2018. február 28., szerda

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 43.

"Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt." (Róm.5:6,8)

Most, hogy már megtértünk, nem vagyunk többé gonoszok. Azelőtt voltunk azok.

Pál mondja: "Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek." (Róm 5:19 A bűn nem csak Ádám bukása miatt hatott ránk, mi magunk is bűnösökké lettünk. Így most az igazság sem csak Jézus halála és feltámadása miatt a miénk, mi magunk is igazakká lettünk.

Nézzünk meg más bizonyítékokat erre az Új Szövetségben. A korintusiaknak írva Pál elmagyarázza, hogy a prófétálás ajándékának megfelelő használata meggyőzi a hitetlen látogatót arról, hogy bűnös. (I Kor.14:24-25) Ezzel szemben Pál hevesen szembeszáll a nézettel, miszerint ő vagy más apostolok bűnösek volnának, hiszen ez azt jelentené, hogy Jézus megengedi a bűnt. (Gal. 2:17) Távol legyen! Ehelyett Jézus, a hatalmas, szent főpap teljesen elválaszt minket a bűnösöktől de folyamatosan közben is jár értünk, a családjáért. (Zsid.. 7:25,26) Kezd összeállni a kép?

Ha megnézzük Jakabot, láthatjuk, hogy van egy hely az Új Szövetségben, ahol némely hívőt bűnösöknek neveznek. De ez azért van mert ezek a hívők visszacsúsztak, a világgal barátkoztak, szellemi házasságtörést követtek el. Testiek voltak és bűnben éltek (Lásd: Jak.4:1-4). És mit mond nekik Jakab? "Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. (Jak 4:8-10)

Erős szavak ezek. Jakab itt azt mondja, hogy a dolgoknak nem így kéne menniük. Nem. Isten népének egységesen szentnek és tisztának kellene lennie. Ha mégsem így van, itt az idő a megtérésre, a sírásra és gyászolásra. Súlyos dolog amikor a hívőket bűnösöknek nevezik. Az ilyen helyzet gyászolásra, szomorkodásra indít. Semmiképp sem az elvárt állapot, ahogy a "csak egy bűnös csoport vagyunk, megváltva kegyelem által" féle mondások sugallják. Ez egy szörnyű szégyenfolt Krisztus testén Ezért Jakab ezzel a buzdítással zárja levelét: "Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, Tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez." (Jak.5:19-20)

A bűnösök azok, akik letévedtek az útról és a halál ösvényén járnak. A mi dolgunk, hogy visszatérítsük ezeket az embereket az Úrhoz. Isten őrizzen, hogy bűnösként gondoljunk magunkra vagy bűnösként éljünk vagy az Atyához bűnösként próbáljunk közeledni. Nem, igazak vagyunk az Ő kegyelme által és e kegyelem által igaz életet élhetünk. Számunkra a kárhoztatás büntetése megszűnt. (János 5:24)

Persze, ha az Istennel való kapcsolatodat a maga teljességében akarod élvezni, akkor tisztelettejesen vigyáznod kell, hogy megőrizd magad minden szennytől és tisztátalanságtól. És az Ő feléd sugárzott szeretetének fényében, ügyelned kell rá, hogy Neki tetsző életet élj, mindig készen állva azonnal megtérni ha meghallod a hangját. Így tudsz tiszta lelkiismerettel élni, lelki gyötrésektől szabadon. Ha van bármilyen visszatérő bűnös szokásod, komolyan kell venned azt és mindent meg kell tenned, hogy kitisztítsd az életedből. A bűnnel szemben könyörtelennek kell lenned. Ha így teszel, ezzel demonstrálod az elkötelezettségedet, hogy harmóniában élj az Úrral. És ha szabad akarsz maradni a kárhoztató gondolatoktól, meg kell tanulnod elfogadni Isten Igéjét. Ha azt mondja: megbocsájtom és elfelejtem, akkor ezt hidd is el szó szerint. A mi Atyánk nem hazudik és határozottan kijelenti: "A tenger mélyére vetem bűneidet. Olyan messze vetem őket mint napkelet a napnyugattól. A hátam mögé vetem őket. Eltöröltem és meg nem emlékezem róluk többé. Én népem vagy, megbocsájtok neked. (Mik. 7:19; Zsolt. 103:12; Ézs. 38:17; Zsolt. 51:1, 9; Ézs. 43:25; Jer. 31:34).

Az ördög a másik oldalon mindig hazudik és ugyanazt ismétli: "Isten sosem bocsájt meg neked. Ha az Igében azt mondja is , nem úgy gondolja. Amit te tettél azt sosem bocsájtja meg. Mindig úgy néz rád mint szennyes, nyomorult bűnösre. Add fel, elvesztél. Soha nem leszel jó semmire."

Tehát azt mondjuk, Jézus az Úr és Sátán a hazug. Kinek a hangját hiszed el?

Fordította: Korányi Tamás

Mózes negyedik könyve 34.

A szentföld határai

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Izrael fiainak és mondd nekik: Midőn bementek Kánaán országába, ez az ország, amely jut nektek birtokul, Kánaán országa határai szerint.

A déli határ

3. És legyen nektek a déli határszél: Cin pusztájától Edóm mellett, és legyen nektek a déli határ a Sóstenger szélétől kelet felé. 4. Azután átkerül a határ Ákrábbim hágójától délre, átvonul Cinig és végei lesznek Kádes-Bárneától délre, továbbmegy Cháccár-Ádárig és átvonul Ácmónig. 5. Azután átkerül a határ Ácmóntól Egyiptom patakjáig és végei lesznek a tengernél.

A nyugati határ

6. A nyugati határ pedig legyen nektek a nagy tenger a határ; ez legyen nektek a nyugati határ.

Az északi határ

7. Ez pedig legyen nektek az északi határ: a nagy tengertől húzzatok vonalat magatoknak a Hór hegyéig. 8. A Hór hegyétől húzzatok vonalat Chámosz mentén, és lesznek a határ végei Cedodnál. 9. Azután továbbmegy a határ Zifrónig és vége van Chácár-Énonnál; ez legyen nektek az északi határ.

A keleti határ

10. És húzzatok magatoknak vonalat keleti határ gyanánt, Chácár-Énontól Sefomig. 11. Azután lemegy a határ Sefomból Rivloig, Ájintól keletre, lemegy a határ és érinti a Kinneresz tó partját kelet felől. 12. Azután lemegy a határ a Jordánig és végei lesznek a Sóstengernél; ez legyen számotokra az ország, határai szerint köröskörül. 13. És megparancsolta Mózes Izrael fiainak, mondván: Ez az ország, melyet birtokba vegyetek a sors útján, amelyről megparancsolta az Örökkévaló, hogy adjátok a kilenc törzsnek, meg a fél törzsnek. 14. Mert elvették a Rúbéni fiainak törzse, atyáik háza szerint, meg Gádi fiainak törzse, atyáik háza szerint és a Menássének fél törzse elvették birtokukat; 15. a két törzs és a fél törzs elvették birtokukat a Jordánon innen, Jerichóval szemben napkelet felé.

A fejedelmek

16. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 17. Ezek ama férfiak nevei, akik birtokba adják nektek az országot; Eleázár, a pap, Józsua, Nún fia; 18. meg egy-egy fejedelmet vegyetek törzsenként, hogy birtokba adják az országot. 19. Ezek pedig a férfiak nevei: Júda törzséből Káleb, Jefune fia; 20. Simon fiainak törzséből Sámuel, Ámmihúd fia; 21. Benjámin törzséből: Elidod, Kiszlón fia; 22. Dán fiainak törzséből a fejedelem Bukki, Jogli fia; 23. József fiai közül, Menásse fiainak törzséből a fejedelem Chánniél, Éfód fia; 24. Efráim fiainak törzséből pedig a fejedelem Kemúél, Sifton fia; 25. Zebúlun fiainak törzséből a fejedelem Elicofon, Párnoch fia; 26.Isszászár fiainak törzséből a fejedelem Páltiél, Ázzon fia: 27. Ásér fiainak törzséből a fejedelem Áchidúd, Selómi fia; 28. Náftáli fiainak törzséből a fejedelem Pedáhél, Ámmihúd fia. 29. Ezek azok, akiknek megparancsolta az Örökkévaló, hogy birtokot adjanak Izrael fiainak Kánaán országában.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 27., kedd

David Wilkerson - A reszketés pohara: régen és ma 2.

2. Attól is féltek, hogy a babiloni szellemiség elrabolja gyermekeiket.

“Fiaid alélten feküdtek minden utcasarkon” (51:20). Az aggodalom elterjedt az istenfélő szülők között gyermekeik miatt. Ez a félelem olyan hatalmasra nőtt, hogy még a leghűségesebbek között is egyfajta részegséget okozott. Röviden, látták, amint a gyermekeik egyre érzéketlenebbé válnak Isten iránt a gonosz babiloni társadalomban. A fiatal nemzedék szíve megkeményedett amint átadták magukat a testi vágyaknak, érzéki dolgoknak, materializmusnak. Végül az Úr “gyengeséget, aléltságot” küldött az ifjakra, hogy megfeddje őket hitüktől való elfordulásuk miatt.

Mai korban
Egyre nagyobb a félelem, hogy gyermekeinket elveszítjük.

Az egyetemek környékén az alkoholizmus járványként terjed. Még a gazdag városrészek iskoláiban is nehéz olyan diákot találni, aki nem iszik, vagy szív füvet; sokan már most komoly függőségben vannak. A crystal meth (házilag előállítható anfetamin származék) új, olcsó és gyors kábítószer, amely a városokban és falvakban egy teljes generációt tart pokoli karmaiban. Egy korábbi szenvedélybeteg, akit az öngyilkosság határára sodort a drog, elmesélte nekem, hogy a crystal meth olyan hatású mint 1000 szippantás kokain.

Amint a közelmúltban egyre több lövöldözés történt az iskolákban, a szülők félelemmel küldik gyermekeiket főiskolára és középiskolába, még a magániskolákba is. Amikor az egyik illionisi egyetemen elkezdődtek a lövöldözések, az egyik gazdag apa kibérelt egy felderítő helikoptert, hogy függeszkedjen a fölött az egyetem fölött, amelybe a lánya járt. Az egyetem területén zavargást észleltek, és az apa azt akarta, hogy lövöldözés esetén mentsék ki a lányát.

Apaként és nagyapaként fájdalommal telik meg a szívem a mai fiatal nemzedék miatt, akiket az ördög elfogott és rabságban tart. Mint más szülőket, engem is az kísért, hogy elárasszon a félelem ezért, de azt is tudom, hogyha ezt megengedem, akkor én iszom meg a levét.

3. Féltek az őket körülvevő nemzeteket sújtó súlyos csapásoktól és rémtettektől.

“Két dolog történt veled, még csak nem is szánnak, pusztulás és összeomlás, éhinség és fegyver, és még csak vígasztalód sincsen.” (51:19) Ézsaiás nem sorolja fel a kaotikus csapásokat amelyekkel Isten népe szembenézett az akkori időkben, de azt mondja, hogy ezeket az eseményeket hozzáadta a remegést okozó poharukhoz. A nemzetközi színtéren bekövetkező válságok csak növelték személyes válságuk nagyságát.

Mai korban
Az egész világ reszket a terroristák, éhínség, és nyomor miatt.

Jelentések szerint 50,000 ember hal éhen Kongóban. Szudánban etnikai tisztogatás miatt 300,000 férfit, nőt és gyermeket űztek el lakóhelyükről. Kenyában különös kegyetlenséggel terrorizálják a lakosságot, tömegeket mészároltak le a városokban és falvakban. Csád polgárháború alatt áll. Nigéria társadalmi válságba zuhan. A Közel-Kelet továbbra is a terror és a félelem üstjében forr.

Isten lágyítsa meg szívünket az ilyen tragédiák láttára. Szolgálatunk napi kapcsolatban van Kenyával, ahonnan halljuk, hogy a gyülekezetek és törzsi vezetők a káosz ellenére is egységre hívnak.

Mózes negyedik könyve 33.

Az állomások Egyiptomból a Jordánig

1. Ezek Izrael fiainak vonulásai, akik kivonultak Egyiptom országából seregeik szerint, Mózes és Áron által. 2. Mózes pedig felírta kiindulásaikat vonulásaik szerint az Örökkévaló parancsára; és ezek az ő vonulásaik kiindulásaik szerint. 3. Elvonultak Rámszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján; a peszách után való napon vonultak ki Izrael fiai fölemelt kézzel, egész Egyiptom szeme láttára. 4. Az egyiptomiak pedig eltemették azokat, akiket sújtott az Örökkévaló közöttük, minden elsőszülöttet; és az ő isteneiken is végzett az Örökkévaló ítéletet. 5. És elvonultak Izrael fiai Rémszeszből és táboroztak Szukkószban. 6. Elvonultak Szukkószból és táboroztak Észomban, amely a puszta szélén van. 7. Elvonultak Észomból és visszatértek Piháchirosz felé, mely Baál-Cefón előtt van, és táboroztak Migdól előtt. 8. Elvonultak Piháchirószból és átmentek a tengeren a pusztába; mentek pedig három napi úton Észom pusztájában és táboroztak Móroban. 9. Elvonultak Móroból és elérkeztek Élimbe; Élimben pedig volt tizenkét vízforrás és hetven pálma és táboroztak ott. 10. Elvonultak Élimből és táboroztak a nádastengernél. 11. Elvonultak a nádastengertől és táboroztak Szín pusztájában. 12. Elvonultak Szín pusztájából és elérkeztek Dofkoba. 13. Elvonultak Dofkóból és táboroztak Olúsban. 14.Elvonultak Olúsból és táboroztak Refidimben; ott pedig nem volt vize a népnek, hogy igyék. 15.Elvonultak Refidimből és táboroztak Szináj pusztájában. 16. Elvonultak Szináj pusztájából és táboroztak Kiverósz-háttaávóban. 17. Elvonultak Kiverosz-háttaávóból és táboroztak Chácéroszban. 18. Elvonultak Chácéroszból és táboroztak Riszmóban. 19. Elvonultak Riszmoból és táboroztak Rimmón-Perecben. 20. Elvonultak Rimmón Perecből és táboroztak Livnoban. 21.Elvonultak Livnoból és táboroztak Risszoban. 22. Elvonultak Risszoból és táboroztak Kehéloszoban. 23. Elvonultak Kehéloszoból és táboroztak Hár-Seferben. 24. Elvonultak Hár-Seferből és táboroztak Chárodóban. 25. Elvonultak Chárodóból és táboroztak Mákhélószban. 26.Elvonultak Mákhélószból és táboroztak Táchászban. 27. Elvonultak Táchászból és táboroztak Teráchban. 28. Elvonultak Teráchból és táboroztak Miszkoban. 29. Elvonultak Miszkoból és táboroztak Chásmóniában. 30. Elvonultak Chásmóniából és táboroztak Mószéroszban. 31.Elvonultak Mószéroszból és táboroztak Bené-Jaákonban. 32. Elvonultak Bené-Jaákonból és táboroztak Chór-Hagidgodban. 33. Elvonultak Chór-Hagidgodból és táboroztak Jotvoszóban. 34.Elvonultak Jotvoszóból és táboroztak Ávróniában. 35. Elvonultak Ávrónából és táboroztak Ecjón-Geverben. 36. Elvonultak Ecjón-Geverből és táboroztak Cin pusztájában, az Kádes. 37. Elvonultak Kádesből és táboroztak a Hór hegyén, Edóm országának szélén. 38. És fölment Áron, a pap Hór hegyére az Örökkévaló parancsára és meghalt ott a negyvenedik évben, hogy kivonultak Izrael fiai Egyiptom országából, az ötödik hónapban, a hónap elsején. 39. Áron pedig százhuszonhárom éves volt, amikor meghalt a Hór hegyén. 40. És meghallotta a Kánaáni, Árod királya, aki délfelől lakott Kánaán országában, hogy odaérkeztek Izrael fiai. 41. És elvonultak Hór hegyétől és táboroztak Cálmóniában. 42. Elvonultak Cálmóniából és táboroztak Púnónban. 43. Elvonultak Púnónból és táboroztak Óvoszban. 44. Elvonultak Óvoszból és táboroztak Ijjéhaávorimban, Móáb határán. 45. Elvonultak Ijjimből és táboroztak Divón-Gádban. 46. Elvonultak Divon-Gádból és táboroztak Álmón-Divloszojmában. 47. Elvonultak Álmón-Divloszojmából és táboroztak az Ábárim hegységénél, Nebó előtt. 48. Elvonultak az Ábárim hegységtől és táboroztak Móáb síkságain, a Jordán mellett, Jerichóval szemben. 49. És táboroztak a Jordán mellett Bész-Hájsimósztól Óvél-hasittimig, Móáb síkságain.

A kánaáni letelepedésre vonatkozó rendeletek

50. És szólt az Örökkévaló Mózeshez Móáb síkságain, a Jordán mellett, Jerichóval szemben, mondván: 51. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha átvonultok a Jordánon Kánaán országába,52. űzzétek ki az ország minden lakóit magatok elől és pusztítsátok el mind a képeiket, minden öntött szobraikat pusztítsatok el, meg minden magaslataikat irtassátok ki. 53. Foglaljátok el az országot és lakjatok benne, mert nektek adtam az országot, hogy elfoglaljátok. 54. És vegyétek birtokba az országot sors útján családjaitok szerint, a nagyobbnak adjatok nagyobb birtokot, a kisebbnek adjatok kevesebb birtokot, ahova kijut számára a sors, az legyen az övé; atyáitok törzsei szerint vegyétek birtokba. 55. Ha pedig nem űzitek el az ország lakóit magatok elől, akkor lesznek, akiket meghagytok közülük, tüskékké szemeitekben és tövisekké oldalaitokban és szorongatni fognak benneteket az országban, amelyben ti laktok. 56. És lesz, amiként gondoltam, hogy velük cselekszem, úgy fogok veletek cselekedni.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 26., hétfő

Németh Sándor - Ne aludj, mert hamarosan itt van Isten országa!

Németh Sándor - 2032-ben lezárul a kegyelem korszaka?

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 46.

Kegyelem! Kegyelem! Kegyelem!

"Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!
Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!" 
Jeremiás siralmai 3:22-23.

Gyakran mondogatom „Milyen csodálatos, hogy Isten kegyelme minden reggel megújul, mert a tegnapi készletet teljesen feléltem!”

Az angol mercy szó ugyanúgy kegyelmet jelent, mint a favor vagy grace szavak, egymás szinonimájaként használhatók. (mercy: kegyelem, irgalmasság; favor: kegy, szívesség; grace: kegyelem, kegy jóindulat)

A Webster szótár a következőképpen határozza meg a szó jelentését:

„A szív jóindulata, érzékenysége, szelídsége, ami hajlamossá teszi az embert arra, hogy félretegye az őt ért sérelmeket, az őt megbántó személlyel kedvesebben bánjon, mint ahogy az megérdemelné; ez az állapot enyhíti a bosszúvágyat, és a megbántott embert arra készteti, hogy lépjen túl a sérelmein, ne akarja megtorolni azokat, illetve kisebb mértékű büntetést rójon ki, mint amit a törvény előír. Ebben az értelemben nincs a mercy szónak pontos megfelelője. Talán a grace szó áll hozzá a legközelebb, ami kegyet, jóindulatot, kedvességet, jóindulatot, megbocsátást, kegyelmet jelent, és ezt az érzést mindig azok felé gyakorolja az ember, akik megbántották. A kegyelem Isten megkülönböztető jegye, attribútuma.”

Nem tudom, te hogy vagy vele, de én roppantul örülök Isten kegyelmének. El sem tudom képzelni, hol lennék most nélküle. Biztos, hogy nem valami túl jó helyen.

Valamennyien büntetést érdemlünk, ehelyett azonban Isten kegyelmében részesülünk. Micsoda nagyszerű Istent szolgálunk. A Zsoltárok tele vannak Isten kegyelmére vonatkozó utalásokkal. Például a 107. Zsoltár 1. versében ezt olvashatjuk: Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.

Dávid szerette Istent, mégis súlyosan vétkezett. A szenvedély lett úrrá rajta, házasságtörést követett el, és megöletett egy embert. Szerintem Dávid azért beszélt olyan sokat Isten kegyelméről, mert első kézből tapasztalhatta meg, milyen is az.

De Isten kegyelme megbocsát és helyreállít, ezért hangzik nagyon őszintén ez a sor Dávid szájából, aki nagyon kritikusan ítélte meg saját magát: Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.

Fordította: Berényi Irén

Mózes negyedik könyve 32.

A törzsek amelyek Transjordániában maradtak

1. Sok nyája volt Rúbén és Gád fiainak, nagyon számos; és látták Jázér földjét, meg Gileád földjét, hogy íme, a hely nyájnak való hely. 2. Elmentek tehát Gád fiai és Rúbén fiai és szóltak Mózeshez, meg Eleázárhoz, a paphoz és a község fejedelmeihez, mondván: 3. Átorosz, Divón, Jázér, Nimró, Chesbón és Elolé, Szevom, Nevó és Beón, 4. az ország, melyet levert az Örökkévaló Izrael községe előtt, nyájnak való föld, szolgáidnak pedig van nyája. 5. És mondták: Ha kegyet találtunk szemeidben, adassék ez az ország szolgáidnak örökségül, ne vigyél át bennünket a Jordánon.
6. És mondta Mózes Gád fiainak és Rúbén fiainak: Vajon testvéreitek menjenek-e a háborúba, ti pedig itt maradjatok? 7. És miért térítenétek el Izrael fiainak szívét, hogy át ne vonuljanak az országba, melyet nekik adott az Örökkévaló. 8. Így cselekedtek atyáitok, mikor elküldtem őket Kádes-Bárneából, hogy megnézzék az országot. 9. Fölmentek Eskól völgyéig, megnézték az országot és eltérítették Izrael fiai szívét, hogy ne menjenek be az országba, melyet nekik adott az Örökkévaló. 10. És fölgerjedt az Örökkévaló haragja azon a napon és megesküdött, mondván:11. Bizony nem fogják látni a férfiak, kik feljöttek Egyiptomból, húsz évestől fölfelé, azt a földet, melyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mert nem jártak teljesen utánam; 12.kivéve Kálebet, Jefune fiát, a Kenizzit és Józsuát, Nún fiát, mert ők jártak teljesen az Örökkévaló után. 13. És fölgerjedt az Örökkévaló haragja Izrael ellen és vándoroltatta őket a pusztában negyven évig, míg kipusztult az egész nemzedék, mely cselekedte azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben. 14. És íme föltámadtok ti atyáitok helyett, vétkes emberek fajzata, hogy növeljétek még az Örökkévaló haragjának fölgerjedését Izrael ellen; 15. mert eltértek tőle, tovább otthagyta őket a pusztában, és így elveszítitek ezt az egész népet.
16. És odaléptek hozzá és mondták: Juhaklokat akarunk építeni nyájainknak és városokat gyermekeinknek. 17. mi pedig fölfegyverkeztünk sietve Izrael fiai előtt, amíg el nem vittük őket helyükre; gyermekeink azonban maradjanak a megerősített városokban az ország lakosai miatt.18. Nem térünk vissza házainkba, míg ki nem vette Izrael fiai közül mindenki az ő birtokát. 19.Mert mi nem kapunk birtokot velük a Jordánon túl, miután kijutott nekünk birtokunk a Jordánon innen, kelet felé.
20. És mondta nekik Mózes: Ha megteszitek ezt a dolgot, ha kivonultok fölfegyverkezve az Örökkévaló előtt háborúba, 21. és átvonul közületek minden fegyveres a Jordánon az Örökkévaló előtt, amíg elűzi az ő ellenségeit maga elől. 22. és meg lesz hódítva az ország az Örökkévaló előtt, és azután tértek vissza, akkor fel lesztek mentve az Örökkévaló és Izrael által; ez az ország pedig legyen nektek örökségetek az Örökkévaló színe előtt. 23. Ha azonban nem tesztek így, íme vétkeztek az Örökkévaló ellen és ismerjétek meg vétkeiteket, mely utol fog érni benneteket. 24.Építsetek magatoknak városokat gyermekeiteknek és aklokat juhaitoknak, de ami kijön szátokból azt tegyétek meg.
25. És szóltak Gád fiai, meg Rúben fiai Mózeshez, mondván: Szolgáid cselekedni fognak, amint uram parancsolja. 26. Gyermekeink, feleségeink, nyájaink és minden barmunk maradjon ott Gileád városaiban; 27. szolgáid pedig átvonulnak, minden hadba való fegyveres, az Örökkévaló előtt, a háborúba, amint uram szólt.
28. És Mózes parancsot adott rájuk nézve Eleázárnak, a papnak és Józsuának, Nún fiának, meg a törzsek atyai házai fejeinek Izrael fiai között. 29. És mondta nekik Mózes: Ha átvonulnak Gád fiai és Rúbén fiai veletek a Jordánon, minden fegyveres a háborúba az Örökkévaló előtt, hogy meg lesz hódítva az ország előttetek, akkor adjátok nekik Gileád országát örökségül; 30. ha azonban nem vonulnak át fegyveresen veletek, akkor kapjanak örökséget köztetek Kánaán országában.
31. Erre feleltek Gád fiai és Rúbén fiai, mondván: Amint az Örökkévaló szólt szolgáidhoz úgy fogunk cselekedni. 32. Mi átvonulunk fegyveresen az Örökkévaló előtt Kánaán országába, hogy legyen nekünk örök birtokunk a Jordánon innen.
33. És Mózes nekik adta, Gád fiainak, Rúbén fiainak és Menassé, József fia féltörzsének, Szichón, az Emóri király birodalmát; és Óg, Boson királya birodalmát; az országot városai szerint, a határokkal együtt, az ország városait köröskörül. 34. És felépítették Gád fiai Divónt, Atorószt és Árórét; 35. Átrósz-Sofont, Jázért és Jogbehot; 36. Bész-Nimrot és Bész-Horont, megerősített városokat és juhlakokat. 37. Rúbén fiai pedig felépítették Chesbónt és Elolét, meg Kirjoszimot;38. Nevót, Baál-Meónt, átváltoztatván a neveket és Szivmot; és elnevezték nevekkel a városokat, melyeket építettek. 39. És elmentek Mochir, Menassé fiának fiai Gileádba és elfoglalták azt; és elűzte az Emórit, aki benne volt. 40. És Mózes adta Gileádot Mochirnak, Menasse fiának és az lakott benne. 41. Joir, Menasse fia pedig elment és elfoglalta annak falvait és elnevezte azokat Joir falvainak. 42. Novách elment és elfoglalta Kenaszot, meg leányvárosait, és elnevezte Nóváchnak az ő nevéről.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 23., péntek

Németh Sándor - Mi leszel? Jelenség vagy valóság?

A földi dolgok az idő és a romlandóság igája alatt vannak, ezért Isteni nézőpontból nem abszolút valóságot képviselnek, hanem csak átmeneti jelenségek, amik el fognak tűnni. Az életünk célja ezért, hogy ne egy tovatűnő jelenségként éljünk itt a Földön, hanem a mennyei dolgokra figyeljünk, hogy az igazi valóságon, Jézus Krisztuson keresztül mi magunk is örökkévaló egyéniségekké váljunk!

Németh Sándor - Védd a lelkedet a gonosz beszédtől!

Isten beszéde az életet juttatja be a lelkünkbe, amire különösen nagy szüksége van, mert máskülönben a gonosz beszédek nyomása alatt erőtlenné és sebezhetővé válik. Soha ne maradj passzív, mert ha benne hagyod a lelkedbe ezeket a beszédeket, akkor idővel fizikai megbetegedéseket is okozhat! Nemcsak a szívünkre, a lelkünkre is vigyáznunk kell!

Németh Sándor - Ne legyél "pénzkereső" ember!

A pénz gyűjtése mögött hihetetlenül gonosz erők állnak. Ne a pénzt keresd, hanem az Urat szolgáld a munkáddal és meglátod nem te futsz az áldás után, hanem az üldöz téged. Ha a pénzt szolgálod tönkreteszed a szívedet.

David Wilkerson - A reszketés pohara: régen és ma 1.

“Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején! Hiszen te vágtad ketté Rahabot, te döfted le a tengeri szörnyet!...Ébredj már, ébredj már, kelj föl Jeruzsálem! Kiittad már a harag poharát, melyet az Úr keze tartott eléd, az öblös poharat, amelytől tántorogsz, kiittad, kiürítetted..."

“Ezt mondja Urad, az Úr, Istened, aki népéért perel: kivettem már kezedből a poharat, melytől tántorogsz, nem kell tovább innod haragom öblös poharából.“ (Ézsaiás 51:9,17, 22)

Ebben a erőteljes próféciában, Ézsaiás azt mondja, hogy Isten minden nemzet kezébe "a reszketés poharát" adta. Ez a pohár az Úr munkája, telve a félelem, reménytelenség és tanácstalanság borával.

Ézsaiás a babiloni fogságban lévő népnek írta ezt. Főleg azoknak, akik igazak maradtak, és folyamatosan keresték az Urat még abban a gonosz társadalomban is. Ez az ige egy szent maradékhoz szólt, akik nem adták át magukat az őket körülvevő anyagiasságnak és érzéki dolgoknak.

Ézsaiás sokat írt az utolsó napokról, és több bibliakutatóval együtt hiszem, hogy ez a mai egyházra is vonatkozik. Tényleg, ez mindazokhoz szól, akik keresik az Urat és szeretik igazságosságát a gonosz időkben is. Más szóval, ugyanazt a tántorgást okozó poharat, amit Isten Babilon, Asszíria, és a körülöttük élő nemzetek kezébe adott, a mai nemzetek kezébe is tette.
Ézsaiás szerint négyféle félelem van belekeverve ebbe a tántorgást okozó részegítő italba.

Ézsaiás a nehéz, kaotikus időkben adta ezt ez üzenetet, amikor minden nemzet ivott a gonoszság poharától. Isten népe eltelt félelemmel ebben az időszakban, olyan rettegéssel, amely a mai napokat is tükrözi. Ez a pohár amit Isten ma a kezünkbe ad, ugyanazokat a félelmeket tartalmazza amelyektől a Babilonban élő népe is félt.

Gondolj a hasonlóságokra a mi félelmeink és a Babilonban élő izraeliták félelmei között. Úgy látom, hogy ugyanaz a négyféle félelem áraszt el minket, mint ami megfertőzte Izraelt.

1. Mindennapos félelemük az volt, hogy mindenüket elvesztik az őket körülvevő világ kaotikus körülményei között.

Az Úr azt mondta Babilonban lévő maradék népének: “Elfelejtetted alkotódat, az Urat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani?“ (Ézsaiás 51:13). Isten tehát ezt mondta népének: “Azt hiszed, hogy elfogy a kenyered, hogy elszegényedsz. Tekintetedet az elnyomóra szegezted, nem az Ellátódra.”

A tény az, hogy ezek között voltak olyan emberek, akik gyermekként látták amikor szüleik Izraelben elvesztették otthonaikat. A megszálló babiloni hadsereg elvette minden vagyonukat és tulajdonukat. Most pedig a perzsák fenyegették megszállással és pusztulással Babilont. Ettől pedig Isten népe újra erőtlennek érezte magát. Ott kellett állniuk és nézniük, amint a nemzetközi válság a körülöttük lévő társadalmat megrázta.

Ezeknek az izraelitáknak a félelem megragadta a szívét és folyamatosan kínozta őket. Egyre növekvő félelemmel figyelték, hogy megint mindent el fognak veszíteni amit rabságuk éveiben építettek. El tudjátok képzelni ez a helyzetet? Íme, itt van Isten kedvelt népe, imádkozik, keresik orcáját, de közben isznak a reszkető félelem poharából. Azon tűnődtek: “Hogyan fogunk megélni? Hogyan látjuk el családunkat?" Ez szimplán az életben maradás miatti félelem volt.

Mai korban: 
Az Egyesült Államok ingatlanpiaca a Nagy Gazdasági Világválság óta tapasztalható legnagyobb válságot éli át. Az ingatlanok árai a mindenkori feljegyzések szerint most estek a legnagyobb százalékban. Másfél millió embert fenyeget otthonának elvesztése.

A legnagyobb és legmegbízhatóbb bankintézményeinket arab és kínai pénzzel kell megtámogatni. Kína eddig 650 milliárd dollárt adott bankrendszerünk megmentésére, és ki kellett segítenie nemzetünk legnagyobb biztosítóit is.

A süllyedő gazdaság lett az első számú gond az iraki háború vagy a terrorista fenyegetettség előtt. A részvénypiac hullámvasútként száguld és minden oldalról a mély gazdasági recesszió bekövetkezésének lehetőségére figyelmeztetnek. Még a kongresszus is beleegyezett hogy minden háztartás kapjon csekken pénzt, hogy ez fellendítse a gazdaságot, de az emberek félnek elkölteni azt.

Mózes negyedik könyve 31.

Háború a midjániták ellen

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Állj bosszút Izrael fiaiért a midjánitákon, azután el fogsz takaríttatni népedhez. 3. És Mózes szólt a néphez, mondván: Fegyverezzetek fel közületek férfiakat a had számára, hogy legyenek Midján ellen, hogy bosszút álljanak az Örökkévalóért Midjánon. 4. Ezret egy törzsből, ezret egy törzsből, Izrael minden törzseiből, küldjetek a hadba.

A bűntető hadjárat

5. És átszolgáltattak Izrael ezrei közül ezret törzsenként; tizenkét ezret fölfegyverkezve a had számára. 6. És elküldte őket Mózes, ezret törzsenként a hadba, őket és Pinchoszt, Eleázár, a papnak fiát a hadba, és a szent edények, meg a riadásra való trombiták a kezében voltak. 7. És hadba mentek Midján ellen, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek, és megöltek minden férfiszemélyt. 8. Midján királyait is megölték, az ő megöltjeiken kívül: Evit, Rekemet, Cúrt és Revát, Midján őt királyát; és Bileámot, Beór fiát megölték karddal. 9. És foglyul ejtették Izrael fiai Midján asszonyait, meg gyermekeiket; minden barmukat pedig és minden nyájukat és minden vagyonukat zsákmányul ejtették. 10. Minden városaikat lakhelyeik szerint és minden váraikat elégettek tűzzel. 11. És elvitték mind a zsákmányt és mind a prédát emberből és baromból. 12.Elvitték Mózeshez és Eleázárhoz, a paphoz, meg Izrael fiai egész községéhez, a foglyokat, a prédát és a zsákmányt a táborba Móáb síkságaira, melyek a Jordán mellett vannak, Jerichónál.
13. És kimentek Mózes, Eleázár, a pap és a község minden fejedelmei eléjük a táboron kívülre.14. És haragudott Mózes a hadsereg vezéreire, az ezrek tisztjeire, a százak tisztjeire, akik megjöttek a hadjáratból, 15. és mondta nekik Mózes: Életben hagytatok minden nőszemélyt? 16.Íme, ők voltak (okai) Izrael fiainál Bileám szavára, hogy hűtlenséget kövessenek el az Örökkévaló ellen a Peór dolgában, és csapás volt az Örökkévaló községében. 17. Azért most öljetek meg minden férfiszemélyt a gyermekek között és minden nőt, aki férfit megismert, öljetek meg. 18. És minden gyermeket a nők között, aki nem ismert férfit, hagyjatok életben magatoknak.

A harcosok megtisztulása

19. Ti pedig táborozzatok a táboron kívül hét napig; mindaz, aki megöl valakit és mindaz, aki megérint megöltet, tisztítsátok meg magatoknak a harmadik napon és a hetedik napon, ti és foglyaitok. 20. És minden ruhát, minden bőredényt és minden kecskeszőrből készítettet, meg minden faedényt tisztítsatok meg magatoknak.
21. És mondta Eleázár, a pap a hadsereg férfiaknak, akik elmentek a háborúba: Ez a tannak törvénye, melyet parancsolt az Örökkévaló Mózesnek: 22. Bizony aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, ónt és ólmot, 23. minden tárgyat, mely tűzbe jöhet, vigyetek át a tűzön és tiszta lesz, csakhogy tisztító vízzel tisztíttassék meg; mindazt pedig, ami tűzbe nem jöhet, vigyétek át a vízen. 24. És mossátok meg ruháitokat a hetedik napon és tiszták lesztek; azután bejöhettek a táborba.

A zsákmány elosztása

25. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 26. Vedd fel az elfogott prédának összegét, emberből és állatból; te meg Eleázár, a pap és a község atyai házainak fejei; 27. és felezd el a prédát a harcosok között, kik kivonultak a hadba és az egész község között; 28. és vegyél adó gyanánt az Örökkévalónak a harcosoktól, akik kivonultak a hadba, egy személyt ötszázból: az emberből, a marhából, a szamarakból és juhokból; 29. fele részükből vegyétek, és add Eleázárnak a papnak az Örökkévaló ajándéka gyanánt. 30. Izrael fiainak fele részéből pedig vegyél egyet, kifogva ötvenből, az emberből, a marhából, a szamarakból és add azt a levitáknak, kik őrzik az Örökkévaló hajlékának őrizetét. 31. És cselekedett Mózes, meg Eleázár, a pap, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 32. És volt a préda a zsákmányon felül, melyet a had népe ejtett: juh: hatszázhetvenötezer; 33. marha: hetvenkétezer; 34. szamár: hatvanegyezer; 35.emberi lélek nőkből, akik nem ismertek férfit, mind a lélek harminchétezer. 36. Volt pedig a fele, azok része, akik a hadba vonultak, a juhok száma: háromszázharminchétezer és ötszáz. 37. És volt az adó az Örökkévalónak a juhokból: hatszázhetvenöt. 38. A marha pedig volt harminchatezer, és adójuk az Örökkévalónak: hetvenkettő. 39. A szamarak pedig: harmincezer és ötszáz; és adójuk az Örökkévalónak: hatvanegy. 40. Emberi lélek: tizenhatezer, és adójuk az Örökkévalónak: harminckét lélek. 41. És átadta Mózes az Örökkévaló ajándékának adóját Eleázárnak, a papnak, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 42. És Izrael fiainak fele részéből, melyet elvett Mózes a férfiaktól, kik a hadban voltak- 43. volt pedig a községnek fele része a juhokból; háromszázharminchétezer és ötszáz; 44. marha: harminchatezer; 45. a szamarak pedig harmincezer és ötszáz; 46. emberi lélek: tizenhatezer. 47. És elvette Mózes Izrael fiainak a fele részéből, amit kifogtak, egyet ötvenből, emberből és baromból, és átadta azokat a levitáknak, kik őrzik az Örökkévaló hajlékának őrizetét, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.
48. Ekkor odaléptek Mózeshez a sereg ezreinek vezérei, az ezrek tisztjei és a százak tisztjei, 49.és mondták Mózesnek: Szolgáid fölvették a harcosok összegét, kik kezünk alatt voltak és nem hiányzik közülük senki sem; 50. azért elhoztuk az Örökkévaló áldozatát, kiki amit talált: arany edényt, lábkötőt, karperecet, gyűrűt, fülbevalót és karikát, hogy engesztelést szerezzünk lelkeinkért az Örökkévaló színe előtt. 51. És elvette Mózes, meg Eleázár, a pap az aranyat tőlük, mindenféle műtárgyat. 52. Volt pedig az ajándék minden aranya melyet fölajánlottak az Örökkévalónak: tizenhatezerhétszáz és ötven sékel, az ezrek tisztjeitől és a százak tisztjeitől. 53.A sereg férfiai pedig, zsákmányolt kiki a maga számára. 54. És elvette Mózes meg Eleázár, a pap az aranyat az ezrek és százak tisztjeitől és bevitték azt a gyülekezés sátorába, emlékül Izrael fiainak az Örökkévaló színe előtt.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 22., csütörtök

Billy Graham Budapesten '89.

Derek Prince - A legnehezebb próba 2.

Két másik király

Salamon után a királyság két részre szakadt. Az északi királyság, Izrael, összes királya bálványimádó lett, és elutasította őket Isten. A déli királyság, Júda sok királya szintén elfordult az Úrtól, és bálványimádó lett. Mindemellett volt néhány igazán igazságos király Júdában. Egyikük sem tudta teljesen elkerülni a siker próbáját.

Ezékiás például, átfogó reformot vezetett be, és újra alapította JHVH imádását. Amikor Szanhérib, Asszíria királya ostrom alá vette Jeruzsálemet, Isten közbeavatkozott, és csodálatos szabadulást szerzett Ezékiásnak és népének.

Később, amikor Ezékiás halálosan megbetegedett, Isten nem csupán meggyógyította, hanem csodálatos jelet adott neki, amikor visszafordította a napóra járását. Emellett még tizenöt év életidőt ígért Ezékiásnak.

A csodálatos napóra-jel elvitte Ezékiás hírét más nemzetekhez. Ennek eredményeképpen követek érkeztek Babilonból. Figyelmükben sütkérezve Ezékiás teljes királysága minden értéket megmutogatta nekik. De mindezért nem adott dicsőséget Istennek!

A szentírás két megjegyzése megvilágítja Ezékiás magatartását:

„De nem cselekedék Ezékiás az ő hozzá való jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodék.” (2Krón 32:25)

„De mivel a babilóniabeli fejedelmek követeivel [megbarátkozék], akik ő hozzá küldettek, hogy megtudakoznák a csodajelt, mely a földön lőn; elhagyá őt az Isten, hogy megkísértené őt és meglátná, mi volna az ő szívében.” (2Krón 32:31)

Ezékiástól két dolgot tanulhatunk meg:

Először is: Isten néhány különleges csodát tesz velünk, de ez nem tesz minket különleges emberekké. Ez csupán azt jelenti, hogy különleges Istenünk van.

Másodszor: amikor Isten visszavonja jelenlétét, és úgy néz ki, hogy nem cselekszik aktívan az életedben, azt jelentheti, hogy éppen tesztel téged, hogy kiderüljön, hogyan viselkedsz, amikor magadra hagy.

Később Júda történetében más igazságos király is uralkodott: Jósiás. Ahogy Ezékiás, úgy Jósiás is radikális reformot hajtott végre, és helyreállította JHVH igaz imádását. Még az északi királyságban lévő bétheli bálványimádó oltárt is lerombolta.

De Jósiást a sikere elbizakodottá, és meggondolatlanná tette. Nem kérdezte meg az Urat, és a nyilvánvaló figyelmeztetés ellenére is szembeszállt Nékó fáraóval, Egyiptom uralkodójával, és a csatában lelte halálát. Vele együtt Júda reménységének utolsó szikrája is kihunyt.

Fordította: Marton Katalin

Mózes negyedik könyve 30.

l. És elmondta Mózes Izrael fiainak mind aszerint, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

A fogadalmak szentsége

2. És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez, mondván: Ez az, amit parancsolt az Örökkévaló:3. Ha valaki fogadalmat tesz az Örökkévalónak, vagy esküt tesz, hogy megkösse magát megszorítással, meg ne szegje szavát; mind aszerint amint kijön szájából, cselekedjék.

A hajadon fogadalmai

4. És ha nő tesz fogadalmat az Örökkévalónak vagy megköti magát megszorítással az atyja házában, hajadon korában, 5. és meghallja az atyja az ő fogadalmát vagy megszorítását, amellyel megkötötte magát, és hallgat az atyja, akkor fönnállnak minden fogadalmai, és minden megszorítás, amellyel megkötötte magát fenn fog állni. 6. Ha azonban megtiltja az atyja neki, amely napon meghallja, minden fogadalmai és megszorításai, melyekkel megkötötte magát, nem állnak fenn; az Örökkévaló pedig megbocsát neki, mert az atyja megtiltotta neki.

Férjes nő esete, aki férjhezmenetele előtt tett fogadalmat

7. Ha pedig férjhez megy és fogadalmai rajta vannak, vagy ajkainak kijelentése, amellyel megkötötte magát, 8. és meghallja a férje, amely napon meghallja és hallgat, akkor fennállnak fogadalmai, és megszorításai, melyekkel megkötötte magát, fönn fognak állni. 9. Ha azonban, amely napon meghallja a férje, megtiltja neki, akkor megsemmisíti fogadalmát, mely rajta van, vagy ajkai kijelentését, mellyel megkötötte magát, az Örökkévaló pedig megbocsát neki.
Özvegy, vagy elvált asszony fogadalmai

10. Az özvegy és elvált asszony fogadalma, mindaz, amivel megkötötte magát, fönnáll ránézve.11. Ha pedig férje házában tett fogadalmat, vagy kötötte meg magát megszorítással eskü által,12. és meghallja a férje, de hallgat, nem tiltja meg neki, akkor fennállnak minden fogadalmai, és minden megszorítás, amellyel megkötötte magát, fenn fog állni. 13. Ha azonban megsemmisíti azokat férje, amely napon meghallja, minden kijelentése ajkainak, akár fogadalmai, akár önmagának megszorításai, nem fog fennállni; férje megsemmisítette azokat és az Örökkévaló megbocsát neki. 14. Minden fogadalmat és minden megszorító esküt, mely önmaga sanyargatására való, férje erősít meg és férje semmisít meg. 15. Ha pedig hallgat a férje napról-napra, akkor megerősítette minden fogadalmait, vagy minden megszorításait, melyek rajta vannak; megerősítette azokat, mert hallgatott, amely napon meghallotta. 16. Ha pedig megsemmisíti azokat, miután hallotta, akkor viselje annak bűnét. 17. Ezek a törvények, melyeket az Örökkévaló parancsolt Mózesnek férj és felesége között, atya és leánya között, hajadon korában, atyjának házában.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 21., szerda

Billy Graham hazaért

Billy Graham az Úrhoz költözött 99 éves korában.


Hack Péter - Szabad akaratunk és Isten akarata

Isten előre elkészített számunkra egy pályát, hogy azon járjunk. Ehhez az is kellett, hogy megszabaduljunk egy uralom alól, amelyben megtérésünkig éltünk. Káros a hiperkegyelem elmélete, amely szerint mindegy, hogyan élünk, földi életünk végén úgyis a Mennybe jutunk. A Biblia szerint viszont az emberek két csoportra oszthatók: a harag fiaira és Isten gyermekeire. Az előbbiek nem az Isten által elkészített jó cselekedetekben járnak, hanem a levegőbeli hatalmasság akaratát cselekszik. Ők továbbra is a test kívánságai, vágyai és gondolatai alapján élnek.

A BŰNÖS EMBEREK NEM SZABADOK. A SZABADSÁG AZT JELENTI, HOGY AZ EMBER ÖNKÉNT BEÁLL ISTEN AKARATÁBA.

Isten szövetséget akar kötni az emberekkel, amihez előbb ki kell jönni a bűnökből. Ez viszont pusztán pszichikai elhatározással nem sikerülhet. Azért nem, mert a Sátán akarata, hogy ne kerüljünk a Mennybe, hanem osztozzunk ővele a kárhozatban, és ezt nagyon nagy erővel, rendkívül eszesen, ravaszul igyekszik érvényesíteni.

Megtérés nélkül az emberek valamennyien függőségben élnek, csak éppen különböző területeken, és különböző mértékben. Az orvosi, vagy pszichikai szintű beavatkozás kevés sikerrel jár. Az erővel szemben erőt kell állítani, ezért csak ott lehet megszabadulni, ahol van ilyen erő: a teljes evangéliumi karizmatikus gyülekezetekben, ahol van újjászületés, és a Szent Lélek működik. A szabadulásnak elengedhetetlen feltétele az, hogy a bűnös akarjon megszabadulni, és utána ne akarjon újra fogságba kerülni, hanem álljon be Isten akaratába. Ezáltal mennyei polgárrá válik az ember, és az ellenségének már nem lesz joga visszakövetelni őt.

A SZABAD AKARAT LÉNYEGE A SZÍVBELI SZILÁRD ELHATÁROZÁS.

Fontos, hogy nem a lélekben zajlik a döntés, hanem a szívben gyökerezik. A megtéréssel kapcsolatban különösen fontos, hogy erős szívbeli döntés alapozza meg a keresztény életet. Ez úgy jöhet létre, ha a szívét átadja az ember Istennek. Ehhez szükséges, hogy ne legyen az ember külső kényszer alatt.

Fontos a saját akaratot alárendelni Isten akaratának, mert akkor kerül az ember az Istennek tetsző pályára. Érhetnek egy keresztényt is kudarcok, hiszen egy tanulási folyamatban vagyunk benne. Ennek általában az az előzménye, hogy szólt ugyan az Úr, hogy valamit másképpen kellene tenni, csak nem figyeltünk a belső hangra.

LEHET EGY KERESZTÉNYNEK IS SAJÁT AKARATA, DE FONTOS, HOGY NE AZ IRÁNYÍTSA, HANEM A SZÍVE ÉS A SZELLEME. AKKOR AZ AKARATA IS JÓ IRÁNYBA MEGY.

Sokan imádkoznak a Miatyánk szavaival. Komolyan kell azt imádkozni, hogy legyen meg az Úr akarata, és nem úgy, hogy minden másban legyen meg, de a magunk dolgában ne, mert abban Istent akarjuk rábeszélni a saját tervünkre. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy krisztusi emberként élünk. Márpedig Jézus Krisztus teljesen alárendelte magát az Atya akaratának. Ezzel együtt is lehetnek tervei, álmai az embernek, de azokat le kell tenni Isten oltárára.

Vannak dolgok, amikről tudjuk, hogy egészen biztosan Isten akarata, mert meg van írva. A Bibliából tudjuk, hogy az ő akarata, hogy ne vesszünk el, ne kárhozzunk el, hanem megtérjünk, az igazság megismerésére eljussunk.

A PRÉDIKÁLÁS CÉLJA, HOGY AZ EMBEREKET AZ ENGEDETLENSÉGBŐL KIHOZZA, ÉS ENGEDELMESSÉGBE VEZESSE.

Az engedelmes ember Isten akaratát cselekszi, és ez a maradandó siker. A megtérés után az az akarata, hogy újjászülessünk, és az ősök romlott természete helyett új pályára álljon az életünk.

Az is Isten akarata, hogy Krisztushoz gyülekezzünk, megtisztuljunk és már itt a földön az Ő jelenlétében éljünk. Jeruzsálemről mondta Jézus, hogy egybe akarja gyűjteni fiait, mint kotlós a csibéit. Aki az Úrban van, annak az élete védelem alatt áll. Ha nem vagyunk a szárnyai alatt, nincs védelem.

Jézus főpapi imájában kérte az Atyát, hogy tisztítsa meg az övéit az Igéjével. Jézus azt mondta a poklos embernek, aki azzal ment hozzá, hogy „ha akarod, megtisztíthatsz engem”, hogy „akarom, tisztulj meg!” Az európai kultúrába behatolt keleti vallások hatására népszerűek az önmegváltó, öntisztító gyakorlatok. Számos hírességről olvasni, hogy mindenféle tisztulási kúrákon, zarándoklatokon vesznek részt. De az önmegváltás, önmegtisztítás nem lehetséges. Csak Jézus Krisztus tudja megtisztítani az embert, és csak azokat, akik hozzá jönnek.

Isten akarata a szentté lételünk, hogy magunkat a paráznaságtól megtartóztassuk, és szentségben és tisztaságban tartsuk az edényünket, azaz a testünket. Rendszeresen törekednünk kell a megújulásra, és hogy hálaadó életet éljünk. Jó cselekedetekkel elnémíthatók a balgatag emberek, és ez is Isten akaratában van.

János apostol arra buzdítja a hívőket, hogy imádkozással keressék az Ő akaratát. „És ez az a bizodalom, amelylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.” Istennek van arra képessége, hogy válaszoljon az imáinkra, sőt tereli is azokat.

ISTEN AKARATA, HOGY MINDEN EMBER MEGTÉRJEN, ÉS NE VESSZEN EL, HANEM ÜDVÖZÜLJÖN, NOHA AD SZABADSÁGOT AZ EMBERNEK ARRA IS, HOGY NEMET MONDJON NEKI.

Az ördög éket akar verni Isten és te közéd. Mindig küld embereket azért, hogy ne Isten szándékát teljesítsed, hanem az övét. Azokkal az emberekkel tudja ezt megtenni, akik nem szeretik Istent, hanem csak önmagukat.

Aki viszont Isten akaratát teljesíti, annak két választása van: jó és még jobb. Az Istent szerető embernek minden a javára van, és ez a szabadság.

ELHANGZOTT IGÉK:
Efézusi levél 2:1-10
Korinthusi első levél 7:37
Zsidókhoz írt levél 10:5-7
Rómaiakhoz írt levél 10:13-17
Péter második levele 3:9
Jakab levele 1:18
Timótheushoz írt első levél 2:4
Máté evangéliuma 23:37, 8:3
János evangéliuma 17:24
Rómaiakhoz írt levél 15:32
Thesszalonikai első levél 4:3-6, 5:18
Péter első levele 2:15
János első levele 5:14


Hrabovszki György jegyzete

Mózes negyedik könyve 29.

Rós Hásáná napjának áldozatai

1. A hetedik hónapban, a hónap elsején szent gyülekezés legyen nálatok; semmi szolgai munkát ne végezzetek, a harsonariadás napja legyen az nektek. 2. És készítsetek égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épeket. 3. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet a tulokhoz, két tizedet a koshoz; 4. és egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 5. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen értetek. 6. Az újhold égőáldozatán és annak ételáldozatán kívül, meg az állandó égőáldozaton és ételáldozatán kívül, és italáldozatukat rendeletük szerint, kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.

Az Engesztelés napjának áldozatai

7. És tizedikén ennek a hetedik hónapnak szent gyülekezés legyen nálatok, sanyargassátok magatokat, semmi munkát ne végezzetek. 8. Mutassatok be égőáldozat gyanánt az Örökkévalónak kellemes illatul: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épek legyenek nálatok. 9. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, olajjal elegyítve, három tizedet egy tulokhoz, két tizedet egy koshoz; 10. egy-egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 11. Egy kecskebakot vétekáldozatnak; az engesztelés vétekáldozatán kívül és az állandó égőáldozaton és ételáldozatán, meg italáldozataikon kívül.

Szukkot ünnepének áldozatai

12. És tizenötödik napján a hetedik hónapnak, szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek, üljetek ünnepet az Örökkévalónak hét napig. 13. És mutassatok be égőáldozatot kellemes illatú tűzáldozat gyanánt az Örökkévalónak: tizenhárom fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épek legyenek. 14. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet egy tulokhoz, a tizenhárom tulokhoz, két tizedet egy koshoz, a két koshoz;15. és egy tizedet egy juhhoz, a tizennégy juhhoz. 16. Egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
17. A második napon pedig tizenkét fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 18.meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz számukhoz képest, a rendelet szerint. 19. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton és annak ételáldozatán, meg italáldozataikon kívül.
20. A harmadik napon pedig tizenegy tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 21. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 22. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
23. A negyedik napon pedig tíz tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 24. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 25. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
26. Az ötödik napon pedig kilenc tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 27. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 28. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
29. A hatodik napon pedig nyolc tulkot, két kost; tizennégy egyéves juhot, épeket; 30. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 31. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatain kívül.
32. A hetedik napon pedig hét tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 33. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 34. És egy bakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
35. A nyolcadik napon pedig záró ünnep legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek.36. És mutassatok be égőáldozatul kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak: egy tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épeket; 37. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 38. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatain kívül. 39. Ezeket készítsétek el az Örökkévalónak ünnepeiteken; fogadalmaitokon, önkéntes adományaitokon kívül, égőáldozataitok, ételáldozataitok, italáldozataitok és békeáldozataitok szerint.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 20., kedd

Németh Sándor - Szeretsz, nem szeretsz - érzelmi zsarolás a házasságban

Az ismétlés a propaganda első számú eszköze, amire a házasságban is figyelni kell, különösen az olyan érzelmi zsarolásra, amit Delila képviselt Sámsonnal szemben. Sose várj el olyat a házastársadtól, amit csak Isten tud megadni. Ha nem nyugszik meg a lelked az Úrban, nem lesz sikeres a házasságod, mert kiégeted a párodat.

Németh Sándor - Amire nincs elhívásod, azt ne kívánd!

A szellemi ajándékokat lehet kívánni, de a szolgálati ajándék az mindig személyre szól, ami vagy megkaptál az Úrtól, vagy nem. Ezért ha nincs elhívásod, ne lépj be önkényesen a szolgálatba, mert nem fog Isten együttműködni veled, akkor pedig bajba kerülsz. Az Úr még egy szamáron keresztül is tudott szólni, tehát a szolgálati ajándék az több mint egy megnyilvánulás, egész életre szóló küldetés, amit tartós és nyilvánvaló gyümölcsök követnek.

Mózes negyedik könyve 28.

A mindennapi áldozatok

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Izrael fiainak és mondd nekik: Áldozatomat, kenyeremet, tűzáldozataim szerint, kellemes illatul számomra, őrizzétek meg, hogy bemutassátok nekem a maga idejében. 3. Mondd meg nekik: Ez a tűzáldozat, melyet az Örökkévalónak bemutassatok: egyéves juhokat, épeket, kettőt napjában égőáldozatul, állandóan.4. Az egyik juhot készítsd el reggel, a másik, juhot készítsd el estefelé. 5. És egy tized éfo lánglisztet ételáldozatul, elegyítve egy negyed hin törött olajjal. 6. Állandó égőáldozat, melyet elkészítettek a Szináj hegyén kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak. 7. És italáldozata egy negyed hin egy juhhoz, a szentélyben öntsd ki a részegítő italt italáldozatul az Örökkévalónak. 8.A második juhot pedig készítsd el estefelé; mint a reggelinek ételáldozatát és italáldozatát készítsd el kellemes illatú tűzáldozat gyanánt az Örökkévalónak.

A szombat külön áldozatai

9. A szombat napján pedig két juhot, egyéveset, épeket, meg két tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, és italáldozatát. 10. A szombat égőáldozata ez szombatonként, az állandó égőáldozat és annak italáldozata mellett.

Áldozatok az újhold napján

11. Hónapjaitok elején pedig mutassatok be égőáldozatot az Örökkévalónak, két fiatal tulkot és egy kost, hét egyéves juhot, épeket. 12. És három tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy tulokhoz és két tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy koshoz. 13. És egy-egy tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy juhhoz; égőáldozat az, kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak. 14. Italáldozataik pedig egy fél hin legyen a tulokhoz, egyharmad hin a koshoz és egynegyed hin bor a juhhoz; ez az újhold égőáldozata újholdanként, az év hónapjai szerint. 15. Meg egy kecskebak vétekáldozat gyanánt az Örökkévalónak; az állandó égőáldozaton kívül készíttessék el és italáldozata.

Peszáchi áldozatok

16. Az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján, peszách van az Örökkévalónak. 17. És tizenötödik napján ennek a hónapnak ünnep; hét napon át kovásztalant egyenek. 18. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi szolgai munkát ne végezzetek. 19. És mutassatok be tűzáldozatul égőáldozatot az Örökkévalónak: két fiatal tulkot, meg egy kost és hét egyéves juhot, épek legyenek nálatok. 20. Ételáldozatuk pedig lángliszt, elegyítve olajjal; három tizedet a tulokhoz és két tizedet készítsetek a koshoz; 21. egy-egy tizedet készíts egy juhhoz, a hét juhhoz. 22. És egy bakot vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen értetek. 23. A reggeli égőáldozaton kívül, mely az állandó égőáldozatra való, készítsétek el ezeket. 24. Ezek szerint készítsétek el naponta, hét napon át a kellemes illatú tűzáldozat kenyerét az Örökkévalónak; az állandó égőáldozat mellett készítsétek el, meg italáldozatát. 25. És a hetedik napon szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek.

A Sávuot ünnepének áldozatai

26. A zsengék napján, midőn bemutattok új ételáldozatot az Örökkévalónak, heteitek ünnepén szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek. 27. Mutassatok be égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: két fiatal tulkot, egy kost, hét juhot, egyéveset.28. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet egy tulokhoz, két tizedet egy koshoz; 29. egy-egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 30. Egy kecskebakot, hogy engesztelést szerezzen értetek. 31. Az állandó égőáldozaton és annak ételáldozatán kívül készítsétek el, épek legyenek nálatok, és azok ételáldozatát.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 19., hétfő

Németh Sándor - Hogyan lett Saul manipulátor?

Saul példája mutatja, hogy nem csak gonosz, hanem elhívással rendelkező emberek szembefordulhatnak Isten akaratával, ami pedig engedetlenséghez vezet, ez pedig a Biblia szerint maga a varázslás bűne. Fontos megértenünk a manipuláció technikáit, hogy védekezni tudjunk ellene, ezért érdemes tanulmányozni Dávid és Saul konfliktusát.

Németh Sándor - Isten a dicsőségre féltékeny!

Isten féltékeny a dicsőségére, ezért ne tartsd magadnál a sikert, hanem add vissza neki hála és köszönet formájában. Ha ezt nem teszed, a jellemed idővel eltorzul és ördögi emberré válsz!

Rod Parsley - A Kereszt 15.

"Jézust nem két gyertya közé feszítették meg egy székesegyházban, hanem két tolvaj közé egy kereszten, egy városi szemétdombon, a politika kereszteződésében, ami olyannyira kozmopolita volt, hogy héberül, latinul és görögül is ki kellett Jézus titulusát írni. Egy olyan helyen, ahol a cinikusok trágáran beszéltek, a tolvajok átkoztak, és a katonák szerencsejátékot játszottak." 
GEORGE MACLEOD (1895-1991) 

1968 őszén Hershel Shank Jeruzsálem archeológus egy olyan telefonhívást kapott, amely megváltoztatta az egész életét. Egy új ház építkezésén földmunkát végeztek a régi város északi oldalán egy HaGiv'a HaTzarfatit nevezetű helyen. 
-Az egyik buldózer feltárt néhány ősi temetési kamrának tűnő helyet - mondta a vonal túlsó végén az izgatott hang. Shanket, aki az izraeli régiségek és múzeumok részlegének a munkavállalója volt, kirendelték a helyszín vizsgálatára. Amit a fiatal archeológus a helyszínen talált az egy sor sír volt, amelyről később kiderült, hogy a második templom időszakából származó hatalmas zsidó temető komplexum részét képezi. Az első sír, amelyet Shank megvizsgált egy barlangszerű nyílás volt lágy, fehér mészkőből kifaragva, amely mindenütt jelen van a jeruzsálemi dombokon. Két kamrából állt, mindegyik kamra falára temetkezési képet faragtak. Ami viszont az egyik kamrában várta, az a bibliai régészet egyik legjelentősebb leletének bizonyult. Belépéskor egy osszáriumot talált, amely egy kőből készült temetési doboz benne az elhalálozott csontjaival. A doboz oldalába egy nevet véstek. Ez olvasható rajta: "Jehohana (a J -t Y-nak kell ejteni) Hagakol fia."

Jehohana huszonnégy és huszonnyolc éves közötti lehetett. Ez a temetkezési forma gyakori volt az első században. A család először is eltemette az elhunyt szerettük testét, majd vártak egy évet vagy még többet, míg a test teljesen elbomlott. Majd visszatértek a sírhoz, óvatosan szétszedték a csontváz maradványait és belehelyezték egy osszáriumba, amelyben tartósan raktározták a csontokat. Ilyen csonttal teli osszáriumokat gyakran tárnak fel Izráelben. De valami miatt ennek a Jehohana nevű ember csontjainak egyike más volt. Különösen a férfi jobb lábának sarokcsontja foglalkoztatta a történelem és a régészet tudományos világát. A sarokcsontnak több mint négy és fél centiméter hosszú vaskosodása volt. Jehohanat megfeszítették. A felfedezés futótűzként terjedt tovább az archeológia világában, mert bár meglepőnek tűnhet, a keresztre feszítés gyakorlatának régészeti bizonyítékait addig a napig nem találták meg. Ennek ellenére egyetlen komoly tudós sem kételkedett abban, hogy a rómaiak és más kultúrák sok száz éven keresztül használták ezt a kivégzési módot a gyakorlatban. Túl sok írásbeli bizonyíték volt erről a kegyetlen gyakorlatról. Például a Spartacus vezette lázadásra (K.e. 71-ben) vonatkozó római katonai nyilvántartások, mely szerint a római hadsereg Capuától Rómáig hatezer lázadót feszített keresztre. Ez egy keresztet jelent minden 500 méteren 150 kilométeren keresztül. Heródes király halála után egy zsidó kisebbség fellázadt és a római helytartó Quintilius 2000 zsidót feszített meg Jeruzsálemben megtorlásképpen. És ahogy Titus rómaihadvezér seregei körbevették Jeruzsálemet 70-ben, ahogy Jézus megjósolta (Lukács 21.20) a római katonák több hónapon keresztül nagyjából ötszáz júdeait feszítettek naponta keresztre. 

Nemcsak egy szeg, amely átszegezte egy férfinak a boka csontját, aki körülbelül akkor élt és halt meg, mikor a Názáreti Jézus, miatt lett ez úttörő felfedezés. Nem, hanem a szegnek az útja, ahogyan átfúrta a csontot ragadta meg a bibliai archeológusok figyelmét, ami azt feltételezte, hogy minden festmény vagy ábrázolás, ami a keresztre feszített Jézusról készült rossz volt egy kulcsfontosságú szempont miatt. A szeg a férfi bokáját oldalról szúrta át és nem elölről a lábfejét. Rövidesen feltárjuk ezt a kérdést. De e tények fényében több kérdés is felmerül. Először is, ha a keresztre feszítés ilyen általános volt és ilyen kiterjedten használták miért Jehohana testét fedezték fel először, aki ilyen módon szenvedett halált? És milyen célt szolgált a keresztre feszítés a rómaiak számára? 

Az a problémás kérdés, hogyan és miért alkalmazták a rómaiak ezt a kivégzési módszert, több releváns kérdéshez vezet. Vagyis: Hogyan vitte véghez az Isten Báránya, az egész emberiség megváltója a végső áldozatot? Hogyan halt meg Jézus? A legjobb tudásunk szerint mit élt át a kereszten? És miért kellett ezt végig csinálnia? Nem lehetett volna, hogy a Fiú másképpen hal meg és mégis betölti a szerepét és az isteni igazságot? Számít az, hogyan hal meg a világ Megváltója? Igen, a biblia ezt világossá teszi, hogy azok az alapelvek, amelyekre alapozva a szent és igazságos Isten megalkotta az univerzumot azt követelték, hogy az emberiség bűn nélküli képviselőjének meg kell halnia. De sokféle módja van a halálbüntetésnek. Miért éppen a kereszt? Ez egy nem éppen kellemes téma, amit most fel fogunk tárni. De ígértem neked egy utazást fel a Kálvária dombján egyenesen a kereszt lábáig. Amit ott látni fogunk nehéz lesz végig nézni, de örökre megváltozunk utána. Jobbak, erősebbek és hálásabbak leszünk. Többet tudunk adni és fittebbek leszünk a Mester szolgálatára. Ezért kell ennek a kereszt nélküli keresztény generációnak visszatérnie a Kálvária lábához. 

Amikor megvizsgálom a csodálatos keresztet 
Amin a dicsőség Hercege meghalt, 
A leggazdagabb nyereségem is veszteség 
És megvetéssel nézek minden büszkeségemre. 
Látod a fejéből, kezéből és lábából folyó 
Szomorúság és szeretet összekeveredett 
Találkozott-e valaha ilyen szomorúság és szeretet 
Vagy a tövisek olyan gazdag koronát alkotnak? 

Igen szükséges megnéznünk. Egyszerűen meg kell néznünk. De ahhoz, hogy valóban felfogjuk ezt a jelenetet meg kell értenünk a római keresztre feszítés általi kivégzés természetét és módját. A miértek és hogyan-ok legalább annyira felvilágosítanak, mint amennyire felkavarnak. Amit a Kálvária keresztjén látunk, arra nehéz felnézni, de örökre megváltozunk, ha megnézzük. Ezért kell ennek a kereszt nélküli keresztény generációnak visszatérnie a Kálvária lábához.

Fordította: Nagy Andrea

Mózes negyedik könyve 27.

Celofchod leányai

1. És odaléptek Celofchod leányai, aki Chéfer fia, Gileád fia, Mochir fia, Menásse fia, Menásse József fia családjából volt, ezek pedig leányainak nevei: Máchlo, Nóo, Choglo, Milko és Tirco, 2. és megálltak Mózes előtt és Eleázár, a pap előtt és a fejedelmek meg az egész község előtt, a gyülekezés sátorának bejáratánál, mondván: 3. Atyánk meghalt a pusztában, ő azonban nem volt ama község között, mely összegyűlt az Örökkévaló ellen, Kórách községében, hanem saját vétke által halt meg, fiai pedig nem voltak. 4. Miért vesszen ki atyánk neve családja köréből, mivelhogy nincs fia? Adj nekünk örökséget atyáink fivérei között. 5. És Mózes odavitte ügyüket az Örökkévaló színe elé.
6. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 7. Helyesen beszélnek Celofchod leányai; adj is nekik örök birtokot atyjuk fivérei között és származtasd át atyjuk birtokát rájuk. 8. Izrael fiaihoz pedig szólj, mondván: Ha valaki meghal és fia nincs, akkor származtassátok át birtokát leányára.9. Ha pedig leánya nincs, akkor adjátok birtokát fivéreinek. 10. Ha pedig nincsenek fivérei, akkor adjátok birtokát atyja fivéreinek. 11. Ha pedig atyjának nincsenek fivérei, akkor adjátok birtokát vérrokonának, aki a legközelebbi hozzá családjából és az örökölje azt. És legyen ez Izrael fiai számára a jognak törvénye gyanánt, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Mózes Józsuát jelöli ki utódául

12. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj föl erre az Ábárim hegyére és nézd meg az országot, melyet Izrael fiainak adtam. 13. És miután megnézted, akkor el fogsz takaríttatni népedhez te is, amint eltakaríttatott Áron, a te testvéred; 14. mivelhogy ellenszegültek parancsomnak Cin pusztájában a község pörlekedésénél, hogy megszenteltetek volna a víznél szemük láttára. Az a pörlekedés vize Kádesnél, Cin pusztájában.
15. És szólt Mózes az Örökkévalóhoz, mondván: 16. Rendeljen az Örökkévaló, minden test szellemének Istene, férfiút a község fölé, 17. aki kivonuljon előttük és aki bemenjen előttük, aki kivezesse őket és aki bevezesse őket, hogy ne legyen az Örökkévaló községe, mint juhok, melyeknek nincs pásztoruk.
18. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Vedd Józsuát, Nún fiát, a férfiút, kiben szellem van és tedd kezedet őrá; 19. állítsd őt Eleázár, a pap elé és az egész község elé és adj neki parancsot az ő szemük láttára. 20. Tégy a te fenségedből rá, hogy hallgasson rá Izrael fiainak egész községe. 21. És Eleázár, a pap előtt álljon és az kérdezze meg számára az Urim ítéletét az Örökkévaló színe előtt; az ő parancsára vonuljanak ki, az ő parancsára menjenek be, ő és Izrael minden fiai vele, meg az egész község. 22. Mózes pedig úgy cselekedett, amint az Örökkévaló parancsolta neki; vette Józsuát és odaállította őt Eleázár, a pap elé, meg az egész község elé;23. ő pedig rátette kezeit és parancsot adott neki, amint szólt az Örökkévaló Mózes által.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 16., péntek

Németh Sándor - Az apostolok titka: Jézus neve

Ha használjuk kezdjük hittel Jézus nevét, akkor ugyanazok a csodák újra megtörténnek, amik a apostolok korát jellemezték. Mert a név jelevalóvá teszi a személyt! Amíg ebben nem hiszünk, addig ne várjuk, hogy Isten nagy dolgot tesz az életünkben!

Németh Sándor - Nem aranyon és ezüstön lettünk megváltva

Az evangélium világossá teszi, hogy a gyógyulás, szabadulás, áttörés kegyelemből van nem pedig érdemek szerint. A mozgatórugója Isten szeretete. Ezt a próféták is felismerték, akik előre szóltak arról a csodálatos korszakról, ami az Újszövetségben jelent meg.

Derek Prince - A legnehezebb próba 1.

Kedves Barátaim!

Előző két levelemben a próbával foglalkoztam. Az elsőben a próba céljával, a másodikban pedig azzal, hogyan reagáljunk a próbára. Mostani, befejező levelem témája a legnehezebb próba.

Ha megkérdeznélek benneteket egyenként, hogy mit gondoltok, mi a legnehezebb próba, amivel a keresztények szembesülnek, valószínűleg különféle válaszokat kapnék. Az én válaszom legtöbbeteket meglepne, pedig több mint ötven év teljes idejű keresztény szolgálatán alapul. Úgy vélem, hogy a legnehezebb próba, amivel valószínűleg mind szembesülünk – és amin a legkevésbé szeretünk átmenni – a siker.

Salamon figyelmeztet minket, hogy „Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél; jobb a tűrő, hogynem a kevély.” (Préd 7:8) Másképpen szólva: nem az tesz győztessé, ahogy a versenyt kezded, hanem ahogyan befejezed.

Egy idős kínai lelkész, aki több mint húsz évet töltött börtönben a hite miatt, és most már az Úrral van, azt mondta: „Sok embert láttam ígéretes kezdőként, de kevesen fejezték be jól.” Ugyanezt mondhatom én is.

A sikert elérő emberek példájára most megnézzük Izrael néhány királyát.

Az első három király

Az első király, Saul erős, jó kiállású fiatal férfi volt, aki karrierje korai szakaszában változatos katonai győzelmeket aratott. De amikor Isten az amálekiták ellen küldte, megengedte magának, hogy az emberektől való félelem miatt ne legyen teljesen engedelmes Isten parancsának. Ennek eredményeképpen Sámuel próféta azzal az Istentől származó üzenettel érkezett hozzá, hogy az Úr elutasította őt, mint királyt.

Saul alapproblémája Sámuel üzenetében összegezve ez volt: „Nemde kicsiny voltál te a magad szemei előtt is, mindazáltal Izrael törzseinek fejévé lettél?!” (1Sám 15:17) Amíg Saul alázatos maradt, Isten meg tudta áldani. De amikor kevély lett, Isten elvetette őt.

Ez ránk is vonatkozik. Amikor kicsik vagyunk magunk szemében, akkor helyet hagyunk Isten nagyságának. De amikor nagyok leszünk saját szemünkben, akkor Istennek nem marad hely arra, hogy nagyszerűségét kinyilvánítsa rajtuk keresztül.

Saul kevélysége tragikus véghez vezetett. Élete utolsó éjjelén egy boszorkánytól kért vezetést, majd a következő napon öngyilkosságot követett el a csatamezőn.

A következő király, Dávid, Isten szíve szerinti ember volt. Évekig kellett menekült üldözöttként élnie, miközben Saul vadászott rá. Végül is győztesen ment át rajta és ez a gyönyörű megvallást tette:

„Az Úr megfizetett nekem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nekem; Mert megőriztem az Úrnak utait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől. (Zsolt 18:21–22)

De később Dávid változáson ment keresztül, és így beszélt:

„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet.” (Zsolt 51:3–4)

Mi történt vele? Miért változott meg? Dávid teljes sikert tapasztalt: egész Izrael felett király lett, legyőzte minden ellenségét, élvezte sikerei gyümölcsét. Nem ment többé csatába. Otthon maradt Jeruzsálemben, és bármit megtehetett, amihez kedve volt.

Ezért aztán nem tétovázott, amikor elcsábította Betsabét, szomszédjának, Uriásnak a feleségét. Még Uriás megölését is elérte, hogy elfedezhesse saját bűnét. Dávid a sikerei idején elfelejtette azokat az alapelveket, amelyek szerint királlyá válása előtt élt.

Hála Istennek, hogy végül Dávid megtért, és Isten megbocsátotta a bűnét. Ennek ellenére Dávid bűne sötét árnyékot borított leszármazottai nemzedékeire. Isten előre megmondta neki, hogy így lesz: „Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból...” (2 Sám 12:10) Mindannyiunk számára fontos észben tartani, hogy Isten megbocsátása nem jelenti feltétlenül a bűn következményeinek eltörlését is.

A trónon Dávidot fia, Salamon, követte, szeretett és választott királya volt Istennek. Amiért alázatosan felismerte, hogy bölcsességre van szüksége, Isten e mellé gazdagságot és elismerést is adott neki. Ő lett a legbölcsebb, leggazdagabb és leghíresebb király Izraelben.

Minden bölcsessége ellenére Salamon nem tudta elkerülni a siker próbáját.

„ És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen istenek után... mert Salamon követi vala Astoretet, a szidoniak istenét, és Milkómot, az ammoniták utálatos bálványát. És gonosz dolgot cselekedék Salamon az Úr szemei előtt....” (1Kir 11:4-6)

Dicsőséges kezdetei ellenére Salamon bálványimádóként halt meg.

Fordította: Marton Katalin

Mózes negyedik könyve 26.

A második népszámlálás

1. Szólt az Örökkévaló Mózeshez, meg Eleázárhoz, Áron, a pap fiához mondván: 2. Vegyétek föl Izrael fiai egész községének összegét, húsz évestől felfelé atyáik háza szerint, mindazt, aki hadba vonul Izraelben. 3. És szólt hozzájuk Mózes meg Eleázár, a pap, Móáb síkságain, a Jordán partján, Jerichónál, mondván: 4. Húsz évestől fölfelé – amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek és Izrael fiainak, kik kijöttek Egyiptom országából.
5. Rúbén Izrael elsőszülöttje; Rúbén fiai, Chánóchtól a chánoki család; Pállultól a pálluli család; 6.Checróntól a checróni család, Kármitól a kármi család. 7. Ezek a Rúbéni családjai: és voltak megszámláltjaik: negyvenháromezer és hétszázharminc. 8. Pállu fiai: Eliov. 9. Eliov fiai: Nemúél, Dátán és Ábirám; az a Dátán és Ábirám, a község hivatottjai, kik civódást szítottak Mózes és Áron ellen Kórách községében, midőn civódást szítottak az Örökkévaló ellen. 10. És megnyitotta a föld a száját és elnyelte őket, meg Kóráchot a község halálával, midőn fölemésztette a tűz a kétszázötven férfiút, hogy intő például lettek. 11. Kórách fiai azonban nem haltak meg.
12. Simon fiai családjaik szerint: Nemúéltől a nemúéli család, Jomintól a jomini család, Jochintől a jochini család; 13. Zeráchtól a zárchi család, Soúltól a soúli család. 14. Ezek a Simoni családjai; huszonkétezer és kétszáz.
15. Gád fiai családjaik szerint: Cefóntól a cefóni család, Chággitól a chággi család, Súnitól a súni család; 16. Oznitól az ozni család, Éritől az éri család; 17. Áródtól az áródi család, Áriéltől az áriéli család. 18. Ezek Gád fiainak családjai, megszámláltjaik szerint: negyvenezer és ötszáz.
19. Júda fiai: Ér meg Ónon; és meghalt Ér meg Ónon Kánaán országában. 20. És voltak Júda fiai családjaik szerint: Sélotól a séloni család, Perectől a párci család, Zeráchtól a zárchi család. 21. És Perec fiai voltak: Checróntól a checróni család, Chomultól a chomuli család. 22. Ezek Júda családjai megszámláltjaik szerint: hetvenhatezer és ötszáz.
23. Isszáchár fiai családjaik szerint: Tólától a tólai család, Fuvvotól a funi család; 24. Josúvtól a josúvi család, Simróntól a simróni család. 25. Ezek Isszáchár családjai megszámláltjaik szerint: hatvannégyezer és háromszáz.
26. Zebúlun fiai családjaik szerint: Szeredtől a szárdi család, Élóntól az élóni család, Jáchleéltől a jachleéli család. 27. Ezek a Zebúlun családjai megszámláltjaik szerint: hatvanezer és ötszáz.
28. József fiai családjaik szerint: Menásse és Efráim. 29. Menásse fiai: Mochirtól a mochiri család, Mochir pedig nemzette Gileádot; Gileádtól a gileádi család. 30. Ezek Gileád fiai: Jezertől az iezri család Chélektől a chelki család; 31. Ászriéltől az ászriéli család, Sechemtől a sichmi család; 32.Semidotól a semidoi család, Chéfertől a chefri család. 33. Celofchod, Chéfer fiának pedig nem voltak fiai, hanem leányai; Celofchod leányainak nevei: Machlo, Nóo, Choglo, Milko és Tirco. 34.Ezek Menásse családjai; és megszámláltjaik: ötvenkétezer és hétszáz.
35. Ezek Efráim fiai családjaik szerint: Súszeláchtól a súszálchi család, Bechertől a báchri család, Táchántól a tácháni család. 36. Ezek pedig Súszelách fiai: Éróntól az éróni család. 37. Ezek Efráim fiainak családjai megszámláltjaik szerint: harminckétezer és ötszáz; ezek József fiai családjaik szerint.
38. Benjámin fiai családjaik szerint: Belától a bálei család, Ásbéltól az ásbéli család, Áchiromtól, az áchiromi család; 39. Sefúfomtól a súfomi család, Chúfomtól a chúfomi család. 40. És Béla fiai voltak: Árd meg Naámon: az árdi család, Naámontól a naámi család. 41. Ezek Benjámin fiai családjaik szerint; és megszámláltjaik: negyvenötezer és hatszáz.
42. Ezek Dán fiai családjaik szerint: Súchomtól a súchomi család; ezek Dán családjai, az ő családjaik szerint. 43. A Súchomi minden családjai megszámláltjaik szerint: hatvannégyezer és négyszáz.
44. Ásér fiai családjaik szerint: Jimnotól a jimno család, Jisvitől a jisvi család, Beriotól a berii család.45. Berio fiaitól: Chévertől a chevri család, Málkiéltől a málkiéli család. 46. Ásér leányának neve: Szerách. 47. Ezek Ásér fiainak családjai megszámláltjaik szerint: ötvenháromezer és négyszáz.
48. Náftáli fiai családjaik szerint: Jáchezeéltől a jáchceéli család, Gúnitól a gúni család; 49. Jécertől a jicri család, Sillémtől a sillémi család. 50. Ezek a Náftáli családjai, családjaik szerint; és megszámláltjaik: negyvenötezer és négyszáz.
51. Ezek Izrael fiainak megszámláltjai: hatszázezer és ezerhétszázharminc.

Az ország felosztásáról

52. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 53. Ezeknek osztassék el az ország birtokul, a nevek száma szerint. 54. A nagyobb számúnak adj nagyobb birtokot, a kisebb számúnak pedig adj kevesebb birtokot mindegyiknek megszámláltjai szerint adassék a birtoka. 55. Csakhogy sors útján osztassék el az ország; atyáik törzsének nevei szerint kapjanak birtokot. 56. A sors útján osztassék neki birtoka, akár a nagyszámúnak, akár a kisszámúnak.

A leviták megszámlálása

57. Ezek pedig Lévi megszámláltjai szerint: Gérsóntól a gérsuni család, Kehosztól a kehoszi család, Meroritól a merori család. 58. Ezek Lévi családjai: a Livni családja, a Chevróni családja, a Máchli családja, a Músi családja, a Korchi családja. Kehosz pedig nemzette Ámromt. 59. Ámrom feleségének neve Jóchebed, Lévi leánya, aki született Lévinek Egyiptomban; ez pedig szülte Ámromnak Áront és Mózest, meg nővérüket Mirjámt. 60. És született Áronnak: Nádáb és Ábihú, Eleázár és Itamár. 61. Nádáb és Ábihú pedig meghalt, mikor bevittek idegen tüzet az Örökkévaló színe elé. 62. És voltak megszámláltjaik: huszonháromezer, mind a férfiszemély, egy hónapostól fölfelé, mert nem számláltattak meg Izrael fiaival együtt, mert nekik nem adatott birtok Izrael fiai közepette. 63. Ezek a megszámláltjai Mózesnek és Eleázárnak, a papnak, akik megszámlálták Izrael fiait Móáb síkságain a Jordán partjánál, Jerichónál. 64. Ezek között azonban nem volt senki a Mózes és Áron, a pap által megszámláltak közül, akik megszámlálták Izrael fiait Szináj pusztájában; 65. mert azokról mondta az Örökkévaló, haljanak meg a pusztában; és nem maradt közülük senki, csak Káleb, Jefune fia és Józsua, Nún fia.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 15., csütörtök

Mózes negyedik könyve 25.

Báal–Peór bűne

1. Mikor Izrael Sittimben lakott, elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival. 2. És ezek meghívták a népet, az ő isteneik áldozataihoz, és a nép evett és leborult az ő isteneik előtt. 3.Izrael csatlakozott Baál–Peórhoz és föllobbant az Örökkévaló haragja Izrael ellen. 4. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Vedd a nép minden főnökeit és akasztasd föl őket az Örökkévaló színe előtt fényes nappal, hogy elforduljon az Örökkévaló föllobbant haragja Izraeltől. 5. És mondta Mózes Izrael bíráinak: Öljétek meg mindegyik a maga embereit, akik csatlakoztak Baál–Peórhoz.
6. És íme, egy férfiú Izrael fiai közül jött és vezette testvéreihez a midjánita nőt Mózes szeme láttára és Izrael fiai egész községének szeme láttára; ezek pedig sírtak a gyülekezés sátorának bejáratánál. 7. Ezt látta Pinchosz, Eleázárnak a fia, Áron papnak a fia, fölkelt a község közepéből és dárdát vett a kezébe; 8. bement az izraelita férfi után a kamrába és átfedte mindkettőjüket, az izraelita férfit és a nőt a hasán. Erre megszűnt a csapás Izrael fiai között. 9. Voltak pedig, akik meghaltak a csapás alatt: huszonnégyezren.

Pinchász megjutalmazása

10. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 11. Pinchosz, Eleázár fia, Áron, a pap fia elfordította haragomat Izrael fiairól, midőn buzgólkodott értem közöttük, hogy nem pusztítottam ki Izrael fiait buzgalmamban. 12. Azért mondd: Íme, adom neki békeszövetségemet! 13. És legyen neki és magzatának utána az örökös papság szövetsége, azért, mert buzgólkodott Istenéért és engesztelést szerzett Izrael fiainak. 14. A megölt izraelita férfiú neve pedig, aki megöletett a midjánita nővel, Zimri, Szolú fia, atyai házának fejedelme, Simon törzséből. 15. A megölt midjánita nő neve pedig: Kozbi, Cúr lánya; nemzetségének, atyai házának feje Midjánban.

Hadüzenet a midjánitáknak

16. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 17. Szorongassátok a midjánitákat, hogy megverjétek őket; 18. mert szorongattak ők benneteket fondorlataikkal, melyekkel fondorkodtak ellenetek, a Peór dolga által és Kozbi, Midján fejedelmének lánya, az ő testvérük által, aki megöletett a csapás napján, a Peór dolga miatt. 19. És volt a csapás után:

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. február 14., szerda

Hack Péter - A Szent Szellem kenetével védekezhetünk a varázslás ellen!

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Isten Igéje figyelmeztet, hogy az utolsó időkben negatív jelenségek fognak megjelenni, és nem csupán a világban, hanem az egyházban is. Ekkor már több vonatkozásban nem lesz nagy különbség a világ és az egyház között. Ebben az okkult erőknek lesz nagy szerepe, amelyek azt akarják, hogy az emberek ne Isten akaratát akarják cselekedni, hanem az ellenség, a Sátán akaratát.

A keresztények nagy többsége nem akar lázadni Isten Igéje ellen. Az a jó, ha az emberek jószívűek, és nem pénzsóvárgók; alázatosak, és nem felfuvalkodottak; nem önmagukat, hanem Istent szeretők. Megtéréskor a legtöbb ember el tudja hagyni rossz tulajdonságai nagy részét, de később a Jánnesek és Jámbresek hatására – akik a Mózesnek ellenálló mágusok voltak – visszacsúszhatnak korábbi bűneikbe. A varázslás kényszerrel és okkult praktikákkal is működhet.

A hirdetések özöne zúdul ma az emberekre, és ez is gyakran varázslásként működik: megvesznek olyan dolgokat is, amire egyáltalán nincs szükségük. Ha olyat akarnak megcsináltatni veled, amit te nem akarsz, és nincsen joguk hozzá, az manipulálás.

JÉZABEL EGY TÖRTÉNELMI SZEMÉLY, ÉS EGY SZELLEMI VALÓSÁG IS. JÉZABEL KÉPES VOLT ELTÉRÍTENI AZ EGÉSZ NÉPET ISTEN AKARATÁTÓL.

Már Jeroboám, elkezdte az idegen istenek imádása gyakorlatát, amit az őt követő királyok folytattak. Jeroboám Izrael királya borjúszobrokat állított, nehogy a nép Jeruzsálembe járjon fel áldozni és visszatérjen Dávid házához. Akháb ráadásul bevezette a Baál kultuszt is, feleségének, Jézabelnek hatására. Jézabel Akháb királyt és az egész nemzetet is képes volt eltéríteni Isten akaratától. Ennek az lett a következménye, hogy égbekiáltó bűnökbe vitték bele Izrael népét. Jézabel történelmi személy is és szellemi valóság is, amit később az Újszövetség említ. Jézus Krisztus a Thiatirabeli gyülekezetnek rója fel, hogy megengedik Jézabelnek, hogy bálványimádásba és paráznaságba vigye bele Isten népét.

Jézabel nő volt, de szelleme férfiakon is működhet. Az a kérdés, hogy akivel kapcsolatban vagy, az visszaél-e a hatalmával? Akháb már egy megnyomorított személyiségként került bele a Nábóttal kapcsolatos történetbe. Az alapgondolat, sőt még az ajánlat is korrekt volt emberi szempontból: a palotája melletti szőlőjét megveszi pénzért, vagy másikat ad neki helyette. Nábót válasza ez volt: Isten törvénye tiltja meg nekem, hogy eladjam az atyáimtól kapott örökséget. Nábót elutasító válaszát azért nem tudta elfogadni a király, mert torz volt már a személyisége. Örülnie kellett volna, hogy istenfélő szomszédja van. Kudarctűrő képességgel bíró embernek tudomásul kell vennie, ha Isten a szándékától eltérően akarja őt vezetni. Akháb azért nem tudott férfiként viselkedni e történetben, mert nem Isten Igéjét tette az első helyre. Varázslás alatt állt. Miután Jézabellel beszélt, minden borult, amiben Nábóttal megegyezett.

AKADÁLYBA ÜTKÖZVE VIZSGÁLJUK MEG: MI AZ IGAZSÁG? ISTEN TÖRVÉNYÉT NEM SZABAD FÉLRETOLNI SAJÁT IGAZSÁGUNK ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN.

Mi legális még az emberi kapcsolatokban; mi az, ami még megengedhető? A tekintélyi rend a Bibliában leginkább felelősségi rendet jelent. A családon belül történteket Isten elsősorban a férfiakon kéri majd számon. Egy férfi sikerességét legfőképpen a családjának igazgatása jelzi. A családon belüli döntések nagy felelősséget jelentenek, de nem mindegy, hogy a döntésekbe kiket vonunk be. A feleség adhat tanácsot, kifejezheti a kívánságát, de nem mindegy, hogyan. Az Istentől rendelt rendet a családban gyakran az anyósok borítják föl. Például házas fiuk napi szintű beszámoltatásával. Ha anyós vagy, az nagyszerű, mert ez a legjobb út a nagymamasághoz! Várd meg, hogy a fiatalok felhívnak, vagy várd meg, amíg ők hívnak meg! Úgy imádkozz, hogy legyen meg Isten akarata, ne a te akaratod legyen meg.

Házasságban élő gyermekeiket már nem kontrollálhatják a szülők. A férfinak el kell hagynia apját és anyját, és a feleségéhez KELL ragaszkodnia.

Rokonoktól is jöhet illegális hatalomgyakorlás. Sámson megszerette Delilát, de Delila nem függetlenedett családjától, sőt a rokonaival, a filiszteusokkal fogott össze a férje ellen. Tanulság, hogy az Isten akarata ellen cselekvő rokonnal kapcsolatban jó három lépés távolságot tartani. Delila meg akarta kínoztatni a férjét, és elvárta tőle, hogy ehhez partner legyen. Zsarolta őt és szemére hányta, hogy hazudott, csak mert nem hagyta magát megkínozni. Sámson az igézés által erőtlenedett el. Az állandó szóbeli zaklatástól lelkileg teljesen kifáradt. Végül kitárta Delila előtt a szívét, elárulta erejének titkát, és ez a vesztét okozta, mert az Úr eltávozott tőle.

A varázslást gyakorló feleségnek tudnia kell, hogy férje gyenge, erőtlen férfi lesz, ami neki sem jó. Fontos, hogy a gyerekek se vehessék át az uralmat. Isten azt szeretné, ha az Ő akarata érvényesülne mindenben. Szolgálni sem tud igazán jól az, aki varázslás alatt áll.

Nábót és fiai vére folyamatosan kiáltott az Úrhoz. Illés parancsára királlyá kenték Jéhut. Jéhu még Akháb szolgálatában volt, amikor Illés kimondta az ítéletet Jézabelre, de most átállt a másik oldalra. Jézabel felékesítette magát és külsejével akart hatni rá, amikor szembekerült Jéhuval. De ezúttal nem működött a szexuális manipulálás, mert kenet alatt lévő férfival találkozott.

A SZENT SZELLEM KENETE VÉD MEG A VARÁZSLÁSTÓL.

Szabadok vagyunk-e Isten akaratának a teljesítésére? Ha nem, akkor húzzuk ki a nyakunkat az igából!

ELHANGZOTT IGÉK:
Timótheushoz írt II. levél 3:1-9
Jelenések könyve 2:20-23
Királyok I. könyve 16:29-33, 21:1-16
Bírák könyve 16:4-21
Királyok II. könyve 9:22-37
Rómaiakhoz írt levél 9:16

Hack Márta és Hrabovszki György jegyzete

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 42.

Most nézzük meg a Prédikátor könyvét:

"Mert az embernek, a ki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcsességet és tudományt és örömöt; a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, a ki jó az Isten előtt." (Préd. 2:27/a)

"És találtam egy dolgot, mely keservesebb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, a kinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. A ki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól." (Préd.7:26)

"Minden olyan, hogy mindenkit érhet, egyazon szerencséje van az igaznak és gonosznak, jónak vagy tisztának és tisztátalannak, mind annak, a ki áldozik, mind a ki nem áldozik, úgy a jónak, mint a bűnösnek, az esküvőnek úgy, mint a ki féli az esküvést." (Préd.9:4)

Figyeld meg az ellentét párt: az ember aki tetszik Istennek, ellentétben a bűnössel. Az előbbi megtartatik, a másik megítéltetik.

Az Ige két csoportot különböztet meg: jó, igaz, tiszta vagy gonosz, rossz és tisztátalan embereket. A második csoportba tartoznak a bűnösök. Kezded már látni, mennyire helytelen Isten megigazult, megváltott gyermekeinek, ha bűnösnek hívják magukat? A próféták ugyanilyen egyértelműek:

"Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által; De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták." (Ésa 1:27-28)

"Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról." ( Ésa 13:9)

Sion bűnösei rettegést, remegést nyernek istentelenségük jutalmaként:

"Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?" (Ésa. 33:14)

"Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, a kik azt mondják: Nem ér el minket és nem jő reánk a veszedelem." (Ámos 3:10.)

Barátom, ha megtértél, nem vagy bűnös többé. Ha az Úrhoz tartozol, már nem vagy egy istentelen lázadó. Isten nem tönkretenni és elpusztítani akar téged. Meg akar szabadítani.

Az Új Szövetségben Jézus fogadta a bűnösöket és megtérésre hívta őket. (Máté 9.10-13,11:19) és azokat a bűnösöket, akik elfordultak a bűnöktől, megdicsérte. Ez Lukács evangéliumában jelenik meg leginkább: Luk. 7:37-50; 15:7, 10; 18:9-14; 19:1-10. Ebből is világosan megérthető, hogy Isten népe nem bűnös többé. Ezt a szót azokra használja az Ige, akik ellenségesek Istennel, (Máté 26:45) Jézus a bűnösök kezébe adatott. Az igazak pedig ezek ellentétei. (Luk. 6:32-34;[70] 7:39; 13:2). Jézus nem azért hívta magához a bűnösöket, hogy folytassák a bűnt, (emlékezz Zákeusra) hanem , hogy megváltozzanak. Azért jött, hogy meggyógyítsa a szellemüket és testüket, nem azért, hogy halottakkal és haldoklókkal vegye körül magát.

Ha megnézzük János evangéliumát, látjuk, hogy mivel a bűnös szót a törvényszegőre, vétkesre vagy Isten ellenségeire használták, Jézust bűnösnek hívták a vallási vezetők. (János 9:16). Jól mutatja ezt a jelenet, amely a vallási vezetők és a vak ember között zajlott le, akit Jézus meggyógyított. "Másodszor is szólíták azért az embert, a ki vak vala, és mondának néki: Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért az és monda: Ha bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok." (János 9:24-25)

Erről egy mondás jut eszembe, amit sokszor hallottam Leonard Ravenhilltől: "Az az ember aki átélt valamit, sosem szorul arra aki csak érvel." A vallási vezetők semmilyen módon nem tudták többé a szavaikkal legyőzni a megtapasztalás erejét ennél az embernél és minél nagyobb nyomást helyeztek rá, annál bátrabbá vált: "Szidalmazák azért őt és mondának: Te vagy annak a tanítványa; mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való." (János 9:28-29)

Tényleg? Eljött az idő e képzetlen, korábban vak ember számára, hogy teológiai leckét adjon a vezetőknek:

Így válaszolt: "Felele az ember és monda nékik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. . Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék." (János 9:30-33)

Igen, ez az ember, aki csodálatosan meggyógyult, tudta, hogy Jézus nem lehet bűnös mert Isten nem hallgat meg bűnös embereket. Olvassuk el megint: "Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg." Megkérdezlek hát: te egy bűnös vagy-e , vagy egy istenfélő nő vagy férfi, aki Isten akaratát cselekszi? Ha nem tudsz igent mondani az utóbbira, megkérdőjelezem az Istennel való kapcsolatodat. Ha azt tudod mondani: igen, ez vagyok én, akkor nincs okod, hogy kárhoztatást érezz. Kárhoztatás a bűnösök számára van!

Fordította: Korányi Tamás