2019. november 28., csütörtök

Frank Hammond és Frank Marzullo történetei 8.

ISTEN MEGVÉD A GYILKOS SZELLEMTŐL

Az újévben megint tanítottunk a Pittsburgh Karizmatikus Konferencián. Egy régi templom alagsorában kaptunk egy helyiséget, ahol a szolgálatunkat végezhettük. Körülbelül ötszáz ember zsúfolódott be ide. Nem volt üres hely, sokan álltak a terem végében.

Miközben a szabadításról szóló tanításomat végeztem, a terem végében mozgolódás támadt. A terem elejéről én úgy láttam, mintha egy ember keringőzne egy tizenkét láb magas (három és fél méteres) létrával. A létra először az egyik irányba dőlt, aztán a másikba. Aztán rázuhant az utolsó két sorban levő székekre – csak ez a négy szék volt üres az egész teremben! Az előtte még rajtuk ülő emberek valami oknál fogva egy-két perccel korábban álltak fel onnan.

Tovább folytattam a tanítást, de szinte mindenki a terem hátsó részében zajló eseményekre figyelt. Ida Mae odarohant, hogy megnézze, mi történik. A férfi, aki az egész zűrzavart okozta, démonok hatása alatt állt, és a padlón vonaglott. Egy tucatnyi ember dobta rá a Bibliáját. Ida Mae és néhány jelenlevő elkezdték kiűzni a démonokat.

Amikor a démonok eltávoztak, a férfi egy nagyon érdekes történetet mesélt el. A démon azt az utasítást adta neki, hogy menjen fel az emelvényre, és ölje meg Frank Hammond-ot. Közel akart férkőzni hozzám, meg akart ölni, de valahogyan belegabalyodott a létrába.

Isten megvédett, éppen úgy, ahogyan megígérte:

„ Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.” (Lukács 10:19)

Egyébként ne próbáld megtámadni az ördögöt úgy, hogy Bibliát vágsz hozzá. „hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek” (2Korinthus 10:4). Kövesd Jézus példáját, aki az Igét idézte az ördögnek: „"Meg van írva…” (Máté 4:4)


ISMERD MEG VISZKETÉS URAT!

Miután az Úr lehívott bennünket, Ida Mae-t és engem a szabadító szolgálatra, a tudásunkat elkezdtük megosztani a gyülekezeti barátainkkal. Egy napon négy másik házaspárral együtt töltöttük az időnket, és úgy döntöttünk, szabadító szolgálatot végzünk egymás felé. A férfiak a férfiak felé, a nők a nők felé szolgálnak két külön helyiségben.

Mi, férfiak épp a szolgálat közepén tartottunk, amikor meghallottuk, hogy az egyik hölgy segítségért kiabál. Egy olyan démonnal találták magukat szembe, amivel nem boldogultak. A démon nagyon erőszakosan reagált a hölgyön keresztül, és nem tudták őt megtartani. Ezért mi, az öt erős férfi, átvonultunk a másik szobába, hogy leváltsuk őket. Ebben az aprócska asszonyban egy olyan erős démon volt, hogy mi öten sem bírtunk vele. Amikor megpróbáltuk a hölgyet megtartani és az ágyhoz rögzíteni, elkezdett csapkodni bennünket, mintha legyek lennénk. Eszünkbe jutott a gadarénus ördöngös, akit „senki sem bírt lekötni”.

Megkérdeztem a hölgyeket, tudják-e a démon nevét.

-Azt mondta, Viszketés a neve – válaszolták.

El sem tudtam képzelni, hogyan lehet ilyen erős a viszketés szelleme.

-Ez biztosan nem így van – tiltakoztam. Tehát utasítottam a szellemet, hogy mondja meg a nevét. A démon, az asszonyon keresztül, kihívóan megerősítette:

-Viszketés vagyok. Én vagyok VISZKETÉS ÚR!

Egy újabb kiadós csatározás után a viszketés szelleme végre elhagyta a nő testét. Amikor megkérdeztem a pásztor feleségét, tényleg volt-e problémája a viszketéssel, azt válaszolta:

-Ó, igen!

Az iskolában tanított, és amikor az egész teste viszketni kezdett, ki kellett mennie a tanteremből, bemenni a tanáriba vagy a mosdóba, és tetőtől-talpig végig kellett vakarnia magát. A szabadítás után teljesen megszűnt a baja. Viszketés úr mindörökre eltűnt!

Fordította: Berényi Irén

Németh Sándor - A történelmi és a végső Babilón 8.

A VÉGSŐ BABILÓN

Az Újszövetségben, a Jelenések könyvében Babilón újra megjelenik mint a világ eseményeinek fontos szereplője. Az, ami elkezdődött a bábeli toronyépítéssel, a pogány történelem végkifejletében fogja elérni végső formáját. A történelmi Babilónnak és természetes örökösének kudarca után is tovább él ebben a világban Babilón szelleme és rendszere. A Jelenések könyvének 17. fejezete alapján azt mondhatjuk, hogy még csak ezután fog felemelkedni pályájának zenitjére, hogy aztán véglegesen eltűnjön a történelem színteréről. Irak megprófétált bukása után minden bizonnyal felgyorsulnak azok a folyamatok a világban, melyek egy új világrend nevében valójában az ősi Babilón szellemét fogják megerősíteni a nemzetközi politikai, gazdasági, értelmiségi elitben.

A Jelenések 17 profetikus képet ad a „nagy parázna asszonyról".
A Szentírás szerint „az asszony a férfi dicsősége" (Korinthosziakhoz írt 1. levél 11:7b), és „az asszony a férfiból van" (uo. 11:12a). Tehát az asszony természetes szinten a férfi szellemi, lelki, testi valóságának tükrözője és hiányának beteljesítője. Ezért a Szentírásban mindig a férfi kezdeményezi a házasságot, ő választja ki magának asszonyát, és ezután elsődleges feladatai közé tartozik, hogy feleségét úgy szeresse, táplálja, mint tulajdon testét. A férj és a feleség közösségében a feleség magán hordozza férje szellemét és természetét.

Ez az alapelv érvényes Jézus Krisztus és az egyház közötti kapcsolatra is. Az egyház mint Jézus Krisztus „menyasszonya" mindenekelőtt olyan szellemi valóság, amelyben Jézus Krisztus szelleme él, és az ő természete munkálkodik. A Jelenések 17-ben szereplő „parázna asszony" a „menyasszonnyal" ellentétes valóságként a Názáreti Jézus Krisztus ellenségének szellemét és természetét ábrázolja a látható világban. A „parázna asszonynak" az ördöggel van közössége; az ő személyének hasonlatosságára változik át. E folyamat csúcspontjába ad belátást Isten Igéje a Jelenések könyvében. A „nagy parázna" azonosításához tudnunk kell azt is, hogy a Szentírásban a „parázna" kifejezésnek kettős értelme is van. Az egyik jelentése olyan személyre vonatkozik, aki szexuális bűnben él, a kifejezés másik tartalma pedig az idegen istenek imádását foglalja magában.

A Szent Szellem egy olyan hatalmas földi valóságról, organizmusról adott kijelentést János apostolnak, amely Isten kárhoztató ítélete alatt áll, mert Isten ellenségével, a Sátánnal áll személyes kapcsolatban. A „parázna asszony" az ördög torz vágyainak, ravasz célkitűzéseinek, romlott természetének és gonosz szellemének földi kifejezője tükrözője. A Jelenések könyve 17. fejezetének 1-2. versszakai a „nagy parázna" uralmi térségét és pozícióját írják körül. Ez a - Jeremiás próféta szavaival - „romlás hegye" uralma alatt tartja a nemzeteket, néptömegeket (Jeremiás könyve 51:25). Különösen a politikai kormányzat vezetőivel és rendszereivel fonódott össze parázna lénye. A Szent Szellem János apostolt elvitte a pusztába (17:3), ahol egy hétfejű, tízszarvú vörös fenevadon ült a parázna asszony. Természetesen a három főszereplő (a puszta, az asszony, a vörös fenevad) itt is szimbolikus képben jelenik meg előttünk.

A puszta az Isten ítéletének következtében előállott terméketlen, nyomorúságos, elhagyatott helyzetet, színteret jelenti. Minden valószínűség szerint a végidőben az emberi jellem és erkölcs drámai szétesése következtében előálló különféle válságok a világot egy ilyen „pusztai" helyzetbe fogják taszítani. A vörös fenevad pedig az utolsó pogány világhatalmat jelképezi, amely tíz földi nagyhatalom szoros szövetségi rendszeréből fog létrejönni. Az asszony ül a fenevadon, tehát gazdag manipulációs kelléktárával uralja a pogány világbirodalmat.

Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy a politikai és a vallási tekintélynek ezt a fura viszonyát és végidőben megvalósuló összefonódását magunk előtt lássuk. A társadalmi, gazdasági, politikai jellegű válságok elmélyülésére és az erkölcsi hanyatlásra adott isteni válaszok a politikai vezetők dolgát rendkívül megnehezítik. Csak gondoljunk olyan tényekre, amelyek már jelen vannak földünkön (világháborúval fenyegető regionális konfliktusok, energiahiány és -válság, vágtázó infláció, növekedő bűnözés, kegyetlen pártharcok által teremtett meghasonlások stb.). Ezek a dolgok elbizonytalaníthatják, sőt a pusztulás rémképével tölthetik be a nemzetközi és nemzeti politikai elit rétegeket.

Egy ilyen szituációban a hatalom és a kormányzás terhét hordozók szívesen megosztják a felelősséget olyan jószolgálati színben mutatkozó erőkkel, melyektől alkalmas időben vissza is lehet vonni a „jogosítványokat". Babilón „királynője" számára egy ilyesféle helyzet tág teret fog biztosítani ahhoz, hogy újra az emberiség figyelmének középpontjába helyezze önmagát. A „hitetés mesternőjének" (Náhum könyve 3:4) könnyen sikerülhet a nemzetközi összefogás és egység „prófétai" leple alatt különleges kapcsolatokat kiépítenie a világ tekintélyes vezetőivel, ami megnyitná az utat ahhoz, hogy az államfők fölött hegemón helyzetbe kerüljön.

Forrás: Új Exodus Magazin

2019. november 27., szerda

A sátán királysága 5.

A sátán serege, országának lakói

- gonosz, bukott angyalok
- démonok
- az emberiség egy része, de a kegyelmi korszakban nincs éles határ (Isten szét fogja választani a rosszat a jótól).

Bukott angyalok

A gonosz angyalok és a démonok mind a sátán ítéletéből fognak részesülni.

Jel 12,4. "És a farka után vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat: és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül , annak fiát megegye."

Az ördög magával rántotta az ég csillagainak 1/3 részét. Ez okozhatott kozmikus katasztrófát, akár még a tudósok által leírt ősrobbanás is lehetett (ami természetesen nem egyenlő a teremtéssel). Ez a harmónia felrobbanása volt. A sátán felelős volt a harmóniáért, lázadásával egy katasztrófát okozott szellemi és anyagi értelemben egyaránt. A csillagokat szellemi értelemben is kell érteni, sőt ez a biztos jelentése. A Biblia a csillagok és az angyalok között párhuzamot von.

Bírák 5,20. "Az égből harcoltak, a csillagok az ő helyükből vívtak Siserával!"

(Amikor Károli jégesőt fordít, az valójában meteor eső, így is lehet értelmezni ezt az Igét, ill. Isten így is harcolt Izrael oldalán.)

Jób 38,7. "Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vígadozának?"

A héber nyelvben ill. az ókorban nem volt szokás úgy verselni, hogy rímeljen,vagy azonos legyen a szótagszám. Más stíluselemeket használtak, a héber ABC egymást követő betűivel következnek a versszakok, ill. van gondolatritmus, mikor kétszer mondják el ugyanezt, egyszer így, egyszer úgy. Itt a hajnalcsillag és Isten fiai közé egyenlőségjelet kell tenni. A hajnalcsillagok azonosak Isten fiaival, tehát ezek az angyalok. Ezek a bukott csillagokra is vonatkozik, a bukott csillagok bukott angyalok.

Három fő arkangyalt ismerünk, egyik Lucifer, ezért valószínűsíthető, hogy a beosztottait vitte magával a lázadásba. A jó angyalok kétszer annyian vannak, mint a gonosz angyalok. Többen vannak velünk, mint ellenünk. Az angyalok harcolnak.

Jel 12,7. "És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal: és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai."

Viaskodás az égben Mihály 1/3-a Lucifer 1/3-ával. Ez a jövőre vonatkozik, Mihály és csapata győz, és a sátánt levetik az égből.

Jel 12,10-11. "És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma: mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi istenünk előtt. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételöknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték mind halálig."

A sátán levettetésében tudunk támogatást nyújtani az odaszánt élettel, bizonyságtétellel.

Efézus 6,12. "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodáunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak."

Magasságban, égben tartózkodó ellenségekről beszél az Ige, amelyek ellen nekünk kell harcolni. Itt az Ige tényként írja le, nem normális hívő, aki nem harcol ezen a területen. Ezt minden nap végezni kell, a fegyvereket pedig használni kell.

A bukott angyalok hierarchiája

(Trónok, uraságok, ez a két legmagasabb szint, de ellen nincs harcunk, a lázadás a fejedelemségek szintjén kezdődött.)

- Fejedelemségek
Arkhé. A legfőbb hatalmi döntéshozó szerv.

- Hatalmasságok
Exkúszia. (istenek) hatósági szint, a sátán királyságának közigazgatását végzik.

- Ez élet sötétségének világbírói
Eredetiben: jelenlegi sötétség világurai (a teremtéskor látjuk, hogy volt előzőleg sötétség). Korábban más lehetett a sátán királyságának szervezete.

Kozmokrator (krator: ismerjük, demokrácia stb. szavakból) - tényleges hatalomgyakorlás, itt már kimondottan a földi ügyeket irányítják, pl. helytartók. A kozmosz a világ neve is benne van, valószínűleg a világ arculatának kialakításáért felelősek, korszakok berendezése, dizájnolása, Isten akarata és a köztük lévő harc dönti el, hogy egy fordulat rossz irányba visz az emberiséget, vagy jó irányba. Korszellemnek is mondják őket.

- Gonoszság szellemei: démoni seregeteket irányító katonai angyalok.
Ezek tehát eredetileg mennyei lények voltak, most már égi lények.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. november 26., kedd

Németh Sándor - A történelmi és a végső Babilón 7.

A TÖRTÉNELMI BABILÓN ÍTÉLETE

Időszámításunk előtt 538-ban a perzsák és a médek Kűrosz vezetésével elfoglalták Babilont. A medve, amely e hatalom ragadozó természetét fejezte ki, lehetővé tette a zsidóság számára, hogy visszamenjen Kánaán földjére, és Jeruzsálemet, valamint a Templomot újra felépítse. Ez a helyreállítás azonban csak részlegesnek mondható. Ugyanis jelentős zsidó néptömegek maradtak továbbra is diaszpórában, és annak ellenére, hogy Izrael államának és Jeruzsálem Templomának fölépítése nagyszerű diadal volt, meg kell jegyeznünk, hogy Izrael mint nemzet sohasem lett többé az, ami a babilóni fogság előtt volt. Nehémiás és Ezsdrás kora után Izraelnek több évszázados kemény harcot kellett folytatnia puszta életben maradásáért a görög-makedón világhatalom utódországai ellen. Ezekben az időszakokban Izraelt minden téren megaláztatások érték. „Elszéledt juhnyáj az Izrael, oroszlánok kergették szét, először benyelte őt Asszíria királya, végre pedig ez a Nabukodonozor, a babilóni király megtörte az ő csontjait." (Jeremiás könyve 50:17)

A helyreállítás fő isteni célja az volt, hogy a Messiás születése, szolgálata és a megváltás műve számára megteremtse az Igében előre megírt társadalmi, vallási feltételeket, a színteret. Jézus Krisztus földi szolgálatakor Izraelt elszéledt juhnyájnak látta, s ez szívét Izrael fiai iránt érzett könyörülettel, részvéttel töltötte be. Jézus a Babilón által Izrael testében megtört csontokat is meg akarta gyógyítani, hogy Isten népe visszanyerje erkölcsi és szellemi erejét. Ennek pozitív politikai következményei is lehettek volna. De a szellemi tartását és alakját elveszített Izrael már kemény volt, és elutasította Jézus Krisztus szolgálatát. Nabukodonozor után a zsidóság sorsában egymást váltogatták a pogány világnagyságok, zsarnokok, vérszomjas diktátorok, akik első számú feladatuknak tartották, hogy az elszéledt juhnyáj gerincét, csontjait tovább törjék, zúzzák, sőt közel háromezer éves kálváriájuk végén „végső megoldást" ajánljanak fel nekik.

BABILÓN TERMÉSZETES ÖRÖKÖSE

A méd-perzsa uralom után Babilónt Nagy Sándor hódította meg i. e. 331-ben. A római impérium a párthusok ellen harcolt ezért a területért, hogy uralmát az Eufrátesz határán túlra is kiterjeszthesse. A rómaiak után következő arabok Bagdadot tették meg az Iszlám Birodalom fővárosává i. sz. 762-ben. 1258 és 1534 között Babilón földrajzi területe mongol uralom alatt állt, amit a Török Birodalom váltott fel, és így Irak („a mélyen gyökeret vert ország") a 20. század elejéig török tartományként létezett, 1920-tól 1932-ig pedig angol népszövetségi mandátum volt. Babilón természetes örököse, Irak jelentősége 1945-től folyamatosan növekedett. Elsősorban azért, mert az ENSZ és az Arab Liga tagjaként hírhedt Izrael-ellenessége kulcspozíciót biztosított számára az arab államok között. 1958, a monarchia megdöntése óta Irakban egymást váltogatták a baloldali beállítottságú diktátorok. Ezek fő vonása a harcos Izrael-ellenesség, antiszemitizmus és szovjetbarátság volt.

A Camp David-i szerződés után Irak átvette Egyiptomtól az arab államok közötti vezető szerepet az anticionista szövetségben. 1972 júliusában egy volt terrorista, politikai foglyok kínvallató pribékje lett Irak elnöke. Huszein elnöknek nem kisebb példaképe van, mint a Ba­bilóni Birodalom alapítója, Nabukodonozor. A diktátor tervei sem maradnak el példaképe nagyra törő célkitűzései mögött. Úgy érzi, hogy Iraknak, Babilón természetes örökösének magasztos küldetése van az egész világ felé. Legnagyobb vágyálma, hogy az arab világot felszabadítsa az úgynevezett hitetlenektől (értsd alatta: Izrael, nemzetközi cionizmus, imperializmus, jenkik stb.). Szeretné az arab világot egy nagy családdá egyesíteni, természetesen „fenséges" személyének fősége alatt.

Irak zsarnoka közel két évtizedes uralma alatt figyelemre méltó eredményeket is el tudott érni. Otthoni viszonylagos népszerűségét annak köszönhette, hogy Irak előző diktátoraihoz viszonyítva anyagi szempontból normálisabb életet teremtett hazájában, több helyen eltüntette a sárkunyhókat, s helyükön modem házakat építtetett, kiterjesztette a szociális támogatást a szülő anyákra, és az élelmiszer-ellátást jelentős mértékben feljavította. Egyébként Nabukodonozor palotájának újjáépítését is elkezdte - afrikai vendégmunkásokkal. Katonai sikerei is figyelemre méltóak: az Iránnal szembeni háborút megnyerte, és e sorok írásakor, az Öböl menti háború kitörése küszöbén, katonai szakértők szerint a világ negyedik legerősebb hadseregét mondhatja magáénak. Egyes becslések szerint egymillió felfegyverzett katonával rendelkezik, más források azt állítják, hogy a kegyetlen diktátor szükség esetén egymillió-hatszázezres hadsereget is fel tud vonultatni.

1981-ben Izrael megsemmisítette Bagdad melletti atomreaktorát, de ez nem gátolta meg Huszeint abban, hogy további erőfeszítéseket tegyen az atombomba előállítása érdekében. Sajnálatos, hogy Irak felfegyverzésében, kétes értékű katonai sikereiben az európai országok - élükön a Szovjetunióval és a kelet-európai országokkal - döntő szerepet játszottak. Német szakemberek munkája nélkül nem valószínű, hogy az elektronika és atomkutatás területén Irak el tudott volna jutni arra a szintre, ahol jelenleg áll. Kétséges, hogy van-e atombombája, de az biztos, hogy tömegpusztító vegyi fegyverekkel rendelkezik. A Kuvaitban az iraki hadsereg által elkövetett kegyetlen mészárlások, tömeggyilkosságok azt mutatják, hogy Huszein magatartását nem lehet humanista fogalmakkal, kategóriákkal megérteni.

A Babilónnal szembeni nemzetközi koalíciós katonai felvonulásról így olvashatunk a Szentírásban.

"Hah! Zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé. Hah! összegyűlt népek országainak zúgása, a seregek Ura harci seregeket számlál. Jönnek messze földről, az égnek végéről, az Úr, és haragjának eszközei, elpusztítani mind az egész földet."
Ésaiás könyve 13:4-5

"Tűzzétek ki a zászlót az országban, fújjátok a trombitát a nemzetek között, avassátok fel ellene a nemzeteket, gyűjtsétek össze ellene az Ararátnak, Meninnek és Askenáznak országait, válasszatok ellene hadvezért, hozzátok ki a lovakat mint rettenetes sáskasereget." Jeremiás könyve 51:27

2019. november 25., hétfő

Németh Sándor - „ÉS CSAK AZ ÚR MAGASZTALTATIK FEL AMA NAPON”

Németh Sándor november 16-i prédikációjának összefoglalója
2019. 11. 25. | Morvay-Tóth Petra


Ahogy a korszak vége közeledik, egyre fontosabb, hogy a názáreti Jézus Krisztust az emberek – egyre nagyobb tömegekben – szabad akaratukból magasztalják fel, hit által. A Megváltás után az Atya a mennyben felmagasztalta a Messiást és megígérte neki, hogy ugyanezt a földön is meg fogja tenni: felmagasztalja őt az ellenségei szeme előtt. Mivel ez az esemény mindenképpen be fog következni, nagyon fontos, hogy az emberek nagy része ennek ne csak elszenvedője legyen, hanem előre hitből és szabad akaratból vegyenek részt és működjenek közre benne, csak így fog ez az esemény megmenekülést jelenteni számukra.

„Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben…” (Ef 1:5-6)

Pál apostol több más igeszakasszal egybehangzóan azt állítja, hogy az ember megteremtésének és a megváltásnak a fő célja az, hogy dicsőítse, magasztalja Isten kegyelmét, és a názáreti Jézus Krisztust, akinek a személyében az isteni kegyelem teljessége jelent meg a földön. Isten pedig megígérte, hogy ahol felemelik Jézust, ott ő is mindenkit magához vonz, felemel. Ez az ember teremtésének fő célja és létezésének értelme.

Ézsaiás 2:6-21;3:1

Ézsaiás próféta mégis arról számol be nekünk, hogy az utolsó időkben egy olyan humanista, embercentrikus kultúra jön létre, aminek a középpontjában nem Isten, hanem az emberek felmagasztalása áll. Ez lesz az emberiség csapdája.

A világban már hosszú ideje zajlik az aposztázia (Istentől és az ő népétől való elszakadás) folyamata. Az Ige által használt „népem” és „Jákob háza” kifejezések Izraelre és az Egyházra vonatkoznak, olyan emberek aposztáziájára, akik már ismerik Jézust, megtértek, alámerítkeztek és betöltekeztek Szent Szellemmel is.

Milyen okok állnak a hitehagyás jelensége mögött?

„Mert elhagytad, Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;” (Ézs 2:6)

- Keleti kultúra és okkult praktikák

A Szent Szellem elsőként két olyan csapdát nevez meg, amelyek veszélyt jelentenek az emberek Istennel való személyes kapcsolatára.

A „szemfényvesztés” kifejezés eredeti jelentéstartalma eredetileg a jövendőmondással, okkultizmussal áll összefüggésben.

Ma akkora a reménytelenség és a törtetés az emberek között, hogy sokan szeretnék meghosszabbítani a képességeiket, hogy jobban érvényesíteni tudják az akaratukat, vagy kontroll alatt tartsák a körülöttük lévőket. Ezekért a képességekért viszont az emberek többsége nem Istenhez, hanem a Sátánhoz fordul, aki okkult praktikákon keresztül kínálja fel nekik a kívánt ismeretet.

A természetfeletti ismeretek megszerzésének egyik okkult eszköze a jövendőmondás - és annak különböző fajtái -, a varázsláshoz kötődő tevékenységek nagyobb erőt és hatalmat ígérnek, míg a boszorkányság a befolyás megszerzését azáltal, hogy igézet alá helyezi a célkeresztbe vett embereket és az igéző személy eszközeivé teszi őket.

Ezek a praktikák gonosz, okkult szellemekkel hozzák kapcsolatba azokat, akik belekeverednek. Elfordítják a szívet Istentől, megakadályozzák a megtérést, vagy elidegenítik a már hívő embereket a Szent Szellemmel és Jézus Krisztussal való közösségtől – pedig az igazi sikeres életnek ezek a kulcsai.

A keresztény élet attól szép és sikeres, hogy a Szent Szellem, belülről vezeti az életünket, a szellemünk és a lelkünk pedig nem kényszerből engedelmeskedik neki, hanem örömmel. Ideális esetben ez az együttműködés a hívő ember és a Szent Szellem között folyamatosan fejlődik és gyümölcsözik. Csak akkor jön létre az emberben az elidegenedés, amikor valamilyen idegen szellem befolyása alá kerül.

Ezért olyan veszélyes az okkultizmus térhódítása, amit a kommunikációs eszközöknek köszönhetően már mesterségesen is népszerűsíteni tudnak az emberek között.

Az Istennel való kapcsolattartás másik akadályozó tényezőjeként a Szent Szellem a „napkeleti erkölcsöt” nevezi meg. Ma például elképesztően sok helyen népszerűsítik a jógázást, mint az egészséges életforma részét, pedig valójában nem az.

A jóga nem csak fizikai, hanem szellemi tevékenység is, ami a keleti, okkult világnézet szerves részét képezi, minden mozdulatnak a kezdetektől fogva megvan a maga szellemi tartalma.
Ez a mozgáskultúra eredetileg különböző idegen istenségek, démonok tiszteletére volt odaszánva.
Ettől a szellemi tartalmától akkor sem lehet elválasztani a fizikai cselekvést, ha az ember nem vesz róla tudomást. A mozdulatok akkor is démonokat idéznek meg és invitálnak az ember életébe. Már a legősibb barbár törzsek is mozgás által idéztek meg különböző szellemeket. A mozgáskultúra tehát nem független a szellemi tartalomtól.

Az európai mozgáskultúra évszázadok során zajló tisztulásában nagy szerepet töltöttek be a görögök, akik a mozgáskultúrát a természetes élet mozdulataira és az emberi test természetes erejére építették fel. Azonban még itt is meg kell jegyezni, hogy az ókori olimpiák is eredetileg idegen istenek tiszteletét szolgálták.

A pásztorlási szolgálatok során lehet látni, hogy azok az emberek, akik jóga szalonokba járnak, gyakran nem tudnak hinni, mert a szellemiség, amivel ott kapcsolatba kerülnek, éppen az Isten láthatatlan birodalmába vetett hitet zúzza szét, megkeményíti a szellemüket és a lelküket, hogy ne értsék meg a megtérés és a Szent Szellemmel való betöltekezés fontosságát.

Ugyanis az okkult bűnök jellemzője, hogy azt a természetes, intuitív képességet, ami a bűnös életmódból fakadó sérülések ellenére is működik az emberekben, az okkultizmus teljesen eltompítja. Egy sötét búra alá vonja a szívet, ami távol tartja őket Isten megismerésétől.

Pedig a legfontosabb dolog mindenki számára a názáreti Jézussal való találkozás, mert ő az egyetlen megváltó, ő szerzett egyedül bűnbocsánatot, és ő szerzett egyedül örök életet az embereknek – Indiában, Afrikában és Európában egyaránt.

Nem tett ilyet egyetlen más vallásalapító sem, ezért bármilyen nyomást is helyez a keresztényekre a kulturális relativizmus, nekünk Jézus Krisztust kell felemelnünk és hirdetnünk, beszélnünk kell ennek a névnek az erejéről.

Ezt a nevet hordozzuk, ebben lettünk megkeresztelve és ebben vagyunk megpecsételve Jézus vérével. Ezt nem szégyellhetjük, mert ez a név szerezte meg számunkra mindazt, amire az embernek szüksége van, csak ő szerezte meg nekünk az életet a halálból. Sem Buddha, sem Mohamed nem szerezte meg ezt egyetlen embernek sem. Ezért magasztaljuk fel Jézus Krisztust.

- Szekularizáció

Az Istentől való elszakadás másik jelentős okaként Ézsaiás a szekularizációt, az „idegenekkel való szövetségkötést” nevezi meg.


Izrael történelmének egyik legnagyobb problémája, hogy nem ismerték fel, hogy Isten köztük lévő jelenlétének köszönhetően önállóan is képesek arra, hogy megálljon, nincs szüksége arra, hogy más népekre támaszkodjon.

Ennek ellenére ők mégis a más népekkel való szövetségbe vetették a bizalmukat (Egyiptom, Asszíria, Babilon), akik viszont nem tudták megtartani őket.

A keresztények is csak akkor tudnak az Úrban bízni, ha elhiszik, hogy a Szent Szellem bennük van, velük marad, és minden támogatást kész megadni számukra, amire szükségük van.

Ezért nevezi őt a Biblia „Paraklétosznak”. A paraklétosz a görög kultúrában olyan személy volt, akit a gazdag emberek gyermekei mellé állítottak, hogy védelmezze, tanácsolja, vezesse, nevelje a gyermeket annak megfelelően, hogy mire van éppen szüksége.

Jézus a megváltással nem csak bűnbocsánatot akart szerezni, hanem a végső célja az volt, hogy a Szent Szellemet is megnyerje az emberek számára, mert ez a legnagyobb, ami az Atyától származik. Ennek volt az előfeltétele a bűnbocsánat megszerzése.

Sok karizmatikus keresztény azonban már elveszítette a hitét a Szent Szellem nagyságával és hatalmával kapcsolatban és emberektől kezdték elvárni azokat a dolgokat, amiket nem tőlük kellene. Ez is az aposztázia egyik kísérő jelensége.

Isten célja a hívőkkel nem az, hogy ők várják az emberektől a segítséget, hanem az, hogy áldást jelentsenek a körülöttük lévőknek és a cselekedeteikkel, magatartásukkal megnyerjék őket Jézus Krisztusnak.

Erre a Szent Szellem tesz képessé bennünket, ő hozza létre a bizonyosságot arról, hogy elfogadott és szeretett emberek vagyunk, mert megismerhettük Jézus Krisztus szeretetét. A szeretett emberek pedig azt adják, amijük van: közvetítik Isten szeretetét, irgalmát és üdvözítő akaratát mások felé.

- Materialista jólét

„És betelt földje ezüsttel és arannyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek…” (Ézs 2:7)

A következő csapda, ami az utolsó időszakban élő emberiséget elválasztja Istentől, az a materialista jólét. A földi élet csak egy része az emberi sorsnak, ami a halállal nem ér véget. Ha pedig örök életünk van, akkor nem csak azokra a dolgokra fontos figyelmet fordítani, amik itt a földön állnak előttünk, hanem azokra is, amik a következő életformában vannak, hogy a földi pályafutásunk után hogyan folytatjuk a sorsunkat. Ez nem csak egy vallásos kérdés, hanem mindenki életében központi kérdés, egy örök dilemma.

Ahhoz, hogy magunk előtt lássuk azokat a dolgokat is, amik a halál falán túl vannak, fényre, világosságra van szükségünk, ezt pedig a Szent Szellem tudja megadni nekünk. Ő az örökkévalóságból jött, onnan hozta nekünk a fényt, és ő helyezi bele a menny igazságait a szívünkbe.

- Narcisztikusság és egoizmus

„És betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak.” (Ézs 2:8)

A mai egoista, emberimádó kultúrában ezt a szövegrészt akár úgy is érthetnénk, hogy az emberek a saját tetteiket magasztalják fel és azt imádják.


Péter és Pál apostol is erről beszéltek, amikor azt mondták, hogy az emberek „magukat szeretők” lesznek, csak a saját cselekedeteikre tudnak figyelni és nem tudják méltányolni egymás érdemeit, teljesítményeit. Ebben nyilvánul meg az utolsó időkben élők nárcizmusa.

Ez már napjainkban is nagy probléma. Mivel az abszolút mérce megszűnt, mindenki nagyobbnak, fontosabbnak és értékesebbnek látja a saját tetteit, mint a másokét. Ezzel a hozzáállással viszont lehetetlen valóságos emberei értéken alapuló közösségeket létrehozni. Ezért is van annyi magányos ember.

A cselekedetek valójában különbségeket hoznak létre az emberek között, mert minden cselekedetnek más és más értéke van. A nyugati kultúra ezt bizonyos mértékben méltányolni is szokta, ezért van a versenyeken arany-, ezüst-, és bronzérem – és ezért van mindig utolsó is. Gyakran azonban az utolsó helyen végzett emberek is meg vannak arról győződve, hogy ők igazából az aranyéremmel egyenértékű teljesítményt nyújtottak, de mások igazságtalansága (pl.: a bíró „elcsalta” a meccset”, stb.) miatt nem kaptak megfelelő értékelést.

Sajnos a keresztény világban is meg lehet találni a nyomait ennek a mentalitásnak. Míg a középkorban az emberek tiszteltek bizonyos tekintélyeket, minden kérdésben a papokhoz fordultak és az ő szavukra hallgattak, addig bizonyos keresztény közösségekben minden hívő „Pál apostolnak”, vagy nagy prófétának tartja magát.

Ezek közül egyik sem jó és helyes mentalitás, mert egyetlen abszolút mérőzsinór van csak, amely alapján hiteles értékítéletet lehet alkotni, ez pedig Isten Igéje. Ha ehhez igazodunk, nem leszünk narcisztikus hajlamúak, hanem stabil identitású, de alázatra képes emberek.

Ezt azért is fontos megtanulnunk, mert minden érdemünk, teljesítményünk és értékünk, amink van, végső soron Jézus Krisztusnak köszönhetjük. Ezért magasztalta fel őt az Atya minden más felett, az övé a legnagyobb teljesítmény és övé minden érdem.

Mi pedig, amikor megtértünk, önként részt vállaltunk abban, hogy Jézus Krisztus a földön is méltó módon fel legyen magasztalva, az életünkkel és cselekedeteinkkel is azt a célt szolgáljuk, hogy az ő neve nagy és híres legyen bennünk.

A korszak végén pedig az Atya mindenki előtt nyilvánvaló módon fel fogja emelni Jézust.

Hogyan?

„A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon… És Libánon minden cédrusai ellen, amelyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen; minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen, minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen…” (Ézs 2:11-15)

A „Libanon cédrusa” és a „Básán tölgye” kifejezések a Bibliában gyakran a magas társadalmi ragban, hatalmi pozíciókban lévő személyekre utalnak - a korszak végén Isten ezeket a személyeket is ítélet alá fogja vonni és számon kéri rajtuk a kevélységüket.

Ez alól egyetlen hatalmi centrum és régió sem lesz kivétel, mert az Úr a föld minden vidékén, minden „hegyen és halmon” igazságot fog tenni, mindenki méltó helyére fog kerülni és egyedül az ő Fia, Jézus Krisztus lesz felmagasztalva. Ekkor Jézus nevének a becsülete is helyre lesz állítva, ő is az érdemeihez méltó tiszteletet kap majd és minden ember előtt nyilvánvalóvá lesz az ő egyedülállósága.

2019. november 22., péntek

A sátán királysága 4.


2. Az édenbe beengedték a város urát az angyalok.

1 Móz 3,14. "És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban."

Itt nevezi tekergő kígyónak (lábak hiánya). Valószínűleg valamit elveszített a képességéből Isten átka miatt. Itt elindult a sátán személyes megítélése

3. Jézus megjelent a Földön azért, hogy az ördög a diabolosz munkáit lerontsa.

János 12,31. "Most van e világ kárhoztatás; most vettetik ki e világ fejedelme."

Mi az a pozíció, amelyből a világ fejedelme itt kivettetett? Innentől kezdve olyan helyzetbe hozta, hogy már álruhában sem tud bejárni a mennybe, teljesen ki van rekesztve az égből

János 16,11. "Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett."

Kárhoztató ítélet alá került.

Zsidó 2,14. "Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt."

Megsemmisítés: cselekvőképtelenné tevés. Mit jelent ez pontosan? Nem teljes cselekvésképtelenségről van szó, hanem a cselekvési lehetőségei, joga fel lett számolva. Jézus Krisztusban Isten elválasztotta a bűnt azoktól az emberektől, akik Jézus vérét veszik. Aki Jézus vérét elfogadja, kikerül a sátán kezéből.
4. Hatalmat kaptunk.

Róma 16,20a "A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar."

2Kor 10. Az Egyház kapott fegyvereket a sátánnal szemben.

5. Jel 12,11. "És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételöknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték mind halálig."
Jel 12,10-13. "És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma: mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi istenünk előtt. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételöknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték mind halálig. Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért láta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az assszonyt, aki a fiút szülte."

Mihály és angyalai letaszítják az égből a sátán királyságát. Megtörténik az elragadtatás (míg mi megyünk fel, ők jönnek le?) Az itt maradottaknak ez tragédia lesz.
6. Jel 20.  Isten küld egy nagyon erős angyalt, aki erősebb nála, és az megkötözi a sátánt. A mélység az Abüsszosz amely a tudományos nyelven a tenger mélyét v. a tenger mélyéről nyíló vermet jelenti. Ezer éves előzetes letartóztatásba helyezik. A messiási korszakban meg lesz kötözve.
7. Az ezer év végén eloldozzák, és egy utolsó lázadást szít az emberek közt (talán angyalok között is).

Jel 20,7-10. "És mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemészté azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és a kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel sé nappal örökkön örökké."

A lázadás végén végképp bevetik a gyehennába.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Jóga és torna közötti különbség

Tegyünk különbséget a torna és a jóga között. Attól, hogy bizonyos tornagyakorlatok ugyanolyan mozdulatból állnak, mint amit a jógában is használnak, még nem beszélhetünk démontiszteletről. Sándor pásztorunk kifejezetten a jógáról beszélt, nem a tornáról. Nézzük mit mond a jóga önmagáról:

"A jóga a tudat átalakítását, illetve a karma és az újjászületés (szamszára) körforgásából való megszabadulás (móksa) elérését szolgáló indiai vallási módszerek és technikák.
A jógában a törekvés az, hogy az ember fokozatos önfegyelmezéssel, érzékeinek, testi mivoltának uralma alá rendelésével, s a prána-erők tudatos felhasználásával elérje az elme megtisztulásának azt a fokát, amelyben a szamádhi állapot megvilágosodása bekövetkezik.
A jóga alapja az önuralom. A puritán, egyszerű élet elengedhetetlen a jógához. A jóga lényege a fegyelmezettség, mind a test, mind az elme vonatkozásában.
A jóga művelője a jógi (szanszkritül a férfi jógikat joginnak, a női jógikat pedig jogininek is nevezik). Jóginak lenni annyi, mint Istenben élni, és összhangban lenni környezetünkkel és embertársainkkal. A jóga egyesülés Istennel. Mivel Isten mindenkiben ott van, a valódi jóga mindenkivel összeköt."


Ebből nyilvánvaló, hogy maga a jóga, mint gyakorlat, nagyon is szellemi tevékenység, még ha ezt a nyugati kultúrában nem is hangsúlyozzák ki.
Amikor valaki tornázik, akkor azt kifejezetten a testének hasznára teszi, míg a jógázók közben elmélyülnek magukban, belső békére összpontosítanak, megpróbálják a külvilágot kizárni (igen, az európai jógázók is). Szerintem teljesen egyértelmű a különbség a sima tornamozdulatok és a jóga tevékenysége között. Egy tornázó nem önmagában akar elmélyülni, nem az univerzummal akar összekapcsolódni, hanem a testét edzeni.
Remélem így érthetőbb a különbség.

2019. november 21., csütörtök

Németh Sándor - A jógázás démontiszteletre rendelt mozgáskultúra

Az emberek ma úgy gondolják, hogy jógázni egészséges, és csak fizikai tevékenység. Azonban ez nem igaz. A jógázás egyben szellemi tevékenység is, benne van a keleti kultúra befolyása. Mozgás által démonokat energizál, akkor is, ha te nem akarsz bele ilyen tartalmat vinni. Ez egy okkult tevékenység, aminek célja, hogy elválasszon téged a hittől.

2019. november 18., hétfő

A sátán királysága 3.

A sátán mellett a másik leggyakoribb használt név a diabolosz, amely a szétdobálni igéből származik, mely rágalmazót jelent: a beszédével megbontja a harmóniát, zavart, felfordulást idéz elő, fellázít másokat. A bukás végeredménye, hogy a földre veti az úr a királyok között (Jel 2), de ez még nem következett be. A sátáni gonoszság a földön a mai napig nem vált teljessé.

Ézsaiás 14,9-14. "Alant a sír megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasait, felkölti székeikről a népek minden királyait: Mind megszólalnak, és ezt mondják néked: Erőtlenné lettél te is, miként mi: hozzánk hasonlatos levél! Kevélységed és lantjaid zengése a sírba szállt: fekvő ágyad férgek és takaró lepled pondrók! Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakok a gyülekezet hegyén messze északon. Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz."

Sír: Seol

Nem egy az egyben a sátánról szól, de vannak részletek, melyek emberre nem értelmezhetőek.

Fényes csillag: héllél (héber) - fénylő, ragyogó - hállál (héber) - dicsérni, dicsekedni

Héllél ben Sáhár: Fényes Csillag Fia

Az ige azt állítja, hogy leesett az égből, jelenleg a menny és a föld között, a második égben tartózkodik. A világűr totális sötétséggel jellemezhető. Átjut rajta a fény, de nem világítja meg! A sötétség világa fizikailag is sötét.
A jövőben fog megtörténni, hogy levágatik a földre.

Lázadásának programját olvashatjuk itt:

- az égbe megyek fel,

- az összes angyal fölé akart jutni. A régi Jeruzsálem a templomhegytől délre helyezkedett el. Gyülekezet hegye: A Templom. Ide akart beülni, ahová az Antikrisztus be is fog. A felhők a szenteket jelentik (angyalokat és embereket).

- Hasonló akart lenni a legfelsőbbhöz, azaz Istenhez.

Ez az istenné válás programja.
Lucifer: latinul fényhordozó.

Kitűzte magának azt a célt, hogy isten akar lenni annak ellenére, hogy ez maga a totális lehetetlenség, hiszen ő teremtmény és nem teremtő.

Állomások:

1. Kirekesztés az Édenből. Isten trónja előtt meg tudott még soká jelenni a sátán (Jób könyve). Lakóhelye már nem ott volt, de a 2 Kor 11,13-14-ből kiderül, hogy át tudja változtatni magát világosság angyalává, ránézésre senki sem tudja megmondani, hogy sötét lény. Ebben a formában be tudott menni sokáig a mennybe. Isten azért beszélt vele joviálisan, hogy nehogy újabb áldozatokat szedjen az angyalok közül.

Ézs 25,2-8. "Mert a városból kőrakást csinálták az erős városból romot, az idegenek palotáját olyanná tetted, hogy nincs többé város, soha örökké meg nem épül. Ezért dicsőítnek téged erős népek, erőszakos pogányok városai félnek téged! Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongatásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész. Mint hévséget száraz földön, megalázod az idegeneknek háborgását, mint a hévség sűrű felleg miatt, megszűnt a pogányoknak éneke. És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen lakodalmat erős borból; velős, kövér eledelekből, megtisztult erős borból; S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beoríta minden népeket és a takarót, mely befödött vala minden népségeket, Éselveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást mindenorczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az úr szólott."

Ézs 26,5. Mert meghorgasztá a magasban lakozókat: a magas várost, megalázá azt, megalázá azt a földi, és a porba dobta azt;

Ézs 27,1. "Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli a sárkányt mely a tengerben van."

Itt magas városról van szó (magasban lévő), ha majd megdől, annak eredménye lesz, hogy Isten elveszi a halált a földről. Az égi város ura a sárkány, a leviatán (tekergő kígyó). A halál mint egy sötét takaró elburkolja földet a mennytől.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. november 13., szerda

Németh Sándor - Miért lett ilyen a gyermekem?

Ma nagyon nagy felelősség szülőnek lenni. Isten kegyelme szükséges ahhoz, hogy a gyermeked ne menjen rossz útra. Ha mindent megtettél sem biztos, hogy elérted a célt. Sok szülő küzd ezzel a szomorú realitással.

2019. november 12., kedd

A sátán királysága 2.

Honnan ered a lázadás?

Az Igében nincs ilyen fejezet, ami erről szólna, csak következtetéseket tudunk levonni. A prófétai beszéd egyszerre több dologról tud szólni, mert többrétegű (legalább kettő, de lehet több is). Lehet hogy más üzenetet is tartalmaznak, amelyek mintha szándékosan el lennének rejtve.

Ezékiel 28,12-19. "Embernek fia! Kezdj el gyászéneket Tírus királyáról, és mond néki: Így szól az Úr Isten: te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben Isten kertjében voltál: rakva voltál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafírral, gránáttal és smaragddal: és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, amelyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedések bősége miatt belsőd erőszakossággal elt meg és vétkeztél: azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt: megrontottad bölcsességedet fényességedben: a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával kereskedéseid hamisságában megfertőztetted szenthelyeidet: azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad: rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!"

Tirus királya: ez egy szellemi lénynek szól, mint például Dániel könyvében olvasunk Perzsia fejedelméről, amely egy angyali fejedelem.

Ez a lény nem isten, hanem teremtmény. A kérub egy fajtája vagy egy neve az angyaloknak. Ők hordozzák Isten dicsőségét, ill. kérub védelmezte az édent, hogy bűnös ember ne tudjon bejutni. A frigyláda fölött is kerubok voltak. Hat- illetve négyszárnyú lényként írja le őket az ige. A kérub elnevezés maga is angyali létre utal.

Mit ír az ige erről a személyről?

- az arányosság pecsétje volt, szépség hibátlan volt, szolgálatának célja a harmónia megteremtése (lázadása után most zajlik a visszaállítás)

- teljes volt bölcsességben. A bölcsesség az Ige, ha valaki teljes ebben, Isten Igéjének közvetítésében felelős

- a földi gazdagság is az ő kezében volt

- Isten szent hegyén, Istenhez nagyon közel járt, feddhetetlen volt, jellemben, cselekedetben, beszédben hibátlan volt

- a karikák és a mélyedések szó szerinti fordításnak mondhatók. A karika eredetiben a csörgődobra utal, a mélyedés pedig a fúvós hangszerre, különösen a sípokra. Tehát a zene mestere is volt. Következtetnek arra, hogy ez a személy volt a mennyei dicséretvezető.

- oltalmazói szerep: Isten szentségét védte, de valójában nem a szentséget, hanem ami a szentség közelébe ér, az megsemmisül, ha nem tiszta. Vigyázni kellett, hogy lázadó ne jusson Isten közelébe.

Hibátlan volt a teljesítménye, amíg gonoszság nem találtatott benne. A kapott képességeit sajnos nem vesztette el. Ezért zenei, művészeti, igemagyarázó, szervező zseni, azonban ezek a képességek romlott állapotban vannak benne.

Miért romlott meg? Kereskedésed bősége miatt: a sátán nem került kísértés alá. Olyan világban létezett, amelyben nem volt rossz. A lázadás a belsejében keletkezett, ezért ő a bűn szerzője. Amit Isten mondott, annak az ellenkezőjét kezdte el tenni. A 17. vers logikailag előtte jár a 16.-nak. Felfuvalkodott kiválósága, szépsége miatt. Nem fogadta el a tekintélyt. Ezért nekünk tudatosan keresni kell a tekintélyt az életünk fölött, törekedni kell, hogy a meglévő hatalmi rendben keresd meg a helyedet, és ne legyél lázadó. A sátán fellázadt a felfuvalkodás miatt, és elkezdett kereskedni. Mit jelent a kereskedés egy angyal viszonylatában? Mikor még nem létezett tömegmédia, addig a híráramlás kézi módszerrel valósult meg. Addig a világ nagyon elszigetelt részekből állt. A hírek úgy jutottak el, hogy ha valaki elment, és elmondta. Azok voltak hírvivők, akik utaztak, és általában a kereskedők utaztak. A kereskedők köztiszteletben állók voltak, mert ők hordták a híreket. Olyan híreket, amelyeket nagyon nehéz volt leellenőrizni, hogy igaz-e. Lucifer elkezdett olyan híreket szállítani, amelyek hírek nemcsak az igazságot tartalmazták. Azt látta, hogy a hazugsággal benyomást lehet gyakorolni más lényekre. Belseje megtelt erőszakossággal: azt kezdték el gondolni, hogy neki van igaza. (Jób könyve – át és átjártam a földet...) A lázadása tettekben nyilvánult meg, melynek bukás lett a vége.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. november 7., csütörtök

A sátán királysága 1.

A Biblia alapvetően nem tanít a sátán királyságáról, de az Igében van rá utalás.

Mt. 12,25. "Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mond nékik: minden ország, amely magával meghasonlik,elpusztul: és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával."

Jézust itt azzal vádolják, hogy fehérmágiát alkalmaz. Jézus itt egyértelműen beszél (nem tanít) arról, hogy létezik sátán országa, királysága, amely azonnali bukásra lenne ítélve, ha a sátán a sátánt kiűzné (bár a fehérmágia tulajdonképpen ezt jelenti, de ez az ördögtől csak taktikai cselekedet, ettől még nagyobb démonikus problémákba kerül az illető).

A Sátán országa a földön először akkor fog rendszerré válni, amikor a készpénzt kivonják a forgalomból, és az egész földre egy látszólagos megoldást hoznak a gazdasági válság területén.

Jézus itt olyan szavakat használ, hogy város, és háznép. Az országon belül tehát létezik város (mint pl. Babilon. Ez egy szellemi város, valóság, hasonlóan Jeruzsálemhez amely mennyei és földi.)

A sátán nem tud újat létrehozni, mindig csak Isten munkáját hamisítja, abból les el dolgokat, és eltorzított változatait hozza be az emberi világba, és gyakorol ezzel hatást az emberekre. Nem szabad megengedni magunknak, hogy a Sátán nagy benyomást gyakoroljon rád, mert ez a célja, hogy megragadja az érzékszerveidet, szívedet, lelkedet, és birtokba akar vonni. Ezt gyakorolta már az Édenkertben is. Azóta is ezen a három területen támad minket, test kívánsága, szem kívánsága, élet kérkedése. Isten országa az evangélium hirdetésében terjeszkedik. Isten Országának jelenleg helyszín tekintetében nincs képviselete a földön, a hívők képviselik Isten országát. Ez az ország a későbbiekben fog teljességgel megvalósulni a földön.

Kol 1,13. "Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába."

A sötétség hatalma a lényeget, a belső tartalmat jelöli, Isten országának lényege a világosság. A Lucifer név eredetileg fényest, ragyogót jelent. A fény legfontosabb angyali letéteményese, ez a személy lázadt fel Isten ellen, és hozta létre a fény ellentétét.

Jel 18,2 . "És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan szellemnek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé."

Ez a teljes rendszer fog a Messiás támadása nyomán leomlani.

A sötét rendszer tagja elsősorban maga az ördög, az angyalok, ill. démonok. A sátán mindent elkövet, hogy bővítse az alattvalói körét az emberekből bővítse. A bűnös emberek részben a sátán királyságának részei. Azért csak részben, mert még tart a kegyelem. A kegyelem ideje kihívással jár együtt, tart még a hívás ideje. A bűn valósága egyértelműen az ördöghöz tartozik, a bűn torz reakció Isten akaratára, céltévesztés, igazságtalanság, törvénytelenség. A bűn a sátán királyságának része, az a magatartás, amellyel ő reagált Isten hatalmára, és ebbe vezette bele a bukott angyalokat, és az embereket.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. november 4., hétfő

Ruff Tibor - ISTEN FIA, AZ EMBER

A Törvény kérdéseiben való eligazodás érdekében folytatjuk a szövetségi viszonyok megvitatását, ezúttal a Dáviddal kötött szövetség és az Újszövetség témakörében. Többek között szó lesz arról, hogy a Biblia szerint ki számít zsidónak, és hogy a keresztények milyen módon megtartói a Tórának, illetve pontosan hogyan tekinthető fénylénynek a feltámadott ember. Ez az utolsó szövetségeket feltáró műsorunk, a következő adásban már új szemszög szerint közelítünk a Törvény értelmezéshez.

Az angyalok 4.

Az angyalok szerepe a politikában

Gábriel: Isten hőse. Elsősorban hírvivő angyal. Amikor Perzsia fejedelme ellenállt, nem tudta áttörni. Végül Mihály segítségét kellett kérni. Gábriel a hír átadása után ott is maradt, és ott élt egy ideig Czirus udvarában. Ennek köszönhető, hogy megírta Czírus a rendeletet, hogy a zsidóknak haza kell menniük. Zakariás könyvében olvassuk a látomást Joshua főpapról, és a sátánról, ahogy vádolja őt. Ezzel párhuzamosan vádiratot írtak a zsidók ellen, hogy nagy veszélyt jelent a templom építése, mert a zsidók fel fognak lázadni a Perzsa Birodalom ellen. A perzsa király leállította az építkezést. Ez két párhuzamos esemény. Amikor emberek feljelentéseket írnak, gyakran a szellemvilágban megy a vádlás és kárhoztatás, és a szellemvilág lenyomata megy a látható világba. Gábriel szervezte meg és védelmezte a templom, majd a város építését. A város építésekor is volt ilyen jellegű vádlás (Tóbiás és Szanballat), és ott van Eszter története is (Hámán rendelete). A pozitív végkicsengést Gábriel ott tartózkodása biztosította.

1 Mózes 28,12. "És álmot látott: ímé egy lajtorja volt a földön felállítva, amelynek teteje az eget éri vala, és íme az Istennek angyalai fel- és alájárnak vala azon."

Jákób látta az angyalokat Béthelnél. Jákóbnak volt egy áldása, amit apja szavai közvetítettek. A szavak azonban alapot adnak arra, hogy angyalok is csatlakozzanak hozzá. Jákobot egész életében angyalok kísérték, ez később kiderül.

1 Mózes 31,11-15. "Akkor monda nekem az Isten Angyala álomban: Jákób. És felelék: ímhol vagyok. És ő monda: Emeld fel szemeidet, és lásd, hogy amely kosok a juhokat hágják, azok mind csíkos lábúak, pettyegetettek és tarkák. Mert mindazt láttam, amit veled Lábán cselekszik vala. Én vagyok ama Béthelnek Istene, ahol emlékoszlopot kentél fel, és ahol fogadást tettél nékem. Most kelj fel, menj ki e földről, és térj vissza a szülőföldedre."

Az Úr angyala gazdasági tanácsokat adott Jákóbnak. Jákób megígérte a tizedfizetést, ezt követően továbbra sem érezte úgy, hogy jobb anyagi élete van, de amikor már nyilvánvalóvá vált Lábán kifosztási szándéka, az Úr angyala gazdasági tanácsot adott Jákóbnak.

1 Móz 48,16. "Amaz angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és viseljék az én nevemet, és az én atyáimnak, Ábrahámnak és Iszáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön."

Efraim és Manassét is megáldotta annak az angyalnak a tanácsával.

Jákób mellett az angyal védelmi funkciót töltött be. Mikor közel volt pályája végéhez, arra az angyalra bízta a gyermekeket, aki őt is megszabadította. Az angyalok kísérik a generációkat.

1 Mózes 24, az angyalok kapcsolatokat is szerveznek. Minden kapcsolatokon múlik: az Úr angyalai a legjobb kapcsolat szervezők. Pl. az evangelizációban is összehozzák az embereket, és ezért kell is imádkozni!

Mát 10,32 = Luk 12,8-9!!!
"Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én Mennyi Atyám előtt."
"Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt."

Az Úr nevének megvallása azért fontos, mert ha ez történik, az Úr az angyalokat küldi hozzád.
Minél több bizonyságot teszel, annál több angyal segít téged, hogy egyre kevesebb földi dologgal törődj, és inkább az Úr dolgaival tudjál foglalkozni.

Az Úr Jézus eljövetelében óriási szerepet játszottak az angyalok, születése után folyamatosan őrködtek a család sorsa felett. Amikor a dolgok mennek, nem teszik magukat nyilvánvalóvá, csak amikor nagyon nehéz a helyzet.

Pál apostol esetében egy alkalommal, mikor viharba került, angyal jelent meg, és ő tájékoztatta, hogy nem fognak elveszni.

Jézust is a Gecsemáné kertben angyal támogatta.

A böjtben angyalok támogatnak, ezért nagyon jó böjtölni, ezzel több angyalt tudsz magadhoz vonzani.

Zsolt 34,8 – védelem és szabadítás szerepe.
"Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket."

Gazdasági, egészségügyi helyzetből is meg tudnak szabadítani angyalok.
Minél inkább imádkozunk, minél jobban megy előre az Úr munkája, annál több angyal érkezik hozzánk.

Izmael fennmaradása is az Úr angyala által meg lett ígérve.

Zsolt 35,6 az angyalok bosszút is állnak, ha kell.
"Legyen útjuk sötét,csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket."

Dán 4,11-14. "Erősen kiáltott, és vagy szólt: Vágjátok ki a fát és vagdaljátok le az ágait, rázzátok le leveleit és hányjátok szét gyümölcseit, fussanak el a vadak alóla, és a madarak az ő ágairól. De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben, és vas és érc láncokba verve a mező füvén: égi harmattal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld füvéen. Az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. Vigyázók határozatából van ez a rendelet és a Szentek parancsolata ez a végzés, hoy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és a kinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra."

Ezt a végzést egy testület hozta a mennyben, értékelték Nabukodonozor tevékenységét. Nabukodonozor érdekében hozták a döntést.

Az antikrisztus bukását is a mennyei parlament hozza meg.

Mikeás próféta is elmondja, hogy a mennyben valaki előállt, hogy hazugság szelleme lesz a próféták szájában.

Préd 5,6 Az angyalok hallgatják az imákat. Nagyon meg kell gondolni, mit ígérünk Istennek.
"Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez: hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját."

Dán 3,28 a természeti erőket is vissza tudják fogni.
"Szólt Nabukodonozor, és monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az az ő angyalát és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak: és a király parancsolatát megszegték és veszedelemre adták az ő testüket és nem szolgáltak és nem imádtak más istent az ő Istenükön kívül."

Dán 6,22 az oroszlánok száját betömték.
"Az én Istenem elbocsátotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem: mert ártatlannak találtattam ő előtte és te előtted sem követtem el, oh király, semmi vétket."

Az angyaloknak nincs nemük, de általában férfiak képében jelenik meg.
Nem szaporodnak, de van ilyen képességük. A jó angyaloknak ilyen tervük nincsen, a gonosz angyalok estek bele ebbe a csapdába. A gonosz angyalok előszeretettel jelennek meg női képben. Átváltozásuk lényege metaszkéma, a külsejüket változtatják meg.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine