2013. szeptember 11., szerda

Rodney H. Browne - 30 dolog, amit a kegyelem elvégez 1.

1. A kegyelem meg tudja menteni a világot.

I. Mózes 6:8 - De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.

Efézus 2:8-9 - Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez; 9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

2. A kegyelem mindenféle jó dolgokat ad az embernek.

Zsoltár 84:12 - Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.

3. A kegyelem megtérésre vezet.

Zakariás 12:10 - A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek szellemét, és Reámtekintenek, Akit átszegeztek, és siratják Őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után.

4. A kegyelem nagyszerű áldásokat ad át.

Apostolok Cselekedetei 4.33 - És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon.

5. A kegyelem üdvösséget ad.

Titus 2:11-12 - Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12 Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon.

Efézus 2:4-10 - De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, 5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) 6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban: 7 Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. 8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez; 9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

6. A kegyelem hitet közvetít.

Apostolok Cselekedetei 18.27 - Mikor pedig Akhájába akara átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használa azoknak, kik hittek a kegyelem által.

7. A kegyelem megigazít.

Róma 3:24-25 - Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 25 Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az Ő vérében, hogy megmutassa az Ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt.

Titus 3:7 - Hogy az Ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

8. A kegyelem legyőzi a bűnt.

Róma 5:20 - A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűnt, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.

9. A kegyelem, ha engedik uralkodik az ember életében.

Róma 5:21 - Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

10. A kegyelem által Isten választottjai lehetünk.

Róma 11:5-6 - Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. 6 Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.

11. A kegyelem bátorságot ad.

Róma 15:15 - A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint.

12. A kegyelem a tisztátalant tisztává változtatja.

1 Korinthus 10:29-31 - De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete? 30 Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálákat adok? 31 Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.

13. A kegyelem erőt ad.

1 Korinthus 15:10 - De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az Ő hozzám való kegyelme nem hiábavaló; sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.