2013. szeptember 5., csütörtök

Dave Hunt - Ezen a kősziklán? 3.

Peter de Rosa, aki szintén katolikusnak vallja magát, ugyancsak szétoszlatja azt az illúziót, miszerint a pápa a legfelsőbb hatalom, illetve hogy ezt egészen Péter apostolig lehet visszavezetni:

"Megdöbbentő lehet számukra [a katolikusok számárai azt hallani, hogy a nagy egyházatyák nem láttak semmi összefüggést e híres igék és a pápaság között. Közülük egyetlen egy sem értette senki másra, mint Péterre vonatkozónak a „Te vagy Péter” szavakat. A nagy egyházatyák egymás után elemezték ezeket az igéket: Kiiprianosz, Origenész, Kürelliosz, Hilariosz, Jeromos, Ambrosius, Augustinus.

Nem lehet mondani, hogy ők protestánsok voltak. Ámde közülük egyik sem nevezi a római püspököt kősziklának, sem nem vonatkoztatja a kulcsokkal kapcsolatos igéket őrá. Ez éppoly érthetetlen a katolikusok számára, mintha valaki azt állítaná, hogy az egyházatyák nem hittek a Szentlélekben vagy a feltámadásban....

Az egyházatyák számára Péter apostol hite, illetve maga az Úr Jézus, akiben Péter hitt a kőszikla, és nem maga Péter. Valamennyi nagy zsinat, a IV. századi niceaitól a XV. században tartott kostanzi zsinatig mind egyetértett abban, hogy Jézus Krisztus az egyháznak egyetlen fundamentuma, azaz, O a kőszikla, amelyre az egyház épül.

...egyetlen cgyházatya sem szól Péter hatalmának az utódaira való átörökítéséről..., még csak utalást sem találni náluk az állandó „péteri hivatalra”.

Így tehát az ősegyház Péterben nem a római püspököt látta, következésképpen a római püspökben nem Péter utódját... Az evangéliumok nem támasztják alá a pápaságot; mihelyt azonban a pápaság kialakult, az evangéliumokban keresett igazolást [amit természetesen nem talált]."

Az, hogy a pápák évszázadokig meghamisított dokumentumokkal
(Konstantinusi ajándékozási okirat és a Hamis Dekretáliák) igazolták hatalmukat és pompájukat még azután is, hogy lelepleződtek ezek a szándékos csalások, elárulja, hogy „Krisztus helytartói” milyen keveset törődnek az igazsággal. Arról is árulkodik, hogy abban az időben a pápák hatalmukra és a Pétertől kiinduló apostoli folytonosságra nem a Máté 16,18-ban kerestek igazolást, hanem hamis dokumentumokkal hitelesítették pozíciójukat. A „Te Péter vagy” ilyen értelmezését csak később találták ki.