2010. december 30., csütörtök

D.Prince: Róma levél 6. fejezet 2. rész

Ézsaiás 1: 5-6. - Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtlen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.

Isten így bánik el a lázadással. Jézus pontosan beteljesítette ezt a próféciát, Ő magára vette a lázadásunkat.

Ézsaiás 52: 13-14. - Íme, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt.

Ez egy tökéletes kép Jézusról. Nekünk kellett volna így szenvednünk a lázadásunk miatt, de Isten megcserélte a szereposztást, Jézus elfoglalta a helyünket.

Ézsaiás 53: 6. - Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá vetette.

Az egész emberiség közös bűne a lázadás, de az Úr mindnyájunk gonoszságát Jézusra helyezte. A kereszten Jézus azonosult a lázadásunkkal, helyet cserélt velünk. Minden rosszat magára vett, hogy mi az Ő jóságát megkapjuk. A hitetlenség egy fő ok, hogy ne tudjunk kegyelemben élni, ezért meg kell tagadni a hitetlenséget.

6: 6-7. - Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.

Amikor meghaltunk, akkor megigazultunk a bűntől, azért mert ha a törvény halálra ítélt bennünket, akkor már nincs hatalma felettünk a bűnnek.

6: 8-11. - Hogyha pedig meghaltunk a Messiással, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy a Messiás, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Ha azonosultunk Jézussal, akkor a bűnnek már nincs hatalma felettünk, teljesen meghaltunk számára és már egy új, természetfeletti életet élünk. A bűn már nem lehet ránk hatással, mert halottak vagyunk a számára.

6: 12-14. - Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Az az ember, aki nem vetette hitét Jézusba, és nem fogadta el helyettesítő áldozatát melyet érte bemutatott, képtelen betartani ezeket az utasításokat. A bűnnek nemet kell mondani. Csak az juthat a Mennybe, aki tud nemet mondani. A bűn és a sátán csak akkor hallgat rád, ha komolyan gondolod azt, amit mondasz. Ezért mindig határozott nemet kell mondani nekik. Az akaratunk felszabadul a bűn uralma alól a Jézus Krisztusba vetett hit által. De ezután a mi felelősségünk az akaratunk az akaratunk megfelelő használata. Isten ezt nem teszi meg helyettünk. Isten megszabadít a bűn uralma alól, de ezután mindent meg kell tennünk és a cél szolgálatába kell állítanunk az akaratunkat, hogy szembeszegülhessünk a bűnnek és elszakíthassuk magunkat minden bűnös dologtól. Tagadjátok meg a bűntől a hozzáférhetőségi jogot a testrészeitekhez, ne engedjétek meg, hogy irányítsa a kezeteket, a lábatokat, a nyelveteket. Az akaratunkat át kell engednünk Istennek, hogy az Ő akarata legyen meg. Ezután fizikai testrészeinket is át kell engednünk Istennek a jogosság eszközeiként.

2010. december 28., kedd

Rodney H. Browne: Jézus születését előrejelző próféciák - II. rész

Jézus szűztől született:
 • Ézsaiás 7:14 - Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.
 • Lukács 1:26-27 - A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Zázáret, 27 Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.
 • Lukács 1:30-31 - És monda néki az angyal: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. 31 és ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak.
Pásztorok hódoltak Jézusnak:
 • Zsoltár 72:9 - Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.
 • Lukács 2:8-15 - Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. 9 És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. 10 És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: 11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12 Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. 13 és hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dícsérték és ezt mondták: 14 Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! 15 és lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.
Jézusnak nagy királyok adtak tisztességet:
 • Zsoltár 72:10-11 - Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománnyal járuljanak Elé. 11 Hajoljanak meg Előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon Neki.
 • Zsoltár 72:15 - És éljen Ő és adjanak Néki Sebe aranyából; imádkozzanak Érte szüntelen, és áldják Őt minden napon.
 • Ézsaiás 60:3 - És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a Néked feltámadt fényességhez.
 • Máté 2:1-11 - Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: 2 Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az Ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk Néki. Heródes király pedig ezt hallván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. 4 és egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit tudakozódott tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? 5 Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta meg a próféta: 6 És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, Aki legeltetni fogja az Én népemet, az Izráelt. 7 Ekkor Heródes titkon hívatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. 8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek Néki. 9 Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a sillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg odaérvén megálla a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10 és mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. 11 és bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek Néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának Néki: aranyat, tömjént és mirhát.
Lesz egy gyermekmészárlás:
 • Jeremiás 31:15 - Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fiait, nem akart megvígasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek.
 • Máté 2:16-18 - Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alul, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. 17 Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt: 18 Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvígasztaltatni, mert nincsenek.
Menekülés Egyiptomba:
 • Hóseás 11:1 - Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem Őt, és Égyiptomból hívtam ki az Én fiamat.
 • Máté 2:14-15 - Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék. 15 és ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az Én Fiamat.

2010. december 25., szombat

Rodney H. Browne: Jézus születését előrejelző próféciák - I. rész

Most, amikor újra a karácsonyt ünnepeljük, emlékeznünk kell arra, hogy valójában Jézust ünnepeljük. Azt a tényt ünnepeljük, hogy az Atya elküldte az Ő egyszülött Fiát, Aki csecsemőként emberi testben megszületett azért, hogy kereszthalált haljon, és hogy a mi megigazulásunkért és üdvösségünkért feltámadjon. A Jelenések 13:8-ban azt olvassuk, hogy Jézus a világ megalapítása óta megöletett Bárány. Mielőtt még Ádám bűnbe esett volna, Istennek volt egy terve, hogy kiszabadítja az embert. Jézusnak, a Messiásnak eljövetelét évezredekkel a megszületése előtt előre jelezték és lejegyezték az Ószövetségben. Íme néhány prófétikus Ige, valamint azok beteljesedése.
Jézus asszonynak a magja:
- I. Mózes 3:15 - És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
- Galata 4:4-5 - Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, Aki asszonytól lett, Aki törvény alatt lett, 5 Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
Jézus Ábrahám leszármazottja:
- I. Mózes 12:3 - És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
Máté 1:1 - Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
Jézus Izsák leszármazottja:
- I. Mózes 17:19 - Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged Sára szül néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az Én szövetségemet Ő vele örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána.
Lukács 3:34 - Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé...
Jézus Jákób leszármazottja:
- IV. Mózes 24:17 - Látom Őt, de nem most; nézem Őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait.
- Máté 1:2 - Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit.
Jézus Júda törzséből származik:
- I. Mózes 49:10 - Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül; míg Siló és a népek néki engednek.
- Lukács 3:33 - ...ez Fáresé, ez Júdáé.
Jézus Isai leszármazottja:
- Ézsaiás 11:10 - És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, Aki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az Ő nyugodalma dicsőség lészen.
- Róma 15:12 - És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és Aki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; Ő benne reménykednek a pogányok.
Jézus Dávid leszármazottja:
- Jeremiás 23:5-6 - Ímé. eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. 6 Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az Ő neve, amellyel nevezik Őt: Az Úr a mi igazságunk!
- Máté 1:1 - Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
Jézus legeltetni fogja az Ő népét:
- Ezékiel 37:24 - És az Én szolgám, Dávid lesz a király ő rajtuk, s egy pásztora lesz mindnyájuknak; és az Én törvényeim szerint járnak, s parancsolataimat megőrzik és cselekszik.
- Máté 2:6 - És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a Fejedelem, Aki legeltetni fogja az Én népemet, az Izráelt.
Jézus Dávid trónjának örököse:
- Ézsaiás 9:7 - Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!
- Lukács 1:32-33 - Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik; és Néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az Ő atyjának királyi székét; 33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az Ő királyságának vége nem lészen!
Jézus Bethlehemben született:
- Mikeás 5:2 - De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik Nékem, Aki uralkodó az Izráelen; Akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
- Lukács 2:4-7 - Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; 5 Hogy beírattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós volt. 6 És lőn, hogy mikor ott voltak, betelének az ő szülésének napjai. 7 És szülé az ő elsőszülött Fiát; és bepólyálá Őt, és helyezé Őt a jászolba, mivelhogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál.
Jézus születésének ideje:
- Dániel 9:25 - Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben.
- Lukács 2:1-7 - És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. 2 Ez az összeírás először akkor történt, mikor Síriában Czirénius volt a helytartó. 3 Mentek azért mindenki, hogy beírattassanak, ki-ki a maga városába. 4 Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; 5 Hogy beírattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós volt. 6 És lőn, hogy mikor ott voltak, betelének az ő szülésének napjai. 7 És szülé az ő elsőszülött Fiát; és bepólyálá Őt, és helyezte Őt a jászolba, mivelhogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál.

2010. december 21., kedd

Hip Hop Chanukah in New York

D.Prince: Róma levél 6. fejezet 1. rész

A 6. fejezet arról szól, hogy mit kell tennünk az óemberünkkel. Az óemberünket ki kell végeznünk. Az óember egy lázadó, aki bűneid bocsánata után is állandóan vissza akar vinni a bűnökbe, egészen addig, míg le nem számolsz vele. A jó hír, hogy ez a kivégzés már megtörtént, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ez a kivezető út, ez a megoldás. Óember = bűnös természet, test, bűn teste. Ez nem a fizikai testre vonatkozik.

6: 1-2. - Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?

Isten kegyelme nem hagy minket a bűnben élni. Amikor belépünk Isten kegyelmébe, drámai megtapasztalásokon megyünk keresztül. Meghalunk a bűnnek, hogy élhessünk az igazságnak Isten kegyelmében. Isten nem adja a kegyelmét olyan embereknek, akik bűnben élnek. Azért kapunk kegyelmet, hogy többé már ne éljünk a bűnben. Ha kegyelemben élsz, akkor nem élhetsz többé bűnben. Ha bűnben élsz, akkor nem élhetsz Isten kegyelmében. Választanod kell. A kegyelem ingyenes, de nem olcsó. Isten kegyelme alapvető, radikális feltételekhez van kötve.

6: 3-4. - Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott a Messiás a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.

Ha megtérésed után nem akarsz bemerítkezni, akkor nem lesz üdvösséged! Jézus azt mondta, hogy aki hisz ÉS bemerítkezik, az üdvözül. Létfontosságú bemerítkezni. Nem egy felekezetbe keresztelkedsz bele, hanem a Messiásba. A bemerítkezés lényege, hogy onnantól meghaltál a bűn számára és a Szent Szellem természetfeletti ereje tart meg attól a pillanattól fogva.

6: 5. - Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.

Ha bemerítkeztél, akkor a feltámadásban is együtt leszünk Vele. Ha nem merítkezel be, akkor kockáztatsz valamit, mert az ígéret azoknak szól, akik azonosulnak Vele a keresztségben.

6: 6. - Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.

Ez nem elmélet. Amikor Jézus meghalt, akkor én is meghaltam, mert Ő elfoglalta az én helyemet. Ha azonosulni akarok Jézussal és azt akarom, hogy a régi életem elmúljon, akkor azonosulnom kell a halálával és az eltemetésével. A kulcs a bemerítkezés.

Kol. 2: 10-12. - És ti Ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Messiás körülmetélésében; Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból.

A vízen keresztül lehet eljutni a kereszthez. Ahhoz, hogy kegyelem legyen az életünkön, azonosulni kell Jézussal. Nincsen üdvösség Jézus Úr voltának elismerése nélkül.

2010. december 17., péntek

Filmpremier: Shoah

Tóth Géza: Segíthetek?

SEGÍTHETEK??? Vízvezeték szerelő a bejárati ajtó előtt

Vízvezeték szerelő a bejárati ajtó előtt

(A jelenet egy parabola, ami azt a típusú magatartást figurázza ki, amikor az emberek meg vannak sértődve azért, hogy Isten nem segít nekik, miközben ők távol tartják Őt maguktól, és a legkisebb erőfeszítést sem teszik azért, hogy együttműködjenek Vele.)

(kopogás)

VV szerelő: Jó napot asszonyom a vízvezeték szerelő vagyok!

Háziasszony: (kifut az ajtóhoz, de nem nyitja ki) Ó hála Istennek, hogy végre megérkezett… már fogalmam se volt, hogy mit kezdjek ezzel a csőtöréssel. El se tudja képzelni mennyi nehézséggel jár…szinte semmi másra nem jut időm.

VV szerelő: Asszonyom, pontosan ezért jöttem, hogy elhárítsam a hibát..

Háziasszony: Jaj, hát ez igazán jó hír… Mert kérem ha tudná,… ott van például a főzés. Nem tudom elkészíteni az ebédet, mert 2 percenként fel kell mosnom a fürdőszobában. Képzelje csak el, ha nem tenném, kifolyna az előszobába…és ott pedig a parketta szívná magába a vizet… egészen elképesztő a helyzet.

VV szerelő: (még mindig az ajtó előtt) Asszonyom, figyeljen rám! Én pont ezért vagyok itt, hogy ezt a kétségbe ejtő helyzetet megoldjam. Csak annyit kell tennie, hogy ..

Háziasszony: (közbevág)Hát ez igazán nagyszerű, kérem azonnal fogjon hozzá (elmegy)

VV szerelő: (vár) Halló… kérem.. mi történt?

Háziasszony: (visszajön) Igen? Javítja már?

VV szerelő: (megütközve) De kérem, hogyan javítanám, ha nem enged be?

Háziasszony: (felháborodottan) Egy idegen férfit…!? Hova gondol?

VV szerelő: (közbevág) Hogy hogy hova? Hát a lakásába? Ha nem mehetek be, akkor hogyan segítsek?

Háziasszony: Ezek szerint akkor nem akar segíteni?

VV szerelő: Dehogynem asszonyom, hiszen azért jöttem. Azért jöttem, hogy segítsek. Itt vannak a szerszámaim, tele vagyok tettrekészséggel… De ha nem mehetek be az otthonába, nem tehetek semmit az Ön érdekében.

Háziasszony: (dühösen) Már ne is haragudjon, de attól tartok ez csak üres kifogás. Ha igazán akar segíteni, akkor tud is.

VV szerelő: (felháborodottan) Már hogyan tudnék, ha nem enged be.

Háziasszony: Megbocsásson, de nincs időm az üres kifogásokra, csalódnom kellett magában. Ha maga közömbösen elnézi, hogy egy szegény magányos asszony egyedül bírózzon meg a problémáival, akkor nincs miről tárgyalnunk…

VV szerelő: (kétségbeesetten) De hát asszonyom! Hogyan győzzem meg, hogy akarok segíteni, de nem tudok, ha nem enged be a lakásába?

Háziasszony: (önérzetesen) Nem vitatkozom, alá szolgája.. (el)

“Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” (Jelenések könyve 3:20.)

Újszövetségi gyülekezetek: Akhája

Acts 18, 12,27; 19,21; Róm 15,26; (16,5); 1Cor 16,5; 2Cor 1,1; 9,1-4; 11,10; 1Thess 1,7-8. Eredetileg ez Görögország legdélibb sávjának volt a neve, de az újszövetségi időkben az egész Dél-Görögország Akhája néven volt ismeretes, míg az északi részt Macedóniának hívták. A két név gyakran együtt fordul elő, Acts 19,21; Róm 15.26; 1Tess 1,8 . Korintus volt a főváros, de Kenkrea és Athén is Akhájában volt. Amikor Pál Korintusban volt, Acts 18,1-18, Akhája az igazgatás római prokonzuli formája alatt volt és Gallió volt a "megbízott", vagyis a "prokonzul", 12. v.
Olyan, mint "akhájai gyülekezet", nem létezett, mert az Újszövetségben bármelyik gyülekezetet csak annak a városnak a nevével jelölték meg, amelyben a hívők az Úr nevében összejöttek. Voltak a tartománynak "gyülekezetei", mint például "Galácia gyülekezetei", 1Kor 16,1, de a különböző városokban lévő helyi gyülekezetek soha nem csoportosultak oly módon, hogy egy körzetnek, vagy országnak a gyülekezetét hozzák létre.
Pál második missziós útján Béreából utazott Athénbe, Acts 17,15, ahol az idő nagy részét a zsinagógában és a piacon folytatott vitatkozással töltötte, 17. ν. A kevés megtért úgy van megnevezve, mint "bizonyos emberek", akik hittek, akik közé tartozott Dienes, egy Damaris nevű asszonnyal együtt, "és mások ővelük" 34. v. Bár nincs megemlítve, úgy gondoljuk, hogy ezek a megtértek Athénben hoztak létre egy helyi gyülekezetet. Stefanásról írja a Szentírás, hogy "Akhája zsengéje", 1Cor 16, 15, bár rendszerint úgy vélik, hogy amikor Pál "Akháját" ír, akkor Korintust, a fővárost érti, nem pedig Athént, ahol az első megtérteket nyerte az Úrnak. A Róma 16,5-ben lévő hivatkozást, ahol Epenétus úgy van megemlítve, mint "Akhája zsengéje a Krisztusban", a legjobb görög szövegek szerint így kell módosítani: "Ázsia zsengéje".
Amikor Pál második missziós útja során Korintusba érkezett, úgy találta, hogy a tesszalonikaiak bizonyságtétele már mintegy 200 mérföldre északra megelőzte őt, 1Thess 1,7-8; példájuk nyomán az Úr szava kizendült "minden helyen". Pál nem korlátozta szolgálatát csak Korintusra, hanem Kenkreában is alapított egy gyülekezetet, amely Korintus kikötője volt kilenc mérföldnyire keletre, Róm 16,1.
Tartózkodásának vége felé Pált "Gallió... Akhája tiszttartója" elé vitték, Acts 18,12, majd utána az apostol Priscillával és Akvilával elhajózott Kenkreából, 18. v. Később, Pál harmadik útja előtt, Apollós tanította Efézusban "az Istennek útját nyilvánvalóbban", 26. v. Azután "Akhájába akart átmenni", 27. v„ éspedig Korintusba, 19,1. Akvila és Priscilla írt a gyülekezetnek, hogy fogadják be őt; ez jó példája az ajánlólevél használatának. Apollós ezután Akhájában folytatott szolgáló és evangélizációs tevékenységet, 18,27-28.
A harmadik út végén Pál meg akarta látogatni Akháját, Acts 19,21, miután megírta Korintusba a korintusi első levelet. Először azonban Macedónián akart áthaladni, 1Cor 16,5 . A látogatás előtt azután megírta a 2Korintusi levelet, amelyet nemcsak a korintusi gyülekezetnek címzett, hanem "mindama szenteknek, akik egész Akhájában vannak", 2Cor 1,1. Dicsérte a macedóniaiaknak az Akhájában lévő hívők készségét arra, hogy nagy összeget gyűjtsenek a Jeruzsálemben élő szegény szenteknek, 9,1-4. Ugyanakkor a rómaiaknak ezt írta: "tetszett... Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak", Róm 15,26. Ugyanakkor azzal is dicsekedett, hogy nem Akhájából látták el őt anyagiakkal ez alatt az első látogatás alatt; ezt csak a macedóniaiak tették, 2Cor 11,9-10.
Végül Pál megérkezett "Görögországba", Acts 20,2, éspedig Akhájába, pontosan Korintusba, három hónapig maradva ott, amíg üldözés nem kezdődött. Különböző állomásokon keresztül visszatért Jeruzsálembe, magával vitte az összegyűjtött pénzt. Ezzel fejeződik be a Szentírás feljegyzése Pálnak Korintussal és Akhájával való kapcsolatáról, bár némelyek feltételezik, hogy a Titusznak szóló levelet Korintusból írták, amikor kiszabadult első római fogságából. Később ő említi meg, hogy "Erástus Korintusban maradt", 2Tim 4,20.

2010. december 16., csütörtök

D.Prince: Róma levél 5. fejezet 3. rész

5: 15-17. - De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

Itt három különbséget látunk Ádám és Jézus között. Pál azt mondja, van itt egy nagy különbség, mert Ádám egyetlen engedetlenségének következményei mindenkire elhatottak, de valamennyien hozzátettük a saját engedetlenségünket. Ezzel ellentétben Jézus az egyetlen engedelmességével megnyitotta a megigazulás lehetőségét és ehhez nekünk semmit sem kell hozzátennünk. Mindent Jézus intézett el.

Másodszor: Ádám egyetlen engedetlensége kárhoztatást hozott az egész fajra, de Jézus áldozata és igaz cselekedete lehetővé tette mindenki számára, hogy megigazuljon számtalan engedetlen cselekedetéből.

Harmadszor: Ádám egyetlen engedetlensége által, a halál az egész faj felett uralkodik, az emberiség a halál árnyékában ült, nem állt, nem mozgott, nem volt menekülési lehetőség. De mi Krisztus bőségét kapjuk. A bőség azt jelenti, hogy több mint elegendő. 3 szint létezik: a nélkülözés, az elégség és a bővölködés. A kegyelmet bőségesen kapjuk, többet mint amire valaha is szükségünk lehet. Emellett a megigazulás ajándékát is megkapjuk. Ez ajándék, kizárólag hit által kaphatjuk meg. Arra kaptunk elhívást, hogy uralkodjunk Krisztussal, míg a sátán az emberiség felett uralkodik zsarnokként.

Efézus 2: 4-6. - De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Messiással, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

Mindez múltidőben van, nem jövőidőben! A Jézussal való azonosulásunk miatt Isten életre keltett minket Vele együtt, feltámasztott Vele együtt és itt nem szabad megállni! A megállóhely a trón! Mindenben azonosultunk Jézussal! Isten megkért téged, hogy ülj Vele a trónra. Ez kegyelem.

5: 20-21. - A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik: Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Azért jött a törvény, hogy tisztában legyünk a bűnnel. Ahol sok a bűn, ott a kegyelem bőségesen folyik.

Kol. 1: 13-14. - Aki kiragadott bennünket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretete Fiának királyságába, akiben a megváltásunk van az Õ vére által, a bűnök bocsánata;

A megváltás kiemel minket a sötétség birodalmából, a sátán királyságából és áthelyez minket Isten királyságába és leültet a trónra az Úr Jézus Krisztussal együtt.