2019. június 28., péntek

Ruff Tibor – Jézabel szelleme 2.

1Kir 16:29 Akháb pedig, az Omri fia uralkodni kezde Izraelen, Asának, a júdabeli királynak harmincnyolcadik esztendejében; és uralkodék Akháb, az Omri fia, Izraelen Samariában huszonkét esztendeig.
1Kir 16:30 És gonoszabbul cselekedék Akháb, az Omri fia az Úr szemei előtt mindazoknál, akik őelőtte voltak.
1Kir 16:31 Mert nem elégedék meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne és feleségül vevé magának Jézabelt, Ethbaálnak, a sidonbeli királynak leányát, és elmenvén, a Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak.
1Kir 16:32 És oltárt emele a Baálnak a Baál házában, amelyet Samariában épített.
1Kir 16:33 És csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indítá Akháb az Urat, Izrael Istenét, mint az Izrael valamennyi királya, akik őelőtte voltak.

Akháb király életében jelent meg Jézabel Izrael történetében, aki feleségül vette Jézabelt, amelyet az Úr azonnal felrótt. Azonnal bálványimádásba került és még mélyebbre süllyedt, mint előtte. Baál férfi istenség, Asera női, termékenység istenség volt. Jézabel apja is Baálról volt elnevezve (Etbaál).

Jézabel אִיזֶבֶל ('ízeḇel) neve azt jelenti, hogy együttlakás nélküli. Zebulont Lea arról nevezte el, hogy most már együtt lakik velem a férjem. Zebul nevében ugyan az a szótő van, „zebel”, mint az Izebelben. Az „i” a héberben fosztóképző. Máris egy lényegi tulajdonságát emeli ki, a férjével való házasélettől tartózkodott, miközben paráználkodott. Ez visszajön a szűzkultuszban.

Kananeus származású volt. A kananeusok átok alatt voltak már Noétól fogva. Kanaán egy generációs átok alá került, amely a kananeus népeket két területen vitte nagy romlásba: szexuális területen és okkult bálványimádó területen. Szodoma, Gomora, és az 5 város mind kananeusi város volt.

Mózes 3. könyve leírja, hogy minden szexuális erkölcstelenségbe és perverzitásban érintettek voltak. Mózes 5. könyve ír arról, hogy okkultizmusba is otthon voltak. Ezt a kettőt össze is kötötték. A kananeus népek felől szigorú tilalmat adott Isten, semmilyen szinten nem lehet velük közösséget vállalni, mert meg voltak fertőzve és mérgezve. Ez bejött azonnal Izraelbe Jézabelen keresztül. Óriási romlás került be Izraelbe, amely Akhábon keresztül nyilvánult meg.

Ebben az időben lépett fel Izrael 2. legnagyobb prófétája, Illés, aki Mózes után a 2. legnagyobb embere volt Istennek. Ez bátorító, hogy ahol a Jézabel szelleme működik, ott a kenetből is az erősebbet adja az Úr, hogy sikerüljön Jézabel szellemét legyőzni. Illés bejelentett egy ítélő csodát, hogy 3,5 évig nem esik eső, csak ha ő mondja.

1Kir 18:4 Mert mikor Jézabel megölette az Úr prófétáit, Abdiás száz prófétát vett [oltalmába], és rejtette el ötvenenként [egy-egy] barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel).

Megölette az Úr prófétáit. Gyűlöli Isten Igéjét és azokat, akik az Igét hirdetik. Mindent megtesz, hogy újra ellehetetlenítse, megszüntesse az igehirdetés intézményét, mert tudja, hogy ez által lehet őt legyőzni. Halálos ellensége ezért az igehirdetés. Üldözte ezért az igehirdetőket. Fontos ezt tudni róla. Gyilkos erővel, pusztító erővel támadja, akik az Igét hirdeti, és magát az Igét és az Igehirdetés intézményét is. Igyekszik kikapcsolni, mert tudja, hogy ez a fő ellensége.

1Kir 18:13 Nem mondották-e meg az én uramnak, mit cselekedtem, mikor Jézabel megölette az Úr prófétáit? hogy hogyan rejtettem el az Úr prófétái közül száz férfiút ötvenenként egy-egy barlangba és tápláltam őket kenyérrel és vízzel.

Szisztematikus üldözést indított el Jézabel az Igehirdetők és az Igehirdetés intézménye ellen.

1Kir 18:19 Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és a Baál négyszázötven prófétáját, és az Aserának négyszáz prófétáját, akik a Jézabel asztaláról élnek.

Miközben halálra üldözte az igehirdetést, ezzel egyidőben a saját állami pozíciójából, az adókból finanszírozta a Baál és Asera 400 prófétáját, a hamis vallás, bálványimádás és hozzá kapcsolódó szexuális kultuszokba komoly pénzeket fektetett. Tudatos vallási politikát gyakorol, el akarja gyengíteni Isten erejét, és a bálványimádást akarja erősíteni.

Ezután egy párbajra került sor Illés és a hamis istenek imádói között, amitől a nép elkezdett felébredni. A nép össze volt zavarodva, és el volt bizonytalanodva ebben a kérdésben. Kivégzik a 850 hamis prófétát, ez egy óriási győzelem Isten munkája számára, Illés tele van Szent Szellemmel, imádkozik, hogy jöjjön eső, és tényleg lett eső. Gyorsabban futott, mint egy lovas harci szekér. Jézabel szelleme nem roppant össze!

1Kir 19:1 És Akháb elbeszélé Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel.
1Kir 19:2 És követet külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy [te cselekedtél] azoknak életekkel mind egyig.

Hatalmas szellemi győzelem nem roppantotta meg, amelyet az Illésen lévő Szellem cselekedett, hanem azonnal ellentámadásba lendült át, megüzente, hogy holnap meg fogja ölni. Megdöbbentő, mert azt mutatja, hogy Jézabelnek szellemi látása is volt.

Illésen működő ajándék az egyik legjobb példa a hit ajándékának működésének. Az a lényege, hogy az az ember, akin ez működik, kimond valamit és megtörténik. Amikor valaki úgy mond ki egy mondatot, hogy hiszi, hogy az Isten azt a mondatot úgy tekinti, mintha Ő mondta volna. Ez nem prófétálás, nem bölcsesség beszéde, hanem egy ember a saját beszédét mondja ki, de tud hinni abban, hogy ugyanúgy beteljesedik, mintha az Úr mondta volna. Ezért tudta azt mondani, hogy akkor fog eső esni, ha ő mondja.

Senki sem mert Illéshez nyúlni 3 év után, még Jézabel se, mindenki azt tette, amit Illés mondott. 850 hamis próféta engedelmesen jött, mindenki engedelmeskedett neki. Ennek az volt az oka, hogy 3,5 év alatt bebizonyosodott, hogy tényleg akkor fog esni az eső, amikor Illés azt mondja. Ha megölték volna, még ma sem esne eső Izraelben. A hit ajándéka által, amit kimondunk, azt nem lehet meghiúsítani!!! 3,5 év után már nem nevettek az emberek, mindenki azt tette, amit Illés mondott.

Jakab hivatkozik arra, hogy így kell imádkozni. Mihelyt a csoda befejeződött, és eső lett, Jézabel tudta, hogy a hit ajándéka nem akkor működik, amikor az ember akarja, hanem, amikor a Szent Szellem rászáll az emberre. Tudta, hogy Isten működteti az ajándékot.

Illés is tudta, hogy nem ugrálhat. Elmenekült, nem tudott ebben a helyzetben szembeszállni. Jézabel okkult eredetű látása volt arról, hogy mikor van, hogy Illésnek nincs kenet alatt, és bele lehet döfni a kést. Tudta Illés is, hogy bajban van, pedig előtte történt a csoda. Nem volt vallásos szuper-szellemi Illés, nem erőltette a dolgokat, tudta mikor kell visszahúzódni és mikor előre menni.

2011. 08.

2019. június 26., szerda

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 2.

Az alábbi Igék Krisztus Istenségét támasztják alá. Krisztus Isten voltának bizonyítékai isteni tulajdonságai, isteni nevei, isteni tette, Istenkénti imádása, önmagáról, mint istenről tett kijelentései és azok az esetek, amikor Istennel (az Atyával és a Szent Szellemmel) együtt említik.

Krisztus isteni tulajdonságai

a) Örökkévaló létezése
Krisztus fiúsága örökkévaló fiúság az örökkévaló Istenben. Az Ő neve VAGYOK: ez örökkévaló létezést fejez ki. Jézus tudta, hogy Ő örökké létezett az Atyával és hogy a mennyből jött le.

János ev. 1: 1-3. "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett."

Példabeszédek 30: 4. "Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az õ markába? Kicsoda kötötte a vizet az õ köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?"

Róma 1: 20. "Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az õ örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétõl fogva az õ alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy õk menthetetlenek."

Jn ev. 17: 3-5. "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele elõtt."

Mt. 16: 16. " Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élõ Istennek Fia."

Héb. 7: 1-4. "Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leverésébõl visszatérõ Ábrahámmal találkozván, õt megáldotta, A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenbõl: a ki elsõben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké. Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;"

Ésa. 7: 14, 9: 6-7. "Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerõsítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!"

Péld. 8: 23-31. " Örök idõktõl fogva felkenettem, kezdettõl, a föld kezdetétõl fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelõtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak elõtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezõket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; Mikor megerõsíté a felhõket ott fenn, mikor erõsekké lõnek a mélységeknek forrásai; Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az õ parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörûsége valék mindennap, játszva õ elõtte minden idõben. Játszva az õ földének kerekségén, és gyönyörûségem[et] [lelve ]az emberek fiaiban."

Jel. 1: 8. "Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendõ, a Mindenható."

II.Mózes 3: 14. "És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok."

b). A megtestesülés előtti létezés (pre-egzisztencia)
Jézus maga tett tanúságot saját öröktől való létezéséről. Tudta, hogy az Atya kebelében lakozott. Az örökkévaló létezés magában foglalja a pre-egzisztenciát, vagyis Jézus már létezett, mielőtt a szűz Máriától megszületett:

János ev. 1: 1-3, 30; 16: 26-28; 17: 1-5. "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
Ez az, a kirõl én ezt mondám: Én utánam jõ egy férfiú, a ki elõttem lett, mert elõbb volt nálamnál.
Azon a napon az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek; Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentõl jöttem ki. Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához.
Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged; A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a mellyel bírtam te nálad a világ létele előtt."

Példabeszédek 8: 13-36 (lásd fentebb) 

Jn ev. 8: 58. "Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielõtt Ábrahám lett, én vagyok."

Mik. 5: 2. "De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belõled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitõl fogva, öröktõl fogva van."

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. június 25., kedd

Ruff Tibor – Jézabel szelleme 1.

Jel 2:18 A thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez:
Jel 2:19 Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.
Jel 2:20 De van valami kevés [panasz]om ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.
Jel 2:21 Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.
Jel 2:22 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.
Jel 2:23 És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.
Jel 2:24 Néktek pedig azt mondom és mind a többi thiatirabelieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a Sátán mélységeit, amint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet,
Jel 2:25 Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.
Jel 2:26 És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;
Jel 2:27 És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amiképpen én is vettem az én Atyámtól:
Jel 2:28 És adom annak a hajnalcsillagot.
Jel 2:29 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

Ez a levél, ez a prófétai intés nem az ószövetség, hanem az egyháznak szól, mégis szerepel benne egy lény, Jézabel, akiről már az ószövetségben olvashatunk.

Az újszövetségi egyházban tevékenykedik, két fő sajátosságát jelöli meg az Ige.
1. paráznaság
2. bálványimádással való közösség

Szexuális erkölcstelenség, és a szellemi jellegű erkölcstelenség. Bálványimádás, idegen istenek imádása, okkult tevékenység, amely idegen istenek tiszteletéhez kötődik. Egy szellemi bűn elkövetése, és szexuális bűnök és erkölcstelenségek tehát. Ez a szellem azon dolgozik, hogy ezen bűnök felé az egyházban ne legyen ellenállás, és teret tudjanak nyerni az egyházban. Az egyik fő dolog, amiről meg lehet ismerni, hogy paráznaságot terjeszti, és a bálványimádást, okkultizmusnak a terjesztését próbálja megvalósítani.

Jézus Krisztus erős szavakkal hadat üzent:
- meginti az egyházat, hogy ne engedjenek teret e szellemnek.
- Kemény ítéletet mond ki rá, büntető ítéletet is cselekszik, ha nem sikerül kiszorítani e szellemet.

Ma Budapesten és az országban erőteljes ez a szellem. A fesztiválokon a szexuális erkölcstelenség erősen jelen van. Augusztus 15. és 20. bálványimádással kapcsolatos napok. Okkult erőket is működtetnek. Szigeten is a rock kultúrában nemcsak szexuális erkölcstelenség erős, hanem az okkultizmus is. A kábítószerezés is az okkultizmusba tartozik. Károli a φαρμακεία (pharmakeia) szót varázslásnak fordítja, amely szó a kábítószereket is jelenti.

Ha ezekben a napokban szellemi terheket tapasztaltok, akkor az Ige által és a Szent Szellem által ítéljük meg, hogy ébren tudjunk maradni, és ne bizonytalanodjon el az ember. Szükséges egy tisztánlátás, amely megítéli ezeket. Ébresszük fel magunkat! Nagyon fontos erőteljesen imádkozni. Jézabel szelleme nem kedvez az imádkozásnak. Ne tévesszen meg, hogy süt a nap, mert ha nem élsz szellemi életet, érezhetsz úgy, hogy minden rendben van, de ha elkezdesz imádkozni, érezheted, hogy milyen nehéz a szellemi élet ezekben a napokban. Jézabelnek ezekben a napokban erőteljesen működik a szellemi ereje.

Kárhoztatás, és a bűntudat keltés az egyik legnagyobb ereje Jézabelnek, és az ember magában keresi a hibákat, biztos, hogy fog találni, mert senki sem tökéletes. De nem mindig van a gyötrődés arányban a hibák mértékével. Ha két hete még azt érezted ugyanennyi hibával, hogy az Úr veled van, és egyszer csak egy sötét erő nehezedik rád, és százszorosára nagyítja a tökéletlenségedet, és a jó dolgokat lecsökkenti minimálisra, akkor az a Jézabel szelleme, amely egy sötétebb szemüveget ad. Sokszor ez idegeníti el az embereket az imádkozástól. Munkád, tevékenységed során is lehet a kimerültséget tapasztalni, dekoncentrálttá, fáradttá válik az ember, stb.

2011. 08.

2019. június 24., hétfő

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 1.

ELŐZETES LÉTEZÉSE - A biblia bizonysága szerint Krisztus az emberré válása előtt Istennél volt a mennyben.

János 1: 1-3, 14; I.János 1: 1-2. "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk , a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjérõl. (És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)"

János felülről kezdi a Krisztussal való foglalkozást. A többi evangéliumhoz hasonlóan itt is le van írva az első fejezetben a megírás célja. (Csak egy evangélium létezik: a 4 evangélium az egy evangélium 4 aspektusa).

János azt állítja, hogy Jézus megtestesülése előtt személyes Logosz volt (Jn ev. 1: 14). A Logosz testé lett és ezután már János a megtestesült Logosszal, a történeti Jézussal foglalkozik. János a Logosz kifejezést az Ószövetségből vette át, nem a görög filozófiából.

Logosz = beszéd. Az Ige teológiai műszó, János a „logosz”-t használta, mely beszédet jelent. Kezdetben volt a Beszéd. A beszédben mindenki a legbelső lényegét osztja meg. Nem vagy más, mint a beszéded. A beszéd isteni tulajdonság, szent dolog. A Logosz, a Beszéd maga is Isten volt. Jézus Krisztus elsőbbséget élvez, mivel előbb született, létezett mindennél.

A Logosz jelentéstartománya széles. Magában foglalja a 
- ki nem mondott belső gondolatokat is = kimondás előtti bölcsesség, értelem, nem csak maga a kimondás
- benne volt az is, amit a szavak jelentettek, vagy hordoztak, maga a dolog
- magát a kimondott gondolatot.

Héber Logosz megfelelői:
CHOCHMA = bölcsesség, értelem, a szavakat még nem mondjuk.
DAVAR = hangzó beszéd, illetve a beszéd tartalma, a dolog maga.

Krisztus az ember és Isten közötti kapcsolatban közvetít, Őáltala Isten szól. A Logoszon kívül nincs Isten, a Logosz Isten szava. Ott van Isten jelenléte, ahol a Logosz van. Az Atya Isten természetének és akaratának személyes hírül adója a Logosz. A Logosz már megvolt, mielőtt bármi lett volna. A Krisztus, Isten Fia, a Logosz azonos Istennel. Az Atya Krisztusban teremtette a látható világot és a világkorszakok Őáltala változnak. Ezért nem szabad se a zsidó-keresztény identitásba, se a fundamentális-nemzeti identitásba menekülni. Krisztusba teremtette Isten a világkorszakokat és Őbenne állnak fenn.

Péld. 8: 22-32. „Az ÚR útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált engem, (Örök időktől fogva felkenettem) kezdetben, a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem; amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat!"

A logosz preegzisztenciáját és létezését itt a teremtésben jelenti ki az Ige. A Logosz megelőzte a teremtést és jelen volt a teremtésben.

Kolossé l. 1:15-19. „Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;”

Zsid. 1:2-3. „Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, ült a Felségnek jobbjára a magasságban."

Krisztus Isten dicsőségének tükröződése a mennyben és a látható világban is. Isten valóságának képmása. Tehát a láthatatlan Isten jelenlétét hordozza magán, teszi láthatóvá. Az Ószövetségben a Szent Szellem által kinyilatkoztatott Igén keresztül valósult meg.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. június 21., péntek

Bibliaiskola - Az Atya 3.

- Teremtés
- Megváltás
- Ítélet
A Fiú mindezekben munkálkodik, helytáll,

János 14,9. "Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?"

Aki látta Jézust, látta az Atyát. A Fiú 100%-osan hiteles képviselője az Atyának.

Máté 11,25-27. "Abban az idõben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elõl, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te elõtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni."

Az Atya megismerése természetes módon nem lehetséges. Ez az egész életünket igénylő szellemi kihívás. Isten akkor szeret, ha folyamatosan Ő a kezdeményező, és ha folyamatosan haladsz kifelé a saját életedből. Az Atya megismerése kijelentés által történek a Fiú által.

János 10,30. "Én és az Atya egy vagyunk."

Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egyek, egy szubsztancia.

János 17,20-22. "De nemcsak õ érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az õ beszédökre hisznek majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy õk is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsõséget, a melyet nékem adtál, õ nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk."

János 14,28. "Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál."

A létünk lényege, hogy a Fiúra mutassunk.

Mi Atyánk

Máté 6,9. "Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;"

Így rendeljétek alá magatokat az Atyának a Fiú nevében: fiúi pozícióba helyezem magam.
Neve szenteltessék meg.
Az Atyaság első megnyilvánulása, hogy az Atya nevéről van a Fiú elnevezve. Úgy kell élni, hogy ne hozzunk szégyent annak a nevére, arra a Személyre, akiről neveztetünk. Első számú imacél, hogy ne hozzunk szégyent erre a névre.
Jöjjön el a Te országod, uralkodásod.
Kettőnk kapcsolatában az Úr legyen a főnök, irányítás átadása önként. Ha akarom, hogy Isten uralkodjon rajtam, akkor vagyok fiú. Isten uralkodásával önként azonosulunk.
Legyen meg Isten akarata.
Ha az Atya és az én akaratom között különbség van, az Atyáét kell választanom. Kulcsszó az engedelmesség, csak akkor tud győzni bennem Isten akarata. Az engedelmességet nehezebb megszokni annak, aki elnyomott életet él. Ha minden mindegy, az nem engedelmesség. Ha nincs saját akarat, nincs mit alárendelni.
Nem kell szégyellni kérni gondoviselést, ellátást. Ez a Mennyei Atya jogköréhez tartozik. Isten jól tudja a szükségeinket. Ez is alázat kérdése. Tőle származik minden jó, és mindezt kérni kell.
Bocsássa meg a bűneinket.
A bűn:
- megbánása
- elhagyása
- megvallása
A három együtt érvényes.

Ne vígy kísértésbe:
- próba
- bűnre csábítás.
Isten konkrétan nem csábít bűnre. Ilyet Isten soha nem tesz. Ha ilyet érzel, az nem Istentől van! Ezt a sátán teszi. Isten arra provokál, hogy ne nyugodjak meg a jelenlegi szintemen. Ez tehát azt jelenti, hogy:
- védjen meg a bűntől
- ne vigyen próbába (ha lehetséges).
Szabadítson meg a gonosztól: oltalmazás.
- átok
- bűn
- támadás
Minden hatalom az Istené.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. június 20., csütörtök

Ruff Tibor - Ábrahám

Folytatjuk az Isten és ember közötti szeretetkapcsolat szövetségi aspektusainak tárgyalását. Ezúttal Ábrahám kiválasztásáról lesz szó, így megtudhatjuk, milyen áldások és kötelességek jutottak neki osztályrészül, és hogy ezek közül ma vajon mi vonatkozik ránk, legyen szó bárkiről is.

2019. június 17., hétfő

Bibliaiskola - Az Atya 2.

Miért nevezzük Atyának?


Teremtés,

5 Mózes 32,6. "Így fizettek-é az Úrnak: balga és értelmetlen nép?! Nem atyád-é õ, a ki teremtett? Õ alkotott és erõsített meg."

Ézsaiás 64,7. "Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan."

ApCsel 17,26. "És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait."

1 Péter 1,17. "És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek- kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét."

Ha Atyának szólítjuk, az nem csak jogokkal hanem kötelezettségekkel is jár. Az Atya magához fogad személyeket, embercsoportokat.

- Izrael:
Hóseás 11,1. "Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem õt, és Égyiptomból hívtam ki az én fiamat."

2 Móz 4,22-23. "Ezt mondd azért a Faraónak: Így szólt az Úr: Elsõszülött fiam az Izráel. Ha azt mondom néked: Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem és te vonakodol elbocsátani: ímé én megölöm a te elsõszülött fiadat."

- Egyház: 
Efézus 2,12-14. "Hogy ti, [mondom], abban az idõben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitõl távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Õ a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két [nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett választófalat."

Róma 9,4. "A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsõség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek."

Az elsőszülött Izrael, majd az Egyháza is csatlakozott a fiúságban.

Galata 3,26; 4,5-7. "Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az õ Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által."

Izrael először nem nagykorúan került a fiúságba, hanem háziszolgának megfelelő jogokkal. Az Egyház egyből a nagykorú fiúságba került.

Mindannyian elsőszülöttek vagyunk. Izrael is és az Egyház is.  Zsidó 12,23. "Az elsõszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez."

Jézus minket testvéreinek nevez. Zsidó 2,10-15. "Mert illendõ vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsõségre, az õ idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelõ és a megszenteltek egytõl valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli õket atyjafiainak hívni, Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked. És ismét: Én õ benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott. Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának."

János 1,14;18. " És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki [õt.]"

A Fiú az Atyát akarja bemutatni nekünk. Az Atyát ember még biztosan nem látta. A Fiú azért jött el, hogy az Atyát bemutassa nekünk.

Az előmozdítja Jézus dicsőségét, Jézus pedig az Atya dicsőségéért munkálkodik.

János 5,19-23. "Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú is cselekszi. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, a miket õ maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok. Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte õt."

Az Atya mindenre megtanítja a Fiút, pl. halottakat feltámasztani. A halottakat a Fiú fogja feltámasztani. Az Atya a világmindenség bírája, de a bírói pozíciót, az ítéletet a Fiúnak adja, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, mint az Atyát.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. június 13., csütörtök

Bibliaiskola - Az Atya 1.

Zsidó 1,3. "A ki az õ dicsõségének visszatükröződése, és az õ valóságának képmása, a ki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, a ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban."

Az Atya a Fiún keresztül szólította meg a teremtett világot. A Fiút tette örökösévé, általa teremtette a világot. A Fiú dicsősége eredetileg az Atyáé. A Fiú az Atya valóságának a képmása.

Valóság = valaminek a lényegét képezi. Szubsztancia, esszencia. Valami, ami olyanná teszi, amilyen. Azzá teszi, ami.

A közös szubsztancia a Szentáromságban, hogy Isteni személyek. A különbség, hogy az Atya a legmagasabb rangú. A Fiú az Atya lenyomata, képe. Az Atya természetét a Szent Szellem is birtokolja. Bélyegző = karakter, jellem = lenyomat.

Szentháromság = egy szubsztancia, három karakter.

János 5,26. "Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában."

Az Atya a legeredetibb karakter. Az életének nem külső forrása van. A Fiú és a Szent Szellem életének forrása az Atyában van. A Fiú önmagában való életet kapott, ugyanolyan, mint az Atyáé. A Szent Szellem szintén.

Aki nem kapcsolódik az Atyához, illetve Istenhez, az nem él, hanem csak létezik. Isten élete enyészhetetlen élet. Mivel az élet legeredetibb forrása Ő, nevezzük Atyának. Az Atya az egész világmindenség szempontjából Atya. Minden tőle származik, és Ő a végcélja mindennek.

1 Kor 8,6. "Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitõl [van] a mindenség, mi is õ benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által [van] a mindenség, mi is õ általa."

Atya: kezdeményező
Fiú: kivitelező
Szent Szellem: megvalósító.

Mindez az Atya, a tervező dicsőségét hirdeti. A tervező egyúttal tulajdonos is.

Ef 3,14-15. "Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön."

Nemzetség = Atyaság.

Minden atyaság Tőle származik. Minden jó folyamatbank, kezdeményezésnek Atyja, kezdeményezője, tulajdonosa. Minden atyaság = biológiai vagy szellemi (pl. mozgalom) az Atyától származik. Tőle kell megtanulni céget vezetni, gyermeket nevelni.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Frank Hammond történetei 4.

ANGYALSZOLGÁLAT

A feleségem és én tisztában vagyunk azzal, hogy angyalok vannak mellénk rendelve az útjaink során. Többen is beszámoltak arról, hogy a szolgálataink alatt angyalokat láttak körülöttünk. Hisszük, hogy a védelmünkre vannak ott.

"Vajon ezek nem szolgáló szellemek-e [angyalok] mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?" (Zsidó levél 1:14)

Többször kerültünk életveszélyes helyzetbe, amikor meghallhattunk volna, de csodával határos módon megmenekültünk. Az egyik ilyen eset Bostonban történt. Az egyik pásztorral és a feleségével autóztunk éppen az egyik belvárosi kerületbe. Zuhogott az eső. Miközben a zöld lámpán hajtottunk át egy útkereszteződésnél, balról kihajtott egy autó, figyelmen kívül hagyva a piros jelzést. Nagy sebességgel tartott felénk. Tudtuk, hogy ezt a balesetet nem úszhatjuk meg. Valaki Jézus nevét kiáltotta. A másik autó, akár egy árnyék, átcsúszott előttünk. Teljesen ledöbbentünk, szinte sokkos állapotban ültünk némán pár percig, mire meg tudtunk szólalni. Mind a négyen tanúsíthatjuk, hogy az autó, akár egy ártalmatlan árnyék, valójában átment a mi autónk motorján.

„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon” (Zsoltárok 91:11)

AZ ÖSSZEOMLÁST GŐG ELŐZI MEG

Egy húszéves fiatalember felé szolgáltunk. Felbukkant egy szellem, és én ráparancsoltam:

- Mi a neved?
- Én vagyok a büszkeség szelleme – válaszolta.
- Miféle büszkeség? – kérdeztem. (Ez még akkor történt, mielőtt az Úr utasított volna arra, hogy ne társalogjunk a szellemekkel).
- Mindenféle büszkeség általam van – büszkélkedett a szellem. 

Úgy beszélt, mint egy indián törzsfőnök. Eközben a büszkeség szelleme arra késztette a fiatalembert, hogy büszkén emelje fel a fejét, és közben a székét billentse lassan hátra. Váratlanul a szék hátradőlt, a férfi pedig a földre esett.

Szemtanúi voltunk annak, ahogyan a Példabeszédek 16:18 szó szerint beteljesedik:

„Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.”

Fordította: Berényi Irén

2019. június 11., kedd

Bibliaiskola - Isten személye 4.

4. Isten az örökkévaló, az örök Vagyok.

2 Mózes 3,14-15. "És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok. És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségrõl nemzetségre."

Jellegében más, mint a többi létező létezése. Ez a létezés minden más létezés forrása. Az Ő létezésének nincs forrása, páratlan, egyedi lény. Isten nem időben létezik, hanem örökkévalóságban. Nincs kezdete és vége (Atya). Az idő egy vargabetű az örökkévalóságban. Az idő múlásával a lehetőségeink fogynak. Az idő nem Isten keze munkája. Az idő múlása azt jelzi, hogy Isten mikor zárja le azt a rést, ami keletkezett a tökéletességen. A tökéletességért a Sátán felelt. Az Ezeréves Királyság után az emberiség a föld, a világ visszakerül az örökkévalóságba.

Az örökkévalóságban a jónak sosem lesz vége! Az elmúlás árnyéka semmire sem vetül rá. Az Atyának nincs kezdete. A Fiúnak van, de nem az időben. Ahogy elváltozunk Isten képmására, haladunk az örökkévalóság felé.

5. Egy Isten. 

5 Mózes 6,4-5. "Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből."

Isten egy Úr. Három személyben jelenik meg. A Fiú az Atyától jött ki, tehát előtte is létezett az Atyában. A Szellem Tőle jött ki.

Egyedül Isten a Teremtő. 1 Mózes 1,26. "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon."

1 Mózes 3,22. "És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen."

Itt a Messiás beszél az Atyáról és a Szellemről: Ézsaiás 61,1. "Az Úr Isten Szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást."

Az imának van iránya. Az Atyához kell imádkozni a Jézus nevében. Jézusra kell hivatkoznom. Jézussal állok a legszemélyesebb kapcsolatban, mert Ő lett emberré. A Szent Szellemtől azt kell kérni, ami miatt eljött:

- erőt ad
- ajándékot ad (karizma)
- világosságot ad
- Jézusról tanít
- Igét kijelentésben megeleveníti. 

Ezeket a Szent Szellemtől kell kérni. Nulla hibalehetőség a nyelveken szólásban van.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. június 7., péntek

Bibliaiskola - Isten személye 3.

3. Isten egyedi lény

Senkihez nem hasonlító, hasonlítható. Minden más létezőtől különbözik.
Vannak élők, de nem személyek (állatok).
Vannak élő személyek (angyalok, démonok, emberek).
Van az ÉLŐ ISTEN.

Miben különbözik Isten a többi létezőtől?

Ézsaiás 46,5. "Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk?"

Isten tökéletes, de legfőképpen:

- Mindentudó

Isten mindenhez hozzá tud szólni. Ismeri a múltat, a jelent, és a jövőt. Bizonyos dolgot eldöntött, de hagyott szabadságot az embereknek és az angyaloknak is. Ebből lett a lázadás.

A Szent Szellem mindenre megtanít. 
János 14,26. "Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek."

A Szellem mindeneket vizsgál. 
1 Korinthus 2:10. "Nekünk azonban az Isten kijelentette az õ Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is."

- Mindenható

Ábrahámnak mutatkozott be így az Úr.
1 Mózes 17,1. "Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendõs vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én elõttem, és légy tökéletes."

Igyekeznünk kell a tökéletesre, ehhez Isten mindenhatóságából kell merítenünk.
- Mindenütt jelen lévő

Isten olyan különleges lény, aki előtt nincsenek korlátok, térbeli korlátok sem.

Zsolt 139,7-10. "Hová menjek a te lelked elõl és a te orczád elõl hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem."

Isten jelenléte mindenütt ott van, de nem mindenütt megnyilvánuló. Az ember csak a megnyilvánuló jelenlétet tudja észlelni. Neki nem kell külön odamennie hozzád, mert mindig ott van, mindenütt jelen van. Ha pedig a feltételek adottak, megnyilvánul a jelenléte. Ehhez az Ő akarata szükséges és a fogadó fél hite, fogadókészsége.

Joyce Meyer - Őszintén a depresszióról 14.

Igazságtalan összehasonlítás

Gyakran esünk depresszióba attól, hogy az életünket másokéhoz hasonlítgatjuk. Ránézünk valakire, közben azon gondolkodunk, mi miért nem úgy nézünk ki, mint ő, miért nem tudjuk azt, amit ő, miért nem birtokoljuk azokat a dolgokat, amiket ő. Figyeld csak meg: a sátán arra soha nem hívja fel a figyelmedet, hogy a másiknak mije nincs, csak az olyan dolgokra, ami a másiknak megvan, nekünk viszont nincs.

Talán vannak másoknak olyan dolgai, amik nekünk nincsenek, de nekünk is vannak olyan dolgaink, amik a másiknak nincsenek. Hinni kell abban, hogy Isten mindennel ellátott minket ahhoz, hogy az elhívásunkat teljesíthessük. Ha nincs meg, nincs is rá szükségem, vagy még nem jött el az idő arra, hogy birtokoljam.

Hány boldogtalan, elkeserítő napot töltöttem azzal, hogy másokhoz hasonlítgattam magamat. Miért nem tudok olyan gondoskodó lenni, mint Dave? Miért nem vagyok annyira kedves, könyörületes, alázatos, mint a pásztorom felesége? Miért nem tudok olyan jól varrni, mint a szomszédom? Miért nem gyorsabb az emésztésem, hogy többet ehessek, de ne hízzak? Miért? Miért? Miért?

Isten soha nem adott választ a kérdéseimre, kivéve azt az esetet, amikor ugyanazt a választ kaptam Tőle, amit Péternek is adott, amikor Jánoshoz hasonlította magát. A János 21:18-22-ben Jézus azt mondta Péternek, hogy szenvedések várnak rá. Arról beszélt, hogy Pétert milyen halállal dicsőíti majd meg Isten.

Péter első reakciója az volt, hogy megkérdezte, mi történik Jánossal. Jézus a következőket mondta neki: „Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!" (22. vers)

Ez úgy tűnik, mintha Jézus azt mondaná Péternek, hogy foglalkozzon a maga dolgával, ne hasonlítgassa magát Jánoshoz. Az Úr egyéni tervet készített mindannyiunknak, de mi gyakran nem értjük, mit csinál, és miért csinálja.

Követendő példaként tekintünk másokra, de ők nem lehetnek példa számunkra, mert Isten mindenkinek más utat szán. Ezt jól példázza az, hogy mindenkinek másféle az ujjlenyomata, tehát nem kell másokkal versengenünk, és igazságtalanul hasonlítgatnunk magunkat másokhoz.

Igazságtalan dolog az, hogy összehasonlítjuk magunkat másokkal. Igazságtalan magunkkal szemben, másokkal szemben, Istennel szemben. Rányomja a bélyegét a kapcsolatainkra, és ezzel azt üzenjük Istennek: „Csak erre akarlak korlátozni Téged, más dolgod nincs.” Mi van akkor, ha Isten valami sokkal jobbat akar adni neked?

Talán megelégednénk azzal, ami másoknak van, de Isten ennél sokkal tovább megy azért, aki bízik Benne. A Galata 5:26 arra tanít, hogy ne legyünk „becsvágyók”, „egymást ingerlők”, „egymásra irigykedők”.

A Példabeszédek 14:30 azt írja: A szelíd szív élteti a testet, az irigység és az indulat viszont rothasztja a csontokat.” A depresszió ugyanilyen – „rothasztja a csontokat”.

A Galata 6:4-ben a következőket olvassuk: „mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval.” Más szóval a célunk az legyen, hogy a „lehető legjobbak legyünk”, azt tegyük, amit meggyőződésünk szerint tennünk kell, anélkül, hogy azt néznénk, hogy valami nagyobbat tegyünk, mint mások, csak azért, hogy jobban érezzük magunkat.

Ha egyéni értékeink Jézusban gyökereznek, nem kell szenvednünk a hasonlítgatástól és a versengéstől. Ez a fajta szabadság felszabadítja az örömöt bennünk. A depresszió oda vezet, hogy azt nézzük, mivel nem rendelkezünk, mit nem tudunk megtenni. Az öröm annak az eredménye, hogy hálásak vagyunk minden apró dologért, áldottnak tartjuk magunkat azért, hogy élünk, és tudjuk, hogy Jézus a mi Urunk.

Fordította: Berényi Irén

2019. június 5., szerda

Bibliaiskola - Isten személye 2.

2. Isten élő Személy.

Nem fogalom. Nem gondolat. Nem erő.

Személyiségjegyek: Képes kommunikálni. Isten rendszeresen szól, kommunikál az emberrel.

Van lelke (akarat, értelem, érzelem): 
Mi Atyánk imájában: "a Te akaratod legyen meg."
Az angyalok az Úr akaratát teljesítik.
Zsolt 103,21. "Áldjátok az Urat minden õ serege: õ szolgái, akaratának teljesítõi!"

Érzelem: nem minden emberi érzelem Isten sajátja, ilyen pl. depresszió, dühroham. Ezek torzult érzelmek. Istennek egészséges érzelmei vannak.

Isten tud bánkódni.
1 Mózes 6,6. "Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az õ szívében."

Isten szánta a niniveieket.

Istennek van haragja.
Róma 1,18. "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják."

Isten tud örülni. 
Nehémiás 8,10. "...mert az Úrnak öröme a ti erõsségetek."
Sofóniás 3,17. "Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az õ szerelmében, énekléssel örvendez néked."

Van saját identitása, személyként gondol magára, van “én tudata”.
2 Mózes 3,6. "És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az õ orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni."

2019. június 4., kedd

Bibliaiskola - Isten személye 1.

Istennel személyes kapcsolatban kell élnünk. E nélkül nincs kereszténység. Az életem lényege, hogy Istent megismerjem. Keresni kell Őt, és megtaláljuk. Isten a személyiségét, szívét kitárta előttünk. Akkor érdekes az ima, ha tudom, hogy egy Személlyel beszélgetek.

Alapállítások Isten Személyéről

1. Isten létezik

Zsidó 11,6. "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik."

Hinnünk kell Isten létezésében. Lehet úgy vallásosnak lenni, hogy valaki nem is hiszi Isten létezését. Istennek az 50-50%-os (vagy van vagy nincs) istenhit nem tetszik.

Isten rejtőzködő Isten lett a bűnbeesés óta. Közvetlenül nem lehet tapasztalatot szerezni Róla.

Róma 1,18-21. "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert a mi az Isten felõl tudható nyilván van õ bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az õ örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétõl fogva az õ alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy õk menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsõítették õt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az õ okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az õ balgatag szívök megsötétedett."

Ádám, Noé korában ismerték Istent. Izrael a Sinain szintén bizonyságot nyert, mégis ezt az ismeretet elvesztették. A bűn és a halál miatt lelki szinten ragadt meg az Isten ismerete. A lelket viszont az ördög befolyásolja.

Isten mégis ad természetfeletti módon magáról kijelentést az ember szellemében, szívében. Ezt nevezzük Isten megismerésének, ez egy folyamat, több ilyen kijelentés láncolata. Rendelkeznünk kell saját természetfeletti kijelentéssel. Természetfeletti felismerés kell Tőle. Az ismerkedést csak Isten tudja kezdeményezni. Ha megjelenik a szívedben a kijelentés, az megnyit egy utat. Mindig a kapott kijelentésen keresztül kell Hozzá menni. Abból tudsz hálát adni, ami már adott, abból tudsz továbbiakat kérni.

Ami a kijelentésre épül, az tetszik Istennek. Az az ima, ami a kijelentésre épül, tetszik Istennek. Már Kain és Ábel életében meglátszik a különbség. Káin istentiszteletét teljesen elutasította az Úr. Lázadás volt amit tett, magaválasztotta istentisztelet (Kol 2,23).

Ez az istentisztelet az ego felmagasztalása és Isten lealacsonyítása. Ha Istennek akarunk tetszeni, a kulcsszó az engedelmesség. Engedelmesség a bibliai kijelentésnek.

A jegyzet a Hit Gyülekezete nyilvános hanganyagaiból készült.

John C. Lennox idézetek

A fehérje-alkatrészek bármelyikének hiányában a motor nem képes működni. Vagyis a motor egyszerűsíthetetlenül bonyolult. Behe szavaival: „Számos jól összeillő, kölcsönható alkatrészből álló rendszer. Ezek az alkatrészek mind hozzájárulnak a rendszer működéséhez és ha bármelyiket eltávolítjuk, a rendszer gyakorlatilag megszűnik működni”. Egyszerűen illusztrálja ezt az elvet egy egyszerű egérfogó. Ahhoz, hogy működjön, mind az öt vagy hat alkatrészének a helyén kell lennie. Világos tehát, hogy - amint Behe rámutat - „semmilyen egyszerűsíthetetlenül összetett rendszer nem hozható létre fokozatosan (vagyis a kezdeti szerkezet folyamatos javításával, amely végig ugyanazzal a mechanizmussal működik), egy megelőző rendszer csekély, egymást követő módosításaival, mivel egy egyszerűsíthetetlenül bonyolult rendszer bármely elődje, amelyből hiányzik egy alkatrész, eleve működésképtelen”. Tehát az egyszerűsíthetetle­nül bonyolult biológiai gépek létezése óriási kihívást jelent az evolúciós elmélet számára, ahogy azt maga Darwin is jól látta. Erről a kihívásról így írt "A fajok eredetében": „Ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró, egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne.” (Typotex, Bp. 2000, 158. o.). És Behe meggyőzően válaszolt erre a kihívásra, ismertetve nem is egy, hanem sok molekuláris gépet, melyek - akárcsak a csillószőr - egyszerűsíthetetlenül összetettek.

Összhangban azzal az állításával, hogy a csillószőrt nem lehet evolúciós fogalmakkal magyarázni, Behe demonstrálja az e témáról szóló irodalom csődjét. Miután részletes és alapos kutatást folytatott több ezer szakfolyóirat­ban, erre a következtetésre jutott: „A molekuláris evolúció nem a tudományos tekintélyen alapul. A tudományos irodalomban - tekintélyes folyóiratok, szakfolyóiratok vagy könyvek - nincs olyan publikáció, amely leírná, hogyan ment vagy mehetett végbe bármely valódi, bonyolult biokémiai rendszer molekuláris evolúciója. Vannak olyan állítások, hogy ilyen evolúció végbement, de az erre irányuló kísérletek és számítások egyiket sem erősítik meg ... az összehasonlítási sorozatok és a matematikai modellek ellenére a molekuláris evolúció soha nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogyan jöttek létre az összetett struktúrák. Valójában a darwini molekuláris evolúció elméletét nem publikálták, így el kell tűnnie."

De még ezek a nehézségek is eltörpülnek, amikor elérkezünk a legnagyobb problémához. Ez azzal a móddal kapcsolatos, ahogyan a fehérjék az aminosavakból felépülnek. Mert a fehérjék nem úgy készülnek, hogy a helyes arányban összekeverjük a megfelelő aminosavakat, ahogy egy szervetlen savat összekeverünk egy lúggal, hogy sót és vizet kapjunk. A fehérjék aminosav-molekulák hosszú láncaiból állnak, és jellemző tulajdonságuk, hogy ezeknek az aminosavaknak pontosan a megfelelő helyen kell lenniük a láncban. Vagyis nemcsak a jelenlétük fontos, hanem a sorrendjük is; mint ahogy egy szó betűinek vagy egy számítógépprogram karaktereinek is helyes sorrendben kell lenniük, hogy a szó azt jelentse, amit jelentenie kell, ill. hogy a program működjön. Ha akár egyetlen betű is rossz helyen van, a szó mást jelent vagy értelmetlen. Ugyanígy elég egyetlen helytelen billentyűleütés, és a program nem fog működni. Az aminosavaknak ez a tulajdonsága - vagyis hogy megfelelő sorrendben kell lenniük - világossá teszi számunkra azt az óriási különbséget, ami az élő sejt komplexitása és egy kristály vagy hópehely rendezettsége között van. Elsősorban az élő rendszerek komplexitása motiválta Klaus Dose-t, az élet eredetének kiváló kutatóját, hogy a következő értékelést adja: „A kémiai és molekuláris evolúció területén végzett 30 évnyi kísérletezés nem vitt közelebb az élet eredete problémájának megoldásához, csak a probléma hallatlan nehézségének megértéséhez. Jelenleg a fő elméletekről és kísérletekről folytatott viták vagy patthelyzettel, vagy a tudatlanság beismerésével végződnek” („The Origin of Life: More Question than Answers” [Az élet eredete: több a kérdés, mint a válasz], Interdisciplinary Science Reviews [Interdiszciplináris tudományok szemléje/, 1988, 13, 348. o.). 

A biológiai komplexitás a tervezés legmeggyőzőbb bizonyítéka. Megadunk még egy példát: ha egy papírdarabra tinta ömlik, egy komplex esemény valósul meg - elenyészően kicsi annak a valószínűsége, hogy az összes lehetséges tintapaca közül éppen ezt kapjuk. De a tintapaca komplexitása nem specifikus. Ha viszont valaki tintával egy üzenetet ír a papírra, az specifikus komplexitás. Az előbbit a véletlennek tulajdonítjuk, míg az utóbbit - gondolkodás nélkül - intelligens tevékenységnek.

Az élő sejttel kapcsolatos egyik legmélyebb felfedezés, hogy a sejt fehérjéinek struktúrájában pontosan ezt a fajta nyelvszerű, specifikált komplexitást találták meg. Ez a struktúra a sejtmag DNS-ének struktúrájáig követhető nyomon. Az élő sejt nem pusztán anyag - információval teli anyag. A DNS egy tervrajzhoz hasonlóan tárolja azokat az utasításokat, amelyek a funkcionális szervezet fehérjéinek felépítéséhez szükségesek. A DNS egy számítógép mágneslemezéhez hasonlóan tartalmazza egy meghatározott termék előállításához szükséges információ-adatbázist. Az emberi test tízbillió sejtjének mindegyike tartalmaz egy adatbázist, amely nagyobb mint az Encyclopaedia Britannica (a standard angol nyelvű 30 kötetes enciklopédia).

2019. június 3., hétfő

Németh Sándor - A történelmi és a végső Babilón 4.

BABILÓN KIRÁLYA

Ahhoz, hogy teljes látásunk legyen az Istennek a Földre, emberiségre vonatkozó terve ellen munkálkodó, több évezredes világi és vallásos rendszer természetéről, tekervényes történelmi útjáról, szükséges, hogy Isten Igéje által felfedjük a Babilón mögötti szellemvilágot. Ésaiás próféta könyve 14. részének 4. versétől egy gúnydalt olvashatunk a vereséget szenvedett Babilón királyáról. A királyt Isten Igéje nyomorgatónak nevezi, akinek az uralmi térsége a szolgaság házával azonos. Tevékenységének köréhez tartozott a népek büntetése, kegyetlen elnyomásuk és üldözésük.

A zsarnok király vereségének és bukásának az egész föld örül, sőt a kárhozat helyére való érkezésekor a már őelőtte vereségre, kárhozatra ítélt nemzeti, állami és pártvezetők népes tábora is tudomásul veszi szellemi diktátoruk dicstelen végzetét. Az alvilágban (hádész) politikai, világi nagyságok, hatalmasságok fogják ismertetni a bukott királlyal az árnyékvilágban elfoglalt pokoli helyzetét, pozícióját. A 12. versből megtudhatjuk a bukott Babilón királyának személyazonosságát: ő Lucifer, az angyali fejedelem, akiből Isten ellensége, Sátán lett, miután fellázadt az örökkévaló Isten ellen. A Sátán Ésaiás próféta általi megnevezéséből nyilvánvalóan következik az, hogy Babilón a Sátán uralmi térsége, az ő városa, amelynek a földön való fölépítését az Isten ellen lázadó emberiség először Bábelben kezdte el, de akkor Isten természetfölötti beavatkozása megakasztotta a munkálatokat.

A 13. és 14. versekben olvashatjuk Babilón királyának lázadó programját, amelyet Luciferként az ember teremtése előtt tűzött ki vakmerően önmaga elé. Ez az öncél, az önmegvalósítás, önfelmagasztalás, öndicsőítés, önistenítés, önimádás programja minden Sátánt követő lény bukásának prototípusa, vagyis minden szellemi és emberi romlás, bukás oka: amikor a teremtmények önmaguk erejéből akarják magukat egy magasabb létezési szintre felemelni. Ezt a téveszmét tartalmazza az evolucionista antropológia is, mely szerint az ember egy alacsonyabb rendű életből fejlődött ki. Szerintük az ember mint a fejlődés csúcspontja önmaga bírája, tetteinek végcélja, ezért mindenféle más, Istentől kapott objektív szellemi és erkölcsi törvény értelmetlen és felesleges, mert ezek akadályozzák az ember önmegvalósítását.

A gonosz szellemi lénynek, Sátánnak a jelenlegi üdvkorszakban még a magasságban van a főhadiszállása, és onnét mint „a levegőbeli hatalmasság fejedelme" gonosz, tisztátalan szellemek által uralja és irányítja az emberiség Isten Igéje ellen lázadó részét (Efeszosziakhoz írt levél 2:2). A lázadó ember gondolkozása, életcéljai, motívumai végső soron Lucifer téveszméiben és célkitűzéseiben gyökereznek, még akkor is, amikor az ember kifejezetten földi dolgok felé orientálódik. Sátán legfőbb történelmi terve az, hogy az Ábrahám Istenét kizáró, Jézus Krisztust megtagadó népekből s azok civilizációiból és vallásaiból az egész földre kiterjedő egységes szervezetet hozzon létre, amely által az Isten jelenlétét képviselő népeket és embereket (Izrael, egyház) kiszorítsa a földről. A Szentírás ezt az egységes világorganizmust is Babilónnak nevezi, amelynek fő uralkodója, királya a Sátán.

BABILON KIRÁLYNŐJE

Babilón királynőjéről szintén Ésaiás próféta könyvében olvashatunk, a 47. fejezetben. A Szent Szellem hosszú ruhás hölgyet állít elénk, akinek az arcát fátyol borítja, és szűz leányhoz hasonlít. Hatalmi pozíciója a királyi trón. Az Isten Igéje azonban a felszín alatti valóságot is felfedi előttünk.

A szövegből megtudjuk, hogy Babilón úrnőjét Isten leveti pozíciójából, mert valójában nem szűz, hanem bujálkodó, kegyetlen zsarnok, aki kizárólagos uralomra tör az országok fölött. Babilón önelégült királynőjének fő jellemvonása az álnokság. Mást mutat kívül, mint ami a bensőjében van. Formáját nézve pozitív, vonzó személynek mutatkozik, de Isten Igéje megvilágítja visszataszító, romlott belső természetét is.

Ki ez a királynő? Nagy nehézségbe ütközik a próféta által ábrázolt személyt konkrét történelmi szereplővel azonosítani, ugyanis a 47. fejezetben szereplő „káldeusok leánya", „országok úrnője", „Isten népének elnyomója és megnyomorítója" képek (5-6. versek) egyetlen babiloni királynéra sem illenek. Ezért más írásmagyarázókkal együtt azt vallom, hogy Isten embere ebben a részben egy olyan hatalmas, gonosz szellemi lényt ír le, akinek uralma, küldetése, tevékenysége a történelmi és szellemi Babilonnal egyaránt kapcsolatos. E gonosz szellemi lény természete, magatartása leginkább Izrael királyának, Akhábnak a feleségével, Jézabellel hozható analógiába, valamint a Jelenések könyve 17. fejezetében ábrázolt nagy „parázna asszonnyal", aki azonos Babilonnal is. Jézabel mint szellemi lény feltűnik az Újszövetségben is, a Jelenések könyve 2:20-ban.

Az Ige itt Jézabelt olyan vallásos hitetőnek, tévtanítónak ábrázolja, aki a keresztény egyházban Babilón fő tevékenységeit, a bálványimádást és a szexuális tévelygést képviseli. Az Ésaiás könyve 47. fejezetéből azt is megtudhatjuk az álnokság mesternőjéről, hogy sátáni küldetéséhez tartozik a varázslás, igézés, asztrológia, jövendőmondás, vagyis az ördögi tudományok támogatása, védelmezése. Babilón királynője sem fogja elkerülni Isten ítéletét, bár több évezredes sikeres vallási, szellemi szemfényvesztése miatt azt gondolja, hogy végzete nem éri utol.

Ha figyelembe vesszük Sátán királyságának a szerkezetét, joggal feltételezhetjük, hogy a női képben lefestett babilóni gonosz angyal a Sátán közvetlen alárendeltségébe tartozik, és fő feladatai között szerepel, hogy hamis istenkultuszokat, vallási rendszereket találjon ki, és ezekről okkult tevékenységek által információt adjon az emberiség Isten Igéje ellen lázadó részének. Így az aposztáziában élő emberek elméjében az ördögi tudomány által olyan gondolatokat, koncepciókat épít fel, amelyek az igazi Isten megismerésében és Jézus Krisztus megváltásának elfogadásában akadályozzák őket.

Babilón királynője bizonyos történelmi időszakokban uralmi helyzetbe kerül az emberiség életében. Ilyenkor a kinyilatkoztatott igazságtól idegen életformák kerülnek többségbe. A történelem más korszakaiban pedig háttérben marad, a kor uralkodó szelleme mögött, s befolyási övezete a Földön élő emberiség kisebb részére terjed ki. Az utolsó időkben Babilón királynőjének sátáni feladata az lesz, hogy az antikrisztusi világbirodalom számára előkészítse az Isten Igéje ellen lázadó világot.

Forrás: Új Exodus Magazin

Ruff Tibor - Ádám és Noé szövetsége

"A Törvényben való eligazodáshoz elsőként a különböző bibliai szövetségeket vesszük sorra, így a teljes emberiségre vonatkozó Ádámmal- és Noéval kötött megállapodásokat első körben. Mit jelent számunkra ezeknek az érvényessége, és vajon érvényesek-e arra is, aki mindebben egyáltalán nem is hisz? Hogyan alkalmazkodjunk ehhez a helyzethez egyszerű emberként? Új epizódunk számos új kérdést vet fel."