2015. szeptember 30., szerda

David Yonggi Cho - Az Úr imája - A visszatérő Jézus 4.

3. A próféciák beteljesedése

Az Ószövetség a Messiásról szóló próféciával zárul, az Újszövetség pedig Jézus Krisztussal, a prófécia beteljesedésével kezdődik. Az Ő kereszthalála, feltámadása, és mennybemenetele azt hangsúlyozza, hogy a próféciák tökéletesen pontosak és igazak voltak. Az Újszövetség nem áll meg a mennybemenetelnél, hanem tovább vezeti a témát a második eljövetelig. Ugyanis az Úr második eljövetele az a prófécia, amelyik még nem teljesedett be.

Második eljövetelének halasztása sok félreértésre és vélekedésre adott okot. A második eljövetelre vonatkozó prófécia olyan híd, amely összeköti a két szövetséget. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az ég és a Föld elmúlik, de Isten Igéje soha nem múlik el (Mát 24,35). Hosszú ideig nagy figyelmet szenteltek annak a kérdésnek; mikor és hogyan jön el az Úr. Valójában Jézus tanítványai tették föl először ezt a kérdést (Mát 24,3).
Amikor ezt megkérdezték tőle, Jézus Krisztus határozott választ adott az idők végével kapcsolatban. Megemlítette ugyan e korszak jeleit, de halvány utalást sem tett az időpontra vonatkozóan. „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül" (Mát. 24,36)

Ehelyett világosan megparancsolta tanítványainak, hogy várjanak addig, amíg megkapják a Szent Szellemet, akit az Atya ígért nekik (ApCsel 1,4). Sőt azt mondta nekik, hogy legyenek az evangélium tanúi. Ha továbbra is semmibe vesszük ezt a missziót, de ragaszkodunk az Adventhez, ez elvezet a Szentírás magyarázatának torzulásához, amely teljességgel rossz.

Példaképpen említjük, hogy a végítéletet hirdetők állandóan hencegtek a második eljövetel, illetve az elragadtatás időpontjára vonatkozó próféciáik pontosságával. Azonban mindig melléfogtak. Napjainkban is nagy társadalmi zavart okoztak Koreában az úgynevezett végítéletet hirdetők és félrevezetett követőik. Számos otthon teljesen darabokra hullott, és hitükben gyógyíthatatlan károkat szenvedtek azok, akik benne voltak e dologban. Ezért a Biblia eleve szigorúan figyelmeztet bennünket az ilyen arrogáns kísérletekkel kapcsolatban. „Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.“ (Jel 22,18-19)

Most pedig vizsgáljuk meg az idők jeleit, amiket Jézus előre megprófétált. Jézus azt mondta, hogy e korszak végén feltűnnek a hamis Krisztusok, háborúk lesznek; háborúk híreiről, éhségekről, földrengésekről és súlyos üldözésekről hallunk; árulások és gyűlölködések lesznek a hívők között; hamis próféták támadnak, megnövekszik a gonoszság, és meghidegül a szeretet (Mát 24,5-12). Szemünk láttára történnek meg ezek a dolgok napjainkban. Majdnem minden újság tele van az éhségekről, nemzeti viszálykodásokról és vérfürdőkről, a gazdaság folyamatos zavarairól szóló riportokkal. Mégis rózsaszínű jövőt festenek, és azt mondják, hogy csak lesz valamiféle megoldás. A helyzetet tovább súlyosbítja az, hogy a modern ember gőgje egyre kevesebb helyet hagy az igazi bűnbánatnak. Úgy tűnik, hogy az emberiség fejjel rohan a falnak!

Ezek az események azonban csak a második eljövetel közelségének a hírnökei. A második eljövetel legfontosabb jele az, amit maga Jézus tartott annak. „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.“ (Mát 24,14) A második eljövetel feltételezi e prófécia beteljesedését. Napjainkban azonban sokkal több azoknak az embereknek a száma, akik nem hallották az evangéliumot, mint akik már hallottak róla.

Bár az említett katasztrofális jelek elárulják a második eljövetel közelségét, a közvetlen feltétel azonban még nem teljesedett be. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a világban történő evangelizálásért, hogy meggyorsítsuk a második eljövetelt.

Bill Warner: A saría törvény nem muzulmánoknak 5.

Hihető és megbízható

Könyvemben minden ismeret tényeken alapszik, pusztán kritikus gondolkodást és elemzést használva . Minden, amit itt találunk, az „szakértőktől” függetlenül is igazolható . Ez különbözik attól a fajta megközelítéstől, amikor egy muszlimot vagy egy „szakértőt” kérdezünk meg az iszlámról vagy a saríáról. Ha egy muszlim vagy bármelyik szakértő mond valamit az iszlámról, ami ellentétben áll a Koránnal vagy a szunnával, akkor a szakértő téved. Ha a szakértő kijelent valamit, ami összhangban áll a Koránnal vagy a szunnával, akkor a szakértőnek igaza van.  Miután megismertük a Koránt és a szunnát, egyéb tanácsra nincs szükségünk.

A politikai iszlám

A Trilógia nagy része nem arról szól, hogy miként legyünk jó muszlimok. Ehelyett a szövegek leginkább a hitetlenekről beszélnek. A Korán teljes szövegének 64 százaléka, a teljes Trilógiának pedig 60 százaléka szól a hitetlenekről.

Az iszlám nem „csak” egy vallás. Ez egy egész civilizáció, részletes politikai rendszerrel, vallással, valamint saját törvénykezéssel, a saríával. Mohamed Mekkában 13 évig prédikált az iszlám vallásról, ezalatt mindössze 150 arabot térített át az iszlámra. Majd Medinába ment, ahol politikussá és hadúrrá vált. Két év alatt Medinában minden zsidót megöltek, leigáztak vagy száműztek. Életének utolsó kilenc évében átlagosan hathetente vett részt valamilyen erőszakos cselekményben . Mohamed egyetlen ellenséget sem hagyott hátra maga után.
Mindezek nem vallási, hanem politikai lépések voltak A dzsihád egy politikai cselekmény vallási motivációval. A politikai iszlám pedig az a tan, ami a nem muszlimokkal foglalkozik. Mohamed vallási programja nem járt sikerrel, azonban a dzsihád politikai műveletei diadalt arattak. A saría törvény nem más, mint az iszlám civilizáció politikai alkalmazása .

Az iszlám politikai sajátosságai teremtik meg az alapvető különbséget például a saría és a zsidó vallási hagyomány, a halakha között. A zsidó vallási törvények nem rendelkeznek a nem zsidókról, sőt világosan kimondják, hogy a hatályos törvények felülírják a halakhát .
A saría sokat beszél a kafírokról [nem muzulmánok – a ford ] és arról, hogy miként kell őket kezelni, leigázni és irányítani. A saría politikai fennhatóságot követel az alkotmány felett . A saríában nincs semmi, ami kedvező lenne a nem muszlimok számára . Ez az oka, hogy minden hitetlennek ismernie kellene a saría törvényét, különösen a politikával, államvezetéssel, rendszabályokkal és jogi ügyekkel foglalkozóknak. A saría törvénye a hitetlenekre is vonatkozik, nemcsak a muszlimokra. Az iszlám hitetlenekhez való hozzáállása és tevékenysége politikai, nem vallási .
Habár a saría sérti alkotmányunk minden egyes alapelvét, mégis alkalmazzuk azt, mert nem ismerjük a saríát és annak pontos jelentését .

A saría és annak értelmezése

Általános  vélekedés  szerint,  amikor  a  Korán  kellemetlen  versszakaival  találkozunk, akkor rosszul értelmezzük a szöveg igazi jelentését . Több mint ezer éve a saría az iszlám hivatalos és irányadó értelmezése. A saría nem más, mint a Korán és a szunna értelmezése a legkiválóbb iszlám tudósok szerint. Nincs szükség további értelmezésre, ezt a munkát már ezer éve elvégezték. Az iszlámmal kapcsolatos új kérdések csak a saría szerint kerülhetnek értékelésre és elbírálásra, mivel ez az egész emberiség végső és egyetemes erkölcsi kódexe az idők végezetéig.
A saría a hibátlan és megváltozhatatlan Koránon és szunnán alapul. Az iszlám tudósok nagy többsége szerint a saría Allah akarata a múltban és a jelenben. Ezért minden népnek úgy kellene használni azt jelenlegi formájában, mint az egyetlen szent törvényt .
A saría bármilyen változtatása vagy átalakítása a klasszikus szövegeken, a Koránon vagy Mohamed szunnáján kell hogy alapuljon .

Joyce Meyer - Áldj meg valakit

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Galata 6:9

Az Ige azt mondja: “Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, (tegye boldoggá) mégpedig annak javára és épülésére (hogy erősítse és építse őt szellemben).” (Róma 15:2)

Számomra ez azt jelenti, hogy gondolkodásmódunk telve kell, hogy legyen módokkal, ahogy másokat megáldunk. A nap korai szakaszában gondolj ki valamit, hogy meg fogsz valakit áldani. Olyas valamire gondolj, amivel az illetőt megleped, vagy boldoggá teszed. Meg fogsz lepődni, Isten milyen gyorsan vezet, hogy valaki számára jót tegyél. Az öröm az adásból jön Isten nevében.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Megtöretés általi áldás

A Máté 14. fejezetében van szó arról a csodáról, amikor Jézus ötezer embert megvendégelt öt kenyérből és két halból. És nem csak hogy elég lett ez a sovány ebéd több ezer embernek - de még maradt is belőle bőven! Miután mindenki jóllakott, a megmaradt kenyérrel és hallal tizenkét kosarat raktak tele. De mielőtt a sovány ebéd bőséges lakomává változott volna, mielőtt a kevés több mint eléggé változott volna, mielőtt a kenyér- és halszaporítás csodája megtörtént volna, azt mondja a 19. vers, hogy Jézus „vette az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelve, hálákat adott, és megszegve a kenyereket, a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak”. Vegyünk észre valami nagyon fontosat itt! Azt mondja ez az ige, hogy Jézus két dolgot tett: 1) megáldotta az ételt, 2) megtörte azt.

Barátom, amit Jézus megáld, azt megtöri. Isten csak azt tudja megszaporítani, ami előtte meg lett törve. Szeretnéd, hogy Isten vegye a kis életedet, és tegyen valami hatalmas dolgot vele? Akarod, hogy megáldjon és áldás legyél a tömegeknek? Akkor meg kell töretned.

Érdekes, hogy a 20. vers milyen körültekintően fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a tizenkét kosár „megtört darabokkal” volt tele. Mindent mérlegre téve az egyetlen megmaradó értékű részei az életünknek a „megtört darabok”. A világ az erőseket és büszkéket tartja nagyra. Isten az alázatosokat és a megtört szívűeket értékeli nagyra, az olyan szíveket, amelyek alázatosak, engedelmesek és mélyen meghajoltak a Király előtt.

2015. szeptember 29., kedd

Júdás saját akaratából árulta el Jézust vagy erre volt rendelve? - Németh Sándor válaszol

Philip Yancey és Tim Stafford - Igazságtalan-e Isten?

Jób 2,10 „Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.”

Jób könyve látszólag kortalan és időtlen. Jóbnak, a jómódú embernek a történetét beszéli el, aki valószínűleg Ábrahám korában élt, ám a történetet csak évszázadokkal később, Izrael irodalmának aranykorában foglalták költeménybe. Bárhogyan is keletkezett, Jób könyve fontos és egyetemes kérdéseket vet fel, amelyek minden korban időszerűek. A közelmúltban több szerző is – Robert Frost, Archibald MacLeish és Muriel Spark - feldolgozta Jób történetét.
Az Ó- és az Újszövetség közötti korban Jób könyve a zsidóság legkedveltebb olvasmányává vált (erre utalnak a régészek által feltárt ókori kommentárok). A történet központi kérdése kezdettől fogva kísértette a zsidóságot, amióta csak Isten szövetséges népének választotta őket. Mintha jobb bánásmódot vártak volna. Jób bátran hangot ad a kérdésnek: Igazságtalan lenne Isten? Nála ékesszólóbban és mélyrehatóbban soha senki nem tette még fel ezt a kérdést.

A legjobb embernek jut a legnagyobb szenvedés

Jób könyve az igazságtalanság kérdésének végső határait feszegeti. Jóbnak, a legigazabb embernek a legsúlyosabb csapásokat kell elszenvednie. Elviselhetetlen büntetés zúdul rá – de miért? Mi rosszat követett el? Izrael népe időnként azt kérdezte a prófétáktól: „Mit nyerünk vele, ha követjük Istent?” Éppen ez a kérdés rejtőzik Jób megpróbáltatásai mögött is. A Sátán szerint senki sem önzetlenül féli Istent. Jób valóban feddhetetlen és igaz ember, ám azért ilyen, mert gazdag és egészséges.
Jób könyve pontosan úgy ábrázolja a Sátánt, ahogyan 1Mózes 3-ban megismertük: természetfeletti hatalma van arra, hogy uralkodjon az emberek felett, ám ezt csak az Isten által megengedett keretek között gyakorolhatja. John Newton szavaival élve: „A Sátán csak addig mehet el, ameddig láncai engedik.” A Bibliában feljegyzett másik eset, amikor a Sátán engedélyt kér arra, hogy próbára tegyen egy embert a Lukács 22,31–32-ben található.
Ennek a lélegzetelállító, kozmikus próbatételnek az eredménye egyetlen megnyomorított, tönkretett embernek a magatartásán múlik. Képes lesz-e Jób a körülmények ellenére is hűségesen kitartani Isten mellett? Tud-e hinni az igazságos Istenben, még akkor is, amikor az élet szörnyen igazságtalan?

Dave Hunt - És mi a helyzet Máriával? 1.

"Nincs senki, ó, legszentebb Mária, aki nálad nélkül üdvözülhetne..."
Szent Germanus

"Ahogy az örökkévaló Atyához is csak Jézus Krisztus által van menetelünk, ugyanúgy csak Márián keresztül juthatunk Jézushoz. Általad mehetünk csak a Fiúhoz, ó, áldott szűz, életnek és üdvösségnek anyja..." 
Szent Bernát

"A te kezedbe teszem örök üdvösségemet, és neked ajánlom a lelkemet..., ugyanis ha te védelmezel engem, drága anya, nem félek semmitől; még a bűneimtől sem, hiszen teáltalad megbocsátást nyernek, és a démonoktól sem, mert te a pokol minden erőinél erősebb vagy. Még Jézustól, az én ítélőbírámtól sem félek, mert egyetlen imáddal ki tudod őt engesztelni irányomban. Egy dolog miatt azonban szorongás tölti el a bensőmet: félek, hogy a kísértés órájában nem hívom segítségül a te nevedet, és ezért nyomorultan kárhozom el. Majd akkor, kérlek, szerezd meg számomra bűneim bocsánatát..."
Részlet egy Máriához szóló imákat tartalmazó imakönyvből

És tudtára adák néki, mondván: A te anyád és atyádfiai kinn állnak, téged akarván látni. Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt.
Lukács 8,20-21

Lőn pedig, mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, amely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál! Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.
Lukács 11,27-28

Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a fenevadon ülő asszony nem más, mint Vatikán városa, illetve az eljövendő világvallás, amelynek majd itt lesz a főhadiszállása. De miért asszony ül a fenevadon és nem férfi? Miért jelenik meg ez az eljövendő világvallás pont egy asszony képében? Ez is, mint a Jelenések könyve 17. részében szereplő többi fontos jellemvonás, tökéletesen ráillik a Vatikánra. A római katolicizmus messze legnépszerűbb alakja az asszony. Mindent elhomályosít maga körül, még Istent is. Sokkal több imát mondanak a katolikus Máriához, több tiszteletet és figyelmet szentelnek neki, mint Jézus Krisztusnak és az Atyának együttvéve. Mária-kegyhelyek ezrei vannak világszerte, milliók látogatják a világ minden tájáról, míg Jézus tiszteletére emelt kegyhelyről alig hallani. Egy talán mégis van, Québecben, Beauvoir városban.

Vannak olyan katolikus vezetők, akik még dicsekednek is, hogy a katolikus egyház mennyire együtt halad a korral, hiszen ma az „istennői tudat” és a nők egyenjogúságának virágzását tapasztalhatjuk mindenfelé. A nőt illeti meg a legnagyobb tisztelet, övé a legnagyobb hatalom. A katolicizmusban is egy nő az, akin keresztül minden kegyelem, ajándék, áldás és erő jön az egyén életére. Ez egy olyan nőalak, aki azzal a félelmetes erővel rendelkezik, hogy akár az egész világot is egyesíti egyetlen vallássá, beleértve a muzulmánokat is. Ez az „örök szűz” azonban semmiféle kapcsolatban nem áll a Biblia Máriájával, aki nemcsak Jézus anyja volt, hanem József szerető felesége is.

Mária valóban „örök szűz”?

A Biblia szerint Mária érintetlen volt Jézus megszületéséig. Ezt követően azonban több gyermeke is született férjétől, Józseftől. Erre a tényre egyértelműen utal az a kifejezés is, hogy Jézus „elsőszülött fiú” volt, illetve, hogy „nem ismeré őt, míg meg nem szülé” Jézust (Máté 1,25). Többször találni utalást Jézus fiú- és lánytestvéreire, közülük néhányat név szerint is megemlít az Ige. Az emberek, akik ismerték Jézust, és tudták, hogy Názáretben nőtt fel, „álmélkodtak és ezt mondták: ‘Honnét van ebben ez a bölcsesség és az erők?’” majd hozzátették:

Nem ez-é amaz ácsmesternek fia: nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? És az ő nőtestvérei is nem mind mi nálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek? (Máté 13,55-56; Márk 6,3.)

Katolikus, hitvédők, mint például Kari Keating, ragaszkodnak ahhoz, hogy itt a testvér és a nőtestvér szavakon valójában unokatestvéreket kell érteni. Azzal indokolják, hogy Máténak és Márknak muszáj volt a testvér/nőtestvér szavakat használnia, mert sem a héber, sem az arám nyelvben nincs külön szó az „unokatestvérre”. Természetesen semmi alapja nincs ennek az egyáltalán nem bibliai feltételezésnek. Egyébként Máté és Márk görögül írták az evangéliumot. 

Keating tovább érvel, hogy bár létezett az unokatestvér szó görögül (anepsziosz), a görög nyelven író zsidók mégis továbbra is azt a zsidóknál bevett gyakorlatot követték, hogy minden rokonra a testvér és nőtestvér (adelphosz) szavakkal utaltak. Számos példát sorol fel, persze egyiket sem az Újszövetségből, mert abban nincs erre példa. Sőt az anepsios szó megtalálható a Kolossébeliekhez írt levél 4. részének 10. versében; itt Barnabás unokatestvérét említi a Biblia. Nem mellékes még az sem, hogy Jézus testvéreit mindig úgy említi az Ige, hogy azok Mária társaságában voltak, ezzel is jelezve, hogy azok az ő gyermekei voltak, és ő viselte gondjukat, amikor pedig már felnőttek, közvetlen családtagként utaztak vele.

Katolikusok még azt az érvet is felhozzák, hogy Jézus Krisztust valamilyen módon beszennyezi az, hogy olyan anyaméhből jött a világra, amelyik még később is megfogant, és más gyermekeknek is életet adott. Ez az érv egyáltalán nem támasztható alá a Bibliában leírtakkal, és valójában figyelmen kívül hagyja, hogy Jézus Krisztus megalázta magát azzal, hogy emberré lett. A katolikus Peter de Rosa nagyon érdekes magyarázatot ad arra, hogy Róma miért nem ismerheti el, hogy Mária normális házaséletet élt férjével, miután Jézus a világra jött.

"Azt már említettük, hogy a papok, különösen a pápák keltették életre Máriának mint szűznek a kultuszát. Ez azzal magyarázható, hogy a cölibátusban élő személy számára az ideális nő az, aki teljesen mentes mindenfajta szexualitástól, mégis szül gyermeket. Máriának született egy gyermeke anélkül, hogy férfit ismert volna. Ez jelenti a „tökéletességet”." 

Ha Mária szüzességi fogadalmat tett volna, akkor - ahogy erre Luther is rámutatott - azzal, hogy megengedte Józsefnek, hogy feleségül vegye, árulást követett volna el, és meggyalázta volna a házasság szent szövetségét. Még a katolikus egyház sem engedi meg, hogy egy feleség önmegtartóztató legyen saját kénye-kedve szerint. A Biblia pedig kifejezetten ellene van, és ki is jelenti, hogy a házasélet Isten akarata a házasfelek számára (lMózes 1,28; 2,21-24, lKorintus 7,3-5), és tisztességes minden tekintetben (Zsidókhoz írt levél 13,4). Teljesen nyilvánvaló, hogy Mária Gábrielhez intézett szavai - „Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?” (Lukács 1,34) - kizárólag akkori helyzetére vonatkoznak. Ez nem azt jelenti, hogy itt egy szüzességi fogadalmat tett Mária. Ha így lett volna, akkor nem jegyezte volna el magát Józseffel (27. vers). Ha viszont Mária örök szüzessége nem igaz, akkor a többi vele kapcsolatos katolikus tanítás sem igaz (pl. szeplőtelen fogantatása, a mennybe való felvitetése testben stb.).

2015. szeptember 28., hétfő

Elmélkedés az IgénEgy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amin ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az egy Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.

Egy keresztényt onnan is fel kellene tudni ismerni, hogy (nem vallásos értelemben) alázatosan és szelíden viselkedik úgy általában. Viszont fontos dolgot szögezett le ezzel kapcsolatban a Messiás: ez nem jön automatikusan, ezt tanulni kell. Odafigyelést igényel. Időnként nem fog sikerülni, de törekedni kell rá.

Máté 11:29. (Jézus:) "Tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és alázatos szívû vagyok."

Keresztény doktrína - Isten tulajdonságai 2.

2. Isten mindenható

A mindenható azt jelenti, hogy teljhatalmú. Semmi sem lehetetlen Istennél. Vagyis semmi, ami ellentétes lenne szent természetével, jellemével és lényével. Istennek megvan a hatalma arra. hogy megtegye, amit akar, az ereje mégis szent és bölcs akaratának uralma alatt van.

A mindenhatóság Isten uralmát is magában foglalja. Istené a végső jog, hogy uralkodjon és rendelkezzen teremtményeivel, ahogy neki tetszik. Isten mindenhatóságáról és uralmáról szólnak a következő igék:

Jel. 19:6. Nagy sokaság hangját hallottam, amely hatalmas vízesés robajához, vagy mennydörgéshez hasonlított. Ezt kiáltották: „Halleluja! Uralkodik Istenünk, az Örökkévaló, a Mindenható!

I. Móz. 17:1. Amikor Ábrám 99 éves lett, az Örökkévaló ismét megjelent neki, és megszólította:
„Én a Mindenható Isten vagyok, te pedig élj a jelenlétemben, és senki ne vádolhasson téged!


Jeremiás 32:17; 27. Örökkévaló Istenem! Te vagy, aki az eget és a földet teremtetted nagy erőddel és hatalmaddal, nincs számodra semmi lehetetlen!
„Lásd meg, Jeremiás: Én vagyok az Örökkévaló, minden halandó Istene! Van-e valami, ami túl nehéz nekem?”

Jób 42:2. "Most már tudom, te bármit megtehetsz! Nincs aki szándékod keresztezné, vagy terved meghiúsítaná!"

Máté 19:26. Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Az emberek számára ez valóban lehetetlen, Istennek viszont minden lehetséges.”


3. Isten mindentudó

A mindentudás azt jelenti, hogy Isten mindent tud. Minden időben tud mindent. Mindent is­mer Önmagában, a világegyetemben és minden teremtményben. Lehetnek azok a múltban, a jelenben vagy a jövőben, Isten tökéletesen ismer mindent. Semmi sincs, amit ne tudna, és ne ismerne az örökkévalóság óta. Isten ismerete teljes és nem megszerzett tudás. Is­tennek nem kell semmit sem tanulnia. Az ember semmi olyat nem tud mondani Istenről, amit Isten már ne tudott volna. Ez a mindentudás.

A mindentudás a tökéletes ismeretet, a tökéletes megértést és a tökéletes bölcsességet is ma­gában foglalja. A tökéletes ismeret minden tény megfelelő birtoklása. A tökéletes megértés a té­nyek teljes észlelése és értelmezése. A tökéletes bölcsesség a tények megfelelő alkalmazása. Istent mindentudása alkalmassá teszi arra, hogy minden ember bírája legyen a nagy fehér íté­lőszéknél a Jel 20,11-15 szerint. A mindentudás Istent tévedhetetlenné teszi. Isten nem képes tévedni vagy mulasztani. Lehetetlen, hogy Isten hibázzon az ítéletben

Isten mindenhez hozzá tud szólni. Ismeri a múltat, a jelent, és a jövőt. Bizonyos dolgot eldöntött, de hagyott szabadságot az embereknek és az angyaloknak is. 

I. Kor. 2:10. Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által, aki mindent megvizsgál és kikutat, még magának Istennek a mélységes gondolatait is.

Zsidó 4:13. Senki és semmi sem rejtőzhet el Isten tekintete elől! Ő mindent tisztán és világosan lát, tekintete előtt minden és mindenki meztelen. Ő az, akinek egyszer mindannyian számot fogunk adni!

II. Krón. 16:9a. Mert az Örökkévaló szeme át- meg átfésüli az egész Földet, és keresi azokat, akik teljes szívvel-lélekkel bíznak benne és ragaszkodnak hozzá, hogy erejét és hatalmát megmutassa abban, ahogyan megsegíti őket.

Máté 10:29-30. Gondoljátok meg, két veréb ára egy fillér[b], mégsem pusztulhat el közülük egy sem Mennyei Atyátok tudta nélkül! 30 Ő még a hajszálaitokat is számon tartja.

Ésaiás 46:9-10. Emlékezzetek csak a régi időkre, értsétek meg, hogy én vagyok az Isten, nincs más Isten kívülem! Nincs senki hozzám hasonló, aki már kezdetben kijelenti a véget, ősidőktől fogva megmutatja amik még meg sem történtek. Tervem nem vall kudarcot soha, s amit akarok, azt véghez is viszem!

Forrás: Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine; Wayne Grudem - Systematic Theology; Hit Gyülekezete Bibliaiskola

Testben vagy szellemben támadunk fel? - Németh Sándor válaszol

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 14.

Dicsőségről dicsőségre

Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság [szabadulás a kötelékektől].
Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Szellemétől.

2 Korinthus 3:17-18

Ne feledd, hogy szabadságunk, szabadulásunk, megkötöttségektől való mentességünk nem tőlünk van, hanem a Szent Szellemtől, amit akkor érhetünk el, ha az Úr dicsőségét szemléljük. Ha befogadjuk az Ő Igéjét, Ő az, aki a változást elhozza az életünkbe. A dicsőség az Övé, nem a miénk.

A munka az Úré

Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézus [visszatérése] napjáig.
Filippi 1:6

Isten az, aki a munkát elkezdte bennünk. Elkezdte, és be is fogja fejezni. Ebben a pillanatban is munkálkodik bennünk, alakít bennünket, tökéletessé formál minket, hogy befejezze azt a jó dolgot, amit elkezdett. Mivel Ő az egyetlen, aki ezt megteheti, nyugodtan hátradőlhetünk és pihenhetünk. Nincs rajtunk nyomás, mivel a munka az Úré, nem a miénk. Meg vagyok győződve arról, hogy ez az igazság elvezet minket az Úr békéjéhez és nyugalmához. Miután eljutottunk az Úr békéjéhez és nyugalmához, beléphetünk az Ő örömébe.

Jézusra nézz, ne magadra

Nézvén [és elfeledve mindent, ami Tőle eltávolít] a hitnek fejedelmére [ösztönzőjére] és bevégezőjére [tökéletesítőjére], Jézusra.
Zsidó 12:2

Arra buzdítalak benneteket, hogy ne saját magatokra és a problémáitokra nézzetek, tekinteteteket szegezzétek Jézusra és az Ő erejére. Ő már tudja, mi a baj veled. Készen áll, hajlandó arra, hogy elhozza a szükséges változásokat az életedbe. Elvezet téged az érettség, a tökéletesség állapotába – abban az esetben, ha megkéred erre, és Rá bízod ennek elvégzését.

Ami engem illet, eleinte nem vittem az Úr elé azokat a dolgokat, amivel problémáim voltak. Azt gondoltam, hogy az Úr nem akar (vagy nem tud) semmit az életemmel kezdeni addig, míg nem változtatok ezeken a dolgokon.

Szerintem sokan követjük ezt a módszert. Eltávolodunk Istentől a bűneink, gyengeségeink, tévedéseink miatt. Amikor olvassuk az Igét, megvalljuk bűneinket, mi magunk hozunk létre egyfajta távolságot Isten és magunk között, mert rosszul érezzük magunkat, és emiatt nem tudunk az Úr jelenlétében lenni. Ez nagy hiba. Isten Igéje megítél minket, azáltal közelebb kerülünk Hozzá, nem eltávolodunk Tőle. Nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy a gyengeségeim miatt nem tolt el Magától. Sőt, Magához vont, és elkezdte azokat a változásokat bennem, amelyek segítségével olyanná válhattam, amilyennek látni akart. Csupán annyit kellett tennem, hogy hajlandó voltam változni és megszentelődni – kérni Őt és bízni Benne. Távol maradni a „test cselekedetitől” és várni Rá. Hit és békesség által kapjuk meg az ígéreteket. (Zsidó 6:12)

Fordította: Berényi Irén


Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Közelebb menni

A 2. Mózes 3:2-4-ben olvashatjuk Mózes és az égő csipkebokor történetét. Ez volt az a hely, ahol Mózes megkapta isteni elhívását, és felfedezte Isten életére vonatkozó akaratát. Van azonban itt egy érdekes részlet, amit sokan talán észre sem vesznek. 

Nem úgy történtek az események, hogy Isten odakiáltott Mózesnek a csipkebokorból: „Hé, te ott - Mózes! Gyere csak ide! Mondani akarok neked valamit!” Nem, Isten megvárta, amíg Mózes közelebb ment (4. vers), és csak aztán kezdett el beszélni hozzá a csipkebokorból. 

Gyakran felteszik nekem a kérdést: „Miért nem szól hozzám Isten?” Úgy gondolom, sokszor egyszerű a válasz - azért nem szól, mert nem figyelünk oda. Gyakran olyan elfoglaltak vagyunk, és állandóan sietünk valahova, hogy az Úr mellett is elszaladunk, és nincs időnk megállni, hogy a figyelmünket odaadhatnánk Neki. Kíváncsi lennék, hányszor mulasztjuk el az Istennel való találkozást, vagy egy igét a mennyből egyszerűen azért, mert túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy „közelebb menjünk”. Találkoztam már keresztényekkel, akik nagyon sajnálták magukat, mert úgy tűnt nekik, hogy Isten elfeledkezett róluk, és már nem szól hozzájuk. Azt szokták kérdezni: „Haragszik rám Isten? Már nem szeret? Nem számítok már Neki?” Barátom, Isten talán éppen arra vár, hogy lelassíts és „közelebb menj” Hozzá. Mikor volt utoljára, hogy egy teljes órát vagy egy napot csak Istennek szenteltél, amikor egyszerűen csak vele voltál, és hallgattad a hangját? Talán itt az ideje, hogy közelebb menj Hozzá.

2015. szeptember 25., péntek

Nagy József szolgálata

Oral Roberts - A Szellemben való imádkozás erejének kiaknázása 13.

Erre Bill azt mondta: A feleségem és én azonnal elkezdtünk imádkozni, amint meghallottuk a hírekben. Talán emlékszel, hogy a média felkapta, hogy amit mondtál - Isten mondta neked, - hogy Ő tud valamit erről, amit te nem tudtál.„

„A média szétkürtölte ezt a nyilatkozatot az egész világon” - mondtam neki. ’Olyan sok emailt kaptam ezzel kapcsolatban és ez segített megmagyarázni valamit, ami emberi értelemmel felfoghatatlan. Ezért fontosnak tartom, hogy megosszak további dolgokat arról, hogy Isten milyen értéket ad a megértésnek.„

„Szeretném hallani.” - mondta Bill.
Kivettem a kis Új Szövetségemet a zsebemből és az 1. Korintus 14:13-15-höz lapoztam, ahol Pál apostol ezt mondja: Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög, de értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom a szellememmel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.
Először is nézd meg, Pál azt mondta, ha nyelveken imádkozol, imádkozz, hogy megmagyarázhasd. Másodszor, nézd meg, ahol Pál felvilágosít, hogy a magyarázat az értelmedhez vagy az elmédhez szól. Azt mondja, hogy amikor Szellemben (nyelveken) imádkozott, az elméje gyümölcstelen volt, tehát az elméje nem értette meg a rejtélyt amit mondott Istennek nyelveken szólás által. Azt mondta, hogy a szelleme imádkozott (nem az értelme). Aztán megkérdezi, mit kellene tennie. Megválaszolja, ezt mondva: “Imádkozom a szellemmel, DE imádkozom AZ ÉRTELEMMEL IS”.

Hitre Hangolva

Bill megkérdezte: “ Mit jelent az, hogy imádkozik mind nyelveken és mind értelemmel is?”

Azt válaszoltam: “Először úgy gondolom, azt mondja, hogy a nyelveken szólás az akaratunktól függ. Más szavakkal akarunk-e nyelveken imádkozni. Ez nincs az érzelmeink ellenőrzése alatt, hanem az akaratunk alatt, hogy rendezett imává tegyük, ne csak érzelmeskedéssé. A következő, úgy gondolom, hogy megmagyarázza azt, hogy nem áll meg, amikor abbahagyja az imádkozást szellemben (nyelveken) hanem imádkozik magyarázatért – és amikor megkapja azt, az olyan FELISMERÉSSÉ válik számára, ami nem volt meg neki azelőtt. Azután imádkozik értelemmel. Ez olyan, mint amikor Isten azt mondta, hogy tud valamit Rebecca és Marshall haláláról, amit mi nem tudtunk és az elménk megértette, hogy nem vagyunk egyedül a családunkban ezzel a tragédiával. Ezzel a felismeréssel felvilágosítva és megvilágosítva az értelmünket, mindketten képesek voltunk imádkozni és megcselekedni azt a Szent Szellem inspirálta magyarázatot, amit kaptam magyarázat által.“

“Bill azt mondta: Akkor te éppenséggel hallottad, hogy Isten szólt hozzád azokban a szavakban, hogy tudott valamit, amit te nem?”

Az válaszoltam “ Igen, világosan hallottam a szavakat. Emlékszem a barátom Bob Schuler a Crystal Cathedral pásztora és egy TV-és szolgáló idézték a médiában, hogy ezek a szavak mit jelentenek neki. Történetesen a vasárnap reggeli szolgálatában idézte a TV-n.

Bill tovább akart beszélgetni. Elfeledkeztem a golfjátékról és vele maradtam, amíg áttört mindez nála. “Vannak olyan magyarázatok, amiket a mindennapi élettel kapcsolatban kaptál?”
Egy feljött bennem. Így szóltam: “Nos, mostanában volt, hogy eléggé el voltam maradva a munkámmal és siettem mindenben, mindenkit idegesítve. Nem tudtam ellenőrzésem alatt tartani a dolgokat és nem voltam önmagam. Hirtelen, nyelveken akartam imádkozni mivel az értelemmel mondott imáim nem vezettek sehova. Teljesen elcsendesültem és figyeltem, hogy jön-e a magyarázat. Bizonyosan hamarosan jött: “Lassíts le, ülj le és fordítsd az elméd a Forrásodra és hagyd, hogy Én igazítsam a beosztásod!“

Bill ezt kérdezte: “Isten mondta ezt?” “Igen” - válaszoltam. “Mit csináltál?” kérdezte. Ezt válaszoltam: “Abban a szent pillanatban, hogy megértettem a magyarázatot, lelassítottam. Találtam egy széket és leültem, levettem a problémát az elmémről és ránéztem Istenre, mint az én teljes ellátásom Forrására, ami az első kulcsa a három közül a csoda maghitnek.
“Működött?” “Igen, lenyugtatott és levette a terhet az elmémről, elkezdtem az Úrról gondolkodni, akiről tudtam, hogy keményebb beosztással kellett szembenéznie, mint nekem és végül az ellenőrzésem alá kerültem. Azonnal, mielőtt ráeszméltem, a dolgok a helyükre kerültek. A nap elmúlt és elfeledkeztem arról, hogy rohangáltam körbe–körbe, mint a fejét vesztett csirke. Éppenséggel egy jó napom volt!“


Hitre Hangolva

“És hiszed, hogy Isten szólt neked azon keresztül?”
“Tudom, hogy igen”.
“Oral, tudod mi az, amit számomra ebből világossá tesz? Tanulom, hogy nem kell hallanom Isten hallható hangját, amikor beszél hozzám. Látom, hogy nagyon sok más módja van, amiket használ, hogy beszéljen hozzám, mint például a magyarázaton keresztül. De még mindig szeretném, ha megírnád azt a kis könyvet nekem.“

Kezet ráztunk és elmondtunk egy kis imát együtt, majd csatlakoztam a golfcsapatomhoz. Ahogy visszatértem a csapatomhoz újra felfedeztem, mennyire egyszerűbbé - és vonzóbbá - teszi Pál apostol a nyelveken való imádkozást és a magyarázatért való imádkozást.
Fordította: Andrea Nárcisz Nagy

Bill Warner: A saría törvény nem muzulmánoknak 4.

A hivatkozási számok

Mielőtt megértenénk a saríát, meg kell ismernünk három könyvet, melyek a saría alapját képezik . A saríában minden egyes rendelkezés vagy jogszabály a Koránra vagy a szunnára való hivatkozáson alapszik . A szunna Mohamed tökéletes példáját mutatja be (ez két gyűjteményben, a Hadíszban és a Szírában található). Az iszlám minden egyes törvénye a Koránból vagy a szunnából kell hogy származzon .

A szunnát úgy ismerhetjük meg, ha személyes részleteket tudunk meg Mohamed életéről. Tudjuk, hogy hogyan tisztította a fogát, melyik cipőt vette fel először . Azért ismerjük a szunnát, mert létezik a Szíra és a Hadísz . A Koránról valószínűleg azt gondoljuk, hogy az az iszlám bibliája. De ez nem igaz . Az iszlám bibliája a Korán, a Szíra és a Hadísz; és ezt a három könyvet akár Trilógiának is nevezhetjük.

A Korán csak kis része, mindössze 14 százaléka az egész szövegnek, amit az iszlám tanként ismerünk . A szunnában (Szíra és Hadísz) található szövegek 86 százalékát képezik a teljes iszlám tannak. Az iszlám ezek alapján 14 százalék Allah és 86 százalék Mohamed.
A saría nem más, mint a Korán és a szunna összesűrítése és értelmezése . Ezért lehetetlen megérteni a saríát anélkül, hogy ne lenne ismeretünk a Koránban, a Hadíszban és a Szírában található vallási tanokról. Lapozzunk bármelyik oldalra a következő fejezetekben, és a bekezdések nagy részénél egy mutatószámot találhatunk .

Egy klasszikus saría szöveg "Az utazó támasza". Ez hiteles forrásnak számít, miután napjaink öt leghíresebb iszlám tudósa hitelesítette és igazolta pontosságát . A könyv 1200 oldal, a 14. században íródott és olyan témákat tárgyal mint a nem muszlimok politikai irányítása, imádságok, dzsihád, végrendelet és vagyon, büntetés, törvényszéki előírások és birtokhasználat .

Íme egy jellegzetes bekezdés:

[O8.0] az iszlám elhagyása
[o8.1] Ha egy épelméjű személy, aki elérte a serdülőkort, önként elhagyja az iszlámot, akkor az megérdemli a halált
[Bukhári 9,83,17] Mohamed: „Azt a muszlimot aki elismeri, hogy nincs más isten, csak Allah, és én a prófétája vagyok, nem lehet megölni, kivéve három esetben: ha gyilkosságot, házasságtörést vagy hitehagyást követ el.”

Az „o8.1” hivatkozás egy mutatószám a saría törvény szövegében, Az utazó támaszában . A szöveg szakaszokra van osztva az a, b, c, stb felosztás szerint. Ez a bizonyos törvény az "o" szakaszban, a 8. bekezdésben és az 1. albekezdésben található Az [o8.1] mutatószám segítségével közvetlenül hivatkozhatunk a forrásra, Az Utazó támaszára .

A fenti példában nemcsak a rendeletet láthatjuk, hogy az aposztatákat (azokat az embereket, akik elhagyják az iszlámot) meg kell ölni, hanem az ezt alátámasztó tanítást is egy hadíszból, a Koránnal együtt használt szent szövegből . A hadíszok Mohamed cselekedeteit és szavait tartalmazzák. Ez a bizonyos hadísz a Szahíh al-Bukháriból származik, ami a szunnita iszlám hat hiteles hadíszgyűjteményének egyike. Ezen prófétai hagyományokat vagy hadíszokat a muszlim tudós, Mohamed Ibn Iszmáíl al-Bukhári gyűjtötte össze, körülbelül kétszáz évvel Mohamed halála után, és egész életét ennek összeállítására fordította. Ez a legmegbízhatóbb a gyűjtemények közül. A szahíh szó hitelest vagy helyeset jelent. Figyeljük meg a mutatószámot – [9,83,17] . Ez a hivatkozási szám olyan, mint egy fejezet vagy versszakmutató, amellyel megtalálhatjuk és elolvashatjuk az eredetit. Mindegyik hadísz, beleértve Bukhári gyűjteményét is, megtalálható egyetemi internetoldalakon [angolul – a ford] .

Itt egy saría törvény, amelyet a Koránnal támasztanak alá:

[O9.0] Dzsihád
A dzsihád az iszlám elterjesztésére szolgáló, kafírok elleni háborút jelenti . 
[Korán 2:216] Előíratott nektek a harc, holott az ellenetekre van. Lehet, hogy valami ellenetekre van, noha az jó nektek, és lehet, hogy szerettek valamit, noha az rossz nektek. Allahnak tudása van, ti azonban nem tudtok. 

A fenti példában láthatjuk, hogy a saría szövege először meghatározza a dzsihád jelentését, majd ezt követően a hivatkozás gondoskodik annak jogosultságáról. Még egyszer: leellenőrizhetjük a Korán versszak hitelességét, valamint az eredeti [O9 0] hivatkozást Az utazó támaszában . 

A támogató iratokra vonatkozó hivatkozások egyik utolsó típusa a következő:

Az engedetlen feleséggel való bánásmód
[m10.12] Amikor egy férj engedetlenség jeleit veszi észre
[Iszhák 969] ...A férfiak némiképp rendelkezhetnek a nők felett, mert a nők a férfiak foglyai, és nem urai önmaguknak.
Fent a szokásos saría hivatkozási szám az [m10.12] Az utazó támaszára utal, mint eredeti hivatkozásra Az Iszhák mutató szám, a 969, egy széljegyzet-hivatkozás, amely
lehetővé teszi a Szírában (The Life of Muhammad [Mohamed élete], A. Guillaume) való
keresést, és a hivatkozás igazolását .

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - „...úgy a földben is”

Szeretem, ahogy az angol King James fordítás hozza az Úr imádságát. E szerint Jézus ezt imádkozta: „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földben is”. Erről eszembe jut az 1 Mózes 2:7: „Isten megformálta az embert a föld porából”. Az életünk egy földi edényben van, és csak ha Isten akarata bennünk, vagyis a „földben” megvalósul, akkor és csakis akkor valósulhat meg akarata a „földön”. 

Minden a szívvel kezdődik - minden bennünk kezdődik. Sokan akarják megváltoztatni a világot. Azt szeretnék, ha a nemzetek mind térdet hajtanának Jézus előtt, miközben sokan közülük még önmaguk sem hajtottak térdet előtte. Jézus azt mondta a Lukács 17:21-ben: „Íme, Isten országa bennetek van”. Mit értett ez alatt? Azt, hogy az Isten akarata az emberi szívekben megy végbe. Földi királyok területekért és zsákmányért harcolnak, de a valódi érték, amire Isten vágyik: az emberi szív. 

Jézus azt ígérte, hogy élő vizek folyamai áradnak a benne hívők bensejéből. Figyeljétek meg, nem azt mondta, hogy a mennyből fognak áradni - hanem az övéi bensejéből! Isten országa a mi bensőnkből árad ki! Isten akarata, hogy minden hívő az Ő országa terjesztőjévé váljék, egy kapuvá, amelyen keresztül dicsőségét ki tudja árasztani, és erejét fel tudja szabadítani a világban. Ha szeretnéd látni Isten országát eljönni a földön, ez azzal kezdődik, hogy az ő akarata megvalósul a földben - benned!

2015. szeptember 24., csütörtök

Hack Mártát kérdezte Finta Szilvia az őszi ünnepek kapcsán

– Mit jelentenek egy keresztény számára ezek az őszi zsidó ünnepek?

– Ezeket az ünnepeket mi nem tudjuk a Messiás személye nélkül értelmezni. Jézus Krisztusnak, a Messiás életének döntő állomásait mutatják meg, illetve vetítik előre. Pál apostol azt mondja, hogy az ünnepek árnyékai az elkövetkezendő, vagyis a jövőben bekövetkező dolgoknak, de a test magáé a Krisztusé (Kol 2:17). Az izraeli ünnepek tehát a jövendő dolgok, vagyis a küszöbön álló történelmi események, isteni beavatkozások árnyékai.

– Mi a szerepük a keresztények életében?

– Nekünk nem kell megtartanunk ezeket az ünnepeket, mint a judaizmusban. A próféták előrejelzései alapján kell szemlélnünk az előttünk álló, még be nem teljesedett őszi ünnepeket, a már beteljesedetteket pedig úgy, mint amelyek már az üdvtervnek bizonyos lépéseit kijelölték.

– Vagyis?

– A páska vagy pészach a megváltásról szól, elkerülést jelent. Izrael egyiptomi szabadulásának előestéjén az utolsó csapás elkerülte azokat az otthonokat, amelyeket egy bárány vérével megjelöltek. Embert a haláltól megvásárolni csakis véráldozat árán lehetséges. Ez a megváltás. Jézus a halála előestéjén páskavacsorát evett a tanítványaival; testét és vérét azonosította a páskabárányéval.

Pészach másnapján kezdődik a kovásztalan kenyerek egyhetes ünnepe. A kovász erjeszt, a kenyér azért romlik meg, mert kovásszal készül. A macesznak vagy pászkának is nevezett kovásztalan kenyér ellenben tartós, nem romlik meg. Jézus a saját testét kovásztalan kenyérrel azonosította, nem véletlenül: halála után a teste nem volt alávetve a bomlásnak.

Pészach harmadnapján jön az első zsengék ünnepe. A termés legelső gyümölcseit kellett Isten elé vinni. Jézus feltámadása ezen a napon történt, így „zsengéje lett azoknak, akik elaludtak”. Pészachtól hét hetet számítva az ötvenedik napon ünnepelték a hetek ünnepét, a pünkösdöt. Jézus ezen a napon küldte el tanítványaira a Szent Szellemet. Ez az Egyház születésnapja. Most a bibliai időszámítás szerint aratási időszak van, a nemzetek evangelizálásának ideje, ami a kürtzengésig tart.

– Újév napján a sófár áll a középpontban. Előfordul ez a hangszer az Újszövetségben?

– Igen. Egyértelműen a korszakváltásokkal áll összefüggésben. A kürt jelzi, ha Istennél lejár egy határidő, vagy megtörténik egy komoly apokaliptikus beavatkozás. Amúgy a sófár a héber írásokban Istennek az eljövetelét, a néppel való szövetségkötést és találkozást szimbolizálja. A legfontosabb és küszöbön álló kürtjel az Egyház korszakának lezárását hirdeti meg. A valaha élt igazak feltámadnak, és a még élők átváltoznak! Folytatódik, ami elkezdődött az első zsengék ünnepén. Az igazi Egyház elmegy Jézussal együtt, a földi színtéren viszont itt marad Izrael. Ezenkívül a sófár profetikus említése Izraelnek egy sötét napjával és válságos periódusával esik egybe. A kürtnek és a tárogatónak a napjáról beszél a Biblia, sötétségnek, homálynak, borulatnak a napjáról, amikor Izrael végveszélybe kerül, mikor az egész országot érintő társadalmi és katonai válság alakul ki, és akkor megfújják a sófárt. Ebből a válságból természetfölötti segítséggel tudnak csak kijönni. Az izraeli hadseregben egyébként Mózes törvénye szerint a mai napig is használják a sófárt.

– Ezekben a napokban az önvizsgálaton, a megtérésen van a hangsúly. Valóban ekkor kell megtérni?

– Megtérni nem jóm kippurkor kell az embereknek. Azt gondolom, hogy a nemzetekből jövő személyeknek a megtérés mindig aktuális, és nem kötődik kifejezetten egy naphoz, tehát nem szükséges bűnbánó napokat tartani, nem szükséges a judaizmus talaján az őszi ünnepkörhöz kötni a megtérést, illetve maga az őszi ünnepkör sem ok arra, hogy az emberek ezeket a napokat válasszák ki egyedül és kizárólagosan arra, hogy megtérjenek. A megtérés mindig aktuális, mindig üzenet az emberiségnek.

– És mit jelent jóm kippur a jövő szempontjából?

– A jövőben bekövetkezendő eseményekre nézve azt kell látni, hogy amikor lezárul a nemzetek korszaka, akkor Isten Izrael felé fog fordulni, és Izrael mint nép ekkor fog megtérni. Ez az esemény egy természetfölötti kinyilatkoztatással lesz összefüggésben, amely a Szent Szellem különleges munkája lesz. Meg fogják ismerni az Urat.

– A rabbinikus irodalom a sátrak ünnepét egyszerűen Chágnak, vagyis (az) Ünnepnek nevezi. Minek köszönhető ez a megtiszteltetés?

– Valóban a legrangosabb ünnep a szukkót, és ez maga az Ünnep, talán azért is, mert ennek a hét ünnepnek a tetőpontja és beteljesedése. A szukkót az emberiség történelmének is a tetőpontja lesz. A megmaradt nemzetek békében és jólétben élnek, a vallási-etnikai konfliktusok megszűnnek. A szukkót ünnepéről a Biblia úgy beszél, hogy ez az ezeréves királyság; ez az a kor, amikor mindenki betelik és beteljesedik, mindazt megkapja, amire szüksége van, és ami a legfontosabb: megismerheti Teremtőjét.

– Az elmondottak alapján mi a legfontosabb mindebből a keresztények számára?

– Az előttünk álló ünnepek közül az Egyház számára a kürtzengés ünnepe a legfontosabb. A kürtzengésről Pál apostol két levelében is beszél, amikor azt mondja: maga az Úr száll le, és egyre erőteljesebb jelzéseket ad riadóval, főangyal szózatával és Isten sófárjával. Az Egyház elragadtatása az utolsó sófárjelzés pillanatában, hirtelen fog bekövetkezni. A szentek eltávoznak, kiemeltetnek ebből a világból. A hívők számára az az elsődleges program tehát, hogy jól munkálkodjanak az aratásban, hogy készek és alkalmasak legyenek az Úrral való találkozásra.

Forrás: Új Exodus Magazin

Joyce Meyer - Élj önzetlenül

Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja,(mikor szükség van rá) de áldás (Istentől és embertől) száll annak a fejére, aki eladja. Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez (Istentől), de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza. Példabeszédek 11:26-27

Erősen hiszek az “adakozó életstílusban”. Évekig önző voltam, mielőtt felismertem, hogy az öröm az adással és másoknak való segítségnyújtással jön. Nem kell attól félnünk, hogy elveszítjük a jó dolgainkat vagy, hogy végül semmink sem marad, mivel Isten Igéje igaz.

Örömtelivé válsz, amikor arról kezdesz el gondolkodni, hogyan áldjál meg másokat. Szenteld oda az ajándékaidat Istennek és mondd: “ Uram, odaadom magamat Neked. Megújítom a fogadalmamat és az elkötelezettségemet, hogy engedelmeskedjem Neked. Erős akarok maradni Tebenned, ezért kereslek Téged. Áld meg Uram és add, hogy én is áldás lehessek más számára.”

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Philip Yancey és Tim Stafford - Mélységes csalódottság: Mi hasznunk Isten szolgálatából?

Malakiás 2,17 „Hol van az igazságos Isten?

Malakiás könyve, az utolsó ószövetségi könyv egyben a következő négyszáz éves időszak nyitánya, melynek során nem volt újabb bibliai kinyilatkoztatás. Izrael népének szempontjából ez a négy évszázadot felölelő korszak a reményvesztettség időszaka volt. Hazatértek az ígéret földjére, ám ez az ország már csak félreeső tartománya marad olyan nagy birodalmaknak, mint Görögország és Róma. A győzelmes jövő és az egész világra kiterjedő béke, amelyről a próféták beszéltek, távoli vágyálomnak tűnik csupán. Még a helyreállított templom is fájdalmas emlékeket ébreszt, hiszen az új épület a nyomába sem ér Salamon fenséges építményének. Általános fásultság és mélységes csalódottság vesz erőt a zsidó népen, még Istennel szemben is.

Emlékeztető irattekercs

Malakiás párbeszédes formában írja meg könyvét, amelyben Izrael „gyermekei” Isten mint Atyjuk elé viszik sérelmeiket, megkérdőjelezve Isten szeretetét és igazságosságát. Minden sérelmük között az zavarja őket legjobban, hogy Isten követése nem hozta meg számukra a várt jutalmat. A 2,17 és 3,14 versekben a nép éles hangnemben arról panaszkodik, hogy nem látják értelmét Isten szolgálatának, hiszen semmiféle előnyük nem származik belőle. Válaszában Isten nem arról próbálja meggyőzni a népet, hogy az igazaknak jobban megy soruk, hanem azzal biztatja őket, hogy az igazak nevét felírja egy „emlékkönyvbe” (3,16), arra emlékeztetve ezzel a népet, hogy egy napon, a távoli jövőben, Isten kiegyenlíti majd az igazság mérlegét. Egy nap mindenki előtt világossá válik Isten szolgálatának az értéke, még akkor is, ha az a nap messze van. Malakiás arra biztatja a népet, hogy emelkedjenek felül saját önzésükön, és bízzanak a szövetség Istenében, aki nem hagyja magára legféltettebb kincsét. Malakiás üzenete legalább részben meghallgatásra talált. Az elkövetkező négy évszázad során a különféle reformmozgalmakban újra fellángol a törvény megtartása iránti buzgóság. Ezek a mozgalmak egészen Jézus koráig tartanak.

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Ne az én akaratom

A Lukács 22:42-ben olvashatunk Jézus Gecsemáné-kertbeli szenvedéséről. Hallgassuk csak remegő ajkáról feltörő szavait: "Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." Úgy gondolom, gyakran figyelmen kívül hagyjuk a Gecsemánéban történtek fontosságát, pedig az üdvösségünkkel kapcsolatban kevés ennél fontosabb dolog volt. Ha a Golgota az üdvösség ajtaja, akkor a Gecsemánét nyugodtan nevezhetjük az ajtó sarokvasának.

Amiben Ádám elbukott az Éden-kertben, azt Jézus legyőzte a Gecsemáné-kertben. És Krisztus itteni győzelmének a kulcsa volt az egész élete titka is, ami ebben a kilenc szóban öltött testet: "Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." Ez volt Jézus szívének az állandó hozzáállása. Egész életét és járását az Isten akaratának való teljes alárendeltség jellemezte. Mindenhol, ahova csak elment, az Isten országáról tanított; de nemcsak tanított róla, hanem demonstrálta is!

Az imádság, amit tanított, miszerint "Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is" Jézus számára nem egy elképzelt utópia remélt megvalósulása volt. Jézus megvalósította saját imádságát, és megmutatta nekünk, milyen válasz érkezik rá a mennyből. Jézus által Isten akarata lett meg a földön, amint a mennyben, és Isten pontosan ezt akarja megvalósítani a mi életünkön keresztül is. De mindez akkor kezdődik, amikor eljutunk arra a helyre, ahol a mi akaratunkat Isten akaratának alárendeljük. Az alárendelés helye az, ahol felfedezzük és betöltjük Isten életünkre vonatkozó akaratát.

2015. szeptember 23., szerda

Megjelent! Gary Chapman - Az 5 szeretetnyelv: Férfiaknak

Gary Chapman bestsellere, az Egymásra hangolva ezúttal kifejezetten férfiaknak szánt kiadásban jelenik meg. A szíve mélyén minden férfi vágyik arra, hogy boldoggá tegye a feleségét, de sokan nem tudják, mit tehetnének ezért. Chapman egyszerű, gyakorlatias és hatékony tanácsainak segítségével könnyen felfedezheti és megtanulhatja felesége szeretetnyelvét. „Miközben ezt teszi, házassága érzelmi klímája javulni kezd, és régóta vágyott változást fog tapasztalni felesége magatartásában. Egyszer csak azon kapja majd magát, hogy újra egy boldog nővel él együtt” – írja a párkapcsolatok szakértője.


Rodney H. Browne - Ki kell állnod mellette

A megalkuvás a hívő életében veszélyes.

Az Egyháznak ki kell állnia amellett, amiben hisz.
Kapcsolódó igeszakasz: Dániel 3:1-30

Nabukodonozor király csináltata egy arany állóképet, magassága hatvan sing, szélessége hat sing; felállíttatá azt a Dura mezején, Babilon tartományában. Dániel 3:1

És a hírnök hangosan kiálta: Meghagyatik néktek, oh népek, nemzetek és nyelvek! 5 Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát: boruljatok le és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állíttatott. 6 Akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja, tüstént bevettetik az égő, tüzes kemencébe. Dániel 3:4-6

Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednegó: ezek a férfiak nem becsülnek téged, oh király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállíttattál, nem imádják. 13 Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyá, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednegót; erre elhozák a férfiakat a király elé. Dániel 3:12-13

Felelének Sidrák, Misák és Abednegó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felülnünk néked. 17 Ímé, a mi Istenünk, Akit mi szolgálunk, Aki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh irály, kiszabadít minket. 18 De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállíttattál, nem imádjuk. 19 Akkor Nabukodonozor eltelék haraggal, és az ő orcájának színe elváltozék Sidrák, Misák és Abednegó ellen; azért szóla és meghagyá, hogy fűtsék be a kemencét hétszerte inkább, mint szokták befűteni. Dániel 3:16-19

Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt és a kemence rendkívül izzó volt: azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednegót felvitték, megölé a tűznek lángja. 23 Az a három férfiú pedig: Sidrák, Misák és Abednegó az égő, tüzes kemencébe esék megkötözve. 24 Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkele, szóla és monda az ő tanácsosainak: Nem három férfiút veténk-é a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak: Bizonyára, oh király! 25 Felele és monda: Ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiáé. Dániel 3:22-25

És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai, nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. 28 Szóla Nabukodonozor és monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednegó Istene, Aki küldötte az Ő angyalát és kiszabadította az Ő szolgáit, akik Őbenne bíztak; és a király parancsolatát megszegték és veszedelemre adták az ő testüket és nem szolgáltak és nem imádtak más istent az ő Istenükön kívül. 29 Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednegó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemétdombbá tétessék: mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. 30 Akkor a király nagy tisztességre emelé Sidrákot, Misákot és Abednegót Babilon tartományában. Dániel 3:27-30

Nem a világ mondja meg, hogy mit tegyünk. Isten Igéje vezet, irányít és mutat utat számunkra.

Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Róma 8:31

Az utolsó órában vagyunk!
Kapcsolódó igeszakasz: Apostolok Cselekedetei 5:12-42

Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. Apostolok Cselekedetei 5:12

De felkelvén a főpap és mind akik vele voltak, azaz a sadduceusok felekezete, betelének irigységgel, 18 És ráveték kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlöcbe tevék őket. 19 Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá a tömlöc ajtaját, és kihozván őket monda: 20 Menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédeit! Apostolok Cselekedetei 5:17-20

Eljövén pedig valaki, hírül adá nékik, mondván: Ímé, ama férfiak, kiket a tömlöcbe vetettetek, a templomban állanak és tanítják a népet. 26 Akkor elmenvén a felügyelő a poroszlókkal, előhozá őket erőszak nélkül; féltek ugyanis a néptől, hogy megkövezi őket. 27 Előhozván pedig őket, állaták a tanács elé; és megkérdé őket a főpap, 28 Mondván: Nem megparancsoltuk-é néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mireánk akarjátok hárítani Annak az embernek vérét. 29 Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek. Apostolok Cselekedetei: 5:25-29

Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolá, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat. 35 És monda azoknak: Izráel férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni! Apostolok Cselekedetei: 5:34-35

Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől és hagyjatok békét nékik: mert ha emberektől van e tanács vagy e dolog, semmivé lesz; 39 Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. 40 Engedének azért néki; és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megparancsolák, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsáták őket. 41 Ők annakokáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az Ő nevéért gyalázattal illettessenek. 42 És minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust. Apostolok Cselekedetei 5:38-42

A vallás megbukhat, de azt, ami Istentől van, nem lehet legyőzni.
Kit fogsz szolgálni, ha nyomás alatt leszel?
Istent szolgáljuk, és alárendeljük magunkat az Ő Igéjének. Nem embereknek engedelmeskedünk Isten helyett.
Isten Igéje legfőbb parancsolatunk.
Isten Igéjéhez igazodunk és ahhoz szabjuk magunkat, nem pedig emberek beszédéhez.

Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön? Lukács 18:8

Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága. Zsoltár 119:105

Az Egyháznak meg kell gyökereznie és alapot kell vennie Isten Igéjében.
Isten azzal a feladattal bízott meg bennünket, hogy:

Mindenki megtérítsen egyet.
Mindenki tanítson egyet.
Neveljünk tanítványokat.
Sokasodjunk.
Mentsük meg az elveszetteken bármi áron.
Az Egyháznak fel kell állnia ebben az utolsó órában. Mi vagyunk a föld sói.
A menny világosságának kell rajtunk keresztül fénylenie. Ebben az időben erősnek kell lennünk.
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Efézus 6:10

-Nincs megalkuvás-

Nem alkuszom meg.
Kitartok amellett, amit hiszek és hallatom a hangomat.
Állást foglalok Jézus és a kereszt mellett.

Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe. Máté 25:21

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Isten szól

Akarod tisztábban hallani Isten hangját? Akkor azt javaslom, kezd azzal, amit már kijelentett a Szentírásban!

A Szentírás mindig szól azokhoz, akik készek időt szakítani rá, hogy elmélkedjenek fölötte. Ha azt mondod, szeretnéd meghallani Isten hangját, de nincs benned vágy a Biblia olvasására, akkor önmagadat csapod be. A Szentírás Isten hangjának a kifejeződése számunkra, és minél több időt töltünk el annak tanulmányozásával, amit az írott Igéjében kijelentett, annál jobban ráhangolódunk Isten hangjára.

Tudjátok, Isten mindent megtett azért, hogy Igéje fennmaradjon. Sok igaz ember drága árat, sokszor a vérét adta azért, hogy mi a kezünkbe tudjuk venni a Bibliát. Ha téged nem érdekel annyira az, amit Isten már kijelentett, hogy időt tölts az olvasásával, miért kellene Neki bármi mást mondania neked?

Ha az ellenség távol tud tartani az Isten Igéjétől, akkor sikerült távoltartania az Isten hangjától. Ezért tölts időt minden nap az Igén való elmélkedéssel. Jézus a János 6:33-ban azt mondta: „A beszédek, amelyeket mondok néktek, szellem és élet”. Úgy tűnik, van a szellemi éberségnek és érzékenységnek egy olyan dimenziója, amely akkor „kapcsol magasabb fokozatba”, amikor egyszerűen időt töltünk az Isten Igéjének olvasásával és az azon való elmélkedéssel. Ha ezt teszed, képessé válsz könnyebben felismerni a hangját, ha személyesen szól hozzád.

2015. szeptember 22., kedd

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 13.

Kérdezd Istent kontra csináld magad

Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a [Szent] Szellemet, avagy a hit [és az Evangélium üzenetének] hallásából? [A szertartások törvényeinek megfigyeléséből vagy a hit üzenetéből származik? ]. Ennyire esztelenek és ostobák vagytok? A mit [az új szellemi életet] [Szent] Szellemben kezdtetek el, most testben [attól való függésben] fejeznétek be?
Annyit szenvedtetek hiába [ok nélkül]? ha ugyan hiába.
Annakokáért, a ki a [Szent] Szellemet szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-é?

Galata 3:2-5.

A 2. szakaszban Pál megkérdezi a Galatabeli hívőket, hogy az Urat a saját munkájuk és erőfeszítéseik eredményeként kapták-e vagy az Evangélium üzenetét hallgatva kijelentették: „Hiszek ebben”.

Aztán a 3. részben azt kérdezi tőlük: „Annyira esztelenek és ostobák vagytok, hogy új életet kezdetek a Szent Szellemmel, aztán a saját gyenge emberi testetekre támaszkodva akarjátok elérni a tökéletességet?”

Amikor az Úrtól ezt a kijelentést kaptam, megmutatta nekem a Szentírásnak ezt a részét, ami nagyon mély benyomást tett az egész életemre. Rájöttem, hogy az Urat hit által kaptam, miközben úgy akartam tökéletessé válni, hogy a saját testemben bíztam. Emberi erőfeszítés által próbáltam megváltozni és az életemet megváltoztatni, ahelyett, hogy teljesen Rá bíztam volna magam.

Persze az erőfeszítésnek is megvan a maga helye és szerepe a keresztényi életben. Ennek ellenére, ha bármit is próbálsz az Úr kegyelmén kívül cselekedni, nem fog tartós eredményre vezetni.

Aztán Pál azt kérdezi: „Mindezeket a dolgokat semmiért szenvedtétek el, ok nélkül? Tényleg vissza akartok menni és az egész megszentelődést elölről kezdeni?”

Az életem és szolgálatom kezdetén nagyon sokat szenvedtem. Valahányszor cselekedni kezdünk, pontosan ezt fogjuk tenni.

Az 5. részben Pál így érvel: „Isten betölti-e minden szükségeteket és csodákat cselekszik? Ezt vajon azért teszi-e, mert betartottátok a törvényt vagy azért, mert hisztek abban a kijelentésben, amit hallottatok?”

Lehet, hogy furcsán hangzik, de amikor nagyon frusztrált és összezavarodott voltam amiatt, hogy nem sikerült megváltoznom, eszembe sem jutott, hogy megkérjem az Urat arra, hogy megváltoztasson, majd bízzam rá az egész dolgot. Ehelyett úgy viselkedtem, mint egy állandóan locsogó ember. Amikor a Szent Szellem eljön, és valakit arra tanít, hogy „Meg kell tanulnod néha csendben maradni”, mit kell ilyenkor tenni? Ahelyett, hogy az ember vitatkozni vagy mentegetőzni kezdene, csak annyit kell mondania: „Igazad van, Uram. Sokat beszélek. Ismersz engem, Atyám. A számat már régóta nem ellenőriztem. Azt hiszem, a Te segítséged nélkül nem is tarthatom ellenőrzés alatt. Kérlek, segíts, Nélküled bukásra vagyok ítélve”.

Az Úr a mi Forrásunk és Táplálónk. Ez az, amit kemény munkával megtanultam.

Bár tudtam, hogy rengeteg változásra van szükség az életemben, eszembe sem jutott, hogy Isten az egyetlen, aki ezeket a változásokat elvégezheti bennem. Nem tudtam még eleget ahhoz, hogy az Úr elé álljak és megvalljam: „Atyám, kicsúsztak a dolgok a kezemből. Ezt nem tudom egyedül megoldani. Úgy jövök Eléd, mint a kisgyermek. Teljesen reményvesztett vagyok. Leteszem eléd ezt a helyzetet, és kérem a kegyelmedet. Nem érdemlem meg a segítségedet Atyám, de Te vagy az egyetlen reménységem. Kérlek, tedd meg értem azt, amit én magam nem tudok megtenni”.

Sokszor csak akkor kérjük Isten segítségét, amikor úgy érezzük, hogy az a dolog, amit kérünk, jár nekünk, mert megérdemeljük. Meg kellett tanulnom a következőket: „Atyám, nem vagyok méltó a segítségedre, de tudom, hogy ez nem fog menni addig, amíg Te nem adsz hozzá erőt”.

Ha túl sokat beszélsz, csak Isten segíthet rajtad. A Jakab 3:8 szerint a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. A másik jó példa erre a fogyás. Lehet, hogy a legjobb fogyókúrás módszert követed, de ha Isten ereje nem segít, csak az idődet fecséreled. Nem fog a dolog működni. Lehet, hogy éppen az Úr az, aki ezt akadályozza – mindaddig akadályozni is fogja, amíg nem vagy hajlandó megengedni Neki, hogy a változást elhozza az életedbe, és minden dicsőséget és győzelmet Neki tulajdoníts.

Fordította: Berényi Irén

Bill Warner: A saría törvény nem muzulmánoknak 3.

Három nézőpont az iszlámról

Az iszlámra háromféleképpen lehet tekinteni, attól függően, hogy hogyan vélekedünk Mohamedről . Ha Mohamedre Allah prófétájaként tekintünk, akkor hívők vagyunk . Ha nem, akkor hitetlenek. A harmadik nézőpont szerint az iszlám hitvédői vagyunk. Az apologéták nem hiszik, hogy Mohamed próféta volt, de elnézőek az iszlámmal szemben, anélkül, hogy valódi tudással rendelkeznének róla.

Az alábbi példa szemlélteti a háromféle látásmódot.
Egyszer Medinában Mohamed, oldalán 12 éves feleségével, egy egész napon át nézte, ahogy nyolcszáz zsidót karddal lefejeznek . Azért fejezték le őket, mert nem ismerték el Mohamedet Allah prófétájaként. A muszlimok szerint haláluk szükséges volt, mert Mohamed prófétaságát tagadni az iszlám elleni bűntettnek számított – és annak számít ma is. Azért fejezték le őket, mert Allah szentesítette ezt.

A hitetlenek szerint azonban ez gonosztettnek minősül, mely bizonyíték az iszlám dzsihád erőszakosságára.  Az apologéták szerint pedig ez egy történelmi esemény volt; szerintük minden kultúra múltjában fellelhető az erőszak, ezért nem kellene ítélkezni . Ők azok, akik valójában nem olvastak el egyetlen alapvető iszlám szöveget sem, de határozottan nyilatkoznak az iszlámról .

A különböző nézőpontok szerint a nyolcszáz zsidó halála:

• kifogástalan szent cselekedet volt;
• tragédia volt;
• csak egy történelmi esemény volt, aminél mi már tettünk rosszabbat is

Valójában nincs „helyes” szemlélet az iszlámról, mivel a nézőpontok összeegyeztethetetlenek . Ez a könyv a hitetlen szemszögéből íródott. Abból a szempontból tekint az iszlámra, hogy az milyen hatással van a nem muszlimokra. Ez azt is jelenti, hogy a vallás itt kevéssé fontos. Az iszlám vallás csak a muzulmánokat érinti, azonban az iszlám politikai nézetei minden hitetlenre hatást gyakorolnak.  Ez a könyv az iszlám politikai rendszeréről szól. Nem tárgyalja a muszlimokat vagy a vallásukat .  A muszlimok mint emberek egymástól teljesen különbözőek lehetnek. A vallást azért gyakorolják, hogy a paradicsomba jussanak, és elkerüljék a poklot . Nincs haszna és értelme az iszlámot mint vallást tárgyalni .
Az iszlámról a politika szempontjából kell beszélnünk, mivel ez egy erőteljes politikai rendszer .

MI A SARÍA?

A saría az iszlám jogrendszere. A saría az alapja a muszlimok minden, társadalmunkat érintő követelésének .

• Amikor az iskolákat arra kérik, hogy biztosítsanak helyet iszlám imádkozásra, akkor valójában arra kérnek bennünket, hogy alkalmazzuk a saría törvényét
• Amikor egy muszlim fejkendőt visel, az a saría iránti engedelmesség
• Amikor újságaink nem tették közzé a dán Mohamed-karikatúrákat, sajtónk valójában a saría jog követeléseinek engedelmeskedett
• Amikor azt követelik kórházainktól, hogy a muszlim nőket speciális módon lássák el, a saría előírásait alkalmazzuk
• Amikor tankönyveinket ellenőriztetni kell muszlim szervezetekkel, mielőtt használjuk őket iskoláinkban, akkor a saría törvényének megfelelően cselekszünk
A Világkereskedelmi Központ elleni támadást a saríában található háborúra vonatkozó szabályok, a dzsihád szerint követték el. A saría jogrendszer az alapja minden muszlim életének vallási, politikai és kulturális szinten egyaránt .
A saría törvényét egyre többször alkalmazzák Európában (és Magyarországon is), még sincs ismeretünk arról, hogy mi a saría, mivel sem a magániskolák, sem pedig az állami, vagy egyházi fenntartású iskolák nem tanítanak róla .

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Szellemi örökség

A napokban olvastam a Krónikák első könyve második fejezetét, és egy érdekes dolgot fedeztem fel benne egy Szeled nevű asszonyról. Az összes név közül mint egy fájó hüvelykujj emelkedik ki a neve. Azt olvassuk róla a 30. versben, hogy „Szeled gyermektelenül halt meg”.

Szeled korában egy nő számára ez volt a lehető legmegalázóbb stigma. Biztos vagyok benne, ha lehetősége lett volna rá, kérte volna, hogy a nevét inkább le se írják a Bibliában.

A Jelenések 20:15 beszél egy neveket tartalmazó könyvről, amit a mennyben írnak: ez a Bárány Élet könyve. Ha úgy vannak benne a nevek, mint a bibliai családfáknál, vagyis ha a szellemi szülőket együtt említi a szellemi gyermekekkel, kíváncsi vagyok, vajon hány olyan keresztény lenne benne, akinek a nevénél ez szerepelne: „X. Y. gyermektelenül halt meg”. Képzeld el a Jézussal való találkozást: látod a kezén és lábán a sebeket, és tudod, hogy Ő fizette ki a végső árat az üdvösségedért. Milyen érzés lenne egymagad állni előtte?

De figyeljétek meg, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy Szeled gyermektelen VOLT, hanem azt, hogy „Szeled gyermektelenül HALT MEG”. Értitek? Amíg élt, volt remény számára. Sára 90 éves volt, amikor Izsákot szülte. Későn kezdte, de az utódai olyan sokan lettek, és a neve olyan fényesen ragyogott, mint az égen a csillagok.

Talán még életedben nem nyertél meg egyetlen embert sem Jézusnak, de soha nem késő elkezdeni! Ma elkezdhetsz egy új szellemi örökséget, amely megmarad örökre. A Dániel 12:3 azt mondja: „...a kik sokakat az igazságra visznek, (ragyognak) miként a csillagok örökkön örökké”.

2015. szeptember 21., hétfő

Jézus tényleg otthagyta anyját és családját? - Németh Sándor válaszol

Joyce Meyer - Ajándékozz el valamit

Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek. Zsoltárok 85:13-14

Isten a legjobb Ajándékozó és nem kevesebbet vár el tőlünk, minthogy kövessük az Ő példáját. Kihívásként ajándékozz el minden nap valamit az életedből. Lehet, azt gondolod, hogy semmid sincs, amit adhatnál, de ha úgy adsz, ahogy Isten vezet, hamarosan annyit kapsz, hogy azt sem tudod hová tedd.

Isten kenyeret ad neked evésre és magot a vetésre (Lásd 2. Korintus 9:10). Néhány dolog, amit Isten neked küld, arra adatott, hogy mint magot, mások életébe vessed. Kérd Istent, hogy mutassa meg, mit tudsz elajándékozni.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Rodney H. Browne - Élj céltudatosan

Mert Én tudom az Én gondolataimat, amelyeket Én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek, és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Jeremiás 29:11

Isten a következőt mondta Jeremiásnak: "Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé. 6 És mondék: Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én! 7 Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked. 8 Ne félj tőlük, mert Én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr. 9 És kinyújtá az Úr az Ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az Én Igéimet adom a te szádba! 10 Lásd, Én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!" Jeremiás 1:5-10

"Jeremiás, céllal és egy célért teremtettelek téged!"

A gondolatok tanácskozással erősek.
A Webster szótár a "cél" szót a következőképpen definiálja: eleve elrendeltetvén Annak eleve elvégzése szerint, Aki mindent az Ő akaratának tanácsából cselekszik. Efézus 1

Minden hívőnek hinnie kell, hogy

1. Van egy célod

Neveden hívtak:

És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd és a te Alkotód: Izráel, ne félj, mert metváltottalak, neveden hívtalak téged, Enyém vagy! 2 Mikor vizen mégy át, Én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Ézsaiás 43:1-2

Isten választott ki

Nem ti választottatok Engem, hanem Én választottalak titeket, és Én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az Én nevemben, megadja néktek. János 15:16

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, Aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 10 Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. 1 Péter 2:9-10

Tudván ezeket a dolgokat:

2. Céltudatosan kell élnünk

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most élek, az Isten Fiában való hitben élem, Aki szeretett engem és Önmagát adta érettem. Galata 2:20

Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: Akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. 9 És találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: 10 Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az Ő halálához; 11 Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. 12 Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. 13 Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: 14 De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Filippi 3:8-14

Pál a következőket 33 év szolgálat után mondta!

Pál annyira céltudatosan élt, hogy élete végén a következőket mondta: "De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. 6 Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. 7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az Ő megjelenését." 2 Timótheus 4:5-8

Pál a Korinthusi gyülekezetnek kétszer mondta:
Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. 1 Korinthus 4:16
Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. 1 Korinthus 11:1

Jézus volt Pál legnagyobb példaképe!
Isten az Atya volt Jézus tökéletes példaképe.

Jézus pedig kiálta és monda: Aki hisz Énbennem, nem Énbennem hisz, hanem Abban, Aki elküldött Engem. 45 És aki Engem lát, azt látja, Aki küldött Engem. 46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki Énbennem hisz. 47 És ha valaki hallja az Én beszédeimet és nem hisz, Én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. 48 Aki megvet Engem és nem veszi be az Én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. 49 Mert Én nem Magamtól szóltam; hanem az Atya, Aki küldött Engem, Ő parancsolta Nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. 50 És tudom, hogy az Ő parancsolata örök élet. Amiket azért Én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta Nékem. János 12:44-50

Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el Tőlem e pohárt; mindazáltal ne az Én akaratom, hanem a Tiéd legyen! 43 És angyal jelenék meg Néki a mennyből, erősítvén Őt. 44 És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az Ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Lukács 22:42-44

Monda nékik Jézus: Az Én eledelem az, hogy Annak akaratát cselekedjem, Aki elküldött Engem, és az Ő dolgát elvégezzem. János 4:34

Micsoda példakép!
Ő a mi példaképünk!

Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az Ő nyomdokait kövessétek. 1 Péter 2:21

3. Élj céltudatosan

Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, amelyet követtél; 7 A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre: 8 Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. 9 Igaz ez a beszéd és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk. 10 Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, Aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőknek. 11 Ezeket hirdessed és tanítsad. 12 Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a szellemben, a hitben, a tisztaságban. 13 Amíg odamegyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. 14 Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked prófétálás által a presbitérium kezeinek reádtevésével. 15 Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. 16 Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. 1 Timótheus 4:6-16

És végül!

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12:1-2

Ti vagytok a földnek sói; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. 14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. 15 Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Máté 5:13-16

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Krisztus nagykövetei

Amikor „Isten akarata” szóba kerül, általában az emberek többsége automatikusan azon kezd el gondolkodni, hogy otthagyja a munkáját, és belép a „szolgálatba”. Gyakran azokat, akik teljes idős, vagyis fizetett szolgálatban vannak, piedesztálra emelik, és tőlük várják, hogy az Isten országát képviseljék és előmenetelét munkálják, miközben a „normál” keresztények végzik saját világi munkájukat. Sok kereszténynek a hite csak egy vasárnap délelőtti esemény, egyike az élet sokféle elfoglaltságainak, amely diszkréten megfér az életükben a politikai pártpreferenciájuk és kedvenc focicsapatuk mellett.

De a Szentírásban nyoma sincs a keresztények ilyen jellegű megkülönböztetésének és kettéválasztásának! Sehol nincs említés „klérusról" vagy „laikusokról”. Sőt, az Efézus 4-ben, ahol Pál felsorolja az öt szolgálati ajándékot (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító), nem azt mondja, hogy ők azok, akik a szolgálat munkáját végzik, hanem azt, hogy az ő munkájuk felkészíteni a szenteket a szolgálat munkájára.

Milyen rendkívüli veszteséget szenvedünk el amiatt, hogy fenntartjuk azt a mentalitást, ami szerint a teljes idejű szolgálatban állók az „igazi” szolgálók, és a többiek csak nézők. Barátom, Isten használni akar TÉGED! Használni akarja az ajándékaidat és képességeidet, hogy dicsőségével hatással legyen a világra. A te életedet is akarja használni, hogy az Ő országát kiterjessze a földön! Tehát, bármit is teszel a mai napon, és bárhova is mész, legyél Jézus nagykövete!