2014. június 30., hétfő

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Ádám bűnbeesése és annak következményei 2.

II. Ádám bukásának következményei

A. Változás Ádám természetében

1. Efézus 4:22. Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;

—Azt a természetet, amelyet az ádámi fajban a bukás hozott létre, „az óember” kifejezéssel írja le az Ige.

a. Ez a természet romlott a csalárdság kívánságai miatt. (vagyis azok a romlott vágyak, amelyek a sátáni kísértésnek való engedés következtében jöttek létre bennünk)
b. Ilyenképpen, ez a természet a Sátán hazugságának a produktuma.

2. 1 Kor. 15:53–54. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.

—Ez a természet romlandó is, vagyis három fázisban alá van vetve a halálnak:

a. 1 Móz. 2:17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon eszel arról, bizony meghalsz.

—azonnali szellemi halál, vagyis Istentől való elszakadás (vesd össze: Efézus 2:1. Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bûneitek miatt.
4:18. Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettõl a tudatlanság miatt, mely az õ szívök keménysége miatt van bennök;)

b. 1 Móz. 5:5. És lõn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendõ; és meghala.

—fizikai halál, vagyis a lélek testtől való elszakadása

c. Jel. 20:13–15. És a tenger kiadá a halottakat, a kik õ benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik õ nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az õ cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tûznek tavába. Ez a második halál, a tûznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tûznek tavába vetteték.

—A második halál, vagyis a végső, örökkévaló száműzetés Isten jelenlétéből. (Vesd össze: Jel. 20:10. És az ördög, a ki elhitette õket, vetteték a tûz és kénkõ tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.)

B. Sátán elbitorolta Ádám uralmi területét

1. Efé. 2:2–3. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegõbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is.

—Sátán lett a levegőbeli hatalmasság fejedelme (uralkodója) (vagyis azé a területé, amely fölé Isten Ádámot helyezte, mint uralkodót)

2. Sátán most a szellemi befolyását az ember engedetlenségén keresztül fejti ki, kihasználva az ember bűnös vágyait és lázadó kívánságait (vesd össze: Jakab 1:13-15. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentõl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetõ, õ maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bûnt szûl; a bûn pedig teljességre jutván halált nemz.)

3. Róm. 8:7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

—Ezek a vágyak befolyással vannak az ember elméjére is, amely ellenségeskedésben van Istennel

4. Ez az egész állapot „természet szerint” létezik, vagyis ez az Ádámtól örökölt természetünk következménye. (A Gal 2:15 ugyanezt a kifejezést használja arra a tényre, hogy Péter és Pál természet szerint zsidók voltak.)

Reinhard Bonnke - A szánalmas király 2.

VATTÁBA CSOMAGOLT KÉNYELEM

Jóás, Izrael királya fiatal és tapasztalatlan volt, amikor katasztrófa fenyegette az országát. A szíriai sereg felvonult ellene, és ő tudta, hogy nem mérheti össze velük az erejét. Már szinte látta a vereséget, és önmagát a börtönben. Még a halál lehetősége is kísértette. Belebetegedett az aggódásba.
Jóás Izrael rossz királyai közé tartozott, de szorultságában eszébe jutott az Úr prófétája, Elizeus, aki akkor kb. 80 éves lehetett és valószínű volt, hogy hamar meghal. A király meglátogatta Elizeust. Hízelegve közeledett hozzá. "Izrael szekerei és lovagjai" - így írta le, milyen hasznos Elizeus Izrael számára. Aztán "arcára borulva sírt", az idős próféta láthatta a könnyeit. Így kiáltott: "Édes atyám, édes atyám..." Kész színjáték! Az igazság az, hogy Jóás nem azért sírt, mert Elizeus haldoklott, hanem mert ő maga is meghalhatott.

Elizeus egyszerűen azt mondta a királynak, hogy fogja az íját és a nyilait. Gondolom, épp úgy mondhatta volna: "Fogd a zsebkendődet!” Elizeus túl sokat látott már Jóás dolgaiból ahhoz, hogy meghassa ez a könnyes történet.
Hadd mondjam el neked: Isten sem hatódott meg. Épp ideje, hogy valaki kimondja: Isten tudja, mikor sírnak az emberek csak azért, mert önmagukat sajnálják.

Úgy tűnik, néhány embernek túl sok kell mások idejéből. Valójában, néha ez azért van, mert nehéz kideríteni, mi az illető baja, és talán ő maga sem tudja mindig. Ezek az emberek alkalmanként lehetnek az életük korábbi értelmi sérüléseinek áldozatai.
A lelkigondozásra szakosodott vezetők sok gyakorlatra tehetnek szert az ilyen emberek révén. A rájuk szánt órák azt a veszélyt rejtik, hogy az illető a problémáját egyre mélyebbre vezeti tudatába, és ettől még úgy is érzi, hogy ő különleges szenvedő, és az Úr normális képességeit meghaladja az, hogy segítsen rajta. Istennek azonban semmi sem túl nehéz.

Általában nem az a dolgunk, hogy vattába csomagoljuk azokat az embereket, akik talán már úgyis túlságosan sajnálják önmagukat. A mi célunk az ő felébresztésük, nem az, hogy lecsendesítsük és nyugtátokkal lássuk el őket, Mindenki számára eljön az az idő, amikor ki kell lépnie önmagából, és újra meg kelt látnia egy haldokló világ szükségeit. Szomorú lenne, ha az az értékes idő, amit valakire rászánunk anélkül, hogy az illető személyes problémáit megoldanánk, azt az időt csökkentené, amit az elveszettek megnyerésére kellene fordítani.

Elizeus nem akart betársulni ebbe. Nem volt ideje arra, hogy zsebkendőt keressen a királynak, amikor nemzeti tragédia fenyegetett. Nem folyamodott oknyomozáshoz. A szükség egyszerű volt. Elizeus látta, hogy a király könnyei nem egy haldokló prófétának szóltak, még csak nem is a nemzetnek, hanem a saját jövőjének. Ezért az Úr szavával a királyi jelenlét különösebb figyelembevétele nélkül, Elizeus rögtön a tárgyra tért.
Azt mondta: "Fogd az íjat és a nyilakat!" Talán nyers volt, de amikor betör az ellenség, csak ez lehet a válasz: íj és nyilak. Szükség volt hadászati magatartásra. Jóásnak el kell felejtenie magát, és a népe igazi királyának kellett lennie.

Rodney H. Browne - Egy anyuka értékei

És monda az Úr Isten. Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. I. Mózes 2:18
Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét. 22 És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez. 23 és monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. 24 Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. 25 Voltak pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlték. I. Mózes 2:21-25
Isten terve az ember számára soha nem azt volt, hogy egyedül legyen. Ezért megteremtette az asszonyt a férfi oldalbordájából, és eggyé tette őket.
Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. 28 És megáldá Isten őket és monda nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. I. Mózes 1:27-28
Ennek a bizonyos egyesülésnek, amely természetes módon csak férfi és nő között jöhet létre, élet a gyümölcse. Ezért Isten először a család intézményét vezette be.
Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt szelleme. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! Malakiás 2:15
A család először is apából és anyából áll. Isten bevezette a házasság szövetségét, hogy isteni mag jöjjön létre. A szülők felelőssége nemcsak gyermekeket gyártani, aztán másokra hagyni a nevelésüket, hanem hogy az Úr tanítása és intése szerint felneveljék őket. A XXI. században, amelyben élünk, a család építőelemei lerontattak, bűn, önzés, válás, hűtlenség, abortusz, azonosneműek házassága, stb. által tönkrementek. A család összeomlásának hirdetése a Hollywood-ban készült filmek, televíziós sorozatok, szappanoperák és a Hollywood-i sztárok életvitele folytán zúdult ránk, lerombolva ezzel annak intézményét, amit az Úr teremtett. Az egyetlen visszaút Isten Szent Igéjén keresztül lehetséges: az apa, mint a család feje; az anya, mint segítő - együtt nevelik gyermekeiket.
Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. Példabeszédek 31:10
Mivel ma van Anyák Napja, meg szeretnénk emlékezni az anyukákról, és mindarról, amit értünk tesznek. El sem tudjuk képzelni, milyen lenne anyukánk nélkül. Isten különösen felkeni az anyukákat gyengéd szerető gondoskodással és ellátással, ami oly fontos gyermekeik fizikai és szellemi egészsége számára. Egy anyuka szeretete gyermeke felé mindent felülmúl, mert nemcsak megfogant testében a gyermek, hanem méhében kilenc hónapig hordozta is őt; a felkészülés ideje alatt az új élet érkezéséig testében nagy változásokon ment keresztül, majd a szülés átélése után ő tartotta kezében és etette őt anyatejjel. Az emberi kapcsolatok közül az anya és gyermeke közötti kötelék az egyik legerősebb és  legmélyebb kötelék.
Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel. 14 Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. 15 Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányainak. Példabeszédek 31:13-15
Az ő derekát felövezi erővel és megerősíti karjait. 18 Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa. Példabeszédek 31:17-18
Manapság számos nő dolgozik teljes állásban, akár saját választása, akár szükség által. Mindazonáltal a legnagyobb szerep, amelyet egy asszony betölthet, az a feleség és az anya szerepe, ugyanúgy, ahogy mindenek felett a legnagyobb szerep a férfi számára is a férj és az apa szerep. Semmi sem hasonlítható egy anya feltétel nélküli szeretetéhez - ahhoz a képességhez, hogy önzetlenül gondoskodik, táplálja, tanítja és felneveli gyermekeit, még akkor is, ha dolgozik, főz, takarít és alkot. Míg a legtöbben 9-től 5-ig dolgoznak, egy anya munkaidejének soha nincs vége. Későn fekszik le, hogy előkészüljön a következő napra, és korán kel, hogy minden dolgát el tudja látni.
Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak. 26 Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. 27 Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. Példabeszédek 31:25-27
Ezen az Anyák Napján tiszteletünket fejezzük ki minden anyukának, akik önzetlenül és áldozatvállalással adják magukat családjuk számára. Szeretünk és tisztelünk benneteket.
Felkelnek az ő fiai és boldognak mondják őt; az ő férje, és dícséri őt: 29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat! 30 Család a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának! 31 Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei! Példabeszédek 31:28-31
Imádság az anyukákért:
Mennyi Atyánk, Jézus nevében egy különleges áldást imádkozunk ma az anyukákért. Öntsd ki rájuk az öröm olaját a mennyből. Erősítsd meg őket, és áraszd el a szívüket a Te szereteteddel.

Kenneth E. Hagin - Az istenfélelem hasznos 1.

A SIKER A TIED

„A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magad a kegyességre. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van: de A KEGYESSÉG MINDENRE HASZNOS, meg lévén benne jelenvaló és a jövő életnek ígérete."
„Ezekről   gondolkodjál,   ezeken   légy,   HOGY   ELŐADÁSOD   NYILVÁNVALÓVÁ LEGYEN MINDENKI ELŐTT." (lTim 4:7-8,15)

Pál egyszerűen mondta: „a kegyesség hasznos" (8. vers). Ha bármi hasznos, az fizet. A vállatok pénzügyi jelentést küldenek részvényeseiknek hasznaikról és veszteségeikről. Hála Istennek, Isten szolgálásából haszon származik. Az Istenért való élet nem hátrányos a sikeres életre vonatkozólag. Ez az élet „MINDENRE hasznos".
Gondolom, Isten szelleme tudta, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják: „Na, igen, ez a következő életben lesz jövedelmező. Talán nem sok felmutatni valónk van ebben az életben. 

Itt koldusként vánszorgunk végig a melegben és a hidegben, de amikor az egészen túl vagyunk és kikötünk a másik oldalon, más lesz a helyzet. Jön egy nap egy idő múlva, amikor elhagyjuk a könnyeknek és a bánatnak ezt a völgyét." „Jön egy nap..."
Nos, hála Istennek, jön. Pál viszont azt mondta: „a kegyesség mindenre hasznos, meg lévén benne a JELENVALÓ ÉLETNEK ígérete!" A jelenvaló élet az, ahol én vagyok, épp most, ebben a világban. A jelenvaló élet az, ahol épp most te vagy.

(Hagin   testvér   a   következő   próféciát   mondta   prédikációjának   e   pontján: 
„VIGYÁZZATOK,   FIGYELJETEK,   SZÁNJÁTOK   oda   magatokat   teljesen ezekre a dolgokra. A SIKER és a GYŐZELEM a tiétek. A VERESÉG és BUKÁS leselkedik rátok minden   kanyarban. A  sátán   kidugja   csúnya   fejét   a   fűből,   mint   egy   kígyó,   hogy   rátok sziszegjen   és   butának hívjon   titeket.   Keljetek   fel   azonban   hitben   és   hívjátok   az   Urat  áldottnak, így a görbe utak kiegyenesednek és a völgy megtelik di-csőséggel és a hegytető az Ő áldásától ragyog és ti az Ő áldásában fogtok járni és áldottak és boldogok lesztek ebben az  életben.")

ÉLET A JELENBEN

„Meglévén benne a jelenvaló és a jövendő életnek ígérete." Meglévén - meglévén. Ez jelenidő.
Van egy élet most és van egy jövendő élet. Engem jobban érdekel a mostani élet, mint az eljövendő, mert ezt az életet élem most, amelyben most vagyok. Ha némelyekre figyelsz, azt a benyomást kapod, hogy az összes ígéret, amit kaptunk, elsősorban a következő életre  vonatkozik. „Ebben az életben üdvözülhetsz, rendben van, de miután üdvözültél, befejeződött a dolog. Megkaptad! Az ördög irgalmára vagy bízva. A világ kegyére vagy hagyva, semmi többet nem várhatsz itt."

Pál viszont nem ezt mondja Timóteusnak, a fiatal szolgálónak. Azt mondta: „Igen, a kegyességben   megvan   a   jövendő   élet   ígérete,   de   az   Istenfélelem   mindenre   hasznos." Nemcsak a szellemnek, hanem a léleknek, a testnek, az anyagiaknak is, mindennek. Legalább   négy   dolgot   biztosít   az   istenfélelem.   Tanulmányozzuk   ezeket   a   javakat a következő részekben.

Dave Hunt - Az üdvösség kérdése 10.

Kegyelmek vagy kegyelem?

Az tagadhatatlan, hogy a katolikusok Máriától várják „az üdvösséghez szükséges minden kegyelem” elnyerését. Ezt a tényt katolikus apologéták úgy állították be, mint kizárólag egyszerű katolikus hívek gyakorlatát, akik semmi egyebet nem tudnak tenni. Ennek azonban pontosan az ellenkezője igaz; vegyük figyelembe, hogy az előbbi idézetek katolikus szentektől valók voltak, akik közül jó néhányan, mint pl. Liguori is, nagy tekintéllyel bírtak az egyházban, bíborosok és szentek voltak. A Mária-imádást nem csak hogy nem ítéli el az egyház, hanem tanítja, sőt erre buzdítja híveit. Püspökök, bíborosok és pápák maguk is odaszánt Mária-imádók voltak már régebben is, de talán egyikük sem annyira, mint maga II. János Pál pápa. XXII. János pápa volt az, akinek a „Karmel-hegyi Miasszonyunk” megjelent, s akinek kinyilatkoztatta a „szombati privilégiumot” 1322-ben. Ezt az őt követő pápák is megerősítették, pl. V Sándor, VII. Kelemen, V. Piusz, XIII. Gergely vagy V. Pál pápák, és azóta is katolikusok tízmilliói támaszkodnak erre:

"Ígérem, hogy haláluk óráján támogatni fogom az üdvösséghez szükséges kegyelmek adományozásával mindazokat, akik öt egymást követő hónap első szombatjain gyónnak, áldoznak, ötször elimádkozzák a rózsafüzért, akik 15 percig a társaságomban maradnak a rózsafüzér 15 titkán elmélkedve, és akiknek az a szándékuk, hogy elnyerjék tőlem a bűnbocsánatot, [valamint azokat, akik barna skapulárémat viselik]."

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy eszerint az üdvösség Márián keresztül adatik, és hogy szükséges, hogy támogasson a halál óráján. Arra is jó, ha odafigyelünk, hogy a katolicizmus „kegyelmekről” beszél, és nem „kegyeleméről. Azt mondják, hogy a mise „közvetíti” az „üdvösséghez szükséges kegyelmeket”, mindazokat, amiket Jézus Krisztus megszerzett a kereszten. A kegyelem azonban egyetlen egyszer sem szerepel többes számban az Igében.

A Biblia azt tanítja, hogy kegyelemből adatik számunkra az üdvösség. A bűnbocsánat és az örök élet kegyelemből adatik azoknak, akik hisznek Istennek az evangéliumon keresztül kijelentett ígéretében. Az, hogy a katolicizmus többes számban használja a „kegyelem” szót, világosan mutatja, hogy szerintük az üdvösség nem nyerhető el egyszerre és tökéletesen, hanem csak apránként, és elsősorban a szentségek vétele révén, amelyek a szó szoros értelmében kegyelmet közvetítenek. Eszerint az ember nem nyerhet bűnbocsánatot és örök életet egyszerre, és mindez nem egy befejezett tény. Mindig vannak még olyan „kegyelmek”, amik az üdvösséghez vezető úton még elnyerésre várnak, ezeket meg kell szerezni. A Biblia kegyelmét azonban ember nem érdemelheti ki, nem szerezheti meg; csak a katolikus „kegyelem” ilyen.

A katolicizmusban nagyon sok mindent kell tenni azért, hogy „kegyelmet” nyerjen valaki. A Biblia azonban ennek pont az ellenkezőjét állítja: ahhoz, hogy valaki elnyerje Isten kegyelmét, mindössze csak hinnie kell abban, amit Isten az Ő evangéliumában nekünk ajándékoz, és el kell fogadni a bűnbocsánat és az örök élet ingyen kegyelmét.
A katolikus „kegyelem” elnyeréséhez azonban sok-sok szabálynak kell engedelmeskedni, és sokféle módon megsokszorozható. Mária különleges ígérete alapján, amit XXII. János pápának adott, ezeket a cselekedeteket „öt egymást követő hónap első szombatjain” kell végrehajtani. Azokon a napokon a híveknek gyónniuk és áldozniuk kell, el kell mondani öt rózsafüzért, 15 percig vele [Máriával] kell maradniuk stb. Ez olyan „üdvösség”, amit cselekedetek által, Mária közvetítésével lehet megszerezni.

A fentiek alapján nagyon világosan látszik a római katolicizmus és Isten kegyelmének evangéliuma közötti óriási eltérés. Az előbbi szerint a kegyelem Istentől való (viszont Mária közvetíti), és mindig válasz arra, hogy mit tesz az odaszánt katolikus hívő; az utóbbi lényege viszont az, hogy az isteni kegyelem amiatt jön az emberre, amit Jézus Krisztus tett. Az sérti Isten igazságát, hogy valaki csak úgy nyerheti el a bűnbocsánatot, hogy a rózsafüzért imádkozza, eljár misére, vagy végrehajt valami olyan cselekedetet, amit egyháza ír elő. Isten csak az alapján tudja megbocsátani a bűnöket és megmenteni az embereket, amit Jézus Krisztus tett, vagyis hogy kifizette a teljes árat, amit Isten igazsága megkövetelt. Mivel ez már megtörtént, Isten igaz, és ugyanakkor meg tudja igazítani azt, aki hisz Jézus Krisztusban (Róma 3,26).

2014. június 27., péntek

Derek Prince - Támadó fegyverek 11.

Most megnézzük, hogy hogyan győzték őt le. 11-es vers:

"És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az Ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték mind halálig."

Először arról beszéljünk, hogy milyen emberek győzik le a Sátánt? Azok, akik az ő életüket nem kímélték mindhalálig. Mit jelent ez? Én úgy értem ezt, hogy nem volt nekik fontos, hogy élnek-e, vagy meghalnak. Az életben maradás nem a legelső szükségük volt. A legelső az volt, hogy Isten akaratát tegyék, akár élnek, akár nem. Más szavakkal elkötelezett, odaszánt emberek voltak. Csak az a keresztény tudja megijeszteni a Sátánt, aki odaszánt, elkötelezett. Nem gyakran idézem Lenint, de egy mondatát megjegyeztem: "A kommunisták a jövőbeni halottak." Azt hiszem, hogy úgy gondolta, hogy ha te kommunista leszel, akkor aláírod a saját halálos ítéleted, számíthatsz rá, hogy meghalsz. Börtönben, vagy barikádon egy forradalomban, vagy pedig egy sűrű erdőben. Ha kommunista vagy, a saját halálos ítéleted aláírod. Addig, amíg te meg nem halsz, a földön élő halott vagy. Tudjátok minek nevezem én ezt? Elkötelezettségnek, odaszánásnak. Azt mondom nektek, hogy az első ok, ami miatt ebben a században a kommunizmus ilyen nagy előrehaladást tett, az az elkötelezettség. Ha a keresztényekben nincs ilyen elkötelezettség, akkor nincs lehetőség a győzelemre. Úgy hiszem, hogy ezért győzte le Észak-Vietnám Dél-Vietnámot. Elkötelezettek voltak az el nem kötelezettekkel szemben. Bármely csatában az elkötelezettek mindig legyőzik az el nem kötelezetteket. Ez igaz szellemi téren is. Akik elkötelezettek, azok legyőzik az el nem kötelezett keresztényeket. 

Tehát az első követelmény nem az, hogy mit teszünk, hanem hogy kik vagyunk. Az elkötelezettséget szépen összefoglalják Eszter szavai, amikor először kellett mennie Ahasvérushoz. Azt mondta, hogy nem lehet bemenni a királyhoz bejelentés nélkül. Akkor Márdokeus megkérdezte, hogy mit fog tenni és Eszter azt mondta: "Bemegyek, ha elveszek, hát elveszek." Ez az odaszánás. Nincs körbejárás. Pontosan ezt kell tenni. Az életben maradás nem lehet a legelső célja egy kereszténynek. Ezekről az emberekről beszél az Ige.
Hogyan győztek? Azt mondja, hogy "ők". Azt mondja, hogy ők legyőzték a Sátánt a Bárány véréért (vére által) és az ő bizonyságtételüknek beszédéért (beszéde által). Két fegyver szerepel itt: Jézus vére és Isten Igéje, melyeket hathatóssá tettek az ő bizonyságtételükben. Ezt így fordítanám le: "Legyőzzük a Sátánt, amikor megvalljuk személyesen Isten Igéjében, hogy mit tett Jézus vére értünk." 

Az Ószövetségben Isten megszabadította a népét, Izraelt az ítélettől és az ellenség elnyomásától a húsvéti bárány vére által. Isten rendelése az volt, hogy bizonyos napon, bizonyos időben minden házban az atya vegyen egy bárányt, amely megfelelt bizonyos követelményeknek, és azután áldozza meg. A megöléskor köteles volt minden csepp vérét felfogni egy edénybe. Olyan drága volt a vér, hogy egy cseppet sem lehetett elvesztegetni.
Ahogy a bárány vérét felfogták az edényben, már lehetővé vált a védelem minden izraelita számára, de nem volt még meg. Azért, hogy elérjék ezt a védelmet, minden izraelitának át kellett vinni a vért az edényből arra a helyre, ahol lakott. Csak egy Istentől kijelölt módja volt ennek. Egy kötés izsópot kellett venni, belemártani a vérbe és azután elhinteni a vért a ház ajtajának az oldalain. Amikor már ott volt a vér az ajtón, akkor a ház védelem alá került. 1 Korinthus 5:7-ben Pál azt mondja, hogy "Krisztus, a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott értünk.” Más szavakkal: összehasonlítja Krisztus kereszthalálát a bárány feláldozásával. A bárányt megölték, és az Ő vére elérhetővé vált, de az a tény, hogy Jézus kiontotta a vérét, még nem ad védelmet senki számára közülünk. Ahhoz, hogy legyen védelmünk, át kell vinnünk arra a helyre a vért, ahol élünk. Az Ószövetség alatt az egyedüli eszköz az izsóp volt. Az Újszövetségben Isten nem az izsópot követeli, hanem egy másik kijelölt mód van: a mi megvallásunk, bizonyságtételünk. A megvallásunk az, ami kiveszi az edényből a vért és átviszi a lakóhelyünkre.

Legyőzzük a Sátánt, amikor megvalljuk Isten Igéjével, hogy mit tett Jézus vére értünk. Ha nincs megvallás, nincs védelem. Nem csoda, hogy az ördög nagyon ellene van a megvallásnak, mert szereti inkább az edényben látni a vért, mert akkor még tudja az otthonodat támadni. 

Végül szeretnék egy rövid bizonyságtevést, megvallási mintát adni:

Efézus 1:7, Zsoltár 107:2 - Jézus vére által meg vagyok váltva az ördög kezéből. Jézus vére által minden bűnöm meg van bocsátva.

1 János 1:7 - Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít engem állandóan minden bűntől.

Róma 5:9 - Jézus vére által megigazultam, igazzá váltam, mintha soha nem vétkeztem volna.

Zsidó 13:2 - Jézus vére által meg vagyok szentelve, szentté vagyok téve.

1 Korinthus 6:19-20 - A testem a Szent Szellem temploma, mely meg van váltva, megtisztítva, megszentelve Jézus vére által. Ezért ennek eredményeképpen az ördögnek semmi helye nincs bennem, semmi hatalma rajtam Jézus vére által.

Jelenések 12:11 - Én legyőzöm a Sátánt a Bárány vére által és az én bizonyságtételem beszéde által.

Ezeket hangosan meg keli vallani. Szeretném, ha mindannyian kivennétek az edényből a vért és felvinnétek, magatokra.

Rodney H. Browne - ISTENNEK HATALMA ÜDVÖSSÉGRE

Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Róma 1:16
 
Soha nem kell szégyenlened az Igazságot. Jézus Krisztus evangéliuma az Igazság. Az evangélium HATALOM is - erő -, hogy megmentsen, meggyógyítson, megszabadítson. Fénylik, mint a fény az éjszakában, legyőzi az ellenség munkáját, és igazságot, szabadságot és szabadulást jelenít meg ott, ahol prédikálják! A görög "dunamis" szó hatalmat; hatalmas munkát; erőt; csodát; erősséget; energiát (szó szerint és átvitt értelemben is); csodatevő erőt; magában foglaló erőt jelent. Amikor az evangélium igazságát prédikáljuk, hatalmas erő szabadul fel és csodákat cselekszik. A Márk 16:20-ban azt olvassuk, hogy amikor az evangéliumot hirdetjük, az Úr velünk együtt munkálkodik és megerősíti az Igét jelekkel.
 
A Szent Szellem adja az erőt, ill. a bátorságot, hogy Jézus Krisztus tanui legyünk. Az evangéliumban hatalom van, és benned is hatalom van a Szent Szellem által - több, mint elegendő erő ahhoz, hogy Isten munkáját elvégezze. Ha ez az erő benned van, és ha ez az erő az evangélium hirdetése által az ajkadon van, akkor nem kell félned és szégyenkezned, bátran prédikálhatod azt! Nem a te erőfeszítésed által történnek a dolgok, hanem Isten ereje által és azáltal, hogy egyszerűen engedelmes vagy és kimondod a szavakat. Amikor bátran hirdeted az evangéliumot, természetfölötti dolgok történnek.
 
Az evangélium Isten hatalma:
 
1. Hogy létrehozza az újjászületést:
 
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. 1 Péter 1:23
 
2. Hogy üdvösséget adjon:
 
...Krisztus evangéliuma...Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Róma 1:16
 
Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is. Efézus 1:13
 
3. Hogy megjelenítse és átadja az igazságot:
 
Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből-hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él. Róma 1:17
 
4. Hogy átadja a kegyelmet:
 
De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Apostolok Cselekedetei 20:24
 
5. Hogy megszilárdítsa a hívőket a hitben:
 
Annak pedig, Aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, 26 Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván. Róma 16:25-26
 
6. Hogy hitet gerjesszen:
 
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Róma 10:17
 
7. Hogy szabadságot adjon:
 
Monda azért Jézus a Benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az Én beszédemben, bizonnyal az Én tanítványaim vagytok; 32 és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. 33 Felelének Néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod Te, hogy szabadokká lesztek? 34 Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. 35 A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. 36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. János 8:31-36
 
8. Hogy táplálja a szellemi életet és növekedést:
 
Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.1 Péter 2:2
 
9. Hogy megtisztítsa az Egyházat:
 
Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige által. Efézus 5:26
 
10. Hogy megvizsgálja az emberek életét és szívüket, és világosságra hozza az elrejtett dolgokat:
 
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. 13 És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna Előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek Annak szemei előtt, Akiről mi beszélünk. Zsidókhoz írt levél 4:12-13
 
11. Hogy a hívőket örökösökké és részeseive tegye Krisztusnak:
 
Hogy tudniillik a pogányok örököstársak és egyugyanazon test tagjai és részesei az Ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által. Efézus 3:6
 
12. Hogy átadja a halhatatlanságot:
 
Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, Aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által. 2 Timótheus 1:10
 
13. Hogy békességet hozzon:
 
Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak, Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? 15 Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van íra: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!Róma 10:14-15
 
14. Hogy erőteljes fegyver legyen a sötétséggel és az ellenség hazugságaival szemben:
 
Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. Efézus 6:17
 
15. Hogy az áldások teljességét adja:
 
Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek.Róma 15:29

Reinhard Bonnke - A szánalmas király 1.

Isten ereje nemzeteket ráz meg. Nem ember műve ez, hanem Istené. Az emberek azonban megkérdezik: "Mi a sikered titka?" Legalábbis így fejezik ki magukat. Az igazság az, hogy semmi sem érhet fel az evangélium hatásával.

A szórakozás, a politika és más látványosságok vonzhatnak tömegeket, de annyira, mint az evangélium, semmi. Az evangélium nem ajánl olcsó népszerűséget, csodálatos ereje mégis milliókat hoz össze nagyszerű közösségbe az egész földön.
Hogyan történik ez? A válasz: az a fajta evangélizáció, amely megnyeri a világot, a Szent Szellem általi evangélizáció, amely használja azokat a fegyvereket, amiket Isten erre a célra adott, nevezetesen a Szellem ajándékait.
Biztos vagyok benne, hogy sikerünk egyetlen magyarázata a felkent prédikálás a felkent zenével és énekléssel. Ezekkel az eszközökkel rendelkeznünk kell, de az első tanítványoknak még többjük volt. Az Újszövetség beszél olyan "megnyilvánulásokról", amelyek látható dolgok voltak.

Mik Isten cselekedetei? Nem csak a megtérések, nem is csak a gyógyulások. Közéjük tartozik a kinyilatkoztatás, a prófécia, a természetfölötti tudás, bölcsesség, tisztánlátás, álmok, látomások és hatalom a Sátán erői fölött. Úgy érzem, ezek olyan oldalai az evangélizációinknak és az összejöveteleinknek, amelyek segítettek összehozni az emberek százezreit. Az emberek ráébrednek a szellemi dolgok valóságára, amikor valami többet látnak puszta szavaknál. A szellem ajándékai szolgáltatják a tapasztalatoknak ezt a részét.

Ebben a részben ezeknek a fegyvereknek, ajándékoknak a dicsőséges lehetőségeit akarom hangsúlyozni. Ezeknek az Isten adta eszközöknek a segítségével a félénk lélek felbátorodhat, és a védekező ember támadóvá lehet. Az Úr azt akarja, hogy nagyköveti megbízóleveleink legyenek. Azoknak, akiket Ő elküld, megadja ezt a megdöbbentő erőt és tekintélyt is.

Hadd mélyedjek bele ebbe a témába! Sokan vágynak ezekre a szellemi ajándékokra, de talán idegesek, amikor használniuk kellene őket. Azt gondolják: "Tegyük fel, hogy tévedek." A legcsúnyább tévedés azonban az, ha nem használjuk az Úr fegyvereit. Gondoljunk néhány kulcsigére:

”Légy erős és igen bátor” (Józs. 1:7).

Ezt szögezi le a Biblia.

"Az Úr félelmében erős bizalom van" (Péld. 14:26.)
"... erősek a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van." (2. Tim. 2:1.).

Van egy ószövetségi Ige, ami sokáig elbűvölt engem. Ha mellé tesszük az újszövetségi igazságot, világos képet kapunk arról, hogyan fordítja Isten a szerencsét az ellenségei ellen. Íme az igeszakasz:

"És lement hozzá (Elizeushoz) Jóás, az Izrael királya és arcára borulván sírt és monda: Édes atyám, édes atyám! Izrael szekerei és lovagjai! És monda néki Elizeus: Végy kézi vet és nyilakat. És ő kézivet és nyilakat vett kezébe. Akkor monda az Izrael királyának: Fogd meg kezeddel a kézivet. És ő megfogván azt kezével, Elizeus is rátette kezeit a király kezeire: És monda: Nyisd ki az ablakot napkelet felöl. És mikor kinyitotta, monda Elizeus: Löjj! És lőtt. Akkor monda: Az Úrnak győzedelmes nyila ez. győzedelmes nyila a Síriabeliek ellen; mert megvered a Siriabelieket Afekben a megsemmisülésig" (2. Kir. 13:14-17).

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 24.

Isten bölcsessége

A szív az Isten Igéjén való elmélkedés útján válik rendíthetetlenné. Láttuk Józsué könyvében, hogy ha egy személy éjjel-nappal elmélkedik az Igén, és mindazt megcselekszi, ami megíratott abban, bővölködni fog, és bölcsen igazgatja az ügyeit. Az Igén való ilyenfajta elmélkedés során fogod felfedezni, hogy mi Isten mondanivalója az anyagiakról. A Példabeszédek 3,13-14 szerint "boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme." Más szavakkal: a bölcsesség és az értelem ára magasabb, mint az aranyé és ezüsté. Bölcsességet és értelmet szerezni jobb, mert hasznosabbak.

Ezt maga Salamon bizonyította be: messze földön híressé vált bölcsessége miatt és távoli országokból hoztak neki gazdagságot, kincseket.

˝Drágább a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség" (Péld.3,15-16). A gazdagságot és a tisztességet valójában a bölcsesség birtokolja. Vajon miénk-e a bölcsesség? A válaszért újra az Isten által ratifikált szövetséghez fordulunk. Nézzük meg, mit mond erről az Ige. A Biblia nagyon világosan állítja, hogy Isten Jézust tette bölcsességünkké (lásd 1Kor.1,30). Jakab apostol pedig ezt mondja: "Ha valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány" (Jak.1,5-6). Pál így imádkozott a Kolossé 1,9-10-ben: "Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében."

Minden erőfeszítésünket gyümölcsnek kell követnie, sikernek kell koronáznia. Erre Isten bölcsessége tesz képessé. Biztos vagyok abban, hogy tisztában vagy az ima fontosságával. De tölts időt az Igével is Isten előtt. Engedd, hogy kinyilatkoztassa neked bölcsességét és a tőle származó megértést. Valószínűleg ismerős számodra a 2Korintus 5,17: "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."
Krisztusban vagy? Ha igen, akkor hiszel a Kolossé 2,2-3-ban: "Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve." Korábban azt olvastuk a Példabeszédek könyvében, hogy a bölcsesség gazdagságot és tisztességet tart az egyik kezében, a másikban pedig napok hosszúságát. 

Mindez csak néhány a bölcsesség kincsei közül, de az összes Krisztusban van elrejtve. A bölcsesség Krisztusban van. Te is Krisztusban vagy. Tehát a bölcsesség benned van, hozzád tartozik! Isten hozott a gazdagság lelőhelyére!

Kenneth E. Hagin - Isten gyógyszerei 10.

Gyógyítás...a gyülekezet szolgálata

„Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz Énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket Én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert Én az Én Atyámhoz megyek." (Ján 14:12)

„És monda nékik: Elmenvén széles e világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az Én nevemben démonokat űznek...betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak." (Márk 16:15,17-18)

„Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit és imádkozzanak felette, megkenvén Őt olajjal az Úrnak Nevében, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti Őt. És ha bűnt követett is el, megbocsájtatik néki." (Jak 5:14-15)

„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek." (3Ján 2)

Gyógyítás...Isten dolgozik belül

„Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van." (Ján 4:4)

...a gyógyulásban való hit

„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorj a tengerbe és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott!" (Márk 11:23)

...a hit imája

„Azért mondom néktek: Amit könyörgésetekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek." (Márk 11:24)

Dave Hunt - Az üdvösség kérdése 9.

Mária szerepe a megváltásban

Mária játssza a főszerepet a megváltásban. Szent Bernát még azt is hozzáteszi, hogy „minden embernek úgy kell Máriára tekintenie, mint üdvössége közvetítőjére...” A következő részlet még inkább rávilágít arra, hogy milyen szerepet is tulajdonítanak Máriának a megváltásban.

Szent Bonaventura szerint:
"A mennyek kapui meg fognak majd nyílni mindazok előtt, akik Mária védelmében bíznak. Vannak, akik azt mondják, hogy az isteni Anya iránti elkötelezettség „a mennyei Jeruzsálem kapuinak megnyílását” jelenti, illetve Máriának gyakran elmondják, hogy „néked adattak a mennyek országának kincsei és kulcsai”. Ezért aztán jól tesszük, ha szüntelen Szent Ambrus szavaival imádkozunk hozzá: „Ó Mária, nyisd meg előttünk a paradicsom kapuit, hisz nálad vannak annak kulcsai”. A hívek mondják erre, hogy „Te vagy a kapu.”
„Ugyanis - mondja a szent -, Márián keresztül jött le Isten a világba, tehát Márián keresztül juthat az ember is a mennybe”. „És te, drága Miasszonyunk - mondja Szent Athanasziosz -, teljes vagy kegyelemmel, hogy te lehess a mi üdvösségünk útja, és egyedül rajtad keresztül lehetséges a mennybe jutnunk...”
Boldogok azok, akik ismernek téged, Istennek Anyja - mondja Szent Bonaventura -, mert ismerni téged annyi, mint elnyerni az örök életet.
Mária valójában - mondja Szent Laurence-i Richárd - a menny királynője, ahol minden az ő parancsára történik, és ahová csak az léphet be, akit ő beenged. Így aztán - mondja Guerric apát - aki Máriát szolgálja, és akiért ő közbenjár, az egészen biztos, hogy a mennybe jut, [viszont] azok, akik nem szolgálják Máriát, azoknak nincs üdvösségük. Szent Bonaventura a következőképpen nyilatkozik:
„Figyeljetek nemzetek! Aki a mennybe kíván jutni, annak szolgálnia és tisztelnie kell Máriát. Ha ezt teszi, minden bizonnyal elnyeri az örök életet!”
Ó, Miasszonyunk - állítja Szent Anselmus elég annyi, hogy te akarod, és máris biztos a mi üdvösségünk. Majd hozzáteszi:
„Azok, akiket Mária oltalmaz, és akikre szemét veti, szükségszerű, hogy megigazuljanak és elnyerjék az örök életet!”

Egy szinte kortársnak mondható szerző is idéz az elmúlt idők szentjeitől: „Az egyház és a szentek így üdvözlik: Ó, Mária, te vagy az, aki Jézus Krisztussal együtt megváltasz minket... Ó, Mária, üdvösségünk a te kezedben van... Ő az emberiség társ-Megváltója, aki Jézus Krisztussal megmentette az emberiséget a Sátán hatalmától. Jézus az ő testének vére által váltott meg minket, Mária viszont szívének fájdalmával...; elszenvedte mindazt, ami hiányzott Krisztus szenvedéséből”.

Egy népszerű írás, melynek címe A három üdvözlégyre megnyílt menny, a következőket ígéri:
"Az üdvösség legfontosabb eszköze és az eleve elrendelés egyik legbiztosabb jele minden kétséget kizáróan az Áldott szűznek való teljes odaszántság. Az egyház nagyszerű bölcsei mind egyetértenek abban, hogy: „egyetlen ember sem kárhozhat el, aki Máriának odaszánt szolgája...”
Teljes szívemet átadom Neked [Mária], és esedezem Hozzád, hogy szerezd meg számomra azt a kegyelmet a Szentháromságtól, ami az üdvösséghez szükséges."

2014. június 26., csütörtök

Miért tartottak cionista világkonferenciát a Hit Parkban?

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Ádám bűnbeesése és annak következményei 1.

I. Bevezetés

A. 1 Móz. 3:1–6. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcsébõl ehetünk; De annak a fának gyümölcsébõl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl, és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék.

—Sátán nem egyenesen Istent támadta meg, hanem az Isten Igéjét.

1. Először megkérdőjelezte, aztán tagadta.
2. Következménye: kételkedés, hitetlenség, engedetlenség

A. 1 Móz. 3:5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

—Sátán végső meggyőző érve: olyanok lesztek, mint az Isten. Ugyanez motiválta Lucifert saját lázadása véghezvitelére (vesd össze: Ézs. 14:13–14. Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülõszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhõknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.).

B. 1 Móz. 3:6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl, és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék.

—A kísértés három alapvető formája (vesd össze: 1 János 2:16. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.)

1. „jó az a fa eledelre” = a test kívánsága
2. „kedves a szemnek” = szemek kívánsága
3. „kívánatos a bölcsességért = élettel való kérkedés

C. Lukács 4:3, 5–6, 9. És monda néki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kõnek, hogy változzék kenyérré. Majd felvivén õt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban, És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsõségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom; Azután Jeruzsálembe vivé õt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét;

—A pusztában Jézus a kísértésnek ugyanezt a három formáját szenvedte el

1. Ádám elbukott, mert evett a fáról—Jézus böjt által győzedelmeskedett
2. Ádám elutasította az Isten Igéjét—Jézus megtartotta az Isten Igéjét

D. 1 Tim. 2:13–14. Mert Ádám teremtetett elsõnek, azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bûnbe esett.

—Évát becsapta a Sátán. Ádám nem volt megcsalatva, ő úgy döntött, hogy a felesége oldalára áll az Isten elleni engedetlenségben (lásd: 1 Móz. 3:12, 17. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, õ ada nékem arról a fáról, úgy evém. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyrõl azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belõle életednek minden napjaiban.).

2014. június 25., szerda

Derek Prince - Támadó fegyverek 10.

Jelenések 12:7-11. Szeretnék röviden mondani valamit a Jelenések könyvének megértéséről. Nem azt állítom, hogy az egész Jelenéseket értem, hanem csak azt, hogy két fő módja van a magyarázatnak. Az egyik az ún. történelmi magyarázat, amely szerint mivel János Pathmós szigetén látta ezt a látomást, ezért ez az utána következő történelemben megvalósuló eseményekről szól, főleg Európa történelméről: a pogányok Róma és az ottomán birodalom bukásáról. Én ezeket az elméleteket nem nagyon tanulmányoztam, de két ellenvetésem van. Az első, hogy ez nem egyezik meg a történelem tényeivel, a másik, hogy nem egyezik meg az Igével.

Én a másik módszerét fogadom el a Jelenések magyarázatának, amely szerint János a látomásában olyan dolgokat látott, amelyeket múlt időben írt le, de legtöbb esetben - nem minden esetben - a beteljesedés még mindig a jövőben van. Bármennyire múlt időben íródott a könyv, mégis meg fog történni a jövőben. Ha ezzel a módszerrel mész végig rajta, akkor igeileg teljesen megalapozott az a tanításom, amit adtam a Sátán királyságának elhelyezkedéséről és az ő angyalainak tevékenységéről. Azután látni fogjátok, ahogy olvassátok ezt a könyvet, hogy múlt időt használ, de a beteljesedés még a jövőben van.

Jelenések 12:7-11:
(7) És lön az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai...

A sárkány a Sátán.

(8) De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük nem talál taték többé a mennyben.

Kinek a helye? A Sátánnak és angyalainak helye. Ha ez még a jövőben van, akkor mit mond nekünk, hol van most a helyük? A magasságban. Ez logikus. 9-10. versek:

És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az Ő Krisztusának hatalma...

Hol szól ez a hang? Az égben. Tehát nem a földről szól, hanem az égről. Krisztusnak hatalma megalapoztatott a mennyben. Az Ő hatalma által a Sátán királyságát kivetették a mennyből. A 10. vers vége:
...mert a mi atyánkfiainak vádlója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Múlt időben van a szövegben, jövő időben a beteljesülésben. Mit mond ez nekünk Sátánról? Mi az ő fő célja most? Hogy vádoljon bennünket. Miért? Mert azt akarja, hogy bűntudatban éljünk. Az egész dolog központja a megigazulás, vagy a bűntudat. A 10-es verset megnézzük mégegyszer. Amikor az angyal szól a mennyben, és azt mondja: "a mi testvéreink”, vajon kire gondol? Úgy gondolom, hogy a földi hívőkre. A hívőkről szól, akik a földön vannak, és akik legyőzték a Sátánt. Mi vagyunk azok, akik egyenes összeütközésbe kerülünk a Sátánnal. Ha ez igaz, akkor megerősíti azt, amit mondtam, hogy a mi dolgunk az, hogy véghezvigyük Krisztus győzelmét a Sátán fölött. Hiszem, logikus hogy ezek mi vagyunk, mert nekünk vannak fegyvereink. Nem csoda, hogy a Sátán nem akarja, hogy ezt az üzenetet prédikálják. Mert az ő nagy-nagy fegyvere a vád mellett a tudatlanság. Addig, amíg tudatlanságban tart, biztos az ő királysága.

Reinhard Bonnke - A felkent amatőr 6.

ISTEN PUSKAGOLYÓJA

Dávid azt tette, amit bármelyik katonának meg kellett volna tennie, és amit biztosan meg is tudtak volna tenni. Dávid harcolt. Csak harcolt. Figyeld meg azonban: Dávid a passzív hittételeit tevékeny hitté alakította. Mivel hitt, szembeszállt az óriással. Nem használt hivatásos fegyvereket, csak azt, amit megszokott: egy parittyát és egy követ, ötven lépésről eltalált egy hajszálat, de egy óriással szemben állni egész más dolog volt.

Nos, itt a bökkenő. Ne keverd össze a feltételezést a hittel, és gondolj arra, hogy Isten kenetére van szükséged Isten munkájának az elvégzéséhez. Nem meglepő, hogy a hadseregben az egyetlen hívő, aki kiállhatott az ellenséggel szemben az volt, akin Isten kenete nyugodott.
Ezt akarja Isten - a hit és a kenet embereit. A felkent ember a cselekedeteit a hitéhez igazítja. Ezt az embert a hite arra készteti, hogy megkísérelje a lehetetlent, megtegye azt, amit sosem tenne meg, ha nem hinne Istenben. Mindannyian tehetünk közönséges dolgokat úgy, hogy közben bízunk Istenben. Dávid rendkívüli dolgot tett Istenben bízva. Ilyen lehet a hit, amikor, a Szent Szellem kenetével párosul. Hisszük a lehetetlent, és meg is tesszük.

El sem tudom képzelni, mekkorát üthet egy parittyából kirepülő kő. Azt viszont tudom, hogy amikor egy felkent parittyás vet ki követ, akkor az lehet olyan, mint egy puskagolyó. Az a kő belemélyedt Góliát homlokába, leterítette az óriást, és az ifjú győztes a saját kardjával adta meg neki a kegyelemdöfést.

Tudd ezt: a te szavad, ha Isten szava az, sokkal súlyosabb, mint bármilyen érv. Ott fogja meg az embereket, ahol védtelenek. Ebben bízom, amikor több ezer egymástól teljesen különböző embernek prédikálok. Isten tudja a legjobban, melyik szó éri el őket. A hivatásos ellenség felkészült minden veszélyre, csak egy parittyából származó köre nem. Isten sok meglepetést készít az ördögnek, aki nem sejti, hogy kit, vagy milyen eszközt készül választani Isten, Amikor a Szent Szellemben mozdulunk, mindig megtaláljuk az ördög Achilles-sarkát, és így legyőzzük őt.

Dávid, a felkent amatőr, ragaszkodott tevékeny hitéhez, és dicsőséges sikert aratott. Aztán Izrael összes bátor, nem-felkent hivatásosa felbátorodott. Üldözték a filiszteusokat, akik már menekültek. Ez biztosan valami másféle hit!

VÉGÜL: A FELKENT HIVATÁSOS

Igazságtalanok lennénk, ha nem említenénk a következőket.
Dávidból is hamarosan "hivatásos" lett - felkent hivatásos. Mindenki, aki elég sokáig csinál valamit, előbb-utóbb képesített lesz. Dávid viszont ahelyett, hogy felsőfokú tanulmányaira, régi szokásaira és szertartásaira hagyatkozott volna, szellemileg friss maradt a Szent Szellem által, ahogyan Isten kifejezte a Zsolt. 132:27-28-ban:
"Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek. Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog."

A "szövétnek" a kinyilatkoztatás Szelleme, a Szent Szellem volt. Dávid folyton új szellemi látást kapott. A Szent Szellem kenetére hagyatkozott, és így Urára, Istenére. Isten nem azért tesz csodákat, hogy megóvjon minket a bajtól, hanem hogy dicsőítse az Ő nevét.

Higgy! Cselekedj! Bizonyosodj meg a kenetedről és mondd ezt az Úrnak: "Most parancsold meg nekem, hogy fussak, és én megküzdök a lehetetlen dolgokkal is." Isten azokkal az emberekkel mozdul, akik mozdulnak.

Kenneth E. Hagin - Isten gyógyszerei 9.

A gyógyulás az Atya akarata

„...mert Én vagyok az Úr, a te gyógyítód!"
„Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelít a sátorodhoz."
„Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat." (Zsolt 91:10,16)

„Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson Tehozzád! Ne rejtsd el a te orcádat tőlem, mikor szorongatnak engem. Hajtsd hozzám a Te füleidet, mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!" (Zsolt 103:2-3)

„Kibocsájtá az ő szavát és meggyógyítá őket..."
„így lesz az Én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem." (Ésa 55:11)

„Ha azért ti gonosz (természeti) létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ád a ti Mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle." (Mát 7:11)

„Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való és a világosság Atyjától száll alá..."(Jak. 1:17)

„És ímé eljővén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté Őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg." (Máté 8:2-3)

Jézus mondta magáról: „Mert nem azért jöttem, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem." (Ján 6:38) Minden, amit Jézus tett földi működése során, az Atya akarata volt. ő volt Isten cselekvő akarata. Ha tudni akarod az Atya akaratát, nézz Jézusra.

Gyógyulás.. Jézus tettei

„A názáreti Jézust, mint kéné fel Őt Isten Szelleme és hatalommal, ki széjjel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak." (Apcscl 10:38)

„És szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket és akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolítom közületek a nyavalyát. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi, napjaid számát teljessé teszem." (2Mózes 23:25-26)

Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik
Őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak..."

Egy tényt le kell szögezned szívedben: KRISZTUS A GYÓGYÍTÓ, a sátán az elnyomó.

„A tolvaj nem egyébért jő, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson. En azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek." (Ján 10:10)

„És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és falvakat tanítván...és hirdetvén...és gyógyítván mindenféle betegségeket és mindenféle erőtlenséget a nép között." (Máté 9:35)

„És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket és odahelyezek őket Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik vala látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak és dicsőítek Izrael Istenét." (Mát. 15:30-31)

„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)

Dave Hunt - Az üdvösség kérdése 8.

Róma evangéliuma

Ha valaki egy katolikus hívővel beszélget, nagyon fontos, hogy tisztázzon bizonyos fogalmakat. A katolicizmus ugyanis rendkívül sok bibliai kifejezést használ (pl. kegyelem, megváltás, üdvösség stb.), de ezeket általában nem bibliai értelemben. A katolicizmus is azt tanítja, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia, aki egy az Atyával, aki meghalt a bűneinkért, harmadnapon feltámadott és vissza fog jönni a földre, hogy uralkodjon. Ezekhez az igazságokhoz azonban olyan tanokat fűztek, amelyek teljesen elferdítik az evangéliumot. Szemet hunyva ezek fölött, sok teljes evangéliumi keresztény úgy gondolja, hogy a katolikusok újjászületett keresztények, és ezt a téves nézetüket másoknak is továbbadják.

Vannak katolikus apologéták, például Peter Kreeft is, akik csak fokozzák az e téren uralkodó zavart, mivel azt állítják, hogy „a katolikusok mind Isten ingyen kegyelméből üdvözülnek, és nem a cselekedeteik által jutnak a mennybe”. De akkor miért van az, hogy az egész katolicizmus nem más, mint „mennybe jutás cselekedetek által”!? Kreeft természetesen nem tesz említést arról, hogy az „ingyen kegyelemből való üdvösség” egy katolikus számára azt jelenti, hogy a csecsemőkeresztséggel eltöröltetik az eredendő bűn, vagyis ezután már csak a hívőn múlik, hogy bejut-e a mennyek kapuján jócselekedetei által, vagy azáltal, hogy elég gyakran tart-e bűnbánatot, az eucharisztiában valóságos közössége van-e Jézus Krisztus testével és vérével, elég imát mond-e Máriához és a „szentekhez”, és a többi ehhez hasonló cselekedet által. Mindezen túl, a „kegyelem” egy katolikus hívő számára nem közvetlenül jézus Krisztustól vagy Istentől adatik, hanem az egyház és a szentségek által, de elsősorban Márián keresztül, akit „mediatrix omnis gratiae”-nek, azaz „minden kegyelem közvetítőjének” is neveznek.

A katolikus egyház régóta azt tanítja, hogy „a kegyelem először az Atyától Jézus Krisztusnak adatik, Jézus Krisztus azt átadja Máriának, és a hívekhez így Márián keresztül jut el. Isten kegyelme, ami gyógyír a hívők sebeire, úgy árad egy hívőre, ahogy a víz a vízvezetékeken keresztül”. Szent Bernát a következőket mondta:

"Minden ajándék, minden erény és minden kegyelem Máriától adatik, és ő annak adja, akinek, amikor és ahogyan ő akarja. Ó, drága Miasszonyunk! Mivel te vagy minden kegyelem forrása, és mivel az
üdvösség kegyelme csak általad nyerhető el, a mi üdvösségünk teljesen a te kezedben van."

2014. június 23., hétfő

Gondolatok David Yonggi Cho-tól

"Isten bármit véghezvihet. Nála nincs könnyű vagy nehéz csoda. Istennek nem nehezebb kettéválasztani a Vörös-tengert, mint meggyógyítani egy fejfájást."

David Yonggi Cho

Gondolatok Derek Prince-től

"Bizony olykor rám tör a vágy, hogy félretegyem a teológiát úgy, ahogy van, meg az összes vallásos formalitást, és Isten barátjaként csak a kapcsolatot éljem - együtt járjak Ővele és élvezzem a társaságát. Szentül hiszem: Isten szereti, ha a népe élvezi Őt. Néha annyira leköti a figyelmünket a módszertan, a teológia és a doktrína, hogy az egészből magát Istent veszítjük szem elől. Besétálunk az erdő közepére és mást nem is látunk már, csak fákat. A teljes képet már nem tudjuk befogadni. Ilyenkor szépen ki kell hátrálni az erdőből, azon frissiben körültekinteni és átgondolni, hogyan változtassunk az értékrendünkön."

Derek Prince

2014. június 19., csütörtök

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Az ádámi faj: Öt egyedi jellegzetesség 2.

II. Ádám egyedi jellegzetességei

A. 1 Móz. 2:7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Így lõn az ember élõ lélekké.

—teremtésének módja:

1. a testét agyagból formálták
2. Isten leheletét lélegezte be (amellyel megkapta az Istennel való közösség egyedi képességét).
3. Isten személyes neve („Jehova”) első alkalommal itt szerepel.
4. Isten, mint személy, az embert az Önmagával való személyes közösségre teremtette.

B. 1 Móz. 1:26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

—Természete: különleges kapcsolat Istennel:

1. „hasonlatossága” = szellemi, morális és intellektuális képesség
2. “képe” = külső fizikai forma (1 Kor. 11:7. Mert a férfiúnak nem kell befednie az õ fejét, mivel õ az Istennek képe és dicsõsége; de az asszony a férfiú dicsõsége.)

C. 1 Móz. 1:26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

—Célja: uralmat gyakorolni az egész föld fölött. Ádám Isten személyes képviselője, aki megjeleníti Isten hasonlatosságát és gyakorolja Istentől kapott hatalmát (vesd össze: Zsolt. 8:4–8. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted õt kisebbé az Istennél, és dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt! Úrrá tetted õt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezõnek vadait is;)

D. 1 Móz. 2:19–20. És formált vala az Úr Isten a földbõl mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élõ állatnak, az annak neve. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illõ segítõ társat nem talált vala.

—intelligens partneri viszony Istennel, amely által ismeretet és bölcsességet szerez

E. 1 Móz. 2:20–24. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illõ segítõ társat nem talált vala. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivõn egyet annak oldalbordái közûl, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberbõl, asszonnyá, és vivé az emberhez. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testembõl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbõl vétetett. Annakokáért elhagyja a férfiú az õ atyját és az õ anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.

—Gondoskodás egy házastársról, az emberi kapcsolat szükségességének feltárása és betöltése (előképe Krisztus és az Egyház kapcsolatának)

F. Ádám volt a világ uralkodója (abban a társadalmi rendben, amelybe Isten helyezte)

1. 1 Móz. 2:16–17—Isten állandó kapcsolata Ádámmal az Igéjén keresztül történt.
Ez három alkotórészből állt:
a. engedélyezés
b. tiltás
c. figyelmeztetés

2. Ezt az igét egyedül Ádám kapta, aki pedig továbbadta a feleségének azt
3. János 14:23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

—Hasonlóképpen, Isten állandó kapcsolata a keresztényekkel az Isten Igéjén keresztül történik. Az Isten Igéjéhez való viszonyulásunk valójában Istenhez magához való viszonyulásunk.
4. A teremtéskor Isten olyan helyzetbe helyezte, hogy minden szükségéről tökéletesen gondoskodott. Amíg Ádám hitt és engedelmeskedett Istennek, sérthetetlen volt.
5. 2 Pét. 1:2–4. Kegyelem és békesség adassék néktek bõségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy az õ isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsõségével és hatalmával elhívott; A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.

—Hasonlóképpen, az új teremtésben Isten már tökéletesen gondoskodott a hívők minden szükségéről. Ez a gondoskodás az Isten Igéjének ígéretein keresztül valósul meg. Amíg hiszünk, és engedelmeskedünk Istennek, éppúgy sérthetetlenek vagyunk, mint Ádám volt.

Derek Prince - Támadó fegyverek 9.

A negyedik fegyver a bizonyságtevés. Ezek Jézus szavai: ApCsel 1:8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeábán és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Mi a Szent Szellem keresztség első célja? Azt mondhatjátok az, hogy bizonyságot tegyünk. Elfogadom, de ez nem pontosan az, amit Jézus mondott. Nem azt mondta, hogy "tegyetek tanúságot", hanem azt mondta, hogy "legyetek az én tanúim." Van különbség: sok ember, aki bizonyságot tesz, nem bizonyság, nem tanú. Jézus nem arról beszélt, hogy először a szájjal tegyünk tanúságot, hanem arról, hogy legyünk tanuk és úgy éljünk, hogy az embereket arra kényszerítse, hogy Jézusra gondoljanak. Természetesen a beszéd része ennek, de nem minden. Gyakran összekeverjük a dolgokat és úgy gondoljuk, hogy van amit a szánkkal mondunk, van amit az életünkkel. Jézus a hangsúlyt a megfelelő helyre teszi. Azt mondja: ti lesztek az én tanúim. Jézus nem azt mondta, hogy tanúi lesztek valaminek, egy átélésnek, hanem, hogy: "Nekem lesztek tanúim!" Voltam egy pünkösdi gyülekezetben kb. 30 éve. Gyakori hiba, hogy a Szent Szellem keresztségről tesznek bizonyságot, vagy a nyelveken szólásról, vagy a gyógyulásról és az embereket ez gyakran félrevezeti. Az egyik dolog, amit észrevettem Jézus gyermekeiről az utóbbi évtizedben ez: bár legtöbben megkeresztelkedtek Szent Szellemmel, nem elsősorban a Szent Szellem keresztségről beszélnek, hanem Jézusról. Ez Isten bölcsessége. Jézusról beszélsz, s az emberek hamarosan meg akarják tudni, hogy mid van. Meg lehet magyarázni nekik, de ne kényszerítsd rájuk. Hagyd, hogy tőlük jöjjön a kérdés.

ApCsel 4:33: És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról: és nagy kegyelem volt mindnyájukon.

Figyelnünk kell a prédikálás és a bizonyságtétel közti különbségre. A prédikálás az igazság kibontása az Igéből, a bizonyságtevés pedig annak elmondása, hogy Isten mit tett értem. Néhány ember, aki nem hivatott el prédikálásra, nagyon jó és hathatós bizonyságtevő. Volt egy üzletember barátom évekkel ezelőtt. Alkoholista volt, aztán megtért és betöltekezett Szent Szellemmel. Egy nap üzleti ügyben egy bárral egybekötött étterembe kellett mennie. Ott ült egy ember a bárban, akit nem ismert, és az Úr szólt hozzá, hogy "tégy bizonyságot ennek az embernek". Azt mondta: "Uram nem tudom, hogy mit mondjak. Nem tudom." Az Úr azt mondja újra: "Tégy bizonyságot ennek az embernek". "De Uram, én nem tudom, hogy mit mondjak." Harmadszor mondta az Úr: "Tégy bizonyságot ennek az embernek." Azt mondta: "Uram, nem tudok." Akkor azt mondta az Úr: "Nem azt mondtam, hogy prédikálj neki, hanem hogy tégy bizonyságot neki. Mondd el, hogy Én mit tettem érted". És megtette. Tehát a bizonyságtevés nem prédikálás, hanem elmondása annak, hogy Isten mit tett érted. Minden kereszténynek képesnek kell lenni a bizonyságtevésre, mert ha Isten semmit nem tett érted, akkor nem vagy keresztény. Jézus célja az volt, hogy az Ő feltámadásának bizonysága terjedjen az egész Földön. Vegyétek észre, hogy az apostolok nagy hatalommal, erővel tettek bizonyságot Jézus feltámadásáról. A legfontosabb tény, amit hangsúlyozni kell az, hogy Jézus él! Ha ez a tény igaz, akkor ez a hitetlenek figyelmét magára kell hogy vonja, mert Jézus meghalt, eltemették, kb. kétezer évvel ezelőtt. Ha ez az ember még ma él, akkor ez a legfontosabb tény a történelemben. Szükséges, hogy mindenkivel tudassuk, hogy él, mégpedig a személyes tapasztalat alapján. Vegyétek észre, hogy a prédikátorok kritikusai mit mondtak az ApCsel 5:28-ban.

"...nem megparancsoltuk-e nektek, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal..."

Isten üzenete eljutott mindenkihez Jeruzsálemben. Ezt nemcsak egy kis prédikátor csoport tette, hanem minden keresztény vitte körbe az ő bizonyságtételét.

Reinhard Bonnke - A felkent amatőr 5.

AMIKOR A KENET FORR

Mi lehetett Góliát reakciója? "Adjatok nekem egy embert"- ordította (I. Sám. 17:10.). Várta Izrael válaszát. Feltételezte, hogy a válasz Izrael legnagyobb katonája lesz. Aztán végül jött a hős, kilépett Izrael hatalmas harcosainak soraiból. Góliát alig hitt a szemének, amikor mindkét sereg felmordulása közepette egy szandált és parasztköpenyt viselő suhanc futott át a harctéren. A fegyverzete egy pár bot és egy kis parittya volt. Góliát úgy érezte, ez szándékos sértés - azt gondolja Izrael, hogy csak egy kutyát kerget, ezért küld egy fiúcskát bottal és parittyával?

Dávid hite nyilvánvalóvá válhatott volna abból, hogy egyáltalán ott volt. Góliát azonban Isten Szellemének is ellensége volt. A pásztorfiú szivében a kenet láthatatlanul forrni kezdett. Már nem lehetett őt visszatartani. Figyeld meg, hogy az 1. Sámuel 17:48. szerint Dávid "futott" a filiszteus bajnok felé, mint egy nyíl, amit a Mindenható Isten lőtt ki az íjából. A fel nem kent hivatásosok biztonságos helyről figyelték az eseményeket.

Góliát figyelmeztetésként rekedten ráordított Dávidra. Ellentétként Izrael édes énekesének hangja válaszolt, az a zenei tenor, amely később lecsillapította Sault őrült rohamaiban. Eliáb, vagy néhány más gúnyolódó katona talán odakiáltott Dávidnak: "Énekelj neki - talán sírva fakad és hazamegy." A szavak nem bűvölték el Góliátot.
Akárhogyan is, Izrael több ezer katonája már talpon volt, figyelt és ordibált. A katonák sokat kiabáltak. Ez jól ment nekik. Ahogy több százan ütötték dárdáikkal a pajzsaikat, tökéletesen rémisztő lármát csaptak. Góliát viszont olyan konok alak volt, aki nem ment el.

Ha a hit volt itt a fő tényező, ne feledjük, hogy ők mindnyájan hittek. Dávid semmivel sem hitt több dolgot, mint ők. Náluk volt a szövetség ládája. Ők voltak Isten választott népe. Erről énekeltek. Még ilyen zsoltárt is zengtek: "Az Úr hatalmas a csatában." Addig verték lábukkal a ritmust, amíg a föld is beleremegett. Mindezt megtették, mégsem harcolt senki. Volt hitük, de nem cselekedtek annak alapján. A felkent Dávid viszont érezte, hogy a Szent Szellem megremegteti.

Az Úr hadserege ma is ilyen? Mindent megtesz ez a sereg a harcon kívül? Mindent, csak nem evangélizál? Izrael időt szánt önmaga megszervezésére, és ezzel befejezte. Fényesítették a fegyvereiket, vitatkoztak arról, ki legyen a vezető, bizonyára megtárgyalták a sereg felépítését, politikáját és módszereit. Az Úr hadserege lehet ilyen, érdekelheti az összetétele, hogyanjának és mikéntjének fényesítése, megtárgyalhatja a gyülekezeti rendet, állíthatja, hogy ő a "hatalom népe", mint a Góliáttal szemben álló Izrael. Isten ügyéért azonban semmi tényleges támadásba nem kezdenek, nem evangélizálnak igazán.

Kenneth E. Hagin - Isten gyógyszerei 8.

A GYÓGYÍTÁS ELMÉLKEDÉSE

„Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veretik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg." (És. 53:4-5)

„...és meggyógyít vala minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta a mi betegségünket." (Máté 8:16-17)

„Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg." (Pét 2:24)

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ." (Gal 3:13)

Az 5Mózes 28:15-22-27-29, 35-61 szerint minden betegség és kórság a törvény átka. Dicsőség azonban Istennek, a Galata 3:13 szerint Krisztus megváltott minket a törvény átkától!

A gyógyulás az Atya akarata

„...mert Én vagyok az Úr, a te gyógyítód!"

„Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelít a sátorodhoz."
„Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat." (Zsolt 91:10,16)

„Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson Tehozzád! Ne rejtsd el a te orcádat tőlem, mikor szorongatnak engem. Hajtsd hozzám a Te füleidet, mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!" (Zsolt 103:2-3)

„Kibocsájtá az ő szavát és meggyógyítá őket..."

„így lesz az Én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem." (Ésa 55:11)

„Ha azért ti gonosz (természeti) létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ád a ti Mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle." (Mát 7:11)

„Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való és a világosság Atyjától száll alá..."(Jak. 1:17)

„És ímé eljővén egy leprás, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté Őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg." (Máté 8:2-3)

Jézus mondta magáról: „Mert nem azért jöttem, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem." (Ján 6:38) Minden, amit Jézus tett földi működése során, az Atya akarata volt. ő volt Isten cselekvő akarata. Ha tudni akarod az Atya akaratát, nézz Jézusra.

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 23.

A rendületlen szív

Isten megalapította szövetségét a földön, de ennek a ténynek a puszta ismerete nem elég. Ahhoz, hogy a szövetség valamennyire is hasznavehető legyen, meg kell benne erősítenünk a szívünket. A 112. Zsoltárban találjuk a rendíthetetlen szív tökéletes leírását. A zsoltár a bővölködő embert festi le, és betekintést nyújt abba, ami a bőség mögött rejtőzködik. Vizsgáljuk meg együtt közelebbről! "Dicsérjétek az Urat. Boldog az az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik." Milyen embertípus lesz, áldott tehát? Az, aki féli az Urat, s aki gyönyörűségét leli Isten parancsolataiban, az Ő szövetségében. "Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad." Senki sem veheti el az ilyen ember igazságát! Ha Isten ad neked valamit, nem kell félned, hogy elveszíted. Ő neked adta az Igét, szilárdan állhatsz azon, mert a tiéd. "Az igazakra világosság fénylik a sötétben; attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi. Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve." Isten hitelesítette a szövetségét, ez az ember pedig a szövetségre épít a szívében. Szíve erős, az Úrban bizakodó.

Nem ijesztheted meg sem energiaválsággal, sem magas kamattal, sem egyéb rémhírrel. Teljesen és tökéletesen az Úrban bízik, és Istennel való szövetsége révén megkapja, amire szüksége van. Ha szilárd vagy és Isten szövetségében élsz, a Sátán nem tud sarokba szorítani. Nagyon fontos megértened: Isten akarata az, hogy bőségben élj. Ha ismered az Ő szándékait, annak eredményei lesznek. Ha biztosan tudod valamiről, hogy az Isten akarata, többé nem szabadna nélkülöznöd. Amíg nem tudod biztosan, hogy a gyógyulás már a tiéd, addig azon tépelődsz, vajon akarja-e Isten is, hogy ismét egészséges légy? De így ez az igazság soha nem fog meggyökerezni az életedben; személyes módon igazából sosem leszel képes hinni benne. Sokan vannak, akik már egy tucatszor meggyógyultak más hívők imái által, mégis folyton egészségügyi problémákkal küszködnek. De ha megértik az Igéből, hogy joguk van a gyógyuláshoz, mert amikor Jézus elszenvedte az ostorcsapásokat, megvásárolta azt, a Golgotán pedig teljes egészében kifizette a gyógyulásunk árát,- ha megértik ezt, akkor többé nem alkusznak meg a betegséggel. Miért nem? Mert az Ige rendíthetetlenné válik a szívükben, és egy erő, a hit ereje kel fel bennük.

Ez elmondható a bővölködésről is. A nincstelenség a törvény átkához tartozik, de Jézus Krisztus megváltott minket az átoktól, és olyan bőséggel ajándékozott meg bennünket, amely sokkal több a létszükségletek puszta betöltésénél! Tarts egy percnyi szünetet, és gondolkodj el. A te szíved miben gyökerezik? Bűnben vagy megigazultságban? Halálban vagy bővölködő életben? Betegségben vagy a gyógyulásban és isteni egészségben? Nyomorban vagy jólétben? Hitben vagy félelemben? A szívedet kizárólag Isten Igéje tudja úgy megerősíteni, hogy teljesen a helyére kerüljön, és az Úrban bizakodjon szilárdan és mozdíthatatlanul. Fordulj az Igéhez, és táplálkozz vele: olvasd, tanulmányozd, elmélkedj rajta. Akkor a szíved rendíthetetlen, erős, az Úrban bizakodó lesz, és a 112. Zsoltár példázza majd a te életedet is.