2017. június 30., péntek

David Wilkerson - Irgalmas Isten az Úr 3.

Továbbá óvakodnunk kell azoktól a világi erőktől, amelyek hozzánk jönnek suttogva: "Hadd segítsünk." Sok esetben a világi felajánlások a szolgálatok segítésére sátáni eredetűek. A segítő ajánlat jöhet kormányzati alapoktól vagy programoktól. Veszélyes, ha bármely Krisztus-központú szervezet kormányzati támogatásoktól válik függővé.

Legvégül, ha egy szolgálat a világi erőforrásokra támaszkodik, jótékonysági szervezetként végzi Krisztus valódi szabadító ereje nélkül. A kormányzati pénzek általában elfogynak, véget vetve egy olyan munkának, ami Istentől kezdődött, de működése a világtól vált függővé.

Azt a figyelmeztetést adom minden Krisztus vezette szolgálatnak, hogy legyen felkészült, mert a rájuk nehezedő nyomás egyre keményebb lesz. Minden lélekmentő program és tanítvány-képző gyülekezet hamarosan üldözés és rágalmazás alá kerül. A világ szélhámosságnak fogja minősíteni ezek munkáját.

Emlékezzetek mit mondott Jézus nekünk: "Amikor gyaláznak benneteket, örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a jutalmatok a mennyben." (lásd Lukács 6:23)

Isten irgalmát megélni életet megváltoztató szembesülés Krisztus testével.

Isten az Ő szellemi testével kapcsolatosan tanított engem. Ezt mutatta nekem: az a mód, ahogyan a keresztények élnek és szolgálnak ma, azt bizonyítja, hogy nem értik teljesen Jézus kapcsolatát az Ő testével.

Képzeld el Saul kínját, amikor Krisztus Damaszkuszban szembesítette az Ő testének valóságával. Az Úr azt mondta Saulnak: "Én vagyok Jézus. Te engem üldözöl." Saul azt gondolta, hogy ő egyszerűen csak személyekkel foglalkozik, végzi Isten munkáját, hogy kiirtsa a zsidó eretnekeket. Nem tudta, hogy az Úr saját testét támadta meg, amikor üldözte a gyülekezetet.

Sault ekkor megrázta az igazság: "Jézusnak szellemi teste van. Ő a fej, a mennyben. Az Ő teste - a gyermekei itt a földön - kapcsolatban állnak a fejjel. Egy test, olyan hívőkből, akik húsok a húsából. Bárki, aki akárcsak egy ellen is támad, valójában Őellene támad." Minden "Jézusos személy" akit Pál üldözött és bebörtönzött - bármit, amit mondott vagy tett ellenük - Krisztus személyesen megérezte. Saul szembesülése ezzel az igazsággal megváltoztatta az életét.

Pál apostolként felnövekedett, hogy megértse milyen mélyen szereti Isten a gyülekezetét. Felismerte, hogy Isten szemében a gyülekezet egy értékes gyöngyszem. Folt nélküli menyasszony a Fia számára - egy közösségi, láthatatlan test, amelyeket véren megváltott gyermekek alkotnak minden törzsből és nemzetből a földön.

Meg vagyok győződve róla, hogy nem vesszük olyan komolyan ezt az igazságot, mint amennyire kellene.

Ha teljesen megértenénk ezt az igazságot Krisztus testéről, az a gyülekezeten belüli irigység végét jelentené... minden keserűség végét... minden előítélet, testi versengés, büszkeség pletyka és széthúzás végét.

Most a világnak élő példára van szüksége Krisztus drága irgalmáról. A feszültség soha nem volt nagyobb. Az afrikai nemzetek között évtizedekig törzs törzs ellen háborúzott. Ezek a törzsi háborúk hozták el a szegénységet, betegséget, csonka családokat, és növekvő gyűlöletet szítottak az új nemzedékekben. Eközben Európában és az Egyesül Államokban a faji feszültség söpört végig a társadalmon, beszivárogva még a gyülekezetekbe is.

Ne áltasd magad azzal, hogy egy elnök meg tudja oldani ezeket a problémákat. A drága irgalom, ami a világ számára szükséges, csak azoktól jöhet, akik maguk is megízlelték és megkapták ezt az irgalmat. Ez a költséges elhívása Jézus Krisztus egyházának. Az a feladata, hogy felajánlja azt az irgalmat, amely feláldozza önmagát a testvéreiért - és ahogy Jézus bemutatta, még az ellenségeiért is.

Azt ajánlom áll meg most itt és szembesülj ezzel az igazsággal.

Ne tervezd tovább az életedet vagy a szolgálatodat - hagyd abba a tervezést és a jó-cselekedeteket - addig amíg nem szembesülsz annak alkalmazásával, hogy Krisztus testének tagja vagy. Isten kijelenti gyülekezetéről: "Ez az én drága gyöngyszemem, a Fiam menyasszonya." Gondold át, hogy milyen csoda egy ilyen test részének lenni. Gondolj bele ennek a testnek a hatalmas elhívásába, hogy irgalmat mutasson egy irgalmatlan világnak.

Amikor Pál nagyszerű dolgokat írt a Korinthusiaknak, az a gyülekezet éppen ellene fordult. Mivel Pál Krisztus testeként gondolt erre a gyülekezetre, ezt írta: "Nagyon kedvesek vagytok számomra. Mindannyiótokat szeretlek és tisztellek."

Egyszerűen szólva, az irgalom a hibákon és tévedéseken, az önigazultságon túl néz. Ha valóban elhinnénk, hogy személyesen Krisztust sebezzük meg, amikor megbántunk egy testvért - mert bármit mondunk vagy teszünk testének egyetlen tagjával, azt ahogy Jézus mondta "vele tesszük" - éjjel és nappal azon dolgoznánk, hogy mindent jóvátegyünk. És abba se hagynánk, amíg teljesen jól nem csinálnánk..

Az igazság az, hogy bánhatunk rosszul másokkal. Elkülönülhetünk testvéreinktől. Megbánthatunk és megsebezhetünk valakit. Mondhatunk és gondolhatunk fajgyűlölő szavakat és gondolatokat. Könnyen félreérthetünk másokat. Aztán azt gondoljuk, hogy ez "csak Istenre és rám tartozik". Így megvalljuk Istennek és megtérünk, majd megyünk tovább azt gondolva, hogy minden rendben van. Még eszünkbe sem jut, hogy mennyire megbántottuk Jézust - vagy a testvérünket - ebben a folyamatban. Nem csak egy testvért sebeztünk meg, hanem magát Istent. Valójában mindezt a teljes testtel tettük, mert ha egynek fáj, mindnek fáj.

Íme, itt a kinyilatkoztatás, amit kaptunk: "Krisztus testéhez tartozom! És ide tartozik a testvérem is. Mind egyek vagyunk. Ez véget vet a pletykálkodásnak, minden feszültségnek, minden irigységnek mert a fejhez vagyunk kapcsolódva."

Azzal az üzenettel bocsátalak el benneteket, amelyet Pál vitt munkatársainak.

"Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." (Filippi 2:3-4)
“Intem ... hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban." (Filippi 4:2)
“Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent." (Kolossé 3:12–14).

Pál így foglalja össze mindezeket. A megélt irgalom így teljesedik ki: "Mert annyira megszerettünk titeket" (1Thesszalonika 2:8) A kérdésem az hozzátok: Krisztusban minden testvéretek kedves nektek? Ahogy az élet a fejből rajtunk keresztül áramlik, a test tagjain keresztül, elkezdjük nem csak egymást hanem még az ellenségeinket is szeretni.

Uram, hadd legyünk irgalmasak, amint Te is irgalmas vagy hozzánk!

Jób könyve 34.

1. S megszólalt Élíhú és mondta: 2. Halljátok, bölcsek, szavaimat, és tudók ti, figyeljetek rám; 3.mert a fül vizsgálja, a szavakat s az íny ízlel, hogy egyék. 4. Válasszuk magunknak, a mi jog, tudjuk meg egymás közt, mi a jó. 5. Mert azt mondta Jób: igazam van, de Isten elvette jogomat. 6. Jogom ellenére hazudjak-e? Végzetes a nyíl, mely talált, bűntett nélkül. 7. Ki oly férfi, mint Jób, ki mint vizet issza a gúnyt; 8. s elmegy társulni jogtalanság cselekvőivel és járni gonoszság embereivel! 9. Mert azt mondta: nincs haszna a férfinak, midőn Istennél kedvessé teszi magát. 10. Azért, ész emberei, hallgassatok reám, távol legyen Isten a gonoszságtól s a Mindenható a jogtalanságtól! 11. Mert az ember művét megfizeti neki s a férfi útja szerint, úgy juttat neki. 12. Úgy bizony, Isten nem tesz gonoszságot, és a Mindenható nem ferdít jogot. 13. Ki bízta reá a földet, s ki tette reá az egész világot? 14. Ha csak önnönmagára fordítaná szívét, önnönmagához visszavonná szellemét és leheletét: 15. kimúlna minden halandó együttesen s az ember porhoz térne vissza. 16. Ha tehát van értelem, halljad ezt, figyelj beszédem szavára. 17. Vajjon ki a jogot gyűlöli, kormányozhat-e, avagy az igazságost, hatalmast kárhoztathatod-e? 18. Mondhatni-e királynak: alávaló, nemeseknek: gonosz? 19. A ki nem tekintette fejedelmek személyét a nem tűntette ki az előkelőt a szegénnyel szemben, mert kezeinek műve mindannyian. 20. Pillanat alatt meghalnak, és éjfélkor megrendül a nép s eltűnik s elmozdítják a zsarnokot – nem kézzel. 21. Mert szemei rajta vannak az ember útjain, és mind a lépéseit látja. 22. Nincs sötétség, nincs vakhomály, hogy ott elrejtőzzenek a jogtalanság cselekvői. 23. Mert nem kell többé ügyelnie az emberre, hogy Istenhez törvényre menjen. 24. Megtöri a hatalmasakat kutatás nélkül s másokat állít helyökbe. 25. Ennélfogva ismeri tetteiket, feldúlja őket éjjel és szétűzetnek; 26. Mint gonoszokat lecsapta őket, nézőknek a helyén. 27. Mivelhogy eltávoztak mellőle s mind az útjaira nem vetettek ügyet, 28. juttatván eléje a sanyarúnak jajkiáltását, hallja is a szegények jajkiáltását. 29. S ha Ő nyugalmat szerez, ki kárhoztatná őt, s ha elrejti arczát, ki láthatja őt – mind népen, mind emberen egyaránt; 30. nehogy uralkodjék istentelen ember, nehogy legyenek népnek tőrei. 31. Mert Istennek mondhatni-e: bűnhődöm, bár nem vétettem; 32. a mit nem látok, arra taníts te, ha jogtalanságot cselekedtem, nem teszem többé? 33. Vélekedésed szerint fizessen-e, inert megvetetted, mert te választasz s nem én? A mit tudsz, mondd el! 34. Eszes emberek megmondják nekem, s bölcs férfiú, ki rám hallgat: 35. Jób nem tudással beszél és szavai nem belátással valók. 36. Vajha vizsgáltatnék Jób mindvégig válaszai miatt jogtalan emberek módjára; 37. mert vétkéhez hozzá tesz bűntettet, tapsolgat köztünk és sokasítja mondásait Istenhez.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 29., csütörtök

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 29.

Mikor John Wesley felismerte ezt korai életében, erre az elkerülhetetlen következtetésre jutott: "Azonnal eldöntöttem, hogy egész életemet Istennek ajánlom, minden gondolatomat, szavamat, cselekedetemet, teljesen meggyőződve arról, hogy nincs középút, az életem minden részét (nem csak némelyiket) vagy Istennek áldozom, vagy magamnak és így valójában az ördögnek. Tud-e bármely komolyan gondolkodó ember kételkedni ebben vagy középutat találni Isten és az ördög szolgálata közt?"

A kettő összeegyeztethetetlen, mint a világosság és a sötétség, az ellentét köztük örök és végtelen (Mát. 6:24). Ezért hív minket az Úr, hogy szigorúan határolódjunk el a bűntől.

"Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok....Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk." (1 Tess. 4:3;7-8)

"Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. . Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból." (1 Ján.2: 15-16)

"Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik; Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában." ( Eféz. 5:3-5)

Úgy kell élnünk ebben a világban mint Isten Országának méltó polgárai, ha örökölni akarjuk az Országot az eljövendő világban. Megtérni többet jelent,  minthogy kapunk egy jegyet a mennybe, ez egyben egy útlevél is egy teljesen új élethez itt a földön. Valójában az útlevél nélkül a jegy nem sokat ér. Nézzük meg John Owen világos magyarázatát erről:

"Nincs zavarosabb, bolondabb elképzelés, nincs károsabb annál, minthogy az a személy aki nem tisztul, nem szentelődik meg, nem változtatja meg életét, később bekerülhet az áldottságnak abba az állapotába, amely Isten gyönyörűségében jelen van.... Nem élvezheti Isten közelségét, nem lehet Isten a jutalma. ... Valóban, a szentség a mennyben lesz tökéletes de kivétel nélkül ebben a világban kezdődik el. Ő senkit nem vezet a mennybe, csak akit megszentelt itt a földön. Az élő Fej nem fogad el halott tagokat."

A menny a szentek otthona. A Könyv vége világossá teszi ezt. (Valóban, ezek a versek a Jelenésekből túl világosak a testiség elfogadásához. Olvassuk el figyelmesen, megfontoltan és imádkozva!)

"Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál..... És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé". (Jel. 21:7-8;27)

Akiknek a neve be van írva ebbe a könyvbe, teljesen megváltoztak az Ő vére által. Nem találtattak a gonoszok és bűnösök között. Ez a központi témája az Ige utolsó előtti fejezetének és az utolsó fejezetben újra megismétli: "Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot." (Jel. 22:14-15)

Az elválasztás örök lesz. Ezért adatott az intés: "Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is." ( Jel .22:11) Jézus megjutalmaz bennünket aszerint, amit tettünk. (Jel .22:12) Lásd még: 2 Kor.5:10; Róm 14:11-12; 1 Kor 4:5; Máté 25:14-30.

Fordította: Korányi Tamás

Jób könyve 33.

1. Azonban halljad csak, Jób, beszédemet és mind a szavaimra figyelj. 2. Íme, kérlek, megnyitottam számat, nyelvem megszólalt ínyemen. 3. Szívem egyenessége az én mondásaim, s a tudást tisztán mondják meg ajkaim. 4. Isten szelleme alkotott engem, s a mindenható lehelete éltet engem. 5. Ha teheted, válaszolj nekem, sorakozz elém, állj ki. 6.Lám, én olyan vagyok Isten előtt, mint te magad, agyagból szakasztattam én is. 7. Íme, az én rettenésem nem ijeszt téged, és nyomásom nem nehezül rád. 8. Ugyancsak mondottad füleim hallatára, és szavak hangját hallottam: 9. Tiszta vagyok, bűntett nélkül, mocsoktalan vagyok és nincs bűnöm; 10. lám, ürügyeket talál ki ellenem, tekint engem a maga ellenségének; 11. karóba teszi lábaimat, megvigyázza mind az ösvényeimet. 12. Lám, ebben nincs igazad, felelem neked, mert halandónál nagyobb az Isten. 13. Miért pöröltél ellene, hogy semmi szavával nem felel? 14. Mert egyszer beszél Isten, meg kétszer – nem látja meg. 15. Álomban, éjjeli látományban, mikor mély álom esik az emberekre, szendergéskor a fekvőhelyen: 16. akkor megnyilatkozik az emberek füle előtt és fenyítésükre pecsétet tesz, 17. hogy eltávolítsa az embert attól a mit tett s a férfiú elől a gőgöt eltakarja, 18. visszatartsa lelkét a sírveremtől, és életét attól, hogy fegyver által ne múljék ki. 19. S büntettetik fájdalom által fekvőhelyén, meg csontjainak legtöbbje állandóan; 20. s undorrá teszi előtte élete a kenyeret és lelke a kívánatos ételt. 21. Húsa lefogy, úgy hogy láthatatlan, s lekopasztattak csontjai, melyeket nem láttak; 22. s közeledett lelke a veremhez és élete a halálthozókhoz. 23. Ha van mellette szószóló angyal, ezer közül egy, hogy valljon az ember mellett egyenességéről: 24. akkor megkegyelmez neki és mondja: nehogy a verembe szálljon, mentsd föl, találtam váltságot! 25. Duzzad a húsa az ifjú erőtől, visszatér fiatal kora napjaihoz. 26. Fohászkodik Istenhez, és kedvesen fogadja, riadás közt látja színét és viszonozza az embernek az ő igazságát. 27. Éneket mond az emberek előtt és szól: vétkeztem, az egyenest elgörbítettem, de nem bánt velem hasonlóan; 28. megváltotta lelkemet, nehogy a verembe szálljon, és életem láthatja a világosságot. 29. Lám, mindezeket míveli Isten, kétszer, háromszor a férfival; 30. hogy visszahozza lelkét a sírveremből, hogy megvilágosodjék az élet világosságában. 31. Figyelj, Jób, hallgass rám, légy csendes, majd beszélek én! 32. Ha vannak szavaid, válaszolj nekem, beszélj, mert kívánom, hogy igazoljalak; 33. ha nincsenek, hallgass te reám, légy csendes, és majd tanítlak bölcsességre.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 28., szerda

Hack Péter - Jónás és az elhívás

2017. JÚNIUS 25.
HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jónás feladatot kapott az Úrtól. Sokan ma úgy gondolják, hogy ez csupán egy érdekes történet, amihez nekünk nincs közünk. Van hozzá közünk! Nekünk talán nem egy egész város megtérítése a feladatunk, de mindannyian azért tudunk az egyházban lenni, mert Istent keressük, és Ő elhívott minket.

AZ EGYHÁZ AZ ELHÍVOTTAK GYÜLEKEZETE.

Az egyház azokból a személyekből áll, akiknek közös sajátossága az, hogy elhívta őket az Úr. Ez joggal tartja izgalomban azt az embert, akivel ez a kiváltság megtörténik. Nevén szólít Isten mindenkit, akit el akar hívni. Az elhívásra azért fontos ráállni, mert az az első lépés, és akkor az utolsó fázisban is részünk lesz, az pedig a megdicsőülés. Mi tehát egy elhívásban vagyunk benne. Az a jó, ha azzal a tudattal tesszük a feladatunkat, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra van. Ennek az igének a megélése az egyik titka annak, hogy jókedvvel és nyugodtan élhessed földi életedet.

István vértanú halála után nagy üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Ennek az lett a következménye, hogy a tanítványok szétszéledtek, és nagyobb területen hirdették az evangéliumot. Azt, ami először csapásnak látszott, Isten jóra fordította. Barnabás és Pál elhívása speciális misszióra szólt. Pál apostol a leveleiben sokat írt erről, mert ő is elhívott volt. Az Újszövetségben több alkalommal találkozhatunk azzal, hogy Isten elhív embereket egy bizonyos feladatra.

A szolgálat, amit az egyházban végzünk, olyan munka, amire Isten elhívott. Nem mindenkit ugyanarra a feladatra hívatott el, de az, amire téged hív el Isten, azt neked kell elvégezned. Megteheted, hogy nem végzed el, és akkor Isten támaszt mást, aki majd elvégzi, de elsősorban általad akarja azt megvalósítani. Keresnünk kell Isten akaratát, elhívását az életünkben. Nem jó, ha fordítva van, azaz ha te akarod Istent használni céljaid elérésére.

KÉRDEZD MEG, MIRE AKAR TÉGED ISTEN ELHÍVNI, MERT Ő ABBAN A DOLOGBAN AKAR TÉGED MEGÁLDANI. NEM MÁSNAK AZ ELHÍVÁSÁT KELL BETÖLTENED.

Az élet kudarcának egyik oka lehet, ha nem találtuk meg Isten akaratát az életünkben. Ezért fontos keresni az elhívásunkat. Meg kell változtatni a meggyőződésünket, nem Istent kell rávenni arra, amit Ő nem szeretne tenni, hanem mi kerüljünk olyan állapotba, hogy megértsük Isten szándékát, céljait; azt, hogy mire hívott el minket.

AMIKOR MEGÉRTI AZ EMBER AZ ELHÍVÁSÁT, AZ OLYAN, MINT AMIKOR HIRTELEN FELKAPCSOLJÁK A VILLANYT.

Mindenkinek más az elhívása. Keresni kell, mihez kaptunk tálentumokat. Amit másoknál jobban tud valaki csinálni, az nem véletlenül van, hanem arra kapott egyéni, különleges képességeket.

Jónás éppen ellenkező irányba ment, mint ahová Isten küldte őt. A világ számára nem vonzó dolog Isten akaratában járni. Van olyan, hogy első ránézésre tiltakozik az ember Isten elhívása ellen.

Gondoljunk viszont arra az igére, hogy Istent szeretőknek minden a javukra van. Így sokkal könnyebb lesz beleállni abba az elhívásba, ami elsőre emberileg nem tűnik vonzónak.

Isten csak úgy tud valakit használni, ha az illető hajlandó megalázkodni, mert Ő nem a világi mércék szerint tervezi meg a jövőnket. Ezért jó hittel engedelmeskedni Istennek, mert az elhívásunknál jobbat úgysem tudunk kitalálni, főleg nem megvalósítani.

Meg kell vizsgálni az életünket. Hosszabb idejű sikertelenség esetén az a valószínű, hogy nem áll az illető a helyén. Sok embert elkap a vágy, hogy valami jobb helyre kerüljön. A boldogtalanságtól nem fog megmenteni egy palota sem, és semmi más külső körülmény sem. Ítélet jöhet az emberre, ha lázad Isten akaratával szemben.

Aki nem engedelmeskedik az elhívásának, a környezetére is bajt hoz, amint az Jónással is történt.

Jónás valóságosan bekerült egy nagy hal gyomrába; hogy az cethal volt-e, nem tudjuk (a BIblia nem állathatározó), de el tudta nyelni. A hal jelképesen is felfogható – mi is kerülhetünk egy hal gyomrába. Vissza kell menni az eredeti elhívásunkba, helyre kell állítani a kapcsolatot Istennel. És akkor újra boldog leszel.

MI A KIÚT, HA BAJBA KERÜL AZ EMBER? ADVA VOLT JÓNÁS SZÁMÁRA A MEGTÉRÉS A HAL GYOMRÁBAN IS.

Jónás vallomásában volt egy csúsztatás: az egek Urát félem én. De nem került volna a hal gyomrába, ha valóban félte volna az Urat! Akkor féljük Őt, ha el tudjuk fogadni az akaratát, nem a saját elképzelésünket követjük. Sokkal jobb Isten tökéletes tervében benne lenni, mint az ördög tervében. Jobb egy luxushajón matróznak lenni, mint egy süllyedő hajón kapitánynak. Akit Isten meghallgatott, és kihozta a rosszból, az ne akarjon oda visszamenni.

Betegségében Ezékiás király is megalázkodott. Jónás is meg tudott térni és Ninive is ezt tette. Ez Isten előtt kedves dolog volt. Bármi miatt kerül az ember rossz helyzetbe, van lehetőség a rossz pályáról letérni, és visszatérni a helyes mederbe. Meg kell alázkodni, és nem másokat hibáztatni. Böjttel, imával kell keresni, hogy mi a teendő. A bűnökből meg kell térni, nem pedig megmagyarázni azokat. Ezután kérjél kegyelemet a helyreállításhoz.

A KAPOTT KEGYELEMNEK ÖRÜLNI KELL AKKOR IS, HA TE KAPOD, ÉS AKKOR IS, HA MÁSOK KAPJÁK.

Jónás hozzáállása nem ez volt. Örömmel kell fogadni azt is, ha az ellenséged tér meg. Legyünk Isten irgalmasságát közvetítő emberek. Segítsünk, hogy az emberek kijöjjenek a fogságukból. Mutassuk meg, hogy van az istentelen életnek alternatívája!

Sokan tapasztaltuk meg, hogy – bár talán csak hosszabb idő elteltével – de Isten munkáját észreveszik rajtunk az emberek. A szüleink, rokonaink a kezdeti szembenállás, elutasítás után meggyőződtek arról, hogy jó úton járunk.

ELHANGZOTT IGÉK:
Jónás próféta könyve 1:1-4:11
Apostolok cselekedetei 2:37-38, 13:2
Róma levél 8:27-30, 11:29
Korinthusi I. levél 1:9, 7:17
Efézusi levél 1:16-18
Királyok II. könyve 20:1-6
Példabeszédek könyve 8:17-19
Thesszalonikai II. levél 2:13-14

Hrabovszki György jegyzete
http://pecs.hit.hu/jonas-es-az-elhivas-dr-hack-peter/

Derek Prince - Próbaálló jellem 4.

Összpontosított kitartás

Legutóbbi levelemben, ami a próbaálló jellemről szólt, a kitartás természetét kezdtük tanulmányozni. Láttuk Pál levelében (amit a rómaiaknak írt) és Jakabnál, hogy a próbában kitartás jellemet épít. Amikor kitartasz a próbában, az egészen biztosan átalakítja a jellemed és személyiséged minden területét. Teljes, szépen formált kereszténnyé tesz. Nagyon kevés olyan területe van jellemünknek – ha egyáltalán van ilyen – amit nem érint.

Arra is rámutattam, hogy a leginkább jellemformáló próba a szoros, elkötelezett kapcsolatokkal áll összefüggésben. Ha nem vagy elég közeli vagy szoros kapcsolatban másokkal, el tudod rejteni a jellemeden lévő hibákat. De amikor egy állandó, közeli, sebezhető, szoros kapcsolatnak vagy kitéve arra kényszerülsz, hogy vagy visszavonulj, vagy szembenézz azzal, amit Isten véghez akar vinni benned. Úgy gondolom, semmi sem próbálja meg annyira keresztény jellemünket, mint a szoros kapcsolatok.

Mostani levelemben egy olyan igével kezdünk, ami a szolgálatban kitartást érinti:

„Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.” (2Kor 12:12)

Pál azt mondja, az apostoli szolgálat első bizonyítéka nem a csoda, hanem az állhatatosság (tűrés). A valódi apostol az a személy, aki kitart akkor is, amikor mindenki más már feladta. A Pál által támogatott csoport sorvadásnak indult ekkorra, amikor a második levelét írta Timóteusnak. Ez volt Pál utolsó levele, valószínűleg röviddel azelőtt, hogy egy római hóhér kivégezte őt.

„Igyekezzél hozzám jőni hamar. Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalonikába: Krescens Galáciába, Titus Dalmátziába. Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.” (2Tim 4:9-11)

Közvetlenül a vég előtt munkatársai elhagyták a börtönben lévő Pált. Mi hiányzott belőlük? Mit mond az apostol? A kitartás. Ami közvetlenül a csoda előtt jár. Néhányakkal történnek csodák, de nincs kitartásuk.

Nem „ha”, hanem „mikor”

Miféle próbákon kell keresztülmennünk? A Máté 13-ban olvassuk Jézus jól ismert példázatát a magvetőről, aki kiment vetni. Különböző talajokról beszél, amelyek egyenként bemutatják a különféle embereket, akik Isten beszédét hallják. Néhány mag az út szélére hullik, és sosem gyökerezik a talajba – felkapják őket a madarak. Néhány a sziklás talajra esik. Néhány tövisek közé pottyan. Azután Jézus leírja azokat a személytípusokat, akiket a különböző talajokkal mutatott be. Nem nehéz megérteni, nagyon egyszerű a magyarázat:

„Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, amely az útfélre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja; De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt [KJV-ben: amikor – a ford] pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik.” (Mt 13:19-21)

Figyeld meg, hogy van itt egy rövid szó: „amikor”. Jézus nem azt mondja, hogy „ha” nyomorgatás vagy üldözés támad, hanem hogy „amikor” ezek megtörténnek. Mert megtörténnek.

„Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem.” (Mt 13:22)

Leegyszerűsítve állíthatjuk, hogy kétféle próba létezik: amikor túl nehéz, és amikor túl könnyű helyzetben van az ember. Az első az üldözés, a második a gazdagság. Néhányan nem tudnak megállni üldözésekkor. Néhányan nem tudnak megállni a gazdagodás miatt. Mindkét próbahelyzetben képesnek kell lennünk megállni! Néhányan meg tudnak állni az üldözések között, de amikor Isten megáldja őket – gyönyörű otthonnal, két autóval, talán még egy hajóval is – sokkal inkább körülveszik magukat a világnak ezekkel a dolgaival, mint Isten királyságával.

Megint mások örömmel fogadják az Igét. Nagyszerű emberek! A megváltásuk utáni első estén rögtön készen állnak, bizonyságot tesznek, aztán betöltekeznek Szent Szellemmel, nyelveken szólnak és prófétálnak. Ahogy a mondás tartja: megy, mint a karikacsapás! De aztán három hónap múlva nem találod őket. Mert abban a pillanatban, amikor akadály vagy probléma adódik, elbátortalanodnak. Nincs gyökerük. Szinte megrémülök, amikor egy friss keresztény túl gyorsan kezd. Jobban szeretem látni, ha valaki egy kicsit küszködik kezdetben.

Amikor pásztori szolgálatot láttam el Londonban, már az is győzelem volt, ha valaki betöltekezett Szent Szellemmel. Aztán felfedeztem, hogy minden tíz Szellemmel betöltött személyből egyetlen egy volt képes megállni, a többi elbukott. A különbség nagyon erősen szembetűnő volt azokban a napokban. Azok, akiknek küzdeni és harcolni kellett, képesek voltak megállni. Akiknek meg kellett küzdeni minden egyes lépésért, azok kiállták a próbát és most is állnak. Tehát tartsd észben, hogy próba alá leszel vetve üldözés által, és siker által is. Mindkettőben ki kell tartanod!

Fordította: Marton Katalin

Jób könyve 32.

1. S megszűnt ez a három férfi felelni Jóbnak, mert igaz volt a maga szemeiben. 2. Akkor föllobbant haragja Elihúnak, a Búzbeli Barakél fiának a Rám nemzetségből; Jób ellen lobbant föl haragja, mivelhogy igazabbnak vélte magát Istennél, 3. s három barátja ellen lobbant föl haragja, mivelhogy nem találtak feleletet, de Jóbot gonosznak ítélték. 4. Elihú pedig kivárta Jóbot szavaival, mert azok korra öregebbek voltak nálánál. 5. De látta Elíhú, hogy nincsen felelet a. három férfi szájában, akkor föllobbant haragja. 6. S megszólalt Elíhú, a Búzbeli Barakélnek fia és mondta: Fiatal vagyok én korra, ti pedig aggastyánok, azért tartózkodtam és féltem attól, hogy tudásomat közöljem veletek. 7. Azt mondtam: Napok beszéljenek és az évek sokasága tudasson bölcsséget. 8. Ámde a szellem az a halandóban s a Mindenható lehelete, a mi értelmessé teszi őket. 9. Nem a sokévűek bölcsek, s nem a vének értenek ítéletet; 10. azért mondtam: hallgass reám, hadd közöljem én is tudásomat. 11. Lám, várakoztam szavaitokra, figyeltem értelmezéseitekre, míg átkutatnátok a beszédeket. 12. Ügyeltem is reátok, de íme nincs, ki Jóbot megczáfolná, ki közületek mondásaira felelne. 13. Nehogy mondjátok: találtunk bölcsességet; Isten taszítsa őt el, nem ember! 14. De nem én hozzám intézett beszédet, nem is a ti mondásaitokkal válaszolnék neki. 15. Megrettentek, nem feleltek többet, elszakadtak tőlük a szavak. 16. Várakozzam-e, mert ők nem beszélnek, mert elállottak, nem feleltek többé? 17. Hadd felelek: én is a részemmel, hadd közlöm én is tudásomat. 18. Mert tele vagyok szavakkal, szorít engem bensőm szelleme. 19. Íme bensőm olyan, mint nyitatlan bor, mint a mely új tömlőkből kifakad. 20. Hadd beszélek, hogy megkönnyebbüljek, kinyitom ajkaimat és felelek. 21. Nem kell senki személyét tekintenem és embernek nem fogok hízelkedni; 22. mert nem is tudok én hízelkedni; csakhamar elvinne engem alkotóm.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 27., kedd

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 3.

Jézus hordozta betegségünket

Jézus és az isteni gyógyítás

Több, mint húsz évvel ezelőtt, szolgálatom elején egy alkalommal temetési szolgálatra készültem. Kerestem a bibliában azt, hogy Jézus mit mondott a temetőben. Jézusnak azonban nem volt temetői szolgálata. Jézus prédikált a hegyen, és elmondta a “Boldog mondásokat". Prédikált a magvetőről a Galileai tenger partján. De sehol nem mondott temetési beszédet. Ellenkezőleg, megállította a temetési menetet és feltámasztotta a halottat.

Amikor a zsinagógafő leánya meghalt, Jézus nem mondott beszédet. Helyette azt mondta a leánykának: ....Leányka, néked mondom, kelj föl.” (Márk 5,41) Amikor Nain városában az özvegyasszony fiát szállították a temetőbe, Jézus megállította a menetet, hozzáért a koporsóhoz, és azt mondta: "...Ifjú, néked mondom, kelj fel!" (Lukács 7,14)

Továbbá amikor Lázár már négy napja halott volt, Jézus azt mondta: „...Lázár, jöjj ki!" (János 11,43) És Lázár kijött kezén lábán megkötözve.

Ezek az események meggyőznek bennünket arról hogy Jézus Krisztus az élet Ura, legyőzte a halált, a sírt, és annak erejét. Azt is látjuk, hogy bárki ment Jézushoz, Ő megbocsátotta bűneiket, és meggyógyította betegségeiket. Életet adott a halott feltámasztásával, és nemcsak azokat elevenítette meg, akik szellemi halottak voltak, de azokat is, akiket a fizikai halál ejtett rabul.

A bűnbocsánat és a gyógyulás

A bűnbocsánat és gyógyulás volt az a két dolog, amit Jézus mindig megtett, akárhová ment is. Ezek fontos dolgok voltak a szolgálatában. Szolgálatának kétharmad részét a gyógyításra fordította. Bárhová is ment Jézus a bűnösök és a betegek, mindenhová követték Őt. Láthatták a csodákat, a betegek gyógyulását, ahogy fel keltek ágyaikról.

Egy napon Jézus hirdette az evangéliumot Kapernaumban, amikor négy ember a háztetőt megbontva leeresztett hozzá egy gutaütött embert. Jézus azt mondta a gutaütött embernek: "Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid." (Márk 2,5)

Néhány zsidó írástudó felfortyant és azt gondolta: Ki bocsáthatja meg bűnöket Istenen kívül? Jézus tudta, hogy mit gondoltak. Ezért azt mondta nekik: "Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak né­ked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek..." (Márk 2,9-10)

Azután azt mondta az embernek: "Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza." (Márk 2, 11)
Jézus először megbocsátotta bűnét, utána meggyógyította betegségét. Ez azt jelenti, hogy akik bűnbocsánatot kapnak, azok megszabadulhatnak a betegség kötelékéből is. Jézus ezt kifejezetten hangsúlyozta egy alkalommal. „Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek, a szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János 8,34-36) 

Hogyan tesz szabaddá bennünket a Fiú? A Fiú megszabadítja az embert a bűn kötelékéből, szabaddá teszi a bűntől és a betegségtől, amelyek a bűn büntetése. Jézusnak volt hatalma megbocsátani a bűnöket, mivel Ő valóban Isten. Jézus összekapcsolta a megbocsátást és a gyógyulást, ezzel megmutatta, hogy ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Még az írástudók sem találtak semmi kifogást Jézusban, amikor megkérdezték „Ki bocsáthatja meg bűnöket?", és látták, hogy feláll az ember, felveszi nyoszolyáját. és hazamegy. Nem lehetett jobban bemutatni ennél azt a tényt, hogy Jézusnak volt hatalma megbocsátania bűnöket.

Jézus meggyógyította a betegeket, megbocsátotta a bűneiket és hitet adott nekik, hogy valóban bocsánatot nyertek. A Bethesda tavánál, a mi Urunk azt mondta a 38 éve beteg embernek ....íme meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod.” (János 5,14) Amikor a 12 éve vérfolyásban szenvedő asszony megérintette Jézus köntösét és meggyógyult, Jézus azt mondta neki: "Bízzál leányom; a te hited megtartott téged." (Máté 9,22) Ez a hit a bűnbocsánatban való hit volt.
Természetesen van a Bibliában olyan betegségről is szó, amelynek az oka nem a bűn.A születésétől fogva vak ember esete is ilyen. Jézus azt mondta, hogy az ő vakon született állapota nem az ő bűne, nem is szülei bűne; hanem azért született vakon, hogy Isten munkái nyilvánvalókká legyenek benne. Tehát egy ember betegsége nem szükségszerűen a bűn következménye. A betegség azonban Ádám és Éva eredendő bűnének következményeként jött létre és hatott el az egész emberiségre, akikhez mi is tartozunk. Éppen ezért az embernek először el kell fogadnia bűnei bocsánatát, mielőtt meggyógyulhatna betegségéből.

Jób könyve 31.

1. Szövetséget kötöttem szemeimmel, hogyan vetnék hát ügyet hajadonra? 2. Hisz mely osztályrész jut Istentől felülről s mely örökség a Mindenhatótól a magasból? 3. Nemde balsors a jogtalannak s viszontagság a gonosztevőknek. 4. Nemde ő látja útaimat s mind a lépéseimet megszámlálja! 5. Ha hamissággal jártam és csalárdságra sietett a lábam – 6. mérjen meg engem igaz serpenyőn s tudja meg Isten gáncstalanságomat – 7. ha léptem elhajolt az útról és szemeim után járt a szívem, kezeimhez hiba tapadt: 8. hadd vessek és más egyék, és sarjaim tépessenek ki gyökerestül! 9. Ha szívem elcsábíttatta magát asszony miatt, felebarátom ajtaján leskelődtem: 10. másnak őröljön a feleségem és mások hajoljanak reá; 11. mert gazság az, s bírák elé való bűn az, 12. mert tűz az, mely az enyészetig emészt, s minden termésemet gyökerestül tépi ki! 13. Ha megvetettem szolgám és szolgálóm jogát, mikor pöröltek velem – 14. hiszen mit teszek majd, midőn Isten fölkel s midőn számon kér, mit felelek neki, 15. hiszen az anyaméhben ki engem alkotott, alkotta őt és Egy formált minket a méhben – 16. ha megvontam a kívántat a szegényektől s az özvegy szemeit epesztettem, 17. s én egyedül ettem falatomat s árva nem evett belőle 18. – hisz ifjúkorom óta nálam nőtt fel, mint atyánál, s mint anyám méhéből valót úgy vezettem -. 19. ha láttam bujdosót öltözet nélkül s takarója nincs a szűkölködőnek, 20. ha nem áldottak engem ágyékai s bárányaim nyíretéből fel nem melegedett; 21. ha fölemeltem kezemet az árvára, midőn a kapuban láttam segítségemet: 22. vállam essék ki a lapoczkájából és törjék el karom a szárából; 23. mert rettenet nekem az Istentől való balsors, s fensége miatt nem tehetném! 24. Ha aranyat tettem bizalmammá és a színaranyat mondtam bizodalmamnak; 25. ha örültem, hogy nagy a vagyonom s hogy sokat ért el kezem; 26. ha láttam a napvilágot, hogy ragyog, s a holdat, a mint dicsőn halad, 27. és szívem elcsábult titokban és kezem csókra nyúlt a szájamhoz: 28. az is bíró elé való bűn, mert megtagadtam volna Istent felülről! 29. Ha örültem gyűlölőm elesésén s felbuzdultam, midőn baj érte – 30. hisz nem engedtem ínyemet, hogy vétkezzen, hogy átokkal kérjem lelkét -; 31. ha nem mondták sátram emberei: bár volna, ki húsából nem lakott jól 32. az utczán nem hált meg jövevény, az út felé tártam ki ajtaimat -; 33. ha emberek módjára takargattam bűntetteimet, keblemre rejtve bűnömet, 34. mert rettegtem a nagy tömegtől s megijesztett a családok gúnyja, úgy hogy csendben voltam, nem mentem ki a kapun! 35. Vajha volna, ki rám hallgatna – íme jegyem, feleljen nekem a Mindenható – és a vádlevél, melyet írt a pörös felem: 36. bizony, vállamon hordanám azt, felfűzném koszorúnak magamra, 37. lépéseim számát bevallanám neki, akár egy fejedelem közeledném hozzá ! 38. Ha ellenem kiáltott földem s egyaránt sírtak barázdái; 39. ha erejét emésztettem pénz nélkül és gazdájával kileheltettem lelkét: 40. búza helyett sarjadjon bogáncs, és árpa helyett gazfű! Vége Jób beszédeinek.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 26., hétfő

David Wilkerson - Irgalmas Isten az Úr 2.

Pál apostol egyszer az élete során ilyen üldöző hatalmat képviselt. Minél inkább zaklatta a "Jézusos embereket", annál inkább kiérdemelte a vallási vezetők elismerését. Minden egyes börtönbe küldött hívő után ezek a vezetők megünnepelték Pált és népszerűsége növekedett.

Korábban Saulnak hívták, fiatal és erőteljes zélóta volt. A zsidó törvények szerint feddhetetlen volt és a zsinagóga felső vezetői elismerését élvezte. Mi az első kép, amit erről a derék emberről látunk a Szentírásban? István kegyetlen megkövezésekor ott van, ő hagyja jóvá. A világnak abban a részében Saul az első számú üldözője volt Krisztus egyházának. Arra szánta el magát, hogy kitörli Jézus nevét a föld színéről, az egyházát pedig még csecsemőkorában kinyírja.

De eljött a nap, amikor az irgalom Saulra ragyogott. Elképzelem ezt a zélóta farizeust annak a különös napnak reggelén. Kihallgatást kért a főpaptól: "A fiatalember, aki üldözi a Jézusos tömeget, engedélyt kér, hogy keresztes háborút indítson Damaszkuszban. Mindannyiukat be akarja börtönözni. Úgy gondolja, képes a "Jézus tüzet" eloltani."

A zsidó vezetők áldásával Saul elindult Jerzsálemből az embereivel a következő küldetésük irányába. Képzeld el a jelenetet, ahogy a főpap, az írástudók és a farizeusok fellelkesítették őket. Később azonban, éppen Damaszkusz külvárosában az irgalom Saulra ragyogott.

Milyen hatással volt az irgalom erre az elveszett, félrevezetett emberre? Nem akarta összezavarni, vádolni vagy elpusztítani. Ehelyett a teljesen kifizetett, ingyenes isteni kegyelem Sault a földre kényszerítette. Egy hang szól hozzá: "Saul, Saul, Jézus vagyok. Miért üldözöl engem?" (lásd ApCsel. 9) Krisztus üzenete ehhez a zélótához egyenes volt: "Én vagyok az, akit üldözöl Saul. Minden egyes kereszténnyel engem is bebörtönöztél."

Sault lenyűgözte ez a látomás. Ideiglenesen megvakult és egy imádkozó, Szellemmel eltelt Anániás nevű férfi házába vezették Damaszkuszba. Ott egy kis szobában Saul Jézust nevéről kérdezett. Anániás elmagyarázta neki a kapott irgalom hatalmas árát: "Mostantól Saul, szenvedni fogsz ezért a névért."

Gondolj bele ebbe a költséges irgalomba, amit Pál azon a napon kapott. Ahogy a lelkiismerete mardosta, bizonyára visszagondolt István megkövezésére... eszébe jutott minden hívő, aki börtönbe vetett.. újra látta az arcát azoknak, akiket bántalmazott. Ó, a drága kegyelem, amit ez az ember kapott!

Nevét Pálra változtatva az apostol hátralevő életét azzal töltötte, hogy Isten irgalmáról tanított és írt. Folyamatosan bizonyította ennek az irgalomnak a nagy árát, ahogy megélte azt egy gonosz világban. Kétezer évvel később Pál írásai arra emlékeztetik a gyülekezetet, amit Jézus mondott nekünk: "Az emberek gyűlölni fognak benneteket. Elhúzódnak tőletek. Megszégyenítenek és gonoszként hirdetik neveteket. De ez az az idő, amikor örvendezni kell és ujjongani!"

Sátán fél, vonakodik tőle és gyűlöli Isten irgalmának erejét.

Így egyszerűen és simán az irgalom az, ami megtizedeli az ördög királyságát a földön. Sátán soha nem gondolta volna, hogy elveszítheti a hatalmát a szenvedélybetegek, az emberiség reménytelen söpredéke felett. De az irgalom korábbi foglyok tömegeinek hozott szabadulást.

Most Sátán is felismeri, hogy az utolsó idők végén járunk. Eltökélte, hogy egy teljes generációt elkábít, hogy érzéketlenné tegye Isten irgalma iránti szükségüket. Akadályokat akar állítani a fiatalok agyában, hogy Isten irgalma ne érintse meg őket. Ezért szabadjára engedte démoni hordáit kábítószer termesztők és forgalmazók képében, hogy ezt a gonoszságot véghezvigye.

Amikor az 1950-es években első ízben New Yorkba jöttem, a fertőzést elsősorban marihuána és orvosi gyógyszerek okozták. A heroinnak nem volt akkora szerepe mint a későbbiekben. Az elmúlt évtizedekben Sátán piacra dobta a crack-et (kokainszármazék) és az angyalport. Ma már azonban bevezette azokat a kábítószereket, amelyek könnyebben okoznak függőséget: tiszta kokain és heroin Mexikóból, Irakból, Kolumbiából és Afganisztánból.

Mindeközben az ördög alkohollal is elárasztotta a fiatalokat. Főiskolákon és középiskolákban a buliszellem elszabadult sör, bor, és égetett szesz áradatával ellátva a részeges tivornyákat. Tinédzserek tömegei kerülnek be a világi rehabilitációs intézetekbe, míg mások a függőség kötelékében maradnak. Mindez az ördög utolsó lehetőségének erőfeszítése, hogy tömegeket vessen szolgaságba és "immúnissá" tegye őket Jézus irgalmának üzenetére.

De Isten irgalma csodálatos hatalommal szabadít.

Az irgalom a függőség minden láncát eltöri, Sátán királyságából Krisztus királyságába helyezve tömegeket.

Volt olyan idő, amikor világszerte milliók voltak elkábítva és Sátán úgy gondolta, hogy győzött. Az terjedt el az egész világon, hogy ha egyszer megkötöz az ördög, örökre reménytelen a helyzeted.

De minden egyes generáció életében Isten elküldi a Szent Szellemet minden helyre. Egyenesen Sátán területének a központjába megy: városi nyomornegyedekbe, drogosok házaiba, háztetőkre, ahol a kábítószeresek bódultan fekszenek. És az irgalom ráragyog a leggyengébbekre, az elutasítottakra, a drogoktól leginkább megnyomorodottabbakra, akiket elfelejtett és kirekesztett a társadalom és reménytelenül elveszettek.

A Teen Challenge szolgálat első megtért és megszabadult heroinfüggője Sonny Arguinzoni volt. Sonny ma püspökként szolgál korábbi függőkből alakult világszerte több mint 600 gyülekezet élén. Ezen gyülekezetek múlt évi konferenciáján 1000 korábbi prostituált alakított kórust, hogy dicsőítő énekeket énekeljenek Istennek szabadító erejéért.

Nicky Cruz, a híres volt gengszter és a Teen Challenge végzett diákja több millió embernek hirdette az irgalom evangéliumát világszerte, ahol tömegek szabadultak meg.

Az egész világnak meg kellene köszönnie Isten megmentő szabadító erejét, amiért helyreállította azokat, aki egyszer elvesztek és az emberiség lemondott róluk.

Az a legkevesebb, hogy a társadalom megköszönje Istennek, hogy megmentette a részeges apákat és újra összehozta őket feleségeikkel és gyermekeikkel. Biztosíthatlak arról, hogy ez soha nem fog megtörténni. Minden egyes nemzedék során a világ elutasította Jézus életet megváltoztató hatalmát, még akkor is, amikor megkérdőjelezhetetlen bizonyíték volt rá. Én is láttam ezt megtörténni időről időre, a Teen Challenge korai szakaszában.

Évekkel ezelőtt meghívást kaptam New York City-be egy orvosi konferenciára, amikor Nelson Rockefeller volt a kormányzó. A többmillió dolláros drog-programja nem hozott gyógyulást a drogfüggők számára. Elvittem magammal a Teen Challenge program végzősei közül néhányat. Több mint két éve tiszták voltak, és bibliaiskolába jártak, vagy szociális munkásnak tanultak, hogy segíthessenek másokon is úgy, ahogy rajtuk segítettek. A fiatal srácok közül ketten bizonyságot tettek az összegyűlt orvosok és tudósok között, elmondták, hogyan szabadította meg őket Jézus és hogy nincs bennük többé vágy a drogok iránt.

A pszichológus, aki a következő előadó volt, úgy beszélt, mintha semmit nem hallott volna abból amit a srácok mondtak. Az első szavai ezek voltak: "Miután amit csak lehetett elkövettünk, tudjuk, hogy nincs ismert gyógymód a kábítószerfüggőségre." Egy nem hívő orvos mellettem teljesen meglepődött ezen. Ezt suttogta nekem: "Nem volt bent a teremben ez a férfi, amikor a srácok beszéltek?"

A tény az, hogy a világ soha nem fogja elfogadni Jézust, mint választ. Ha Krisztus az eredete minden felszabadító irgalomnak - ha a Kereszt irgalma csodákat tesz - akkor ez a tény mindig szemétként lesz félresöpörve.

Rod Parsley - A Kereszt (ajánlások 4.)

Hálás vagyok, de nem vagyok meglepve, hogy Isten felkavarta a szívét és felemelte Rod Parsley pásztor apostoli és prófétai hangját legutóbbi könyvében. A Kereszt című könyv még egyszer kihívás elé állít bennünket, hogy „ helyreállítsa a szerződésszegést” a nagyszerű megváltásunk központi üzenetét közre fogva. Minden hívőt bátorítok, de minden prédikátort is teljesen mindegy mely felekezethez tartozik vagy etnikai meggyőződése van, hogy szerezze be ezt a könyvet és olvassa el. Teljesen meg vagyok arról győződve, hogy egy olyan „ébredési” magot tart a kezében, amelyben mindannyian hiszünk.
- CLARENCE E. MCCLENDON, PHD A CLARENCE E. MCCLENDON MINISTRIES ALAPÍTÓJA

A kereszt rácsapja az ajtót a kételkedésre. Semmi sem homályos. Minden világos. Az egyetlen út a földről a menybe Jézus Krisztus keresztjén keresztül van. Rod Parsley új könyvét a Keresztet mindenkinek el kell olvasnia.
- DWIGHT THOMPSON, DWIGHT THOMPSON MINISTRIES

Azon a napon, amikor a társadalmi értékeinket szétszaggatják, Isten újra Rod Parsley barátomat használta prófétai hangként, hogy visszahívjon egy nemzetet az első szeretethez. A Kereszt című új könyvében Parsley pontosan és érthetően mutatja be Jézus keresztjének szépségét és dicsőségét friss és releváns módon. Ha szellemben lomhává váltál, ha az apátia és az önelégültség az ajtódon kopog, akkor hagyd, hogy ez a könyv visszahívjon a hitünk kezdőjének és bevégzőjének, Jézusnak tüzes szavaihoz.„Vedd fel a kereszted és kövess engem!” Nagy örömmel ajánlom neked ezt a könyvet!
- RICK PINO, A FIRE RAIN MINISTRIES ELNÖKE

Miért halt meg Jézus a kereszten? Mi késztette Isten Fiát, hogy megtegye az elképzelhetetlent –odaadva az életét a miénkért cserébe? Az én kedves barátom Rod Parsley írt egy erőteljes könyvet, amely, hirdeti ahogy Pál apostol mondta: „Mert nem végeztem, hogy egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettrõl.”( 1 korinthus 2.2) Minden egyes fejezeten keresztül Rod emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus Krisztus vére az evangélium szíve. Köszönöm drága testvérem Rod, hogy megmutattad nekünk újra a Kereszt örökkévaló jelentőségét.
- BENNY HINN, BENNY HINN MINISTRIES

Nagyon sok figyelmen kívül hagyott értéket vesztett el az egyház az évek alatt. És akkor, amikor egyházként elveszítjük azokat, az nemcsak minket Krisztus testét érinti, hanem azoknak az embereknek az életét is meglopja, akik az utunkba kerülnek, pedig nem is tudnak róla. A kereszt ezen értékek egyike, de még abban az időben is, amikor a pünkösdi helyesbítés benyomta a keresztet az embereknek tetsző ruhásszekrényekbe, van még egy férfi, aki hordja a felelősséget, amelyet Isten minden hívőnek adott, hogy megosszák. Nem ismerek senkit, aki úgy hordozná a kereszt prédikálásának és tanításának a kenetét, mint Rod Parsley pásztor. Ez a könyv úgy hangozhat, hogy visszavisz minket az időben - de a valójában előre visz bennünket a szabadsághoz, amely örökké tart. Ne élj egy napot sem tovább e nélkül a könyv nélkül. Visszavezet bennünket a jövőbe ahol minden elkezdődött – a Kereszthez.
- CLINT BROWN, A FAITH WORLD VEZETŐ LELKÉSZE

Ennek a könyvnek a tónusa és szerkezete rendíthetetlenül mentegetőzés-mentes, egyenes, szókimondó mégis megnyugtatóan optimista és lelkesítő. A masszív kereszt és a Jézus gyengédsége között létrejött feszültség lebilincselő - akinek az emberiség iránti szeretete arra késztette, hogy meghalljon azokért, akik egy ilyen gyalázatos halálra ítélték. A téma kezelése provokatív. A könyv hatása meggyőző. Minden egyes fejezete tele van kijelentésekkel. Egy intellektuálisan ötletes, szellemileg pontos és alaposan megírt könyvként írnám le ezt a könyvet. Nem tudnám letenni a Keresztet. Ha van olyan könyv, amelyet feltétlenül ajánlhatok az kétségtelenül ez a könyv.
- DR. N. CINDRY TRIMM, TRIMM INTERMATIONAL ELNÖKE

A Szent Szellem eljött erre a földre, hogy Jézusról bizonyságot tegyen. Abban a pillanatban, amikor elkezdtem ezt a könyvet olvasni a Szellem tanúbizonysága annyira erős volt, hogy nem tudtam letenni a könyvet! Isten kegyelmének és szeretetének milyen hihetetlen mesterműve!
- TOMMY BATES, COMMUNITY FAMILY CHURCH VEZETŐ PÁSZTORA

A Kereszt című könyvet minden kereszténynek el kell olvasnia. Ebben a generációban, amely annyira az önkielégítésre fókuszál a kereszt üzenete felhígított, divatjamúlt és még hamisnak értelmezetté vált. Mindenesetre e nélkül a kulcs rész nélkül a kereszténységünk nem érne semmit. Sokan próbálták eltüntetni a keresztet, de soha senki nem tudja eltűntetni az erejét!
- DARLENE BISHOP, A SOLID ROCK CHURCH VEZETŐ PÁSZTORA

A Kereszt című könyvében Rod Parsley pásztor ismét tanúbizonyságot tesz afelől, hogy miért ő az egyik legvilágosabb és legdinamikusabb hangja az egyháznak ma. A kelet Kentucky és közép Ohio-i gyökereitől egészen az egész világon kiterjedő platformig harsonaszónak hangzik Jézus előrehelyezésben és Krisztus keresztjének központosításban, hogy minden embert üdvösségre vezessen. Ez egy lebilincselő, könnyen olvasható mégis nehezen felejthető volumen, amelyre nagy szükség van a huszonegyedik századi egyházban. Örülünk, hogy ajánlhatjuk ezt a könyvet és boldog vagyunk, hogy Rod Parsleyt a barátunknak mondhatjuk!
- DR. STEVE AND KELLY SWISHER, A KENNETH COPELAND MINISTRIES RANGIDŐS VEZETŐI

Fordította: Nagy Andrea

Jób könyve 30.

1. És most kaczagnak rajtam, kik korra fiatalabbak nálam, kiknek atyáit megvetettem, hogy nyájam ebei mellé sem helyeztem volna el. 2. Kezeik ereje is minek nekem? Rájok nézve elveszett erejük telje, 3. szűkölködés és éhezés által kiaszva. A kik bekószálják a sivatagot, a puszta és a pusztaság éjjelét; 4. a kik leszakítanak sós füvet a bokor mellett s rekettye gyökere az ő kenyerük. 5. Az emberek köréből kiűzetnek, riadnak rájuk mint a tolvajra. 6. Rettenetes szakadékokban kell lakniok, földi lyukakban és sziklákon. 7. Bokrok között ordítanak, csalánok alatt verődnek össze. 8. Alávalónak fiai, meg név nélkül valónak a fiai, kiverettek az országból. 9. De most gúnydaluk vagyok, lettem nekik szóbeszédül. 10. Megutáltak, eltávoztak tőlem, s arczomat nem kímélték a köpéstől. 11. Mert inamat megoldotta és elsanyarodott, neki eresztették előttem a gyeplőt. 12. Jobbról kél a fajzat, lábaimat ellökték, és feltöltötték ellenem veszedelmes ösvényeiket. 13. Lerontották utamat, elősegítik balsorsomat, ők, kiknek nincsen segítőjük. 14. Mint széles résen át jönnek, rom matt hömpölyögnek tova. 15. Rémség fordult rám, üldözi, mint a szél, nemes voltomat, s eltűnt, mint a felhő, segítségem. 16. És most elomlik bennem a lelkem, elfogtak engem a nyomorúság napjai. 17. Az éjszaka levájta rólam csontjaimat, és idegeim nem pihennek. 18. Nagy erő által elváltozott öltözékem, mint köntösöm nyílása szorít engem. 19. Lecsapott a sárba, hogy hasonlóvá lettem porhoz, hamuhoz. 20. Fohászkodom hozzád, de nem hallgatsz meg, megálltam és te rám meredtél; 21. kegyetlenre változol irántam, kezed hatalmával gyűlölsz engemet. 22. Felkapsz a szélre, hajtatsz engem és elcsüggesztesz engem üdvösségtől. 23. Mert tudom, halál felé viszel, s minden élőnek találkozó házába. 24. Csak rom ellen ne nyújtson ki kezet, ha ugyan dőltében van győzelme! 25. Avagy nem sírtam-e a nehéz sorsún, nem bánkódott-e lelkem a szűkölködőn? 26. Mert jót reméltem és rossz jött, fényre várakoztam és homály jött. 27. Beleim forrnak s nem csillapodnak, elém törtek a nyomor napjai. 28. Elkomorodva járok, napfény nélkül, felállok a gyűlésben – könyörgök. 29. Testvére lettem a sakáloknak és társa a struczmadaraknak. 30. Bőröm lefeketéllett rólam, és csontom ég a hévtől. 31. Így lett gyásszá a hárfám és lantom síróknak hangjává.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 23., péntek

CfaN evangélizáció - Zimbabwe, Harare

Idézet

"A józanság az, mikor az ember a saját gondolatait nem téveszti össze a tényekkel." 
Németh Sándor

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 29.

A kitartás tökéletességet eredményez

"Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül." Jakab 1:2-4.

Ez azt jelenti, hogy ha a kitartásunk tökéletes, mi is tökéletessé és teljessé válunk, nem szenvedünk hiányt semmiben. A fenti igevers beszél mindenféle próbáról, kísértésekről, amelyek alatt türelmesnek kell maradnunk.

Ahogy azt Az elme harctere című könyvemben már írtam, „a türelem nem a várakozás képessége; azt jelenti, hogy megfelelő hozzáállást alakítasz ki magadban, míg várakozol”.

A türelem a Szellem gyümölcse, ami nyugodt, pozitív hozzáállásban manifesztálódik. A türelmetlenség negatív tartalmat hordoz, ez a sátán egyik eszköze arra, hogy megakadályozza, hogy elérjük a teljességet.

A Zsidó levél 10:36 szerint azért van szükség a türelemre, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.

Hányszor tettem fel a kérdést „Mikor, Uram, mikor?” mire rábukkantam a válaszra a 31. Zsoltárban: „Életem ideje kezedben van”. Isten tudja, mikor minek van itt az ideje, és a türelmetlenségükkel nem sürgethetjük Őt.

Várj Isten tökéletes időzítésére

„A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”
Galata 6:9.

A „maga idejében” Isten idejét jelenti, nem a mi időnket. Mi folyton rohanunk, Isten nem. Isten mindennek megadja a módját – erős alapot készít, mielőtt megpróbálja felépíteni a házat. Mi Isten épülőfélben levő házai vagyunk. Ő az Építőmester, tudja, mit miért csinál. Lehet, hogy mi nem tudjuk, mit csinál, de Ő teszi a dolgát, és amit csinál, biztosan jó lesz. Nem mindig tudjuk, mit tesz, de elégedjünk meg azzal, hogy tudjuk, ki az Egyetlent, aki tudja.

Isten időzítése az Ő titka. A Biblia azt ígéri, Ő sosem késik, de mint azt már többször megtapasztaltam, előbb sem jön. Úgy tűnik, minden pillanatot kihasznál arra, hogy érlelje bennünk a türelem gyümölcsét.

Vine görög szótára így kezdi a türelem szó meghatározását (Jakab 1:3) …A türelem az, ami a próbákban erősödik… A türelem a Szellem gyümölcse, amely a megpróbáltatások során növekszik.

Alaptermészetemnél fogva nagyon türelmetlen ember vagyok. Az elmúlt évek során türelmesebbé váltam, de nagyon nehéz volt ennek az elsajátítása. Mindent azonnal akartam!

Végül rájöttem arra, ha a sziklára zuhanunk (Jézus), összetörünk, de ha a szikla zuhan ránk, összetör bennünket. (Máté 21:44). Ez azt jelenti, hogy ha együttműködünk a Szent Szellemmel és nem akadályozzuk Isten munkáját, ezt a munkát elvégzi bennünk. Ha viszont ellenállunk, Isten a megfelelő időben sokkal keményebben bánik majd velünk, mint tervezte. A dolgok úgyis a javunkat szolgálják majd, de sokkal jobb, ha önként adunk fel valamit, mintha elvennék tőlünk.

Alá kellett rendelnem a saját akaratomat Isten akaratának. Az Ő kezébe kellett tenni magamat, és az Ő időzítésére bízni a dolgaimat. Így kimondva nagyon egyszerűnek tűnik, de a valóságban egyáltalán nem volt az, legalábbis nekem nem.

Hálás vagyok azért, az emberi természet „Szellem által irányított” természetté válhat. A Szellem gyümölcse bennünk van és sok más dologgal együtt fejlődik. Ahogy a lehetőségeink kibontakoznak, úgy fejlődik a személyiségünk is, Krisztushoz hasonló attitűddel együtt. Ezek a dolgok elválaszthatatlanok egymástól. Vannak dolgok, amiknek egyszerre kell a célba érniük, ha meg akarjuk nyerni a versenyt.

Ha nem alakul ki a megfelelő személyiség, a kibontakoztatott lehetőségek nem Isten dicsőségét szolgálják. Ha nagyon sikeresek vagyunk az életben, de durván bánunk az emberekkel – ez nem igazán nyeri el Isten tetszését. Ha egy területen fejlődést érünk el, ezen a területen finoma megállítja a fejlődésünket mindaddig, amíg a többi területen nem érjük el a kívánt szintet.

Amikor a gyülekezetem növekedni kezdett, de szellemi növekedésem kicsit lemaradt, Isten kicsit fékezte a gyülekezet fejlődését. Persze ezt akkor nem értettem, és eléggé elkeserített a dolog. Azzal töltöttem időm nagy részét, hogy démonokat dorgáltam, és valami olyasmit csináltam, amit én szellemi hadviselésnek gondoltam. Azt hittem, a sátán akadályozza a munkámat – de rá kellett jönnöm, hogy Isten volt az. Túlságosan előre szaladtam, és Ő lefékezett, akár tetszett, akár nem.

Az ilyen dolog senkinek sem teszik, de aztán rájövünk, micsoda katasztrófát zúdítottunk volna a nyakunkba, ha a dolgok a mi időszámításunk szerint történtek volna, nem Isten időzítése szerint.

A türelem alapvető fontosságú a kibontakozásunk érdekében. Igazából a lehetőségeink kibontakoztatására csak akkor van lehetőségünk, ha a türelmet már megvalósítottuk. Ez Isten útja – nincs más választás, hát helyezkedj el kényelmesen és élvezd az utazást!

Ha mi nem fejlesztjük ki a lehetőségeinket, senki sem fogja helyettünk megtenni, mert ez rajtunk kívül senkit sem érdekel. Lehet, hogy találkozunk olyan ritka teremtményekkel, akik örömüket lelik abban, hogy mindent megtesznek másokért, amit csak tudnak – de az ilyen ember ritka, mint a fehér holló. A férjem David, ilyen ember, és kimondhatatlanul hálás vagyok neki azért, hogy segített azzá válnom, aki vagyok. Sikerült megtalálnom önmagamat, és ugyanezt kívánom neked is.

Találd meg, mi az, amit csinálni szeretnél, és készítsd fel magad rá. Fáradhatatlanul munkálkodj addig, amíg a lehetőségeidet meg nem valósítottad.

Ha nagyszerű dalokat írsz, fejleszd ezt a benned levő ajándékot – úgy alakítsd az életedet, hogy dalokat tudj írni. Ha tudod, hogy képes vagy a dicséret vezetésére, nosza gyakorolj, tanulj zenét, énekelj, teljes szívedből, lelkedből és teljes hittel. Kezdd el a dicséret vezetését, még akkor is, ha kezdetben nincs ott más rajtad kívül, csak a macskád, vagy a gyerekeid. Ha úgy érzed, van üzleti érzéked, tudsz pénzt csinálni, ne tétovázz, tanulj, imádkozz, járj iskolába, lépj ki bátran

Bármilyen ajándékod vagy elhívásod van, tedd le az Úr kezébe, és kezdd el kimunkálni a lehetőségeidet.

Valamilyen módon minden nap kell munkálkodnunk magunkon. Előre kell mennünk, zárjunk le mindent, ami mögöttünk van, beleértve a múlt hibáit és győzelmeit is. Ha folyton a múltbeli dicsőségeken gondolkodunk, nem tudjuk megvalósítani azt a jövőt, amit Isten nekünk szán.

Hozz ma egy döntést: ne elégedj meg semmivel, ami kevesebb, mint az, ami lehetsz.

Fordította: Berényi Irén

Jób könyve 29.

1. És továbbá előadta Jób a példázatát és mondta: 2. Vajha úgy volnék, mint a múltnak hónapjaiban, mint a napokban, mikor Isten megőrzött engem; 3. mikor ragyogott fejem fölött a mécsese s világosságánál sötétben jártam! 4. Mint a hogy voltam férfikorom napjaiban, midőn Isten meghittsége volt sátorom felett; 5. midőn még velem volt a Mindenható, körülöttem gyermekeim; 6. midőn lépteim tejfölben fürödtek; s a szikla ontott mellettem olajpatakokat. 7.Midőn a kapuhoz mentem a városba, a piaczon választottam ülőhelyemet: 8. megláttak ifjak s elbújtak, aggastyánok fölkeltek, megállottak; 9. vezérek visszatartották beszédjöket és kezüket tették szájukra; 10. előkelőknek hangja elbújt és nyelvök inyökhöz tapadt. 11. Mert fül, mely hallott, boldognak mondott engem és szem, mely látott, tanúskodott mellettem. 12. Mert megmentettem a szegényt, ki esedezett, és az árvát, kinek nem volt segítője. 13. Bujdosónak áldása reám szállt és özvegynek szívét ujjongtattam. 14. Igazságot öltöttem fel s az felöltött engem, mint köpeny és süveg volt jogosságom. 15. Szeme voltam a vaknak és lába én a sántának; 16. apjuk én a szűkölködőknek, és annak, kit nem ismertem, pörét átkutattam. 17. Összetörtem a jogtalannak zápfogait, és fogai közül vetettem ki a ragadmányt. 18. Mondtam: fészkemmel együtt fogok kimúlni s mint a főnix sokasítom napjaimat; 19. gyökerem nyitva van a víznek, és harmat időz gallyamon; 20. dicsőségem szinte új nálam s íjam a kezemben megifjodik. 21. Rám hallgattak és várakoztak és csendben figyeltek tanácsomra. 22. Szavam után nem szóltak többet, rájuk cseppegett beszédem; 23. s mint esőre várakoztak: reám, és szájukat tátották tavaszi esőre. 24. Mosolyogtam rájuk, nem hitték; de arczom világosságát nem sötétítették el. 25. Választottam útjokat s fejtől ültem s ott időztem, mint király a csapatban mint a ki gyászolókat vigasztal.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 21., szerda

Derek Prince - Próbaálló jellem 3.

Maratonfutás

„Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.” (Zsid 12:1)

Pál itt az Olimpiai Játékokhoz hasonlítja az életet, mint futással teljesítendő távot. A célvonalnál nézők tömege nézi várakozással, ki fog nyerni. A nézők tömege azok az ószövetségi szentek, akik már befejezték pályafutásukat, és arra várnak, hogy a Menny lelátójáról örömmel köszönthessenek minket.

Ahol azt mondja: „félretéve minden akadályt”, a verseny körülményeire gondol. A futó kiüríti zsebeit és a lehető legkönnyebb, legkényelmesebb ruhát viseli. Egyetlen gramm felesleges terhet sem visz magával. Észben kell tartanunk, hogy néhány dolog ugyan nem bűn, de mégis leterhelhet és visszafoghat. Kimerítheti erődet vagy arra csábít, hogy túl sok időt fordíts rájuk. Emlékeztetlek: nem rövidtávfutásban veszünk részt, hanem hosszútávfutásban. Ez kitartást igényel. Sokan úgy kezdik a keresztény életüket, mintha rohamra indulnának. Kicsivel később a pálya mellett lihegnek, és már be is fejezték a futást, pedig még alig kezdődött el a verseny.

„...nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal...” (Préd 9:13)

Nem a sebesség vagy az erő számít, hanem a kitartás.

„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.” (Jk 1:2-4)

Teljes örömnek veszed, amikor különféle próbákba kerülsz? Nos, annak kéne venned! Nekem is! Dicsérnem kell Istent azért, mert elég méltónak talált a próbához, és eléggé bízik bennem, hogy kipróbáljon.

Tartsd észben, hogy a próba a mi érdekünkben van. Jakab mondja, ha kitartasz – ha keresztülmész a próbán – az egészen biztosan átalakítja a jellemedet és személyiségedet. Ne add fel idő előtt! A próba teljes és jól formált kereszténnyé alakít. Nem lesz a jellemednek olyan területe, amit ne érintene.

Az egyik legnagyobb próba, ami igazán kipróbálja jellemünket, a közeli, elkötelezett kapcsolatok tesztje, mint például az embereknek azon kis csoportja, akikkel minden héten találkozol, és akikkel az életedet megosztod. Egy kis idő elteltével kénytelen vagy belátni, hogy van az életednek néhány területe, ami még sosem volt igazán kipróbálva. Észre fogod venni, hogy ha nem vagy emberekkel szoros vagy közeli kapcsolatban, el tudod viselni őket. De amikor hétről hétre állandóan találkoztok, rendszeres, közeli, szoros kapcsolatban álltok, jobban teszed, ha visszavonulsz vagy korrigálod az életed.

A barátom, Bob Mumford mondta egyszer: „Azt hiszem, van tíz területe jellemünknek, aminek változnia kell. Talán hattal el is bánsz magad. De a maradék négynél arra van szükséged, hogy más emberek mutassanak rá.” Úgy vélem, ez elég jó arány. Amennyiben nem ismertetem meg magamat másokkal, becsapom saját magamat, jellememet illetően. De az elkötelezett kapcsolat nem ad teret ugyanerre az öncsalásra. Valaki egyszer azt mondta, a barátság „tetőbontás, faldöntés”. Nem bánjuk a tetőbontást, hiszen Isten úgyis minden tetőn átlát. De mi van a faldöntéssel? Hagyjuk, hogy az emberek lássanak minket? Nincs nagyobb próbája keresztény jellemünknek, mint a szoros kapcsolatok.

Következő levelemben tovább tanulmányozzuk majd ezt a témát. Addig is, gondolkodjunk ezeken az igéken és kérjük az Urat, hogy segítsen nekünk kitartó jellemet építeni.

Fordította: Marton Katalin

Jób könyve 28.

1. Mert van az ezüstnek eredete és helye az aranynak, ahol olvasztják; 2. a vasat a porból veszik és rézzé öntik meg a követ. 3. Véget vetett a sötétségnek és végesvégig kutatja át a homálynak és vakhomálynak kövét. 4. Aknát tört távol a lakóktól; a kik elfelejtvék a lábtól, lebegtek, bolyongtak, távol a halandóktól. 5. A föld – belőle ered a kenyér, s alatta fel van dúlva, mint tűzzel. 6. Zafírnak helye az ő kövei, s aranyporai vannak. 7. Ösvény az, melyet nem ismer ragadozó madár s nem villant rá a sólyom szeme; 8. nem tiporták meg a büszke vadak, nem vonult el rajta oroszlán. 9. A kovára nyújtotta ki kezét, feldúlta tövükből a hegyeket. 10. A sziklákban csatornákat hasított s minden drágaságot meglátott a szeme. 11. Hogy ne könnyezzenek, elkötötte a vízereket s a rejtelmet napvilágra hozza. 12. De a bölcsesség honnan található és merre van az értelem helye? 13. Halandó nem ismeri a becsét a nem található az élők országában. 14. A mélység mondta: nincs bennem, s a tenger mondta: nincsen nálam. 15. Finom arany nem adható helyébe s árául nem mérhető le ezüst; 16. nem mérhető föl Ófir színaranyával, drága sóhammal és zafírral; 17. nem ér fel vele arany és üveg, se nem cserében érte aranyedény; 18. a korál és kristály nem is említhető, s a bölcsesség birtoka gyöngyöknél külömb; 19. nem ér fel vele Kús topáza, tiszta színarannyal nem mérhető fel. 20. A bölcsesség tehát honnan jön, s merre van az értelem helye? 21. El van az rejtve minden élőnek szeme elől, s az ég madarai elől eltakarva. 22. Enyészet és halál mondták: füleinkkel hallottuk hírét. 23. Isten érti az útját és ő tudja helyét. 24. Mert ő a föld széléig tekint, a mi az egész ég alatt van, látja, 25. hogy a szélnek súlyát szabja, s a vizet mérték szerint határozza meg. 26. Midőn az esőnek törvényt szabott és tat a mennydörgő villámnak: 27. akkor látta őt, számba foglalta, megállapította, át is kutatta; 28. és mondta az embernek: lám, az Istenfélelem – az bölcsesség, s a rossztól távozni – értelem.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 20., kedd

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 28.

A kérdés megint az: hogyan tudjuk ezt megcsinálni? Tulajdonképpen ez az egyik elsődleges célja ennek a könyvnek. Azért jött létre, hogy segítsen szentté válni, megmutassa az utat a szabadsághoz a test kötelékeiből, egy haditervet adjon az életedre. Ez teljesen világos: Az Ige szerint, mivel régen a bűn volt megszokott számunkra, legtöbbünk azt tette, amihez kedve támadt, kevéssé vagy egyáltalán nem gondolva Istenre, most a bűnnek kell a megszokottól eltérőnek lennie. Most azért élünk, hogy tetszünk a Mesternek.

Tehát, mivel átvitettünk a halálból az életbe, Sátán hatalmából Isten uralma alá (Kol.1:13; Apcsel. 26:18), az Úr Jézus kegyelmében és megismerésében növekedünk. (2 Pét.3:18) és szentekké válunk Isten félelmében. (2 Kor.7:1) Igaz, hogy folyamatos harcunk van a bűnnel nap mint nap. De nem vagyunk többé a bűn rabszolgái. Most az igazság szolgái vagyunk és a bűn nem uralkodhat rajtunk többé.

A nagy probléma ma az egyházban, hogy könnyedén vesszük az engedetlenségeinket és mentegetjük a bűneinket. Úgy élünk mintha Isten direkt azt várná el tőlünk, hogy megvessük a parancsolatait és figyelmen kívül hagyjuk a törvényeit, mintha az állandó engedetlenség lenne az előírt norma az újjászületett hívők számára. Jézus azt mondta: "Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (Ján.8:34-36) Meg vagyok győződve róla, hogy ez igaz!

A jó hír, hogy az Úr ismeri a valónkat és nem hívott el olyasmit tenni amire nem vagyunk képesek. Nem mondja nekünk, hogy repüljünk mint a a madarak vagy ússzunk mint a halak, mivel nem madarak vagy halak vagyunk. Nem mondja nekünk, hogy úgy éljünk mint az angyalok a mennyben, hiszen halandóként a földön élünk. De ha Jézus azt mondja , hogy szabadok lehetünk a bűntől, ha Pál azt mondja, hogy meghaltunk a bűn számára, ha János az mondja, hogy többé ne kövessünk el bűnt, akkor valahogy, valamilyen módon, Isten kegyelme erejének a felruházásával, képesek vagyunk rá.

Teljességgel lehetséges engedelmességgel jellemzett életet élni, inkább mint engedetlenséggel jellemzettet, a Szellem és nem a test uralma alatt, az Úr és nem az ördög hatalma alatt élni. Mélyen belül tudod, hogy ez így van, nem? Még ha épp egy szörnyű harc közepén is vagy most, valami kitartóan tanúskodik benned az Írások mellett és valami azt mondja neked, hogy szabad lehetsz. Gyerünk vissza az Igéhez!

Pál emlékeztette a Kolossébelieket az ő valós szellemi állapotukra: "Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben." (Kol.3:3) Mit jelent ez a gyakorlatban? A válasz egyszerű és világos: "Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás; Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt." (Kol.3:5-10)

Mivel meghaltunk a régi életünk számára és új életet élünk Jézusban, halálba kell adnunk - megint ez az erőszakos kifejezés - mindent ami a régi, földi élethez tartozik, felöltözve az új embert. És figyeld meg, hogy ez parancs, nem egy lehetőség. Feltétel minden hívő számára, nem javasolt cél szuper szenteknek. Ez az elhívásunk Istenben, szellemi és morális hivatásunk, elfogadható magatartásunk. Levetkőztük a test és a világ ruháját és a kegyelem öltözetét vettük magunkra. "Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; . Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele." (Kol.3:12-14)

Az élet, amelyre hívattunk, gyönyörű, tiszta, igaz, világos és szent. Az élet amelyet elhagytunk, csúf, tisztátalan, mocskos, igaztalan és szentségtelen. Erre gondol Isten, mikor hív, hogy ne bűnözzünk többé. Hagyjunk fel a régivel és járjunk az újban, szent, Istennek tetsző áldozatként ajánljuk fel a testünket, ne fogadjuk el többé a világ rendjét, hanem formálódjunk át az elme megújulása által. (Róm.12:1-2) Nincs elfogadható középút.

Fordította: Korányi Tamás

Jób könyve 27.

1. És továbbra előadta Jób a példázatát és mondta; 2. Él az Isten, ki elvette jogomat, s a Mindenható, ki elkeserítette lelkemet: 3. bizony, valameddig lelkem bennem van és Isten lehelete orromban; 4. nem beszélnek; ajkaim jogtalanságot s nyelvem nem szól csalárdságot! 5. Távol legyen tőlem, nem adok nektek igazat, amíg ki nem múltam, nem vétetem el magamtól gáncstalanságomat. 6. Igazságomhoz ragaszkodom, nem engedem el, nem szid szívem egyet sem napjaim közül. 7. Legyen olyan mint a gonosz az ellenségem és támadóm olyan, mint a jogtalan! 8. Mert mi az istentelennek reménye, midőn elvágja, midőn kirántja Isten a lelkét? 9. Kiáltását hallja-e Isten, midőn rája jön a szorongatás? 10. Avagy gyönyörködni fog-e a Mindenhatóban, hívhatja-e Istent minden időben? 11. Megtanítlak benneteket Isten keze iránt, a mi a Mindenhatónál van, azt nem titkolom el. 12. Lám, ti mindnyájatok láttátok, minek is hivalogtok hiábavalóan? 13. Ez a gonosz ember osztályrésze Istennél s az erőszakosok birtoka, melyet a Mindenhatótól kapnak. 14. Ha sokasodnak gyermekei – a kard számára, s ivadékai nem fognak jóllakni kenyérrel; 15. maradékai halálvészben temettetnek el s özvegyei nem fognak sírni. 16. Ha fölhalmoz ezüstöt, mint a por és öltözéket szerez, mint az agyag: 17. szerez, de az igaz ölti fel, s az ezüstön az ártatlan osztozkodik. 18. Felépítette, mint a moly, a házát s mint a kunyhót, melyet csősz készített: 19. gazdagon fekszik le, mint a ki nem ragadtatik el; kinyitotta szemeit s nincsen. 20. Utoléri őt, mint a víz, a rémség, éjjel lopta el a szélvész. 21. Felkapja őt a keleti szél, és eltűnik, és elviharozza helyéből. 22. Hajít reá s nem kímél, keze elől kell futva futnia; 23. összecsapják fölötte kezüket és pisszegnek rajta az ő helyéről.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 19., hétfő

David Wilkerson - Irgalmas Isten az Úr 1.

“Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lukács 6:35-36).

Erőteljes téma gyűrűzik végig a Biblián: "Irgalmas Isten az Úr a te Istened" (5Mózes 4:31) Az irgalom témaköre az Ószövetség szerves magja. Erről olvashatunk újra és újra Mózes ötödik könyvében, a Krónikák könyvében, Nehémiásnál és a Zsoltárok könyvében. "Az Úr a te Istened kegyelmes és irgalmas." Hasonlóképpen az irgalom témáját minden egyes evangéliumban és az Újszövetség egészén látjuk. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas" (Lukács 6:36).

Az Írás sokat elárul arról, hogy Isten irgalma a világ iránt milyen sokba került neki.

Isten nem hagyta magára ezt a bűnös, istentelen, kívánság-központú világot. Amikor látta, hogy elkezdődik a kicsapongás a földön, nem fordult el teremtésétől. Ehelyett elküldte az egyetlen Fiát közéjük, és végtelen irgalma miatt az Úr felajánlotta Őt élő áldozatként. Mindannyiunk bűnét Krisztusra helyezte.

Gondolj bele az irgalom hatalmas árába, amit Jézus fizetett ki. Egy ilyen költség súlya egyszerűen kiszámíthatatlan. Senki nem tudja felmérni Krisztus fájdalmát, amelyet a világ bűneinek magára vétele okozott. A Szentírás azonban részletesen leírja, hogy Jézus milyen árat fizetett az irgalmáért, amikor itt a földön szolgált.

Először is, Jézust elutasította az egész vallásos világ. Korának vezetői nyílt haraggal fordultak ellene. Továbbá gúnyolták, megvetették a gazdagok és szegények, a műveltek és műveletlenek egyaránt. Üzenetét kevés kivétellel mindenki elutasította.

A Zsoltárok könyve szerint Jézus neve a részeg emberek dalává vált. Végül az egész társadalom leköpte, meggyalázta, keresztre feszítette és megölte Őt.

Isten irgalmának részeseiként te és én valamennyire tudjuk, hogy Jézus számára milyen ára volt, hogy a világ felé ilyen irgalmat nyújtott. Végtelen irgalma téged személy szerint a bűnös kötelékek között talált meg. Meghallotta szíved kiáltását és megszabadított. Megváltoztatott, megnyitotta a szemeidet, megtöltött Szent Szellemével. Tisztességes edénnyé tett, hogy hirdesd evangéliumát.

Vésd az eszedbe: drága ez az irgalom, amelyet kaptál. Azt tanítjuk, hogy Isten kegyelme ingyenes, nem kiérdemelhető és ezért nem kerül nekünk semmibe. A teljes árat Krisztus kiontott vére fizette meg. Ezek az állítások mind igazak. Istent teljesen kielégítette az az ár, amelyet Jézus fizetett, hogy irgalmát megkapjuk. Ennek következtében a mennyet kaptuk örökségként. Irgalma a biztosíték az örök életre minden igaz hívő számára.

Emberi oldalról - a mi oldalunkról - is van ára Isten irgalmának. Mi ez az ár? Annak az ára, hogy igazi bizonyságtevőkké váljunk a kapott irgalom erejének hirdetésére. Az az igazság, hogy ugyanezt az irgalmat, amelyet kaptunk, ha mi is felajánljuk másoknak, nagyon sokba kerül nekünk itt a földön. Ez egy olyan költség, amelyet várhatóan mindennapi életünk során fizetünk ki.

Amint láttuk, Jézus megparancsolta nekünk: "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lukács 6:36). Ahogy Krisztus példája mutatja, olyan irgalmasnak lenni mint az Atya, nagyon sokba kerül. Jézus ennek az irgalomnak az árát a testével fizette ki. Te és én várhatóan ugyanezt az árat fizetjük. Mint Ő, mi is teljes elutasítással nézünk szembe. Az evangélium hírvivőiként szavainkat a világ nem fogja elfogadni. Az az igazság, hogy minél inkább felmagasztaljuk Krisztust az életünkben, annál inkább várhatjuk, hogy Isten irgalmát kigúnyolják és elutasítják.

Az irgalom első ára Jézus számára mennyei helyzete volt. Az irgalom miatt a földre jött, hogy emberi testet öltsön. Végül pedig a világnak felajánlott irgalom az életébe került. Ma Jézus példája az irgalomra minden követője számára modell értékű. Összességében ezt mondja nekünk: "Hadd mutassa meg az életem az irgalom árát, ami nem más, mint a világtól való teljes elutasítottság."

Pál is ugyanazt a magas árat fizette meg, mint Jézus itt a földön, azért mert megélte Isten irgalmát.

Jézus figyelmeztetett bennünket: "Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak." (János 15:20) Pál apostol bizonyságot tett erről az igazságról: "és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk; szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mind ez ideig." (1Korinthus 4:12-13).

Mit kezdjünk ezzel az elutasítással? Jézus válasza: "Örüljetek azon a napon és ujjongjatok! Íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal." (Lukács 6:23)

Ezt az igazságot nehéz lenyelni. Hogyan örüljünk és legyünk boldogok ilyen kemény üldözésben? Szeretteim, ez mind az irgalom nagy ára. Ahogy Pállal történt, akit söpredéknek néztek, az történik Krisztus testével, a gyülekezettel is. Ki kell fizetnünk az árát annak, ha Jézust és irgalmát hirdetjük.

Ez a magas ár nem csak a hitetlen világtól jövő elutasítás. Nemcsak az ateista liberális média rosszallása és elutasítása vár ránk. Ugyancsak vádlással és lekezelő magatartással kerülünk szembe a megalkuvó vallásos világ részéről is. Jézus figyelmeztette a tanítványait: "Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket mint gonosz nevet, az Emberfiáért." (Lukács 6:22) Mindent, amit Jézus itt leír, megtette vele korának vallásos rendszere.

Rod Parsley - A Kereszt (ajánlások 3.)

