2019. augusztus 30., péntek

Ruff Tibor - Őrizd meg az üdvösséged 1.

Júdás 1:3 "Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott."

Ez a Júdás Jakab testvére volt, Jézus féltestvére, Mária és József gyermeke. Gyerekkorától ismerte Jézust, mégis úgy kezdi a levelét, hogy: Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája. Elismerte Úrként és Megváltóként Jézust.

Leírja, hogy nem szereti a feddést, nem élvezi az intést, de megvizsgálta, hogy az üdvösség szempontjából mire van szüksége a hallgatóságnak: Harcoljanak a hitért! Nem mindig pozitív üzenetet osztott meg, mert akkor hamis próféta lett volna. A békességhez szükség van a teljes szívből való megtérésre! Az Igének és a Szent Szellemnek való engedelmességre van szükség. Harcolni kell szellemi értelemben ahhoz, hogy az ember meg tudja őrizni az üdvösséget, és tovább tudjon menni!

Júdás 1:4 "Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják."

Az egyházon belül kettősség látható, ahogyan a példázatokban is: 5 szűz okos volt, 5 bolond; az egyik szolga jó volt, a másik gonosz. Az egyház nem egy steril valóság. Isten népe között is jelen van az erkölcstelenség, a gonosz.

Nagyon fontos, hogy a kegyelmet az ember mire fordítja! Ez az üzenet nem világiaknak van!! Ők nem tudják, hogy Isten adott nekik kegyelmet, és nem is lopódzkodtak be az egyházba.

Minden másodpercünk Isten kegyelméből van; a legnagyobb hűséggel sem tudjuk a szentségnek azt a fokát produkálni, amiben Isten van! Ehhez kell a kegyelem! Amíg testben élünk, addig a magunk erejéből nem vagyunk képesek Istennek tetszeni. Jézus Krisztus vére tart minket életben. Ha ez a kapcsolat megszakadna, akkor kárhozatba esnénk. Enélkül a kegyelem nélkül egy másodpercig sem tudnánk magunkat megtartani. A legodaszántabb ember is Jézus Krisztus kegyelme által áll, és tartatik meg. Amíg fel nem támadunk, addig így fogunk élni. Sőt! Utána is!

Nem az a probléma, hogy valaki kegyelemből él, hanem az, hogyha visszaél vele. „Nem baj, ha elkövetem a bűnt, mert Isten úgyis megbocsát!” Ez visszaélés a kegyelemmel! Amíg élsz a kegyelemmel, addig Isten adja. Amint visszaélsz vele, abban a pillanatban Isten már nem szívesen adja. Egy kicsit még ad, hátha megtérsz, de egy idő után elapad a kegyelem forrása. Ezzel nem szabad játszani!

Krisztus testének tagjai vagyunk. Abból a vérből élünk, amit a szív pumpál. Jogszerűen kapjuk a vért, mert a test tagjai vagyunk, akik a testért dolgoznak, és nem önmaguknak. A testrész irgalmas a többi testrészhez, és szolgálja a testet. Pl.: a kéz segít, hogy tudjon fürödni a test. A pióca ugyanúgy rátapad a testre, mint a testrészek, de csak szívja a vérét, és nem ad vissza belőle. A maga kis életét kívánja élni, és nem kíván részt venni a test ápolásában. Megszívja magát, aztán majd leválik, hogy élje a saját kis életét. A testrészek a test javait keresik!

Az ember visszatükrözi Isten szeretetét. Önmagától nem tud az ember szeretni. Aki Istent szereti, az szeresse a testvérét! Vissza kell tükröznünk az Úr szeretetét, de ehhez nem élhetünk magunknak.

1Péter 1:18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
1Pét 1:19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

Az egész életünk egy köszönetnyilvánítássá válik. Csak végtelen hosszú idő alatt tudjuk visszaadni: vagyis soha! Azért van szolgáló szívünk, mert szolgálni szeretnénk Istent és a testvéreket, hogy növekedni, gyarapodni tudjon a test. Sokan piócaszerűen kezelik a kegyelmet: nekik jó legyen; ők áldásban részesüljenek; az áldásait keresik az egyháznak (házastárs, üzlettárs). Emiatt a kegyelmet bűnre fordítják.

Nem feltétlenül szavakban tagadják az Urat, hanem a tetteikkel!

Titusz 1:16 "Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok."

Ahhoz, hogy a hasznoktól ne essenek el, a szájukkal megvallják az Urat, de a cselekedeteik nem ezt mutatják.

Júdás 1:5 "Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer [már] tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Égyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette.
Júd 1:6 És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
Júd 1:7 Miképpen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok [is], amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak [előttünk], örök tűznek büntetését szenvedvén."

3 példát is mond Júdás arra, hogy ez a fajta magatartás elkárhozást eredményez: 

1. Egyiptomból való kivonulása Izraelnek

1Korinthus 10:1 Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
1Kor 10:2 És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
1Kor 10:3 És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
1Kor 10:4 És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
1Kor 10:5 De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.

Az Újszövetségben ez a megtérésnek, az újjászületésnek és Szent Szellemmel való megkeresztelkedésnek felel meg. Sokszor azt hisszük, hogy akik ezen átmennek, azokkal már semmi nem történhet. De! Ezért ezután is hitben kell járni, nem lázadásban, és a kívánságok kielégítésében!

2009.06.

2019. augusztus 29., csütörtök

Bibliaiskola - A Szent Szellem személye 2.

Mit mond a Biblia a Szent Szellemről?

A Szent Szellem személy és Isten mivoltát gyakran letagadták az egyháztörténelem során. A Szent Szellem személy, de ez nem csak elmélet, hanem így is kell a való életben viszonyulni hozzál.

Személyiségjegyek:
- gondolat
- érzelem
- akarat
- gondolkodási képesség
- kommunikációs képesség

1.Kor 12,11. "De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja."

A Szent Szellem cselekszik, ahogy akarja.

Róma 8,26-27. "Hasonlatosképen pedig a Szellem is segítségére van a mi erõtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal."

A Szent Szellemnek van gondolata, gondolkodási képessége.

Ef 4,30. "És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Szellemét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára."

A Szent Szellemnek vannak érzelmei, meg lehet szomorítani.

I Thes 1,6. "És ti a mi követõinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Szellem örömével."

A Szent Szellemnek van öröme.

Apcs 13,2. "Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bõjtölének, monda a Szent Szellem: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én õket elhívtam."

Válasszátok el nekem: van személyes identitása.

Apcs 28,25. "Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Szellem Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván..."

Ezek bizonyítják azt, hogy a Szent Szellem személy.


A Szent Szellem isteni tulajdonságai:

János 14,26. "Ama vígasztaló pedig, a Szent Szellem, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek."

A Szent Szellem azért tud mindenre megtanítani, mert mindent tud. A legkülönlegesebb, speciális isteni tulajdonsága tehát, hogy MINDENTUDÓ. Tehát már ember vagy angyal nem is lehet.

Zsolt 139,7. "Hová menjek a te Szellemed elől és a te orczád elől hova fussak?"

Ez az ige hangsúlyozottan a Szent Szellemről szól, mert Ő mindenütt ott van, és vezetni tud minket. Ez akkor valósul meg, ha a döntéseidben maximálisan hagysz számára beleszólást. Mindent tud, azt is, hogy a tenger túlsó szélén mi van. Konkrét lépéseket kell tenni, és Jézushoz menni, mert ha szomjas vagy, Ő ad neked Szent Szellemet.

A Szent Szellem mindenható.

Luk 1,35-37. "És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. És ímé Erzsébet, a te rokonod, õ is fogant fiat az õ vénségében; és ez [már] a hatodik hónapja néki, a kit meddõnek hívtak: Mert az Istennél semmi sem lehetetlen."

Eredetiben a 37 vers Isten Igéjének ellenállhatatlan erejét fejezi ki, a kimondott, megvallott igéjét. Istennél semmi dolog, semmi rhema nem lehetetlen, nem erőtlen, nem képtelen a megvalósulásra. Isten egyetlen rhemája nincs erő nélkül (így van eredetiben). Ez vonatkozik arra, ha Isten mondja ki, de arra is, ha te mondod ki, csak hittel történjen. Azt az erőt, ami ehhez kell, a Szent Szellem hordozza. Isten minden rhemájához tartozik az erő, aki pedig ezt hordozza, az a Szent Szellem.

A Szent Szellem tehát Isten és Személy.


Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. augusztus 28., szerda

Németh Sándor - Hogyan lehet egy ellenséges közegben növekedni 2.

A siker 2. titka: az Ige befogadása és követése. 

Az Úrhoz és az apostolokhoz kell ezt mérni, és nem ahhoz, hogy mit csinálnak ma a keresztények. Az építkezés fő akadálya ma a keresztény világ tradíciója. Meg tudják oltani ezek a Szent Szellemet és elsodorják Isten erejétől az embereket. A halott kereszténységben nincs spiritusz, nincs erő. Irreális dolgokat várnak ilyenkor az emberek. Halott emberrel nem lehet rekordot döntetni futásban! Kenet nélkül minden ébredés irreális várakozás. A kenet Jézus Krisztussal való közösségből jön. 

Ha meggyőzünk egy embert, hogy romlott a természete, megmondjuk neki, hogy ki tudja őt ebből megváltoztatni, és megtér, akkor hatalmas csatát nyerünk! A jó emberek jó körülményeket teremtenek. Először rendbe szedik a saját életüket, aztán pedig a környezetüket is. De ne várjuk azt, hogy a farkasok felépítik a nemzetünket! Ma már nem csak juhokat esznek, hanem kisfarkasokat és nagyfarkasokat is. A mostani ragadozók sokkal ragadozóbbak, mint a régiek! Mindent védeni kell!

Isten Igéjének a követésére kell nézned! Ne a divatmozgalmat nézd! Az egység az bibliai kifejezés és az alapja az Ige. Azokkal jó kapcsolatban lenni, akikből sugárzik a vágy Isten nagyobb erejére, munkájára! Jézus Krisztus a legjobb példája az Ige követésének + az apostolok!

Az áldás titka az Ige követése! Az 5Mózes 28. áldásai rád fognak így szállni! Áttöri a kenet a generációs falakat. Az erőtlen kereszténységgel való szinkretizmus nagyon veszélyes tud lenni. A tradíciók emberektől származnak. Erőtlenné teszik az Igét, az ember szíve elidegenedik Isten erejétől és megkeményedik. Újra és újra érintkezni kell Isten erejével, hogy a holt dolgokat kirázza belőlünk!

Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, ezért Ő ugyanazzal az erővel akar felkenni, minket, amivel a jeruzsálemi gyülekezetet. Így fognak növekedni a gyülekezetek és nehezebb helyzetben lesznek a sátán szolgái. Arra kell törekedni, hogy minden nap növekedjen a gyülekezet, ahogyan a korai egyházban is. Hogyan? El kell választani egymástól a holt és az élő kereszténységet! Hol vannak tele kenettel a keresztények és hol vannak halott keresztények?

Ne engedd elidegeníteni magad Isten erejétől, a kenettől! Nagy növekedésen ment keresztül a pünkösdi karizmatikus gyülekezet, és ezt sokan üzletnek tekintik. Isten népét akarják használni, hogy az egyéni érdekeiket érvényesítsék! Az egyház olyan helyzetben van, hogy kevés olyan ember van, aki azért utazik a világban, hogy a helyi gyülekezeteket erősítse. Az Apcselben nem látunk olyan Ministryket, amik az egyház fölött álltak volna. Pál ment, és törődött a helyi gyülekezetekkel. Semmi köze nincs a Bibliához annak, amikor valakik csak itt jönnek, a saját dolgaikat nézik, hogy nekik jó legyen. Ilyen helyeken nincs is szó megtérésről.

Bizonyos Ministryket kinéznek keresztények, és azokat támogatják. Nem a helyi gyülekezeteket támogatják. Nem ez Isten akarata! Sokan azért jönnek, hogy a saját dicsőségüket, szolgálatukat építsék. Ilyen nincs az Igében. Az evangéliumot úgy kell hirdetni, hogy Jézus Krisztus a középpont! Egyetlen apostol sem függetlenítette soha magát a helyi gyülekezetektől.

Sok embert megérint a kenet, de nem tér meg, hanem folytatja a bűnös életét. Nem az a baj, hogy rossz motívummal jön az Úrhoz, hanem az, hogy nem engedi, hogy az Úr megváltoztassa. Lehet, hogy azért jött valaki, hogy találjon magának társat, de az Úr megszentelte, megváltoztatta a motívumait és még társat is kapott.
Úgy kell élnünk, hogy a velünk élő embereknek legyünk áldások! Figyelni kell a szokásokat, tradíciókat! Ha eltorzítják a közösségünket Istennel, akkor azokat ki kell dobni!

A siker 3. titka: az élő Isten szeretete és az idegen istenek imádásából való megtérés. 

A bálványimádás tilalmát nem lehet kihagyni! Ma Magyarországon összekeverik az ősmagyar sámánizmust és a kereszténységet. Sok embert meg tudnak ezzel fogni, de ez nem változtatja meg az emberi életet.  A pogány vallásokat keverik ma a kereszténységgel. Ez azonban gyűlöletet hoz létre, mert minden ilyen vallás gyűlöli Izrael Istenét.

A protestáns hátterű emberekre is egyre nagyobb befolyása van ennek. Nem akarják elfogadni az Ószövetséget. Az Újszövetséget is pogány alapokra helyezik, és lealjasítják a kereszténységet. Ha most lejáratják a kereszténységet, akkor nem biztos, hogy meg tudja őrizni a megújulási képességét a kereszténység. A teljes Írást kell követni, amiben nincsen mérgezett anyag! Ha nem, akkor végleg vége a kereszténységnek! Ez az utolsó esélye, hogy talpra álljon!

Ne engedjük, hogy az Ószövetség és az Újszövetség össze legyen keverve olyan vallásokkal, amelyekből a gyűlölet származik! Ez ma a legnagyobb kihívásnak nekünk is, az országnak is és egész Európának! Meg kell tisztítani a kősziklát a homokról, hogy lehessen rá építeni!

A siker 4. titka: a reménység az Úr visszajövetelében ill. az antikrisztusi világtól való megmenekülésben. 

Olyan erők szabadultak fel, amelyek az antikrisztusi időszakban is jelen lesznek. Ma is megvannak azok az emberek, akik a világot rosszá akarják tenni. Nekünk vissza kell szorítanunk. Előbb-utóbb eluralkodik a világon, de ez elől elragadja az Úr az Övéit. Evakuál minket, és az Ő oldalán fogunk állni! Tegyél meg mindent, hogy ne keveredjél bele az antikrisztusi világba! Az igazi egyház lesz az Úrnál!

2009.06.

2019. augusztus 26., hétfő

Németh Sándor - Hogyan lehet egy ellenséges közegben növekedni 1.

1Thesszalonika 1:5 Hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem [isteni] erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.
1Thess 1:6 És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;
1Thess 1:7 Úgy hogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve.
1Thess 1:8 Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.
1Thess 1:9 Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,
1Thess 1:10 És várjátok az Ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.

Pál apostol egy nagyon sikeres gyülekezetnek ír, amelyik nem egy könnyű háttérből jön.
Készüljünk fel arra, hogy Isten nagyobb mértékben ki fogja árasztani a kegyelmét, mert ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem még inkább kiárad. Isten az ördög munkájára válaszol! Akcióba lép!

Már a korai egyházban is látszik, hogy a nehézségek, szükségek ébresztették rá az apostolokat, hogy Isten mindenható, és mindig felülmúlja önmagát. Mi is felül tudjuk múlni önmagunkat kegyelemből. Aki nem fogadja el a visszacsúszást, annak Isten mindig ad kegyelmet! Ne a láthatókra nézz, hanem a láthatatlanokra! Van fellebbezési jogod Istennél a látható dolgokkal szemben! A tanítványok is kiáltottak az Úrhoz, hogy legyen nagyobb kenet! Az Úr megadta, áttörtek a falak és jött a növekedés!

Most a helyreállítás időszaka van, de azért nehéz ez, mert nagyon sok hamisítvány van forgalomban. A gátak akkorák, hogy túlhaladják az emberi képességet. Meg kell vizsgálni, hogy milyen evangéliumot prédikálunk! Azt, mait Jézus is, vagy csak egy vizezett változatát annak? Nagyon fontos a hamisítatlan evangélium hirdetése! Ez erőben áll! Isten természetfölötti erejében! Ennek semmi nem tud ellene állni! Nincs olyan masszív ellenállás, ahol ne tudná megtalálni az utat ez az erő!

Ne engedd, hogy erőtlen, vallásos emberek visszarántsanak! Az engedelmesség egyik fő pecsétje, hogy tele vagy Szent Szellemmel! Ne engedd, hogy elsodortass Isten erejétől! Az érvanyagokból, retorikákból csak hamis hit jön létre. Nem a retorika a lényeg! Isten természetfölötti erején álljon a hited! Ilyenkor nincs olyan helyzet, hogy ne találd meg a bizalmat Istenben! Nem tudsz úgy kétségbe esni, hogy ne találd meg a kiutat! Sokszor azért esnek kétségbe az emberek, mert leveszik a szemüket Istenről, a természetfölötti erejéről. Akkor döbbennek rá, hogy a hitük használhatatlan, amikor gond van. Hagyták, hogy a hitüket kiirtsa a gond, a probléma.

1. Legyen a szíved ráhelyezve Isten erejére!

A bölcsesség tudja megadni azt, hogy mikor kell bárányként viselkedni és mikor oroszlánként. Ezt előre senki nem tudja megmondani, de a Szent Szellem segít és megmutatja. Az adott helyzetben kihozza belőled vagy a bárányt vagy az oroszlánt. Ha te mozgatod a természetedet, akkor rosszul fogsz reagálni. Hagyd Rá! Menj arra a szintre, ahol Ő van!

Akinek a hite Isten természetfölötti erején van, az nem alkuszik meg a kudarccal, a vereséggel, mert Isten ereje mindig rendelkezésére áll! Meg fognak oldódni a dolgok! Ma egy nagyon veszélyes világban élünk, de nem félünk, mert Isten feltámasztotta Jézus Krisztust, hogy minket felkenjen az erejével, hogy kígyókon, skorpiókon tapossunk, az ellenség minden erején!

Emlékezz meg arról, hogy azért gyakorolt rád hatást a kereszténység, mert láttad, hogyan működik Isten jelenléte. A ceremónia, a vallás nem gyakorol hatást. Ma az a hívás, hogy hagyd abba az erőtlen keresztény életet! Gyűjts erőt! Ezzel tudsz gyümölcsöt teremni! Emlékezz meg arról, hogyan menetek ki belőled a démonok, hogyan szabadultál meg! Az evangélium nem csak szó, hanem természetfölötti erő, amely munkálkodott benned!

A Szent Szellem képességei meg tudnak nyilvánulni benned! Isten természetfölötti erejét lehet érezni. A szívedben legyen állandóan világosság! A Szent Szellem hozza Jézus Krisztus arcáról a fényt!

Miért ilyen az országunk? Jött egy generáció, amely nagyon rossz természetet kapott, és nyitott minden rosszra. Nem a rendszer termelte ki, nem a politika. A fő baj az emberi természet. Az emberek sokszor elfelejtik az ítéleteket, amelyek visszavágják az emberi természetet. Újra egy aljas korban élünk. Az igazi oka az emberi természet. Nagyon megromlott. Az 1Mózes 6-ban kezdődött ez el. Akkor jött Isten ítélete, és megtisztult a föld egy bizonyos ideig. Aztán jött Szodoma és Gomora, ami után szintén ítélet következett. És ez így megy állandóan.

Ma az emberek élvezik, hogy rosszat tehetnek a másiknak. Ez a romlott természet. Jézus is megmondta, hogy minden gonoszság a romlott szívből származik. Ha nem beszélünk egyenesen az emberekkel, akkor nem fognak megtérni, nem fog megváltozni a világ. Csak akkor lesz jobb, ha kicseréljük a természetünket. Azért kell venni a Szent Szellemet, hogy Krisztus természetével még jobban beteljesedjünk. Minél több időt töltünk a földön, annál nehezebb jónak, becsületesnek lenni. Kérdezheted, hogy érdemes-e? Igen! Akárhová nézel, mindenhol krízis van. Hogyan lehetsz mégis sikeres? Ha marxista módon állsz hozzá, akkor sehogy! Belül kell keresni a változás okát. Töltekezz be, hogy állandóan kapjál Jézus Krisztus természetéből! Így leszel áldott. De ez nem a végcél! A végcél, hogy áldás legyél mások számára! Ez pedig a gyümölcsökből látszik meg.

Ha leveszed a szemed Jézus Krisztusról, és emberekre helyezed, akkor drámai romlások jönnek létre benned. Az nem csupán egy költői kifejezés, hogy: Nézzünk a hit fejedelmére! Ő sugározza a természetét, a jelenlétét, a testét, hogy ezt állandóan be tudjuk fogadni. Az ilyen hívők fogják elérni a céljukat. Ilyen legyen a gyülekezet is!

Nem véletlen, hogy Pál összekapcsolja a bizalmat Isten természetfölötti erejével. Ha nem tapasztaljuk meg az erőt, akkor meginog a bizalom. Az ördög össze akarja roppantani az államokat. Ma olyan veszély van, amely fenyegeti az emberi életet. Újra ölni akarnak az emberek az államhatalommal. Nem lett volna soha holokauszt, ha olyan emberek, mint Hitler, nem szerezték volna meg az államhatalmat. Az államhatalom lehet jó is és rossz is.

Mit tudunk mi hozzátenni az államhoz? Azt, hogy Isten országát erővel és hatalommal képviseljük!!! Krisztus szíve, ereje, hatalma legyen bennünk! Mi legyünk a 2 lábon járó szövetség ládái, akikben benne van Krisztus fénye, ereje, hatalma! Ha megvizsgáljuk az Igét, akkor látjuk, hogy minden gyülekezetben ez állt az 1. helyen.

Az erőtlen kereszténységet maga a világ fogja kivetni. Ez az íztelen só. Egy darabig elhiteti, hogy jó, de rá fognak döbbenni, hogy csak fogyasztói közösség. Az evangéliumot föl kell emelni! Újra érintse meg az embereket, és valóságosan akarjanak megtérni! Döbbenjenek rá, hogy mekkora távolság van az addigi életük és a Biblia útmutatása között! Nem csak egy kis jobbítás, reform kell, hanem teljes megtérés! Ezt kell hirdetni ma! Ezzel az erővel és kenettel lehet az ördög munkáját lerombolni; leverni azt az önbizalmat, amit szerzett az elmúlt hetekben.

Az Úrban való bizalmad erősíti az önbizalmadat. Minden, ami történik az életedben, az legyen áldás a gyülekezetnek és Isten országának is!

2009.06.

2019. augusztus 22., csütörtök

Bibliaiskola - A Szent Szellem személye 1.

János 7,37-39. "Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és igyék. 38 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl. 39 Ezt pedig mondja vala a Lélekrõl, a melyet veendõk valának az õ benne hívõk: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsõítteték meg."

A Szent Szellem pünkösdi eljövetele egy korszakváltást jelent A Szent Szellem eljövetele különleges választóvonal a történelemben.

39. vsz.: “még nem volt Szent Szellem”: A Szent Szellem jelenléte nem volt még közel. A Szent Szellem eljövetele előtt Vele csak kiválasztott személyek tudtak kapcsolatot teremteni. Pl. Mózes nem mondta, hogy aki szomjas, jöjjön hozzá. Aki szomjas volt, az is maradt. Ezt a szomjúságot nem tudták beteljesíteni. Pünkösd után ez teljesen megváltozott. Aki elfogadja a megváltást, elfogadja Jézust, azok kapnak hatalmat, hogy Isten fiaivá váljanak. Akinek ez megadatik, tud ezzel élni (személyiség megváltozása, javakkal való élés, stb.), a legfontosabb, hogy Isten gyermekeként veheted a Szent Szellemet! Kérheted Jézustól, Ő pedig adja a Szent Szellemet.

Van szomjúság az örök életre (János 4.). Az ember szomját a halál befolyása okozza. Nem arra vagyunk teremtve, hogy meghaljunk. Jézus ki tudja cserélni ezt a nyughatatlan, sértett, halálraítélt énemet, és nyugodt, boldog emberré tesz a körülmények ellenére is! Jézus befolyása alatt elmúlik a szomjad.

Emellett azonban még mindig lehet valaki szomjas. Istennel folyamatosan kapcsolatot kell teremteni. Hogyan lehetséges ez itt a Földön? Jézus ezt megoldotta úgy, hogy bemerít a Szent Szellembe.

Lukács 24,49. "És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erõvel."

Apcsel 1,8. "Hanem vesztek erõt, minekutána a Szent Lélek eljõ reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsõ határáig."

A Szent Szellem eljövetelének elsődleges célja, hogy megerősítse azt a részt, ami addig a leggyengébb volt, azaz a szellemet, és győztessé tegye. Azért jött, hogy szellemi emberré tegyen, bekapcsoljon a szellemi világba, a szellemünknek segítsen felnőni a feladatokhoz, a kihívásokhoz. Ne tudja a szellemünket leuralni a lelkünk többé.

Apcsel 2,33. "Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok."

Jézus pünkösdkor kitöltötte a Szent Szellemet.

- bemerít
- felruház
- kitölt

Ezt teszi a Szent Szellemmel kapcsolatosan a Fiú az életünkben.

Az Atya mindent rábízott a Fiúra a megdicsőülés után. A Fiú azóta irányít, és többek között megkapta a Szent Szellemmel kapcsolatos döntési jogot, hogy kikhez menjen el. Tehát a Fiú döntése miatt azokhoz megy a Szent Szellem, akik kérik, akik szomjasak. Pl. régen az Atya eldöntötte, hogy elküldöm Sámuelhez a Szent Szellemet. A Fiú pedig annak küldi, aki kéri és aki szomjazza.

A Szent Szellem által felruháztatunk erővel, tanúk leszünk Jézus számára. Élő vizek folyamai fognak ömleni a bensőnkből.

Ezékiel 47: ez a fejezet leírja, hogy a jövőben, a később felépítendő jeruzsálemi Templomból 2km hosszan 2m-t mélyülő víz fog kifolyni. A hívő teste a Szent Szellem temploma! A templomból kifolyó víz meggyógyítja a holt tengert, és gyümölcsfák teremnek a partján. Ez a két célja van annak, hogy a Szent Szellem belőled kiömöljön. Ha belőled kifolyik, az a halál felszámolásáért és a gyümölcstermésre való alkalmasságért van.

Ez a Szent Szellem vételének célja.

A Szent Szellemhez tudunk a legközelebb kerülni itt a földön Az Atyával az örökkévalóságban fogunk találkozni, a Fiúval pedig majd a messiási korban. A Szent Szellem ténylegesen bennem lakik, a testem az Ő temploma. Jézus a Mennyben lakozik, de a jelenlétét kiárasztja rám. A Szent Szellem viszont bennem lakozik. Amennyire közel lehet, annyira közel is jön!! A Vele való találkozás óriási, forradalmi változást okoz mindenki életében. Ismerkedni kell a Szent Szellemmel.

Elsősorban ez a Biblián keresztül kell tenni. Nem feltétlenül természetfeletti módon! Isten Igéjén keresztül kell közelíteni hozzá. Ha egy kijelentésnek, bibliai alapja van, annak természetesen át kell adnunk magunkat, de ez igeinek kell, hogy legyen. Minden meglátogatásnak meg kell keresni a bibliai alapját. A Szent Szellem képes arra, hogy adjon kijelentést saját magáról, hiszen egyik ajándéka a szellemek megítélése. Ezt a képességet nem az ember saját szelleme hordozza, hanem a Szent Szellem tudásából tud segítséget, kijelentést kapni. Pál erőteljesen találkozott Jézussal és a Szent Szellem-el, ezzel együtt viszont mindennek alaposan utánajárt. Nem csak annyit mondott, hogy “nem tudom mi történt velem, de nagyon jó volt”, hanem meg is tudta magyarázni, ami történt vele. Megtapasztalásainknak meg kell keresni a bibliai alapját.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. augusztus 21., szerda

Ruff Tibor - Van esélyünk győzni a Sátán gonoszsága ellen

A Sátán Isten és a keresztények ellensége. Ahhoz, hogy legyőzzük őt, szükséges az, hogy vele kapcsolatos tanításokat is halljunk, még akkor is, ha ennek hallgatása nem kellemes. A Sátánnal szembeni háború ma is, folyamatosan zajlik.

Mihály arkangyal Izrael angyali fejedelme. A világmindenség igazgatásának helyén, a Mennyben az Ige szerint fel fog állni, szólásra fog jelentkezni Mihály. Vannak döntések, amelyeket angyali szinten hoznak meg, és ez akkor emelkedik törvényerőre, amikor azokat Isten szignózza. Ebből is látható, hogy a Teremtő – noha megtehetné – nem diktatórikusan irányítja a teremtett világát. Mihály a történelem során többször is szólhatott volna népe, Izrael érdekében, de nagyon nagy önuralmat tanúsítva hallgatott, hogy Isten akarata megvalósulhasson a nemzetekből valókkal kapcsolatban.

AZ ANGYALOKAT ISTEN NEM KÉZI VEZÉRLÉSSEL IRÁNYÍTJA, HANEM ŐK ÖNÁLLÓ AKARATTAL RENDELKEZŐ, NAGYON NAGY FORMÁTUMÚ, IRTÓZATOSAN NAGY EREJŰ LÉNYEK.

Az angyalok kölcsönösen segítik egymást Isten céljainak elérése érdekében. Amikor a készülő rossznak a minősége teljességre jutva láthatóvá válik, akkor fog a Mennyben szólásra emelkedni Mihály. Nem csupán beszédet fog mondani, hanem a hozzá tartozó angyalokkal együtt harcba is fog indulni. A harc célja az lesz, hogy megtisztítsák a második eget a gonosztól. A bukott angyalok fejedelmének görög neve diabolosz – azaz szétdobáló -, héber neve pedig szatan, ami ugyanazt jelenti. Fontos tudni, hogy a név az adott lénynek a spirituális lényege.

A SÁTÁN NEVE TEHÁT AZT FEJEZI KI, HOGY A VILÁGMINDENSÉGBEN MEGLÉVŐ MINDEN ROSSZNAK Ő AZ EREDETE ÉS GYÖKERE. MEG KELL EZT ÉRTENI, MERT ENNEK ISMERETÉBEN KÖNNYEBB NEKI ELLENÁLLNI.

A szatan név alapjelentése vádló, de jelent vádlást is, de még peres ellenfelet, ellenséget is, sőt egyes szótárak szerint ügyészt is. Az az igazán megdöbbentő, hogy éppen őt nevezte ki Isten arra, hogy legyen az igazság megőrzésének képviselője, ügyésze, és ő lett az igazság legnagyobb ellensége – visszaélve profi jogi szakértelmével. Mivel a Mennyben jogszerűség alapján történik minden, ezért Ő még a Sátánt sem engedte megbüntetni mindaddig, amíg mindenki számára nyilvánvalóvá nem válik a gonoszsága. Ő kezdettől fogva embergyilkos volt, és éppen jogi ismereteit használta fel arra, hogy az embereket a törvénnyel szembeni engedetlenségeit kihasználva ölje. Lényegében mindig úgy használta fel a jogot, hogy ölhessen általa. A motivációt a legnehezebb bizonyítani, hiszen csak Isten képes a szíveket és az indítóokokat vizsgálni, ezért nem könnyű a gonoszt sem elítélni.

ISTEN NEM ENGEDI „ELLOPNI” A VILÁGMINDENSÉGET, ÉS ENNEK ÉRDEKÉBEN GARANCIÁT IS LÉTRE HOZOTT A TEREMTÉSKOR: A KRISZTUS TITKÁT, AMIBE EGYETLEN ANGYALNAK SEM ENGEDETT BETEKINTÉST.

Jób könyvéből megtudjuk, hogy a Sátánnak bejárása volt a Mennybe még akkor is, amikor már legalább kétezerötszáz éve fellázadt Isten ellen. A motivációkat Isten ismerte ugyan, de azt akarta, hogy ezek nyilvánvalóvá váljanak. Nem akarta, hogy az egész világmindenség diktátornak tartsa Őt, ezért alárendelte magát Sátán bizalmatlansági indítványának. Azt akarta, hogy a teremtett lények belássák azt, hogy Isten jó. Engedélyt kapott Sátán arra, hogy a rendkívül hosszadalmas jogi procedúrát lefolytassa, ami Jób életében óriási csapást hozott. Jób számára érthetetlen volt, miért engedte meg Isten az ellene zajló eljárást, ami az ő életét tekintve szörnyű következményekkel járt. A könyv elején viszont már megadja Isten a választ: ok nélkül rontotta meg Jóbot, mert ellene ingerelte Őt a Sátán.

ISTEN JOGSZERŰSÉGE NEM ENGEDTE MEG, HOGY A SÁTÁNT ÚGY KÖZÖSÍTSE KI, HOGY ANNAK GONOSZSÁGA MÉG NEM NYILVÁNVALÓ MINDEN ANGYAL ELŐTT.

Amikor Isten elküldte a Fiát, azzal csapdát állított a Sátánnak. Jézus azt mondta, hogy mindenki tekintse úgy, hogy minden rosszat Ő tett, ezért Őt kell mindenért megbüntetni. Ekkor a Sátán örült, hogy végre jogszerűen pusztíthatja el Isten egyszülött Fiát. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy ő velejééig gonosz. Ekkor történt meg a kiközösítése a mennyei Parlamentből. A hosszú bizonyítási eljárás végén már minden szellemi lény belátta, hogy a Sátán gonosz, és minden, amit tett, azt nem az Isten és az emberek iránti szeretetből tette, hanem gonoszságból, aminek motívuma az volt, hogy megkívánta az imádást.

A KIKÖZÖSÍTÉS UTÁN A GONOSZ RÖGTÖN EGY MÁSIK TAKTIKÁHOZ FOLYAMODOTT: A BŰNÖS EMBERISÉGET EJTETTE TÚSZUL, ÉS TARTJA ÖNMAGA ELŐTT VÉDŐPAJZSKÉNT.

Ezzel tudja késleltetni a jogos ítélet végrehajtását, hiszen ahhoz erőt kellene alkalmazni, és elvesznének azok, akiken még nincs rajta Jézus Krisztus vére. Másképpen fogalmazva ma egy túszdrámának vagyunk tanúi, aminek során minden embert egyesével kell kimenekíteni. Ma minden ember döntéshelyzetben van, hogy akar-e Istennek tetsző módon élni, vagy nem. Óriási ma az Egyház felelőssége, hogy Jézus Krisztus parancsának megfelelően hirdesse az evangéliumot. Egy keresztény számára a bizonyságtevésnek magától értetődőnek kellene lennie. Ennek hanyagolása súlyos problémákhoz vezethet. Az ok pedig legtöbbször a gyávaság. A félelem viszont önmagában teszi rosszá az életet.

A jelenlegi túszdráma megoldható lenne tehát a Jézus Krisztus számára megadatott totális hatalommal is, de ekkor nagyon sok ember elpusztulna. Jézus Krisztus szájából kétélű éles kard jön ki, aminek célja egyrészt az, hogy az evangéliumot képviselje, másrészt az is, hogy döntéshelyzet elé állítsa az embereket. Meg kell érteniük az embereknek, hogy a törvény a szeretet érdekében van, a szeretet tehát elsődleges. Jézus Krisztus áldozata is a szeretet jegyében történt, és e miatt nem nézhetünk a testvéreinkre sem, sőt még önmagunkra sem Jézus Krisztus vérét figyelmen kívül hagyva. Az Egyházhoz tartozóknak is folyamatos tisztulásra van szükségük. Ezért a bizonyságtevésünk alapja nem az, hogy én tökéletes vagyok, te pedig nem vagy az. Az a helyes alap, hogy elfogadtam Jézus Krisztust Megváltómnak, és az Ő kegyelme által leszek egyre jobb ember, igyekszem nem elkövetni bűnöket, és szeretetből akarok jót cselekedni, és hirdetem azt, hogy a te számodra is van kegyelem.

MI KELL A SÁTÁN LEGYŐZÉSÉHEZ? A BÁRÁNY VÉRE, A BIZONYSÁGTÉTELÜNK BESZÉDE, ÉS AZ A FAJTA BÁTORSÁG, AMI CSAK AZOKRA JELLEMZŐ, AKIK AZ ÉLETÜKET SEM KÍMÉLIK AZ IGAZSÁG SZOLGÁLATÁNAK ÉRDEKÉBEN.

A bizonyságtevés során Isten Országa előre nyomul, nem stagnál. Ma már minden feltétel adott ahhoz, hogy ez az ország eljöjjön a Földre, így már minden csak az Egyházon múlik. Ne dőljünk be a Sátán trükkjeinek ezután se, hiszen ő diabolosz, azaz a kapcsolatok szétrontása, szétdobálása a célja. Tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, de szeressük így is egymást, és szolgáljuk tovább Istent örömmel! Jézus Krisztus parancsa az volt, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett minket azért, hogy erről ismerjék meg a kívülállók, hogy az Ő tanítványai vagyunk!

FELOLVASOTT IGÉK:
Jelenések 12:7-11.

2019. augusztus 9., péntek

Ruff Tibor - Vallásosság ellen

"Ha valaki azért megy vissza a világba, mert a vallással nagyon erős dózisban találkozik, pont olyan helyre, olyan emberhez, vagy olyan közösségbe, vagy olyan ember mellé keveredik a gyülekezetben, akiben az átlagosnál nagyobb sűrűségben van a vallás jelen, és ez az ember dilemmába kerül emiatt: „- Ha ezzel az emberrel (ebben a közösségben) közelségbe maradok, akkor el fogom veszteni azt a maradék józan eszemet is, ami bűnös világi emberként még megmaradt!” Az ilyen ember végül úgy dönt, hogy visszamegy a világba.
A nagyon nagy helyzet, ha az ő ügyét konkrétan közelről megvizsgáljuk, hogy:
- Egészen pontosan milyen élmények érték őt?
- Egészen pontosan ki mit mondott? ..És Ő arra mit mondott?..és az mit mondott?...

