2013. szeptember 5., csütörtök

Tom Marshall - A megértés fogalmának megértése 8.

Ha elolvasod Jézus és a szamáriai asszony történetét János evan­gé­li­­umának 4. részében, ott egy olyan beszélgetést találsz, amely két szin­­­ten zajlott. Az asszony megütközve utasítja vissza Jézus kérését: “Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntőlem, aki samáriai asszony va­gyok?” Jézus válaszának látszólag nincs semmi értelme: “Ha is­mer­néd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: Adj in­nom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet.” Mi volt az, amit Jézus tett? Ő az asszony szelleméből felszakadó kiáltásra vá­la­szolt: “Te kérsz tőlem vizet? Én vagyok az, aki szomjas.” Amikor így fe­lelt Jézusnak: “Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély...”, ak­kor sem hidraulikus berendezésekről akart beszélgetni. A kút több mint 120 méter mélyen nyúlt bele a tömör sziklába, de a nő szíve ezt ki­­ál­totta: “A bajnak egy olyan mély kútja van bennem, hogy az már szin­te feneketlen. Mivel tudnád betölteni ezt az űrt?” Ez volt az a kér­dés, amelyre Jézus válaszolt, amikor ezt mondta: “...az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne”.

Azt hiszem, akkor kezdtem felfigyelni erre a jelenségre, amikor a Teen Challenge munkatársa voltam Wellingtonban. Miközben az ut­ca­gye­­rekeket hallgattam, és meg-megrezzentem, amint szidták és ká­ro­mol­­ták Istent, a kereszténységet, az egyházat és a vallást, feltűnt ne­kem valami más is. Szavaik mögött gyakran ott lapult egy kiáltás, ami va­­ló­jában így hangzott: “Bebizonyítaná végre valaki, hogy tévedek? Nincs senki, aki megértetné velem, hogy rossz úton járok, és hogy van va­­la­ki, akit érdekel a sorsom?” Megtanultam meghallani a szavak mö­gé rejtett mondanivalót, és újra meg újra azt tapasztaltam, hogy a ke­se­rű gúny és a trá­gár­ság mögött jéghideg, mezítelen félelem, valamint a sé­relmek és elutasítottság szülte harag la­pul. Ha komolyan veszem a ki­mon­dott szavakat, akkor semmit sem értettem meg a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról.

Honnan tudhatom tehát, mit jelentenek valójában a másik ember sza­vai? Mikor értem félre azért, mert szó szerint veszem, amit mond, és mikor értem félre azért, mert megpróbálok a so­rok között olvasni, és a saját előítéleteimet magyarázom bele szavaiba?