2010. május 31., hétfő

Hitesek az árvíznélHárom nap alatt öt Balatonnyi eső esett az országban, a Dél-Dunántúlon 48 óra alatt az éves csapadékmennyiség negyede hullott le. Ez helyenként soha nem látott károkat okozott az országban. A katasztrófavédők, a rendészeti szervek és más civil szervezetek mellett a Hites Adakozók Hálózatának aktivistái is a gátakon segédkeztek, hogy valamelyest csillapítsák a pusztítást.

1997-es interjú Gerával

R.H.Browne - A GYÓGYULÁS SZÖVETSÉGE

Ott ada néki rendtartást és törvényt és ott megkísérté. 26 És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. II. Mózes 15:25b-26
És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közűletek a nyavalyát. II. Mózes 23:25

Isten az Atya megkötötte Izraellel a gyógyulás szövetségét. Ez a szövetség azokra is vonatkozott, akik be akartak lépni ebbe a szövetségbe, akik ezt a szövetséget választották és akik elkötelezték magukat annak parancsolatainak. Ez a szövetség két részből áll: a parancsolatokból és az ígéretekből.
A parancsolatok:
 • Hűségesen hallgatni Istennek hangjára
 • Azt cselekedni, ami kedves az Ő szemei előtt
 • Figyelmezni - hallgatni - az Ő parancsolataira
 • Megtartani minden rendelését
Az ígéretek:
 • Egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül
 • Én vagyok az Úr, a te gyógyítód
 • Elveszem tiközűletek a betegséget
Ez a szövetség része lett az Újszövetségnek, mert Jézus betöltötte az Ézsaiás 53:4-et, amikor Ő maga "vette el a mi erőtlenségünket, és hordozta a mi betegségünket" (Máté 8:17).
Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? 2 Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos! 3 Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. 4 Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. 6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté. 7 Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg! 8 A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortásainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?! 9 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtaott szájában. 10 És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. 11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. 12 Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott! Ézsaiás 53:1-12
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk; akinek sebeivel gyógyultatok meg. 1 Péter 2:24
Amikor még nem ismerted Istent és tudatlan voltál az Ő Igéjével szemben, arra számítottál, hogy a kór és a betegség elkerülhetetlen. Amikor beteg lettél elmentél az orvoshoz vagy gyógyszert vettél be vagy talán hagytad, hogy a betegség eluralkodjon rajtad. Isten Igéjének ismerete nélkül a legtöbb ember a betegségtől való halálra számít. Isten erre azt mondja: "Nem!" Ő engedelmes gyermekei számára természetfölötti egészségről gondoskodott. Isten a maga részéről Jézusban mindent megtett, amit megtehetett, és egyszerűen a mi válaszunkat várja. Ahhoz, hogy ennek a gyógyulás ígéretének; ennek a gyógyulás szövetségének áldásában járjunk négy dolgot kell megtennünk: 1) meg kell ismernünk Isten nekünk szóló ígéretét és a feltételeket, amelyek az ígéretek mellé adattak (elmélkedni kell az Ő Igéjén amíg az valósággá nem válik a számunkra); 2) személyre szólónak kell vennünk azt (el kell hinnünk, hogy nekünk szól): 3) a feltételeknek való engedelmességben kell járnunk; 4) meg kell cselekednünk az ígéretet (magunkénak kell tudnunk azt).
Nem elég ha hátradőlsz és azt mondod, hogy elhiszed Isten Igéjét. El kell hinned, hogy HOZZÁD és NEKED SZÓL! Nincs szükséged mások hitére, illetve ajándékára. TE magad vallhatod meg az Igét, te cselekedheted meg és te járhatsz abban!

2010. május 26., szerda

James Dobson - Az örökké tartó dolgokkal foglalkozzunk

Ha valóban felfognánk földi életünk rövidségét, ez bizonyosan arra ösztönözne bennünket, hogy az örökké tartó dolgokkal foglalkozzunk. Vajon a pénz és a státuszszimbólumok hajszolásának szánnák-e oda az emberek az életüket, ha ráébrednének, hogy vagyonukat milyen gyorsan kitépik reszkető kezükből? Az állandóság illúziója ferdíti el a nézőpontunkat és tesz önzővé minket.
Amikor az örökkévaló értékek válnak láthatóvá, leghőbb vágyunk az, hogy örömöt okozzunk az Úrnak, és szeretteink közül minél többet Hozzá irányítsunk.

És most a kicsi gyerekek szüleihez fordulva: kérlek titeket, tartsátok ezt az örökkévaló nézőpontot szem előtt mindennapi rohanásaitokban. Ne hagyjátok, hogy elkeserítsenek a szülőség felelősségei. Igen, ez valóban egy fárasztó és nehéz feladat, és néha tényleg úgy érzi az ember, hogy kész lenne bedobni a törülközőt. De kérlek titeket, tartsatok ki! Essetek térdre az Úr előtt és kérjétek Tőle az Ő erejét és bölcsességét! Fejezzétek be a munkát, amire elhívott titeket!
Nincs annál fontosabb dolog az életben, mint gyermekeiteket Krisztushoz vezetni!

Humor

Kohnné bejelenti a rabbinak, hogy válni akar, mert nincs megelégedve a férjével. - Rendben van - bólint rá a rabbi -, de előbb süss egy kalácsot a férjednek, ám a hozzávalókat a szomszédasszonyaidtól kérd kölcsön. Kohnné elmegy Grünnéhez lisztet kérni, elmondja, mire kell. - Még te nem vagy megelégedve az uraddal? Hát mit szólnál, ha olyan kártyás, lump alak volna, mint az én Grünöm?!
Weisznétől cukrot kér kölcsön Kohnné a válási kalácshoz. - Lenne csak a te urad a Weisz, ez a goromba, brutális fráter - méltatlankodik a szomszédasszony -, megtanulnád a magadét megbecsülni!
Blauné, akitől vajat akarna kölcsönkérni, sírva mondja: - Még kenyérre sem telik, nemhogy vajra! Az én uram minden pénzét a nőkre költi.
Az asszony hazaszalad, és az ura nyakába ugrik: - Kohn, te vagy a legjobb férj a világon!

Ausztria bekebelezése után Hitler hívatja a bécsi főrabbit, és megkérdezi tőle: - Milyen hadvezérnek tart engem? - Mit mondjak? Egy Napóleon! - áradozik a rabbi.
- És milyen szónok vagyok? - Egy Demoszthenész!
- És milyen színész?
- Erre egyelőre nem tudok válaszolni - simogatja szakállát a rabbi. - Mindenesetre szeretném minél előbb több darabban látni önt!

Németh Sándor - A keresztől szóló beszédMilyen csere történt meg a kereszten Isten és az ember között? Jézus Krisztus a föltámadás után többször is megjelent a tanítványoknak, és amerre járt, beszédében az eljövendő örvendetes dolgokról, azaz a keresztről szóló beszédről szólt. A beszéd alatt ne „két fát értsünk, hanem azt, amit Isten az Ő Fián, a Názáreti Jézus Krisztuson keresztül tett az emberiség üdvössége érdekében. Isten Jézusra helyezte a mi bűneinket, hogy bűnbocsánatot nyerjünk; betegségeinket hordozta, hogy egészségesek legyünk, bűnösségünket, hogy igazságosságban éljünk, átkozott lett, hogy mi Ábrahám áldásait élvezhessük itt a földön.

A teljes adás az alábbi címen tekinthető meg:
http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2010-04-25-keresztrol-szolo-beszed

2010. május 25., kedd

Érdemes megjegyezni

A Messiás iránti elkötelezettségünknek most, a "jegyesség időszakában" kell kiállnia a próbát.

Derek Prince

Gera Zoltán bizonyságtétele 1. rész

Gera Zoltán bizonyságtétele 2. rész

Rövid példázatok

Az Amerikai Egyesült Államokban egy kiállításon bemutatták a különböző népek minden bálványát és bálványkultuszát. A látogatók órákon keresztül járhatták a nagy csarnokokat, és láthatták, mi mindent választott eddig az emberiség istenéül. Az őserdőben lakó törzsek primitív vallásától egészen a fehér faj magas szintű vallásáig és a buddhizmusig minden képviselve volt. Amikor a látogatók el akarták hagyni a kiállítást, át kellett menniük egy nagy előcsarnokon, ahol egyetlen üveges vitrin állt, amely fölött ez volt olvasható: „Itt látható az amerikaiak istene!" A csodálkozó látogató az üveglap alatt egy amerikai aranydollárt látott.
Jó néhányan biztosan elgondolkodva mentek haza. Nemcsak az őserdőben lakó primitív népek csinálnak maguknak isteneket, nem, a keresztény kultúrnépeknek is megvannak a maguk bálványai: a pénz és a jólét, a földi javak és a gazdagság ebben a világban. A Biblia sokszor óv e föld múlandó gazdagságától, mert ha ez az istenünkké válik, akkor a lelkünk tönkremegy. Mindig adósai vagyunk Istennek a neki járó hálával az Ő jótéteményeiért. Ez természetesen különösen is érvényes az „Ő kimondhatatlan ajándékára" (2Kor 9,15), amely Jézus Krisztus személyében és művében a mienk. Isten Fia az Atya ajándékok ajándéka nekünk, bűnösöknek.

Worship on iPhone

2010. május 21., péntek

Rodney H. Browne - Hogyan szabadulhatunk meg adósságainktól

Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt. Példabeszédek 21:20
Adósság - az adósság a jelenért való fizetéssel ellop a jövőtől.
 • Az adósság egy szellem.
 • Az adósság egy következmény.
 • Az adósság szokás.
I. Miért lesznek az embereknek adósságaik?
 • Tudatlanság - "Elvész az én népem, mivlhogy tudomány nélkül való..." Hóseás 4:6. A legtöbb embert nem tanították meg arra, hogy hogyan kell helyesen bánni a pénzzel. A médiának az a feladata, hogy eladjon, eladjon, eladjon, és hogy mi vegyünk, vegyünk, vegyünk. Ha nincs rá pénzed, nem baj, írd a számlához. Ha ezt megteszed, ez az elkényelmesedésedhez fog vezetni.
 • Elkényelmesedés - "Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket." Zsidó levél 6:12. A 'most' társadalmában élünk. Gyorséttermes társadalom vagyunk. Ezt mondjuk: "Nem várok; nem tudok várni; megtalálom a módját, hogy megkaphassam most." A legtöbb fiatal házaspár három éven belül mindenre szert tesz, amely dolgoknak a megszerzéséhez a szüleiknek egy élet kellett. (Például: ház, két autó, bútorok, nagyképernyős TV, számítógépek stb.) A különbség az, hogy a szüleik megvárták, amíg meglett a készpénzük, a fiatal párok pedig jelzálogosítanak, kölcsönkérnek, lízingelnek és megterhelnek mindent. Mindez a következők eredménye:
 • Rossz tervezés - Ha valaki tervezetkészítéssel nem veti össze a bevételét a kiadásával, az valójában a saját tönkremenetelét tervezi meg anélkül hogy tudna róla. "A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut." Példabeszédek 21:5.
II. Hogyan szabadulhatunk meg adósságainktól:
 • A következő harminc napban írj le minden kiadásodat. Ha házas vagy, külön mindketten vezessetek listát, hogy megfelelő költségvetést készíthessetek.
 • Költségvetést kell készítened! Teljesen töltsd ki a "Minden adósság kifizetve" nyomtatványt.
 • Vess véget mindenfajta kölcsönvevésnek, ideértve a hitelkártyákat is. Végezz rajtuk plasztikai sebészetet. Minél hamarabb abbahagyod a kölcsönkérést, annál gyorsabban megszabadulsz az adósságaidtól.
 • Töltsd ki a "Minden adósság kifizetve - Adósság kiszámítása" nyomtatványt. Rendszerbe gyűjtve írd le az adósságaidat a legkisebb tételtől a legnagyobbig.
 • Itt az ideje, hogy ne kölcsönvevő, hanem kölcsönadó légy. "Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. V. Mózes 28:12
 • Támogasd a VÉGIDŐK ARATÁSÁT!
Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Róma 13:8

2010. május 20., csütörtök

Chambers - Élő-e az áldozatom?

"Megépítette ott Ábrahám az oltárt . . . és megkötözte az ő fiát, Izsákot." Gen 22, 9

Ez az esemény azt a nagy tévedést szemlélteti, amikor azt gondoljuk, hogy Isten végső követelése velünk szemben a halál vállalása. Isten a halál általi odaáldozást kívánja, amely képessé tesz arra, amit Jézus tett: hogy életünket odaszánjuk. Nem így, hogy "kész vagyok veled a halálba menni", hanem "kész vagyok annyira eggyé lenni a te haláloddal, hogy életemet Istennek szentelhessem." Úgy látszik, feltételezzük Istenről, hogy egyes dolgok átadását várja tőlünk. Ettől a tévedéstől tisztította meg Isten Ábrahámot és ugyanez a nevelés folyik a mi életünkben is. Isten sohasem mondja, hogy valamit csak azért adjunk oda, hogy éppen csak odaadjuk; hanem azért kívánja tőlünk ezeknek a dolgoknak a feladását, hogy hozzájuttasson ahhoz az egyhez, amiért érdemes élni: a vele való élethez! Ennek az életnek a kibontakozását gátoló kötelékek megoldozásáról van itt szó, és mihelyt Jézus halálával eggyé leszünk, ezek a kötelékek nyomban lehullanak, mi pedig olyan szoros közösségbe jutunk Istennel, hogy életünket is oda tudjuk áldozni neki.
Isten szemében mit sem ér, ha meg akarunk halni érte. Azt akarja, hogy "élő áldozattá" légy, hogy minden erődet odaadd neki, Jézus Krisztus áldozata által megváltva és megszentelve. Az ilyen áldozat kedves Isten előtt.

2010. május 18., kedd

Creflo Dollar: Mit is jelent felnőni szellem szerint? Befejező rész

Nem gondolod, hogy különös, hogy elesel mindenféle kísértésekben? Isten megsegít, hogy mindenféle próbában, tesztben megerősítse a hitedet, hogy megmenekülj. Olyan életre (vagy házasságra) ne számíts, amiben megmenekülsz a konfrontációktól. Nem lesz jó házasságod csak úgy – fizetned kell érte. A kemencén mindenkinek át kell mennie. Nem azért, mert Isten az ördögöt használná hogy téged tökéletesítsen, de az ilyen helyzeteket felhasználja, és megkérdezi, megvizsgálja: tényleg hiszel abban, amit Ő mond?

Ábrahámnak megígérte, hogy sok nép atyjává teszi? Igen. Akkor áldozd fel egyetlen fiadat – mondta neki. Ábrahám pedig azt válaszolta: rendben, Uram. Megvolt a hite, hogy átmenjen a teszten. A hit nem a teszt alatt született, már megvolt benne. Benned is így kell: az ige olvasáskor, imádkozáskor, megvalláskor, még a teszt előtt. Mert a győzelem megtapasztalása a másik oldalon van, nem ezen az oldalon. Az érett keresztények ezt felismerik. Az éretleneknek ez maga a pokol.

Ha elköltötted az összes pénzedet, és nincs ételed, akkor ez nem az ördög, hanem a pénzügyi bölcsesség hiánya. Megszokták az emberek, hogy a rossz döntéseik esetén nem vállalják a felelősséget, hanem bűnbakot keresnek. Ennek hiányában, tudniillik ha nem vállalod a felelősséget, Isten igéje sem tudja elérni a célját. Az ördög miatt veszítettem el a munkahelyemet, feleségemet, nem fizettem be a tizedet, stb. – állítják. Az ördög a minden hazugságoknak atyja szívesen veszi ezeket a hazugságokat. Nahát (mondhatja), ez úgy hazudik, mint én.

De tudod, amikor a legnehezebb helyzeteken mégy is át, Isten munkál valamit. Ezekben a helyzetekben a hőség megsemmisíti a sömörgözést. Ilyenkor tudom, hogy már megvan a győzelmem, mert olvasom, tanulmányozom, és megvallom az igét. S az igében benne van, hogy „ez a mi hitünk, ami legyőzi a világot”. Ennek a hitnek valahonnan jönni kell! A legyőzött hit – nem hit. A nem hit pedig nem győz le semmit. De ezeknek a helyzeteknek a kellős közepén az Úr kidolgoz valamit, életed legnehezebb pillanataiban is ad neked türelmet, és közben kidolgozza számodra a szabadulást.

Amikor korrigáltad a nyelvedet, szavaidat, karakteredet, amikor összeillesztted a dolgokat, helyreállítottad az összekuszálódott fonalakat, már senki sem lesz képes arra, hogy legyőzzön téged, mert már kifizetted az árat. Nagyon rossz mód, ha valaki nem az igéhez fordul, hanem ezekben a nehéz helyzetekben csak arra vár, hogy kapjon valamit, de nem teszi, amit az ige mond. A hit hallásból van, az pedig Isten igéje által. Isten olyan, hogy egyik szintről a másikra visz.

Pált a hajótörés és egy hosszú úszás után, ahogy kimászik, egy kígyó megmarja. Majd egy gazdag ember meghívja, s ott hirdette neki az evangéliumot. Majd mindenkit meggyógyított a szigeten. De igazából nem tudjuk, mi volt ennek az ára… Akármilyen helyzetben is vagy, tudod, hogy mi van a másik oldalon! S fel akarod adni? S miközben a helyzetben vagyunk, Pál azt mondja: "több vagyok mint győztes, Őáltala, aki szeretett minket." Nem érdekes, mibe kerülsz, mert úgyis több mint győztes vagy.

Most ebben vagyok? Nem érdekes, úgyis győztesen jövök ki – mondhatod. Az első nehézségnél el akarsz szaladni a gyógyulásoddal, vagy a házasságoddal kapcsolatban. Pedig győztes vagy! A kapcsolataid megromolnak – s te elszaladsz. De mi lenne, ha győztes lennél? Pál esetében nézzük meg, hányszor verték meg, hányszor volt hajótörése? Mit tennél, ha Pálhoz hasonlóan bedobnának a vízbe, megvernének, megköveznének – Pál felkelt és azonnal tanított. Mindezekben én még állok – mondta. S amikor a halál megjelent, mit mondott Pál? Elmehetnék, de még szükség van rám. Halál, távozz!

Én is gyakran gondolkodom azon, vajon mi történik a Mennyben? S a pokolban? Egyet tudok, mindkét helyen nagy aktivitás van. Emberek vannak a Mennyben – mit csinálnak most? Ne légy irigy, ha bejutsz, ha rájössz, hogy nem te vagy a legfontosabb, örülj, hogy bejutottál. Mindig az van bennem, hogy bekerülök, ott áll Jézus, magához int, s én csak annyit tudok mondani: Ó Uram, nem tudtam, hogy ilyen tökéletes, ilyen dicsőséges vagy. Ő pedig azt mondja: örülök, hogy mindig bíztál és hittél bennem, hogy megbocsátottál saját magadnak, és engedted, hogy használjalak téged. És átölel.

Ha szeretnénk, hogy így legyen, érett kereszténynek kell lennünk, és ragaszkodnunk a Bibliához, Isten igéjéhez. Olvasd, mert általa változol meg!

2010. május 14., péntek

Humor

Ajánlást kér egy vallásos irat szerzője a tudós rabbitól művéhez. A rabbi ír néhány ékes dicsőítő szót a lap tetejére, de a nevét csak a lap legeslegaljára írja. - Mit jelentsen ez, rabbi? - Meg van írva: "Tartsd távol magad a hazugságtól!"

- A mi rabbink valóban rászolgált a csodarabbi névre - dicsekszik az egyik jámbor zsidó a másiknak. - Elmondok egy esetet, ezt hallgasd meg! Egyszer a szomszéd faluba utaztunk nyitott parasztszekéren. Hirtelen besötétedett felettünk az ég, mindnyájan megrémültünk, hogy most bőrig ázunk. De a mi rabbink mormolt egy imát, s halljál csudát, balról esett, jobbról esett, de középen, ahol a szekér ment, ott sütött a nap!
- Semmi! Ezt hallgasd meg! Megy a mi rabbink szombaton az utcán, hirtelen megbotlik valamiben, odanéz, hát egy nagy zacskó, tele pénzzel. Rabbink égre fordította a szemét, és jajveszékelni kezdett: te, Isten, te tudod a legjobban, milyen szegény az egész hitközség, benne jómagam is, miért teszed ezt velem?! És az Isten megtette a csodát: balról szombat volt, jobbról szombat volt, csak ahol a rabbi állott, ott volt vasárnap, így aztán felvehette a pénzt a földről!

2010. május 11., kedd

Creflo Dollar: Mit is jelent felnőni szellem szerint? 6.rész

Ez a legérdekesebb: képesség arra, hogy felismerd, Isten munkálkodik az életedben. Ahogy az életedben a dolgok változnak, történnek, fel kell ismerned, hogy Isten hogyan cselekszik. József a legjobb példa erre. József élete nagyon érdekes. Elkezdett beszélni az álmairól, arról is, hogy a bátyjai le fognak borulni előtte. A bátyjai persze féltékenyek lettek rá – ő volt az apja szeme fénye. Ebből az indulatból aztán eladták rabszolgának. Mi is történt Józseffel, hogyan reagált erre? Képzeld el ezt a történetet magaddal. Potifár házába került szolgának. Az apja házában mindene megvolt, nagy szeretet vette körül, hamarosan pedig már szolga más házában, ráadásul annak felesége meg akarja rontani, bevádolja, és ezért börtönbe kerül. Ott beszél a pékkel és a pohárnokkal. A pohárnoknak mondja: ne felejts el, amikor kikerülsz. De az elfelejtette. Hányszor lett volna olyan pont, ahol azt mondhatta volna: vége, nem bocsátok meg?! És kiváló lehetősége lett volna hogy keserű, rosszkedvű legyen. De a Fáraó megtudja József álom magyarázatát, és egyik pillanatról a másikra József, aki addig börtönlakó rab volt, az ujjára húzta a hatalom gyűrűjét, és a második ember lett Egyiptomban. Józsefnek ismerte Isten a szívét, és kiválasztotta erre. S bár ebben a helyzetben jólét vette körül, mégis megkeseredhetett volna a bátyjaira. Sátán mindent elkövetett, hogy József életét keserűvé tegye.

Akkor a testvérével, Benjaminnal találkozott, és mondta a többieknek: én vagyok a testvéretek. S azok meghajtották magukat előtte. Ezt látta álmában József. Milyen félelem lehetett a bátyjaiban – nála van a hatalom kulcsa! Ebben a helyzetben valami isteni történt Józseffel, amit csak Isten tudott megtenni. Mit mondott József ekkor? 1Móz45,5 vers: de most ne haragudjatok magatokra, és ne is kárhoztassátok magatokat, mert Isten küldött engem ide, hogy életet mentsek, 7 vers: Isten küldött engem előttetek, hogy megszerezzem számotokra az élelmet, megőrizzem az életeteket a nagy szabadulás által, és megmentsek számotokra sok túlélőt.

