2014. október 31., péntek

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 3.A varázslás

Mi vonzza az embereket a familiáris szellemekkel való közreműködésbe? Az okkultizmus vonzereje általában vagy a kíváncsiságban vagy a kívánságban van az elrejtett dolgok felé. Egyeseket talán lenyűgözi a természetfeletti, de nem tudják hogyan tegyenek különbséget Isten természetfeletti királysága és a sátán királysága között. Szinte majdnem mindenki tudni akarja, hogy mit hoz a jövő. Ezért könnyen csapdába lehet esni azáltal az igény által, hogy megismerjük a megismerhetetlent.

Számos esetben úgy tűnik, hogy az elhunyt személlyel való kapcsolatba kerülés vágya vonzza az embereket. Egyszer egy asszony meghallotta amint feleségemmel a familiáris szellemekről beszélünk. Ő azt gondolta, hogy a halott férje látogatta meg őt. Azt mondta,hogy a halott férjének a szelleme bejött a hálószobába, leült az ágy szélére és beszélgetett vele. Úgy döntött, hogy leteszteli a jelenséget. Mikor a szellem visszatért, megérintette az orrát és azt mondta:”Te egy démon vagy semmi más. Megdorgállak téged a Jézus nevében. Soha többé nem térsz vissza.”A familiáris szellem soha nem jött vissza.

Keresztények, különösen akik elutasítástól szenvednek, kisebb rendűnek tartják magukat és bizonytalanok, hajlamosak sóvárogni az Istennel való meghitt kapcsolatra, ami azonban nem biblia módon teljesül be. Például, egy keresztény asszonyt, -akinek a férjében semmi gyöngédség sem volt -arra bátorított egy tanácsadó, hogy Jézust lássa maga előtt úgy, mintha a férje volna. Ő elképzelte, ahogy Jézus bejön az ajtón és átöleli és megcsókolja őt. Az ő képzeletbeli Jézusa egyre valóságosabbá vált, ami nagy megelégedéssel töltötte el őt. De egy nap, ez a képzeletbeli Jézus az intimitás irányában akart továbbhaladni. Az asszony eléggé megrémült ahhoz, hogy keressen egy tanácsadót, aki segített neki megszabadulni a familiáris szellemtől, „egy másik Jézus” szellemétől.

Érdekes tapasztalatra tettünk szert a familiáris szellemek területén mialatt Európában tanítottunk. Az ottani gyülekezetet korábban egy felkent pásztornő szervezte, aki néhány éve elhunyt. Egy este, Isten szellemi álomban megmutatta Ida Mae-nek, hogy ez a korábbi pásztor „szelleme” a gyülekezet több tagját meglátogatta. Ida Mae álmában látta a jelenést. A megjelenése nagyon szép volt, amikor azonban Ida Mae felismerte ezt a szellemet az arca rettenetesen démonivá változott. A gyülekezet jelenlegi pásztora, egy fiatal ember megerősítette, hogy mindaz, amit Ida Mae látott, az igaz volt. Néhány idősebb hölgy a közösségből ellenszegült az új, fiatal pásztornak, mert azt akarták, hogy minden ugyanúgy folytatódjon, mint korábban. Ezek az asszonyok közeli kapcsolatban álltak a korábbi pásztorral, így kapcsolatban kívántak vele maradni, amivel megnyitották magukat a megtévesztő szellemek látogatásának. A történet szomorú része, hogy ezek a megtévesztett asszonyok nem hitték el, hogy familiáris szellemekkel kerültek kapcsolatba.

A sátán egy ravasz csaló.Amikor a tiltott dolgok keresetté válnak, vagy amikor a jó dolgokat rossz helyen keresik, az ördög elég gyorssá válik,hogy becsapjon. 

Dr. Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 8.

„Tudván azt, hogy a mi óemberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek” Róma 6:6. 
Hogyha Jézusban vagy, akkor nem vagy a bűn rabszolgája! A Róma 7-et nagyon sok módon lehet értelmezni, de egy dolog biztos benne, nem semmisíti meg a Róma 6-ot.
Nem mond ellent a Róma 8-nak sem. Pedig a Róma 6 és 8 is arról szól, hogy megszabadulunk a bűneinktől, és egy tiszta, szent életet élünk a Szent Szellem által. Az Ige egyértelmű! Ha megszabadultatok a bűntől, akkor hogyan élhetnétek benne?  Most már az igazság rabszolgái vagytok, ami szentséget és életet hoz létre.

Nagyon sok olyan Ige van ebben a könyvben, hogy: „Menj és többé ne vétkezzél!”, ami erre vonatkozik. És abban a könyvben nagyon sok tanítás van Isten kegyelméről is. Egy egész fejezet van arról, hogy a törvénykezés ellen hogyan védekezzünk. Egy egész fejezet szól arról, hogy Krisztusban nincsen kárhoztatás – ez a „Menj és többé ne vétkezzél!” c könyv. De az Igéből újra és újra látjuk ezt az igazságot. Nincsen kivétel, nincsen változás, ugyanaz a téma: Isten gyűlöli a bűnt és szent helyen lakik.

„Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek! Se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, se lopók, s telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát! Ilyenek voltatok pedig némelyek, de – mi történt? – megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által. 1 Kor. 6.9. 

Megmosattatok, megtisztultatok, másként éltek!

„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek” Galata 5:19-21. 

Mi már nem így élünk! Az életünket nem ezek a bűnök jellemzik! Nem élvezzük ezeket a dolgokat és nem szórakozunk rajtuk, nem szennyeznek be többé ezek, mert nem engedjük, hogy a szívünket ilyenek töltsék meg! Ilyenek voltunk egyszer… Azok, akik így élnek, lázadnak Isten ellen. Mi már a Szellemben egy megváltozott életet élünk! Az Efézus 5-ben, a Kolossé 3-ban, Fil.2-ben ugyanez a tanítás van.

Reinhard Bonnke - Becsület: A Sátán célpontja 6.

A HARMADIK KULCS - FELKENT LÁBNYOMOK

Íme, a harmadik kulcsigém:

"Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére "(Zsolt. 133:2.)

Ilyen bőséges kenettel! Az a megszentelt olaj lefolyt Áron ruháján, rácsöpögött lábára és a földre. Ezt a kenetet kifejezetten csak a Főpapnak készítették, és megvolt a maga egyedülálló illata. Amerre Áron járt, a lábán levő olaj, ami még mindig csöpögött a ruhája aljáról, jelezte az útvonalát. Az emberek rájöttek, hogy a főpap lábnyomait látják.

Az én Istenem adja meg, hogy miután elmegyünk erről a világról, felkent lábnyomokat hagyjunk hátra a jövendő nemzedékeknek. Isten rajtad levő kenete olyan járást ad neked, amilyen Ároné volt. Az emlékek Isten becsületes emberéről többet érnek, mint egy felirat a legnemesebb márványon. Isten országában örökkévaló történelmet csinálnak a felkent férfiak és nők.

Derek Prince - Isten népének diadala - Szellemi fegyverek 2.

II. Mit mond az Isten Igéje a vérről?

A. Efé. 1:7. A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.

—Váltság (Krisztusban) (vesd össze: 1 Pét. 1:18–19)

1. Zsolt. 107:3.   [Ezt] mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezébõl;

—Kiszabadít az ördög kezéből. Csak akkor hatékony, ha ezt ki is mondjuk

2. Zsolt. 91:2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!

—Azt mondom . . . A helyes bizonyságtétel (megvallás) a belépés a 91. zsoltár által leírt teljes védelembe.

Bizonyságtételem: Jézus vére által megszabadultam az ördög kezéből.

B. Efé. 1:7. A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.

—Bűnök bocsánata (vesd össze: Máté 26:28) A teljes megváltás teljes bűnbocsánatot jelent. Ha nem tökéletes a bűnbocsánat, akkor az nem tökéletes megváltás. Bizonyságtételem: Jézus vére által minden vétkem megbocsáttatott.

C. Megtisztít minden bűntől. Figyeljünk meg három dolgot, amelyek összefüggnek egymással:

1. A világosságban járás,
2. Közösség,
3. Megtisztítás.
4. A közösségen kívül = a világosságon kívül. A vér csak a világosságban tisztít meg.
5. 1 János 1:9. Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

—A megvallás (ha szükséges) azt jelenti, hogy kijövünk a világosságra

Bizonyságtételem: Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának vére megtisztít engem, most és folyamatosan, minden bűntől.

D. Róma 5:9. Minekutána azért most megigazultunk az õ vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen õ általa.

—Megigazultunk = igazzá tétettünk; mintha soha nem is vétkeztünk volna (vesd össze: Róma 3:24–25; 2 Kor. 5:21)

1. Péld. 28:1. Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.

—Az igazság bátorságot ad

2. Ézs. 32:17.  És lesz az igazság mûve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

—Az igazság békességet, nyugalmat és biztonságot teremt

Bizonyságtételem: Jézus vére által megigazultam, igazzá tétettem, mintha soha nem is vétkeztem volna.

E. Zsidó 10:29; 13:12; 1 Kor. 6:13. 
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Szellemét bántalmazza?
Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az õ tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett.] Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett,] hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

1. Megszentelődés = Szentté tétel, különválasztás Isten számára

2. Általvitettünk a sötétség hatalmából az Isten országába

Bizonyságtételem: Jézus vére megszentel, szentté tesz, és különválaszt Isten számára.

F. 1 Kor. 6:19–20. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, a melyet Istentõl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
Mert áron vétettetek meg; dicsõítsétek azért az Istent a ti testetekben és szellemetekben, a melyek az Istenéi.

—A hívők teste a Szent Szellem temploma, amely Jézus saját vérével vásárolt meg.

1 Kor. 6:13. Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett.] Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett,] hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

—A test az Úrnak rendeltetett, az Úr pedig a testnek

Bizonyságtételem: A testem a Szent Szellem temploma, amelyet megváltott, megtisztított és megszentelt a Jézus vére, ezért az ördögnek nincs helye bennem, és nincs hatalma fölöttem.

2014. október 30., csütörtök

Jerry Trousdale - Csodamozgalmak

BEVEZETÉS
Ma csodamozgalmak söpörnek végig az iszlám világ egyes részein. Isten Szelleme erőteljesen működik – valóban úgy gondoljuk, mindeddig példátlan módon –, amint muszlimok százezrei Jézus Krisztus uralma alá rendelik az életüket.
Olyan emberek találnak rá az igazságra és nyernek örök életet Jézus Krisztusban, akik azelőtt sejkek és imámok voltak, vagy akik keresztény templomokat robbantottak fel, és könyörtelenül üldözték Krisztus követőit – és köznapi férfiak és nők is, akik egész életükben az iszlám tanításokat követték, és még sokan mások. A számuk pedig napról napra gyarapszik.

E muszlimok közül sokan drámai úton-módon jutnak el Isten Igéjéhez: álmok és látomások közvetítésével, vagy annak eredményeként, hogy csodákat látnak – mert férfiak és nők gyógyulnak meg testi fogyatékosságaikból és szenvedélyeikből, keményszívű lázadók csapatostul teszik le önként a fegyvereiket, és ezrek tanúskodhatnak Isten Szellemének erejéről az életükben. E könyv lapjain több ilyen történettel fogsz találkozni, és meglátod majd: valóban példátlan, amit ma Isten a muszlimok között cselekszik.

Manapság nem könnyű iszlámhívőnek lenni. Ha keresztények a csadorokról és bombamerényletekről szóló főcímeken túl is képesek kapcsolatba lépni muszlimokkal, levert és reményvesztett emberek százmillióit fogják felfedezni.
A muszlimok életét nagyon gyakran vigasztalanság és omladozó falak veszik körül, de köztük sokan vágynak ma kétségbeesetten arra, hogy olyan embereket fedezzenek fel, akik szeretettel fordulnak feléjük, s hogy egy olyan Istennel találkozzanak, aki szereti őket, és hogy reményteljes jövőt láthassanak maguk előtt.

Tudjuk ezt, mert közelről láthattuk, hogy muszlim közösségekben ezrével alapítják a gyülekezeteket. Találkoztunk ezekkel a bátor emberekkel, meghallgattuk a történeteiket – közülük is többekkel megismerkedsz majd. Az életük csodálatos képpel fogja illusztrálni számodra, hogy Krisztus muszlim háttérből érkezett új követői milyen változáson mennek keresztül. Történetük megismerése paradigmaváltáshoz vezető tapasztalat, és nekünk, keresztényeknek épp erre van szükségünk, hogy elhiggyük, mindez lehetséges – sőt, hogy akár általunk történjék mindez.
Amikor az első századi Palesztinában Jézus az elveszettekre tekintett, „könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok” (Máté 9:36). Azután pedig valami figyelemre méltó kijelentést tett: ezek az elveszett lelkek „sok aratnivaló”, csak aratómunkások nincsenek. Ezért tragikus, amikor a keresztények nem könyörülettel tekintenek a muszlimokra, hanem azonnali félelem, harag és elutasítás a reakciójuk.

Ha a keresztények igen céltudatosan kívánatos és vonzó, ugyanakkor megalkuvástól mentes és − amennyire lehetséges, következetesen − biblikus módon közelítenének az iszlámhoz, akkor ez előrelátható következményekkel járhat:
- Ez a megközelítés képviseli azt az együttérzést és szeretetet, amellyel Jézus viseltetik minden iszlámhívő iránt.
- Ennek sok-sok ima lesz az alapja.
- Sikere azokra a muszlimokra épül, akik a Bibliában meglátják Istent, és hűségesen engedelmeskednek Igéjének.
- Arra fog épülni, hogy a tanítványok másokat is tanítványokká tesznek, és a gyülekezetek újabb gyülekezeteket plántálnak.
- Teljesen hétköznapi emberek erőfeszítései fogják megvalósítani, beállva egy rendkívüli aratás munkájába.
- Ez Isten csodatevő kegyelmét kívánja meg abban, hogy megváltozott emberek megsokszorozódásával egész társadalmak változzanak meg.

Mit jelent a megsokszorozódás és a transzformáció iszlám országok esetében? Azt, hogy Krisztus muszlim hátterű követői bőséges gyümölcsterméssel bizonyítják tanítványi mivoltukat. És amikor a tanítványok sokasodnak és engedelmességben járnak, a dolgok megváltoznak!
A CityTeam és társszervezeteink abban látnak ilyen változásokat, hogy egyre több gyülekezet születik Délkelet-Ázsia, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet és Európa iszlám közösségeiben – a legrégebb óta végzett és legmélyrehatóbb tevékenységünk azonban Afrika iszlámhívő területeihez kötődik. Ennek következtében az utóbbi hét év folyamán a magunk és a velünk együttműködő pár száz afrikai szolgáló munkájáról szólva a
következő eredmények születtek Afrika muszlim népessége körében:
- 18 különböző országban hatezernél több új gyülekezet létesült.
- Több száz volt sejk és imám, akik most Krisztust követik, muszlimok nagy tömegeit vezetik ki bátran az iszlámhitből.
- Mára háromezernél több gyülekezet működik 45 különböző, eddig nem evangelizált muszlim többségű csoportban, akik néhány éve még nem is hallották Isten Igéjét.
- A korábban iszlámhívő emberek ezrei veszítik el javaikat, otthonaikat és szeretteiket, és mégis tovább szolgálják Jézust.
- A környezetükben történt drámai változások láttán számos muszlim közösségben szinte követelve kérik, hogy e változásokat hozzájuk is elvigye valaki.
- Több mint 350 különböző szolgálat működik együtt annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek.

ISTEN TÖRTÉNETE
Amiről olvasni fogsz, az Isten története – bizonyság olyan áldásokról, amelyek „végtelenül fölülhaladják, amit kérünk vagy elgondolunk” (Efézus 3:20); bizonyság Isten Szellemének működéséről, ahogyan a XXI. század első éveiben csodák sorozatához vezet. Ugyanakkor sok bátor férfi és nő története is, akik a mai napon is egy újabb iszlám közösséghez viszik el
Isten történetét, gyakran jelentős személyes kockázatok árán. Ami pedig azokat illeti, akik súlyos szenvedéseket vállalnak az evangéliumért, és különösen, akik életüket is áldozták érte az utóbbi években – az ő történetük is ez. Nagy kiváltság számunkra, hogy megoszthatjuk veled.

Immanuel Kiadó, megjelenik november közepén


November és a halottkultusz

Kulcsár Árpád vallástörténésszel beszélgettünk a novemberi halottkultusz gyökereiről, kialakulásáról, bibliai vetületéről.

- November a Mindenszentek napjával kezdődik. Mikor kezdődött a szentek tisztelete?

- A szentek tisztelete nem apostoli hagyomány. A 4-5. századokban kezdődött el a szentek tisztelete. Először a vértanúkról emlékeztek meg. A bibliai alapokon elfogadhatatlan szakasz akkor kezdődött, amikor a szentek kultuszának a keretében elkezdték megszólítani őket, elkezdtek kommunikálni velük. Ez a Biblia szerint megengedhetetlen, spiritizmus, bűn, halálos bűn. Az a sajátos helyzet állt elő, hogy maga az egyház, illetve annak a hivatalos része, a katolikus egyház kezdett szembefordulni a Biblia üzenetével; ahelyett, hogy a bibliai igazságokat igyekezett volna betölteni, durva bibliaellenes tradíciókat kezdett meghonosítani a 4-5. századtól.

- Az első században mártírhalált halt szentekről - Szent Péter, Szent Pál - az egyház megemlékezett, és ezt a megemlékezést kezdték el más elemekkel társítani?

- Igen. Eltorzították azzal, hogy ezeket a szenteket megszólították, segítségül hívták. Ez azért megengedhetetlen, mert a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy csak Jézus az egyedüli közbenjáró. Az Apostolok Cselekedetei könyvének 4. részében azt olvashatjuk, hogy nem is adatott más Név, amelyben lenne megtartatásunk. Tehát egyetlen egy, akár a Bibliában is szereplő, és garantáltan szent életű személynek a neve sem adatott a hívő emberek számára, hogy megtartást jelentsen. A legkiválóbb szenteknek a neve sem. Csak a Názáreti Jézus Krisztusnak a neve adatott, hogy abban legyen a hívők számára megtartatás. A Timótheushoz írt első levél 2. részében pedig határozott kijelentés szól arról, hogy nincs is más közbenjáró az emberek és Isten között, csak az ember Jézus Krisztus. Ellenszegülés és súlyos engedetlenség az Isten beszédével szemben az, amikor bárkik - akár egyházi személyek - úgy gondolják, hogy meg lehet szólítani elköltözött személyeket. Szeretném mindenkinek figyelmébe ajánlani a Sámuel első könyvét és az ott leírtakat Saul királyról, aki mellett egy valóban szent személy állt, Sámuel próféta. Amikor a próféta elköltözött, Saul a saját hitét kevésnek érezte, és hogy újra beszélhessen Sámuellel, egy halottidéző asszonyhoz ment el. Amikor az asszony megidézte a prófétát, akkor Sámuel üzenete az volt a királyhoz, hogy „miért háborgatsz engem?” A Bibliának határozott, világos, egyértelmű üzenete, hogy az elköltözött személyekkel nincs kommunikáció. Az elköltözött személyek nem térnek vissza, nem is tartózkodnak a Föld felszínén.

- Jézusnak volt erre egy példabeszéde. Ott is kategorikusan ezt látjuk.

- Így van. A szegény Lázárnak és a gazdag embernek a története a Lukács evangéliumának a 16. fejezetében szintén erről tesz bizonyságot. A történet ismert, hogy mind a ketten meghaltak, elköltöztek a túlvilágra. A gyötrelem helyére jutott a gazdag ember, Lázár pedig a vigasztalás helyére jutott. A tűz által gyötört – valószínűleg a Pokolba került – gazdag ember szeretett volna Lázárral kapcsolatba kerülni. Azonban megmondták neki, hogy a túlvilágnak ezt a két ellentétes helyét átjárhatatlan nagy fal választja el egymástól. Amikor a gazdag ember – és ez számunkra különösen fontos a Mindenszentek és a Halottak napja összefüggésében – azt kérte, hogy legalább Lázár, aki igaz emberként költözött el a túlvilágra, legalább ő had térhessen vissza a gazdag ember még élő testvéreihez a Földre, akkor a válasz az volt, hogy nem térhet vissza Lázár sem. Az a vélekedés tehát, hogy a novemberi időszakban a halottakkal lehet kommunikálni a sírnál, illetve kijönnek a sírból és hazamennek, és ott lehet velük kapcsolatot teremteni, vagy a Föld felszínén bolyonganak, ez keresztény felfogás szerint garantáltan nem igaz. Ezt egy keresztény ember nem fogadhatja el! Ez egy tőről metszett pogány felfogás.

- A katolikus felfogás szerint hová kerülnek az elhunyt lelkek?

- Katolikus felfogás szerint három hely létezik. Az egyik a Pokol. Az oda került emberekkel ők nem foglalkoznak. A második hely a Menny. A harmadik a tisztítóhely vagy tisztítótűz, azaz a Purgatórium. November 1-én, a Mindenszentek napján a Mennybe került szenteket ünneplik. Ez csak és kizárólag katolikus, illetve görögkeleti ünnep. A protestánsok számára ez nem volt ünnep. Halottak napján, november 2-án azokat az elhunytakat ünneplik, akikről úgy gondolják, hogy a Purgatóriumban, a tisztítótűzben vannak. Ezeket a személyeket még olyan bűnök nyomasztják, amik miatt a tisztítótűzben meg kell tisztulniuk, és csak utána kerülhetnének a Mennybe. Itt van egy óriási probléma. Bibliai alapon a kereszténységnek az alapkönyve a Szentírás. Minden hitelvet és gyakorlatot értelemszerűen ehhez kellene igazítani. A katolikus egyház sajátos módon nem teszi ezt például a Purgatóriummal kapcsolatosan. A Szentírás nem beszél tisztítótűzről, nem tud ilyen helyről, nem ír Purgatóriumról, ezért keresztény felfogás szerint ez nem is létezik.

- Amikor arról beszél a Názáreti Jézus, hogy a tűz, vagy a Gyehenna, akkor nem erre a tűzre gondol?

- Nem. Az a Pokolnak a tüze. Jézus és az Újszövetség nem a tisztítótűzről beszél. Purgatórium nincsen. Ez is a 4. századtól kifejlődő sajátos katolikus tanítás, aminek semmiféle bibliai alapja nincsen.

- Nem az a probléma, hogy megemlékeznek a szentekről, Péterről, Pálról, és előveszik az ő beszédeiket, olvassák azokat, hanem az, hogy valamilyen hiedelem, dogma vagy szakrális cselekedet kapcsolódik hozzá?

- Így van. Mégpedig az a baj, hogy konkrétan meg is szólítják őket. A katolikus egyházban ez egy gyakorlat, hogy a misén megszólítják az elhunyt szenteket, imádkoznak hozzájuk, kommunikálnak velük. Ez határozott spiritizmus, ez a Biblia szerint halálos bűn. Ami a hiedelmeket illeti, a pogány világfelfogás teljesen más. Európában mind a kelta, mind a germán, és más népeknek is a felfogása tud és ismer jeles napokat. A jeles napok azok a napok, amik eltérnek a hétköznapoktól. Ezeknek a főbb jellemzője, hogy a jeles napokon a természetfölötti az emberek számra jobban megnyílik, ezeken a napokon nagyobb átjárás van a természetes és a természetfeletti világ között, mint más közönséges napokon. A november 1., illetve ez az időszak a különböző pogány néphitekben az az időszak, amikor a halotti világ megelevenedik, a halottak kikelnek a sírból, esetleg hazatérnek, vagy a Földön járkálnak. Az a döbbenetes a pogány felfogásban, hogy a halált, a pusztulást ugyan szerették volna távol tartani maguktól, de nem volt erejük ahhoz, hogy ezeket az erőket legyőzzék, ezért kompromisszumra törekedtek velük. A kereszténységben az a fantasztikus és a nagyszerű, hogy a halállal és a hozzá kapcsolódó szellemvilággal nem kiegyezni akar, nem a kedvében akar járni, hanem egyértelműen azt hirdeti, hogy a halált legyőzte Jézus Krisztus a golgotai kereszten. Amikor Jézus Krisztusnak a vére, amiben az Ő romolhatatlan élete van, kifolyt a kereszten, ez az a pillanat, amikor az örök élet győzött a halál, a pusztulás, a gonosz fölött, az embernek a gyilkos ellensége, a Sátán felett. A kereszténység egy diadalmas üzenetet hirdet. Ezért is örömhír, evangélium, győzelmi hír a neve az Újszövetségnek. A Jézus Krisztusba vetett hit által ezt a győzelmet az egyéni életekben, sőt országok sorsában is realizálni lehet, valósággá lehet tenni. Ahol ez a hit megjelenik és gyakorolják, ott mindenütt az Élet győz a halál fölött.

- Ha megnézzük az emberiség történelmét, és ezen belül is a vallásokat, nagyon sok vallásban középpontba van állítva a halálnak a tisztelete. Például az indiánok kultuszában, de ugyanígy a magyar sámánizmusban is. Az emberekben van egyfajta félelem a halállal szemben, és azért akarnak áldozni neki, hogy kiengeszteljék azt?

- Pontosan. De az ember legnagyobb ellenségével nincs miért kompromisszumot kötni, mert az ő legalapvetőbb tulajdonsága, hogy kezdettől fogva embergyilkos. Nem fog semmiféle gyertyagyújtástól, vagy étel- italáldozattól, vagy bármilyen más áldozattól meghatódni. A pogány vallások azt mutatják, hogy ezekben a vallásokban nincs meg az az erő, amely képes lenne az ember legnagyobb ellenségét legyőzni. Egyedül a kereszténység hirdeti az életnek a halál feletti győzelmét. A különböző vallások és néphitek más-más rítusokat találtak ki arra, hogyan lehet a halált és a halotti szellemeket távol tartani az élőktől.

- Kanyarodjunk vissza a novemberhez. A Halottak napja egy kelta mitológiára épül, ha jól tudom?

- Igen. A november elseje is.

- A halottak lelkei ekkor vándorolnak a holtak birodalmába a mitológia szerint, és úgy gondolták, hogy ezek összezavarják az élőknek az életét, ezért ezen az éjszakán (Halloween) ki kell engesztelni a halottakat?

- Igen. Így eljutottunk oda, hogy ezzel Európában három nagy halottas ünnep is van: november 1. a Mindenszentek ünnepe, katolikus felfogás szerint az elköltözött szenteknek az ünnepe. November 2. a még Purgatóriumban lévő embereknek az emléknapja. Az egésznek az előestéje pedig, amit angolul Halloween-nek hívnak. Csakhogy a Halloween az tőről metszett pogány ünnep, ahol kísérlet sincs arra, hogy krisztianizálják, keresztényesítsék. Pogány felfogásra vezethető vissza a Mindenszentek ünnepe és a Halottak napja is, de ezt a két utóbbit a katolikus egyház – megdöbbentő módon - ahelyett, hogy kiiktatta volna az emberek felfogásából, vallásos színezettel bevette az ünnepei közé. Ennek a hátterében az állt, hogy a kelta, a germán, és más pogány felfogást a maga módján megszentelje, vagyis a legyőzés helyett inkább a vele való összefonódást választotta.

- Ünnepet hogyan lehet megkeresztelni? Létezik ilyen?

- Nem létezik ilyen. Hiába próbálja valaki kitalálni annak a módját, hogy egy tőről metszett pogány ünnepből hogyan lehet keresztény ünnepet csinálni, erre nincs lehetőség. A pogány rítusoknak éppen az a lényege, hogy meg van a kitűzött napja, és meg van a hozzá tartozó rituálé. Hogyha a napot és az ahhoz tartozó rituálét megtartják, akkor hiába mondják rá, hogy az keresztény ünnep, mert a lényegét tekintve az megmarad pogány ünnepnek. A katolikus egyház itt követte el talán a legsúlyosabb hibát. A népvándorlás korában, a Római Birodalom bukása után, ahol már hivatalos vallás volt a kereszténység, pogány népek özönlöttek rá az egykori Római Birodalomra, és meg is döntötték azt. Ezek a pogány népek a maguk régi (vagy más) pogány felfogását hozták. Amikor a katolikus egyház ezeket a népeket meg akarta szerezni államhatalmi erőszakkal, akkor látta a pogány tradíciók masszívságát. Az a katolicizmus, amit ők hirdettek már évszázadokkal korábban eltávolodott a bibliai üzenet erejétől, mert mást kezdett el hirdetni, mint ami a Bibliában van. Jézus megmondta, hogy ha tradíciókat, emberi gondolatokat kezdenek el hirdetni az Ige helyett, akkor az Istennek az ereje nem fog tudni kibontakozni azoknak az embereknek az életében.

- A Biblia maga, mint szöveg, nem volt meg az egyházban? És nem is terjesztették, mert ezek a népek nem tudtak sem írni, sem olvasni, tehát eltávolodtak az Igétől?

- Igen. Pontosan az volt a probléma, hogy maga a katolikus egyház is eltávolodott az Igétől annak ellenére, hogy ott volt a kezében – még ha latin fordításban is – a Szentírás. Nagyon jól tudták, és kellett tudniuk, hogy mi az, amit megenged a Biblia, és mi az, ami a Biblia alapján tilos. Például a halottakkal való kommunikáció, a szellemidézés halállal sújtandó bűnök. Különös módon – ez egy másik beszélgetésnek a tárgya lehetne - mégis eltávolodtak nagyon fontos bibliai igazságoktól, illetve megtagadták azokat. Ilyen legyengült állapotban szerették volna a pogány vallású népeket katolizálni. Már ekkor is látszott, hogy a katolicizmusnak az ereje kevés ahhoz, hogy keltákat, germánokat, vagy magyarokat, vagy más népeket kereszténnyé tegyen. Emiatt I. Nagy Szent Gergely pápa már azt a kompromisszumot hozta meg, hogy a pogány templomokat nem kell lerombolni, csak a pogány rítusokat kell valahogyan összeötvözni katolikus szertartásokkal, hogy a pogány emberek jobban el tudják fogadni a katolicizmust. A Halottak napjával, és a pogány halottas ünnepekkel pontosan ez történt. Szent Efrém szír egyháztanító, és Aranyszájú Szent János is a 4. században már megemlítik a szenteknek a napját. Az a döbbenetes, hogy ekkor még május 13-ra esett ez az ünnep. Azonban a pogány Európában I. Gergely pápa - aki az 1500-as évek végén, 1600-as évek elején uralkodott - tudatosan a szinkretizmusra biztatta a bencés szerzeteseket, akik Britanniában végezték a térítést. Ezek alapján a kelta halottas ünnepet is szerették volna keresztényesíteni. Csakhogy a Samhain jellegzetesen november 1-én volt. A kelta mitológia szerint a Napisten a napszezon utolsó napján - e naptól fogva – a sötétségnek, a halálnak a fogságába került. Mivel a kelta nép erősen ragaszkodott ehhez az ünnephez és a hozzá kapcsolódó rituálékhoz, a pápa az addig májusban ünnepelt Mindenszentek napját erre a napra tette át remélve, hogy a kiirthatatlannak tűnő halotti ünnepből így katolikus ünnepet varázsolhat. Ma ebből mit tapasztalunk? Azt, hogy eltűnt a novemberből a kereszténység legfontosabb üzenete, és megmaradt a halottak tisztelete.

- Látjuk az autósorok sokaságát a temetők előtt, a temetőkből világító fényeket, és ez azt mutatja, hogy az emberek még ma is tisztelik a halált?

- Ez sajnálatos módon így van. A gyertyagyújtásnak is meg van a maga pogány logikája. Hangsúlyozom, hogy semmi köze nincs a bibliai kereszténységnek a sírokon való gyertyagyújtáshoz. Ez egy pogány néphit, amely szerint ilyenkor a halottak készek kimozdulni a sírból. Az élők azt szerették volna már évezredekkel ezelőtt elérni, hogy valahogy a halottak maradjanak bent a sírjukban, ne kóboroljanak, ne jöjjenek vissza a házakba. A fénnyel próbálták mutatni nekik azt, hogy hol az ő sírjuk, hogy hova menjenek vissza, illetve virágokkal díszítve szerették volna kellemessé, lakájossá tenni a halottak számára a sírt. Had mondjam el még egyszer, hogy a keresztény üzenet szerint vagy a Mennybe kerülnek az elhunytak, vagy a pokolba. Nincs Purgatórium. És különösen nincs Földön való bolyongás. Magyarországszerte a katolikus vidékeken ezen az estén a családi ünnepi vacsoránál megterítettek az elhunyt rokonoknak is a házakban, kenyeret, sót, vizet raktak a terítékhez, hogy ha már egyszer visszajöttek, akkor ne ártsanak az élőknek. Ha már nem tudták a feldíszített sírokkal, gyertyákkal ott tartani őket a sírban, akkor legalább próbáljanak velük jó viszonyt kialakítani, és ne haragudjanak meg a háziakra. Sőt, hogy eligazodjon a házban a halotti szellem – ez nagyon durva dolog, de hát most erről beszélünk – minden szobában gyertyát gyújtottak, még olyan helyiségekben is, ahol senki nem tartózkodott. A 20. századi néprajz szerint Magyarország katolikus vidékein ez teljesen általános volt. Ma már nagy plázákban, bevásárló központokban is, és mindenütt lehet kapni lámpákat, mécseseket, amiket kifejezetten erre az időszakra készítenek. Ezt nagyon sokan normálisnak tartják ilyenkor. Ezekkel a tettekkel, rítusokkal az emberek a sötét erőknek, a halálnak a kedvében járnak, kapcsolatot létesítenek velük ahelyett, hogy harcolnának ellenük. A halált Jézus Krisztus legyőzte! Az egyháznak az a fő feladata, hogy ezt hirdesse az év minden napján, és harcoljon a halál, a pusztító, a gonosz szellemi erőkkel szemben.

- A konklúzió tehát az, hogy az ördög az, aki elveszi az emberektől az életet, Krisztus pedig az, Aki visszaadja azt.

- Így van.

2014. október 29., szerda

Rodney H. Browne - EGÉSZSÉGES TUDOMÁNY AZ ÁLDOTT ÉLETHEZ 2.

Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Titus 2:1

Ha az összes dologban követjük Isten irányelveit, akkor mindenben sikeresek leszünk. Isten Igéje az élet minden területére ad útmutatást és vezetést.

4. Négy parancsolat a fiatalembereknek:

Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek: 7 Mindenben önmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, 8 Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. Titus 2:6-8

a. Gondolkodjanak józanul. Egészséges értelemmel rendelkezni, illetve észnél lenni, épelméjűnek és mértékletesnek lenni. Úgy látszik, mintha a fiatalemberek rendszerint teljes ellentétei lennének ennek az útmutatásnak. Azonban Isten ereje által a fiatalemberek épp oly józanok és ésszerűek lehetnek, mint az idősebb és tapasztaltabb férfiak.

b. Legyenek példák a jó cselekedetekben. Jó dolgokat cselekedni egy dolog, a jó cselekedetek sorozata azonban azt jelenti, hogy jó jellemmel rendelkezel. Isten mindannyiunkban, különösen a fiatalemberekben a jó jellemet keresi. Sokan felmentik a fiatalembereket rossz viselkedésükért, és a következőt állítják: "A fiúk fiúk maradnak", de Isten többet vár el tőled. A fiatalembereknek alá kell rendelniük az életüket Istennek és az Ő Igéjének, hogy életük jó vágányon haladjon. Az a hiedelem, hogy házasság előtt a fiatalembereknek "habzsolni kell az életet" egy világi, istentelen elgondolás. Isten elvárja a hívő fiatalemberektől, hogy fiatalkoruktól fogva egészen felnőttkorukig Istennek tetsző módon viselkedjenek. Az Úrnak Isten szerint való férfiakra van szüksége, akik családok, lakónegyedek és nemzetek vezetőivé válnak.

c. A tanításban legyenek tisztességesek, higgadtak és őszinték. A tudományban [Isten Igéjében] tanúsíts becsületességet, tiszteletet és tisztességet. Az a fiatalember, aki a világ dolgain nevelkedett, nem alkalmas arra, hogy másokat tanítson, de az a fiatalember, aki Isten Igéjén nőtt fel nagy bölcsességgel rendelkezik, amit meg tud osztani másokkal - nem világi megtapasztalások miatt, hanem az Isten Igéjéből kapott bölcsességből átvett tanítás által. Elengedhetetlenül fontos, hogy Isten Igéjét - tiszta és szennyezetlen állapotban - tanítsuk.

d. Beszédük egészséges legyen, feddhetetlen. Az egészséges beszéd olyan beszéd, amely ellenfeleidet megszégyeníti, és nem fognak tudni semmi gonoszat mondani rólad. Az Efézus 4:29-ben a következőt olvassuk: "Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak." Az egészséges beszéd olyan beszéd, amely harmóniában van Isten Igéjével. Az itt használt "egészséges" szó azt jelenti, hogy egészséges és ép. Gyógyító szavakat jelent - az evangélium meggyógyítja a szellemet, a lelket és a testet.

5. Öt parancsolat a szolgáknak:

A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, 10 Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. Titus 2:9-10

Ez a tanács legalább annyira szól alkalmazottaknak és munkaadóknak, mint szolgáknak és uraknak. Isten nem támogatja a rabszolgaságot, de mivel az emberek továbbra is rabszolgákat akartak tartani, az Úr útmutatást adott az gazdáknak, hogy hogyan bánjanak szolgáikkal, és fordítva. A Biblia Isten szerint való tanácsokkal látja el a főnököket és a dolgozókat. A főnököknek kedvesnek, de ugyanakkor határozottaknak is kell lenniük, a dolgozóknak pedig hűségeseknek és lojálisnak kell lenniük a főnökük iránt.

a. Légy engedelmes. Jól fognak menni a dolgaid a munkahelyeden, ha szívesen fogadod az utasításokat, és azt teszed, amit a főnököd kér. A saját főnöködnek engedelmeskedj; tartsd tiszteletben felettesed utasításait. Ne engedd, hogy mások aláássanak a főnöködet azáltal, hogy a főnököd helyett nekik engedelmeskedsz.

b. Mindenben keresd kedvét a főnöködnek. Ha engedelmes vagy Isten Igéjének, főnököd kedvelni fog. Jó magatartásod kivívja tiszteletét irántad.

c. Ne mondj ellent, illetve ne vitasd az utasításokat. Tedd azt, amit mondanak. Nem mindig látod a teljes képet, ezért érvelés, illetve vitatkozás nélkül működj együtt a főnököddel. Egy nap, amikor majd te fogsz irányítani, te is azt fogod akarni, hogy az emberek bízzanak benned és engedelmeskedjenek neked. Ne szíts vitát, mert le fogod aratni annak gyümölcsét a jövőben.

d. Ne lopd el azokat a javakat, amelyeket a gazdád rád bízott. "Ne lopj" a nyolcadik a Tízparancsolatban. Egy alkalmazott, aki lop, hűtlen és álnok, és kinyitja az ajtót az ördögnek, aki az ő életében is lopni fog. Aki lop, meggyalázza Istent és kárt okoz felebarátjának. Nem tiszteli Istent, ellenség, nem barát. Az Efézus 4:28-ban a következőt olvassuk: "Aki lopott, többé nem lopjon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek."

e. Mindenben légy hűséges. Jézus azt mondta, hogy hű vagy a másén, Isten odaadja, ami a tiéd. Azt is mondta, hogy ha a kicsin hű vagy, sokra bízatsz, és hogy ha hű vagy a pénzen, akkor rád lehet bízni a Szellem dolgait. A hűség előmenetellel jár.

Amikor eljön az előléptetés ideje, a főnök inkább előlépteti az olyan becsületes személyt, aki a fenti dolgokat mind megcselekszi, mint az olyat, akinek helytelen a hozzáállása, tisztességtelen és hűtlen. Mindezek útmutatások a sikeres és Isten szerint való élethez.

2014. október 28., kedd

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 2.

Isten figyelmeztetései

A familiáris szellemekkel való szórakozás súlyosságát világosan tárja elénk Isten Igéje.Az Ószövetségi törvény a familiáris szellemekkel való együttműködést halállal büntette.

"És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz közöttök, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon; vérök rajtok." (3.Mózes 20:27)

A familiáris szellemek meghamisítják a Szent Szellem munkáját. A familiáris szellemekkel való közreműködés tisztátalanná teszi az embert, csakúgy, mint minden ami okkult.

"Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek." (3.Mózes 19:31)

Akik Istennel vannak szövetségben és akiket a Szent Szellem vezet, nincs szükségük familiáris szellemekre, mivel Isten mindent megad nekik amire szükségük van. A házasságtörés bűnét akkor követi el valaki, ha a férj vagy a feleség házasságon kívüli kapcsolatot hoz létre a szexuális vágyainak kielégítésére. Ugyanígy, ha Isten gyermeke a vele való kapcsolaton kívül keresi a természetfeletti tudást, képességet,bölcsességet, irányítást vagy hatalmat, szellemi bűnt követ el.

Saul király felkereste azt az asszonyt akiben familiáris szellemek voltak és mivel Saul az endori halottidéző asszonytól várta a segítséget, Isten ítélete jött rá.

"Meghala azért Saul az ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úrnak igéje ellen, melyet nem őrzött meg, sőt az ördöngöst is megkereste, hogy megkérdezze; És nem az Urat kérdé. Ezért elveszté őt, és adá az ő országát Dávidnak, az Isai fiának." (1 Krónika 10:13-14)

Isten a kánaánita népeket is megítélte az okkult praktikáik miatt és földjeiket az izraelitáknak adta, majd figyelmeztette az izraelitákat, ha valaha is az okkultizmushoz fordulnak, kiűzi őket a földről.

"Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled." (5.Mózes 18:9,11-12)

A megtévesztés

A megtévesztés mindig kapcsolatban áll a familiáris szellemekkel. Általában akikben familiáris szellemek vannak úgy gondolják, hogy az ő szellemi kapcsolataik nemhogy ördögiek, hanem sokkal inkább jók, és hogy az effajta kapcsolataikkal hasznos célokat tudnak szolgálni. Tévesen azt hiszik, hogy a szellem valódi jótevő aki hasznos információkkal fog számára gondoskodni. Még az is meglehet, hogy azt illető azt hiszi, hogy a familiáris szellem a Szent Szellem. Éppen ezért vonakodva mond le olyan dolgokról amikről hiszi, hogy hasznosak, vagy amiről azt gondolja,hogy Istentől van. Ez a familiáris szellemmel rendelkező személy még nem ismerte fel, hogy akivel ő kapcsolatban áll egy szellemi valóság. Lehet, hogy azt gondolja, hogy az élményei csak a saját képzeletében és fantáziájában léteznek. Vagy azt hiszi, hogy Isten szellemi királyságával került kapcsolatba a gondolatain keresztül, semmint a szellemmén keresztül. Lehet, hogy belekeveredett valamibe, de nem azért mert ördögi dolgok után kutakodott, hanem mert jó dolgokat keresett, rossz helyen.

A familiáris szellemek működésének egyik oldala a szellemidézés, azaz a feltételezett halottakkal való kommunikáció. A szellemidézés teljes egészében egy csalás.Ahelyett ugyanis, hogy az adott személlyel kerülne kapcsolatba, a médium egy olyan szellemmel kerül kapcsolatba, aki a halott személyt ismeri. Ez a szellem képes arra, hogy információkat adjon vagy megnyilvánulásokat hozzon létre és ez ahhoz a feltételezéshez vezeti a szellemidézőt, hogy elhunyt személy szellemével vette fel a kapcsolatot.

Dr. Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 7.

Nézzük meg az ApCsel 3-mat – ezek olyan témák, amik Isten Igéjében egészen végig megtalálhatók. „Az Isten az Ő Fiát, Jézust elsősorban néktek támasztván, elküldé Őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.” 
Miért prédikálok a megtérésről? Miért mondjuk az embereknek, hogy forduljanak el a bűneiktől? Mert szeretjük őket! Mert azt akarjuk látni, hogy áldottak! Azt mondjuk a fiatal lánynak, ne feküdjön le minden sráccal! Mondjuk a homoszexuálisnak, hogy Isten nem arra teremtette őt, hogy más férfiakkal éljen szexuális életet. Azt mondjuk a kábítósnak, hogy Isten nem akarja, hogy rabja legyen ezeknek a szereknek. Miért mondjuk ezt nekik? Mert gyűlöljük őket? Mert vallásos kötelékbe akarjuk őket zárni?

A szentség szabadságot hoz, a bűn pedig köteléket! Miért mondjuk az embereknek, hogy maradjanak távol a tisztátalan filmektől, hogy ne szórakozzanak a világ bűneivel, hanem tisztítsátok meg magatokat? Miért mondjuk ezt nekik? Hogy megkötözzük őket törvénykezéssel? Hogy nyomorulttá és boldogtalanná tegyük az életüket! Nem! Hanem hogy segítsünk nekik, hogy Isten áldása lehessen rajtuk! Hogy ne legyen megalkuvás és szenny az életükben, hanem abban Isten céljai valósulhassanak meg! Mikor én iszom, nem azt kérdezem, hogy mennyi mérget lehetne belekeverni ebbe, mert a méregnek nagyon jó íze van, mennyit ihatnék belőle anélkül, hogy belehalnék? Nem, ez méreg! Lehet, hogy jó íze van, de megöl! Lehet, hogy a bűn jólesik, hogy izgalmas, lehet, hogy ideiglenesen fellelkesít és nagyon szórakoztató, de nem érintem meg, mert bűn! Lehet, hogy a halnak nagyon jól esik a csali, de van rajta egy horog is! Lehet, hogy nagyon jó íze van a bűnnek, kellemes az a szexuális tevékenység, a becstelen üzleti cselekedet nagyon sok bevételt jelent, de ahol bűn van, ott pusztulás van! Lehet az a vicc nagyon vicces, de szexuális tartalma van.

Nem fogok nevetni, miközben mérget iszom! Izgalmas lehet az a szexuális aktus, de ha nem házasságon belül történik, akkor méreg! Isten azt mondta: „Ne érintsetek semmi tisztátalant és Én elfogadlak titeket!” Nem cselekedetek által üdvözülünk ugyan, de a megváltás azt jelenti, hogy elfordulunk a bűntől! Az üdvösség azt jelenti, hogy Jézus lesz az Urunk! Ő mondta ezt! Ezek az Ő szavai!

„Nem mindenki megy be a Mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! Csak azok, akik az én mennyei Atyám akaratát cselekszik!” Mt 7:21. A jó cselekedetükről ismerjük meg azokat, akiknek üdvösségük van! A megváltottakat az új életmódjukról lehet megismerni! Ez az Evangélium ereje! Én nem tudom ezt a változást elérni, soha nem válhatok elég jóvá önmagamtól, de Jézus vére tisztára mos engem! Jézus vére megváltoztatja a természetemet. Isten Szent Szelleme erőt ad nekem ahhoz, hogy szent életet éljek. Még nem vagyunk tökéletesek ebben a világban, miközben Istent keressük, mégsem vagyunk elég tökéletesek, még mindig vétkezünk, noha Istent keressük, de nem vagyunk a bűn rabszolgái! Az életünkben nem a bűn a szabály, hanem a szentség! A bűn a kivétel a szabály alól! És ahogy egész szívünkkel keressük Istent, elcsúszunk és elesünk, aztán megtéréssel Hozzá fordulunk: Uram, moss engem tisztára! Bocsáss meg, Érted akarok élni! Szeretnék Neked örömöt szerezni! Magam mögött hagyom a bűnt! Akkor meg vagyok mosva, tiszta vagyok – és nincsen kárhoztatás. Bátran jövök Isten trónja elé. De hogyha szeretem a bűnömet, és azt választom – bár tudom, hogy az Úrnak nem tetszik, mégis folytatom, ez veszélyes! Ha ezen a pályán maradok, az Ige egyértelmű újra és újra: ez Istennel való kapcsolatomba kerülhet! Jézus nem azért jött, hogy a bűnünkben mentsen meg bennünket, hanem a bűnünktől mentsen meg minket!

2014. október 27., hétfő

Reinhard Bonnke - Becsület: A Sátán célpontja 5.

A MÁSODIK KULCS - EGY FÖLDI PÉLDA

A következő Igét azért írom ide, hogy feltétlenül olvasd el. Gondosan és tisztelettel elmélkedj rajta! Égesse be a Szent Szellem a lelkedbe ezt az Igét!

"Itt vagyok, tegyetek bizonyságot ellenem az Úr előtt és az Ő felkentje előtt: kinek vettem el az ökrét, és kinek vettem el a szamarát, és kit csaltam meg, kit sanyargattam, és kitől fogadtam el ajándékot, hogy a miatt szemet hunyjak? és visszaadom nektek" (1. Sám. 12:3).

Ez a bátor kihívás Sámuel Izrael előtt mondott búcsúbeszédének a része volt. Izrael bíráinak az ideje véget ért Sámuellel, aki messze a legnagyszerűbb volt ezek közül a karizmatikus szabadítok közül. Itt idézett szavai a maguk korában megdöbbentőek voltak. Azokban a régi napokban a komoly elnyomásokat egyszerűen a kormányzó mellékjövedelmi forrásainak tekintették, és senkit sem lepett meg a vérbeli zsarnokság. Az, hogy Sámuel ilyen nyilvános kihívást intézhetett a néphez az ő becsületességével kapcsolatban, az akkori világ vezetői között példátlanná tette őt.

Sámuel kötelessége, hogy kormányozzon és foglalkozzon a bűnösökkel, feltétlen volt, ítéletei ellen nem fellebbeztek. Akire büntetést rótt ki, azok haragot tarthattak volna ellene, lehettek volna bosszúszomjasak. Sámuel nyilvános szavai alkalmat adtak volna a megtorlásra. A haragosok megszólalhattak volna, állíthatták volna, hogy Sámuel megkárosította őket.

EGY MINTA DARAB AMIT ÉRDEMES SOROZATBAN GYÁRTANI

Tehát mi történt? Sámuelnek olyan jó híre volt, hogy nem félt. A nemzet összegyűlt képviselői felkiáltottak: "Nem csaltál meg minket, nem sanyargattál minket, és senkitől semmit el nem fogadtál." Ő mindenkit ítélt, és őt most mindenki ártatlannak ítéli, Isten hibátlan emberének. Ez egy valóban követendő prototípus.
Sámuel egy legalább fél évszázados időszak alatt egyetlen alkalommal sem fogadott el csúszópénzt, nem húzott hasznot egy esetből sem. Az ilyen viselkedés nem csak kínos odafigyelésből fakadt. A pillanat hevében nem mindig lehetséges az ilyen önuralom. Sámuel szíve a helyén volt, ez volt a titka. A becsületesség természetes hajlamává vált, mint az Istennel és Isten beszédével tele lévő embernek. Talán meggondolási idő nélkül, önkénytelenül cselekedve sem lépett soha rosszul.

Izrael egyhangú bizonyságtétele azonban nem volt elég Sámuelnek. Ő tudta, hogy az embereket, valójában néha mindenkit bolonddá tehet egy puszta színlelés, hatást gyakorolhat rájuk egy megjátszás is. Sámuelnek csak egy ítélet számított igazán: az Úré. Azt olvassuk:
"Kiálta azért Sámuel az Úrhoz, és az Úr mennydörgést és esőt adott azon a napon. És az egész nép nagyon megrettene az Úrtól és Sámueltől" (I. Sám. 12:18).

Ez azt jelentette, hogy Isten égzengéssel adta jóváhagyását a szolgájának. Az aratás ideje volt akkor, a száraz évszak. Amikor viszont az Úr felkent prófétája felemelte a karját, és mennyei szavazatot kért, csoda történt. Az ég gyorsan beborult, aztán villámlás, égzengés és eső következett. Ez volt Isten "Ámen"-je, ami jóváhagyta Sámuel becsületességét.
A nép meghunyászkodott az ilyen természetfölötti jelenség előtt. Isten mindannyiuknak megmutatta Sámuel szívét. A nép egyhangú, mindennapi kötelességei és ügyei közepette Sámuel mindig becsületesen cselekedett. A pénz kezelésében, minden apró ítéletben és döntésben, amikor senki nem látta, ő akkor sem cselekedett soha hamisan.

Most Isten napvilágra hozta, és lepecsételte ezt. Sőt, kinyilatkoztatást adott arról, mit jelent ez. Ő Sámuellel volt, Ő és ez az ember egy voltak. Sámuel az Úr nagyságából kapott nagyságot, úgy, hogy az egek feleltek bizonyságképpen. Sámuel aktájában nem voltak kétes eljárások, aljas, vagy kicsinyes trükkök. Sámuel becsületessége összekötötte őt Isten tekintélyével.

Ami tisztátalan és szennyes, az a Szellem birodalmán kívül helyez minket. Isten maga adja a jóváhagyását, amikor mindkét lábunkkal Isten országában maradunk. Az erő, dicsőség és áldás megmutatja, hogy a földi kívánság csupán homályos árnyék. Maga a Mindenható veszi kézbe annak az embernek az ügyét, aki fel tud állni, és ki tudja jelenteni becsületességét az egész világ előtt, és nem fél feltenni Sámuel kérdéseit. Itt az ideje, hogy elkezdjük ezeket az istenfélő gyakorlatokat most, a szolgálatunk elején, nem miután keserű tapasztalatokból tanultuk meg ezeket az igazságokat. Még akkor is, ha vétkeztél ezen a területen, elkezdhetsz most, azonnal becsületesen élni.

Rodney H. Browne - EGÉSZSÉGES TUDOMÁNY AZ ÁLDOTT ÉLETHEZ 1.

Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Titus 2:1
Az Úr Pálon keresztül azt a parancsolatot adta Titusnak, hogy prédikálja az egészséges tudományt minden embernek - idős férfiaknak, idős asszonyoknak, fiatalasszonyoknak és fiatalembereknek. Az evangéliumnak mindenki számára van üzenete.
1. Hat parancsolat az idős férfiaknak:
Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Titus 2:2
a. Légy józan. Légy körültekintő: éber; óvatos; elővigyázatos; megfontolt; mindent átgondoló. Néhány év után már megtanultál néhány dolgot az életben. Használd azt a bölcsességet mind önmagad, mind másokkal kapcsolatban. Nem jó dolog másoknak prédikálni, a saját tanácsodat pedig nem követni és hajótörést szenvedni.
b. Légy megfontolt. Légy komoly, őszinte, tiszteletteljes és nyílt. Lehetsz komoly Isten dolgait illetően, és mégis lehet humorérzéked. Elvégre, a szellem gyümölcse öröm.
c. Légy mértékletes. Gondolkodj józanul; légy körültekintő; mértékletes; önuralommal rendelkező; higgadt. Uralkodj a természeteden, a türelmetlenségeden, stb.
d. A hitben légy ép. Légy feddhetetlen - igaz tudománnyal rendelkező.
e. A szeretetben légy ép. Járj agape - Isten szerint való - szeretetben. Mutass mások felé szeretetet, és Isten szerinti példamutatással tárd eléjük, hogyan kell élniük. 
f. A tűrésben légy ép. Rendelkezz vidám és reményteljes kitartással. Légy türelmes másokkal, különösen a fiatalokkal, akinek szükségük van az Isten szerint való  tanításodra.
2. Öt parancsolat az idős asszonyoknak:
Hasonlóképpen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók; 4 Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Titus 2:3-4
a. Élj szent életet. Légy tiszteletteljes. Féld Istent. Tisztelettudóan engedelmeskedj Istennek, tudván azt, hogy az Úr gondoskodik rólad. Mindenekelőtt az Úrra kell támaszkodnod, nem pedig emberekre.
b. Ne légy rágalmazó. Ne rágalmazz hamisan másokat. Ne légy pletykálkodó. Kedves tanításnak kell nyelveden lennie.
c. Ne add magad borivásra. Ne légy részeges. Csak Istentől függj.
d. Jó dolgokat taníts. Tanítsd a fiatalokat a helyes dolgokra. Tanítsd meg őket Isten útjaira. Negatív dolgoknak nem szabad elhagynia a szádat - csak életet, reménységet és pozitív dolgokat szólj. Viselkedéseddel többet tanítasz, mint a szavaiddal; légy jó magaviseletű.
e. Tanítsd a fiatalasszonyokat. A görög szó itt tanítást, fegyelmezést, ill. helyreigazítást jelent.
3. Hét parancsolat a fiatalasszonyoknak:
Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék, 5 Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Titus 2:4-5
Tanítsd a fiatalasszonyokat:
a. Hogy szeressék a férjüket. Szeresd és légy szeretetteljes férjed iránt.
Legyen ő mindenben az első.
b. Hogy szeressék gyermekeiket. Szeresd gyermekeidet anyai szeretettel. Légy kedves, türelmes, odaadó és gondoskodó. Kegyelemmel szolgálj nekik. Soha ne légy leuraló illetve manipuláló. Légy segítségükre, ha szükségük van rád. Bármit is teszel értük - úgy tedd, mintha az Úrnak tennéd. Ha azzal kísértetsz meg, hogy úgy érzed, semmibe vesznek, ne engedd, hogy az ördög hazudjon neked. Tudd, hogy a szeretetet, amelyet tanúsítasz nem hagyja Isten az Atya figyelmen kívül, és meg fog jutalmazni.
c. Hogy legyenek mértékletesek. Gondolkodj józanul; légy megfontolt; mértékletes; önuralommal rendelkező; higgadt. Ne légy pletykálkodó. Ne mondj el személyes családi dolgokat minden barátodnak, különösen olyanokat, amelyek a férjeddel való intim kapcsolatodat illetik. Ne engedd, hogy az érzelmeid vagy a hormonjaid vezessenek és lehúzzanak. Vess el minden üres képzelgést - Krisztus értelmével rendelkezel!
d. Tiszták. Légy szűzies; ártatlan; szerény, tökéletes, szemérmes, szeplőtlen. Maradj tiszta a házasság után is, úgy ahogy azt elvárták tőled annak előtte. Légy teljesen hűséges a férjedhez szívedben, elmédben és cselekedeteidben. Ne feledd, a gyermekeid figyelik a példádat.
e. Háziasak. Ez azt jelenti, hogy nem csupán háziasszony vagy, hanem te vagy otthonodnak és családodnak őrzője, őre - nem a saját erődben, hanem imádság által az Úrra támaszkodva és az Ő Igéjének engedelmeskedve. Az asszonyoknak hatalmas befolyásuk van a családra. Te döntöd el, hogy befolyásod pozitív vagy negatív lesz. Isten felruházott azzal a képességgel, hogy otthonodat férjed és gyermekeid számára a békesség szigetévé tedd, nem pedig egy állandó viharközponttá!  
f. Jók. Tegyél jót.
g. Hogy engedelmeskedjenek férjüknek. Istennek az Atyának való tiszteletből engedelmeskedj a férjednek (Isten nem azt kéri az asszonyoktól, hogy minden férfinak engedelmeskedjenek. Isten azt várja el tőlünk, hogy tiszteletet tanúsítsunk egymás iránt, mind férfiak, mind asszonyok iránt, de engedelmeskedni csak a férjednek kell.) Isten Igéjének a világ általi megítélése a mi, az Ő Igéjének való engedelmességünktől függ; akkor is engedelmeskednünk kell az Igének, ha természeti emberünk a másik irányba akar menni. Bölcs asszony az, aki tudja miként kell viselkednie otthon Isten Igéje szerint. Az asszonyok rendelkeznek azzal az isten-adta képességgel, hogy csapatjátékosok legyenek. Minden csapatban van egy vezető, és minden vezetőnek van egy csapata. A család esetében a férj a fej vagy vezető, a felesége pedig a jobbkeze. Isten azt a parancsolatot adja a férjeknek, hogy szeressék feleségüket, tisztelettel bánjanak vele, a feleségeknek pedig azt az instrukciót adja, hogy működjenek együtt a férjükkel, és vele is tisztelettel bánjanak. Ha egy férjnek és egy feleségnek Isten szerinti, tiszteletteljes, kiegyensúlyozott kapcsolata van, az egész család jólétben él.

2014. október 22., szerda

'Heaven' - A New Message from Billy Graham

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 1.

Familiáris szellemek

A gonosz szellemek egy speciális csoportjának a megnevezése a „familiáris (ismerős, bizalmas) szellemek”. Azért vannak ebbe a kategóriába sorolva, mivel legfőbb tulajdonságuk az ismeret. Ez az ismeret az adott személlyel vagy annak személyiségével áll kapcsolatban. Például abban a lányban akivel Pál Macedóniában találkozott familiáris szellemek voltak, amelyek képessé tették őt a jövendölésre.(Apcsel 16:16-18)

A familiáris szellemek megtalálhatóak a spirituális gyakorlatokban és a varázslásban, de tevékenységük semmi esetre sem korlátozódik ezekre a nyilvánvaló okkult gyakorlatokra és személyekre. A gonosz szellemek személyiségek. Képesek gondolkodni, dönteni, érzelmeket kifejezni és kommunikálni.Személyiségük képes másokkal kapcsolatba kerülni. Két ember személyisége kapcsolatot tud formálni, ami a kommunikáción és a közösségen keresztül jobbá tud válni. Hasonlóképpen tud az ember egy gonosz szellemmel közeli kapcsolatot kialakítani. Ha valaki kapcsolatba kerül gonosz szellemekkel (ami lehet szándékos vagy tudatlan) akkor bizalmas, ismerős szellemet birtokol.

A familiáris szellemek legfőbb tulajdonsága a kommunikáció. A szellemek gyorsan válaszolnak a médium hívására. Médium, mint például az endori halottidéző,akinek tanácsát Saul kérte, egy közvetítő, aki kapcsolatot hoz létre a földi világ és a démoni birodalom között.Tehát a médium az a személy aki a gonosz szellemekkel való kapcsolat csatornájává válik. Az ilyen ember birtokolja a familiáris, bizalmas szellemet. A familiáris szellem olyasvalami amivel az adott személy rendelkezik, mivel a személyiség a személyhez kapcsolódik. Ugyanebben az értelemben vannak akik könyvet birtokolnak, barátaik vannak, vagy náthájuk van, ugyanígy másoknak a személyisége démont birtokol.

Ne menjetek ígézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. (3.Mózes 19:31)

A familiáris szellemek eredeti héber szava az „ob” ami annyit jelent „tömlő”. Az ősi zsidó fül számára ez a familiáris szellemek üreges hangját jelentette, amely a médiumon keresztül szólal meg és hangzásában ahhoz hasonlít mintha egy tömlőből jönne ki. A tömlő olyan, mit egy hordozó edény a személy pedig akiben a familiáris szellem van ilyen hordozóedényként szolgál, ami tartalmazza a szellemet. A szellem a személyben lakik, tehát akiben familiáris szellem van az démonizált.

Dr. Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 6.

Mit mond Keresztelő János a János 1:29-ben? „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” Az Evangéliumokban ez az igazság újra meg újra ismétlődik. De rögtön az Apostolok cselekedeteihez ugrunk. Szeretnélek emlékeztetni titeket valamire. Jézus szavait több helyen találjuk megírva az Evangéliumokban: „Ha a te jobb kezed vagy szemed bűnre csábít téged, vágd le, dobd ki! Jobb neked a Mennybe menni egy kézzel, fél szemmel, egy lábbal, mint a Pokolba menni úgy, hogy mindened megvan! A bűn pusztít! A bűn belekerül az üdvösségedbe! Ha valaki a bűnt választja és elutasítja a kegyelmet, az az életébe kerül! Kegyetlenül bánjunk el a bűnnel! Akármennyibe kerül! Hogyha prostituált vagy és megtérsz, akkor egy új szakmát kell keresned. Jobb esetleg tisztán éhen halnod, mint tovább élned a bűnben. Hogyha tolvaj vagy és megtérsz – talán egy gazdag tolvaj voltál, de megtértél és kárpótolod az embereket – jobb, hogy szegényen éljél, becsületesen, mint hogy gazdag tolvajként haljál meg!

Nem számít, mennyibe kerül neked a bűn, add fel! Fordulj el tőle! Mert különben a Pokolba fog küldeni téged! De Jézus azért jön, hogy életet adjon nekünk! Hogyha Isten Fia megszabadít téged, akkor valóban szabad leszel! Halljátok meg, amit mondok: Nem arra vagyunk szabadok, hogy vétkezzünk, hanem a bűntől szabadultunk meg az engedelmességre és a szentségre! Így szabadít meg Jézus Krisztus! Megkegyelmez, eltörli addig elkövetett bűneinket, magáévá fogad és kér: Mert kegyelmet mutattam irántad, hagyd el a bűnös életedet, és élj egy szent életet!

Reinhard Bonnke - Becsület: A Sátán célpontja 4.

IMÁDÁS ÉS DICSŐÍTÉS

Azt olvassuk, hogy a szeráfok "lebegtek" a harmadik pár szárnyukkal. Lebegés közben így kiáltottak: "Szent, szent, szent a seregek Ura; az egész föld tele van az Ő dicsőségével.” Lebegtek és énekeltek - ez imádás volt. A szárnyaik csapkodása volt a zene. Csak egy rövid megjegyzés: megdöbbentő, hogy ezek a mennyei lények nem azt kiáltották; "Szeretet, szeretet, szeretet...", vagy "Békesség, békesség, békesség...", hanem azt, "Szent, szent szent a seregek Ura". A dicsőítés legmagasabb csúcsa és az imádás legmagasabb formája mindig összekapcsolódik Isten szentségével és dicsőségével.

Hogyan mondhatták ezek az angyalok, hogy az egész föld tele van Isten dicsőségével? Sosem hallottak pogányokról, istentelen birodalmakról, háborúról, gyűlöletről, fukarságról és szenvedésről? De, természetesen, hallottak ezekről, de ők magasabb szempontból látták ezeket a dolgokat, ahogy a trón előtt lebegtek. Isten távlatából láttak, nem emberi nézőpontból. A földi színtér fölött lebegve az egész helyzet feltárult előttük, ezért lelkesen kiáltottak föl. A földi lakók látókörén túl kémlelve a láthatárt, minden holnapok egét, így énekeltek: "Az egész föld tele van az Ő dicsőségével'"

Nézz a trón távlatából! Mi a te látószöged? Egy vakondtúrás, vagy a Mount Everest tetejéről nézel körül? A síkságon élsz két dimenziós panorámával, vagy a szellemi magaslatok a te világod, és Isten dimenziójával is rendelkezel?
Isten trónjához emelkedsz, amikor dicséred és imádod Őt. A dicsőítés felemel téged. A kétség és a morgolódás ólomcsizmákat húz a lábadra az ének szárnyai helyett. Imádásban szemléljük a trónt, az Úr hatalmát és az Ö szentségét. Ott az Ő védelme alatt nyugszunk.

A trónteremben Ézsaiást Isten felszerelte, elküldte és megtisztította az oltár tüzével, hogy Ézsaiás az Ő tökéletesen becsületes szolgája legyen. Dicsőség Istennek! Amikor tiszta indítékkal szolgáljuk az Urat, és örvendezünk az Ő jelenlétében a trónja előtt, legyőzhetetlenek vagyunk. A baj ott kezdődik, amikor elveszítjük a trón nézőpontját. Amikor viszont jellemünket felemeli az imádás a harmadik dimenzióig, teljesen fel is fegyverzi azt.

2014. október 21., kedd

Tanulmányozós Biblia Philip Yancey és Tim Stafford jegyzeteivel

November 25-től kapható!

- 1564 oldal
- 66 bevezető
- 160 Felfedezőút - jegyzet
- 58 betekintő cikk
- 100 fontos ember
- 900 rövid jegyzet

- térképek
- konkordancia
- lexikon
- és még sok más, mind ebben a Bibliában

2014. október 20., hétfő

Joyce Meyer - Ha félsz is, cselekedj! 10.

Nézz szembe a félelmeiddel

Talán te is egy vagy azok közül, akiket a félelem gátol.
Egész életedben Isten szólt hozzád, de ahelyett, hogy engedelmeskedtél volna Neki, inkább visszahúzódtál attól való félelemedben, hogy mi fog történni majd, vagy hogy mit fognak szólni vagy tenni az emberek. Ennek eredményeképpen az életed egy nagy kuszaság. Ezért aztán nem is tudsz boldog lenni, mert nem Isten akaratát töltöd be az életedben.

Lehet, hogy annyira félsz, hogy nem mersz továbblépni az összejövetelen Isten szellemének engedelmeskedve, hogy szolgálj, és az összejövetelt ezzel a félelemmel hagyod el. Lehet, hogy bizonyos helyzetekkel az életben szembe kellene szállnod, de sosem teszed meg, mert félsz.
Minden ilyen ügyedet a szőnyeg alá söpröd, és hagyod, hogy a félelem vezéreljen.

Lehet, hogy megpróbálod ésszerűen átgondolni az ebből kivezető utat, de belül legmélyen tudod, hogy az amit teszel tönkretesz téged.

Tedd meg!

Az 1 Péter 5:8 azt mondja:
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

Jegyezd meg, hogy az Ige itt azt mondja, hogy kit „nyelhet el”, nem pedig „kit fog elnyelni”. Más szóval valamit tenned kell ezzel, hogy vajon ő elnyelhet- e téged és ha ismered sátánt, tudod, hogy nincs ereje. Az egyetlen ereje ami van, az amit te adsz neki. Természetesen a félelem az egyik kedvenc taktikája, szóval a félelemmel próbál majd megállítani, de ne hagyd magad. Csak menj előre és a félelmed ellenére cselekedj.

Amikor Isten szól hozzád, hogy tegyél valakinek bizonyságot, vagy mondj el neki egy igerészt, akkor mondd azt, hogy „Igen Uram, azt akarom tenni, amit te mondtál nekem, hogy megtegyek. Uram félek, de hiszem, hogy velem vagy, ezért megyek és megteszem. Ördög, te pedig felejtsd el a velem való tervedet, mert ismerem Istent és te nem fogsz megijeszteni engem. Megyek és megteszem azt, amit Isten mondott a számomra, hogy megtegyem.”

Amikor Isten arra kér, hogy a gyülekezet számára egy nagyobb összeggel adakozz, azt azért teszi, mert el akar benned ültetni egy magot (Lukács 6:38), hogy az anyagilag előrelépj, mondd ezt: „Rendben van Uram, megteszem.Tudom, hogy ez azt jelenti, hogy valóban bíznom kell a Te gondoskodásodban, de mivel hiszem, hogy mindez Tőled van, megteszem. Te pedig ördög, felejtsd el, hogy ijesztgetéssel elriaszthatsz. Nem érdekel, ha remegek, rázkódok vagy izzadok. Megteszem, akár félek, akár nem.”

Ne engedd, hogy az ördög ellopja Isten tervét az életeden. Lépj ki hitben, nézz szembe a félelmeddel, nézz szembe a fájdalmaddal.
Menj előre, rázkódva, remegve, izzadva. Isten nem mondta, hogy ne érezd a félelmet, Ő azt mondta, hogy ne fuss el! Lehetsz győztes keresztény vagy válhatsz olyan valakivé, aki soha nem lesz képes örülni Isten teljességében. Az egyetlen különbség e kettő között, hogy az egyiküket meggátolja a félelem, a másik azonban a félelme ellenére cselekszik. Határozd ma el, hogy szembenézel a félelemmel!

Reinhard Bonnke - Becsület: A Sátán célpontja 3.

A TISZTASÁG A FEDDHETETLENSÉG MELLETT ÁLL

A második pár szárny a szeráfok lábát takarta el. Ez a cselekedet jelezte a tisztaságot. A legtisztább ember is hozzáér a földhöz járás közben. A trón közelében természetesen nem volt por, de a szeráfok cselekedete jelképes. Azt jelezte, hogy az Úr előtt szentségben kell járni.

Jézus ezt különösen kiemelte. Időt szánt a tanítványok lábának megmosására. Szükség volt erre a megtisztításra. Jézus azt mondta: "Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta."
Először is, oda kell figyelnünk, hol járunk. Pál azt javasolja, ne adjunk helyet a test cselekedeteinek. Ne imádkozzunk így: "ne vígy minket a kísértésbe", ha közben mi megyünk oda. A tisztátalan láb a gondatlan járás jelképe. "Legyetek tiszták ti, akik az Úr edényeit hordozzátok!" (Ésaiás 52:11)

Ez bölcs dolog, ahogy, természetesen mindannyian tudjuk. Ilyen tanácsot azonban könnyebb adni, mint megfogadni. A mai hírközlő szervek úgy ontják magukból az erkölcsi szennyet a légkörbe, ahogy a kémények okádják a kormot. Gázálarcot kell felvennünk, hogy ne lélegezzük be a materialista kor lelkibetegségeit az azt kísérő hitetlenséggel. A szorgalom is feltétlenül fontos ehhez, de más segítségre is szükségünk van. Mi az?

A legjobb védelem az, ha az Igével állandóan mossuk az elménket. Áthatolhatatlan a gondolkodásunk, ha Isten Igéjével és Jézus elfedező vérével tartjuk karban, "övezzétek fel elmétek derekait" (1. Pét. 1:13.) naponkénti igeolvasással. Ez a védőoltás minden szellemi fertőzés ellen. "Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt. 119:11.). A tudósok kitaláltak egy olyan autófényező szert, ami egyszerűen taszítja a port. Sokkal az ilyen tudományos kísérletek előtt a hívők már rájöttek, hogy az Ige ereje visszaveri a bűnt.

Hogyan engedelmeskedhetünk az Ige utasításának: "Amik csak szentek, ezekről gondolkodjatok"? Először is, a Biblia ad nekünk kedves gondolkodni valókat és olyan dolgokat is, amelyek erősítik a vágyainkat és indítékainkat a jóra. Imádkozz így is: "Ne vígy minket a kísértésbe," és "vigyázz és imádkozz"! Sose feltételezd, hogy nem kell így tenned!

Akkor nyílt arccal állhatsz az emberek elé bármilyen dobogóra; az indítékaid átlátszóak, minden rejtegetnivaló szégyen nélkül - ez a tapasztalat mindent megér. Még jobb ebben az, hogy bizakodóan állhatsz Isten előtt. Gyakran halljuk, hogy Ézsau eladta az elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért, de Izraelnek egy egész nemzedéke elvesztette az ígéret földjét, és elveszett a pusztában az egyiptomi uborkákat siratva. Ne veszíts el mindent egy múló gyönyörért! Isten figyelmeztette Izraelt, hogy a "gondolataik gyümölcsét" fogják kapni. Ez szörnyű figyelmeztetés, és ennek be kellett következnie, és végül így is történt (Jer. 6:19.). Az ember igazi jelleme a gondolkodásában rejlik.

2014. október 17., péntek

Hit Gyülekezete képviselői Sukkot ünnepén 2014

Pajor Tamás a Fábry Show-ban


Joyce Meyer - Ha félsz is, cselekedj! 9.

Szembefordulás a fájdalmammal

Hadd mondjak el erről egy példát, ami az én életemben történt. Délután volt egy időpontom, így a lányommal délben elmentünk ebédelni.
Később, mikor már kint voltunk, megszomjaztam és jeges vizet akartam inni. Időnként szódavizet rendelek, de nem túl gyakran, mert a csapvizet szeretem. Néha bemegyünk a McDonald’s-ba vízért. Miután rengeteg pénzt költöttünk el a McDonald’s –ban kávékra és gyorsételekre, úgy érezzük ez rendben van így. Történetesen nem mi megyünk be, hanem Dave-et küldjük, mert ő nem bánja.

Nem tudom te hogy vagy vele, de én mindig furcsán érzem magam, ha be kell mennem egy étterembe és megkérdezni, hogy: „Elnézést, használhatom a mosdót?” vagy „Kérhetnék négy pohár vizet?”. Különösen ha nem ettem ott. Feltételezem azt gondolják, hogy igazán ostoba vagyok rendelés nélkül vizet kérni.

Mivel hoztam egy döntést, hogy akkor is megteszek dolgokat, ha félek és nem számít hogyan érzek, döntöttem, hogy többé ez nem fog fogva tartani. Felnőtt nő vagyok. Ha én a McDonald’s-ba akarok menni egy pohár vízért, akkor képesnek kell rá lennem.Ha ez az embereknek nem tetszik, gondoljanak amit akarnak. A reakciójuk nem hoz kellemetlen helyzetbe, mivel már döntöttem, hogy megteszem.

Összeszedtem magamat és kinyitottam a McDonald’s ajtaját.
Lelkem mélyén azt gondoltam: „Honnan tudnák, hogy csak most jöttem be egy kis vízért? Lehet azt gondolják, hogy már rég itt ülünk és eszünk, és csak még egy kis vízért jövök. De amint beléptem az ajtón, a hölgy aki a kiszolgálópultnál állt, egyenesen rám nézett. Akkor azt gondoltam magamban: ”Ennek lőttek. Most már tudja, hogy csak vízért jöttem be kintről.” Szóval tudod mit tettem? Megfordultam és elindultam a mosdó felé. Úgy döntöttem, hogy egy ideig a mosdóban maradok és aztán megyek a vizemért.

Lehet, hogy valaki más áll majd a kiszolgálópultnál.
Félúton azt gondoltam: ”Mit csinálsz? Menj és kérd el a vizet!” Megfordultam, lementem az előtérbe a kiszolgálópulthoz és azt mondtam: ”Két pohár vizet kérnék sok jéggel.” Miután a hölgy odaadta, megfordultam és ugyanazon az ajtón kisétáltam amin bejöttem. Olyan büszke voltam magamra. Győztem. Kértem egy pohár vizet a McDonald’sban! Legyőztem a félelmet.

Valójában nem magával az ötlettel küzdöttem, hogy kérjek egy pohár vizet. Egy régi fájdalom jött elő, amely újra azt mondta: „Mi van ha dühösek lesznek? Akkor mit teszel majd?” De tekintet nélkül arra, hogy mit gondoltam, vagy hogy hogyan éreztem magamat, úgy döntöttem visszasétálok a fájdalom kapuján.

Talán egy kicsit féltem és kissé remegtem is. Talán úgy éreztem, hogy a szívem gyorsabban ver mint máskor.De a Biblia nem mondja, hogy „Ne remegj”, nem mondja, hogy „Ne izzadj”, csak azt mondja”Ne félj”. Szóval magamra parancsoltam és visszafordultam a kapun.

Hogyan szabadulhatsz ki a fogságból?

Ahogy újra és újra megtettem azokat a dolgokat amelyektől féltem, egyre inkább szabaddá váltam. Ha a könnyű utat keresed, nem fogod megtalálni. Nincs más kiút, mint keresztül menni rajta. És hogy fogod megtenni? Félelemmel.
Ha arra az időre vársz az életedben, amikor már nem fogsz félelmet érzeni, akkor egészen Jézus visszajöveteléig várhatsz, mert a félelem mindig ott lesz, hogy megállítson.
Döntsd el időben, hogy mikor újra ez a helyzet áll elő, megteszed akármennyire is félsz.

Nézzük meg a Zsidókhoz írt levél 10: 35,38 verseket:

Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.
Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.

Az ige nem azt mondja “ha félelemet érez”. Számomra ez azt mondja: “Ha valaki visszahúzódik és meghátrál az előtte álló kihívástól.”

Isten azt mondta Józsuénak “Ne félj”, azt mondta Jeremiásnak “Ne félj”, Mózesen keresztül azt mondta az izraelitáknak”Ne félj”. Ezzel azt mondta, hogy a félelem jönni fog. Ha pedig jön, akkor lehet, hogy megrázkódsz, lehet, hogy megremegsz vagy izzadni kezdesz, a szíved erősebben ver majd, a térdeid pedig összekoccannak. Mindezek ellenére arra kérte őket, hogy helyezzék a bizalmukat Őbelé, higgyenek abban, hogy Ő velük van és ne fussanak el.

2014. október 16., csütörtök

3 napos konferencia a Hit Parkban: november 7-9!

Vendégszolgáló: Michael L. Brown!

Dr. Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 5.

Amikor a korai egyházról olvastok, ami még nem fertőződött meg az emberek tradícióitól, amit még nem fojtott meg a halott vallásosság, ők radikálisan elválasztották magukat a világtól. Nem érintették meg a világnak a bűneit. Nem szórakoztatta őket a világnak a rendszere. És Isten ereje rajtuk, bennük volt, hogy meg tudják érinteni, el tudják érni a világot. Ezt kell megértenünk. Nagyon egyszerű ez, mégis nagyon mély. Jézus nem azért jött el, hogy megmentsen minket a mi bűneinkben, hanem megmentsen a bűneinkből! A bűn az egész probléma lényege.

Miért van a világban halál, betegség és fájdalom? Mért van olyan sok szenvedés, háborúk, gyűlölet, olyan sok pusztulás a világban? Miért kell az embereknek pisztollyal járni, hogy megvédjék magukat? Kell, hogy legyenek hadseregeink és atomfegyvereink. Miért vannak kórházak, és miért vagyunk tele mindenütt temetőkkel? Miért van olyan állapotban a világ, amilyenben van? A bűn miatt! Mert az ember elbukott. És a bűn csinálta ezt az egész zűrzavart! Ezért vannak tele a börtönök bűnözőkkel. Ezért bántalmaznak szexuálisan rémült gyerekeket. Ezért erőszakolnak meg nőket. Ezért kínoznak meg embereket. A háborúknak és a gyűlöletnek ezért vannak áldozatai. Miért? A bűn miatt! Mert bejött a világba a bűn. És mindent elpusztított. Gondoljatok a Mennyre! Lesznek ott temetők? Nem! Lesznek kórházak, börtönök? Nem! Lesznek ott gonosz harci kutyák? Lesznek a Mennyben is rendőrök, akik üdvösséget kaptak, de már nem lesznek rendőrök! Lesznek megváltott ügyvédek a Mennyben, de már nem fogják gyakorolni a jogi tevékenységüket! Lesznek ott orvosok is, de már nem fogják az orvoslást gyakorolni. Nem lesz élet-, és egészségbiztosítás, nem lesznek atomfegyverek, háborús egyezmények. Nem lesz szenvedés, se fájdalom, se könnyek. Miért? Mert Isten ott lesz, de a bűn nem lesz ott. Mert a bűn jelenti a problémát.

Mit olvasunk a Máté 1:21-ben? Az angyal mondja Józsefnek: „Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” Nem a bűneinkben vált meg bennünket, hanem a bűneinkből vált meg minket. Nem csak a bűnbocsánatot hozza el, hanem megszabadít minket a bűntől. Nem csak elengedi nekünk a bűn büntetését, hanem megtöri a bűn erejét. A mi üdvösségünk nem csupán a bűnbocsánat, a mi megváltásunk egy megváltozott élet! Én nem úgy teszek bizonyságot, hogy dicsérnem kell az Urat, mert 15 éves koromban elkezdtem heroint magamba injekciózni, és amikor 16 éves lettem, találkoztam Jézus Krisztussal, ez 29 évvel ezelőtt volt, és azóta is minden nap használom a heroint, de Isten kegyelme olyan csodálatos, hogy  Ő újra és újra megbocsátja ezt nekem! Nem ez a bizonyságtétel, mert ez nem üdvösség, nem megmenekülés! A megmenekülés a következő: Találkoztam Jézussal, el voltam veszve a bűnömben és a lázadásomban, gonoszul éltem és heroint injekcióztam magamba. De Isten szeretett engem, az  Ő Fia meghalt értem, és már akkor megbocsátott nekem, amikor gyűlöltem Őt! Amikor az Ő szeretete valóság lett a számomra, akkor elfordultam a bűnömtől, és már 29 éve szabad vagyok! Erőm van ahhoz, hogy szent életet éljek! Az életem normája az engedelmesség és nem az engedetlenség!
Ez a megváltásról szóló Evangélium!

Rodney H. Browne - A KEGYELEM ÁLDÁSAI

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12 Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; 14 Aki Önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson Önmagának, kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.Titus 2:11-14

1. Isten kegyelme üdvösséget ad:

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Titus 2:11

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ezt; 9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Efézus 2:8-9

Isten kegyelme az, ami üdvösséget ad. Mindazok, akik az Úr kegyelmére támaszkodnak megváltatnak a bűnből, és örök bűnbocsánatban részesülnek. Isten az, Aki megment bennünket, de a mi felelősségünk, hogy miután megtapasztaltuk Isten kegyelmét, meg is maradjunk abban.

2. Isten kegyelme MINDEN ember számára megjelent:

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Titus 2:11

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.János 3:16

És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjazik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jelenések 22:17

Isten kegyelme minden ember számára megjelent - ez azt jelenti, hogy minden emberre felragyogott. Az emberek számára szó szerint láthatóvá lett, és/illetve képletesen meg is ismerték azt. Az üdvösség tisztán észrevehető mindazok számára, akik meg szeretnék látni és tapasztalni.

3. Hét lecke, amit a kegyelem tanít:

a. hogy megtagadjuk a hitetlenséget:

Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget... Titus 2:12

b. hogy megtagadjuk a világi kívánságokat:

Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat...Titus 2:12

Isten Igéje arra tanít bennünket, hogy fordítsunk hátat a hitetlenség és a testi kívánságok minden formájának.

c. hogy mértékletesen éljünk:

...mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Titus 2:12

Mértékletesen: józan ésszel; mértékletes életmódot folytatva.

Mert szükséges, hogy az előljáró feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő; 8 Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatürtető. Titus 1:7-8

Józan: biztos (egészséges) értelem; önuralmat gyakorló - mértékletes mind véleménnyilvánításban, mind szenvedélyben; tapintatos; józan; mértékletes.

Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. 2 Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Titus 2:1-2

Józan: józannak lenni; figyelni; megtartóztatni magát a bortól; (képletesen) tapintatosnak lenni.

Hasonlóképpen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók; 4 Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék, 5 Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Titus 2:3-5

Józan: tiszta értelemmel rendelkezni; (képletesen) fegyelmezni és feddni; tanítani a józanságra.

d. hogy igazán éljünk:

Mindenben önmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban [Isten Igéjében]romlatlanságot, méltóságot mutatván. Titus 2:7

Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Zsidókhoz írt levél 12:14

Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: 13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek. 14 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8:12-14

Isten kegyelme képessé tesz bennünket arra, hogy igaz életet éljünk.

e. hogy szentül éljünk:

De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. 2 Timótheus 3:12

Isten kegyelme képessé tesz bennünket arra, hogy a kísértések és az üdöztetés ellenére Isten szerinti életet éljünk.

f. hogy helyes módon éljük az életünket:

Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Titus 2:12

Isten kegyelme felruház bennünket azzal, hogy helyesen éljünk, és hogy a helyes dolgot cselekedjük.

g. hogy várjuk az elragadtatást és Jézus második eljövetelét:

Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Titus 2:13

Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; Aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által Maga alá is vethet mindeneket. Filippi 3:20-21

Isten kegyelme által már nem tartozunk ide a földre. A menny állampolgárai vagyunk - az Ő Fia, Jézus által az Atyához tartozunk, és buzgón várjuk Jézus visszajövetelét. Mivel hatalmas dolgokat tapasztaltunk meg Isten kegyelme által, biztosak lehetünk abban, hogy az Úr ígérete igaz, és várjuk azt a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését.

2014. október 15., szerda

Hamarosan megjelenik! Dag Heward-Mills - A vádaskodók 1. részlet

"Talán az egyik legnagyobb ellenség, akivel valaha is találkozhatsz, „a testvérek között lévő vádaskodó’.”

A Hűség és hűtlenség sorozat szerzőjének újabb könyvei jelennek meg novemberben!

A vádaskodók
Ekkor erős hangot hallottam a Mennyben. Ezt mondta: Most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje! Isten Messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert most dobták le a Mennyből testvéreink VÁDLÓJÁT, aki éjjel-nappal VÁDOLTA őket Isten előtt. Jelenések 12:10

Bár az ördögöt általában a „testvérek vádlója”-ként ismerik, nem egyéb ő, mint a testvérek között élő vádló.Vezetői tapasztalatod során sokféle emberrel fogsz találkozni. Mégis, a legrémisztőbb ellenség, akivel valaha szembe kell nézned, a testvérek között lakozó, őket hibáztató vádló. A különböző horderejű problémákkal szembesülve az egyik legnagyobb gondot mindenképpen a testvérek között élő vádló felbukkanása jelenti.
Még szolgálatod csúcsán is vele kell hadakoznod. A vádaskodás
ugyanis a sátán legfőbb stratégiája a legyőzhetetlen ellenséggel szemben.

A sátán leghatásosabb fegyvere
Az ördög sokféle alakban végzi tevékenységét. Eljöhet hozzád kísértő, hazudozó, gyilkos vagy csaló képében. A harc azonban akkor válik a
legkiélezettebbé, amikor vádlóként száll veled szembe.
Ez az alapelv mutatkozik meg Jézus Krisztus életében. Kezdetben ugyanis a kísértő képében látogatta meg Urunkat a sátán – negyven napon át kísértette Őt a pusztaságban. Hazudott Neki, és elkeseredetten próbálta Őt becsapni.
A szolgálata során az Urat mindvégig gyilkos képében támadta az ördög, hiszen „Ő kezdettől fogva gyilkos volt” (János 8:44). Számos alkalommal próbálta megöletni Jézust az összeverődő tömeggel, de Ő mindig elmenekült.

Felkeltek, kiűzték Jézust egészen annak a dombnak a sziklás pereméig, amelyen a városuk épült, hogy lelökjék a mélységbe. Jézus azonban keresztülment a tömegen, és otthagyta őket. Lukács 4:29,30

Egy másik alkalommal megpróbálta az ördög vízbe veszejteni Őt a Galileai-tengeren, de ekkor sem aratott sikert, mivel Jézus lecsendesítette a szélvihart. Magát a vihart nem Isten küldte, hiszen ez esetben Urunk annak megdorgálásával Isten bölcsességét dorgálta volna meg.

Miközben hajóztak, Jézus elaludt. Hirtelen szélvihar csapott le a tóra. A hajó már kezdett megtelni vízzel, és mindannyian veszélyben voltak.
A tanítványok ekkor felébresztették Jézust: Mester! Mester! Végünk van! Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre és a dühöngő hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és nagy csend lett.
Lukács 8:23,24