2010. október 27., szerda

D.Prince: Róma levél 3. fejezet 3. rész

4. Izraelt egy kiváltképpen való néppé tegye, amelyhez a Messiás eljöhet. Hogy elzárva, elkülönítve tartsa őket.

Gal. 3: 23. - Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

IV. Mózes 23: 9. - Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt; íme oly nép, amely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé.

A zsidók még ma is elkülönülten élnek. A szombat megtartása mindig elkülönítette a zsidókat más népektől. Istennek szüksége volt egy népre, akik között a Messiás megjelenhetett.

5. Gondoskodni kellett egy mintáról az emberiség számára, egy olyan népről, amelyet igaz törvények irányítanak. A zsidó népet igaz törvények irányítottak.

Nehémiás 9: 13-14. - És a Sinai hegyre leszálltál, s szóltál velük az égből, s adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. A te szent szombatodat is megjelentetted nékik, és parancsolatokat, rendeléseket és törvényt parancsoltál nékik szolgád, Mózes által.

6. Kimeríthetetlen anyagot biztosítson a szellemi elmélkedéshez.

Zsoltár 1: 1-3. - Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az ő törvényéről gondolkodik éjjel nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lesz.

A sikeres ember a törvényről elmélkedik éjjel és nappal.

3: 20-22. - Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség.

Innentől kezdődik a megoldás. Kizárólag hit által lehet megigazulni, nincs más lehetőség! A Messiásba vetett hit üdvözít minket. MINDENKI megigazulhat! A bűnösség szempontjából nincs különbség, hogy zsidó-e vagy pogány.

3: 23. - Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Mindenki vétkezett. A bűnre használt 2 leggyakoribb szó jelentése: célt téveszteni, illetve törvényszegés, egy határvonal átlépése. Létezésünk célja, hogy az Ő dicsőségének éljünk. Van még egy szó, amit gonoszságnak szoktak fordítani, de jobb a lázadás szó rá. A lázadás ott van mindenkinek a szívében, de a lázadás alapvetően egy hozzáállás, nem cselekvés.

3: 24. - Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.

Csak akkor igazulunk meg, ha válaszolunk Istennek. A megigazulás azt jelenti, hogy fel vagyok mentve az isteni ítélet alól. A Menny azt mondja, hogy nem vagyok bűnös. Azt is jelenti, hogy igaznak tekintenek, mert Isten igazságot tulajdonít neked a tetteid alapján. Azt is jelenti, hogy valakit igazzá tesznek, valami történik benned. Olyan jelentése is van, hogy olyan, mintha soha nem is vétkeztem volna, Isten ajándékaként.

2010. október 25., hétfő

D.Prince: Szabadulás az átokból 1/2

Derek Prince - Szabadulás az átokból 1.<

Illusztrációk

Láttál-e valaha egyenes folyót? A csatornák egyenesek, de minden folyó kanyargósnak tűnik. Miért kanyargósak a folyók? Mert a folyók természete az, hogy a legkönnyebb úton haladjanak és minden akadályt kikerüljenek. Ezért a folyók mindig kanyargósak és lefelé folynak. Egyes keresztények hasonlítanak a folyókhoz. Túl lusták és éretlenek ahhoz, hogy erőt fejtsenek ki az Istennel való együtt járás érdekében. Nekik könnyebb a tévét nézni, mint imádkozni; könnyebben olvassák újságjaikat, mint Bibliájukat.

“Mit gondolnál, ha azt mondanám neked, hogy tíz percen belül olyan érveket tudok előhozni, amelyek végérvényesen megsemmisítik a Bibliát?” – kérdezte hívő barátjától egy ateista. A hívő ember így válaszolt: “Körülbelül ugyanazt gondolnám, mintha látnék egy nagy szúnyogot mászni fölfelé a Himalája oldalán, és azzal fenyegetné a hegyet, hogy súlyával összeroppantja.”

Évekkel ezelőtt egy gazdag ember egy nagy erejű mikroszkóp bűvöletébe esett. A készülék segítségével csodálkozva szemlélte a kristályok szerkezetét és a virágszirmok szépségét. Elhatározta, hogy mikroszkópot vesz és az otthonába viszi. Nagy örömmel alkalmazta a mikroszkópot mindaddig, amíg egyszer megvizsgálta a vacsorára készített ételt. Legnagyobb kiábrándulására, fölfedezte, hogy az ételen apró élőlények ezrei csúsznak-másznak. Mivel nagyon szerette az elkészített ételt, azon töprengett, hogy most mit tegyen. Végül eldöntötte, hogy csak egy módon szabadulhat meg a problémától. Ezért megsemmisítette a mikroszkópot, amelynek segítségével ezt a kiábrándító fölfedezést tette. Sokan ugyanezt teszik Isten igéjével. Azért gyűlölik és azért akarnak megszabadulni tőle, mert bemutatja saját gonosz természetüket.

2010. október 18., hétfő

D.Prince: Róma levél 3. fejezet 2. rész

3: 13-18. - Nyitott sír az ő torkuk; nyelvükkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van. És a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt.

A nyelv bűneivel kezdi Isten a felsorolást. Senki sem tud a nyelve fölött uralkodni.

3: 19. - Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugasson, és az egész világ Isten ítélete alá essék.

Ez elsősorban a zsidóknak szól, mert azt mondja, hogy nem helyénvaló, hogy a pogányokra mutogattok.

3: 20. - Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által van.

Isten előtt senki nem igazulhat meg a szabályok betartásával. A vallásfelekezetek is létrehoztak szabályokat, törvényeket, de ezek által sem lehet megigazulni. A keresztény törvénykezés az egyik legnagyobb probléma az Egyházban, és sok bűn előidézője is. Sok keresztény a tilalmak rabszolgájává válik. Nem úgy lehetünk tiszták, hogy kitartóan ellenállunk a kéjvágynak, mert minél inkább ellenállunk, a gondolkodásunk annál inkább a hatalma alá kerül. A megigazuláshoz teljesen más út vezet, ez pedig Isten igazsága, amelyet a Jézus Krisztusba vetett hit által érhetünk el.

A törvényadásnak 6 célja volt.

1. Megmutassa az embernek a bűn valóságát és hatalmát.

Az első a diagnózis, és csak utána jöhet a gyógyszer. Az embernek először tisztában kell lenni azzal, hogy bűnös, mielőtt felismerhetné és elfogadhatná Isten üdvtervét.

7: 7. - Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.

Hogyan tudhatunk a bűnről? A törvény által.

7: 12-13. - Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. Tehát a jó nékem halálom lett-e? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtetsszen a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.

A törvénnyel nincs semmi baj, nem a törvénnyel van a hiba. A törvény célja, hogy bemutassa a bűn undorító voltát. Ez a kijelentés kizárólag a Bibliából ismerhető meg.

2. Megmutassa, hogy az ember a saját erőfeszítései által soha nem fog megigazulni.

7: 18-23. - Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.

A test itt nem a fizikai testre vonatkozik, hanem az Ádámtól örökölt természetre. „Rabul ad”: hadifogolyként foglyul ejtettek és arra kényszerítenek, hogy a saját társaim ellen harcoljak.

3. Előremutasson a törvényadóra, a Messiásra.

Gal. 3: 24. - Ekként a törvény a Messiásra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

A törvény olyan, mint a pedagógus, megtanított minket a jó és a rossz alapelemeire, de nem tudott minket mindenre megtanítani. A törvény volt az a „rabszolga”, aki elvezetett minket a Messiáshoz, aki aztán taníthat minket.

V. Mózes 18: 18-19. - Prófétát támasztok nékik az ő testvéreik közül, olyat mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!

Ez a próféta különleges hatalommal fog rendelkezni, mert Isten mindent elmond neki, és számon kéri ha valaki nem hallgat erre a prófétára. Ez a próféta Jézusban jelent meg. Az összes ÓSZ-i áldozat Jézust vetíti előre.

2010. október 12., kedd

D.Prince: Róma levél 3. fejezet 1. rész

A 3. fejezet arról beszél, hogy a jó ismerete önmagában nem igazít meg minket, éppen ellenkezőleg, növeli a felelősségünket.

3: 1-2. - Mi tekintetben különb hát a zsidó? Vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit.

Ma a keresztények az Isten Igéjének letéteményesei, ők azok, akik hozzáférnek az Igéhez.

3: 3-4. – De hát hogyha némelyek nem hittek? Vajon azoknak hitetlensége nem teszi-e hiábavalóvá az Istennek hűségét? Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.

Isten nem lett hűtlen azért, mert a népe nem volt hűséges Hozzá. Amit Isten mond, az mind helyes és igaz, soha nem téved. Minden amit Isten tesz, az tökéletes, és az Ő akaratából történnek meg a dolgok.

3: 5-6. - Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajon igazságtalan-e az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot?

Ha dicsőséget akarunk Istennek szerezni, akkor legyünk hűtlenek? Távol legyen!

3: 7-8. - Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? Sőt inkább ne cselekedjük-e a rosszat, hogy abból jó származzék? - amint minket rágalmaznak, és amint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, akiknek kárhoztatása igazságos.

Az evangélium eltorzítása, amikor valaki azt mondja, hogy ha sok rosszat tesz, akkor az Isten igazságát erősíti.

3: 9-12. - Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak; Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

Valamennyien bűnösök vagyunk és ezt nagyon nehezen akarják elfogadni a zsidók.

Zsoltár 14: 1-3. - Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek; nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső? Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem.

Ha valaki helytelenül gondolkodik, az helytelenül is fog élni. Az életmódunk a gondolkodásunk következménye. Nincs senki, aki természetes bukott állapotában keresné Istent. Isten az, aki az ember szívébe helyezi az igazság keresését.