2020. január 30., csütörtök

Az Engesztelés 2.

2. Jézust megsebesítették, hogy mi meggyógyulhassunk.

A korai egyházban nem volt kérdés a gyógyulás. Az egyháztörténelemben az államvallássá vált, felhígult egyházban a Szent Szellem megszomorodott, a gyógyulások elmaradtak. Kidolgozták ezért a megszűnés elméletet, hogy igazolják magukat. Sokáig, a reformáció utáni időkig fennállt, és még ma is fennáll ez a teória. Tagadják is, hogy ahol ez működik, Isten Szelleme cselekedné.

Ézsaiás 53,4-5. "Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott ami vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."

Viselte, hordozta: olyan kifejezések, amelyeket a ruha viselésére is használnak. Ha Jézus hordozta a betegséget, erőtlenséget, akkor nekem már nem kell. Egy ruhában nincsenek ketten. Ha viselem, akkor ott valami félreértés van, mert nem az én „kabátom”. Ha van bennem valahol neheztelés Isten felé, akkor azon a területen nem hiszem el, hogy megtörtént a megváltás. Ha viszont nem tudom megérteni, de elhiszem, és hálás vagyok – ott elkezdődik a változás. Ha ez nem történik meg, akkor valamit én nem értek. Nehezebb elfogadni ingyen, mint tenni érte. Szabadulj meg attól a gondolattól hogy megérdemelted (pl. böjtöléssel). Azért kell böjtölni, hogy megértsd, hogy nem tudsz érte adni semmit, semmire sem vagy méltó, minden kegyelemből van. Mindenre csak Jézus Krisztus miatt vagy méltó, mert befogadtad a Fiút. A jutalom is kegyelemből van, nem szolgáltál rá. Isten gyűlöli a betegséget annyira, hogy azokban is szétzúzta, akik nem tértek meg, lázadók maradtak. Isten nem „tanít” betegséggel, más pedagógiai eszközei vannak. Jézus nem kötötte megtéréshez a gyógyulást. Jézus vére a kínzások nélkül is meg tudta volna szerezni az engesztelést. Vére teljesen tiszta volt. A fájdalom nem kellett volna az engeszteléshez (az ószövetségben a juhokat nem kínozták!). Miért volt szükség Jézus áldozatánál arra hogy ilyen szörnyű előzmények játszódjanak le? A válasz Ézsaiásban olvasható, a betegség a fájdalommal hozható összefüggésbe. Azért történt, hogy neked ne kelljen fájdalomban élned. A fájdalom és a betegség külön szerepel! Lehet, hogy a betegség megmarad, de a fájdalom eltűnik! Sokszor maga a fájdalom ami korlátoz, ha ez eltűnik, tulajdonképpen az egészség!

1 Péter 2,24. "Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg."

Nem a tüneteket kell tagadni, és nem is azonnal orvoshoz vagy gyógyszerhez fordulni, hanem imádkozni kell, mert elsősorban Jézus a doktor, de józannak is kell lenni.

3. Jézus bűnné lett a mi bűnösségünkkel, hogy mi megigazulhassunk az ő igazságával.

Különbség van a bűnök és bűn között: A bűnök amiket elkövettünk az életünk folyamán. Erre az orvosság a bűnbocsánat. A bűn az a gonosz, ami még most is ott van bennünk. Ennek a bűnnek az eredménye, hogy a múltban bűnöket követtünk el. A bűnre az orvosság a megigazulás.

Ha egy ember kegyelmet kap a bíróságon az még nem igaz állapot, az még csak a 0 pont. Isten azonban nem nullán hagyott, hanem megigazított. Nem azt látja az Úr, hogy éppen el vannak törölve a bűneid, hanem igaznak lát, azaz ez pozitív,ez plusz. Azért tart igaznak, mert az ő Fiához tartozunk, és hiszünk az ő feltámadásában. Nem tesz különbséget közötted és a Fia között. Ha így nézel magadra, meg fogja változtatni az identitásodat, imaéletedet.

Ézs 53,10. "És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarat az ő kezet által jó szerencsés lesz."

2 Kor 5,21. "Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne."

Az egész világ bűnös természetét ráhelyezte a fiára. A bűn az embereben egy univerzális rész.

Mi a különbség az óember és a bűn között? A bűn az óemberi természetünkben az egyetemes rész. Az óember a bűnös természetünk egyedisége, amilyenné válunk a bűn következtében. A bűn a földi szinten egyetemesen elhatott. Nem mindenkiben ugyanazt termi, kinek ezt, kinek azt. Minden emberben benne van potenciálisan minden bűn! Az engesztelésnek erre a területre is el kellett hatnia. Lehet hogy egy más családban, más körülmények között teljesen más bűnös emberré váltál volna, ez az óember. A megváltás erre a területre is elhatott, tehát magától a bűntől is. Nem mondhatjuk már többet: nekem ez a génjeimben van.

Jézust Isten bűnné tette értünk, nem bűnössé.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 28., kedd

Ruff Tibor - Isten világosság, nem jön tőle rossz

1János 1:5 És ez az az üzenet, a melyet tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen õ benne semmi sötétség.

János ezt az üzenetet Jézustól hallotta. Igaz Isten ismeret egyedül Jézuson keresztül jött a Földre. Minden pogány vallás és filozófia úgy gondolkodik, hogy a jónak és a rossznak is Isten a forrása. Ő világosság is és sötétség is. Még az Ószövetség sem nyilvánítja ki egyértelműen, hogy a sötétség honnan származik. Még a zsidók sem tudják megválaszolni ezt a kérdést, mert csak az Újszövetség adja meg a választ.

János 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus Krisztus által lett. 18 Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki [õt.]

Teljes, tiszta és igaz istenismeretet Jézus Krisztus hozott. Nagyon komolyan kell venni azt, amit itt János apostol mond a levelébe, hogy Isten világosság és nincs Őbenne semmi sötétség. Olyan, mint a Nap. Nem jön ki belőle semmi rossz, hanem csak jó! Nagyon nehéz kérdés, hogy honnan ered a rossz. Ebbe most nem is bocsátkozunk bele.

Zsidó 1:3 A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban.

Jézus Isten lényegét mutatta meg az emberiségnek. Nem egy racionális tanítást hozott erről, hanem az emberi szívnek, szellemnek mutatta ezt meg. Olyan Isten, mint egy Nap, aki süt mindenkire. 100%-os és teljes bizalmat hozott így létre Jézus az emberben. Csak abban bízik az ember, akitől tudja, hogy csak jót várhat, és nem jön ki tőle semmi rossz. A pogány vallásban élő emberek nem tudnak 100%-osan bízni az Úrban, mert úgy gondolkodnak, hogy mi van, ha Isten valami rosszat akar velük tenni. Még a judaizmusban sem tudnak 100%-osan megbízni az Úrban. Egyedül Jézus az, aki megmutatta, hogy nem Istentől ered a rossz. Ő ítélte meg a sátánt, aki minden tekintetben gonosz. Egyedül az evangélium és Jézus az, aki szétválasztotta a világosságot a sötétségtől.

Egyedül az Újszövetség nyilatkoztatja ki, hogy Isten a szeretet. Semmilyen más vallás, filozófia nem fejezi ezt ki. Ha utalnak is rá, akkor az Újszövetségből lopták el.

Jézus abban mutatta meg Isten lényegét, hogy mikor a földön járt, mindenkit meggyógyított, mindenkit, aki hozzá fordult, megszabadított. Előbb Ő megmutatta, hogy Isten szereti őket, és nem várta el a megtérést a gyógyulás előtt.

1János 4:19 Mi szeressük õt; mert õ elõbb szeretett minket!

Róma 5:7 Bizonyára igazért [is] alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki.
8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Jézus volt a kezdeményező, és nem mi!

1János 4:9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az õ egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. 10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy õ szeretett minket, és elküldte az õ Fiát engesztelõ áldozatul a mi bûneinkért. 11 Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. 12 Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az õ szeretete teljessé lett bennünk.

János itt már másodszor mondta, hogy senki nem látta Istent.

János 14:7 Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt. 8 Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk! 9 Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?

Ez a szeretet az, amely előbb ad és aztán kér!

1János 4:13 Errõl ismerjük meg, hogy benne maradunk és õ mibennünk; mert a maga Lelkébõl adott minékünk. 14 És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítõjéül. 15 A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és õ [is] az Istenben. 16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten [is] õ benne.

Hidd el az Isten irántad való szeretetét! Ha szeretsz, belépsz Istenbe. Ha nem, akkor nem. Ez egy rendkívül egyszerű dolog.

Máté 5:38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. 39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orczádat is. 40 És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsõt is. 41 És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettõre. 42 A ki tõled kér, adj néki; és a ki tõled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. 43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet. 44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. 45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 46 Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é? 47 És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképen cselekesznek-é? 48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Ha konfliktusban állsz a testvéreddel, és nem tudjátok megoldani, akkor csak erre az Igére figyeljetek!

A mi újjászületésünk nem csak jelképes, hanem teljesen valóságos.

2Péter 1:4 A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.

Valódi Isten-gyermekek vagyunk! Nem fogadott fiai vagyunk Istennek, hanem született gyermekek vagyunk! Isteni természet részesei lettünk! Legyünk olyan, mint Ő, aki olyan, mint a Nap! Isten mindenkinek jót kíván!

Jeremiás siralmai 3:33 Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.

Isten nem mindent a szíve szerint csinál. Pl. a feddést, dorgálást szükségszerűségből teszi, hogy a szentségéből részesüljünk! Ez nem a lényegéből jön! Belőlünk se jöjjön ki semmi rossz! Napok legyünk! Nem szabad, hogy világosság és sötétség jöjjön ki belőlünk!

Itt nem olyan fajta tökéletességről van szó, ami megvalósíthatatlan. Isten tökéletessége el tudja hordozni a tökéletlenséget! Ő nem perfekcionista! Ő perfekt! És hány ezer éve visel el minket, és hány ezer éve kelti fel még mindig a Napot és még mindig esőt ad?

2Sámuel 23:3 Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kõsziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik: 4 Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljõ, mint a felhõtlen reggel; napsugártól, esõtõl [sarjadzik] a fû a földbõl.

Jézus ugyanezt a képet használja!

5 Avagy nem ilyen-é az én házam Isten elõtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat nem sarjadoztatja-é? 6 De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak; 7 Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tûzzel égettessék meg.

Ezek voltak Dávid utolsó szavai.

Zsoltár 9:17 Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon. Szela.

Máté 13:43 Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az õ Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Isten gyermekei is fényleni fognak, mint a Nap, hibátlan világossággal! Ha valóba újjászülettünk és Isten gyermekei vagyunk, akkor sugározzuk ki magunkból Isten természetét, és akkor rengeteg ember meg fog térni! Legyünk Krisztusi emberek és lépjünk be egy krisztusi magatartásba! Így tudjuk a megromlott kapcsolatokat helyreállítani! Így tudunk világítani, mint a Nap!

2010.09.22.

2020. január 27., hétfő

Ruff Tibor - Imádkozz Zsoltárokkal

Máté 17:14 És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén õ elõtte,
15 És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tûzbe, és gyakorta a vízbe.
16 És elvittem õt a te tanítványaidhoz, és nem tudták õt meggyógyítani.
17 Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok õt ide nékem.
18 És megdorgálá õt Jézus, és kiméne belõle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
19 Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiûzni?
20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bõjtölés által.

Jézus személyéből soha nem jön ki kárhoztatás, vádlás, lenyomó erő. Amikor ezeket a szigorú szavakat megfogalmazza, akkor ezt bátorításnak és buzdításnak vegyük, hogy lépjünk be a hit állapotába a reménytelenségből, a hitetlenségből!

20.vk. Jézus a hit fejedelme és bevégzője. Ő tudja bemutatni a teljes hitet. Egyetlen ószövetségi szereplőnek sincs akkora hite, mint neki. Az Újszövetség nagy pozitívumot hozott az Ószövetséghez képest. A mustármagnyi hittel nagy hegyeket tudunk elrakni, áttenni máshová. A tanítványok még ekkor nem voltak újjászületve, ezért feltételes módban mondta nekik Jézus, de mi már újjászülettünk. Jézus nem állította szembe az imát, böjtölést és a hitet. Ha van mustármagnyi hited, akkor el kell kezdeni könyörögni és böjtölni!

Saranszkij 13 év után legyőzte a gulágot és szabad emberré vált. Ennek egyik titka, hogy beállt Isten céljába: Izrael helyreállításába és a zsidók hazatelepítésébe. A másik titka a zsoltárokkal való imádkozás.

„Ne csak várd a csodát, hanem mondd a zsoltárokat!” Ez egy nagyon jó zsidó mondás. A zsoltárokban meg van fogalmazva minden emberi nyomorúság. A Messiás szellem szól benne, az Ő imái. Ha még valakinek nincs is látása a Messiásról, de a zsoltárokkal imádkozik, akkor a Messiás szellemével imádkozik.

Saranszkijnak ez volt az igazi hit harca. 13 éven keresztül vallotta meg a zsoltárokat, amelyben minden probléma meg van fogalmazva, és Jézus mindet elhordozta. Isten rátette a zsoltárokra az ő pecsétjét. Ha nagy terheid vannak, és nem találod a szavakat, hogy mit tegyél, ne várd passzívan a csodát, hanem mondd a zsoltárokat. Saranszkijnak is volt egy látása arról, hogy ha megkapja a börtönben a zsoltárok könyvét, akkor ki fog jutni a börtönből. Te is mondd a zsoltárokat!

Lukács 11:5 És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,
6 Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie;
7 Az pedig onnét belõlrõl felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked?
8 Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell.
9 Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Újra és újra imádkozni kell, és ez meghozza az áttörést!

Lukács 18:1 Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
2 Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.
3 Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.
4 Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda õ magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;
5 Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom õt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.

Dániel naponta háromszor imádkozott. Mi is érezzük, hogy kevés, hogy reggel imádkozik az ember, mert napközben is érhetik dolgok, amik miatt az Úr elé kell menjen!

Higgyetek, reméljetek, jó lesz! Köszönj így a barátodnak, hogy: Jó lesz! Állhatatosság, kitartás az imában. Könyörögj, hogy kikerülj a nehézségből, higgy és meglesz!

A szabadulásodban óriási szerepe van a zsoltárok könyvének!

2010.09.01.

2020. január 24., péntek

Az Engesztelés 1.

Mit okozott az emberiség életében a bűn?

A bűn bejövetele az emberiség életébe két kapcsolatrendszerben hozott változást. Az egyiket tönkretette, egy meglévőt megszüntetett, egy nem létezőt pedig létrehozott.

Az embernek természetese volt, hogy kapcsolata volt Istennel, de nem volt kapcsolata a sátánnal. A bűn miatt az istennel való kapcsolat megszűnt, a sátánnal való pedig kiépült. Jézus célja, hogy a létrejött kapcsolatot megszakítsa, a megszakadt kapcsolatot pedig helyreállítsa. Valaki vagy az ördöggel, vagy Istennel van kapcsolatban, a kettő együtt nem megy.

A megszakadt Istennel való kapcsolat helyreállítása az engesztelés. A sátánnal való kapcsolat megszüntetése a megváltás. Ez a kettő egy esemény, Jézus Krisztus halála és feltámadása.

Az ószövetségi áldozatok előrevetítették a megváltást. A nagy engesztelő áldozat, Yom Kippur törvényében két bakot kellett feláldozni. Sorsvetés alapján kiválasztották az egyiket, melynek vére a szentek szentjében a kegyelem fedelére került, mely Istenhez szólt, felé kommunikált Izrael bűnei miatt. A másik sorsa pedig az lett, hogy ráolvasták Izrael minden bűnét, a pap ráhelyezte a kezét annak fejére. Ezt a bakot kiküldték Azázelhez a pusztába. Ezen a két területen kellett az engesztelésnek hatnia.

Engesztelés

1 János 4,10. "Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért."

Isten szeretete abban nyilvánult, meg, hogy elküldte fiát nekünk engesztelő áldozatként. Szeretetében arra törekedett, hogy a vele való kapcsolatot helyreállítsa. Maga a Fiú volt az engesztelő áldozat. Az Ószövetségben két szereplőt látunk: főpap és engesztelő áldozat. Az Újszövetségben a főpap maga az engesztelő áldozat. A pogányok állandóan saját maguk áldozatukat akarják Istenhez vinni, de az engesztelés törvénye, hogy vérontás kell a bűnbocsánathoz. Az áldozati vérnek tisztának, hibátlannak kell lennie. Jézus vére volt az, mely ezt az áldozatot bemutatta.

Megváltás

1 Péter 1,18-19. "Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén."

Meg vagyunk váltva: meg vagyunk vásárolva a sátán befolyásától, apáink anyáink hiábavaló életétől. Mi a bűneink miatt eladattunk, és rabszolgává váltunk. Aki a bűnt cselekszi, rabszolgája a bűnnek. Az Izrael törvényei szerinti rabszolgaságban egy megváltó vérrokon kiválthatta az embert. Ekkor a tulajdonos nem tarthatta meg a rabszolgát magánál. A pogány rabszolgaságban nem lehetett rákényszeríteni egy tulajdonost, hogy a rabszolgáját eladja. Az izraelinél viszont igen, ha jött a vérrokon, aki kifizette az adósságot, a rabszolgatartó köteles volt eladni a rabszolgát (3 Mózes 24,47-49).

Amikor bűnbe estünk, a sátán rabszolgájává váltunk. Jézus Krisztus viszont az Ő vére által vásárolt meg minket. Nincs joga hozzád az ördögnek, nem szabad félni a rabszolgatartótól, már nem tulajdonos. Vádlások tekintetében egy harc az, hogy az Istennel való kapcsolatunk elhomályosul, nehéz érzékelni, hogy elfogad és szeret bennünket, de az engesztelés igazságait fel kell idézni ilyenkor, ezzel kell kezdeni az imádkozást, ezeket kell feleleveníteni. Ebben a világ bizonytalanít el, az emberek, és a sátán. A másik, hogy az ördöggel kapcsolatban nem pontosítja az ember, hogy valójában nem áll fenn viszony. Aggodalmak, nehézségek, nélkülözési problémák. Nekem a Góliáthoz nincs közöm, nincs felettem hatalma, meg vagyok vásárolva tőle. Ha be akar jönni, nem engedem be. A vita már meg van harcolva. Már csak meg kell emlékezni róla, hogy meg van harcolva. Tudatosítani kell, hogy ez már meg van harcolva. Erre az engesztelés és a megváltás adta meg a jogalapot. A golgotán csere történt. Ez a kulcsszó.

9 területen történt csere a golgotai kereszten. A tradíciók ezeket az igazságokat az egyháztörténelem folyamán már elhomályosították.

1. Jézus büntetést kapott, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk.

A mi általunk elkövetett bűnöket értjük alatta. Ez a megtérésünkkel nem fejeződött be, az utána elkövetett bűnökre is van bűnbocsánat. Ha az ember fél attól, hogy elkövet egy bűnt, azt el is fogja követni. Ne félj attól, hogy elkövetsz egy bűnt, mert a félelem egyfajta várakozás. Határozd el, hogy nem félsz attól, hogy bűnt fogsz elkövetni. Tudatosítsd magadban, hogy ha mégis megteszed, van engesztelő áldozat. Ha ezt tudatosítod magadban, a félelem már enyhül.

Ézsaiás 53,5. "És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott ami vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."

5. vers: békességünk büntetése rajta volt. Békesség az, ha bűnbocsánatot nyerünk, a bűnbocsánat eredménye a békesség Isten és ember között. Ez még nem megigazultság, még nem igaz ember vagy. Az adósság el van törölve. Isten nem lehetett igazságtalan. A bűnöket nem bocsáthatta meg büntetés nélkül, mert az igazság csorbát szenvedett volna. A sátán állandóan hibát keres a rendszerben, és szemére veti Istennek, hogy igazságtalan. Az ördög egyből fellebbezett volna, ha büntetés nélkül bűnbocsánat lett volna, akkor a rend a világban felborult volna. A jó angyalok bizalmi válságba kerültek volna. Pont az ellenség miatt még feszültebb a helyzet, Istennek nagyon ügyelnie kell az igazságosságra. Nem lehetett csak úgy a szeretetéből fakadóan megbocsátani a bűnt.

Isten szándéka megvolt a megbékéltetés előtt, nem volt elég, hogy az Atya arra vágyott, hogy veled békességben éljen. Az utat ki kellett dolgozni, és valakinek fizetnie kellett.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 22., szerda

Ruff Tibor - Hit

Márk 11:22 És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.
24 Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.
25 És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
26 Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Jézus itt az imádkozásról tanít, és 2 feltételt is említ:

- mielőtt az ember imádkozik, engedjen el minden tartozást. Amilyen mértékkel mi mérünk, olyannal mérnek nekünk. Az, hogy mekkora kegyelem van rajtunk, rajtunk múlik, nem Istenen.

- hit: Olyan társadalomban élünk, amely hit- és reménységellenes. A kommunizmus a természetfölöttibe, Istenbe vetett hitet kiirtotta az emberekből. Előtte pedig egy felemás, hamis kereszténységnek az uralma alatt élt Magyarország.

Amikor az evangéliumot olvassuk – olvassuk, mert a Biblia csúcsa! – akkor az egyik legfeltűnőbb dolog, hogy Jézus milyen rendkívül erős reménységet és hitet sugárzott magából. Ő a hit fejedelme és bevégzője, a hit csúcspontja, amely eddig a földön megjelent. Az egész személyiségéből sugárzik a hit és a reménység. Jobban, mint a Biblia többi könyveiből.

Amikor úgy érzed, hogy nagyobb reménységre, hitre és örömre van szükséged, akkor olvasd az evangéliumot, mert tele van hittel és reménységgel! Jézus testi valója is sugárzott egy olyan erőt, amely megoldotta az emberek problémáit. Erő sugárzott belőle, amely mindenkit meggyógyított.

1Timótheus 4:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Sokan mondják, hogy majd hisznek Istenben, ha látják, ha megjelenik a földön. De Isten már megjelent testben a földön!

János 14:7 Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt.
8 Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
9 Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
10 Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, õ cselekszi e dolgokat.

Amikor imádkozzunk, higgyük is, hogy megkapjuk, amit kérünk. Ez rendkívül fontos dolog! Nem elég csak imádkozni, hanem közben és utána fontos, hogy felépítsük magunkban azt a hitet, hogy meg is kapjuk azt, amiért imádkozunk!

Ha nem várjuk, hogy meg is kapjuk, akkor nem kapjuk meg. Föl kell építeni ezt a hitet! Nem elég, hogy csak megvalljuk, de nincs mögötte hit! Istent nem lehet becsapni. A megvallásnak akkor van értéke, ha a szívben ott van mögötte valóságosan az a tartalom, amit megvallok. Föl kell építeni a valódi hitet! El kell gondolkodni, magunkban meg kell beszélni, hogy hiszünk-e egyáltalán abban, hogy amit kérünk, azt megkapjuk. Ha nem hiszünk, akkor meg kell kérdezni, hogy miért nem? Aztán meg kell beszélni a lelkünkkel, hogy milyen okok vannak arra, hogy higgyünk!

Kételkedés: szeretném megkapni, de a szívem azt mondja, hogy nem fogom. 2 vélemény van benned 1 dologról. Konzultációt kell magaddal kezdeményezni, és meg kell beszélni, hogy mi a te valódi véleményed. Alakítsd ki az álláspontodat! Ha nem hiszed, hogy megkapod, akkor mond azt teljes szívedből, hogy nem fogod megkapni! Ha viszont hiszel benne, akkor mondd ki teljes szívedből, hogy meg fogod kapni!

Zsoltár 103:2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.
3 A ki megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4 A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5 A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

Dávid végig magárhoz beszél ebben a zsoltárban! Amikor te is imádkozol, akkor legyél egységben magaddal! Ne legyen benned kétféle ítélet a dolgaidról!

Jakab Jézus testvére volt, és nem hitt benne, és kicikizte, de aztán azt mondja a levele 1.fejezetében:

Jakab 1:6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
7 Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
8 A kétszívû, a minden útjában állhatatlan ember.

Ki kell alakítania magában az embernek, hogy a kérései meghallgatásra találnak, és meglesz, amit kért! Magyarország szellemi atmoszférája nagyon sötét a hit, a reménység szempontjából. Újra és újra egy küzdelem, hogy áttörjük ezt az akadályt. Ha nem kittel mondjuk el az imáinkat, és nem építjük fel utána a hitet, akkor az imáink nagy része meghiúsul! Külföldről idejövő világi emberek csodálkoznak ezen a légkörön.

Zsidó 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni…
Zsoltár 37:4 Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

A szívnek vannak kérései. Ezek jó kérések! Hogy vagy képes ezeket feladni? Ha ezeket föladod, akkor menthetetlenül rád telepszik a depresszió. Ezek nem testi kívánságok, hanem a szív kérései! A te dolgaid, a testvéreid dolgaid stb. Ha ezt valaki feladja, az elárulta magát, Isten munkáját, és Jézus szavait. Ne riadj vissza attól, hogy a hit harca nagy harc, kemény!

Az evangélium nem materialista könyv, nem ateista, nem kommunista! Azt az Isten hirdeti, aki a lehetetlent is meg tudja csinálni! A bibliai hit nem föladja akkor, amikor látszólag bezárulnak a dolgok.

Róma 4:18 A ki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, a mint megmondatott: Így lészen a te magod.
19 És hitében erõs lévén, nem gondolt az õ már elhalt testére, mintegy százesztendõs lévén, sem Sárának elhalt méhére;
20 Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erõs volt a hitben, dicsõséget adván az Istennek,
21 És teljesen elhitte, hogy a mit õ ígért, meg is cselekedheti.

A remélhetők ellenére reménykedve hitte! Isten nem csak meg tudja csinálni, hanem meg is fogja csinálni!

Lukács 18:1 Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
2 Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.
3 Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.
4 Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda õ magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;
5 Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom õt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.

Az imáról mondta ezt a példázatot Jézus.

Lukács 11:5 És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,
6 Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie;
7 Az pedig onnét belõlrõl felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked?
8 Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell.
9 Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
10 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik.

Filippi 4:6 Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.
7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja õrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Semmiről és senkiről ne mondd azt, hogy nem tud megváltozni! Imádkozzál, zörgess, amíg meg nem nyittatik! Nem szabad föladni! Ne add föl a legmélyebb álmaidat! Harcolj! A barátaidért is harcolj! A testvéreidért, a rokonaidért! Kötelességed az ő dolgaikat is az Úr elé vinni! Aztán a gyülekezet dolgaiért is imádkozz! Minden megváltozik és áttör, ha a keresztények imádkoznak! Dániel is naponta többször Isten elé járult, és kifejezte, hogy mik azok, amikben változást kér Istentől! Van, hogy nekünk is többször kell menni egy dolog miatt az Úrhoz. Ne engedd, hogy lenyomjanak a terhek, hanem emlékeztesd az Urat arra, hogy mik azok a kéréseid, amelyeket mindenképp szeretnél, hogy megvalósuljanak!

Fontos lenne, hogy a gyülekezet megteljen az imádkozás szellemével! Egészen más a légkör, amikor egy embert körülvesz az imádkozás szelleme. Ez mindannyiunk felelőssége! Tegyük magunkévá Jézus reménységét és hitét, engedjük, hogy behatoljon mindaz, amit tett és mondott az evangéliumokban, ne aggódj, hanem mindent tárj fel Isten előtt! Hidd, hogy meglesz az a dolog! Ne engedd, hogy kilopja az ördög Jézus szavait, hogy amit kérsz, az meglesz!

2010. 08. 11.

2020. január 20., hétfő

Jézus Krisztus földi szolgálata 4.

Galileai szolgálat

A sátorok ünnepe után kezdődött október elején.

Mát 16,13-20. "Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi könyékére ment, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek: némelyek pedig Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait: és amit megkötsz a földön, az a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolá a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus."

Legelső esemény Péter vallástétele Cézárea-Filippiben. A várost Heródes Fülöp építtetett a császár tiszteletére, innen a neve is. A 3. galileai szolgálata földrajzilag egy csillagtúra-szerű levonulás Jeruzsálemig, az időszak a templomszentelési ünnepén ér véget. Októbertől decemberig tart a korszak. (sátoroktól hanukáig). Néha megállt egy-egy helyen pár hétig. Főbb állomások:

- Kapernaum (itt történt hogy a halból szedték ki a templomadót)

- Perea. A zsidók féltek Galileából Júdeába menni Samárián keresztül. Ezért mentek Galileából Gadarán keresztül a Jordán mentén Pereába, és Jeruzsálem magasságában újra a Jordánon keresztül vissza Jeruzsálembe. Ez volt Jézus útvonala is. A tanítványok meg akartak szállni Szamáriában, de mikor Szamáriában megtudták, Jeruzsálembe mentek, nem engedték be őket megszállni (ekkor akartak tüzet hozni a falvakra a tanítványok).

Mit csinált ez alatt az időszak alatt Jézus?

Két hónap alatt összesen 4 gyógyulás: 10 leprás, epilepsziás, vízkóros, 18 éve görbe asszony meggyógyítása. Ez hangsúlyeltolódás! A hangsúly átkerült a tanításra. A korábban megszűrt hallgatóságot, akik elkötelezett tanítvánnyá váltak, elkezdte őket mélyebb tanításokba, látásokba bevezetni (Luk. ev. közepén található tanítások ezek: tékozló fiú, hamis sáfár, hamis bíró stb.)

A korszak lényege: mély látások, tanításokat isten csak már isten iránt, és munkásai iránt mélyebben elkötelezett tanítványokkal osztja meg.

A templomszentelés ünnepe újabb belső határvonal.

Máté 19,1-2. "És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elment Galileából, és ment Júdeának határaiba a Jordánon túl; és követte őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket."

Az új korszak felmenetel Pereából húsvétra Jézus kivégzésére. Jézus a templomszentelés után azonnal visszament Pereába. Az utolsó korszak tulajdonképpen a visszamenetel Jeruzsálembe. Eseményei az útvonallal függenek össze. Jerikón keresztül kellett átmennie:

lázár halálhírére indul el Jeruzsálembe előtte tanácsot adott, pásztorolt embereket. Mikor hallotta a hírt, két napot még Pereában maradt, de két nap múlva elindult Betániába. Jerikón át megtérítette Zákeust, majd a vak Bartimeust és társait. Betánia a következő állomás, ahol Lázár már 4 napos halott volt, akit feltámasztott, ez annyira megdöbbentette az ottani jeruzsálemi farizeusokat, hogy Jézusnak egy másik faluban kellett megszállnia. Néhány nap inkognitó után a Szentírás 6 nappal a kereszt előtt elkezd visszaszámolni.

6. nap: 2. megkenetés, Mária Lázár testvére megkente Jézus lábát, haját
5. nap. Szamárháton Jeruzsálembe, messiásként ünnepelték
4. nap: Megátkozta a fügefát, majd a városban másodszor kiűzi a kufárokat.
3. nap: fügefa kiszáradása, hit ajándéka tanítás
2-1 nap: utolsó idők példázata, özvegy két fillére.

Tanulság:
Lázár feltámasztása összefüggésbe van a felmenetel korszakkal. Felmenetel célja az, hogy előkészítse Jeruzsálem városát a messiás kivégzésére és a keresztre feszítés eseményére. Mindenki tudja meg hogy Jézust senki mással nem lehet azonosítani, csak a messiással, ha ennek ellenére keresztre feszítik, senkinek nincs mentsége. Ez a Jézus Dávid fia, a messiás, nem szadducceus. Nem zelóta stb. ez lázár feltámasztása körül lett nyilvánvalóvá. Lázár feltámasztása azért más,mert messiási csoda volt a 4 napos hulla miatt. A zsidó rabbik korábban megfigyeltek egy dolgot: ha valaki meghalt, megállt a szíve, volt, hogy visszatért az életbe. 3 napos hulla még tért vissza, de 4 napos már nem. Tanítás lett ebből, hogy aki egy 4 napos hullát visszahoz, az csak a messiás lehet. 3 napot lehet a szelleme egy embernek a teste körül, de 4 napot már nem!

Következtetés: senki sem vonhatja ki magát a felelősség alól, aki a keresztre feszítésnél ott volt. Addigra már mindenkinek nyilvánvalóan tudnia kellett, hogy Jézus nem más, mint a messiás. Nem volt azonosítható egy vallási csoporttal sem, pontosan ezért szállt szinte szájbarágós vitába szolgálata végén a Templom csarnokaiban minden vallás képviselőjével. A Szentírás ezt nagyon didaktikusan fel is jegyzi. Ezekkel a vitákkal tette Jézus nyilvánvalóvá, hogy egyetlen akkori csoporthoz sem tartozik, hanem Ő nem más, mint a Messiás maga. Például azért volt fontos, hogy mit válaszol arra, hogy fizetni kell-e adót vagy sem, mert ha azt mondta volna, hogy nem, a farizeusok egyből beazonosították volna:Te lázadó Zélóta vagy, amúgy is Galileából jöttél, és ott mindenki lázadó, nem fizetnek adót!

Ezért volt tehát fontos, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen Jézus valódi identitása. Jeruzsálembe való bevonulásakor ezt az extázist látjuk is: olajfaágakat, köntösöket terítettek az útra. Ez az óriási extázis Lázár feltámasztásából is adódott, mert egyértelművé vált, hogy Jézus kicsoda valójában. Ebben a felajzott, Lázár feltámasztásának hírétől zajos messiásváró jeruzsálemi közegbe érkezett meg Jézus, ahol azonban pár napot követően tanítványai is elhagyták. A messiás keresztre feszítése tehát kollektív felelősség, mindenkinek tudnia kellett, hogy kit akar megfeszíttetni!

Péter a Pünkösd utáni prédikációjában ezért utal arra, hogy Jézus Ő az, akit ti megfeszíttettetek, de ha megtértek, a nyomás és a felelősség lemegy az életetekről!

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 16., csütörtök

Németh Sándor - Az életed tényleg megmutatja, hogy keresztény vagy? 2.

Nagyon vigyázz a szívedre, és ne engedd, hogy leuralják a szolgálati ügyek, a magánéleti ügyek! Ezek a gondok tövisekként vannak jelen a szívedben, és olyan leszel, mint egy bokor, amely tele van tövisekkel, és meg fogod fojtani az Igét! Sokan nem is tudják befogadni az Igét, mert tele vannak egzisztenciális gondokkal, ezeken gondolkodnak, és nem tudják hittel párosítani az Igét. A gazdagok önteltek, magabiztosak, és nem tudják átadni a szívüket az Igének! Minden akkor működik csak az életünkben, ha átadjuk a szívünket a hit számára. Akkor történnek kudarcok és vereségek, ha egy területen az ember nem tudja befogadni az Igét és hitetlen. Megátalkodott kevélység miatt. Ha Isten látja, hogy a problémád megoldásának útjában ez áll, akkor bezárja az eget a fejed fölött, azt is elveszi, amid eddig volt, hogy a szíved összetörjön, és ezen a területen is jó termőtalaj legyen az Ige számára.

Gyakran az áldások elmaradása mögött megátalkodott kevélység van. Ez akadályozza meg, hogy átvegye a gyógyulást, az anyagi áldásokat. Olyan ideológiákat, gondolatokat hordoz magában az ember, vagy olyan életvezetése van, amelyből nem hajlandó megtérni. Elmaradnak az áldások, nem jönnek a bizonyságok, mint a megtérés után. Nem Isten akarata, hogy csak emberi szinten legyél, hanem azt akarja, hogy a jövőben is megmutassa a kegyelme gazdagságát rajtunk! Ha kevesebb van az életedben, mint eddig, akkor állj meg, és nézd meg, hogy nem változott-e az ég fölötted rézzé és nincs-e bezárva fölötted? Amikor látod, hogy nem mennek a dolgok úgy, ahogy kellene, a gyerekeid lázadoznak, nem járnak az Úrban, akkor állj meg! Csak feléjük szolgálj, ne csinálj mást! A vakáció nem ok arra, hogy ne foglalkozz velük! A szülők lemondanak a nevelésről, felelősségvállalásról! Nyáron is felelősséget kell vállalnod a szeretteidért! Még hatványozottabban kell figyelned az időbeosztásaikat! Hordozd az apai, anyai, férji, feleségi feladataidat! A fiatalok felszabadulnak a terhek alól, és nagyon nagy károkat okoznak másokban és magukban is. Légy bölcs, eszes, istenfélő ember! Ne tékozold el ezt az időt!

Még van lehetőség, hogy gyűjtsük az Úr kegyelmét, áldását, és készüljünk a visszajövetelére. Tegyünk nagy hangsúlyt arra, hogy minél több ember ismerje fel az Urat, és megtalálják az ajtót! Nagyon sok ember nem találja az utat. Amikor hirtelen meghal valaki, akkor lelkiismeret furdalás támad bennünk, hogy mennyire jó lett volna bizonyságot tenni neki és az Úrhoz vezetni. Mi tudjuk a bűnbocsánatot az emberek számára feltárni, hogy tudjanak választani. Isten azért árasztja ki a kenetet, hogy ajtók legyünk, rések, hogy a nagy rést felismerjék az emberek. Nem azért, hogy szórakozzunk! Mehetnek a Megváltóhoz, a kegyelem királyi székéhez. A bűn egy lelki, szellemi bénultságot hoz létre. Nem tud élni az ember Istennel, hanem egy elnyomott világban él.

Hívd segítségül Jézust, térj meg a vétkeidből, bűneidből és élj vele valóságos életet! Ne rontsd a levegőt a gyülekezetben a bűnös életeddel! Sok ember kint járkál, beszélget a folyosón. Ezek elzárják az utat azoktól, akik meg akarják ismerni a tényleges munkáját az Úrnak.

Lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni! Minden korban megvan arra a lehetőség, hogy Jézusba meneküljünk, aki megnyitotta az utat a szentek szentjébe. A megváltás előtt nem volt ilyen. A változást Ő hozta létre! Áttörte a falat a Szentek Szentje előtt! Kinyitotta az utat!

Amikor a látható dolgok a hit igazságaival szembe mennek, akkor nagyon fontos a reménységedet, amely az út nyitásán alapul, hogy te is bemész oda majd! Ez a kereszténység! Ne engedd, hogy a rést betömjék a tradíciók, a meddő cselekedetek! Nagyon erős az antikrisztus szelleme, amely elhiteti az emberekkel, hogy soha nem lesznek áldottak, sikeresek. Pedig nagyon könnyű mindez, ha hittel párosítva fogadod el a prédikált Igét! Jézus sugározza magából a gyógyulást, a bűnbocsánatot. A megdicsőülése után nem veszítette el ezeket a képességeit! Nem akadályozza meg a tér, az anyag, a tehetetlen tömeg, amelyben az élet van. A vallás teszi bonyolulttá Jézus megnyilvánulásait. Az írástudók is okoskodtak, hogyan lehet megigazulni, bűnbocsánatot szerezni. De Jézus teljesen egyszerűvé tett az Ő elérhetőségét! Rajtad múlik, hogy hiszel-e? A másik dolog a nyelved és a beszéded!

Az emmauszi tanítványok tényszerűen beszéltek Jézusról. Nekünk is így kell tennünk! Vallásos emberekkel veszélyes beszélgetni, mert nem tényekről beszélnek, hanem ilyen felajzott állapotban beszélnek Istenről. Ezek ostoba, buta, démonikus dolgok. Sokan meg vannak ezzel kötözve. Ha a hited nem a ténseken áll, akkor dobd el azt a hitet! A Biblia tényeken áll! Nem arról kell beszélni, hogy te mit gondolsz! Nem költészet a hit, hanem a tényekre adott válasz! Befogadod a bibliai tényeket, amelyek élni fognak benned, mert Isten szelleme van bennük, és hatni fognak az életedre. A tényeket föl kell idézni magunkban a Biblia olvasásával! Tényekről kell beszélni! 2x2=4. Az okoskodó ember az hitetlen ember, mert azt hiszi, hogy hozzá kell tenni valamit a tényhez, hogy az éljen. De a mag az él, ha jó földbe kerül. Semmit nem kell okoskodni! Ezt a Róma levél 1. része is leírja.

Ha az objektív tényt mondod, akkor megjelenik Jézus és közli magát! Ahhoz, hogy Jézusról tényszerűen beszéljél, állandóan olvasnod kell a Bibliát, ki kell mosnod az agyadat! Lehet démonikus, testi és szent is a fantáziánk Istenről. Más az ismerete Istennek és más a róla való fantáziálás. Ha az Ige hatja át a szellemünket, lelkünket, gondolkodásunkat, akkor felszabadul a képzeletünk, és állandóan oda tudunk menni Jézus jelenlétébe! Fogadd el tényként a Bibliát! Ne úgy olvasd, mint egy regényt, hanem mint tényt! Így lesz a lelked egészséges és a képességeid is! Nem fog el a pánik, a rémület a krízishelyzetekben! Fontos, hogy erős legyen benned az igazság ismerete! Nem az okoskodás. Áradni fog rád a kegyelem, könnyen lemennek rólad a terhek. Soha nem fogjuk elveszíteni a reménységünket, hanem csak a reménytelenségünket! Isten megszégyeníti az elménkben a pesszimizmust! Át kell állítani a gondolkodásunkat az optimizmusra! Elég a vallásos emberekből, mert sok kárt tudnak okozni. A világ legnagyobb problémáit is ezek okozzák és tartják fent.

Ha becsukod a szemed, vársz néhány percet és csak a látható világ jut eszedbe, akkor a hited valahol a spájzban van. Amikor nem szólsz Istenhez, hanem csak vagy a jelenlétében, akkor az érzékszerveid elcsitulnak, lenyugszanak. A szíved, lelked be van ültetve Isten országába. 2 énünk van. Az egyik be van ültetve Isten jelenlétébe, a másik pedig itt van a földön.

Akiknek erős a belső emberük, azoknak nem gond Isten jelenléte.

Ha valaki beteg, és megteszi ezt a próbát, hogy levonja a figyelmét arról és átadja magát Istennek, és az tör fel belőle, hogy ki fog jönni ebből, meg fog gyógyulni, akkor látszik, hogy van hite. De ha nem a gyógyulásba vetett meggyőződés jön fel benne, akkor helyre kell állítani a hitét! Minden szívnek ellenőriznie kell, hogy hitben van-e? Az ember észre sem veszi, hogy kiszárad a szíve, mert annyi mindent intéz, csinál. Ha megkeményedik az ember szíve, akkor elhal a pusztában, és nem fog bejutni Isten jelenlétébe, pedig megvan erre a joga! Élj ezzel a jogoddal! Kiálts Istenhez, és kérd a jogaidat! Isten meg akar gyógyítani, meg akarja bocsátani a bűneidet! A hitnek ez állandóan a tárgya! Ezekben a tényekben kel megtartani a szívünket! Így leszünk áldások, és így fognak körülvenni bennünket a bizonyságok. A vallásos emberekre ez nem igaz.

Isten mindenkit arra akar használni, hogy az élete bizonyság legyen Róla!

2010. 06. 30.

2020. január 14., kedd

Németh Sándor - Az életed tényleg megmutatja, hogy keresztény vagy? 1.

Isten reális jelenléte mindig változásban nyilvánul meg! Akik valóságosan megismerik Jézust, azoknak látható szinten megváltozik az életük. Ha ezek a gyümölcsök elmaradnak, akkor az egész csak bla-bla-bla. De a világiak csak a tényekből ismerik meg, hogy mi Isten népe vagyunk. Így fog újra elindulni a növekedés! A képmutatás az egyik legnagyobb ellensége a keresztény hitnek. Az a cél, hogy konkrét változások legyen, mert ez szolgálja Isten dicsőségét! Annyiféle vallásos formát kitaláltak az emberek, csak hogy ne kelljen megváltozni. Találtak önigazulást, sok mindent, ezért deficites ma a vallás, nem kell az embereknek a hit. A kereszténységet legutoljára választják az emberek, vagy még akkor sem. Látják, hogy nincsenek az egyházban sem megváltozott emberek. Ha te sem változtál meg, akkor se add fel, mert meg kell változnod, hogy a Mennybe kerülj! Az átmeneti kudarcok ellenére se add fel, helyezd a hitedet Istenbe, akinek minden lehetséges! Arra figyelj, amit az Ige mond, hogy meg tudd nyerni az áldást, a szabadulást! Rájönnek ezután az emberek, hogy megváltoztál, és más lettél. Bizonyságot tudsz majd tenni az Úrról!

Ne add át magad a bukásnak, a vesztésnek, hanem haladj a növekedés, fejlődés útján!

Márk 2:1 Napok mulva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van.
2 És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az igét.
3 És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, a kit négyen emelnek vala.
4 És mivel a sokaság miatt nem férkõzhettek azzal õ hozzá, megbonták ama háznak fedelét, a hol Õ vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, a melyben a gutaütött feküdt.
5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bûneid.
6 Valának pedig ott némely írástudók, a kik ott ülnek vala, szívökben így okoskodván:
7 Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg a bûnöket, hanemha egyedül az Isten?
8 És Jézus azonnal észrevevé az õ lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?
9 Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bûneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?
10 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bûnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek:
11 Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.
12 Az pedig azonnal fölkele és felvévén nyoszolyáját, kiméne mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodék, és dicsõíté az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet!

Pál a Zsidókhoz írt levélben azt írja, hogy Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A földi szolgálata alatt olyanokat tett, amelyek után felkiáltottak az emberek, hogy soha nem láttak még ilyet. Olyan emberek tapasztalták meg Isten erejét, akiken emberek már nem tudtak segíteni. Ezek hívták fel a figyelmet arra, hogy az Ő Istenük él. Az emberek tudatában azok az ismeretek voltak, amelyeket az ellenség cselekedett Izrael fiaival, és nem az, hogy az Úr mit tett velük. Azt gondolták, hogy az Istenbe vetett hit tradíciókon áll. Ezt cáfolta meg Jézus. A szolgálata nyomán emberek változtak meg, szabadultak meg, gyógyultak meg. Élő megtapasztalás volt számukra, és Isten ismeretére jutottak. Mi is olyan időszakban élünk, hogy sokáig a vallásos tradíció leuralta a világot.

Tradíciókkal helyettesítették Isten jelenlétét, amelyek megakadályozták az embereket, hogy bemenjenek Isten országába. Ezek most sem az ajtót nyitják meg, hanem eltorlaszolják azt. Akik őszintén keresik Istent, azokat is elválasztják ettől. Nem tudnak kegyelmet, Isteni látást szerezni. Nem tudják, hogyan kell megváltozni, hogyan kell a házasságot helyreállítani, hogyan kell dolgozni. Nem foglalkoztak a gyakorlati dolgokkal, hanem csak azzal, hogy az emberek alávessék magukat a liturgiának, a papoknak. Ez nem Isten országa! Nincs jogod eltorlaszolni Isten országát az emberek előtt! Mutasd meg, hogy nyitva van ez az ajtó az emberek előtt annak ellenére, hogy loptak, csaltak, hazudtak, sértők voltak. Meg tud nekik bocsátani az Úr, de nagyon fontos, hogy értsd meg, hogy azért kell megtérned, hogy valóságosan megváltozzál, megtérjél! Ha megtéretlen emberek halmozódnak fel a gyülekezetben, akkor nem fogják tudni az emberek, hogy ez az egész miről szól! Nem tudnak odajutni Jézus jelenlétébe! Nem tudják megismerni a hatalmát, erejét, szabadítását. Ha folytatod a régi, bűnös életmódodat, akkor ne csúfold Istent! Ez nem megtérés, hanem visszaélés Isten nevével! Ezért fontos, hogy befogadd az Igét!

Miért vannak a kapu előtt mindig emberek? Mert mindig vannak olyan emberek, akik elzárják az utat, és nem akarnak megtérni, megváltozni, hanem csak érdeklődők. Elzárják az utat azok elől, akiknek tényleg megoldhatatlan problémájuk van, szeretnének valóságosan áldás alá kerülni. Te milyen ember vagy: réstörő vagy ajtót elálló? Mi jut rólad eszébe másoknak: olyan ember vagy, akihez nem akarnak hasonlítani vagy szeretnének olyanok lenni, mint te? Józanul, őszintén válaszold meg ezt a kérdést! Így nem fogsz bekerülni üres beszédekbe, üres hitekbe! Fontos, hogy ténylegesen megtérjél, megszabadulj!

Zsidó 4:2 Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották.

Ez a legfontosabb Ige a keresztények számára! Nem elég, hogy itt vagy, nem elég, hogy figyelsz és hallod a mondatokat, hanem nagyon fontos, hogy mit üzen itt a Szent Szellem neked! Miért meddő egy keresztény? Miért nem tudja Jézustól átvenni a javakat? Miért tud ajtórekesz lenni, hogy mások se térjenek meg? Mert jár a gyülekezetbe, hallgatja az Igét, de nem párosítja hittel. A pusztában fogod te is befejezni, ha ilyen ember vagy. Nem lehet hit nélkül hallgatni az Igét! Ha nem fogadjuk el a történelmi vagy mennyei valóságát, akkor az egész nem tud hatni. Nem szent beszédeket kell várni, hanem olyat, amelynek történelmi és mennyei valósága van. A hitedet a láthatatlan dolgokra kell összpontosítanod! Amikor azt mondják, hogy menj, akkor nem csak a fogalmat fogadod el, hanem felidézed a mennyei valóságot, amelyet nem tapasztaltál az érzékszerveiddel, de tudod, hogy van. A hit mindig munkát igényel. Fölfogja pl. az ember, hogy a bűnbocsánat mennyei dolog; többről szól, mint amit a szó tartalmaz. Ha aktív vagy a beszéd hallgatásakor, akkor a hit létrejön benned. Akkor lesz valóságos hited, ha hallgatod az Igét, és együttműködsz vele. Ha nem, akkor elmarad a gyógyulás, a szabadulás, a magánéleti változás, és minden, amit megígért az Ige. A hit gyümölcseiből induljunk ki, mert ha nem, akkor nem fognak megváltozni az emberek, és egyre nagyobb tömeg gyűlik össze a kapuk előtt. Ha látják, hogy meddő, gyümölcstelen az ember hite, akkor ez lesz nekik a példa. Nagyon fontos, hogy hiteles példái legyünk Isten Igéjének! Az nem lehet, hogy meddő leszel, ha hittel párosítod az Igét! Gyümölcs fog létrejönni az életedben!

Jézus volt az, aki áttört a látható és láthatatlan világ közötti falat. A bűn elválasztja az embert Istentől. A betegségek oka is lehet bűn. Ha valóságosan megtérnek az emberek a bűneikből, akkor meg is gyógyulnak sokszor. A Bibliában a testápolás is szerepel, hogy mindenki gondozza, ápolja. Aki ezeket nem teszi, az rossz gyakorlatban van, és lehetőséget ad a betegségre.

Az ember nem tud belépni Isten jelenlétébe a bűnei miatt, és el van választva Tőle. Jézus megváltásáig senkinek nem volt lehetősége arra, hogy ebből az állapotból kilépjen. De Jézus rést tört, és ezen keresztül lehet most is odamenni a kegyelem királyi széke elé. Ha más helyen akarsz bemenni, akkor mind azt mutatja, hogy zárva van, nem tudsz belépni!

Jézus a testében fölvette a betegségeket, átkokat, fájdalmakat. Ezzel törte át a rést. Áthatolt az egeken, hogy utat nyisson az Istent kereső emberek számára! Hogy a beteg meggyógyuljon, a megkötözött megszabaduljon! Jézus előtt a vallás meddő volt, és most is az, mert félrevezeti az emberek, és megmagyarázza, hogyan kell békességesen élni a rosszal. De Jézus azért jött, hogy a rossz munkáját lerombolja az életünkben! Elmozdította a rezet a fejünk felől, a vasat a lábunk alól, hogy meglássuk azokat az áldásokat, amelynek eredményeképpen a bűnös igaz lesz, a tisztátalan tiszta lesz, a hitetlen hívő lesz! Dicsőség az Úrnak, hogy ez a rés a rendelkezésünkre áll! Ott tudunk megszabadulni, ott nyerünk bűnbocsánatot, ad új szívet a kemény szív helyére! Azért nem jutsz sehová, mert be van zárva a világ fölötted. De Jézus rést ütött, és ezen keresztül áldáshoz tudsz jutni! Ő az út! Azért áldozta fel a testét, hogy ezt az utat létrehozza a számodra, hogy ne reménytelenül halj meg, mint a hitetlen őseid! Van számodra lehetőség, mert be tudsz jutni az Ő jelenlétébe, ha nem keményíted meg a szívedet!

2010. 06. 30.

2020. január 13., hétfő

Jézus Krisztus földi szolgálata 3.

Azzal kezdődött az időszak, hogy Jézus átköltözött Kapernaumba.
Kiemelt események: Jézus Krisztus két napja

Jézus a pusztában gyógyított, kiűzött egy vak és néma démont egy emberből. Ott lévő farizeusok elkezdték szidni, hogy Belzebub által űzte ki. Konfliktus jött létre köztük, Jézus és köztük (Szent Szellem káromlása). Mikor zajlott a vita, egy asszony elkezdett a kenettől extázisba esni (áldott az anyaméh stb.) elkezdett kiabálni. A Szent Szellem spontán módon nyilvánult meg emberekben, a család is hírét vette ennek. Megjelent anyja és testvérei, hogy kimentsék a tömegből. Ezután egy farizeus meghívta ebédre, mely botrányba fulladt, mert Jézus nem mosta meg a kezét szándékosan. Összeveszett a vendéglátóival azok fölösleges vallás cselekedetei miatt. Jézus otthagyta az ebédet, majd odament galileai tenger partjára, ott egy hajóban tanított. Óriási tömeg. Jézus beljebb ment a hajóval. Tanította őket Isten országával kapcsolatos példázatokra. A végén ezzel a hajóval beeveztek, hogy átmenjenek a túlsó partra, a gadarénusok földjére. Közben kitört egy nagy vihar, Jézust fel kellet kelteniük. Jézus lecsendesítette egyetlen szavával a vihart. Majd kikötöttek Gadara partján, egyből belefutottak min. 2 démonizáltba, akik láncokkal voltak megkötözve. Ezekből kiűzte a démonokat, disznókonda bele a tengerbe. Ott aludtak éjszaka, másnap korán vissza a tavon. Bement Jézus a házába Kapernaumba, tömeg, kibontották a háztetőt, majd leengedték a bénultat, akit azonnal meggyógyított. Majd elment, elhívta Mátét, aki meghívta ebédre, de közben meghívták, hogy Jairus lánya haldoklik. A tömegben jött a vérfolyásos asszony, akit meggyógyított. De már sietni kellett a Jairus lányához, akit feltámasztott. Ezután hazafelé még két vakot és egy némát meggyógyított.

Ez Jézusnak nem egészen két napja!