Ha látod Istent munkálkodni az életedben, akkor képes vagy mindenért hálát adni. Ha nézed az életedet, látod, hogy Isten az, aki cselekszik - jónéhányan úgy gondolják, hogy az ördög cselekszik az életükben. Ám a szellemileg érett emberek felismerik, ha Isten munkálkodik. Nehéz helyzeteken átmenve bizony nem látni, de később tudjuk, hogy Isten hogyan vezetett át rajta. Bizonyos területeken éretlen voltam még, de Isten dolgozott ezen. Tudtam, mikor olyan nagy kavarodások voltak az életemben, hogy Isten valami jót fog kihozni belőle.

Ki akarja ezt elfogadni? Tudjuk, egy keresztény számára ez különösen rossz életprogram. Mert bizony van, amikor a nagyszerűséghez vezető út felé egy pusztán kell átmenned. Isten tökéletes akarata: "figyelj rám, hallgasd meg, engedelmeskedj és járj előttem." De az élet tele van kihívásokkal, mert hitben járni csak úgy tudsz, ha a hit izmaidat edzed. Tehát olyan helyzetekbe kell kerülnöd, mikor a hit izmaidat mozgatnod kell. Ilyenkor az érett keresztény azt mondja, hogy ezt én a magam javára használom föl, úgy tekintem ezt a helyzetet, mint egy edzőtermet, és készülök arra, hogy mikor tud Isten használni engem. Mert korábban gyenge voltam, de ezután erős leszek.

2010. május 7., péntek

Vidám Vasárnap: A keresztről szóló beszéd 2010.04.25.Milyen csere történt meg a kereszten Isten és az ember között? Jézus Krisztus a föltámadás után többször is megjelent a tanítványoknak, és amerre járt, beszédében az eljövendő örvendetes dolgokról, azaz a keresztről szóló beszédről szólt. A beszéd alatt ne „két fát értsünk, hanem azt, amit Isten az Ő Fián, a Názáreti Jézus Krisztuson keresztül tett az emberiség üdvössége érdekében. Isten Jézusra helyezte a mi bűneinket, hogy bűnbocsánatot nyerjünk; betegségeinket hordozta, hogy egészségesek legyünk, bűnösségünket, hogy igazságosságban éljünk, átkozott lett, hogy mi Ábrahám áldásait élvezhessük itt a földön.

A teljes adás az alábbi címen tekinthető meg:
http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2010-04-25-keresztrol-szolo-beszed

2010. május 6., csütörtök

Humor

Egész éjjel nem tudtam aludni a te prédikációd miatt - mondja Kohn a rabbinak. - Olyan mély, megrázó hatással volt rád? - Na nem, hanem elaludtam rajta. És ha én napközben alszom, este már sehogy sem jön rám az álom.

Prédikáció közben odaszól a rabbi a samesznak: - A hátsó sorban hangosan horkol egy zsidó, menj oda és ébreszd fel! - Na szép! - dohog a samesz -, maga altatta el, hát ébressze fel maga!

Egy púpos panaszkodik a rabbinak: - Rabbi, te minden szombaton azt prédikálod a templomban, hogy minden, amit az Isten alkotott, az tökéletes. Hát nézzél rám! A rabbi alaposan megszemléli, és nem érti: - Miért? Hát nem vagy tökéletesen púpos?!

Creflo Dollar: Mit is jelent felnőni szellem szerint? 5. rész

A nem érett keresztény fontosnak érzi magát, teljesen feltöltődik attól, ha dicsérik. Még a köszönetet és hálát is másképp kezeli a szellemben éretlen ember. Ezek hallatán arra is képesnek érzi magát, ami pedig nem igaz. Nem tudunk valakinek a dicséreteiben lakozni! A hízelgéseket meg kell tanulnod egyik füleden be, a másikon kiengedni. Mert ha sokáig engeded be, de ki nem, akkor „nagy fejed” lesz, s ennek eredményeként előfordulhat, hogy többet gondolsz magadról, mint ami igaz – ez az éretlenség jele. Mindig Istennek kell adni a dicsőséget és hálát, el kell felejteni a dicséretet, és fókuszálni a célodra.

A bébi keresztények öntudatosak, önmagukra figyelnek. Állandóan azzal foglalkoznak, hogy a többiek mit gondolnak róluk. Gyerekesen próbálnak népszerűek lenni. Ki szeret engem, ki nem szeret? El nem tudod képzelni, mit jelent szeretetben járni, és növekedni szellemben – ez szabadságot jelent, az emberektől is. Megszabadít attól az érzéstől, hogy neked jó benyomást kell tenned bárkire. Mert ha tudod, hogy szereted Istent, és Ő is szeret téged, akkor bárki jöhet ellened – nem érdekel! Szabad vagy bemenni egy étterembe a Bibliáddal, és nem érdekel, mit gondolnak. Ennyire szabad tudsz lenni!

Mikor szellemben növekedtem, mint kereszténynek az volt az érzésem, hogy mindenki utál engem – ezt az érzést le kellett győznöm. Tudnod kell magad értékelni. Légy halott a kritizálás számára. Meg kell tanulnod örülni az Úrnak és a vele való kapcsolatnak, és nem törődni a mások minősítésével. Légy bizonyos magadban, és ne más véleménye elégítsen meg, és tegyen teljessé. (Ha egy ember elhagy is, nem fogja elvinni a legnagyobb részedet.) Az érett keresztény nem öntudatos, nem magával eltelt tudatú, hanem Isten tudatú. Teljesen bizonyos abban, hogy mit mond Isten igéje róla, és mit mond neki. Ez egy érett felnőtt. Szabadon jár, és a szava összhangban van az igével.

Az 1kor 13 fejezet az érett férfiúságról, az érett keresztényről szól. „Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy...”

Kiemelem az 5.verset (Ampl.Bible): nem öntelt, nem arrogáns, nem büszkeséggel megfertőzött, nem durva, mindenféle stílus nélkül, és nem cselekszik nem helyénvalóan, illetlenül, Isten szeretete van benn, nem ragaszkodik a saját igazságához, útjához, mert nem önkereső, önmagával foglalkozó, nem érzékeny és sértődős, de nem is bosszús, nem ingerlékeny, nem nyűgös és nem haragtartó. Nem tartja számon a vele kapcsolatos gonosz cselekedeteket, és nem törődik az elszenvedett rossz dolgokkal."

Amikor a szellemi érettségről beszélünk, akkor az Isten szeretetében való szellemi érettségről beszélünk. Ha Isten szeretetében jársz, olyan magas szintű érettséget tudsz elérni, hogy már nem is törődsz a téged ért sérelmekkel. Meg kell találnod azt a módot, hogy ilyen esetekben tovább tudj menni, és szeresd a megbántóidat, mert a szereteted nem attól függ, hogyan bánnak veled – a főparancsnokod szereti őket! Ha továbbra is növekedni akarsz, és szellemileg érett akarsz lenni, ezt csak szeretetben járással tudod elérni. Ha érett keresztény vagy, akkor a szeretetben járással meg tanulod azt is szeretni, aki nem szerethető, és szeretettel válaszolni a nem szeretetre, a kritikára. Meg tudod tenni.

Meg tudsz bocsátani annak, aki 1,5 millió dolláros tartozást csinált neked. Megtettem, háromszor is. Nem jó érzés, amikor egy buldog megmar, és nem is kell odamenni hozzá, hogy kedves buldog, itt van a másik lábam is. Hanem korrigálni kell a kapcsolatot, hogy többé ne tudjon megmarni. Az érett kereszténynek meg kell tanulni három körbe helyezni, és tartani a kapcsolatait: sátoron kívül, belül, és szentek szentjébe. Hiba, ha rögtön beviszed a szentek szentjébe, és ott veszed észre, hogy rosszul tetted. Először kívül kezdj, és ha méltó a bizalomra, helyezheted egyre beljebb. Persze ugyanúgy oda kell szánnod magad, és szilárdnak kell maradnod a szeretetben járásra – mert az érett emberek ezt teszik.