldásokat, amiket Ő majd megvalósít. A világ nem kap semmit ebből az áldásokból, amíg el nem fogadja Jézust. Ehhez viszont kríziseken keresztül vezet az út. A mi időszakunkban a világ erkölcsi, szellemi szempontból lejtőn halad. Ezt a folyamatot nem lehet visszafordítani, Isten ezt előre megmondta. Az ellenállás legmélyebb pontján fog megjelenni a Messiás. Az emberi természet olyan mértékig van tele lázadással, hogy konfrontál Isten országával, csak összetört állapotban tudja elfogadni Isten országát. Isten csak ennek a folyamatnak a végén fogja beemelni a megmaradt emberiséget az országába.

Az egyéni életünk tekintetében nem szükségszerű, hogy ilyen lejtmenetben haladjunk. Ha te elkezded kiigényelni a megváltás áldásait, az egyéni életed el tud indulni felfelé. Elválik az egyéni élet, és a világ élete. A két élet más irányba halad. A válságban is felfelé tudod irányítani az életedet. Hit által ki lehet törni ebből, de ehhez aktív hitgyakorlásra van szükség. Egyénileg érvényesíteni kell az egyéni hit által azokat a jogokat, miket Jézus a kereszten megszerzett, mielőtt eljönne a Messiás újra. Korlátozás nélkül hozzá lehet jutni, ill. a hívők csak saját magukat tudják ebben korlátozni, igényük mértéke szerint.

A golgotai kereszt a jog biztosítása, hogy minden rossztól megváltva éljél. Amit ebbe a jogba vetsz, ki tudod igényelni az áldásokat a földön.

A megváltás áldásai

A megváltás ószövetségi kifejezés. Lényege, hogy valaki helyett kifizetjük az ő áldásának árát. Pl. valaki elszegényedett, el kellett adni a házát. A legközelebbi rokona visszafizette a vételárat, hogy visszavehesse. Kulcsszó a helyettesítés, kiváltás, váltságdíj megfizetése valakiért. Neked ki kell nyújtani a kezedet, és át kell venni azt. Nem a Megváltó nyújtja ki a te kezedet, Jézus kifizette az árat, neked oda kell menned a pulthoz, meg kell fogni, el kell venni. Ehhez aktívnak kell lenni, nem automatikusan száll rád. Nem automatikusan zúdul rád a bővölködés, bűnbocsánat, stb.

Helyetted kifizették azt, amit te kapsz.

Isteni helycsere történt. A Messiás a te helyedre állt, hogy te az Ő helyére állhass. Igaz, áldott ember éledét élhesd a földön, annak ellenére, hogy előtte bűnös ember voltál.

- Bűn.
Minden rossz dolognak oka (magány, betegség, szegénység) oka a bűn. Az eredendő és a saját. Ha ebből meg vagyunk váltva, következik, hogy minden egyébből meg vagyunk áldva. A rossznak egy fő gyökere van, a bűn. Jézus mind a két bűnt magára vette, Ádámét és a mi konkrét bűneinket. Jézus ezeket magára vette, azonosult velük. Úgy állt Isten és az ördög közé, mintha ő követte volna el (múlt, jelen, jövő bűneit – az egész sorsodat előre megváltotta). Egy sem volt elkövetve még, mikor a megváltás megtörtént – és mindenki követ el bűnöket kereszténnyé válás után. Jézus a semmiért nem adta volna oda az életét. Ezért az előrelévő 70-90 évet megváltotta. Ha ezzel nem élsz vissza, csak élsz általa, az egész életed meg van váltva a bűn hatalmától, folyamatosan bűnbocsánat alatt állsz, éppen amikor hibát követsz el, akkor is, ezért tudsz belőle megtérni, mert folyamatosan kegyelem alatt állsz.

Ezzel Jézus kiszedte ezt a gyökeret az életünkből, és amit ez a gyökér táplált, el fog halni az életünkben!

- Betegség.
Jézus Krisztus magára vette a betegségeinket, elvette a fájdalmainkat. A betegség és a fájdalom két külön dolog. Nem okvetlenül kapcsolódik egymáshoz.

- Szegénység. 
Jézus Krisztus abszolút szegénnyé lett, a ruháit is elveszítette. Feltámadás után új ruhát kapott. Otthona már rég nem volt, éhes volt, italt is kérnie kellett. Az abszolút nincstelenség, étel- és italnélküliség állapotában volt azért, hogy te az Ő szegénysége által meggazdagodhassál. Jézus abszolút gazdag volt, a világmindenség birtokosa volt.

- Átok. 
Átkozott mindenki aki fán függ. Galata 3. Ezért kellett Jézusnak fán függve meghalnia, hogy az átkozottá váljon. Átmenetileg megtörtént, Isten ezért fordult el Tőle. 9 óra hosszat volt a fán, a törvény minden átkát elszenvedte, hogy Ábrahám minden áldását örökölhessük. Aki fán függ, az a földről is ki van taszítva, és az égből. Sem mennyei, sem földi szinten nem tud sikeres lenni. Ez a totális átok, teljes kivetettség. Sem a föld, sem a menny nem fogadja el. Ez az átok, úgy érzi, hogy nincs számára a világmindenségben hely.

- Az összes természetfeletti gonosz lény megtámadta Őt, mikor a fán függött. 
Ezt a zsoltárokból tudjuk, és azért, mert elsötétült az ég. Azért, hogy elszakítsák őt a hittől, a reménységtől, Istentől, hátha elveszíti a küldetését, fellázad. Ez rendkívüli nagy démonikus nyomás volt! Ezzel megváltott minket minden démonikus problémától, démonikus támadástól! Ezért lehetséges a démonűzés! Meg vagyunk váltva attól, hogy a démonok bennünk lakjanak, mert Jézus megengedte, hogy az ő érzelmét, akaratát szaggassák széjjel. Minden pszichés problémától, elmebetegségtől, démonikus gyötréstől meg vagyunk váltva! Meg vagyunk váltva gonosz angyaloktól, gonosz szellemektől. Kol 2. Ezért tudunk szellemi harcolni.

- Magányossá vált. 
Elutasította Isten is, és az emberek is. Az emberek elutasításának legbrutálisabb formája Júdás árulása volt. Ide tartozott a jogi, társadalmi kiközösítés, elítélés (Szanhedrin). Másik formája amit a nép tett, együttműködött a vezetőkkel. A tanítványok közül a legdurvább Péter elutasítása volt. A többiek pedig magára hagyták, nem vállalták azt, hogy mellette maradjanak ebben a szituációban. Jézus abszolút egyedül maradt. Ez tartalmazza az emberi kapcsolatokban beálló összes problémát, az elutasítás minden fajtáját. A legfájdalmasabb formája az Istentől történő elutasítás. Átélte azt, amikor tényleg nincs senki az emberrel. Nem érhet az emberektől olyan, amit Jézus ne hordozott volna el. Az Istentől való elutasítottságtól is megváltott.

- Szégyen. 
Mezítelenül függött a kereszten. Zsidó 12. A totális megszégyenítés, a feltámadás után kilépett ebből az állapotból, és beült Isten királyi székébe. Mikor látják majd visszajönni dicsőségben, ez a szégyen teljesen el fog tűnni.

- Halál. 
Jézus egészen a halálig jutott. Ezzel a helyünkre lépett, a bűn zsoldja a halál. Jézus szelleme lement a seolba, egyre mélyebbre és mélyebbre. Erről már csak a zsoltárok számolnak be és néhány prófétai hely. Jer sir 3. Jézus a pokol legmélyebb szintjére lement. Ezzel megváltást szerzett az összes őbenne hívő számára magától a pokoltól. is.

- A földet is megváltotta az átokból (tövisek).

Minden olyan rossz dologtól, ami az emberi sorsban egyáltalán előfordulhat, meg vagyunk váltva. Egyetlen dolgot sem lehet hozzátenni, a megváltás tökéletes. Ezért egyetlen Megváltó van, a Názáreti Jézus Krisztus.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine