2014. május 30., péntek

Reinhard Bonnke - Most még időben vagy

Emlékeztek a szőlőmunkásokra Jézus példázatában? (Máté 20:1-16) Munkaidő szerint néhányan csak egyetlen órát dolgoztak a szőlőben, mégis a gazda megjutalmazta őket is, és ugyanannyi bért adott nekik, mint amennyit azoknak adott, akik az egész napot végigdolgozták. Miért? Mivel ők is annyi időt dolgoztak, amennyire lehetőséget kaptak. Ez az isteni alapelv.

Ha amiatt aggódnál, hogy csak későn kapcsolódtál be Jézus oldalán az aratásba, hagyd ezt az Aratás Urára. Ne fecséreld az idődet a siránkozásra, hogy mit nem tettél meg! Mostantól szánd oda magad Istennek, és teljes szívvel tedd, amivel megbíz téged! Tedd magadévá Pál apostol hozzáállását, amit a filippibelieknek írt: „Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára” (Fil 3:13-14)
Addig a pillanatig, amíg lélegezni vagy képes, nem késted le az utolsó órát, az utolsó napot, az utolsó hónapot vagy az utolsó évet. Most még időben vagy. Talán ez az üzenet éppen neked szól. Légy áldott! REINHARD BONNKE

2014. május 29., csütörtök

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Lucifer lázadása 1.

I. Bevezetés

A. 1 Móz 1:2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg vala a vizek felett.

—„kietlen” és „puszta” = Héberül tohu és bohu

B. Fő gondolattársítások: Isten tetszése, isteni ítélet, elhagyatottság

II. Mi váltotta ki az isteni ítéletet a pre-ádámi kori Föld fölött??

A. Elsődlegesen: a Sátán fellázadása

B. Kol. 1:16. Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek;

—A „láthatatlan” (szellemi) világ négy fő rendje

1. Királyi székek
2. Uraságok
3. Fejedelemségek (Uralkodók)
4. Hatalmasságok (Erők)

Figyeljük meg: „Hatalmasságok” ebben a hatalmi rendben a „Fejedelemségek” (Uralkodók) alatt szerepelnek. A lázadás a „fejedelemségek” szintjén vette kezdetét.

III. A Szentírás három „angyali fejedelmet” (arkangyalt) mutat be:

A. Lucifer („Fényhozó” vagy „Hajnalcsillag”)—Ézsaiás 14:12. Miként estél alá az égrõl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!

B. Gábriel („Isten hatalmas”)—Dániel 8:16. És emberi szót hallék az Ulai közén; kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd meg azzal a látást! 9:21. És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, a kit elébb a látomásban láttam vala, sebességgel repülvén, megillete engem az estvéli áldozat idején.
Lukács 1:19, 26. És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten elõtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.
A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentõl Galileának városába, a melynek neve Názáret

C. Mihály („Ki olyan, mint Isten?”)—Dániel 10:13, 21; 12:1. De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az elõkelõ fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál;
De megjelentem néked, a mi fel van jegyezve az igazság írásában; és senki sincsen, a ki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek.
És abban az idõben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idõ lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az idõben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.

Júdás 9. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!

Jelenések 12:7. És lõn az égben viaskodás: Mihály és az õ angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az õ angyalai;

D. Lehetséges:

1. hogy mindhárom arkangyal az angyalok harmadának parancsolt
2. hogy egy-egy angyalcsoport állt az Atya, a Fiú és a Szellem rendelkezésére

E. „Lucifer” vált „Sátánná” (Vádló, ellenszegülő) Zak. 3:1. Azután megmutatá nékem Jósuát, a fõpapot, a ki az Úr angyala elõtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felõl álla, hogy vádolja õt.

F. Jel 12:4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szûlõ asszony elé, hogy mikor szûl, annak fiát megegye.

—Sátán magával ragadta az angyalok harmadát. Ezek követték őt az Isten elleni lázadásban. Lehetséges, hogy ők voltak azok az angyalok, akik a Fiú rendelkezésére álltak

Kenneth E. Hagin - Isten gyógyszerei 1.

„Fiam, az Én szavaimra figyelmezz, tartsd meg ezeket a te elmédben. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testükben egészség." (Péld 4:20-22)

Egy jó utalásos bibliafordítás széljegyzete úgy adja vissza az utolsó kifejezést: „és gyógyszer egész testüknek."
Istent érdekli a gyógyulásunk, ha betegek vagyunk. Érdekli az is, hogy egészségesek maradjunk. Gyógyulásunkért és egészségünkért Ő előkészületeket tett - Isten gyógyszerét adta.
Mik ezek az előkészületek? Mik a jogaink? Mi a miénk ténylegesen, amikor testi gyógyulásról és egészségről van szó? Hogyan deríthetjük ki pontosan, mi a biztosított számunkra?
Csak egy út van. Isten Igéjének állandó, gondos, szorgos, tiszteletteljes, imádságos tanulmányozása.

Betegen születtem. Sose volt rendes gyermekkorom. Sose futottam és játszottam úgy, mint más gyerek. Sose aludtam jól éjjel. Sose volt egy egészséges napom, nem 17 éves koromig. Kisgyermekként, majd 17 évesként ültem és majdnem nyitott szájjal és kiguvadt szemmel néztem azokat a dolgokat, amiket más gyerekek meg tudtak tenni. Szívem legnagyobb, elemésztő vágya az volt, hogy jól legyek.
15 évesen teljesen ágyhoz kötött lettem. Itt a betegágyon, ahol 16 hónapig feküdtem, megtudtam, hogyha létezik bármi segítség számomra, annak a Bibliában kell lennie. Istennél kell lennie. Nem származhat sehonnan máshonnan, mivel az orvostudomány elfordította a fejét és azt mondta, semmit sem lehet tenni. El kellett jutnom a sír szélére, mielőtt megtettem azt, aminek megtételére téged sürgetlek, hogy jöjj Isten Igéjéhez állandóan, gondosan, szorgosan, tisztelettel, imádkozva és fedezd fel, mi Isten mondanivalója erről a témáról.
Majdnem túl sokáig vártam. Ha valami elmérgesedő bajom lett volna, gondolom átjutottam volna az örökkévalóságba. Mivel azonban állapotom tartós volt, volt időm egy kis tanulmányozásra. Mert nem egyik napról a másikra találtam meg Isten mondanivalóját erről a témáról.

Tudod, miért? Néha el kell felejtenünk dolgokat mielőtt meg tudjuk tanulni a helyes dolgokat. Elménket elködösíti egy csomó dolog, ami nem igaz.Valahányszor egy jó ígéretet kapok Isten Igéjéből, az ördög rögtön ott terem, hogy közölje velem: „Ez csak a zsidókra vonatkozik" vagy „Ez nem a mai embereknek szól." Nem tudtam, hogy igaz-e vagy sem. Sokáig kellett olyan Igét keresnem, ami megelégedésemre bizonyítja, hogy az az enyém. Ilyen mostani Igénk is: „Fiam, figyelj szavaimra..." Isten Igéje nemcsak a zsidóké. Hála Istennek az Ő egész népéé.

Derek Prince - Támadó fegyverek 4.

A következő dolog, amivel foglalkoznunk kell az, hogy hogyan kell kibocsátani ezeket a fegyvereket? Hogyan lehet kilőni ezeket az interkontinentális rakétákat? Csak egyetlen egy eszköz van ezeknek a kibocsátására. A száj. Minden szellemi fegyver a száj által hatásos.

Zsoltár 8:2-3: Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet...

Ez a vers megerősíti azt, amit az előbb mondtunk, hogy van egy egeken felüli hely. Mi az a fegyver, amelyről itt szó van a második versben? Az Úr neve.
Hogyan használatos? A következő, vagyis a 3. vers mondja: A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlőlködőt és bosszúállót elnémítsd.

Ki a gyűlölő és bosszúálló? A Sátán. Isten adta nekünk a lehetőséget, hogy ezt a bosszúállót elnémítsuk, befogjuk a száját. A "bosszúálló" a Sátán és az "ellenségeid", azok a gonosz erők, amiket ellenünk irányít. Ezek ellen Isten adott nekünk egy erőt. Honnan jön ez az erő? A szájból. A csecsemők, csecsszopók, ártatlan emberek - mint te és én - be tudjuk tömni az oroszlán száját. Kihívhatjuk az ördögöt, ha ismerjük Isten fegyvereit. Isten adott fegyvereket. 

Most megnézzük a Máté 21:16. versét. Jézus a templomban van, körülötte kis zsidó gyerekek kiáltják, hogy "Hozsánna Dávid Fiának". A farizeusok és a templom vezetői Jézushoz jönnek és panaszkodnak a zajról és kérik, hogy csendesítse el a gyermekeket. Válaszában Jézus idézi a 8. Zsoltárt és azt mondja nekik: "Sohasem olvastátok-é? A gyermekek és a csecsemők szája által szereztél dicsőséget." Ez egy isteni kiegészítése, vagy változata a 8. zsoltárnak. Dávid azt mondja, hogy csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat. Jézus azt mondja, hogy dicsőséget szereztél a csecsemők szája által. Mit mondanak ezek az Igék nekünk? Isten népe megerősítésének módja a tökéletes dicséret. Mi az eredménye annak, ha Istent tökéletesen dicsérjük a szánkkal? Elcsendesítjük, elnémítjuk az ördögöt. Nem csoda, hogy annyira nem szereti a dicséretet az ördög, és azt mondja, hogy csak a szívedben dicsérd Istent. Ne legyél túl demonstratív, ne legyél olyan érzelmi, maradj csendben, úgy mint a farizeusok a templomban: "Nem tetszik ez a zaj nekünk." Jézus azt mondta: "Ez az, ami lecsendesíti az ördögöt." Az az eszköz, amely a Sátánt lecsendesíti, a szájból jön ki. Nemcsak az igazság fegyverei jönnek ki a szájból, hanem a bűnnek a fegyverei is. A következő vers annak a látomásnak a része, amelyet János látott Patmos szigetén.
Jelenések 16:13: És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan szellemet kijönni, a békákhoz hasonlókat.

Honnan jöttek ki ezek? A Sátán szolgájának szájából. Az igazság fegyverei Isten gyermekeinek szájából jönnek ki, a gonoszság fegyverei pedig a Sátán szolgáinak szájából. Az az oldal fog győzni, amelyik jobban bánik a szájával. Győzünk, vagy vesztünk aszerint, hogy mit teszünk a szánkkal. Rám mindig hatással van a tisztátalan szellemeknek, mint békáknak való ábrázolása. Nem tudom, hogy vannak-e itt békák, de én olyan helyeken éltem, ahol nagyon közismertek, Izraelben és Floridában is. Észrevettem valamit a békákkal kapcsolatban, hogy nappal mindig csendben vannak, sose brekegnek. De a sötétségben, és különösen, amikor esős az idő, kijönnek és elkezdenek brekegni és órák hosszát brekegnek. Ugyanaz az ismételt szüntelen brekegés. Ez a gonosz szellemeknek a tevékenységéhez hasonlít. Számomra ez egy nagyon szép kép a politikai propagandáról. Állandóan ugyanazokat a hazugságokat mondják, újra, újra, újra. A kommunisták módszere az, hogy vesznek egy nemzetet, vagy embercsoportot, kizárják minden más kommunikációkból és szüntelenül ugyanazzal a brekegéssel bombázzák őket addig, amíg ez az elméjüket teljesen le nem uralja. Ebben a században valamennyi diktatúrát ugyanez az eszköz, a békák brekegése alapozta meg. A politikai propaganda a sötétség órájában kiküldi a nagyon finoman megválasztott hazugságok szüntelen áradatát. Tehát itt a politikai színtér szellemi hátterét látjuk. Egyik oldalon a békák, a tisztátalan szellemek brekegnek, a másik oldalon pedig Isten gyermekei, akik tökéletes dicséretnek áldozatát áldozzák Istennek. Ha jól dicsérjük Istent, és elég hosszan, akkor le tudjuk csendesíteni a békákat.

Reinhard Bonnke - A szenvedély ereje 4.

A KÖNYÖRÜLETESSÉG ÁBRÁZOLÁSA

Hadd mondjak valamit a "könyörületesség” szóról a Bibliában. Ezt a híres és egyedülálló szót csak Istennel és Jézussal kapcsolatban használja a Biblia. Azt jelenti: "érzelmek a szükségben lévők iránt." Itt következik egy példa e szó használatára:

Volt egy apa, aki egyre csak várt, figyelte az utat. Két fia közül az egyik elment, otthagyta az apját és az otthonát, hogy egy távoli országban szórakozzon - buta fickó. Az az apa az Atya volt. Nap nap után kémlelte szeme a távoli dombot, amely mögül talán egy napon majd felbukkan a fia. Amikor eljött ez a csodálatos pillanat, az apa futni kezdett. Futott! Eltűnődtem, hogy addig a percig vajon véget ért-e már életében az az időszak, amikor futni tud az ember. A szeretet azonban űzte az apát, hogy odaérjen a fiához, mielőtt az meggondolhatná magát, és újra hátat fordíthatna az otthonának. Az apa tízet lépett, amíg a fia egyet.
Micsoda történet! Magának Jézusnak a történetén kívül a legnagyobb valaha elhangzott történet. Nagyon sok dolog van benne. Például: a fiú disznók között dolgozott, és az egyetlen létező ruhájában ment haza, azokban a piszkos rongyokban, amelyekből még a disznóól bűze áradt. Az apa viszont a fiú "nyakába borult és megcsókolta őt" - átölelte azt a büdös semmirekellőt. A szeretet legyőzte az undort.

Nem meglepő, hogy az idősebbik fiú megtagadta ezt a mosdatlan csavargót. Gúnyos mosollyal mondta apjának: "Ez a te fiad” Ezt a választ kapta: "Ez a te testvéred." A szeretet minden kapcsolatot helyreállít. Ez az evangélium. A bátyó azzal vádolta az öccsét, hogy utcanőkre tékozolta el a pénzét. Ezt feltételezte. Erről korábban nem esett szó. Az apa azonban nem akarta tudni, igaz-e, vagy hamis ez az állítás. Nem kérdezősködött a fia bűnei felől. Csak a fiú szomorú állapotát látta, aki elveszett, halott ember volt, most vissza kellett szeretni az életbe. Ehhez idő kellett. A fiú megjött. A tékozló csak ezt tehette, és az atya most megbocsáthatott neki. Ez lehetőséget adott a helyreállításra. Itt áll előttünk az evangélium, amely a "könyörületesség" szót ábrázolja.

Amikor rájöttem, hogy a "könyörületesség" szó testi hatásokat is magába foglal, jobban megértettem ezt a történetet. A belső szervekre hat az, ha egy érzelem fut át szervezetünkön, és megrázott belsővel hagy el minket. Azt mondjuk: "felfordult a gyomrom", vagy "megállt a szívem". Ez a szó írja le Jézus felkavart érzelmeit, amelyek az emberek láttára ébredtek Benne. Ő könyörületességre indult. Jézus cselekedetei nem csupán leereszkedő jótékonyságból fakadtak, hanem a szülőknek abból az ellenállhatatlan ösztönéből, amivel gyermekeiket visszarántják a veszély elől. Bizonyos értelemben Jézus nem tudta, és nem akarta megmenteni önmagát. "Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni."

Ez és csak ez a magyarázat arra, hogy Jézus az egyetemes betegséggel és az emberi nyomorúság tengerével terhelte Magát; ezeket oly sokáig az élet megváltoztathatatlan tényeinek fogadták el. A bajokat néha még Isten ítéletének is tekintik. Feltétlenül igaz, hogy sok eredménnyel jártak Jézus csodálatos gyógyításai: Isten dicsőségét növelték, igazolták Jézus Isten-fiúságát stb. Ő azonban nem ezért gyógyított. A gyógyítással a gyógyítás volt a célja - egyszerűen ennyi. Az ember nem azért zongorázik, hogy bebizonyítsa: vannak ujjai, bár ez is igaz, hanem azért, mert szereti a zenét. A zene célja a zene. A jóság célja a jóság. A következmények csupán mellékhatások, egészen véletlenszerűek Jézus gondolatmenete szerint.

Jézus sosem aknázta ki az emberi szenvedést a Maga dicsőségére. Egyébként mit is nyerhetett volna könyörületes tetteiből? Neki nem volt szükséges a saját nyeresége miatt eljönnie. Miért ment el a
Betesdához, ahhoz a halom emberhez, akik úgy voltak odavetve, mint a hordalék egy elfelejtett tengerpartra? Miért kellett elmennie Nain-ba, hogy találkozzon egy gyászmenettel, vagy elmennie bárhova, egyáltalán eljönnie a földre? Neki semmi java, vagy haszna nem származhatott belőle.

Az igazság az, hogy Jézus végzetesen vonzódott a nyomorultakhoz. Ez vezette Őt el a kegyetlen halálhoz, de Ő nem fontolgatta ezt. Jézus bármi áron el akarta hozni gyógyító érintését az összetört életekhez. Azt olvassuk, hogy Jézus szemében a sokaság olyan volt, mint a pásztor nélkül való nyáj, és "könyörületre indult irántuk, és meggyógyította betegeiket." (Máté 14:14)

Aztán Magához hívatta a tanítványait, és elküldte őket, hogy tegyék ugyanezt. Jézus munkája a tanítványoké lett - hogy könyörületességet tanúsítanak. A tanítványok közvetítették Jézus könyörületességét. Vajon érezték is? Mi érezzük? A tanítványok izgatottan és feldobva tértek vissza, mert felfedezték a hatalmukat, és azt, hogy a démonok engednek nekik. Nem említették azokat, akik megszabadultak és nem utaltak afölötti elégedettségükre, hogy értékes emberek most már szabadon élnek.

Ha mi csalódottak vagyunk, amikor a nyomorultak nyomorultak maradnak, Jézus méginkább csalódott. Végülis, mi egyáltalán nem éreznénk ezt, ha Jézus nem érezte volna, mert Ő tett minket ilyenné. Ő azért gyógyított, hogy a bűn következményeit enyhítse, miközben a bűnt is megbocsátja ugyanazért, amiért megvált- Másképp Ő nem lehetne elégedett. Az Úr számára mély megelégedést a szeretet, a gondoskodás, a megmentés és a gyógyítás jelent. Az elégedettségen kívül semmi sem származik ebből a Számára.

2014. május 28., szerda

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 20.

Isten egy a Szavával. Amikor az Ige jelenlétében vagy, magának Istennek a jelenlétében vagy. A János 1,1 szerint "Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige.˝ Nincs rá lehetőség, hogy Isten az Igén kívül nyilvánuljon meg az életedben. Vannak ugyan különleges megjelenési módjai is kegyelmének, de egy keresztény nem engedheti meg, hogy ezekből éljen. Nekünk Isten jelenlétének abból a formájából kell élnünk, amely az Ő Igéjéből származik, mégpedig folyamatosan. Te megtartod a beszédét, Ő pedig kinyilvánítja magát neked.

Számomra semmi sem izgalmasabb, mint tudni azt, hogy ha az éjszaka közepén felébredek valamilyen gond miatt, csak a Bibliámért kell nyúlnom. Isten erejének ez a megnyilvánulása mindig, mindenki számára működik, aki használni akarja. Ha tudatára ébredsz, hogy az Igén keresztül bármikor elérheted Isten megnyilvánulását és így kezdesz járni, jómódú leszel.
Láttuk már a Szentírásból, hogy Isten megerősítette a földön szövetségét. Mit jelent ez újszövetségi értelemben? Az Ige azt mondja, hogy az Újszövetség a megigazulás szövetsége, amely jobb ígéretek alapján köttetett, mint az Ószövetség. Mózes 5. könyvében Isten kemény nyakúnak és istentelennek nevezte Izraelt. Az Újszövetségben viszont azt olvassuk, hogy Isten igazságává tétettünk Jézus Krisztusban. Már nem konok embereknek lát, (bár sokszor tart bennünket tanulatlanoknak, mert nem ismerjük a szövetséget, de akkor sem vagyunk kemény nyakúak és istentelenek.) Ő a Bárány vérén keresztül néz minket, és szeplőtlennek, feddhetetlennek, kifogástalannak lát. Izrael Isten szolgája volt, mi viszont a fiai vagyunk (lásd Gal.4,7). Tisztában kell hát lennünk azokkal a jogokkal, amelyek Isten gyermekeiként és országa polgáraiként megilletnek bennünket.

Illusztrációképpen lássuk most a tékozló fiú példázatát a Lukács evangélium 15. fejezetéből. Sok éven át, olvastuk ezt a példázatot anélkül, hogy megértettük volna teljes jelentőségét. Pedig rendkívül fontos, hogy a prosperitással kapcsolatban is alkalmazzuk, de ezen eddig átsiklottunk. Csak a tékozló fiú hazatéréséig kísértük figyelemmel az eseményeket. Ő állt a figyelmünk középpontjában, de nem gondoltuk végig, mi is történt a bátyjával valójában? A tékozló fiú fogta az örökségét, és elverte. Amikor hazatért, az apja levágatta neki a hízott borjút, tárt karokkal üdvözölte, és nagy dínomdánomot rendezett számára. Amikor a másik fiú megérkezett és látta, mi történt, felháborodott azon, amit az apja tett. Így szólt: "Én veled maradtam, s mégsem adtál nekem soha egy gidát se, ő meg elmegy, elszórja a pénzét, és te borjút vágatsz a tiszteletére." Az apja erre így válaszolt: "Fiam, mindenem a tiéd." Vagy más szavakkal: "Bármikor, ha hízott borjút szerettél volna, kaphattál volna, s még most is megkaphatod. Nagyon örülök, hogy az öcséd hazatért, de te is kaphattál volna, ha kérsz!" Az idősebb fiú beérte volna egy gidával, pedig egész idő alatt az övé volt a borjú is. Mindkét fiú rendelkezett az öröksége felett, de csak az egyikük élt vele. Az idősebb nem tette, mert a gondolkodásmódja kicsinyes volt.

A legtöbb hívő ugyanígy, gondolkodásmódbeli kicsinyessége miatt, saját magát rekeszti ki a Jézus Krisztusban való teljes örökségből. Mivel nem ismerik. Azt a szövetséget, amelyben állnak, nem ismerik a Mindenható Isten gyermekeiként őket megillető jogokat sem.

Dave Hunt - Az üdvösség kérdése 1.

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok...
Galata 1,8

...az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által...; a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.
Galata 2,16

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Efézus 2,8-9

Ha bárki azt meri állítani, hogy a [római katolikus egyház] szentségei nem szükségesek az üdvösséghez, és hogy az ember csak hit által nyerheti el Istentől a megigazulás kegyelmét, azt ki kell átkozni.
A tridenti zsinat egy dokumentumából

Az egyház kezdetektől fogva jócselekedeteket is ajánlott fel Istennek a bűnösök lelki üdvéért... a szent emberek imái és jócselekedetei által... a bűneit megbánó személy megtisztult és elnyerte az üdvösséget...
Jézus Krisztus lépteit követve, akik Benne hittek, mindig is vitték saját keresztjüket, hogy vezekeljenek saját és mások bűnei miatt..., illetve hogy segítsék testvéreik számára elnyerni az üdvösséget...

A II. vatikáni zsinat Apostoli Konstitúciójából

II. vatikáni zsinat tanítása szerint „a szenthagyomány és a szentírás Isten szavának az egyházra bízott egyetlen szent letéteménye" Amikor a hagyomány és a Biblia szembekerül egymással, Róma a hagyományt követi. Ezen a téren van a legnagyobb ellentét a katolikusok és a protestánsok között, ez pedig nem más, mint az üdvösség kérdése. Ezt az óriási megosztást, amit 400 éven át mind katolikusok, mind protestánsok elismertek anélkül, hogy bármilyen irányban is módosítottak volna saját meggyőződésükön, ma sok evangéliumi keresztény vezető tagadja. Charles Colson például a következőt mondta, amikor arról kérdezték, hogy miért fogadja el a katolikusokat újjászületett kereszténynek:

Vannak közöttünk különbségek, az igaz, de az ősi hitvallás és a keresztény hit lényegét tekintve mind ugyanazon az oldalon állunk.

Ez az állítás azonban valótlan. Az lehet, hogy az apostoli hitvallás terén még van némi egyetértés, de ebben nincs szó arról, hogy hogyan nyerheti el valaki az üdvösséget. Az üdvösség ugyanis a keresztény hit lényege. Ebben a kérdésben a teljes evangéliumi keresztények és a katolikusok között olyan hatalmas a nézetkülönbség, mint amekkora különbség van az örök élet és az örök kárhozat között. 

A „megtértek” és a "meg nem tértek"

A Biblia az embereknek két csoportját különbözteti meg: a megtérteket és a meg nem térteket, vagyis azokat, akik elvesznek. Jézus Krisztus is azt mondta, hogy az Ő küldetése az, hogy megmentse az elveszetteket:
„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lukács 19,10); „...azért jöttem, hogy... megtartsam a világot.” (János 12,47). Az Atya azért küldte Jézus Krisztust, hogy „megtartassék a világ általa” (János 3,17). Pál apostol is bizonyságot tett arról, hogy „Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket” (lTimóteus 1,15). Mit jelent az, hogy megmenti a bűnösöket? Mitől kell őket egyáltalán megmenteni? Istennek attól az ítéletétől, amikor bűneik miatt kizárja őket az Ő jelenlétéből:

Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (János 3,36)

...amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent..., akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől...; hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak... (2Tesszalonika 1,7-9; 2,12).

És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték (Jelenések 20,15)

A Biblia világosan beszél arról, hogy „a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint” (lKorintus 15,3-4). Teljes evangéliumi keresztények az evangéliumban nem csupán mint hiteles történelmi dokumentumban hisznek, hanem hiszik azt, hogy az evangélium felkínálja számukra bűneik bocsánatát és az örök életet mint Isten kegyelmének ajándékát. Pál apostol azt állítja, hogy ez az az evangélium, „amely által üdvözöltök is” (lKorintus 15,2). Ennek alapján tehát egy teljes evangéliumi keresztény tudja, hogy üdvössége van.

Egy ember akkor nyeri el az üdvösséget, amikor hisz az evangéliumban. Arra a szívből jövő kiáltásra, hogy „Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” (Apostolok cselekedetei 16,30), Pál apostol a következő választ adta: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz” (31. vers). Ilyen egyszerű az egész. Abban a pillanatban, hogy valaki hisz Jézus Krisztusban, üdvösséget nyer, és soha nem kárhozik el. „Általment a halálból az életre” (János 5,24), és soha nem esik Isten kárhoztató ítélete alá. A mennyországban lesz az otthona, a halál nem jelent mást számára, mint azt, hogy „kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz” (2Korintus 5,8). 

A Bibliában ez áll:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (János 3,16); Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik (János 10,9); Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: és én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek (János 10,27-28); nekünk, kik megtartatunk (lKorintus 1,18); tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket (lKorintus 1,21); amely [az evangélium] által üdvözültök is (lKorintus 15,2); Mert kegyelemből tartattatok meg (Efézus 2,8);
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (lTimóteus 2,4); [Isten,] aki megtartott minket (2Timóteus 1,9); az ő irgalmasságából tartott meg minket (Titus 3,5) stb.

Egy teljes evangéliumi keresztény hiszi, hogy miután elfogadta a számára Jézus Krisztus által felkínált bűnbocsánatot és örök életet, újjászületett keresztény lett, aki a Szent Szellem által született bele Isten családjába. Biztos abban, hogy mint Isten gyermeke „soha nem veszik el” (János 10,28) és „nem megy a kárhozatra” (János 5,24). Isten csodálatos kegyelme miatt van üdvössége, és amiatt, hogy Jézus Krisztus halálával kifizette a váltságot az ő bűneiért. Ezt mondja Isten Igéje:

Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő Fiában van. 
Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.
 (I. János 5,10-13)

2014. május 26., hétfő

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Hogyan kezdődött a konfliktus? 2.

II. A pre-ádámi kor

A. 1 Móz 1:1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

1. A mennyek (többesszám) és a föld eredeti teremtése

2. Bizonyos héber szavak az 1 Mózes 1-ben többesszámú formában állnak: „Isten”, „mennyek”, "vizek”, „élet”

B. Jób 38:4–8. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérõ zsinórt? Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét; Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának? És [kicsoda] zárta el ajtókkal a tengert, a mikor elõtünt, az anyaméhbõl kijött;

—A menny lakói (angyalok, stb.) már a föld teremtése előtt léteztek (vesd össze: Neh. 9:6).

C. 1 Móz 1:2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg vala a vizek felett.

—Meghatározatlan időszak az 1 Móz 1:1 és az 1 Móz 1:2 között. Attól kezdve lett a föld „kietlen” és „puszta” (Héberül tohu és bohu).

III. A tohu és bohu szavak egyéb használata a Bibliában:

A. Tohu és bohu együtt:

1. Ézs 34:11. És örökségül bírja azt ökörbika, sündisznó; és gém és holló lakja azt, és fölvonják rá a pusztaság mérõkötelét és a semmiségnek köveit.

—a pusztaság mérőkötele és a semmiség kövei („Idumea” = „Edom”)

2. Jer. 4:23. Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága!

—Nézek a földre, és íme kietlen és puszta.

3. Mindhárom igeszakasz, ahol a két szó együtt jelenik meg, a sivárság és elnéptelenedés kísérteties képét érzékelteti, amely a szörnyű gonoszságra adott isteni büntetés következménye.

B. Tohu önmagában:

1. 5 Móz. 32:10. Puszta földön találta vala õt, zordon, sivatag vadonban; körülvette õt, gondja volt reá, õrizte, mint a szeme fényét;

—Zordon, sivatag vadon

2. Jób 6:18. Letérnek útjokról a vándorok; felmennek a sivatagba [utánok] és elvesznek.

—Felmennek a sivatagba (a semmibe), és elvesznek

3. Jób 12:24. Elveszi eszüket a föld népe vezetõinek, és úttalan pusztában bujdostatja õket.
Zsolt. 107:40. Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bujdostatta õket út nélkül való kietlenben.

—úttalan puszta

4. Ézs 24:10. Rommá lõn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet!

—Az álnokság (bomlás, zűrzavar) városa rommá lőn

5. Ézs 40:23. Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiábavalókká változtatja

6. Ézs 41:29. Ímé, mindnyájan semmik õk, semmiség cselekedetük, szél és hiábavalóság képeik.

—...szél és hiábavalóság képeik

7. Ézs 45:18. Mert így szól az Úr, a ki az egeket teremté; Õ az Isten, a ki alkotá a földet és teremté azt és megerõsíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!

—Isten . . . aki akotá a földet és teremté azt . . . nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá. Ez bizonyítja, hogy a föld az 1 Mózes 1:2-ben nem olyan állapotban volt, amilyennek Isten eredetileg megalkotta.

Rodney H. Browne - AZ ISTEN BÁRÁNYA, AKI ELVESZI A VILÁG BŰNEIT

Másnap látá János jézust őhozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama Báránya, Aki elveszi a világ bűneit! János 1:29
 
Jézus volt a tökéletes Bárány, Aki ugyanúgy áldoztatott fel, ahogy a szeplőtelen húsvéti bárány, az Ő vére azonban egyszer és mindenkorra mindenkiért kiontatott. Nincs szükség más áldozatra, mert Jézus tökéletesen betöltötte az áldozat szerepét, és mindent kifizetett. Örökre Isten Báránya lesz, Aki elveszi a világ bűneit.
 
Krisztus, az áldozati Bárány:
 
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg! Ézsaiás 53:7
 
Az Írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta meg az Ő száját. Apostolok Cselekedetei 8:32
 
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; 19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1:18-19
 
A Bárány, Aki vére által elveszi a világ bűneit:
 
"Elvenni": görögül: "airo", jelentése: viselni, a bűn elvételének értelmében; magára vállalni a bűnt és a büntetést. "Bűn": görögül: "hamartia", jelentése: bűn; sértés; bűnös. 
 
Aki a mi bűneinket Maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 1 Péter 2.24
 
Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Zsoltár 103:12
 
És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és Őbenne nincsen bűn. 1 János 3:5
 
A Bárány, Aki elveszi a bűneinket, és Aki megerősít bennünket, hogy igazságban járjunk és jót cselekedjünk:
 
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12 Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; 14 Aki Önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Títus 2:11-14
 
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. 2 És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is. 1 János 2:1-2
 
És most, fiacskáim, maradjatok Őbenne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk Előtte az Ő eljövetelekor. 1 János 2:29
 
Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert bennemarad Annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. 1 János 3:9
 
Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a Szülőt, Azt is szereti, Aki Attól született. 2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az Ő parancsolatait megtartjuk. 3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. 4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! 1 János 5:1-4
 
Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. 1 János 5:18
 
Méltó a megöletett Bárány, hogy kormányozzon és uralkodjon, hogy dicséretet és tisztességet kapjon örökkön-örökké:
 
És látám és hallám a királyiszék, a lelkes állatok és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12 Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.Jelenések 5:11-12
 
Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; 10 És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdjvösség a mi Istenünké, Aki a királyiszékben ül, és a Bárányé! Jelenések 7:9-10
 
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mindhalálig. Jelenések 12:11
 
Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az Ővele való hivatalosok és választottak és hűségesek is. Jelenések 17:14
 
És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jövén ki 2 az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely tizenkét gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók. 3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és Ő szolgái szolgálnak Néki. Jelenések 22:1-3

Reinhard Bonnke - A szenvedély ereje 3.

A SZERETET KIFEJEZÉSE JÉZUS ARCÁN

Jézus többet beszélt a pokolról, mint bárki más, és valójában majdnem mindent Ő mondott el róla, ami a Bibliában a pokolról található. Az egyik dolog, amire leginkább vágytam volna az, hogy halljam, hogyan beszélt Jézus a pokolról. Hogyan mondta: "Jaj nektek..." még a farizeusoknak is? Milyen lehetett a hanglejtése, a tekintete, gyötrődő mozdulatai teremtményei miatt. Egy színész se tudná utánozni, mert ezek a kifejezések isteni szívből fakadtak, amely túl mély ahhoz, hogy lehatoljunk benne: a mi hangunk csak akkor telhet meg az Ő figyelmeztetéseinek a szánalmával, ha az Ő szeretete kitöltetik a szívünkbe.

A SZERETET SÜRGETÉSE

Ha nem a szeretet indította Isten Fiát arra, hogy eljöjjön közénk, akkor mi? Olvassuk el ezeket az ismerős szavakat az Igéből: "aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett" (Zsid. 12:2.). Jézus feláldozta az örömét. A kereszt után Jézus csak visszakapta azt, ami már az Övé volt. Ő a háromszor áldott Isten, elcserélte koronáját a keresztre.
A János 13:1-ben is azt olvassuk, hogy eljött az ideje annak, hogy Jézus "kimenjen a világból". Ő viszont, mielőtt távozott, fogott egy törülközőt, megmosta a tanítványok lábát, és megengedte Júdásnak, hogy elmenjen elárulni Őt. Végigment a Kálváriára vezető úton, és Ő lett a váltságdíj az ördög minden foglyáért. Ennek az okát János így magyarázta: "Mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket." Jézus nem ment vissza az Atyához az utolsó pillanatban.

2014. május 22., csütörtök

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Hogyan kezdődött a konfliktus? 1.A pre-ádámi kor

I. Bevezetés

A. A konfliktus és a harc a keresztény élet szerves része:

1. 2 Kor 10:3–5. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erõsek az Istennek, erõsségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

—Nem test szerint hadakozunk... hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek. Minden keresztényre vonatkozik ez a hadakozás.

2. 1 Tim. 1:18. Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel.

—...harcold meg a nemes harcot

3. 2 Tim. 2:3–4. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki õt harcossá avatta.

—Vállald a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája... Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba.

4. Efé. 6:12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

—A mi harcunk erők és hatalmak ellen folyik.

B. Isten maga, mint katonai parancsnok jelenik meg:

1. 2 Móz. 15:3. Vitéz harcos az Úr; az õ neve Jehova.

—Az Úr vitéz harcos.

2. Józs. 5:13–14. Lõn pedig, a mikor Józsué Jérikhónál vala, felemelé az õ szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala elõtte meztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és monda néki: Közülünk való vagy-é te, vagy ellenségeink közül? Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, és monda néki: Mit szól az én Uram az õ szolgájának?
—...az Úr seregének fejedelme (kapitánya) vagyok

3. Zsolt 24:8. Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr.

—Az erős hadakozó Úr

4. Ézs 13:4. Hah! zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyûlt népek országainak zúgása; a seregek Ura harczi sereget számlál.

—A seregek Ura harci sereget számlál

C. Mi a háttere ennek a hadakozásnak? Kik az szemben álló felek?

1. Minden nyugtalanság és konfliktus gyökere a lázadás—amely az Isten igazságos kormányzásának elutasítása. A világ tele van lázadókkal. Az emberi problémák egy fa három fő alkotórészéhez hasonlíthatóan osztályozhatók.
a. ágak
b. törzs
c. gyökérzet

A lázadás minden probléma gyökere.

2. Máté 6:9–10. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jõjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

—Jöjjön el a te országod . . . Legyen meg a te akaratod . . . Ez velem kell, hogy elkezdődjön.

3. Ézs 57:19–21. Megteremtem ajkaikon a [hálának] gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom õt! És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!
—Az Istennek való teljes engedelmesség mély békességet hoz.

D. Hogyan és mikor kezdődött el a lázadás?

Két alapvető tényt fel kell ismernünk:

1. A Biblia elsősorban az ádámi fajjal foglalkozik

2. Ádám megteremtése előtt volt egy meghatározatlan időszaka a világegyetem történetének

Derek Prince - Támadó fegyverek 3.

Visszamegyünk a Kolosse 2-re és szeretnék nektek rámutatni a 16-os versben a következményére, amit Pál levon abból, hogy Isten mit tett a kereszten.

Kolosse 2,16: Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában.

Isten parancsolata, hogy ha hiszel Krisztusban, akkor nem hagyhatod, hogy megítéljenek abban, hogy mit eszel, hogy mit iszol, az ünnepek, vagy a szombat megtartása dolgában. Ezeket Krisztus keresztje eltörölte. Ezért, ha egy szombatista odajön hozzám és azt mondja, hogy meg kellene tartani a szombatot, akkor azt mondom: "a Biblia nem engedi meg, hogy megítéljelek téged ebben a dologban. Ha ezt megteszem, akkor nem engedelmeskedem a Bibliának.” Mindig csodálkoztam, hogy az utolsó akadály a Róma 8. előtt a Róma 7., amely a törvénnyel foglalkozik. Az egész 7. fejezet a törvénynek van szentelve. Pál már elbánt a bűnnel, foglalkozott már az óemberrel a 6. versben és az a kérdés, hogy mi maradt még? A válasz: a kegyelem útjában az utolsó a törvény. Pál az egész Róma 7-et arra szenteli, hogy a törvényt félretegye, mint a megigazulás eszközét. Azután a 8. fejezetet ezekkel a jelentős szavakkal kezdi: "nincsen azért..." Mi ez az azért? A 7. fejezet miatt!

Róma 8,1: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.

Amíg azt gondoljuk, hogy elvárnak tőlünk valamit a törvényből, addig még mindig kárhoztatás alatt vagyunk bizonyos fokig. Addig, amíg kárhoztatás alatt vagyunk, nem hihetünk a Róma 8-ban. Mert az ajtó, amely a Róma 8-hoz vezet, a Szent Szellemmel betöltött ember örömteli, békés élete, melyben nincsen immár semmi kárhoztatás. A legtöbb vallásos ember akkor érzi legvallásosabbnak magát, amikor enyhén bűnösnek érzi magát. Nem tudják, mit jelent nem bűnösnek érezni magukat. Az egyház történetében a himnuszok legnagyobb része bűnközpontú. Az emberek kijönnek az átlagtemplomból vasárnap reggel, és áhítatosan és bűntudatosan néznek ki. Az ördög így is akarja őket tartani.
Most visszamegyünk a Kolosse 2:15-re: Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat.

Vagyis a Sátán királyságát a magasságban. Isten legyőzte őket, megfosztotta őket minden fegyverüktől. Minden kereszténynek tudnia kell, hogy Sátánt megfosztották fegyvereitől. Mi kaptuk meg a fegyvereket, a Sátán elveszítette azokat. Olyan ellenséggel küzdünk, amelynek csak egy fegyvere maradt. Vajon ez mi? A megtévesztés, a hitetés, ő ennek a nagymestere. Hogyan fosztotta meg Isten a Sátánt a fegyvereitől? Úgy, hogy elvette tőle a jogot, hogy minket bűntudatban tartson. Addig, amíg ezt meg tudja tenni, még van hatalma rajtunk. Azt fogjuk látni a tanulmány végén, hogy ő a testvérek vádlója, a legfőbb ellensége a testvéri kapcsolatunknak. Bűntudatban akarja tartani őket.
Az egész csata a megigazulás és a bűntudat körül van. A bűnünket Isten elvette és bizonyosnak kell lenni igazságunkban a Krisztus által a kereszten. Ezért teljes bizalommal járhatunk a csatába az ellenség ellen. Miután ezt mondtuk, szeretnék visszatérni az interkontinentális rakétarendszer képéhez.
Három fő fegyver van, amely elérhetővé vált számunkra ebben a háborúban. Nem azt mondom, hogy csak ezek az egyedüli fegyverek, de úgy gondolom, hogy elsősorban ezek fontosak és azt mondanám, hogy jegyezzük meg őket:

1. - Isten Igéje,
2. - Jézus neve,
3. - Jézus vére.

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 35.

Az elutasítottság orvoslása

"Azért mindazok, akik benyelnek téged, elnyeletnek, és valamennyi ellenséged mind fogságra jut: és a te fosztogatóidat ki foszlottakká, és minden te zsákmánylóidat zsákmánnyá teszem. Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sión; nincs, aki tudakozódjék felőle. "
(Jer. 30:16-17.)

Isten abszolút ígéretet adott a szabadulásra és a gyógyulásra. Itt az idő, hogy az elnyomottak hitben az Úrhoz menjenek. Jézus azt mondta a Lukács 4:18-ban, hogy: "...elküldött, hogy a töredelmes szívüeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek..."

A Nagy Gyógyító meghatározott bizonyos feltételeket a gyógyuláshoz és a szabaduláshoz. A helyreállításnak ezek a követelményei egyszerűek, mégis szükségesek.

Légy tanítható!

A helyreállítás első feltétele a taníthatóság. Sok változásra van szükség. Meg kell változtatni a régi reakciókat és alkalmazkodási módokat. A rossz szokásokat és viselkedési módokat is ellentétes előjelűre kell változtatni. Minden olyan dolgot, amely az ember életében nem krisztusi, erre a szintre kell emelni.

A pásztorok és lelkigondozók szellemi orvosok. A "páciens" alárendeli magát a diagnózisnak és a kezelésnek. Az "orvos" felülről való bölcsességet és megértést keres. Felírja a receptet, ami a "páciens" teljes felépüléséhez szükséges. Néha az orvos diagnózisa és kezelése nem egyezik azzal, amit a "páciens" előre elképzelt, és ezért visszautasítja. Ezzel megkötözi az "orvos" kezeit, s emiatt ő képtelen lesz bármit is tenni.
Az emberek általában nem tudják felállítani saját diagnózisukat. Hajlamosak csak a felszínt észrevenni, nem pedig a probléma gyökerét. Amikor valaki szolgálatért megy egy lelkigondozóhoz, alá kell rendelnie magát neki, és együtt kell vele működnie abban, amit ő mond.

A korrigálás nem elutasítás! Sok olyan esettel találkoztam, amikor nem tudtam azokon segíteni, akik hozzám jöttek. Azok a jogos változások, amelyeket tőlük kértem, büntetésnek tűntek számukra.
A kiigazítás visszautasításának szindrómája az embert taníthatatlanná teszi. A taníthatóság az ember akaratától függ. Bele kell egyezni az adott tanács megfogadásába. Másként az ember csak szalad az egyik lelkigondozótól a másikig, hogy olyan embert találjon, aki az ő véleményével ért egyet. Alázatosan be kell ismernie: "A probléma bennem van. Meg kell változnom."

"Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességei gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak."
(Zsid. 12:11.)

Új Derek Prince jegyzet

Kedves Olvasók,

ismét egy (remélem nem csak számomra) jó hírrel jelentkezem. Derek Prince-nek van egy 26 CD-ből álló tanítássorozata a szellemvilágról, Lucifer Istennel való küzdelméről, a szellemi harcról. Sikerült megszerezni ennek a sorozatnak a Derek Prince Ministries által kiadott jegyzetét és megkezdődött a fordítása. Örömmel jelentem, hogy holnaptól számotokra is közzé tesszük ezt a hiánypótló művet.


Mivel ez jegyzet, ezért kicsit Biblia-tanulmányozós, elmélkedős lesz, nem csak olvasni kell :-)

2014. május 21., szerda

Reinhard Bonnke - A szenvedély ereje 2.

ÉRTÜNK ÉS NEKÜNK

Az evangélizálás így foglalható össze: ISTEN EZZEL SZERET MINKET AZ EVANGÉLIUMON KERESZTÜL. Minden prédikációt a szeretet szárnyainak kellene hordoznia. Olyan embereknek kell prédikálniuk, akik Istentől kapott szeretettel szeretik az embereket. Korszakokon keresztül éltek és haltak már meg szenvedélyes emberek úgy, hogy Krisztust és az Ő megváltását prédikálták minden törzsnek és nemzetnek. Ugyanebből az isteni indulatból jöttek létre a legnagyszerűbb emberi alkotások: templomok, szeretetházak, kórházak, árvaházak, maga a civilizáció. Isten szeretete az ember lelkében százszor tisztább, mint bármely hajtóerő, amely valaha mozgatta az embert.

Amikor Isten jelenléte elhagyta a Hórebet, mi maradt ott? Az első dolog, amit ott találtak a 2. Mózes 21:5-6. szerint a szeretet újabb törvénye. Ha egy rabszolga megnősült, törvény szerint nem vihette magával az asszonyt, amikor a gazdájával kötött szerződése lejárt. Csak akkor tarthatta meg a feleségét, ha állandó szolgálatban a gazdájánál maradt. Ez esetben a férj fülét átfúrták egy árral, ami az ajtófélfához rögzítette őt. A fülön a heg, az ajtófélfán a karcolás végleg ott maradt, és mindenkinek hirdette: "Szeretem a feleségemet, és odaadtam magamat érte, hogy odaadhassam magamat neki."

SEMMI MÁS, CSAK A SZERETET

Ez Isten és az emberiség szerelmének történetét példázza. Isten értünk adta Magát, hogy nekünk is adhassa Magát. Az Isten szeretet. Ez az egésznek a lényege. Ezért születtünk; hogy szeressünk, és minket is szeressenek. Minden titkok titka az, ha ismerjük minden szeretetek közül a legnagyobbat. Ha ezt tudod, megkaptad a választ az élet értelmének kérdésére. A szeretet nélküli evangélium ellentmondás - mint a víz nélküli tenger, fény nélküli nap, édesség nélküli méz, anyagtalan kenyér. Az evangélium semmi más, csak szeretet.

Mózes 1. könyvétől a Jelenésekig a szeretet hőskölteménye vonul végig az örökkévalóságból az örökkévalóságba. "Örökkévaló szeretettel szerettelek téged." - hallotta Jeremiás Isten kiáltását. Izrael végül beimbolygott hosszú történelmi éjszakájának sötétségébe, és Hóseásnak megengedte az Úr, hogy meghallja az isteni kín visszhangját. "Miképen adnálak oda Efraim? Fellángolt minden szánalmam!” (Hós. 11:8.).

Az egyetlen magyarázat arra, hogy Jézus meggyógyította a betegeket, vagy bármi mást tett, egyetlen tény - Jézus könyörületes volt. Csak a szeretet indokolta az egészet. Tulajdonképpen Isten mindenségében mindent ez mozgat.

Nem hiszem, hogy akár egy angyal is megkérdezte volna az Urat, miért akart olyan teremtményeket létrehozni, mint mi, azzal a lehetőséggel, hogy a rosszat válasszuk, olyan erővel, ami összetörheti az Ő szívét. Az angyalok ismerték az okot. Akármilyen fájdalomba kerül is, Istennek ki kellett öntenie önmagát a szeretet Niagarájában. Nem volt jobb lehetőség, mint olyanokra árasztani a szeretetet, akik ezt sosem érdemelhetik ki. Mi szolgálhatta volna jobban Isten céljait, mint az ellenségek, a gonoszok, az elnyomók és a bosszúra szomjas elnyomottak? Ők azok, akik "elfogadottak lesznek a Szeretettben".

A pokol szörnyű hely. Nem ajándék, amit élvezhetünk. Nem arra való, hogy meglóbáljunk embereket a szakadék fölött, és lássuk, ahogy kapálóznak, egyszerűen azért, mert az igazság ellenségei. Azért olvasunk a bűnösöknek erről a lehetséges végzetéről, hogy felébredjen bennünk a legmélyebb szánalom, és ennek hatására gondoskodjunk a figyelmetlenekről, és intsük őket.

Dave Hunt - Sola Scriptura? 10.

A központi kérdés - a választás egyértelmű

Amikor Thomas Howard, Elizabeth Elliotnak, a mártírhalált halt misszionárius, Jim Elliot feleségének a bátyja áttért a katolikus hitre, a Gordon College azonnal eltanácsolta a karról. Az indok az volt, hogy az intézet minden karán alá kellett volna írni egy olyan nyilatkozatot, amelyben az állt, hogy az illető hallgató kizárólag a Bibliát fogadja el „tévedhetetlen zsinórmértéknek a hit területén, és annak megfelelően cselekszik”. Mivel Howard áttért a katolicizmusra, ezt a nyilatkozatot nem írta alá, és el is ismerte, hogy „a Szentírás kizárólagos tekintélye protestáns elv, és ő, mint katolikus, nem írhatja alá”.

A Sola Scriptura elve továbbra is a reformáció központi kérdése marad. Minden ember döntés előtt áll: az Ige tekintélyének rendeli alá magát, vagy a római katolikus egyház tekintélyének. Egyszerre nem lehet mindkét úton járni, ugyanis mindegyik másfelé vezet.

Az, hogy melyik utat kell választani, teljesen nyilvánvaló. Bármilyen földi hatalomnak való behódolás már önmagában ellenkezik a Bibliával. Ezen túl, úgy gondolom, elegendő bizonyítékot szolgáltattunk arra vonatkozóan, hogy megmutassuk: a katolikus egyház, élén a pápával, régen eljátszotta már az emberek bizalmát.
A legtragikusabb következménye annak, hogy valaki a római egyházat tekinti egyedül jogosultnak arra, hogy Isten Igéjét értelmezze, az, hogy katolikusok százmilliói bíznak ugyanebben az egyházban saját üdvösségük kérdésében. Az üdvösség kérdése a legfontosabb, és ez jelenleg még szükségszerűen megosztja a katolikusok és a teljes evangéliumi keresztények táborát.

2014. május 20., kedd

Derek Prince - Támadó fegyverek 2.

Szeretnék nektek bemutatni egy képet, ami az én illusztrációm az imafegyverre. Azt hiszem, hogy a leghatalmasabb katonai fegyver, ami létezik manapság, az az interkontinentális rakéta rendszer. Ezzel az egyik kontinensről a másik földrészen levő célpontra, városra lehet irányítani a csapást. Ez valószínűleg a leghatalmasabb katonai fegyver, amelyet ebben az időben meg lehet nevezni. Úgy gondolom, hogy a támadó ima ez az "interkontinentális" rakéta, amelyet kibocsáthatsz és ráirányíthatsz a Sátán erősségeire. Pontosan célba ér és lerombolja a Sátán erősségét szellemi téren. Szeretném ezt az egyszerű képet alkalmazni és ezzel megvilágítani a támadó imát, az imaharcot.

Alapvető dolog, amit meg kell értenünk ebben a háborúban, hogy a kereszten Jézus Krisztus véglegesen és teljesen legyőzte a Sátánt egyszer s mindenkorra. Tehát a Sátán nem lesz legyőzve, hanem már le van győzve. Igazi célunk nem az, hogy legyőzzük őt, hanem hogy végig vigyük a győzelmet, amelyet Jézus már megadott. Ha nem így közelítjük meg ezt a dolgot, nem hiszem, hogy a Sátánnak valaha is komoly bajt tudunk okozni. Ez egy egész sorozatnak a témája lehetne, de most szeretnék egy igerészt kiragadni, hogy alátámasszam ezt a tényt. Ez a Kolosse 2:13-15-ben van. Az Ige leírja, hogy mit tett Isten Krisztuson keresztül a kereszten az ördöggel. Három dolgot mutat be, amelyek egymást követik logikus sorrendben, amíg a tetőpontra nem érnek.

(12) És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket...

Isten, az Atya tette ezt Krisztuson keresztül. 14-15. vers:

Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban.

Három egymás után következő dolgot láthatunk itt, amelyet Krisztus halála végzett el megfelelő sorrendben. A harmadik függ az első kettőtől. Az első: "Megbocsátván minden bűnötöket." Ez a múlttal foglalkozik. Krisztusban való hitünk által megkaphatjuk a bűnbocsánatot minden gonosz dologért, amit valaha is elkövettünk. Amíg van csak egy meg nem bocsátott bűn, addig van bűntudat, és amíg bűntudatunk van, addig nem tudunk szembeállni Sátánnal.
A Sátán legnagyobb fegyvere ellenünk a bűntudat, a lelkiismeret furdalás. Az egész csata a megigazulás és a bűntudat körül forog. Tehát a megigazulás céljából számunkra Isten legelőször is bűnbocsánatot adott minden gonosz tettért. Meg kell kérdezned magad, hogy tudod-e biztosan, hogy minden bűnöd meg van bocsátva. Nemcsak 99,9 %-a a bűneidnek, hanem mind. Amíg ezt nem tudod, addig nem tudod az ördögöt bajba hozni. Hiszem, ahogy most itt állok, hogy minden bűnöm meg van bocsátva.

A másik dolog a 14. versben van:

Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.

Ez nem a bűnnel foglalkozik már, hanem a törvénynek, mint a megigazulás eszközének eltörlésével. Isten befejezte, pontot tett a törvényre, mint a megigazulás eszközére. Krisztus kereszthalála által a törvény már tovább nem az igazság mértéke, amelyet Isten elvár, hogy betartsunk. Az Efézus 2:15 azt
mondja, hogy: (Lerontotta) Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén.

Krisztus véget vetett a törvénynek, mint a megigazulás eszközének. Már nem a törvény a megkövetelt mércéje az igazságnak a hívő számára.

Róma 10:4: Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek igazságára. Ha hiszel Krisztusban, akkor a számodra Krisztus halála által a törvény véget ért, mint az igazság eszköze. Nem vagy köteles betartani a törvényt, hogy igazságot találj Istennél. Alapfeltétel, hogy szabad légy a törvény követelményeitől ahhoz, hogy megkapd a megigazulást, amely Krisztusban van, hit által. Tapasztalatom az, hogy sok keresztény alkonyaiban él, félúton a kegyelem napja és a törvény éjszakája között. Nem tudják pontosan, hogy hová tartoznak. Sok esetben még mindig enyhén bűnösnek érzik magukat, egy bizonyos elképzelt törvény áthágása miatt, amit be kéne tartaniuk.

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 34.

Rossz segítők vonzása

Amikor vak vezet világtalant, mindketten verembe esnek. A sérült emberek hajlamosak arra, hogy bárkivel megosszák a problémájukat, aki szembe jön velük. Amikor a problémát leplezetlenül kiterítik, annak, aki azt végighallgatta, válaszolnia kell. Más szóval őt most arra kérik, hogy legyen lelkigondozó. Ahogy nő a képzetlen lelkigondozók száma, úgy lesz nagyobb a zavarodottság is.
Nincs hiány olyan önjelölt segítőkben, akik helytelenül azt gondolják, hogy Istentől való elhívásuk a belátható területen lévő emberek mindegyikét tanácsokkal ellátni. Az ő buzgalmuk nincs összhangban ismereteikkel.
Vannak úgynevezett szimpatizánsok is. A sérült embernek többre van szüksége a megértésnél. Ha az elutasított ember önsajnálatba esik, csak ront a helyzeten, ha ezzel valaki együtt is érez.

Rossz bánásmód

A testi sérülések fájdalmasak. Nem lehet őket úgy megérinteni, hogy ne fájnának. Ugyanez vonatkozik a belső sérülésekre is. Képzeljünk el egy feleséget, aki sokat szenvedett az életben, és nagyon érzékeny az erőszakra. Férje nem tud gyengéd, kedves és irgalmas lenni. Ráordít a feleségére: "Miért nem változol meg? Szedd össze magad! Őrületbe kerget a sírásod. Kihívom az orvosokat, hogy vigyenek az őrültek házába". A feleség sebei "kiegészülnek" egy szívtelen férjjel. Hatalmas segítségre van szüksége, de csak parancsokat kap gyakorlati segítség nélkül.
Amikor valakinek elutasításból eredő gondjai vannak, akkor bármilyen segítséget nyújtunk, azt szeretettel kell tenni. Még a hiteles segítséget is vonakodhat az ember elfogadni, amíg a felajánlott szeretetet meg nem érzi.

Reinhard Bonnke - A szenvedély ereje 1.„Krisztus szerelme szorongat engem”

A SZERETET TÖRVÉNYEI

Jézus ajkain a törvény szeretetté válik. Tíz parancsolat van, de Jézus számára az első és egyetlen parancsolat ez: "Szeresd az Urat, a te Istenedet" és "a második hasonló ehhez” "a te felebarátodat, mint önmagadat"! A Sinai hegy hangja epekedik. Izrael kezdettől fogva félreértette Istent. A Hórebről égzengés hangzott, de csak az érzelmek erejétől.

A SZERETET JOGAI

Ki volt valójában ez az Isten, akinek a szavai beleégtek a sziklákba? Isten bemutatkozik és lerögzíti a törvényadásra való jogait. Az Ő szeretetének vannak jogai. "Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából" (2. Móz. 20:2.)- Ez Ő! Az Ő törvényei szeretetből fakadnak. Az Isten, aki "megemésztő tűz", a könyörület Istene. Lejött a földre, hogy megszabadítson egy hordányi hálátlan rabszolgát a szolgaságból. Belefogott, hogy nemzetté tegye őket, és új országot adjon nekik. Ez a feladat komolyan igénybe vette Isten kimeríthetetlen türelmét.

Azon tűnődöm, hogy Isten, amikor az embert megalkotta, vajon megosztotta-e vágyakozó gondolatait az angyalokkal? Ha megtette, vajon tétováztak-e azok a bölcs szellemek? Megkérdezhették volna az angyalok: "Lucifer és a gonosz megtévesztheti-e őket, ráveheti-e ezeket a gyarló, testből való teremtményeket arra, hogy egymást tönkretegyék?"

A mindent tudó Isten tudta, hogy így lesz. Tudta, hogy az első megszülető ember meg fogja ölni a fivérét. Isten haditerve viszont tökéletes volt. Évával kezdődött, és folytatódott az összes asszonnyal.
A nők ösztöne előre be van programozva. Természetükben rejlik az anyaszív; a vonzalom legtisztább formája; az a vonzalom, ami sosem vár jutalmat. Ez az érzés beszivárog a családba, és védelmi normákat állít fel. Aztán Isten nagy, titkos terve lassan elkezdett kifejlődni és megvalósulni Izrael minden útján és szomorúságán keresztül. A terv végül felszínre került az Atya kebelében levő Fiúban. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta " (Jn. 3:16.).

Isten képmása az emberben a szeretet képmása volt, amíg a bűn viharai fel nem kavarták a vizet, és a tükörkép el nem torzult. Isten eszén azonban nem járt túl a gonosz. Isten mindenét odaadta az összes
létező emberért. Az evangélium áldás volt az emberi füleknek; az evangélium Isten szíve volt, amely kifejezte Isten gyötrődő aggodalmát teremtményeiért.

Dave Hunt - Sola Scriptura? 9.

A Szentírás önmagában megáll

„Mutass a Bibliában egy verset, amelyik világosan állítja, hogy a Biblia önmagában is elegendő, önmagában is megáll!” Ezt a kihívást intézik katolikus apologéták sokszor hozzánk. Akár azt is követelhetnék, hogy mutassunk egy olyan verset, amely alapján egyértelműen bizonyítható, hogy Isten az Atya, a Fiú és Szent Szellem hármassága. Egyetlen vers sem mondja ki ezt nyíltan, a Szentháromságot mégis bibliai alapon álló ténynek fogadják el katolikusok és protestánsok egyaránt. Olyan verset sem találunk, amelyben az szerepelne, hogy „a Biblia önmagában elegendő és önmagában megáll”. Amikor azonban több igeverset megnézünk erről a témáról, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy a Biblia beszél arról, hogy olvasója számára megbízható és hiteles forrás, és arról is, hogy szellemi érettségre és hatékonyságra vezeti el mindazokat, akik betöltekeztek a Szent Szellemmel, és nyitott szívvel olvassák.

Pál apostol levelében leírja, hogy az írás „a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” adatott, és maga az Ige formálja az embert, „hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre felkészített” (2Timóteus 3,16-17). Másképpen fogalmazva, a Biblia tartalmazza azokat a tanításokat, korrekciókat és utasításokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy tökéletesek legyünk Jézus Krisztusban.

Katolikus hitvédők gyakran idézik a XIX. századi bíboros, John Henry Newmann állítását, aki azt mondta, hogy „már maga az Ószövetség is elég ahhoz, hogy a hit szabályozója legyen”, ugyanis Timóteusnak csak az Ószövetség állt rendelkezésére. Ez az érvelés azonban számos okból kifolyólag téves.

Mindenekelőtt Timóteusnak igenis több állt rendelkezésére a teljes Szentírásból, mint az Ószövetség. Ez ugyanis Pál hozzá írott második levele, vagyis az Ószövetség mellett még legalább Pálnak két levelét is olvashatta. Pál apostol levelében később utal arra, hogy mártírhalált fog szenvedni (2Timóteus 4,6-8), és ebből arra is következtethetünk, hogy ez volt Pál utolsó levele. Timóteusnak tehát megvolt Pál mindegyik levele. Fontos még az is, hogy mindez i. sz. 66. körül lehetett, vagyis rendelkezésére állt az első három evangélium, illetve az Újszövetség legnagyobb része.

Továbbá, amikor Pál a „teljes írásra” utal, nyilvánvaló, hogy ezen a teljes Bibliát érti, és nem csak azt a részét, amelyik addig az ideig megíratott. Gyakran utalnak még más, hasonló kifejezéssel is a Szentírásra, de egyetlen esetben sem értelmezik úgy, hogy az a Bibliából csak az addig megírt részekre vonatkozik. Amikor Jézus azt mondta, hogy „a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon” (János 12,48), Jézus nem csak arra a beszédre gondolt, amit addig mondott.
Hasonlóképpen, amikor Jézus azt mondta, hogy „a te igéd igazság” (János 17,17), nyilvánvalóan ezen a teljes Igét értette, bár annak egy részét akkor még nem írták meg.

A Zsidókhoz írt levél írója sem csak a Biblia addig megírt részeire gondolt, amikor leírta, hogy „az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél”. Pál sem gondolta, hogy „a teljes írás” csak az addig megírt részeket jelenti. Teljesen egyértelmű, hogy a teljes Szentírásról beszél. Newmann bíborosnak tehát nemcsak hogy egyáltalán nem volt igaza, de állítása rendkívüli naivságról tesz bizonyságot. Katolikus apologéták mégis magabiztosan idézik téves megállapítását, hogy így bizonyítsák a Szentírás elégtelen voltát.

Az az igerész, hogy „tökéletes legyen az isten embere”, egyszerűen azt jelenti, hogy Isten Igéje szükséges ahhoz, hogy valakit „tökéletessé” (éretté; olyanná, amilyennek Isten szeretné látni) tegyen. Katolikus hitvédők más igeversekre utalnak, amelyekben a „tökéletes” szót használja a Biblia, pl. „még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek...” (angolban: Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet... - a ford. megj.), majd azzal érvelnek, hogy ha a Timóteus-levél alapján az Ige önmagában valóban elegendő lenne, akkor az is elég a tökéletességhez, ha valaki mindenét eladja, és odaadja a szegényeknek.

Az érvelés azonban most sem valami meggyőző. Tegyük fel, hogy egy edző előír versenyzőjének egy olyan étrendet, amivel testét tökéletes egészségben tudja megőrizni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jól összeállított étrend mellett nem lenne szüksége versenyzőjének a gyakorlásra a jó eredmény eléréséhez. Pál azt mondja, hogy a Szentírásban benne vannak mindazok a tanítások, korrekciók és utasítások, amelyek szükségesek és elegendőek ahhoz, hogy egy hívő olyan legyen, amilyennek Isten szeretné őt látni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a türelem, a hit, az engedelmesség, az adakozás gyakorlása nem lenne szükséges, hiszen ezekről is tanít az Ige. Ez éppenhogy azt bizonyítja, hogy a Biblia nem szorul a hagyományra vagy más forrásra a tanítás, a feddés, a jobbítás és az igazságban való nevelés terén.

Sőt, Pál később azzal folytatja, hogy Isten emberét maga az ige készíti fel „minden jócselekedetre”. Viszont soha nem mondja a Biblia, hogy a türelem a szeretet, az adakozás, a tradíció vagy bármi más önmagában is képes lenne erre. Pál apostol tanítása tehát nyilvánvaló: sola scxiptura, vagyis az Ige önmagában is erővel rendelkezik. Ezt a tanítást nem a reformátorok találták ki, ez teljesen egyértelmű a Szentírás alapján.

2014. május 15., csütörtök

Háromnapos konferencia a Hit Parkban!


Németh Sándor - Isten országa erőben áll

Mit szól az Eurovíziós "Transzfesztiválhoz"? - Németh Sándor válaszol

Derek Prince - Támadó fegyverek 1.

Pál azt mondja az Efézus 6:12-ben:
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

Itt annak a királyságnak a leírását találjuk, amely ellenünk áll, amelyet le kell győznünk. 2Korinthus 10-ben Pál azt mondja, hogy megadta nekünk Isten az ehhez szükséges fegyvereket, amik nem testiek, "...hanem erősek az Istennek erősségek lerontására...”.

Pál továbbmegy és figyelmeztet, hogy használnunk kell azokat a védelmező fegyvereket, amiket Isten adott nekünk. Hat fegyvernem van felsorolva az Efézus 6:14-17-ben. Amikor mind a hat fegyver megvan megfelelő helyen, akkor teljesen védve vagyunk: a fejünk tetejétől a talpunkig, a hátunk kivételével. Háttal nem állhatunk az ördögnek! A másik lényeges tartalma ennek az, hogy hadrendbe kell állnunk, és egymás hátát fedeznünk kell. A mára szóló lecke az, hogy befejezzük a magányos küzdést, és beállunk egy rendezett, fegyelmezett csoportba. De ez csak a védelmet szolgálja.

Az egyedüli támadó fegyver az Efézus 6-ban a Szellem kardja. Ez csak egy karhosszúságig ér el. Sokszor mondom: "amikor hat jó dolog van felsorolva az Igében, akkor ott nincs vége, biztos hét lesz belőle. Hiszem, hogy ez igaz ebben az esetben is, és a hetedik egy nagyon hatásos támadó fegyver: 

Efézus 6:18: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.

Ez az a fegyver, amiről Charles Wesley írt az egyik himnuszban: "Minden ima fegyvere” a címe. Az ima a legnagyobb támadó fegyver, amelyet Isten átadott nekünk. Meg kell értenünk és tanulnunk, hogy hogyan kell használni az imádság fegyverét. Szeretném, ha észrevennétek, hogy az imával együtt ebben a 18-as versben Pál egy másik szót is használ: a "vigyázást". Ez a szó nem egészen világos a modern angolban. A vigyázás azt jelenti, hogy "fennmaradni éjszaka”, amikor a többiek alszanak. Izraelben az éjszakát felosztották négy őrváltásra, négy periódusra, mialatt az őrségnek fent kellett maradnia, amikor a többiek alszanak. Amikor Pál a vigyázásról beszél, akkor nem csak egyszerűen az imádkozásról beszél nappal, amikor mindenki ébren van, hanem az éjszakai alvás idején való imádkozásról is. Az Ige hangsúlyt helyez erre.
Két Igét szeretnék mutatni erről:
Ésaiás 62:6: Kőfalaidra Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak: ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!

Nem csak nappal, hanem éjszaka is vigyáznunk kell, imádkozni Isten céljaiért, Jeruzsálemért. A másik igehely a Lukács 18:7. Itt Jézus elmondja az özvegyasszony példáját, aki elment az igazságtalan bíróhoz, aki végül meghallgatta az ő kérését: Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik Ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?
Isten várja tőlünk, hogy imádkozzunk, nappal és éjjel. Azt találom, hogy Isten nagyon sok területen a keresztényeket imaláncba vezeti, amikor a csoport néhány tagja minden nap minden órájában és az éjjeli órákban is fennmarad imádkozni. Az éjszakai ima szükséges lesz az ima offenzívában, amelyre Isten használni akar bennünket, a böjtölés megerősíti az imát. Ahol Isten népe nagy szükségben volt, ott megerősítették imáikat böjtöléssel. Nagyon erős fegyver az az ima, ami együtt jár a virrasztással és a böjtöléssel, a nagyobb odaszánás érdekében, önmegtartóztatás kérdése megtagadni a két legfontosabb fizikai szükséget. De amikor mi a Sátánnak a citadelláját ostromoljuk, akkor meg kell tagadnunk magunkat az ételben és az alvásban is. Én úgy hiszem, hogy ez igei dolog. Nem hiszem, hogy valaha volt valami győzelem Isten országában önmegtartóztatás nélkül. Jézus azt mondja: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát." Én nem hiszem, hogy van előrehaladás a keresztény életben, amíg nincs önmegtagadás.

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 33.

Értelmi, érzelmi és testi betegségek

Néhány évvel ezelőtt komoly mellkasi problémáim voltak. Beutaltak a kórházba vizsgálatra. Megkérdezte az orvos, hogy ért-e valamilyen stressz. Azt mondtam: "nem", de hazudtam. Nem mertem bevallani, hogy néhány héttel korábban elbocsátottak felekezeti pozíciómból, mert megtapasztaltam a Szent Szellembe való bemerülést. Ez az elbocsátás azt jelentette, hogy elvesztettem a fizetésemet, az egészségügyi biztosításomat és a nyugdíjamat. Büszkeségemben lettem megsértve, és az azelőtt hozzám legközelebb álló barátok utasítottak el. Dühös lettem, de ugyanakkor féltem is. A következő alkalommal egy orvos azt mondta, hogy szívproblémám van.
Az ördög soha nem mulasztja el a kitűnő alkalmat arra, hogy az elutasításra adott bűnös reakciómat azonnal kihasználja. Miután megtértem ebből és elhatároztam, hogy Istenben bízom, a démonokat kihajítottam, és a szívbetegség megszűnt.

Ha megengedjük, hogy a sebek bűnös reakciót váltsanak ki, a bűn nyomást eredményez, a nyomás pedig valamilyen betegséghez vezet. Sok fizikai gyógyulás akkor következik be, amikor az ember élete alaposan megtisztul a bűntől és a bűntudattól, valamint az ennek következtében rászabaduló démonoktól. A belső ember gyógyulása is a démonoktól való szabadulás eredménye, akik az elutasítás sebein, a bűnös reakción és a sebekhez való helytelen alkalmazkodáson keresztül kerültek be az ember életébe.

MÁSOKTÓL SZÁRMAZÓ UTÓHATÁSOK

További elutasítottság

A belső sérülések és a labilis személyiség között közvetlen kapcsolat van. Ahogy láttuk, az elutasítástól való félelem miatt az ember bizalmatlan és gyanakvó lesz a többi emberrel szemben. A további elutasítástól való félelem paranoiássá teszi. Labilitása kellemetlen azoknak, akik kapcsolatba akarnak vele kerülni, így az emberek elutasítják. Ez teremti meg a további elutasítottság
állapotát. Az élet sérülések, elutasítások és arra adott reakciók körhintájává válik, ez azonban egyáltalán nem szórakoztató.

A gyanakvó ember hasonlít ahhoz a kuktához, amely addig termeli magában a gőzt, amíg a nyomás el nem éri a veszélyes mértéket, és akkor aztán a biztonsági szelepen keresztül kiereszti. A paranoiás embernek is ki kell engednie magából a felgyülemlett gőzt, méghozzá konfrontációkon keresztül. Ostorozza és vádolja a körülötte élőket, mert azt gondolja, hogy mind ellene szőnek terveket. Értelmetlen összeütközéseivel olyanokat támad meg, akik a következő fordulóban az elutasítás még súlyosabb sebeit okozzák neki.

A labilis személyiseget labilis viselkedés jellemzi. Amikor az önmagát elutasító ember "ÉN"-t vált, talány lesz környezete számára. Melyik személyiség fog legközelebb megjelenni? Visszahúzódó, vagy depressziós, vagy pedig lázadó és ideges lesz? Az ilyen szabálytalan magatartási formák megnehezítik a környezetében lévők életéi, és ez megint csak elutasításhoz vezet.
Amikor valaki szeret egy másik személyt, és az észre sem veszi a szeretetét, illetve nem viszonozza, az illető nagyon gyorsan elbátortalanodik. A másikba fektetett szeretet olyan, mint a bankban elhelyezett pénz. Ha a befektetés nem térül meg, az ember máshova helyezi letétbe az összeget.

A bonyolult személyiségű emberek nagy kihívást jelentenek. Az optimista segítők elfogadják ezt a kihívást. Sajnos azonban a komplikációk kibogozásához többre van szükség, mint buzgalomra. A gyakorlatlan tanácsadó végül csalódott lesz és feladja. A gyógyulás reménye elvész, és a fájdalommal teljes lélek friss sebet kap: újra elutasítják.

Reinhard Bonnke - Személyes hajtóerő 4.

ISTENI ENERGIA

Egy másik figyelemreméltó részlet: azokon a fákon már érett gyümölcs is volt. Mialatt Ezékiel felfedezte a Szent Szellem folyójának mélységét, Istennek szinte nem volt szüksége időre ahhoz, hogy a fákat elültesse és felnevelje. Ő az idő Teremtője, és ha akarja, összezsugoríthatja az időt. A 12. versben azt olvassuk, hogy a fákon ennivaló gyümölcs termett. A próféta úgy érezte, hogy hívogatja a gyümölcs: "Gyere ide, Ezékiel! Már nem kell a saját recepted szerint főznöd. Isten asztalt terített neked. Nem lesz több katasztrófa a konyhádban. Kiegyensúlyozott étrend vár rád."

Milyen csodálatos! Isten embere hirtelen társa lesz a Szent Szellemnek. Már nem kell végkimerülésig mesterkednie. Nem tapogatózik a sötétben. Ez a Szent Szellemben folyó élet és ez az őáltala végzett szolgálat csodája. Így nyerhetjük meg világunkat az Úrnak. A Szent Szellem szerint végzett evangélizáció fogja megnyerni nemzedékünket Isten számára. A dolog azzal kezdődik, hogy engedelmeskedünk a Szent Szellem sürgetésének, és követjük Őt a mélyvízbe, ahol megúszni való a víz.

ÉLETELEMÜNKBEN

Az a keresztény, aki nincs a Szent Szellem folyójában, nincs az életelemében. Nem arra kaptunk elhívást, hogy sivataglakók legyünk, mint Izrael népe volt negyven évig. Az Úr nekik is a folyók földjét ígérte. Krisztus a hívőknek a folyókat nem ritka kivételként ígérte, hanem mint természetes környezetük részét. Ne a parton csücsüljünk csodálva a hömpölygő vizet, hanem lakjunk a folyóban!
Sokszor mondták már nekem az emberek, hogy adott körülményeik között nem tudnak győzelmes keresztény életet élni. Afrikában egy fiatalember elmagyarázta, hogy a szülei és nagyszülei is boszorkánydoktorok, ezért képtelen ott Jézussal élni.

Ha azonban nem lenne Szent Szellem, egyikünk sem lehetne győzelmes sehol ebben a bűnös világban. Isten viszont mindenütt ott van, ahova megyünk. Őbenne mozgunk és élünk. Ő a környezetünk, Őbelé merítkeztünk be. Isten folyójában úszunk, nem egy kis medencében, amit Ő készített nekünk, és ami egy napon majd valószínűleg kiszárad.

Egy percre változtassuk meg a képet! Megkérdezhetnénk magunktól: "Élhet az ember a Holdon?" Igennel és nemmel is válaszolhatunk. Az ember nem él meg a Holdon, ha úgy megy oda, ahogy van. Ha viszont megfelelő űrruhában megy a Holdra, akkor élhet ott. Az űrruhában ugyanolyan levegő van, mint a földön. Ha az űrhajós ilyet visel, akkor sétálhat, utazhat és ugrálhat a Hold felszínén.

Nem számíthatunk rá, hogy sikeres keresztény életet éljünk, ha nem vagyunk Szellemben, mert Isten így tervezte el az életünket. Akárhol vagyunk, lehetünk Szellemben, és csak ez a fontos. Lehetünk testileg a Holdon - jelképesen szólva -, de a menny levegőjét szívjuk be ahhoz, hogy életben maradjunk. Még a legrosszabb helyeken is, amelyek a pokol leheletétől bűzlenek, Isten vesz körül minket. "Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az"(Zsolt. 91:1.). Ő a mi lakhelyünk - minden körülmények között.

Ha a Szent Szellemben, lételemünkben, vagyunk, legyőzhetetlenek, sebezhetetlenek leszünk, győzelemről győzelemre haladunk, életünk el van rejtve Krisztussal Istenben. Az egyetlen sikerre vezető módszer, amit ismerek, ez: A Szent Szellemben mozgó ember és egyház; a Szent Szellemben mozgó munkások, evangélisták, lelkészek és tanítók. Isten Szellemében meg tudjuk nyerni a világot Jézusnak.

Dave Hunt - Sola Scriptura? 8.

Tragikus, hogy a katolicizmus nemcsak azt tanítja, hogy a Bibliát kizárólag az egyházi felsőbb réteg értelmezheti, hanem azt is, hogy senki sem hihet abban anélkül, hogy az egyház nem bizonyítaná hitelességét.
Keating még azt is állítja, hogy az evangéliumnak e nélkül az egyházi jóváhagyás nélkül, önmagában, nincs semmi ereje. Szent Ágostont idézi: „Nem hinnék az evangéliumban, ha a katolikus egyház tekintélye nem ösztönözne erre”. Ha ez igaz lenne, akkor a III. karthágói zsinatot (i. sz. 397) megelőzően nem hihettek volna, és nem prédikálhatták volna az evangéliumot!

Az evangéliumot azonban kezdettől fogva hirdették. Pál valósággal felforgatta az egész világot vele (Apostolok cselekedetei 17,6). Az első két évszázad során a római birodalom lakóinak mintegy tíz százaléka vált Jézus Krisztus követőjévé, akik tanulmányozták, hitték a Szentírást, akik gondolkoztak róla éjjel és nappal, és akiket a Szent Szellem az Ó-, illetve Újszövetség által vezetett, csakúgy, ahogy Jézus igazi követőit ma is. Ha ők akkor tudták, hogy mely könyvek vannak Istentől, és képesek voltak vezetést kapni az Igéből a római katolikus egyház (amely akkor nem is létezett) hitelesítő bélyegzője nélkül, akkor ma sem kell azt hinnünk, hogy ez nincs így.

Természetesen azonnal nyilvánvaló, hogy az a nézet, miszerint Isten Igéjét Rómának kell hitelesítenie, teljesen abszurd és mérhetetlenül romboló erejű. Ez valóságos istenkáromlás, és tökéletes tagadása annak, hogy az evangéliumnak önmagában is van ereje arra, hogy embereket mentsen meg a kárhozattól, illetve annak, hogy a Szent Szellem tudja használni a Bibliát, ha közvetlenül szól a halló szívekhez. Az előbbi nézet azt jelenti, hogy bizonyítani kell, hogy a római katolikus egyház az egyetlen igaz egyház, hogy tévedhetetlen, hogy a Bibliáról azt mondja, hogy igaz, és ezért a Bibliában és az evangéliumban hinni kell, ugyanis csak akkor hirdethető az evangélium. Micsoda képtelenség! Egy katolikus hívő számára azonban nagyon is helyénvaló ez a nézet, ugyanis azt hiszi, hogy az egyház az üdvösség csatornája. Az ember sorsa az örökkévalóságban nem Jézus Krisztushoz fűződő személyes viszonyától függ, akiről az Ige beszél, hanem az egyházhoz való viszonyától, illetve attól, hogy részesülhet-e a szentségekben.

Ezt az elméletet maga a Biblia cáfolja. Jézus Krisztus és a tanítványok már jóval azelőtt hirdették az evangéliumot, mielőtt bármilyen egyházat is megalapítottak volna. Jézus már földi szolgálata elején, azelőtt, hogy bármit is mondott volna egyháza építéséről, kiküldte a tanítványokat, azok pedig „bejárták a falvakat, hirdetvén az evangéliumot” (Lukács 9,6). A négy evangéliumban összesen tizenegyszer olvashatnunk arról, hogy Jézus és a tanítványok éppen az evangélium hirdetésével foglalatoskodtak; egy olyan evangélium hirdetésével, amely „Istennek hatalma” minden hívő üdvösségére (Róma 1,16). Abban az időben nem létezett római katolikus egyház, hogy igazolja az
evangélium hitelességét. Ma sincs nagyobb szükség az evangélium hirdetéséhez Róma jóváhagyására, mint Jézus korában.

Pünkösd napján háromezer ember tért meg, anélkül hogy Péter apostol egyetlen szót is ejtett volna arról, hogy egy tévedhetetlen egyház már jóváhagyta előzőleg, amit akkor hirdetett. Pünkösd után sem próbálták a keresztények - akik „eloszolván széjjeljártak, hirdetve az igét” (Apostolok cselekedetei 8,4) - bizonyítani, hogy létezik egy tévedhetetlen egyház, és az jóváhagyta az evangéliumot. Olvashatunk arról, hogyan prédikált Fülöp Samariában, vagy Pál sok más helyen, ahol emberek tömegei jutottak hitre, azonban az evangéliumot egyetlen egyszer sem támogatta meg az az állítás, hogy Jézus Krisztus megalapított egy tévedhetetlen egyházat, illetve, hogy ennek az egyháznak a püspöki kara pecsétjével hitelesítette volna mindazt, amiről szóltak. Ha akkor sem volt szükség a római katolikus egyház jóváhagyására, akkor ma sincs, ugyanis Isten beszéde „élő és ható... és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait” (Zsidókhoz írt levél 4,12).

2014. május 13., kedd

Megjelent! Michael W. Smith - Sovereign (2014)


01. You Won't Let Go
02. Heaven Come Down
03. Miracle
04. Sky Spills Over
05. All Arise
06. You Are The Fire
07. Christ Be All Around Me
08. Sovereign Over Us
09. Hide Myself
10. The Same Power
11. I Lay Me Down
12. The One That Really Matters [feat. Kari Jobe]

2014. május 12., hétfő

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 32.

Harmadszor: vannak doktrínális megtévesztések. A különös és "messze levő" tanok azok számára vonzóak, akik szeretetre, elfogadásra éhesek, mert ugyanolyan fontosak szeretnének lenni Krisztus Testében, mint más. Azok, akik hamis tanításokat dédelgetnek, sok kihívással találkoznak, amit aztán üldöztetésnek tekintenek. A megtévesztés elhiteti velük, hogy Isten különlegesen büszke arra, hogy így megállják a helyüket. Meg vannak győződve arról, hogy nem tennének eleget Isten akaratának, ha nem védenek meg többé doktrínáikat. Következésképp a hamis tantételekhez való ragaszkodásuk gyakran sokkal buzgóbb, mint azoké, akik igaz doktrínákhoz ragaszkodnak.

Egyszer egy ember szabadulásért jött hozzám, de előbb egy különleges tanítást akart velem megosztani. Nagy buzgalommal magyarázta, hogy ő testileg soha nem fog meghalni. Olyan különleges kijelentést kapott, amely szerint a halál rá nem vonatkozik. Elmondta, hogy amikor elmegy egy halottasház mellett, mindig kijelenti: "Engem soha nem kapsz meg!" Teljesen a rögeszméjévé vált ez a "halálmentes" doktrína.
Végül azt kezdte el magyarázni, hogy szerinte miért kell neki szabadulnia. Mély depresszióba esett, és időnként öngyilkossági kísértései voltak. Ámulatba ejtett, mennyire nem látja az ellentmondást a két dolog között: hiszi, hogy soha nem hal meg, közben pedig attól fél, hogy megöli magát.

Negyedszer: vannak olyan emberek, akik a pozíció és rang területén vannak megtévesztve. Ezeknek az embereknek kielégítetlen éhségük van arra, hogy tiszteljék őket. Legtöbbjük komoly elutasítást és bántalmazást tapasztalt gyermekkorában. Az ő tévelygésük az, hogy azt hiszik, olyan híres emberekké válnak majd, akiket mindenkinek észre kell venni.

Annak a megtévesztésnek, amikor valaki azt hiszi magáról, hogy valami nagyon kiemelkedő személyiség lesz, a kirívó példája az a fiú, akit a vezetőség hozott hozzám egy keresztény ifjúsági táborban. A fiatalember meg volt győződve arról, hogy ő lesz az egész világ ura. Hozott magával egy nagy jegyzettömböt, amelyben a világ meghódításának tervei voltak. Az elején egy világtérkép volt, amelyen be volt jelölve az a hely, amelyet ő a világ főhadiszállásának tervezett el. Titkos rakétakilövő rendszereket és ehhez kapcsolódó háborús berendezéseket is tervezett, amelyekkel képes lesz majd meghódítani a világot. Jegyzeteit nagyon pontosan kidolgozta, információit pedig titkos kódokba rejtette, amelyeket aztán elmagyarázott. Meg volt győződve arról, hogy ő lesz a legfelső hatalom minden nép felett.

Amikor befejezte a magyarázatot, egyetlen kérdést intéztem hozzá: "Milyen kapcsolatod van az édesapáddal?" Lehajtotta a fejét és így válaszolt: "Az apám nem szeret engem." "De ha te a világ ura leszel, még az édesapádnak is észre kell vennie, hogy milyen fontos ember vagy. Nem igaz?" - kérdeztem. "De igen." - felelte. Azután elmondtam neki, hogy az egész világra vonatkozó hódítási terve megtévesztés, és amit ő keres, az az apja szeretete. Meggyőző indoklásra volt szükség, de végül is elfogadta az igazságot, és megszabadult.
A történet boldog folytatásaként az apa észrevette saját hibáját, és elkezdett egy szeretetteljes kapcsolatot kiépíteni a fiával, amire az olyan elkeseredetten vágyott.