2013. szeptember 29., vasárnap

Rodney H. Browne - 30 dolog, amit a kegyelem nem tud elvégezni 3.

3. A kegyelem nem törli el az erkölcsi tényezőt (a szabad akaratot és a személyes felelősséget).
 
Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. 22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: 23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává. Kolossé 1:21-23
 
A 23. versben ez áll: "...ha megmaradtok a hitben..."
 
Amikor befogadod Jézust, újjászületsz és megtérsz, akkor megnyitod a szívedet és az életedet Előtte.
 
Azonban ugyanazzal a szabad akarattal rendelkezel, mint annak előtte. Isten nem rohanja le az életedet és erőlteti rád a helyes dolgot. Megmutatja az utat, de neked kell az Ő útain való járást választanod akkor és azután is.
 
Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 1 János 1:7
 
"...ha világosságban járunk..."
 
Jézus átvitt bennünket a sötétségből a világosságba. "Világosságban járni" azt jelenti, hogy a szellem gyümölcseit teremjük meg, nem pedig a test cselekedeteit. Ha valóban a világosságban járunk, annak bizonyítéka, ill. gyümölcse az, hogy szeretjük az embereket és közösségünk van velük. Azt kell választanunk, hogy szeretjük az embereket és közösségünk van velük. Isten nem tudja és nem is fogja ezt ráderőltetni; neked kell ezt választanod.
 
Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. 16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra vagy az engedelmességnek igazságra? Róma 6:15-16
 
Továbbra is szabad akaratod van, hogy a bűn rabszolgája, vagy az igazság szolgája leszel-e!
 
4. A kegyelem nem tudja az embereket megtért állapotban tartani, ha bűnt követnek el és/vagy ha továbbra is bűnben élnek.
 
Róma 8:12-13 - Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: 13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek.
 
A bűn pusztító erő. Minél többet vétkezel, annál keményebb lesz a szíved, elnyomod a lelkiismeretedet és helyet adsz az ördögnek az életedben. Sajnos Isten kegyelme nem tud befedezni, ill. megszabadítani, ha továbbra is tudatosan bűnben élsz.
 
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, 10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. 11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által. 1 Korinthus 6:9-11
 
Galata 5:19-21 - A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, 21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Istennek országának örökösei nem lesznek.
 
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is. 8 Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. Galata 6:7-8
 
Atyámfiai, hogyha valaki tiköztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, 20 Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Jakab 5:19-20
 
Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, 5 És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, 6 és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák Őt. Zsidókhoz írt levél 6:4-6
 
Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, 27 Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. 28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal; 29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Szellemét bántalmazza?Zsidókhoz írt levél 10:26-29
 
Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonosszabbá lett az elsőnél. 21 Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, minthogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. 2 Péter 2:20-21