2013. szeptember 10., kedd

Rodney H. Browne - MI AZ IGAZSÁG ISTEN KEGYELMÉT ILLETŐEN

És az Ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. 17 Mert a Törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. János 1:16-17

Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 24 Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Róma 3:23-24

Különbséget kell tenni irgalom és kegyelem között. Irgalomban akkor részesülünk, amikor Isten NEM azt adja, amit MEGÉRDEMLÜNK. Kegyelmet akkor kapunk, amikor Isten azt adja, amit NEM érdemlünk meg. Mindkettőt megkapjuk, amikor engedelmeskedünk az evangéliumnak és elfogadjuk Jézust Urunknak. Az igazság az, hogy Isten nem foszthatja meg az embert a kegyelemtől valamilyen vétek miatt, és nem is lehet abból elvenni vétség miatt; sőt a törvény cselekedeteivel sem lehet összekeverni. Azonban ez nem azt jelenti, hogy semmiféle feltételnek nem kell megfelelnünk ahhoz, hogy a kegyelem javaiból részesüljünk. Egy igevers sem tanít a feltételnélküli kegyelemről, ill. hogy Isten azoknak adja a kegyelemet, akik nem engedelmeskednek az evangéliumnak. Isten szeretete feltétel nélküli, de a kegyelme nem. Együtt kell működnöd Istennel a kegyelem befogadásában, és hogy állandóan részesülhess abból.

A Róma 2:11-ben a következőt olvassuk: "Mert nincsen Isten előtt személyválogatás." Isten nem személyválogató. Mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ha Isten akár csak egyetlen engedetlen bűnöst megment, akkor kötelessége a többit is megmenteni.

Az 1 János 1:7-ben a következő áll: "Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." Isten csak akkor tartozik a hívőknek kötelességgel, ha világosságban járnak és hűek maradnak az evangéliumhoz. Nincs kötelezettsége a bűnösök felé addig, amíg azok el nem fogadják Jézust, és nem kezdenek el engedelmeskedni az Ő Igéjének.

A Titus 2:11-12-ben a következő van megírva: "Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12 Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon." Isten kegyelme arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk itt és most. A kegyelem ennél többet nem tehet, ha az emberek nem engedelmeskednek annak tanításának.

Lehetséges:

1. Hiába venni a kegyelmet

2 Korinthus 6:1 - Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét.

2. Meghiusítani (félretenni) Isten kegyelmét az életedben

Galata 2:21 - Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg.

3. Kiesni a kegyelemből

Galata 1:6-8 - Csodálkozom, hogy Attól, Aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. 7 Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. 8 De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne isnéktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.

Galata 5:4 - Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

4. Híjával lenni Isten kegyelmének

Zsidókhoz írt levél 12:14-15 - Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat: 15 Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztettessenek.

5. A kegyelmet bujálkodásra fordítani

Júdás 1:4 - Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.

6. A kegyelem ellenére bűnt elkövetni

Róma 6:1-2 - Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? 2 Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?

7. Megmaradni, ill. nem megmaradni a kegyelemben

Apostolok Cselekedetei 13:43 - Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást; kik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.

8. Kegyelemmel szolgálni mások felé

1 Péter 4:10 - Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.

9. Növekedni, ill. nem növekedni a kegyelemben

2 Péter 3:17-18a - Ti azért szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek; 18 hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.

10. Elfogadni, ill. elutasítani a kegyelmet

János 3:16 - Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Jelenések 22:17 - És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjazik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

Jakab 4:6-10 - De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. 8 Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. 9 Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. 10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.