Nagyon örülök ennek az új könyvnek, amelyet Parsley pásztor a keresztről írt! Krisztus követőjeként a kereszt lényeges része a hitemnek és úgy tűnik, hogy könnyen átnézünk rajta vagy elfelejtjük a jelentőségét a Jézussal való kapcsolatunkban. Ebben a könyvben Parsley pásztor megnyitja a szemünket néhány nagyon fontos igazságra, amelyeket valószínűleg elhanyagoltunk, ezek viszont kihívást intéznek felénk, hogy visszatérjünk a gyökereinkhez a kereszt lábához. Élvezd, állítson kihívás eléd és változtasson meg ez a könyv!
- SARAH HICKEY, A TODAY WITH MARYLIN AND SARAH TÁRS HÁZIGAZDÁJA

Rod Parsley pásztor kreatívan és meggyőzően érvel Krisztus győzelme és a kereszt titka mellett legutóbbi könyvében a Keresztben. Mérvadó nyitott ablakot biztosít az olvasóinak az erőhöz, a dicsőséghez és Krisztus keresztjének nagyszerűségéhez teológiai precizitással, pásztori bölcsességgel és egy pásztor szívéből és tapasztalataiból származó szónoki képességgel.
- MARCUS D. LAMB, DAYSTAR TELEVISION NETWORK ALAPÍTÓJA ÉS VEZÉRIGAZGATÓJA

„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje.” Pál apostolnak e kijelentése csodálatos, megindító képleírásokban jelenik meg, bővül ki és oszlik meg Rod Parsley Kereszt című könyvében. A világ számára a kereszt a szégyen szimbólum viszont a hívők számára a megváltás jelképe. Amit a világ bolondságnak mond, azt mi kegyelemnek hívjuk. Nincs semmi, amely annyira központi helyen lenne a hitünkben, mint a kereszt és sehol sincs annyira világossá téve ez, mint ebben a könyvben. Ajánlom, hogy imádkozz, miközben olvasod és bátorítalak, hogy vedd a szívedre.
- DR. T.L.LOWERY, A DR. T.L.LOWERY, GLOBAL FOUNDATION ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA

Rod Parsley pásztor írói hatása vetekszik a televízión látható kommunikátori hatékonyságával. A Kereszt című új könyvében új követelményt állít fel, hogy visszaállítsuk a Krisztus kereszt üzenetének átfogó kezelésének szükségességét a pulpitusainkon, a gyülekezeteinkben, az otthonaikban és a szívünkben.
DR. PAUL F. CROUCH SR., A TBN ELNÖKE

Örülök, hogy ajánlhatom Rod Parsley pásztor legutóbbi könyvét, amely elvezet Jézus keresztjének valódi erejéhez. Kétségkívül ez egy lényeges üzenet, amelyet az egyház- és az egész világ- meg kell, hogy ismerjen. Rod Parsley Isten embere, aki arra hivatott, hogy kereszt hiteles üzenetével, ami Krisztus, akit megfeszítettek és feltámadott illetve Isten természetfeletti erejével és szeretetével gyakoroljon hatást a világra.
- GUILLERMO MALDONADO, A KING JESUS INTERNATIONAL MINISTRY VEZETŐ LELKÉSZE

Az univerzum legerőteljesebb fegyvere Jézus vére és a kereszt üzenete, amely elpusztítja a Sátán legherkulesibb fegyverét- a halált. A Sátán tudja, ha ki tudja iktatni a keresztet, akkor az Isten megváltási tervének elpusztítására vonatkozó tervét tudja folytatni. Rod Parsley pásztor időszerű kijelentése napvilágra hozza a kereszt jelentőségét és azt, hogy a Sátán legyengíti és eltorzítja az evangélium jelentőségét az evangélium üzenetének hátráltatásával. A korok harcában Rod Parsley kötete világosságra hozza a kereszt erejét, amelyet minden hívőnek meg kell értenie és hasznosítani az ellenség napi kihívásainak legyőzősében a keresztény életben.
- DR. DENNIS LINDSAY, CHIRST FOR THE NATIONS ELNÖKE ÉS VEZÉRIGAZGATÓJA

Rod Parsley könyve a keresztről egy huszonegyedik századi klasszikus mű. A mostani vértelen, erőtlen kereszténység napjaiban ez a könyv gonoszt legyőző erővel lép színre. A könyvnek a teológiailag megalapozott és szenvedéllyel megírt üzenete megítél, inspirál és felszólít mindenkit a Krisztus keresztjéhez való friss elköteleződésre. Rod Parsley a legjobbat adja nekünk, a múlt bibliai óriásainak kincseit és azoknak a keresztről való kijelentéseit osztja meg velünk. Tetszett, a könyv olvasása alatt végig sírtam és kiáltottam, egyszerűen nem tudtam lerakni. Minden kereszténynek el kell olvasnia ezt a könyvet. A prédikátorok is gazdag forrásanyagot találnak benne a tanításhoz. Köszönöm pásztor, hogy a kereszthez szólítottál bennünket… teljes szívünkkel húzódjunk közelebb.
- DR. RON PHILLIPS, AZ ABBA HOUSE VEZETŐ PÁSZTORA

Ahogy végigolvasod ezt a könyvet, nem tudod megállni, hogy ne nézz a keresztre és ne légy újra szerelmes Jézusba!
- DR. MEDINA PULLINGS, A UNITED NATIONS CHURCH INTERNATIONAL LELKÉSZE

Már évek óta mondom, hogy Rod Parsley Isten egyik legnagyobb szónoka, akit bátran és mégis friss módon használ Amerika és a világ megszólítására, hogy térjenek vissza a kereszthez. Még egyszer mondom nincs semmi meglepő abban, hogy újraéleszti a szeretetünket, a szenvedélyünket és az elkötelezettségünket Jézus Krisztus iránt Isten szeretetének leghihetetlenebb megnyilvánulásának leírásával – elküldve egyszülött Fiát, hogy Ő legyen a végleges áldozat a bűneinkre. Ahogy olvasod ezt a könyvet, engedd, hogy Isten visszavezessen az első szeretethez.
- RON CARPENTER, A REDEMPTION WORLD OUTREACH CENTER VEZETŐ LELKÉSZE

Fordította: Nagy Andrea

Jób könyve 25-26.

1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta: 2. Uralom és rettegés van nála; békét szerez magasságaiban. 3. Van-e száma csapatainak, s ki fölött nem támad az ő fényessége? 4.Miképpen is lehet igaz Istennel szemben a halandó, s hogy lehet tiszta asszony szülöttje? 5.Lám, még a hold sem ragyog, s a csillagok nem tiszták a szemeiben: 6. hát még a halandó, a féreg s az ember fia, a kukacz.

1. Felelt Jób és mondta: 2. Mint gyámolítottad a tehetetlent, segítetted az erőtlennek karját! 3.Mit tanácsoltál a bölcsességtelennek s valódi tudást bőven ismertettél! 4. Kinek adtál tudtul szavakat s kinek szelleme fakadt belőled? 5. Az árnyak megreszketnek alul a vizeken és lakóikon. 6. Meztelen az alvilág ő előtte s takarója az enyészet neki. 7. Kiterjeszti az Északot az űr fölé, lebegteti a földet a semmiségen; 8. beköti a vizet felhőibe, s nem hasad meg felleg alatta; 9. befogja a trón felszínét, kiterítette reá fellegét. 10. Határt vont a vizek színén odáig, hol vége van a világosságnak a sötétség mellett. 11. Az ég oszlopai megrázkódnak s elámulnak dorgálásától. 12. Erejével felkavarta a tengert s értelmével összezúzta, Ráhábot. 13. Fuvallata által derültté válik az ég, átszúrta keze a futó kígyót. 14. Lám, ezek útjainak szélei, mily csekély nesz az, a mit róla hallunk, de hatalmának dörgését ki foghatja föl!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 16., péntek

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 28.

Légy mértékletes mindenben

"Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok a versenyen, hogy elvegyétek a díjat Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek az örök szentség koronáját, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra (nem határozott cél nélkül); úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos; Hanem megsanyargatom testemet [keményen bánok vele, próbákkal fegyelmezem] és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek [nem állom ki a próbát, nem fogadnak el és kizárnak mint csalót]." I Korinthus 9:24-27.

Ha végig akarod futni a pályát és megnyerni a versenyt, legyél mértékletes mindenben és korlátozd magad bizonyos dolgokban. Nem mások feladata az, megcselekedtesse veled azt, ami jó. Hallgass a Szent Szellemre és cselekedj.

Pál azt mondta, megsanyargatta a testét, megfegyelmezte, hiszen nem akarta azt, hogy míg másoknak arról prédikál, mi a jó, ő maga pedig elbukik. Pál azért futott, hogy megnyerje a versenyt. Tisztában volt vele, hogy addig nem bontakoztathatja ki a benne rejlő lehetőségeket, amíg nem a szelleme irányítja a testét és érzelmeit.

Az önfegyelem nagyon fontos tulajdonság, főleg egy keresztény ember életében. Ha nem fegyelmezzük meg a gondolatainkat, érzelmeinket, szavainkat, leromboljuk az életünket. Ha nem tudjuk kordában tartani az indulatainkat, nem érjük el a nekünk járó sikert.

Gondolkozz el a következőkön:

„A hirtelen haragú bolondságot cselekszik.” Példabeszédek 14:17.

„Jobb a hosszútűrő az erősnél; és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg.” Példabeszédek 16:32

„Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.” Példabeszédek 7:9.

„Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.” Jakab 1:19-20.

Az ember haragja Isten igazságát nem munkálja – ez a sor azt jelenti, hogy a düh nem megfelelő hozzáállás; ezzel nem fogod a kívánt dolgokat behozni az életedbe. Isten igazsága azt eredményezi, hogy a bennünk rejlő személyes lehetőségek kifejlődhessenek. A dühös embereket túlságosan lefoglalja a haragjuk, nem marad idejük arra, hogy kihozzák magukból a legjobbat.

Ha tényleg az a célod, hogy győztesként fusd végig a pályádat, tedd félre a negatív érzelmeket. A haragon kívül van még egy csomó negatív érzelem, amit be kell azonosítanunk, ellenőrzésünk alá kell vonnunk, mielőtt rút fejüket felütnék. Összeállítottam egy rövid listát a negatív érzelmekről, amelyekre nagyon oda kell figyelni:

· düh
· keserűség
· depresszió
· kétségbeesés
· irigység
· mohóság
· gyűlölet
· türelmetlenség
· féltékenység
· lustaság
· bujaság
· sértődés
· büszkeség
· neheztelés
· szomorúság
· önsajnálat
· meg nem bocsátás


Kitartással fussunk

„…kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.” Zsidó levél 12:1.

Ez a vers nemcsak arra biztat, hogy fussuk le a versenyt, hanem arra is, hogy kitartással fussunk. Türelem nélkül nem érhetjük el a teljességet. Mindezek alátámasztására hadd álljon itt egy cikk, amely 1997-ben jelent meg a Houston Chronicle egyik számában:

„A Jell-O (gyümölcs zselé – az amerikaiak nagy kedvence - ford), idén ünnepli 100. születésnapját, a feltalálójának története igen tanulságos. 1897-ben Pearl Wait többféle módon próbált jövedelmet szerezni magának. Építőmunkásként dolgozott, de otthon mindenféle gyógykészítményt pancsolt, amit aztán házról-házra járva értékesített. A nagy szöszmötölés közepette támadt egy ötlete: mi lenne, ha gyümölcsízt keverne össze zselatinporral? A gondolatot tett követte, és Wait felesége el is nevezte az új találmányt Jell-Onak. Így született meg új termék, amivel házalhatott. Sajnos, az új termék nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem volt olyan jövedelmező, mint Wait gondolta, ezért 1899-ben eladta a Jell-O gyártásának jogát Orator Woodwardnak 450 dollárért. Woodward tisztában volt a termék piaci értékével, és a 450 dolláros befektetés nyolc röpke év alatt egymillió dolláros üzletté nőtte ki magát. Naponta 1.1 millió csomag Jell-O fogy el a boltok polcairól, és abből Pearl Wait leszármazottai egyetlen centet sem látnak. Miért? Mert Wait nem tudott várni!” (szójáték – az angolban a ’wait’ szó jelentése ’várni’ - ford).

Ez a türelmetlen hozzállás az oka, amiért sok ember nem képes a céljait megvalósítani. Ha emlékszel korábban már beszéltem arról, hogy időre van szükség ahhoz, hogy a lehetőség manifesztálódjon. Pearl Wait nagyon szeretett volna gazdag lenni a Jell-O segítségével, de a türelmetlensége megakadályozta abban, hogy ez a lehetőség valóra váljon.

Fordította: Berényi Irén