2013. szeptember 18., szerda

Rodney H. Browne - 30 dolog, amit a kegyelem elvégez 2.

14. A kegyelem bőkezűségre inspirál.
 
2 Korinthus 8:1-2 - Tudtotokra adjuk pedig, atyámfiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közölt. 2 Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett.
 
2 Corinthus 8:6-7 - Hogy kérnünk kelltt Titus, hogy amiképpen elkezdette, szonképpen végezze is be nálatok ezt a jótéteményt is. 7 Azért, miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek.
 
2 Korinthus 9:8 - Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.
 
15. A kegyelem kitartást ad.
 
2 Korinthus 12:9 - És ezt mondá nékem: Elég néked az Én kegyelmem; mert az Én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem.
 
16. A kegyelem elhívja az embereket a szolgálatra.
 
Galata 1:15 - De mikor az Istennek tetszett, Aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az Ő kegyelme által.
 
17. A kegyelem gazdagságban részesít.
 
Efézus 2:7 - Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
 
18. A kegyelem imádást kifejező éneklésre ösztönöz.
 
Kolossé 3:16 - A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
 
19. A kegyelem sóval fűszerezi a beszédet.
 
Kolossé 4:6 - A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
 
20. A kegyelem erőt ad.
 
2 Timótheus 2:1 - Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben.
 
21. A kegyelem tanít.
 
Titus 2:11-12 - Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12
Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon.
 
22. A kegyelem segítséget nyújt a szenvedésben.
 
Zsidókhoz írt levél 2:9 - Azt azonban látjuk, hogy Jézus, Aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
 
23. A kegyelem segít a szükségben.
 
Zsidókhoz írt levél 4:16 - Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.
 
24. A kegyelem stabilitást ad.
 
Zsidókhoz írt levél 13:9 - Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak.
 
25. A kegyelem életet ad.
 
1 Péter 3:7 - A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örököstársaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
 
26. A kegyelem lehetővé teszi az igazi szolgálatot.
 
Zsidókhoz írt levél 12:28 - Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
 
27. A kegyelem bőségessé válhat.
 
1 Timótheus 1:14 - Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
 
28. A kegyelem reménységet ad.
 
2 Thessalonika 2:16-17 - Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, Aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, 17 Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományben és jó cselekedetben.
 
29. A kegyelem képességet ad a prédikálásra.
 
Efézus 3:8 - Nekem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ezt a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végéremehetetlen gazdagságát.
 
30. A kegyelem életeket változtat meg.
 
1 Korinthus 15:9-11 - Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát. 10 De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló; sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 11 Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké.