2014. november 28., péntek

Rodney H. Browne - 16 OK, AMIÉRT DICSÉRJÜK ISTENT

Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az Ő szabadítását. 24 Beszéljétek a pogányok között az Ő dicsőségét, minden népek között az Ő csodálatos dolgait; 25 Mert nagy az Úr és igen dícsérendő, és rettenetes minden istenek felett; 26 Mert a pogányoknak mimden isteneik csak bálványok, de az Úr teremtette az egeket. 27 Dicsőség és tisztesség van Őelőtte, erősség és vígasság az Ő helyén. 28 Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget! 29 Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jöjjetek eleibe, imádjátok az Urat a szentség ékességében. 30 Rettegjen az egész föld az Ő orcájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék. 31 örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között: az Úr uralkodik! 32 Zengjen a tenger és az ő teljessége; örvendezzen a mező és minden, ami azon van. 33 Akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fái az Úr előtt, mikor eljövend megítélni a földet. 34 Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az Ő irgalmassága. 35 És mondjátok: Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyűjts össze minket és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a Te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a Te dícséretedben! 36 Áldott legyen az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké! és monda a sokaság: Ámen! És dícséré az Urat. 1 Krónika 16:23-36

Oly sok mindenért dicsérhetjük és áldhatjuk az Urat. Alább csak néhányat említünk:

Dicsérjük Őt teremtményéért (1 Krón. 16:23,36).

Mindent, amit Isten cselekszik, tökéletesen és csodálatosan teszi. Mi, a világgal együtt, és ami abban van, az Ő teremtményei vagyunk. Imádjuk Őt, mert minden teremtett dolga jó, és hálásak vagyunk, hogy élhetünk, és hogy ezen a szép földön élhetünk, amelyet Isten megteremtett számunkra.

Dicsérjük Őt szabadításáért (1 Krón. 16:23,35).

Amikor az emberiség bűnbe esett, Isten nem hagyott bennünket a bűneinkben, elküldte Jézust, hogy megmentsen bennünket a bűntől, a kárhozattól és a pokoltól.

Dicsérjük Őt dicsőségéért (1 Krón. 16: 24,28,29).

Elismerjük Isten dicsőségét, és dicsérjük Őt az Ő dicsőségéért. Az Úr méltó minden imádatra, tiszteletre és dicsőségre.

Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az Ő neve dicső egyedül; az Ő dicsősége égre-földre kihat! Zsoltár 148:13

Dicsérjük Őt csodadolgaiért a nemzetek között (1 Krón. 26:24).

Beszéljétek a népek között az Ő dicsőségét, minden nemzet között az Ő csodadolgait. Zsoltár 96:3

Dicsérjük Őt nagyságáért (1 Krón. 26:25).

Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett. Zsoltár 96:4

Dicsérjük Őt hatalmáért.

Magasztaltasság fel Uram, a Te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat! Zsoltár 21:14

Dicsérjük Őt nagy tisztességéért (1 Krón. 26:27).

Énekeljétek az Ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az Ő dicséretét! Zsoltár 66:2

Megtelik szám dicséreteddel, minden napon a Te dicsőségeddel. Zsoltár 71:8

Dicsérjük Őt erejéért és öröméért (1 Krón. 16:27).

Hatalmával szemben Tereád vigyázok; mert Isten az én váram. Zsoltár 59:10

Én pedig éneklem a Te hatalmadat, és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. 18 Én erősségem! Tenéked éneklek, mert Isten az én váram: Ő az én kegyelmes Istenem! Zsoltár 59:17-18

Dicsérjük Őt nevéért (1 Krón. 16:29).

Énekeljétek az Ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az Ő dicséretét! Zsoltár 66:2

Dicsérjük Őt a föld kerekségéért, amelyet megerősített (1 Krón. 16:30).

Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Zsoltár 8:4

Dicsérjük Őt, mert Ő uralkodik (1 Krón. 16:31).

Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. Zsoltár 97:1

Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld! Zsoltár 99:1

Dicsérjük Őt eljövendő igazságos ítéletéért (1 Krón. 16:32).

Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Zsoltár 96:10

Dicsérjük Őt jelenlétéért (1 Krón. 16:33).

Boldogok, akik lakoznak a Te házadban, dicsérhetnek Téged szüntelen! Zsoltár 84:5

Dicsérjük Őt jóságáért (1 Krón. 16:34).

Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Zsoltár 107:8

Dicsérjük Őt örökkétartó kegyelméért (1 Krón. 16:34).

Én pedig a Te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a Te félelmedben. Zsoltár 5:8

Dicsérjük Őt áldásáért ( 1 Krón. 16:35).

Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; Vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják Őt. 18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, Aki csodadolgokat cselekszik egyedül! 19 Áldott legyen az Ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!Zsoltár 72:17-19

Reinhard Bonnke - A közbenjárás faltörő kosai 5.

JOGOS ÖRÖKSÉGED

Amálek támadása a pogányok próbálkozása volt arra, hogy távol tartsák Izraelt az örökségétől. Ez rávilágít a közbenjáró erőfeszítés megfelelő témájára, amit a Zsolt. 2:8. állít elénk: "Kérjed tőlem és
odaadom néked a pogány okát örökségül, és birtokodul a föld határait.”

Megjegyzés: először kérünk (közbenjárunk), aztán birtokolunk. A közbenjárást evangélizáció követi - ezzel megyünk be ténylegesen a földre, hogy elfoglaljuk. Ugyanezt az alapelvet mutatja az 1. Timóteus 2:1., ahol azt az utasítást kapjuk, hogy járjunk közben minden emberért. A 4. vers szerint azonban az imának határozott célpontja van. A cél az, hogy "mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson”. Figyeld meg a "mindenki" szót! így menekülhet meg a világ - a közbenjárás és az evangélizáció által.

Azt is észre kellene vennünk, hogy Mózes leült. Nem keresett kifogásokat azzal, hogy: "fáradt vagyok", mert "mindig imádkozni kell és meg nem restülni" (Lk. 18:1.) és "a jócselekedetben ne restüljünk meg" (Gal. 6:9.). Mózes eldöntötte, hogy imádkozik, amíg a győzelem el nem jön, nem érdekelte az idő. Ez azt jelenti, hogy belépünk a csata egy bizonyos területére, nem csak úgy általánosan imádkozunk, vagy minden különös ok nélkül böjtölünk. Helyénvaló kötelességünk, hogy bizonyos időt imával töltsünk, de a közbenjárásba beletartozik az, hogy egy felismert ellenségre lövünk.

Továbbá az is nagyon fontos, hogy Mózes nem csak elmondott egy imát. A karjai felemelve maradtak, amíg Józsué meg nem szalasztotta Amáleket. A közbenjárás és a kitartás biztosította a győzelmet. Suzette "vajúdásnak" hívja ezt. Ilyen meghatározásokat ad ő a közbenjárásra:

Ima, hogy Isten akarata legyen meg a világban.
Behatolás, közbelépés és együttműködés Istennel.
Részesülés Isten cselekedeteiből, az Ő szolgálata ima által.

Nem saját véleményünk szerint való imádkozás, hanem olyan, ami az Isten vállán levő terhet tartja szem előtt. Azért kell imádkoznunk, amit Isten akar, nem azért, amit mi gondolunk. Ezáltal felvesszük Krisztus gondolkodásmódját.
Fontos annak a meglátása, hogy szükség van Isten cselekedeteire, és akkor bátran és bizalommal kérhetjük az Urat, hogy cselekedjen.

MEGHATÁROZÁSOK

Suzette rámutat, hogy a "közbenjárás" szó ténylegesen az Ézsaiás 53:12-ben fordul elő először a Bibliában, amikor Krisztusról van szó, aki "imádkozott a bűnösökért". Ez a héber baga szó alapvetően azt jelenti: "kegyetlenül összeütközni". Vine szótára leszögezi, hogy a baga azt jelenti: "ellene indul, kegyetlen vele, behatol, közé áll, könyörgésre kényszerít, találkozik és imádkozik".

Tehát itt két különböző szempontot látunk: háborút és vajúdást. Először is, a baga a Sátánnal való valódi szembenállást jelent. Jézus nevében az emberek javára ezáltal "ellene indulunk" és összeütközünk vele. Ez a szó a vajúdásra is utal, ami enyhébb kifejezés - "közé állás", vagyis az Atya elé állás az emberek érdekében. A közbenjárásnak tehát két vonása van: szembe áll a Sátánnal, és Isten elé is áll.

Suzette felhívja a figyelmet az Újszövetségben is a közbenjárásra használt szavakra. Az egyik ilyen görög szó két részből áll. Az egyik rész jelentése: "túlhaladni", a másiké: "találkozni valaki javára, vagy érdekében". Más szavakkal, átnyúlunk a másik emberhez, és megtesszük érte a tőlünk telhető legtöbbet. Egy másik a közbenjárásra használt szó erre is utal: "eljutni a Király füléhez valaki érdekében". Ez azt mutatja, hogy szoros kapcsolatra van szükség a szóló és a Király között.

Suzette egy közönséges szótárhoz is elirányít minket (ez esetben Websteréhez). Ez a közbenjárást úgy írja le, mint "közvetítés, könyörgés, ima, vagy kérés valaki más javára" és a "közbenjárni" igét így határozza meg: "cselekedet két fél között azzal a szemponttal, hogy kibékítsék a köztük levő különbségeket, vagy vitapontokat; követni, ügyet védeni, vagy beavatkozni más érdekében". Könyörgés, kérés, ügy védése, beavatkozás, közbelépés - ez a legmagasabb hőfokra emelt ima.

Fineás beavatkozott, amikor Izrael nagyot vétkezett és csapás következett az egész országra. A terjedő borzalom véget ért, és ezt még nemzedékekkel később is igazságul tudták be Fineásnak. A közbenjáráshoz tartozik, hogy békét csinálunk, embereket eljuttatunk Isten békességéhez. Ez az igazság aratását növeli, ami az örökkévalóságig érvényes. Ez a közbenjárásban rejlő erő.

Suzette hangsúlyozza, fontos, hogy Isten irányítsa az imánkat. Az Ő céljára kell lőnünk. Istennek csatornákra van szüksége az akarata megvalósításához. Suzette erősen ragaszkodik ahhoz, hogy tudnunk kell, mi érdekli Istent, mert Ő tudja, mi történik, amikor mi nem tudjuk, és pontosan tudja, hol készül támadásra a Sátán.

2014. november 26., szerda

Megjelentek Dag Heward-Mills könyvei

A kenethez vezető lépések - http://immanuel.hu/konyv.php?id=418

A megagyülekezet - http://immanuel.hu/konyv.php?id=420

A vádaskodók - http://immanuel.hu/konyv.php?id=422

Akik elhagynak - http://immanuel.hu/konyv.php?id=419

Gyülekezetnövekedés - http://immanuel.hu/konyv.php?id=421

És újra szeretnénk emlékeztetni benneteket a Moszab Hasszán Juszeffel, A Hamasz fia szerzőjével való találkozás lehetőségeire, aki most a róla készült film kapcsán kapott meghívást Magyarországra...

ELŐADÁSOK ÉS DEDIKÁLÁSOK HELYSZÍNEI ÉS IDÔPONTJAI:
2014. 12. 03. 16:30-kor az Alexandra Könyvesházban (1075 Budapest, Károly körút 3/C)
2014. 12. 04. 11:00-kor a könyv kiadójának (Immanuel Alapítvány) könyvesboltjában:
(A Szószórók Könyvesboltja – 1052 Budapest, Városház utca 1.)
2014. 12. 04. 17:30-20:00 a Corvinus Egyetem C épületében


Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 13.

Hadd vigyem kicsit tovább ezt a gondolatot! Hogyha megbotránkoztatlak, hát megbotránkoztatlak, de mégis az igazságot fogom mondani! Ha akarsz, elmehetsz… A kultúra ellenes mozgalomnak az egyik jellegzetessége az volt, hogy az emberek levetkőztek. A mai Jézus-mozgalomnak az az egyik jellegzetessége, hogy az emberek felöltöznek. Hadd beszéljek erről egy percig! Nem fog ez nektek tetszeni, legfeljebb az igazán öregeknek, de a fiatalabbaknak nem és a középkorúaknak sem. Hadd mondjak egy szabályt, ami a mi iskolánkban működik. Ez csak egy irányelv a tanulók számára. Nem lehet nyilvánosan különböző nemű embereknek együtt úszni. A férfiak nem mennek a tengerpartra együtt a lányokkal fürdőruhában. Azt mondjátok erre, hogy ez szélsőséges. Lehet, hogy szélsőséges, vagy olyan, mint amikor én óriásnak éreztem magam egy japán ember mellett. Lehet, hogy nem a megfelelő dolgokkal hasonlítjuk össze a dolgokat. Reggel valaki odatelefonál a szobámba, hogy fölébresszen. Miért kell nekem valaki, hogy fölébresszen? Ó, hát azért, mert alszom! És amikor alszom, akkor nem tudom, hogy alszom! Ha tudnám, hogy alszom, akkor egyszerűen fölébrednék! Néha nagyon el vagyok foglalva alvás közben, vezetem az autót, vagy repülök egy repülővel, vagy a számítógépemen írok, de alszom és álmodom. De amikor alszol, nem tudod, hogy alszol. Az irányelveket egyre lejjebb süllyesztettük, és észre sem vettük!

Hadd mondjak el egy igazi történetet. Talán azt mondod nekem: Testvér, azok a dolgok, amikről te beszélsz nekem, azok engem nem zavarnak. Én megnézhetem azt a filmet. Lehet, hogy az a pár elkezdett csókolózni és elkezdenek vetkőzni, de ez engem nem zavar! Engem szexuális módon ez nem izgat! Nem kelt bennem rossz gondolatokat. Tudod, mért? Nem azért, mert olyan szent vagy, hanem a szíved annyira megkeményedett! Ez a szív keménységének a tünete. Mert sokkal rosszabb dolgokhoz vagy szokva, mint ez. Beszélhetek veletek őszintén? Vannak olyan emberek, akik nudista kolóniákban élnek. Meztelenül járkálnak, látják egymás meztelen testét, de szexuális módon ez nem izgatja őket. Ha közülünk valaki odamenne, állandóan be kellene takarnunk a szemünket, vagy másfelé kellene néznünk, számunkra ez beszennyező lenne. Miért? Mert ők szentebbek, mint mi vagyunk? Ők annyira tiszták, hogy ezek a dolgok már nem zavarják őket? Nem! Ez azért van, mert ők annyira kemények már.

Felhívást intézek hozzátok, mint hívőkhöz, hogy halljátok meg, amit mondok: Az európai hívők nagyon kemények bizonyos bűnökkel szemben! Az amerikai keresztények is nagyon kemények bizonyos bűnökkel kapcsolatban. Te talán valamikor dohányoztál, állandóan cigiztél. De a ruhádnak soha nem volt cigarettaszaga – szerinted. Olyan szobákban voltál, ami tele volt füsttel és nem zavart téged. Miért nem? Mert hozzá voltál szokva. Természetesen, a ruhádnak is cigarettaszaga volt, csak nem jöttél rá erre. Aztán abbahagytad a dohányzást, már két éve nem dohányoztál, és bemész egy szobába, ahol mindenki dohányzik, és elkezdesz köhögni, majd kiszaladsz a szobából. A ruhádnak füstszaga van. Mi történt? Érzékennyé váltál rá!

Állandóan az erőszakot nézzük a tv-ben – nem a dokumentumfilmekről beszélek, mert a híradások tényekről beszélnek, még ha ezek nagyon jól is vannak ábrázolva. Arról beszélek, hogy amikor az erőszakot azért nézzük, hogy szórakozzunk rajta. Állandóan ilyeneket nézünk, amikor embereknek elvágják a torkát és kifröcsköl belőle a vér. Amikor szétlövik emberek agyát. Ilyen jelenetek… Amerikában nagyon sok ilyesmi van. És megnézzük. „Engem nem zavar! Nekem nem gond!” Miért nem? Mert szent vagy? Nem, azért mert kemény vagy! Mert hozzászoktál!

Újra halljátok meg, amit mondok! Isten arra hívott el minket, hogy radikálisan különbözzünk a világtól! Nagyon sok keresztényt ismerek, akiknek nincsen tévéje, évek óta nem láttak egyetlen filmet sem és tele vannak élettel, tele vannak erővel, örömmel és állandóan az embereket Jézushoz vezetik. Nem akarják, hogy beszennyezzék és visszahúzzák őket ezek a dolgok, elfordítsák őket a normától.

2014. november 25., kedd

Rodney H. Browne - NE VESD SENKI MÁSBA A BIZALMADAT

Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 9 Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Zsoltár 118:8-9

Nem bölcs más dologba, ill. más személybe helyezni a bizalmadat, mint Istenbe az Atyába. Ha bízol az Úrban, sikeres és áldott leszel. Ha más dolgokban vagy emberekben bízol, kudarcot vallasz.

A gonoszok nem bíznak Istenben:

Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyullad fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen; 22 Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az Ő segedelmében. Zsoltár 78:21-22

Jaj az ellenszegülőnek és undoknak, az erőszakos városnak! 2 Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített! Sofóniás 3:1-2

Ne vesd bizalmadat bálványokba:

Meghátrálnak és mélyen megszégyenülnek, akik a bálványban bíznak, akik ezt mondják az öntött képnek: Ti vagytok a mi isteneink! Ézsaiás 42:17

Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat? 19 Jaj annak, aki fának mondja: Serkenj fel! Néma kőnek: Ébredj fel! Taníthat-é ez? Ímé, borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi! 20 Ellenkezőleg, az Úr az Ő szent templomában van, hallgasson előtte az egész föld! Habakuk 2:18-20

Ne bízz a saját igazlelkűségedben:

Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá: 10 Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11 A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! Hálákat adok Néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. 12 Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek. 13 A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! 14 Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.Lukács 18:9-14

Ne bízz a hazugságban és a hamisságban:

Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; mert a hazugságot választottuk oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el! Ézsaiás 28:15

Ez a te sorsod, a te kimért részed Éntőlem, ezt mondja az Úr, aki elfelejtkeztél Énrólam, és hittél a hazugságnak. Jeremiás 13:25

Ne hazudj magadnak és ne tűrd el mások hazugságait. Semmi okból ne hazudj azért, hogy mentsd a bőrödet.

Ne vesd bizalmadat emberekbe:

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! 6 Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Jeremiás 17:5-6

Ne bízz földi szövetségekben, illetve világi társulásokban:

Akik Égyiptomba szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Fáraónak oltalmába, és Égyiptom árnyékába rejtőzködjenek. Ézsaiás 30:2

De párot üte ellene, bocsátván követeit Égyiptomba, hogy adjon néki lovakat és sok népet. Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon megszabadítja-é magát, aki ezeket cselekszi? Aki megszegte a szövetséget, megszabadul-é? Ezékiel 17:15

Egyiptom a világot, illetve a világi rendszert szimbolizálja. Ne vesd bizalmadat azokba.

Ne bízz a gazdagságban, illetve a mammonban:

Akik gazdagságukban bíznak és nagy vagyonukkal dicsekesznek, 8 Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Zsoltár 49:7-8

És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta: 9 Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt! Zsoltár 52:8-9

Aki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak. Példabeszédek 11:28

A tanítványok pedig álmélkodának az Ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! Márk 10:24

Azoknak átka, akik minden másban bíznak, kivéve az Úrban:

Jaj a lázadó fiaknak, így szól az Úr, akik tervet visznek véghez Nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem Szellemem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak! 2 Akik Égyiptomba szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Fáraónak oltalmába, és Égyiptom árnyékába rejtőzködjenek. 3 És lesz néktek a Fáraó oltalma szégyenetekre, és az elrejtőzködés Égyiptom árnyékában gyalázatotokra.Ézsaiás 30:1-3

Jaj nékik, akik Égyptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban; és nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik.Ézsaiás 31:1

2014. november 20., csütörtök

Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 12.

Volt egy Sátántól származó kultúra ellenes mozgalom. Isten népe részt kell, hogy vegyen egy Isten szerinti kultúra ellenes mozgalomban! Mert az egész kultúra átbillent ebbe a gonosz irányba. Mit teszünk erre mi, Isten népe? Mi is egy kicsit átjövünk ide! Csak egy kicsit változunk, hisz nem akarunk fanatikusok és szélsőségesek lenni, nem akarjuk eltaszítani magunktól a világot, nem akarunk törvénykezők lenni. De barátaim, ha ilyenek vagytok, senkit nem változtattok meg! Mert ez nem a Jézus-féle módszer!

Mi megérintjük a világot, szeretjük a világot, megmossuk a bűnösök lábát és bekapcsolódunk azok életébe, akiknek szükségeik vannak, de ami a személyes életmódunkat, a szentségünket és tisztaságunkat illeti, teljesen át kell mennünk vissza, abba a végletbe, ami Istennek az irányelveit jelenti! Ezért üldözték a korai Egyházat, mert mások voltak. Nem vettek részt a világ bűneiben. Miért figyelne ránk a világ? Mi azt mondjuk, hogy az Evangélium megváltoztatja az életüket, de mi pont olyanok vagyunk, mint ők! A világi emberek küszködnek a pornográfiával, de az egyházban lévők is sokan. A világi tinédzserek erkölcstelenek szexuális szempontból, de a gyülekezetben lévő fiatalok is azok! A világban szétesnek a házasságok, de az egyházban is szétesnek a házasságok. A világot mindenféle tisztátalan dolog szórakoztatja, de az egyházat is szórakoztatja ugyanaz. Hol van az Evangélium ereje? Hol van a megváltozott élet? Hol van a szent kultúra ellenes mozgalom? Az Ördög gyűlöli a szentséget. Annyira gyűlöli, hogy negatív hangzását kelti a szívedben. „Ez törvénykezés! Ez vallás! Ez tradíció!” De ez az ördögnek a hangja! A szentség egy radikális dolog. A szentség forradalmi dolog!

Meg kell ezt értenetek, mielőtt megtértek! Nagyon örülök, hogy radikális vagyok. A barátaimnak rövid hajuk volt, a rock-sztároknak hosszú. Én is elkezdtem megnöveszteni a hajamat, és az együttesemben lévő fickók is. Azokban a napokban ez valaminek a jelképe volt. A barátaim sportoltak az iskolában, én meg a kábítószertől szálltam el. Ők keményen dolgoztak az iskolában, mert jó képzést akartak kapni, én meg csak kábítóztam. Boldog lettem ettől, örültem, hogy más vagyok. Miért? Mert egy másféle értékrendet, egy másféle világrendet tettem a magamévá. Egy ellenkultúrás gondolkodásmódot vettem át. Némelyek rám néztek, a hosszú hajamra, és kinevettek. De engem nem bántott, mert én nem tiszteltem őket, mert ennek a világnak a normális emberei voltak. Én másmilyen voltam. 
Mikor megtérünk, olyanok akarunk lenni, mint mindenki más. Mielőtt megtértünk, mások voltunk, mint mindenki más. Voltak, akik háború-ellenes vagy környezetvédő mozgalomban voltak, vagy terroristacsoportokban, mindenféle ideológiákban voltunk benne. Kultúra ellenes emberek voltunk. De ennek a többsége a bűnről és a lázadásról szólt. Nem a megfelelő okért csináltuk ezt. Teljesen ellene mentünk a társadalomnak. Ez volt a kultúra ellenes mozgalom ereje. De megtértünk, és teljesen normális tagjai lettünk a társadalomnak. Mert ebben a világban dolgozunk és élünk, és a gyermekeinket ebben a világban neveljük fel, de nem veszünk részt a világ bűneiben. Radikális, kultúra ellenes emberek vagyunk? A fiataloknak meg kell ragadniuk ezt az igazságot! Radikális dolog az, hogy mi szentek vagyunk! 

Ma nem radikális dolog, hogy egy 13 éves lány szexuális életet él. Néhány nemzedékkel ezelőtt ez radikálisnak számított, de ma már nem az. Nem radikális ma már, hogy ez a kislány terhes lesz és abortuszt hajt végre. Nem radikális, hogy egy homoszexuális más férfivel lefekszik. Mi el sem tudjuk képzelni, de ez az ő normális életmódjának a része. Tudjátok, mi a radikális? Ha mi nem érintünk semmilyen tisztátalant! Ha teljesen tisztán tartjuk magunkat, hogy szexuális becsületességben, tisztességben járunk és nem érintjük meg a világ bűneit! Ez a radikális! Ez a forradalmi! Ez a kultúra ellenes életmód! Megvakultak a szemeink – állandóan ezt hallom. A keresztények ücsörögnek, beszélgetnek: 
- Láttad ezt a filmet? Láttad azt a filmet?
- Milyen filmet?
- Azt! Nagyon erős evangéliumi üzenet van benne.
Egy pillanat! Van benne egy szerelmeskedő jelenet, az emberek levetkőznek benne! Várj egy picit! A  színészek káromkodnak a filmen és ellene vannak minden olyan alapelvnek, amiért te kiállsz! Hogyan szórakozhatsz te ezen? Hogyan nézheted ezt?
- Testvér, te fanatikus vagy és törvénykező! – és az ördög nevet, nagyon szereti ezt!

Figyeljetek rám! Annyira megkeményedtünk, hogy rá sem jövünk erre! Hadd illusztráljam ezt egy kicsit! Emelje fel egy nős ember a kezét ezen az oldalon. OK. Rendben. Most szeretnék egy férjezett asszonyt a másik oldalon. OK. Köszönöm. Mi lenne, ha megkérném őket, mindketten jöjjenek fel ide a színpadra. Egy nős ember, akinek egy másik asszony a felesége, és egy férjes asszony, akinek egy másik ember a férje. Elkezdenének most csókolózni, fogdosni egymást, levetkőznének… Felvennénk videóra és megnézzük. Ugye, rögtön azt mondjátok: Nem, ez tisztátalan! Ez lehetetlen!
Ez házasságtörés! De aztán elmegyünk a moziba és megnézzük ugyanazt. Mi történt velünk? Akarok most egy nőtlen fiatalembert ezen az oldalon, és egy hajadont a másikon. Most mi lenne, ha kettőjüket felhívnánk a színpadra, és megkérnénk, hogy ők kezdjék el ugyanezt… Hogyan szórakozhatnánk egy ilyesmin? Hogyan mondhatnánk: Úgy, úgy, Uram! Jöjj, Szent Szellem! Tölts be minket! Küldd az ébredést! – És közben a világ bűnei szennyeznek be minket! Nem tudjuk, hova tűnt Isten ereje…

Ha Isten ereje leszállna, akkor egyszerűen megölne minket! Itt prédikálok, és mondjuk, a közepén elkezdenék csúnya dolgokat mondani. Mindenféle tisztátalan kifejezéseket használnék. Hiába venném az Úr nevét, befognátok a fületeket! Kérdeznétek: Mi történt itt? Állítsátok le a kazettát! Aztán otthon nézzük a videót, ami tele van szennyes beszéddel, és azt mondjuk: Otthon? Az rendben van. A gyülekezetben nincs rendben. Valami baj van itt valahol! Történt valami az alapelveinkkel!

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 8.

A szabadulás

Ez a familiáris szellemekről való tanítás a te életedre is vonatkozik? Megnyílt a lehetőség ajtaja a familiáris szellemek számára? Van bármi bizonyíték a familiáris szellemek jelenlétére?

Bánd meg minden egyes bűnödet ami lehetőséget adott a velük való kapcsolatra. Isten Igéje figyelmeztet, hogy a familiáris szellemek birtoklása bűn. A familiáris szellemeket ne az alapján ítéljük meg, hogy hasznosnak tűnnek-e vagy sem, hanem az alapján amit Isten Igéje mond róluk. Ezen felül egy egyén több familiáris szellemmel is együtt működhet az életében.

Mondj le a familiáris szellemekről! Bontsd fel a megállapodást velük! Semmisítsd meg mindazokat a dolgokat amik a birtokodban vannak és amik miatt az ilyen szellemek legális jogot gyakorolhatnak a maradásra. Mondd, hogy ezekre nincs szükséged és nem akarod őket.

Állj ellen és űzd ki a démoni szellemeket, és mint Jézus Krisztusban levő hívő, használd a neked adatott szellemi hatalmat. Alkalmazd a Bárány vérének szellemi fegyvereit, Jézus nevét, Isten beszédét és ezekkel a fegyverekkel „Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak” (2. Korinthus 10:5)

Mondd el ezt az imát, ami a következő oldalon található.

Ima és hadviselés
(Olvasd el hangosan a következő imát)

Úr Jézus, én hozzád tartozom. Megmentettél és megváltottál a te véred által. Nincs szükségem más szellemre, csak a Szent Szellemre. Bocsáss meg, hogy dolgokat más szellemi forrásoknál kerestem, amik egyedül Tőled kellene, hogy jöjjenek. Megtagadom és elhatárolom magamat mindezektől a familiáris szellemektől, akárhonnan is jöttek be az életembe. Hívlak téged Uram, szabadíts meg ezektől a hazug és csaló familiáris szellemektől. Taníts meg a Te igazságodra és a Te utadra. Őszinte vágyam, hogy a Te akaratodban járjak és dicsőítsem a Te nevedet. Jézus nevében. Ámen.

Sátán, megtagadlak téged és visszaveszem mindazt a területet, amit átengedtem neked. Isten az én bölcsességem, ismeretem , vezérem és erőm forrása. Te, familiáris szellem elhagysz engemet a Jézus nevében!
Köszönöm Jézus, hogy megszabadítottál és megtisztítottál ezektől a gonoszságoktól a te drága véred által. Jézus nevében.
Ámen.

Reinhard Bonnke - A közbenjárás faltörő kosai 4.

HOGYAN TÖRTÉNIK?

Az evangélizációk előtt 6-8 héttel Suzette Krisztus testének a lehető legtöbb tagját bevonja az erőteljes közbenjárásba. Nem egyedül egy bajnok imádkozik, hanem az egész egyház csatlakozik a súlyával a támadáshoz. Megrohamozzuk a pokol kapuit, és zörgetünk a menny ajtaján könyörgéssel. Ezt kifejezetten a lelkek megmeneküléséért és Isten Szellemének a mozdulásáért tesszük.

Az ilyen közbenjárás erőssége nem csúcsosodik ki és nem fejeződik be az evangélizáció kezdetével. Folytatódik egészen a megtérésre való felhívásig. Több száz, néha több ezer ember imádkozik és foglalkozik szellemi hadviseléssel az evangélizációink alatt. Miközben az evangélista dolgozik, prédikál és szolgál, a színfalak mögött az emberek szellemi erőkkel foglalkoznak, hogy segítsenek az evangélistának győzelmet aratni. Olyan ez, mint amikor Mózes imádkozott Józsuéért, aki a csata sűrűjében volt. Mikor van szükség közbenjárásra, ha nem akkor, amikor a legnagyobb a sátáni támadás?

A 2. Mózes bibliai beszámolójában a két csapat: Izrael hadserege és Mózes társasága különböző helyeken volt, mégis egy időben, együtt, ugyanazt a csatát vívták. A mi evangélizációs összejöveteleinken a közbenjárók is talán távol vannak az összejövetel helyszínétől, a fő területtől, messze egy másik téren, vagy egy másik csarnokban. Ezek az imaharcosok azonban tevékeny részesei magának az istentiszteletnek, emelik az evangélistát, és csatlakoznak a menny seregeihez a sötétség erőinek visszaverésében.

Ennek a módszernek a hatékonysága immár kétségtelenül bebizonyosodott. Ez elől a közbenjárás erőtöbblettől az ellenségnek vissza kell vonulnia, így a még meg nem tért emberek nyitva maradnak Isten Igéjének az ereje számára. Sok lelket aratunk le így, nagyban épül a Krisztus teste, és beteljesedik Isten Igéje. Így mindnyájan Krisztus partnereivé válunk, és az Ő aratásának a részvényeseivé. Közbenjáróink visszatartják a Sátán seregeit, amíg a lelkek biztonságba nem kerülnek Isten országában. Ez az eljárás Istennél kezdődött, ezért Ő meg is áldja ezt. Ez hat az egyéni
keresztényre, a gyülekezetekre, a városra, az országra és mindenek fölött a hitetlenekre. A közbenjárás országutat épít a világot megnyerő evangélizáció számára.

MIT JELENT?

Ahogy Mózes és Józsué is összedolgozott a csatában, úgy az Úr szándéka mindig az volt, hogy a közbenjárás és az evangélizáció együtt működjön. A közbenjárás és az evangélizáció egyesül a csatában. Olyan ez a kettő, mint a kéz a kesztyűben, vagy a víz a folyó ágyában, vagy a szőlővesszők a tőkén.

A lélekmentéshez nem kötődő közbenjárás olyan, mint a cél nélküli lövés, mintha az atléta célvonal nélkül futna versenyt, vagy mint egy focimeccs kapu nélkül. Ha ébredésért imádkozunk, tennünk kell valamit az ébredésért. A közbenjárás előkészítő munka is; eke, ami felszántja a talajt a vetés és aratás előtt. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell közbenjárnunk, amíg egy evangelizációt, vagy valami hasonlót nem kezdenek el szervezni, hanem feltétlenül azt, hogy látást, vagy tervet kell kapnunk a világ elérésére.

Aztán itt a másik mulasztási lehetőség: az evangélizáció közbenjáró ima nélkül. Ez olyan, mint egy kézzel kurblizott motor, amihez nincs üzemanyag, vagy mintha háló nélkül halásznánk, és a halakat egyenként, a farkuknál fogva próbálnánk kifogni.


2014. november 18., kedd

John Walvoord - Az Egyház prófétai eseménylistája

1. A vallási és erkölcsi liberalizmus aláássa az egyház szellemi életképességét.

2. Az ökumenikus mozgalommal kezdetét veszi a szuperegyház irányába mutató elmozdulás.

3. Az aposztázia és a bibliai igazságok nyílt tagadása nyilvánvalóvá válik az egyházban.

4. A keresztény erkölcsi értékek teljes feladása miatt fékezhetetlenné válik a morális káosz.

5. A spiritualizmus, az okkultizmus és a démonokba vetett hit egyre erősödő áradata elkezdi felkészíteni a világot a Sátán utolsó beavatkozására.

6. Jeruzsálem mind az arabok, mind a keresztények körében vallási viták középpontjába kerül, miközben a világ zsidósága azt tervezi, hogy a várost a judaizmus aktív központjává teszi.

7. Az egyház elragadtatása során az igaz hívők eltűnnek a földről, hogy az égben egyesüljenek Jézus Krisztussal.

8. Megszűnik a Szent Szellem gonoszságot visszatartó hatása.

9. A szuperegyház az összes világvallást egyesíti, hogy a hamis próféta számára eszköz legyen az Antikrisztus globális hatalomátvételének elősegítéséhez.

10. Az Antikrisztus elpusztítja a szuperegyházat és isteni rangra emelt világdiktátorként önmaga imádatát követeli meg.

11. A hívők ebben a korszakban erőteljes üldöztetést szenvednek el és ezrével válnak mártírokká.

12. Jézus Krisztus a keresztényekkel együtt - akik a nyomorúság ideje alatt a Mennyben tartózkodtak - visszatér a földre és az armageddoni csatában véget vet a nemzetek uralmának.

2014. november 17., hétfő

Rodney H. Browne - AZ ISTENBEN VALÓ BIZALOM ÁLDÁSAI

Boldogok mindazok, akik Őbenne bíznak! Zsoltár 2:12b

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik. Zsoltár 34:9

Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez! Zsoltár 40:5

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Jeremiás 17:7

Ha magabiztosan bízol az Úrban, akkor Ő kegyelemmel és jósággal fog körülvenni:

Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Zsoltár 32:10

Ha bízol az Úrban, Ő teljes békességet ad a szívedbe:

Akinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. Ézsaiás 26:3

Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert Te, Uram egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Zsoltár 4:9

Ha bízol Istenben, élvezni fogod mind a földi, mind pedig a szellemi áldásokat:

Ha kiáltasz: szabadítson meg téged bálványaid raja; mindnyájukat szél viszi el, lehellet kapja fel, de aki Bennem bízik, örökségül bírja a földet és örökli szent hegyemet. Ézsaiás 57:13

Akik az Úrban bíznak, boldogok, hogy így tettek:

Aki figyelmez az Igére, jót nyer; és aki bízik az Úrban, oh mely boldog az! Példabeszédek 16:20

Azoknak, akik bíznak Istenben örömkiáltás hagyja el ajkukat és örvendeznek:

És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak Benned; mindörökké vígadjanak, és Te megoltalmazod őket, és örvendeznek Tebenned, akik szeretik a Te nevedet. Zsoltár 5:12

Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk Ő. 21 Csak Őbenne vígad a mi szívünk, csak az Ő szent nevében bízunk! Zsoltár 33:20-21

Bízz Istenben, és meg fogod tapasztalni, hogy hűséges az Úr - be fogja tölteni minden ígéretét:

Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. 4 Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 5 Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál Benne, majd Ő teljesíti. Zsoltár 37:3-5

Akik az Úrban bíznak megszabadulnak ellenségeiktől:

Mutasd meg csodálatosan a Te kegyelmedet, Aki megszabadítod jobboddal a Tebenned bízókat a támadóktól. Zsoltár 17:7

Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert Őbenne bíznak. Zsoltár 37:40

Az Úr az én Kősziklám, Váram és Szabadítóm; az én Istenem, az én Kősziklám, Őbenne bízom: az én Pajzsom, Üdvösségem szarva, Menedékem. 4 Az Úrhoz kiáltok, Aki dícséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Zsoltár 18:3-4

Aki az Úrban bízik biztonságban van:

Az emberektől való félelem tőrt vet; de aki bízik az Úrban, kiemeltetik. Példabeszédek 29:25

Mily bőséges a Te jóságod, amelyet fenntartasz a Téged félőknek, és megbizonyítasz a Tebenned bízókon az emberek fiai előtt. 21 Elrejted őket a Te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. Zsoltár 31:20-21

Akik az Úrban bíznak szilárdan állnak és megingathatatlanok:

Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Zsoltár 125:1

Bízz Istenben, és bővölködni fogsz:

A telhetetlen lélek háborúságot szerez; aki pedig bízik az Úrban, megerősödik. Példabeszédek 28:25

Bízz Istenben, és nem fogsz félni:

Mikor félnem kellene is, én bízom Tebenned. 5 Isten által dicsekedem az Ő Igéjével; az Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? Zsoltár 56:4-5

Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? Zsoltár 56:12

Ímé, az Isten az én Szabadítóm! Bízom és nem félek; mert Erősségem és Énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem Szabadítóm! Ézsaiás 12:2

Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; 6 Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat énnékem? Zsidókhoz írt levél 13:5-6

Bízz Istenben, és nem fogsz megbotlani és bukdácsolni:

Ítélj meg engem, Uram! Mert én ártatlanságban éltem, és az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Zsoltár 26:1

Bízz Istenben, és nem fog senki kárhoztatni, ill. nem fogsz szégyent vallani:

Az Úr kimenti az Ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne bízik. Zsoltár 34:23

Tebenned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem. Zsoltár 31:2

Ne vesd bizalmadat emberekbe:

Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 9 Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Zsoltár 118:8-9.

2014. november 14., péntek

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 7.

9. Szellemidézés

Isten Igéje világosan tiltja a halott szellemekkel való kommunikációt.

’Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;” (V.Mózes 18:10,11)

Azok akik elvesztették szeretteiket kísértésbe eshetnek a velük való kommunikációra. Ahelyett azonban,hogy egykori szerettükkel kerülnének kapcsolatba, halott barátot vagy családtagot megszemélyesítő familiáris szellemmel kerülnek kapcsolatba.

Terafimok, házi istenek számtalanszor vannak említve a Bibliában. Ezek emberi ábrázatok és szobrok voltak akitők a jövő felől tudakozódtak. Ezek a házi képmások az elhunyt ősök hasonlatosságára készültek. Mikor Jákob elkülönítette magát nagybátyjától Lábántól, Ráchel ellopta apja teráfjait(I.Mózes 31). Ebből az igerészből kiderül, hogy Lábán és családja bálványimádásba keveredett. Hitték, hogy az elhunytak szellemei megsegítik őket.

Mikor Isten szólt Jákobnak, hogy forduljon vissza Bételbe (Isten háza), akkor Jákob így szólt a családjához: „Akkor monda Jákób az ő házanépének, és mind azoknak, kik vele valának: Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket.” (I.Mózes 35:2) és a terafimokat eltemették és maguk mögött hagyták. Ekkor az átok elkerülte őket és Isten áldása jött Jákobra és az ő családjára. „És elindulának. De Istennek rettentése vala a körűltök való városokon, és nem üldözék a Jákób fiait.” (V.Mózes 35:5)

Néha az elhunyt szülőkről, testvérekről, nagyszülőkről vagy más halott személyekről kiállított képek, vonzzák a familiáris szellemeket. Hajdan a feleségem a hálószobában tartotta az elhunyt szülők és más családtagok fényképeit. Ettől olyan érzése támadt, mintha folytonosan jelen lennének az életében. A Szent Szellem megítélte őt, mivel az ő forrása, vigasztalója, őrzője és segítője nem az elhunyt szülők. A képeket elrakta.

A gyülekezetben amelyet pásztoroltam, az egyik gyülekezeti tag idős nagymamája meghalt. Röviddel azután a család a segítségemet kérte. Elmondták, hogy a nagymama feltűnt a házban és az egyik családtag combját megharapta miközben a nagymama kedvenc székében ült. A nagymama boszorkányságban vett részt. Szükségszerű volt eltávolítani a házból minden boszorkánysághoz tartozó holmit és parancsolni a nagymama familiáris szellemének, hogy távozzon.Az eljárás hatásosnak bizonyult és nem volt több zavar.

Az Ige azt mondja, „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,”(I.Thimoteus 2:5). Jézus maga is mondta „Senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”(János 14:6) Jézus az EGYDÜLI közvetítő és az EGYEDÜLI út aki által van menetelünk a Mennyei Atyánkhoz.

Azonban van néhány ember, akiket megtanítottak Máriához, Jézus anyjához, vagy más elhunyt szentekhez,mint közvetítőkhöz imádkozni. Mikor valaki egy halott szelleméhez imádkozik, szellemidézést gyakorol és a familiáris szellemeknek udvarol. Azért ilyen egyszerű megérteni miért van annyi jelentett látogatás ezektől a tiltott közvetítőktől. Például „Guadalupe-i Szűz” vagy a „Medjugore-i Szűz”, mivel maguk a familiáris szellemek manifesztálódnak, mikor az emberek Máriához, Jézus anyjához imádkoznak.

10. Incubus és Succubus

Az incubus (latinul feküdni rajta) egy gonosz hímnemű szellem , amely az alvó nőn fekszik, látszólag közösülve vele. A succubus (latinus alatta feküdni) egy nőnemű szellem amely éjjel jön, hogy a férfival szexuális kapcsolatba kerüljön.

Úgy találják, hogy ezek a tisztátalan szellemek a szabados szexualitáson keresztül nyernek utat. Paráználkodás, házasságtörés, és más egyéb szexuális elhajlások, lehetőséget adnak a kéjelgés szellemének.

Egy nap meghívtunk egy nőt, hogy jöjjön el szabadulásért. Az otthonunkban találkozott velünk. A feleségemmel együtt megkértük hogy menjünk a hálószobába, hogy elvonultan tudjunk lenni. A nő az ágy szélére ült, mi székeken ültünk. A szolgálat folyamata során parancsoltunk a szexuális kéjvágy szellemének valamint a perverzitásnak, hogy távozzon. Az incubus szelleme testet öltött. A nő a hátára dobódott az ágyon, térdeit behajlítva, combjait széttárva és testével olyan mozdulatokat tett, melyek szexuális aktust jelenítettek meg egy láthatatlan lénnyel. A nő elmondta, hogy az incucus sűrűn eljött hozzá álmában. Ki lett azonban űzve a Jézus nevében való hatalommal.

Egy másik szabadulással járó tapasztalat vezetett el bennünket ahhoz a hithez, hogy az okkultizmusban való részvétel utat nyithat az incubus és succubus belépéséhez. Például egy jamaicai férfi és családja felé szolgáltunk aki mélyen benne volt a voodoo-ban. Éjszakánként a succubus szelleme kínozta. Mivel nem ismerte Isten útját, kétségbeesésében egy boszorkányhoz fordult segítségért, azonban a boszorkány rituáléján átesve a probléma még rosszabbra fordult. Ennek a férfinak nemcsak az okkult szellemektől kellet megszabadulnia, hanem a succubus szellemétől is.

Mi lehet annál közelibb, mint egy szellem aki azért jön, hogy szexuális kapcsolatba kerüljön az emberrel? Érthető, ha az emberek gyakran zavartak, hogy elfogadják,hogy éjszakai látogatójuk az incubbus és succubus szelleme, de az ördög az, aki szégyent és félelmet akar kelteni az emberben. Le kell, hogy leplezzük az ördögöt azáltal, hogy világosságra hozzuk a titkos dolgokat:

Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. (Jakab 5:16)

Reinhard Bonnke - A közbenjárás faltörő kosai 3.

A MENNYEI ERŐ FÖLDI ÉRINTKEZÉSI PONTJA

Harmadszor, Amálek sátáni, ellenséges érzülettel volt Izrael iránt, és ez az ellenségesség az ima szellemi erőivel találkozott. Úgy tűnik, Amáleknek nem volt oka a támadásra. A rohamot az ördög sugallta, egészen ésszerűtlen volt. Csak egy szellemi erő szállhatott szembe vele.

Ma ugyanebben a helyzetben vagyunk. Az evangélium ellenségei "a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint" járnak, "mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik" (Ef. 2:2.). Ez ennek a korszaknak a szellemisége. Ezt meg kell ragadnunk szellemileg, hogy megtörjük azt az erőt. Pusztán a jó prédikációk és tárgyalások sosem végzik el a feladatot. A gonosz mélyen rejlik. Űzd ki őt a rejtekéből az ima és könyörgés mindig győztes fegyverével! Lépj be a Kálvária győzelmébe! "Az én Szellememmel" - mondja az Úr." A közbenjárás olyan, mint a villámhárító, a mennyei erő földi érintkezési pontja.

AZ IMA ÉS AZ ESEMÉNYEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT

Negyedszer, a csatát Mózes, Áron és Húr is megnyerte a hegytetőn a völgyben levő Józsuával és embereivel együtt. A csata állása nem Józsué módszerei szerint fordult jobbra vagy rosszabbra, hanem a három férfi közbenjárása szerint. Az elbeszélésből úgy tűnik, hogy Mózes alkalmanként leeresztette karjait, és akkor Amálek kerekedett felül, amíg Mózes karjai újra fel nem emelkedtek. A hegytetőn harcolók egyek voltak a völgyben küzdőkkel. Itt világosan megmutatkozott az ima és az események közötti kapcsolat.

A TENYERÉBEN

Ötödször, Mózes emelte fel a kezét. Rámutattam, hogy nem egyedül ő járt közben. Itt azonban még több mondanivaló rejlik, valami, ami Mózes ujjaival kapcsolatos. Suzette Hattingh szokta mondani, hogy egy napon hirtelen rájött: az Efezus 4-ben megnevezett öt hivatal olyan, mint egy kézen az ujjak. Minden ujj magától működik, de csak akkor, ha a tenyérhez kapcsolódik. A tenyér jelképezi Krisztus testét. A közbenjárás a test működése, minden hívőre kirótt feladat, nem csak a kéz egy ujjának a dolga, vagy olyan emberek különleges ajándéka, akiket Jézus ad az egyháznak. A Krisztus teste minden tagjának kell közbenjárnia - ezt az alapelvet alkalmazzuk az evangelizációinkon.

Rodney H. Browne - AZ ÜDVÖSSÉGGEL HAPCSOLATOS HÉT ELVÁRÁS

Az emberiség bűnös természete miatt az emberek mindig alkalmat keresnek arra, hogy hogyan "úszhatnák meg" a bűnt. A saját elképzeléseiket akarják megvalósítani, és azt akarják, hogy bűneik elfogadásra találjanak Isten előtt. A probléma azonban az, hogy bármennyire is szeretnénk bizonyos dolgokat, Isten előtt továbbra is elszámolással tartozunk, és az Ő ítélete érvényes. Az egyetlen módja annak, hogy Isten elfogadjon bennünket az az, hogy azt tesszük, amit Ő mond. Isten ígéretei feltételekhez kötöttek, amelyeknek meg kell felelnünk. Íme néhány elvárás, amelyeket Isten kijelölt a számunkra. Ha mindezeknek nem teszünk eleget, nem várhatjuk el az Úr áldását. Az alábbiakban felsorolunk hét elvárást, amelyeknek meg kell felelnünk.

1. Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek:

Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, akik Néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegytette. 2 és felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? 3 Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. 4 Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? 5 Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Lukács 13:1-5

Isten csak azt a bűnt tudja megbocsátani, amit megbántál. A megbánatlan bűnt nem tudja megbocsátani.

2. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába:

És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3

3. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát:

Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. János 3:3

Ha tudjátok, hogy Ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind Tőle született. 1 János 2:29

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. 1 János 5:1

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az Ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. 13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében. 1 János 5:11-13

A jó cselekedetekkel nem lehet az üdvösséget kiérdemelni - hit által kell újjászületned.

4. Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába:

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. 6 Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az. 7 Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. János 3:5-7

"A víztől való születés" a természetes születésre utal, valamint az Ige és Isten Szellemének megtisztítását és megújítását is jelenti. "A Szellemtől való születés" akkor történik meg, amikor befogadod Jézust, és újjászületsz.

5. Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek:

Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek. 54 Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet, örök élete van annak, és Én feltámasztom azt az utolsó napon. János 6:53-54

Enni Krisztus testét és inni az Ő vérét a következőt jelképezi: elfogadni Jézust Urunknak és Megváltónknak; egyesülni Vele azáltal, hogy hiszünk Benne, és abban, amit tett, Őérte élni, odaszántan és engedelmesen. Azt jelenti, hogy Jézus élete a miénk lett.

6. Ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába:

Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Máté 5:20

Az igazságot Jézus, és a Neki való engedelmesség által kaphatjuk meg, nem pedig vallásos cselekedetek által.

7. Ha valaki nem marad Énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek:

Maradjatok Énbennem, és Én is tibennetek. Amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanemha Énbennem maradtok. 5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki Énbennem marad, Én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 6 Ha valaki nem marad Énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. János 15:4-6

Amikor befogadod Jézust és újjászületsz, attól kezdve Ővele kell járnod és Őt kell szolgálnod. Úgy szolgálod Jézust, hogy továbbra is igazságban jársz, amelyet Ő megvett a számodra - nem pedig úgy, hogy visszamész a bűnhöz, amelyből megváltott. Továbbra is Jézusban lakozzál.

2014. november 13., csütörtök

Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 11.

Mit jelent az, hogy szentül éljünk? Mit jelent elválasztva lenni a bűntől? Júdás levele azt mondja, ne érintsed még csak a ruhát sem, amit a bűnös test megérintett! Mit jelent ez? Ma végignéztem a poggyászomat, és minden el volt pusztítva benne. Mintha egy gép végigment volna rajta és feldarabolták volna. Volt néhány ingem benne, de ezeket nem tudom felvenni, mert más dolgokkal gombóccá volt gyűrve az a néhány ing. Volt ott némi csoki, ami egy lezárt táskában volt. Ez a tasak föl lett tépve és az ingek közé be volt nyomva az összes csoki. Ilyen inget nem tudok viselni már, és nem fogom megenni azt a csokit sem. Az egész teljesen össze van keverve. Ezt teszi az életünkkel a bűn. Mindent összezavar.

Nézzük meg Isten irányelveit. Mielőtt megtértem, egyetlen törekvésem volt, rockegyüttesben akartam dobolni. Egy kábítószeres rock-dobos akartam lenni. Azt akartam, hogy a csapatunkból rock-sztárok legyenek. Ezért éltünk. Aztán találkoztam Jézussal. És megértettem valamit: Hogyha Jézust akarom követni, akkor nem lehetek bűnös rock-sztár. Isten dicsőségére játszhatok a dobon, de erkölcstelenül nem élhetek. Abba kellett hagynom a kábítószert, a lányozást, a gőgösködést, fel kellett adnom a dühömet és a haragomat, abba kellett hagynom a csúnya beszédet. Meg kellett változtatnom azt, hogy miket hallgatok meg, miket nézek és Jézusért kell élnem.
Akkor jöttem csak rá, hogy igazából miből áll az élet. Tudtam már, miről szól az igazi élet, az öröm! Ekkor jöttem rá, hogy miről szól a szeretet és a békesség!
- De feladtad a kábítószert! A herointól jól érezted magad! A LSD-től más világokba szálltál el!
-  Igen, ez bűn volt! Pusztító volt! Az Úr Jézusra van szükségem! 
Abbahagytam a rockzenét, pedig azért éltem korábban, éjjel-nappal azt hallgattam, Jimmy Handrix-et. 
Ti is ismertétek a saját híres együtteseiteket…

Amikor találkoztam Jézussal, megértettem, hogy változás történt. Ezeket a dolgokat magam mögött hagytam. Miért? Mert egy más szellem volt abban! Más erő működött azokban! Lázadó és bűnös szavak voltak azokon a lemezeken! A zene egy bűnös világba vitt el engem! Senki nem kényszerített erre. Amikor találkoztam Jézussal, akkor elpusztítottam ezeket a lemezeket, nem akartam többet hozzájuk sem érni! Bár élveztem őket korábban, az életem teljesen körülöttük forgott, de bűn volt. Ugyanígy volt azokkal a dolgokkal, amiket néztem. Hogyha tisztátalan volt, szexuális tartalom, meztelenség volt bennük, vagy istenkáromlás, erőszak – lehet, hogy erőteljes témája volt a filmnek, volt benne üzenet, esetleg nagyon szórakoztató volt, de mégsem nézhetem, mert nem akarom, hogy megfertőzzön! Szeretnék az Úrnak örömöt szerezni.

„Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik; sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;” Efézus 5:1-7.

Van itt a teremben írva valami nagy betűkkel: Ébredj fel Európa! Mit jelent ez? Hogy Európa alszik. Nagyon mély tanítás ez. Kihez beszélünk? Az utca emberéhez? A meg nem váltottakhoz? El akarjuk érni őket, persze, de ők halottak a bűneikben. Ki az, aki alszik? Az Egyház! Isten népe! Ez egy ébresztő trombitaszó azoknak, akik alszanak. Szeretném, ha meghallanátok ezt! Isten irányelvei nem változtak! Szeretném, ha visszagondolnátok a hatvanas évekre és a hetvenes évek elejére! Volt akkor egy kultúra ellenes mozgalom. A társadalom az egyik végleten volt, és ez a kultúraellenes mozgalom egészen a másik irányba ment át. Minden szabályt megszegtek ezek a társadalom-ellenes elemek, az irányelveket megszaggatták, eldobták, az emberek elkezdtek másképpen élni. Tudjátok, hogy mi történt a kultúrával? Az egész kultúra, az egész táradalom elindult ebbe a lázadó irányba. Azok a dolgok, amik szélsőségesnek számítottak negyven évvel ezelőtt, teljesen normálisnak számítanak ma. Az a szórakoztatás, ami 30 évvel ezelőtt megrázó lett volna, ma már normálisnak számít. Azok a dolgok, amiktől az emberek 30 évvel ezelőtt pirultak volna, ma már nevetnek rajtuk. Azok a dolgok, amik megbotránkoztatóak lettek volna a meg nem tért nagyszüleinknek, ma elfogadhatóak számunkra, akik hívők vagyunk! Szeretném, ha meghallanátok, amit mondok!

2014. november 12., szerda

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 6.

7. Játékok és játékszerek

Az ördög elég odaszántan tesz ajánlatot, hogy fiatal gyermekeink életét befolyása alatt tartsa. A játékok és játékszerek nagy erőkkel bírnak gyermekeink nevelésében. A szülők szellemi őreik gyermekeinek, akiknek különösen óvatosnak és ébernek kell lenniük napjainkban annak érdekében, hogy az útodokat megvédjék a sátán ravaszságával szemben.

Mikor egy ötéves kisfiú felé szolgáltunk, felfedeztük, hogy érzelmileg nagyon kötődött egy kis teremtményhez, E.T.-hez, egy földön kívüli lényhez. E.T. azonban megszűnt mint képzeletbeli alak a kisfiú életében, E.T. valóságos társasággá és baráttá vált, aki meglátogatta őt a szobájában és beszélgetett vele. Ő egy démonnal beszélgetett - egy bizalmas szellemmel. Az ördög ilyen módon ügyel arra, hogy a gyermekeket démonokkal, mint baráttal hozza kapcsolatba. A gyermek olyan mértékben hozzászokik ezekhez a démoni lényekhez, hogy nyugodtnak érzi magát velük, mikor azok megtestesülnek.

Tom késői tinédzser korában hamis személyiség befolyása alatt állt. Alteregójára egy gyermekkori játék során, a „Dungeons & Dragons” tett szert. A játék szerepjátékot kíván meg és a játékos személyisége teljesen eggyé válik a képzelt személyiséggel. A játékosok gyakran öltik magukra a szereplők kosztümjeit, mellyel képviselik az alakított karaktereket. Tom fokozatosan vesztette el saját személyiségét és vette át a bizalmas szellem személyiségét.

8. Démonokkal való beszélgetés szabadulás során

Mikor a démonokat felszólítják, néha elkezdenek azon az emberen keresztül szólni, akiben tartózkodnak. Ha a szabadító szolgálat munkatársa kikérdezi a démonokat, kapcsolatot alakít ki velük, így médiummá válik, akin keresztül a familiáris szellemek rejtett tudást közölnek. Ha a démonokon keresztül szerzett információ igazságként van elfogadva az azt igazolja, hogy mindaz amit a démon mondott démoni doktrínává válik:

„A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén.” (1. Thimoteus 4:1)

Egyszer egy ember küldött nekem egy kéziratot amit ő írt. Arra kért, hogy fogalmazzak meg egy kritikát az anyagról mielőtt publikálja. Állítólagos „hétpecsétes titok”-ról szóló információt szerzett meg a sátán királyságában levő szellemek hierarchiájáról egy démonnal való beszélgetés során, aki egy olyan emberben volt bent, aki boszorkányságban vett részt. A könyvet név szerint annak a démonnak ajánlotta, aki az információt nyújtotta. Így tehát, a familiáris szellemmel való kommunikáció által önmagát tette médiummá.

Egy alkalommal egy szabadító szolgálat munkatársa osztott meg egy történetet velünk arról a tapasztalatáról, mikor a szabadítás során démonnal beszélgetett. Azt mondja nem látta szükségesnek abbahagyni a démon kikérdezését. Valójában szórakoztatónak tartotta. Egyikükkel különösen élvezetes volt beszélni, mivel amit ez a démon mondott mindig olyan „aranyos” volt. Hogy lehet bármi is, ami egy csaló démon száját hagyja el, „aranyosnak” hívni.

A démonokkal való beszélgetés könnyen vezethet a „familiáris szellemek tanácsadójának” tiltott szerepköréhez. (V.Mózes 18:11) Ha valaki démoni erőkkel lép kommunikációs kapcsolatba spiritiszta médiummá válik és az általa továbbított információk „démoni tanítások”. (1.Thimoteus 4:1) Tehát, a démonok vallatása és a velük való beszélgetés nemcsak bolondság, hanem rendkívül veszélyes is.

Reinhard Bonnke - A közbenjárás faltörő kosai 2.

ISTEN SZÍVÉNEK ELÉRÉSE

Először is, a közbenjárás Mózes szívében született. Valójában ebben az esetben nem jegyeztek fel Mózestől való szavakat. Az imája nem szabott formájú litánia volt, vagy szóról szóra ismétlendő szöveg.
Mózes egy szót se szólt, de szelleme Istennel harcolt, és ezt a karja felemelése fejezte ki. Áron és Húr Mózes kezének az emelésével részesült ebben a győzelemben. Isten szívét a szívünk éri el, nem csupán az ajkunkat elhagyó hangok. Mindazáltal ki kell fejeznünk magunkat, és Mózes valóban fizikailag is odaadta magát ebben a könyörgésben. Pál apostol ezt írta: "Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl" (I.Tim. 2:8.).
Mózes talán olyan erőteljesen könyörgött, hogy ezt szavakkal nem lehetett kifejezni, de mi általában nem tudunk csendben könyörögni. Ugyanebben a fejezetben Pál ezt írja: "Intelek azért..., hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések. hálaadások minden emberekért"
(1. Tim. 2:1.).

A KÖZBENJÁRÁS FALTÖRŐ KOSAI

Másodszor, egy ember emelte fel kezeit, de ketten segítettek neki ebben. Sokat hallottunk már arról, hogy "valaki álljon a gátra", de telnek az évek. Ki tud rámutatni egy ilyen emberre? Ha bárki is azt állítaná magáról, hogy ő az, az illetőt bizonyára egyedülállónak tekintenék. Másoknak is benne kell lenniük az akcióban. Valójában ez a történet mutatja, hogy ez így van. Nem hagyhatjuk az imádkozást egy férfira, vagy egy nőre, vagy néhány úgynevezett imaharcosra. Ne mondd azt: "Ez csak egy imaösszejövetel."! Gyűljenek össze a milliók, hogy megrohamozzák a bűn fellegvárát!

Ezt az alapelvet követjük a CfaN evangélizációs hadjáratain. Suzette Hattingh a CfaN csapat létfontosságú kulcsembere. E fejezet sok gondolatát neki kell köszönnünk. Az ő kifejezett szolgálata nem csak az imapartnereink összeírása, hanem az is, hogy ténylegesen összegyűjtsön ezreket, oktassa és vezesse őket az igazi közbenjárásban. Itt nem dalok elénekléséről, vagy áldásért való imádkozásról van szó, hanem a Sátán erősségeinek lerombolásáról. A közbenjárók hatalmas páncélöklök.

Minket nem szép szavak érdekelnek, hanem a szív kifejezése. Az emberek térdelhetnek, ülhetnek, állhatnak, lefekhetnek az Úr előtt, vagy járkálhatnak, mindezt általános felügyelet mellett. Senki sem vár arra, hogy a pásztor megszólaljon: "Kérem, valaki vezessen minket imában!" Ehelyett mindenki együtt imádkozik, ahogy az Apostolok Cselekedeteiben. Szabadság van, de nem szabadosság. Szabadság, de nem szertelenség. Minden összejövetelen rendnek kell lenni, és azt tisztelni kell. Mi viszont nem félünk attól, hogy az emberek Istenhez kiáltanak, és akár könnyezve is segítségül hívják az Ő nevét.

2014. november 11., kedd

Michael L. Brown a Hit Gyülekezetében

Ezt a videót Micheal L. Brown készítette a szombat esti istentiszteleten. Jól látszik rajta, hogy szó szoros értelmében a színpadig értek a sorok, annyian voltak a Hit Csarnokban! Sőt nem csak ott! A Hit Park területén egy másik, kisebb csarnokot is meg kellett nyitni, hogy mindenkinek legyen helye!Kevesebb mint 1 hét - több mint 1 millió ember - Kumasi, Ghána - Negyedik nap


Tisztelt missziós partnereink!

Annak ellenére, hogy ez a ghánai evangélizáció volt a misszió történetének 406. evangélizációs kampánya, ma este néhány olyan dolgot tapasztaltam, amit még soha korábban! Először is, a tömeg olyannyira összezsúfolódott a helyszínen, hogy iszonyatos hű szabadult fel az emberek között - és sokan az ájulás környékén voltak. Ez azonban nem volt újdonság, ilyent már láttunk máskor is. Ami viszont új volt, hogy a hatóságok milyen megoldást találtak a problémára: tűzoltócsövekkel locsólták a tömeget, hogy lehűtsék őket! Végig a prédikációm alatt 15-20 méter magas vízsugarak köröztek, hogy így permetezték a hatalmas tömeget (a sors iróniája, hogy egész héten azért imádkoztunk, hogy NE legyen eső!). Hát, nem volt unalmas pillanat az alkalmon!

 

A tömeg zsúfoltsága miatt - különösen a színpad környékén - nem volt lehetőség arra, hogy az embereket előrehívjuk bizonyságot tenni a gyógyulásokról. Mégis, amikor megkértem, hogy tegyék fel a kezüket azok, akik csodát éltek át, kezek ezrei emelkedtek a magasba! Minden csoda közt a legnagyobb mégis az volt ezen az estén, hogy tömegek születtek újjá, amikor elfogadták Jézust megváltójuknak, és elkötelezték magukat arra, hogy egész életükben Őt követik.

Még az összejövetel előtt Peter van den Berg barátommal meghívást kaptunk az Ashanti Királyság uralkodójával való találkozásra. (Az Ashanti Királyság a történelem leghatalmasabb afrikai királysága volt, amely egykor több országra kiterjedt.) A király elmondta, hogy beszámoltak neki, mik történnek az összejöveteleinken, és kérte, hogy imádkozzak érte, vezető beosztottaiért és 104 éves édesanyjáért is!


Az esti összejövetelen a színpad tele volt a környék vezető püspökeivel és apostoli szolgálóival. Igen nagyra becsült férfiak és nők, akik magasan kvalifikáltak és nagy tiszteletnek örvendenek egész Ghánában. Ők azt mondták nekem, hogy soha még ilyen összejövetelen nem vettek részt. Többen is kiemelték, hogy milyen áldás volt számukra az evangélium tiszta üzenete, amelyet hirdettünk. Minden alkalommal ez az elsődleges szándékunk - nem csak azért tartjuk ezeket az alkalmakat, hogy csodákat és nagy tömeget lássunk, hanem azért, hogy az evangéliumot hirdessük tisztán érthetően a Szent Szellem ereje által.

A négy nap alatt összesen körülbelül 1 millió 60 ezren vettek részt az evangélizáción. A várost teljesen felbolygatta, és egészen biztos vagyok benne, hogy a következő generációkra is hatással mindaz, amit Jézus ezen a héten tett!
Mivel ez volt idén az utolsó kampányunk, szeretnék a teljes CfaN szolgálócsapat nevében áldott ünnepeket kívánni, így karácsony és újév közeledtével. Töltse be az otthonotokat Isten szeretetének csodája, amelyet az Ő legnagyobb ajándékában, Jézus Krisztus születésében fejezett ki!

Veletek együtt az evangéliumért:
Daniel Kolenda evangélista
valamint Reinhard Bonnke, Peter van den Berg és a teljes CfaN szolgálócsapat
Kumasi, 2014. november 10.


Prédikálás az esőben - Kumasi, Ghána - Harmadik nap

Kedves missziós partnereink!

Ma estére a tömeg 300 ezresre duzzadt, ... és nem azért, mintha megkímélt volna minket az eső! Ahogy elkezdtük a dicsőítést, elkezdett zuhogni. Azt gondoltam, az emberek szétszaladnak majd védelmet találni az eső ellen, ők azonban felemelték a hangjukat, és elkezdtek imádkozni! Néhány másodperc múlva az eső hirtelen elállt, a tömeg pedig ujjongott és dicsérte az Urat. Amikor elkezdtem a prédikálást, újra eleredt. Akkor ezt mondtam az embereknek: "Ha ti az esőben álltok, én is itt fogok állni veletek!" Senki nem mozdult, engem pedig a legkevésbé sem zavart az üzenet elmondásában az eső. Ameddig a szem ellátott, ezrek és ezrek válaszoltak a megtérésre hívásra. Dicsőség az Úrnak!
Ma este, a reggeli Tűz konferenciához hasonlóan, imádkoztam az emberekért, hogy vegyék a Szent Szellemet. Reggel Peter van den Berg hirdette az Igét, és mire én felmentem a színpadra, hogy imádkozzam értük, az emberek már felkészültek voltak a Szent Szellemmel való betöltekezésre. Reggel és este is a Szent Szellem hatalmas kiáradását éltük át!

Ma este is számos csodálatos bizonyságtételt hallottunk. Ezek közül néhány:
- Egy nyomorék/lebénult kislány meggyógyult
- Egy idős ember, aki teljesen süket volt mindkét fülére, tökéletesen hallott az imádság után
- Egy idős asszony, aki mindkét szemére vak volt, visszanyerte a látását
- Sok sánta meggyógyult, és még sok más csoda is történt

Nehéz elhinni, hogy holnap este lesz a 2014-re tervezett evangélizációs kampányok záróalkalma. Újra a lelkek nagy aratására készülünk. Kérlek, imádkozzatok értünk, amint átszakítjuk a célszalagot, itt Kumasiban, Ghánában!

Veletek az evangélium ügyéért:

Daniel Kolenda evangélista
valamint Reinhard Bonnke, Peter van den Berg és a teljes CfaN szolgálócsapat
Kumasi, 2014. november 9.

2014. november 9., vasárnap

A tömeg megduplázódott! - Kumasi, Ghána - Második nap

Tisztelt missziós partnereink!

Ma este a tömeg az előző estihez képest megduplázódott, így körülbelül 240 ezren vettek részt az alkalmon! Nézzétek ezeket a képeket! Megfigyelhetitek, hogy maga a helyszín két dombból áll, és köztük van egy nagyobb árok. Mindkét domb zsúfolásig volt emberekkel. Peter van den Berg a kezdésnél elsétált egészen a terület széléig, és a beszámolója szerint visszafelé már alig bírta átverekedni magát a tömegen a zsúfoltság miatt!

Amikor ma délután kiléptünk a szállodából, és elindultunk az összejövetelre, zuhogott az eső. Őszintén be kell vallanom, volt bennem aggódás az alkalommal kapcsolatban. Azonban csodálatos felfedezés volt, hogy a helyszínen nem esett az eső, és a föld száraz volt. Mondhatom, jó volt dicsérni érte az Urat!

Ma este Jézus véréről prédikáltam. Sok ezren válaszoltak az evangéliumra, aztán pedig nyilvánosan megtörtük az átkokat és elégettük az összehordott amuletteket, bálványszobrokat és egyéb varázsláshoz használt tárgyakat. Ezt követően imádkoztam a betegekért és nagyon sok gyógyulás csoda történt:

Hallottuk a bizonyságtételét egy három éve agyvérzésben lebénult férfinak, aki meggyógyult. A nyitóestre a családtagjai vitték el, de amikor vége volt az összejövetelnek és haza akarták vinni, sehol sem találták. Az történt ugyanis, hogy az ima alatt felkelt a hordágyáról és hazagyalogolt a nyolc kilométerre levő házába! Amikor a felesége hazaért az alkalomról, a férjét már ágyban találta!

Egy fiatalember a jobb szemére vak volt már 12 éve, most meggyógyult, mint ahogy az a hét éves kisfiú is, aki süket-némán született! Megindító volt hallani, amint életében először azt mondta az édesanyjának: "Mama!"

Egy férfi, aki csak mankóval volt képes járni, szintén meggyógyult. A betegekért való imát követően nem hogy járt - ahogy kértem -, hanem futkározott a színpadon!

Egy asszony, aki már 10 éve béna volt a bal oldalára, újra tudta használni a bal karját és a lábát az ima után. A lányával jött előre bizonyságot tenni, aki elmondta, hogy az elmúlt 10 évben neki kellett fürdetni és öltöztetni az édesanyját, mert magától képtelen volt rá. De ma este meggyógyult! Örömkönnyeket hullatva ölelkeztek össze a színpadon. Dicsőség az Úrnak!

Szombat délelőtt tartjuk a Tűz konferencia záróalkalmát. Sok ghánai vezető pásztor és egyházvezető vesz részt ezen az összejövetelen. Imádkozni fogunk értük, hogy vegyék a Szent Szellem tüzét! Ha ezeket a fő vezetőket Isten megérinti, az sok ezer emberre lesz hatással. Kérlek, továbbra is imádkozzatok értünk!

Veletek együtt az evangéliumért:

Daniel Kolenda evangélista
valamint Reinhard Bonnke, Peter van den Berg és a teljes CfaN csapat

Kumasi, 2014. november 7.

2014. november 7., péntek

Megjelent!Dr. Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 10.

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.” Jel. 21: 7-8. Nem érdekes? Két életmódról beszél az Ige. Az egyik csoport győz, és ők öröklik Isten minden áldását! A mi győzelmünk hit által van, hitben győzünk! Hit által alakulunk át. De azok, akik tovább élik bűnös életüket, az ő helyük a Pokolban és pusztulásban lesz.

„Boldogok, akik megtartják az Ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba (akik megmossák ruhájukat – angolban, németben). De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind, aki szereti és szólja a hazugságot.” Jel. 22: 14-15.

Jézus azért jött, hogy megmentsen a bűneinkből, mert szeret minket. Ő szentségre hív minket, mert köztünk akar lakni! A bűn elpusztít, Jézus vére életet hoz! Ez Isten Igéjének az egyértelmű alapja! A világgal nagyon szemben áll, ütközik ez az üzenet, mert a világ és a tradicionális vallás gyűlöli a megtérésről szóló üzenetet. De ez egy olyan üzenet, ami életet és gyógyulást hoz!

Eddig nagyon sok Igét olvastunk, de az életünkre nem tettük aktuálissá a gyakorlatban. Mindannyian egyetértünk Isten Igéjével, de hogyan működik ez az életünkben? Hogyan valósul meg? Ez a kérdés, ez a lényeg! Mi a normális? Milyen messzire estünk vissza? Imádkozzunk egy percig! Uram, adj nekünk fület annak meghallására, amit nekünk a Te Szellemed mond! Akkor is, ha a Te igazságod fáj nekünk, mégis magunkévá tesszük! Jézus nevében. Ámen.

Hogyha az egyház visszaesett, akkor amit az egyház normálisnak tekint, az nem normális Isten szemében. Hogyha a mércét lejjebb helyeztük, és ehhez az alacsonyabb léthez vagyunk szokva, akkor a normális alatti irányelvekhez vagyunk szokva. 30 évvel ezelőtt megszületett egy gyerek Kelet-Németországban, és ott állt Berlinben egy fal, ami a gyereket elválasztja Nyugat-Németországtól, és ez a normális, egész életében ezt tapasztalta. De 100 évvel korábban ez nem volt normális, és ma sem az, annak a falnak nem kellett volna ott állnia. Ez egy elválasztó és pusztító jellegű fal volt. De normális volt egy olyan embernek, aki ezzel nőtt fel.

Szeretném, ha most félretennétek az agyatokban azt, ami nektek normálisnak tűnik, és elfogadnátok Isten Igéjét! Ne vigyétek az Igét le a ti szintetekre, hanem a ti léteteket emeljétek fel az Ige szintjére! Nagyon világosan szeretnék veletek beszélni! Tudom, hogy lesznek olyanok, akik nem értenek velem egyet, de ez nem zavar, mert a változás a célom azzal, amit mondok. A szívemben nincsen semmi kétség arról, hogy mindez Isten szívével összhangban van, amit mondok.

Felhívást intézek hozzátok, hogy kutassatok a szívetekben. Kihívás ez felétek, hogy ha ma Isten szól hozzátok, térjetek meg! Ha Isten szól hozzátok, akkor tegyétek le a bűneiteket! Mert a bűn nem fog nektek használni, csak elpusztít! A bűn nem hoz életet, csak halált! Lehet, hogy egy rövid ideig nagyon izgalmas, lehet, hogy jó érzésekkel jár együtt, lehet, hogy egy darabig úgy látszik, mintha segítséget jelentene, de végül csak pusztulást hoz.

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 5.

4. Vizualizáció

Habár a vizualizáció nem elfogadott spirituális alkalmazás, mégis gyakori technikaként alkalmazzák belső gyógyulásra valamint emlékek gyógyítására. A vizualizáció évszázadok óta használt módszer a varázslók körében, hogy démoni erőkkel kerüljenek kapcsolatba.

Néhány támogatója állítja, hogy keresztény használatuk valódi ellenpéldája az okkult hamisítványnak, az Igében azonban nincs alapja a vizualizációnak, mint egyfajta útnak az Istennel való kapcsolathoz, vagy hogy szellemi előnyhöz jussunk. Ezért,az úgynevezett keresztény vizualizáció nem valódi ellenpélda a hamisított másának, sokkal inkább meghamisítása a hitnek. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsidó 11:1) A vizualizáció, egy kísérlettétel arra, hogy a természetes elme által meglássuk azokat a dolgokat, amelyeket csak a hit szellemi szemei látnak.

Egy barátunk Jézust vizualizálta. Mikor imádkozott, olyan valóságosnak érezte a jelenlétét, mintha a lábainál ülne és fejét az ölébe hajtaná. Megdöbbent, mikor egy kiemelkedő keresztény vezető bizonyságát hallotta arról, hogyan fedezte fel, hogy az a Jézus, akivel a vizualizáción keresztül lépett kapcsolatba, valójában egy „másik Jézus” volt.
Barátunk felismerte, hogy az ő „Jézusa” egy familiáris szellem volt, és segítséget kért. Megszabadult a familiáris szellemekkel való kötelékből, és ma már nyíltan osztja meg bizonyságát, hogy ezzel mások számára elhozza az igazság fényét.

Néha, ezek a „másik Jézus” familiáris szellemek olyan bizalmassá tudnak válni, hogy jelenlétük tapintható és beszédük hallható.

5. Drogok

A drogok, kiváltképpen a hallucinogén drogok egyenes úton vezetnek a démoni erőkhöz. Ez számos drog esetében igaz az ősi meskáltól kezdve a modern drogokig mint a kokain, marihuána, metamfetamin és heroin. Ezek a kábítószerek módosítják az agysejtek működését és egyenes úton vezetnek állítólagos jelenések végtelen variációjához, melyeket a familiáris szellemek segítenek elő a hallucinogén szereken keresztül.

6. Rock zene

Azok akik a rock zene rabjai, általában nagyon védekezőek és taníthatatlanok. Az igazságnak eme elutasítása azért van, mivel a rock zene a rajongók számára egyfajta „vallás” és komoly fenyegetésnek tekintik azon tanácsokat, hogy fel kellene hagyniuk ezzel a „vallással”. A rock zene, akárcsak a kereszténység, határozott elkötelezettséget igényel.

Edward keresztény tinédzser volt, szerette az Urat és szellemben nőtt fel.Edward azonban hirtelen megváltozott. Teljesen elfordult keresztény meggyőződésétől. Szülei meg voltak döbbenve és semmit sem tudtak mondani vagy tenni, ami hatással lett volna fiukra. Edward személyiségében drámai változás állt be. Megkérdeztük édesanyját, hogy rock zenét hallgat-e. A válasz „igen” volt. Isten és a Szent Szellem iránti szeretetét „más szellem” bitorolta, ami Edwarddal került kapcsolatba.

Háromnapos konferencia ma estétől

Péntek és szombat este, valamint vasárnap délelőtt szolgál: Michael L. Brown!


Figyelemre méltó kezdés - Kumasi, Ghána - CFAN

Kedves missziós partnerek!

Éppen csak visszaérkeztem a hotelszobámba a ghánai evangelizációs kampányunk nyitóestjéről. Nyugodtan kijelenthetem, hogy az elmúlt időszakban nem láttunk ahhoz hasonlót, mint ami ezen az estén történt. Az első csoda mindjárt az időjárás volt: amikor néhány nappal ezelőtt megérkeztünk Kumasiba, megállás nélkül esett az eső, és sártengerré változtatta az összejöveteleink helyszínét. Az előrejelzések egész hétre 90 %-os valószínűséggel zivatart jósoltak. Ez katasztrófális hatással lett volna a szabadtéri összejöveteleinkre! Az elmúlt napokban többeket is arra kértem - és mi magunk is folyamatosan ezt tettük -, hogy imádkozzunk az Úrhoz, hogy tartsa vissza az esőt.

Tegnap délután négy óra tájban, amikor indultunk a helyszínre, elhúztam a függönyt az ablakon, és azt láttam, hogy hétágra süt a Nap és a helyszínt teljesen felszárította! Egyetlen esőcsepp sem hullott ránk az egész alkalom alatt, és annak ellenére, hogy ez az első nap volt, a tömeg máris 115 ezresre duzzadt! Az első jelekből ítélve ez az evangélizáció hatalmas méretű lesz!
Az emberek nagy örömmel válaszoltak az evangélium üzenetére, és számos figyelemre méltó gyógyulás történt. Először is, olyan sok sánta gyógyult meg, hogy idővel kérnem kellett, hogy olyanok is jöjjenek bizonyságot tenni, akik nem sántaságból gyógyultak meg!

- Egy asszonynak nyolc éve agyvérzése volt és a jobb oldala lebénult, most teljesen meggyógyult a keze és a lába, és mindenki szeme láttára eldobta a mankóit!

- Egy másik, 10 éve sánta asszony az ima után tökéletesen tudott járni!

- Egy férfi, aki térdtől lefelé mindkét lábára béna volt, teljesen meggyógyult, és a színpadon futkározott és táncolt!


Olyannyira sokan gyógyultak meg sántaságból, hogy a színpadon idővel úgy álltak hatalmas kupacban mankók és egyéb orvosi segédeszközök, mint egy emlékmű Isten erejéről! De ez még nem minden:

- Egy asszony, aki mindkét szemére vak volt, a keze pedig béna, szintén meggyógyult. Tökéletesen látott, és a karját is tökéletesen tudta mozgatni!

- Egy másik asszony a jobb fülére süket volt, de ima közben meggyógyult. Olyan éles hallást kapott az Úrtól, hogy amikor befogta a bal fülét (amivel addig is hallott), el tudta ismételni a szavakat, amiket mondtam neki majdnem 6 mérre tőle!Más csodák is történtek, túl sok ahhoz, hogy itt felsoroljam őket. De a város szinte zsibong az izgatottságtól - Jézus él!


Van valami a levegőben, ami miatt azt mondhatom, hogy ez a kampány történelmi jelentőségű lesz a Kumasi és Ghána történetében. Péntek reggel folytatódik a Tűz konferencia: Peter van den Berggel pásztorok, püspökök és más gyülekezeti szolgálók felé szolgálunk. Köszönjük, hogy az Úr elé visztek minket az imáitokban! Kérlek benneteket, imádkozzatok továbbra is jó időért, és mindenekelőtt a Kumasiban élőkért, hogy minden korábbinál hatalmasabb módon tapasztalják meg az élő Jézust!

Veletek együtt az evangéliumért:
Daniel Kolenda
valamint Reinhard Bonnke, Peter van den Berg és a teljes CfaN csapat

2014. november 5., szerda

Dr. Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 9.

„Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok!” „Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten! Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szent Szellemét is közli velünk.” 1 Thess. 4:3,8.

„Mindazáltal megáll az Istennek erıs fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja!” 2 Tim. 2:19. Ezt a Titus 3-ban is megtaláljuk, a Zsidó Levélben mindvégig szó van erről.

„Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.” Zsidó 12:11.

„Isten pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk.” 10. „Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat!” 14. Szentség nélkül senki sem látja meg az Urat!

Jézus azt mondta a Máté 5-ben, hogy a tiszta szívőek látják meg Istent! A 24-es zsoltárban is ez van: csak a tiszta szívűek és tiszta kezűek láthatják meg Istent! Az egész Bibliában mindvégig ezt a tanítást találjuk! Jakab egész levelében, egyértelműen pedig az 1. Péterben. „Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben!” 1:15. A 2 Péterben is van erről tanítás és János egész első levele is ezt tanítja. Arra emlékeztet minket János 1. hogyha azt mondjuk, hogy bűn nincs bennünk, és mégis van, akkor nem mondunk igazat. De ha van és megvalljuk, akkor Isten hű és igaz és megbocsát nekünk! „Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 1 János 1:7.

Értitek, mit jelent ez? Még akkor is a világosságban járok, hogyha – bár Istent keresem teljes szívemmel, nem vagyok tökéletes – még mindig van bennem bűn! Még mindig híjával vagyok a tökéletességnek, de Jézus vére megtisztít minket!
Aztán János nagyon egyértelművé teszi ezt a dolgot: ez nem mentség a bűnre! Nézzük meg a 2. részt is. „Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt!” „Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van!” „Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi!” 3:4. Jézus azért jelent meg, hogy elvegye a bűneinket, mert Őbenne nincsen semmi bűn! Aki Őt ismeri, az nem cselekszik tovább bűnt! Innen tudjuk meg, hogy kinek van üdvössége és kinek nincs! „Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.” 1Ján. 3:9. 

Ez az Evangélium ereje! A gyülekezet, az egyház nagy részében van egy teológiai tévedés, amikor Isten megvált minket, nem csak megigazít, hanem meg is változtat! Nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem meg is szabadít tőlük! Ez az Evangélium ereje! Jézus vére megváltoztat életeket! Akármit is tettünk, akármennyire csúnyák a bűneink, akármilyen messzire estünk vissza, Isten megbocsát nekünk Jézus vére által! De Hozzá kell fordulnunk megtéréssel és hittel! – Istenem, mentsél meg a bűneimtől, Neked akarok élni! Moss engem tisztára! Jöjj és mentsél meg! Jöjj és legyél az Uram! – Erre nem szolgálhatunk rá, soha nem tudjuk elég tisztára mosni magunkat – Jézus vére megmos minket! Jézus vére megszabadít minket az Ő ereje által. Most már élhetünk szentül! Gyűlöljük a bűnt, mert szeretjük Istent!

2014. november 4., kedd

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 4.

Kapcsolatba kerülés

Sokféle úton lehet a familiáris szellemekkel kapcsolatba kerülni. A következő lista sokatmondó, de nem kimerítő.

1. Jövendölés

A jövendölést nagyjából úgy lehet meghatározni, mint egy jövőbeli esemény meglátására tett próbálkozást, vagy olyan dolgok felfedezését,amelyek normális módszerekkel nem lehetségesek. A rejtett tudás, irányítás, erő keresése során familiáris szellemek segítsége után kutatnak. A jövendölésnek sokféle módja van. A jövendölés magában foglalja a spiritiszta médiumok praktikáit, boszorkányságot, a haiti-i woodoo papokat, az amerikai törzsi gyógyítókat, és a szibériai sámánokat.

A vízvarázslás is a jövendölés egy formája. Néhány közösségben él egy különleges képességű ember, aki egy „Y” alakú ág segítségével képes föld alatti vízforrást találni. A varázvesszőt az „Y” alaknál fogva tartja és a megfelelő helyen áthaladva a vesző erőteljesen lefelé húz. A bizalmas szellem ezen a vesszőn keresztül kommunikál a jóssal. Lehet úgy érvelni, hogy az effajta hasznok nem rosszak, Isten azonban rossznak ítéli meg. A jövendölést utálatosságnak hívja, és átkoz hoz arra, aki ezt gyakorolja:

„Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;” (V. Mózes 18:9-10)

"Ne egyetek vérrel valót, ne varázsoljatok és ne bűvészkedjetek." (3.Mózes 19:26)

Fiatalember voltam mikor megtanultam, hogyan kell Quija táblával játszani. Évekkel később fedeztem fel, hogy ez nem puszta játék. Ha kérdést tettem fel a Quija-nak, ő válaszolt. Rengeteg kérdést tettem fel a jövőmre vonatkozóan és a Quija-nak megvoltak a kész válaszai. Nem tudtam, hogy démonokkal beszélgetek és hogy az ördög küldötteivel kerülök ismeretségbe.

2. Transzcendentális meditáció (TM)

A TM hindu istenségek imádatával van kapcsolatban, amely a mai nyugati kultúrában széles körben elfogadott. Néhány egyetemen, sőt még gyülekezetekben is tanítják. Ellentétben a keresztény elmélkedéssel, - mely Istennek és az Ő Igéjének aktív visszatükröződése - a keleti meditáció passzív. A passzív meditáció során olyan technikákat alkalmaznak amelyek révületet okoznak és a mantra kántálása egyenes utat nyit a démoni birodalom felé. Ebben a valódi megvilágosodásra tett kísérletben a transzcendentális meditáció gyakorlója kiüresíti önmagát, vagy az én-tudatát, önakaratát, ezzel olyan megtévesztő szellemeknek nyitva meg önmagát, amelyek valamely istenség alakjában testesülnek meg és hamis kijelentéseket vagy elrejtett titkokat közölnek.

3. Képzeletbeli játszótársak

Nem szokatlan dolog olyan gyerekekkel találkozni, akiknek képzeletbeli barátaik vannak. Ez a láthatatlan társaság a gyermek számára nagyon is valóságos. Tény, hogy ez a játszótárs mások számára nem látható, de a gyermek számára mégis megmutatkozik. A képzeletbeli játszótárs egyszerre nyújt társaságot a gyermek számára és tanítja is őt. Ez a technika, amely a gyermek képzeletében a magányát kárpótolja, valójában a familiáris szellemekkel való kapcsolatot kezdi kialakítani. Egy négyéves gyermeknek aki felé szolgáltunk, a képzeletbeli barátja „Charcoal” volt. Kérdeztük, miért „Charcoalnak” hívja őt,és ő ragaszkodott ahhoz a válaszhoz, hogy azért, mert a barátja mondta neki, hogy őt Charcoalnak hívják. Azért, hogy meg tudjon szabadulni, először ki kellett lépnie a familiáris szellemmel kötött egyezségéből és meg kellett parancsolnia neki, hogy távozzon. Jóllehet ő egy normális, szófogadó gyermek volt, mégis veszélyeztetve érezte magát annak kilátása miatt, hogy társát elveszíti, és makacsul ellene állt az apai kényszernek, hogy a démoni jelenlétet megtagadja. A sikeres szabadulás után azonban feltűnő javulás állt be a gyermek személyiségben és viselkedésében.

Egy másik esetben a feleségemmel együtt szolgáltunk egy fiatalasszony felé akit egy különös természetfeletti jelenség gyötört. Egy szellem manifesztálódott a házában, nem kívánt csillagközi utazást, valamint szellemi intuíciókat tapasztalt meg. Mindez egy különös esetre vezethető vissza, mikor korai gyermekkorában képzeletbeli játszótársával volt kapcsolatban. Négyéves volt, mikor szülei elváltak. A család különböző tagjai nevelték fel őt, mely elutasítást és bizonytalanságot eredményezett az életében. Ezért képzeletbeli barátjával - egy familiáris szellemmel - kezdett játszani, akit „Genie”-nek hívtak. Érdekességképpen Genie ( neve a dzsinn szóból származik) egyike annak a szellemi csoportnak, amely különböző formát ölt magára, mint például természetfeletti erők gyakorlása, és az ő birtoklója felé való szolgálásuk. Genie, ez a familiáris szellem az okkult jelenségekért volt felelős.