A korszak lényege: amikor eljött az ideje, és Keresztelő Jánost letartóztatták, Jézus elkezdett nagyon dinamikus csodákat tenni, hogy óriási tömeg jöjjön össze körülötte. Azt akarta, hogy az emberek a Szent Szellem ereje által Istentől érintetté váljanak. Először Istentől kell érintetté válni, aztán kell erkölcsi normákat számon kérni! Itt nem intette és nem korrigálta az embereket. Ha valakit nem érint meg a Szent Szellem, és úgy akarod bevonni az elkötelezettségbe, csak egy vallási inkvizítort csinálsz belőle! Elfogadást, szeretetet kell tapasztalni először Istentől! Meg kell hogy lássa Isten országát.

Ennek a korszaknak a végén mondta el a hegyi beszédet, miszerint tudják meg, hogy tulajdonképpen miről is szól ez az egész. Ez a korszak azzal zárul, hogy Keresztelő Jánost kivégezték.

Itt megint van egy belső törésvonal Jézus Krisztus szolgálatán belül.

Máté 14,3-12. "Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöczbe vetette vala Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért. Mert ezt mondja vala néki János: Nem szabad néked ő vele élnek. De mikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert, mert mint egy prófétát, úgy tartják vala őt. Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelték, táncolt a Heródiás leánya ő előttük, és megtetszett Heródesnek: Azért esküvéssel fogadta, hogy amit kér, megadja neki. A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: add ide nékem, egy tálban a Keresztelő János fejét. És megszomorodék a király, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda. És elküldvén, fejét véteté Jánosnak a tömlöczben. És előhozák az ő fejét egy tálban, és adák a leánynak: az pedig vitte az ő anyjának. És előjövén az ő tanítványai, elvitték a testet, és eltemették azt, és elmenvén, megjelenték Jézusnak."

Mikor Jézus meghallotta János kivégzésének hírét, látható, hogy szolgálatában teljes változás állt be. Más dolgokra tette a hangsúlyt, mint előtte. Visszavonult Bethsaida mellé egy pusztába, hogy feldolgozza János halálhírét. Az emberek kilesték, és 20 000-es fő lett körülötte. Elkezdte őket tanítani, majd mikor kitikkadtak, sor került a kenyérszaporításra. Majd a tömeg lefeküdt aludni. Jézus és a tanítványok elhajóztak Kapernaum felé. Jézus hajnalig imádkozott, majd a vízen járva ment utánuk. Majd kikötöttek a túlsó parton Genezáretben, Reggel az emberek felébredtek Bethsaida mellett, Jézus nem volt ott, hanem a túlsó parton gyógyított. A két társaság (Bethsaida, Genezáret) elindult két irányból Kapernaum felé. A két társaság összetalálkozott egymással, de ebben nem volt köszönet. Panaszkodtak Jézusnak, miért tűntek el. Jézus itt keményen válaszolt.

János 6,24-27. "Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba, keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? Felelt nékik Jézus és monda: bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek mert őt az Atya pecsételte el, az Isten."

Innentől kezdve elkezdett konfrontálni a hallgatóságával. Felrótta bűneiket. Meg akarta szűrni a hallgatóságát. A tömeg egy nagy része az isteni érintések, áldások ellenére sem akarta elkötelezni magát isten mellett, nem akart mélyebb tanítványi elkötelezettségbe belépni, csak használta a rabbit saját szükségleteinek betöltésére. Jézus azt állította, hogy csak kihasználják őt. Innentől kezdve olyan kemény üzeneteket kezdett el mondani, hogy még a saját tanítványai között is volt, aki elhagyta. Ha valaki Istentől érintetté válik, nem lehet kihasználós hívő! A benned lévő tálentumokat elérhetővé kell tenned Isten számára, az ő munkája számára. Így korrekt és igazságos a kapcsolat. El kell mozdulni a tanítvánnyá válás és elkötelezettség irányába. A konfrontáció után elhagyta az akkori Izrael területét, és Tirus és Sidon környékén meggyógyított egy lányt. (Isten eredeti országhatára egész Damaszkuszig ért Izrael számára, tehát ez is beletartozott a „szellemi határba”.)

A sátorok ünnepén fejeződik be ez a korszak. (itt került sor a házasságtörő nővel való beszélgetésre)

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 9., csütörtök

Frank Hammond Frank Marzullo történetei 9.

A SÜKETNÉMA MEGSZABADUL AZ ÖRÖKÖLT ÁTOKBÓL

Ida Mae és én a Tennessee-beli Chattanoogában szolgáltunk, Tom Sleepe pásztorral együtt. Ez volt a legelső alkalom, amikor az átokról tanítottunk. Volt a gyülekezetben egy tizennégy éves fiú, aki születésétől fogva süket volt. Az édesanyja előre hozta, hogy imádkozzunk érte. Ida Mae a tudás beszédét kapta, mely szerint a süketség egy átok eredménye, mivel az édesanyja jövendőmondással foglalkozott.

Ida Mae megkérdezte az édesanyát, valóban foglalkozott-e jóslással.

-Igen, - válaszolta – mielőtt megtértem, nagyon gyakran jósoltam embereknek.

Ez volt tehát az örökölt átok forrása, a bálványimádó jövendölés bűne miatt, mert „megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig”. (2Mózes 20:5)

Az anya soha nem tett bűnvallást, tehát mi szolgáltunk felé először, hogy kihozzuk az átokból. Aztán Sleepe pásztor a fiú fülébe tette a mutatóujját, és megparancsoltuk a süketség szellemének, hogy távozzon. Egy köhögéssel ki is jött a szellem. A fiú életében először hangokat hallott. Valaki egy kazettáról zenét kezdett játszani a gyülekezet hangberendezésen, a fiú elmosolyodott, és a zene ütemére bólogatni kezdett.

Másnap az anya felhívta Tom pásztort. Dicsérte az Urat, a fiú még mindig hallott. Születésétől kezdve néma volt, mert semmilyen hangot sem hallott. Most megtanulhat beszélni. Mindannyian hálát adtunk az Úrnak ezért a csodás gyógyulásért.

FRANK MARZULLO TÖRTÉNETEI

A SZENT SZELLEM MINDENT TUD!

Evelyn és én Bridgeportban, Connecticutban szolgáltunk egy szabadító szemináriumon néhány évvel ezelőtt. A szemináriumon részt vettek olaszok is, akik egy szót sem értettek angolul. Olaszul beszéltem velük, megpróbáltam elmagyarázni nekik, hogy a megbocsátás mindenképpen szükséges a szabadulás átvételéhez.

Azt mondtam a hölgynek:

-Megmutatom, hogyan kell csinálni. Mondja azt: Giovanni, Maria és Alfredo, én megbocsátok nektek. (Csak úgy találomra mondtam néhány nevet)

-Pontosan így van – nézett rám csodálkozva – pontosan ők azok, akik annyi gondot okoztak nekem! Giovanni és Maria az unokatestvéreim, Alfredo pedig a testvérem. Honnan tudta ezt?

- A Szent Szellem mindent tud! – válaszoltam. Dicsőség Istennek, a hölgy megbocsátott, és átvehette a szabadítást.

TEGYEN OLYAN DOLGOT, AMIT KORÁBBAN NEM TUDOTT

Frank és Ida Mae valamint én éppen befejeztük a szolgálatot Caliban, Kolumbiában, és Randy MacMillan pásztor azt javasolta, hogy útközben hazafelé álljunk meg San Andres szigetén. Van ott egy testvérgyülekezete. San Andres egy csodaszép kis sziget Nicaragua partjainak közelében. Csodálatos időt töltöttünk ott, hatalmasakat úsztunk a Mexikói-öböl türkizkék vizében. Nyugalmas hely volt.

Az épület második emeletén volt az a terem, ahol a gyülekezet felé szolgáltunk, és mire odaértünk, a terem már tömve volt emberekkel, köztük egy kerekesszékben ülő hölggyel. Az istentisztelet végén imádkozni kezdtünk a szükségben levőkért.

Odamentem a kerekesszékben ülő hölgyhöz, és imádkoztam érte. Majd azt mondtam neki:

-Tegyen valami olyan dolgot, amit eddig nem tudott. Erre nagy kínkeservesen feltápászkodott, felállt a székéből, és kiment a teremből, le a lépcsőn, és soha többé nem láttuk őt. Soha nem jött vissza. Olyat tett, amit korábban soha.

Fordította: Berényi Irén

2020. január 6., hétfő

Jézus Krisztus földi szolgálata 2.

Jézus szolgálatának kezdete

Ez nem választható el Keresztelő János fellépésétől.

Lukács 3,1-3. "Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Ponczius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás, annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, A Zakariás fiához, a pusztában, és Ment a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára."

Itt már Tiberius császár uralkodott, annak 15. évében járunk. A helytartó: Poncius Pilátus, Galilea fejedelme Heródes Antipas. 14+15=29, azaz i. sz. 29-ben járunk. A Jézusnál 6 hónappal idősebb Keresztelő János ekkor kezdte tehát meg szolgálatát. Előkészítő szolgálata volt Jézus fellépése előtt. Próféta volt, prófétai tekintélye volt Izraelben. Híre volt, nazireus fogadalmat tett. Kint a pusztában készült évtizedekig a szolgálatára. Mikor fellépett, tanítványok gyűltek köré, segítségükkel elkezdte a szívből megtért embereket a Jordánban bemeríteni. Teveszőr ruhában járt, a ruha pedig szimbólum. Teveszőr ruhában egyedül Illés járt. Ő Illéshez hasonlóan Illés kenetével kavarta fel Izraelt, és készített elő Jézus szolgálatát. Jézus szolgálata úgy vette kezdetét, hogy összetalálkoztak a Jordánnál és Jézus megkeresztelkedett. Majd elment 40 napig böjtölni a sivatagban, ekkor történt a megkísértése. A Szent Szellemmel telve ment ki a sivatagba, de vissza már a Szent Szellem erejével jött vissza, azaz más szellemi állapotban. A 40 nap alatt megtörtént a felkenetése, felruházása bizonyos feladatok elvégzésére. Korábban nem tett csodát, mert ekkor szállt rá az a kenet, amellyel utána gyógyítania kellett, halottakat kellett feltámasztania.

Visszatérése után haláláig Jézus földi szolgálatát 5 szakaszra lehet elkülöníteni. Mindnek más és más a jellegzetessége, a stílusa. Ezt elrejtette előlünk a Szent Szellem. Olvasáskor nem derül ki ez számunkra, hogy a szolgálata meg volt tervezve. Ez csak az időrendi átnézés során derül ki számunkra.

Máté 4,12-22. "Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatért Galileába; És odahagyva Názáretet, elment és lakozott a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; Hogy beteljesedjék, a mit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, akit Péterek neveznek, és Andrást az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala: mert halászok valának. És monda nékik : Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. És onnan tovább ment, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, amint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala: és hívá őket. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt."

Mikor Jézus visszatért a 40 napos böjtből, a következőket tette:
Kiment a galileai tenger partjára, és egyetlen szóval elhívta tanítványnak Pétert, Andrást, Jánost és Jakabot, és elindult a hihetetlenül dinamikus csodaszolgálata. A tanítványok miért hagyták ott AZONNAL mindent, és követtek Jézust? Ők nem akkor találkoztak Jézussal először! Ez nem közvetlenül a 40 napos böjt után történt. Máté kihagyott dolgokat, az evangélium szerkesztett! 11-12. versszak között van egy időrés, és e között helyezkedik el Jézus Krisztus korai szolgálata. Akkor ért véget a korai szolgálata, mikor meghallotta Jézus, hogy Keresztelő János börtönbe vettetett. 12. versszak: a tanítványok elhívása akkor történt, mikor meghallotta ezt Jézus. Mielőtt Jánost börtönbe zárták volna, Jézussal sok minden történt:

- visszatérés a sivatagból
- csomó mindent csinált (alkotó korszak)
- letartóztatták Jánost, a korai korszak ekkor fejeződött be. Ez szellemileg olyan horderejű esemény volt, hogy Jézus Krisztus földi szolgálatát radikálisan megváltoztatta. Innentől teljesen megváltozott Jézus Krisztus földi szolgálatát.

Máté, Márk, Lukács: szinoptikus evangéliumok. Csak János evangéliuma ír Jézus korai szolgálatáról! János evangéliuma viszont ezzel kezdődik, az 1-4 fejezet végig erről a korai korszakról szól!

János 3,24. "Mert János még nem vetteték a tömölczbe."

Itt láthatjuk, hogy az 1-4 fejezet milyen korszakban játszódik (János még nem vettetett a börtönbe). Ez Jézus olyan elrejtett korszakában enged bepillantást, amely a felkenetése és János bebörtönzése között telt el.

Fontosabb események ebben az időszakban:
- Jézus a 40 napos böjtjéből tulajdonképpen ide jön vissza, Jánoshoz (vízkeresztsége után ment el a böjtre, és ugyanoda ment vissza!). János innentől kezdve naponként lebontja az eseményeket.
- János néhány tanítványa aztán odakéredzkedik Jézushoz: János, András, Péter. Követték Jézust a lakásába! Valójában ekkor találkoztak először!
- Másnap bemutatták Jézus Fülöpnek is,
- Kánai menyegző: víz borrá változtatása
- Kapernaum
- Utána jött az ünnep, Jézus felment Jeruzsálembe húsvétra (innentől kezdve a másik húsvét után feszítették keresztre)
- Nikodémussal való beszélgetés
- Kufárok kiűzése a templomból
- Hazafelé menet megpróbált besegíteni Keresztelő Jánosnak a keresztelkedésbe, de ügyelt, hogy Ő senkit ne kereszteljen, csak a tanítványai. Ezt a János 4,1-2-ben olvassuk. Jézus szerette volna felgyorsítani János szolgálatát. Azért nem merített alá személyesen, hogy tekintélyi zavarokat ne idézzen elő.

Majd elindul Jeruzsálem felé. Át Szamárián (Júdea és Galilea közötti rész), itt megtéríti a szamaritánus asszonyt, majd azon keresztül egy falut. Majd hazamentek Galileába, ahol Kánába egy második csodát tett, egy főember fiát távgyógyítással meggyógyította.


Tanulságok, jellemzők ebből a korszakból:

Lényegét a kánai menyegző történetében találjuk meg. A menyegzőn amikor anyja sürgette, hogy tegyen csodát, Jézus megtette a csodát, de az anyja közbenjárását azzal hárította, hogy nem jött még el az órája. Ez itt a lényeg. Nem jött el az Istentől kijelölt idő arra, hogy a rajta lévő kenetet elkezdje használni. Különbség van az elhívás és a felkenetés, ill. a küldetés között. Különbség ha képessé válunk bizonyos feladatok elvégzése és a rendelt idő között, mert nem mindig esik egybe a kettő. Mivel Keresztelő János a saját szolgálatát még nem fejezte be, Jézus órája még nem jött el. Jézus felkenetett bizonyos feladatok elvégzésére, de a rajta lévő kenetet nem használhatta, mert nem jött el a kijelölt idő. A kenet állandóan ki akart törni, meg akart nyilvánulni, de Jézusnak tiszta erőből vissza kellett fogni a kenetet, mert fellépése hivatalos időpontja összefüggött János levonulásával. Isten a hatásköröket messzemenőkig tiszteletben tartja mind az időbeni mind a földrajzi hatásköröket is. Róma 15: Pál kínosan ügyelt, hogy ne hirdesse az evangéliumot olyan helyen, ahol mások már kimondták Krisztus nevét. Nem megyek egy olyan városba szolgálni, ahol van pásztor vagy apostol. Pál ezért nem írta alá a zsidó levelet! A zsidókhoz Péternek volt elhívása, Pálnak a pogányok felé. Pál nem akarta összezavarni a tekintélyeket. Ezért került Jézus nehéz helyzetbe. Jánosnak alá kellett volna meríteni annyi embert, amennyit kellett neki, és ezért akarta, hogy tanítványai segítsenek Jánosnak, de ekkor meg hozzá kezdtek jönni többen, ekkor kifarolt a helyzetből és elhagyta Júdeát, mivel ekkor megint János tekintélye csökkent. Ez időben tehát állandóan rejtőzködött, mert a kenet idő előtt tekintélyt szerzett neki. Tekintélyével meg János tekintélyét csökkentette, pedig még ekkor neki volt feladata. Ez tehát „rejtőzködő korszak”, „rejtőzködő szolgálat”.

Tanulság: meg kell várni a kellő időt, Szent Szellemben ki kell kutatni a kellő időt, amikor a képességeket alkalmazni kell. Az elhívás és a küldetés nem mindig esik egybe. A hatásköröket pedig be kell tartani, mások tekintélyében nem szabad zavarokat létrehozni, mert ez Istennek nem kedves.

Ez a korszak Keresztelő János letartóztatásával fejeződött be. Ezzel szolgálatában teljes stílusváltás következett be.

Lukács 3,19-20. "Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett ő tőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért, és mindama gonoszságokért, amiket Heródes cselekedett, ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöczbe vetteté. "

Jézus szolgálatának stílusa János tömlöcbe vetésével teljesen megváltozott. Ez az a határvonal, mely teljesen megváltoztatta Jézus Krisztus földi szolgálatát, azon belül új korszakot hozott létre. Fő területe Galilea, ezért első galileai szolgálatnak lehet nevezni. Ézsaiás Galileát a pogányság határvidékének mondta, szellemileg igen terhelt terület volt. Zelóta betyároknak volt a fészke, akik igen lazán vették a törvényt. Rablásból, fosztogatásból tartották fent magukat (pl. a Jézussal megfeszített latrok is ezek voltak). Óriási szellemi éhség is volt itt egyúttal. A júdeai vallásos farizeusok mindig okoskodtak, de a galileai alkoholista és nyomorult emberek éhesek voltak Isten igéjére.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. január 2., csütörtök

Németh Sándor - Hálaadással alapozd meg az évet


2Krónika 20:14 Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára (ki Benája fia, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia vala, és az Asáf fia közül való Lévita vala) az Úrnak lelke szálla, a gyülekezet közepette,

2Krón 20:15 És monda: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harcoltok velök, hanem az Isten.

2Krón 20:16 Holnap szálljatok szembe velök! Ímé ők a Cic hágóján fognak felmenni, és rájok találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben.

2Krón 20:17 Nem kell néktek harcolnotok, [hanem csak] álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenök, mert az Úr veletek lesz.

2Krón 20:18 Akkor Jósafát meghajtá fejét a föld felé, s Júda és Jeruzsálem lakói leborulának az Úr előtt és imádák az Urat.

2Krón 20:19 A Kéhátiták fiai közül és a Kóriták fiai közül való Léviták pedig felállának, hogy az Urat, Izráel Istenét nagy felszóval dícsérjék.

2Krón 20:20 És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának [onnan], megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!

2Krón 20:21 Tanácsot tartván pedig a néppel, előállítá az Úr énekeseit, hogy dícsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén, és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága;

2Krón 20:22 És amint elkezdették az éneklést és a dícséretet: az Úr ellenséget szerze az Ammon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén [lakozók] ellen, akik Júdára jövének, és megverettetének.

2Krón 20:23 Mert az Ammon és a Moáb fiai a Seir hegyén lakozók ellen támadának, hogy őket levágnák és elvesztenék; és mikor mind elvesztették a Seir hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő.

2Krón 20:24 A Júda népe pedig méne Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordulának: ímé csak elesett holttestek valának a földön, és senki sem menekült meg.

2Krón 20:25 Akkor elméne Jósafát és az ő népe, hogy azoknak jószágait megzsákmányolják, és találának nálok temérdek gazdagságot és a holttesteken drága szép ruhákat, melyeket lefosztának [rólok], oly sokat, hogy alig vihették el, és harmadnapig kapdosták a zsákmányt, mert felette sok vala.

2Krón 20:26 Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adának hálákat; azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezék mind e mai napig.

Ez egy valóságos történelmi esemény. Júdát és Jeruzsálemet megtámadta ammon, moáb és a Seir hegyén lakozók, akik szövetségben álltak egymással. Már ez előtt is volt problémája Izrael fiainak ezekkel a népekkel. Egy sötét erő befolyása alatt álltak; akadályozták Isten munkájának, tervének megvalósulását. Szembeszegültek Isten aktuális tervével. Isten nem mindent akar egyszerre megtenni; vannak aktuális tervei.

Gyakran az ellenséges tábor nagyobb erőt képvisel, mint az, amely Isten munkáját végzi.
Természetes szinten nem sok reménységük volt Júda fiainak. Sokszor szembesül azzal az ember, hogy azok a csoportok, amelyek Isten munkája ellen vannak, erősebbek.

Jósafát elmondott egy nagyszerű imát. Jó példa arra, hogy hogyan kell imádkozni! Meghallgatta az Úr, leszállt a Szelleme egy emberre, akin keresztül jött a kijelentés. Amikor elkezdték a dicséretet, Isten természetfölötti ereje megnyilvánult, és zavart okozott az ellenség táborában. Egymást ölték meg. Izrael fiainak már csak a zsákmányt kellett összeszedni!

Föl kell készülni, hogy ebben az évben sem alszik az ördög! Ne gondold, hogy konfliktusmentes lesz! Jönnek az ammoniták, moábiták, seír fiai. A mostani világban nem szabad várni, hogy a konfliktus megnyugszik Isten országa és a sátán királysága között. Elkezdődött a végső küzdelem! Nagyot hibáznak azok, akik várják, hogy a bíró lefújja az első 15 percet. Készülj fel, hogy még keményebb helyzetben találhatod magad! Legyen erős a reménységed, amelyből táplálkozik a hited!

Az előttünk lévő kihívásokra nézzünk! Izrael fiai tudták, hogy ha az ellenség támad, akkor mozgósítani kell az embereket. Ne várd meg, hogy az ellenség leigázzon! Készülj a csatára! Vegyél új kenetet, reményt! Erősítsd meg az Úrral, a Szent Szellemmel való közösséget! Van örökségünk Jézus Krisztus által. Ábrahám magvaként az áldásának örökösei vagyunk. Az ellenség ezeket akarja elvenni.

Nagyon fontos a hálaadás imája! Az év elején be kell menni az Úr jelenlétébe!

János 4:23 De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
Ján 4:24 Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

Nem Jeruzsálem most a gyülekezési pont, hanem az igazság és Isten szelleme. Ebben kell integrálódni!

Júda emberei egy emberként álltak az Úr dicsőségében, aki meghallgatta őket. Most te vagy az Úr temploma. Belekerültél szellemben. Újjászületett, szellemi embereknek kell összejönnie, másképp nem megy. Ha bűnbe estél, akkor minél gyorsabban térjél meg, mert nem tudsz belépni Isten országába!

Nagy probléma a keresztény vallásosság. Elveszítették az emberek az újjászületést. Nem tudják legyőzni az ammonitákat, moábitákat, sikertelenek. Egy keresztény számára nem állapot a kudarc! Ne engedd, hogy az ördög ellopja ezt az évedet! Ne téged nyeljen el!

János 10:10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson…

El akarja venni a férjedet/feleségedet, munkádat, jóhíredet, nyugalmat, ezért ne aludj! Készülj fel te is! Így lesz áldott az év a számodra! El tudd majd mondani, hogy ez volt életed legsikeresebb éve!

Sok embernek a beszédében benne van a kudarc. Te a siker, a reménység, a hit szavát szóld! De ezt testi ember nem tudja megtenni. Jósafát kijelentette, hogy a mi Istenünk a Mennyben van, minden fölött uralkodik, és nem az ellenséget akarja támogatni, hanem minket. Ebben az évben is a te Megváltód melletted áll, és téged akar támogatni a vadállatokkal szemben!

Ne gondold, hogy a sikernek már olyan szintjén vagy, hogy már érinthetetlen vagy az ellenség számára! Ez majd a Mennyben lesz meg. Az ellenség állandóan terveket sző ellened a legváratlanabb helyzetekben. Keresi, hogy hogyan tegyen keserűvé, frusztrálttá, sikertelenné.

Rázd ki magad a kómából, a porból! Állj talpra, és öltözd fel Isten kenetét! Ez nem az alvás ideje, hanem a riadóé. Ez az év még a tiéd lehet! Kezdeményezz! A megelőzésre tedd a hangsúlyt, ahogyan Jósdafát is. Adj hálát! Kezdd így az évet!

Jézus Krisztus előképe volt az ószövetségi templom. De Jézus ma itt van. Gyere Hozzá! Ekkor nem leszel testi, mert az Ő szelleme lesz benned. A kulcs az, hogy szellemben és igazságban gyűlünk össze.

Meg kell tanulni hálát adni! Amíg ez nem megy szívből, addig nincs kapcsolatod igazából Istennel, nincs benned a szelleme, az ismerete. Az ismerete rádöbbent arra, hogy minden területen Tőle függsz. A hálátlan ember egoista. A saját énjét hizlalja, magának tulajdonítja a sikert. Úgy tünteti fel magát, mintha soha nem kapott volna senkitől semmit, és senkinek nincs köze ahhoz, hogy ő most milyen állapotban van. Az utolsó kor egyik jellemzője a hálátlanság. Nem tudnak megmaradni a függőségi viszonyban. Egoisták, gonoszak, kevélyek.

Újjászületés és Szent Szellemmel való betöltekezés által leszel erős az Úrban. Igazságban, szellemben imádod Őt, és követed az igazságot. Ha fogyasztod az Igét, akkor erős leszel. A meződön csak ez lakozhat. Nincs helye a varjaknak, vaddisznóknak!

Zsoltár 100:1 Hálaadó zsoltár.; Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
Zsolt 100:2 Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
Zsolt 100:3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.
Zsolt 100:4 Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
Zsolt 100:5 Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

Fölismerem, hogy én csak egy teremtmény vagyok. Az életemet kaptam, nem én vettem meg, hanem a megkérdezésem nélkül Isten ajándékba adta. Ez már elég ok arra, hogy egész évben azt mondd, hogy: Köszönöm! Sok ember ezt elmulasztja. Úgy viselkednek, mintha nem köszönhetnék ezt pl. a szüleiknek. Átkozott az, aki tiszteletlen a szüleivel! Január elején emlékezz meg arról, hogy kinek mit köszönhetsz! Bőségesen van okod, hogy hálát adjál Istennek!

A hálátlanság az istentelenségből, a materializmusból, az ateizmusból fakad. Egy hívő ember is lehet ateista. Itt elvan a gyülekezetben, aztán haza megy, és nem kérdezi meg semmiben az Urat. Nem csoda, hogy tele van keserűséggel, és másokat hibáztat. Ha bevonul a hálaadás völgyébe, akkor ez megszűnik.

Hazudik az a prédikátor, aki azt mondja, hogy Isten nélkül nem lehet sikeresnek, boldognak lenni a földön. A földön lehet. De mi a siker és a boldogság valójában? Az, hogy megőrzöd a képességedet arra, hogy visszaadod a szívedet, lelkedet, testedet annak, akitől kaptad. Ajándékba kaptuk, és az a legfontosabb, hogy visszaadjuk. Nagyon sok ember elveszíti ezt a képességét. Ha megmarad ez a képességed, akkor örök életed van. Így fogsz az Úr jelenlétében élni. Már most tanuld meg, hogy hogyan tudod átadni magad Isten jelenlétének! Nem az anyag produktuma vagy, hanem az Ő teremtménye! Ha nem tudsz belépni Isten jelenlétébe, akkor elkárhozol. Hálaadással tudod átadni magad Neki. Így lépünk be a tornácaiba. Igazságtalan magatartás, ha hálátlan, tiszteletlen vagy!

Fel kell készülni az Úrral való végső találkozásra! Minden istentisztelet egy próba, edzés erre.

A legnagyobb hazugság, amikor azt mondod, hogy mindenki rossz hozzád. Ez nem igaz! Te vagy hálátlan! Engedd, hogy az Ige fölszántsa a szívedet! Az igazságtalan embereket Isten nem szabadítja meg, mert az van megírva, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Soha ne vesszen ki a szívedből a hálaadás!

Jó emberek legyetek az új évben! A hálaadás völgyében éljetek, és akkor sokkal jobban megtapasztaljátok Isten jelenlétét! Többet kell hálát adni azért, hogy megváltottak vagyunk!

2 vacsora lesz a korszak végén:
- mennyei, amely a Bárány menyegzője
- földi, amelyen az ég madarainak lesz feltálalva az ember teste. Nem lesz temetés, hanem az állatok fogják eltakarítani a testeket. Lásd Jézabel esetét!

Róma 1:21 Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.
Róm 1:22 Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;
Róm 1:23 És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.
Róm 1:24 Annakokáért adta is őket az Isten szívök kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;
Róm 1:25 Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mind örökké áldott. Ámen.
Róm 1:26 Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:
Róm 1:27 Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.

Isten ismerete akkor marad meg a szívedben, ha hálát adsz. A kéréseid is ebbe legyenek belefoglalva. Isten nem szereti, ha uralkodnak fölötte. Van egy udvari rendtartás, hogy hogyan járuljunk az Ő jelenlétébe.

A lázadást kihasználja az ellenség, és kiveszi belőled Isten ismeretét. Ha elhagyod a hálaadást, akkor a régi, ó emberedet újra fölkelted magadban. A hálátlanságból fakad a kevélység, gonoszság. A Róma 1. leírja az ember szellemi szétesését. Add át a kezeidet is Isten dicsőítésére! Tudd felemelni, és ezzel is fejezd ki a háládat!

Aztán jön a romlás, a bálványimádás. Rengeteg vallásos démon a tárgyak, bálványok felé fordítja az emberek figyelmét. Pedig a Biblia nem ad képet Istenről, hanem a cselekedeteire teszi a hangsúlyt. Nem azt mondja az Ige, hogy: Hálát adok, Uram, hogy milyen szép szemed van! A pogányok hiányolják a mediterrán arcú Jézust. A Biblia viszont nem ad képet. Azt akarja az Úr, hogy a cselekedeteiből ismerd meg Őt. Pl.: Exodus.

Isten nem tárgyakban, képekben lakik. Az a kérdés, hogy kire nézel? Itt jön be a pogányoknál a probléma. Jézusra kell nézni, az Ő engesztelésére, áldozatára. Az Úr cselekedeteire nézz!

Eukarisztia = hálaadás, az Úrvacsorai közösség is ez. Ahogy hálát adunk, úgy erősödünk meg az Úr testében és vérében. Mielőtt Jézus megtörte volna a kenyeret, hálát adott érte.

Legyél hálás a megváltottságért! Fogadd el Isten ajándékait! A megváltás is ilyen ajándék. Semmilyen erőfeszítést nem kért tőlünk ezért Jézus.

Ne a benzinárra nézz! Ha állandóan ilyeneket nézel, akkor megkeseredsz, tele leszel panaszkodással. Van nekünk Megváltónk! Körülményektől függetlenül hálával áldozzál az Úrnak! Ez lesz a legnagyobb zsákmányszerzés éve! A kulcs, hogy az Úrra nézz!

A mennyei szerelem titka, hogy nem látjuk az Urat, de hiszünk és szeretjük.
Nincs idő arra, hogy az ágyban forgolódjunk. Minél előbb fölkelsz, annál hamarabb felragyognak az áldások az életedben! A próféciák tartalmazzák az ígéreteket. Harcolj ezekért! 

Ha meg akarsz szabadulni a bűntől, akkor már akkor adj hálát, amikor még nem szabadultál meg! Ne add föl! Isten tudja, hogy milyen hátrányos helyzetből jössz. Ha bukott vagy, ne add föl az iskolát! A hálaadás által nagyon mély pontról fel lehet állni. Fel tudsz állni onnan is, ahonnan eddig nem tudtál.

2Korinthus 4:15 Mert minden ti érettetek [van], hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.

A kegyelem sokasodása és a hálaadás bősége egyenes arányban vannak egymással. Ha örvendezünk az Úr karizmáinak, ajándékainak, a Szent Szellem gyümölcseinek, anyagi áldásainak, akkor még több áldást szakít ránk az Úr. Ahogyan te is több ajándékot veszel a gyerekednek, ha látod, hogy örül azoknak. Ha bőséges a hálaadás, akkor képes vagy a kegyelmet venni.

Ülj le otthon, és gondold végig, hogy miért adjál hálát, hogy ne maradj adósa Istennek!

2Korinthus 2:14 Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.

Ez volt Jósafáték titka: tudták, hogy Istennek hatalma és ereje van az ellenség fölött. Diadalt szereztek és zsákmányt is kaptak! Ha mi is hálát adunk, akkor mi is győzedelmeskedni fogunk az ellenségeinken! Ha nehéz helyzetben vagy, akkor azt ne vetítsd ki a Mennyre! „Ha én válságban vagyok, akkor a Menny is válságban van, és ha én erőtlen vagyok, akkor a Menny is erőtlen.” Ez nem igaz! Nézz a pesszimizmus világa fölé az Atyára, akiben hiszel!

Akármilyen nagy áldásban részesülsz Istentől, mindig menjél vissza a hálaadás völgyébe! Továbbra is áldozzál hálával, így készülve fel a következő kihívásra! Aki a hálaadás völgyében van, az megszabadul, mert az Úr harcol érte!

2010.01.03.