2013. február 28., csütörtök

A Hit Rádió - Világítótorony című műsorának hivatalos oldala

Ajánlóm jó szívvel és örömmel ezt az oldalt és bátorítók mindenkit, aki fiatalnak érzi magát, hogy rendszeresen látogassa és/vagy iratkozzon fel hírlevelükre.

Fiatal stábunk pár éve azzal a céllal alakult, hogy a rádióban legyen egy olyan műsor, ami kizárólag fiataloknak szól. Az ötlet mindenkinek tetszett, így meg is alapítottuk a Világítótoronyt. Több éve sikeresen működik rádióműsorunk, hiszen hétről-hétre fiatalokat megcélzó témákat ölelünk fel. A csapatunk tagjai is fiatalok, így nem nehéz olyan műsorokat összeállítani, ami érdekli a tinédzsereket.

Ezt a blogot azért indítottuk, hogy minden Hallgatónkat még több információval, érdekességgel és aktualitással el tudjunk látni."


Üdvözlettel, 

A Világítótorony stáb

Konferencia a Szent Pál Akadémián - Az öngyilkos merénylőkről

700-as Club - Barbara 6 millió dolláros adóssága

Third Day - I Need A Miracle

Kenneth E. Hagin - A mi lábaink alatt


Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta  Õt  a  halálból, és  ültette  Õt  a  maga jobbjára  a  mennyekben. Magasan  minden  fejedelemség  és  hatalmasság  és  erõ  és  uraság  és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendõben is: és mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé, mely az Õ Teste, teljessége  Õnéki, aki  mindeneket  betölt  mindenekkel. — EFÉZUS 1,20–23.

A Gyülekezet az Úr Jézus Krisztus Teste. Mi vagyunk a  Krisztus  Teste.  Ami ezt  a  kérdést  illeti:  Hol  vannak a  lábak?  A  fejen,  vagy  pedig  a  testen?  Természetesen,  a testen. Nézzük  meg  újra  a  mai  szöveget.  Ez  írja  le,  hogy
hatalmi helyünket tekintve hol ülünk mi. Isten mindent Krisztus lába alá vetett. Krisztus lábai az Õ Testén vannak. Ezért, mindenek a mi lábaink alá lettek  vetve.  Mirõl  beszél  Pál,  amikor  azt  mondja: „mindenek”?  A fejedelemségekrõl,  a  hatalmasságokról, az erõkrõl és az uraságokról. Más szóval, az ellenség minden ereje a mi lábaink alatt van!
Valaki azt mondta: ha valamit közölni akarunk a sátánnal, akkor azt a cipõnk talpára kell írnunk!


Megvallás: Én a Krisztussal együtt ülök a mennyekben. Én Krisztus Testének tagja vagyok rész szerint. Az ellenség minden ereje a lábam alatt van!

Tom Marshall - A testté lett Ige 1.


Tanulmányoztuk a különböző reagálásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Szent Szellem ereje szellemünkből kiszabaduljon az elme, az érzelmek és az akarat területére. Még egy további lépést kell tennünk. Isten azért teremtette az embert Önmagához hasonlónak, hogy a szellemi birodalom valóságait a természeti világgal megossza. Ezért a Szellem erejének nem csak lelki életünkre, hanem testi életünkre is hatnia kell.
            
Ezt először a gyógyulás kérdésével kötöttem össze; de itt többről van szó gyógyulásnál: ez az Ige bennünk lévő testet öltésének folyamata. Ennek ellenére a testi gyógyulással kezdjük. Mivel a Szent Szellem az Élet Szelleme (Róma 8:2.), mindennek élnie kell, amit Ő megérint. A Róma 8:11-ben Pál külön is elmondja nekünk, hogy a Szellem életet ad halandó testünknek. A következő kérdéssel találtam magam szemben: Ha beteg vagyok, hogyan szabadíthatom be a Szent Szellem erejét nemcsak a lelkembe, hanem a testembe is, hogy azt meggyógyíthassa? Részemről szükség van valami válaszra, mert a Szellem nem tör utat Magának akaratom hozzájárulása nélkül testembe, ugyanúgy, ahogy a lelkembe sem.
Emlékezz rá, hogy ezek nem csak a gyógyulásra érvényesek, hanem a szellemből fakadó élet egész kérdésére.


 HIT ÉS MEGVALLÁS

Különösen az evangéliumi háttérből származó keresztények nehezen tudják elfogadni, hogy a megváltás kérdésében a Biblia szinte sosem beszél kizárólag a hitről. Például:
Az üdvösséghez megtérés és hit kell. "...az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit." (Ap. Csel. 20:21.).

A megszentelődéshez engedelmesség és hit kell: "Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre." (1Péter 1:2.).

"...Kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Szellem szen­te­lé­sé­ben és az igazság hitében."        (2Tesszalonika 2:13.)

A gyógyulásban megvallás és hit szerepel.
A betegség természetesen összetett probléma. A benne résztvevő tényezők nem il­le­nek be egy egyszerű, egyetemes mintába. Ezért minden olyan kísérlet szük­ség­sze­rű­en nehézséget okoz, ami egyetemes megközelítést alkalmaz a gyógyulás minden ese­té­re. Ezt Jézus sem tette ezért értjük meg néha nehezen, miért mondta és tette Jézus az egyes esetekben azt, amit. Itt nem tárhatjuk fel a gyógyulás egész témáját. Egyéni meg­győződésem az, hogy Jézus csodái megfelelően értelmezve a körülmények min­den lehetséges csoportjához megadják a kulcsot, amelyekkel a gyógyító szolgálat során valószínűleg találkozunk.
Míg a hit a gyógyulásnak létfontosságú kulcsa gyakran az , a másik sokszor elhanyagolt alkotórész a megvallás. A homologeo szó azt jelenti szó szerint, hogy "ugyanazt mondani". A megvallás azt jelenti, hogy Isten Szavának igazságáról való mély meggyőződésből kimondom, hogy jóváhagyom az Ő Igéjét és egyetértek azzal. A megvallás klasszikus kifejtése a Római levél 10. részében található.

"Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre."
(Róma 10:8-10.)

Az itt "üdvösség"-nek fordított görög szó a sozo, azt is jelenti: "meggyógyulni, vagy éppé lenni". Ezért ez az Ige azt mondja, hogy két dolog kell a gyógyulásomhoz: egy hívő szív (ez igazságosságot eredményez, helyes kapcsolatot Istennel), és egy megvalló száj (melynek gyógyulás az eredménye). Az igazságosság másik alap­je­len­té­se a Bibliában: "a mintához, normához való igazodás". Isten azért igaz, mert mindig pon­tosan olyan, amilyennek lennie kell. Jób könyvében azt olvassuk, hogy Isten vissza­adta egy embernek az igazságosságát. Ez azt jelenti, hogy Isten meggyógyította őt. Isten normája az ember számára nem a betegség, hanem az egészség. Tehát a szív­bé­li hit helyreállítja a mintát, a normát, ami az egészség; a száj megvallása pedig meg­valósítja ezt. Sokszor azért nem kapjuk meg hitünk eredményeit, mert nem vall­juk meg azt szánkkal. A gondoskodás, amit Isten szükségünk betöltésére készített, va­ló­ságos marad, de csak lehetőség sosem valósul meg.

A Szentírás nagyon hangsúlyozza a megvallást.
"Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott."   (Márk 11:23.)

Figyeld meg, hogy meglesz neki, amit csak mond, nem amit csak hisz.

"Mivelhogy pedig a hitnek mibennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van: Hittem és ezért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk."
(2Korintus 4:13.)

Jézus a hit szavát szólta, amikor azt mondta Jairusnak: "A gyermek nem halt meg, hanem alszik" (Márk 5:39.); a vaknak: "Láss; a te hited téged megtartott" (Lukács 18:42.); és Lázár sírja előtt: "Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem...Lázár, jöjj ki!" (János 11:41, 43.).
Miért van ekkora hangsúly a beszéden? Több ez, mint a személyes hit nyilvános megvallása, noha ez is hozzátartozik. Sokkal nagyobb alapelv játszik itt szerepet, ami, ha megértjük, forradalmasíthatja egész hitéletünket.

Peter Horrobin - A lehetséges démoni jelenlét néhány megfigyelhető tünete 8.


17.       Az érett kapcsolatok hiánya

Vannak emberek, akik rendkívül nehéznek tartják az érett, felnőttekre jellemző kapcsolatok fenntartását. Rendszeresen előfordul, hogy gyerekes módon viselkednek, és magukhoz hasonló emberek közül választják ki a barátaikat, akik bizonyos mértékben gyermekkori tapasztalataik csapdájában vergődnek.
Ennek a könyvnek nem célja, hogy bármilyen mélységben is megvitassa azokat a problémákat, amelyekre bizonyos emberek „a belső gyermek felé végzett szolgálat” meghatározással hivatkoznak. Amivel ekkor foglalkoznunk kell, az egy összetört személyiség. Ez lehet a gyermekkori bántalmazások következménye. Ennek a különleges szolgálatnak a megértése kívül esik ennek a könyvnek a témáján. Azt azonban le kell itt szögeznünk, hogy mindaz, amit ezek az emberek átélnek, nem kitalált, hanem valós problémák. A saját tapasztalataink szerint az ilyen helyzeteknek mindig van egy démoni dimenziója, de nem lenne bölcs dolog szabadító szolgálattal próbálkozni annak mélységes megértése nélkül, hogy mi volt az az ok, ami eredetileg összetörte az érintett ember személyiségét, mert ellenkező esetben csak még további sebeket ejthetünk a már amúgy is összetört emberek lelkében.
Az éretlen kapcsolatoknak egy másik dimenzióját az az ember jellemzi, aki mintha soha nem lenne valóságos. Soha nem tudhatjuk, kihez beszélünk, vagy hogy valaha is megismertük-e annak az embernek a valódi lényét. Az is előfordulhat, hogy más és más alkalmakkor különféle hangon beszélnek. Ha a személyiség különféle oldalai jól kifejlődtek, akkor általában összetett démoni erősségek lapulnak minden egyes megtévesztő viselkedési minta mögött. Az ilyen emberek problémájának a gyökere általában egy meglehetősen általános okban keresendő, mert vagy azért vette fel megtévesztő viselkedését, hogy eltitkoljon valamit, vagy pedig azért, hogy mások elvárásainak megfelelően tudjon viselkedni.
Ha egy gyermeket szülei csak akkor tudnak elfogadni, ha egy bizonyos módon viselkedik, akkor ez nyomásként nehezedik a gyermekre, amely valamilyen teljesítmény elérésére kényszeríti, jóllehet a megkövetelt viselkedésmód nem áll összhangban az Istentől kapott ajándékaival és személyiségével. Ha már egyszer kialakult egy viselkedésminta, akkor nagyon könnyen megismétlődik ugyanaz a trükk a felnőtt élet különféle helyzeteiben. A gyógyulás ebben az esetben is a múlt következményeiből való gyógyulás és a jelenben megvalósuló szabadulás elegye.

18.       Törvénykezés és szellemi kötelékek

Jézus a Bibliában olvasható legkeményebb szavak egy részét a farizeusok számára tartogatta, akik korának vallási vezetői voltak, és akik oda-vissza ismerték a törvényt. Fehérre meszelt síroknak nevezte őket, amivel arra utalt, hogy az ő vallási életük is ugyanilyen halott. Elárasztották az embereket a törvény apró részleteivel, de szívük fényévnyi távolságra volt az Istennel ápolt tartalmas kapcsolattól.
A farizeusi szellem korántsem halott, csak ma törvénykezésnek nevezzük. Ugyanaz a szellem hajtja a mai törvénykező embereket, mint régen a farizeusokat. Pál ezt tömören így fogalmazta meg: „a betű öl, de a Szellem megelevenít” (2Korinthus 3:6).
Ugyanez a szellem az, amely a vallásfelekezeti előírásokat Jézus úr volta fölé helyezi. Annak ellenére, hogy a vallásfelekezeti vezetők talán nem is látják, hogy ezt teszik, ha leültetjük egymással szemben két, egymástól radikálisan különböző vallásfelekezet egyformán őszinte vezetőit, akkor ők hasonló meggyőződéssel egymással szöges ellentétben álló dolgokat fognak állítani. Ilyenkor nem nehéz észrevenni, hogy mindkét félnek nem lehet igaza! A Sátán nagyon szereti a megosztást, és ha valamilyen törvénykező szellem követelményein keresztül sikerül szembefordítania egymással a keresztényeket, akkor már sikerült is elválasztania az egyházat a Szent Szellem által élt, erővel teli élettől.
Sok helyi gyülekezet a hagyományok foglya. Ez a törvénykezés kötelékének egy másik meg­nyil­vá­nulása. „Mi mindig így csináltuk a dolgokat, és nem áll szándékunkban változtatni ezen!” Ez a hozzáállás az a kő, amelybe sok vállalkozó szellemű fiatal szolgáló belebotlik, és amely miatt elveszíti jövőképét. A hagyományok átka gondoskodik arról, hogy a valós szellemi élet szikrája, amely által Isten mindig új dolgokat tesz, soha ne kaphasson lángra.
Amikor démonokkal foglalkozunk, mindig emlékezetben kell tartanunk azt, hogy a démonok emberek csoportján keresztül ugyanolyan könnyen tudnak tevékenykedni, mint egyetlen személyben és személyen keresztül. Amikor a helyi gyülekezeti közösség ellenállást tapasztal, mindig fel kell tenniük a kérdést: lehetnek-e saját múltjának olyan aspektusai, amelyekből meg kell térni és amelyekkel le kell számolni. Lehetséges, hogy a halál (a törvénykezés átka) szellemeivel kell megküzdeni, amelyeknek a gyülekezet korábbi vezetőinek törvénykezése biztosított jogokat a közösségben.

Hawk Nelson - Words

2013. február 27., szerda

Gyógyító Kéz Szolgálat Egerben 2013 március 08-09.

Egerbe látogat a Hit Gyülekezete Gyógyító Kéz szolgálata, hogy a betegségben vagy más nehézségben élő egri és eger környéki embereknek elhozza a szabadulás lehetőségét.

Ezúton Szeretettel meghívlak a "Gyógyító kéz" rendezvényére 
2013 március 08 (péntek) és 09 (szombat) este 18.00 óra kezdettel
Egerben a Vörös Rák étterem épülete, I.em., Kossuth L. út 12.

"A csodák ideje nem járt le. Jézus Krisztus nem változott, Ő tegnap ma és örökké ugyanaz." 


Brandon Camphor & OneWay - You Are God

Rodney H. Browne - JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, AKI ÉLETÉT ADJA A JUHOKÉRT


A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. 11 Én vagyok a jó Pásztor: a jó Pásztor életét adja a juhokért. 12 A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni és elhagyja a juhokat és elfut: és a farkas elragadozza azokat és elszéleszti a juhokat. 13 A bérs pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. 14 én vagyok a jó Pásztor; és ismerem az enyéimet, és Engem is ismernek az enyéim, 15 Amiként ismer Engem az Atya, és Én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért. 16 Más juhaim is vannak Nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az Én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor. 17 Azért szeret Engem az Atya, mert Én leteszem az Én életemet, hogy újra felvegyem azt. 18. Senki sem veszi azt el Én tőlem, hanem Én teszem le azt Én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az Én Atyámtól. János 10:10-18
 
Jézus ezt mondta: "Én vagyok a jó Pásztor: a jó Pásztor életét adja a juhokért. Azért szeret Engem az Atya, mert Én leteszem az Én életemet, hogy újra felvegyem azt.  Senki sem veszi azt el Én tőlem, hanem Én teszem le azt Én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt."
 
A jó pásztor szereti a juhokat és gondja van rájuk:
 
A jó pásztor birtokolja a juhokat, felelősséggel tartozik értük és elkötelezte magát feléjük. A jó pásztor kockára teszi az életét a juhokért. Aki csak béres - aki csak pénzért vigyáz a juhokra - nem teszi ki magát veszélynek a juhokért. Ha veszély fenyeget, a béres elszalad és hagyja, hogy a juhok saját magukat védjék meg. Dávid jó pásztor volt, megölte az oroszlánt és a medvét, mert juhaira veszélyt jelentettek. Jézus - mindenek jó Pásztora - életét ADTA juhaiért. Jézus teljesen elkötelezte magát juhainak, és minden jó pásztor és szolgáló is elkötelezi magát, hogy szeresse Jézus juhait és  gondot viseljen róluk. Mindazonáltal hamis tanítók és hamis próféták nem rendelkeznek ezzel az elkötelezettséggel, mert ők nem szeretik a juhokat.
 
A jó pásztor életét adja a juhokért:
 
Jézus ezt mondta: "Én vagyok a jó Pásztor: a jó Pásztor életét adja a juhokért."
 
Pedig betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5 És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg. 6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá veté. 7 Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg! Ézsaiás 53:4-7
 
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 25 Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. 1 Péter 2:24-25
 
Jézus azt mondta, hogy az Ő Atyja azért szereti Őt, mert kész letenni és feláldozni az életét a juhokért. Az Ézsaiás 53:10-11-ben a következőt olvassuk: "És az Úr akarta Őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az Ő keze által jó szerencsés lesz. 11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket Ő viseli."
 
Tetszett Istennek az Atyának, hogy Jézus viselje a mi bűneinket, hogy helyettünk rontasson meg, hogy helyettünk haljon meg, hogy sokakat megigazítson!
 
Jézus, a jó Pásztor letette az életét a juhokért:
 
Jézus ezt mondta: "Azért szeret Engem az Atya, mert Én leteszem az Én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el Én tőlem, hanem Én teszem le azt Én magamtól." Senki sem tudta elvenni Jézus életét - a megfelelő időben saját akaratából tette azt le. Jézus halála és feltámadása része volt a világ megváltására vonatkozó isteni tervnek. Az idő és az abban való történések teljesen Isten irányítása alatt voltak - senki sem ölhette meg Jézust az Úr beleegyezése nélkül.
 
Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked: nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott Engem. János 19:11
 
Jézus, a jó Pásztor letette az életét, hogy aztán újra felvegye azt:
 
Jézus előre megmondta saját halálát és feltámadását is.
 
Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6 Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. 7 És menjetek gyorsan és mondjátok meg az Ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok Őt, ímé megmondottam néktek. Máté 28:5-7
 
Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint; 4 És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint. 1 Korinthus 15:3-4
 
A békesség Istene pedig, Aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunk Jézust. Zsidókhoz írt levél 13:20
 
Az Úr Jézus a juhoknak ama nagy Pásztora!

700-as Club - Elena Pando állkapocs-problémája

Tom Marshall - Isten imádása és az érzelmek 4.


NYELVEKEN SZÓLÁS, GYÓGYÍTÁS ÉS CSODATEVÉS

Amit eddig szemügyre vettünk, megvilágítja a szellemi ajándékok néhány félre­értett szempontját is, különösen a nyelveken szólás ajándékánál. Itt azért foglal­ko­zunk a nyelvekkel, mert az a kommunikáció első és legfőbb kérdése, és amint már rámu­tattunk, a szellemünkkel kommunikálunk. Csak akkor érintkezem egy másik személlyel, amikor szellememmel megérintem a szellemét. Ezért lehetséges valóságos találkozás és igazi érintkezés szavak nélkül is. Találkozhatunk, szeretettel és együttérzéssel egymás felé nyúlhatunk, egymásra mosolyoghatunk és átölelhetjük egymást szavak nélkül. Gyakran ez történik mély érzelmek megnyilvánulásakor (például szerelem, gyász, együttérzés). Ha azonban húsz évi barátság során sohasem szólunk egymáshoz, kapcsolatunk nagyon korlátozott lesz.
            
Hogyan kell hát értenünk egy olyan tapasztalat valódi természetét, mint a Szent Szellembe való bemerülés: A Szent Szellembe való bemerülés nem a nyelveken szólás, nem is öröm, nem is béke, nem is erő, nem is szentség. Mindezek bármelyike kísérheti ezt az élményt, de önmagában e dolgok egyike sem jelenti azt. A Szent Szellembe való bemerülés lényegében két személy találkozása. Az egyik Személy a Szent Szellem Isten, a másik pedig emberi szellemünk. Teljesen igaz, hogy ebben az élményben, amikor szellemem találkozik a Szent Szellemmel, nem szükségszerű a nyelveken szólás. Történhet valódi találkozás és igazi kommunikáció nyelveken szólás nélkül. Amikor viszont szellemem Magával az áldott Szent Szellemmel találkozik, az én szellememnek van mondanivalója, ki kell fejeznie dolgokat,  amelyekre az elme nem talál megfelelő szavakat. A nyelveken szólás a Szent Szellem csodálatos ajándéka, amely megadja a szellemnek a maga kommunikációs eszközét.

 "Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög..." (1Korintus 14:14.)

"Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek... szel­lem­ben beszél titkos dolgokat."            (1Korintus 14:2.)

A nyelveken szólás legjobb teológiai leírását egyik barátomtól hallottam, aki akkor tért meg és telt be Szent Szellemmel, amikor darukezelő volt a wellingtoni rakparton. Szerinte a nyelveken szólás "szellemi áttétel, ami szellemünktől egyenesen a Szent Szellemhez jut el elménk sebességváltójának akadályozása nélkül." Ez szinte tökéletes meghatározás!
Amikor megértjük, hogy a nyelveken szólás nem több és nem kevesebb, mint kommunikációs eszköz, akkor azt is meglátjuk, hogy használatát nem szükségszerűen kíséri nagy felvillanyozottság. Néha nagyon izgatott leszek, amikor anyanyelvemen beszélek, viszont legtöbbször nagyon tárgyilagos vagyok. Néha, amikor nyelveken imádkozom, felkavart, vagy izgatott leszek, máskor pedig szellemem csak egyszerű, hétköznapi dolgokat mond Istennek.
            
A gyógyítás és a csodatevés ajándéka egy kalap alá vehető a nyelveken szó­lás­sal, mert ezeknél is a kommunikáció a központ, noha nem szavakat közöl, hanem erőt. A Szentírásban alapvető azonosság van a szavak és az erő között. Jézus szavait gyó­gyító erő követte; az Ő szavának hatalma volt a démonok fölött; az Úr együtt dol­go­zott az apostolokkal úgy, hogy Igéjét az azt követő jelekkel erősítette meg, stb.
A gyógyítás és a csodatevés ajándékának működéséhez két irányban kell a nyitottság magatartásának fennállnia:

1. Bizakodó várakozással kell nyúlnunk a Szent Szellem felé, Aki gyógyít vagy csodát tesz.
2. Nyitottnak kell lennünk afelé, aki felé szolgálunk, hogy amit kapunk az Úrtól, azt átadhassuk neki.

A gyógyítás ajándéka nem a betegekért való imádkozás azok gyógyulása érdekében hanem azok gyógyulása. Jézus azt parancsolta, hogy hirdessük királyságát és gyógyítsuk a betegeket (Máté 10:7-8.). Ezért a gyógyítás ajándéka a beteg hitétől függetlenül is működhet, ezért tudnunk kell az Úr akaratát az adott helyzetben. A béna meggyógyítása a templom kapujában épp erre példa. Az apostolok, és talán Maga Jézus is korábban többször is elmentek mellette, mert úgy tűnik, a beteg rendszeresen ott koldult. Ez alkalommal Péter valami mást érzékel szellemében. Azt mondja a bénának, aki amennyire mi tudjuk, még csak nem is gondolt gyógyulására: "Nézz mi reánk!...Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében járj!" (Ap. Csel. 3:6.).
A nyitottságnak ezzel a belső magatartásával elkerülhetetlenül érzelmileg hatnak ránk azok a szükségek, amelyekkel találkozunk. Jézus, amint látta a szükségben lévő tömegeket, könyörületre indult irántuk. Nagyon kétlem, hogy lehetséges gyógyító szolgálatot olyan szívvel végezni, ami nem indult könyörületességre. Valójában az irgalmas szív nagyon jó kezdete lehet a gyógyító szolgálatnak.

Megjelent: Salvador - Make Some Noise: Deluxe Edition (2013)Tracklist:
01. Make Some Noise
02. Tirate
03. God of Forever
04. Better Man
05. Este Corito
06. Higher Love
07. Inside Out
08. Who You Want Me to Be
09. Get Up and Dance
10. Deeper in Love
11. Not Alone
12. I'm Free
13. Lifeline

2013. február 26., kedd

Kenneth E. Hagin - Együtt ültetett


Minket, kik  meg  voltunk  halva  a  vétkek  miatt, [Isten] megelevenített  együtt  a  Krisztussal, kegyelembõl tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. — EFÉZUS 2,5. 6.

Az a cselekedet, amely feltámasztotta az Urat a halálból,  az  Õ  Testét  is  feltámasztotta.  (Az  csak  természetes, hogy a fej és a test együtt van feltámasztva.) Továbbá,  az  a  cselekedet,  amely  a  trónra  ültette Krisztust, az Õ Testét is oda ültette. Hol ülünk mi most? A mennyekben! Most! Nem valamikor a jövõben fogunk ott  ülni;  Isten  Krisztussal  együtt  ültetett  le minket,  mi most ülünk a mennyekben a Krisztus Jézusban.
Krisztus ott ül az Atya jobbján. Ezért mi is ott ülünk az Atya jobbján! (A jobb kéz a hatalom helye. Isten minden tervét és programját az Õ jobb kezén — Krisztuson keresztül  hajtja  végre,  az  Õ  szellemi  Testén  keresztül, ami a Gyülekezet.) A Felség trónjának jobb keze a mennyekben az egész univerzum feletti hatalom középpontja! (Zsid. 8,1) A mennyekbe  felment  Krisztusra  bízták  a  trón  hatalmának gyakorlását — és ez a hatalom a miénk.


Megvallás:  Isten  a  Krisztussal  együtt  megelevenített engem.  Isten  Õvele  együtt  feltámasztott  engem.  Isten  a Krisztussal  együtt  ültetett  engem  a  mennyekbe.  Ahogy  a földön járok, együtt munkálkodván Istennel az Õ tervének
végrehajtásában,  hatalmi  helyemet  tekintve,  én  az  Atya jobbján ülök.

700-as Club - Egy homoszexuális titkai

Tom Marshall - Isten imádása és az érzelmek 3.


A REMÉNY ÉS AZ ÉRZELMEK

Meg kell látnunk a remény helyét az érzelmekkel kapcsolatban. Vegyük Dávidot a 42. Zsoltárban, igen siralmas hangulatában, amivel könnyen tudunk azonosulni: "Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem?" Dávid viszont úgy tűnik, tudta, milyen gyógyítólag hat a remény a felkavart érzésekre. Így kiált fel: "Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orczájának szabadításáért" (Zsoltárok 42:6.).
A nyitottság és várakozás magatartása, amit a Biblia reménynek nevez, életbevágóan fontos érzelmi egyensúlyunkhoz. Nem csupán derűlátás ez, vagy a "majd minden rendbejön" fatalizmusa. A remény bizonyos, nyitott magatartás Isten felé, mert tudjuk, hogy összes velünk kapcsolatos döntését végtelen szeretet sugallja és végtelen bölcsesség irányítja. Azt tanuljuk, hogy minden jó és tökéletes ajándék a mi Atyánktól jön, Akinek jósága egyáltalán nem változik (Jakab 1:17.). A legnehezebb és leginkább embert próbáló körülmények között felfedezzük, hogy Isten a javunkra munkálkodik (Róma 8:28.). Ki ne lenne nyitott arra, hogy ilyen feltételek mellett kapjon?
            
Gyakran úgy érezzük, egyes helyzetek fenyegetőek, vagy nem tudunk el­bol­do­gul­ni velük, ezért védekezően reagálunk félelemmel, haraggal vagy bosszankodással. Ami­kor viszont Isten felé nyitottak vagyunk, akkor a más forrásból származó dol­gok­ra is reagálunk, a helyzeteket és körülményeket belső biztonságunk helyzetéből lát­juk, Isten képességeihez mérjük a nehézségeket és problémákat, mert Isten a mi ol­da­lun­kon áll.
Az Ószövetségben találunk erre egy szép példát. Elizeus Dátánban volt és a várost körülvették a szíriai seregek. A próféta szolgája pánikban volt. "Jaj mesterem, mit cselekedjünk?" Elizeus azonban furcsa módon nem fél. Nyugodt, mert más információk alapján él. "Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök. És imádkozott Elizeus és monda: "Óh, Uram! Nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül." (2Királyok 6:16, 17.).
A remény azonban sokkal többet tesz annál, mint hogy csupán igazabb és megbízhatóbb információt nyújt érzelmi reakciónk irányításához. Ahogy ábránkon látni fogod, megadja azt az alapvető összeköttetést, ami lehetővé teszi, hogy a Szent Szellem átjöjjön érzéseink területére.
Már kifejtettük ennek jelentőségét az érzelmi gyógyulással kapcsolatban, de röviden itt is visszatérünk rá.
            
Először is, a remény utat készít a Szent Szellemnek azokhoz a sérülésekhez, ame­lyek gyakran érzéseinkben eltemetve rejtőznek: az elutasítás, neheztelés, gyász, ku­darc stb. tapasztalataihoz. Így a Szent Szellem megtisztíthatja és meggyógyíthatja azo­kat. A remény várakozó, bizakodó nyitottsága engedi be a Szent Szellemet az ér­zel­mekbe, hogy Ő foglalkozhasson az eltemetett szükségekkel. Amikor ezt meg­en­ged­jük Neki, elámulunk azon, milyen végtelenül ügyesen és gyengéd irgalmassággal dolgozik Ő.
            
Másodszor, a remény képessé teszi a Szent Szellemet arra, hogy eltávolítsa az ér­zelmi gátlásokat, amelyek talán a növekedést akadályozzák  személyiségünk  egy  adott területén.  Pál  azt mondja az Efézus 4:15-ben, hogy "mindenestől fogva ne­ve­ked­jünk abban, aki a fej, a Krisztusban". Sok keresztény szellemileg és értelmileg  érett, érzelmileg azonban éretlen.
Mi a válasz? Nem kaphatunk bocsánatot az éretlenségre, még csak meg sem gyógyulhatunk belőle. Azt csak kinőhetjük. A Szent Szellem az örökbefogadás Szelleme (Róma 8:15.), az a Szellem, Aki minket, fiakat érettségre juttat. Ő el tudja távolítani a gátat, bárhol is legyen az: a kudarctól való félelmet, a kisebbségi érzést, a negatív én-képet vagy a méltatlanság belénk épített érzését. Láttam már, hogy a Szent Szellem ezeket és még sokkal többeket is mind eltávolította - és az emberek felszabadultak arra, hogy gyönyörű érzelmi érettségre nőjenek fel.

Harmadszor és ez nagyon izgalmas , a várakozó örömnek a reményt jellemző ma­gatartása engedi, hogy a Szent Szellem kifejezze természetét bennünk. Így ol­tód­nak be a Szent Szellem gyümölcsei természetünkbe. Sokszor tűnődtem azon, ho­gyan kell ennek történnie. A prédikációk, amiket hallottam, azt sugallták, hogy va­la­ho­gyan a Szent Szellemet kell másolnunk vagy utánoznunk. Hogyan játszhatnál meg ér­zéseket anélkül, hogy csaló ne lennél? Az engedelmesség hozza létre az érzéseket? Vagy a hit? Valójában egyik sem. A remény. A nyíltság a kulcs. A Szent Szellem gyü­möl­cseit először is érzéseinkben kell megtapasztalnunk, mert maguk is érzések, má­sod­szor pedig mert az érzések a viselkedés legerősebb mozgatórúgói. Valóban cso­dá­la­tos egyensúly van mindebben

· Isten megosztja velünk Igazságát. Ezt szellemi beleérzéssel nyerjük el és ez megvilágosítja az elmét.
· Isten megosztja velünk Bölcsességét. Ezt lelkiismeretünk ismeri fel és az akarat felel rá.
· Isten megosztja velünk Szeretetét. Ezt Isten imádásában tapasztaljuk meg és érzelmeinkben érezzük.
            
Abból, hogy Isten így feltárja Magát nekünk, nem csak azt kell megtudnunk, hogy mit jelent Krisztus értelme bennünk (1Korintus 2:16.) és nem csak azt kell meg­ta­pasz­talnunk, hogy Isten munkálja bennünk az akarást és a cselekvést (Filippi 2:13.), ha­nem Krisztus indulatait kell éreznünk. "Mert bizonyságom az Isten, mely igen vá­gya­kozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében"  (Filippi 1:8.).
            
Éreznünk kell szívünkben Krisztus mások iránti változatlan, feltétlen sze­re­te­té­nek áradását. Van, amikor érzem ezt, de akár érzem, akár nem, mindig kapom; tehát azt nem tudjuk magunkból kitermelni, vagy magunkban felgerjeszteni. Mielőtt meg­tör­ténne, még csak el sem tudjuk képzelni, hogy ez milyen, mert Isten szeretete mi­nő­sé­gileg különbözik az emberi szeretettől. Istennek azonban annyi van belőle, hogy az Ő teljességéből ki akarja árasztani szeretetét szívünkbe a Szent Szellem által. Nekünk csak nyitottságunkat és várakozásunkat kell ehhez hozzátennünk, ami minket annak el­vételére képesít, amit kapunk.

Karizmatikus klasszikusok - Kenneth E Hagin - 2001 0917 PM Brooklyn Park

2013. február 25., hétfő

700-as Club - Jessica Galbreth és az okkultizmus

Kenneth E. Hagin - A Szeretõ


Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek  engem, és elhittétek,  hogy  én  az Istentõl jöttem ki. — JÁNOS 16,27.

Semmi  sem  adhat  nagyobb  erõt  és  vigasztalást,  mint az a tény, hogy maga az Atya ismer téged, szeret téged, és vágyik megáldani téged!
Valójában a  J ános 17,23. azt mondja, hogy Isten szeretett minket, amiként  Jézust szerette. Milyen döbbenetes gondolat! Mégis igaz! Jézus mondta ezt!
Az  Atya Isten  a  te  Atyád!  Õ  gondoskodik  rólad.  A személyedben érdekled õt — nem csak mint csoport vagy a hívõk Teste, vagy mint gyülekezet.
Istent  érdekli  minden  egyes  gyermeke;  és  Õ  mindegyikünket ugyanazzal a szeretettel szeret. Ismerkedj meg Atyáddal  az  Igéjén  keresztül.  Az  Õ  Igéjébõl  fogod  megismerni a mennyei Atyádat, az Õ szeretetét, az Õ természetét, azt, hogy Õ hogyan gondoskodik rólad, mennyire szeret téged.
Õ mindaz, amit az Ige mond róla. És megteszi mindazt, amit az Ige mond, hogy meg fog tenni!


Megvallás: Én  szeretem  Jézust  és  hiszem,  hogy  Õ  az Istentõl  jött  ki.  Ezért  maga  az  Atya  szeret  engem.  Isten ismer engem. Õ gondoskodik rólam. Õ vágyik arra, hogy megáldjon  engem.  Õt  érdekli  az  én  jólétem.  Én  megismerkedem Vele az Igén keresztül. Isten mindaz, amit az Ige  mond  róla.  Õ  mindazt  megteszi,  amit  az  Ige  mond, hogy meg fog tenni.

Rodney H. Browne - A juhoknak ajtaja


Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. 2 Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. 3 Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket. 4 És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. 5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. 6 Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, amit szólt nékik. János 10:1-6
 
Amikor Jézus azt mondta a sokaságnak, hogy "Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az", akkor saját magáról beszélt. Jézus a juhok Pásztora, Aki az ajtón jött be. Nem próbált meg máshogy besurranni, hanem őszinte, nyílt, helyes, jogszerű módon jött el.
 
Az akol "ajtaja", amiről Jézus itt beszél, az a természetes születés. Isten Fia lejött a mennyből a földre és gyermekként megszületett; szűztől született; hozzánk hasonlóvá lett azért, hogy megmentsen bennünket. Jézus a következőt mondta Nikodémusnak a  János 3:5-ben: "Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába."
 
A "víz" a természetes születést jelképezi - pontosabban a magzatvizet -, megfoganunk, 9 hónapig növekedünk és fejlődünk anyánk méhében, majd - ahogy édesanyánk kitol bennünket a méhéből - megszületünk erre a világra és megtörténik az első lélegzetvétel. Mindannyian természetes születés által születünk e világra - ideértve Jézust is. A különbség Jézus és miközöttünk az, hogy Jézusnak nem volt természetes apja - Ő a Szent Szellem ereje átlal fogant meg, és az Ő Édesapja a mindenható Isten.
 
Ahhoz, hogy meg tudjon váltani bennünket a bűneinkből és jogszerűen képviselni tudjon halálában, eltemettetésében és feltámadásában, Istennek le kellett jönnie a mennyből a földre, és valóságosan hozzánk hasonlóvá kellett lennie. Jézus, Isten Fia volt az Atya törvényes képviselője - azért született, hogy meghaljon -, magára vette bűneinket és halálunkat, cserébe pedig nekünk adta az Ő örök életét! Ezért van üdvösség CSAK Jézusban! Bárki más, ill. bármilyen más isten, aki azt állítja, hogy ő az út a mindenható Istenhez tolvaj, rabló és hazug.
 
Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy Én vagyok a juhoknak ajtaja. 8 Mindazok, akik Előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájuk a juhok. 9 Én vagyok az ajtó: ha valaki Én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál. 10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. János 10:7-10
 
Jézus a születés természetes "ajtaján" jött be, hogy Ő lehessen az az Ajtó, amely által minden embernek keresztül kell jönnie ahhoz, hogy meg legyen váltva a bűnből és beléphessen az örök életbe. Jézus nem azért jött, hogy "elvegyen" - azért jött, hogy "adjon"! Amikor hinni kezdesz Jézusban és elfogadod Őt Úrnak és Megváltónak, átmész az Ajtón; miközben egy új, a Krisztusban való új életbe lépsz be, magad mögött hagyod a bűnt és a halált. Jézus a következőt mondta a János 3:13-15-ben: "És senki sem ment fel a mennybe, hanem Az, Aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, Aki a mennyben van. 14 És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az  ember Fiának felemeltetnie. 15 Hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 
Jézus az EGYETLEN Ajtó az Atyához, az egyetlen Bejárat a mennybe, az örök életbe és az Atya jelenlétébe. A jó hír az, hogy BÁRKI, aki hisz Őbenne be tud jönni ezen az ajtón és megtapasztalhatja Isten örök életét!
 
Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Apostolok Cselekedetei 14:27
 
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis Én általam. János 14:6
 
Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János 3:36
 
Az pedig Annak az akarata, Aki elküldött Engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz Őbenne, örök élete legyen; és Én feltámasszam azt az utolsó napon. János 6:40
 
Sok más jelt is művelt ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyben; 31 Ezek pedig azért írattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az Ő nevében. János 20:30-31
 
Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe! Apostolok Cselekedetei 16:31
 
Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az Ő Fiáról. 10 Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette Őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az Ő Fiáról. 11 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az Ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. 13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében. 1 János 5:9-13

Karizmatikus klasszikusok - Oral Roberts - Greater Than Telling (1958)

Sermon Songs - Joyce Meyer - "Press on with Diligence"

Peter Horrobin - A lehetséges démoni jelenlét néhány megfigyelhető tünete 7.


15.       Részvétel hamis vallásokban

A Sátánt azért dobták ki a mennyből, mert meg akarta szerezni magának azt az imádatot, amely jog szerint Istent illeti meg. Büszkesége oda vezetett, hogy kiesett a kegyelemből és a dicsőségből. E világ isteneként továbbra is imádókat keres magának, de a sátánisták kivételével, akik pontosan tudják, mit tesznek, azzal tévesztette meg az egész emberiséget, hogy létrehozta a vallások hallatlanul széles választékát, amelyek mindegyikének megvan a saját hitrendszere és viselkedési kódexe.
Annak ellenére, hogy Jézus világosan leszögezte: csak egyetlen út vezet az Atyához, és hogy ő az út, az igazság és az élet (János 14:6), a más hitrendszerek felállítói és követői mégis úgy gondolják, hogy igazuk van, különben nem köteleznék el magukat olyan mélyen hitük tantételei mellett. Jézus Krisztus kijelentése azonban felette áll minden trónkövetelőnek, aki az igazság trónjára pályázik, mert egyetlen világvallás alapítója sem állította soha magáról azt, hogy ő isten lenne, aki aztán szavaival és tetteivel igazolta is állításának igazságát.
Minden hamis vallás mögött van egy démoni erő, amely arra törekszik, hogy imádóit a fogságában tartsa. Ha valaki – akár csak futólag is – már beleesett valamilyen megtévesztésbe, akkor megnyitotta magát egy démon befogadására, amely megtartja őt abban a meg­té­vesz­tés­ben, amelyet a magáévá tett. Ha ez az ember közben Isten igéjének prédikálása és tanítása útján megtér és keresztény lesz, akkor is kizárólag szabadulás útján gyógyulhat meg annak a bálvány­imádásnak a következményeiből, amely minden hamis vallás velejárója.

16.       Irracionális viselkedés

Ha valaki az idő legnagyobb részében normálisan viselkedik, de időnként kitör belőle valami és irracionális, elfogadhatatlan magatartást tanúsít, akkor ennek a viselkedésnek kell hogy legyen valami oka. Egyszer szolgálatot végeztem egy asszony felé, akinek a férje csak egyetlen alkalommal viselkedett így. A házasságuk elején, vagyis csaknem húsz évvel korábban, az asszony egyszer odaégette az ételt, és amit utána felszolgált, azt a férfi elfogadhatatlannak tartotta. Minden normális férj elbagatellizálta volna az ügyet, és a helyzeten jót nevetve bátorította volna a feleségét. Nem úgy ennek az asszonynak a férje. Szokatlan módon kitört belőle az indulat, és mindenféle dologgal fenyegetőzött arra az esetre nézve, ha az asszony még egyszer ilyet tesz.
A nőt nagyon megrázta ez az eset, és attól kezdve mindig nagyon vigyázott, nehogy valamit elrontson. A félelem szelleme, ami ekkor belépett az életébe, gondoskodott arról, hogy mindig mindent úgy csináljon, ahogyan a férje szereti. A félelem szellemét az uralkodásnak a férfiban lévő szelleme irányította, ezért a férfinak soha többé nem kellett kimutatnia indulatait. A félelem szelleme elvégezte helyette a munkát. A gyülekezetben, barátai körében és a szomszédságban mindenkinek a szemében ő volt a mintaférj, felesége pedig a mintaszerű feleség, és azt hitték, hogy tökéletes keresztény házasságban éltek.
A gyakorlatban ez csak egy látszatházasság volt, amelyet annak a férjnek az irracionális viselkedésétől való félelem tartott össze, aki semmit sem tudott a szeretetről, akinek megvoltak a saját bajai, de senkit sem engedett olyan közel magához, hogy az segíteni tudott volna neki. Ennek rettenetes következményeit a feleségnek egész életén keresztül viselnie kellett, és azzal töltötte el éveit, hogy kiszolgálja férje akaratát, és soha nem mert a sarkára állni.
Az irracionális viselkedés kirobbanása mögött általában démoni erők állnak. Ezeknek – gyakran hosszú ideje eltemetett – gyökerei azonban gyakran múltbeli sérülésekbe és fájdalmakba, vagy a generációs vonalba nyúlnak vissza.

2013. február 24., vasárnap

Kenneth E. Hagin - A szõlõmûves


Én  vagyok  az  igazi  szõlõtõ,  és  az  én  Atyám  a szõlõmûves.  — JÁNOS 15,1.

Az én mennyei Atyám a Gondviselõ.
Õ az Oltalmazó.
Õ a Pártfogó.
Õ az Eltartó.
Õ a Nevelõ.
Õ a Tanító.
A  „szõlõmûvesnek”  fordított  görög  szó  mindezeket  a jelentésárnyalatokat tartalmazza. Ahogy a szõlõmûves gondozza  a  szõlõtõ  vesszeit,  úgy  gondozza  Isten  Krisztus Testének szõlõvesszeit. És ne feledd, Isten a szeretet!


Megvallás: Jézus  az  igazi  szõlõtõ.  Én  egy  szõlõvesszõ vagyok. Az én Atyám a szõlõmûves. Õ az én Gondviselõm, az én Oltalmazóm, az én Pártfogóm, az én Eltartóm, az én  Nevelõm,  az  én  Tanítóm.  Én  sok  gyümölcsöt  fogok teremni!

Hit Gyülekezete Marosvásárhely - Maradj vidám a nyomorúság idején

Tom Marshall - Isten imádása és az érzelmek 2.


A REMÉNY ÉS AZ ELME

Be kell vallanom, hogy sokáig nagyon kevés megértésem volt Istennek az Efézus 6-ban található teljes fegyverzetéről. El tudom képzelni a páncél különböző darabjait (és elképzeltem, ahogy középkori lovagként beléjük préselem magam), de úgy tűnt, az egésznek nagyon kevés gyakorlati jelentősége van. Aztán egy napon, amikor az 1Tesszalonika 5:8-at olvastam, megértettem valamit.

"Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe."

Itt volt újra a hit, remény és szeretet, de most rájöttem, hogy a reménynek az el­mét kell őriznie, tökéletesen megvédenie a depressziótól, aggódástól, borúlátástól és mindenféle negatív gondolkodástól. Végül is ezek hol termelődnek? Az olyan el­mé­ben, amely a sötétbe zárkózik, ahol csak félelmei a társai. Mi űzi el a sötétséget? A fény. Hogyan engedhetjük be a fényt? Megnyílással. Mi űzi ki a félelmet? A tö­ké­le­tes szeretet. Hogyan juthatunk szeretethez? A hit és a remény, a bizalom és az elvárás bá­torít az adásra és nyitottá tesz arra, hogy kapjunk!
Ábrahám klasszikus módon képviselte ezt a fajta reménységet.

"Ábrahámnak, aki a reménytelen körülmények ellenére a reményre épített, volt hite és így valóban sok nemzet atyjává lett épp úgy, ahogy megmondatott néki."  (Róma 4:18. az angol fordítás szerint)

Jézus kiemelkedően a Remény Embere volt. Előtte sem és azóta sem élt soha senki annyira reménységgel teljesen, mint Ő. A bemártott falat - a szeretetnek és megbékélésnek ez a megindító kifejezése nem csak üres gesztus volt. Hiszem, hogy Jézus, az Ő áldott emberi mivoltában a végsőkig remélte, hogy Júdás meggondolja magát és megmenti saját életét. Jézus Péter végzetes hibájáról is tudott. Tudta, hogy Péter meg fog törni és megtagadja Őt, mégis azt mondta:

"Simon! Simon! ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed."  (Lukács 22:31, 32.)

Megjelent: Hillsong UNITED - ZION: Deluxe Edition (2013)


Tracklist:

01. Relentless
02. Up In Arms
03. Scandal of Grace
04. Oceans (Where Feet May Fail)
05. Stay and Wait
06. Mercy Mercy
07. Love Is War
08. Nothing Like Your Love
09. Zion (Interlude)
10. Heartbeats
11. A Million Suns
12. Tapestry
13. King of Heaven
14. Arise (Bonus)
15. Mountain (Bonus)
16. Mercy Mercy (Reloaded)
17. Oceans (Where Feet May Fail) [Reloaded]
18. Stay and Wait (Reloaded)

2013. február 21., csütörtök

Kenneth E. Hagin - Mennyivel inkább


Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tõle?!
— MÁTÉ 7,11.

Te szülõként azt terveznéd, az lenne a célod és akaratod a gyermekeidet illetõen, hogy szegénységtõl sújtottan, betegen, elnyomottan,  legyõzötten,  lecsúszottan  gürcöljék  végig  az életet? Nem, egész biztosan nem.
Az én öcsém csak nagy nehézségek árán tudta elvégezni az iskoláit. Apánk elhagyott minket, amikor õ még csak hat hónapos  volt.  A  középiskolát  a  gazdasági  válság  éveiben végezte  úgy,  hogy  a  helyi  pamutfonodában  dolgozott  esti mûszakban,  tizenegytõl  reggel  hétig,  közvetlenül  a  munka után pedig ment az iskolába.
Idõvel aztán megházasodott, született egy fia, és igen sikeres üzletember lett. Azt mondta nekem, — és szerintem ez volt a hajtóerõ az életében — „Én inkább hagynám meghalni a fiamat, mintsem, hogy olyan élete legyen, mint nekem volt.
De  mindent  el  fogok  követni,  hogy  neki  ne  legyen  olyan nehéz,  mint  nekem  volt.”  A  testvérem  keményen  dolgozott, hogy jobb életet biztosítson a családjának, mint amiben neki része  volt  gyermekként.  Pusztán  természetes  szemszögbõl vizsgálva is, azért tett meg mindent értük, mert szerette õket. Jézus  pedig  pontosan  erre  gondolt,  amikor  azt  mondta, ha az emberek tudnak jó ajándékokat adni a gyermekeiknek, mennyivel  inkább  ad  a  mi  szeretõ mennyei  Atyánk  jókat azoknak, akik kérnek tõle!


Megvallás: A  természettõl  fogva  jó  apák  is  tudnak  jó  ajándékokat adni a gyermekeiknek. MENNYIVEL INKÁBB fog az én mennyei Atyám jókat adni nekem, amikor kérek Tõle!

Derek Prince - Róma levél 10. fejezet 2.


Ha betöltöd a törvényt teljes egészében, folyamatosan, akkor nincs szükséged semmiféle más igazságra. De az a helyzet, hogy ez soha, senkinek nem sikerült, tehát nem támaszkodhatunk a törvényre. Amit Mózes mond, az az, hogy a hitből való megigazulás nem valami olyasmitől függ, amit meg kell tenni, hanem olyan dologtól, ami már megtörtént. Krisztus már mindent megtett helyetted.

(Róm 10:8) De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk.
(Róm 10:9) Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
(Róm 10:10) Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

A megigazulás tehát egy Igén keresztül érkezik, az evangélium Igéjén keresztül, az evangélium üzenetén keresztül. Ez az egyetlen kulcs, ami megnyitja előtted a megigazulás ajtaját előtted. Mindaddig, amíg nem hirdetik ezt az üzenetet, addig azok az emberek sem igazulhatnak meg, akik vágyakoznak erre, ezért súlyos kötelezettség nehezedik ránk.
Figyeljétek meg, hogy a hit általi megigazulás elérésében az emberi személyiség 2 részének kell részt vennie: a szájnak és a szívnek. Ebben a 3 versben Pál mindegyiket háromszor használja. Az első 2 alkalommal az első a száj és aztán jön a szív. Az utolsó alkalommal először jön a szív és azután a száj. Nem igazán tudni mi van a szívünkben, kizárólag az Úr ismeri a szívünket. Ha azt akarod, hogy valami ott legyen a szívedben, hogyan tudod azt megszerezni? Úgy, hogy kimondod a száddal, ismételgeted. Addig kell ismételgetni, míg be nem jut a szívedbe. Ezért fontos Igeverseket megjegyezni.
Ha megvallod a száddal, hogy Jézus Krisztus az Úr és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ha viszont nem hiszel a feltámadásban, akkor nem üdvözülhetsz.

(Róm 10:10) Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

A megvallás szó jelentése: ugyanazt mondani. Tehát keresztényeknek azt jelenti a megvallás, hogy ugyanazt mondjuk a szánkkal, mint amit Isten mondott az Igében. Nem szabad semmit hozzátenni vagy elvenni belőle. Pl. ha beteg vagy, akkor el kell döntened, hogy melyik oldalra állsz: az Ige, vagy a tünetek oldalára. Ez nem egy gyors és könnyű döntés, hanem ezt ki kell dolgozni. Ennek a szívedből kell jönnie, nem elég csak az elméddel elfogadnod. Az üdvösség szó a Bibliában mindent felölel, amit Jézus keresztáldozata megszerzett számunkra.

(Róm 10:11) Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.
(Róm 10:12) Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják.
(Róm 10:13) Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Tehát hiszel a szíveddel, megvallod a száddal, segítségül hívod az Urat és ez mindenkinél működik. A megmenekülés, az üdvösség útja ilyen egyszerű.