Bírói felelősségtudattal mondjunk ítéletet. Ha valaki visszamegy a világba, vagy aki ki sem jön a világból, akkor vizsgáljuk ki az ő ügyét – mert úgy illik – becsülettel! Ha becsülettel kivizsgáljuk, és megnézzük, hogy ki mit mondott, és kinek és milyen szavak és tettek vették ezt az embert körül, akkor általában, megtaláljuk a vallásinjekciót, amit kisebb nagyobb dózisban beadtak neki, ami annyira csípős és elviselhetetlen állapotot hozott számára létre, hogy azt mondta: „Ezt én nem bírom ki! Mondhatja akárki, hogy ez mekkora igazság!

Itt is az van, hogy az agyas embereknek, azoknak el lehet magyarázni, hogy valami, ami nagyon rossz az jó. A nem agyas embereknek, ezt nem lehet elmagyarázni. A nem agyas emberek, amikor nagyon rossz nekik valami, az nekik nagyon rossz, ők nem hazudják maguknak azt, senki kedvéért, hogy ez jó, hanem ők azt mondják, hogy: "Ez nagyon rossz!"

Mélyen elgondolkoztam, hogy az ember megtér a világi bűneiből, és utána bármilyen egyházi közösséghez csatlakozik, a vallással közösségbe kerül, még akkor is, ha az a világ legjobb gyülekezete, mert mindenhol vannak ilyen tényezők. Nem vagyok abban biztos, hogy egy
kábítószer elvonásnak a tartós depressziója és kilátástalansága és sötétsége sokkal rosszabb, mint mondjuk valakinek az ilyen típusú sérülése, amit a gyülekezetben szenved el – annak a depressziója, csüggedése, vagy kilátástalansága. Az élet annyira egyszerű, ha az ember rosszul érzi magát, akkor rosszul érzi magát. Ha meg jól érzi magát, akkor jól érzi magát. Vissza kell mennünk az alapokhoz. Egy csecsemő egy kis gyermek is úgy működik, ha rosszul érzi magát, akkor rosszul érzi magát, nem próbálja azt mondani magának, és nem fog úgy viselkedni, mintha jól érezné magát. és amikor jól érzi magát, akkor jól érzi magát, és nem próbálja magának beadni, és úgy viselkedni, mintha ő most nem jól érezné magát.

A vallás egyik sajátossága az is: pl. Ha szeretnénk, hogy valaki jobb ember legyen, mint amilyen és jelen pillanatban ezt nem tudjuk elérni szép szóval akkor az egyházban, van ilyen szokás, hogy akkor befenyítjük az elkárhozással, azonban ez nem mindig az Úrtól van. Nem mindig – amikor megfenyegetnek valakit a pokollal, elkárhozással – a Szent Lélek szava, lehet, hogy Isten a fejét fogja, hogy minek kell ezzel már megint előjönni! Nem értitek, hogy emiatt sok roncs van már közöttetek, a bűntudattól, a kárhoztatástól már ilyen kiherélt keze-lába megcsonkított roncsként éli az életét lelkileg, mert annyiszor befenyítették, és ő be is fogadta, holott valójában csak arról volt szó, hogy egy ember szerette volna, hogy ő jobb emberré váljon,

Jézus soha nem mond irreális dolgokat. A vallás, irreális dolgokat mond, és az a veszélyes benne, ha mi belekerülünk akár ilyen karizmatikus típusú vallásosságba – mert bele tudunk kerülni – rengeteg dolgot, ami nem is biblikus, hanem ami igazából, csak ilyen egyházi szokás, vagy
közösségi norma, - közösség által kitermelt belső szabályszerűség, ha ezeket Isteni tekintéllyel vesszük a szemünk elé, vagyis nem különböztetik meg a Bibliát az Isten Igéjét, a Bibliára hivatkozó, de valójában attól már elszakadt, vagy nem rhema-szerű, nem eleven, nem Szent Lélek kenete alatt levő szokásjogoktól, és szokásoktól, hanem a kettő „összecsöpög” bennük. A farizeizmusnak az a lényege, hogy az emberi tanítások és hagyományok egy szinten vannak az írott Igével. Nem baj, hogy vannak emberi rendelkezések, mert minden közösségben, minden közösség kitermel belső szokásjogokat, normákat és ez nem baj, mert a közösség működéséhez szükséges. A baj nem ez, hanem az amikor ezek az isteni tekintély rangjára vannak emelve.

2019. augusztus 8., csütörtök

Ruff Tibor - Vitatkozás, érvelés 2.

A rossz vitákat időben fel kell ismerni, el kell kerülni, ki kell térni, vissza kell térni az evangélium lényegéhez.

IKor 1:17-25. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. 18Mert a keresztrõl való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. 20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? 21Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívõket. 22Mert egyfelõl a zsidók jelt kívánnak, másfelõl a görögök bölcseséget keresnek. 23Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; 24Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét. 25Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erõtelensége erõsebb az embereknél.

IKor 2:1-6. Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. 2Mert nem végeztem, hogy egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettrõl. 3És én erõtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. 4És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitetõ beszédiben állott, hanem léleknek és erõnek megmutatásában: 5Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék. 6Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendõ fejedelmeinek bölcseségét;

A hitedet mutasd meg, a kivezető utat, olyan erőt, amivel mellé állsz, nem elpusztítására tör. Nem kell az embernek felsőbbrendűnek érezni magát azért, mert hite van. Az öntudatodnak jól eshet, hogy Isten embere vagy, de nem ezért küldött Isten. Egy ember vagy, akinek az a dolga, hogy embertársát úgy szeresse, mint önmagát - ettől függ az egész törvény és a próféták -. Az embereket nem lehet becsapni, megérzik milyen szívből beszélsz velük.

Nem számít, hogy valaki helyesen vagy nyelvtani hibákkal beszél.

Wigglesworth vízvezetékszerelő volt, aki azért tanult meg olvasni, hogy a Bibliát tudja olvasni. Egyszer elvittek hozzá egy professzort. Először teológusok beszéltek, utána jött ő. A professzornak az tetszett, ahogyan Wigglesworth beszélt.

Nem saját magadtól lettél az, aki vagy – kegyelemből kaptál mindent, azért, hogy a többi embert is behozd ide. Ugyanazon a szinten vagy, ahol a másik ember, csak az a különbség, hogy megismerted már Isten kegyelmét, amit nem érdemeltél meg, ő pedig még nem, amit ő sem érdemel meg.

A szeretet törvényéről szól az egész Biblia – erről szól az evangelizálás is. Ha nincs benned szeretet, akármilyen szinten lehetsz kiképezve, nem fogja érdekelni az embereket.

Evangélium lényege: IKor 15:1-4. Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, 2A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémû beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívõkké. 3Mert azt adtam elõtökbe fõképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; 4És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;

Jó vitákra példák:

Kol 4:3-6. Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg elõttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok; 4Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.

Csak akkor tudod szólni Krisztus titkát, ha Isten kinyitja neked az Ige ajtaját, azaz Szentlélek bemegy a beszédedbe. Ez nem megy automatikusan, imádkozni kell érte, hogy működjön. Pál is kéri a keresztényeket, hogy imádkozzanak érte, hogy amikor kinyitja a száját, jöjjön kijelentés. Ha azt hiszed, hogy tudod mi van egy emberben, akkor óriási tévedésben és kevélységben vagy. Ha azt hiszed, hogy le tudod olvasni az arcáról, hogy miben van, akkor is tévedsz. Sokszor nem ül ki arcára, hogy mi van a szívében – a szívek vizsgálója az Úr!

Soha ne gondold, hogy tudod mi van egy ember szívében. Ami kiül az arcára, azok lelki dolgok. A szellemét egyedül Isten látja. Nem abból kell kiindulni, amit látsz.

Nem a szemeinek látása szerint ítél és nem a füleinek hallása alapján bíráskodik – Jézusról ezt mondja az Ige. Arra figyelt, hogy mit mond neki az Atya arról az emberről. Isten ismeri a szívek mélyét és elmondja, hogy mit kell mondani. Ha figyelsz Szentlélekre, döbbenetes dolgokat tapasztalhatsz. Át kell adni szívedet és szádnak Szentléleknek és hagyni, hogy szóljon általad. Van természetes beszéd is, ami hasznos, de legfontosabb, hogy a kijelentés működjön. Ha működik, akkor sem kell elszállni tőle, mert abban a pillanatban alkalmatlanná válsz a szolgálatra.

5Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. 6A ti beszédetek mindenkor kellemetes [legyen,] sóval fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.

Bölcsen: megfontoltan
Áron is megváltván: akár meghívni valakit, hogy akkor bizonyságot tehess

Kinek-kinek megfelelnetek: amit valakinek már mondtál, nem biztos, hogy jó lesz legközelebb is. Minden ember teljesen egyedi. Minden ember egy világ, az átlagos világi bűnös embernek a legnagyobb tisztelet jár ki. Az, hogy valaki bűnös, nem csökkenti az iránta való tisztelet mértékét. Te is méltó voltál a tiszteletre, annyira, hogy Isten az egyszülött Fiát adta érted, amikor még bűnös voltál.

Isten továbbra is ezzel a szeretettel szereti az emberiséget, az hogy te már nem vagy bűnös, azért jó, mert tudsz feléjük szolgálni. Jézus 99 igazat is otthagy egyetlen elveszettért, hogy meg tudja menteni. Amíg tart a kegyelem ideje, addig szolgáljuk ezt az ügyet és nem az urai vagyunk. Az Úr tudja, hogy mikor kell visszajönnie ítéletre, amíg nem teszi meg, addig a kegyelem szolgái vagyunk.

1Pt 3:15.Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tõletek a bennetek levõ reménységrõl, szelídséggel és félelemmel:

Milyen szellemből és milyen stílusban vitatkozzatok?
Szelídséggel és félelemmel: alázattal. Jobb állapotban vagy, akkor se érezd magad felette állónak magadat. Sokszor ha valaki elkezdi az Urat szolgálni, ez visszaüt az énjére és nem tudja jól szolgálni, főleg, ha valaki sérült, elvetettség van benne…

Pál: törvény alatt lévőknek törvény alatt lévő lettem… mindeneknek minden lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.

2007.

2019. augusztus 7., szerda

Ruff Tibor - Vitatkozás, érvelés 1.

Van jó és rossz.

Jó vitatkozás:

ApCsel 17:2-3. Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból, 3Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, a kit én hirdetek néktek. 4És némelyek azok közül hivének és csatlakozának

ApCsel 17:16-18. Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala õ benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. 17Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélõ emberekkel, és a piaczon mindennap azokkal, a kiket elõtalált. 18Némelyek pedig az epikureus és stoikus filozófusok közül összeakadtak õ vele. És némelyek mondának: Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg: Idegen istenségek hirdetõjének látszik. Mivelhogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik.

Imával, böjtöléssel, szellemi harccal megalapozta, de utána el kell kezdeni beszélni. Akár bizonyságtevés közben is lehet magadban megkötözni a gonosz szellemet, amíg a másik beszél, aztán hittel válaszolni neki, hogy Szentlélek ezt csinálja.

ApCsel 18:4. Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyõzni.

Ez már az, amikor ellene megyünk a magaslatoknak és elfoglaljuk őket.

Rossz vita:
Titus 3:9. A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekrõl való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felõl való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.

Balgatag vitatkozás az, ami nem odavaló, ami lényegtelen. Sokszor az viszi el ilyen irányba, akinek bizonyságot teszel. Ilyenkor ne menj bele!

Civakodás: nem szabad indulatoskodásba belemenni, provokációknak felülni!

Törvény felől való harcok: (párizsi evés) Erkölcsi élet részletkérdései. Ilyen az a vita is, amely arról a pápuáról szól, aki a dzsungelben él és nem hallotta az evangéliumot és akkor majd elkárhozik. Ő egyébként nincs is, csak az illető fejében létezik.

Figyelj arra, hogy a Bibliával esetleg hiába érvelsz, mert a másik félnek a Biblia nem jelent semmit, Jézus az, Aki megérintett bennünket. Felfogtuk, hogy mekkora szeretet van ebben az emberben, Aki meghalt értem – ekkor talán ad egy esélyt annak, hogy talán mégis feltámadt. Ha valaki hitre jut Szent Lélek által, hogy Jézus a Messiás, elkezdi olvasni a Bibliát, ekkor olvassa, hogy Jézus azt mondja, hogy a Biblia igaz, ekkor kezd el hinni a Bibliában. Nekik csak azt kell tudnia, hogy Jézus meghalt érte és feltámadt.

Isten egyfolytában küldte szolgáit, hogy üzenjen az embereknek, de mindenből okoskodás lett. Ekkor küldte el Fiát és megölte, halálra adta. Ez egy „sokkterápia”. Isten szemében az emberiség azon része, amely tévelyeg, elmebeteg. Isten halálra adta Fiát, hogy az emberek megálljanak, kettérepedjen világnézetük és kilássanak mögüle. A valóság az, hogy bűn van az életükben, meg kell térniük…

Pál – mindig a megfeszített Jézusról fog beszélni. Ide kell visszaterelni a dolgot.

Jn 4:16-24. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jõjj ide! 17Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; 18Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. 19Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. 20A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell. 21Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljõ az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 22Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. 23De eljõ az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az õ imádóiul. 24Az Isten lélek: és a kik õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

A szamaritánus asszony rögtön „bedobott” egy vallásos kérdést. Ha ilyen dolgokról beszélsz az ördög rögtön be fog dobni egy ilyen kérdést, és eltereli a szót arról, hogy bűn van, meg kell térni…
Jézus azt válaszolta, hogy … az Atya igazi imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják. à Két mondattal visszavitte a beszélgetést a helyes irányba.

Lényeg: Jézus halála, feltámadása, bűnbocsánat à evangélium. Ha megnyílnak erre az emberek és tényleg jó kérdéseik vannak, ekkor kell elkezdeni vetekedni, vitatkozni. Ezeken az embereken látszik is, hogy nyitottak.

2Tim 2:23-26. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. 24Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25A ki szelíden fenyíti az ellenszegülõket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, 26És felocsudnának az ördög tõrébõl, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára.

Minden arról szól, hogy az Isten szereti az embereket és szeretné őket megmenteni. Nem az a cél, hogy felmagasztosulj, mint Isten embere és mivel az illető nem fogadta el az Isten beszédét, megfenyegesd! Nem elveszteni akarja az emberek lelkét, hanem megtartani!!

Ha butaságot mond is, mindig legyél nyájas. Meg lehet mondani, ha téved, de szelíden.

Paraklétosz (Szentlélek) jelentése – mellette áll. Attól, hogy keresztény vagy, nem a világiak ellen vagy, csak a világ ellen! A világ – szellemi lények – ellen vagyunk, de a világiak mellé állunk.

2007.

Bibliaiskola - Jézus Krisztus emberi természete 2.

2. A megtestesülés célja

Előzmény: a bűnbeesés. Az ember átjátszotta a sátánnak a föld fölötti hatalmat. Az emberi faj képviselőjének kellett váltságot szolgáltatnia: vérrokon. Erre egy ember sem volt alkalmas, ezért szükség volt a Messiásra, hogy visszavásárolja a földet és a világmindenséget az Isten és az ember közös használatára.

Ezt a feladatot Isten Fia isteni mivoltában nem végezhette el, mert nem tudott képviselni bennünket, nem volt nyilvánvaló a rokonsága velünk. Vér kellett neki, hogy vérrokonként meg tudjon halni és váltságot szerezni.

Azonosulás, képviseletében felszólalt értünk a sátán ellen.

3 Mózes 25,25; 47-49. "Ha elszegényedik a te atyádfia, és elad valamit az õ birtokából, akkor álljon elõ az õ rokona, a ki közel van õ hozzá, és váltsa ki, a mit eladott az õ atyjafia.
És ha a jövevény vagy zsellér vagyonra tesz szert melletted, a te atyádfia pedig elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted lévõ jövevénynek, zsellérnek, vagy jövevény nemzetségébõl való sarjadéknak: Mindamellett is, hogy eladta magát, megváltható legyen; akárki megválthassa azt az õ atyjafiai közül. Vagy nagybátyja, vagy nagybátyjának fia váltsa meg azt, vagy az õ nemzetségébõl való vérrokona váltsa meg azt, vagy, ha módja van hozzá, maga váltsa meg õmagát."

Vérrokonról szóló tanítás. Ez az előkép. Ez Jézus Krisztus megtestesülésének előképe.

Jézus Krisztus megtestesülésének célja az emberek kiváltása a sátán hatalma alól:
- föld
- emberek élete.

Ehhez a kiváltáshoz igazolnia kellett a rokonságot. Ezt pedig csak testtel és vérrel tudja bebizonyítani.

A vérrokonnak négy fő követelménye volt:

Zsidó 2,5-16. "Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendõ világot, a melyrõl szólunk. Sõt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel õ róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted õt rövid idõre az angyaloknál, dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt és úrrá tetted kezeid munkáin, Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés idõre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsõséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelmébõl mindenkiért megízlelje a halált. Mert illendõ vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsõségre, az õ idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelõ és a megszenteltek egytõl valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli õket atyjafiainak hívni, Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked. És ismét: Én õ benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott. Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel."

Az ördög hatalma leginkább a halálon keresztül valósul meg, ez a legnagyobb mutatója egy ember életében. Jézus Krisztusnak ezért kellett megtestesülnie, hogy meg tudjon halni, majd ki tudjon jönni, hogy megmutassa, nincs fölötte hatalma az ördögnek és a halálnak. Ezzel csapást mért rájuk és kiszabadította az embereket a halál uralma alól.

A megtestesülés célja a vér és a test, hogy Jézus Krisztus meg tudjon halni, és hogy megmutassa, nincs felette hatalma a halálnak és a sátánnak, és felszabadítsa az embereket ez alól.

A megtestesülés célja MEGVÁLTÁS.

Zsidó 9,11-15; 22. "Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendõ javaknak fõpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, És nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljatok az élõ Istennek. És ezért új szövetségnek a közbenjárója õ, hogy meghalván az elsõ szövetségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bûnbocsánat."

Az Ószövetségi rendtartás szellemi igazságokat tartalmaz. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Azért kellett vér Krisztusnak, hogy a bűntől is meg tudjon bennünket szabadítani. A Mennyből nem tudott volna távszabadítással megszabadítani, mivel nem volt vér, nem volt jogszerű.

Zsidó 8,3. "Mert minden fõpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, a miért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, a mit áldozatul vigyen."

Jézus, mint Főpap. Itt már nem a megváltás, hanem az engesztelés a cél.
Megváltás: sátán uralma alól ment ki.
Engesztelés: Isten haragját fordítja el. A vér egyfelől a sátántól megvált, megszabadít, másfelől Isten irányában engesztelést végez.

Zsidó 10,5-7. "Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem, Égõ és bûnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat."

Áldozat bemutatása: Isten kiengesztelése.

A megtestesülés négy fő célja: (Vérrokon négy kötelezettsége)
1. Megváltás, kiváltás 
    - sátán uralma alól
    - bűn
    - halál
2.Engesztelés.
    - Isten haragja felé
Róma 1,18. "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják."
János 3,36. "A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
3.Magot támasszon. 
Ruth 3,9-12; 4,1; 4-6; 14. "És monda: Kicsoda vagy te? És az monda: Én Ruth vagyok, a te szolgálód; terjeszszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És õ monda: Az Úrnak áldotta vagy te, édes leányom! Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsõvel: hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, a mit mondasz, megteszek néked; mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy. És most: bizony igaz, hogy közel rokon vagyok: de van nálamnál még közelebbi rokon is.
Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És ímé arra ment az a legközelebbi rokon, a kirõl Boáz beszélt vala, és monda néki: Jer csak, ülj ide atyafi. És az oda ment és leüle.
Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom, mondván: Vedd meg az itt ülõk elõtt és az én népemnek vénei elõtt. Ha megváltod: váltsd meg; és ha nem váltod meg: jelentsd ki elõttem, hogy tudjam; mert rajtad kívül nincs, a ki megváltaná, és én vagyok utánad. És az monda: Én megváltom. És monda Boáz: A mely napon megveszed a szántóföldet Naómi kezébõl, akkor a Moábita Ruthtól, a megholtnak feleségétõl veszed meg, hogy nevet támaszsz a megholtnak, az õ örökségében. A legközelebbi rokon pedig monda: Nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét; váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg.
És mondák az asszonyok Naóminak: Áldott az Úr, a ki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj; emlegessék az õ nevét Izráelben!" 

A mag támasztása az újjászületés előképe. Emlegetni kell imában az Úr Jézus nevét hálával (Ruth 4,14).
4.Vérbosszú
Nem szándékos gyilkosság esetén a vétlen gyilkost joga volt megölni, kivéve, ha az menedékvárosba menekült.
4 Mózes 35.

Jelenések könyve elején a pecsétek elrejtett szerződések. Ezek a föld visszavásárlásával kapcsolatosak. A tekercs a föld birtoklevele. A Messiás vérbosszuló rokonként visszaveszi a földet és bosszút áll a sátánon. Itt tehát a föld és a világmindenség visszavásárlása történik.

Jelenések 11,15-18. "A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lõnek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az õ Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik. És a huszonnégy Vén, a ki az Isten elõtt ül az õ királyiszékeiben, esék az õ orczájára és imádá az Istent, Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és a ki eljövendõ vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják."

Jézus Krisztus megváltásának munkája:
- bűn
- halál
- óember
- betegség
- átok
- szegénység

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Frank Hammond történetei 6.

JÉZUS VÉRÉTŐL BEPÁNIKOLNAK A DÉMONOK!

Floridában egy szabadítással kapcsolatos konferenciát vezettünk, amikor újra megtapasztalhattam a „vér erejét”. Az imaszolgálat lezárásaként Ida Mae-vel közösen akartunk a résztvevőkkel imádkozni Jézus vérével kapcsolatosan. Azzal kezdtem az üzenetemet, hogy arra tanítottam a résztvevőket, hogy használják Jézus vérét fegyverként; mondják el a démonoknak, mit cselekszik Jézus vére: megszabadít, megigazít, megszentel, megtisztít és bűnbocsánatot szerez.

Ekkor egy hölgy az ötödik sorban felállt, rám mutatott, és így kiáltott:

- Frank Hammond, maga csak fogja be a száját.

Zavart kifejezéssel az arcán leült. Amikor folytattam a tanítást, ismét felállt és rám kiáltott:

- Frank Hammond, már megmondtam, hogy fogja be a száját!

Miután rájöttem, hogy egy démonnal van dolgom, aki a hölgyön keresztül beszél, Jézus nevében megkötöztem, és azt parancsoltam, hogy maradjon csöndben mindaddig, amíg be nem fejezem a tanítást. Mire a szolgálat véget ért, a démon eltávozott.

Néhány évvel később levelet kaptunk a hölgytől, aki úgy azonosította magát, hogy ő volt az, aki felfordulást okozott a konferencián (valójában a démon, nem pedig a hölgy kiáltott). Azt mondta, hogy a démon gyűlölte az együtt imádkozást és a Jézus véréről szóló tanítást.

A VUDU-ÁTOK MEGTÖRÉSE GYÓGYULÁST HOZ

Az arizonai Phoenix gyülekezete meghívott, hogy szolgáljunk náluk, és az előcsarnokban árusítsunk is. Éppen a könyvekkel és kazettákkal megpakolt dobozokat cipeltem be az épületbe, amikor egy mankós férfi megállított a járdán. Azt szerette volna tudni, hol találja Frank Hammond pásztort.

- Én vagyok Frank – válaszoltam.

A férfi elmondta, hogy a lakókocsijában üldögélt és a rádiót hallgatta, amikor a rádió beszámolt a szabadító szolgálatról.

- Az Úr azt mondta nekem, ha részt veszek a mai alkalmon, és Frank Hammond imádkozik értem, akkor meggyógyulok.

Úgy mutatkozott be, hogy ő egy misszionárius – evangélista, és egy olyan irányzathoz tartozik, amelyik nem fogadja el, hogy a keresztényeknek lehetnek démonai.

- Egyébként én is meg vagyok erről győződve, de az Úr mondta, hogy jöjjek, hát eljöttem – tette hozzá.

Behívtam hát őt, és bementünk a pásztor dolgozószobájába, hogy ott imádkozzak érte. Elmesélte, miért jár mankóval. Leesett a létráról a betonozott autóbeállóban, és eltört a bokacsontja. Hosszadalmas orvosi kezelés áll mögötte, hat hete van gipszben, és nagy fájdalmai vannak még mindig. Az orvosok teljesen tehetetlenek. Mielőtt a létra-balesete volt, volt egy repülő-balesete egy magángéppel, és még számtalan egyéb baleset történt vele. Nagyon el volt keseredve, mert már nem tudta a misszionárius munkáját végezni.

A Szent Szellem azt sugallta nekem, hogy ez az ember átok alatt van, és megkérdeztem tőle, foglalkozott-e valaha okkultizmussal. Elmesélte, hogy szolgálati úton volt Haitin, és elhatározta, hogy részt vesz egy vudu-szertartáson, hogy lássa, hogyan is történik, sőt, még fotókat is készített. Lefotózott egy vudu-varászlót, amint megölt egy kakast, és ez a férfi, aki a démonok hatása alatt volt, majdnem megevett egy vastag vizespoharat. A pohár maradványát pedig a misszionáriusnak adta emlékül. Ezt követően minden gyülekezetben megmutatta a fotókat és a pohár maradványát, amerre csak szolgált.

- Ön átok alatt van – mondtam neki. – Ezek a balesetek azért történnek, mert részt vett a vudu-szertartáson.

Beleegyezett abba, hogy imádkozzunk bűnbocsánatért az Úrhoz, semmisítse meg a fotókat és a pohár maradványát, amint hazaérkezik. Amikor azt parancsoltam a vudu szellemeknek, hogy hagyják el a testét, öklendezni kezdett, amikor a démonok távoztak.

Hirtelen talpra ugrott, és ugrándozni kezdett:

- Meggyógyultam! – kiáltotta – Elmúlt a fájdalom!

Megkértem a testvért, hogy álljon ki velem az emelvényre azon az estén, és tegyen bizonyságot a gyülekezet előtt, és segítsen a szabadításban és gyógyításban. Mankó nélkül hagyta el az épületet, teljesen meggyógyult! Dicsőség Istennek!

Fordította: Berényi Irén

2019. augusztus 5., hétfő

Németh Sándor - A hazugság legyőzése

„Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi nincsen az igazságból, a mi hazugság.” (1Ján. 2, 21.)
Az Ige szerint a hazugság atyja maga az ördög. Ma a hazugság szelleme erőteljesen jelen van a világban, ezért Isten népének a hazugság szellemei ellen is fel kell venni a harcot. Mindig az igazsághoz való viszonyod mutatja meg, hogy a hazugság befolyása alatt vagy-e vagy sem. Akik nem tudják hallgatni az Igét, azokban a hazugság szelleme munkálkodik. Ezért a legfontosabb feladatunk őrizni a szívünket, hogy az jó talaj maradjon Isten Igéje számára.

Az Ige beszél a hazugságról, mint:
• láthatatlan személyről
• valótlan állításról
• szellemről
• magatartásról, gondolatról
• rendszerről (a Sátán birodalma a hazugság rendszere)
Például a gyógyulást is könnyebb átvenni, ha a hazugság manifesztációjaként viszonyulunk a betegséghez. Ezt tették a korai pünkösdiek is és tömegek gyógyultak meg.
(2Móz. 22, 2-11.) Isten a tízparancsolatban megtiltotta Izraelnek a vallásos hazugságokat. Önmagában a bibliai idézetek szólása nem jelenti feltétlenül az igazság szólását. Nem használhatjuk az Igét szubjektív érzelmeink, céljaink eszközeként. A Sátán is tudja idézni az Igét, ahogy azt a pusztában Jézus megkísértésekor is tette. A vallásos hazugság még rombolóbb tud lenni, mint egy hétköznapi hazugság, Izrael romlását is a vallási vezetők által rosszul értelmezett igék tetőzték be.
(János 16, 13.) Az ember pszichéje számára lehetetlen Isten igazságának a megismerése, ahhoz a Szentlélek vezetésére van szükség. Tartsd lágyan a szívedet az Úr előtt és őrizd meg a korrekciók elfogadására való képességet. Ha a Biblia olvasásakor kiüresíted a szívedet, nem fogod az indulataidat belemagyarázni az Igébe. Arra is oda kell figyelned, hogy a Bibliát idéző emberek milyen szellemből szólnak hozzád.
(1Kir. 22,19-23.) A hazugság szellemének tipikus megnyilvánulása a hamis jövőkép. Ebben a történetben is a hamis próféták fényes jövőről és győzelemről szóltak a két harcba készülő királynak, de a mennyei realitás egészen másképp festett. Az is előfordulhat, hogy egy közösség számára az Úr nagyszerű jövőt készített, de ez néhány személyre a közösségen belül nem vonatkozik addig, míg személyesen a bűneikből meg nem térnek. Amíg egy keresztény bűnökben, testi módon él, nem vonatkoznak rá Istennek az áldásról szóló ígéretei.
(Róma 8, 1.) Aki test szerint él, meghal. A bűnös, testi keresztényekre nem igaz az, hogy nincsen immár semmi kárhoztatása, csak azokra, akik Krisztus Jézusban vannak. Isten az, Aki a növekedést adja. Ha a keresztény életedben leállt a növekedés, annak mindig oka van. Ezt az okot pedig meg kell találni és korrigálni kell, hogy lehessen folytatni az Úrban való futást.
János apostolnál arról olvashatunk, hogy a szellemünk nagyobb a szívünknél és mindent tud. A Szentlélek nem azért jött, hogy esztétikai élményekben részesítsen minket, hanem harcba is akar vezetni a sötétség erőivel szemben, ezért Ő ellentétben áll a hazugság szellemével is.
(1János 2, 19-22. és 27.) A szívünkben lakik az Igazság Szelleme, ezért ha a kenetet erősíted a belsődben, ezzel erősíted magadat a hazugságok ellen. Ha a szellemed belső bizonyságára figyelsz, nem tudnak becsapni, még ha tízezer Igét mondanak sem. A szellemed ugyanis jelez a Szentlélekkel együtt, ha hazugságot hallasz. Mivel egy szellemmel itattattunk meg, a szellemed pozitívan jelez, ha egy másik keresztény a Szentlélek által szól. Az Ige mindig a bensődhöz szól, ezért ne a fejeddel hallgasd a prédikációt. Azért fontos szoros kapcsolatban lenni az Igével, hogy érzékeny legyél az Igazságra és felismerjed a hazugság szellemét.
(1Tim. 4, 1.) A hazugságra ugyanazt a szót használja a görög, mint a csalásra, hitetésre. Az utolsó időkben a hazugság szelleme egyre erősebb lesz, ezért légy óvatos az információkkal! Az elszakadást először az ismeret hozza létre, majd ezután jön a szellem is.
(2Thess. 2, 9-12.) Először Isten lehetőséget biztosít minden embernek, hogy hallja az igazságot és azt befogadja az üdvösségére (10. v.). A helyes úton való járáshoz az igazság szeretetének a megtartása a garancia. Minél több Ige van a szívedben, annál nagyobb munkát tud elvégezni a Szentlélek az életedben, annál több áldás jön rád. Akik viszont nem fogadják be és nem tartják meg az igazságot, azokra a tévelygés erejét bocsátja Isten és ez a hívőkre ugyanúgy vonatkozik.
A hazugság is hitet hoz létre, csak más a természete. A hazug hitet nem lehet megingatni pusztán tényekkel, mert az is a nem látott dolgokba vetett hit. Amikor kimondja valaki a hazugságot, megerősödik a hite abban és egyre inkább valósággá válik a számára. Ha Istenről, Jézus Krisztusról és a Szent Szellemről milliók sok esetben keresztények hazudnak, sokszor még a létüket is letagadva, akkor kik vagyunk mi, hogy ne állítsanak hazugságokat rólunk? Ezért ne rendülj meg akkor, ha hazugságokat hallasz magadról emberektől.
(2Kor. 11,1-4; 12-16. és 19-20.) A hazugság eltávolítja a keresztényeket a Krisztus iránt való engedelmességtől. Éva megkísértése egy ősminta arra, ahogyan az ördög megpróbál hazugságokat becsempészni a szívbe. Erre hazug gondolatok és érzések jöttek létre Évában, eltávolodott Isten beszédétől és kívánatos lett előtte az, amiről Isten azt mondta, hogy ne kívánd.
Ha próbákba és kísértésekbe jutsz, emlékezz meg róla, hogyan vetted az evangéliumot, Krisztus Jézust az Urat, mert azon a módon kell járnod tovább is Vele. Annál az evangéliumnál kell megmaradnod, amit először hirdettek a számodra, mert a másság elidegenedést hoz. Ha nem eredetit kaptál volna, akkor ma is a világban lennél még!
(2Kor. 10, 4-6.) Pál itt a hazugság elmebeli erősségeit sorolja fel. Először ápolnod kell az elmédet, le kell rontanod a magaslatokat és csak utána fogsz tudni engedelmeskedni Krisztusnak. Az igazság és a hazugság között egyre élesebb konfliktus fog kibontakozni és ebben csak egészséges lélekkel tudsz megállni.
(Jel. 22, 14-15.) Kívül maradnak Isten városából mindazok, akik szeretik és szólják a hazugságot, a kapu csak igazságszerető embereknek nyílik meg.
Ragaszkodj Isten Igéjéhez, amely megtart és megerősít. Az Igét hirdesd másoknak is és ne pletykákat és akkor az Ige legyőzi a hazugságokat!

Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete, valamikor régebben...

2019. augusztus 2., péntek

Bibliaiskola - Jézus Krisztus emberi természete 1.

A megtestesülés lényege

Az Újszövetség legnagyobb kijelentése, hogy a Messiás a Názáreti Jézusban testet öltött, és emberré lett. Ez nem csupán az Újszövetség leleménye, az Ószövetség is megfogalmazta, hogy az emberi és isteni természet egymásba fonódik, elválaszthatatlan. Az Újszövetség csak maga a személyt nevezte meg. A látást már az Ószövetség tartalmazta.

Ézsaiás 9,6. "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"
El Gibbor = Hős Isten

Ézsaiás 7,14. "Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek." 
Immanuel = Isten Fiára vonatkozik.

Meg fog születni egy hős, akinek legfőbb ismérve isteni mivolta. Az Újszövetség ezt a tényt beazonosítja, konkretizálja, hogy kiről szól személyesen. Tehát az Újszövetség megmondja a Messiás nevét, hogy ez a személy a Názáreti Jézus Krisztus.

Jézus = a személy emberi neve, emberi feladatára utal.

Megtestesülés

János 1,1-3; 14. "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal."

Sátrat vert = megtestesült.

1 János 4,1-3. "Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentõl vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Errõl ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentõl van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentõl: és az az antikrisztus [lelke,] a melyrõl hallottátok, hogy eljõ; és most e világban van már."

Mennyire lett emberré Jézus Krisztus? Szelleme is, lelke is?
Jézus Krisztus teljese mértékben emberré vált. Több, mint nyolcvanszor használta magára az Ember Fia kifejezést.

Héber: valaki fia = valaki természetéből származik. Nem alárendeltséget, hanem azonosulást, odatartozást fejez ki.

Jézus azonosult az emberi mivolttal, létformával, személyiséggel.

János 8,40. "Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentõl hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte."
Itt Jézus embernek nevezi magát. Azonosította magát az emberi mivolttal.

1 Tim 2,5. "Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus."
Ember Krisztus Jézus.
Volt emberi teste, lelke, és szelleme is.
 – emberi lélek: Máté 26,38. "Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem."

 – szellem eredetiben: Lukács 23,46. "És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe [teszem le] az én szellememet. És ezeket mondván, meghala."

Minden tekintetben emberivé vált, kivéve a bűnt.

Fil 2,5-10. "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel egyenlõ, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké."

Emberré vált, megtestesült Messiás egy tekintetben nem azonosult, hanem csak hasonlóvá vált, ez a bűn. Volt azonosulási és különbözőségi pont is. Jézus bűntelen volt.

Róma 8,3. "Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erõtelen vala a test miatt, az Isten az õ Fiát elbocsátván bûn testének hasonlatosságában és a bûnért, kárhoztatá a bûnt a testben."

A bűnös testhez hasonló formában jelent meg Isten Fia (eredetiben). A bűnt leszámítva mindenben azonosult Jézus Krisztus az emberi természettel.

Miből üresítette ki magát Jézus Krisztus?

Istenségéből nem, mert az Istenség teljessége lakozott benne. A dolgok belsejét, magvát, nem lehet a járulékos tulajdonágtól elválasztani. Sőt, a tulajdonságot határozzák meg a belső lényeget. A tulajdonságok teszik a dolgot azzá, ami.

Jézus Krisztust a mindenhatósága, mindentudása, örökkévalósága jellemezte. Jézus Krisztus a földön is mindenható Isten volt. Nem a mindenhatóságából, mindentudásából üresítette ki magát.

A pozíciójából, pozíciójához tartozó előjogairól mondott le. Mindenhatóságát, mindentudását nem vette igénybe a földön, különben tudott volna az emberekkel azonosulni. Rábízta magát a Szent Szellemre, és az Atyára. Azt tette, amit az Atya mondott, azt is mondta. Alárendelte magát az Atya akaratának és a Szent Szellem vezetésének.

A dicsőség, tisztelet, ami a privilégiuma volt, erről mondott le.

Jézus Krisztus emberi tudata alá volt rendelve a növekedésnek, fejlődésnek, de mikortól öntudatra ébredt, mindvégig tudatában volt isteni természetének.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine