2014. február 27., csütörtök

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 7.

9./ A Seol az Úr előtt van, nem elrejtett előle, Isten tudja, hogy mik történnek ott:

Péld.15,11: Seol és Abaddon az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az emberek szíve.

Jób 26,6: A Seol meztelen előtte, és nincs takarója az Abaddonnak.

10./ Egyes emberek szövetséget is kötöttek (vagy kötnek) Seol és Halál gonosz szellemekkel (talán a Seol és a Halál gonosz angyalok által használt emberekkel, szervezetekkel) Istennel szemben, így akarván védelmet szerezni Isten ítéleteivel szemben:

Ésa.28,15.18: Mert ezt mondjátok: szövetséget kötöttünk a Halállal és egy szerződést a Seollal: ha az ostorozó áradat jön, nem ér el minket, mert a hazugságot tettük meg oltalmunknak, és a rosszaságban rejtőztünk el. ... És eltöröltetik a Halállal kötött szövetségetek és a Seollal kötött szerződésetek meg nem áll, az ostorozó áradat ha eljön, eltapos titeket...

11./ Egész városok, sőt nemzetek vannak a Seolban, minden nemzetnek megvan a maga része:
Mt.11,23: Te is Kapernaum, aki az egekig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni...
Zsolt. 9,18: Seolba jutnak a gonoszok, minden nép, amely elfeledkezett Istenről.

Ez.32,22-23: Ott van Assúr és egész sokasága, körülötte sírjai, mindnyájan megölöttek, kik fegyver által hulltak el. Akik sírjai a sírgödör (Seol) hátuljában vannak, és sokasága az ő sírja körül van, mindnyájan megölöttek, fegyver által elestek, akik félelmére voltak az élők földjének.

12./ A Seolnak vannak kötelei és tőrei melyekkel az ott levőket megkötözi:

2.Sám.22,6: A Seol kötelei vettek körül és a halál tőrei estek rám.


13./ A Seolban sötét van:

Jób17,12: Ha reménykedem is, a Seol már az én házam, a sötétségben vetettem meg az ágyamat.

Jób10,21-22: Mielőtt oda megyek, ahonnét nem térhetek vissza, a sötétségnek és a halál árnyékának földjére, az éjféli homály földjére, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, ahol nincs rend és a világosság olyan, mint a sötétség.

14./ A Seolban nagy a forróság, minden izzik ott:

Lk.16,24:...gyötrettetem e lángban (a gazdag ember Lázár történetéből).

Én. 8,6:..kemény, mint a Seol a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai...

15./ A Seolban az embereknek nem a teste van, hanem a szelleme, árnya (JW}AB - refaim = árnyak):

Ésa.14,9: Lent a Seol megindul temiattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a Föld minden hatalmasait, felkölti trónjaikról a népek minden királyait.

Ebből az Igéből az is kiderül, hogy nemcsak az emlékezetüket tartják meg az ott levők, hanem valamilyen formában a rangjukat is. Tehát akik a földön királyok voltak, azoknak a Seolban is van trónszékük. Az árnyak nem csinálnak semmit, hiszen felriasztani csak így lehet valakit.

Ésa.26,19: Megelevenednek (életre kelnek) halottaid, és holttesteim felkelnek, ébredjetek fel és ünnepeljetek, akik a porban fekszetek! Mert harmatod a fények harmatja és visszaadja (kidobja) a föld az árnyakat!

Ez lesz az (első) feltámadás, Jézus visszajövetelekor.

Zsolt.88,11: Avagy a halottakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela.

Péld.2,18: Mert a halálhoz süllyed le az ő háza, és az ő utai az árnyakhoz.

Péld.21,16: Az az ember, aki letér az értelem útjáról, az árnyak gyülekezetében fog nyugodni.

16./ A Seolban levők tudnak beszélgetni egymással. Ezt tette pl. a gazdag ember Ábrahámmal a Lk.16-ban is. Az Ez.32,21-ben a hősök hatalmasai szóltak a Seolba alászállt Egyiptomról. Az Ésa.14-ben pedig az a gúnydal van leírva, amit  a Seol lakói mondanak akkor, amikor leér hozzájuk a Sátán.

17./ A Seolnak különböző részei, kamarái, cellái vannak. (Ezekben vannak a különböző nemzetek: Ez.32,17-32).

Péld.7,27: Az ő háza - Seolba vivő utak, melyek levisznek a halál kamráihoz.

Az itt használt héber szó a BIU (heder), amely sírkamrát, éléskamrát, belső szobát, hálókamrát jelent. A szó itt többesszámban áll.

Jób 17,15: A Seol reteszeihez száll le, velem együtt nyugszik majd a porban.

Az Ige itt a IP (bad) szót használja, melynek jelentése: rész, magában, külön, elkülönítve, elkülönítés, egyedül, csak. Szintén többesszámban van.

16./ A Seol egy csendes hely (de nem a nyugalom helye, hiszen nagy zűrzavar van ott -Jób10,22-):

Zsolt.115,17: Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe.

A Seol szó ÚSZ-i megfelelője a hádész, így használja a LXX is.

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 9.

Elutasítás azonos helyzetűek részéről

Legtöbbünk jelentős energiát fordít arra, hogy a vele azonos helyzetű emberek csoportjára jó benyomást gyakoroljon. Azt szeretnénk, ha nem elutasítanának, hanem elfogadnának bennünket. De ne felejtsük cl, hogy mi is lehetünk sértőek. Mi is okozhatunk sebeket másoknak azáltal, hogy elutasítjuk őket. Ha társaink közül valakit elutasítanak, akkor inkább őt kell támogatnunk, mintsem a támadók oldalára állni.

Egyszer egy lelkipásztori társaság tagja voltam. Találkozóinkon ott volt egy olyan testvér, akivel a többiek állandóan szórakoztak. Sokáig én is velük tartottam. Viccelődtünk, szurkálódtunk vele. Úgy gondoltuk, jó sportot űzünk, de éreztem, hogy pásztor társunknak sebeket okoznak megjegyzéseink. Bocsánatot kértem tőle, és ezután feladatomnak tekintettem, hogy legalább annyira megvédjem őt, amennyire ezt magamnak is szeretném.

Az azonos helyzetűek elutasítása életünk bármely szakaszában előfordulhat. A gyermekkor támadható időszak. A gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni egymáshoz. Az elutasítás ma is eleven emlékei gyakran vezetnek vissza az iskolába - egy gyerek kinevetett és nem barátkozott veled, fajod, öltözködési szokásaid, külsőd, családod szociális helyzete, testi- vagy értelmi fogyatékosság miatt, vagy azért, amit az anyukád tízóraira csomagolt. A gyerekek megsérülnek, amikor nem fogadják el őket a társaik!

Elutasítottság a házasságban

A szétköltözés és az elválás mindig elutasítottság-érzést okoz. Azokat, akiket Isten egybe szerkesztett, nem lehet gyötrelem nélkül elválasztani. A legnagyobb sérülést okozó elutasítások némelyike a válással kapcsolatos. Egy házastárs hűtlensége azt jelenti, hogy saját párját elutasítja egy másik kedvéért. Amikor a házassági szerződést hűtlenséggel megszegik, akkor a szerelem elárulása okoz sebet. Ha az egyik házastárs félrelép egy másikkal, az a szerelem cserbenhagyását jelenti.

Vannak olyan házasságban élő emberek is, akik házasságon belül élnek át állandó elutasítást. Nincs közöttük kommunikáció, barátság, szeretet. A házassági elutasítások egyik leggyakrabban előforduló példája a szexuális elutasítás. A férj vagy a feleség megtagadja a másik féltől házassági jogait.

"A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot, hasonlóképen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint."
(1. Kor 7:3-6.)

Az elvált szülők ártatlan áldozatai a gyerekek. Ők is mély sebeket kaphatnak az egyik szülővel való szoros kapcsolat elvesztése miatt. Elvált szülők gyerekei között nem ritka, hogy ők érzik magukat bűnösnek a válás miatt, vagy pedig úgy látják, hogy tehettek volna valamit a megelőzés érdekében. Ha ez a helyzet, valószínűleg szükségük van arra, hogy megszabaduljanak ettől a bűntudattól.

Reinhard Bonnke - A semmihez sem hasonlítható üzenet 1.

Ne vitatkozz - világíts! A sötétséget nem győzheted le úgy, hogy vitatkozol vele. Csak kapcsold fel a villanyt! Az evangélium erő, fényt gyújtó hatalom. Hirdesd! Akkor csatlakozol a hálózatba, és kigyúl a fény.

Isten elektromos vezetékei a Kálváriáról kapják az áramot, a Feltámadásból és a tróntól, mert "az evangélium Isten ereje" - írta Pál apostol (Róma 1:16.). Ő tudta ezt. Be is bizonyította. Az akkori világ nem is lehetett volna rosszabb: kegyetlen, romlott és cinikus volt. Az evangélium mégis megváltoztatta. Az evangélium ezt újra meg tudja tenni.

HOGYAN SZABADÍTSUK RÁ A VILÁGRA AZ ERŐVEL TELI EVANGÉLIUMOT ?

Egy prédikátor azt mondta nekem, hogy szeretne egy transzformátort, ami az evangélium érzelmi hatását magas feszültségről kis feszültségre alakítaná át. A bűnösök megtérítéséhez azonban az evangélium teljes ereje szükséges. Úgy prédikálj, hogy meggyőzz és megtéríts! Feladatod nem a szórakoztatás, az emberek megmosolyogtatása, hogy kellemes érzésekkel menjenek haza. Az üdvösség nem nyugtató. Mentsd meg a lelkeket, ne simogasd őket! Ezt követni fogja a mosolygó boldogság.

Olvasd el Filep evangélista találkozását az etióp komornyikkal! Az etióp a királynő főhivatalnoka volt, üzletember, nem volt ideje csevegni. Filep nem kezdte el megtudakolni a férfi szükségeit, hogy aztán órákig tanácsokat adjon neki. Filep tudta, mire van szüksége a komornyiknak. Krisztusra volt szüksége. Az üdvösségre mindenkinek szüksége van. Filep a tárgyra tért. "Hirdette neki Jézust".

Jézus minden evangélizációs prédikáció eleje és vége, minden bizonyságtétel alfája és omegája. Nem bitelveket találunk ki és teljesítünk. Nem vallást terjesztünk. Nem vagyunk rajongók. Krisztus tanúi vagyunk. Ő az üzenet veleje.
Mit hirdetett Jézus? Önmagáról beszélt. Az emmausi úton, amikor Kleofással és a barátjával sétált, elmagyarázta nekik az egész Szentírás alapján az "Őrá tartozó dolgokat" (Jn. 24:27).

Jézus Összes tanítása Őrá mutat. Vegyünk egy példát! Miután Jézus elhagyta Názáretet, és elkezdte csodálatos szolgálatát, egy napon visszatért abba a városba, és elment a zsinagógába. 20 éven át abba a zsinagógába járt minden héten. Az volt a szokás, hogy azoknak a férfiaknak, akiket ismertek, megengedték, hogy olvassanak az írásokból, és utána talán még magyarázzák is azokat. Természetesen, amikor újra megjelent a zsinagógában, Jézust is felkérték erre.
Az evangélium üzenete benne van az ószövetségben - valójában, az Ószövetség tele van az evangéliummal. Jézus tehát az Ézsaiás 61:l-2-t olvasta:

"Az Úristen Szelleme van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szíveket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét."

A zsinagógában ezzel senki sem törődött sokat. Fejből tudták e szavakat, 800 éve olvasták már őket. Az írástekercset Jézus visszaadta a zsinagógafőnek, aki nagy tisztelettel elvette, megcsókolta és eltette azt - hogy egy hétre elfelejtse. Azonban hirtelen úgy tűnt, hogy az a tekercs dinamitrúddá válik. Jézus szavai azonnali hatást keltettek. Felébresztették az álmos gyülekezetet. Jézus megmutatta nekik, hogy az Ige Róla szól. Ebben a versben hét különálló kijelentés van és azok Őrá és a jelenre vonatkoznak. Jézus azt mondta: "Ma teljesedett be ez az Ige a ti hallástokra." Kijelentette Magáról, hogy Ő a Felkent, aki ezeket a megígért hőstetteket mind elvégzi.

Dave Hunt - A szentek vére 13.

Korunk inkvizíciója

A középkori inkvizíció már évszázadok óta virágkorát élte, amikor 1542-ben III. Pál pápa Róma Szent Kongregációja, a Szent Katolikus és Apostoli Inkvizíció státuszt adományozta annak. Az utóbbi időben már csak Szent Hivatalként emlegetik, 1967-ben Hittani Kongregáció névvel illették - ami nagyon találó, amennyiben az emberek elégetése hitbeli cselekedetnek számít.

Róma választás előtt áll: a sok ártatlan áldozat kínzására és lemészárlására vagy büszkének kell lennie, vagy szégyenkeznie kell. Természetesen Róma soha nem fogja megbánni ezt a bűnét, és soha nem fog lemondani arról, hogy tévedhetetlen. Így aztán nem meglepő, hogy az Inkvizíció Hivatala még mindig áll a Vatikán szomszédságában levő Inkvizíció Palotában, bár az igaz, hogy most új neve van: Hittani Kongregáció. A jelenlegi főinkvizítor, aki közvetlenül a pápának tartozik beszámolással, München egykori érseke, Joseph Ratzinger bíboros, akit a Time „a világ legnagyobb hatalommal rendelkező kardinálisának [és] a katolikus egyház dogmái fő érvényesítőjének...” nevezett. Ez az érvényesítés lehet brutálisan közvetlen, de kesztyűs kézzel is végre lehet hajtani, ahogyan a nashville-i Edward Kmiec püspök némította el Joseph Breent. Breen egy levelet intézet a nemzet püspökeihez, melyben rámutatott, hogy „óriási eltérés van aközött, amit Róma prédikál, és ami az egyházban valójában történik”, és kérvényezte a „választható és nem kötelező érvényű cölibátust”. Aláírattak vele egy nyilatkozatot, hogy „nem fog a médiának beszélni..., és nem fogja felülbírálni azt, amit a püspök urak tesznek.”

Ma már nem gyilkolja le áldozatait, a Kongregáció azonban továbbra is megkísérli megőrizni a Vatikán kultusz-szerű kontrollját a klérus és az egyház gondolkodása felett. 1993. június 9-én például Ratzinger kiadta a „Hit Doktrínájának elterjesztésére vonatkozó... instrukciókat”. E dokumentum szerint „előzetes engedély szükséges ahhoz, ha a klérus és a különböző vallási intézmények tagjai cikkeket akarnak írni olyan újságokban, folyóiratokban, amelyek nyíltan támadják a katolikus vallást és a jó erkölcsöt”. Az utasítások között szerepel még az is, hogy a katolikus kiadóknak teljesen alá kell vetni magukat az egyházi törvényeknek, illetve a püspököket kötelezi arra, hogy megakadályozzák olyan, vallással és erkölccsel kapcsolatos kiadványok árusítását a templomokban, amelyeket az egyház nem engedélyezett..." Indexre teszik újra a könyveket!

2014. február 23., vasárnap

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 6.

4./ A Seolnak vannak mélységei:

Péld. 9,18: És nem tudja, hogy ott az árnyak vannak, a Seol mélységeiben vannak az ő meghívottjai.

5./ A Seol a vizek alatt van, azaz a mélység vizei alatt, a tehom alatt. (Úgy néz ki, hogy a Seol a Föld alapkövén helyezkedik el):

Jób 26,5: Az árnyak megreszketnek a vizek alatt és lakóik alatt.

A Seol tehát a vizek, és az abban lakó élőlények alatt van. Ebből a három Igéből az látszik, hogy a vizek alatt közvetlenül az Ábrahám kebele van. Azért kérte a gazdag ember Ábrahámot, hogy Lázárnak engedje meg, hogy belemártsa az újját a vízbe, mert ott voltak a vizek is Lázár közelében. Egy másik kifejezés: "felemelve (a gazdag) az ő szemeit", szintén azt mutatja, hogy az Ábrahám kebele van a Seol tetején, ui. a gazdag ember úgy látta meg Ábrahámot, hogy felnézett. Lefelé menve a Seol mélységei következnek, ahol a gazdag ember is szenvedett.

6./ Minden halott a Seol (gonosz angyal) kezében van:

Zsolt. 89,49: Melyik férfi él és nem lát halált, és szabadítja ki lelkét a Seol hatalmából?

Zsolt. 49,16:De Isten megszabadítja (megváltja) lelkemet a Seol hatalmából (kezéből), mert felemel (elvesz onnan) engem.

Jób 7,9: A felhő eltűnik és elmegy, úgy, aki leszáll a Seolba nem száll fel többé.

            Ezek az Igék azt mutatják, hogy a Seol hatalmában tartja a nála levő embereket, senki sem tud onnét magától, saját akaratból feljönni. A Sátán, a Halál és a Seol uralkodtak a földön levő embereken is. De Isten megváltoztatta a helyzetet:

Hós.13,14: A Seol hatalmából megváltom, a Haláltól megszabadítom őket! Hol van a te veszedelmed, ó Halál?! Hol van a te romlásod, ó Seol?!

Jel.1,18: Nálam (Jézusnál) vannak a Seol és a Halál kulcsai.

            Jézus Krisztus a feltámadása által legyőzte a Sátánt, a Halált és a Seolt, megváltotta és megszabadította tőlük az embereket, és átvette ott is a hatalmat. De az ÓSZ idején még más volt a helyzet.

7./ Istenről nem gondolkodnak a Seolban, nem dicsérik őt:

Zsolt. 6,6: Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban ki dicsőít téged?

Ésa.38,18: Mert nem a Seol dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, akik a sírverembe szállnak nem várnak a Te hűségedre.

8./ A Seolban minden tevékenység megszűnik, semmit nem csinálnak az ott lévők (a gyötrődésen kívül) csak fekszenek:

Préd.9,12: Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.

Ez. 32,21: Szólni fognak felőle a vitézek hatalmasai a Seol közepéből, együtt az ő segítőikkel: Alászálltak és itt fekszenek a körülmetéletlenek, a karddal megölöttek!

Rodney H. Browne - ÉS MINDENT, AMIT CSAK CSELEKESZTEK...

És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek - II. rész
 
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. Kolossé 3:17
 
Mindent - szóval vagy tettel - az Úr Jézusnak nevében cselekedni azt jelenti, hogy azt tesszük, ami kedves Őelőtte, és ami dicsőséget és tisztességet hoz az Ő számára. Amikor Isten kedvében szeretnénk járni, és mindent amit teszünk Jézus nevében tesszük, a következő dolgoknak kell eleget tennünk:
 
Elnézőnek kell lennünk mindenki irányában.
 
Elszenvedvén egymást Kolossé 3:13a
 
Nemcsak nem szabad megbántatnunk másokat, de a tőlünk telhető legjobbat kell cselekednünk mindenkivel.
 
Megbocsátónak kell lennünk mindenki felé.
 
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Kolossé 3:13
 
Jézus ingyen megbocsátott nekünk, és arra kér bennünket, hogy szívünkből legyünk türelmesek és megbocsátóak másokkal.
 
Eképpen cselekszik az Én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeiket. Máté 18:35
 
Magunkra kell öltenünk az isteni szeretetet.
 
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kolossé 3:14
 
A 12. versben azt olvassuk, hogy könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést kell magunkra öltenünk. A 14. versben az áll, hogy felsőruházatként fel kell öltöznünk az isteni szeretetet, amelyet a jólöltözött keresztény az öltözködés befejezéseként ölt magára. A szeretet mindent befedez, mindent egyesít, és Isten tökéletességében és egységében egyként kapcsol össze bennünket.
 
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, 6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 7 Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8 A szeretet soha el nem fogy. 1 Korinthus 13:4-8a
 
Engednünk kell, hogy a békesség uralkodjon az életünkben.
 
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el his hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. Kolossé 3:15
 
Engedd, hogy a békesség uralkodjon a szívedben. Az "uralkodik" szó bíráskodást, vezetést és irányítást jelent. A békesség kell, hogy a főnököd legyen, és annak kell vezetnie és irányítania. Arra hívattál el, hogy mindenben mindig békességed legyen. És arra is, hogy hálás legyél és értékeld a körülötted levő áldásokat, folyamatosan dicsőítve ezzel Istent. 
 
Meg kell ismernünk a Bibliát - meg kell ismernünk Isten Igéjét.
 
A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon... Kolossé 3:16a
 
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. 2 Timótheus 2:15
 
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 2 Timótheus 3:16-17
 
Tanítanunk és intenünk kell egymást.
 
A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Kolossé 3:16
 
Használnunk kell a keresztény felhatalmazásunkat. 
 
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. Kolossé 3:17
 
És azon a napon nem kérdeztek majd Engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az Én nevemben, megadja néktek. János 16:23
 
Bármit is kérünk, az Atyától kell kérnünk Jézus nevében. Bármit is teszünk - akár szóval, akár tettel -, az Úr Jézus nevében kell tennünk. Az Úrtól való teljes függőségben kell cselekednünk, és dicsőséget kell adnunk Istennek az Atyának Jézus Krisztus által.

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 8.

Az erőszak áldozatai

Közismert tény, hogy az amerikai börtönök foglyainak nagy részén gyermekkorában erőszakot követtek el. Az egyik börtönben készült vizsgálat kimutatta, hogy a férfiak 100%-át bántalmazták gyermekkorában. Ez a statisztikai adat rámutat arra, milyen szörnyű következményei vannak a fogékony években történt bántalmazásnak. Úgyhogy meg kell tanulnunk a következmények helyett az okokkal foglalkozni.

1. Szóbeli bántalmazás: Vannak olyan gyerekek, akik ritkán hallanak egy kedves vagy bátorító szót. Csak korholják, nevetségessé teszik, átkozzák és csúfolják őket. Ezek a gyermekek csak arra emlékeznek, hogy szüleik azt mondják: "Bárcsak soha ne születtél volna meg! Semmit sem csinálsz jól! Soha semmire nem fogod vinni! Te hülye vagy! Bárcsak meghalnál!" Néhány gyerek még akkor is küszködik, amikor a legjobb bátorítást kapja. Hogyan lehetne felmérni akkor azt, milyen sérüléseket okoz egy gyermekben, ha állandóan kegyetlen szavakkal korbácsolják?

2. Fizikai bántalmazás : LÉTEZIK olyan, hogy egy gyermeket bántalmaznak, és ez semmilyen indokkal nem igazolható. Napjainkban azonban tapasztalható, hogy a gyermeknevelés bizonyos formáit bántalmazásnak minősítik, pedig valójában NEM azok. Például néhány ország kormánya azt állítja, hogy a testi fenyítés egyenlő az erőszakkal. Pedig egy helyesen alkalmazott elfenekelés igei és hasznos. Az nem bántalmazás, hanem szeretet (lásd Péld. 13:24; 29:15; Zsidó 12:5-11).

Évekkel ezelőtt feleségemmel magunkhoz vettünk egy 18 éves fiút. 14 éves korában elválasztották szüleitől, mert azok kegyetlenül bántalmazták. Érzelmi sérülései annyira komolyak voltak, hogy a helyi pszichiátriai intézetbe került kezelésre. Itt találtunk rá. A vezetők olyan újságkivágásokat mutattak, amelyekből az őt ért erőszakos megnyilvánulásokról értesülhettünk. A cikkek szerint a koponyája több helyen betört, mert vaspálcával megvertek; az egyik szemgolyóját kiverték a szem üregből és az ott lógott az arcán; kezein sebek voltak, mert gázláng fölé tartották; karját cigarettával égették össze. így tehát első kézből tapasztaltuk, mit eredményez az ilyen erőszak egy ember személyiségében, és azt is tudjuk, hogy erre a szabadulás és a szeretet az egyetlen gyógyszer.

3. Szexuális bántalmazás : Minden negyedik nő és minden nyolcadik férfi szexuális bántalmazás áldozata. Simogatásról, homoszexualitásról, vérfertőzésről és nemi erőszakról beszélek. A szexuális bántalmazás hatalmas személyiségbeli bizonytalanságot okoz áldozatainak. Ezeket a sérüléseket általában elnyomják és mélyen belül hordozzák. Ennek oka nyilvánvaló. A legtöbb szexuális erőszakot családtagok illetve a család barátai követik el. A családi szégyen elfedezésére mélyen hallgatnak a dologról, vagy pedig megtorlással fenyegetik a gyermeket, ha felszínre hozná a történteket. Azonban a hatás így vagy úgy, de jelentkezik.

Az ördög rengeteg plusz munkát végez, hogy minél több veszedelmet hozzon a gyermekekre. Svédországban legalizálták a vérfertőzést, és más országokra is nyomás nehezedik, hogy bevezessék - még az Amerikai Egyesült Államokban is!

Milyen sérülések felbukkanására számíthatunk azok esetében, akik ellen szexuális erőszakot követtek el? Feleségemmel együtt több olyan nőnek is szolgáltunk szabadítással, akik gyűlöltek a férfiakat, féltek tőlük, nem bízlak meg bennük. Férjes asszonyok képtelenek voltak örömüket lelni férjükben. Nem mintha a férj bántotta volna őket, hanem mert ilyen negatív élményük volt korábban. A férfiakkal szembeni magatartásuk a gyermekkori szexuális bántalmazásra vezethető vissza. A testi kívánság és a prostitúció démonai is belépést nyerhetnek az apák, nagyapák, nagybácsik és fiútestvérek molesztálása miatt. A legtöbb prostituált gyermekkorában szexuális erőszak áldozata volt.
Gyakorlatilag minden esetre igaz, hogy az áldozat bűnösnek és szennyesnek érzi magát. A szégyen terhe megsemmisítő lehet.

A Szent Szellem gyakran adja természetfölötti módon az ismeret beszédét, amely szexuális bántalmazás rejtett gyökereit hozza napvilágra. Más esetekben maga az illető mesél el olyan eseményeket az életéből, amelyeket senkivel sem mert megosztani. Mindezekre hirdetjük azt az örömhírt, hogy van szabadulás mindenkinek, aki személyiségében vagy testében szexuális erőszak következményeitől szenved.

Reinhard Bonnke - Isten új Elizeusai 7.

Egy kérdést akarok feltenni neked: szerinted nehéz lelkeket megnyerni Jézusnak, és ezért abbahagytad a próbálkozást? Nos, nem ezzel a problémával kellene először elbánnod? Mi az első pont a gyülekezeted napirendjén, vagy a konferenciáitok napirendjén, vagy a személyes napirendeden? Úgy döntöttél, hogy semmit sem lehet tenni, mert nehéz idők járnak? Isten ismer egy utat a számodra, Szelleme által.

Dr. Dávid H. C. Read ír egy fiatal szolgálóról, aki New York kemény területén tevékenykedik, és elpanaszolta a nehézségekkel kapcsolatos bánatát egy helyi rendőrnek. A rendőr e szavakkal próbálta őt felderíteni: "Az a helyzet, tiszteletes, hogy ez nem egy keresztény gyülekezetnek való hely.” Ezek a szavak felébresztették őt. Azt gondolta: mi mást kell tennie egy keresztény gyülekezetnek, ha nem ott működni, ahol a legnagyobb a szükség?

A kételkedők szeretnek okosak lenni. Elemzik a helyzetet, és magasröptű nyelven kiemelik a dolog lehetetlenségét. "Bebizonyítják, hogy semmit sem lehet tenni, ilyen szavakat használnak, mint pénzhajhászás, szűklátókörűség, hedonizmus és narcisszizmus, jóhangzású kifejezésekkel kimutatják, hogy a helyzet reménytelen. Eszedbe jut, hogy Isten talán nem vette mindezt számításba?
A kételkedők tévednek. Ez Isten aratásának az ideje. Lehet tenni valamit - Isten mindenről gondoskodott, nem erővel, nem hatalommal, hanem az Ő Szellemével. Őrá kell bíznunk magunkat -
nem a televízióra, a rádióra, a pénzre, vagy az oktatásra, hanem Jézus csodatevő erejére.

Csak egy nemzedéknyi időnk van, hogy elérjük ezt a nemzedéket. Az evangélium eredeti megbízatását csak az eredeti erővel lehet végrehajtani. Isten tökéletes haditerve elkészült, Ő belefoglalt ebbe téged és engem is. Beleszőtt, és behálózott minket a terveibe, amelyek nem hiúsulhatnak meg. Ha tudjuk ezt, akkor el tudjuk végezni a munkát... átvészelve mindent... befejezzük, mindegy, mibe kerül.

Dave Hunt - A szentek vére 12.

Az egyedül Jézus Krisztusban hívő és Neki odaszánt, megkínzott, meggyilkolt, elégetett mártírok történetei szinte hihetetlenek. Megtudjuk, hogy milyen szenvedésekkel kellett szembenézniük, amikor azoknak a markában voltak, akik magukat Jézus Krisztus szolgáinak vallották; és azokon a leveleken keresztül, amiket kivégzésükre várva írtak, betekintést nyerhetünk abba is, hogy milyen hitük volt. Nézzük meg egy rövid részletét annak a levélnek, amit Hans van Munstdrop írt feleségének, amikor mindketten az antwerpeni börtön foglyai voltak:

"Légy üdvözölve, drága Feleségem, te, akit a szívem legmélyéről szeretek..., és akitől most el kell válnom az igazság kedvéért, amiért mindent kárnak és szemétnek kell tekintenem, és azért, mert Őt [Jézus Krisztust] mindennél jobban szeretem... Teljes szívemből, megingathatatlanul még mindig az örök igazság elkötelezettje vagyok. [Remélem], hogy az Úr kegyelméből te ugyanígy érzel, és ha ezt hallanám, nagyon örülnék. Hadd bátorítsalak, drága báránykám, az apostol szavaival: „Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással ..."

A feleség 1573. szeptember 19-én, férje halála után és azután, hogy a börtönben megszülte gyermekét, Janneken Munstdropot, búcsúlevelet írt kislányának, amelyben hosszasan buzdít a Krisztusnak odaszánt életre. A levél tele van a Szentírásból vett idézetekkel, amelyekkel gyermekének ad útmutatást. A levél rövid részlete egy fiatal anya és mártír szeretetét és hitét tárja elénk:

"Isten igaz szeretete és az Atya bölcsessége erősítsen meg téged, drága gyermekem!... Én a mindenható, hatalmas, felséges és egyedül bölcs Istenre bízlak, hogy tartson meg és neveljen fel téged az Ő félelmében...; téged, aki még nagyon fiatal vagy, és akit itt kell, hogy hagyjalak ebben a szörnyű, gonosz és romlott világban. Mivel... apa és anya nélkül kell maradnod, az Úr kegyelmére bízlak - tegye veled azt, ami az Ő szent és tökéletes akarata...
Drága kicsi báránykám, én, aki most egy börtöncella foglya vagyok, nem tudok másképp segíteni. El kellett hagynom szerető apádat is az Úr kedvéért...; letartóztattak bennünket..., és elválasztottak minket egymástól...; és most, miután kilenc hónapig a szívem alatt hordtalak, itt a börtönben nagy fájdalommal megszültelek, most tőled is el kell válnom...
Mivel halálra vagyok ítélve, itt kell hagynom téged egyedül, de ezeket a sorokat azért írom, hogy mindig féljed az Urat, és kutasd, keresd Azt, akinek a nevéért mindketten meghaltunk. Soha ne szégyenkezz miattunk, ez volt a próféták és az apostolok sorsa is, és ez az a keskeny út, amelyik az örök életre visz..."

Talán a legnagyobb tragédia az, hogy ezekre a mártírokra ma már senki sem emlékszik, vagy ami még ennél is rosszabb, Jézus Krisztushoz való hűségüket, amihez haláluk és megkínoztatásuk árán is ragaszkodtak, ma sok teljes evangéliumi keresztény vezető kigúnyolja, és azt mondják, hogy az az igazság, amiért ők az életüket adták, nem is olyan fontos. Azért haltak meg, hogy az evangélium eljusson az elveszett lelkekhez is, ugyanis Róma evangéliuma az örök kárhozatra küldte emberek tömegeit. Jóllehet Róma evangéliuma a mai napig sem változott, sok teljes evangéliumi keresztény vezető azt állítja, hogy a Rómát követő katolikusoknak üdvösségük van, és partnernek tekintik a katolikus egyházat (azt az egyházat, amelyik máglyán égetett el embereket azért, mert kiadták a Szentírást!) abban, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessék az egész világon. A mártírok biztosan hullatják a könnyeiket a mennyben - nem magukért, hanem az elveszettekért ha Jézus Krisztus egyáltalán megengedi nekik, hogy megtudják: azt a hitet, amiért ők az életüket áldozták, elárulták.

2014. február 20., csütörtök

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 5.

3./ Az ÓSZ-ben mind az igaz, mind a gonosz emberek haláluk után oda jutottak.

Gen. 37,35 Felkeltek pedig minden fiai, és minden leányai, hogy vigasztalják őt, de nem akart vigasztalódni, hanem mondta: Sírva megyek fiamhoz a Seolba. És siratta őt az atyja (Jákob).

Gen. 44,29: Ha ezt is elviszitek szemeim elől, és veszedelem találja érni, akkor az én (Jákob) ősz fejemet keserűségtől borítva bocsátjátok alá a Seolba.

Num. 16,33: És alászálltak azok (Kóré, Dátán és Abirám) és mind az ami az övék, elevenen a Seolra, és befedezte őket a föld...

Jákob pedig igaz ember volt, Kóré és társai pedig gonosz emberek. Ennek az a magyarázata, hogy az ÓSZ idején az igazak sem mehettek fel a mennybe, Isten jelenlétébe. Ezért az alvilágban, a Seolban kaptak egy helyet, ez azonban nem a szenvedés helye volt. Ezt az ÚSZ Ábrahám kebelének hívja. Jézus mondott egy példázatot, amely a Seolnak erről az elkülönített helyéről szól:

Lk. 16,19-31: Volt pedig egy gazdag ember és minden nap bíborba és finom bisszuszba öltözött és minden nap dúsan és vigadozva élt. És volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapujában feküdt, fekélyekkel tele. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, amelyek a gazdag asztaláról hullottak, de az ebek is eljöttek és nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus és vitetett az angyalok által az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is és eltemették. És a pokolban, ahol kínokban volt, felemelve szemeit látta Ábrahámot távol és Lázárt az ő kebelében, és kiáltott és mondta: Atyám Ábrahám könyörülj rajtam és küld el Lázárt, hogy ő az ujja hegyét vízbe mártsa és az én nyelvemet hűsítse, mert gyötrődöm ebben a lángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat teljesen elvetted az életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ő vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. Ráadásul mi közöttünk és ti közöttetek egy nagy közbevetés (szakadék) van, úgy hogy azok akik innét hozzátok át akarnak menni, nem tudnak, sem azok akik onnét hozzánk akarnak átjönni. Mondta pedig az: Kérlek azért atyám, hogy küld el őt az én atyám házába, mert van öt testvérem, hogy komoly bizonyságot tegyen nekik (sürgetően figyelmeztesse őket), hogy ők is a gyötrelemnek e helyére ne jussanak. De Ábrahám mondta neki: Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. De ő mondta: Nem, atyám Ábrahám, hanem ha valaki a halottak közül megy hozzájuk, megtérnek! Ő pedig mondta neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

Ábrahám kebele és a Seol bűntető-részlegei között tehát egy nagy szakadék van. Mindhárom szereplője a történetnek megismerte egymást, tehát nem személytelen árnyak vannak a Seolban, hanem az emberek szellemei felismerhetőek. A gonoszok szellemei a Seolban szenvednek, égnek, míg az igazak szellemei Ábrahám kebelében nem. A gazdag ember látta, hogy Lázár jól érzi magát, és azt kérte, hogy csak az ujja hegyét hadd mártsa a vízbe, és azzal hűsítse meg a nyelvét. De még ez sem adatik meg egy Seolban levő elkárhozott embernek.

A földi eseményekre emlékeznek a Seol lakói is, ezért mondta Ábrahám a gazdag embernek: Fiam, emlékezzél meg...

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 7.

Fizikai problémák

Előfordulhat, hogy a gyermeket azért utasítják el, mert testi rendellenességgel születik vagy pedig fogyatékos, például mongoloid. Néhány gyermek például farkastorokkal születik, vagy bizonyos anyajegyekkel, esetleg más eltorzulással. Nem minden deformálódott, illetve torz gyermeket utasítanak el, de sokat közülük igen, még akkor is, ha az elváltozás alig észrevehető.

A körülmények áldozata

A születés ideje különlegesen érzékeny időszak. A gyermek előbújik a melegből, édesanyja testének otthonos környezetéből. Az anyai méh 9 hónapig nyújtott számára biztonságos otthont. Azután jön egy hirtelen lökés, és megkezdődik egy teljesen más élet a méhen kívül.

Néha az anya szülés után még órákig nem láthatja a gyermekét. A csecsemőosztályra viszik, és mások foglalkoznak vele. Egyedül csak az apa láthatja őt a csecsemőosztályon egy üveg mögül. Szerencsére az elmúlt években a szülészeti gyakorlatban történtek változások. A leendő apákat arra bátorítják, hogy vegyenek részt speciális órákon, amelyek arra készítik fel őket, hogy jelen legyenek gyermekeik születésénél, és maguk is segítséget nyújtsanak. A legfontosabb az anya és az apa számára az, hogy az újszülöttet a kezébe vehesse, megérinthesse a bőrét és így kapcsolatba kerüljön vele. Tanulmányokból kiderül, hogy azok a gyermekek, akik már születésük pillanatában szüleik érintésén keresztül szeretetet kapnak, stabilabb személyiségű emberre fejlődnek, mint azok, akiket ebben a döntő időszakban elválasztanak szüleiktől.

Akkor is előfordulhat elutasítás, ha a gyermektől bármilyen ok miatt megvonják a szülőkkel való szoros kapcsolatot. Például elutasítottság alakulhat ki egy gyermekben azért, mert mások gondoskodására bízták, mialatt az édesanyja a munkáját végzi valahol. Este a pótmamánál vagy a bölcsődében felkapja a kicsit és haza viszi, hogy lefektesse. Másnap reggel, még fel sem ébredt a gyermek igazán, és ismét a bölcsődében találja magát. Az apák ugyanígy hosszú órákat dolgozhatnak otthonuktól távol, ezért nem tudnak elég időt szakítani arra, hogy gyermekükkel értékes időt töltsenek. Más szóval, ha a szülök túl kevés időt szentelnek gyermekeiknek, a gyermek általában azt fogja érezni, hogy anyja és apja elutasítja őt. Szülőnek lenni egész embert kívánó feladat.

Ezenkívül vannak olyan gyermekek, akiket örökbe adnak. Komoly sebet üt az, amikor a szülők ilyen módon hagyják magára gyermeküket. Bár az örökbefogadott gyerekeket általában szeretik az örökbefogadó szülők, legtöbbjük mégsem képes a szeretetet elfogadni, illetve megfelelő módon viszonozni, mert az elutasítás már sebet okozott bennük.

Az egyik, vagy mindkét szülő halála szintén súlyos sérülést okoz egy fiatal gyermek személyiségében. Az árva gyermek nem érti, mi történt szülőjével vagy szüleivel, és eltűnésüket úgy tekinti, mintha elhagyták volna.

A válás a gyermek életének újabb romboló tényezője. A seb mélyülhet, ha a gyermek a válás miatt konfliktussal és veszekedéssel teljes légkörnek van kitéve. A csecsemők és kisgyermekek értelmi képessége még nem elegendő ahhoz, hogy megértsék a családi megrázkódtatást, de érzékelik az őket fenyegető veszélyt a családi konfliktus okozta érzelmi környezetből.

Egy növekvő családban a gyermekek közül az idősebb gyakran harcol öccsével vagy húgával a szülők figyelméért. Az új versenytársat féltékenységgel fogadhatja. Az anya ölében lévő "valaki" azt a benyomást kelti a gyermeki értelemben, hogy ”a mama a kisbabát szereti, és nem engem".

Derek Prince - Szellemi fegyverek: a vér, az Ige és a bizonyságtételünk 10.

Most elmondom - nagyon jól érzem magam mindig, miután elmondom, jobban, mint előtte - a 6. megvallást:

Az én testem a Szent Szellem temploma, amelyet megváltott, megtisztított, megszentelt Jézus vére. Ezért az ördögnek nincsen helye bennem, nincs hatalma rajtam.

Egy kicsit félelmetesnek találhatjátok, hogy ezt elmondjátok, mert úgy gondolhatjátok, hogyha ezt elmondom, akkor az egész pokol rám szabadul. De ha így is van, ne aggódj, mert ez azt jelenti, hogy megsértetted az ördögöt. Csak ülj és tarts ki a bizonyságtételed mellett, és amikor kitisztul a vihar, akkor majd meglátod, hogy elfoglaltad azt a területet.
Amikor ezt először kezdtem megvallani, akkor mindig arra gondoltam, hogy az ördög mit fog velem legközelebb megcsinálni. Sokan nem mondják el a megvallást, mert félnek, hogy mi fog történni. De ez csak az ördög malmára hajtja a vizet! Az az ő módszere, hogy távol tart téged attól, ami az ő hatáskörén kívül van. Csak a bizonyságtétel által nyered el a vérből származó előnyöket. Ha elmondod, és az egész pokol elszabadulna, akkor is jól van - dicsőség az Úrnak! Mondd el újra! A Biblia azt mondja, hogy szorosan ragaszkodjatok a ti megvallásotok beszédéhez és amikor minden összejön, akkor is meghátrálás nélkül tartsatok ki, és mondjátok: nem az érzéstől függ, nem a körülményektől, hogy igaz Isten Igéje.

Most hadd mutassak rá befejezésül, hogy van egy kapcsolat a vérről való bizonyságtétel és a Szent Szellem között. Nem hagyhatod ki a Szent Szellemet, mert a vérről való bizonyságtétel által hozzuk működésbe a Szent Szellemet. Az I. János 5:6 Jézusról szól, azt mondja:

Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus: nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a Szellem az igazság.

Isten Igéje a víz. Jézus, mint a nagy Tanító, tanított a víz megtisztításáról, megszenteléséről, és mint Megváltó kiontotta vérét. Ez a két fő szempontja a megváltó munkájának: a víz tisztítása az Ige által. Nemcsak az Ige által jött, nemcsak mint Tanító jött, hanem Megváltóként is jött, hogy az Ő életét adja sokakért váltságul. De ez nem zárja ki és nem teszi félre a másik fontos szolgálatát, a tanítást.

Efézus 5:26-27: Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az Ige által. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

Jézus kettős szolgálata az Ige vize és a megváltás vére. Amikor az Igét, a vizet és a vért összekapcsoljuk, akkor Isten Szelleme tanúságot tesz, mert a Szellem az igazság. Tehát ha elkezded használni az Igét, elmondod hogy mit mond az Ige a vérről, akkor a Szent Szellem jön és bizonyságot tesz az igazságról.

Lehet nagyon jó egy beszéd, talán helyes a benne elmondott elmélet, de nem történik semmi, amíg a Szent Szellem nem tesz tanúságot. De amikor a Szent Szellem tanúságot tesz, akkor az ellenállhatatlan. Semmi sem működik Szent Szellem nélkül. De a Szent Szellemet működésbe hozhatjuk, ha megvallást teszünk vízről és a vérről, és akkor a Szent Szellem bizonyságot tesz. Ez a három örökké tartó, változatlan erő, amely a számunkra működik: a vér, a víz és a Szellem. Most nézzük meg a Prédikátor 4:12-t, ahol van egy példázat: ...a hármas kötél nem hamar szakad el.

Ha elkezded megvallani azt, amit az Ige mond a vérről, akkor jön a Szent Szellem és megvan a hármas kötél: az Ige, a vér és a Szent Szellem.

Reinhard Bonnke - Isten új Elizeusai 6.

EGY EMLÍTÉSRE MÉLTÓ TALÁLKOZÁS

1961-ben, huszonegy évesen befejeztem bibliaiskolai tanulmányaimat Nagy-Britanniában. Akkor hazamehettem Észak-Németországba. Az utam Londonon keresztül vezetett. A vonatom este indult, így hát volt időm városnézésre. Mentem, amerre a lábam vitt, céltalanul, és a Temzétől délre, valahogyan eljutottam Clapham kellemes fasoraiba.

Aztán, egy bizonyos sarkon, egy fakerítés mögött megpillantottam egy nevet egy táblán: "George Jeffreys". Épp akkor olvastam ennek az evangélistának az egyik könyvét, és alig hittem el, hogy épp abba a házba botlottam, ahol ő lehet. George Jeffreys a walesi ébredés gyümölcse volt, és fivérével, Stephennel és a Jeffreys család más tagjaival nyilvánosan hirdette a teljes evangélium üzenetét a brit népnek. Munkája városokat rázott meg, és több tízezer ember látott hatalmas csodákat. Izgatottan léptem be a kapun, mentem végig a kis úton a házig, és csengettem. Egy hölgy nyitott ajtót. Megkérdeztem: "Ez az a George Jeffreys, akit Isten olyan hatalmasan használt?" A hölgy, legnagyobb örömömre, megerősítette, hogy igen. Reménykedve kérdeztem: "Láthatnám, kérem Jeffreys urat?" A válasz határozottan szólt: "Nem, ez lehetetlen."
Akkor azonban az a mély, muzsikáló walesi hang, amelyről azt mondják, hogy hatalmával ezreket nyűgözött le, megszólalt bentről: "Jöjjön be!" Felvillanyozva léptem a házba, és ott volt ő. 72 éves volt, de nekem 90-nek tűnt.

"Mit óhajt?" - kérdezte. Bemutatkoztam, aztán Isten munkájáról beszéltünk. A nagy ember hirtelen térdre esett, lehúzott magával, és áldani kezdett engem. A Szent Szellem ereje leszállt a szobába. A kenet áradni kezdett, és úgy tűnt, lefolyik a fejemen, mint Áron olaja, és úgymond "lefolyik a ruhám szélén".
Kábultan hagytam el a házat. Négy héttel később, mint Illés, George Jeffreys átment a dicsőségbe. Úgy vezetett engem Isten, hogy röviddel halála előtt lássam őt. Tudtam azonban, hogy kaptam valamit attól a néhai, Szent Szellemmel telt, izzító evangélistától. Biztos vagyok benne, hogy az Úr készítette el ezt a találkozást. Hogyan másként ütközhettem volna épp ebbe a házba egy tízmilliós városban, amikor még csak nem is gondoltam George Jeffreysre? Bármit tett is velem ez a tapasztalat, egy dolgot állíthatok. Istennek ezzel az emberével való találkozásom megérttette velem, hogy az előttünk járt emberekre építünk. Isten városa az apostolok alapján épül fel. Hasonlít ez a stafétafutáshoz. Egy ember szalad egy stafétabottal, egy másik elveszi tőle, és fut tovább, tőle egy másik veszi át, attól megint egy másik. Mindannyian részesednek a versenyben és a győzelemben is. Ha az egyik elejti a botot, vagy csak egy kicsit rosszul fut, az összes többi erőfeszítései kárba vesznek, és az egész csapat veszít.

Olvasunk a "bizonyságok fellegéről". Ők ott állnak a dicsőség párkánya mögött, néznek minket, és drukkolnak nekünk. Őmiattuk is futunk. Kicsit többet kell tennünk náluk, nem kicsit kevesebbet. Ez az utolsó kör Jézus eljövetele előtt. Mi nem ülhetünk az ő babérjaikon. Már látható a célszalag. Érted már, mit jelent a következő Ige? "És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég"(Mt. 24:14.).

Mi ennek az órának a témája, avagy mi a mai jelszó? Nem a mi témánkról beszélek, hanem Istenéről. A "tűzzel való evangélizáció"-ról, ami önmagában és önmagától az ébredés egyik előfeltétele. A téma a Szent Szellem ajándékaival, erejével és megnyilvánulásával való evangélizálás.

Dave Hunt - A szentek vére 11.

A mennoniták

Róma szemében a legnagyobb eretnekség az, ha valaki tagadja a gyermekkeresztséget. Azt tartják, hogy ez a rituálé lemossa az eredendő bűnt, és így a csecsemő Isten gyermekévé és az egyház tagjává válik, és elkezdődik üdvösségének folyamata, ami abból áll, hogy engedelmeskedik Róma rendelkezéseinek, és részesül a szentségekből. Azoknak, akiknek sikerül valahonnan egy Bibliát előkeríteniük (annak ellenére, hogy Róma mindent megtett, hogy ezt az emberek elől jól elrejtse), és belenéznek, azonnal világossá kell, hogy váljon, hogy az teljesen ellentmond Róma doktrínájának. Az üdvösség nem a keresztség által valósul meg, hanem azáltal, hogy valaki hisz Jézus Krisztusban. A bemerítkezés azok számára van, akik hisznek Benne mint személyes Megváltójukban. Ennek megértésére és a hitre egy csecsemő nem képes.

Azok, akik hittek a jó hírben, amiről a Biblia beszél, mint hívők, beakartak merítkezni. Egy holland katolikus pap a következőképp ír arról, hogy milyen tisztázatlan volt mindez a számára, mielőtt keresztény lett volna:

"1531. március 20-án egy szabót, Sicke Freerks Snijdert [Leeuwardenben] kivégeztek abból a különös okból kifolyólag, hogy másodszor is megkeresztelkedett. „Számomra nagyon furcsa - mondja Menno -, hogy itt második keresztségről beszélnek.”

Azon még inkább elcsodálkozott, amikor megtudta, hogy Freerks egy alázatos, istenfélő ember volt, aki nem hitte el, hogy a Szentírás tanítja a csecsemőkeresztséget, hanem azt vallotta, hogy csak felnőtt korban lehet megkeresztelkedni, miután az ember megvallotta személyes hitét."

Az egyre növekvő számú protestánsok közül sokan, mint például Luther is, továbbra is megkeresztelték a csecsemőket, és ezt teszik még ma is. Ez egy azok közül a római katolikus elemek közül, amit a reformerek nem tudtak lerázni magukról. így aztán protestánsok is elkezdték üldözni, esetenként ki is végezni azokat, akik újra keresztelkedtek. Ezeket az „eretnekeket” anabaptistáknak hívják.

A katolikus inkvizíció Hollandiában, ahol a legnagyobb volt az anabaptisták száma, tízezrével égette el az embereket a máglyán, mert azt tartották, hogy azok keresztelkedhetnek meg, akik személyesen hisznek Jézus Krisztusban. Azok, akik segítették vagy bújtatták az eretnekeket, hasonló sorsra jutottak. Az anabaptisták legnagyobb csoportja Menno Simons tanítását követte, és mennoniták néven váltak ismertté. Menno így ír:

"[1539 körül] egy tisztességes és istenfélő embert, Tjard Reynderst letartóztattak azon a helyen, ahol én is megszálltam, azért, mert titokban - könyörületből és szeretetből - befogadott engem a házába, mint nincstelent és hajléktalant... [Jézus Krisztusba mint egyedüli Megváltóba vetett] hitének nyílt megvallása után kerékbe törték, és Jézus Krisztus bátor katonájaként kivégezték. Még ellenségei is elismerték róla, hogy makulátlan és istenfélő ember volt."

2014. február 18., kedd

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 4.

2./ A Seolnak vannak kapui. Egy nagy, többezer szintes barlangrendszernek kell elképzelni, nem olyan, mint egy földi ország, hanem van szélessége, hosszúsága és magassága is. Több milliárd ember van ott, és még mindig rengeteg a hely: Mint a sír és a Seol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek. (Péld. 27,20) ...Tátja a száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál: telhetetlen és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet (Hab. 2,5). Állandó ''nagyüzem'' van ott, a 2. világháborúban pl. naponta átlagosan 40.000 ember halt meg, sokan jutottak ekkor a Seolba. Ezt a nagy forgalmat nem lehet egy bejáraton lebonyolítani, több kapuja van, valószínűleg jelentős távolságokra egymástól.

Jézus azt mondta, hogy az egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat (Mt.16,18). Mivel a városok kapuiban is a város vezetői, előkelői szoktak ülni, valószínű, hogy Jézus itt a Seol kapuiban ülő gonosz szellemekről beszélt. Ezek szerint a Seol gonosz erői alulról, a Seol kapuiból támadják az egyházat - de soha nem tudják legyőzni.

Azt, hogy a Seol kapuiban gonosz szellemek vannak, az is alátámasztja, hogy maga a Seol szó is két valóságot jelent:

a./ Seol, pokol, mint földrajzi hely
b./ Seol, pokol, mint gonosz angyal:

Jel. 6,8: ''És láttam és íme egy sárga ló, és aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt, és adatott azoknak hatalom a Föld negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal (talán valami járvány) és a Föld vadállatai által.''

Jel. 20,13-14: ''...a halál és a pokol is kiadták a halottakat, akik náluk voltak...A pokol pedig és a halál vettettek a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava.''

Ezek és még más Igék mutatják, hogy a Seol (pokol) és a halál, személyek. Seol gonosz angyal felelős a Seol, földrajzi helyért. A gonosz angyal nevéről nevezték el a földrajzi helyet. Ők Sátán megbízottjai, szolgái. Ez a két fő gonosz angyal, más gonosz szellemekkel együtt, ott ül a Seol kapuiban, és néha támadják az egyházat. A Seol és a Halál között szoros együttműködés van. Viszonyuk: úgy tűnik nem alárendeltségi, inkább mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.

Zsolt 55,16: A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban, keblükben.

Jel. 6,8 ...aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt...

Ezek az Igék megmutatják, hogy hogyan megy le valaki a Seolba: először jön Halál, körülveszi a bűnös embert, majd miután elvette a szellemét, Seol átveszi azt és leviszi a Seolba. (Halál és Seol közötti együttműködést mutatják még a következő igék is: Zsolt. 89,49; 116,3; Ésa. 38,18; Hós. 13,14.)

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 6.

Más nemű gyermek születik

Előfordulhat, hogy nagyon vágyják a gyermek megszületését mindaddig, amíg meg nem születik. Gyakori eset, hogy a szülők fiút szeretnének és lányuk születik, vagy lányt szeretnének és fiuk lesz. A gyermek nemével kapcsolatos elvárások néhány szülő számára komoly problémát jelentenek. Azonban függetlenül attól, milyen erős ez az elvárás, butaság olyan dolog miatt elutasítani egy gyermeket, amit Isten előre elhatározott, és amin a gyermeknek nem állt módjában változtatni.

Néhány esetben az egyik vagy mindkét szülő biztos benne, hogy az Úr kijelentette, milyen nemű lesz a gyermek. Van némi bibliai alapja annak, hogy Isten előre kijelenti egy gyermek nemét. Erzsébet, Keresztelő János anyja, és Mária, Jézus anyja előre kijelentést kapott arról, hogy fiút fogan és szül (lásd Lk. 1:13, 35.). Be kell azonban ismernünk, hogy ezek kivételes esetek voltak, és nem közönséges kijelentés az, amikor Isten a gyermek születése előtt tudatja annak nemét.

Egy evangélista és felesége első gyermeküket várták. Ahogy egyik helyről a másikra utaztak, egymás után kapták a próféciákat, hogy születendő gyermekük fiú lesz, és az Úr hatalmas szolgájává fog felnőni. Néhány ilyen prófécia kiemelkedő szolgálók szájából hangzott el. A gyermek azonban lány lett. A lány apja annyira sértett és zavart lett, hogy igen komolyan elutasította a gyermeket. Az anya mély bűntudatot érzett, és önmagát okolta, amiért férjét kudarc érte. A gyermek, érezve az elutasítást, folyton sírt és nem engedte, hogy az apja felvegye őt. Miután feleségemmel tanácsot adtunk ennek a párnak, és értékes gyermekük felé szabadítással szolgáltunk, azonnali és természetfeletti változás történt. A gyermek érzelmileg megnyugodott és elfogadta az apját. Ahogy tovább utazgattak, az evangélista többször is felhívott bennünket, hogy elmondja, minden rendben van, és hogy megköszönje lányuknak adott szolgálatunkat.

De saját életemből is tudok példát hozni. Anyám lányt várt, és ez számára nagyon logikusnak tűnt. Már volt egy fia, és lányt akart. Ráadásul olyan családból jött, ahol csak négy lánytestvér volt. Úgy érezte, hogy a lányokkal jobban tudja, hogyan kell kapcsolatot kialakítani, mint a fiúkkal. Ezért ő személy szerint lányt szeretett volna, aki majd társa lesz. Mielőtt megszülettem, anyám választott nekem lánynevet, de a másik eshetőségre nem választott fiúnevet. Ahogy meglátott, rögtön tudta, hogy nem hívhat engem Nellie Katherine-nek! 10 nap telt el születésem után, mire végre nevet kaptam. Ahogy nőttem, anyám gyakran emlékeztetett arra, hogy milyen csalódást okoztam neki azzal, hogy nem lány lettem. Emiatt elutasítódnak éreztem magam. Nem tehettem róla, hogy fiúnak születtem. Nem tudtam megváltoztatni a nememet.

Anyám védelmére el kell mondanom, hogy tudatosan semmi olyat nem tett, ami megbántott volna. Jó keresztény asszony volt, aki abban a világosságban járt, ami neki volt. Hasonlóképp sok család van, akik mélyen csalódtak megszületett gyermekük neme miatt. Nem rosszindulatból utasítják el a gyermeket, hanem mert nem tudják, hogy ez milyen következményekkel jár.Mindazonáltal az elutasítottság sebe létező tény, és az ördög ezt ki is használja.

A nemre vonatkozó helytelen elvárásnak tulajdonítható szülői elutasítás néha azt eredményezi, hogy a fiúk lányossá, a lányok fiússá válnak. Az a gyermek, akit azért utasítanak el, mert “nem jó nemű", már egész kicsi korában azt fogja érezni, hogy szülei akkor fogadják el, ha úgy viselkedik, mint ellenkező nemű társai. Következésképp az a gyermek, akit azért utasítanak el, mert más neműnek kellett volna születnie, gyűlöli és elutasítja magát. Végső soron az egyén saját nemének elutasítása vezet a homoszexualitáshoz.

Derek Prince - Szellemi fegyverek: a vér, az Ige és a bizonyságtételünk 9.

Most az 5. számú megvallás következik:

Jézus vére megszentelt, szentté tett engem, elválasztott engem Istennek.

Szeretnék még egy lépést tenni ezután a hívők testével kapcsolatos mondanivaló terén. Gyakorlatban megtanultam, hogy akkor kezd ez az igazság igazán működni, amikor a fizikai test területére átvisszük. Ez a leghatalmasabb megvallás, amit felfedeztem, ahogy a Sátánnal és a gonosz szellemekkel foglalkoztam és gyakorlatban tapasztaltam és láttam, hogy hogyan működik. Nézzük meg először, hogy mit mond az Ige a hívő testéről az l. Korinthus 6:19-20-ban:

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és szellemetekben, amelyek az Istenéi.

Áron vétettetek meg - ez a megváltás témájához visz bennünket - váltattatok ki az ördög kezéből. Milyen áron? Jézus vére által. Csak a szellemünk váltatott meg? Nem, a szellemünk és a testünk is. Mind a kettő Istené, mert Jézus teljes váltságot fizetett a vérével. Azt mondja, hogy dicsőítsük Istent a szellemünkben és testünkben, mert mind a kettő Istené, mind a kettő meg lett váltva az ördög kezéből, Jézus vére által. Sem a szellemem, sem a testem, sem a lelkem nincs a Sátán uralma alatt. Bár nem feltámadott testem van, halandó testem van, de ez a halandó test minden sejtjével, szövetével, minden részével Isten tulajdona, és nem az ördögé. Ha az ördög belép erre a területre, akkor ő határsértő és ha tudom, hogy milyen jogaim vannak Jézusban, akkor azt mondom: "Határsértő menj innen, mert az én testem nem az ördögé, hanem Jézusé!"

Jézusnak különleges célja van a testemmel, az, hogy személyes lakóhelye legyen Isten harmadik személyének, a Szentléleknek. Azért szent a testem, mert kijelölt lakóhelye a Szentléleknek. Isten nem kézzel csinált templomokban lakik, baptista templomban sem, episzkopálisban sem, katolikusban sem, presbiteriánusban sem, zsinagógában sem. Egyik sem Isten lakóhelye. Isten nem kézzel csinált templomban lakik, hanem isteni munka által készült templomban, isteni célokat szolgáló templomban és ez a templom a hívő teste, amelyet megváltott Jézus vére. Az 1 Korinthus 6:13-ban Pál azt mondja a vers második részében, hogy:

...a test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett...

Nem tisztátalan, erkölcstelen célokra rendeltetett a test. Előzőleg az ételről és a hasról beszél Pál. Tehát sem a paráznaságnak, sem falánkságnak nem teremtetett a test.

Olvastam ezelőtt egy könyvet, ami azt mondja, hogy az igaz a lélek megelégedéséig eszik. Az igaz nem eszi túl magát, ez a megigazulás jele. Miért? Mert a testem az Úr temploma. Nem lehet megszentségteleníteni sem falánksággal, sem részegséggel, sem erkölcstelenséggel. A test az Úrért van és az Úr a testért. Mikor testemet az Úrnak adom, akkor az Úrnak jogai lesznek a testemmel kapcsolatban. Ha van egy tulajdonom, akkor azért felelősséggel tartozom. Ha bérlőként élek valahol, akkor a házigazda felelős a házért. Ha Jézusnak csak annyit engedtek, hogy bizonyos időleges joga legyen a testetekben, akkor nem az Ő felelőssége lesz, hogy fenntartsa. De ha az Övé teljesen a testetek, akkor teljesen az Ő felelőssége lesz az azzal való törődés, és Ő kívánja ezt a kapcsolatot. A test az Úr számára van és az Úr a testért. Az én testem a Szentlélek temploma.

Tapasztalatból úgy láttam, hogy ez a megvallás egy dinamit. Az emberek jönnek szabadító-szolgálat után és azt mondják: Prince testvér, honnan tudom, hogy valóban szabad vagyok? Azt mondom: Kezdj el tanúságot tenni a vérről és ez nem fog menni, csak hogyha a Szentlélek jelen van - majd megmutatom, hogy miért. Amikor a Szentlélek jelen van erővel egy összejövetelen és az emberek elkezdenek megvallást tenni a vérről, akkor azt mondom, hogy bármi, ami ellene áll a vérnek, az ördög. Folytasd addig, amíg nincs semmi benned, ami ellenáll és akkor biztos lehetsz benne, hogy tiszta vagy. Legyőzzük őt a Bárány vére által és a mi bizonyságtételünk beszéde által. Ez az Ige bebizonyosodott számomra gyakorlatban. Amikor testünkre alkalmaztuk a bizonyságtételt, elkezdtek a testünkben változások történni. Néhány ember vallása annyira szellemi, hogy már teljesen a másvilágra való, és itt és most semmi eredményt nem hoz.

Reinhard Bonnke - Isten új Elizeusai 5.

1986-ban az egyik legnagyobb evangélizációnkat tartottuk a kelet-afrikai Malawiban, Blantyre városában. Egyre több érdeklődő jött, és végül egy szolgálaton 150 000 ember vett részt. Blantyre-t egy skóciai város nyomán nevezték el, ahol Dávid Livingstone, a nagy misszionárius született. Livingstone egy keresztény missziót létesített azon a területen, és egy ma 300 000 lakosú várost alapított, ez ma Malawi legnagyobb városa.
Hadd idézzek az ő naplójából:

"Olyanok vagyunk, mint a pusztában kiáltó szó. Készítjük a dicsőséges jövő útját. A jövő misszionáriusai minden prédikációjukra megtéréseket kapnak majd jutalmul. Mi vagyunk az ő úttörőik és segítőik.
Ne feledjék el az éjszaka őreit - minket, akik dolgoztunk a homályban, amikor a sikert nem bizonyították megtérések, nem vidámította utunkat semmi. Nekik kétségtelenül több világosságuk lesz, mint nekünk, de mi is szolgálhatjuk Mesterünket olyan komolyan, és hirdethetjük az evangéliumot úgy, ahogy ők fogják."

Livingstone 1873-ban meghalt. Tehát mi több, mint 100 évvel később voltunk ott. Mi van Livingstone prófétai beszédével? Csak vágyakozás az? Örömmel mondom el, amit láttunk. Az oly rég elvetett mag már érett búzává fejlődött. Malawi népe ugyanarról az Istenről hallott, aki Livingstone-é is, ugyanarról az Üdvözítőről, aki Pálé is, és ugyanarról az evangéliumról, ami Péteré is. 16 napig voltunk ott, és több tízezer ember fogadta el Livingstone üzenetét, amint helyette és Jézus helyett prédikáltunk. Az üzenet az egész országban visszhangzott. A Szent Szellem a szívemhez szólt, és azt mondta: "Előző nemzedékek könnyein jársz."

Hirtelen mindent megértettem. Istenben egy olyan mozgalomban kapcsolódunk össze, ami az Ő korábbi munkásait is magában foglalja, és így mindannyiukkal egyek vagyunk. Az ő csapatukhoz tartozunk, az ő küldetésükhöz. Örömmel aratunk ott, ahol ők előttünk jártak. Nem azért aratunk, mert jobbak vagyunk azoknál, akik előttünk jártak, hanem csak azért, mert eljött az aratás ideje. A vetők is, az aratók is kapnak jutalmat az aratás Ura, Jézus szavai szerint. Ő azt mondta: "Aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen..Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok”(Jn. 4:36-38.).

Itt az aratás ideje - hidd el! A világ tömegei megsokasodtak. A lehetőség óriási, izgalmas. Mi, ti, mindannyian kiváltságos kiválasztottak vagyunk az aratás feladatára. A siker perceiben tartson minket alázatban az a tudat, hogy nagyon sokat tettek már az elődeink itt sokkal a mi színre lépésünk előtt. A mi megbízatásunk az, hogy ne hagyjuk cserben a vetőket. Tartozunk nekik azzal, hogy kezünkbe vegyük a kaszát, vagy még inkább, hogy aratógépet használjunk. Az Illések, Pálok, a jusztiniánus vértanúk, a Livingstonok - mind ránk bízták a jövőt. Elvárták tőlünk, hogy hasznosítsuk a munkájukat. Nem lehetünk büszkék - csak megtisztelve érezhetjük magunkat.

Dave Hunt - A szentek vére 10.

III. Ince pápaságát megkoronázó eseménynek vélte ezeknek a bizonyos eretnekeknek a kiirtását. Broadbent a következőket írja:

"Amikor felszólították Beziers városát, hogy adja meg magát, a katolikus lakosság csatlakozott a hitehagyókhoz, és megtagadták ezt... A várost bevették, és az ott levő több tízezer embert mind egytől egyig lemészárolták. Egyetlen lélek sem maradt [életben]."

Az időszakos mészárlások ellenére a független keresztény csoportok egyre növekedtek már jóval azelőtt, hogy Luther megszületett volna. Látszólag teljesen kiirtották őket egy bizonyos térségből, de hamarosan máshol bukkantak fel. Ulrich Zwingli 1522-ben a következőket írta levelében máglyahaláltól rettegő testvérének:

"Ó, drága Testvérem, az Evangélium egy csodálatos forrásból táplálkozik, ami Jézus Krisztus vére, és nincs az a kegyetlen üldöztetés, ami meg tudná akadályozni, hogy tökéletes győzelmet arasson!"

Róma nem engedi meg senkinek, hogy kicsússzon vasmarkának szorításából. A francia vaudois-k (vagy más néven valdensek) azzal vonták magukra VIII. Ince pápa haragját, hogy „saját vallásukat gyakorolták, és azt részesítették előnyben a római vallással szemben”. 1487-ben a pápa keresztes hadjáratra szólított fel ellenük, megígérte „mindazok bűneinek elengedését, akik megölnek egy eretneket”, és meghagyta, hogy minden püspököt távolítsanak el a hivatalából, aki nem tisztítja meg saját egyházmegyéjét az eretnekektől. Nem csoda tehát, ha ezek a keresztények az Antikrisztusnak gondolták a pápát, ugyanis sokkal nagyobb szenvedéseket kellett átélniük, mint amit a római császárok mértek a korai egyházra, és helyzetük nagyon is hasonlított a Jelenések könyve 13. részében az Antikrisztus idején bekövetkező üldöztetésekről szóló próféciához.

1838-ban George Stanley Faber megírta a Betekintés az ősi valdensek és albigensek történetébe és teológiájába (An Inquiry intő the History and Theology of Ancient Valdenses and AIbigenses) c. művét, és közel 200 évvel korábban, 1648-ban Sámuel Morland kiadta A piedmonti teljes evangéliumi gyülekezetek történeté't (History of the Evangelical Churches of Piedmont). (Piedmont egyébként egy francia terület, ahol az albigensek és más „eretnekek” telepedtek le.) A fent említett szerzők kutatásai olyan forrásokra támaszkodnak, amelyek egészen a XIII. századig tekintenek vissza. A bírósági tárgyalások szóbeli és írásos bizonyítékai alapján teljesen nyilvánvaló az, hogy a vaudois-kat, valdenseket, albigenseket és a többi hozzájuk hasonló közösséget csak Róma tekintette eretneknek.

Hitük sokkal inkább a későbbi reformerekéhez hasonlított, akiknek bizonyos értelemben előfutárai is lettek. Luther elismeri, hogy nagyon sok mindent köszönhet nekik:

"Nem mi vagyunk az elsők, akik a pápaságot antikrisztusi intézménynek tartjuk, hiszen sok évvel ezelőtt nagyon sok nagyszerű ember (sokuknak az emléke örökké fennmarad) vállalkozott arra, hogy ugyanezt világosan és egyszerű nyíltsággal kijelentse."

Hit Gyülekezete 1%


2014. február 16., vasárnap

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 3.

ALAPFOGALMAK


TEHOM: 
1./ Mélység
2./ Örvény

Az Eberfelder Bibel lábjegyzete szerint a tehom egy zúgó, mély víztömeg, amely a Föld belsejében van.

Ez.26,19: ''Mert azt mondja az Úr Isten: mikor én téged elpusztult várossá teszlek, mint amely városokat nem laknak, mikor a mélység (tehom) árját felhozom rád, akkor...''

Ez.31,15: ''Így szól az Úr Isten: azon a napon, amelyen a Seolba aláment, gyászoltattam, elzártam miatta a mélység (tehom) vizeit, és megtartóztattam folyóikat, úgy, hogy a sok víz elzáratott, és meggyászoltattam őt a Libanonnal, és a mező minden fája elepedt (kiszáradt) miatta.''

Ebből az Igéből az is kiderül, hogy a folyók a tehom vizéből erednek. Ha Isten elzárja a tehom vizeit, akkor a folyók kiszáradnak, és szárazság lesz, a mező minden fája kiszárad. A Gen. 49,25-ben is éppen ezért áldotta meg úgy Jákob Józsefet, hogy: a Mindenható ''áldjon meg az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül el, az emlők és az anyaméh áldásaival.'' Jákob tudta, hogy ''az Ő (Isten) tudománya által fakadnak ki a tehomból a vizek'' (Péld.3,20), és azt is tudta, hogy ez egy fontos áldás: ''Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, folyóknak, forrásoknak és a tehom vizeinek földjére, melyek a völgyekben és a hegyekben fakadnak'' (Deut.8,7).

A tehomnak tehát vannak kisebb-nagyobb forrásai, melyeken keresztül, a tehom vizei kijönnek a Föld felszínére. A tehom forrásai tehát nem a tehom alján vannak, nem a tehomot táplálják - hiszen az maga ''a nagy víztároló'' -, hanem a tehom tetején. Ezeket a forrásokat nyitotta meg nagyon Isten az özönvízkor:

Gen.7,11: ''Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadtak ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyíltak.''

Gen. 8,2-3: ''És bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. És elmentek a vizek a földről...''.

A tehomban tehát víz van mint ahogy ezt a tehom szó másik jelentése is mutatja: örvény, örvénylő víz. A tehomot tehát nem egy csendes víztárolónak kell elképzelnünk, hanem - ahogy az óceánokban - a tehomban, a föld alatt is morajlik, örvénylik a víz.

A tehom nem egyenlő a tengerekkel. A tehom a tengerek, óceánok alatt van, közöttük van egy kőzetlemez. A tehom és a tengerek csak a forrásoknál (a mélység forrása itt = a tenger forrása) vannak érintkezésben. A tengereket, óceánokat is a tehom látja el vízzel.

Zsolt. 135,6: Mind megteszi az Úr, amit akar, az egekben és a földön, a tengerekben és minden mélységekben.

Ez itt tehát egy mélyülő kép. Ég, föld, tenger, tehom.

Az LXX a héber tehom szót abüsszosznak fordítja, így használja az ÚSZ is.

SEOL: pokol, halottak birodalma, a szellemek átmeneti tárolóhelye az ítéletig. Gesenius héber-arám ÓSZ-i kéziszótárában így határozza meg a Seolt: ''egy csak Izraelben használt szó a halottak birodalmára, melynek etimológiája ismeretlen.'' A szó az ÓSZ-ben 63-szor fordul elő. Mit ír róla az Ige?

1./ Nagyon mélyen, a Föld belsejében van. A Biblia ezt egyértelműen kijelenti, a Seolról szóló Igék kb. 1/3-a megjelöli ezt is.

Péld. 15,24: Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzon a Seoltól, ami lefelé van.

Ésa. 14,9: Lent a Seol megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasait, felkölti trónjaikról a népek minden királyait.

Num. 16,30: Ha pedig az Úr valami új dolgot tesz, és a föld megnyitja száját és elnyeli őket és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak le a pokolba, akkor...

Ezekből a példákból egyértelmű, hogy hol terül el a Seol. Tehát nem egy földön kívüli helyen, hanem a Föld belsejében.

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 5.

Egyéb születés előtti elutasítás

Néhány gyermeket már az anyaméhben elutasítanak. Az okok a következők lehetnek:

1. Házasság utáni túl gyors fogantatás
A fiatal házaspár úgy tervezi, hogy várnak még egy kicsit a gyerekkel. A gyerek mint "betolakodó" jelenik meg a szülők tervében, ezért elutasítják őt. Egy másik példa a születés előtti elutasításra az az életerős fiatal nő, aki a mézeshetek alatt lesz terhes. A menyecske elkezd aggódni, hogy "mi lesz, ha koraszülött lesz? Ki fogja elhinni nekem, hogy nem a házasság előtt lettem terhes? Megkérdőjelezik majd a szüzességemet". Tehát a nő azért utasítja el a gyermeket, mert aggódik, hogy házasság előtti szexuális kapcsolattal vádolják majd.

2. A fogamzás túl hamar következik be az előző gyermek születése után.
A leendő anya már előre sóhajtozik, mert látja, hogy két pelenkás gyermeket kell majd egyszerre ellátnia. Úgy tervezte, hogy a két gyermek születése közötti idő hosszabb lesz. Tehát a gyermek elutasított lesz, mert "nem a megfelelő időben születik”.

3. Anyagi nehézségeket idéz elő a családban.
A gyermek "véletlenül" fogant meg, és a család már így is túlfeszített költségvetését további kiadásokkal "terheli". Napjainkban a kórházi költségek, a szülés költségei meglehetősen magasak. Néhány házaspár úgy érzi, hogy egyáltalán nem, vagy pedig még egyelőre nem engedhet meg  magának gyermeket.

4. Félelmek.
A leendő anya fél a gyermekszülés fájdalmaitól, a terhesség komplikációitól, esetleg attól, hogy születendő gyermeke rendellenes lesz. Ezek miatt a félelmek miatt azt kívánja, bárcsak soha ne lett volna terhes; így a gyermeket elutasítja.

5. Konfliktus a szülők között.
A házaspár a válás küszöbén áll, és ez az idő nem a legalkalmasabb egy gyermek megszületésére.

6. A leendő szülőknek már megvan az összes betervezett gyermekük.
Például egy pár úgy tervezte, hogy legfeljebb három gyermekük lesz, most pedig útban van a negyedik.

7. Abortusz fontolgatása, vagy megkísérlése.
Mi történik egy gyermekkel, ha annyira elutasítják, hogy a szülők azon gondolkodnak, megöljék-e őt abortusszal? Bizonyíték van arra, hogy a magzat tudja, ha életét veszély fenyegeti. Ha az abortusz nem is történik meg, vagy nem sikerül, a gyermek tudatában akkor is elraktározódik, hogy meg akarták ölni. Fejlődés közben gyakran megnyilvánul nála egy erős félelem attól, hogy az anyja bántalmazza, esetleg megöli őt.

Az abortusz fontolgatása a magzat időnkénti elutasítása formájában jelentkezhet.
Miután az abortusszal kapcsolatos dolgokat végiggondolták, vagy átimádkozták, a gyermeket végül is elfogadhatják és szerethetik, azonban a kezdeti seb mindvégig ott marad, és a gonosz szellemek ezt fel fogják használni.

Derek Prince - Szellemi fegyverek: a vér, az Ige és a bizonyságtételünk 8.

Térjünk rá arra a megvallásra, amit a Biblia mond, és hagyjuk el azt, amit néhány emberi intézmény tanít. A megvallás 4. része:

Jézus vére által megigazultam, igazzá lettem, mintha soha nem  vétkeztem volna.

Most továbbmegyünk az 5. pontra, a megszentelésre. Két igeverset veszünk Jézus megszentelő erejéről. A Zsidó 10:29 az aposztatáról szól, aki elfordul a keresztény hittől és határozott tagadással elveti az Úr Jézus Krisztust. Szól még azokról a szent dolgokról, amelyeket a hitehagyott megtagad és bizonyos értelemben meggyaláz.

Zsidó 10:29: Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja és a kegyelemnek Szellemét bántalmazza?

Itt Jézus vérének megtapodásáról van szó. A húsvéti szertartás kapcsán már említettük, hogy a húsvétkor a szemöldökfára és az ajtófélfára tették a vért, de soha nem a küszöbre. Itt egy olyan személyről van szó, akit megszentelt az Újszövetség vére, de mégis elfordult az Úrtól. Most nem azokkal foglalkozunk, akik elfordultak, hanem az Újszövetség vérének megszentelésével.

A Zsidó 13:12-ben ugyanez az igazság szerepel: Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az Ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.

Tehát Jézus vére megszenteli a hívőt. A megszentelés szintén vallásos szóvá lett, és ez gyakran problémákat okoz. A "szentel" szó közvetlen kapcsolatban van a "szent" szóval, amely angolban más szóval is kifejezhető. A "megszentel" azt jelenti, hogy: "szentté tesz”. A szentség mindig elválasztást jelent Isten számára. Aki meg van szentelve, az olyan területen van, ahol Isten eléri őt, de az ördög nem. A megszentelés azt jelenti, hogy elmozdítottak Sátánnal való találkozási helyekről és áthelyeztek olyan területre, ahol Isten ér el, de az ördög számára megközelíthetetlen vagyok, Isten számára elválasztva, szentté téve. Pontosan úgy, ahogy a megigazulás nem jön munkával, nem jön vallással, erőfeszítéssel, hanem hit által, Jézus vére által, a megszentelés is Jézus vére által vált lehetővé. Jézus megszentelte a vére által a népet és a kapun kívül szenvedett. A megszentelés eredményeképp Istenhez tartozol, az Ő uralma alatt vagy, csak Ő ér el és nincs joga senki másnak hozzád. 

A Kolosse 1:12-13. többes számban első személyben szól, minden hívő helyében azt mondja Pál: 

(12) Hálákat adván az Atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban.

Tehát a szentekről van szó, azoknak az örökségéről, akik megszentelődtek Jézus Krisztusban való hit által. 13-as vers:

Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába.

A sötétségnek van hatalma és a Sátán fennhatósága alatt vannak az engedetlenek az engedetlenség miatt. "És általvitt az Ő szerelmes Fiának országába." Jézus vérében való hit által mi átkerültünk a Sátán fennhatósági területéről Isten országába, Jézus Krisztus királyságába. Az "általvitt" szó azt jelenti, hogy: "átszállít egyik helyről a másikra". A "megszabadított" Ige jelentése a teljes elragadtatás, elszállítás. Az Ószövetségben két ember ragadtatott el a földről a mennybe: Énókh és Illés. Illés csak a palástját hagyta itt, de a teste elment. Én úgy értem a fenti Igét, hogy mi teljesen elragadtattunk. Ez nem a jövőben fog megtörténni, hanem azt jelenti, hogy szellemben, lélekben, testben már nem vagyunk az ördög kezében. Nem az ördög törvénye alatt vagyunk, hanem Isten Fiának területén és az Ő törvénye alatt. A Róma 8-ban azt mondja az Ige, hogy az ördög törvénye a bűn és a halál, az Úr törvénye pedig: "a Jézus Krisztusban való élet törvénye." Itt két királyság szerepel, amelyek ellentétes törvényekkel működnek. Róma 8:2-ben Pál azt mondja személyes bizonyságképpen:

Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Tehát: "én nem vagyok az ördög területén, nem vagyok az ördög törvénye alatt, az ő királyságának nincs köze hozzám. Más királyságban vagyok, elragadtattam szellemben, lélekben, testben. Ez Jézus vére által történt. Megszentelt, elválasztott Istennek Jézus vére.

Reinhard Bonnke - Isten új Elizeusai 4.

EGYEK AZ APOSTOLOKKAL

Nagyon vártam már, hogy ehhez a részhez éljek. Azzal kezdtem, hogy elmagyaráztam, mit adott Illés Elizeusnak. Az övékkel azonos kenetet kapott Bemerítő János. Azt olvassuk róla, hogy Illés Szellemében és erejével jött el (Lk. 1:17.). Bementő Jánost is az tette nagy prófétává, ami Illést és Elizeust nagy prófétává tette. Jézus azt mondta Jánosról, hogy "a legnagyobb az asszonytól születettek között."

Ez még nem a dolog vége. Ugyanaz a Szellem tette az apostolokat azzá, amik voltak, aki Illésen nyugodott. De még itt sem fejeződött be az ügy. A Szent Szellem nyugodott a vértanúkon és a hitvallókon is, meg az utánuk következőkön. Elenyészett ez a Szellem? Nem. Az a nagyszerű igazság, hogy az a Szellem, aki az első hívőket eggyé tette Illéssel, mindannyiunkat egyesít egymással. Ő még ma is itt van - bekerülhetünk a társaságába. Illés, Elizeus, János, az apostolok és a korai egyház Szelleme nem ment el. Ő azóta is az emberek között van, minden nemzedékben. Ugyanez a Szellem a mi örökségünk. Arra születtünk, hogy Hozzá tartozzunk. Isten ébredést munkáló csapatába tartozunk Whitefielddel, Wesleyvel, Finney-vel és Evans-zel, Wigglesworth-szel, Price-szal és Jeffreys-zel együtt. Kéz a kézben állunk a dobogón Isten minden felkentjével. Mi, igen, mi a Szent Szellem által jövünk, Illés Szellemében és erejével. Ami Isten nagy embereié volt, az a miénk, és ami a miénk, az valamikor az övék volt.

A Szent Szellem a próféták Szelleme, aki ma minden testre kiárad.
Ezek a hívők mind Illések voltak, és mi most mindnyájan az ő Elizeusaik vagyunk. Mi is azt fogjuk tenni, amit ők tettek. Jézus azt mondta: "Mások dolgoztak, és ti az ő munkájukba álltatok” Mi mindannyiukkal azonosulunk. Ők egyenesen a jeruzsálemi felházból hozták nekünk a pünkösdi tüzet, és most mi visszük tovább. Minket is az serkent, ami őket buzdította: ugyanaz az evangélium, ugyanaz a Könyv, ugyanaz a szeretet, a Kálváriának ugyanaz a Krisztusa és ugyanaz a Szent Szellem.

A történelmi ébredések szereplői már elmentek. Mindenki eltűnt a főszereplő, Jézus Krisztus kivételével. Ő, Aki találkozott Saullal a damaszkuszi úton és Péterrel Galileában, itt van! Velünk maradt! Ő ma is bemerít Szent Szellembe.

Ugyanazzal a kenettel gyakran ugyanaz az üldözés jár együtt. A Nagy Megbízatás, a kenet és az ellenállás együtt jár. E világ bölcsei, mint mindig, ma is rossz hírét költik Jézus követőinek, és gúnyolják őket. Téged, a hívőt, idegennek fognak tekinteni, ha nem követed őket hitetlenségükben és a bibliai racionalizmus úgynevezett tudományában. Ők, akik ezt a "racionalizmust" fejtegetik, egy csodamentes hitvallással kezdik, aztán megnyirbálják a Szentírást, hogy megfeleljen az elméletüknek.

Ha osztozunk Krisztus munkájában, akkor a szenvedésében is részesülünk. Ha azonban szenvedünk, "Vele fogunk uralkodni is". Ha gúnyolnak minket Istenbe vetett hitünk miatt, hitünk által uralkodni fogunk. Ha ugyanazokat mondják rólad az emberek, amiket a múltban mondtak Isten embereiről, örülj, hogy azonosulhatsz velük. Ha valaki úgy bánik veled, ahogy az Újszövetség szereplőivel bántak, ez azt bizonyítja, hogy ahhoz a dicsőséges újszövetségi társasághoz tartozol. Amikor ugyanazt a megbízatást teljesíted, amit ők teljesítettek, ugyanazzal a tekintéllyel, akkor az ellenségeid is azok lesznek, akik az övék voltak. Amikor az ördög ellenségként bánik veled, örülj! Ezzel az ördög a lehető legszebb bókot mondja neked. Egy sorba állít azokkal, akiket a múltban gyűlölt, a Legmagasságosabb Isten szeretett szolgáival.