2013. szeptember 25., szerda

Rodney H. Browne - 30 dolog, amit a kegyelem nem tud elvégezni 2.

2. A kegyelem nem tudja érvényteleníteni megtért emberek hibáit, hogy az üdvösség feltételeinek megfelelhessenek. A kegyelem nem tudja befedezni az engedetlenséget.
 
Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 8 Ha azt mondjuk, hogy incsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mibennünk. 9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük Őt, és az Ő Igéje nincsen mibennünk. 1 János 1:7-10
 
Amikor elfogadjuk Jézust Urunknak és Megváltónknak, akkor Jézus minden bűnünktől megtisztít és új teremtéssé tesz bennünket Őbenne. Mivel Jézus a kereszten halálra adta a bűnt az Ő testében, és most nála vannak a halál, a pokol és a sír kulcsai, a bűnnek nincs többé hatalma rajtunk. A sötétség hatalmából általvitettünk a világosság országába. Mostmár világosságban járunk. Jézus nem azért hozott ki bennünket a világosságra, hogy visszaküldjön a sötétségbe. Bűnbánás által le kell számolnunk az életünkben levő bűnnel. Ha megbánjuk bűneinket, az Úr megbocsát, és eltörli a bűnt. Ha azt mondjuk, nincs bűn mibennünk, amikor tudjuk, hogy van, ezzel Istent hazugnak mondjuk. Nem élhetünk továbbra is bűnben anélkül, hogy megbánnánk azt, és várhatjuk el, hogy Isten kegyelme befedezze a bűneinket. Isten nem csúfoltatik meg - amit vet az ember, azt, és csakis azt fogja aratni. Nem vetheted el a bűn magjait és arathatod le az igazlelkűség gyümölcsét.
 
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint. 2 Mert a Jézus Krisztusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. 3 Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. 4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint. 5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira. 6 Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség. 7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. 8 Akik peig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 9 De ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé. 10 Hogyha pedig Krisztus tibennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. 11 De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, Aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. 12 Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: 13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek. Róma 8:1-13
 
Jézus azért váltott meg bennünket, hogy Szellemben éljünk és járjunk; hogy a Szellem szerint viselkedjünk.
 
Atyámfiai, hogyha valaki tiköztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, 20 Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez. Jakab 5:19-20
 
Ez az igevers arról szól, hogy miként kaphat egy hívő fenyítést annak érdekében, hogy lelke megmeneküljön a haláltól. A bűnnel nem lehet játszani és azt gondolni, hogy a mennybe mindenképpen el fogunk jutni. Egészséges tisztelettel kell lenned Isten és az Ő törvénye iránt, a Neki való tetszést és az engedelmességben való járást kell választanod. Egy bűn még lehet, hogy nem kárhoztat a pokolra, de ha továbbra is bűnben jársz, az az út a halálba vezet.
 
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Galata 5:19-21
 
Akik a test cselekedeteiben járnak, NEM fogják örökölni Isten országát!
 
Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. 22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: 23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává. Kolossé 1:21-23
 
Jézus szentként, feddhetetlenként, és az Ő szemében hiba nélkül akar bennünket az Atya elé állítani. Ez csak akkor lehetséges, ha továbbra is alaposan és erősen megmaradunk a hitben.
 
Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok Őbenne, 7 Meggyökerezvén és tovább épülvén Őbenne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. Kolossé 2:6-7
 
Amiképpen befogadtad Jézust, továbbra is járj Őbenne. Jézus új szívet adott neked, hogy Őt szolgáld szentül és feddhetetlenül. Ne hagyd, hogy az ördög azt hazudja neked, hogy visszatérhetsz bűnös cselekedeteidhez, miután bűnbocsánatot nyertél. Új életed van Jézusban - válaszd az Isten szerinti életet, hogy Őt szolgálod, és hogy nem játszol az Ő irántad tanúsított kegyelmével.