2011. március 31., csütörtök

Jézus vakot gyógyít

Kép hozzáadása

Spurgeon: Az otthonról 2.

A kocsmák társadalmunk átkai s a kárt, amit okoznak nem lehet felmérni. Szeret­ném, hogy azok, akik a kocsmákat megen­gedték, kötelezhetők lennének arra, hogy el­tartsák azokat a családokat, amelyek a kocsmák miatt tönkrementek. A kocsmák a családi élet ellenségei s üdvös volna minél előbb betiltani azokat. Szegény emberek az ilyen helyekre nem valók, a gazdagok pedig még kevésbé. Mindaz, ami az „otthont" szét­rombolja, átok. Hajtóvadászatot kellene ren­dezni ellenük, mint ahogy az erdészek va­dásznak azokra a ragadozókra, amely állat­állományukat pusztítják.

A férfinak arra kell törekednie, hogy ott­honát boldog és szent hellyé tegye. Rossz madár az, amely saját fészkébe piszkít és rossz férfi az, aki saját otthonát szerencsét­lenné teszi. Házunk legyen templom, amely­nek kapuja fölött ki van írva: „Az Úrnak szentelt hely!" De semmi esetre sem börtön, ahol sok a törvény és a szabály, de kevés a szeretet és hiányzik az öröm. A házasélet sem csupa méz, de a legtöbb kellemetlenség eltűnik, ha a szív a kegyelem hatása alá ke­rül. Isten kegyelme és a szeretet képessé te­szi az embert, hogy mint a madár a bokor­ban - tüskék és tövisek között -, énekelni tudjon és másokat is énekelni taníthasson.
A férfi abban lelje örömét, hogy feleségét boldoggá teszi, feleségnek pedig arra kell tö­rekednie, hogy a férjének gondját viselje. Aki feleségével szemben barátságos, az tu­lajdonképpen saját maga iránt az. Attól tar­tok, hogy sok ember viselkedésének kiindu­lópontja a saját személye, s ha ez az eset áll fenn a családban, akkor a ház boldogsága csak kívánság marad. Ha a férj és feleség egy kötelet húznak, mindkettőjük terhe könnyebb lesz. Két ember egy pár, de sajnos e két ember nem mindig talál egymásra. Az igazi otthonban csak abban lehet versenyez­ni, hogy ki járul hozzá többel a család bol­dogságához. A ház legyen Béthel, nem pe­dig Bábel.

A férfi legyen a család pillére, amelyen a ház nyugszik, ne pedig malomkő, amely mindent szétmorzsol. Kemény, zsarnok fér­fiak ne nevezzék magukat keresztyéneknek, mert viselkedésük homlokegyenest ellentét­ben áll Krisztus törvényével. A családban a férfinak kell rendet tartani, mert különben az bolondok háza és a környék szégyene lesz. Ha az apa kiengedi a kezéből a gyeplőt, a család kocsija hamar az árokba fordul. A szeretetnek és a szigorúságnak ésszerű egyesítése a legjobb, mert a csak szigorúság vagy a csak lágyszívűség nem vezet ered­ményre.
Az a család, ahol a gyerekek nem enge­delmeskednek a szülőknek, nem otthon. Az ilyen házban tartózkodni kellemetlen. Bol­dog az, aki gyermekei között boldog, és bol­dogok azok a gyerekek, akik apjuk mellett jól érzik magukat. Nem minden apa ért a jó neveléshez. Ha nem keresünk gyermekeink megfenyítésére vesszőt, akkor ők fonnak el­lenünk korbácsot. Aki nem akar nekik itt- ott fájdalmat okozni, az saját magának sze­rez szenvedést. Salamon mondja: „Fenyítsd meg fiadat... és szerezz gyönyörűséget a te lelkednek" (vö. Péld 29,17). Nem tudom, vannak-e ma bölcsebbek Salamonnál? — habár sokan azt tartják magukról. A fiatal csikó­kat be kell törni a hámba, mert különben vadlovakká növekednek.
Némely apa csupa tűz és láng, a legki­sebb hiba miatt éktelen haragra gerjed. Ez még rosszabb, mint a komolyság hiánya; mert az otthonból - amelynek kis mennyor­szágnak kellene lennie - kis poklot csinál. Az enyhe szellő a molnárnak ünnep, de az orkán romba dönti a malmot. Olyan embe­rek, akik dühükben törnek-zúznak, legtöbb­ször eltévesztik a célt. Ha Isten segítségével a gyeplőt szorosan tartjuk a kezünkben anélkül, hogy a lovak száját megsértenénk, akkor rendben van a szénánk. Ha az otthon házirendjét Isten Igéje szabja meg, akkor angyalokat is hívhatunk vendégségbe és ők is otthonosan fogják érezni magukat ná­lunk.

Az asszonyoknak be kellene látni, hogy a házuk tája tulajdonképpen az ő rendelkezési helyük és birodalmuk, amelynek boldogsága legfőképpen tőlük függ. Rossz asszony az, aki férjét nyelvével kikergeti a házból. Múlt­koriban azt mondta egy férfi a feleségének: „Csavard össze az ostort!" - amivel azt akar­ta mondani: hallgass! Nyomorúságos egy élet az, ahol az ember ilyen ostorcsapások­nak van kitéve. Azt mondják, Isten Ádám­nak és Évának a beszédből tíz részt adott, de a nők kilencet maguknak tartottak meg. Attól félek, hogy ez a mondás néha igaz. Egy piszkos és fecsegő asszony férjét a bolondok házába kergetheti és ha az esténként a kocsmába megy, akkor annak a feleség az oka. Nyomorúságos élet az, hol az asszony ahelyett, hogy a férjét tisztelné, állandóan veszekszik. Valóságos szerencse, ha az ilyen asszonyok végre berekednek és roppant
nagy kár, hogy nincs a nyelvükön annyi hó­lyag, mint amennyi fog van a szájukban. Is­ten óvjon bennünket ezektől az asszonyok­tól, akik angyalok az utcán, szentek a temp­lomban és ördögök odahaza! Ε keserű füvet sose kellett kóstolnom s minden részvétem azoké, akik minden nap ezen élnek.

Mutassatok nekem szerető férjet, tiszte­letreméltó feleséget, illedelmes gyerekeket és én biztos vagyok abban, hogy egy év alatt sem tudnék szebb helyet felkutatni, ahol kellemesebb látványban lenne részem, mint e családban! Az otthon a legnagyszerűbb in­tézmény a földön! Csak beszéljetek nekem a magasztos képviselőházról; csendes ottho­nom mégis sokkal kedvesebb nekem. Dicsér­jétek csak az új törvényeket; én mégis job­ban érzem magam kis kertemben, ahol gyer­mekeimet énekre és versekre taníthatom. Hogy mit biztosít számunkra az ország al­kotmánya nem tudom, de ha mindenki szá­mára nyújt egy csendes otthont, akkor azt háromszor megéljenzem.

Ha nem volna hazám, akkor számomra az egész világ börtön lenne. Falum nevét nem árulom el, mert különben nyakamra járnának a vendégek, akik látni szeretné­nek. Barátaim közül sokan kivándoroltak és új hazát kerestek. A guruló kövön nem nő
moha! Legyen nekik jobb dolguk! Igaz, hogy rossz időben megnőnek az emberek szár­nyai, de én lábamnál fogva vagyok hazám­hoz kötve és az a szándékom - ha Isten is úgy akarja -, hogy honfitársaim között hal­jak meg. Ha máshol jobb soruk is van az em­bereknek, én mégis azt mondom: „Hazám mindenekelőtt!"

Kenneth Hagin: Az egészség szavai

Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. PÉLDABESZÉDEK 12,18.

Először akkor tanultam meg a szavak titkát — a hittel kimondott szavak titkát — amikor tizenhat hónapot töltöttem ágyban, miután öt orvos mondott le az életemről.

1934-ben azonban egy augusztusi napon, ahogy abban a bizonyos ágyban feküdtem, a Márk 11,23 és 24 alapján cselekedtem, és azt mondtam…! Szavakat mondtam ki! Azt mondtam: “Hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat a deformált szívemre. Hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat gyógyíthatatlan szívbetegségemre. Hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat a paralízisemre. Hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat a fejem tetejétől a lábam ujjáig.” Egy órán belül saját lábamon álltam az ágy mellett — meggyógyulva!

Azóta már több mint hatvan év telt el, és még egy fejfájásom sem volt ez idő alatt. És tudom, hogy nem is lesz. De ha lenne is — ami kizárt dolog — nem mondanám ki, hogy fáj a fejem. Miért? Mert Jézus azt mondta: “…meglesz néki, amit mondott.” (Márk 11,23) Ha valaki megkérdezné ilyenkor tőlem, hogy érzem magam, azt válaszolnám: Köszönöm, remekül. Tudod, Isten Igéje azt mondja, hogy az Ő sebeivel én meggyógyultam. Ezért hiszem, hogy egészséges vagyok. Isten Igéje pedig azt mondja… És kimondanám a helyes szavakat — mert a bölcseknek nyelve orvosság!

Megvallás: Az én nyelvem orvosság. Az én nyelvem az élet és az egészség szavait beszéli. Ezért én egészségben élek.

Hamarosan magyarul az Action Bible!

Patmos Records 2011-es tervek

A fiatal korosztályt célozza a 2011-es iskolaév kezdetére tervezett “Action Bible” képregény-Biblia kiadása. Az angolul 2010-ben megjelent 750 oldalas kiadvány egyedülálló a maga nemében, ugyanis a Marvel képregény vállalat (Pókember, Vasember, Hulk, stb.) egy korábbi alkalmazottja rajzolta.

2011-ben több izgalmas kiadványt is tervez a Patmos Records megjelentetni. Ilyen kiadvány lesz például az “Ez élet sötétsége” című sci-fi regény újra kiadása. Az egyedülálló regény betekintést ad a spirituális dimenzióban zajló ádáz küzdelembe, amely az emberek örök életéért folyik.

A Patmos egy másik nagy vállalkozása a Károlyi Biblia többféle formátumban és minőségben való újranyomása. A Biblia szövege mellett további értékes tartalmi elemek kerülnek bele a kiadványba.

Forrás: hit.hu

Megújult a Hit Gyülekezete honlapja!

http://www.hit.hu/

2011. március 30., szerda

L.Sumrall: Hogyan tartanak rabságban a kívánságok? 3.

Ha megéget a tűz

Az előző részben arról beszéltem, hogy a kísértés makacsul koslat a nyomunkban, pedig őszintén törekszünk ellenállni. A fájdalmas igazság azonban az, hogy sokszor nem is akarunk olyan könnyen megszabadulni tőle. Eljátszunk vele gondolatban, fantáziálgatunk róla, dédelgetjük magunkban a "mi lenne, ha..." típusú gondolatokat és képzelgéseket - akár a gyufával játszadozó, oktondi, kíváncsi gyerekek. Persze nem akarjuk megégetni magunkat, de azért jó lenne közelről tüzet látni... Ahogy A. W. Tozer mondta: "Még egyetlen keresztény sem esett bűnbe, aki előbb ne dédelgette volna magában az egyre izmosodó kívánságot."

Gondoljunk csak vissza, miként vétkezett Dávid, a nagy király, Bethsabéval. Hogyan eshetett meg a dolog? A Biblia így számol be róla: "És történt estefelé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált: látott a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű volt." (2Sám 11:2) Meglátta tehát ezt a gyönyörű nőt, és kísértésbe esett.

Mármost abban semmi meglepő nincs, hogy fölgerjed a férfiakban a vágy, ha meglátnak egy vonzó nőt ruhátlanul. Csakhogy Isten adott már feleséget Dávidnak szexuális szükségeinek egészséges kielégítésére. Ami azt illeti, akkortájt több felesége is volt, és bármelyikük boldogan vele töltötte volna az éjszakát. Ezzel ő maga is tisztában volt. Mégis megengedte, hogy a gondolatai egyre a megpillantott nő körül forogjanak. Nem tudta vagy nem akarta megszentelt mederbe terelni a gondolatait. Míg Bethsabén merengett, Dávid késztetést érzett, hogy információt szerezzen róla. Amit pedig megtudott, attól azon nyomban többszörösen is megálljt kellett volna parancsolnia magának a bűn ösvényén.

Először is, férjezett asszonyról volt szó. Már pusztán emiatt mindent meg kellett volna tennie, hogy örökre elfelejtse, hiszen Mózesen keresztül Isten világosan megmondta a Tízparancsolatban: "Ne kívánd a te felebarátod feleségét!" (2Móz 20:17) E parancs áthágásával Isten jogos haragját vonja magára - Dávidnak efelől szemernyi kételye sem lehetett. És ki tudja, hogy egy ilyen engedetlenség a király részéről, akit az Úr Izrael példaképévé tett, mibe kerülhet neki és a népnek?

Másodszor, Bethsabé a hitteus Uriás felesége volt, akit a 2Sámuel 23:39 Dávid "hatalmas hősei" közé sorol - ez a férfi a király legbátrabb és leghatékonyabb harcosai közé tartozott. Uriás sok-sok csatában szolgálta Dávidot hűségesen, életét téve kockára, tucatjával küldte halálba ellenségeit. Bátor hűségéért elárultatást kap cserébe, ha Dávid elveszi tőle a feleségét - a királynak mélyen szégyellni kellett volna, hogy az efféle tettre csak egyetlen további gondolatot is pazaroljon. Gyakorlati oldalról pedig Dávidnak azzal is számolnia kellett volna, hogy egy ilyen tett láttán valamennyi katonájában fölmerül a kérdés: "Ha a király ezzel a nagyszerű szolgájával így elbánt, vajon mire lehet képes ellenünk?"

Tehát szellemi és erkölcsi megfontolásból egyaránt - és csupán a bölcs vezetés szempontjából is - Dávidnak minden oka meglett volna rá, hogy megzabolázza a szívét, és kiverje ezt a nőt a fejéből. Csakhogy ezen a ponton a gondolatai már körülötte égtek. Már semmi más nem számított, csak az emésztő kéjsóvárság. Isten szeretete, az Úr félelme, hű katonájának megbecsülése, egy férjezett asszony iránti tisztelet és a józan megfontolás - mindez elfakult mellette. Meg akarta szerezni ezt a nőt, bármi legyen is az ára. Meghozta tehát a döntését, amely azután annyi ártatlan életbe és családja szétszakadásába került.

Hidd el nekem: olyan, hogy üres gondolat, nem létezik! Olyan emberek vagyunk, ahogyan gondolkodunk. Lényünk igazi természetéről semmi sem árulkodik jobban, mint az, hogy milyen dolgokon szokásunk legeltetni a gondolatainkat. Azok a dolgok pedig előbb-utóbb kiütköznek majd a viselkedésünkön, megmutatkoznak a szavainkban és tetteinkben. Ezért sürget bennünket Pál, hogy romboljuk le az "okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett", és ejtsünk foglyul "minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak". (2Kor 10:5, kiemelés a szerzőtől)Kenneth Hagin: Rossz szavak

Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. PÉLDABESZÉDEK 21,23.

Amikor bajban van, a legtöbb ember Istent akarja hibáztatni. “Miért engedte meg ezt Isten?” — kérdik.
Miután megsokasodtak Jób bajai, azt mondta: “Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.” (Jób 3,25) Ő nyitott ajtót, és engedte be az ördögöt!

Sokszor mi okozzuk saját magunknak a nehézségeket. Sok drága keresztény nem tudja megfékezni a száját és a nyelvét. Mindig a rossz szavakat mondják ki. Szinte mindig arról beszélnek, hogy milyen harcokat vívnak az ördöggel. Ne szóljuk a vereség szavait. Ne szóljuk a kudarc szavait. Ne beszéljünk arról, hogy mennyire akadályoz minket az ördög, hogyan tart minket vissza a sikertől, hogy betegít meg és tart minket betegségben, ezek a szavak rossz szavak. Az ilyen szavak adnak felettünk uralmat a sátánnak, és az ilyen szavak okozzák a nehézségeket.

De ha Isten Igéje a szívedben van, és ki is mondod a száddal — annak ellenére, hogy a körülmények látszólag mást mutatnak, annak ellenére, hogy fájdalmaid vannak, annak ellenére, hogy vészjósló tünetek jelentkeznek, annak ellenére, hogy szörnyen kilátástalannak tűnik minden — az ilyen fenyegető körülmények meg fognak szűnni.

Megvallás: Én megfékezem a számat, megfékezem a nyelvemet. Így távol tartom lelkemet a bajoktól. A szívemben hiszem Isten Igéjét. Eldöntöttem, hogy az Ige a számban lesz és a nyelvemen, és csak azt fogom kimondani, ami megegyezik Isten Igéjével!

Morris Cerullo a Hit Parkban!


Április 17-én a Hit Gyülekezete vendége lesz a világhírű amerikai prédikátor, Morris Cerullo. Az idén nyolcvanéves igehirdető árvaházban nőtt fel, miután szüleit kétéves korában, autóbalesetben elvesztette.

Cerullo gyermekként egyre erősödő depresszióval küzdött, míg egy napon elhatározta, hogy véget vet életének. A döntő pillanatban azonban valami mégis megakadályozta őt abban, hogy alávesse magát az emeleti ablakból. Az árvaház egyik alkalmazottjától hallott először Jézus Krisztusról, akinek a személye elementáris erővel hatott rá.

Tizennégy éves korában angyali látogatásban volt része, majd tizenhat évesen megrendítő látomása volt: a Pokol tüzében, rettenetes gyötrelmeket átélő embereket látott. A sorsfordító megtapasztalások hatására Cerullo Jézus Krisztus szolgálatába helyezte az életét. Teológiai diplomáját a New York-i Divinity School teológiai főiskolán vehette át 1953-ban.

Szolgálatának több, mint 60 éve alatt Cerullo a világ számos országában, hatalmas tömegeknek tartott evangelizáló és gyógyító összejöveteleket. Volt olyan evangelizációs istentisztelete, amelyen egyszerre 500,000 ember vett részt. Sokan tettek tanúságtételt arról, hogy Cerullo imájára súlyos betegségekből gyógyultak meg.


Az amerikai igehirdető számos országban az úttörő szerepét töltötte be. 1965-ben Argentínában, az állammal összefonódó egyházi körök részéről ütközött hatalmas ellenállásba. A feljelentések eredményeképpen Cerullot letartóztatták és kihallgatták. A vád az volt, hogy orvosi végzettség nélkül végzi a gyógyító szolgálatát. Az igehirdető hasonlóan úttörő munkát végzett Indonéziában, Malajziában, Mexikóban és számos afrikai, közel- és távol-keleti országban.

Cerullo, aki a körútjai során számos miniszterelnökkel személyesen is találkozott, a világ 6 kontinensén végezte és végzi ma is legendás szolgálatát. A személyes körútjai mellett az amerikai gyógyító-evangelistának kiterjedt média szolgálata is van: a több millió dollárból megépült "Fény Városa" (City of Light) TV produkciós központot Cerullo egyik fia, Dávid irányítja. Az amerikai igehirdető emellett több mint 50 könyv szerzője.

Forrás: hit.hu

2011. március 29., kedd

Spurgeon: Az otthonról 1.

Ε szó: otthon, úgy hangzik, mint egy szép költemény, vagy mint az esküvői harangszó, de hangja ennél is lágyabb, kedvesebb és szívhez szólóbb. Legyen az nádfödeles kuny­hó vagy pompás palota, egyre megy - a szü­lői ház, ha még oly igénytelen is, mindig szülői ház marad, mert a föld kerekségén semmiféle hely sem hasonlítható hozzá. Bárcsak övezné falait mindenkor örökzöld folyondár és tetejét födné be mindenkor friss moha! Csiripeljetek és csevegjetek vidáman ti verebek és fecskék e drága hajlék körül, amely örömöm és nyugalmam elhagyott ott­hona.

Minden madár szereti a fészkét. A ba­goly a régi várromot, amelyet a hold világít meg, tartja a legszebb lakásnak és a róka abban a tudatban él, hogy a domb alatt lévő kis verem a legkellemesebb lakóhely. A gaz­dám lova is tudja, mikor megyünk hazafelé s akkor nem kell többé ostor, mert teljes erejével azon van, hogy minél hamarabb ott­hon legyen. Én magam is azt gondolom, hogy a hazafelé vezető út a legszebb út a vi­lágon. Saját kéményem füstjét sokkal job­ban szeretem, mint más tűzhelyének a láng­ját. Mindig kedves látvány számomra, ha e drága hajlék füstje kanyarogva száll a fák fölött és lassan elenyészik a magasban. A hideg burgonya jobban ízlik a saját asztalo­mon, mint a szomszédom asztalán a sült hús és sehol a világon nincs az akácnak oly kellemes illata, mint az ajtóm előtt.

Ha vendégségben vagyok, ott is jól érzem magam, mert mindennel ellát a házigazda, de ez mégsem az édes „otthon". „Erezd ma­gad úgy, mint otthon" - mondja a barátom -, mert köztudomású, hogy otthon lenni annyit jelent, mint jól érezni magunkat. „Mindenütt jó, de legjobb otthon!" És joggal, mert otthon valóban otthon vagyunk és kell- e ennél több? Itt senki sem veszi tőlünk rossz néven, ha jobb az étvágyunk és nem kell félnünk az éjszakától, hogy nyirkos ágy­ba fektetnek. Saját otthonában, várában - mint király a palotájában -, bizton érzi ma­gát az ember, és nem kell félnie, hogy ezért büszkének tartják.
Minden kakas úr a saját szemétdombján és a komondor is oroszlánnak érzi magát a saját udvarán. Otthon nem kell minden szót a mérlegre tenni, mintha ellenség közt él­nénk, mert mihelyt az ajtó be van csukva, a szabadság levegőjét szívjuk és senki sem fi­gyel, vagy kémkedik körülöttünk.

Tudom, hogy sok olyan hely van, ahon­nan pompás kilátás nyílik szebbnél-szebb tájakra, de ismerek egy helyet, amely e tája­kat számomra felülmúlja szépségben s ez Szántó János szobája, ahol egy teáskanná­ban víz forr a tűzhelyen, a tűzhely előtt pe­dig macska fekszik és alszik. Felesége a szé­ken ül és köt, a gyerekek pedig oly vígan ug­rálnak a szobában, mint báránykák a me­zon. Különös tény, amelyet sokan kétségbe vonnak - de ez éppen az illetők hitetlensé­gét bizonyítja hogy a saját gyerekeink messze vidéken a legszebbek és a hasonló korú gyermekeknél mindig egy-két kilóval nehezebbek. Ha karunkon ülnek vagy ját­szunk velük, nem fáradunk el úgy, mintha ezt idegen gyerekkel tennénk. De így van ez a többi dologgal is. Például a vidék öt kilo­méteres körzetben a legszebb, mert házunk annak közepén van, a kertünk pedig valósá­gos paradicsom, mert a házunkhoz tartozik.

Nem tudom megérteni, hogy némely em­ber miért tölti estéit a kocsmában, amikor a saját otthona sokkal kellemesebb és olcsóbb. Órákat töltenek a borosüveg mellett s a sok ostobaság mellett megfeledkeznek az otthon hagyott családról, akik elfáradnak az utá­nuk való vágyakozásban. Pénzük a kocsmá­ros zsebét tömi, holott ez a feleséget és a gyerekeket illetné, és a bor, amit a pénzü­kért kapnak, tulajdonképpen a bolondok te­je, amelybe az eszüket fullasztják. Az ilyen betyárokat nyilvánosan kellene megverni, akik pedig őket a bűnre csábítják és veríté­kükből élnek, azok megérdemelnék, hogy az ostor vastagabb végét érezzék a hátukon.

Kenneth Hagin: A légkör

Az eszesek ajkain bölcsesség találtatik… Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg. És tudás által telnek meg a kamrák minden drága és gyönyörűséges vagyonnal. PÉLDABESZÉDEK 10,13. 24,3. 4.

A szavak teremtik meg a szellemi dolgokat. Még a természetes, fizikai dolgokat is a szavak teremtik meg! Isten, aki Szellem, azt mondta: “Legyen egy föld”, és lett egy föld. Jézus azt mondta: “amit MOND, megtörténik; meglesz néki, amit MONDOTT.” (Márk 11,23)

A légkört szavak teremtik meg. Ha bemész egy helyiségbe, ahol előzőleg halat sütöttek, a halszag még a levegőben van, és ha bemész egy szobába, ahol nemrég durva szavak hangzottak el, ezek a szavak még a levegőben vannak. Súlyos tőlük a légkör.

A rossz szavak légkörében felnövekedett gyerekek lelkibetegek lesznek. Kudarcot vallanak az életben, mert nem a helyes szavakat mondták nekik. Miért van az, hogy némely gyermek erőben növekedik fel, és győztesen kerül ki az élet harcaiból? Azért, mert otthon a helyes szavakat szólták hozzájuk!
Szavakkal meg lehet szerettetni a gyerekkel a tanulást. A szavak hozzák be a gyereket az egyházba.

Megvallás: Én teremtem meg a körülöttem lévő légkörta szavaimmal. Én a bölcsesség szavait — Isten szavait szólom. Én a hit szavait — Isten szavait szólom. A szeretet szavait — Isten szavait szólom, így a körülöttem lévő kamrák drága és gyönyörűséges gazdagsággal telnek meg!

Hamis vallások 3.

Isteni Fény Misszió

1971-ben alapította Maharaj Ji guru, aki úgy véli, ő Isten megtestesülése. Tanítása a hinduizmusból származik. A hívek közvetlenül Maharaj Jitől kapnak ismeretet. Állítása szerint a Szent Szellem Maharaj Jitől származó tudás. A guru arra tanítja követőit, hogy fedezzék fel a „belső énjüket”. Szerinte az emberiség veleszületetten isteni természetű, és az istenséghez való kulcs a „belső jóság” felismeréséhez szükséges megfelelő tudás elnyerésében rejlik. Az üdvösség tehát a tudásban van, amelyet a guru ad, és amely megvilágosodáshoz vezet.

Szabadkőművesség

A szabadkőművesség az egész világot behálózó szervezet, amely az ember felmagasztalását hirdeti saját, a szabadkőművesség keretében, illetve azon kívül elért teljesítményei szerint. A szervezet tagjai szigorú irányítás alatt álló testvériséget alkotnak, akik teljes mértékben kizárják az Úr Jézus Krisztusban való hitet.

Titkos társaság, amely mellett a tagok a szervezet titkainak megőrzésére tett erőteljes eskükkel, valamint egy szabadkőműves testvér kezétől elszenvedett kínhalálbüntetés vállalásával kötelezik el magukat.

Alapvetően vallási közösség, amelyben a hinduizmus, a kabbala és a rózsakeresztesség, illetve az egyiptomi és görög mitológia pogány hitvilága keveredik.

A szabadkőművesség tanításainak nincs semmi kapcsolata a bibliai kereszténységgel, és nem egyeztethető össze vele. Tilos Jézus nevében imádkozni.

A szabadkőművesség célja állítólag az isteni fényre való törekvés, de a különböző ceremóniák és az eskük csupán arra jók, hogy szellemi vakságot okozzanak a hívőknek és sötétségben tartsák őket.

A Kék Páholyba való tartozásnak három lépcsőfoka (vagy fokozata) van. A „33. fokozatú Sovereign Grand Inspector General” cím eléréséhez a York Rend további tíz fokozata, illetve az Ősi és Elfogadott Skót Rend további harminc fokozata révén lehet eljutni.

Hinduizmus

A Kr. e. 2000 előtti időkre visszanyúló ősi indiai vallás modern elnevezése. Számos változata létezik, nincs hivatalos hitvallása, és nem lehet egyetlen alapítóját megnevezni. A hindu írások több kötetet tesznek ki, amelyek közül a legismertebbek az Upanisádok, a Védák, a Puranák és a Bhagavad Gita (az Úr éneke). Tanítása szerint egyetlen Isten létezik, Brahman, aki hármas isten: Brahma az alkotó, Visnu a fenntartó és Siva a pusztító. Létezik továbbá az országosan elismert istenek (mint például Krisna, Indra, Agni és Durga) rendje; utána következik a regionális istenek, az úgynevezett devaták, majd pedig a helyi, falusi istenek, a bhutok (szellemek) hatalmas sokaságának alacsonyabb rendje.

A hinduizmus, amely misztikus meglátásokkal és az istenek mitológiai cselekedeteivel foglalkozik, inkább tekinthető filozófiának, mint vallásnak.

A buddhizmushoz hasonlóan a hinduizmusnak is központi hittétele a reinkarnáció. A világmindenség a növekedés és a romlás sorozatos körforgásából áll (kalpa), és az ember jövőbeli életét itt a földön a karma törvénye határozza meg, amíg el nem éri a nirvánát (a halál és az élet körforgásából való megmenekülést). A kapcsolatok vertikális rendszert alkotnak, a papok, a nemesek, a parasztok és a szolgák merev kasztrendszerbe vannak sorolva.

A Kortalan Bölcsesség Nemzetközi Egyháza

Beth Hand alapította, aki a hinduizmus, a buddhizmus, a spiritizmus, az asztrológia és a jógatechnikák keverékét, valamint a kabbala misztikus tanait tanította és prédikálta. A mozgalom elindítását megelőzően elvetette episzkopális egyházi gyökereit. Az egyház elve szerint Isten nem lehet személy, így Jézus sem lehet Isten megtestesülése. Isten minden létezőnek a teremtője és forrása, és mint ilyen, az egész emberiség atyja. Ezért minden ember testvér, azaz Isten gyermeke.

L.Sumrall: Hogyan tartanak rabságban a kívánságok? 2.

Amikor kevélység dagaszt

A harmadik módja annak, ahogyan a kényszeres vágyak az embert uralhatják, pont az ellenkezője a múlt irányító befolyásának. (A Sátán elképesztően ötletes, ha a félrevezetésünkről van szó, és ki tudja használni bármilyen egyéni hajlamunkat.) Némelyek közülünk fölfuvalkodnak, azt gondolván, hogy kimosdatták már magukat a bűnös szokásaikból, és uralkodnak fölöttük. Már minden rendben, nem kell velük viaskodni, különösebben törődni sem.

Csakhogy a Biblia igen világosan és egyszerűen kimondja: "A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság." (Péld 16:18) Amikor úgy vélekedünk, hogy fölszámoltunk egy bűnös szokást, akkor vagyunk leginkább kiszolgáltatva egy újbóli elesésnek.

Egy lábadozó alkoholista, aki tanulmányozta ezt a problémát, a következőt találta: amikor az alkoholfüggő emberek kezdenek egyenes útra térni, eltölti őket a józan életük miatti büszkeség. Fizikailag jobban érzik magukat, esetleg újra álláshoz jutnak, és élvezik a családtagok megbecsülését. Ilyeneket mondogatnak: "Tudjátok, már egy hónapja egy kortyot sem ittam, és nem engedem meg, hogy még egyszer úgy elrontsam az életemet." Ezután pedig valamiféle felsőbbrendű magatartást vesznek fel azokkal a barátaikkal szemben, akik még az alkohol rabjai.

Egy idő után úgy vélekednek, hogy már megoldották a függőséghez vezető problémáikat, és urai a helyzetnek. Mindeddig sikerrel ellenálltak a régi ivócimborák kínálgatásainak. Most viszont elfogadják a haveri indítványt - hiszen "már tudod kezelni a dolgot!" -, egy pofa sör már biztosan nem árt meg. És amikor igent mondanak, arra ítélik magukat, hogy visszaessenek az alkohol rabságába, mert az az igazság, hogy az alkoholisták egyetlen korty italt sem tudnak "kezelni".

Sajnos a fent leírt ciklus nemcsak az alkoholistákra jellemző, hanem mindenkire, aki bármilyen specifikus problémával küzd. Akár pornográfiáról van szó, akár játékszenvedélyről vagy kényszeres evésről, akár bármi másról, az első sikerek nyomában, amelyeket a kísértésnek ellenállva megízlelünk, ott lopózkodik a kevélység. Amikor még csak pár hete járunk egyenes úton, milyen könnyű azt gondolni, hogy megnyertük a háborút, és többé soha nem esünk el! Csakhogy pontosan akkor jutunk lépésnyi közelségbe az ellenség leghalálosabb csapdájához, amikor ez a vélekedés a felszínre tör.

A kísértés okozta kimerülés

Megfigyelted már, hogy gondolatban nemet mondasz egy kísértésnek - például a kevélységnek, irigységnek vagy kéjsóvárságnak -, és tíz másodperccel később pontosan ugyanaz a kísértés újra megtámad? Lehet, hogy teljesen őszintén vissza akarunk utasítani valami fojtogató kívánságot; kérjük is ehhez Isten segítségét, eltávozunk a kísértés forrásától, és mindent megteszünk, ami az ellenálláshoz szükséges. Mégis alig gyűrtük le a kívánságot, máris ugyanazzal a szörnnyel kell farkasszemet néznünk.

Egyszer valaki egy nagyon bölcs megállapítást tett: "A lehetőségekkel szemben a kísértések mindig adnak második esélyt." Legjobb és legőszintébb erőfeszítéseink dacára a kényszeres vágyakat nem tudjuk örökre száműzni. A romlott emberi természet ugyanis nagyon is gyorsan ráveti magát a második adandó alkalomra, hogy bűnbe merüljön. Mai kultúránkban pedig a kísértést szinte lehetetlen elkerülni.

Az első kísértést - mondjuk az irigykedésre - viszonylag könnyű elutasítani. De amikor kinézel a nappalid ablakán, és látod, hogy a szomszéd vadonatúj autóval áll be a garázsba, rögvest eszedbe jut, milyen szervizköltségnek nézel elébe a tizenkét éves tragacsod javíttatásával, és máris támad az irigység.

Tehát imádkozol, és eltökéled: inkább valami másra gondolsz. Fölkapod a heti hírmagazint, és miközben átfutod, megakad a szemed az álmaid autóját reklámozó teljes oldalas, színes hirdetésen.

Az asztalra ejted a magazint, elsétálsz onnan, és bekapcsolod a tévét. Még pont nem késtél le róla, hogy megtudd: egy hölgy új Cadillacet nyert valami vetélkedőn. Utálkozva átkapcsolsz egy másik csatornára, és máris egy hollywoodi sztárt láthatsz az "Így élnek a gazdag és híres emberek" című műsorban, amint méregdrága európai autójában a tengerparton furikázik.

Mire idáig jutottál, már nem olyan könnyű ellenállni az irigység kísértésének, mint legelőször. Miközben újra és újra ugyanazzal a kényszerítő erejű vággyal birkózol, egyre keményebb feladat állni a sarat, és mind ésszerűbbnek tűnik, hogy feladd, és a legkisebb ellenállással járó utat válaszd. Az állandó harc egyszerűen felőröl.

A Galata levélben ezért bátorít minket Pál apostol: "A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk." (Gal 6:9) Csakhogy amikor egyedül vagyunk, és aznap már huszadszor kerülget ugyanaz a kísértés, nagyon könnyű elfáradni és elcsüggedni.

Kenneth Hagin: Gyönyörűséges szavak

Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek. PÉLDABESZÉDEK 16,24.

A szavak áldanak, vagy átkoznak. Meggyógyítanak vagy megbetegítenek bennünket. Azok a szavak, amiket reggel hallunk, velünk maradnak egész nap. A házastársaknak tudniuk kellene, hogy egy reggel elhangzott mérges, sértő szó kirabolja társukat hatékonyságából egész napra. Viszont egy szeretettel teli, gyengéd, szép szó felér egy imádsággal; zenével tölti be a szívüket, és győzelemre vezeti őket.

A szülőknek és a gyermekeknek tudniuk kellene, hogy az otthon légkörét a szavak határozzák meg. Tanuld meg munkára fogni a szavakat a hasznodra. Tanuld meg olyan erővel megtölteni a szavaidat, aminek nem lehet ellenállni. Hogy tudod ezt megtenni?
Úgy, hogy a szavaidat hittel és szeretettel töltöd meg.

Megvallás: Az én szavaim nekem munkálkodnak. Én olyan erővel töltöm meg a szavaimat, aminek nem lehet ellenállni: hittel és szeretettel. A szavaim áldást hordoznak, a szavaim gyógyítanak. Győzelemre viszik a szeretteimet, hittel és szeretettel töltik meg az otthonom légkörét!

2011. március 28., hétfő

Ki Jézus?

A szolgálatba lépése után “hétköznapjai” olyannyira nem voltak átlagosak, hogy tettei gyakorlatilag ellentmondanak minden tudományos alaptörvénynek.

  • A kémiában: Ő volt, aki a vizet borrá változtatta.
  • A biológiában: Ő volt, aki szokványos fogamzás nélkül született.
  • A fizikában: Ő volt, aki dacolt a gravitációval, amikor vizen járt.
  • A közgazdaságtanban: Ő volt, aki megcáfolta a csökkenő hozadék törvényét azzal, hogy 5000 főnek jutott ennivaló 2 halból és 5 kenyérből (sőt, még 12 kosárnyi maradékot szedtek össze a tanítványok).
  • A történelemben: Ő az, akinek nincs kezdete és vége. (hiszen Ő maga az)
  • A politikában: csak Ő az, aki valóban szolgálni jött és nem, hogy Őt szolgálják.
  • A kereszténységben: Ő Isten és emberré lett, meghalt de feltámadott és megnyitotta a Menny kapuját számunkra.

Utolsó idők összefoglalója

1. Az utolsó hét (7 év) kezdetén az elragadtatás megtörténik. Megkezdődik az első 3, 5 év.

2. Dan 9: 27 alapján az Antikrisztus szövetséget köt a zsidókkal, felépíti a Templomot, vagy legalábbis az oltárt, megkezdődik a mindennapi áldozat.

3. A két tanú (Illés és Mózes?) is megkezdi szolgálatát a Jeruzsálemben.

4. Az első 3, 5 évben megtörténik a pecsétek és trombiták csapása. 144 ezer elpecsételése, mártírok lelkei kiáltanak.

5. A parázna szövetkezik a Fenevaddal.

6. A hét felén véget vet a Fenevad a mindennapi áldozatnak, a zsidók menekülnek, Isten elrejti őket a pusztában, ekkor a hívők következnek. Innen már csak 1290 nap van hátra.

7. A hét felén a két tanút is megöli a fenevad, akik feltámadnak.

8. A hét felén felállítja a pusztító utálatosságot, beül az Isten Templomába.

8. Fenevad száma: 666 -teljes kontroll, a fenevad képe előtt meg kell hajolni.

9. Közben megindul az utolsó 7 bosszúálló csapás, a poharak csapása.

10. A fenevad elpusztítja a paráznát, összegyűjti a Föld seregeit Meggiddonál.

11. Armageddon, Jézus visszajön velünk, hatalmas pusztítás, több mint fél évig temetik a halottakat (Dan 12: 11-12).

12. A fenevad és a hamis próféta a kénköves tüzes tóba vettetik, a Sátán 1000 évre megkötöztetik.

13. Nemzetek ítélete a Jósafát völgyében.

14. Messiás 1000 éves uralma.

15. Góg és Magóg lázadása

16. A nagy fehér trón előtt a végső ítélet, hitetlenek megítélése (zsidók és nemzetek közül valók), a hívők ítélete a Messiás ítélőszéke előtt történik közvetlenül az elragadtatás után még a bárány menyegzője előtt, bár ez nem ítélet lesz, hanem inkább jutalom.

17. Új ég és új Föld- Az Örökkévalóság. Mindenki elnyerte méltó jutalmát, vagy büntetését.